BESLUT. Förbud tills vidare för Acevou AB att bedriva verksamhet vid Frossarbo behandlingshem i Uppsala kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESLUT. Förbud tills vidare för Acevou AB att bedriva verksamhet vid Frossarbo behandlingshem i Uppsala kommun"

Transkript

1 n ir inspektionen förvårdochomsorg BESLUT Dnr (19) Avdelningmitt Ann-CharlottaBrandett Acevou AB Rättikgatan Uppsala Ärendet Förbud tills vidare för Acevou AB att bedriva verksamhet vid Frossarbo behandlingshem i Uppsala kommun Beslut Inspektionen för vård och omsorg förbjuder med stöd av 13 kap. 10 socialtjänstlagen (2001:453) Acevou AB att tills vidare fortsätta verksamheten vid Frossarbo behandlingshem. Beslutet gäller fr.o.m. den 17juli 2014 kl för Acevou AB:s tillstånd att bedriva verksamhet vid Frossarbo behandlingshem, Frossarbo Björklinge, Björklinge. Beslutet avser tillstånd från Länsstyrelsen i Uppsala län den 29 maj 2009 (dnr ) och från Socialstyrelsen den 15 maj 2012 (dnr /2011). Bakgrund Enligt 3 kap. 19 socialtjänstförordningen (SoF) ska Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inspektera hem för vård eller boende (HVB) för barn och ungdom minst två gånger per år. Inspektionema kan vara föranmälda eller oanmälda men minst en inspektion ska vara oanmäld. Den som inspekterar verksamheten ska samtala med de barn och ungdomar som samtycker till det. IVO gjorde den 15 maj och den 5 juni 2014 oanmälda inspektioner vid Frossarbo HVB. Tillsynen var inledningsvis inriktad på att granska dokumentation avseende bl,a. in- och utskrivningsbeslut samt om verksamheten bedrivs i enlighet med tillståndet avseende föreståndare, målgrupp och lokaler. Utöver det har IVO med anledning av vad som framkommit under tillsynen även granskat verksamhetens lokaler, personalens kompetens, förekomst av föreståndare, om verksamheten iakttagit skyldigheten att inhämta utdrag ur misstanke- och belastningsregister innan anställning av ny personal samt delar av vårdens innehåll. Acevou AB har för Frossarbo HVB tillstånd att ta emot åtta pojkar i åldrama år med psykosociala problem i form av begynnande c9 öinspektionen för vård och omsorg ',- C I Box I ÖREBRO Telefon Fax Org nr

2 Inspektionenför vårdoch omsorg Dnr (19) kriminalitet, begynnande missbruk och relationsproblem. Ungdomarna kan också ha integrationsproblematik och verksamheten är i första hand inriktad på ungdomar med invandrarbakgrund där den ena eller båda föräldrarna är invandrare, företrädesvis från länder i Mellanöstern. Enligt tillståndet är en namngiven person (härefter XX) föreståndare för Frossarbo HVB. Tillståndet beviljades den 5 maj Underlag IVO har använt följande underlag: Inspektionsprotokoll från oanmäld inspektion den 15 maj 2014 (intervjuer med verksamhetschef (VC), platschef (PC), en behandlingsassistent samt samtal med de fem inskrivna pojkarna). Inspektionsprotokoll från oanrnäld inspektion den 5 juni 2014 (intervjuer med VC, PC en lärare och en behandlingsassistent) 44 fotografier av lokalerna och miljön Dokumentation från Frossarbo HVB i form av in- och utskrivningsbeslut, journalanteckningar, genomförandeplan, vårdplan och utredningsplan. Dokumentation från placerande kommuner Redovisning av vidtagna åtgärder avseende lokaler och hygien efter inspektion den 15 maj Uppgifter från verksamheten om personalens utbildning och erfarenhet Tjänstgöringsschema Kopior av utdrag från Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister avseende anställd personal vid Frossarbo HVB. Tjänsteanteckningar från telefonsamtal med styrelsens ordförande den 2 juli 2014 föreståndaren XX den 2 juli 2014 o anonym anmälare den 30 juni 2014 företrädareför de placerandekommunernaden 3,4 och 10juli 2014 Protokollfrånmötemed företrädareför AcevouAB IVO:sbesluti ärendenmed dnr /2013och /2013 Yttrandefrånhuvudmannen Skälen för beslutet Tillämpliga bestämmelser 6 kap. 1 och 2 föräldrabalken(1949:381),fb

3 Inspektionen för vård och omsorg Dnr /2014 3(19) 3 kap. 3, 7 kap. 1 och 2, 13 kap socialtjänstlagen (2001:453), SoL 1 och 3 lagen om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn 3 kap. 3, 5, 11, 14, 15 socialtjänstförordningen (2001:937), SoF 2 kap. 1 och 2, 3 kap. 1 4 kap. 1 och 3 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2003:20) om hem för vård eller boende 2 kap. 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Bedömning Tillståndsefterlevnad och målgrupp Enligt 7 kap. 1 SoL får ett bolag inte utan tillstånd av IVO yrkesmässigt bedriva verksamhet i form av hem för vård eller boende. Av 7 kap. 2 SoL framgår bl.a. att om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska nytt tillstånd sökas. Av 3 kap. 15 SoF framgår att den enskilde får skrivas ut mot sin önskan om han eller hon omöjliggör eller allvarligt försvårar meningsfulla vård- eller hjälpinsatser för sig själv eller de andra som vistas i hemmet, eller om han eller hon behöver annan vård än den som hemmet kan erbjuda. Om inskrivna ungdomar Vid den första inspektionen den 15 maj 2014 var fem pojkar i åldrarna år inskrivna på Frossarbo HVB. Verksamheten har tillstånd att ta emot ungdomar mellan år. Enliat verk-s2mhe.kplefenhade socialtjänsten inspektionen var fyra pojkar Vid den andra åldiarna år inskrivna. Unadomen A har enligt vårdplanen från kommunen ett missbruk av Han behöver också behandling/terapi för bearbetning av - sitt psykiska mående Personal vid Frossarbo 1-IVBhar enligt journalanteekningar vid fiera olika tillfällen misstänkt att pojker vilket han nekat till. Ungdomen har vid ett tillfälle han trodde vid detta tillfälle att personalen verksamhetschefen. Personal bedömde att och var i behov av vård. Efter vägran tog han senare emot stöd. Av uppgifter inhämtade från

4 Inspektionen för vård och omsorg Dnr /2014 4(19) placerande kommun framgår att pojken tidigare varit placerad vid bl.a. SiS-institution och där erhållit behandling för sin missbruksproblematik. Handläggare uppgav vidare att ungdomen var aggressiv, oberäknelig och hade ett blandmissbruk. Han var misstänkt för olika brott, en händelse som skett under placeringen på Frossarbo. A har enligt handläggare svårt att hantera sitt humör där han snabbt och mycket omväx1ande kan bli väldigt arg och upprörd. Av dokumentation framkommer att ett familjehem där A tidigare varit placerad sagt upp sitt uppdrag då de upplevt A Av Frossarbo HVB:s journal framkommer att ungdomen B placerades med anledning av bl.a tmissbruk och att han i början av placeringen lämnade positivt urinprov avseende vid ett par tillfällen. I början av placeringen lämnade ungdomen uppgift om att han även Vidare framkommer av journal att personal har diskuterat I mars 2014 framkommer att B använt och varit svår att få kontakt med. Han blev senare I juni 2014 c Av dokumentation framkommer att ungdomen C, som omplacerades till annat HVB den 7 juli 2014, innan placering vid Frossarbo HVB uppgett att han varje dag och ville har hjälp för sitt missbruk. Vidare hade han några veckor innan placering Av uppgifter inhämtade från placerande kommun framgår att C uppgett till det nya boendets personal att ungdomarna som placerats på Frossarbo HVB Vidare hade ungdomen inte lämnat drogtester trots att Frossarbo HVB hävdat det. Ungdomen unngav vid ankomsten till det nya boendet att han använt 7idare har ungdom C Frossarbohadetill handläggareuppgettatt de inte haft kontaktmed i, dit ungdomen getts tillåtelse att åka. Av dokumentation framkommer att C1 Han har varit i kontakt med men Frossarbo har även varit i kontakt med en

5 Inspektionen för vård och omsorg Dnr /2014 5(19) Bedömning IVO konstaterar att det var en brist att Frossarbo hade en 15-årig ungdom inskriven i verksamheten vid den första inspektionen. Detta är en brist även om socialtjänsten bedömt att ungdomen var äldre än så och att åldersfrågan utreddes av Migrationsverket. IVO bedömer att i vart fall ungdom A och ungdom 13inte kan anses ingå i den målgrupp verksamheten har tillstånd för. Sammanfattningsvis finns bland de inskrivna ungdomarna pågående missbruk, självmordsbenägenhet, dåligt psykiskt mående, aggressivitet samt våldsamt och kriminellt beteende. Företrädare för verksamheten har framfört att de kanske inte alltid haft fullständig kännedom om en ungdoms problematik vid tidpunkten för inskrivning. IVO anser att så naturligtvis kan vara fallet, men om det senare visar sig att en ungdom har en annan problematik än den som ryms inom verksamhetens tillstånd måste ungdomen skrivas ut. Föreståndare Enligt 3 kap. 3 SoL ska det för utförande av uppgifter inom socialtjänsten finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Vid varje hem för vård eller boende ska det enligt 3 kap. 5 SoF finnas en person med lämplig utbildning som förestår verksamheten. I 2 kap. 1 SOSFS 2003:20 framgår vilka formella krav som ställs på en föreståndare för ett HVB. Oinföreståndaren I samband med inspektionerna uppgav verksamhetschefen (VC) att föreståndaren är den samma som tidigare vilket var i enlighet med tillståndet. Detta anges även i personallistor inskickade till IVO. Vid kontroll med XX uppgav han att han sade upp sin tjänst som föreståndare den 17 september 2013 samt avslutade sin tjänstgöring vid Frossarbo I-IVBden 1 december Vidare uppgav han att han senast i mars 2014 påtalade för verksamheten att de skulle ta bort hans namn från bl.a. verksamhetens hemsida, vilket inte hade gjorts. Vidare uppgav en behandlingsassistent vid den andra inspektionen att han inte visste vem föreståndaren var. Platschef (PC) uppgav att det kan finnas flera anställda som inte vet vem föreståndaren är då föreståndaren arbetar halvtid och vissa timvikarier inte arbetat samtidigt. Även VC uppgav att intervjuad personal, som jobbar väldigt

6 Inspektionenför vårdoch omsorg Dnr /2014 6(19) lite, kanske inte träffat föreståndaren än. Enligt intervjuad lärare finns ingen annan föreståndare än VC. Styrelseordföranden redogjorde vid möte med IVO den 9 juli 2014 för att XX är den som är föreståndare men att huvudmannen inte hade reglerat hans lön och arbetsvillkor, vilket blev ett akut problem hösten XX sade upp sig i ett e-postmeddelande till styrelseordföranden. I januari 2014 fick ordföranden information från en behandlingsassistent, som vid sagda möte titulerades "platscher av ordföranden, att han och XX nu kommit överens om att XX skulle fortsätta som föreståndare vilket enligt ordföranden senare bekräftades av XX. Styrelseordförande hörde sedan inte mer om saken förrän i juni. Någon ansökan om byte av föreståndare har inte inkommit till dags dato. Bedömning IVO konstarerar inledningsvis att det ska finnas en person som förestår verksamhet vid HVB. IVO:s bedömning av vad som kommit fram i detta ärende är att det inte finns någon föreståndare vid Frossarbo HVB, vilket är en allvarlig brist. Bentanning och personal Enligt 3 kap. 5 SoF ska det vid varje hem för vård eller boende, utöver föreståndare, finnas sådan personal som behövs för en ändamålsenlig verksamhet. Av 2 kap. 2 SOSFS 2003:20 foljer att övrig personal som ger vård eller behandling ska ha den utbildning och erfarenhet samt personliga lämplighet som krävs för att utföra arbetet enlighet med den eller de behandlingsmetoder som används i verksamheten och för att uppfylla verksamhetens mål. Om verksamhetens personal Vid inspektion uppgav verksamhetschefen att det finns minst femton behandlingsassistenter att tillgå. Enligt inkommen personallista finns tretton behartdlingsassistenter. IVO har vid två tillfällen skriftligen begärt redovisning bl.a. av personalens utbildningsnivå. Det framgår av handlingarna att minst fem av behandlingsassistentema helt saknar utbildning avseende socialt arbete. Avseende fyra anställda har verksamheten trots begäran inte länmat sådana uppgifter att det går att utläsa vad utbildningarna avser (och därmed inte heller kunnat styrka personemas relevans för arbete vid HVB). Exempelvis har uppgetts utbildning i "orientaliska programmet" respektive "ledarskapsutbildning". Tre anställda har olika former av utbildning avseende socialt arbete och en har en pågående utbildning i socialt

7 Inspektionen för vård och omsorg Dnr /2014 7(19) arbete, det framgår inte i vilken utsträckning denna tillgodogjorts och kan därför inte heller bedömas. Vid möte med ledningen framförde ordföranden att det finns personal som inte kan hantera svenska språket, och därför behöver hjälp med dokumentationen. Det framgår vidare att av de sju behandlingsassistenter som arbetar på schema så saknar fyra av dessa helt utbildning i socialt arbete vilket gör att det under vissa arbetspass inte arbetar någon utbildad personal. Schemaläggningen är således sådan att det under vissa tider på dygnet endast arbetar outbildad personal. Enligt uppgifter lämnade av verksamheten arbetar VC heltid alternativt 15 timmar per dygn. Den som vid inspektionen presenterade sig som platschef (PC) uppgavvid inspektionen att han arbetar tre dagar veckan. PC uppgav att han bl.a. arbetade med rekrytering och var enligt personallistor ART-instruktör och datatekniker. Enligt personallistan arbetar han heltid. Vid möte den 9 juli 2014 uppgav styrelseordföranden att PC inte är anställd i verksamheten och att han aldrig har varit det. I yttrande till IVO den 11juli 2014 har styrelseordföranden uppgett att PC är en av de personer som har genomgått sk. "delegeringsutbildning". Av personallistan framgår på ett ställe att en behandlingsassistent arbetar mellan kl och på ett annat ställe att han arbetar halvtid. Föreståndaren uppges arbeta halvtid i personallistan. Psykolog, läkare och samtalsterapeut uppges arbeta timmar vid behov. Vikarierande verksamhetschef (VV) uppges arbeta heltid och genomgår för tillfället en utbildning avseende socialt arbete men det kvarstår ett års utbildning innan den ska avslutas. Den erfarenhet som avser socialt arbete som VV anges ha rör visst arbete vid HVB under Det framgår inte i vilken omfattning mer än att det skett under pågående heltidsstudier. VV saknar sedan tidigare erfarenhet av arbete vid HVB i arbetsledande funktion. VC uppgav att hon och PC ansvarar för intervjuer inför nyanställningar. Föreståndaren fick genom henne ta del av de sökandes CV och personliga brev. Föreståndaren träffar ordinarie personal och de fasta timvikarierna som går på schema. Vid den andra inspektionen uppgav VC och PC att fem personer hade varit anställda sedan verksamheten startade och dessa hade fasta tjänster; VC, PC, föreståndaren samt två övriga. I övrigt var de anställda timvikarier. Enligt ungdomama var det hög personalomsättning och låg bemanning. Ungdomarna kände sig ofta ensamma och övergivna på boendet. Enligt

8 Inspektionenförvård och omsorg Dnr /2014 8(19) en ungdom fanns det ingen att prata med om man mådde dåligt. VC bekräftade vid den inspektionen den 15 maj 2014 att personal ofta byts ut för att de inte orkar jobba kvar så länge. Bedömning Vad gäller personal saknas enligt IVO:s bedömning i stora delar utbildning och till viss del erfarenhet som är relevant för den målgrupp verksamheten har tillstånd för och för de ungdomar som faktiskt skrivs in i verksamheten. IVO anseratt det finns tveksamheter kring om personalen har kunnat bedöma ungdomarnas förmåga och anpassa kravnivå och pedagogik till ungdomarnas individuella förutsättningar. Vidare, med den komplexa problematik de inskrivna ungdomarna har, med sociala, hälsomässiga och kulturella aspekter, krävs en personalgrupp med bred kompetens. Detta saknas på Frossarbo. Personalgruppen behöver ha en tydlig och gemensam behandlingsinriktning. De behöver vidare ha kompetens för att bedöma de enskilda ungdomarnas behov av insatser samt förutsättningarna för att genomföra dessa insatser. Utifrån den målgrupp verksamheten har är det av stor vikt att det dygnet runt finns kvalificerad behandlingspersonal. IVO:s bedömning är att frånvaron av sådan personal innebär fara för den enskildes liv, hälsa och personliga säkerhet. Utdragfrån misstanke-och belastningsregister Av 1 lagen om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn framgår att ett HVB som tar emot barn inte far anställa någon om inte kontroll gjorts av register som förs enligt lagen om belastningsregister och lagen om misstankeregister avseende honom eller benne. Av 3 samma lag framgår att på begäran av den som lämnat ett registerutdrag ska det återlämnas i original. Utdrag eller kopia därav ska dock avseende den som erhåller anställning m.m. bevaras under minst två år från det att anställningen påbörjades. IVO har begärt att få ta del av utdrag från misstanke- och belastningsregister för de anställda. I olika listor och scheman har 22 olika nartm på anställda redovisats. För de allra flesta har redovisats vilket årtal, t.ex. 2012, de anställdes. För två personer framgår inte vilket årtal de anställdes men inte vilken månad eller dag. Avseende en person framgår att han är "sommarvikarie", dock inte sedan när. IVO har fått in åtta registerutdrag. Avseende en behandlingsassistent framgick vid inspektion att han anställdes i mars Registerutdraget avseende honom är daterat i mitten av maj. Avseende en annan behandlingsassistent framgår att han anställdes under 2012, utdraget är daterat i mars Avseende flera anställda kan IVO inte bedöma om

9 Inspektionen för vård och ornsorg Dnr /2014 9(19) utdraget är daterat innan anställningen påbörjades, då uppgifterna om när anställningarna påbörjades är alltför vaga. Avseende över hälften av de anställda har verksamheten inte kommit in med registerutdrag IVO kan av det anförda dra slutsatsen att verksamheten åtminstone i vissa fall underlåtit att inhämta registerutdrag innan personal anställs. Det finns tveksamheter som behöver utredas ytterligare för att IVO ska kunna ta ställning till om underlåtenheten är av allvarligt slag, men IVO:s preliminära bedömning är att så är fallet. Verksamhetens lokaler Enligt 3 kap. 1 SOSFS 2003:20 ska ett HVB ha de lokaler och den utrustning som behövs för att tillförsäkra den enskilde boende, vård och behandling som är av god kvalitet och uppfyller kraven på säkerhet. Verksamheten vid HVB ska enligt 3 kap. 3 SoF bygga på förtroende för och samarbete med den enskilde och utformas så att vistelsen i hemmet upplevs som meningsfull. Den enskildes integritet ska respekteras. Av 6 kap. 1 FB följer att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Detta gäller även för barn i samhällsvård, och HVB som tar emot ensamkommande barn har ett särskilt ansvar att se till att dessa barn och ungdomars behov blir tillgodosedda. Lokalerna Verksamheten bedrevs vid inspektionerna i de lokaler som finns angivna i tillståndet. Vid inspektionema granskades lokalerna. IVO gjorde bl.a. följande iakttagelser vid inspektionen den 15 maj Två av toaletterna hade inte spolats innebärande att avföring fanns kvar. Toalettsitsama var kladdiga och smutsiga. En av toalettema saknade knapp att spola med. Det saknades låskolvar i dörrama till två av ungdomarnas rum så att dörrarna inte kunde låsas. Det saknades lakan, örngott och påslakan till sängen i en av pojkarnas rum. Det saknades galgar i garderoben i en av pojkarnas rum. Kläder låg slängda på golvet i två av pojkarnas rum och i båda rummen saknades glödlampor. Ett fönster i en altandörr på övervåningen var sönder och lagat med kartong och tejp. En taklampa i hallen på övervåningen gick inte att tända. Ett torkskåp i källaren var trasigt. VC uppgav vid inspektion att det är ungdomarna som ska städa toalett och sovrum, men det är svårt att få dem att fullgöra sina uppgifter. Vid behov kan ungdomarna be personal om glödlampor eller galgar, vilket

10 Inspektionen för vård och omsorg Dnr (19) finns att tillgå. En gång i veckan kontrollerar personal om pojkarna skött sina sysslor. Enligt VC måste personal ha missat att det saknas knapp på en toalett och att den var smutsig. Ungdomarna IVO samtalat med berättade att det inte firms någon fungerande torktumlare vilket gör att det är svårt att få tvättade kläder torra. Vidare fanns enligt ungdomarna inte internet eller telefon som ungdomarna kan använda. Enligt en av ungdomarna är ljudet från tv:n bristfälligt. En ungdom uppgav att han hade sovit i samma lakan i tre månader. Enligt verksamhetens företrädare famnstorktumlare och tvättställ att hänga tvätt på. Ny torktumlare skulle köpas in. Ungdomarna hade enligt verksamheten slagit sönder det befintliga torkskåpet. Vid den andra inspektionen den 5juni 2014 var fönstret fortfarande inte lagat, låskolvar till rummet saknades fortfarande och på baksidan av huset låg det utkastat sängkläder, en möbel, kläder, platspåsar rn.m. Det fanns trasiga möbler och det var smutsigt. I källaren fanns en ouppackad tvättmaskin och en torktumlare vars emballage rivits av så att frigolit och kartong låg utspridda över golvet. Personal uppgav att ungdomarna gjort det och dessutom anslutit torktumlarens strömkabel. Bedömning lokalernas och utrustningens kvalitet IVO anser mot bakgrund av beskrivningen ovan samt utifrån ungdomarnas synpunkter att verksamhetens lokaler inte uppfyller kravet på god kvalitet och säkerhet. Att det saknas fönster till en altandörr innebär t.ex. att utomstående personer har lättare att ta sig in i lokalerna. VC uppgav vid första inspektionen att en glasmästare var kontaktad för att sätta in nytt fönster. Vid den andra inspektionen var fönstret fortfarande trasigt. Enligt IVO kan vidare trasiga elektroniska apparater, som t.ex. ett trasigt torkskåp, innebära en säkerhetsrisk om en ungdom ändå försöker använda den. Att ett HVB ska ha den utrustning som behövs, måste innebära att verksamheten också ansvarar för att installera utrustningen och tillse att den fungerar. Telefon och internet är viktiga för att ungdomar ska kunna hålla kontakten med familj, vänner och andra närstående. 1de grundläggande behoven måste också ingå saker som lakan, glödlampor och galgar till garderober. IVO anser att det finns tveksarnheter kring om verksamheten faktiskt har den utrustning som behövs, alternativt om ungdomarna har kännedom om var de t.ex. kan hämta nya lakan vid behov. Bedömning personlig integritet och säkerhet IVO anser att barn på HVB ska ha möjlighet till en privat sfår och bl.a. kunna sova ostört, tala ostört med personal och besökare och även ha möjlighet att tala ostört i telefon med familjen eller med andra för

11 Inspektionen för vård och omsorg Drir / (19) barnet viktiga personer. Ansvaret för barn i samhällsvård omfattar också att barnet inte kommer till skada under vårdtiden. Att en del ungdomars rum saknar låskolv innebär att ungdomen inte kan låsa om sig. Vidare kan andra ungdomar, personal och även utomstående då det saknas ett altanfönster, ta sig in till ungdomens rum. Enligt verksamheten har låskolvama tagits bort av säkerhetsskäl för att aktuella ungdomar hade ett självskadebeteende. IVO ifrågasätter om verksamheten har tillräcklig kompetens för att hantera ungdomar med självskadebeteende eller som är självmordsbenägna, men också hur verksamheten kan anse att de genom att ta bort låskolvarna får bättre överblick av vad ungdomarna gör på sina rum. Dokumentationsgranskning Av 4 kap. 1 SOSFS 2003:20 framgår att en journal ska föras för var och en som får vård och behandling i ett HVB. Journalen ska förutom anteckningar om beslut och åtgärder innehålla uppgifter om faktiska omständigheter och händelser som är av betydelse för att tillgodose den enskildes rätt till en insats som är av god kvalitet och uppfyller kraven på säkerhet, tillgodose den enskildes rätt till insyn i vården och behandlingen samt möjliggöra uppföljning, utvärdering och tillsyn. Anteckningar i journalen ska enligt 4 kap. 3 SOSFS 2003:20 foras kontinuerligt, i kronologisk ordning samt vara daterade och signerade. Av 3 kap. 11 och 14 SoF framgår att föreståndaren ska besluta om in- respektive utskrivning i verksamheten. Om huvudmannen bestämt en annan ordning för in- och utskrivning ska IVO meddelas om det. Beslutet om inskrivning innefattar att kontrollera, bedöma och göra en s.k. matchning av om hemmet är lämpligt med hänsyn till den enskildes behov, ålder, utveckling, utbildning och personliga förhållanden i övrigt. Vid inspektionen den 15 maj 2014 var inte granskning av dokumentation möjlig då intemetuppkoppling till verksamhetens joumalföring inte fungerade. Dokumentation fick därför i stället begäras in i efterhand. Vidare är det en brist att verksamheten inte journalfört uppgifter om att det kommit in handlingar från placerande kommuner. Det är också en brist att det inte går att utläsa vilken sysselsättning en ungdom har eller följa de behandlingsinsatser ungdomen får. Tillsynen har visat att VC ombesörjde in- och utskrivning. Det är en brist att verksamheten inte anmält till IVO att annan än föreståndaren gör detta. Det är vidare en brist att verksamheten inte dokumenterar den matchning som enligt uppgift görs vid inskrivning. Det är också en

12 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (19) brist att beslut om in- och utskrivning inte dokumenteras i ungdomarnas journaler. Slutligen är det en brist att VC i ett beslut om utskrivning använt sig av felaktigt lagrurn. God kvalitet och meningsfull vistelse Av 3 kap. 3 SoL framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. Med god kvalitet avses enligt 2 kap. 1 SOSFS 2011:9 att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter. Av 2 kap. 1 SOSFS 2003:20 framgår att den som förestår verksamheten vid ett hem för vård eller boende ska ha tillräcklig kunskap och kompetens för att bl.a. kunna ansvara för att arbetet organiseras så att den enskilde tillförsäkras boende och behandling som är av god kvalitet och uppfyller kraven på säkerhet. Av 3 kap. 3 SoF följer bl.a. att verksamheten vid HVB ska utformas så att vistelsen i hemmet upplevs som meningsfull. Enligt 2 kap. 1 SOSFS ska föreståndaren vid HVB bl.a. ansvara för att verksamheten organiseras så att skolplikten kan uppfyllas samt att en icke skolpliktig persons behov av och önskemål om utbildning kan beaktas. Vissa faktorer är av stor betydelse för att en verksamhet ska sägas ha god kvalitet. Bland annat ska socialtjänstens insatser ges i enlighet med de mål och övriga bestämmelser som lagen anger samt på ett sådant sätt att den enskildes behov av stöd och hjälp tillgodoses och syftet med insatsen eller verksamheten uppnås. Detta förutsätter personal med lämplig utbildning och erfarenhet och med ett sådant förhållningssätt till de hjälpbehövande att de upplever trygghet i mötet med socialtjänsten och i den vård som ges. För att uppnå god kvalitet i socialtjänsten krävs även rättssäkerhet, den enskildes medinflytande och en lätt tillgänglig vård och service. En väl fungerande arbetsledning och en lämplig sammansättning av ett arbetslag är andra faktorer som kan ge förutsättningar för en god kvalnet. Att socialtjänsten använder sig av ett genomtänkt arbetssätt är en del av kvaliteten, vilket understryker behovet av uppföljning och utvärdering av olika insatser. En förtroendefull samverkan mellan den enskilde och socialtjänstens personal och respekten för den enskildes personliga integritet är av stor betydelse för kvaliteten (prop. 1996/97:124 s. 52). Redovisning 1samband med inspektionen den 15 maj 2014 uppgav en ungdom att de ibland inte hade något att göra. Ungdomarna hade också synpunkter på skolan. Flera av dem gick inte i skolan längre utan skolarbetet utfördes på boendet, personal hade inte förklarat varför. De ville gå i skolan för att lära sig svenska och träffa svenska kompisar. Boendet hade bara

13 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (19) arabisktalande personal. Ungdomarna hade vidare synpunkter på maten då de ansåg att de fick för lite och att den inte var god. Enligt en ungdom hade ungdomarna blivit lovade gymkort och busskort men det hade de inte fått, trots att chefen sagt till socialtjänsten att så var fallet. En ungdom uppgav att han var nöjd med situationen på boendet. VC uppgav vid samma tillfälle hon anser att ungdomarna får en god vård. Ungdomarna lämnar urinprov som är negativa och de går i den skolundervisning som ges vid Frossarbo. Enligt henne är det viktigaste inte städade rum eller att ungdomama fungerar socialt fullt ut. Personalen kommer inte att städa ungdomarnas rum eller tvätta åt dem. Inte heller den städerska som kommer en gång i veckan städar ungdomarnas rum eller toaletterna. Verksamheten arbetar kortsiktigt och i första hand med missbruk. Därefter kommer skola och sedan städning och hygien. Enligt VC gick ungdomarna inte i skolan pga. misskötsel och detta var skolans beslut. Ungdomarna fick undervisning på boendet kl varje vardag. För att tillmötesgå ungdomarnas önskemål gällande mat hade en kock anställts. Vid kontakt med handläggare vid placerande kommun, har denna bl.a. uppgett att deras ungdom vid ett besök på Frossarbo påtalat att ungdomarna inte fick mat. Ungdomen visade kylskåpet för handläggaren och det var tomt. Socialtjänsten krävde då en lista på matinköp och gjorde ett oanmält besök därefter och då fanns mat i kylskåpet. Vid den andra inspektionen den 5 juni 2014 intervjuades läraren som satt ensam och väntade i skolsalen på HVB. Klockan var och enligt läraren låg ungdomarna fortfarande och sov. De ville inte gå upp till skolan. Lärarens uppdrag var avgränsat till att sköta undervisningen i skolsalen. HVB:s uppdrag var att se till att ungdomarna kommer till skolsalen. Läraren uppgav att undervisningen fungerade bra de två första veckorna och att närvaron var hög Därefter sjönk närvaron och ungdomarna hade vid andra inspektionstillfället inte varit i skolan på sex dagar. Läraren uppgav att ungdomarna upplever det som ett straff att inte få vara med andra elever i skolan i Uppsala. Ungdomarna förstår en del svenska men pratar arabiska med varandra. Läraren uppgav att om ungdomarna inte kommer till skolan så får de ingen praktik på eftermiddagen. Läraren upplevde att ungdomarna fick praktik ändå, att det inte fanns någon konsekvens i behandlingen. Läraren hade träffat VC ca en gång i veckan under den tiden han undervisat på boendet. Det finns enligt läraren ingen annan föreståndare än VC. Det är många olika personer som arbetar och de är inte samkörda och kan inte stå emot ungdomama. Ungdomarna kan inte fungera i grupp men de gick att ha undervisning med en åt gången. Det

14 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (19) är svårt för ungdomarna att lära sig svenska i miljön på Frossarbo när personalen pratar arabiska. Av journaler och samtal med företrädare för placerande kommuner och ungdomarna framkommer att ungdomarna varit drogpåverkade vid flera tillfållen i samband med vistelser utanför Frossarbo HVB. En placerande kommun upplever att Frossabro HVB inte har kontroll på deras placerade ungdom. En annan placerande kommun konstaterar att Frossarbo underlåtit att Bedömning IVO anser att skolgång, möjligheten till en aktiv fritid och mat är viktiga faktorer för att ungdomarna ska uppleva att vistelsen vid ett HVB är meningsfull. Med utgångspunkt i de uppgifter ungdomarna lämnat, samt att en p1acerandekommun uppgett att det faktiskt saknats mat i kylskåpet vid ett tillfälle, anser IVO att det finns vissa tveksamheter kring om ungdomarna kan erbjudas en vistelse som kan uppfattas som meningsfull. IVO har ovan bedömt att det inte finns någon föreståndare i verksamheten. Föreståndaren har det övergripande ansvaret för verksamheten och ska bl.a. se till att arbetet organiseras så att den enskilde tillförsäkras boende, vård och behandling som är av god kvalitet och uppfyller kraven på säkerhet. De områden som IVO finner bristfälliga i detta beslut ligger inom föreståndarens ansvarsområde. Även om det skulle vara så att föreståndaren faktiskt arbetar kvar, kan IVO konstatera att det inte finns någon vid Frossarbo HVB som har förmågan att organisera verksamheten så att den kan bedrivas i enlighet med kraven på god kvalitet. Detta i sig har betydelse för de inskrivna ungdomarnas möjligheter att kunna få den vård och behandling de har rätt till. De brister som påtalas i detta beslut innebär enligt IVO:s bedömning att verksamheten inte upprätthåller en god kvalitet. Övrigt En placerande kommun har till IVO uppgett att handläggare begärt att handlingar skulle skickas till dem vid två tillfållen i maj 2014 men de skickades aldrig från Frossarbo HVB. Kommunens handläggare uppgav att det finns uppgifier som Frossarbo HVB undanhållit dem som placerande kommun.

15 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (19) En annan placerande kommun har till IVO uppgett att deras klient greps av polis i slutet av maj för drogpåverkan och hämtades av Frossarbos personal, men detta fick kommunen inte meddelande om förrän fyra veckor senare. Vid möte med ledningen ställdes frågor om huruvida Frossarbo HVB bedriver hälso- och sjukvård, då de i sina personallistor uppgivit att de vid behov har tillgång till läkare och psykolog. Ledningen kunde inte ge några konkreta svar på detta. IVO anser att detta är en fråga som behöver utredas ytterligare. Bedömning IVO kan av det anförda ovan, samt av vad som framkommit beträffande lokalerna, dra slutsatsen att de uppgifter som lämnats av verksamheten inte alltid stämmer överens med faktiska omständigheter. Vidare talar uppgifterna rörande förekomst av hälso- och sjukvård för en bristande kunskap inom detta område. Verksamhetens yttrande Verksamheten anför i yttrande den 11juli 2014 att Acevou AB avser att per omgående nollställa verksamheten, dvs, de klienter som idag finns inskrivna ska omgående skriva ut i samråd med placerande kommun. Fram till den 30 september 2014 kommer Acevou AB att rekrytera ny föreståndare, ny verksamhetschef samt ett flertal behandlingsassistenter med hög fonnell utbildning. Den nye föreståndaren kommer att få styrelsens uppdrag att omgående sätta upp en ny organisation med tydlig ansvarsfördelning. Styrelsen kommer att överväga behovet av att ansöka om ändring i nu gällande tillstånd såvitt avser målgruppen och den aktuella hemsidan kommer per omgående att stängas och ornarbetas. I övrigt kommer fastigheten att städas ordentligt såväl invändigt som utvändigt och skadade möbler och inredningsdetaljer kommer att monteras, installeras och bytas ut alternativt lagas. Acevou AB kommer inte att göra några nya inskrivningar förrän IVO lämnat klartecken därtill. Sammanfattande bedömning I 13 kap. 8 SoL regleras möjligheten för IVO att i vissa fall förelägga verksamheter att avhjälpa missförhållanden. Vidare följer av 13 kap. 9 SoL att om ett missförhållande är allvarligt och IVO:s föreläggande inte följts, får inspektionen besluta att helt eller delvis återkalla tillståndet för verksamheten. Om missförhållandet innebär fara för enskildas liv, hälsa och personliga säkerhet i övrigt, far IVO enligt bestärnmelsens andra stycke utan föregående föreläggande besluta att helt eller delvis återkalla tillståndet för verksamheten. Enligt 13 kap. 10

16 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (19) far IVO, om det finns sannolika skäl för att ett tillstånd helt eller delvis konuner att återkallas och ett sådant beslut inte kan avvaktas, besluta att tills vidare helt eller delvis förbjuda fortsatt verksamhet. Av 13 kap. 11 SoL följer vidare att om underlåtenhet att iaktta skyldigheterna enligt lagen om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn är av allvarligt slag, får IVO besluta att återkalla tillståndet för verksamheten. Enligt förarbeten till bestämmelserna (prop. 2008/09:160 s. 83) ska IVO använda förelägganden m.m. restriktivt och i första hand pröva andra vägar att fa verksamhetsansvariga att genomföra nödvändiga förändringar, innan de befogenheter som nämns ovan vidtas. I förarbetena nämns också olika exempel på när befogenheterna kan användas (a prop. s. 82). Ett exempel är om tillsynsmyndigheten vid sin granskning upptäcker att det brister i kompetens hos personalen inom ett visst område som har betydelse för enskildas möjligheter att få de insatser de har rätt till. För att 13 kap. 9 andra stycket SoL ska vara tillämpbar anges i förarbetena (a prop. s. 115) att det krävs att missförhållandena är så allvarliga att de innebär fara för enskildas liv, hälsa och personliga säkerhet i övrigt. Sanktionsmöjligheterna är avsedda att användas endast när missförhållandet är så allvarligt att det inte kan åtgärdas eller om det framgår att den som är ansvarig för verksamheten inte har för avsikt att vidta åtgärder med den skyndsamhet som bedöms behövas. IVO anser att följande missförhållanden finns i verksamheten. Ungdomar som har en alltför svår problematik och som inte kan anses ingå i verksamhetens tillstånd skrivs in i verksamheten, vilket enligt IVO bedömer är ett missförhållande. Dessutom saknar personalen till stora delar den utbildning och erfarenhet man kan kräva vid ett HVB som ska bedriva behandling för att komma till rätta med olika typer av problematiska beteenden och tillstånd. Detta utgör enligt IVO en påtaglig risk för att ungdomarna som är inskrivna vid Frossarbo HVB inte får sina behov tillgodosedda. Såvitt IVO kan bedöma är det sannolikt att det sedan december 2013 inte finns någon föreståndare i verksamheten, vilket kan ha fatt till följd att det finns en rad missförhållanden. Verksamheten har underlåtit att inhämta registerutdrag innan anställning och det är oklart i vilken utsträckning. Lokalema som ungdomarna bor i är nedgångna, slitna och smutsiga. Det finns säkerbetsrisker i fonn av trasiga vitvaror, trasiga fönsterrutor och bortmonterade låskolvar till ungdomarnas rum.

17 Inspektionen för vård och ornsorg Dnr / (19) Det finns brister i dokumentationen och IVO behöver utreda i vilken omfattning det påverkar ungdomarnas möjligheter att få de insatser de har rätt till. Förekomsten av aggressivitet och våld från ungdomarna har betydelse för deras möjligheter att få de insatser de har rätt till i form av ett tryggt och säkert boende, då det inte finns personal med tillräcklig kompetens i verksamheten för att förhindra detta beteende. IVO bedömer att dessa missförhållanden utgör en fara för ungdomarnas liv, hälsa och personliga säkerhet. Utöver de faror som följer av missförhållande, bedömer IVO vidare det finns en fara i att ungdomarna kan missbmka under den tid de är inskrivna i verksamheten. Det finns en fara att de ungdomar som har ett självskadebeteende alternativt är självmordsbenägna inte får den vård och behandling de behöver utav personal med rätt kompetens. Att verksamheten underlåter att inhämta registerutdrag innan ny personal anställs innebär en underlåtelse av verksamheten att vidta de kontroller som åligger den. IVO anser med anledning av detta att det finns sannolika skäl för att verksamhetens tillstånd kommer att återkallas. Med hänsyn till vad som framkommit i denna tillsyn anser IVO att det finns stora tveksamheter kring om den som ansvarar för -verksamheten har för avsikt att vidta åtgärder med den skyndsamhet som bedöms behövas för att avhjälpa de påtalade missförhållandena. Skälen till detta är verksamhetens bristande trovärdighet pga. att man lämnat motstridiga uppgifter i fiera frågor, t.ex. beträffande vilka som arbetar i verksamheten, i vilken omfattning samt vilket ansvar de har, men också att verksamheten inte vidtagit de till IVO redovisade åtgärderna avseende lokalerna. Vidare anser IVO att verksamheten inte kommer att kunna åtgärda bristerna avseende personalens kompetens inom den tid som krävs för att undanröja nämnda faror. Dessutom har placerande kommuner uppgett att begärda handlingar inte lämnas ut av Frossarbo HVB och att incidenter rörande deras placerade ungdom inte rapporteras direkt. IVO bedömer att det inte fmns en sådan ledning och styrning av verksamheten som tillförsäkrar ungdomarna den vård och behandling de behöver och som krävs för att uppnå en god kvalitet i verksamheten. Utredningen visar vidare på att övervägande skäl talar för att verksamheten varit utan föreståndare våren Verksamheten har den 11juli 2014 framfört att verksamheten kommer att nollställas, bl.a. genom att alla ungdomar skrivs ut omgående. Vad

18 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (19) som avses med omgående framgår inte. Även med beaktande av verksamhetens yttrande anser IVO att det fmns en fara för att de redovisade åtgärderna inte vidtas med tillräcklig skyndsannhet och att de faror IVO redovisat ovan kvarstår till den dag ungdomarna skrivs ut. Vidare skulle underlåtenhet att fatta detta beslut innebära att verksamheten kan skriva in ungdomar, trots uppgift om att de inte kommer att göra det. Mot ovanstående bakgrund bedömer IVO att det finns sannolika skäl för att tillståndet kommer att återkallas och att beslutet inte kan avvaktas eftersom det föreligger en fara för de inskrivnas liv, hälsa och säkerhet. IVO beslutar därför att förbjuda fortsatt verksamhet vid Frossarbo HVB tills vidare. IVO:s beslut i detta ärende gäller omedelbart. IVO fnmer dock att verksamheten ska beredas skälig tid för verkställighet av beslutet, vilket bedöms kunna ske innan den 18juli Beslutet gäller i högst sex månader. Om det finns synnerliga skäl, fär beslutets giltighet förlängas med ytterligare sex månader. Beslut i detta ärende har fattats av ställföreträdande generaldirektören Gunnar Moa. 1den slutliga handläggningen har chefsjuristen Anna Sundberg, avdelningschefen Ewa Sunneborn, enhetschefen Agneta Wettergren Grundtman och inspektören Magnus Lagerqvist deltagit. Ställföreträdande avdelningsjuristen Ann-Charlotta Brandett har varit föredragande. För Inspe ten för vård och omsorg G- '66unnar Moa uudlh CAt ar1ottabrandett Hur man överklagar, se bilaga.

19 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (19) BILAGA Hur man överklagar Den som vill överklaga Inspektionen för vård och ornsorgs (IVO) beslut ska skriva till Förvaltningsrätten i Karlstad. Skrivelsen ställs till förvaltningsrätten men ska skickas eller lämnas enligt följande: Postadress: Inspektionen för vård och omsorg Box Örebro Besöksadress: Inspektionen för vård och omsorg Olaigatan 15, Örebro Överklagandet ska ha kommit in till IVO inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock från den dag beslutet meddelades. Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-, jul- eller nyårshelg, räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag. Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som klagande _begär. Inspektionen för vård och omsorgs diarienummer ska även anges.

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2014-03-13 Dnr 8.4.2-568/2014 1(55) Avdelning mitt Anna Hugelius anna.hugelius@ivo.se Båktorp AB Tunaholm 1 611 95 Nyköping Ärendet Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol-

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Lunden i Lidköping.

BESLUT. Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Lunden i Lidköping. BESLUT Inspektionen vård och omsorg 2016-06-16 Dnr 8.4.2-1268/2016-21 1(6) Avdelning sydväst Karin Nyqvist Karin.Nyqvist@ivo.se Lidköpings kommun Social- och arbetsmarknadsnämnden 531 88 Lidköping [LIDKÖPINGS

Läs mer

BESLUT. Ärendet Tillsyn av HVB för barn och unga vid Skogsro HVB i Sorsele Kommun - oanmäld

BESLUT. Ärendet Tillsyn av HVB för barn och unga vid Skogsro HVB i Sorsele Kommun - oanmäld BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-06-16 Dnr 8.4.2-8944/2014-3 1(5) Avdelning nord Gudrun Kågström Lindberg Gudrun.Kagstrom-Lindberggivo.se Skogsro AB Såggatan 3 920 70 Sorsele Ärendet Tillsyn av

Läs mer

Tillsyn av HVB barn och unga vid Stubben i Mellerud

Tillsyn av HVB barn och unga vid Stubben i Mellerud Stubben HVB AB Skållerud 464 40 Åsensbruk Ärendet Tillsyn av HVB barn och unga vid Stubben i Mellerud Beslut Ärendet avslutas. Bakgrund Enligt 3 kap. 19 socialtjänstförordningen (SoF) ska Inspektionen

Läs mer

Föreläggande mot Lövängens behandlingshem enligt 13 kap 8 socialtjänstlagen

Föreläggande mot Lövängens behandlingshem enligt 13 kap 8 socialtjänstlagen Tgi2013 r-i fin BESLUT inspektionen forvárdochomsorg 2014-0545 Dm 3-7-1-17630/2014 1(5) Avdelning sydöst Ingela Hansson m8 1a-han5S n@iv -S LövängensBehandlingshem Appelholmsgatan 9 570 02 Stockaryd Huvudman

Läs mer

BESLUT. Ärendet Föranmäld tillsyn av HVB-hemmet Skogsro enligt 13 kap. 1 socialtjänstlagen

BESLUT. Ärendet Föranmäld tillsyn av HVB-hemmet Skogsro enligt 13 kap. 1 socialtjänstlagen T1_1 2010 v 1.0 BESLUT Tillsynsavdelningen Ingrid Bäcklund Pihlblad ingrid.backlund-pihlblad@socialstyrelsen.se 2012-03-12 Dnr 9.1-6190/2012 1(6) Skogsro AB Såggatan 3 920 70 Sorsele Huvudman Skogsro AB

Läs mer

Huvudman Magelungen utveckling AB

Huvudman Magelungen utveckling AB T2_1 2010 v 1.0 BESLUT Tillsynsavdelningen Eva Stoor Karlberg eva.stoor-karlberg@socialstyrelsen.se 2012-04-16 Dnr 9.1-375/2012 1(6) Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 STOCKHOLM Huvudman Magelungen

Läs mer

IVO:s tillsyn av HVB för barn och unga 2014 och 2015

IVO:s tillsyn av HVB för barn och unga 2014 och 2015 IVO:s tillsyn av HVB för barn och unga 2014 och 2015 Lars Ericsson Karin Gunnervik Jessica Ingemansson Teman för HVB-tillsynen 2015 Nystartade verksamheter Registerkontroll - nationellt tema Dokumentationsgranskning

Läs mer

BESLUT. 2011-01-21 Dnr. Stora Långared 447 94 Vårgårda

BESLUT. 2011-01-21 Dnr. Stora Långared 447 94 Vårgårda jl Socialstyrelsen T/Region SydvästlSek2 Maria Björklund maria.bjorklund@socialstyrelsen.se BESLUT 2011-01-21 Dnr 1(14) Arken Vård och Behandling AB Stora Långared 447 94 Vårgårda Huvudman Arken Vård och

Läs mer

BESLUT. Ärendet Ansökan om överflyttning av ärende från Malmö stad till Trelleborgs kommun

BESLUT. Ärendet Ansökan om överflyttning av ärende från Malmö stad till Trelleborgs kommun BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2014-03-14 Dnr 8.7.4-44536/2013 1(4) Avdelning mitt Solveig Segerholm SoIveig.Segerholm@ivo.se Sökande Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 205 80 Malmö Motpart Trelleborgs

Läs mer

BESLUT. Ärendet Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) av behandlingshemmet 4:e Våningen

BESLUT. Ärendet Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) av behandlingshemmet 4:e Våningen JiL Socialstyrelsen BESLUT 2012-10-23 Dnr 9.1-46133/2012 1(6) T/RegionalatillsynsenhetenSydöst/Sek3 StefanRoman, Stefan.Romangsocialstyrelsen.se 4:e våningen i Jönköping AB Barnarpsgatan 36 553 16 Jönköping

Läs mer

Yttrande gällande tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga vid Gläntan i Vänersborg

Yttrande gällande tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga vid Gläntan i Vänersborg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-08-27 7 (xx) Dnr SN 2015/35 Yttrande gällande tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga vid Gläntan i Vänersborg Sammanfattning Inspektionen

Läs mer

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag G2 2013 v 2.1 2014-01-23 Dnr 10.1-44318/2013 1(8) Avdelning sydväst Annelie Andersson annelie.andersson@ivo.se Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet Enheten för socialjuridik 106 30 Stockholm

Läs mer

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att BESLUT egp inspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3485/20141(7) Avdelningmitt SusanneGerlecz Susanne.gerleczgivo.se Nyköpings kommun Socialnämnden 611 83 Nyköping Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL /(\ BESLUT 1nspekt1onen för vård och omsorg 2015-07-02 Dnr 8.7.1-21178/2015 1(5) Avdelning syd SvenLewin Sven.Lewin@ivo.se Vård- och omsorgsnämnden Båstads kommun 269 80 BÅSTAD Huvudman Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm BESLUT +nspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) Avdelning mitt Cathrine Lauri cathrine.laurigivo.se Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att BESLUT ExP Z6 t C4--61( 756 inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3492/2014 1(8) Avdelningmitt SusanneGerlecz Susanne.Gerleczgivo.se Trosa kommun Socialnämnden 619 80 TROSA Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

inspektionen for vard och omsorg 2013-06-19 Dnr 8.4.2-17710/2013 1(4)

inspektionen for vard och omsorg 2013-06-19 Dnr 8.4.2-17710/2013 1(4) BESLUT inspektionen for vard och omsorg 2013-06-19 Dnr 8.4.2-17710/2013 1(4) Sydvast/Socialtjanst 1 Inger Ekh Inger.Ekh@ivo.sc Bergasa HVB AB Tornasvagen 11 314 98 Torup Arendet Tillsyn av HVB barn och

Läs mer

Inspektionentörvárdochomsorg 2015-12-15 Dnr 8.7.3-36150/2015-15 1(18)

Inspektionentörvárdochomsorg 2015-12-15 Dnr 8.7.3-36150/2015-15 1(18) n W BESLUT Inspektionentörvárdochomsorg 2015-12-15 Dnr 8.7.3-36150/2015-15 1(18) Avdelning sydöst Ingela Hansson ingela.hansson@ivo.se Bogården AB Slakthusvägen 3 602 28 Norrköping Huvudman Bogården AB,

Läs mer

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om stödboende

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om stödboende REMISSVAR 2016-03-18 Dnr 3.9:0100/16 Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om stödboende (Dnr 1953/2016) Inledning Förslaget behandlar föreskrifter

Läs mer

Hem för vård eller boende (HVB) Vet du vilka rättigheter du har?

Hem för vård eller boende (HVB) Vet du vilka rättigheter du har? Hem för vård eller boende (HVB) Vet du vilka rättigheter du har? Dina rättigheter för dig som bor på ett hem för vård eller boende (HVB) Alla barn har lika värde. Du och alla andra barn har rätt att växa

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS.

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS. '" 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-12-02 Avdelning mitt Gustav Grek gustav.grek@ivo.se BESLUT Dnr 8.7.3-33481/2014-1 1(6) Personlig Brukareassistans i Skandinavien AB Köpmangatan 7, 1 tr 702 10 Örebro

Läs mer

Sida 1(5) Rutin för rapport om missförhållanden inom socialtjänsten. Antagen av socialnämnden Reviderad

Sida 1(5) Rutin för rapport om missförhållanden inom socialtjänsten. Antagen av socialnämnden Reviderad 1(5) Rutin för rapport om missförhållanden inom socialtjänsten Antagen av socialnämnden 2009-11-16 Reviderad 2011-09-26 Lex Sarah 2(5) Rapport Vad skall rapporteras och när En rapport enligt Lex Sarah

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer xxxxxxxx Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 2/6 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 5 Anmälningsskyldighet... 5 Handläggning och hantering av anmälan... 6 Information

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2009:596 Utkom från trycket den 9 juni 2009 utfärdad den 28 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

Läs mer

Anmälan enligt lex Sarah enligt socialtjänstlagen (SoL) inom verksamhetsområde Barn och familj vid socialtjänsten i Motala kommun

Anmälan enligt lex Sarah enligt socialtjänstlagen (SoL) inom verksamhetsområde Barn och familj vid socialtjänsten i Motala kommun BESLUT inspektionenforvårdochomsorg Avdelning sydöst Cecilia Lobos Cecilia.Lobosgivo.se 2013-09-04 Dnr 8.1.2-30137/20131(5) Motala kommun Socialnämnden 591 86 Motala Ärendet Anmälan enligt lex Sarah enligt

Läs mer

f_lv-7/\ Inspektionen för vård ochomsorg Dnr / (11) Ärendet Inledning BESLUT

f_lv-7/\ Inspektionen för vård ochomsorg Dnr / (11) Ärendet Inledning BESLUT Tg12013 f_lv-7/\ BESLUT Inspektionen för vård ochomsorg 2016-03-23 Dnr 8.7.1-9400/2016-1 1(11) Avdelning sydväst Lars Ericsson Lars.Ericsson@ivo.se Socialnämnden i Skövde kommun 541 83 Skövde Ärendet Föreläggande

Läs mer

Övergripande rutin för Lex Sarah

Övergripande rutin för Lex Sarah Ansvarig Bengt Gustafson, produktionschef Dokumentnamn 5.1.2 Lex Sarah rutin Upprättad av Elisabet Olsson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Processområde 5.1 Systematiskt

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av handläggning av ärende vid socialtjänsten i Jönköping

BESLUT. Tillsyn av handläggning av ärende vid socialtjänsten i Jönköping /(\ BESLUT 1nspekt1onen för vård och omsorg 2015-05-12 Dnr 8.5-6836/2015-9 1(10) Avdelning sydöst Alexandra Engelholm, Alexandra.Engelholm@ivo.se Jönköpings kommun Socialnämnden Kansliet för nämndservice

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

Förlängning av internavtal med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende Villa Djurgården 2016-01-01 2016-12-31

Förlängning av internavtal med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende Villa Djurgården 2016-01-01 2016-12-31 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Edlund Johan Datum 2015-11-23 Diarienummer SCN-2015-0360 Socialnämnden Förlängning av internavtal med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende Villa Djurgården 2016-01-01

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

BESLUT Dnr /20141(5) Strängnäs kommun Socialnämnden STRÄNGNÄS

BESLUT Dnr /20141(5) Strängnäs kommun Socialnämnden STRÄNGNÄS BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3490/20141(5) Avdelning mitt Tor Nilsson tor.nilssongivo.se Strängnäs kommun Socialnämnden 645 80 STRÄNGNÄS Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga If'\ 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-01-31 Dnr 10.1-45335/2013 1(2) Avdelning syd Elisabet Marklund elisabet.marklund@ivo.se Socialstyrelsen 106 30 Stockholm socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Yttrande

Läs mer

BESLUT. Klagomål om bristande handläggning av barnavårdsärende vid socialtjänsten,

BESLUT. Klagomål om bristande handläggning av barnavårdsärende vid socialtjänsten, Box 423registrator@ivo.se BESLUT inspektionen förvårdochomsorg 2014-10-21 Dnr 8.2-35548/20131(22) Avdelning mitt Christine Nilsanius Christine.Nilsanius tvo.se Fagersta kommun Socialnämnden, 737 80 Fagersta

Läs mer

Utredning om barn och unga

Utredning om barn och unga Utredning om barn och unga KONTAKTA SOCIALTJÄNSTEN Både barn och vuxna kan ta en kontakt med oss inom socialtjänsten. Det kan vara en anmälan om misstanke att barn far illa, ansökan om hjälp eller stöd

Läs mer

BESLUT. Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

BESLUT. Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. BESLUT Dnr 6.3.1-23520/2015 1(9) 2015-08-27 Sköndals HVB och Familjehem AB Turingegatan 22 151 36 Södertälje Ärendet Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453),

Läs mer

BESLUT. ansökningar om bistånd utreds och avgörs med ett beslut.

BESLUT. ansökningar om bistånd utreds och avgörs med ett beslut. BESLUT inspekhonenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3480/20141(7) Avdelning mitt Tor Nilsson tor.nilssongivo.se Flens kommun Socialnämnden 642 81 Flen Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn enligt

Läs mer

Välkommen till Återföringsdialog!

Välkommen till Återföringsdialog! Välkommen till Återföringsdialog! Vilka faktorer kan stärka kvaliteten i HVB för vuxna? På vilket sätt kan tillsyn och granskning påverka kvaliteten? Agneta Krantz, Ulf Modin, Magdalena Helgesson och Lena

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren /(\ BESLUT inspektionen för värd och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13098/2014 1(5) Avdelning sydväst Lisbeth Abrahamsson lisbeth.abrahamsson@ivo.se Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Vårdgivare Region Halland

Läs mer

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte SAS Sida: 1 (5) 1. Riktlinjernas bakgrund och syfte Det finns en skyldighet att dokumentera genomförandet om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn. gällande fristående förskola och fritidshem samt pedagogisk omsorg

Riktlinjer för tillsyn. gällande fristående förskola och fritidshem samt pedagogisk omsorg Riktlinjer för tillsyn gällande fristående förskola och fritidshem samt pedagogisk omsorg 1. Tillsyn Utbildningsnämnden ansvarar för tillsyn av fristående förskolor och fritidshem som kommunen har godkänt

Läs mer

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att /9--/y/ce BESLUT inspektionenforvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3493/20141(7) Avdelningmitt CathrineLauri Cathrine.laurigivo.se Vingåkers kommun Socialnämnden 643 80 Vingåker Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Nämnden anförde i remissvaren i huvudsak följande (de bilagor som omnämns har här utelämnats):

Nämnden anförde i remissvaren i huvudsak följande (de bilagor som omnämns har här utelämnats): BESLUT Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2015-03-18 Dnr Sid 1 (5) Kritik mot Socialnämnden i Säters kommun, som beslutat att omplacera 16-åriga ensamkommande barn utan att barnen hade hörts i ärendet

Läs mer

Beslut IVO - Yttrande angående hjälp och stödinsatser vuxna missbrukare

Beslut IVO - Yttrande angående hjälp och stödinsatser vuxna missbrukare Protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-03 Sida 11(25) Socialnämndens arbetsutskott SNau 100 Beslut IVO - Yttrande angående hjälp och stödinsatser vuxna missbrukare Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

BESLUT. Den 6 mars 2014 genomförde två inspektörer från IVO en anmäld inspektion av verksamheten genom att granska ett urval av anmälningar

BESLUT. Den 6 mars 2014 genomförde två inspektörer från IVO en anmäld inspektion av verksamheten genom att granska ett urval av anmälningar BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3482/20141(8) Avdelningmitt SusanneGerlecz Susanne.Gerleczgivo.se Gnesta kommun Socialnämnden 646 80 Gnesta Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Föreläggande vid vite

Föreläggande vid vite Beslut Tierps kommun Dnr 43-2013:4718 Föreläggande vid vite efter tillsyn av Tierps kommun 1 (5) Tillsyn i Tierps kommun Beslut Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 och 27 skollagen (2010:800)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2012:940 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt

Läs mer

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn 1 Inledning Alla som arbetar inom socialnämndens eller vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska medverka till att den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Ljusdal

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Ljusdal TILLSYNSRAPPORT 1 (9) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Ljusdal Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer xxxxxxxx Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

SOSFS 2003:20 (S) Hem för vård eller boende. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2003:20 (S) Hem för vård eller boende. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) frfattningssam och ling allmänna råd Hem för vård eller boende Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården 2015-09-15 1(7) Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård när det gäller personer

Läs mer

(4) Sodalstyrelsen. Tillsyn enligt 13 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453), SoL, av Nämndemansgården Ungdom Tyresö (Nämndemansgården)

(4) Sodalstyrelsen. Tillsyn enligt 13 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453), SoL, av Nämndemansgården Ungdom Tyresö (Nämndemansgården) (4) Sodalstyrelsen BESLUT Tilisynsavdelningen Karin Jaensson karin.jaensson@socialstyrelsen.se 2011-03-21 Dnr 92-37626/2010 1(8) Nämndemansgården i Sverige AB 275 63 BLENTARP Huvudman Nämndemansgården

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby Vård och omsorg 1(5) Riktlinjer för rapportering om missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) lex Sarah Syfte

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Dokumentets syfte Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att ensamkommande barn som placerats i Nacka kommun får en rättssäker handläggning.

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn TILLSYNSRAPPORT 1 (8) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Tillsyn - äldreomsorg

Tillsyn - äldreomsorg Datum Diarienr 2011-12-07 876-2010 TioHundranämnden Box 801 761 28 Norrtälje Tillsyn - äldreomsorg Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att TioHundranämnden i strid med 6 lagen om behandling

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Tillsyn av HVB barn och ungdom enligt 13 kap 1 SoL vid Stubben i Mellerud

Tillsyn av HVB barn och ungdom enligt 13 kap 1 SoL vid Stubben i Mellerud BESLUT 2013-02-20 Dnr 9.1-44285/2012 1( Tillsynsavdelningen Karin Gunnervik Karin.Gunnervik@socialstyrelsen.se Stubben HVB AB Skållerud 464 40 Åsensbruk Huvudman Stubben HVB AB Ärendet Tillsyn av HVB barn

Läs mer

BESLUT. 2015-03-16 Dnr 8.7.3-8394/2015-1 1(42) Ärendet Återkallelse av tillstånd

BESLUT. 2015-03-16 Dnr 8.7.3-8394/2015-1 1(42) Ärendet Återkallelse av tillstånd BESLUT inspekhonenförvårdochomsorg 2015-03-16 Dnr 8.7.3-8394/2015-1 1(42) Avdelning mitt Johanna Fransson Johanna.Fransson ivo.se 4 You i Dalarna AB Teatergatan 4 784 35 Borlänge Ärendet Återkallelse av

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Version Datum Utfärdat av Godkänt Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen. Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin

Version Datum Utfärdat av Godkänt Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen. Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2010-05-05 Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen 4 2014-06-24 Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin Förvaltningsledningen 5 2015-01-05 Ingrid Olausson,

Läs mer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer 201002 Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer Bakgrund Aktuell lagstiftning I Socialtjänstlagens 11kap. 5 framgår att handläggningen av ärenden som rör

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår?

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår? 2009-09-28 Dnr SON 97/2009-79 1 (5) Rutin för anmälan och handläggning av allvarliga missförhållanden enligt 14 kap. 2 SoL (Lex Sarah) Inledning Som huvudman för socialtjänsten har Täby kommun, socialnämnden,

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg RIKTLINJER, REVIDERADE 1(7) Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Dnr 2010/666 609 Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg Enligt 25 kap. 2 skollagen (2010:800) ska kommunen sträva efter

Läs mer

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna Mars 2010 Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse enligt

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg: Klagomål om handläggning av barnavårdsärende vid socialtjänsten, Uppsala, dnr /

Inspektionen för vård och omsorg: Klagomål om handläggning av barnavårdsärende vid socialtjänsten, Uppsala, dnr / SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Jeremiasen Ola Datum 2015-05-26 Diarienummer SCN-2015-0197 Inspektionen för vård och omsorg: Klagomål om handläggning av barnavårdsärende vid socialtjänsten, Uppsala, dnr

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 24 juni 2015 KLAGANDE Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg MOTPART Inspektionen för vård och omsorg Box 45184 104 30 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Inspektionen för vård och omsorg (IVO) En regionaliserad verksamhet Insynsråd Generaldirektören Internrevision Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Generaldirektörens stab Avdelningen för analys

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn Beslut 2010-09-22 Diarienummer 9.1-18156/2010 1(12; MARKS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden Marks kommun 511 80 Kinna Diarienr 2010-09- 2 2 Qiarieplanbeteckn

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:776 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga; SFS 2003:406 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom individ och familjeomsorg (IFO)

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom individ och familjeomsorg (IFO) 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2014-10-16 Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom individ och familjeomsorg (IFO) samt Rutin för Lex Sarah-anmälningar

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Särskilda ungdomshem (SiS) Vet du vilka rättigheter du har?

Särskilda ungdomshem (SiS) Vet du vilka rättigheter du har? Särskilda ungdomshem (SiS) Vet du vilka rättigheter du har? Till dig som är inskriven på ett särskilt ungdomshem De särskilda ungdomshemmen drivs av Statens Institutionsstyrelse (SiS). Om du är inskriven

Läs mer