Delårsrapport Akelius Residential Property (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport Akelius Residential Property (publ)"

Transkript

1 Akelius Residential Property (publ) Januari till september 2014 Hyresintäkter mkr (2 241), ökning med 3,8 procent (5,5) för jämförbara fastigheter Driftsöverskott 1 457mkr (1 235), ökning med 6,1 procent (8,3) för jämförbara fastigheter Värdeförändring fastigheter mkr (1 332), eller 2,7 procent (3,8) Värdeförändring derivatinstrument -811 mkr (879) Resultat före skatt 890 mkr (2 489) Vinst per aktie 0,28 kronor (1,21) Investeringar i fastigheter mkr (1 007) Köp av fastigheter mkr (4 304) Försäljning av fastigheter mkr (678), 12,0 procent (13,0) högre än marknadsvärdet vid början av perioden Emission av preferensaktier mkr och stamaktier mkr Sammandrag 2014 jul-sep jul-sep 2014 jan-sep jan-sep jan-dec Hyresintäkter, mkr Driftsöverskott, mkr Rörelseresultat, mkr Resultat före skatt, mkr Vinst per aktie före och efter utspädning, kr 0,08 0,23 0,28 1,21 1,21 Potential vid nyuthyrning, procent Hyresnivåökning jämförbara fastigheter, procent 1,0 0,9 3,4 4,6 5,8 Reell vakansgrad bostäder, procent 0,9 0,5 0,9 0,5 0,7 Belåningsgrad, totala lån, procent Verkligt värde fastigheter, mkr Antal lägenheter

2 Delårsrapport Starkare än någonsin Flest lägenheter har köpts i Berlin, men enskilt största affären var Hugo Åberg-portföljen i Malmö med lägenheter. Under kvartalet emitterade vi ytterligare preferensaktier. Efterfrågan var nära tio miljarder kronor, vi tog emot tre miljarder. Pengarna kommer att användas till cherry picking av bostäder i storstäder och uppgradering till First Class. Totalt under året har vi sålt lägenheter. Försäljningspriserna var 12 procent högre än verkligt värde vid början av året. Till följd av preferensaktier och nyemission av stamaktier har vår soliditet ökat till 42 procent, högsta i Akelius historia. Belåningsgraden har sjunkit till 47 procent. Vid utgången av perioden var 76 procent av beståndet beläget i Berlin, Hamburg, London, Toronto, Paris, Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen. Tack vare lägre räntenivåer och högre soliditet har räntetäckningsgraden stigit kraftigt, från 1,2 till 1,6. Bostäder i storstäder som uppgraderas till First Class ger stark tillväxt. För jämförbara fastigheter har hyresintäkter ökat med 3,8 procent och driftsöverskottet med 6,1 procent i jämförelsemed. Hittills under 2014 har lägenheter uppgraderats till First Class. Nära 30 procent av våra lägenheter är nu uppgraderade till First Class. Pål Ahlsén, VD, Koncernchef Totalt under året har vi tillträtt eller tecknat bindande avtal om köp av lägenheter i 59 transaktioner för totalt 9,4 miljarder kronor. Brent House, London, med 36 lägenheter köptes under sommaren

3 Förvaltningsfastigheter 30 september 2014 Uthyrningsbar area i tusentals kvm Verkligt värde Antal lägenheter Bostäder Lokaler Totalt mkr kr/kvm Sverige Tyskland Kanada England Frankrike Summa Sverige England Kanada Frankrike 40 Tyskland

4 Sverige Total fastighetsportfölj Antal lägenheter Verkligt värde, mkr kr/kvm direktavkastningskrav, % 4,82 Vakansgrad bostäder, % 1,61 - till följd av uppgradering, % 73 - reell vakans, % 0,4 Medelhyra bostäder, kr/kvm/år Total portfölj Försäljning fastigheter -3 Jämförbar portfölj Ökning i jämförbar portfölj 42 Jämförbar portfölj Köp fastigheter 0 Total portfölj ,8% Haparanda 151 lägenheter Umeå 667 lägenheter Östersund lägenheter Lysekil 295 lägenheter Trollhättan 700 lägenheter Göteborg lägenheter Stockholm lägenheter Eskilstuna 617 lägenheter Skövde 821 lägenheter Borås lägenheter Halmstad lägenheter Helsingborg lägenheter Malmö lägenheter Trelleborg 689 lägenheter Lund 288 lägenheter 4

5 Tyskland Total fastighetsportfölj Antal lägenheter Verkligt värde, mkr kr/kvm direktavkastningskrav, % 4,65 Vakansgrad bostäder, % 4,3 - till följd av uppgradering, % 69 - reell vakans, % 1,3 Medelhyra bostäder, EUR/kvm/månad* Total portfölj ,81 Försäljning fastigheter - Jämförbar portfölj ,81 Ökning i jämförbar portfölj 0,41 Jämförbar portfölj ,22 Köp fastigheter -0,45 Total portfölj ,77 5,3% Kiel 406 lägenheter Hamburg lägenheter Lüneburg 99 lägenheter Rostock 278 lägenheter Berlin lägenheter Düsseldorf 571 lägenheter Köln 633 lägenheter Frankfurt 549 lägenheter Mainz 409 lägenheter Stuttgart 105 lägenheter Erlangen 286 lägenheter Nürnberg 100 lägenheter Regensburg 131 lägenheter Augsburg 167 lägenheter München 735 lägenheter *) Medelhyran för den totala portföljen per den 1 oktober 2014 inkluderar även 42 fastigheter som Akelius Residential Property köpte den 1 oktober Förskottsbetalning för 138 mkr återfinns i balansräkningen per den 30 september 2014 under Omsättningstillgångar, Övriga tillgångar. 5

6 Delårsrapport Kanada Total fastighetsportfölj Antal lägenheter Verkligt värde, mkr - kr/kvm - direktavkastningskrav, % Vakansgrad bostäder, % - till följd av uppgradering, % - reell vakans, % Medelhyra bostäder, CAD/kvft/månad* ,54 4,4 64 1,6 Total portfölj Försäljning fastigheter Jämförbar portfölj Ökning i jämförbar portfölj Jämförbar portfölj Köp fastigheter Total portfölj ,97 1,97 0,14 2,11-0,24 1,87 10 km Akelius Residential Propertys fastigheter i Toronto är markerade med blått. *) Huvuddelen av fastighetsportföljen i Toronto, Kanada, köptes från ett systerbolag under slutet av december. Ovanstående tabell redovisar utveckling som om Akelius Residential Property skulle ha ägt fastigheterna sedan ,1%

7 Delårsrapport England Total fastighetsportfölj Antal lägenheter Verkligt värde, mkr - kr/kvm - direktavkastningskrav, % Vakansgrad bostäder, % Medelhyra bostäder, GBP/kvft/månad* ,43 7,8 - till följd av uppgradering, % 58 - reell vakans, % 2,6 Total portfölj Försäljning fastigheter Jämförbar portfölj Ökning i jämförbar portfölj Jämförbar portfölj ,57 1,57 0,10 1,67 Köp fastigheter Total portfölj ,03 1,70 20 km Akelius Residential Propertys fastigheter i London är markerade med blått. *) Huvuddelen av fastighetsportföljen i England köptes från ett systerbolag under mars Ovanstående tabell redovisar utveckling som om Akelius Residential Property skulle ha ägt fastigheterna sedan ,7%

8 Totalavkastning januari-september 2014 mkr Tillväxt jan-sep, procent Verkligt värde, Valutakursdifferenser 536 1,2 Värdeförändring ,7 Investeringar ,8 Köp ,9 Försäljningar ,4 Verkligt värde, ,2 Driftsöverskott mkr per år, procent Fastigheternas totalavkastning ,1 20,0 18,0 Procent 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, jan-dec 2010 jan-dec 2011 jan-dec 2012 jan-dec jan-dec 2014 jan-sep Direktavkastning Värdetillväxt Medelvärde 8

9 Finansiell information januari-september 2014 Driftsöverskott mkr Koncernens hyresintäkter för perioden ökade med 377 mkr till mkr (2 241). Av intäktsökningen beror 281 mkr på ett utökat fastighetsinnehav och 96 mkr beror på ökade hyresnivåer i jämförbara fastigheter. För jämförbara fastigheter och justerat för förändrade valutakurser ökade hyresintäkterna med 3,8 procent jämfört med motsvarande period. Vakansgraden för bostäder var 3,0 procent, varav 70 procent till följd av uppgradering eller försäljning av lägenheter. Den reella vakansgraden var således 0,9 procent, vilket är 0,2 procentenheter högre än vid utgången av. Fastighetskostnaderna var mkr (1 006), varav 176 mkr (174) avsåg underhåll, vilket på årsbasis motsvarar 80 kronor per kvadratmeter. Justerat för förändrade valutakurser har driftsöverskottet för jämförbara fastigheter ökat med 6,1 procent. För den totala fastighetsportföljen var överskottsgraden 55,7 procent (55,1). Värdeökning fastigheter 2,7 procent Fastighetsbeståndet ökade i värde under perioden med mkr (1 332), vilket motsvarar 2,7 procent (3,8). Värdeökningen beror till största del på ökade hyresintäkter. Sammantaget har fastigheter sålts för mkr vilket är 12 procent högre än verkligt värde vid början av perioden. Hyresintäkter jämförbara fastigheter mkr ,8% Kv3 Kv Driftsöverskott jämförbara fastigheter mkr Reell vakans procentenheter 6,1% Kv3 Kv Finansiella poster 898 mkr Finansiella intäkter för perioden var 4 mkr (3) och finansiella kostnader var 902 mkr (906). Koncernens räntekostnader har minskat med 11 mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Medelräntan för total upplåning har minskat med 0,48 procentenheter i jämförelse med början av perioden till 4,27 procent vilket påverkat räntekostnaderna positivt. Räntetäckningsgraden var 1,6 (1,3). 1,00 0,75 0,50 0,25 1 jan ,2% 1 okt

10 Värdeförändring derivatinstrument -811 mkr Finansiella derivatinstrument har under perioden påverkat resultatet med -811 mkr (879), främst till följd av sjunkande marknadsräntor. Derivatinstrumenten består huvudsakligen av ränteswappar. Beräkningar av verkligt värde för derivaten är baserade på nivå 2 i hierarkin för verkligt värde. Jämfört med har inga förflyttningar skett mellan olika nivåer i hierarkin och inga signifikanta ändringar har gjorts vad avser värderingssätt. Kassaflödet i ingångna derivatkontrakt jämförs med det kassaflöde som skulle ha erhållits om kontrakten ingåtts till marknadspris på bokslutsdagen. Skillnaden i kassaflöde diskonteras med en ränta där hänsyn tagits för motparternas kreditrisk. Det nuvärde som erhålls tas upp i balansräkningen som verkligt värde. Förändring i verkligt värde redovisas i resultaträkningen utan tillämpning av säkringsredovisning. Köp av fastigheter mkr Under perioden har fastigheter köpts för sammanlagt mkr till ett genomsnittligt direktavkastningskrav om 4,45 procent mkr avsåg köp av fastigheter i England av ett systerbolag. Utöver detta har ytterligare fastigheter köpts i England för 496 mkr. I Tyskland har fastigheter köpts för mkr till ett genomsnittligt pris per kvadratmeter om kronor. I Kanada har fastigheter köpts för 564 mkr för ett pris per kvadratmeter om kronor. I Frankrike har en fastighet köpts för 95 mkr. Fastighetsinvesteringar mkr Periodens investeringar i fastigheter uppgick sammanlagt till mkr (1 007) vilket på årsbasis motsvarar 540 kronor per kvadratmeter. First Class-investeringar uppgick till 694 mkr och 557 mkr avsåg konvertering av lokaler och vindar till bostäder, förtätning av befintliga fastigheter samt vatten- och energibesparande projekt. Köpta fastigheter Investeringar mkr Tyskland Kanada England Frankrike SEK/kvm Sålda fastigheter mkr Verkligt värde årets början 12% 24,2% Försäljningspris Kv3 Kv ,50% 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% Direktavkastningskrav 10

11 Marknadsvärdering av fastigheter Det bedömda verkliga värdet för koncernens fastighetsinnehav var vid utgången av perioden mkr, vilket i genomsnitt motsvarar kronor per kvadratmeter jämfört med kronor per kvadratmeter i slutet av år. Det högre värdet per kvadratmeter beror dels på värdeökningar i det befintliga beståndet men även på köpet av fastighetsportföljen i England vilken i genomsnitt värderades till kronor per kvadratmeter. Verkligt värde har ökat med mkr, eller 2,7 procent, till följd av värdeförändring. Per bokslutsdagen har verkligt värde för alla fastigheter bedömts genom interna värderingar. Värderingarna har baserats på en kassaflödesmodell för varje enskild fastighet med individuell bedömning av framtida intjäningsförmåga och avkastningskrav. Kassaflödesmodellen baseras på faktiska intäkter och kostnader justerat för ett normaliserat framtida kassaflöde. Det genomsnittliga direktavkastningskravet för hela fastighetsportföljen var 4,72 procent. Belåningsgrad 47 procent Koncernens upplåning har under perioden minskat med 140 mkr under perioden till mkr. Belåningsgraden har minskat till 47 procent i samband med likviditet från emission av preferensaktier och stamaktier, för totalt mkr. Direktavkastningskrav procent Ingående 4,75 Valutakursförändringar 0,00 Köp -0,01 Försäljning -0,01 Jämförbart -0,01 Utgående 4,72 Direktavkastningskrav per land procent Totalt Bostäder Lokaler Sverige 4,82 4,62 6,91 Tyskland 4,65 4,57 6,66 Kanada 4,54 4,54 - England 4,43 4,43 - Frankrike 4,05 4,05 - Summa 4,72 4,59 6,84 Eget kapital och skulder Säkerställda lån har ökat med 975 mkr under perioden till mkr vid utgången av kvartalet, vilket motsvarar en belåningsgrad om 44 procent. De säkerställda lånen är upptagna hos 27 banker i fyra länder vilket medför ett minskat beroende av den finansiella styrkan hos respektive land och långivare. Ställda säkerheter, i form av fastighetsinteckningar, har ökat från mkr i slutet av år till mkr, främst relaterat till köp av fastigheter i Tyskland. Övriga skulder 5% Säkerställda lån 43% Eget kapital 42% Ej säkerställda lån 4% Uppskjuten skatt 6% 11

12 Ej säkerställda lån har under perioden minskat med mkr till mkr. Ej säkerställd upplåning omfattar två noterade obligationslån, inlåning från privatkunder och lån från koncernföretag. Akelius obligationslån hade ett nominellt värde på mkr vid utgången av perioden. Båda obligationslånen är noterade på Nasdaq Stockholm. Räntebindning, totala lån 1-5 år 47% > 5 år 34% Likviditet mkr Tillgängliga medel i form av kassa samt säkerställda men outnyttjade kreditavtal var vid utgången av perioden mkr jämfört med mkr i slutet av år. Ytterligare likviditet om 237 mkr kan erhållas genom att ställa säkerhet för outnyttjad del av befintliga kreditavtal. Obelånad del av fastigheternas verkliga värde motsvarar mkr. Soliditet 42 procent Vid utgången av perioden var det egna kapitalet mkr, vilket motsvarar en soliditet om 42 procent. Under perioden, lämnade Akelius Residential Property en utdelning om mkr, genomförde en nyemission av stamaktier om mkr, emitterade preferensaktier för mkr och redovisade ett hybridlån om 150 miljoner euro under eget kapital. Akelius Residential Property har också genomfört en aktiesplit där stamaktier erhållits för varje innehavd stamaktie. Medelränta, totala lån procent 5,0 4,5-0,54% 4,0 3,5 Kv3 < 1 år 19% Kv Räntebindning 4,8 år Av den totala upplåningen om mkr hade mkr en räntebindning kortare än ett år och mkr hade en räntebindning längre än fem år. Medelräntan var 4,27 procent, vilket är 0,54 procentenheter lägre än samma period. Räntebindningen var i medeltal 4,8 år jämfört med 5,0 år i slutet av år. Räntetäckningsgrad, totala lån procent 1,75 1,50 22,8% 1,25 1,00 Kv3 Kv

13 Kapitalbindning 4,7 år Den sammanlagda upplåningen hade i medeltal en kapitalbindning om 4,7 år, jämfört med 4,6 år vid slutet av år. Långivarna utgörs av 27 banker, privatkunder, kapitalmarknaden och av bolag inom Akelius gruppen. Av de totala lånen förfaller mkr till återbetalning inom ett år. Skatt Skattekostnader för perioden var 118 mkr (304) och avser huvudsakligen uppskjuten skatt till följd av orealiserad värdeuppgång för fastighetsinnehavet. Akelius Residential Property har inga pågående skattetvister. Kassaflödet Kassaflödet från den löpande verksamheten var 506 mkr (-16). Periodens nettoinvesteringar i förvaltningsfastigheter har medfört att kassaflödet från investeringsverksamheten var mkr (-5 225). Kapitalbehovet vid köp av fastigheter säkerställs före undertecknande av köpeavtal. Lönsamma men inte tvingande uppgraderingar till First Class kan vid behov stoppas inom en tremånadersperiod. Kassaflödet från finanseringsverksamheten var mkr (5 324). Resultat i tredje kvartalet Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 287 mkr (422) och har påverkats av en negativ värdeförändring avseende derivat om -317 mkr (97). Under tredje kvartalet ökade hyresintäkterna till 911 mkr (785) och fastighetskostnaderna ökade till 380 mkr (327), vilket resulterade i en förbättring av driftöverskottet till 531 mkr (458). Fastighetsbeståendets värdeökning var 330 mkr (383) och beror främst på ökade hyresintäkter. Finansiella kostnader var 284 mkr (327). Lägre finansiella kostnader beror på en lägre medelränta. Kassaflödet uppgick under tredje kvartalet till -413 mkr (23). Den löpande verksamheten hade ett kassaflöde om 396 mkr (-300) främst hänförligt till ett högre kassaflöde från rörelsen. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till mkr (-904), vilket huvudsakligen förklaras av förvärv av förvaltningsfastigheter. Finansieringsverksamheten påverkade kassaflödet positivt med 332 mkr (1 227), främst som en följd av nyemission av preferensaktier om mkr. Moderbolaget Finansnetto i moderbolaget uppgick under perioden till -215 mkr (-265) och resultatet före skatt uppgick till -528 mkr (-58) påverkat till följd av negativ värdeförändring av derivatinstrument under perioden med -281 mkr (217). Under perioden har Akelius Residential Property AB lämnat utdelning om mkr, genomfört en nyemission av stamaktier för mkr och preferensaktier för mkr och emitterad ett ej säkerställt obligationslån för 350 mkr. 13

14 Övrig information Notering av preferensaktier Under det andra kvartalet emitterades 3,4 miljoner preferensaktier à 300 kronor, totalt mkr och under tredje kvartalet ytterligare 9,4 miljoner preferensaktier à 320 kronor, totalt mkr. Varje preferensaktie ger en utdelning om 20 kronor per år, där 5 kronor utbetalas varje kvartal. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser. Akelius preferensaktier är noterade på Nasdaq First North. Den 30 september 2014 uppgick stängningskursen till 333 kronor. Extra bolagsstämma i Akelius har beslutat om utdelning för preferensaktierna med de avstämningsdagar som följer av bolagsordningen, 5 november 2014 och 5 februari Den 5 augusti betalade Akelius en utdelning om 17 mkr till preferensaktieägare från första emissionen. Risker och möjligheter Den operationella risken begränsas genom att fastighetsportföljen är koncentrerad till bostäder i storstäder. En stark hyresmarknad för bostäder i Sverige, Tyskland, Kanada, England och Frankrike reducerar risken för långsiktiga vakanser. För att ytterligare minska risken, eller variationer i kassaflödet, binds räntor på lång sikt. Tillgång till kapital hos ett stort antal kreditgivare, på kapitalmarknaden och hos privatkunder ger en låg refinansieringsrisk. Investeringar utomlands valutasäkras så att koncernens soliditet inte påverkas av valutakursförändringar. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport för Akelius Residential Property koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Moderbolagetsredovisning är upprättad i enlighet med RFR 2 Redovisning av juridiska personer. Koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper som i den senaste årsredovisningen, med undantag för IFRS 11 samt IFRIC 21 Levies. Från och med 2014 tillämpar Akelius IFRIC 21 Levies och redovisar hela årets skuld relaterat till fastighetsskatt i delårsrapporten för januari-september Dessutom redovisas en förutbetald kostnad vilken periodiseras linjärt över räkenskapsåret. IFRS 11 har inte inneburit någon förändring för Akelius. Siffrorna i denna delårsrapport har avrundats, medan beräkningarna utförts utan avrundning. Detta kan medföra att vissa tabeller och nyckeltal till synes inte summerar korrekt. Uppskattningar och bedömningar Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. Samma uppskattningar och bedömningar följs i kvartalsrapporteringen så som i den senaste årsredovisningen. Personal Vid periodens slut var 324 anställda i Akeliuskoncernen. Närståendetransaktioner Under tredje kvartalet har koncernen återbetalat lån om 181 mkr till moderbolaget Akelius Apartments. Transaktionerna med närstående har skett till marknadsmässiga villkor. Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång I oktober har första köpet gjorts i Montreal med 44 lägenheter. I Berlin har ytterligare 798 lägenheter köpts. Akelius har tecknat avtal om att köpa Hugo Åbergs fastigheter i Malmö, totalt lägenheter. Danderyd, den 24 november 2014, Akelius Residential Property AB (publ) Pål Ahlsén, VD, Koncernchef Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 14

15 Koncernens rapport över totalresultat Belopp i mkr 2014 jul-sep jul-sep 2014 jan-sep jan-sep jan-dec 3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån Hyresintäkter Driftkostnader Underhåll Driftsöverskott Central administration Övriga intäkter och kostnader Kostnader vid försäljning av fastigheter Värdeförändring förvaltningsfastigheter Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Övriga finansiella intäkter och kostnader Värdeförändring derivatinstrument Resultat före skatt Skatt Periodens / årets resultat Omräkningsdifferenser Periodens / årets totalresultat Resultat hänförligt till: - moderbolagets aktieägare innehav utan bestämmande inflytande Totalresultat hänförligt till: - moderbolagets aktieägare innehav utan bestämmande inflytande Vinst per aktie före och efter utspädning, kr 0,08 0,23 0,28 1,21 1,21 15

16 Koncernens rapport över finansiell ställning Belopp i mkr sep 30 sep Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Materiella anläggningstillgångar Derivatinstrument Uppskjuten skatt Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Övriga tillgångar Derivatinstrument Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga räntebärande skulder Derivatinstrument Uppskjuten skatt Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Derivatinstrument Leverantörsskulder och andra skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Uppdelning av lån: - icke säkerställda säkerställda Summa

17 Koncernens rapport över kassaflöden Belopp i mkr jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec 3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån Kassaflöde från rörelsen Betalt finansnetto Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten Köp av immateriella anläggningstillgångar Investeringar i förvaltningsfastigheter Köp av förvaltningsfastigheter Försäljning av förvaltningsfastigheter Köp/försäljning av övriga anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Nyemission Kapitaltillskott Upptagna lån Amortering av lån Köp/försäljning av derivatinstrument Koncernbidrag Utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

18 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital Belopp i mkr Aktiekapital Överkursfond Andra reserver Balanserad vinst Total Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital Eget kapital Kapitaltillskott Årets resultat, jan-sep Övrigt totalresultat Eget kapital Nyemission Fondemission Lämnat koncernbidrag Årets resultat, okt-dec Övrigt totalresultat Eget kapital Årets resultat, jan-sep Övrigt totalresultat Förvärvad minoritet Hybridlån Utdelning Nyemission Eget kapital

19 Segmentinformation jan-sep 2014 Belopp i mkr Sverige Tyskland Övriga Totalt Hyresintäkter Driftskostnader Underhåll Driftsöverskott Central administration Övriga intäkter och kostnader Kostnader vid försäljning av fastigheter Värdeförändring förvaltningsfastigheter Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Övriga finansiella intäkter och kostnader Värdeförändring derivatinstrument Resultat före skatt Driftsöverskott Värdeförändring Totalavkastning Totalavkastning per år, procent 7,5 8,5 7,8 12,3 14,0-8,1 9,8 Verkligt värde fastigheter

20 Räntebärande skulder Löptid Räntebindning Kapitalbindning År Belopp i mkr Medelränta, procent Andel, procent Belopp i mkr Andel, procent , , , , , , , , , , > , Summa , Totalresultat för moderbolaget Belopp i mkr jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån Hyresintäkter Fastighetskostnader Underhåll Driftsöverskott Övriga intäkter och kostnader Försäljning fastigheter Intäkter från andelar i koncernföretag Finansnetto Värdeförändring derivatinstrument Resultat före bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Periodens / årets resultat Periodens / årets totalresultat

21 Finansiell ställning för moderbolaget Belopp i mkr sep 30 sep Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Fordringar på koncernföretag Övriga omsättningstillgångar Summa Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga räntebärande skulder Långfristiga räntebärande skulder till koncernföretag Derivatinstrument Summa långfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Kortfristiga räntebärande skulder till koncernföretag Övriga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

22 Nyckeltal sep Eget kapital Eget kapital, mkr Soliditet, procent Riskbärande kapital, procent Avkastning på eget kapital, procent Räntebärande skulder Belåningsgrad säkerställda lån, procent Belåningsgrad totala lån, procent Räntetäckningsgrad säkerställda lån 1,9 1,4 1,5 1,6 1,6 Räntetäckningsgrad totala lån 1,6 1,2 1,2 1,3 1,2 Räntebindning Medelränta säkerställda lån, procent 4,11 4,42 4,63 4,94 5,28 Medelränta totala lån, procent 4,27 4,75 4,85 5,26 5,63 Räntebindning säkerställda lån, år 5,0 5,3 5,7 5,8 5,8 Kapitalbindning säkerställda lån, år 5,0 4,8 5,3 6,0 5,0 Fastigheter Antal lägenheter Uthyrningsbar area, kvm Tillväxt hyresintäkter, procent* 3,8 5,8 4,8 3,8 - Tillväxt driftsöverskott, procent* 6,1 6,7 4,1 8,3 - Reell vakansgrad bostäder, procent 0,9 0,7 0,7 0,7 0,6 Verkligt värde fastigheter, mkr Ingående Valutakursdifferenser Värdeförändring Investering Köp Försäljning Utgående Verkligt värde, kr/kvm Direktavkastningskrav, procent 4,72 4,75 4,73 5,07 5,09 Förändring direktavkastningskrav, procent* -0,01-0,01-0,28 0,01 - *) För jämförbara fastigheter 22

23 Nyckeltal sep Fastigheter Sverige Medelhyra bostäder, SEK/kvm/år Tillväxt medelhyra bostäder, procent* 2,8 5,8 5,0 5,1 1,9 Tillväxt hyresintäkter, procent* 3,9 5,5 3,8 - - Tillväxt driftsöverskott, procent* 8,9 3,3 5,2 - - Verkligt värde, mkr Verkligt värde, kr/kvm Direktavkastningskrav, procent 4,82 4,84 4,79 5,15 5,15 Antal lägenheter Fastigheter Tyskland Medelhyra bostäder, EUR/kvm/månad 7,77 7,71 7,52 7,19 6,85 Tillväxt medelhyra bostäder, procent* 4,4 5,6 5,6 7,0 4,0 Tillväxt hyresintäkter, procent* 3,3 6,8 6,8 - - Tillväxt driftsöverskott, procent* 1,9 13,7 1,0 - - Verkligt värde, mkr Verkligt värde, kr/kvm Direktavkastningskrav, procent 4,65 4,64 4,64 4,87 4,91 Antal lägenheter *) För jämförbara fastigheter 23

24 Nyckeltal sep Fastigheter Kanada**) Medelhyra bostäder, CAD/kvft/månad 1,87 1,94 2,01 1,34 - Tillväxt medelhyra bostäder, procent* 5,7 7,7 11,2 - - Tillväxt hyresintäkter, procent* 8,1 20, Tillväxt driftsöverskott, procent* -3,0 56, Verkligt värde, mkr Verkligt värde, kr/kvm Direktavkastningskrav, procent 4,54 4,47 4,52 4,25 - Antal lägenheter Fastigheter England**) Medelhyra bostäder, GBP/kvft/månad 1,70 1,55 1,54 1,04 - Tillväxt medelhyra bostäder, procent* 8,0 0,1 13,7 - - Tillväxt hyresintäkter, procent* 0,6 29, Tillväxt driftsöverskott, procent* -2,0 31, Verkligt värde, mkr Verkligt värde, kr/kvm Direktavkastningskrav, procent 4,43 4,64 4,53 4,77 - Antal lägenheter *) För jämförbara fastigheter **) Fastighetsportföljen i Toronto, Kanada, förvärvades från ett systerbolag under slutat av. Fastighetsportföljen i England förvärvades från ett systebolag under mars Ovanstående tabeller redovisar utveckling som om koncernen skulle ha ägt fastigheterna sedan

25 Definitioner Riskkapital Eget kapital, uppskjuten skatteskuld och räntebärande skulder utan säkerhet. Andel riskkapital Riskkapital i relation till balansomslutning. Belåningsgrad, säkerställda lån Räntebärande skulder med säkerhet i relation till totala tillgångar. Belåningsgrad, totala lån Räntebärande skulder med och utan säkerhet i relation till totala tillgångar. Medelhyra Årshyran för samtliga uthyrda kontrakt i relation till motsvarande kontrakts kvadratmeter. Mättillfället är alltid per den första dagen varje månad. Reell vakans Totalt antal vakanta lägenheter med avdrag för antal lägenheter vakanta till följd av uppgradering eller planerad försäljning, i relation till totalt antal lägenheter. Mättillfället är alltid per den första dagen varje månad. Räntetäckningsgrad, säkerställda lån Resultat före skatt med återläggning av avskrivningar, nedskrivningar, kostnader för fastighetsförsäljningar, räntekostnader, värdeförändring av tillgångar och skulder i relation till räntekostnader för säkerställda lån. Räntetäckningsgrad, totala lån Resultat före skatt med återläggning av avskrivningar, nedskrivningar, kostnader för fastighetsförsäljningar, räntekostnader, värdeförändring av tillgångar och skulder i relation till räntekostnader för samtliga lån. Soliditet Eget kapital i relation till balansomslutning. Vakansgrad Antal vakanta lägenheter i relation till totalt antal lägenheter. Mättillfället är alltid per den första dagen varje månad. Överskottsgrad Driftsöverskott i relation till hyresintäkter. 25

26 Kalender Bokslutsrapport jan-dec feb 2015 Delårsrapport jan-mar maj 2015 Delårsrapport jan-juni augusti 2015 Huvudkontor Svärdvägen 3A Box 104, S Danderyd Tel +46 (0) Sverige Rosenlundsgatan 50 Box Stockholm Tel +46 (0) akelius.se Tyskland Leipziger Platz 14 D Berlin Tel +49 (0) akelius.de Kanada 289 Niagara Street Toronto M6J 0C3 Tel +1 (416) akelius.ca Akelius i korthet Bostäder i storstäder Akelius äger, förvaltar, uppgraderar och utvecklar bostäder i storstäder. 76 procent av beståndet är beläget i Berlin, Hamburg, London, Paris, Toronto, Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen. Uppgradering till First Class Akelius uppgraderar till First Class. En kvalitet i nivå med nyproducerad bostadsrätt. De senaste tre åren har lägenheter uppgraderats till First Class. Cherry picking Akelius gör hellre många mindre inköp av exakt rätt fastigheter cherry picking än ett fåtal förvärv med delvis rätt fastigheter. Finansiering från flera källor Totalt har Akelius lån från tjugosju banker, trettiotusen sparkunder, fjorton tusen aktieägare och ej säkerställda obligationer. Belåningsgraden skall vara lägre än 60 procent. Förstklassig personal Fler än hundra anställda har tagit examen i Residential Real Estate vid Akelius University. De med examen vidareutbildas inom programmet för Postgraduate. England 1 Earlham Street London WC2H 9LL Tel +44 (0) akelius.co.uk Frankrike 17 rue du Colisée Paris

Hyresintäkterna ökade med 5,1 procent (5,8) för jämförbara fastigheter. Driftsöverskottet ökade med 5,1 procent (6,7) för jämförbara fastigheter

Hyresintäkterna ökade med 5,1 procent (5,8) för jämförbara fastigheter. Driftsöverskottet ökade med 5,1 procent (6,7) för jämförbara fastigheter Delårsrapport Akelius Residential Januari till mars 2014 Hyresintäkterna ökade med 5,1 procent (5,8) för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade med 5,1 procent (6,7) för jämförbara fastigheter

Läs mer

Hyresintäkterna ökade med 5,8 procent för jämförbara fastigheter. Driftsöverskottet ökade med 6,7 procent för jämförbara fastigheter

Hyresintäkterna ökade med 5,8 procent för jämförbara fastigheter. Driftsöverskottet ökade med 6,7 procent för jämförbara fastigheter Bokslutskommuniké Akelius Fastigheter Januari till december 2013 Hyresintäkterna ökade med 5,8 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade med 6,7 procent för jämförbara fastigheter Hyresnivån

Läs mer

Bokslutskommuniké Akelius Residential Property AB (publ)

Bokslutskommuniké Akelius Residential Property AB (publ) Akelius Residential Property AB (publ) Januari till december 2014 Hyresintäkter 3 602 mkr (3 025), ökning med 3,4 procent (5,8) för jämförbara fastigheter Driftsöverskott 1 882 mkr (1 579), ökning med

Läs mer

Kvartalsrapport Akelius Fastigheter

Kvartalsrapport Akelius Fastigheter Kvartalsrapport Akelius Fastigheter januari till september 2013 Hyresintäkterna ökade med 5,5 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade med 8,3 procent för jämförbara fastigheter Hyresnivån

Läs mer

januari till mars 2013

januari till mars 2013 Akelius Fastigheter Delårsrapport januari till mars 2013 Matrosen 4, Umeå, Sverige Hyresintäkterna ökade med 4,6 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade med 4,6 procent för jämförbara

Läs mer

januari till december 2012

januari till december 2012 Akelius Fastigheter Bokslutsrapport januari till december 2012 Stadspredikanten 2, Östersund Hyresintäkter ökade med 7,1 procent, och med 4,4 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2015

Delårsrapport januari till juni 2015 Delårsrapport januari till juni 2015 Hyresintäkter 2 095 mkr (1 707), ökning med 4,5 procent (3,8) för jämförbara fastigheter Driftsöverskott 1 055 mkr (927), ökning med 0,4 procent (6,4) för jämförbara

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Delårsrapport januari till mars 2016

Delårsrapport januari till mars 2016 Akelius Residential Property AB (publ) Delårsrapport januari till mars 2016 Hyresintäkterna ökade med 6,8 procent till 1 115 mkr Driftsöverskottet ökade med 4,9 procent till 547 mkr Värdeförändring fastigheter

Läs mer

Bokslutskommuniké, januari till december 2015

Bokslutskommuniké, januari till december 2015 Bokslutskommuniké, januari till december 2015 Hyresintäkter 4 339 mkr (3 602) Hyresintäkterna ökade med 4,3 procent (3,4) för jämförbara fastigheter Driftsöverskott 2 175 mkr (1 882) Driftsöverskott ökade

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2016

Delårsrapport januari till juni 2016 Akelius Residential Property AB (publ) Delårsrapport januari till juni 2016 Hyresintäkterna ökade med 6,2 procent till 2 224 mkr Driftsöverskottet ökade med 8,4 procent till 1 144 mkr Fastigheternas värdeförändring

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 54,4 mkr då alla förvärv från 2013 nu ingår för hela perioden. Driftsöverskottet uppgick till 47,3 mkr och

Läs mer

Delårsrapport januari till september 2016

Delårsrapport januari till september 2016 Akelius Residential Property AB (publ) Delårsrapport januari till september Hyresintäkterna ökade med 4,9 procent till 3 351 mkr Driftsöverskottet ökade med 5,4 procent till 1 772 mkr Fastigheternas värdeförändring

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Förhandsvärde anskaffningsvärde Avkastning. Färdigställda projekt 210 000 159 222 31.9% Pågående projekt 678 000 406 500 66.8%

Förhandsvärde anskaffningsvärde Avkastning. Färdigställda projekt 210 000 159 222 31.9% Pågående projekt 678 000 406 500 66.8% 2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31 Eget kapital per totala antalet aktier (SEK) 31.19 5 305.92 25.85 Eget kapital per antalet stamaktier (SEK) 34.20 5 305.92 29.13 Räntabilitet på eget kapital 4% -6% 50%

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2017

Delårsrapport januari till juni 2017 Akelius Residential Property AB (publ) Delårsrapport januari till juni Sammandrag apr jun apr jun jan jun jan jun jan dec Hyresintäkter, mkr 1 019 1 030 2 035 2 055 4 109 Tillväxt hyresintäkter jämförbara

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - juni 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - juni 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - juni 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 juni 2009 Hyresintäkter ökade till 2 858 Mkr (2 318) Vinster från

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,3 % (5,0 %) främst

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2016

Delårsrapport januari - juni 2016 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I Januari Juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick till Resultatet efter

Läs mer

Solnaberg Property AB (publ), org.nr Bokslutskommuniké 2016

Solnaberg Property AB (publ), org.nr Bokslutskommuniké 2016 Solnaberg Property AB (publ), org.nr 559042-2464 Bokslutskommuniké 2016 REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 16 DECEMBER 2015-31 DECEMBER 2016 Hyresintäkterna uppgick till 12 468 669 kr Driftsöverskottet uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Delårsrapport januari till mars 2017

Delårsrapport januari till mars 2017 Akelius Residential Property AB (publ) Delårsrapport januari till mars Tillväxt jämförbara fastigheter 5,4 procent för hyresintäkterna 10,8 procent för driftöverskottet Fastigheternas värdeförändring 3,1

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015

Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015 RealXState AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015 Perioden i sammandrag 1 januari 30 juni 2015 Omsättningen uppgick till 0 kronor (0 kronor föregående räkenskapsår 2014-01-01 2014-12-31).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) Kommunikén omfattar perioden 7 mars till 31 december 2016 Detta är bolagets första räkenskapsår, varför inga jämförelsetal finns. Fastighetsbeståndet marknadsvärderades

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Bokslutskommuniké januari till december 2016

Bokslutskommuniké januari till december 2016 Akelius Residential Property AB (publ) Bokslutskommuniké januari till december Tillväxt jämförbara fastigheter 4,1 procent för hyresintäkterna 8,0 procent för driftöverskottet Fastigheternas värdeförändring

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport Q KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm

Delårsrapport Q KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm Delårsrapport Q1 2016-01-01 2016-03-31 KVALITENA AB (PUBL) 556527-3314 Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A 114 51 Stockholm KVALITENAS STÖRSTA NOTERADE INNEHAV D. Carnegie & Co Nasdaq OMX Stockholm Röstandel

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Hyresintäkterna uppgick till 1 402 mkr (1 234). Motsvarande en ökning med 14 %. Ökningen är främst hänförlig till förvärvade fastigheter. Driftnettot uppgick till 1

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK

Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK 1.000.000.000) med ISIN SE 0005624871 samt obligationslån med fast ränta om tvåhundra

Läs mer

Delårsrapport Q KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm

Delårsrapport Q KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm Delårsrapport Q1 2016-01-01 2016-03-31 KVALITENA AB (PUBL) 556527-3314 Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A 114 51 Stockholm KVALITENAS STÖRSTA NOTERADE INNEHAV D. Carnegie & Co Nasdaq OMX Stockholm Röstandel

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2016

Delårsrapport januari - mars 2016 Delårsrapport januari - 2016 Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Mars 2016 Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (-) MSEK Bruttoresultatet för

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer