Bedömargruppens yttrande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bedömargruppens yttrande"

Transkript

1 Utvecklingsavdelningen 1 (25) Dnr 2014:448/140 Bedömargruppens yttrande Rektorsprogrammet 1 har i sin nuvarande form bedrivits sedan hösten 2009 då dåvarande Myndigheten för skolutveckling fick regeringsuppdraget att upphandla en befattningsutbildning för rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer (U2008/2648/S). Tio lärosäten/grupper av lärosäten ansökte om tillstånd att ge utbildningen. Efter en bedömning gjord av sakkunniga beviljades sex av ansökningarna och följande lärosäten/grupper av lärosäten fick tillstånd att bedriva rektorsutbildning från läsåret 2009/10 till läsåret 2014/15: Högskolan Dalarna i samarbete med Mälardalens högskola och Örebro universitet, Karlstads universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet samt Växjö universitet 2 i samarbete med Högskolan Kalmar. I enlighet med regeringsuppdraget ska Skolverket i år återigen bestämma vilka lärosäten som ska få anordna utbildningen för skolledare under de nästkommande sex åren. I uppdraget fastställs att utbildningen ska vara en akademisk befattningsutbildning på avancerad nivå. Vid den slutliga bedömningen kommer även hänsyn till den kunskap som Skolverket fått om de nuvarande aktörerna genom egna utvärderingar och uppföljningar. Vi som har blivit anlitade som sakkunniga har i vår bedömning utgått uteslutande från ansökningarna och de samtal som vi genomförde med representanter från de sökande lärosätena. Utgångspunkten för vår granskning var det av Skolverket formulerade Måldokument för rektorsprogrammet (Dnr 2014:003429) som fastställer både syfte, innehåll och lärandemål för utbildningen. Arbetet inleddes med att alla bedömde en och samma ansökan varefter vi kalibrerade våra bedömningar. Därefter har vi alla läst och bedömt samtliga ansökningar och formulerat frågorna inför lärosätesintervjuerna. Slutligen har vi tillsammans formulerat vårt yttrande. I vårt yttrande lämnar vi en bedömning för varje lärosäte/grupp av lärosäten. När det gäller den sammanfattande bedömningen använder vi en tregradig skala: hög respektive rimlig grad av sannolikhet att Skolverkets krav uppfylls, eller att underla- 1 Rektorsutbildning har funnits sedan 1970-talet. Rektorprogrammet ändrades i och med att utbildningen akademiserades. 2 Linnéuniversitetet bildades 2010 som ett resultat av sammanslagningen av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar. Växjö universitet har bedrivit rektorsutbildningen sedan 2002.

2 2 (25) gen inte styrker att kraven uppfylls. Lärosätenas ansökningar nämns utan inbördes rangordning inom respektive kategori. Bedömningarna för samtliga utbildningar har bearbetats av hela bedömargruppen. Hela bedömargruppen står bakom bedömningarna i detta yttrande. På basis av förfrågningsunderlagen och genomföranda intervjuer har vi även sammanställt ett antal iakttagelser och funderingar som förhoppningsvis kan bidra till att utveckla rektorsprogrammet på sikt, och även fungera som inspiration för en dialog mellan Skolverket och de lärosäten som får i uppdrag att genomföra rektorsprogrammet. Dessa iakttagelser finns i bilagan till yttrandet. Härmed överlämnar vi vårt yttrande till Skolverket. Stockholm Johan From, professor, Handelshögskolan i Oslo Jana Hejzlar, utredare, Universitetskanslersämbetet, Stockholm Ingalill Holmberg, professor, Handelshögskolan i Stockholm Kauko Hämäläinen, professor emeritus, Helsingfors universitet

3 3 (25) Stockolms universitet Utbildningsmiljö Rektorsutbildningen bedrivs vid Stockholms universitet sedan Huvudområdet för programmet är utbildningsledning som samtidigt är huvudområde för ett magisterprogram vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Institutionen som har det administrativa ansvaret för rektorsprogrammet bedriver även ett masterprogram i ledarskap. Utbildningen bedrivs i tätt samarbete med Företagsekonomiska, Statsvetenskapliga och Juridiska institutionerna. Vid de två förstnämnda bedrivs också andra utbildningar på både grundnivå och avancerad nivå inom flera relevanta huvudområden som till exempel Ledarskap och Management i organisationer samt Offentlig politik och organisation. Det multidisciplinära samarbete som utvecklats under de senaste fem åren har satt tydliga avtryck i andra utbildningsuppdrag vilket är positivt. Följaktligen finns vid universitetet att stort antal lärare som bedriver forskning av relevans för programmet. Forskningskontakter uppvisar en intressant bredd även internationellt. Engagemang i Rektorsprogrammet resulterade i att även Juridiska institutionen vill starta forskning inom skoljuridik vilket är lovvärt. Samarbetet bedrivs även med Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola. Forskningssamverkan har initierats med Umeå universitet och Linnéuniversitetet och man avser att etablera samverkan även med Centrum för ledarskap vid Umeå universitet. Programmets ämnesmässiga innehåll Stockholms universitet har goda förutsättningar att genomföra akademisk professionsutbildning på avancerad nivå. De tre kursområdena är uppdelade i fyra olika moment och utfallet av varje kursområde redovisas i termer av förväntade resultat. Här finns en tydlig betoning på mål och resultat. Att urskilja och introducera skolans värdegrundsuppdrag och kunskapsuppdrag under det första året ger goda förutsättningar att integrera Skoljuridik och myndighetsutövning med den efterföljande kursen i Mål och resultatstyrning. I ansökan framträder en holistisk syn på rektorsuppdraget vilket inkluderar en starkt föränderlig omvärld och ett tydligt fokus på uppdragets flerdimensionella roller och ansvar. Det akademiska inslaget är starkt, vilket kan utgöra en svårighet för deltagare med mindre studievana. Tydliga mål och en genomtänkt kvalitetsutvärdering avser att kontinuerligt fånga upp eventuella problem. Bland särskilt stöd nämns även tre workshops som ges 1-2 gånger per termin samt framtagande av gemensamma riktlinjer för samverkan på webbplattformen och virtuellt lärarrum. 3 Lärarhögskolan i Stockholm (LHS) blev en del av Stockholms universitet Rektorsutbildningen bedrevs av LHS fram till 2000.

4 4 (25) Genomförande: processer, integration och progression Den mångdisciplinära ansatsen speglar i allt väsentligt den utveckling som skett inom detta område. I ansökan diskuteras en rad förändringar, internationella och nationella som direkt påverkar skolledarskapets villkor och förutsättningar. En intressant problematisering som sätter skolledaruppdraget i en ny belysning. Det holistiska ramverk som lägger grunden för programmet som helhet är inte helt lätt att identifiera i beskrivningen av genomförandet av de olika momenten, vilket också diskuterades vid hearingen. Sökande poängterade att det fanns ett värde i att sätta in uppdraget i en helhet även om det inte fanns utrymme att behandla alla delar inom ramen för rektorsprogrammet. Här instämde sökande i att detta kunde ha behandlats bättre i ansökan. Varierande undervisning- och examinationsformer används som liksom aktionsforskning främjar både individuellt lärande och lärande i grupp. Även professionshandledning bedrivs både individuellt och i grupp. Handledarna är vana att bedriva pedagogisk handledning och kommer även fortbildas. Under det första året främjas framför allt vetenskapligt förhållningssätt, analys och det akademiska skrivandet medan år två och tre sätter deltagarnas verksamhetsutveckling och egen reflektion i centrum. Kursansvaret för det första området delas mellan Juridiska institutionen och Institutionen för pedagogik och didaktik, för det andra området mellan Statsvetenskapliga och Företagsekonomiska institutionerna. Ansvaret för det sista området har Institutionen för pedagogik och didaktik samtidigt som lärarna från alla involverande institutioner medverkar i alla områden. Detta ställer särskilda krav på samordning och integrering. En för programmet särskilt utsedd ledningsgrupp samt en serviceenhet med tydliga riktlinjer ska därför inrättas för att stödja samverkan och bidra till att underlätta arbets- och ansvarsfördelning. Progressionen ska framförallt säkras genom noggrann planering. Progressionstanken som sådan understryks genom att antalet utbildningsdagar succesivt utökas. Utbildningen avslutas med en konferens där deltagarna i närvaron av huvudmännen presenterar en ledarskapsdeklaration. Vid hearingen förstärktes intrycket att upplägget bygger på en genomtänkt helhet. Sammantagen bedömning Underlagen visar att Stockholms universitet kan med hög grad av sannolikhet genomföra Rektorsutbildning på ett sådant sätt att det motsvarar Skolverkets krav.

5 5 (25) Umeå universitet Utbildningsmiljö: vetenskaplig miljö och lärarresurser Umeå Universitet har en gedigen erfarenhet av utbildning inom ämnet utbildningsledarskap. En betydande andel av kursansvariga och lärare är disputerade och bland lärarresurserna finns även en betryggande praktiskt erfarenhet av rektorsuppdraget. Umeå har likaså inrättat utbildningsledarskap som huvudområde för rektorsprogrammet, vilket stärker utbildningens ställning inom universitetet som helhet. Forskningen som ligger till grund för programmet har hög relevans. Inom ramen för pågående forskningsprojekt drivs även utvecklingsprojekt för ett 130-tal skolledare med det uttalade syftet att ta fram självbedömningsinstrument kring motivation, engagemang, uthållighet, empati etc. (PROFLEC). Det finns upparbetade samarbeten med andra rektorsutbildningar och väl etablerade kontakter med internationella forskare. Erfarenhet finns även av att bedriva rektorsutbildningar inom andra regioner (Stockholm och Skåne). Programmets ämnesmässiga innehåll Sökande redogör för programmets innehåll på ett sätt som står i samklang med utlysningens krav och intentioner. Den pedagogiska grundmodellen (se nedan) sätter tydliga ramar för kursernas övergripande innehåll och genomförande medan rektorsuppdragets utmaningar och praktik definierar relevanta teman. Ett fruktbart angreppssätt som säkerställer relevans och nytta. Måluppfyllelse säkras genom en väl genomtänkt pedagogik där växelverkan mellan internat, professionshandledning och eget arbete under hemperioderna lägger grunden för olika typer av lärande. Litteraturen berörs relativt knapphändigt i ansökan, vilket ger en viss osäkerhet kring vad som betraktas som huvudsakliga perspektiv och särskilt relevant forskning. Hearingen utgjorde härvidlag ett viktigt komplement då den tydliggjorde sökandes hållning när det gäller såväl balansen mellan djup och bredd som synen på internationell utveckling inom skolområdet. Examinationen av kurserna uppvisar en god variation och beaktar individuell utveckling och lärande i grupp. Det finns inget att anmärka på när det gäller fördelningen av utbildningstiden. Genomförande: processer, integration och progression Den grundläggande utbildningsmodellen utgår från att ledarskap utvecklas genom att integrera teori, forskning, policy och praktik. Modellen fångar ambitionen att i varje delmoment leverera en forskningsbaserad och verklighetsnära utbildning där progression i utbildningen definieras i termer av fördjupad kunskap om uppdraget och alltmer utvecklade förmågor att leda och styra. Ett reflekterat synsätt som om-

6 6 (25) sätts i beskrivningar av hur integration säkerställs och progression mäts och utvärderas. Särskilt viktig för integrationen är processledaren som följer deltagarna genom hela utbildningen. Ansökan är starkt förankrad i ett processperspektiv och speglar ett medvetet förhållningssätt till pedagogik, lärande, integration och progression med rektorsuppdraget som den centrala utgångspunkten. Kvalitetssäkringen har ett särskilt fokus på genomströmning och likvärdighet mellan kursgrupper, vilket ligger väl i linje med det övergripande syftet med rektorsprogrammet. När det gäller professionshandledningen finns ett tydligt fokus på att tillhandahålla verktyg och förhållningssätt som kan bidra till att deltagarna kan utveckla och förbättra sin egen verksamhet. I ansökan finns en viss oklarhet kring hur detta praktiskt ska gå till, vilket förklaras med att denna del ännu inte är planerad i detalj. Resonemanget kring professionshandledningen tyder dock på att frågeställningarna har stötts och blötts i olika sammanhang och att den samlade erfarenheten är betryggande. Värt att särskilt uppmärksamma är också deltagandet i ett större EUprojekt, vars primära syfte är att stärka kompetensen att handleda skolledare. Sammantagen bedömning Underlagen visar att Umeå universitet kan med hög grad av sannolikhet genomföra Rektorsutbildning på ett sådant sätt att det motsvarar skolverkets krav.

7 7 (25) Uppsala universitet Utbildningsmiljö Uppsala universitet har en gedigen erfarenhet av rektorsutbildningen och andra ledarskaps- och skolutvecklingsutbildningar. Huvudområdet för programmet är pedagogiskt ledarskap som samtidigt utgör huvudområde för en masterutbildning. Vid avdelningen för rektorsutbildning verkar ett stort antal lärare som bedriver forskning av relevans för programmet. Forskningskontakterna uppvisar en intressant bredd, även internationellt. Skoljuridik bedrivs tillsammans med juridiska institutionen. Informellt samarbete bedrivs med flera lärosäten som erbjuder rektorsutbildning. Med Karlstads universitet har även forskningssamarbete startats. Programmets ämnesmässiga innehåll Kursinnehållet är relativt kortfattat beskrivet, men ansatser och identifierade teman har hög relevans för rektorsprogrammet. Att urskilja och introducera skolans värdegrundsuppdrag och kunskapsuppdrag under det första året ger goda förutsättningar att integrera kursen Skoljuridik och myndighetsutövning med den efterföljande kursen Mål och resultatstyrning. Betoningen på pedagogiskt ledarskap inom kursen Skolledarskap ger en inramning som sätter läroplansstyrd verksamhet i centrum. Mot bakgrund av den förändring som skolledarskap har genomgått under det senaste decenniet kan denna ansats uppfattas som något snäv. Hearingen gav här kompletterande information som till stor del eliminerar denna farhåga. Genomförande: processer, integration, progression Utgångspunkten för hela programmet är att akademisk utbildning inte står i motsatsställning till befattningsutbildning. Teori och praktik ses snarast som oskiljaktiga delar av samma företeelse. Det är en viktig kunskapsteoretisk utgångspunkt som genomsyrar programmet i sin helhet. Aktionslärande är en annat centralt inslag som går igen i samtliga kurser. Det finns en god intern logik i ansökan. Under hela utbildningen bidrar tillämpningsuppgifter och reflektionsprotokoll till att skapa helhet och sammanhang. Litteraturen är föredömligt varierad, med såväl internationella inslag som litteratur från flera olika discipliner. Varierande undervisnings- och examinationsformer används, vilket främjar både individuellt lärande och lärande i grupp. Professionshandledning bedrivs av avdelningens lärare, som i stor utsträckning har egen skollledarerfarenhet. Det är positivt att handledningen huvudsakligen bedrivs i verksamhetshomogena grupper. Samtliga handledare ska under detta läsår dessutom

8 8 (25) genomgå kompetensutveckling i syfte att ytterligare utveckla och fördjupa sitt kunnande, vilket är lovvärt. Lärarkollektivet ansvarar för integration och helhet så att innehåll, processer och strukturer hänger samman. Området mål och resultatstyrning innehåller en extra seminariedag för professionshandledning, och skolledarskap en extra internat- och seminariedag, vilket främjar progressionen. Innehållet i de tre kurserna svarar väl mot det av Skolverket definierade syftet samt mot en uppsättning av kunskaps- och färdighetsmål. Utbildningschefen, kursansvariga och examinatorer är kompetenta att genomföra rektorsutbildning på avancerad akademisk nivå. Kvaliteten säkras genom projektsamordnare och väl utvecklade stödprocesser. Därutöver genomförs ett antal utvärderingar och uppföljningar som leder till att programmet ständigt kan utvecklas. Det finns en medvetenhet om att samarbetet med huvudmännen behöver utvecklas ytterligare och förstärkas. Sammantagen bedömning Underlagen visar att Uppsala universitet, med hög grad av sannolikhet, kan genomföra rektorsutbildning på ett sådant sätt att det motsvarar Skolverkets krav.

9 9 (25) Göteborgs universitet Utbildningsmiljö Göteborgs universitet har en gedigen erfarenhet av att bedriva den tidigare rektorsutbildningen. Inom ledarskap och närliggande huvudområden bedrivs idag ett antal utbildningar, inte minst på avancerad nivå. En arbetsgrupp, ledd av utbildningsvetenskapliga fakultetens dekan, har i samarbete med samhällsvetenskapliga fakulteten och Handelshögskolan utarbetat en struktur för den planerade utbildningen. Denna struktur bygger på en akademisk bas med omfattande och för rektorsutbildningen relevant forskning inom områdena skola, ledarskap och organisation. Miljön uppvisar betydande och väl kvalificerade lärarresurser, som kommer att kunna användas i programmet. Beskrivningen av de utmaningar som ställs på en akademisk utbildning med praktisk relevans och nytta samt förmåga till kritisk reflektion visar att det här finns en god kunskap kring målgruppens problem och behov. Medvetenhet om vikten av ett gott samarbete mellan de olika institutionerna finns, liksom viljan till ett nära samarbete med lärosätena som ska erbjuda programmet. Programmets ämnesmässiga innehåll Beskrivningen av de viktigaste frågorna i ansökan överensstämmer väl med det underlag som Skolverket har efterfrågat. Redovisningen av de olika områdena, liksom de teman som ingår framstår som relevanta och väldefinierade, även om temana i sig är relativt allmänt hållna. Här finns dock en viss variation mellan kursområdena. De teoretiska och professionella perspektiv som läggs till grund för diskussion och reflektion kring deltagarnas utvecklingsarbete är helt centrala för utbildningens kvalitet. Mot den bakgrunden framstår inte programmet som riktigt färdigutvecklat. Öppenheten i programmet kan möjligen förklaras av att man i avvaktan på tillsättning av de som ska stå för det slutliga genomförandet, utbildningschefen och de kursansvariga, har valt att inte lägga fast programmets olika delmoment och litteraturlistor. Litteraturlistorna är i många ansökningar preliminära så här skiljer sig inte denna ansökan. Ansökan innehåller väl definierade krav på den blivande utbildningschefen som ska leda programmet, utveckla kontakter med skolfältet samt ingå i och bidra till forskning som rör programmets innehåll såväl nationellt som internationellt. Ansökan innehåller också en förteckning på tänkbara kursansvariga varav många med minst docentkompetens.

10 10 (25) Genomförande: processer, integration, progression De praktiska arbetsformerna, internat, nätverk och handledarnas roller verkar tydliga och genomtänkta. Kopplingen reflektion och bedömning, uppföljning och visualisering av resultat samt utvecklingsarbetets struktur under alla tre åren visar på en hög ambition avseende utveckling och samordning. Inlärningen centreras i huvudsak kring deltagarnas eget utvecklingsarbete, som testas i relation till en kritisk akademisk reflektion. Många ansökningar använder sig av samma modell. Tyngdpunkten ligger i huvudsak på en aktionsforskningsbaserad modell med kollegial handledning. Utbildare liksom professionshandledare följer deltagarna genom hela programmet och det är tydligt att ett stort antal lärare och skolledare kommer att kunna bidra för att uppnå målen. I likhet med flertalet andra ansökningar redogör man dock inte närmare för effekter, utmaningar, alternativ eller andra förhållanden som följer av upplägg och det valda synsättet. Inom varje kursområde finns ett stort inslag av svensk skolbaserad litteratur. Här kan man fråga sig varför litteraturlistan inte presenterar ett bredare område, till exempel när det gäller empirisk managementforskning, HRM och internationell forskning om effektivitet i skolan, vilket uppenbarligen äger relevans. De varierande examinationsformerna uppfyller på ett bra sätt krav på kontroll av förvärvade kunskaper och förmågor relaterade till tydliga lärandemål. Därutöver ska kvalitet i utbildningen säkras genom avstämningar med fakultets- och institutionsledning samt på institutionsnivån där kvalitetsfrågor hanteras av ett råd. Därutöver vill man etablera alumnnätverk med rektorer och förskolechefer som genomgått programmet. Sammantagen bedömning Underlagen visar att Göteborgs universitet, med rimlig grad av sannolikhet, kan genomföra rektorsutbildning på ett sådant sätt att det motsvarar Skolverkets krav.

11 11 (25) Karlstads universitet Utbildningsmiljö Karlstads universitet har bedrivit rektorsutbildningar sedan Kärnan i resursbasen utgörs av ett 20-tal personer, varav flertalet är pedagoger med lång erfarenhet av skolfrågor. Denna kärnresurs kompletteras med ett femtontal externa gästföreläsare med varierande bakgrund. Universitetet har god erfarenhet av att organisera och genomföra utbildningar för rektorer och annan skolpersonal. Sedan några år tillbaka erbjuds både magister- och masterutbildning inom Utbildningsledning och skolutveckling. Bedriver egen tillämpad forskning med hög relevans för rektorsprogrammet (skolutveckling, lärande och ledarskap i skolmiljöer). Samarbeten finns med Uppsala Universitet, Försvarshögskolan i Stockholm och ett antal högskolor i Norge. Programmets ämnesmässiga innehåll Ansökan ger en god bild av hur universitetet tolkar innebörden av «studier på avancerad akademisk nivå» samt vilken typ av stöd som kommer att erbjudas deltagare med särskilda behov. När det gäller specifika utmaningar diskuteras framförallt variationer i deltagarnas förkunskaper, deltagarnas allt kortare erfarenhet av rektorsuppdraget samt andra förutsättningar som påverkar genomförandet av utbildningen. Här hade det varit intressant med en bredare utblick t ex en diskussion kring centrala förändringar i det svenska samhället och strömningar internationellt. Hearingen bidrog till klargörande svar kring hur omvälden integreras i programmets olika delar. De tre kursområdena är uppdelade i 3-4 teman. Två verksamhetsnära uppgifter löper genom hela utbildningen. Utbildningen är klart erfarenhetsbaserad men med tydliga inslag av kunskapsinhämtning som syftar till att skapa kännedom om vetenskapliga metoder, fackbegrepp etc. Skolledarskapsområdet lyfter tydligt fram ledarskap och ledarskapets relationella karaktär, vilket är en klar styrka. Det finns en tendens till perspektivtänkande i beskrivningen av kursområdenas innehåll (vilket de delar med andra ansökningar), vilket möjligen kan leda till att konkreta kunskaper och utveckling av förmågor får stå tillbaka för ökad förståelse. En viktig insikt, som förmedlades vid hearingen, är dock att det finns ett steg mellan problemidentifiering och handling som måste uppmärksammas och utforskas för att inte replikera gamla beteendemönster. Litteraturlistan domineras av svensk litteratur även om det finns inslag av internationell forskning. Den internationella utblicken är lite styvmoderligt behandlad i ansökan. Hearingen demonstrerade dock att det finns en god kunskap om den in-

12 12 (25) ternationella forskningsfronten och en genomtänkt strategi för hur ny kunskap integreras i kurserna. Genomförande: processer, integration och progression Arbetsformerna bygger genomgående på en solid pedagogisk grund. Aktionsforskningsinspirerande uppgifter och projekt lyfts fram som centrala inslag i utbildningens olika delar. Det finns en genomtänkt beskrivning av progression och hur den röda tråden upprätthålls och utvecklas genom tillämpande övningar och verksamhetsutvecklande uppgifter. Finns god insikt om att huvudmännen utgör en central intressent som informeras, utbildas och tas med i referensgrupper. Examinationsformerna bygger på variation och tillgodoser olika typer av inlärning, individuellt och i grupp. De kombineras med obligatoriska uppgifter, övningar, samtal rollspel, skuggning, läsbloggar etc. När det gäller professionshandledningen ligger fokus på de praktiknära frågorna som formas av såväl kunskap som attityder, känslor och värderingar. Omdömeskunskap ges särskild uppmärksamhet, vilket ligger väl i linje med forskningen kring ledarskap i professionella organisationer. Det finns vissa frågetecken kring den inplanerade tiden för handledningen. Här kan det nog finnas skäl att utöka handledningstiden för att säkerställa kvaliteten i handledningssamtalen. Kvalitetsäkringen är genomtänkt och avser olika nivåer (momenten, kursområdena och programmet som helhet) och olika intressenter både internt och externt. Värt att uppmärksamma är ambitionen att med efter 3 år bjuda in externa utvärderare som en del av den egna kvalitetsutvecklingen. Sammantagen bedömning Underlagen visar att Karlstad Universitet kan med rimlig grad av sannolikhet genomföra Rektorsutbildning på ett sådant sätt att det motsvarar Skolverkets krav.

13 13 (25) Mittuniversitetet Utbildningsmiljö Mittuniversitetet är det enda lärosätet bland de sökande som inte har bedrivit rektorsutbildning tidigare. Man har dock bedrivit en rad andra program med anknytning till skola och förskola, som kan vara av relevans för den planerade rektorsutbildningen. Den ämnesmässiga basen för rektorsprogrammet finns huvudsakligen inom pedagogiken. Jämfört med flera av de andra lärosätena som har sökt, saknas här i viss mån ämnesmässig bredd på lärarsidan. Utifrån den vetenskapliga kompetensen bedömer vi likväl att den är tillräcklig. Ett stort antal personer som är involverade i institutionens vetenskapliga produktion, även internationell sådan, har på olika sätt engagerat sig i programmets struktur och genomförande. Vår bedömning är att även utbildningschefen, examinatorerna och de kursansvariga har kompetens att genomföra rektorsutbildningen. Programmets ämnesmässiga innehåll Programmets ämnesmässiga innehåll presenteras på ett sätt som är förenligt med Skolverkets krav och intentioner. Ett särskilt intressant grepp utgör resonemanget om korstryck och rektor som organisationsbyggare. Korstrycket definieras i termer av olika roller som skolledare behöver bemästra t ex resultatansvarig chef och verksamhetsansvarig ledare. Metaforen organisationsbyggare fungerar tillsammans med verksamhetsidén som en konstruktiv styrning av programmets innehåll och sätter ett särskilt fokus på ledarnas ansvar för utvecklingen av skola och förskola som organisation. Att använda kulturanalys som organisatoriskt analysverktyg stödjer det här sättet att tänka och arbeta. Vi saknar dock en mer exakt förståelse för och redogörelse av den yrkesmässiga och vetenskapliga kompetensen som ledarna behöver för att fungera effektivt på organisations- och institutionsnivå, i enlighet med verksamhetens struktur. Detta kommer i uttryck bland annat genom att det i ansökan ägnas mer utrymme åt skolans/förskolans yttre tryck än åt det inre, som ofta uppstår när verksamheter ska utvecklas och organiseras på nya sätt. Den forskning som ligger till grund för programmet är förhållandevis praktiskt orienterad i tema och inriktning. Det kan vara en fördel när det gäller genomförandet av en utbildning som måste vara inriktad på utveckling av både skola och förskola. Samtidigt måste utbildningen ligga på en tillräckligt hög akademisk nivå och det finns en viss osäkerhet i om den redovisade forskningen verkligen täcker in de tre kursområdenas krav på vetenskaplig bredd och djup.

14 14 (25) Genomförande: processer, integration och progression Programmet har en bra och genomtänkt modell som ska säkra sambanden mellan de tre områdena. Ledarskap är en integrerad del som löper genom hela programmet. Litteraturen som används i och för programmet har en bra bredd och innehåller relevant litteratur för skolledare inom såväl skola som förskola. Litteraturen har även en viss internationell förankring. Det finns en otydlighet i hur olika teman och föreslagen litteratur ska bidra till att säkra ledarnas insikt i, förståelse för och förmåga att utveckla skola/förskola, pedagogiskt och organisatoriskt. Examinationen verkar noggrann och genomtänkt. Om man undantar det juridiska området utgör examinationstillfällena övning i att se kopplingar mellan till exempel genomförandet av kulturanalyser, ambitionen att uppnå effektiv mål- och resultatstyrning och utveckling av skolans kvalitets- och utvecklingsarbete. Därmed konkretiseras programmets övergripande ambitioner och inriktning. Kvaliteten säkras genom processutvärderingar som ska visa hur den genomförda utbildningen svarar mot den ambitionsnivå som formuleras i verksamhetsidén. Därutöver avser man att genomföra alumnundersökning tre år efter genomgången utbildning. Kvalitetssäkringen kunde med fördel beskrivits utförligare. Sammantagen bedömning Underlagen visar att Mittuniversitetet, med rimlig grad av sannolikhet, kan genomföra rektorsutbildning på ett sådant sätt att det motsvarar Skolverkets krav.

15 15 (25) Högskolan Dalarna, Linköpings universitet, Mälardalens högskola Utbildningsmiljö Ett konsortium bestående av Högskolan Dalarna, Mälardalens högskola och Örebro universitet bedriver rektorsutbildning sedan För det nu planerade rektorsprogrammet har Linköpings universitet 4 ersatt Örebro universitet, vilket förklaras med att större ämnesmässig likhet har eftersträvts. I nuvarande ansökan utgör pedagogik följaktligen den huvudsakliga kompetensbasen. Området ledarskapsutbildning utgör en etablerad del av den utbildningsvetenskapliga miljön, främst inom pedagogik och pedagogiskt arbete, vid samtliga tre lärosäten. Inom detta område erbjuds i nuläget vid Mälardalens högskola en magisteroch en masterutbildning och vid Högskolan Dalarna några kortare kurser på avancerad nivå. Framöver avser man erbjuda fler utbildningar på avancerad nivå vid Linköpings universitet. Inom konsortiet bedrivs viss forskning med direkt relevans för rektorprogrammet. Merparten av den forskning som lyfts fram förefaller dock mer relevant för lärares ledarskap än det mer övergripande området skolledarskap. Tyngdpunkten ligger på egen forskning, forskning i närliggande centrumbildningar och nationell forskning. Här nämns även forskarskolan Skolnära forskning som drivs som ett samarbete mellan Högskolan Dalarna och Karlstads universitet. Övrig forskning av bäring för programmet är svårbedömd då konkret information om innehåll och resultat är knapphändig. Något internationellt forskningssamarbete nämns egentligen inte i ansökan. Utbildningschefen och flera av examinatorerna och kursansvariga har god akademisk kompetens och betydande erfarenhet av skolledaruppdraget. Kompetensen inom lärarresursen finns i huvudsak inom pedagogik. Det finns en tydlig organisation för att genomföra utbildningen i samverkan, där ansvarsfördelningen och formerna för samverkan regleras i ett särskilt avtal mellan de tre lärosätena. Högskolan Dalarna är ansvarigt lärosäte gentemot Skolverket och den löpande organiseringen av utbildningen samordnas av en styrgrupp, samordningsgrupper och kursomgångsledare med mera. Strategin för hur detta ska skötas såväl strategiskt som operativt framstår som genomtänkt. Programmets ämnesmässiga innehåll Programmets styrka är att skolledarskap utgör utgångspunkten och att det påverkar upplägget i så måtto att både det inledande och avslutande blocket har temat Rektor och förskolechef som resultat och verksamhetsansvarig. Samtidigt betonades 4 Den tidigare rektorsutbildningen har bedrivis vid Linköpings universitet fram till 2008.

16 16 (25) vid hearingen att de tre olika områdena har sina egna identiteter. Inom kursen Skoljuridik presenteras det juridiska fältets brett, från individ-, skol- och samhällsnivå samt internationell nivå. Så som det beskrivs i ansökan är den specifika och operativa relevansen för just skolledarna inte tydligt framskriven. Beskrivningen av området mål- och resultatstyrning förmår inte heller klargöra vilka faktorer/förhållningssätt som är särskilt viktiga att tillägna sig som skolledare och hur detta kommer att ske. Detsamma gäller området skolledarskap. Trots att skolledarskap ges en central roll i ansökan är det svårt att få grepp om vilka huvudperspektiv och synsätt på ledarskap som ligger till grund för utbildningen, liksom varför vissa moment som till exempel coachning ges en så pass framträdande roll. Det förblir därmed oklart vilka konkreta kunskaper och färdigheter, förutom ett reflekterande förhållningssätt, som deltagarna ska tillägna sig när det gäller just ledarskap. Genomförande: processer, integration och progression Undervisnings- och examinationsformer är varierade och genomtänkta. Integrationen främjas av det återkommande temat Rektor och förskolechef som resultat och verksamhetsansvarig. Varje deltagare arbetar under hela utbildningen med ett utvecklingsområde som deltagarna väljer i samråd med huvudmannen. Det finns en progressionstanke som går som en röd tråd genom hela programmet. Professionshandledning ska genomföras av erfarna förskolechefer, rektorer, skolchefer och/eller huvudmän som har genomgått rektorsutbildning. Upplägget understryker betydelsen av praktisk erfarenhet. Det finns också en ambition att utbilda handledarna inom både individuell coachning och gruppcoaching samt professionshandledning. Eftersom dessa roller inte nödvändigtvis bygger på samma kunskapsbas ställs höga krav på att rollerna blir transparanta så att deltagarna förmår urskilja vilka kunskapsmål som ska uppnås. Kvaliteten säkras genom examination och olika former av utvärderingar. Den valda modellen avser att mäta utbildningsprocessens olika skeden det vill säga före, under och efter. Värt att särskilt uppmärksamma är alumnutvärderingar som görs cirka ett år efter utbildningens slutförande. I resursbasen för genomförandet namnges ett trettiotal utbildare. Därutöver tillkommer, enligt uppgifter i ansökan, ett 50-tal professionshandledare och ett 10-tal kursomgångsledare. Tillgången till en bred resursbas kan självfallet vara en tillgång för ett program av det här slaget, men det ökar även risken för att förståelsen för skolledaruppdraget fragmenteras. Utbildningen framställs som ett praktiknära program med stark lokal och regional förankring. Det behöver inte vara någon nackdel i sig, men kombinationen av praktiknära pedagogik, viss otydlighet i kunskapsmål, begränsad internationell utblick och ett begränsat samarbete över disciplingränser reser frågor om programmets akademiska nivå. Hearingen lyckades inte heller på ett övertygande sätt visa att programmet har den akademiska höjd som avses i Skolverkets riktlinjer.

17 17 (25) Sammantagen bedömning Underlagen styrker inte att Högskolan Dalarna, Linköpings universitet och Mälardalens högskola kan genomföra rektorsutbildning på ett sådant sätt att det motsvarar Skolverkets krav.

18 18 (25) Linnéuniversitetet Utbildningsmiljö Linnéuniversitetet har genomfört rektorsutbildning sedan Kursansvariga och lärare har i betydande omfattning disputerat inom pedagogik och bedriver forskning inom delämnen relaterade till skolvärlden. Det finns en god erfarenhet av att bedriva utbildning inom pedagogik och närliggande ämnen, liksom uppdragsutbildningar i ledarskap för privata näringslivet såväl som för offentliga organisationer. Vid universitetet bedrivs även några program på avancerad nivå med inriktning mot ledarskap respektive mot pedagogiskt förbättringsarbete. Den planerade rektorsutbildningen bygger på samverkan mellan fyra institutioner på universitet. Samverkan med andra universitet diskuteras inte i ansökan. Det berördes inte heller under hearingen. Programmets ämnesmässiga innehåll Beskrivningen av kursområdenas inriktning och omfattning ger en förhållandevis god översikt av vad som ska behandlas inom ramen för respektive kurs. Det förefaller dock finnas betydande överlappningar mellan de tre kurserna, inte i betydelsen att de bygger vidare på varandra utifrån en grundförståelse av skolledarskap som ett sammanhållet uppdrag, utan snarare som ett uttryck för en vilja att inom varje kurs uppvisa och förmedla en mångfald av perspektiv. Beskrivningen av kursområdena tar sin utgångspunkt i att varje del betraktas som en egen helhet där den ämnesdisciplinära identiteten står i centrum. Mot bakgrund av att utbildningens övergripande mål och syfte är att sätta kursdeltagarnas uppdrag i fokus förefaller detta förhållningssätt vara förenat med betydande risker (se genomförande nedan). När det gäller litteratur inkluderas såväl läroböcker på svenska som akademiska artiklar och avhandlingar. Det akademiska inslaget förefaller väl tillgodosett. Det framgår dock inte hur de olika texterna ska bidra till deltagarnas förmåga att möta utmaningar och driva verksamhetsutvecklande frågor. Vad som utgör grundläggande huvudperspektiv och vad som kan ses som valfria fördjupningar berörs inte heller. Genomförande: processer, integration och progression I ansökan betonas vikten av att lyfta fram (skol)ledarskapets betydelse för praktisk verksamhetsutveckling. Detta återspeglas i ringa grad i beskrivningen av själva ge- 5 Linnéuniversitetet bildades 2010 som ett resultat av sammanslagningen av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar. Växjö universitethar bedrivit rektorsutbildningen sedan 2002.

19 19 (25) nomförandet. Kursområdena behandlas som fristående delar (se ovan) och integrationen ska hanteras inom ramen för en verksamhetsutvecklande uppgift som bärs av deltagarnas eget intresse. Mot bakgrund av deltagarnas varierande bakgrunder och erfarenheter förefaller detta vara en tämligen bräcklig integrationsmekanism. Frågor av typen: hur säkerställs att deltagarna får en bra balans mellan djup och bredd, hur hanteras kunskapsträngsel (se litteraturen) osv får inga övertygande svar. Grundkomponenten för professionshandledningen är basgrupper. Tyngdpunkten förefaller ligga på att lära deltagarna att kritiskt ifrågasätta arbetsmetoder i den egna verksamheten genom att tillägna sig olika perspektiv. Det ligger förvisso som en grundbult i akademiska studier. För att säkra en utveckling i själva professionen som chef krävs därutöver modeller och verktyg för att hantera komplexitet och verksamhetsutmaningar. Här råder viss osäkerhet om vad programmet kommer att leverera. Kvalitetssäkringen i form av utvärderingar etc. förefaller betryggande och examinationsformerna beaktar både individuella lärprocesser och lärande i grupp. Här finns också vissa innovativa inslag i form av skuggning, rollspel och videofilmning. Informationen kring bedömningskriterier och dess tillämpning är dock knapphändig. Detsamma gäller delexaminationen av den integrerande verksamhetsuppgiften. Sammantagen bedömning Underlagen styrker inte att Linnéuniversitetet kan genomföra Rektorsutbildning på ett sådant sätt att det motsvarar Skolverkets krav.

20 20 (25) Malmö högskola Utbildningsmiljö Malmö högskola har bedrivit den tidigare rektorsutbildningen och har även betydande erfarenhet av att genomföra utbildningar kring skolutveckling och ledarskap i form av kurser på både grundnivå och avancerad nivå samt uppdragsutbildningar. Området för rektorsprogramet är skolutveckling och ledarskap inom vilket det även bedrivs magisterutbildningarna i ledarskap och offentlig organisation samt Leadership for Sustainability. Omfattningen av den vid fakulteten för lärande och samhälle bedrivna forskningen av relevans för rektorsprogrammet verkar vara relativt begränsad till forskning kring skolutveckling och ledarskap inom området pedagogik. Bland övriga forskningsmiljöer av relevans nämns tvärvetenskapliga miljöer vid institutionen för globala politiska studier samt inom forskningscentret Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare. Den relativa fördel som regionen ger i form av forskning kring migrationsstudier och den problematik som finns i just Malmöregionen lämnar knappast några avtryck i ansökan. Här finns samtidigt en potential att ta in en mångdisciplinär ansats som i allt väsentligt speglar den utveckling som har skett på skol- och ledarskapsområdet. Några internationella forskningskontakter eller formella samarbeten med andra institutioner inom lärosätet eller med andra lärosäten nämns inte i ansökan. Ett antal lärare från andra institutioner eller forskningscentra vid högskolan samt från Lunds och Stockholms universitet deltar i olika utbildningsmoment. Programmets ämnesmässiga innehåll Varje kurs har några tydliga teman. Under det första året behandlas skoljuridik, myndighetsutövning samt skola och samhälle. Det andra året är fokus på att styra med mål, att mäta kvalitet och värdera resultat, och det sista året ägnas åt förändringsresultat och skolutveckling. Ambitionerna för vad som ska uppnås i de olika delarna är också tydligt beskrivna. Här hänvisas främst till att skolledarna ska kunna skapa rättvisande bilder av den egna verksamhetens lärandemiljö, lärarkompetens samt barns och elevers kunskapsutveckling. Därför ska de ges stort utrymme för att utifrån sin professionserfarenhet granska sina förskolor och skolor i dessa avseenden. Men detta är långt ifrån tillräckligt. Rektorerna och ledarna måste också få kunskap och insikt för att i nästa steg, på ett bättre sätt kunna hantera och lösa problem i syfte att utveckla verksamheten. Det är mycket osäkert om deltagarna får en tillräcklig akademisk grund för att kunna nå de ambitioner som utrycks i ansökan. Hearingen lyckades inte heller på ett övertygande sätt visa att programmet har en tillräcklig akademisk höjd. Ett jämförelsevis

Professionsutvecklingsenheten Kristina Englund (6)

Professionsutvecklingsenheten Kristina Englund (6) beslutsärende Professionsutvecklingsenheten Kristina Englund 2014-10-22 1 (6) GD-föredragning 2014-10-22 Underlag för beslut om vilka lärosäten Skolverket ska inleda förhandlingar med för genomförandet

Läs mer

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsutbildning SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsprogrammet 3 år Obligatoriskt för nytillträdda rektorer men även öppet för biträdande rektorer och förskolechefer Rektorsprogrammet omfattar

Läs mer

Förfrågan om att anordna den treåriga befattningsutbildningen. förskolechefer och annan person med motsvarande ledningsfunktion.

Förfrågan om att anordna den treåriga befattningsutbildningen. förskolechefer och annan person med motsvarande ledningsfunktion. Intresseförfrågan Utvecklingsavdelningen 1 (5) Dnr 2014:00448 Förfrågan om att anordna den treåriga befattningsutbildningen Rektorsprogrammet för rektorer, förskolechefer och annan person med motsvarande

Läs mer

REKTORSPROGRAMMET. För ett professionellt skolledarskap

REKTORSPROGRAMMET. För ett professionellt skolledarskap REKTORSPROGRAMMET För ett professionellt skolledarskap Skolledare har ett av Sveriges viktigaste ledaruppdrag. Som huvudman har du ansvar för att dina skolledare ges rätt förutsättningar. Genom Rektorsprogrammet

Läs mer

REKTORSPROGRAMMET VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

REKTORSPROGRAMMET VID STOCKHOLMS UNIVERSITET VÅR VISION Att utöva ledarskap som rektor eller förskolechef ställer krav på förmågor att agera i komplexa verksamheter i flera dimensioner. Det är också vanligt att ledarskapet tillskrivs en väsentlig

Läs mer

Välkomna till Rektorsprogrammet, Stockholms universitet: Möte med huvudmän ht 2014

Välkomna till Rektorsprogrammet, Stockholms universitet: Möte med huvudmän ht 2014 Välkomna till Rektorsprogrammet, Stockholms universitet: Möte med huvudmän ht 2014 Tema: Vad kännetecknar framgångsrika utbildningssystem och skolor? Dagens agenda 10.00 11.00 Rektorsprogrammet, nya programmet

Läs mer

Info om professionsutveckling för dig som ansvarar för ledning av förskola och skola

Info om professionsutveckling för dig som ansvarar för ledning av förskola och skola 2015-11-10 Info om professionsutveckling för dig som ansvarar för ledning av förskola och skola Här info om möjligheter för utveckling och kvalificering för er som har ledningsfunktion inom förskola och

Läs mer

Betyg och bedömning. Lokala kursplaner. Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva

Betyg och bedömning. Lokala kursplaner. Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva Betyg och bedömning Lokala kursplaner Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva Johan Dahlberg 2010 Att arbeta med bedömning och betygssättning så att en rättssäker och likvärdig

Läs mer

Rektorsprogrammet MÅLDOKUMENT

Rektorsprogrammet MÅLDOKUMENT Rektorsprogrammet MÅLDOKUMENT 2015 2021 Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se www.skolverket.se Beställningsnr:

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 55-250/2008. Sida 1 (7)

Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 55-250/2008. Sida 1 (7) AKADEMIN FÖR JURIDIK, PSYKOLOGI OCH SOCIALT ARBETE Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 55-250/2008 Sida 1 (7) REKTORSPROGRAMMET, 30 HÖGSKOLEPOÄNG School Leadership Training Programme, 30 higher

Läs mer

Fortbildning för rektorer MÅLDOKUMENT

Fortbildning för rektorer MÅLDOKUMENT Fortbildning för rektorer MÅLDOKUMENT Beställningsuppgifter: Wolters Kluwers kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@wolterskluwer.se www.skolverket.se/publikationer

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2016/378 POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice Stockholm Telefon: Telefax: E-postadress:

Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice Stockholm Telefon: Telefax: E-postadress: Rektorsprogrammet Rektorsprogrammet är en befattningsutbilning på avancerad akademisk nivå, som vänder sig till dig som är rektor, biträdande rektor eller förskolechef. Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice

Läs mer

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet 2013-2017!"#$%&"'()*#+*,-.//",0.'')#+,'"/.*#/,1#)2.*)*#-3*#.%%#%*422)*.#/)156''.7#-3*# $%8.9:'"02#)8#/8.0/:#+,'"/#,95#-3*#.%%#'"8/';02%#.2.%#'6*)0(.

Läs mer

Fortbildning för förskolechefer MÅLDOKUMENT

Fortbildning för förskolechefer MÅLDOKUMENT Fortbildning för förskolechefer MÅLDOKUMENT Beställningsuppgifter: Wolters Kluwers kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@wolterskluwer.se www.skolverket.se/publikationer

Läs mer

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Nordic Master Program in Education with orientation towards Action Research 120 Higher

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

MAGISTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

MAGISTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING, 60 HÖGSKOLEPOÄNG AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-654/2008 Sida 1 (6) MAGISTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Programme in Educational Management and Leadership,

Läs mer

REKTORSPROGRAMMET VID KARLSTADS UNIVERSITET KAU.SE/RUT

REKTORSPROGRAMMET VID KARLSTADS UNIVERSITET KAU.SE/RUT REKTORSPROGRAMMET VID KARLSTADS UNIVERSITET KAU.SE/RUT REKTORSPROGRAMMET 30 HP Skolledare har ett av Sveriges viktigaste ledaruppdrag. Rektorsprogrammet syftar till att främja ett professionellt skolledarskap

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-03-15

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem. Universitetskanslersämbetets bedömning

Beslut om tillstånd att utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem. Universitetskanslersämbetets bedömning BESLUT Reg.nr 2013-04-09 42-71-13 Handläggare Viveka Persson 08-563 086 58 viveka.persson@uk-ambetet.se Högskolan i Gävle Rektor Beslut om tillstånd att utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@hsv.se

Läs mer

Sammanfattning SOU 2015:22

Sammanfattning SOU 2015:22 Sammanfattning Rektorsfunktionen är central för skolverksamhetens kvalitet och utveckling. Mitt uppdrag har bland annat varit att undersöka hur arbetssituationen för rektorerna inom skolväsendet kan förändras

Läs mer

Pedagogik AV, Mål- och resultatstyrning i Rektorsprogrammet, Uppdragsutbildning, 10 hp

Pedagogik AV, Mål- och resultatstyrning i Rektorsprogrammet, Uppdragsutbildning, 10 hp 1 (6) Kursplan för: Pedagogik AV, Mål- och resultatstyrning i Rektorsprogrammet, Uppdragsutbildning, 10 hp Educational Sciences, MA, Steering towards Goals and Results, 10 Credits Allmänna data om kursen

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap

Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap Kriterier för utvärdering projektet Geovetenskap och kulturgeografi Område används som synonymt med huvudområde genomgående i dokumentet. Skillnaden mellan huvudområden begränsas till beskrivningen av

Läs mer

Pedagogik AV, Skoljuridik och myndighetsutövning i Rektorsprogrammet, Uppdragsutbildning, 10 hp

Pedagogik AV, Skoljuridik och myndighetsutövning i Rektorsprogrammet, Uppdragsutbildning, 10 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik AV, Skoljuridik och myndighetsutövning i Rektorsprogrammet, Uppdragsutbildning, 10 hp Educational Sciences, MA, School Law and the Exercise of Public Authority, 10 Credits

Läs mer

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Dnr: FAK 2011/467 Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Fastställda 2011-12-16 av ordförande i Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Fakultetsnämnden

Läs mer

Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet

Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Lee Gleichmann Linnarsson 08-563 085 31 lee.gleichmann.linnarsson@uka.se Till rektor Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet Beslut

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper Dnr Antagning av excellent lärare vid Fastställd av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 2012-09-28. Senast reviderad 2013-11-14 Utgångspunkter I Pedagogiskt program för Uppsala universitet 1 betonas

Läs mer

Nationella strategier för lärares kompetensutveckling. Kristina Malmberg Uppsala universitet

Nationella strategier för lärares kompetensutveckling. Kristina Malmberg Uppsala universitet Nationella strategier för lärares kompetensutveckling Kristina Malmberg Uppsala universitet Några studier Malmberg, K.1997 Formella och faktiska strategier för lärares kompetensutveckling i en decentraliserad

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

I detta dokument återfinns läraruppdraget, målformulering samt lönekriterier

I detta dokument återfinns läraruppdraget, målformulering samt lönekriterier UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN 2014 I detta dokument återfinns läraruppdraget, målformulering samt lönekriterier Läraruppdraget Lärarens uppdrag utgår från och tar ansvar för att elevens

Läs mer

Skolledarkonferens september 2016

Skolledarkonferens september 2016 Skolledarkonferens 29 30 september 2016 Att leda förskoleutveckling på vetenskaplig grund Lise Lotte Johansson Syfte och mål med min föreläsning Syfte: att på ett konkret och verksamhetsnära sätt lyfta

Läs mer

Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå

Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå Beslutat av Rektor Gäller från 2016-04-18 Innehåll Inledning 3 1 Inrättande av ämne och inriktning 4 1.1 Ansökan 4 1.2 Bedömningsgrunder

Läs mer

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Fastställd av: Fakultetsnämnden för ekonomi, naturvetenskap Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap,

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Utbildningsstrategiska rådet 2013-06-18 Fastställd av rektor 2013-10-08 Dnr:

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Läs mer

Rektor Högskolan Kristianstad

Rektor Högskolan Kristianstad Rektor Högskolan Kristianstad Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Järplid Linde 08-563 087 86 karin.jarplid.linde@hsv.se

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Programmets benämning: SGPAR Programmet för personal och arbetsliv Study programme in Human

Läs mer

Vägledning inför beställning av utvärdering vid Malmö högskola

Vägledning inför beställning av utvärdering vid Malmö högskola Vägledning inför beställning av utvärdering vid Malmö högskola 1. Vad är det övergripande motivet bakom utvärderingen vad är syftet? Varför? Detta är en av de viktigaste frågorna att ställa sig inför planeringen

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Dnr:40-2010:71 INTERVJUGUIDE FÖR INSPEKTÖRER: REKTORS INTERVJUER Leder rektor

Läs mer

Mälardalens högskolas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet teknik

Mälardalens högskolas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet teknik BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Mälardalens högskola Rektor Mälardalens högskolas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education

Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education ! Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education Credits!! 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Den fria tidens lärande

Den fria tidens lärande Huvudämne Den fria tidens lärande Lärarutbildningen, Malmö högskola www.mah.se/lut/bus I huvudämnet Fria Tidens Lärande utbildas man till en modern fritidspedagog som arbetar både i och utanför skolan.

Läs mer

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp Master (one year) of Working Life, Health and Rehabilitation, 60 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet 2015-2020 Pedagogik av högsta kvalitet Utveckling av den universitetspedagogiska verksamheten är en viktig strategisk fråga för Linnéuniversitetet. Verksamheten ska

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola.

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola. BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-381-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap vid

Läs mer

Universitetskanslersämbetets bedömning

Universitetskanslersämbetets bedömning BESLUT Reg.nr 2013-04-30 42-67-13 Handläggare Viveka Persson 08-563 086 58 viveka.persson@uk-ambetet.se Södertörns högskola Rektor Ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap.

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap. BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 jana.hejzlar@uka.se 2016-05-02 42-402-15 Högskolan i Gävle Rektor Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda

Läs mer

Vårt ansvar! nå högre måluppfyllelse för eleverna forma en förskola och skola som äger förmåga att vara relevant för sin samtid och kanske spjutspets mot en mer osäker framtid skapa en organisation som

Läs mer

Ämnesblock matematik 112,5 hp

Ämnesblock matematik 112,5 hp 2011-12-15 Ämnesblock matematik 112,5 hp för undervisning i grundskolans år 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig kärna 7,5 hp och VFU 15 hp.

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Nordic Master s Programme in Education with orientation towards Action Research 120

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

I. Validering av nya program med examen på grundnivå och/eller avancerad nivå

I. Validering av nya program med examen på grundnivå och/eller avancerad nivå 1 I. Validering av nya program med examen på grundnivå och/eller avancerad nivå Validering av nya program är ett grundläggande element i kvalitetssäkringsarbetet vid Lunds universitet. Förutsättningarna

Läs mer

Lyfta matematiken från förskola till gymnasium

Lyfta matematiken från förskola till gymnasium LULEÅ KOMM U N PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (5) Lyfta matematiken från förskola till gymnasium Bakgrund Att satsa på matematik är särskilt aktuellt och angeläget nu när såväl nationella som internationella

Läs mer

Rektor Malmö högskola

Rektor Malmö högskola Rektor Malmö högskola Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Järplid Linde 08-563 087 86 karin.jarplid.linde@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Mittuniversitetet

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Fastställd av RUC-styrelsen 2011-06-22 Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen baseras på mål i

Läs mer

Beslutsunderlag Lärarutbildningsnämnden Maria Jansdotter Samuelsson

Beslutsunderlag Lärarutbildningsnämnden Maria Jansdotter Samuelsson Beslutsunderlag Lärarutbildningsnämnden 2016-03-17 Maria Jansdotter Samuelsson Reviderade lärandemål för VFU. Förskollärarprogram, grundlärarprogram, ämneslärarprogram, yrkeslärarprogram samt Kompletterande

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnena matematik och religionskunskap

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnena matematik och religionskunskap Örebro universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Ansökan och ärendets hantering. som andraspråk, engelska, franska, italienska, spanska, tyska samt musik (reg.nr. Lunds universitet Rektor

Ansökan och ärendets hantering. som andraspråk, engelska, franska, italienska, spanska, tyska samt musik (reg.nr. Lunds universitet Rektor Lunds universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Pedagogik AV, Skolledarskap i Rektorsprogrammet. Uppdragsutbildning, 10 hp

Pedagogik AV, Skolledarskap i Rektorsprogrammet. Uppdragsutbildning, 10 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik AV, Skolledarskap i Rektorsprogrammet. Uppdragsutbildning, 10 hp Educational Sciences, MA, School Leadership, 10 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå

Läs mer

Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet

Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet 1 Beslutsdatum 2016-06-27 Dnr V 2016/378 Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet Detta verktyg utgör ett stöd för fakulteter och institutioner i det kontinuerliga uppföljnings- och

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015

Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015 Handläggare Datum Pia Ihse 13 2014-08-06 0480-45 20 40 Tingbydals förskola Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015 Öppna förskolan Kroggärdets förskola Smedängens förskola/ nattomsorg Förskolan

Läs mer

Policy. Verksamhetsförlagd utbildning VFU. Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning

Policy. Verksamhetsförlagd utbildning VFU. Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning sid 1 (5) Policy Verksamhetsförlagd utbildning VFU Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning Postadress: Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 45 www.karlstad.se

Läs mer

Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå:

Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå: Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå: Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå i matematik Bilaga för utbildning på forskarnivå i matematik

Läs mer

Ämnesblock historia 112,5 hp

Ämnesblock historia 112,5 hp Ämneslärarutbildning 7-9 2011-12-13 Ämnesblock historia 112,5 hp för undervisning i grundskolans årskurs 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn UAL:en Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn Innehållsförteckning: Inledning 2 Förväntningar och förhoppningar 3 Årscykel 5 Lärarens egen utvecklingsplan 5 Medarbetarsamtal

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola

Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carin Dänsel 08-563 085 26 carin.dansel@uka.se Till rektor vid Malmö högskola Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs?

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? 2012-02-17 1 (5) En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? Världen förändras, och det måste skolan också göra. Utan ett väl fungerande utbildningsväsen riskerar vi stagnation

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Kvalitetsarbetet i förskola och skola.

Kvalitetsarbetet i förskola och skola. Kvalitetsarbetet i förskola och skola. Hur och på vilket sätt kan kvaliteten utvecklas i verksamheten med utgångspunkt i vetenskap och beprövad erfarenhet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Utbildningen

Läs mer

Ansökan och ärendets hantering. Malmö högskola Rektor

Ansökan och ärendets hantering. Malmö högskola Rektor Malmö högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN31, Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält, 15 högskolepoäng Perspectives on Social Work Research and Field of Knowledge, 15 credits Avancerad nivå /

Läs mer

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Sid 1 (6) skoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Statsvetenskap Freds- och konfliktstudier Utvecklingsstudier skoleverket ger Umeå

Läs mer

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uk-ambetet.se Reg.nr 2013-01-29 641-2691-12, 42-42-13 Regeringen Utbildningsdepartementet Yttrande över ÅA/VR

Läs mer

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning 2017-03-30 Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning Syftet med ett ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning är att åstadkomma en bedömningsprocess

Läs mer