Pernilla Johnsson Ingela Hallberg. Utbildning Synlighet Attraktionskraft Viktiga faktorer för livsmedelsbranschens utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pernilla Johnsson Ingela Hallberg. Utbildning Synlighet Attraktionskraft Viktiga faktorer för livsmedelsbranschens utveckling"

Transkript

1 2011 Pernilla Johnsson Ingela Hallberg Utbildning Synlighet Attraktionskraft Viktiga faktorer för livsmedelsbranschens utveckling

2

3 Utbildning, synlighet, attraktionskraft Viktiga faktorer för livsmedelsbranschens utveckling Pernilla Johnsson och Ingela Hallberg LivsmedelsSverige, 2011

4 LivsmedelsSverige Uppsala, maj 2011 Tryck: SLU repro, Ultuna, Uppsala ISBN: Omslagsfoto: Carina Gossas ungdomar skapar framtidens Landsbygdsprogrammet via Jordbruksverket samt LivsmedelsSverige. Har du frågor om rapporten, kontakta: Pernilla Johnsson eller Ingela Hallberg, LivsmedelsSverige. Telefon, växel

5 Förord Frågor om utbildning inom livsmedelsbranschen och branschens, det vill säga hela livsmedelskedjans, kompetensförsörjning har varit centrala för verksamheten i LivsmedelsSverige sedan organisationen grundades i mitten av 1990-talet. Det var några av branschorganisationerna i livsmedelskedjan, Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Livsmedelsföretagen (Li) och Sveriges hotell- och restaurangföretagare (SHR) som tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tog initiativet till kunskapsplattformen och webbplatsen LivsmedelsSverige. Så småningom anslöt sig också Svensk dagligvaruhandel och ytterligare åtta universitet och högskolor. Dessa är: Chalmers, Göteborgs universitet, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet och Umeå universitet. Senaste tillskottet i LivsmedelsSveriges ledningsgrupp är Sveriges konsumenter, som ingår som adjungerad part sedan år I och med visionen om att Sverige ska bli det nya matlandet i Europa genom en expansiv och innovativ livsmedelssektor så har frågorna om kompetensutveckling och behovet av engagerad och kompetent arbetskraft verkligen fått ett lyft. Vi är glada för att vi fick förtroendet att genomföra det arbete som presenteras i rapporten och tackar alla som har bidragit med värdefull kunskap och kloka synpunkter. Ett särskilt tack riktar vi till vår projektassistent Anniqua Melin som för denna rapport har samlat in alla uppgifter om vilka livsmedelsrelaterade utbildningar som finns i Sverige. Vi tackar också vår webbmaster och projektassistent Linda Cronsten som tillsammans med Anniqua Melin har vidareutvecklat utbildningssidan på LivsmedelsSveriges webbplats samt genomfört intervjuer av studie- och yrkesvägledare och arbetsförmedlare. LivsmedelsSverige, Uppsala den 31 maj, 2011 Ingela Hallberg Verksamhetsansvarig Pernilla Johnsson Projektledare

6

7 Innehåll Inledning... 7 Bakgrund... 8 Utbildningsmöjligheter inom livsmedelsområdet Högskolan Utbildningar med koppling till livsmedelskedjan Hur eftersökta är utbildningarna? Hur behandlas maten i turismutbildningarna? Yrkeshögskolan Vilka utbildningar finns? Hur ser intresset ut? Gymnasieskolan Hur ser dagens gymnasieskola ut? Gymnasieprogram med livsmedelsanknytning i dagens gymnasieskola Ny gymnasieskola från och med höstterminen Folkhögskolan Kursutbudet Vuxenutbildning Arbetsmarknadsutbildning Utbildning för yrkesverksamma Arbetsmarknad Vad tänker ungdomar om utbildning och jobb? Vilken information nås ungdomarna av? Livsmedelsbranschens syn på utbildningar och kompetensbehov Primärproduktion... 26

8 Industri/förädling Mat i offentlig sektor Restaurang Turism Handel Livsmedelskontroll/myndighet Sammanfattning och slutsatser Källor Bilagor 1. Deltagare vid hearing om utbildning och kompetens i livsmedelskedjan 14 september LivsmedelsSveriges ledningsgrupp 3. Högskoleutbildningar; namn, längd, nivå 4. Antal sökande till högskoleutbildningar 5. Högskoleutbildningar med huvudinriktning turism 6. Utbildningar och sökande vid yrkeshögskolan 7. Statistik om gymnasieskolan 8. Utbildningar vid folkhögskolan 9. Frågor till utbildningsanordnare 10. Frågor till branschen 11. Kommentarer från deltagare vid hearing 14 september Resultat från grupparbete enligt Track_Fast på hearing 14 september 2010

9 Inledning Den här rapporten handlar om utbildningsmöjligheterna och kompetensförsörjningen i livsmedelsbranschen. Med livsmedelsbranschen avser vi i denna rapport hela livsmedelskedjan. Synonymt med livsmedelsbranschen används också begreppen livsmedelssektorn, livsmedelskedjan eller livsmedelsområdet. Livsmedelsbranschen omfattar dem som arbetar i de fyra huvudlänkarna i livsmedelskedjan; primärproduktion, förädling, handel och konsumtion (bild 1). De som arbetar med till exempel kontroll, utbildning, logistik och marknadsföring innefattas också. Räknat på detta sätt arbetar ungefär en tiondel av Sveriges arbetsföra befolkning i branschen. Bild 1. Livsmedelskedjan Utbildningsfrågor har en central position för utvecklingen av en bransch. Det behövs kompetent och engagerad arbetskraft både i ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv och det behövs utbildning av hög kvalitet från förskola till högskola. De centrala frågeställningarna för livsmedelsbranschen, utbildningsaktörerna inkluderade, är: Hur ska man locka studenter till olika utbildningar? Hur ska behovet av duktig och engagerad arbetskraft tillgodoses? 7

10 Bakgrund Under 2008 lanserade landsbygdsminister Eskil Erlandsson visionen Sverige det nya matlandet. Visionen handlar om en stark svensk primärproduktion och förädling, svenska råvaror av hög kvalitet och matupplevelser för besökare runt om i landet. Huvudsyftet med visionen är att skapa tillväxt och nya jobb. För att visionen ska bli verklighet behövs kunniga människor i alla led i livsmedelskedjan. Det fanns ingen tydlig bild av vilka utbildningsmöjligheter som finns inom livsmedelsområdet och därför önskade Landsbygdsdepartementet genomföra en kartläggning. Kartläggningen skulle svara på frågor som: Vad finns det för utbildningar i Sverige inom ramen för visionens fem fokusområden (primärproduktion, förädlad mat, offentlig mat, matturism, restaurang) samt handel? På vilka olika nivåer kan man utbilda sig, det vill säga gymnasium, folkhögskola, yrkeshögskola, högskola, annat? Kan utbildningsanordnare och näringsliv identifiera särskilda brister eller svårigheter med dagens utbildningsutbud? medelssverige att utföra kartläggningen eftersom mycket information om livsmedelsutbildningar redan fanns samlat på LivsmedelsSveriges webbplats. LivsmedelsSverige sökte och beviljades medel hos Jordbruksverket Kartläggningen, som är en av aktiviteterna i projektet genomfördes under våren Projektet i sin helhet pågår till juni I inledningen av projektet ingick även att anordna en hearing tillsammans med Landsbygdsdepartementet där livsmedelsbranschens kompetensbehov, gällande både privata och offentliga aktörer, skulle diskuteras. Medarrangörer av hearingen var också EU-projektet Track_Fast vars syfte är att kartlägga kompetensbehoven hos livsmedelsföretag i ett EUperspektiv. Hearingen hölls den 14 september 2010 i Stockholm med drygt 80 deltagare från myndigheter, företag och utbildningsrepresentanter inom livsmedelsområdet (bilaga 1). I samband med matlandets expertrådsmöte den 16 mars 2011 ombads LivsmedelsSverige att presentera en översikt över utbildningsmöjligheterna inom livsmedelsområdet samt att ge en bild av branschens syn på sin nuvarande och framtida kompetensförsörjning. Inför detta möte samlade LivsmedelsSverige information som skulle komplettera den som erhållits vid hearingen genom att utföra en frågerunda bland representanterna i LivsmedelsSveriges ledningsgrupp (bilaga 2) samt Svensk handel och Skogs- och lantbruksarbetsgivareförbundet (SLA). 8

11 I denna rapport presenteras resultaten från kartläggningen av svenska livsmedelsutbildningar, hearingen, frågerundan inför matlandets expertrådsmöte samt de aktiviteter som hittills genomfört. 9

12 Utbildningsmöjligheter inom livsmedelsområdet Det finns utbildningar med anknytning till livsmedelskedjan i många utbildningsformer och på flera nivåer. Kartläggningen som presenteras här omfattar utbildningar inom högskola, yrkeshögskola, gymnasium, folkhögskola, vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning och vidareutbildning för yrkesverksamma. Utbildningar som kan kopplas till Matlandets fem fokusområden, det vill säga primärproduktion, förädlad mat, offentlig mat, matturism och restaurang, ingår i kartläggningen. Dessutom har handeln lagts till eftersom den är ett viktigt led i livsmedelskedjan, innefattande exempelvis logistik och mötet med kunden. I kartläggningen har utgångspunkten varit den information om livsmedelsutbildningar som redan fanns samlad på LivsmedelsSveriges webbplats. Kompletteringar och uppdateringar om högskoleutbildningar har gjorts med hjälp av de nio universitet och högskolor som ingår i LivsmedelsSveriges ledningsgrupp. Ytterligare kompletteringar och information om andra utbildningsformer har gjorts genom kontakter med myndigheter och andra utbildningsanordnare. Vilka utbildningar som ges ändras från termin till termin och från år till år varför uppgifterna som presenteras i den här rapporten inte bör ses som en statisk bild över utbildningsutbudet. Bild 2. En översikt över antalet utbildningar med anknytning till livsmedelsområdet. Turismutbildningar med mat på schemat är högskoleutbildningar som inte har sin huvudsakliga inriktning mot livsmedel men som ändå behandlar frågor om mat i undervisningen. 10

13 Inom ramen för Matlandet finns idag ett 80-tal högskoleprogram med direkt koppling till livsmedel, och fem turismutbildningar utan huvudsaklig koppling till livsmedel men som ändå har med maten på schemat. Vidare finns det cirka 50 utbildningar inom yrkeshögskolan, 35 inom folkhögskola och 5 på gymnasiet. Utbudet av utbildningar för yrkesverksamma är stort liksom antalet vuxen- och arbetsmarknadsutbildningar (se bild 2). Högskolan De svenska universitetens och högskolornas främsta uppgifter är att bedriva utbildning och forskning samt att samverka med samhället, till exempel genom att samarbeta med myndigheter och företag. I Sverige ansvarar staten för högskolornas verksamhet. Läsåret 2009/2010 var cirka studenter antagna vid svenska universitet och högskolor för studier på grundnivå eller avancerad nivå. Under höstterminen 2009 var också cirka personer antagna som forskarstuderande. Utbildningar med koppling till livsmedelskedjan Befintliga högskoleutbildningar med koppling till livsmedelskedjan visas i tabell 1 och 2, bilaga 3. Tabellerna visar att det finns 60 program på grundnivå och cirka 20 på avancerad nivå. Ett försök har gjorts att kategorisera utbildningarna efter de fokusområden (produktion, förädling, restaurang, offentlig mat och måltidsturism) som anges i Landsbygdsdepartementets vision om att Sverige ska bli det nya matlandet i Europa. Handeln har också inkluderats i kategoriseringen på grund av dess stora betydelse för livsmedelssektorn. Kategoriseringen anger vilken sektor studenterna som har gått respektive utbildning kan antas komma att arbeta inom eller påverka när de är yrkesverksamma. Kategorin avser arbetsområden som inte inkluderas av fokusområdena eller handeln, till exempel undervisning, konsult- och informationsverksamhet. De flesta utbildningar kan men kategorin har här valts för de utbildningar där det bedöms Utbildningarnas beröring med olika kategorier är relativt jämn. Det verkar alltså inte som om det råder brist på högskoleutbildningar inom Matlandets fokusområden eller handel. En översikt över grundutbildningarnas spridning visas i bild 3. Behörighetskraven till utbildningarna på grundnivå varierar. Alla kräver gymnasieutbildning eller motsvarande, men vissa utbildningar kräver dessutom särskild behörighet i form av godkända betyg inom till exempel naturvetenskapliga ämnen. För antagning till utbildningar på avancerad nivå krävs en avlagd svensk examen om minst tre år på grundnivå, en motsvarande utländsk examen eller andra motsvarande kvalifikationer. För vissa program på avancerad nivå som leder till yrkesexamina krävs det att man har en viss examen eller yrkeslegitimation. 11

14 Primärproduktion (23st) Förädling (20 st) Offentlig mat (16 st) Restaurang (20 st) Turism (18 st) Handel (20 st) Agronomer, hortonom, lantmästare, veterinär Civilingenjör, livsmedelsteknisk högskoleutb., livsmedelsagronom Dietist, kostvetare, kostekonom Kulinarisk kock/sommelier och måltidskreatör Gastronom, hotel management Food service management, detaljhandelsutbildning Bild 3. En översikt över inom vilka områden studenter som läst olika högskoleprogram på grundnivå förväntas arbeta. Till höger i bilden ges några exempel på utbildningar som berör respektive område. När det gäller kurser på högskolenivå som har kopplingar till livsmedelskedjan, både på grundnivå och avancerad nivå, så finns det ett väldigt stort utbud och de kan därför inte återges här. Huvuddelen av kurserna ingår i programutbildningarna, men kan i de flesta fall läsas fristående förutsatt att förkunskapskraven är uppfyllda. Några högskolor som inte ger hela utbildningar ger kurser med koppling till livsmedel. Exempel är Södertörns högskola, Högskolan i Skövde och Högskolan i Halmstad. Hur eftersökta är utbildningarna? Statistik om antalet förstahandssökande och antagna (urval 2) vid olika högskoleprogram på grundnivå och avancerad nivå för höstterminerna 2007, 2008, 2009 och 2010 visas i tabell 3a respektive 3b, bilaga 4. Många av de avancerade programmen är nya varför statistiken för dessa utbildningar är knapp eller obefintlig. Uppåtgående trender i antalet sökande, eller en enstaka markant ökning har markerats med grön färg i tabellerna. Nedåtgående trender i antalet sökande, eller en enstaka markant minskning har markerats med röd färg. De populäraste utbildningarna på grundnivå verkar befinna sig inom restaurang/gastronomi och inom kost-hälsa-området. Veterinärutbildningen har också ett högt söktryck men här framgår inte hur många av dem som utbildar sig till veterinär som hamnar inom lantbrukssektorn, inom livsmedelsföretag, på livsmedelsanknuten myndighet eller inom köttbesiktning. Enligt uppgift (Ivar Vågsholm, professor i bakteriologi och livsmedelssäkerhet 12

15 vid SLU, personlig kommunikation) hamnar cirka fem procent av de som utbildar sig till veterinärer inom slakteriernas köttbesiktning. I tabell 3a och 3 b kan man också se att det i många fall är färre förstahandssökande till programmen än det antal studenter som antas till respektive program. Det innebär att många som läser någon av dessa utbildningar inte studerar på en utbildning de valt i första hand. Utifrån de uppgifter som finns tillgängliga verkar intresset för utbildningar på avancerad nivå vara generellt lågt. Intresset för magisterpåbyggnad inom livsmedelstillsyn samt masterutbildning i bioteknologi ser dock ut att vara relativt stort eller ökande. Orsaken till att program på avancerad nivå lockar få studenter kan helt enkelt vara att många av dem är relativt nya och därför okända bland presumtiva studenter. Hur behandlas maten i turismutbildningarna? I tabell 4, bilaga 5, visas högskoleutbildningar som kategoriseras inom området turism på respektive lärosäte och där utbildningen i huvudsak inte kan kopplas till livsmedelskedjan (jämför tabell 1 och 2, bilaga 3, och de utbildningar som tillhör kategorin turism). Fem av dessa utbildningar berör ändå ämnet mat och måltider i undervisningen (tabell 4, bilaga 5). Dessa uppgifter har erhållits genom telefonkontakt med respektive utbildningsanordnare. Yrkeshögskolan Yrkeshögskolan samlar eftergymnasiala yrkesutbildningar (YH-utbildningar) som inte är högskoleutbildningar och syftar till att säkerställa att det finns utbildningar inom branscher där det finns behov av arbetskraft. Yrkeshögskolans utbildningar präglas alltså av att de är relevanta för arbetsmarknaden och att de har stark arbetslivsanknytning. Utbildningarnas innehåll och inriktning kan därför variera över tid beroende på arbetsmarknadens behov. Utbildningarnas längd varierar, men är vanligen 1-3 år. Behörig att studera vid yrkeshögskolan är den som genomgått gymnasieskola med godkänt slutbetyg eller har förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt. Den så kallade kvalificerade yrkesutbildningen (KY-utbildning) ingår numer i yrkeshögskolan. Myndigheten för yrkeshögskolan (YH-myndigheten) med säte i Västerås och Hässleholm är ansvarig myndighet för frågor som rör yrkeshögskolan. Ett arbetsmarknadsråd vid myndigheten fastställer vilka utbildningar som är relevanta och får starta. Under 2009 fanns totalt cirka studerande inom kvalificerad yrkesutbildning eller yrkeshögskoleutbildning. De flesta studerande hade gymnasiebakgrund från antingen 2-3 åriga yrkesförberedande program (45 procent) eller 3-4 åriga studieförberedande program (31 procent). Ungefär fem procent av de studerande hade examen från högskola/universitet. De flesta studerande (drygt 85 procent) var födda i Sverige och cirka 11 procent av de studerande var födda i länder utanför EU och Norden. De studerandes medelålder var 29,3 år (30,5 år för 13

16 kvinnor och 27,9 år för män). Cirka hälften av de studerande var under 26 år. Tabell 5, bilaga 6, visar antalet sökande och antagna studenter samt antalet platser vid olika utbildningsområden inom yrkeshögskolan Vilka utbildningar finns? Yrkeshögskoleutbildningar med relevans för livsmedelskedjan finns i kategorierna: Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fisk Hotell, restaurang och turism Teknik och tillverkning Inom området teknik och tillverkning är det endast ett mindre antal av utbildningarna som har kopplingar till livsmedelskedjan. Totalt fanns det som nämnts tidigare cirka 50 utbildningar med inriktning mot livsmedelssektorn och dessutom 15 tursimutbildningar, där frågor om mat ingår till en mindre del, att söka hösten Dessa utbildningar och var i landet de var placerade redovisas i tabell 6 9, bilaga 6. Hur ser intresset ut? Intresset för utbildningarna inom yrkeshögskolan är relativt stort. Inom kategorin Hotell, restaurang och turism var det år 2009 exempelvis 4,5 sökande per plats och i kategorin Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske var det 2,6 sökande per plats (se tabell 5, bilaga 6). Gymnasieskolan Alla ungdomar i Sverige som har avslutat grundskolan har rätt till en treårig gymnasieutbildning och alla kommuner är enligt lag skyldiga att erbjuda dessa elever en gymnasieutbildning. Gymnasieskolan är avgiftsfri och frivillig. Gymnasieutbildningen syfte är att ge grundläggande kunskaper för vidare studier och för arbete. Höstterminen 2009 fanns elever i gymnasieskolan. Gymnasieskolan har nyligen genomgått en reform och höstterminen 2011 börjar de förta eleverna i den nya gymnasieskolan. Hur ser dagens gymnasieskola ut? Dagens gymnasieskola, till och med vårterminen 2011, består av 17 nationella program som alla är tre år långa. Det finns också individuella program för elever med speciella utbildningsbehov, t.ex. elever som vill gå en lärlingsutbildning. Slutligen finns det specialutformade lokala program som kombinerar ämnen från olika nationella program. De 14

17 nationella programmen är indelade i obligatoriska kurser, valbara kurser, individuella val, kärnämnen och projektarbete. Så kallade karaktärsämnen är speciella för det program som valts. Gymnasieprogrammen kan antingen vara studieförberedande eller yrkesförberedande, eller både och. Gymnasieprogram med livsmedelsanknytning i dagens gymnasieskola Till program med betydelse för livsmedelskedjan i dagens gymnasieskola har här räknats: Handels- och administrationsprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet Industriprogrammet Livsmedelsprogrammet Naturbruksprogrammet På sju skolor som gett Elprogrammet med inriktning automation har det också funnits en specialinriktning mot livsmedel som kallas Food Production. Inriktningen har utarbetats i samarbete mellan Livsmedelsföretagen (Li), Arla och gymnasieskolan. I och med gymnasieskolans ombildning (se nedan) är framtiden för inriktningen Food Production oklar, men viljan och intresset att driva programmet vidare finns hos både livsmedelsbranschen och skolan (Bertil Elvin, utbildningsansvarig hos Livsmedelsföretagen, Li, personlig kommunikation). Hur ser intresset ut? I tabell 10, bilaga 7, visas vid hur många kommuner och skolor dagens gymnasieprogram finns. Tabell 11, bilaga 7, visar hur många ungdomar som sökte och blev antagna till olika program med livsmedelsanknytning enligt sitt förstahandsval under höstterminerna 2007, 2008 och Omkring hälften av de elever som sökte olika program i första hand (alla gymnasieformer) blev antagna till de nationella programmen. Utbildningar som motsvarar de livsmedelsanknutna programmen i de nationella programmen finns även inom specialutformade program och friskolor, men statistik för dessa skolformer uppdelat på programtillhörighet finns inte tillgänglig. Intresset för utbildningar med inriktning mot livsmedel kan troligen ändå utläsas av den tillgängliga statistiken som visar att programmen inom handel och administration samt hotell och restaurang tilldrar sig störst intresse. Naturbruksprogrammet ligger i mitten och minst intresse tilldrar sig industriprogrammet och livsmedelsprogrammet. Tabell 7 visar hur de olika programmen är fördelade geografiskt. Livsmedelsprogrammet finns i många fall vid endast en skola i länet, vilket kanske delvis kan förklara varför färre elever söker sig till den utbildningen (se tabell 12, bilaga 7). 15

18 Ny gymnasieskola från och med höstterminen 2011 Gymnasieskolan har genomgått ett reformarbete (GY2011). Hösten 2011 börjar de första eleverna i den nya gymnasieskolan och 2014 tar de studenten. Ett av syftena med gymnasiereformen är att de nya yrkesprogrammen ska leda till tydligare yrkesutgångar där eleverna i högre grad blir anställningsbara. Den nya gymnasieskolan kommer att bestå av tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program. Förändringarna innebär bland annat att behörighetskraven till gymnasieskolan höjs, kraven på grundläggande högskolebehörighet skärps och arbetslivet får inflytande över yrkesutbildningarna. Dessutom innebär reformen att skillnaden mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program blir större och en yrkesexamen och en högskoleförberedande examen införs. Elever på yrkesprogram har dock rätt att läsa in de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet. Samtliga program i den nya gymnasieskolan som har kopplingar till livsmedelskedjan är yrkesprogram och är: Handels- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Naturbruksprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Innehållet i de nya yrkesprogramutbildningarna kommer att skilja sig från det gamla. I den nya gymnasieskolan flyttas den nationella inriktningen mot turism och resor från dagens Handels- och administrationsprogram till det nya Hotell- och turismprogrammet. I dagens gymnasieskola är utbildningarna inom restaurang och livsmedel fördelade på hotell- och restaurangprogrammet samt livsmedelsprogrammet. I den nya gymnasieskolan samlas all hantverksmässig beredning, tillagning, hantering, servering och försäljning av mat i det nya Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Utbildningen för industriell livsmedelsproduktion flyttas från det nuvarande livsmedelsprogrammet till det industritekniska programmet. Folkhögskolan Folkhögskolan är till skillnad från andra skolformer inte bunden till centralt fastställda läroplaner utan varje folkhögskola bestämmer själv sin verksamhet. Verksamheten ska först och främst syfta till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildningsnivån i samhället och rikta sig till utbildningsmässigt, socialt och kulturellt missgynnade personer. Folkhögskoleutbildningar kan ge grundskole- eller gymnasiekompetens. Folkhögskolan kan också erbjuda särskilda kurser inom speciella ämnesområden och/eller vara yrkesinriktade. Antalet kursdeltagare i folkhögskolan var under vårterminen 2008 och under höstterminen samma år. 16

19 Kursutbudet Uppgifter om vilka utbildningar som finns samlas på webbplatsen folkhögskola.nu som är Sveriges alla folkhögskolors gemensamma webbplats, och produceras av Folkhögskolornas informationstjänst (FIN). Folkhögskolan gav höstterminen 2010 cirka 35 kortare (några dagar) eller längre (ett par år) kurser inom områdena turism, trädgård, jordbruk, skog, fiske och mat och hälsa. Kurser fördelat på ämnesområde, kurslängd och utbildningsort sammanfattas i tabell 13-15, bilaga 8. Hur dessa skolor är fördelade över Sveriges län framgår av tabell 16, bilaga 8. Vuxenutbildning Vuxenutbildning erbjuds en vuxen person (definieras som från och med 1 juli det år man fyller 20) som har en otillräcklig grundskole- eller gymnasieutbildning eller en kortare utbildning från ett annat land. Personer som är yngre än 20 år men som har slutbetyg från gymnasieskolan kan också delta i vuxenutbildning. Det är kommunerna som ansvarar för att tillhandahålla vuxenutbildning. För att gå en vuxenutbildning måste man vara folkbokförd i en kommun, men man har rätt att gå utbildningen i en annan kommun. De olika formerna för vuxenutbildning är: grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare, särvux, yrkesvux och lärlingsutbildning för vuxna. Vuxenutbildningar med relevans för livsmedelskedjan finns inom områdena handel, försäljning och administration, restaurang och storhushåll, naturbruk samt hotell och turism. Kursutbudet är mycket stort, men som exempel ges kurser i kallkök, varmkök, konditori, bageri, choklad och konfektyr, gastronomi, servering, drycker, barteknik, näringslära, chark och deli, café, hotell och turism och ekologisk trädgårdsodling. Arbetsmarknadsutbildning Arbetsmarknadsutbildningarna motsvarar ett behov på arbetsmarknaden. För att få gå en arbetsmarknadsutbildning måste man vara inskriven på Arbetsförmedlingen och det är också denna som avgör vem som får påbörja en arbetsmarknadsutbildning. Utbildningarna finansieras av Arbetsförmedlingen och är kostnadsfria för de som går dem. Utbildningarna ger rätt till aktivitetsstöd. Det finns ett antal olika utbildningsanordnare som ger arbetsmarknadsutbildningar med koppling till livsmedel, till exempel inom hotell och turism, restaurang och storhushåll samt handel, försäljning och administration. 17

20 Utbildning för yrkesverksamma Det finns ett mycket stort utbildningsutbud för personer som är yrkesverksamma inom livsmedelindustri, småskalig och hantverksmässig livsmedelsproduktion, myndigheter, offentlig mat och måltidsservice. Det kan röra sig om utbildning och vidareutbildning i till exempel kvalitetssäkring, livsmedelshygien, mat och miljö, mat och hälsa, skolmat, ystning med mera. Utbildningarna ges av både offentliga och privata aktörer. Många utbildningar skräddarsys efter till exempel ett företags eller en myndighets egna önskemål. Några exempel på aktörer som erbjuder kompetensutveckling för yrkesverksamma inom livsmedelsområdet är: SIK öppna kurser, skräddarsydda företagsinterna kurser, seminarier och nätverk Meny - Hushållningssällskapen - utbildningar, föredrag, seminarier Anticimex färdiga eller skräddarsydda utbildningar Eldrimner kurser Högskolan Kristianstad uppdrag AB uppdragsutbildningar Lunds universitet (Lund University Commissioned Education) uppdragsutbildningar Göteborgs universitet uppdragsutbildningar 18

21 Arbetsmarknad Hur ser arbetsmarknaden ut för dem som har utbildat sig inom livsmedelsområdet? För att få en bild av detta har information samlats från Saco och Arbetsförmedlingen och från högskolerepresentanterna i LivsmedelsSveriges ledningsgrupp (bilaga 2). När det gäller uppgifterna från Saco och Arbetsförmedlingen finns statistiskt underlag för tillförlitliga beräkningar endast för en handfull av yrkena inom livsmedelsområdet, varför det saknas prognoser för många yrken. Saco presenterar årligen prognoser för hur arbetsmarknaden för ett antal akademikeryrken förväntas se ut på fem års sikt i sin rapport Framtidsutsikter. Prognoserna bygger på bedömningar om arbetsmarknaden från Sacos olika förbund. Förbundens bedömningar grundar sig på de kunskaper de får om hur utbud och efterfrågan utvecklas på arbetsmarknaden genom sitt arbete med att till exempel företräda sina medlemmar i förhandlingar med arbetsgivare och genom att arbeta med professions- och utbildningsfrågor. Prognoserna delas in i grupperna brist, balans och överskott. Sacos prognos för arbetsmarknadens behov av vissa yrkesgrupper med koppling till livsmedelskedjan för 2015 är som följer: Agronom Civilingenjör Jägmästare Kemist Miljö och hälsa Veterinär Dietist Kultur- och turismyrken Balans Balans Balans Balans Balans Balans Balans Överskott Arbetsförmedlingen presenterar arbetsmarknadsprognoser för olika yrken i Yrkeskompassen. Där presenteras prognosinformation uppdelad på ett, fem och tio års sikt. Den ettåriga bedömningen baseras på de lokala arbetsförmedlingskontorens prognosarbete och viktas till en regional och nationell bedömning. Fem- och tioårsprognoserna görs nationellt av Arbetsförmedlingens analysavdelning och baseras bland annat på pensionsavgångar, 19

22 tillgången på utbildningsplatser och utbildningsval samt arbetslöshet. Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknadens behov av och chansen till arbete för vissa yrkesgrupper med koppling till livsmedelskedjan i dagsläget och/eller på 5 och 10 års sikt är: Agronom Hortonom Lantmästare Jägmästare Civilingenjör bioteknik Dietist Nutritionist Utbildad kock Slaktare Styckare Bagare/konditor Veterinär Turismyrken Viss brist på 10 års sikt på grund av pensionsavgångar. Medelgoda chanser på 5-10 år sikt Balans nu. Medelgoda chanser på 5-10 år sikt Goda chanser Medelgoda chanser Balans Visst överskott, men efterfrågan ökar Balans Medelgoda chanser om 10 år Medelgoda chanser om 10 år Medelgoda chanser om 10 år Medelgoda chanser Brist på erfarna på kort sikt. Medelgoda chanser om 10 år Konjunkturkänsliga, har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden I stort redovisar universitetsrepresentanterna i LivsmedelsSveriges ledningsgrupp (bilaga 2) en god arbetsmarknad för sina studenter (se bilaga 9). Informationen från Saco och Arbetsförmedlingen, om än med dålig täckning, pekar inte heller på att arbetsmarknaden ser särskilt svår ut för yrkesgrupper inom livsmedelsområdet. Dietister har svårt att få jobb nu men enligt Saco och Arbetsförmedlingen förväntas efterfrågan på deras kompetens öka inom områden där de tidigare inte varit så representerade, till exempel inom industrin (bild 4). När det gäller branschrepresentanternas syn på den framtida arbetsmarknaden så har till exempel LRF pekat ut trädgårdsområdet som en tillväxtbransch. Nu råder det brist på arbetskraft inom trädgårdsnäringen. Centrum för vilt- och fiskforskning vinkar för att vilt och 20

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling 2005 Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling ett regeringsuppdrag till Jordbruksverket och Livsmedelsverket Foto: Mats Pettersson Rapport 2005:10 Åtgärder för att främja

Läs mer

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademiker år 2018 November 2013 Redaktör Eva Oscarsson Social ingenjör med solsken i blick Malin Hanssons stora fritidsysselsättning är att arbeta med det ideella

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

Framtidsutsikter November 2012. Arbetsmarknaden för akademiker år 2017. Redaktör Eva Oscarsson

Framtidsutsikter November 2012. Arbetsmarknaden för akademiker år 2017. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter November 2012 Arbetsmarknaden för akademiker år 2017 Redaktör Eva Oscarsson Att välja utbildning är inte att välja yrke Hanna Hallins lista på förtroendeuppdrag är lång. Hon har talat

Läs mer

Utbildningspolitiska riktlinjer

Utbildningspolitiska riktlinjer Utbildningspolitiska riktlinjer 1 2 Innehållsförteckning Förord...4 Sammanfattning...5 Inledning...7 Utbyggnad av högre utbildning...9 Kvalitet och effektivitet i högre utbildning...12 Utbildning för arbetslivet...15

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

En översikt av yrkesutbildningssystemet

En översikt av yrkesutbildningssystemet Oktober 2012 Har Sverige ett tillräckligt flexibelt system för yrkesutbildning av vuxna? En översikt av yrkesutbildningssystemet för vuxna Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 5

Läs mer

Rapport 2008:20 R. Kvinnor och män i högskolan

Rapport 2008:20 R. Kvinnor och män i högskolan Rapport 2008:20 R Kvinnor och män i högskolan Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Kvinnor och män i högskolan Utgiven

Läs mer

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet En yrkesinriktning inom teknikprogrammet Delbetänkande av Yrkesprogramsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:29 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016

Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016 1 Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016 Framtidsutsikter November 2011 Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016 Redaktör Eva Oscarsson Spelbyggaren Fredrik Larsson har drömjobbet.

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14

Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14 TCO granskar Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14 En rapport om betydelsen av den högre utbildningens dimensionering för Sveriges ekonomi. 2014-06-17 Författare German

Läs mer

Klassicism och bungyjump

Klassicism och bungyjump Rapport 2005:40 R Klassicism och bungyjump Upplevelseindustrin och behovet av konstnärligt utbildade Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner En översikt och problematisering av vuxen- och vidareutbildningens situation i Sverige Ove Jobring Ingemar Svensson 1.7.2009, GÖTEBORGS UNIVERSITET,

Läs mer

Rapport 2009:7 R. Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys

Rapport 2009:7 R. Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys Rapport 2009:7 R Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Kompetensbehovet i Sörmland

Kompetensbehovet i Sörmland - En sammanställning av rapporter om Kompetensbehovet i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport 2012 Den här rapporten ger en samlad bild av nuläget när det gäller måluppfyllelsen och kvalitetsarbetet inom AcadeMedia. AcadeMedias VD inleder rapporten

Läs mer

SRY. En Infrastruktur för Kompetensutveckling

SRY. En Infrastruktur för Kompetensutveckling Lindesberg juni 2009 SRY En Infrastruktur för Kompetensutveckling Projekt 1 januari - 30 juni 2009 En hållbar infrastruktur för lärande och karriärvägar för morgondagens servicemedarbetare Bengt Storbacka

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

www.saco.se/valjayrke

www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2011/2012 www.saco.se/valjayrke SISTA ANSÖKNINGSDAG 27 APRIL 2012 Naprapater utför 1,5 miljoner behandlingar varje år Behovet av naprapater är stort. Nästan alla människor

Läs mer

Kommer jag att få jobb? En undersökning av arbetsmarknadsrelaterad information om högskoleutbildningar

Kommer jag att få jobb? En undersökning av arbetsmarknadsrelaterad information om högskoleutbildningar En undersökning av arbetsmarknadsrelaterad information om högskoleutbildningar Innehåll Sammanfattning 3 1 Inledning 5 1.1 Motiv 5 1.2 Syfte 6 2 Genomförande 7 2.1 Första delen att söka information om

Läs mer

Rapport: Studentpaketet samlad marknadsföring för ökad attraktivitet

Rapport: Studentpaketet samlad marknadsföring för ökad attraktivitet Rapport: Studentpaketet samlad marknadsföring för ökad attraktivitet Malin Swanström 2012 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Syfte, mål och frågeställningar... 5 3. Målgruppsanalys... 7 4. Resultat

Läs mer

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015. November 2010. Redaktör Ossian Wennström

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015. November 2010. Redaktör Ossian Wennström Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015 November 2010 Redaktör Ossian Wennström Omslag: Nikoo Bazsefidpay, 25 år, blev färdig tandläkare för två år sedan. Idag arbetar hon på Folktandvården

Läs mer

De senaste rapporterna från ÅSUB

De senaste rapporterna från ÅSUB ÅSUB Rapport 2006:2 Det framtida behovet av utbildning på Åland De senaste rapporterna från ÅSUB 2004:1 Konjunkturläget våren 2004 2004:2 Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 2003 2004:3 Konjunkturbedömning

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Utbildningsmöjligheter i Värmland. Rapport nr 5, Region Värmland 2011 1

Utbildningsmöjligheter i Värmland. Rapport nr 5, Region Värmland 2011 1 Utbildningsmöjligheter i Värmland Rapport nr 5, Region Värmland 2011 1 Utgiven av Region Värmland, 2011 Kontaktperson: Britta Zetterlund-Johansson, britta.zetterlund-johansson@regionvarmland.se Faktasammanställning:

Läs mer

Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar

Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar Redovisning av regeringsuppdrag U2014/4209/GV 2014 ISBN: 978-91-87073-29-8. Foto: Johnér MYNDIGHETEN

Läs mer