Förbandspsykologi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbandspsykologi 1972-2002"

Transkript

1 RAPPORT NR 7 I PLIKTVERKETS RAPPORTSERIE 7 Förbandspsykologi LITTERATURÖVERSIKT Cecilia Ralfe-Stelander

2 Vår referens InfoS, Sofie Wahlman Engström Pliktverket kartlägger och sammanfattar området förbandspsykologi Nu publiceras en ny rapport i Pliktverkets rapportserie. Rapporten är i form av en litteraturgenomgång som genomförts i syfte att kartlägga och sammanfatta området förbandspsykologi. Publicerade rapporter och artiklar inom svensk förbandspsykologi och dess huvudsakliga arbetsområde avgångar har inventerats och analyserats. Rapporten är ett led i Pliktverkets arbete med att systematisera metoder och erfarenheter från förbandspsykologiskt arbete för att möta framtida behov. Johan Lothigius Chefspsykolog Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Karolinen, Karlstad Våxnäsgatan a\p:\sen9\missivförbandspsyk.doc

3 PLIKTVERKET Informationsstaben Sändlista: Förband (C bat, värnpliktsdetalj, PV konsulent, läkare, HSE) (5 ex/förband): LG Livgardet A 9 Artilleriregementet Lv 6 Luftvärnsregementet P 7 Södra skånska regementet P 4 Skaraborgs regemente P 18 Gotlands regemente P 10 Södermanlands regemente T 2 Göta trängregemente K 3 Livregementets husarer K 4 Norrlands dragonregemente Ing 2 Göta ingenjörregemente S 1 Upplands regemente I 19 Norrbottens regemente Norrlands signalbataljon I 5 Jämtlands fältjägarregemente Hkpflj Helikopterflottiljen F 4 Jämtlands flygflottilj F 7 Skaraborgs flygflottilj F 16 Upplands flygflottilj F 17 Blekinge flygflottilj F 21 Norrbottens flygflottilj Amf 1 Vaxholms amfibieregemente Amf 4 Älvsborgs amfibieregemente 1. ubflj Första ubåtsflottiljen 2. ysflj Andra ytstridsflottiljen 4.minkriflj Fjärde minkrigsflottiljen 3.ysflj Tredje ytstridsflottiljen MarinB S Sydkustens marinbas MarinB O Ostkustens marinbas Psykologiska institutionen, universiteten (Uppsala, Stockholm, Umeå, Lund, Linköping, Örebro, Göteborg) (2 ex/universitet) Försvarshögskolan, biblioteket (2 ex) Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management, Karlstad (G Larsson 1 ex och B Carlstedt 1 ex) Regionkontor Norrland (10 ex) Regionkontor Stockholm (10 ex) Regionkontor Karlstad (10 ex) Regionkontor Göteborg (10 ex) Regionkontor Kristianstad (10 ex) Rekryteringscentrum (5 ex) Swedint (2 ex) Försvarsmakten, Högkvarteret, Kristina Pollack (10 ex)

4 FÖRORD Detta arbete har tillkommit efter diskussioner om att systematisera metoder och erfarenheter från förbandspsykologiskt arbete, som en del i att göra Pliktverket till en framtidsberedd myndighet i tiden. Diskussionerna utmynnade i att Pliktverkets Stockholmskontor ställde resurser till förfogande för ett projekt i förbandspsykologi Jag vill framföra ett stort tack till min tålmodige handledare Börje Rosmark, specialist i klinisk psykologi. Börje har med sin underfundighet och sitt kritiska tänkande varit till ovärderlig hjälp med att föra arbetet framåt. För bidragande med militär fackkunskap vill jag särskilt tacka Bo Thuresson, inskrivningsförrättare. Susanne Atterling, funktionsansvarig psykolog och Mårten Bäcklund, chef för mönstrings- och inskrivningsavdelningen vill jag tacka för ett tryggt stöd i arbetet och deltagande i projektmöten. Alla är verksamma på Pliktverkets Regionkontor i Stockholm, som jag sist men inte minst vill tacka för de resurser som tilldelats Förbandspsykologiprojektet.

5 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...sidan 3 BAKGRUND...sidan 4 INLEDNING...sidan 5 SYFTE...sidan 5 METOD...sidan 6 RESULTAT...sidan 7 Förbandspsykologi...sidan 7 Avgångar...sidan 16 DISKUSSION...sidan 22 Förbandspsykologi...sidan 22 Avgångar...sidan 25 SLUTSATSER...sidan 27 REFERENSLISTA...sidan 30

6 3 SAMMANFATTNING Syftet med föreliggande litteraturgenomgång var att kartlägga och sammanfatta området förbandspsykologi. Det definieras som psykologers arbete på militära förband. I tjugoåtta rapporter redovisas förbandspsykologiskt arbete från tolv förband. Arbetet skedde huvudsakligen på 1970-talet. Det bedrevs i projektform och ledde inte till några fasta tjänster med undantag för Bodenprojektet som startade på 1990-talet. Målet med det förbandspsykologiska arbetet var att minska värnpliktsavgångarna, som sedan trettio år tillbaka legat på %. Förbandspsykologernas arbetsmetod var ursprungligen klinisk med utredning av och stöd till enskilda värnpliktiga. Behov från befälen medförde att det snart utvidgades med utbildning av och stöd till truppbefäl. I materialet framkommer det att inryckningsveckorna är mycket viktiga för den värnpliktiges fortsatta anpassning. 40 % av de inryckta uppvisar någon form av besvär under sin första tid på förbandet. Får de det stöd de behöver i omställningen från civilt till militärt liv är mycket vunnet. I Skövdeförsöken lärdes hjälp till självhjälp ut tillbefälen under handledning av psykologen. Det innebar att den värnpliktige fick stöd i kasernmiljön av befälen och kamraterna hellre än direkt av psykologen. Den vanligaste metoden var att psykologen gav några stödsamtal till värnpliktiga med problem. Både befäl och värnpliktiga upplevde projekten positivt. Påvisbara skillnader redovisas. Ibland ökade antalet värnpliktiga med problem under projekttiden. Det förklaras med att psykiska symtom som tidigare tagit sig medicinska uttryck fick legitimitet. Det konstateras också att kompanisköterskorna är en förbisedd grupp vad gäller kännedom om och kontakt med de värnpliktiga. Några projekt behandlade organisationsutveckling där slutsatsen var att förändringsarbete måste ske på individ-, grupp- och förbandsnivå för att ge bestående resultat. I diskussionen konstateras att Pliktverkets psykologer är en outnyttjad klinisk kompetensresurs som skulle kunna ställas till förbandens förfogande. I studien presenteras en modell för förbandspsykologiskt arbete där inryckningsstöd, stödsamtal, handledning och Puff-utredningar utgör stommen. Ett Förbandspaket har producerats med utbildningsmaterial i samtalsmetodik och teambuilding samt föreläsningar i ledarskap, självtillit, grundutbildningskortet och emotionell intelligens.

7 4 BAKGRUND OCH PROJEKTSAMMANFATTNING Bakgrunden till projektet var att sedan länge fanns ett behov av att systematisera Pliktverkets psykologers förbandsarbete. Det har skett en kraftig minskning i förbandsarbetet sedan psykologutredning av värnpliktiga avgiftbelades 1997 och officersurvalet övertogs av Rekryteringscentrum Denna minskning i kontakterna med förbandspersonal och värnpliktiga är olycklig ur flera synpunkter. Värnpliktiga som med psykologstöd skulle ha kunnat fullgöra sin tjänst befrias och den naturliga återkopplingen på inskrivningsarbetet försvinner. Statistik från Försvarsmakten visar att värnpliktsavgångarna varierat mellan tolv och sexton procent sedan På enskilda förband inom Stockholmsområdet har den vissa år varit uppemot fyrtio procent samtidigt som antalet värnpliktiga som remitteras till psykologutredning minskat från trehundrasextiotre stycken 1997 till femtionio stycken Det är knappast troligt att den mentala hälsan förbättrats i motsvarande grad utan snarare att befrielse av psykiska skäl skett utan psykologutredning med tanke på att statistiken samtidigt visade en hög avgångsprocent. Det ligger i såväl Pliktverkets som Försvarsmaktens uppdrag att så många av som möjligt av de inskrivna fullgör sin militärtjänst. Under 1970-talet pågick några projekt med detta syfte där Försvarsmakten engagerade psykologer för insatser av varierande omfattning. Efter ett par lokala förbandspsykologiska projekt initierade FOA 55 (Försvarets forskningsanstalt) avd. för klinisk psykologi, 1975 projektet Förbandspsykologi inom armén, som inleddes med de s.k. Skövdeförsöken. När resultaten från Skövdeförsöken publicerats föreslog Arméstaben att psykologer skulle kunna medverka i realiserandet av målet att skapa en god anda och en god personalbehandling. Psykologerna på Pliktverket har sedan en längre tid velat återuppta det arbetet och samtidigt diskuterat hur förbandspsykologin skulle kunna utvecklas beslutade Pliktverkets Regionkontor i Stockholm att genomföra projektet Förbandspsykologi. En projektgrupp bestående av fem psykologer och en referensgrupp med Pliktverkets chefspsykolog, cheferna för Regionkontor Stockholm och dess mönstringsavdelning samt företrädare för läkare, sjuksköterskor och personalvårdskonsulenter från armén och marinen tillsattes. Utifrån snart trettio års arbete vid Värnpliktsverket och Pliktverket samt arbete som handledare och lärare på psykologiska institutionen vid Uppsala universitet i egenskap av psykoterapeut, utsågs författaren till projektledare. Syftet med projektet var att utforma en förbandspsykologisk modell för 2000-talet d.v.s. bistå förbanden i deras ansvar för de värnpliktigas hälsa och fullgörande av grundutbildningen. Arbetet har skett på två fronter Dels denna rapport, som är en vetenskaplig inventering av den förbandspsykologiska litteraturen. Dels utvecklandet av ett metodmaterial i dialog med s.k. pilotförband, som representerade några av Totalförsvarets grenar i Stockholmsområdet. Amf 1, S 1 för Försvarsmakten och Rosersberg för Civilförsvaret. Tyvärr lades utbildningen i Rosersberg ned under projektets gång. Under tolv seminarier analyserades och diskuterades behov och förslag till åtgärder med företrädare för befäl, sjuksköterskor, läkare och personalvårdskonsulent samt värnpliktiga från pilotförbanden. Vid två tillfällen användes ett datoriserat instrument GoalScreen (www.unilogo.se) för att kartlägga de olika intressenternas mål. Referensgruppen hade ett sammanträde. Projektet presenterades fyra gånger under projekttiden i olika forum inom Totalförsvaret. Under arbetets gång användes kreativa metoder bl.a. Sagolek (www.sama.se), SWOT-analys (styrkor svagheter möjligheter hot) samt metaforer i form av skönlitterära texter parallellt med processmetoder. Den läsare, vars huvudintresse är den förbandspsykologiska modellen, kan efter genomläsning av inledningen gå vidare till diskussion och slutsatser där den förbandspsykologiska modellen presenteras.

8 5 INLEDNING Sverige har sedan i början av 1900-talet allmän värnplikt. Den har sin grund i indelningsverket, som 1812 kompletterades med den s.k. beväringsinrättningen. Fr.o.m års härordning blev de värnpliktiga en alltmer betydande del av försvaret och med 1901 års försvarsordning kan man säga att allmän värnplikt var införd. Alla värnpliktiga förmår emellertid inte att fullfölja sin militärtjänst utan avbryter den av olika anledningar. Fram till 1872 fanns möjligheten att friköpa sig eller leja någon annan att tjänstgöra i sitt ställe (Bonniers Lexikon, 1966). Numera är alternativen att befrias eller avtjäna ett kortare fängelsestraff. Psykologer började på 1970-talet medverka i arbetet på militära förband 1 och har sedan dess bedrivit verksamhet inom det kliniska område som benämns förbandspsykologi. Förbandspsykologi i Sverige finns beskrivet i ett antal publikationer, men en översikt saknas. Förbandspsykologins problemformulering handlar om avgångar. Vilka faktorer orsakar avgångar och hur kan de minskas? Vad finns det för framgångsfaktorer, som gör att värnpliktiga trivs och fullgör sin tjänst? Vilken inställning till försvaret och militärtjänsten har de mönstrande? Förbandspsykologi avser psykologernas medverkan på regementen. Den växte fram ur ett behov av att förbättra de värnpliktigas anpassning och utbildningsmiljö i syfte att minska värnpliktsavgångarna 2 under grundutbildningen. Föreliggande rapport omfattar både förbandspsykologin som sådan och avgångar. SYFTE Syftet med föreliggande rapport är att inventera befintlig litteratur i form av publicerade rapporter och artiklar i svensk förbandspsykologi och dess huvudsakliga arbetsområde avgångar samt att sammanfatta och analysera rapporterna. Att utifrån analysen redovisa några huvudlinjer, som utmynnar i en förbandspsykologisk modell för 2000-talet. Den teoretiska anknytningen är till aktionsforskning och med utgångspunkt i individ miljöteori samt ett organisationsperspektiv. METOD Litteratursökning i Försvarshögskolans och Totalförsvarets Forskningsinstituts databaser har skett på sökorden: förbandspsykologi, avgångar, avgångsorsaker, värnplikt, värnpliktig, militärtjänst, trivsel i militärtjänst, uppföljning, psykologi, psykiatri, sjukdomar, psykiska sjukdomar, psykiska besvär och psykologisk försöksverksamhet, utan begränsning bakåt i tiden. En forskningsbibliotekarie har handlett sökningarna. En kompletterande sökning i Libris har gjorts femtio år tillbaka i tiden på förbandspsykologi, avgångar, avgångsorsaker, värnplikt, värnpliktig, militärtjänst och trivsel i militärtjänst. Publikationernas referenslistor har granskats i syfte att hitta ytterligare material. 1 I fredsorganisationen benämns utbildningsenheterna militära förband eller regementen. I krigsorganisationen används beteckningen förband för stridande enheter. 2 Med värnpliktsavgång avses här en värnpliktig som avbryter sin grundutbildning. Oftast medför det befrielse från militärtjänsten.

9 6 Efter 1990 finns publikationerna i Försvarshögskolans bibliotek och före 1990 på Krigsarkivet och Totalförsvarets Forskningsinstitut. Biblioteken har besökts. På Krigsarkivet ägnade en bibliotekarie tid åt att spåra svårfunna publikationer. En del material har fått läsas på plats och en del har kunnat lånas ut.

10 7 RESULTAT Det kan konstateras att det skrivits en del i ämnet förbandspsykologi, men att en översikt saknas. Litteratursökningen gjordes femtio år bakåt i tiden, men det visade sig att de flesta publikationerna gavs ut under fyra år: Därefter följer ett par artiklar , en 1992 varefter det är ett uppehåll till 2000-talet då fyra rapporter skrivits. Litteratursökningen har gett vid handen tjugosex rapporter, som är publicerade i Försvarets Forskningsanstalts rapportserie eller fristående, en avhandling och en bok. Sjutton publikationer behandlar förbandspsykologi vid tolv regementen. Övriga elva fokuserar på avgångsproblematik. Publikationerna om förbandspsykologi respektive avgångsproblematik redovisas nedan var för sig i kronologisk ordning med undantag för Skövdeförsöken där alla rapporter kommer i en följd. Den förbandspsykologiska modellen redovisas i slutsatser. Förbandspsykologi En inledande analys av rapporterna visar att förbandspsykologiskt arbete har bedrivits Därefter är det ett uppehåll på cirka tio år till nästa dokumenterade insats på 1990-talet i Boden. De flesta och största insatserna var lokaliserade till västra Sverige. Pionjären inom förbandspsykologin var Anders Risling, bitr. psykolog och officer. I boken Dialog är Bästa Försvar (1976) beskriver han sin verksamhet på I 2 och A Uppdraget var att följa upp de värnpliktigas psykologiska värden från mönstringen. Dessutom var regementsledningen intresserad av att få veta vad som orsakade de höga avgångarna på 21 % varav 65 % var av det slag som då benämndes mentala rubbningar. Med referens till Löchen 3 beskriver Risling sig som en aktionsforskare som genom deltagande observation kartlägger och samtidigt åtgärdar behov för att sedan utvärdera insatsen. Han skriver att utgångsläget på I 2 var positivt både hos befäl och värnpliktiga. På en halvtidstjänst började han med bygga upp ett förtroende hos personalen och skaffade sig samtidigt en bild av vad som behövde åtgärdas. Vid olika tillfällen uppmanades han att ta ställning för/mot värnpliktiga eller befäl, men undvek det och välkomnade frågan och använde den som en inkörsport till en diskussion om bakomliggande problem. Ett av Rislings mål var att få personal och värnpliktiga att förstå att militärtjänsten är en tvångssituation, men att formerna för hur den hanteras kan mildra upplevelsen av tvånget. Ett annat mål var att alla, som bedömdes klara av sin tjänst fysiskt, med ett anpassat hanterande skulle kunna genomföra sin utbildning även om de klagade över psykiska besvär. Han refererar till psykoanalytisk teori och menar att omedvetna önskningar om att få avbryta militärtjänsten manifesterar sig i symtom, som kan behandlas. Från början var metoden stödsamtal där den värnpliktige fick tala ut om sina problem. Frivilligheten hade en stor betydelse för resultatet. Risling fann emellertid efter en tid att självförtroendet hos den värnpliktige inte stärktes av att behöva gå till en expert för att få hjälp. Befälen i sin tur kanske tänkte: varför kan jag inte klara den här soldaten själv? Varför måste psykologen handleda mig? I krig är det 3 Löchen,.Y. Sociologens dilemma. Vetenskaplig distans eller samhällsförändring. Stockholm

11 8 säkert ändå svårare problem. Hur skall jag göra då? Risling drar slutsatsen att han i sin psykologroll inte enbart skapade varaktiga förbättringar utan också undergrävde självförtroendet hos inblandade parter. Dessutom visade det sig efter en tid att efterfrågan på enskilda samtal var så stor att det blev för ambitiöst och tidskrävande att genomföra dem varför de under det andra projektåret kompletterades med gruppsamtal. Temat i grupperna blev nästan uteslutande vantrivsel kopplat till att de värnpliktiga ville bort från regementet. Andra ämnen ville man tala enskilt med psykologen om. Risling kommenterar att han genom gruppsamtalen ville skapa förutsättningar för att göra de värnpliktiga fria och självständiga, men att det bara går för den som själv vill. Boken fortsätter med konstaterandet att han efter det första året insåg att han behövde se till helheten i sin verksamhet och göra något åt orsaken till att de värnpliktiga kom till honom. Han började betona att befäl och soldater tillsammans kunde lösa problemet om de arbetade mot ett gemensamt mål med psykologen som stöd. Detta synsätt var ovanligt inom försvarsmakten där befälen utbildades i att lösa problem utan någon djupare dialog med de värnpliktiga. Tredje året formulerade Risling målet att upprätta kommunikation mellan människor på regementet. Hans hypotes var att det finns en äkta vilja att ta sig ur låsta positioner och förbättra relationerna. Med referens till Gustav Jonsson 4 på Skå, Virginia Satir 5 och Tomas Szasz 6 som några av de mer kända förespråkarna för individ miljöteori, förde Risling in ett nytt synsätt. Det innebar att problemet skulle lösas i kasernmiljön. Diagnoser ansågs vara relativa och förklaringen till individens problem kunde sökas i miljön. Befälen har i sin dagliga verksamhet fler tillfällen till en naturlig kontakt med den värnpliktig än vad psykologen har. Psykologens uppgift var att stötta individen till eget ansvar för situationen och enbart ha rollen som handledare. Den värnpliktiges omgivning engagerades. Resurserna ansågs finnas i kamratgruppen. Psykologen sökte sig ut på logementen för att tillsammans med befäl och kamrater lösa den enskildes problem. Handledning och utbildning i personalhanteringsfrågor för befäl blev nya arbetsuppgifter för förbandspsykologen. Med denna inriktning på arbetet nåddes indirekt de flesta värnpliktiga. Risling tillägger att han gärna velat göra hembesök för att använda soldatens familj som ytterligare en resurs i arbetet. Tidsbrist medförde att några familjer i stället kom till förbandet eller att en kontakt togs per telefon. Under hela uppdraget deltog Risling i granskningsnämnden, som är sammansatt av befäl, personalvårdskonsulent och sjukvårdspersonal och som fattar beslut om befrielse eller omplacering av värnpliktiga. Han upplevde att detta stundtals försatte honom i en lojalitetskonflikt. Skulle han se till den värnpliktiges eller regementets bästa? Resultatet av insatsen blev att antalet avgångar kraftigt minskade från 21 % till 7 % 1973/74 för att sedan öka till 12 % 1974/75. Ökat självförtroende och förbättrad kontakt med kamrater och befäl uppgavs vara orsak till de lägre avgångssiffrorna. Att avgångarna ökade till 12 % 1974/75 berodde enligt Risling på att regementet inte var berett att minska avgångarna till priset av att behålla de sämst lämpade soldaterna och därmed få ett kvalitativt sämre krigsförband. I en utvärderande enkätundersökning framkom att såväl befäl som värnpliktiga hade en positiv syn på förbandspsykologens arbete. De värnpliktiga som avbrutit sin tjänstgöring hade en mer kritisk hållning till förbandspsykologen. Rislings undersökning visar också att befälen ansåg att psykologen skulle arbeta med handledning och utbildning t.ex. i personalbehandling samt att de skulle utreda och samtala med värnpliktiga med problem. Det var mindre angeläget att psykologen medverkade vid teambuilding i samband med inryckningen. De värnpliktiga förtroendemännen ansåg att en psykolog behövdes och att dennes arbete skulle bestå av inryckningsstöd och hjälp till värnpliktiga som hade problem med att prata med sitt befäl. 4 Jonsson, G. Kälvestam, A-L. 222 Stockholmspojkar. Almqvist & Wiksell Jonsson, G. Det sociala arvet. Tidens förlag Satir, V. Familjeliv. W & W Szazs, T. Psykisk sjukdom en myt. Bonniers

12 9 60 % av de värnpliktiga, som träffat psykologen, hade gjort det tillsammans med sitt befäl och upplevt det positivt. Över hälften av dessa uppgav att de skulle ha avbrutit utbildningen om de inte träffat psykologen. De sade att det var skönt att få prata ut med någon som lyssnade och förstod, skriver Risling. Risling och psykologerna i de nedan refererade arbetena var anställda av Värnpliktsverket 7 och hade på så vis en koppling till Försvarsmakten. Chefen för Armén var positiv till psykologernas insatser och ansåg att de skulle prioritera utbildning av befäl i sitt förbandsarbete (CA/utb., 1976). I detta syfte producerade FOA 55 avd. för klinisk psykologi 1977 två material som psykologerna kunde använda vid befälsutbildning. Ett Inryckningspaket där det i en tvådagarsutbildning varvades diskussioner med genomgång av inskrivningssystemet, grundutbildningskortet med den värnpliktiges mönstringsvärden, inryckningsreaktioner och planering av inryckningen. Dessutom ingick utbildning i samtalsteknik. Det andra paketet Plutonsamarbete/Värnpliktig innehöll material för teambuilding av de värnpliktiga. Det innehöll presentation av deltagarna, förväntningar på utbildningen, gruppens arbetssätt och gemensam fysisk träning. Regementsledningen på A 9 begärde omgående en fortsättning på det förbandspsykologiska arbete som Risling hade initierat. I en inledande rapport Erfarenheter från Bergslagens Artilleriregemente A 9 och Dalregementet I 13/Fo 53 (Täljedal Blomgren, 1977) beskriver två psykologer att de engagerades på halvtid med målsättningen att förebygga och begränsa anpassningssvårigheter hos de värnpliktiga. Metoden var stödsamtal och utredningar inför granskningsnämndens sammanträden. Handledning under befälens ledarskapsutbildning var en annan betydelsefull arbetsuppgift. En redovisad sidoeffekt var att kontakten med befälen under projektet blev öppnare och att de spontant kom och prata om sina relationer till de värnpliktiga allteftersom. Genom deltagande i fältövningar avdramatiserades psykologens roll och såväl befäl som värnpliktiga fann det naturligt att kontakta psykologen efter dessa. Täljedal Blomgren skriver vidare att läkaren på I 13 anlitade två psykologer på konsultbasis i samband med inryckningsveckorna Veckan före inryckningen höll de en befälsutbildning där förbandspsykologi, kristeori, grundutbildningskortet och intervjuteknik presenterades i syfte att stärka befälen i deras personalansvar. Under inryckningsdagen genomförde psykologerna samtal med de värnpliktiga som var aktuella för granskningsnämnden tillsammans med befälet. Nästa dag hade en pluton teambuilding under handledning av psykologen och ett befäl med FOA:s Inryckningspaket. Befälet var positivt överraskat över att det gick bra och över att de värnpliktiga hade pratat mycket under övningarna. Författaren avslutar med att skriva att befälen kunde nå psykologen vid två fasta tider per dag och att varje kompani fick trettio minuters gruppsamtal med psykologen. Framställningen illustreras med exempel från vardagen. Någon utvärderande slutrapport har inte kunnat hittas. I nästa rapport Förbandspsykologi i Milo Ö för chefspsykologen på Värnpliktverkets Stockholmskontor Sköld (1977), ett resonemang om den negativa inverkan förbandens fixering vid avgångsprocenten har på förväntningarna på psykologens arbete. Han hävdar, med exempel från Lv 3 och I 1, att trots en ambitiös planering med befälsutbildning, stöd till värnpliktiga och deltagande i granskningsnämnden, så uppskattades psykologernas arbete inte. Sköld polemiserar och skriver att trots policyinriktningen på profylaktiskt arbete har psykologen i praktiken arbetat på individnivå och hamnat i en behandlande expertroll utan fast förankring i linjeorganisationen. Personalresurserna fanns, men samordning saknades i organisationen. 7 Värnpliktsverket lades ner 1995 och en ny myndighet Pliktverket bildades samtidigt.

13 träffades representanter för Försvarsstaben, Försvarets sjukvårdstyrelse, Värnpliktsverket och FOA 55 avd. för klinisk psykologi, för att diskutera förbandspsykologi. Diskussionen utmynnade i ett förslag till ett gemensamt projekt Skövdeförsöken, som skulle komma att pågå på K 3, P 4 och T 2 under åren ÖB preciserade några förbandspsykologiska frågeställningar i sina anvisningar för försöken (ÖB/PV, 1975). Vad kan en psykolog göra, som en personalvårdskonsulent inte kan? Hur mottager förbanden det nya arbetssättet? Vilka olika intressen kan de beteendevetenskapliga arbetssätten tjäna? Vilken typ av psykologisk arbetsinsats behövs och hur skall den organiseras? I rapporten Skövdeförsöken från Försvarsstaben (Fst/PV, 1978) redovisas grundantaganden som att ingen bör frikallas av psykiska skäl alla bör göra värnplikt och försvaret är en del av samhället. att uppmuntra befälens och de värnpliktigas förmåga att själva ta hand om de som behöver hjälp. att problem skall lösas i miljön där de hör hemma. Öberg skriver i sin rapport Skövdeförsöken 1975/76 att syftet med försöken var att ge underlag och riktlinjer till åtgärder för att öka anpassningen och därmed minska avgångarna och sjukfrånvaron bland de värnpliktiga. Hon redogör för metoden, som för psykologens del bestod av handledning och undervisning av befäl samt stödsamtal med värnpliktiga. Dessutom deltog psykologen vid behov i granskningsnämndens sammanträden. Regementena skulle få var sitt team där psykiater och psykolog på heltid skulle samverka med personalvårdskonsulenten. Redan från början reducerades teamet av praktiska skäl och kom att bestå enbart av psykolog och konsulent. Ett organisationsinriktat arbetssätt där den värnpliktiga sågs som en del av en större helhet där egen förmåga och eget ansvar betonades. Hjälp till självhjälp med stöd av personal var i centralt.. Förbanden var positivt inställda till försöken, men olika väl förberedda när de inleddes. Avslutningsvis redogör Öberg för arbetet på K 3. Där ledde psykologen en befälsutbildning om det nya arbetssättet en vecka före inryckningen. Det uppfattades positivt av befälen, men kursen låg tidsmässigt för nära inryckningen för att alla idéer skulle hinna omsättas. Dessutom kom befälens samtal med varandra i s.k. inryckningsgrupper igång först efter inryckningsveckorna. De träffades en timme varannan vecka och var dynamiskt inriktade. Ämnen som togs upp var problem med de värnpliktiga och den egna arbetssituationen. Befälen uppfattade dessa samtal positivt. Vidare hade psykologen stödsamtal med värnpliktiga efter samråd med eller tillsammans med befälet. Det ansågs viktigt att undvika särbehandling, som kunde leda till en eventuell stigmatisering, av de värnpliktiga som gick till psykologen. Några timmars utbildning i gruppmetodik och arbetsmiljö genomfördes enligt önskemål från befälen, men det visade sig att de hade svårt att frigöra tid för sitt deltagande. I rapporten Förbandspsykologi beskriver Lorentzon (1977) hur teamet på T 2 arbetade med organisationsutveckling i förebyggande syfte enligt antagandet att om befälen trivs och mår bra, så påverkar det utbildningsmiljön positivt med färre avgångar till följd.

14 11 Två veckokurser för befälen med teman som samtalsmetodik, gruppen, arbetsledarskap, utbildningsmetodik och uppföljning genomfördes. Med målet att öka befälets tilltro till att själv kunna påverka arbetsmiljön initierades kompanibefälssamlingar där relationer och arbetsmiljö diskuterades. Förslag till förbättringar fördes sedan via diskussioner enligt en stegmodell vidare till bataljons- och ledningsnivå. En del förändringar kunde genomföras omgående medan andra var av mer långsiktig karaktär. Teamet deltog även i inryckningsveckan med information och teambuilding för de värnpliktiga. När enskilda soldater sökte upp psykologen togs kontakt med befälet för att i samråd lösa problemet. Den eventuella särbehandling av den värnpliktige som en längre psykologkontakt kunde ha inneburit antogs reducerad med detta förfarande. Wärn (Andren et.al, 1977) skriver i Delrapport från Skövdeförsöken 1976/77 att teamet på P 4 utbildade befäl i inryckningsreaktioner, befälsrollen, samtalsteknik och ett teambuildingmaterial. Falldiskussioner med exempel från befälens egna soldater och orientering om mönstringen var viktiga utgångspunkter. Falldiskussionerna framhölls som en enkel metod att lära ut sätt att behandla värnpliktiga på. Trevande försök från befälen sida i att omsätta kunskaperna rapporteras. Wärn beskriver hur han utformade ett individinriktat handlingsprogram med betoning på hjälp till självhjälp i den värnpliktigas egen miljö och på befälets personalvårdsansvar. Han exemplifierar hur problem löstes på kompaniet med befäl och kamrater hellre än på personalvårdsenheten. Svårigheter diskuterades tillsammans med berörda t.ex. flickvän, föräldrar eller kamrater efter familjeterapeutisk modell. Psykologen deltog själv i samtalen eller handledde det deltagande befälet. Teamet träffade befälen på kompanisamlingen samt informellt genom att medvetet äta och fika på olika mässar samt röra sig ute bland kasernerna. I utvärderingen förklarade befälen sig nöjda med teamets arbete, men tillade att de många gånger hade haft svårt att deltaga p.g.a. tidsbrist. I en uppföljningsstudie av försöken på T 2 och P 4 Leder Förändringsarbete till Förändring, summerar Blomgren et. al. (1982), från intervjuer med personalen, att några mätbara attityd- eller strukturförändringar inte integrerats i vardagsarbetet, vilket är ett tecken på att en verklig förändring av t.ex. attityder inte har inträffat. Som exempel kan nämnas att diskussion av personalrelaterade problem på kompanirapporten, teamarbetet i samband med granskningsnämnden och ledarskapgrupperna upphörde när psykologen slutade. Det förklarades med otydligheter under försöken om vad som förväntades av befälen. Befälen upplevde dessutom att deras vardagssituation hade förbigåtts. Både på T 2 och P 4 minskade antalet avgångar av psykiska skäl efter försöksperioden. Det förklarades på två olika sätt. Antingen arbetade befälen verkligen mer med de värnpliktigas problem eller så tog sig problemen andra uttrycksformer när psykologen slutade. Det kan också vara så att befälen tvekade att ta upp fall, som skulle lett till ett beslut om befrielse från militärtjänsten, för att hålla avgångsstatistiken nere. Blomgren et.al. fortsätter med att konstatera att försökens inriktning mot plutonbefälen fråntog kompanichefen, som har det formella personalansvaret för de värnpliktiga, en del av hans ansvar samtidigt som plutonchefen fick avsätta utbildningstid till personalvård. Några kompanibefäl ansåg att utbildningsresultatet blev sämre med färre avgångar. Värnpliktiga som tidigare skulle ha avgått tog mycket tid i anspråk och ansågs inverka negativt på plutonen.

Fler kvinnor i totalförsvaret

Fler kvinnor i totalförsvaret R a p p o r t n r 1 8 i p l i k t v e r k e t s R A P P O R T S E R I E 18 Fler kvinnor i totalförsvaret en strategi för Pliktverkets fortsatta arbete för fler kvinnor i totalförsvaret Sofie Wahlman Engström

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

En Läsande Skola FORSKNINGSRAPPORT 6. Rapport 6. Beskrivning av ett skolutvecklingsprojekt

En Läsande Skola FORSKNINGSRAPPORT 6. Rapport 6. Beskrivning av ett skolutvecklingsprojekt FORSKNINGSRAPPORT 6 En Läsande Skola Rapport 6 Beskrivning av ett skolutvecklingsprojekt Susanne Lindberg Åkerberg 2015 Förord Föreliggande rapport syftar till att beskriva metod, genomförande och resultat

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser En gemensam rapport från fem Länsstyrelser Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation antogs 1995 den s.k. psykiatrireformen. Denna reform syftar till att förbättra livsvillkoren

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Upplever lärare att de har tillräcklig ledarkompetens för att bedriva god undervisning?

Upplever lärare att de har tillräcklig ledarkompetens för att bedriva god undervisning? LÄRARUTBILDNINGEN Skolutveckling och ledarskap Examensarbete, 10 poäng Upplever lärare att de har tillräcklig ledarkompetens för att bedriva god undervisning? Do teachers have enough management qualification

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Utredning och uppföljning i samarbete med klienten

Utredning och uppföljning i samarbete med klienten Stockholm stad Socialtjänstförvaltningen Enheten för hemlösa - Stödteam för män Utredning och uppföljning i samarbete med klienten Rapport från ett tvåårigt projekt med stöd av Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Marianne Winqvist Kunskapsöversikt 2010:2 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd ISB Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Examensarbete i lärarutbildningen - 2007 Elever i behov av särskilt stöd En undersökning av hur skolpersonal reflekterar och definierar om begreppet

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod = Rapportt 2011:57 = Institutio onen för pedagogik,didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i ledarskap inom Magisterprogrammet i Ledarskap, 15 hp Varför berättade ni aldrig det? Informationens betydelse

Läs mer

Sjuksköterska & patient - en vårdrelation

Sjuksköterska & patient - en vårdrelation Sjuksköterska & patient - en vårdrelation FÖRFATTARE: PROGRAM: Kajsa Lundqvist Marie-Louise Lövgren Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng/ Omvårdnad Eget arbete Höstterminen 2007 OMFATTNING: HANDLEDARE:

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir Rapport Demensnätverket En kompetensutvecklingsmetod för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland av Bertha Ragnarsdóttir INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Inledning 1 Bakgrund... 1 Syfte... 2 Kunskapsöversikt

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Lokalt stödteam - ett samverkansprojekt mellan socialtjänst, primärvård och elevvård med barn 0-5 år och deras föräldrar i centrum

Lokalt stödteam - ett samverkansprojekt mellan socialtjänst, primärvård och elevvård med barn 0-5 år och deras föräldrar i centrum Rapport från FoU-Norrbotten Rapport nr 30, 2005 V.varvsgatan 11 971 28 Luleå 0920-20 54 00 0920-942 49 Lokalt stödteam - ett samverkansprojekt mellan socialtjänst, primärvård och elevvård med barn 0-5

Läs mer