BESLUT. Förbud tills vidare för Acevou AB att bedriva verksamhet vid Frossarbo behandlingshem i Uppsala kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESLUT. Förbud tills vidare för Acevou AB att bedriva verksamhet vid Frossarbo behandlingshem i Uppsala kommun"

Transkript

1 n ir inspektionen förvårdochomsorg BESLUT Dnr (19) Avdelningmitt Ann-CharlottaBrandett Acevou AB Rättikgatan Uppsala Ärendet Förbud tills vidare för Acevou AB att bedriva verksamhet vid Frossarbo behandlingshem i Uppsala kommun Beslut Inspektionen för vård och omsorg förbjuder med stöd av 13 kap. 10 socialtjänstlagen (2001:453) Acevou AB att tills vidare fortsätta verksamheten vid Frossarbo behandlingshem. Beslutet gäller fr.o.m. den 17juli 2014 kl för Acevou AB:s tillstånd att bedriva verksamhet vid Frossarbo behandlingshem, Frossarbo Björklinge, Björklinge. Beslutet avser tillstånd från Länsstyrelsen i Uppsala län den 29 maj 2009 (dnr ) och från Socialstyrelsen den 15 maj 2012 (dnr /2011). Bakgrund Enligt 3 kap. 19 socialtjänstförordningen (SoF) ska Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inspektera hem för vård eller boende (HVB) för barn och ungdom minst två gånger per år. Inspektionema kan vara föranmälda eller oanmälda men minst en inspektion ska vara oanmäld. Den som inspekterar verksamheten ska samtala med de barn och ungdomar som samtycker till det. IVO gjorde den 15 maj och den 5 juni 2014 oanmälda inspektioner vid Frossarbo HVB. Tillsynen var inledningsvis inriktad på att granska dokumentation avseende bl,a. in- och utskrivningsbeslut samt om verksamheten bedrivs i enlighet med tillståndet avseende föreståndare, målgrupp och lokaler. Utöver det har IVO med anledning av vad som framkommit under tillsynen även granskat verksamhetens lokaler, personalens kompetens, förekomst av föreståndare, om verksamheten iakttagit skyldigheten att inhämta utdrag ur misstanke- och belastningsregister innan anställning av ny personal samt delar av vårdens innehåll. Acevou AB har för Frossarbo HVB tillstånd att ta emot åtta pojkar i åldrama år med psykosociala problem i form av begynnande c9 öinspektionen för vård och omsorg ',- C I Box I ÖREBRO Telefon Fax Org nr

2 Inspektionenför vårdoch omsorg Dnr (19) kriminalitet, begynnande missbruk och relationsproblem. Ungdomarna kan också ha integrationsproblematik och verksamheten är i första hand inriktad på ungdomar med invandrarbakgrund där den ena eller båda föräldrarna är invandrare, företrädesvis från länder i Mellanöstern. Enligt tillståndet är en namngiven person (härefter XX) föreståndare för Frossarbo HVB. Tillståndet beviljades den 5 maj Underlag IVO har använt följande underlag: Inspektionsprotokoll från oanmäld inspektion den 15 maj 2014 (intervjuer med verksamhetschef (VC), platschef (PC), en behandlingsassistent samt samtal med de fem inskrivna pojkarna). Inspektionsprotokoll från oanrnäld inspektion den 5 juni 2014 (intervjuer med VC, PC en lärare och en behandlingsassistent) 44 fotografier av lokalerna och miljön Dokumentation från Frossarbo HVB i form av in- och utskrivningsbeslut, journalanteckningar, genomförandeplan, vårdplan och utredningsplan. Dokumentation från placerande kommuner Redovisning av vidtagna åtgärder avseende lokaler och hygien efter inspektion den 15 maj Uppgifter från verksamheten om personalens utbildning och erfarenhet Tjänstgöringsschema Kopior av utdrag från Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister avseende anställd personal vid Frossarbo HVB. Tjänsteanteckningar från telefonsamtal med styrelsens ordförande den 2 juli 2014 föreståndaren XX den 2 juli 2014 o anonym anmälare den 30 juni 2014 företrädareför de placerandekommunernaden 3,4 och 10juli 2014 Protokollfrånmötemed företrädareför AcevouAB IVO:sbesluti ärendenmed dnr /2013och /2013 Yttrandefrånhuvudmannen Skälen för beslutet Tillämpliga bestämmelser 6 kap. 1 och 2 föräldrabalken(1949:381),fb

3 Inspektionen för vård och omsorg Dnr /2014 3(19) 3 kap. 3, 7 kap. 1 och 2, 13 kap socialtjänstlagen (2001:453), SoL 1 och 3 lagen om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn 3 kap. 3, 5, 11, 14, 15 socialtjänstförordningen (2001:937), SoF 2 kap. 1 och 2, 3 kap. 1 4 kap. 1 och 3 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2003:20) om hem för vård eller boende 2 kap. 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Bedömning Tillståndsefterlevnad och målgrupp Enligt 7 kap. 1 SoL får ett bolag inte utan tillstånd av IVO yrkesmässigt bedriva verksamhet i form av hem för vård eller boende. Av 7 kap. 2 SoL framgår bl.a. att om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska nytt tillstånd sökas. Av 3 kap. 15 SoF framgår att den enskilde får skrivas ut mot sin önskan om han eller hon omöjliggör eller allvarligt försvårar meningsfulla vård- eller hjälpinsatser för sig själv eller de andra som vistas i hemmet, eller om han eller hon behöver annan vård än den som hemmet kan erbjuda. Om inskrivna ungdomar Vid den första inspektionen den 15 maj 2014 var fem pojkar i åldrarna år inskrivna på Frossarbo HVB. Verksamheten har tillstånd att ta emot ungdomar mellan år. Enliat verk-s2mhe.kplefenhade socialtjänsten inspektionen var fyra pojkar Vid den andra åldiarna år inskrivna. Unadomen A har enligt vårdplanen från kommunen ett missbruk av Han behöver också behandling/terapi för bearbetning av - sitt psykiska mående Personal vid Frossarbo 1-IVBhar enligt journalanteekningar vid fiera olika tillfällen misstänkt att pojker vilket han nekat till. Ungdomen har vid ett tillfälle han trodde vid detta tillfälle att personalen verksamhetschefen. Personal bedömde att och var i behov av vård. Efter vägran tog han senare emot stöd. Av uppgifter inhämtade från

4 Inspektionen för vård och omsorg Dnr /2014 4(19) placerande kommun framgår att pojken tidigare varit placerad vid bl.a. SiS-institution och där erhållit behandling för sin missbruksproblematik. Handläggare uppgav vidare att ungdomen var aggressiv, oberäknelig och hade ett blandmissbruk. Han var misstänkt för olika brott, en händelse som skett under placeringen på Frossarbo. A har enligt handläggare svårt att hantera sitt humör där han snabbt och mycket omväx1ande kan bli väldigt arg och upprörd. Av dokumentation framkommer att ett familjehem där A tidigare varit placerad sagt upp sitt uppdrag då de upplevt A Av Frossarbo HVB:s journal framkommer att ungdomen B placerades med anledning av bl.a tmissbruk och att han i början av placeringen lämnade positivt urinprov avseende vid ett par tillfällen. I början av placeringen lämnade ungdomen uppgift om att han även Vidare framkommer av journal att personal har diskuterat I mars 2014 framkommer att B använt och varit svår att få kontakt med. Han blev senare I juni 2014 c Av dokumentation framkommer att ungdomen C, som omplacerades till annat HVB den 7 juli 2014, innan placering vid Frossarbo HVB uppgett att han varje dag och ville har hjälp för sitt missbruk. Vidare hade han några veckor innan placering Av uppgifter inhämtade från placerande kommun framgår att C uppgett till det nya boendets personal att ungdomarna som placerats på Frossarbo HVB Vidare hade ungdomen inte lämnat drogtester trots att Frossarbo HVB hävdat det. Ungdomen unngav vid ankomsten till det nya boendet att han använt 7idare har ungdom C Frossarbohadetill handläggareuppgettatt de inte haft kontaktmed i, dit ungdomen getts tillåtelse att åka. Av dokumentation framkommer att C1 Han har varit i kontakt med men Frossarbo har även varit i kontakt med en

5 Inspektionen för vård och omsorg Dnr /2014 5(19) Bedömning IVO konstaterar att det var en brist att Frossarbo hade en 15-årig ungdom inskriven i verksamheten vid den första inspektionen. Detta är en brist även om socialtjänsten bedömt att ungdomen var äldre än så och att åldersfrågan utreddes av Migrationsverket. IVO bedömer att i vart fall ungdom A och ungdom 13inte kan anses ingå i den målgrupp verksamheten har tillstånd för. Sammanfattningsvis finns bland de inskrivna ungdomarna pågående missbruk, självmordsbenägenhet, dåligt psykiskt mående, aggressivitet samt våldsamt och kriminellt beteende. Företrädare för verksamheten har framfört att de kanske inte alltid haft fullständig kännedom om en ungdoms problematik vid tidpunkten för inskrivning. IVO anser att så naturligtvis kan vara fallet, men om det senare visar sig att en ungdom har en annan problematik än den som ryms inom verksamhetens tillstånd måste ungdomen skrivas ut. Föreståndare Enligt 3 kap. 3 SoL ska det för utförande av uppgifter inom socialtjänsten finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Vid varje hem för vård eller boende ska det enligt 3 kap. 5 SoF finnas en person med lämplig utbildning som förestår verksamheten. I 2 kap. 1 SOSFS 2003:20 framgår vilka formella krav som ställs på en föreståndare för ett HVB. Oinföreståndaren I samband med inspektionerna uppgav verksamhetschefen (VC) att föreståndaren är den samma som tidigare vilket var i enlighet med tillståndet. Detta anges även i personallistor inskickade till IVO. Vid kontroll med XX uppgav han att han sade upp sin tjänst som föreståndare den 17 september 2013 samt avslutade sin tjänstgöring vid Frossarbo I-IVBden 1 december Vidare uppgav han att han senast i mars 2014 påtalade för verksamheten att de skulle ta bort hans namn från bl.a. verksamhetens hemsida, vilket inte hade gjorts. Vidare uppgav en behandlingsassistent vid den andra inspektionen att han inte visste vem föreståndaren var. Platschef (PC) uppgav att det kan finnas flera anställda som inte vet vem föreståndaren är då föreståndaren arbetar halvtid och vissa timvikarier inte arbetat samtidigt. Även VC uppgav att intervjuad personal, som jobbar väldigt

6 Inspektionenför vårdoch omsorg Dnr /2014 6(19) lite, kanske inte träffat föreståndaren än. Enligt intervjuad lärare finns ingen annan föreståndare än VC. Styrelseordföranden redogjorde vid möte med IVO den 9 juli 2014 för att XX är den som är föreståndare men att huvudmannen inte hade reglerat hans lön och arbetsvillkor, vilket blev ett akut problem hösten XX sade upp sig i ett e-postmeddelande till styrelseordföranden. I januari 2014 fick ordföranden information från en behandlingsassistent, som vid sagda möte titulerades "platscher av ordföranden, att han och XX nu kommit överens om att XX skulle fortsätta som föreståndare vilket enligt ordföranden senare bekräftades av XX. Styrelseordförande hörde sedan inte mer om saken förrän i juni. Någon ansökan om byte av föreståndare har inte inkommit till dags dato. Bedömning IVO konstarerar inledningsvis att det ska finnas en person som förestår verksamhet vid HVB. IVO:s bedömning av vad som kommit fram i detta ärende är att det inte finns någon föreståndare vid Frossarbo HVB, vilket är en allvarlig brist. Bentanning och personal Enligt 3 kap. 5 SoF ska det vid varje hem för vård eller boende, utöver föreståndare, finnas sådan personal som behövs för en ändamålsenlig verksamhet. Av 2 kap. 2 SOSFS 2003:20 foljer att övrig personal som ger vård eller behandling ska ha den utbildning och erfarenhet samt personliga lämplighet som krävs för att utföra arbetet enlighet med den eller de behandlingsmetoder som används i verksamheten och för att uppfylla verksamhetens mål. Om verksamhetens personal Vid inspektion uppgav verksamhetschefen att det finns minst femton behandlingsassistenter att tillgå. Enligt inkommen personallista finns tretton behartdlingsassistenter. IVO har vid två tillfällen skriftligen begärt redovisning bl.a. av personalens utbildningsnivå. Det framgår av handlingarna att minst fem av behandlingsassistentema helt saknar utbildning avseende socialt arbete. Avseende fyra anställda har verksamheten trots begäran inte länmat sådana uppgifter att det går att utläsa vad utbildningarna avser (och därmed inte heller kunnat styrka personemas relevans för arbete vid HVB). Exempelvis har uppgetts utbildning i "orientaliska programmet" respektive "ledarskapsutbildning". Tre anställda har olika former av utbildning avseende socialt arbete och en har en pågående utbildning i socialt

7 Inspektionen för vård och omsorg Dnr /2014 7(19) arbete, det framgår inte i vilken utsträckning denna tillgodogjorts och kan därför inte heller bedömas. Vid möte med ledningen framförde ordföranden att det finns personal som inte kan hantera svenska språket, och därför behöver hjälp med dokumentationen. Det framgår vidare att av de sju behandlingsassistenter som arbetar på schema så saknar fyra av dessa helt utbildning i socialt arbete vilket gör att det under vissa arbetspass inte arbetar någon utbildad personal. Schemaläggningen är således sådan att det under vissa tider på dygnet endast arbetar outbildad personal. Enligt uppgifter lämnade av verksamheten arbetar VC heltid alternativt 15 timmar per dygn. Den som vid inspektionen presenterade sig som platschef (PC) uppgavvid inspektionen att han arbetar tre dagar veckan. PC uppgav att han bl.a. arbetade med rekrytering och var enligt personallistor ART-instruktör och datatekniker. Enligt personallistan arbetar han heltid. Vid möte den 9 juli 2014 uppgav styrelseordföranden att PC inte är anställd i verksamheten och att han aldrig har varit det. I yttrande till IVO den 11juli 2014 har styrelseordföranden uppgett att PC är en av de personer som har genomgått sk. "delegeringsutbildning". Av personallistan framgår på ett ställe att en behandlingsassistent arbetar mellan kl och på ett annat ställe att han arbetar halvtid. Föreståndaren uppges arbeta halvtid i personallistan. Psykolog, läkare och samtalsterapeut uppges arbeta timmar vid behov. Vikarierande verksamhetschef (VV) uppges arbeta heltid och genomgår för tillfället en utbildning avseende socialt arbete men det kvarstår ett års utbildning innan den ska avslutas. Den erfarenhet som avser socialt arbete som VV anges ha rör visst arbete vid HVB under Det framgår inte i vilken omfattning mer än att det skett under pågående heltidsstudier. VV saknar sedan tidigare erfarenhet av arbete vid HVB i arbetsledande funktion. VC uppgav att hon och PC ansvarar för intervjuer inför nyanställningar. Föreståndaren fick genom henne ta del av de sökandes CV och personliga brev. Föreståndaren träffar ordinarie personal och de fasta timvikarierna som går på schema. Vid den andra inspektionen uppgav VC och PC att fem personer hade varit anställda sedan verksamheten startade och dessa hade fasta tjänster; VC, PC, föreståndaren samt två övriga. I övrigt var de anställda timvikarier. Enligt ungdomama var det hög personalomsättning och låg bemanning. Ungdomarna kände sig ofta ensamma och övergivna på boendet. Enligt

8 Inspektionenförvård och omsorg Dnr /2014 8(19) en ungdom fanns det ingen att prata med om man mådde dåligt. VC bekräftade vid den inspektionen den 15 maj 2014 att personal ofta byts ut för att de inte orkar jobba kvar så länge. Bedömning Vad gäller personal saknas enligt IVO:s bedömning i stora delar utbildning och till viss del erfarenhet som är relevant för den målgrupp verksamheten har tillstånd för och för de ungdomar som faktiskt skrivs in i verksamheten. IVO anseratt det finns tveksamheter kring om personalen har kunnat bedöma ungdomarnas förmåga och anpassa kravnivå och pedagogik till ungdomarnas individuella förutsättningar. Vidare, med den komplexa problematik de inskrivna ungdomarna har, med sociala, hälsomässiga och kulturella aspekter, krävs en personalgrupp med bred kompetens. Detta saknas på Frossarbo. Personalgruppen behöver ha en tydlig och gemensam behandlingsinriktning. De behöver vidare ha kompetens för att bedöma de enskilda ungdomarnas behov av insatser samt förutsättningarna för att genomföra dessa insatser. Utifrån den målgrupp verksamheten har är det av stor vikt att det dygnet runt finns kvalificerad behandlingspersonal. IVO:s bedömning är att frånvaron av sådan personal innebär fara för den enskildes liv, hälsa och personliga säkerhet. Utdragfrån misstanke-och belastningsregister Av 1 lagen om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn framgår att ett HVB som tar emot barn inte far anställa någon om inte kontroll gjorts av register som förs enligt lagen om belastningsregister och lagen om misstankeregister avseende honom eller benne. Av 3 samma lag framgår att på begäran av den som lämnat ett registerutdrag ska det återlämnas i original. Utdrag eller kopia därav ska dock avseende den som erhåller anställning m.m. bevaras under minst två år från det att anställningen påbörjades. IVO har begärt att få ta del av utdrag från misstanke- och belastningsregister för de anställda. I olika listor och scheman har 22 olika nartm på anställda redovisats. För de allra flesta har redovisats vilket årtal, t.ex. 2012, de anställdes. För två personer framgår inte vilket årtal de anställdes men inte vilken månad eller dag. Avseende en person framgår att han är "sommarvikarie", dock inte sedan när. IVO har fått in åtta registerutdrag. Avseende en behandlingsassistent framgick vid inspektion att han anställdes i mars Registerutdraget avseende honom är daterat i mitten av maj. Avseende en annan behandlingsassistent framgår att han anställdes under 2012, utdraget är daterat i mars Avseende flera anställda kan IVO inte bedöma om

9 Inspektionen för vård och ornsorg Dnr /2014 9(19) utdraget är daterat innan anställningen påbörjades, då uppgifterna om när anställningarna påbörjades är alltför vaga. Avseende över hälften av de anställda har verksamheten inte kommit in med registerutdrag IVO kan av det anförda dra slutsatsen att verksamheten åtminstone i vissa fall underlåtit att inhämta registerutdrag innan personal anställs. Det finns tveksamheter som behöver utredas ytterligare för att IVO ska kunna ta ställning till om underlåtenheten är av allvarligt slag, men IVO:s preliminära bedömning är att så är fallet. Verksamhetens lokaler Enligt 3 kap. 1 SOSFS 2003:20 ska ett HVB ha de lokaler och den utrustning som behövs för att tillförsäkra den enskilde boende, vård och behandling som är av god kvalitet och uppfyller kraven på säkerhet. Verksamheten vid HVB ska enligt 3 kap. 3 SoF bygga på förtroende för och samarbete med den enskilde och utformas så att vistelsen i hemmet upplevs som meningsfull. Den enskildes integritet ska respekteras. Av 6 kap. 1 FB följer att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Detta gäller även för barn i samhällsvård, och HVB som tar emot ensamkommande barn har ett särskilt ansvar att se till att dessa barn och ungdomars behov blir tillgodosedda. Lokalerna Verksamheten bedrevs vid inspektionerna i de lokaler som finns angivna i tillståndet. Vid inspektionema granskades lokalerna. IVO gjorde bl.a. följande iakttagelser vid inspektionen den 15 maj Två av toaletterna hade inte spolats innebärande att avföring fanns kvar. Toalettsitsama var kladdiga och smutsiga. En av toalettema saknade knapp att spola med. Det saknades låskolvar i dörrama till två av ungdomarnas rum så att dörrarna inte kunde låsas. Det saknades lakan, örngott och påslakan till sängen i en av pojkarnas rum. Det saknades galgar i garderoben i en av pojkarnas rum. Kläder låg slängda på golvet i två av pojkarnas rum och i båda rummen saknades glödlampor. Ett fönster i en altandörr på övervåningen var sönder och lagat med kartong och tejp. En taklampa i hallen på övervåningen gick inte att tända. Ett torkskåp i källaren var trasigt. VC uppgav vid inspektion att det är ungdomarna som ska städa toalett och sovrum, men det är svårt att få dem att fullgöra sina uppgifter. Vid behov kan ungdomarna be personal om glödlampor eller galgar, vilket

10 Inspektionen för vård och omsorg Dnr (19) finns att tillgå. En gång i veckan kontrollerar personal om pojkarna skött sina sysslor. Enligt VC måste personal ha missat att det saknas knapp på en toalett och att den var smutsig. Ungdomarna IVO samtalat med berättade att det inte firms någon fungerande torktumlare vilket gör att det är svårt att få tvättade kläder torra. Vidare fanns enligt ungdomarna inte internet eller telefon som ungdomarna kan använda. Enligt en av ungdomarna är ljudet från tv:n bristfälligt. En ungdom uppgav att han hade sovit i samma lakan i tre månader. Enligt verksamhetens företrädare famnstorktumlare och tvättställ att hänga tvätt på. Ny torktumlare skulle köpas in. Ungdomarna hade enligt verksamheten slagit sönder det befintliga torkskåpet. Vid den andra inspektionen den 5juni 2014 var fönstret fortfarande inte lagat, låskolvar till rummet saknades fortfarande och på baksidan av huset låg det utkastat sängkläder, en möbel, kläder, platspåsar rn.m. Det fanns trasiga möbler och det var smutsigt. I källaren fanns en ouppackad tvättmaskin och en torktumlare vars emballage rivits av så att frigolit och kartong låg utspridda över golvet. Personal uppgav att ungdomarna gjort det och dessutom anslutit torktumlarens strömkabel. Bedömning lokalernas och utrustningens kvalitet IVO anser mot bakgrund av beskrivningen ovan samt utifrån ungdomarnas synpunkter att verksamhetens lokaler inte uppfyller kravet på god kvalitet och säkerhet. Att det saknas fönster till en altandörr innebär t.ex. att utomstående personer har lättare att ta sig in i lokalerna. VC uppgav vid första inspektionen att en glasmästare var kontaktad för att sätta in nytt fönster. Vid den andra inspektionen var fönstret fortfarande trasigt. Enligt IVO kan vidare trasiga elektroniska apparater, som t.ex. ett trasigt torkskåp, innebära en säkerhetsrisk om en ungdom ändå försöker använda den. Att ett HVB ska ha den utrustning som behövs, måste innebära att verksamheten också ansvarar för att installera utrustningen och tillse att den fungerar. Telefon och internet är viktiga för att ungdomar ska kunna hålla kontakten med familj, vänner och andra närstående. 1de grundläggande behoven måste också ingå saker som lakan, glödlampor och galgar till garderober. IVO anser att det finns tveksarnheter kring om verksamheten faktiskt har den utrustning som behövs, alternativt om ungdomarna har kännedom om var de t.ex. kan hämta nya lakan vid behov. Bedömning personlig integritet och säkerhet IVO anser att barn på HVB ska ha möjlighet till en privat sfår och bl.a. kunna sova ostört, tala ostört med personal och besökare och även ha möjlighet att tala ostört i telefon med familjen eller med andra för

11 Inspektionen för vård och omsorg Drir / (19) barnet viktiga personer. Ansvaret för barn i samhällsvård omfattar också att barnet inte kommer till skada under vårdtiden. Att en del ungdomars rum saknar låskolv innebär att ungdomen inte kan låsa om sig. Vidare kan andra ungdomar, personal och även utomstående då det saknas ett altanfönster, ta sig in till ungdomens rum. Enligt verksamheten har låskolvama tagits bort av säkerhetsskäl för att aktuella ungdomar hade ett självskadebeteende. IVO ifrågasätter om verksamheten har tillräcklig kompetens för att hantera ungdomar med självskadebeteende eller som är självmordsbenägna, men också hur verksamheten kan anse att de genom att ta bort låskolvarna får bättre överblick av vad ungdomarna gör på sina rum. Dokumentationsgranskning Av 4 kap. 1 SOSFS 2003:20 framgår att en journal ska föras för var och en som får vård och behandling i ett HVB. Journalen ska förutom anteckningar om beslut och åtgärder innehålla uppgifter om faktiska omständigheter och händelser som är av betydelse för att tillgodose den enskildes rätt till en insats som är av god kvalitet och uppfyller kraven på säkerhet, tillgodose den enskildes rätt till insyn i vården och behandlingen samt möjliggöra uppföljning, utvärdering och tillsyn. Anteckningar i journalen ska enligt 4 kap. 3 SOSFS 2003:20 foras kontinuerligt, i kronologisk ordning samt vara daterade och signerade. Av 3 kap. 11 och 14 SoF framgår att föreståndaren ska besluta om in- respektive utskrivning i verksamheten. Om huvudmannen bestämt en annan ordning för in- och utskrivning ska IVO meddelas om det. Beslutet om inskrivning innefattar att kontrollera, bedöma och göra en s.k. matchning av om hemmet är lämpligt med hänsyn till den enskildes behov, ålder, utveckling, utbildning och personliga förhållanden i övrigt. Vid inspektionen den 15 maj 2014 var inte granskning av dokumentation möjlig då intemetuppkoppling till verksamhetens joumalföring inte fungerade. Dokumentation fick därför i stället begäras in i efterhand. Vidare är det en brist att verksamheten inte journalfört uppgifter om att det kommit in handlingar från placerande kommuner. Det är också en brist att det inte går att utläsa vilken sysselsättning en ungdom har eller följa de behandlingsinsatser ungdomen får. Tillsynen har visat att VC ombesörjde in- och utskrivning. Det är en brist att verksamheten inte anmält till IVO att annan än föreståndaren gör detta. Det är vidare en brist att verksamheten inte dokumenterar den matchning som enligt uppgift görs vid inskrivning. Det är också en

12 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (19) brist att beslut om in- och utskrivning inte dokumenteras i ungdomarnas journaler. Slutligen är det en brist att VC i ett beslut om utskrivning använt sig av felaktigt lagrurn. God kvalitet och meningsfull vistelse Av 3 kap. 3 SoL framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. Med god kvalitet avses enligt 2 kap. 1 SOSFS 2011:9 att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter. Av 2 kap. 1 SOSFS 2003:20 framgår att den som förestår verksamheten vid ett hem för vård eller boende ska ha tillräcklig kunskap och kompetens för att bl.a. kunna ansvara för att arbetet organiseras så att den enskilde tillförsäkras boende och behandling som är av god kvalitet och uppfyller kraven på säkerhet. Av 3 kap. 3 SoF följer bl.a. att verksamheten vid HVB ska utformas så att vistelsen i hemmet upplevs som meningsfull. Enligt 2 kap. 1 SOSFS ska föreståndaren vid HVB bl.a. ansvara för att verksamheten organiseras så att skolplikten kan uppfyllas samt att en icke skolpliktig persons behov av och önskemål om utbildning kan beaktas. Vissa faktorer är av stor betydelse för att en verksamhet ska sägas ha god kvalitet. Bland annat ska socialtjänstens insatser ges i enlighet med de mål och övriga bestämmelser som lagen anger samt på ett sådant sätt att den enskildes behov av stöd och hjälp tillgodoses och syftet med insatsen eller verksamheten uppnås. Detta förutsätter personal med lämplig utbildning och erfarenhet och med ett sådant förhållningssätt till de hjälpbehövande att de upplever trygghet i mötet med socialtjänsten och i den vård som ges. För att uppnå god kvalitet i socialtjänsten krävs även rättssäkerhet, den enskildes medinflytande och en lätt tillgänglig vård och service. En väl fungerande arbetsledning och en lämplig sammansättning av ett arbetslag är andra faktorer som kan ge förutsättningar för en god kvalnet. Att socialtjänsten använder sig av ett genomtänkt arbetssätt är en del av kvaliteten, vilket understryker behovet av uppföljning och utvärdering av olika insatser. En förtroendefull samverkan mellan den enskilde och socialtjänstens personal och respekten för den enskildes personliga integritet är av stor betydelse för kvaliteten (prop. 1996/97:124 s. 52). Redovisning 1samband med inspektionen den 15 maj 2014 uppgav en ungdom att de ibland inte hade något att göra. Ungdomarna hade också synpunkter på skolan. Flera av dem gick inte i skolan längre utan skolarbetet utfördes på boendet, personal hade inte förklarat varför. De ville gå i skolan för att lära sig svenska och träffa svenska kompisar. Boendet hade bara

13 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (19) arabisktalande personal. Ungdomarna hade vidare synpunkter på maten då de ansåg att de fick för lite och att den inte var god. Enligt en ungdom hade ungdomarna blivit lovade gymkort och busskort men det hade de inte fått, trots att chefen sagt till socialtjänsten att så var fallet. En ungdom uppgav att han var nöjd med situationen på boendet. VC uppgav vid samma tillfälle hon anser att ungdomarna får en god vård. Ungdomarna lämnar urinprov som är negativa och de går i den skolundervisning som ges vid Frossarbo. Enligt henne är det viktigaste inte städade rum eller att ungdomama fungerar socialt fullt ut. Personalen kommer inte att städa ungdomarnas rum eller tvätta åt dem. Inte heller den städerska som kommer en gång i veckan städar ungdomarnas rum eller toaletterna. Verksamheten arbetar kortsiktigt och i första hand med missbruk. Därefter kommer skola och sedan städning och hygien. Enligt VC gick ungdomarna inte i skolan pga. misskötsel och detta var skolans beslut. Ungdomarna fick undervisning på boendet kl varje vardag. För att tillmötesgå ungdomarnas önskemål gällande mat hade en kock anställts. Vid kontakt med handläggare vid placerande kommun, har denna bl.a. uppgett att deras ungdom vid ett besök på Frossarbo påtalat att ungdomarna inte fick mat. Ungdomen visade kylskåpet för handläggaren och det var tomt. Socialtjänsten krävde då en lista på matinköp och gjorde ett oanmält besök därefter och då fanns mat i kylskåpet. Vid den andra inspektionen den 5 juni 2014 intervjuades läraren som satt ensam och väntade i skolsalen på HVB. Klockan var och enligt läraren låg ungdomarna fortfarande och sov. De ville inte gå upp till skolan. Lärarens uppdrag var avgränsat till att sköta undervisningen i skolsalen. HVB:s uppdrag var att se till att ungdomarna kommer till skolsalen. Läraren uppgav att undervisningen fungerade bra de två första veckorna och att närvaron var hög Därefter sjönk närvaron och ungdomarna hade vid andra inspektionstillfället inte varit i skolan på sex dagar. Läraren uppgav att ungdomarna upplever det som ett straff att inte få vara med andra elever i skolan i Uppsala. Ungdomarna förstår en del svenska men pratar arabiska med varandra. Läraren uppgav att om ungdomarna inte kommer till skolan så får de ingen praktik på eftermiddagen. Läraren upplevde att ungdomarna fick praktik ändå, att det inte fanns någon konsekvens i behandlingen. Läraren hade träffat VC ca en gång i veckan under den tiden han undervisat på boendet. Det finns enligt läraren ingen annan föreståndare än VC. Det är många olika personer som arbetar och de är inte samkörda och kan inte stå emot ungdomama. Ungdomarna kan inte fungera i grupp men de gick att ha undervisning med en åt gången. Det

14 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (19) är svårt för ungdomarna att lära sig svenska i miljön på Frossarbo när personalen pratar arabiska. Av journaler och samtal med företrädare för placerande kommuner och ungdomarna framkommer att ungdomarna varit drogpåverkade vid flera tillfållen i samband med vistelser utanför Frossarbo HVB. En placerande kommun upplever att Frossabro HVB inte har kontroll på deras placerade ungdom. En annan placerande kommun konstaterar att Frossarbo underlåtit att Bedömning IVO anser att skolgång, möjligheten till en aktiv fritid och mat är viktiga faktorer för att ungdomarna ska uppleva att vistelsen vid ett HVB är meningsfull. Med utgångspunkt i de uppgifter ungdomarna lämnat, samt att en p1acerandekommun uppgett att det faktiskt saknats mat i kylskåpet vid ett tillfälle, anser IVO att det finns vissa tveksamheter kring om ungdomarna kan erbjudas en vistelse som kan uppfattas som meningsfull. IVO har ovan bedömt att det inte finns någon föreståndare i verksamheten. Föreståndaren har det övergripande ansvaret för verksamheten och ska bl.a. se till att arbetet organiseras så att den enskilde tillförsäkras boende, vård och behandling som är av god kvalitet och uppfyller kraven på säkerhet. De områden som IVO finner bristfälliga i detta beslut ligger inom föreståndarens ansvarsområde. Även om det skulle vara så att föreståndaren faktiskt arbetar kvar, kan IVO konstatera att det inte finns någon vid Frossarbo HVB som har förmågan att organisera verksamheten så att den kan bedrivas i enlighet med kraven på god kvalitet. Detta i sig har betydelse för de inskrivna ungdomarnas möjligheter att kunna få den vård och behandling de har rätt till. De brister som påtalas i detta beslut innebär enligt IVO:s bedömning att verksamheten inte upprätthåller en god kvalitet. Övrigt En placerande kommun har till IVO uppgett att handläggare begärt att handlingar skulle skickas till dem vid två tillfållen i maj 2014 men de skickades aldrig från Frossarbo HVB. Kommunens handläggare uppgav att det finns uppgifier som Frossarbo HVB undanhållit dem som placerande kommun.

15 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (19) En annan placerande kommun har till IVO uppgett att deras klient greps av polis i slutet av maj för drogpåverkan och hämtades av Frossarbos personal, men detta fick kommunen inte meddelande om förrän fyra veckor senare. Vid möte med ledningen ställdes frågor om huruvida Frossarbo HVB bedriver hälso- och sjukvård, då de i sina personallistor uppgivit att de vid behov har tillgång till läkare och psykolog. Ledningen kunde inte ge några konkreta svar på detta. IVO anser att detta är en fråga som behöver utredas ytterligare. Bedömning IVO kan av det anförda ovan, samt av vad som framkommit beträffande lokalerna, dra slutsatsen att de uppgifter som lämnats av verksamheten inte alltid stämmer överens med faktiska omständigheter. Vidare talar uppgifterna rörande förekomst av hälso- och sjukvård för en bristande kunskap inom detta område. Verksamhetens yttrande Verksamheten anför i yttrande den 11juli 2014 att Acevou AB avser att per omgående nollställa verksamheten, dvs, de klienter som idag finns inskrivna ska omgående skriva ut i samråd med placerande kommun. Fram till den 30 september 2014 kommer Acevou AB att rekrytera ny föreståndare, ny verksamhetschef samt ett flertal behandlingsassistenter med hög fonnell utbildning. Den nye föreståndaren kommer att få styrelsens uppdrag att omgående sätta upp en ny organisation med tydlig ansvarsfördelning. Styrelsen kommer att överväga behovet av att ansöka om ändring i nu gällande tillstånd såvitt avser målgruppen och den aktuella hemsidan kommer per omgående att stängas och ornarbetas. I övrigt kommer fastigheten att städas ordentligt såväl invändigt som utvändigt och skadade möbler och inredningsdetaljer kommer att monteras, installeras och bytas ut alternativt lagas. Acevou AB kommer inte att göra några nya inskrivningar förrän IVO lämnat klartecken därtill. Sammanfattande bedömning I 13 kap. 8 SoL regleras möjligheten för IVO att i vissa fall förelägga verksamheter att avhjälpa missförhållanden. Vidare följer av 13 kap. 9 SoL att om ett missförhållande är allvarligt och IVO:s föreläggande inte följts, får inspektionen besluta att helt eller delvis återkalla tillståndet för verksamheten. Om missförhållandet innebär fara för enskildas liv, hälsa och personliga säkerhet i övrigt, far IVO enligt bestärnmelsens andra stycke utan föregående föreläggande besluta att helt eller delvis återkalla tillståndet för verksamheten. Enligt 13 kap. 10

16 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (19) far IVO, om det finns sannolika skäl för att ett tillstånd helt eller delvis konuner att återkallas och ett sådant beslut inte kan avvaktas, besluta att tills vidare helt eller delvis förbjuda fortsatt verksamhet. Av 13 kap. 11 SoL följer vidare att om underlåtenhet att iaktta skyldigheterna enligt lagen om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn är av allvarligt slag, får IVO besluta att återkalla tillståndet för verksamheten. Enligt förarbeten till bestämmelserna (prop. 2008/09:160 s. 83) ska IVO använda förelägganden m.m. restriktivt och i första hand pröva andra vägar att fa verksamhetsansvariga att genomföra nödvändiga förändringar, innan de befogenheter som nämns ovan vidtas. I förarbetena nämns också olika exempel på när befogenheterna kan användas (a prop. s. 82). Ett exempel är om tillsynsmyndigheten vid sin granskning upptäcker att det brister i kompetens hos personalen inom ett visst område som har betydelse för enskildas möjligheter att få de insatser de har rätt till. För att 13 kap. 9 andra stycket SoL ska vara tillämpbar anges i förarbetena (a prop. s. 115) att det krävs att missförhållandena är så allvarliga att de innebär fara för enskildas liv, hälsa och personliga säkerhet i övrigt. Sanktionsmöjligheterna är avsedda att användas endast när missförhållandet är så allvarligt att det inte kan åtgärdas eller om det framgår att den som är ansvarig för verksamheten inte har för avsikt att vidta åtgärder med den skyndsamhet som bedöms behövas. IVO anser att följande missförhållanden finns i verksamheten. Ungdomar som har en alltför svår problematik och som inte kan anses ingå i verksamhetens tillstånd skrivs in i verksamheten, vilket enligt IVO bedömer är ett missförhållande. Dessutom saknar personalen till stora delar den utbildning och erfarenhet man kan kräva vid ett HVB som ska bedriva behandling för att komma till rätta med olika typer av problematiska beteenden och tillstånd. Detta utgör enligt IVO en påtaglig risk för att ungdomarna som är inskrivna vid Frossarbo HVB inte får sina behov tillgodosedda. Såvitt IVO kan bedöma är det sannolikt att det sedan december 2013 inte finns någon föreståndare i verksamheten, vilket kan ha fatt till följd att det finns en rad missförhållanden. Verksamheten har underlåtit att inhämta registerutdrag innan anställning och det är oklart i vilken utsträckning. Lokalema som ungdomarna bor i är nedgångna, slitna och smutsiga. Det finns säkerbetsrisker i fonn av trasiga vitvaror, trasiga fönsterrutor och bortmonterade låskolvar till ungdomarnas rum.

17 Inspektionen för vård och ornsorg Dnr / (19) Det finns brister i dokumentationen och IVO behöver utreda i vilken omfattning det påverkar ungdomarnas möjligheter att få de insatser de har rätt till. Förekomsten av aggressivitet och våld från ungdomarna har betydelse för deras möjligheter att få de insatser de har rätt till i form av ett tryggt och säkert boende, då det inte finns personal med tillräcklig kompetens i verksamheten för att förhindra detta beteende. IVO bedömer att dessa missförhållanden utgör en fara för ungdomarnas liv, hälsa och personliga säkerhet. Utöver de faror som följer av missförhållande, bedömer IVO vidare det finns en fara i att ungdomarna kan missbmka under den tid de är inskrivna i verksamheten. Det finns en fara att de ungdomar som har ett självskadebeteende alternativt är självmordsbenägna inte får den vård och behandling de behöver utav personal med rätt kompetens. Att verksamheten underlåter att inhämta registerutdrag innan ny personal anställs innebär en underlåtelse av verksamheten att vidta de kontroller som åligger den. IVO anser med anledning av detta att det finns sannolika skäl för att verksamhetens tillstånd kommer att återkallas. Med hänsyn till vad som framkommit i denna tillsyn anser IVO att det finns stora tveksamheter kring om den som ansvarar för -verksamheten har för avsikt att vidta åtgärder med den skyndsamhet som bedöms behövas för att avhjälpa de påtalade missförhållandena. Skälen till detta är verksamhetens bristande trovärdighet pga. att man lämnat motstridiga uppgifter i fiera frågor, t.ex. beträffande vilka som arbetar i verksamheten, i vilken omfattning samt vilket ansvar de har, men också att verksamheten inte vidtagit de till IVO redovisade åtgärderna avseende lokalerna. Vidare anser IVO att verksamheten inte kommer att kunna åtgärda bristerna avseende personalens kompetens inom den tid som krävs för att undanröja nämnda faror. Dessutom har placerande kommuner uppgett att begärda handlingar inte lämnas ut av Frossarbo HVB och att incidenter rörande deras placerade ungdom inte rapporteras direkt. IVO bedömer att det inte fmns en sådan ledning och styrning av verksamheten som tillförsäkrar ungdomarna den vård och behandling de behöver och som krävs för att uppnå en god kvalitet i verksamheten. Utredningen visar vidare på att övervägande skäl talar för att verksamheten varit utan föreståndare våren Verksamheten har den 11juli 2014 framfört att verksamheten kommer att nollställas, bl.a. genom att alla ungdomar skrivs ut omgående. Vad

18 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (19) som avses med omgående framgår inte. Även med beaktande av verksamhetens yttrande anser IVO att det fmns en fara för att de redovisade åtgärderna inte vidtas med tillräcklig skyndsannhet och att de faror IVO redovisat ovan kvarstår till den dag ungdomarna skrivs ut. Vidare skulle underlåtenhet att fatta detta beslut innebära att verksamheten kan skriva in ungdomar, trots uppgift om att de inte kommer att göra det. Mot ovanstående bakgrund bedömer IVO att det finns sannolika skäl för att tillståndet kommer att återkallas och att beslutet inte kan avvaktas eftersom det föreligger en fara för de inskrivnas liv, hälsa och säkerhet. IVO beslutar därför att förbjuda fortsatt verksamhet vid Frossarbo HVB tills vidare. IVO:s beslut i detta ärende gäller omedelbart. IVO fnmer dock att verksamheten ska beredas skälig tid för verkställighet av beslutet, vilket bedöms kunna ske innan den 18juli Beslutet gäller i högst sex månader. Om det finns synnerliga skäl, fär beslutets giltighet förlängas med ytterligare sex månader. Beslut i detta ärende har fattats av ställföreträdande generaldirektören Gunnar Moa. 1den slutliga handläggningen har chefsjuristen Anna Sundberg, avdelningschefen Ewa Sunneborn, enhetschefen Agneta Wettergren Grundtman och inspektören Magnus Lagerqvist deltagit. Ställföreträdande avdelningsjuristen Ann-Charlotta Brandett har varit föredragande. För Inspe ten för vård och omsorg G- '66unnar Moa uudlh CAt ar1ottabrandett Hur man överklagar, se bilaga.

19 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (19) BILAGA Hur man överklagar Den som vill överklaga Inspektionen för vård och ornsorgs (IVO) beslut ska skriva till Förvaltningsrätten i Karlstad. Skrivelsen ställs till förvaltningsrätten men ska skickas eller lämnas enligt följande: Postadress: Inspektionen för vård och omsorg Box Örebro Besöksadress: Inspektionen för vård och omsorg Olaigatan 15, Örebro Överklagandet ska ha kommit in till IVO inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock från den dag beslutet meddelades. Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-, jul- eller nyårshelg, räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag. Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som klagande _begär. Inspektionen för vård och omsorgs diarienummer ska även anges.

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster Box 300 00 701 35 ÖREBRO

Vård- och omsorgsnämnd öster Box 300 00 701 35 ÖREBRO r-i fin BESLUT jngpektjongn fgrvgnj och Omsorg 2015-02-18 Dnr 8.7.l-636l/20l5-1 1(10) Avdelning mitt Tove Hedåberg Tove.Hedaberg@ivo.se Örebro kommun Tg1"2013 v 2.3 Vård- och omsorgsnämnd öster Box 300

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN

BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN Riktlinjer för handläggning och dokumentation inom individ- och familjeomsorgen Beslutade i kommunfullmäktige i Stockholm 2009-11-30 Reviderade 2010-10-27 SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN

BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN 1(62) BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN Riktlinjer för handläggning och dokumentation inom individ- och familjeomsorgen Antagna av socialnämnden 2009-08-26, 78, Dnr 2009/132 1 2(62) INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. BARNETS

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Personlig assistans en insats med kvalitet?

Personlig assistans en insats med kvalitet? Personlig assistans en insats med kvalitet? Resultatsammanställning Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV

Förfrågningsunderlag enligt LOV Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-10 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad Upphandling av platser i privata vård- och omsorgsboenden för personer 65 år och äldre Barbro Karlsson 125-2511/2009

Läs mer

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Kvalitetsgranskning Rapport 2010:2 Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Elever får inte den undervisning de har rätt till Skolinspektionens rapport 2010:2 Diarienummer 40-2009:1790 Stockholm

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Mottagare: Kommuner, Landsting, Brukarorganisationer, huvudmän för enskilda verksamheter inkl. assistansanordnare Nr 9/2010 December 2010 Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med

Läs mer

HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION AV BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN RIKTLINJER. Antagen av socialnämnden 2011-09-21

HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION AV BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN RIKTLINJER. Antagen av socialnämnden 2011-09-21 HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION AV BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN RIKTLINJER Antagen av socialnämnden 2011-09-21 2 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION AVSEENDE BARN OCH UNGDOMSÄRENDEN 5 Inledning 5

Läs mer

ENHETEN FÖR NYANLÄNDA HANDBOK

ENHETEN FÖR NYANLÄNDA HANDBOK ENHETEN FÖR NYANLÄNDA MOTTAGANDE AV ENSAMKOMMANDE BARN HANDBOK 2015-01-16 Innehåll INLEDING... 3 BARNKONVENTIONEN... 3 LAGSTIFTNING... 5 Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL)... 5 Föräldrabalken (1949:381)...

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Nya vårdnadsregler Från och med den 1 juli 2006 gäller nya regler rörande vårdnad, boende och umgänge. Meddelandebladet behandlar

Läs mer

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Dnr: VON 2013/02706 003 Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp, 2013-09-30

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen En modell i tiden ett val för framtiden? Valdemar Hansson Aktivitet inom Kompetensstegen FoU-trainee Uppsats nr 6 April 2008 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

SOSFS 1997:15 (S) Allmänna råd. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 1997:15 (S) Allmänna råd. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Allmänna råd Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten

Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten Ekonomiskt bistånd Handbok för socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer