Vision och verksamhetsidé

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vision och verksamhetsidé"

Transkript

1 Verksamheten 2004

2 Vision och verksamhetsidé Fortifikationsverket är försvarets hyresvärd. Vi siktar på att bli Sveriges bästa förvaltare av ändamålsfastigheter, det vill säga sådana fastigheter som bara kan användas till ett särskilt ändamål. Ledningen för verket har lagt fast en vision och en verksamhetsidé. Vision: Fortifikationsverket skall genom professionalism och effektivitet vara ledande inom förvaltning av ändamålsfastigheter Verksamhetsidé: Att tillhandahålla av försvaret efterfrågade lokal-, mark- och anläggningsresurser till långsiktigt sänkta kostnader Visste du det här? Namnet Fortifikationsverket kommer av latinets fortificatio som betyder göra stark, befästa. Fortifikationsverket är ett av landets största statliga verk. Fortifikationsverket är Sveriges största fastighetsförvaltare sett till förvaltad bruttoarea, (BTA). Kaserner, soldattorp, förråd, övningsområden och flygfält är exempel på byggnader vi förvaltar. Fortifikationsverket förvaltade vid utgången av 2004: byggnader 4,6 miljoner kvadratmeter BTA tunga befästningar anläggningsobjekt truppbefästningar Ca 20 flygfält hektar mark hektar skogsmark Andra fakta: kubikmeter skog avverkades nyttjanderättsavtal finns inom verket kvadratmeter lokaler avyttrades under hektar mark avyttrades under 2004 Under året har verket investerat för 657 miljoner kronor Bilden till höger föreställer den nya matsalen i Såtenäs. Ovan syns det nya flygledartornet i Luleå som invigs under Verksamheten 2004

3 Året som gick Innehåll Ett försvarsbeslut fattades i riksdagen i december Beslutet får stor påverkan på Fortifikationsverkets verksamhet. Organisationen förbereddes under året genom att en avvecklingsorganisation skapades som var redo att börja arbeta med kort varsel efter riksdagsbeslutet. Informationsinsatser gjordes på de orter som föreslogs för nedläggning. Omfattande insatser genomfördes för att bistå Försvarsmakten med faktaunderlag inför deras planering. Under året drevs ett organisatoriskt utvecklingsarbete, dels för att stärka styrningen inom verket, dels för att kunna hantera den framtida verksamhetsvolymen bättre. Den nya organisationen införs i sin helhet under Exempel på förändringar är bildandet av en intern servicefunktion på huvudkontoret, sammanslagning av verksamhetsområdena Domän och Försäljning till en gemensam avdelning samt minskningen av antalet fastighetsområden från nio till fyra. Ett effektiviseringsprojekt har startats. Projektet drivs i tre delar, ett för administration, ett för driftsverksamheten och ett för att minska energikostnaderna. Målet är att sänka kostnaderna med 100 miljoner kronor fram till och med år Under året påbörjades en miljörevision inom verket. Miljörevisionen är en del i utvecklingen av ett miljöledningssystem. I samverkan med Statens fastighetsverk har Fortifikationsverket satsat på en bred ledarskapsutbildning. De allra flesta av verkets chefer deltar i utbildningen. Vision och verksamhetsidé 2 Året som gick 3 GD kommentar Viktiga händelser under tio år 5 Myndighetspresentation 6 Nya skollokaler i funktionell miljö 7 Vad förvaltar Fortifikationsverket? 8 En fastighetsenhet i tvärsnitt 9 Med sikte mot framtiden 10 Ett positivt samarbete 11 Våra verksamhetsområden 12 Kundperspektivet 18 Nära kontakt med hyresgästen 19 Ekonomiperspektivet 20 Sparar energi - och miljö 21 Medarbetarperspektivet 22 En dag i driften 24 Ansvar för historien 25 Arbetssättsperspektivet 26 Miljöarbetet inom Fortifikationsverket 28 Finansiell redovisning 31 Tilläggsupplysningar och noter 36 Styrelsen 47 På investeringssidan har det under året arbetats med en rad intressanta projekt. Avvaktan inför Försvarsbeslutet har dock gjort att investeringsvolymerna sjunkit. Bygget av ett nytt flygledartorn i Luleå, ansiktslyftningen av Tånguddens hamn i Göteborg och uppförandet av en inomhusskjutbana i Kungsängen är exempel på projekt som pågått. Under 2004 har kvadratmeter lokaler och 450 hektar mark avyttrats. Tio stycken försäljningar medförde högre köpeskilling än 1 miljon kronor. Cirka 100 stycken försäljningar omfattade köpeskillingar under kronor. Teknikutveckling har varit ett ledord inom verket år Ett nytt intranät har lanserats, den externa webbsidan har utvecklats och IT-plattformen har bytts ut för att spara pengar och förenkla vardagen för alla medarbetare. Därutöver drevs utvecklingen av ett driftsstödssystem vidare. Systemet ska bland annat hjälpa medarbetarna i driften med kommunikation, planering och rapportering. Foto: Claes Tillander, Monica Strandell, Mic Calvert, Kenneth Nilsson, Magnus Sand, Risto Svensson, Fortifikationsverkets bildarkiv, Försvarets bildbyrå, Fotograf Niclas Skribenter: Kenneth Nilsson, Magnus Sand, Ulrika Lundgren, Sofia Löfberg, Anders Böhlin, Morgan Eriksson, Emma Matsson, Anna Saga Jannsen, Ann Jansson, Klas Johansson, Helena Andersson Tryck och repro: Ågerups Projektledning, grafisk form och original: Trafalgar Omslagsbild: Administrationsbyggnad på Ing 2 i Eksjö flankeras av två kaserner. Byggnaderna uppfördes så sent som Verksamheten

4 GD kommentar 2004 År 2004 har Fortifikationsverket präglats av omställning. Inte bara genom att vi arbetat för att anpassa organisationen inför försvarsbeslutet som fattades i december, vi har också arbetat med att modernisera vår verksamhet på flera sätt. Under året tog vi flera viktiga steg i utvecklingsarbetet. Att äga och förvalta försvarets fastigheter är ett viktigt uppdrag. Vi ansvarar för en stor del av statens fastighetstillgångar och måste hela tiden se till att skattepengarna hanteras på mest effektiva sätt. Våra kunder ska känna att vi erbjuder bra lokaler till en skälig hyra och rikets medborgare ska känna att vi gör vårt bästa för att driva en effektiv fastighetsförvaltning. Det bokförda värdet på beståndet uppgick under året till cirka tio miljarder kronor. Omsättningen under året uppgick till 3,1 miljarder kronor. Vid årets slut kunde vi konstatera att verksamheten drivits med ett positivt resultat, omfattande 136 miljoner kronor efter avkastningskrav och avsättningar. Överskottet beror bland annat på lägre räntekostnader samt de framgångsrika ansträngningarna att minska kostnaderna runt om i organisationen. Vi kommer att reducera hyran för våra kunder inom försvarssektorn, som en konsekvens av detta resultat. Ett viktigt arbete som drivits under året är Effektiviseringsprojektet. Det syftar till att sänka kostnaderna inom drift och administration samt minska mediaanvändningen (el, värme och vatten). Mängder av goda idéer har sammanställs under året. Under 2005 går projektet in i en ny fas med genomförande av idéerna. Målsättningen är att fram till 2006 minska kostnaderna med 100 miljoner kronor. Vi stod under 2004 inför ett försvarsbeslut och det ledde till att investeringsvolymerna var något lägre än normalt. Sammanlagt investerade vi för våra kunders räkning ändå för 657 miljoner kronor under året. Några viktiga projekt var det nya flygtornet i Luleå och den nya inomhusskjutbanan i Kungsängen. Båda ska tas i bruk tidigt under Swedints nya utbildningslokaler på Kungsängen färdigställdes under början av 2004 och verksamheten i dem är nu i full gång. I positiv samverkan med de fackliga organisationerna har verket arbetat för att hitta en organisationsmodell som kan möta de krav som försvarsbeslutet ställer på oss. Vi har skapat en separat avvecklingsorganisation för att hantera den övertalighet och den verksamhetsavveckling som följer av försvarsbeslutet, stärkt vår investeringsfunktion för framtiden och ökat huvudkontorets möjligheter att tydligare stödja produktionen ute i landet. Genom omorganisationen reduceras administrationen, särskilt på regional nivå där det blir fyra fastighetsområden istället för nio. Den nya regionala organisationen syftar till att ytterligare underlätta en positiv utveckling av kundrelationen. Under året har en stor inventering gjorts av medarbetarnas kunskaper. Materialet samlas i en databas. Detta kan nu ligga till grund för att stärka oss för framtiden och utveckla vårt kunnande vidare utifrån inventeringens visade behov. Medarbetarnas egna önskemål om kompetensutveckling och åsikter om arbetet har tagits upp i de utvecklingssamtal som hållits i hela organisationen. Vi skapade under 2004 en bra plattform för det fortsatta moderniseringsarbetet inom Fortifikationsverket. Jag är övertygad om att 2005 ska bli ett år där vi tar ytterligare steg i utvecklingen att underlätta försvarets omstrukturering och tillhandahålla effektivt förvaltade byggnader och anläggningar. Jag vill avslutningsvis tacka alla medarbetare för en bra insats 2004 och kunderna för ett gott samarbete. Eskilstuna, Sören Häggroth 4 Verksamheten 2004

5 Viktiga händelser under tio år Fortifikationsverket fyllde under 2004 tio år. Myndigheten har anor sedan 1600-talet, men i sin moderna form har verksamheten bedrivits sedan Övergången till en från försvaret fristående myndighet skedde i enlighet med riksdagens fastighetsreform, som syftade till att skapa en bättre kontroll över och en bättre kvalitet i det statliga fastighetsägandet. Under dessa tio år har verket genomgått en rad stora och små förändringar. De tre största förändringarna är själva uppbyggnaden av Fortifikationsverket den 1 juli 1994, övertagandet av fastighetsdriften 1 juli 1997 och outsourcingen av lokalvården 1 mars Några viktiga händelser i Fortifikationsverkets historia illustreras i tabellen till höger. Under 2004 firades jubileet med bland annat en jubileumskonferens med deltagare från ledande fastighetsförvaltare, företrädare för kunderna och finansminister Bosse Ringholm Juli Mars Fortifikationsverket bildas. Torsten Engberg utses till Fortifikationsverkets första generaldirektör. Det första ramavtalet mellan Försvarsmakten och Fortifikationsverket undertecknas Mars Uppbyggnad av ett internt IT-nät startas November December 1997 Januari April Juni Oktober December 1998 Nov Y2K-projektet startar September December 2000 Januari Maj Den första kundundersökningen inom verket presenteras. Invärdering av fastighetsobjekt avslutas som centralt projekt. Förvaltningsavdelningar bildas. Upprättande och undertecknande av upplåtelseavtalen förs ut regionalt. Totalhyresmodellen presenteras. Fastighetsdriften förs över till Fortifikationsverket. Försvarsmakten organiserar ANFA (Anläggnings- och fastighetskontor). Regeringsuppdrag att införa ett miljöledningssystem. Jane Cederqvist tillträder som generaldirektör. Regeringsuppdrag att utreda och verkställa avyttringsprocessen för försvarsbeslut Kraftsamling för att kvalitetssäkra fastighetsregistret startar. Riksdagen fattar försvarsbeslut Oktober Regeringen beslutar att Fortifikationsverket ansvarar för nyttjanderätter Januari Mars November Ny organisation med Verksamhetsområden och Fastighetsområden tas i drift. Lokalvård i ej sekretessbelagda lokaler förs över till Sodexho AB. Överföringen av nyttjanderätter till Fortifikationsverket avslutas Januari Februari Maj Augusti Sören Häggroth tillträder som generaldirektör. Hyresmodell 2003 presenteras. Dialog Stormöte i Malmö för alla medarbetare. Effektiviseringsprojektet startar. Officersmässen Trianon i Eksjö är förmodligen världens äldsta, i bruk varande officersmäss, och definitivt en av Sveriges vackraste. Dessutom har mässen en helt unik historia eftersom den följt med sitt regemente vid flyttning till ny plats tre gånger. Verksamheten

6 Myndighetspresentation Fortifikationsverket är försvarets hyresvärd och äger och förvaltar försvarssektorns mark, anläggningar och lokaler runt om i landet. I nära samverkan med kunderna eftersträvas en långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv fastighetsförvaltning. Det är verkets uppgift att tillhandahålla Försvarsmaktens grund- och krigsorganisation med de anläggningar, lokaler och övningsområden som de behöver för att utföra sina uppgifter. Planeringen för att tillhandahålla önskemålen från armén, marinen och flygvapnet sker i nära samverkan med Försvarsmakten. Utöver Försvarsmakten, som är den största hyresgästen, finns bland andra FMV, FOI och FRA. Verkets styrelse har fullt verksamhetsansvar och ger en arbetsinriktning för året utifrån regeringens regleringsbrev och gällande direktiv och förordningar. Finansdepartementet är, liksom för de andra statliga fastighetsförvaltarna, huvudman för Fortifikationsverket. Med stöd av en ledningsgrupp leds den operativa verksamheten av generaldirektören från huvudkontoret i Eskilstuna. De senaste åren har ambitionen varit att ansvar för verksamheten ska tas så långt ut i organisationen som möjligt. Under 2004 drevs verksamheten i fyra verksamhetsområden. Dessa är: Lokaler och mark, som är det största verksamhetsområdet inom Fortifikationsverket. Verksamhetsområdet är indelat i nio regionala fastighetsområden (FO), geografiskt fördelade över landet och med ansvar för investering, uthyrning, planerat underhåll och drift. Inom varje FO finns ett antal lokala fastighetsenheter. Fortifikation, som ansvarar för de anläggningar som hyrs ut till Försvarsmakten och andra aktörer inom totalförsvaret. De har också ett forsknings- och utvecklingsansvar inom sitt kompetensområde. Försäljning, som omfattar försäljning av fastigheter samt rivning och överföring till annan statlig myndighet av fast egendom och tillbehör till fast egendom. Domän, som ansvarar för skogsbruket och verkets nyttjanderätter inom jakt, fiske, jordbruk och fritidshus med mera. Under 2005 ändras Fortifikationsverkets organisation. Domän och Försäljning slås samman till en Markavdelning. Antalet fastighetsområden inom Lokaler och mark reduceras till fyra, som en effekt av försvarsbeslutet. Mer information om verksamhetsområdena finns längre fram i denna verksamhetsberättelse. 6 Verksamheten 2004

7 Nya skollokaler i funktionell miljö När Swedint (Försvarsmaktens centrum för internationell verksamhet) flyttade sin verksamhet från Almnäs samlokaliserades de med Livgardet på Kungsängen. För Fortifikationsverkets del innebar detta ett stort paket av om- ny- och tillbyggnader. Här presenteras arbetet med en del av detta paket, nämligen den nya skolbyggnaden som invigdes i början av Uppgiften var att skapa nya lokaler för Swedint på Kungsängen, när verksamheten flyttade dit från Almnäs utanför Södertälje. Målformuleringen från brukarna inom Försvarsmakten var tydlig. Miljön skulle vara lika bra som i de lokaler man lämnade och byggnaden skulle vara representativ som försvarets ansikte utåt i den internationella verksamheten. Kasernområdet uppfördes under en kort period i slutet av 60-talet. Karaktären är mycket enhetlig med väl sammanhållen bebyggelse och ett fint samspel mellan byggnader, öppna ytor och återstående naturmark. Byggnaderna har fasader av betongelement och blåmålade snickerier. Fortifikationsverkets planprogram angav förutsättningarna att anpassa den nya byggnaden till de omkringliggande och områdets speciella modernistiska karaktär. Tilltalande miljö Resultatet blev en tillbyggnad på kvadratmeter till den befintliga skolbyggnaden. Tillbyggnaden består av två byggnadskroppar. Skolbyggnaderna ligger centralt inom regementsområdet med huvudentrén mittemot restaurangen och bildar en liten innergård. Marken som togs i anspråk var en yta för parkering och uppställning och man har lyckats bevara större delen av det naturområde som ligger mittemot restaurangen. Framför entrén och mittemot restaurangen ligger den så kallade piazzan som möjliggör samling och ceremonier och som fått nytt liv genom de nya byggnaderna. Den invändiga miljön är ljus och tilltalande med tillskott av takljus och stora fönster i lektionssalarna. Glaspartier till vissa lektionssalar med björkfanér i partier och dörrar förstärker det blonda intrycket. Lektionssalarna är av olika storlek och i stort uppbyggda som i det väl utprovade Almnäs. Enkelt att hitta Kommunikationerna är enkla korridorstråk det är lätt att orientera sig i byggnaderna. Gemensamma utrymmen ligger i anslutning till lektionssalarna och entrén, här finns generösa dagrum och även bibliotek. Den yttre utformningen växte fram under projektets gång. Lokalerna har en gestaltning som i sin klara uppbyggnad och sitt rationella formspråk väl ansluter till den befintliga funktionalistiska arkitekturen. Fasadmaterialet är liksom i tidigare byggnader betongelement med horisontella fönsterband men här med inslag av trä i fönsterpartierna. Sammanfattningsvis har skolbyggnaden blivit ett bra hus som både passar in på platsen och även tillför platsen något nytt. Fakta Byggtid för skolbyggnaden: 12 mån Invigning: I början av 2004 Total nybyggnadsyta: kvm Investeringskostnad: 70 miljoner kronor Arkitekt för skolbyggnaden: Arosgruppen Arkitekter AB i Uppsala genom Mats Johansson och Ulf Ärlebrand Utomhusbild och inomhusmiljöer från den nya skolbyggnaden på Kungsängen. Verksamheten

8 Vad förvaltar Fortifikationsverket? Fortifikationsverkets byggnader spänner över hela skalan från enkla kallförråd över historiskt värdefull miljö till teknikintensiva och avancerade nybyggnader. Byggnaderna delas in utifrån sin funktion i förläggningsbyggnader, byggnader för utbildning och administration, förplägnad, förråd och materielunderhåll. Generellt är förläggnings- och kontorsbyggnader av äldre datum än byggnader för materiel, förplägnad och förråd. För de senare har den tekniska utvecklingen drivit på förnyelsen. Byggverksamheten har i stort sett alltid styrts av försvarsbeslut av olika slag och såväl uppbyggnaden av regementen som avvecklingen av dem avspeglar både historia och teknisk utveckling. Anpassade byggnader I början av förra seklet uppfördes ett stort antal regementen, närmare bestämt 44 stycken, efter beslutet om 1901 års härordning, när Indelningsverket avskaffades. Det mycket omfattande byggnadsprogrammet genomfördes rationellt och i stort sett efter tre olika typritningsserier. Detta gör att dessa regementen påminner om varandra i storlek och utseende. De är välbyggda och generella och har kunnat anpassas efter försvarets växlande behov. Under 40-talet följde en utbyggnad för framför allt flygets behov. Flygflottiljerna skiljer sig från de tidigare regementena; de är ofta låga och glesa, skall vara svåra att upptäcka och väl anpassade i terrängen. Bristen på pengar och den framväxande funktionalismen medförde enkelhet, men här finns ofta fina proportioner och detaljer. Slutligen tillkom de senaste regementen präglade av sin tids anda i slutet av 60- talet fram till 80-talet. Här kan nämnas funktionalistiska Livgardet i Kungsängen från sent 60-tal och K4 i Arvidsjaur från 80-talet, som tillåtits vara lite mer originellt. På samtliga äldre regementsområden har nya typer av byggnader under årens lopp tillkommit, allteftersom teknisk utveckling och ny försvarsinriktning har ställt förändrade krav. Ofta är dessa seriebyggnader som uppförts över hela landet. Moderna flygfält Försvarets uppgifter och landets behov av försvarsförmåga har de senaste åren ändrats i grunden. Tyngdpunkten har förskjutits från ett territoriellt försvar till ett internationellt insatsförsvar. Detta har även inneburit att anläggningsbeståndet måste anpassas till den nya situationen. Det är främst tunga befästningar från 50- och 60-talet och ett stort antal truppbefästningar som avvecklas. De nyinvesteringar som genomförs omfattar i huvudsak ombyggnader och anpassningar av äldre anläggningar för radio- och telesamband. Även flygfälten har varit föremål för viss ombyggnad och modernisering. Skogsinnehavet växte Fortifikationsverkets skogsförvaltning sträcker sig över hela landet. Av de omkring hektar mark verket förvaltar är skogsmark. På 60-talet var den siffran mindre, omkring hektar. Många av de markområden som verket förvaltar har funnits i försvarets ägo sedan lång tid. Romme hed och Ränne slätt är exempel på sådana. En tillväxtperiod i ägandet skedde under det kalla krigets tid. Under och 90-talen balanserades beståndet och nu avvecklas markområden utifrån de senaste försvarsbeslutens inriktning. Behovet av övning, det säkerhetspolitiska läget och vapensystemens säkerhetsavstånd har styrt markinnehavets storlek genom åren. Skogsförvaltningen sköttes tidigare operativt av Försvarsmakten. Skogsförvaltningen hanteras sedan den 1 juli 1994 av Fortifikationsverket. 8 Verksamheten 2004

9 Till vänster: Uppställningsplats för fordon på P10. Till höger: Musiksoldater exercerar på kaserngården i Strängnäs. En fastighetsenhet i tvärsnitt Fastighetsenheten i Strängnäs kan tjäna som exempel på en typiskt fastighetsenhet i tvärsnitt både avseende historik och uppbyggnad. Fastighetsenhet (Fe) Strängnäs förvaltar cirka kvadratmeter lokaler och drygt hektar mark. Det förvaltade beståndet är spritt över hela Södermanland och omfattar lokaler för Försvarsmakten och Försvarets materielverk. Huvuddelen utgörs dock av Södermanlands regemente P10 i Strängnäs. P10 uppfördes 1923 efter dåvarande kasernbyggnadsnämndens typritningar. I anslutning till regementsområdet ligger det senare uppförda motorområdet med verkstäder, spolhall, garage och uppställningsplatser. Här finns även olika utbildningsanordningar, till exempel broslagningsplatser. På ytterligare avstånd finns de miljöprövade övnings- och skjutfälten, vilka även omfattar rester av äldre lantlig bebyggelse och bybildningar. Under de dryga 80 år som regementet funnits i Strängnäs har det hela tiden förändrats och utvecklats. I takt med Försvarsmaktens motorisering och mekanisering har nya byggnader uppförts eller befintliga byggts om. Mark har köpts in för att tillgodose det ökade behovet av stora fält för övning. Även kraven på stöd avseende drift och löpande underhåll har förändrats och ökat när byggnaderna blivit mer installationstäta. Idag sköts driften av kasernområdet i Strängnäs av nio personer. Försvarsbeslutet 2004 innebär nedläggning av P10. Försvarsmakten kommer under 2005 att säga upp regementsområdet. Erfarenheterna från tidigare avvecklingar är att kasernområdena ofta blir användbara och välkomna lokaltillskott i kommunerna. Verksamheten

10 Med sikte mot framtiden Flygfältet i Ronneby, sett från flygledartornet. Fortifikationsverket strävar efter att bli Sveriges ledande förvaltare av ändamålsfastigheter. Viktigast är att ytterligare stärka kundrelationerna och att fortsätta det konkreta arbetet med effektivisering av verksamheten, säger generaldirektör Sören Häggroth. Det försvarsbeslut som riksdagen fattade i december 2004 innebär stora förändringar för försvarssektorn. Flera förband försvinner. För Fortifikationsverkets del innebär beslutet att verksamheterna i Kristinehamn, Strängnäs, Rindö, Östersund och Visby påverkas. Det är en omfattande förändring. Det står klart att personal blir övertalig och att mark, fastigheter och anläggningar måste avvecklas i snabb takt framöver. Vi valde att skapa en separat avvecklingsorganisation för att möta förändringen. Den drar igång sitt arbete skarpt under De verksamheter som ska avvecklas lyfts ur den ordinarie verksamheten och ingår i avvecklingsorganisationen, säger GD Sören Häggroth. På så sätt får vi en tydlighet i verksamheten och kan också redovisa avvecklingskostnaderna separat. Ny organisation Hur många medarbetare som kommer att få lämna verket är oklart, men den uppskattning som verksledningen arbetar utifrån indikerar att det blir omkring personer. Det har varit viktigt för oss att vara förberedda inför FB 04. Avvecklingsorganisationen har byggts upp så att vi i samverkan med bland andra Trygghetsstiftelsen kan ta hand om övertaliga medarbetare på bästa sätt. Kompetensutveckling, pensionering och omplacering är några av de alternativ vi arbetar med för att hitta lösningar för medarbetarna. Under slutet av 2004 presenterade GD den nya organisation som ska gälla för framtiden. Organisationsstrukturen är färdigförhandlad med de fackliga organisationerna. De stora förändringarna är att antalet regionala förvaltningsområden minskas från nio till fyra, som en följd av den minskade verksamhetsvolymen. Investeringsfunktionen stärks och verksamhetsområdena Domän och Försäljning samordnas till en Markavdelning som hanterar ett brett spektra av frågor relaterat till mark, skog, nyttjanderätter och försäljningsärenden. Realistiskt mål På huvudkontoret anpassas stabernas bemanning samtidigt som de utvecklas för att kunna ge ett bättre stöd till den lokala och regionala verksamheten, säger Häggroth. Att bli landets ledande förvaltare av ändamålsfastigheter ser Sören Häggroth som ett realistiskt mål. Genom att arbeta hårt med två nyckelfaktorer kan vi lyckas med detta. Kunddialogen och i slutändan kundnöjdheten måste stärkas ytterligare och vi måste fortsätta att arbeta hårt med att svara upp mot regeringens krav på effektiv lokalförsörjning. Inom verket arbetar medarbetarna redan mycket med dessa frågor vi är en verksamhet i utveckling. Generaldirektören ombeds att berätta om några viktiga utvecklingsprojekt för den närmaste framtiden. Fyra viktiga områden Vi ska under det första halvåret 2005 införa det nya teknikstödet för medarbetarna i driftorganisationen. Tanken är att förvaltningen ska bli bättre och effektivare med hjälp av det nya stödet. Medarbetarna ska bland annat få handdatorer att sköta mycket av sin kommunikation och rapportering med. Vi ska under 2005 arbeta med att skriva om hyresavtalen, de ska bli mer långsiktiga. Genom att inte behöva omförhandla hyresavtalen så ofta kommer vi kunna minska administrationen och få en stabilare ekonomisk bas att planera utifrån. Arbetet med att skapa ett nationellt skydds- och anläggningstekniskt centrum fortsätter. Många myndigheter och företag utanför försvarssektorn är intresserade och jag förväntar mig att projektet ska komma framåt under året. Syftet är att svensk kompetens inom området ska samlas och komma till nytta för flera aktörer i samhället. Ett fjärde område som det ska bli spännande att arbeta med är vår tjänsteexport. Sverige har vissa åtaganden utomlands, som regeringen beslutar om. I de fall Fortifikationsverket har efterfrågad kompetens och tillgängliga resurser är vi också öppna för att ta fler internationella uppdrag. 10 Verksamheten 2004

11 Ett positivt samarbete Under de senaste åren har förändringen av försvaret skett snabbt. Det gamla invasionsförsvaret skrotas ett nytt flexibelt insatsförsvar byggs upp. I denna utveckling är det Fortifikationsverkets uppgift att förse Försvarsmakten med effektivt förvaltade ändamålsfastigheter av hög klass. Utveckling pågår inom Försvarsmakten. De tre vapenslagen marinen, flygvapnet och armén formas alla efter framtidens behov. Fortifikationsverket är ett stöd i utvecklingsprocessen. Foto: Försvarets bildbyrå Försvarets uppgifter och landets behov av försvarsförmåga har de senaste åren ändrats i grunden. Detta har skett på grund av en förändrad hotbild och syn på den europeiska säkerhetsgemenskapen, den snabba teknik- och samhällsutvecklingen och de politiska beslut som legat till grund för försvarsreformen. Den fortsatta förändringen av Försvarsmakten syftar nu till att Sverige aktivt ska bidra till utvecklingen av EU:s krishanteringsförmåga och den gemensamma säkerheten. Den utveckling som pågår inom försvarssektorn startade på allvar i slutet av 90-talet. I de fyra senaste försvarsbesluten i riksdagen har inriktningen varit att ställa om från invasions- till insatsförsvar. Under processens gång har saker och ting förändrats. Särskilt i det försvarsbeslut som fattades i december 2004 (FB 04) poängteras att internationella insatser är prioriterade. Sverige ska ha hög beredskap för att kunna göra militära insatser utanför landets gränser. Möta okända hot I morgondagens försvar är det inte i första hand antalet stridsvagnar eller flygplan som fäller avgörande om försvaret kan göra sitt arbete bra. Förmågan att handla snabbt och flexibelt är viktigare. Insatsförbanden måste kunna hantera många olika uppgifter och insatsmiljöer samt kunna möta både kända och okända situationer. I det nya insatsförsvaret som nu växer fram ska insatsförbanden kunna gå i strid snabbt. Detta innebär bland annat att värnpliktsutbildningen från och med 2006 kommer att göras om. Intresset hos ungdomar att göra utlandstjänst efter värnplikten kommer bli allt viktigare vid urvalet. Till den 1 januari 2008 ska en svenskledd snabbinsatsstyrka enligt det så kallade EU Battlegroup-konceptet byggas upp tillsammans med Finland och Norge. Under ett halvår ska styrkan stå i beredskap för att på tio dagar kunna börja verka i ett insatsområde någonstans i 300 mils omkrets från Bryssel. På rätt väg Fortifikationsverkets uppgift är att förse försvaret med bra lokaler till ett så lågt pris som möjligt. Samarbetet med kunderna, särskilt Försvarsmakten, blir bättre om Fortifikationsverket kan bidra till sänkta kostnader för kunden. I verkets personaltidning I själva verket har det under året publicerats flera intervjuer med höga företrädare för Försvarsmakten, som varit positiva till samarbetet. Att vi träffas och hjälps åt med planering och uppföljning har ett grundläggande syfte, nämligen att bli bättre och effektivare. Jag känner att vi är på rätt väg, säger generallöjtnant Göran Gunnarsson i en intervju med personaltidningen I själva verket (nr ). Han säger vidare i samma intervju: Försvarsmakten ska med stöd av Fortifikationsverket bli mer rationellt. Varenda krona ska användas på rätt sätt. Lokal- och markutnyttjandet inom Försvarsmakten ska optimeras. För att det ska gå, måste samarbetet vara tätt. Försvarsmaktens högsta chef ÖB Håkan Syrén uttalade sig i personaltidningen I själva verket (nr ) i anslutning till att försvarspropositionen lades fram. Han sade bland annat att han uppskattat Fortifikationsverkets medverkan i planeringen inför FB 04. Den har föranlett en hög kvalitet på materialet vad gäller både besparingar och rationaliteten i kommande investeringar. Intentionen är att investera på ett sätt som gör att vi sparar pengar på sikt, sade han. Verksamheten

12 Våra verksamhetsområden Fortifikationsverket driver sin verksamhet inom fyra verksamhetsområden. Dessa är Lokaler och mark, Fortifikation, Försäljning och Domän. Här presenteras de olika verksamhetsområdena. Lokaler och mark är det största området, det är indelat i nio olika fastighetsområden som presenteras var för sig. Den geografiska indelningen i fastighetsområden (FO) genomfördes 1 januari De olika fastighetsområdena genomför i grunden liknande arbetsuppgifter även om fastigheternas sammansättning skiljer sig åt en hel del. Denna genomgång beskriver verksamheten under Såväl Fortifikationsverkets som Försvarsmaktens organisation påverkas av försvarsbeslutet som fattades i december Fastighetsområde Övre Norrland (ÖN) Området domineras av Sveriges största garnison i Boden. Där återfinns bland annat Norrbottens regemente I 19. Fastighetsområdet har också verksamhet i Kiruna, Kalix och Jokkmokk samt förvaltar och sköter drift på objekt över större delen av Norrbotten. Övnings- och skjutfält finns vid Bodens garnison, i Grubbnäsudden och Lomben utanför Kalix och i Kalixfors utanför Kiruna. Till området hör också F 21:s flygbas i Jokkmokk. Under 2004 har ett antal investeringar genomförts. Bland annat en ombyggnad av Servicecenter i Boden för nio miljoner kronor och miljökulfång på sju skjutbanor för 25 miljoner kronor, också detta i Boden. Fastighetsområdet förvaltar totalt byggnadsobjekt med en area på kvadratmeter och markobjekt med en area av totalt hektar. Fastighetsområde Mellersta Norrland (MN) Området är indelat i två fastighetsenheter; Luleå och Arvidsjaur. Området förvaltar totalt byggnader med en area på drygt kvadratmeter. Inom området förvaltas dessutom 500 kilometer väg och markobjekt som omfattar knappt hektar. Denna areal är spridd på bland annat 15 övningsfält. Inom området sköts allt från moderna flyghangarer till Sveriges största skjutfält robotprovplatsen i Vidsel. Fastighetsenheten i Arvidsjaur ansvarar dels för verksamheten på Norrlands dragonregemente K4, dels för verksamheten på provplats Vidsel och Vidselfältet, där Försvarets materielverk och F 21 är kund. I Luleå ansvarar enheten bland annat för verksamheten på Norrbottens flygflottilj F 21 och Umeå skyddscentrum. Under 2004 har några större investeringsprojekt avslutats. Bland annat upprustningen av Tåme hamn söder om Piteå, som kostade omkring 4 miljoner kronor och en uppställningsplatta för JAS i Luleå för 30 miljoner kronor. Övre bilden: Havremagasinet i Boden. Nedre bilden: Värnpliktiga i färd med att hämta ut skidor från ett serviceförråd i Arvidsjaur. 12 Verksamheten 2004

13 Fastighetsområde Nedre Norrland (NN) Området omfattar Jämtlands och Västernorrlands län från fjäll till hav. Fastighetsområdet inrymmer bland annat Östersunds garnison med Fältjägarregementet I 5, Jämtlands flygflottilj F 4 samt försvarsskolorna Arméns tekniska skola och Militärhögskolan. Skolorna samarbetar nära med Campus Östersund/ Mitthögskolan. Övningsfält för förbandsträning av olika typer finns inom området. Området utgörs av en fastighetsenhet, som i huvudsak är stationerad i Östersund, men har även personal i Sollefteå och Härnösand. Inom fastighetsområdet förvaltas cirka kvadratmeter lokaler och hektar mark varav huvuddelen utgörs av fem övningsfält. Övre bilden: Solen lyser på stridsledningscentralen på F4 i Östersund. Nedre bilden: Villingsbergs herrgård utanför Karlskoga ligger vackert vid vatten. Herrgården ligger nära Villingsbergs skjutfält. Fastighetsområde Mellersta Sverige (ME) Området omfattar Östergötland, Södermanland, Närke, Värmland och delar av Dalarna. Inom fastighetsområdet förvaltas cirka kvadratmeter lokaler och hektar mark, varav huvuddelen utgörs av åtta övningsområden. Inom området finns tre fastighetsenheter; Linköping, Strängnäs och Kristinehamn. Inom enheten i Linköping är det verksamheterna på Malmen och Kvarn som dominerar. På Malmen i Linköping finns Helikopterflottiljen. Dessutom pågår etableringen av Flygskolan. Försvarets materielverk, FMV, bedriver där stor testverksamhet knuten till flygvapnet. Kvarn är ett övningsfält där Markstridsskolan i Skövde bedriver utbildning. Inom enheten i Strängnäs är verksamheten på Södermanlands regemente, P 10 dominerande. Enheten förvaltar också de lokaler FMLOG i Arboga utnyttjar. I Kristinehamn finns Artilleriregementet, som ansvarar för utbildning i artillerisystem och utveckling av nya vapentyper. På Malmen har det under året utförts ett flertal ny- och ombyggnader. Det planeras också för kommande stora nyinvesteringar rörande Flygskolans etablering på Malmen samt för Försvarsmaktens nya helikoptertyper, HKP 14 och 15. På FMV-området har JAS-anpassning av hangarer påbörjats samt projektering av lokaler för en flygsimulator. I Arboga har en byggnad anslutits till kommunal fjärrvärme och därmed har tre oljepannorna kunnat avvecklas med positiva miljöeffekter som följd. Ett större projekt med anslutning av kommunalt vatten från Karlskoga kommun till Villingsbergs skjutfält har påbörjats inom fastighetsenheten i Kristinehamn. Den största hyresgästen inom fastighetsområdet är Försvarsmakten. I övrigt sker upplåtelser till FMV, FOI, och Statens fastighetsverk. Verksamheten

14 Fastighetsområde Ost (OS) Området omfattar större delen av Stockholms län och Gotland, men också de historiska etablissemangen Karlbergs slott och Livgardets kavallerikasern (före detta K1) i centrala Stockholm. Fastighetsområde Ost är organiserat i tre fastighetsenheter; Södertörn, Gotland och Stockholm. Den förvaltade lokalytan är kvadratmeter och markytan är hektar mark. Fastighetsenheten Södertörn är huvudsakligen lokaliserad till Berga och Muskö, där flera marina verksamheter drivs. Inom enhetens område finns även Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i Grindsjön samt Utö skjutfält. Enheten i Stockholm omfattar bland annat Militärhögskolan Karlberg, Livgardets kavallerikasern på Lidingövägen i Stockholm, Vaxholms amfibieregemente Amf 1 på Rindö/Vaxholm samt Försvarets radioanstalt (FRA) på Lovön. Inom fastighetsenheten på Gotland finns i huvudsak Gotlands regemente P 18 och flygbasen F 17 G. Regeringen tog under hösten beslut om att bevilja medel för ombyggnation av stallarna på Kavallerikasern (f d K 1) i Stockholm. Stallarna kommer att moderniseras och miljön kommer att förbättras för både hästar och de kringboende. Arbetet med nytt tak på Kanslibyggnaden på Kavallerikasern är byggstartat. Inom enheten i Södertörn har nybyggda kontor och datahall om kvadratmeter tagits i bruk från och med halvårsskiftet av FOI Grindsjön. En ny uppställningsplatta för större flygplan och nytt asfaltslager på taxibanor vid F 17 G, för en total kostnad av cirka 23 miljoner kronor slutbesiktigades i december 2003 men togs i bruk under Fastighetsområde Stockholm Norr (SN) Området omfattar nordvästra delen av Stockholms län, Uppsala län, delar av Västmanlands län samt delar av Dalarnas och Gävleborgs län. Området är indelat i tre fastighetsenheter; Enköping, Uppsala och Kungsängen. Fastighetsområdet förvaltar byggnader med en total yta på drygt kvadratmeter och ungefär hektar mark. Ett stort förberedelsearbete gjordes under året av Fortifikationsverket för att möta Försvarsmaktens operativa insatslednings (OPIL) behov i Uppsala. OPIL omlokaliserades från Stockholm till Uppsala under året. De lokaler som flygflottiljen F 16 lämnade efter nedläggning används nu istället av OPIL. Flygfältet i Uppsala förvaltas fortsatt av Fortifikationsverket. Inom Uppsala garnison finns även F 20 och Försvarsmaktens underrättelse och säkerhetscentrum. Övre bilden: I Enköping kan denna administrationsbyggnad beskådas på S 1. Nedre bilden: I bakgrunden skymtar en vacker gård på Gotland som utnyttjas som generalbostad. Swedint, försvarets internationella utbildningsplattform, flyttade i början av 2004 till Kungsängen från Södertälje. Nya byggnader har uppförts och gamla har renoverats för att möta behovet. På Kungsängen fanns sedan tidigare Livgardet där förband utbildas bland annat för försvaret av Stockholm. I Enköping förser verket Upplands regemente S1 med lokaler och övningsområden för deras utbildning av stabs- och sambandsförband. Flera stora investeringsprojekt har tagits i bruk på Kungsängen såsom ny skolbyggnad och nytt hotell. Under året har också ett bygge av en skjuthall pågått på Kungsängen. Denna tas i bruk tidigt I Enköping har nybyggnad av reservkraft med kapacitet på 400 kilowatt genomförts. 14 Verksamheten 2004

15 Fastighetsområde Östra Götaland (ÖG) Området omfattar Småland, Blekinge och Öland med huvudsaklig verksamhet i garnisonsorterna Eksjö, Ronneby och Karlskrona. Av fastighetsområdets bruttoarea är cirka 20 procent klassade som statliga byggnadsminnen. Inom området förvaltas cirka kvadratmeter egna fastigheter på de tre garnisonsorterna. Alla tre vapenslagen armén, flygvapnet och marinen är representerande. Nio övnings- och skjutfält, fyra flygbanor och ett stort antal förråd ingår i det förvaltade beståndet. Dessutom förvaltas kvadratmeter till externa ägare. Bland dessa märks Statens fastighetsverk, Vasallen AB och Telia. I Karlskrona finns bland annat 3. Ytstridsflottiljen, Marinbasen, Sjöstridsskolan och Dykskolan. Inom fastighetsenheten i Karlskrona finns flera övningsfält, bland annat Kosta, Rosenholm, Sturkö, Tjurkö, Bollöarna samt Torhamn. Total yta är omkring hektar. I Ronneby finns bland annat Blekinge Flygflottilj F 17, Försvarsmaktens snabbinsatsförband SWAFRAP, Helikopterflottiljen Ronneby och FMLOG. Inom fastighetsenheten i Ronneby finns övningsfältet Norra Hulta vid Södra Östersjön där övning huvudsakligen sker över öppet hav. På land är ytan cirka 700 hektar. I Eksjö finns bland annat Göta Ingenjörregemente Ing 2, Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum SWEDEC och FMLOG. Inom fastighetsenheten Småland finns övnings- och skjutfälten i Skillingaryd/Hagshult, Ränneslätt och Kronobergs Hed. Arean på dessa är cirka hektar. Inom området avslutades några stora investeringar under En ny matsal i Ronneby, JAS-anpassning av hangarer i Ronneby samt ett nytt teknikhus i Eksjö för att nämna några. Fastighetsområde Västra Götaland (VG) Området består av fyra fastighetsenheter; Göteborg, Skövde, Såtenäs och Karlsborg. Sammanlagt förvaltas kvadratmeter lokaler och cirka hektar mark. I Karlsborg utbildas Jägar- och specialförband. Inom Karlsborgs garnison finns förutom Livregementets husarer K3 ytterligare ett antal militära och försvarsanknutna verksamheter. Livregementets husarer är ett av Sveriges äldsta förband, härstammande från Upplands och Södermanlands ryttarfanor på 1500-talet flyttade regementet till Karlsborg och fick en annorlunda och historisk förläggningsplats i Karlsborgs fästning. I Karlsborg driver Försvarets materielverk, FMV, en stor verksamhet som kräver speciella byggnader och skjutfält som Fortifikationsverket förser dem med. Fastighetsenheten sköter utöver de egna byggnaderna, skjutfälten och flygbasen också Karlsborgs Fästning genom driftuppdrag åt Statens Fastighetsverk. De har också uppdrag åt Karlsborgs Kommun, Nammo och Rikspolisens Hundtjänstenhet. I Skövde samsas flera verksamheter inom samma garnison. Skaraborgs regemente P 4 är ett regemente i mycket gott skick med nyrenoverade kaserner, moderna garage och utmärkta skjutbanor. Idag består garnisonsområdet i Skövde av P 4, Göta trängregemente T 2 samt Markstridsskolan. I Såtenäs finns Skaraborgs flygflottilj F7 och delar av andra helikopterskvadronen. Basjägarutbildning genomförs på flottiljen. Inom området finns Gripencentrum med simulator och utbildningslokaler. I Göteborg finns amfibieförband, röjdykare, Pliktverket, Kustbevakningen, Luftfartsverket, polis samt extern förvaltning till SFV. Amf 4 i Göteborg (dåvarande KA 4) organiserades så sent som 1942, alltså mitt under andra världskriget. Fastighetsområdet förvaltar dessutom två större övningsfält: Skövde skjutoch övningsfält samt Kråks skjutfält i Karlsborg. Till detta kommer ett antal närövningsfält vid varje enhet. Investeringsvolymen har under året uppgått till 84 miljoner kronor. De största enskilda projekten är ny restaurang på Såtenäs samt nya hangarportar på Säve. Denna byggnad finns i Ronneby. Det är en administrationsbyggnad som är sammanbyggd med en hangar. Verksamheten

16 Fastighetsområde Södra Götaland (SG) Området omfattar Skåne och Halland. Förutom garnisonsorterna Halmstad och Revingehed ingår även ett flertal stora övnings- och skjutfält. Verksamheten i Halmstad är fokuserad på högre militär utbildning genom Halmstadsskolorna och luftvärn genom Luftvärnregementet Lv 6. På Revingehed finns Södra skånska regementet P 7. Förutom förvaltning av det egna fastighetsbeståndet genomförs driftuppdrag för AB Kasernen i Halmstad och AB Vasallen i Ängelholm. Beståndet består av allt ifrån enklare förråd till avancerade teknikbyggnader. På skjutfälten i Skåne finns många permanent- och fritidsbostäder som uthyrs genom så kallade nyttjanderätter. Hanteringen av nyttjanderätter sköts av Fortifikationsverkets Domänavdelning. Totalt finns det 16 övnings- och skjutfält inom fastighetsområdet Södra Götaland. Den totala förvaltade arean är cirka kvadratmeter och hektar mark. Den dominerande kunden är Försvarsmakten. Övriga kunder är polisen, Vasallen, Luftfartsverket och FRA. Inga stora investeringsprojekt har avslutats under Det mest framträdande projektet avser flyttning av två byggnader från gamla F10 i Ängelholm till Revingehed. Verksamhetsområdet Försäljning Försäljningsavdelningen ansvarar rikstäckande för försäljning av mark och lokaler. Verksamhetsområdet omfattar försäljning av fastigheter, rivning samt överföring till annan statlig myndighet av fast egendom och tillbehör till fast egendom. Vid försäljning av fastigheter skall bästa nettoeffekt alltid eftersträvas. Det skall uppnås genom god affärsmässighet. Avyttringsplanen innehöll vid årets början kvadratmeter lokaler och hektar mark. Vid årets slut, när både avyttringar skett och nya objekt tillkommit avdelningen, var motsvarande siffror kvm lokaler och ha mark. Lokalytorna består så gott som uteslutande av förråds- och verkstadslokaler med olika möjligheter till försäljningsresultat. Under 2004 har kvadratmeter lokaler och 450 hektar mark avyttrats. Flera försäljningar är försenade på grund av förekomst av oexploderad ammunition (OXA) på övningsområden. Tio försäljningar medförde högre köpeskilling än 1 miljon kronor. Cirka 100 försäljningar omfattade köpeskillingar under kronor. Lantmäteriverket har genomfört en utredning angående kvalitet i fastighetsinformationen i verkets fastighetsregister som påvisade behov av kvalitetsförbättring. Arbetet med kvalitetssäkringen fortsätter under Övre bilden: Stabsbyggnad i Halmstad. Nedre bilden: Ett fritidshus beläget på Björnholmen som såldes under Ledningen för Försäljningsavdelningen sitter i Eskilstuna. Några medarbetare är regionalt placerade. 16 Verksamheten 2004

17 Till vänster: Det försvarsanpassade skogsbruket är en viktig del av Domänavdelningens arbete. Till höger: Entré till en försvarsanläggning i Stockholmsområdet. Verksamhetsområdet Fortifikation Fortifikationsavdelningen ansvarar för att leda forskning och teknikutveckling av nya anläggningar och anläggningskoncept samt att leda anskaffning, förvaltning och drift av anläggningsobjekt. Utöver detta skall avdelningen också leda avyttring av de anläggningsobjekt verkets kunder inte längre behöver för sin verksamhet. Antalet anläggningar har reducerats under året som en följd av en effektivt genomförd avyttringsverksamhet. Dessa arbeten omfattar främst avyttring av ett mycket stort antal truppbefästningar (cirka 2 200) och avyttring av ett antal större anläggningar (cirka 450). Vid årsskiftet förvaltade avdelningen: tunga befästningar anläggningsobjekt truppbefästningar Ca 20 flygfält Försvarsmakten utgör avdelningens största och främsta kund men även andra myndigheter och verk samt företag hyr anläggningsobjekt för sin verksamhet. Som exempel kan nämnas Försvarets radioanstalt (FRA), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Post- och Telestyrelsen (PTS), Statens fastighetsverk (SFV), Polismyndigheten, Telia Net fastigheter AB, Volvo Aero support, Aerotec Telub AB, WM-data, Sodexho AB och Nammo Vingåkersverken AB. Ledningen för avdelningen är lokaliserad till Eskilstuna. C Fort E (förvaltare) arbetar regionalt. Fortifikationsavdelningen har egen driftsverksamhet på ett fåtal platser, i allmänhet köps drifttjänster från verkets öppna verksamhet. Verksamhetsområdet Domän Domänavdelningens primära verksamhet är förvaltning av nyttjanderätter och skogsförvaltning. Avdelningen är uppdelad i en enhet för skog och en enhet för mark- och nyttjanderätter. Fortifikationsverket är med cirka hektar skogsmark en av landets tio största skogsägare. Tendensen är att andelen skogsmark minskar, exempelvis för att fastigheter med skog sålts samt ökade naturvårdsrestriktioner. På skogsarealen, som till största delen består av övnings- och skjutfält, bedrivs ett försvarsanpassat skogsbruk. I stort sett alla större skogsområden har en grön certifieringsanpassad skogsbruksplan. Avverkningsvolymen uppgick under 2004 till cirka kubikmeter och utgjordes till en stor del av gallring och avverkning för vägar, stråk och skjutplatser. En mindre del är föryngringsavverkning kubikmeters avverkning motsvarar ungefär halva tillväxten i verkets skogar. Nyttjanderättsförvaltningen består av cirka avtal. Verkets nyttjanderätter består bland annat av jakt- och fiskerätter samt arrenden. Endast en mindre del av dessa nyttjanderättsavtal finns i Norrland, tyngdpunkten ligger i södra Sverige och i Stockholmsområdet. Nästan hälften av avtalen utgörs av upplåtelser av bostad för fritidshus eller permanentboende, drygt tusen avtal är arrendeavtal. Nyttjanderättsförvaltningen har under året fokuserat på kvalitetssäkring av avtal och marknadsanpassning av dessa. Projektet övnings- och miljöanpassade skötselplaner (ÖMAS) som är ett samarbetsprojekt tillsammans med Försvarsmakten renderade under året i två nya ÖMAS-planer för övningsfälten i Skövde och Revingehed. I dagsläget finns 47 Natura 2000-områden fastställda och registrerade, från Vidselfältet i norr till Revingehed i söder. Framförallt är det många Natura objekt på Älvdalens skjutfält och på verkets fastigheter i Götaland. Avdelningens ledning finns i Eskilstuna. Skogsförvaltare samt några nyttjanderättsförvaltare arbetar regionalt. Verksamheten

18 För att göra styrningen enklare att överblicka använder Fortifikationsverket ett balanserat styrkort. Styrkortet innefattar fyra olika perspektiv vilka skall säkerställa kvalitet i hela verksamheten. Perspektiven är Kunder, Ekonomi, Medarbetare och Arbetssätt. Om en organisation ska nå framgång på lång sikt krävs att man har balans mellan de krav som ställs. Kundperspektivet Fortifikationsverket är specialiserad på försvarsfastigheter och har således främst kunder inom försvarssektorn. Kundperspektivet i verkets styrkort beaktar kundernas krav och uppfattning av det som levereras till dem. Fokus ligger på att tillgodose behoven som kunderna har. Verkets största kund är Försvarsmakten men även andra myndigheter inom försvarssektorn som FMV, FOI, FRA och Pliktverket är hyresgäster. Enligt regleringsbrevet ska Fortifikationsverket vara en serviceinriktad hyresvärd och iaktta stor öppenhet och föra en aktiv dialog med sina hyresgäster. Investeringsverksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt. Samverkan med kunden För att uppnå detta genomförs ett flertal möten med kunderna på olika nivåer i organisationen, från generaldirektörens möten med ÖB till husmöten med de lokala brukarna i en viss byggnad. Under 2004 har ingen kundundersökning genomförts men intrycket från de flesta av verkets enheter är att samarbetet och dialogen med kunderna har utvecklats till det bättre. Framför allt har kontakterna med Försvarsmakten stärkts under året. Exempel på detta är seminarier inom aktuella ämnesområden som investering och avveckling genomförts tillsammans med Försvarsmakten under året. Samarbetet är också en förutsättning för det omfattande arbetet med upplåtelseavtalen. Under 2004 har också utbildning genomförts i kundbemötande och servicetänkande. Slutligen kan nämnas det påbörjade arbetet med att utveckla rutinerna kring felanmälan. Stor omställning I december 2004 fattade riksdagen ett försvarsbeslut (FB 04) avseende Försvarsmaktens framtida omfattning och inriktning. Beslutet påverkar både kundernas och Fortifikationsverkets framtida verksamhet i hög grad. Fortifikationsverket har tagit fram ett omfattande underlag i syfte att stödja Försvarsmakten inför detta beslut. Fortifikationsverket har deltagit aktivt och bistått med fakta och förslag inom fastighetsområdet. Samtidigt har arbetet med att klarlägga verkets framtida roll fortgått. Investeringar I avvaktan på försvarsbeslutet har investeringsvolymerna sjunkit under En rad intressanta investeringsprojekt har dock Fortifikationsverkes största kunder (tusentals kvadratmeter BTA) påbörjats, exempelvis: bygget av ett nytt flygledartorn i Luleå, ansiktslyftningen av Tånguddens hamn i Göteborg och bygget av en inomhusskjutbana i Kungsängen. Under året har verket investerat 657 miljoner kronor för kundernas räkning. Utfallet för 2004 är något lägre än budget. Skillnaden beror på att vid budgettillfället fanns en stor osäkerhet i vilken omfattning investeringarna skulle komma att påverkas av försvarsbeslutet. Exempel på avslutade investeringar 2004 är: Nybyggnad av teknikhus i Eksjö Ny- och ombyggnad av restaurang i Ronneby Nybyggnad av flygledartorn och administrationsbyggnad i Haninge/Berga Ombyggnad av avloppsreningsverk på Muskö Försvarsmakten Försvarets materielverk Försvarets radioanstalt Försvarets forskningsinstitut Övriga Summa Verksamheten 2004

19 Nära kontakt med hyresgästen Dagarna innan jul möter vi Tina Björklund, adjutant på Skånings Kompani på P4 i Skövde. Syftet är att tala om relationen mellan fastighetsägaren och hyresgästen. Tina är Fortifikationsverkets kontaktperson för Kasern 3 på regementet, där det finns kontorslokaler för ledningen och logement för de värnpliktiga. Tina stöter i inledningen av besöket på ett befäl i trapphuset och meddelar: Dina kulor och ditt krut måste hämtas i morgon. Jag brukar kalla mig sambandscentral. Jag för de värnpliktigas talan till befälen och befälens talan till andra instanser, som FMLOG och er på Fortifikationsverket, säger hon. Gemensam grupp Tina berättar att Skånings Kompani flyttade från Kasern 1 till nyrenoverade Kasern 3 för två år sedan. Så fort renoveringsprojektet drogs igång skapades en arbetsgrupp för att brukarnas önskemål och behov skulle utvärderas och så långt som möjligt tillgodoses. Gruppen hölls samman genom garnisonsexpeditionen, och vid alla förändringar under resans gång, träffades gruppen för nya gemensamma beslut. Det bästa med Fortifikationsverket, säger Tina, är att man blir tagen på allvar. Vi har mycket speciella önskemål och konstiga tyckanden, men ni är alltid öppna och tillmötesgående. Det känns tryggt. Jag har rak och direkt kontakt med era medarbetare, vilket gör vardagen enkel för mig. Vår dialog bygger mycket på ärlighet och respekt för den andres arbetssituation. Båda parter måste prioritera felanmälan och beställningar på ett korrekt sätt, och återrapportera konsekvent. Det är ett samspel som fungerar bra mellan oss i Skövde, säger Tina. Krångliga regler Ibland känns regelverket mellan Försvarsmakten och Fortifikationsverket byråkratiskt och tungrott, fortsätter Tina. Det är så lätt att falla tillbaka till gamla rutiner och bara ringa för att be om hjälp. Så gjorde vi ju när vi var en gemensam myndighet. Idag ska beställningar dokumenteras och godkännas. Det är lätt att tycka att det är krångligt. Men en konsekvens av det är att vi idag faktiskt vet vad vår egen verksamhet kostar, och det är så klart en stor fördel, säger hon. Tina Björklund anser att samarbetet mellan Försvarsmakten och Fortifikationsverket fungerar bra. Jag tycker man blir tagen på allvar när man har önskemål, säger hon. Tina är civilanställd adjutant, vilket är ovanligt. Hon trivs i uniformen och med sin arbetssituation. Man utvecklar ett rakt sätt att uttrycka sig. Det har verkligen hjälpt mig både yrkesmässigt och privat. Besöket avslutas med att Tina visar runt på logementet. En värnpliktig kommer fram och uttrycker ett försiktigt behov av hjälp. Det är Tinas arbete att hjälpa till, att vara ett smörjmedel i relationerna. Du infinner dig på mitt kontor i morgon klockan 0730, meddelar Tina. Verksamheten

20 Ekonomiperspektivet Inom offentlig verksamhet är medborgarna uppdragsgivare. Det är viktigt för Fortifikationsverket att visa hur resurserna används. Centrala utgångspunkter är att fastigheternas värde skall bevaras och att hushålla med resurserna. Det ekonomiska resultatet av verksamhetsåret 2004 uppgår till 389 miljoner kronor. Av resultatet inbetalar Fortifikationsverket avkastning till staten (6,6 % på ett genomsnittligt myndighetskapital). Avkastningskravet för år 2004 uppgår till 319 miljoner kronor. Efter avkastning återstår 70 miljoner kronor. Årets resultat efter avkastningskrav och förändring av avsatta medel för avveckling av lokaler, mark och anläggningar till följd av försvarsbeslut 1996 och 2000 uppgår till 136 miljoner kronor, vilket är en resultatförbättring på 104 miljoner kronor i jämförelse med verkets budget. De huvudsakliga orsakerna till resultatförbättringarna är: Till följd av en strategisk låneportföljförvaltning har räntenettot förbättrats med 53 miljoner kronor, Verksamhetsområde Domän gör ett bättre resultat på 8 miljoner kronor främst till följd av högre hyresintäkter och lägre kostnader inom nyttjanderättsförvaltningen. Verksamhetsområde Försäljning uppvisar ett högre resultat, 25 miljoner kro- Ekonomiskt resultat Utfall 2004 Resultat av verksamheten Avkastningskrav Resultat efter avkastningskrav Förändring av avsatta medel för avveckling av lokaler, mark och anläggningar till följd av försvars-beslut 1996 och Överskott efter avkastningskrav och avsättningar nor, på grund av en lägre kostnadsbild och ett förbättrat avyttringsresultat. Verksamhetsområdena Lokaler och Mark samt Fortifikation ger sammantaget ett högre resultat med 18 miljoner kronor. Effekter av rationaliseringsåtgärder och ansträngningar att minska kostnaderna inom drift och förvaltningsadministration har gett denna effekt. Enligt regleringsbrevet för 2004 ska soliditeten på sikt uppgå till 35 procent, verket ska minska sina kostnader för verksamheten med 8 procent från 2002 till 2005 och försäljningsverksamheten ska ske enligt affärsmässiga principer. Soliditeten uppgår 2004 till 44 procent i jämförelse med 47 procent för Efter 2004 års kostnadsutfall konstateras att kostnaderna minskat med 181 miljoner kronor jämfört med uppräknat kostnadsutfall Detta är en minskning med nio procent, utan hänsyn tagen till förändringar i bokfört värde. Åtgärder som har vidtagits är bland annat anställningsstopp, investeringsstopp, snävare planeringsramar och en påbörjad omorganisation av huvudkontoret. För att uppnå målet med god affärsmässighet har, vid försäljning genom anbud, möjligheten till fortsatt budgivning alltid angetts vid annonsering. Under 2004 bedöms resultatet att ha förbättrats med drygt 2 miljoner kronor genom detta arbetssätt. Försvaret får tillbaka pengar Under 2004 reducerade Fortifikationsverket kundernas hyror med 30 miljoner kronor. Överskottet 2003 blev 105 miljoner kronor. 20 Verksamheten 2004

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2012:899 Utkom från trycket den 21 december 2012 utfärdad den 13 december 2012. Regeringen

Läs mer

Generalläkaren april 2010

Generalläkaren april 2010 Generalläkaren april 2010 Generalläkaren Sigfried de Joussineau, Generalläkare Stab Avd chef Åsa Lundkvist Sekr. Lena Eklöf Hälso- och sjukvård Ewa Axelsson Gudrun Axelsson Per Jakobsson Livsmedel och

Läs mer

Innehåll budgetunderlag 2016 2018

Innehåll budgetunderlag 2016 2018 Fortifikationsverket 2015-02-16 Sida 1 (6) Innehåll budgetunderlag 2016 2018 1. Inledning... 2 2. Förslag till finansiering för åren 2016--2018... 3 3. Kredit på räntekonto i Riksgälden... 4 4. Lån i Riksgälden...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 1999:570 Utkom från trycket den 16 juni 1999 utfärdad den 3 juni 1999. Regeringen föreskriver

Läs mer

Staben har sitt kontor i Kristianstad

Staben har sitt kontor i Kristianstad Fastighetsavdelning Syd Fastighetsavdelningen ansvarar för uthyrning, drift och underhåll av lokaler och mark. Det är verkets största verksamhetsområde och utgör huvudverksamheten. Fastighetsavdelning

Läs mer

Fortifikationsverket under året 2010 den lokala miljöpåverkan

Fortifikationsverket under året 2010 den lokala miljöpåverkan MILJÖARBETET UNDER 200 Lokal miljöpåverkan 200 20-08-7 (4) Fortifikationsverket under året 200 den lokala miljöpåverkan Fortifikationsverkets verksamhet finns över hela landet och huvudkontoret är placerat

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren Ett vykort från Per Bunnstads vykortssamling vilket visar tälten på övningsplatsen, sannolikt år 1896. Från militärt tältläger till statligt byggnadsminne

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket Regeringsbeslut VI:1 Socialdepartementet 2014-12-19 S2014/6917/SFÖ S2014/8988/SAM (delvis) Fortifikationsverket 631 89 Eskilstuna Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket Riksdagen

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Fastighetsavdelning Norr

Fastighetsavdelning Norr Fastighetsavdelning Norr Fastighetsavdelningen ansvarar för uthyrning, drift och underhåll av lokaler och mark. Det är verkets största verksamhetsområde och utgör huvudverksamheten. Fastighetsavdelning

Läs mer

Datum 2004-02-20. Avveckling anläggningar för: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm Staber

Datum 2004-02-20. Avveckling anläggningar för: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm Staber Sida 1(6) REDOVISNING AVVECKLING OCH INVESTERINGAR AVSEENDE ANLÄGGNINGAR OCH FASTIGHETER Avveckling ortvis, blandade förbandstyper Kristianstad 2000-07-01 2001-05-31 Hässleholm 2000-07-01 2001-06-30 Rosenholm

Läs mer

Årsfakta verksamhetsåret 2009

Årsfakta verksamhetsåret 2009 Fortifikationsverket Kungsgatan 43 63189 Eskilstuna Tel 1-4444 www.fortv.se Fortifikationsverket Årsfakta 29 Årsfakta verksamhetsåret 29 Årsfakta Verksamhetsåret 29 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Om

Läs mer

Årsfakta 2008. Upplaga 2

Årsfakta 2008. Upplaga 2 Årsfakta 28 Upplaga 2 Förord Fortifikationsverket arbetar för att bli Sveriges ledande förvaltare av nyttofastigheter - ändamålsfastigheter. För att lyckas med den ambitionen krävs att vi driver en verksamhet

Läs mer

Bilaga 1 Myndigheter och militärhistoriska föreningar med vilka SFHM har samarbetsavtal, eller på annat sätt samarbetar med. Avd Samarbetspartner Ort Län Samverkansområde FVM F17 Kamratförening Kallinge

Läs mer

Försvarsmakten redovisar regelbundet återkommande i DÅR, kvartal och ÅR utvecklingen av omstruktureringen i bilaga 2.

Försvarsmakten redovisar regelbundet återkommande i DÅR, kvartal och ÅR utvecklingen av omstruktureringen i bilaga 2. Sida 1 (41) LEVA-VIDARE-KALKYLER 1 UPPDRAGET Försvarsmakten lämnar härmed redovisning av levavidarekalkyler med utfall för perioden 1999-2003 samt redovisning av besparingar i sig enligt regleringsbrevet

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber 2 3 Den stora skillnaden! Försvara landets intressen Försvara landet 4 5 Säkerhets- och Samverkanssektion

Läs mer

Årsfakta verksamhetsåret 2007

Årsfakta verksamhetsåret 2007 Årsfakta verksamhetsåret 27 Årsfakta 27 har tagits fram av en projektgrupp bestående av följande personer vid Fortifikationsverket: Jan Ejemar Byggprojektavdelningen, Carl Elfving Centrum för Skyddsteknik,

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA 2010

FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA 2010 Årsfakta B FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA Årsfakta Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Om Fortifikationsverket 6 Kunder lokalbehov 1 Fortifikationsverkets hyresgäster 1 Hyres- och arrendeintäkter 12 Upplåtelsernas

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Kamrat- och militärkulturhistoriska föreningar

Kamrat- och militärkulturhistoriska föreningar Version 2014-09-26 (utlagd på SFHM:s hemsida) Sida 1 (6) Kamrat- och militärkulturhistoriska föreningar 1. Kamratföreningar (*= aktuell anslutning till SMKR) Namn Antal Säte Ansluten Stöds av A 7 Kamratförening*

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Bilaga FÖRSVARSMAKTENS OMSTRUKTURERING. Försvarsmakten. Årsredovisning 2008

Bilaga FÖRSVARSMAKTENS OMSTRUKTURERING. Försvarsmakten. Årsredovisning 2008 Bilaga 2 FÖRSVARSMAKTENS OMSTRUKTURERING Försvarsmakten Årsredovisning 2008 2009-02-20 23 386:51656 Sida 1 Innehållsförteckning REDOVISNING GRUNDORGANISATIONEN (RB 08 NR 17)... 2 SAMVERKAN MED LÄNSSTYRELSER

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Bilaga 4 - ursprunglig dokumentförteckning Utredningar

Bilaga 4 - ursprunglig dokumentförteckning Utredningar Bilaga 4 - ursprunglig dokumentförteckning Utredningar Titel År Antal sidor Plats Verksamhet Miljöriskbedömning av örlogshamnarna 2008 49 Rindö, Berga, Göteborg m fl Örlogshamn Rindö, Berga, Göteborg m

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter. Dir. 2012:7. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter. Dir. 2012:7. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Kommittédirektiv Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter Dir. 2012:7 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Sammanfattning En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013 1/5 PM Datum Dnr Mottagare 2014-12-05 586-14 Länsstyrelserna Handläggare Direkt Stig Thörnqvist 010-698 62 65 Avdelningen för Fiskförvaltning stig.thornqvist@havochvatten.se Länsstyrelsernas redovisning

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen 2012-03-01 23 250:52238 Sida 1 (5) Försvarsdepartementet och sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige 1 januari - 30 juni 2015 Rapport 2015:14 Halvårsrapport januari - juni 2015 Register för företag som utstationerar arbetstagare

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. ÅRSRAPPORT 2014 FASTIGHETSUTVECKLINGEN

Läs mer

Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15

Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15 FEMSJÖ FÄRGARYDS FIBERFÖRENING Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15 Mikael Nykvist, Johnny Andersson, Ulrik Bertilsson Nuvarande status Femsjö Färgaryds Fiberförening Ekonomisk förening

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande Verksamhetsberättelse 2012 Region Mitt Meddelande ST inom Posten Region Mitt lämnar följande verksamhetsberättelse för perioden 2012-01-01 2012-12-31. Region Uppsala Arbetsplatsombud under året. Brevterminal

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning 1(4) Dnr SLU ua.2014.1.1.1-1814 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Lokaler och fastigheter Dokumenttyp: Måldokument/strategi Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Infrastruktur Handläggare: Anders B. Lundh

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Ulls hus Campus Ultuna

Ulls hus Campus Ultuna Ulls hus Campus Ultuna Välkommen till Ulls hus på Campus Ultuna Den generösa innergården blir en grön oas mitt i den nya campusbyggnaden. Vackert beläget vid Almas allé, i anslutning till Undervisningshuset

Läs mer

Var med och arbeta för en säkrare värld

Var med och arbeta för en säkrare värld Var med och arbeta för en säkrare värld människorna gör företaget Urban Karlström Generaldirektör Välkommen till en fascinerande arbetsplats Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Sveriges militärhistoriska arv

Sveriges militärhistoriska arv Sveriges militärhistoriska arv Under det senaste decenniet har det för det svenska försvaret och för de centrala militära museerna, varit en svår fråga hur utgången militär materiel och de under denna

Läs mer

Westanders Stora valenkät 2014

Westanders Stora valenkät 2014 Westanders Stora valenkät 1 Urvalet av 5 riksdagskandidater baseras på opinionsläget (Ekots sammanvägning av alla opinionsmätningar) under våren för att identifiera de dryga 5 riksdagskandidater med störst

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

MYNDIGHETSPRESENTATION

MYNDIGHETSPRESENTATION MYNDIGHETSPRESENTATION Årsberättelse 2008 GD KOMMENTAR GD kommentar Jag kan med glädje konstatera att verket under 2008 blivit miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001. Det är resultatet av ett långsiktigt

Läs mer

Landstingsfastigheter 2012-01-17

Landstingsfastigheter 2012-01-17 Landstingsfastigheter 2012-01-17 Jönköpings län 336 000 invånare 13 kommuner Inom 35 mils radie bor 80 procent av Sveriges befolkning I länet finns Sveriges mest omfattande länsjärnvägsnät Landstingsfastigheter

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Bilaga 2. Uppdraget fas 2

Bilaga 2. Uppdraget fas 2 Sid 1 (8) Dnr Bilaga 2 Hemställan om redovisning av resurser avseende expertstöd på området spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen (CBRN-området) fas 2 Regeringen

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2013

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2013 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2013 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6 Aktuellt med försäljning av Vinddraget Etablerande och ägande av industrifastigheter på Viared har varit ett sätt för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) att vara en katalysator på industriområdet. Stimulera

Läs mer

Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2006-2009. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader

Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2006-2009. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader Sida 1 (12) Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2006-2009. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader (SR 53 FPI och SR 52 Prognos i BU 07 och prognosdatum

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

fast.+samf.+ ga.+kvarter

fast.+samf.+ ga.+kvarter < INFORMATION FRÅN LANTMÄTERIET 20 0 9:2 1(9) FASTIG H ETSREG ISTRET l l H alvårsstatistik år 2009 Fastighetsregistret allm änna delen Innehåll Levande objekt i allm änna delen Avregistrerade objekt i

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Redovisning rörande personalavvecklingsutgifter

Redovisning rörande personalavvecklingsutgifter Sida 1 (5) Redovisning rörande personalavvecklingsutgifter Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 12, 2008-12-17, Fö2006/2663/EPS, Fö2006/2782/EPS, Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Försvarsmakten

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Datum 2011-07- FORTIFIKATIONSVERKETS YTTRANDE ÖVER BETÄNKANDET "STATEN SOM FASTIGHETSÄGARE OCH HYRESGÄST" (SOU 2011:31)

Datum 2011-07- FORTIFIKATIONSVERKETS YTTRANDE ÖVER BETÄNKANDET STATEN SOM FASTIGHETSÄGARE OCH HYRESGÄST (SOU 2011:31) Huvudkontoret Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Datum 2011-07- Vår beteckning Er referens Thomas Pålsson Ert datum 2011-04-19 Er beteckning S2011/3851/SFÖ Vår referens, direkttelefon Kenneth

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

heli Outatr',=u, I utredaren expertgrupp ingick företrädare för samtliga försvarsgrenar.

heli Outatr',=u, I utredaren expertgrupp ingick företrädare för samtliga försvarsgrenar. likopterorganisation r har under många år varit ett "kärt ämne" eller " het potatis" om man så vil L Sedan 1960-ta let har mi nst ett tiotal utredn i ngar av olika omfattning försökt förverki iga en djupgående

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2015

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2015 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2015 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer