Vision och verksamhetsidé

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vision och verksamhetsidé"

Transkript

1 Verksamheten 2004

2 Vision och verksamhetsidé Fortifikationsverket är försvarets hyresvärd. Vi siktar på att bli Sveriges bästa förvaltare av ändamålsfastigheter, det vill säga sådana fastigheter som bara kan användas till ett särskilt ändamål. Ledningen för verket har lagt fast en vision och en verksamhetsidé. Vision: Fortifikationsverket skall genom professionalism och effektivitet vara ledande inom förvaltning av ändamålsfastigheter Verksamhetsidé: Att tillhandahålla av försvaret efterfrågade lokal-, mark- och anläggningsresurser till långsiktigt sänkta kostnader Visste du det här? Namnet Fortifikationsverket kommer av latinets fortificatio som betyder göra stark, befästa. Fortifikationsverket är ett av landets största statliga verk. Fortifikationsverket är Sveriges största fastighetsförvaltare sett till förvaltad bruttoarea, (BTA). Kaserner, soldattorp, förråd, övningsområden och flygfält är exempel på byggnader vi förvaltar. Fortifikationsverket förvaltade vid utgången av 2004: byggnader 4,6 miljoner kvadratmeter BTA tunga befästningar anläggningsobjekt truppbefästningar Ca 20 flygfält hektar mark hektar skogsmark Andra fakta: kubikmeter skog avverkades nyttjanderättsavtal finns inom verket kvadratmeter lokaler avyttrades under hektar mark avyttrades under 2004 Under året har verket investerat för 657 miljoner kronor Bilden till höger föreställer den nya matsalen i Såtenäs. Ovan syns det nya flygledartornet i Luleå som invigs under Verksamheten 2004

3 Året som gick Innehåll Ett försvarsbeslut fattades i riksdagen i december Beslutet får stor påverkan på Fortifikationsverkets verksamhet. Organisationen förbereddes under året genom att en avvecklingsorganisation skapades som var redo att börja arbeta med kort varsel efter riksdagsbeslutet. Informationsinsatser gjordes på de orter som föreslogs för nedläggning. Omfattande insatser genomfördes för att bistå Försvarsmakten med faktaunderlag inför deras planering. Under året drevs ett organisatoriskt utvecklingsarbete, dels för att stärka styrningen inom verket, dels för att kunna hantera den framtida verksamhetsvolymen bättre. Den nya organisationen införs i sin helhet under Exempel på förändringar är bildandet av en intern servicefunktion på huvudkontoret, sammanslagning av verksamhetsområdena Domän och Försäljning till en gemensam avdelning samt minskningen av antalet fastighetsområden från nio till fyra. Ett effektiviseringsprojekt har startats. Projektet drivs i tre delar, ett för administration, ett för driftsverksamheten och ett för att minska energikostnaderna. Målet är att sänka kostnaderna med 100 miljoner kronor fram till och med år Under året påbörjades en miljörevision inom verket. Miljörevisionen är en del i utvecklingen av ett miljöledningssystem. I samverkan med Statens fastighetsverk har Fortifikationsverket satsat på en bred ledarskapsutbildning. De allra flesta av verkets chefer deltar i utbildningen. Vision och verksamhetsidé 2 Året som gick 3 GD kommentar Viktiga händelser under tio år 5 Myndighetspresentation 6 Nya skollokaler i funktionell miljö 7 Vad förvaltar Fortifikationsverket? 8 En fastighetsenhet i tvärsnitt 9 Med sikte mot framtiden 10 Ett positivt samarbete 11 Våra verksamhetsområden 12 Kundperspektivet 18 Nära kontakt med hyresgästen 19 Ekonomiperspektivet 20 Sparar energi - och miljö 21 Medarbetarperspektivet 22 En dag i driften 24 Ansvar för historien 25 Arbetssättsperspektivet 26 Miljöarbetet inom Fortifikationsverket 28 Finansiell redovisning 31 Tilläggsupplysningar och noter 36 Styrelsen 47 På investeringssidan har det under året arbetats med en rad intressanta projekt. Avvaktan inför Försvarsbeslutet har dock gjort att investeringsvolymerna sjunkit. Bygget av ett nytt flygledartorn i Luleå, ansiktslyftningen av Tånguddens hamn i Göteborg och uppförandet av en inomhusskjutbana i Kungsängen är exempel på projekt som pågått. Under 2004 har kvadratmeter lokaler och 450 hektar mark avyttrats. Tio stycken försäljningar medförde högre köpeskilling än 1 miljon kronor. Cirka 100 stycken försäljningar omfattade köpeskillingar under kronor. Teknikutveckling har varit ett ledord inom verket år Ett nytt intranät har lanserats, den externa webbsidan har utvecklats och IT-plattformen har bytts ut för att spara pengar och förenkla vardagen för alla medarbetare. Därutöver drevs utvecklingen av ett driftsstödssystem vidare. Systemet ska bland annat hjälpa medarbetarna i driften med kommunikation, planering och rapportering. Foto: Claes Tillander, Monica Strandell, Mic Calvert, Kenneth Nilsson, Magnus Sand, Risto Svensson, Fortifikationsverkets bildarkiv, Försvarets bildbyrå, Fotograf Niclas Skribenter: Kenneth Nilsson, Magnus Sand, Ulrika Lundgren, Sofia Löfberg, Anders Böhlin, Morgan Eriksson, Emma Matsson, Anna Saga Jannsen, Ann Jansson, Klas Johansson, Helena Andersson Tryck och repro: Ågerups Projektledning, grafisk form och original: Trafalgar Omslagsbild: Administrationsbyggnad på Ing 2 i Eksjö flankeras av två kaserner. Byggnaderna uppfördes så sent som Verksamheten

4 GD kommentar 2004 År 2004 har Fortifikationsverket präglats av omställning. Inte bara genom att vi arbetat för att anpassa organisationen inför försvarsbeslutet som fattades i december, vi har också arbetat med att modernisera vår verksamhet på flera sätt. Under året tog vi flera viktiga steg i utvecklingsarbetet. Att äga och förvalta försvarets fastigheter är ett viktigt uppdrag. Vi ansvarar för en stor del av statens fastighetstillgångar och måste hela tiden se till att skattepengarna hanteras på mest effektiva sätt. Våra kunder ska känna att vi erbjuder bra lokaler till en skälig hyra och rikets medborgare ska känna att vi gör vårt bästa för att driva en effektiv fastighetsförvaltning. Det bokförda värdet på beståndet uppgick under året till cirka tio miljarder kronor. Omsättningen under året uppgick till 3,1 miljarder kronor. Vid årets slut kunde vi konstatera att verksamheten drivits med ett positivt resultat, omfattande 136 miljoner kronor efter avkastningskrav och avsättningar. Överskottet beror bland annat på lägre räntekostnader samt de framgångsrika ansträngningarna att minska kostnaderna runt om i organisationen. Vi kommer att reducera hyran för våra kunder inom försvarssektorn, som en konsekvens av detta resultat. Ett viktigt arbete som drivits under året är Effektiviseringsprojektet. Det syftar till att sänka kostnaderna inom drift och administration samt minska mediaanvändningen (el, värme och vatten). Mängder av goda idéer har sammanställs under året. Under 2005 går projektet in i en ny fas med genomförande av idéerna. Målsättningen är att fram till 2006 minska kostnaderna med 100 miljoner kronor. Vi stod under 2004 inför ett försvarsbeslut och det ledde till att investeringsvolymerna var något lägre än normalt. Sammanlagt investerade vi för våra kunders räkning ändå för 657 miljoner kronor under året. Några viktiga projekt var det nya flygtornet i Luleå och den nya inomhusskjutbanan i Kungsängen. Båda ska tas i bruk tidigt under Swedints nya utbildningslokaler på Kungsängen färdigställdes under början av 2004 och verksamheten i dem är nu i full gång. I positiv samverkan med de fackliga organisationerna har verket arbetat för att hitta en organisationsmodell som kan möta de krav som försvarsbeslutet ställer på oss. Vi har skapat en separat avvecklingsorganisation för att hantera den övertalighet och den verksamhetsavveckling som följer av försvarsbeslutet, stärkt vår investeringsfunktion för framtiden och ökat huvudkontorets möjligheter att tydligare stödja produktionen ute i landet. Genom omorganisationen reduceras administrationen, särskilt på regional nivå där det blir fyra fastighetsområden istället för nio. Den nya regionala organisationen syftar till att ytterligare underlätta en positiv utveckling av kundrelationen. Under året har en stor inventering gjorts av medarbetarnas kunskaper. Materialet samlas i en databas. Detta kan nu ligga till grund för att stärka oss för framtiden och utveckla vårt kunnande vidare utifrån inventeringens visade behov. Medarbetarnas egna önskemål om kompetensutveckling och åsikter om arbetet har tagits upp i de utvecklingssamtal som hållits i hela organisationen. Vi skapade under 2004 en bra plattform för det fortsatta moderniseringsarbetet inom Fortifikationsverket. Jag är övertygad om att 2005 ska bli ett år där vi tar ytterligare steg i utvecklingen att underlätta försvarets omstrukturering och tillhandahålla effektivt förvaltade byggnader och anläggningar. Jag vill avslutningsvis tacka alla medarbetare för en bra insats 2004 och kunderna för ett gott samarbete. Eskilstuna, Sören Häggroth 4 Verksamheten 2004

5 Viktiga händelser under tio år Fortifikationsverket fyllde under 2004 tio år. Myndigheten har anor sedan 1600-talet, men i sin moderna form har verksamheten bedrivits sedan Övergången till en från försvaret fristående myndighet skedde i enlighet med riksdagens fastighetsreform, som syftade till att skapa en bättre kontroll över och en bättre kvalitet i det statliga fastighetsägandet. Under dessa tio år har verket genomgått en rad stora och små förändringar. De tre största förändringarna är själva uppbyggnaden av Fortifikationsverket den 1 juli 1994, övertagandet av fastighetsdriften 1 juli 1997 och outsourcingen av lokalvården 1 mars Några viktiga händelser i Fortifikationsverkets historia illustreras i tabellen till höger. Under 2004 firades jubileet med bland annat en jubileumskonferens med deltagare från ledande fastighetsförvaltare, företrädare för kunderna och finansminister Bosse Ringholm Juli Mars Fortifikationsverket bildas. Torsten Engberg utses till Fortifikationsverkets första generaldirektör. Det första ramavtalet mellan Försvarsmakten och Fortifikationsverket undertecknas Mars Uppbyggnad av ett internt IT-nät startas November December 1997 Januari April Juni Oktober December 1998 Nov Y2K-projektet startar September December 2000 Januari Maj Den första kundundersökningen inom verket presenteras. Invärdering av fastighetsobjekt avslutas som centralt projekt. Förvaltningsavdelningar bildas. Upprättande och undertecknande av upplåtelseavtalen förs ut regionalt. Totalhyresmodellen presenteras. Fastighetsdriften förs över till Fortifikationsverket. Försvarsmakten organiserar ANFA (Anläggnings- och fastighetskontor). Regeringsuppdrag att införa ett miljöledningssystem. Jane Cederqvist tillträder som generaldirektör. Regeringsuppdrag att utreda och verkställa avyttringsprocessen för försvarsbeslut Kraftsamling för att kvalitetssäkra fastighetsregistret startar. Riksdagen fattar försvarsbeslut Oktober Regeringen beslutar att Fortifikationsverket ansvarar för nyttjanderätter Januari Mars November Ny organisation med Verksamhetsområden och Fastighetsområden tas i drift. Lokalvård i ej sekretessbelagda lokaler förs över till Sodexho AB. Överföringen av nyttjanderätter till Fortifikationsverket avslutas Januari Februari Maj Augusti Sören Häggroth tillträder som generaldirektör. Hyresmodell 2003 presenteras. Dialog Stormöte i Malmö för alla medarbetare. Effektiviseringsprojektet startar. Officersmässen Trianon i Eksjö är förmodligen världens äldsta, i bruk varande officersmäss, och definitivt en av Sveriges vackraste. Dessutom har mässen en helt unik historia eftersom den följt med sitt regemente vid flyttning till ny plats tre gånger. Verksamheten

6 Myndighetspresentation Fortifikationsverket är försvarets hyresvärd och äger och förvaltar försvarssektorns mark, anläggningar och lokaler runt om i landet. I nära samverkan med kunderna eftersträvas en långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv fastighetsförvaltning. Det är verkets uppgift att tillhandahålla Försvarsmaktens grund- och krigsorganisation med de anläggningar, lokaler och övningsområden som de behöver för att utföra sina uppgifter. Planeringen för att tillhandahålla önskemålen från armén, marinen och flygvapnet sker i nära samverkan med Försvarsmakten. Utöver Försvarsmakten, som är den största hyresgästen, finns bland andra FMV, FOI och FRA. Verkets styrelse har fullt verksamhetsansvar och ger en arbetsinriktning för året utifrån regeringens regleringsbrev och gällande direktiv och förordningar. Finansdepartementet är, liksom för de andra statliga fastighetsförvaltarna, huvudman för Fortifikationsverket. Med stöd av en ledningsgrupp leds den operativa verksamheten av generaldirektören från huvudkontoret i Eskilstuna. De senaste åren har ambitionen varit att ansvar för verksamheten ska tas så långt ut i organisationen som möjligt. Under 2004 drevs verksamheten i fyra verksamhetsområden. Dessa är: Lokaler och mark, som är det största verksamhetsområdet inom Fortifikationsverket. Verksamhetsområdet är indelat i nio regionala fastighetsområden (FO), geografiskt fördelade över landet och med ansvar för investering, uthyrning, planerat underhåll och drift. Inom varje FO finns ett antal lokala fastighetsenheter. Fortifikation, som ansvarar för de anläggningar som hyrs ut till Försvarsmakten och andra aktörer inom totalförsvaret. De har också ett forsknings- och utvecklingsansvar inom sitt kompetensområde. Försäljning, som omfattar försäljning av fastigheter samt rivning och överföring till annan statlig myndighet av fast egendom och tillbehör till fast egendom. Domän, som ansvarar för skogsbruket och verkets nyttjanderätter inom jakt, fiske, jordbruk och fritidshus med mera. Under 2005 ändras Fortifikationsverkets organisation. Domän och Försäljning slås samman till en Markavdelning. Antalet fastighetsområden inom Lokaler och mark reduceras till fyra, som en effekt av försvarsbeslutet. Mer information om verksamhetsområdena finns längre fram i denna verksamhetsberättelse. 6 Verksamheten 2004

7 Nya skollokaler i funktionell miljö När Swedint (Försvarsmaktens centrum för internationell verksamhet) flyttade sin verksamhet från Almnäs samlokaliserades de med Livgardet på Kungsängen. För Fortifikationsverkets del innebar detta ett stort paket av om- ny- och tillbyggnader. Här presenteras arbetet med en del av detta paket, nämligen den nya skolbyggnaden som invigdes i början av Uppgiften var att skapa nya lokaler för Swedint på Kungsängen, när verksamheten flyttade dit från Almnäs utanför Södertälje. Målformuleringen från brukarna inom Försvarsmakten var tydlig. Miljön skulle vara lika bra som i de lokaler man lämnade och byggnaden skulle vara representativ som försvarets ansikte utåt i den internationella verksamheten. Kasernområdet uppfördes under en kort period i slutet av 60-talet. Karaktären är mycket enhetlig med väl sammanhållen bebyggelse och ett fint samspel mellan byggnader, öppna ytor och återstående naturmark. Byggnaderna har fasader av betongelement och blåmålade snickerier. Fortifikationsverkets planprogram angav förutsättningarna att anpassa den nya byggnaden till de omkringliggande och områdets speciella modernistiska karaktär. Tilltalande miljö Resultatet blev en tillbyggnad på kvadratmeter till den befintliga skolbyggnaden. Tillbyggnaden består av två byggnadskroppar. Skolbyggnaderna ligger centralt inom regementsområdet med huvudentrén mittemot restaurangen och bildar en liten innergård. Marken som togs i anspråk var en yta för parkering och uppställning och man har lyckats bevara större delen av det naturområde som ligger mittemot restaurangen. Framför entrén och mittemot restaurangen ligger den så kallade piazzan som möjliggör samling och ceremonier och som fått nytt liv genom de nya byggnaderna. Den invändiga miljön är ljus och tilltalande med tillskott av takljus och stora fönster i lektionssalarna. Glaspartier till vissa lektionssalar med björkfanér i partier och dörrar förstärker det blonda intrycket. Lektionssalarna är av olika storlek och i stort uppbyggda som i det väl utprovade Almnäs. Enkelt att hitta Kommunikationerna är enkla korridorstråk det är lätt att orientera sig i byggnaderna. Gemensamma utrymmen ligger i anslutning till lektionssalarna och entrén, här finns generösa dagrum och även bibliotek. Den yttre utformningen växte fram under projektets gång. Lokalerna har en gestaltning som i sin klara uppbyggnad och sitt rationella formspråk väl ansluter till den befintliga funktionalistiska arkitekturen. Fasadmaterialet är liksom i tidigare byggnader betongelement med horisontella fönsterband men här med inslag av trä i fönsterpartierna. Sammanfattningsvis har skolbyggnaden blivit ett bra hus som både passar in på platsen och även tillför platsen något nytt. Fakta Byggtid för skolbyggnaden: 12 mån Invigning: I början av 2004 Total nybyggnadsyta: kvm Investeringskostnad: 70 miljoner kronor Arkitekt för skolbyggnaden: Arosgruppen Arkitekter AB i Uppsala genom Mats Johansson och Ulf Ärlebrand Utomhusbild och inomhusmiljöer från den nya skolbyggnaden på Kungsängen. Verksamheten

8 Vad förvaltar Fortifikationsverket? Fortifikationsverkets byggnader spänner över hela skalan från enkla kallförråd över historiskt värdefull miljö till teknikintensiva och avancerade nybyggnader. Byggnaderna delas in utifrån sin funktion i förläggningsbyggnader, byggnader för utbildning och administration, förplägnad, förråd och materielunderhåll. Generellt är förläggnings- och kontorsbyggnader av äldre datum än byggnader för materiel, förplägnad och förråd. För de senare har den tekniska utvecklingen drivit på förnyelsen. Byggverksamheten har i stort sett alltid styrts av försvarsbeslut av olika slag och såväl uppbyggnaden av regementen som avvecklingen av dem avspeglar både historia och teknisk utveckling. Anpassade byggnader I början av förra seklet uppfördes ett stort antal regementen, närmare bestämt 44 stycken, efter beslutet om 1901 års härordning, när Indelningsverket avskaffades. Det mycket omfattande byggnadsprogrammet genomfördes rationellt och i stort sett efter tre olika typritningsserier. Detta gör att dessa regementen påminner om varandra i storlek och utseende. De är välbyggda och generella och har kunnat anpassas efter försvarets växlande behov. Under 40-talet följde en utbyggnad för framför allt flygets behov. Flygflottiljerna skiljer sig från de tidigare regementena; de är ofta låga och glesa, skall vara svåra att upptäcka och väl anpassade i terrängen. Bristen på pengar och den framväxande funktionalismen medförde enkelhet, men här finns ofta fina proportioner och detaljer. Slutligen tillkom de senaste regementen präglade av sin tids anda i slutet av 60- talet fram till 80-talet. Här kan nämnas funktionalistiska Livgardet i Kungsängen från sent 60-tal och K4 i Arvidsjaur från 80-talet, som tillåtits vara lite mer originellt. På samtliga äldre regementsområden har nya typer av byggnader under årens lopp tillkommit, allteftersom teknisk utveckling och ny försvarsinriktning har ställt förändrade krav. Ofta är dessa seriebyggnader som uppförts över hela landet. Moderna flygfält Försvarets uppgifter och landets behov av försvarsförmåga har de senaste åren ändrats i grunden. Tyngdpunkten har förskjutits från ett territoriellt försvar till ett internationellt insatsförsvar. Detta har även inneburit att anläggningsbeståndet måste anpassas till den nya situationen. Det är främst tunga befästningar från 50- och 60-talet och ett stort antal truppbefästningar som avvecklas. De nyinvesteringar som genomförs omfattar i huvudsak ombyggnader och anpassningar av äldre anläggningar för radio- och telesamband. Även flygfälten har varit föremål för viss ombyggnad och modernisering. Skogsinnehavet växte Fortifikationsverkets skogsförvaltning sträcker sig över hela landet. Av de omkring hektar mark verket förvaltar är skogsmark. På 60-talet var den siffran mindre, omkring hektar. Många av de markområden som verket förvaltar har funnits i försvarets ägo sedan lång tid. Romme hed och Ränne slätt är exempel på sådana. En tillväxtperiod i ägandet skedde under det kalla krigets tid. Under och 90-talen balanserades beståndet och nu avvecklas markområden utifrån de senaste försvarsbeslutens inriktning. Behovet av övning, det säkerhetspolitiska läget och vapensystemens säkerhetsavstånd har styrt markinnehavets storlek genom åren. Skogsförvaltningen sköttes tidigare operativt av Försvarsmakten. Skogsförvaltningen hanteras sedan den 1 juli 1994 av Fortifikationsverket. 8 Verksamheten 2004

9 Till vänster: Uppställningsplats för fordon på P10. Till höger: Musiksoldater exercerar på kaserngården i Strängnäs. En fastighetsenhet i tvärsnitt Fastighetsenheten i Strängnäs kan tjäna som exempel på en typiskt fastighetsenhet i tvärsnitt både avseende historik och uppbyggnad. Fastighetsenhet (Fe) Strängnäs förvaltar cirka kvadratmeter lokaler och drygt hektar mark. Det förvaltade beståndet är spritt över hela Södermanland och omfattar lokaler för Försvarsmakten och Försvarets materielverk. Huvuddelen utgörs dock av Södermanlands regemente P10 i Strängnäs. P10 uppfördes 1923 efter dåvarande kasernbyggnadsnämndens typritningar. I anslutning till regementsområdet ligger det senare uppförda motorområdet med verkstäder, spolhall, garage och uppställningsplatser. Här finns även olika utbildningsanordningar, till exempel broslagningsplatser. På ytterligare avstånd finns de miljöprövade övnings- och skjutfälten, vilka även omfattar rester av äldre lantlig bebyggelse och bybildningar. Under de dryga 80 år som regementet funnits i Strängnäs har det hela tiden förändrats och utvecklats. I takt med Försvarsmaktens motorisering och mekanisering har nya byggnader uppförts eller befintliga byggts om. Mark har köpts in för att tillgodose det ökade behovet av stora fält för övning. Även kraven på stöd avseende drift och löpande underhåll har förändrats och ökat när byggnaderna blivit mer installationstäta. Idag sköts driften av kasernområdet i Strängnäs av nio personer. Försvarsbeslutet 2004 innebär nedläggning av P10. Försvarsmakten kommer under 2005 att säga upp regementsområdet. Erfarenheterna från tidigare avvecklingar är att kasernområdena ofta blir användbara och välkomna lokaltillskott i kommunerna. Verksamheten

10 Med sikte mot framtiden Flygfältet i Ronneby, sett från flygledartornet. Fortifikationsverket strävar efter att bli Sveriges ledande förvaltare av ändamålsfastigheter. Viktigast är att ytterligare stärka kundrelationerna och att fortsätta det konkreta arbetet med effektivisering av verksamheten, säger generaldirektör Sören Häggroth. Det försvarsbeslut som riksdagen fattade i december 2004 innebär stora förändringar för försvarssektorn. Flera förband försvinner. För Fortifikationsverkets del innebär beslutet att verksamheterna i Kristinehamn, Strängnäs, Rindö, Östersund och Visby påverkas. Det är en omfattande förändring. Det står klart att personal blir övertalig och att mark, fastigheter och anläggningar måste avvecklas i snabb takt framöver. Vi valde att skapa en separat avvecklingsorganisation för att möta förändringen. Den drar igång sitt arbete skarpt under De verksamheter som ska avvecklas lyfts ur den ordinarie verksamheten och ingår i avvecklingsorganisationen, säger GD Sören Häggroth. På så sätt får vi en tydlighet i verksamheten och kan också redovisa avvecklingskostnaderna separat. Ny organisation Hur många medarbetare som kommer att få lämna verket är oklart, men den uppskattning som verksledningen arbetar utifrån indikerar att det blir omkring personer. Det har varit viktigt för oss att vara förberedda inför FB 04. Avvecklingsorganisationen har byggts upp så att vi i samverkan med bland andra Trygghetsstiftelsen kan ta hand om övertaliga medarbetare på bästa sätt. Kompetensutveckling, pensionering och omplacering är några av de alternativ vi arbetar med för att hitta lösningar för medarbetarna. Under slutet av 2004 presenterade GD den nya organisation som ska gälla för framtiden. Organisationsstrukturen är färdigförhandlad med de fackliga organisationerna. De stora förändringarna är att antalet regionala förvaltningsområden minskas från nio till fyra, som en följd av den minskade verksamhetsvolymen. Investeringsfunktionen stärks och verksamhetsområdena Domän och Försäljning samordnas till en Markavdelning som hanterar ett brett spektra av frågor relaterat till mark, skog, nyttjanderätter och försäljningsärenden. Realistiskt mål På huvudkontoret anpassas stabernas bemanning samtidigt som de utvecklas för att kunna ge ett bättre stöd till den lokala och regionala verksamheten, säger Häggroth. Att bli landets ledande förvaltare av ändamålsfastigheter ser Sören Häggroth som ett realistiskt mål. Genom att arbeta hårt med två nyckelfaktorer kan vi lyckas med detta. Kunddialogen och i slutändan kundnöjdheten måste stärkas ytterligare och vi måste fortsätta att arbeta hårt med att svara upp mot regeringens krav på effektiv lokalförsörjning. Inom verket arbetar medarbetarna redan mycket med dessa frågor vi är en verksamhet i utveckling. Generaldirektören ombeds att berätta om några viktiga utvecklingsprojekt för den närmaste framtiden. Fyra viktiga områden Vi ska under det första halvåret 2005 införa det nya teknikstödet för medarbetarna i driftorganisationen. Tanken är att förvaltningen ska bli bättre och effektivare med hjälp av det nya stödet. Medarbetarna ska bland annat få handdatorer att sköta mycket av sin kommunikation och rapportering med. Vi ska under 2005 arbeta med att skriva om hyresavtalen, de ska bli mer långsiktiga. Genom att inte behöva omförhandla hyresavtalen så ofta kommer vi kunna minska administrationen och få en stabilare ekonomisk bas att planera utifrån. Arbetet med att skapa ett nationellt skydds- och anläggningstekniskt centrum fortsätter. Många myndigheter och företag utanför försvarssektorn är intresserade och jag förväntar mig att projektet ska komma framåt under året. Syftet är att svensk kompetens inom området ska samlas och komma till nytta för flera aktörer i samhället. Ett fjärde område som det ska bli spännande att arbeta med är vår tjänsteexport. Sverige har vissa åtaganden utomlands, som regeringen beslutar om. I de fall Fortifikationsverket har efterfrågad kompetens och tillgängliga resurser är vi också öppna för att ta fler internationella uppdrag. 10 Verksamheten 2004

11 Ett positivt samarbete Under de senaste åren har förändringen av försvaret skett snabbt. Det gamla invasionsförsvaret skrotas ett nytt flexibelt insatsförsvar byggs upp. I denna utveckling är det Fortifikationsverkets uppgift att förse Försvarsmakten med effektivt förvaltade ändamålsfastigheter av hög klass. Utveckling pågår inom Försvarsmakten. De tre vapenslagen marinen, flygvapnet och armén formas alla efter framtidens behov. Fortifikationsverket är ett stöd i utvecklingsprocessen. Foto: Försvarets bildbyrå Försvarets uppgifter och landets behov av försvarsförmåga har de senaste åren ändrats i grunden. Detta har skett på grund av en förändrad hotbild och syn på den europeiska säkerhetsgemenskapen, den snabba teknik- och samhällsutvecklingen och de politiska beslut som legat till grund för försvarsreformen. Den fortsatta förändringen av Försvarsmakten syftar nu till att Sverige aktivt ska bidra till utvecklingen av EU:s krishanteringsförmåga och den gemensamma säkerheten. Den utveckling som pågår inom försvarssektorn startade på allvar i slutet av 90-talet. I de fyra senaste försvarsbesluten i riksdagen har inriktningen varit att ställa om från invasions- till insatsförsvar. Under processens gång har saker och ting förändrats. Särskilt i det försvarsbeslut som fattades i december 2004 (FB 04) poängteras att internationella insatser är prioriterade. Sverige ska ha hög beredskap för att kunna göra militära insatser utanför landets gränser. Möta okända hot I morgondagens försvar är det inte i första hand antalet stridsvagnar eller flygplan som fäller avgörande om försvaret kan göra sitt arbete bra. Förmågan att handla snabbt och flexibelt är viktigare. Insatsförbanden måste kunna hantera många olika uppgifter och insatsmiljöer samt kunna möta både kända och okända situationer. I det nya insatsförsvaret som nu växer fram ska insatsförbanden kunna gå i strid snabbt. Detta innebär bland annat att värnpliktsutbildningen från och med 2006 kommer att göras om. Intresset hos ungdomar att göra utlandstjänst efter värnplikten kommer bli allt viktigare vid urvalet. Till den 1 januari 2008 ska en svenskledd snabbinsatsstyrka enligt det så kallade EU Battlegroup-konceptet byggas upp tillsammans med Finland och Norge. Under ett halvår ska styrkan stå i beredskap för att på tio dagar kunna börja verka i ett insatsområde någonstans i 300 mils omkrets från Bryssel. På rätt väg Fortifikationsverkets uppgift är att förse försvaret med bra lokaler till ett så lågt pris som möjligt. Samarbetet med kunderna, särskilt Försvarsmakten, blir bättre om Fortifikationsverket kan bidra till sänkta kostnader för kunden. I verkets personaltidning I själva verket har det under året publicerats flera intervjuer med höga företrädare för Försvarsmakten, som varit positiva till samarbetet. Att vi träffas och hjälps åt med planering och uppföljning har ett grundläggande syfte, nämligen att bli bättre och effektivare. Jag känner att vi är på rätt väg, säger generallöjtnant Göran Gunnarsson i en intervju med personaltidningen I själva verket (nr ). Han säger vidare i samma intervju: Försvarsmakten ska med stöd av Fortifikationsverket bli mer rationellt. Varenda krona ska användas på rätt sätt. Lokal- och markutnyttjandet inom Försvarsmakten ska optimeras. För att det ska gå, måste samarbetet vara tätt. Försvarsmaktens högsta chef ÖB Håkan Syrén uttalade sig i personaltidningen I själva verket (nr ) i anslutning till att försvarspropositionen lades fram. Han sade bland annat att han uppskattat Fortifikationsverkets medverkan i planeringen inför FB 04. Den har föranlett en hög kvalitet på materialet vad gäller både besparingar och rationaliteten i kommande investeringar. Intentionen är att investera på ett sätt som gör att vi sparar pengar på sikt, sade han. Verksamheten

12 Våra verksamhetsområden Fortifikationsverket driver sin verksamhet inom fyra verksamhetsområden. Dessa är Lokaler och mark, Fortifikation, Försäljning och Domän. Här presenteras de olika verksamhetsområdena. Lokaler och mark är det största området, det är indelat i nio olika fastighetsområden som presenteras var för sig. Den geografiska indelningen i fastighetsområden (FO) genomfördes 1 januari De olika fastighetsområdena genomför i grunden liknande arbetsuppgifter även om fastigheternas sammansättning skiljer sig åt en hel del. Denna genomgång beskriver verksamheten under Såväl Fortifikationsverkets som Försvarsmaktens organisation påverkas av försvarsbeslutet som fattades i december Fastighetsområde Övre Norrland (ÖN) Området domineras av Sveriges största garnison i Boden. Där återfinns bland annat Norrbottens regemente I 19. Fastighetsområdet har också verksamhet i Kiruna, Kalix och Jokkmokk samt förvaltar och sköter drift på objekt över större delen av Norrbotten. Övnings- och skjutfält finns vid Bodens garnison, i Grubbnäsudden och Lomben utanför Kalix och i Kalixfors utanför Kiruna. Till området hör också F 21:s flygbas i Jokkmokk. Under 2004 har ett antal investeringar genomförts. Bland annat en ombyggnad av Servicecenter i Boden för nio miljoner kronor och miljökulfång på sju skjutbanor för 25 miljoner kronor, också detta i Boden. Fastighetsområdet förvaltar totalt byggnadsobjekt med en area på kvadratmeter och markobjekt med en area av totalt hektar. Fastighetsområde Mellersta Norrland (MN) Området är indelat i två fastighetsenheter; Luleå och Arvidsjaur. Området förvaltar totalt byggnader med en area på drygt kvadratmeter. Inom området förvaltas dessutom 500 kilometer väg och markobjekt som omfattar knappt hektar. Denna areal är spridd på bland annat 15 övningsfält. Inom området sköts allt från moderna flyghangarer till Sveriges största skjutfält robotprovplatsen i Vidsel. Fastighetsenheten i Arvidsjaur ansvarar dels för verksamheten på Norrlands dragonregemente K4, dels för verksamheten på provplats Vidsel och Vidselfältet, där Försvarets materielverk och F 21 är kund. I Luleå ansvarar enheten bland annat för verksamheten på Norrbottens flygflottilj F 21 och Umeå skyddscentrum. Under 2004 har några större investeringsprojekt avslutats. Bland annat upprustningen av Tåme hamn söder om Piteå, som kostade omkring 4 miljoner kronor och en uppställningsplatta för JAS i Luleå för 30 miljoner kronor. Övre bilden: Havremagasinet i Boden. Nedre bilden: Värnpliktiga i färd med att hämta ut skidor från ett serviceförråd i Arvidsjaur. 12 Verksamheten 2004

13 Fastighetsområde Nedre Norrland (NN) Området omfattar Jämtlands och Västernorrlands län från fjäll till hav. Fastighetsområdet inrymmer bland annat Östersunds garnison med Fältjägarregementet I 5, Jämtlands flygflottilj F 4 samt försvarsskolorna Arméns tekniska skola och Militärhögskolan. Skolorna samarbetar nära med Campus Östersund/ Mitthögskolan. Övningsfält för förbandsträning av olika typer finns inom området. Området utgörs av en fastighetsenhet, som i huvudsak är stationerad i Östersund, men har även personal i Sollefteå och Härnösand. Inom fastighetsområdet förvaltas cirka kvadratmeter lokaler och hektar mark varav huvuddelen utgörs av fem övningsfält. Övre bilden: Solen lyser på stridsledningscentralen på F4 i Östersund. Nedre bilden: Villingsbergs herrgård utanför Karlskoga ligger vackert vid vatten. Herrgården ligger nära Villingsbergs skjutfält. Fastighetsområde Mellersta Sverige (ME) Området omfattar Östergötland, Södermanland, Närke, Värmland och delar av Dalarna. Inom fastighetsområdet förvaltas cirka kvadratmeter lokaler och hektar mark, varav huvuddelen utgörs av åtta övningsområden. Inom området finns tre fastighetsenheter; Linköping, Strängnäs och Kristinehamn. Inom enheten i Linköping är det verksamheterna på Malmen och Kvarn som dominerar. På Malmen i Linköping finns Helikopterflottiljen. Dessutom pågår etableringen av Flygskolan. Försvarets materielverk, FMV, bedriver där stor testverksamhet knuten till flygvapnet. Kvarn är ett övningsfält där Markstridsskolan i Skövde bedriver utbildning. Inom enheten i Strängnäs är verksamheten på Södermanlands regemente, P 10 dominerande. Enheten förvaltar också de lokaler FMLOG i Arboga utnyttjar. I Kristinehamn finns Artilleriregementet, som ansvarar för utbildning i artillerisystem och utveckling av nya vapentyper. På Malmen har det under året utförts ett flertal ny- och ombyggnader. Det planeras också för kommande stora nyinvesteringar rörande Flygskolans etablering på Malmen samt för Försvarsmaktens nya helikoptertyper, HKP 14 och 15. På FMV-området har JAS-anpassning av hangarer påbörjats samt projektering av lokaler för en flygsimulator. I Arboga har en byggnad anslutits till kommunal fjärrvärme och därmed har tre oljepannorna kunnat avvecklas med positiva miljöeffekter som följd. Ett större projekt med anslutning av kommunalt vatten från Karlskoga kommun till Villingsbergs skjutfält har påbörjats inom fastighetsenheten i Kristinehamn. Den största hyresgästen inom fastighetsområdet är Försvarsmakten. I övrigt sker upplåtelser till FMV, FOI, och Statens fastighetsverk. Verksamheten

14 Fastighetsområde Ost (OS) Området omfattar större delen av Stockholms län och Gotland, men också de historiska etablissemangen Karlbergs slott och Livgardets kavallerikasern (före detta K1) i centrala Stockholm. Fastighetsområde Ost är organiserat i tre fastighetsenheter; Södertörn, Gotland och Stockholm. Den förvaltade lokalytan är kvadratmeter och markytan är hektar mark. Fastighetsenheten Södertörn är huvudsakligen lokaliserad till Berga och Muskö, där flera marina verksamheter drivs. Inom enhetens område finns även Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i Grindsjön samt Utö skjutfält. Enheten i Stockholm omfattar bland annat Militärhögskolan Karlberg, Livgardets kavallerikasern på Lidingövägen i Stockholm, Vaxholms amfibieregemente Amf 1 på Rindö/Vaxholm samt Försvarets radioanstalt (FRA) på Lovön. Inom fastighetsenheten på Gotland finns i huvudsak Gotlands regemente P 18 och flygbasen F 17 G. Regeringen tog under hösten beslut om att bevilja medel för ombyggnation av stallarna på Kavallerikasern (f d K 1) i Stockholm. Stallarna kommer att moderniseras och miljön kommer att förbättras för både hästar och de kringboende. Arbetet med nytt tak på Kanslibyggnaden på Kavallerikasern är byggstartat. Inom enheten i Södertörn har nybyggda kontor och datahall om kvadratmeter tagits i bruk från och med halvårsskiftet av FOI Grindsjön. En ny uppställningsplatta för större flygplan och nytt asfaltslager på taxibanor vid F 17 G, för en total kostnad av cirka 23 miljoner kronor slutbesiktigades i december 2003 men togs i bruk under Fastighetsområde Stockholm Norr (SN) Området omfattar nordvästra delen av Stockholms län, Uppsala län, delar av Västmanlands län samt delar av Dalarnas och Gävleborgs län. Området är indelat i tre fastighetsenheter; Enköping, Uppsala och Kungsängen. Fastighetsområdet förvaltar byggnader med en total yta på drygt kvadratmeter och ungefär hektar mark. Ett stort förberedelsearbete gjordes under året av Fortifikationsverket för att möta Försvarsmaktens operativa insatslednings (OPIL) behov i Uppsala. OPIL omlokaliserades från Stockholm till Uppsala under året. De lokaler som flygflottiljen F 16 lämnade efter nedläggning används nu istället av OPIL. Flygfältet i Uppsala förvaltas fortsatt av Fortifikationsverket. Inom Uppsala garnison finns även F 20 och Försvarsmaktens underrättelse och säkerhetscentrum. Övre bilden: I Enköping kan denna administrationsbyggnad beskådas på S 1. Nedre bilden: I bakgrunden skymtar en vacker gård på Gotland som utnyttjas som generalbostad. Swedint, försvarets internationella utbildningsplattform, flyttade i början av 2004 till Kungsängen från Södertälje. Nya byggnader har uppförts och gamla har renoverats för att möta behovet. På Kungsängen fanns sedan tidigare Livgardet där förband utbildas bland annat för försvaret av Stockholm. I Enköping förser verket Upplands regemente S1 med lokaler och övningsområden för deras utbildning av stabs- och sambandsförband. Flera stora investeringsprojekt har tagits i bruk på Kungsängen såsom ny skolbyggnad och nytt hotell. Under året har också ett bygge av en skjuthall pågått på Kungsängen. Denna tas i bruk tidigt I Enköping har nybyggnad av reservkraft med kapacitet på 400 kilowatt genomförts. 14 Verksamheten 2004

15 Fastighetsområde Östra Götaland (ÖG) Området omfattar Småland, Blekinge och Öland med huvudsaklig verksamhet i garnisonsorterna Eksjö, Ronneby och Karlskrona. Av fastighetsområdets bruttoarea är cirka 20 procent klassade som statliga byggnadsminnen. Inom området förvaltas cirka kvadratmeter egna fastigheter på de tre garnisonsorterna. Alla tre vapenslagen armén, flygvapnet och marinen är representerande. Nio övnings- och skjutfält, fyra flygbanor och ett stort antal förråd ingår i det förvaltade beståndet. Dessutom förvaltas kvadratmeter till externa ägare. Bland dessa märks Statens fastighetsverk, Vasallen AB och Telia. I Karlskrona finns bland annat 3. Ytstridsflottiljen, Marinbasen, Sjöstridsskolan och Dykskolan. Inom fastighetsenheten i Karlskrona finns flera övningsfält, bland annat Kosta, Rosenholm, Sturkö, Tjurkö, Bollöarna samt Torhamn. Total yta är omkring hektar. I Ronneby finns bland annat Blekinge Flygflottilj F 17, Försvarsmaktens snabbinsatsförband SWAFRAP, Helikopterflottiljen Ronneby och FMLOG. Inom fastighetsenheten i Ronneby finns övningsfältet Norra Hulta vid Södra Östersjön där övning huvudsakligen sker över öppet hav. På land är ytan cirka 700 hektar. I Eksjö finns bland annat Göta Ingenjörregemente Ing 2, Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum SWEDEC och FMLOG. Inom fastighetsenheten Småland finns övnings- och skjutfälten i Skillingaryd/Hagshult, Ränneslätt och Kronobergs Hed. Arean på dessa är cirka hektar. Inom området avslutades några stora investeringar under En ny matsal i Ronneby, JAS-anpassning av hangarer i Ronneby samt ett nytt teknikhus i Eksjö för att nämna några. Fastighetsområde Västra Götaland (VG) Området består av fyra fastighetsenheter; Göteborg, Skövde, Såtenäs och Karlsborg. Sammanlagt förvaltas kvadratmeter lokaler och cirka hektar mark. I Karlsborg utbildas Jägar- och specialförband. Inom Karlsborgs garnison finns förutom Livregementets husarer K3 ytterligare ett antal militära och försvarsanknutna verksamheter. Livregementets husarer är ett av Sveriges äldsta förband, härstammande från Upplands och Södermanlands ryttarfanor på 1500-talet flyttade regementet till Karlsborg och fick en annorlunda och historisk förläggningsplats i Karlsborgs fästning. I Karlsborg driver Försvarets materielverk, FMV, en stor verksamhet som kräver speciella byggnader och skjutfält som Fortifikationsverket förser dem med. Fastighetsenheten sköter utöver de egna byggnaderna, skjutfälten och flygbasen också Karlsborgs Fästning genom driftuppdrag åt Statens Fastighetsverk. De har också uppdrag åt Karlsborgs Kommun, Nammo och Rikspolisens Hundtjänstenhet. I Skövde samsas flera verksamheter inom samma garnison. Skaraborgs regemente P 4 är ett regemente i mycket gott skick med nyrenoverade kaserner, moderna garage och utmärkta skjutbanor. Idag består garnisonsområdet i Skövde av P 4, Göta trängregemente T 2 samt Markstridsskolan. I Såtenäs finns Skaraborgs flygflottilj F7 och delar av andra helikopterskvadronen. Basjägarutbildning genomförs på flottiljen. Inom området finns Gripencentrum med simulator och utbildningslokaler. I Göteborg finns amfibieförband, röjdykare, Pliktverket, Kustbevakningen, Luftfartsverket, polis samt extern förvaltning till SFV. Amf 4 i Göteborg (dåvarande KA 4) organiserades så sent som 1942, alltså mitt under andra världskriget. Fastighetsområdet förvaltar dessutom två större övningsfält: Skövde skjutoch övningsfält samt Kråks skjutfält i Karlsborg. Till detta kommer ett antal närövningsfält vid varje enhet. Investeringsvolymen har under året uppgått till 84 miljoner kronor. De största enskilda projekten är ny restaurang på Såtenäs samt nya hangarportar på Säve. Denna byggnad finns i Ronneby. Det är en administrationsbyggnad som är sammanbyggd med en hangar. Verksamheten

16 Fastighetsområde Södra Götaland (SG) Området omfattar Skåne och Halland. Förutom garnisonsorterna Halmstad och Revingehed ingår även ett flertal stora övnings- och skjutfält. Verksamheten i Halmstad är fokuserad på högre militär utbildning genom Halmstadsskolorna och luftvärn genom Luftvärnregementet Lv 6. På Revingehed finns Södra skånska regementet P 7. Förutom förvaltning av det egna fastighetsbeståndet genomförs driftuppdrag för AB Kasernen i Halmstad och AB Vasallen i Ängelholm. Beståndet består av allt ifrån enklare förråd till avancerade teknikbyggnader. På skjutfälten i Skåne finns många permanent- och fritidsbostäder som uthyrs genom så kallade nyttjanderätter. Hanteringen av nyttjanderätter sköts av Fortifikationsverkets Domänavdelning. Totalt finns det 16 övnings- och skjutfält inom fastighetsområdet Södra Götaland. Den totala förvaltade arean är cirka kvadratmeter och hektar mark. Den dominerande kunden är Försvarsmakten. Övriga kunder är polisen, Vasallen, Luftfartsverket och FRA. Inga stora investeringsprojekt har avslutats under Det mest framträdande projektet avser flyttning av två byggnader från gamla F10 i Ängelholm till Revingehed. Verksamhetsområdet Försäljning Försäljningsavdelningen ansvarar rikstäckande för försäljning av mark och lokaler. Verksamhetsområdet omfattar försäljning av fastigheter, rivning samt överföring till annan statlig myndighet av fast egendom och tillbehör till fast egendom. Vid försäljning av fastigheter skall bästa nettoeffekt alltid eftersträvas. Det skall uppnås genom god affärsmässighet. Avyttringsplanen innehöll vid årets början kvadratmeter lokaler och hektar mark. Vid årets slut, när både avyttringar skett och nya objekt tillkommit avdelningen, var motsvarande siffror kvm lokaler och ha mark. Lokalytorna består så gott som uteslutande av förråds- och verkstadslokaler med olika möjligheter till försäljningsresultat. Under 2004 har kvadratmeter lokaler och 450 hektar mark avyttrats. Flera försäljningar är försenade på grund av förekomst av oexploderad ammunition (OXA) på övningsområden. Tio försäljningar medförde högre köpeskilling än 1 miljon kronor. Cirka 100 försäljningar omfattade köpeskillingar under kronor. Lantmäteriverket har genomfört en utredning angående kvalitet i fastighetsinformationen i verkets fastighetsregister som påvisade behov av kvalitetsförbättring. Arbetet med kvalitetssäkringen fortsätter under Övre bilden: Stabsbyggnad i Halmstad. Nedre bilden: Ett fritidshus beläget på Björnholmen som såldes under Ledningen för Försäljningsavdelningen sitter i Eskilstuna. Några medarbetare är regionalt placerade. 16 Verksamheten 2004

17 Till vänster: Det försvarsanpassade skogsbruket är en viktig del av Domänavdelningens arbete. Till höger: Entré till en försvarsanläggning i Stockholmsområdet. Verksamhetsområdet Fortifikation Fortifikationsavdelningen ansvarar för att leda forskning och teknikutveckling av nya anläggningar och anläggningskoncept samt att leda anskaffning, förvaltning och drift av anläggningsobjekt. Utöver detta skall avdelningen också leda avyttring av de anläggningsobjekt verkets kunder inte längre behöver för sin verksamhet. Antalet anläggningar har reducerats under året som en följd av en effektivt genomförd avyttringsverksamhet. Dessa arbeten omfattar främst avyttring av ett mycket stort antal truppbefästningar (cirka 2 200) och avyttring av ett antal större anläggningar (cirka 450). Vid årsskiftet förvaltade avdelningen: tunga befästningar anläggningsobjekt truppbefästningar Ca 20 flygfält Försvarsmakten utgör avdelningens största och främsta kund men även andra myndigheter och verk samt företag hyr anläggningsobjekt för sin verksamhet. Som exempel kan nämnas Försvarets radioanstalt (FRA), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Post- och Telestyrelsen (PTS), Statens fastighetsverk (SFV), Polismyndigheten, Telia Net fastigheter AB, Volvo Aero support, Aerotec Telub AB, WM-data, Sodexho AB och Nammo Vingåkersverken AB. Ledningen för avdelningen är lokaliserad till Eskilstuna. C Fort E (förvaltare) arbetar regionalt. Fortifikationsavdelningen har egen driftsverksamhet på ett fåtal platser, i allmänhet köps drifttjänster från verkets öppna verksamhet. Verksamhetsområdet Domän Domänavdelningens primära verksamhet är förvaltning av nyttjanderätter och skogsförvaltning. Avdelningen är uppdelad i en enhet för skog och en enhet för mark- och nyttjanderätter. Fortifikationsverket är med cirka hektar skogsmark en av landets tio största skogsägare. Tendensen är att andelen skogsmark minskar, exempelvis för att fastigheter med skog sålts samt ökade naturvårdsrestriktioner. På skogsarealen, som till största delen består av övnings- och skjutfält, bedrivs ett försvarsanpassat skogsbruk. I stort sett alla större skogsområden har en grön certifieringsanpassad skogsbruksplan. Avverkningsvolymen uppgick under 2004 till cirka kubikmeter och utgjordes till en stor del av gallring och avverkning för vägar, stråk och skjutplatser. En mindre del är föryngringsavverkning kubikmeters avverkning motsvarar ungefär halva tillväxten i verkets skogar. Nyttjanderättsförvaltningen består av cirka avtal. Verkets nyttjanderätter består bland annat av jakt- och fiskerätter samt arrenden. Endast en mindre del av dessa nyttjanderättsavtal finns i Norrland, tyngdpunkten ligger i södra Sverige och i Stockholmsområdet. Nästan hälften av avtalen utgörs av upplåtelser av bostad för fritidshus eller permanentboende, drygt tusen avtal är arrendeavtal. Nyttjanderättsförvaltningen har under året fokuserat på kvalitetssäkring av avtal och marknadsanpassning av dessa. Projektet övnings- och miljöanpassade skötselplaner (ÖMAS) som är ett samarbetsprojekt tillsammans med Försvarsmakten renderade under året i två nya ÖMAS-planer för övningsfälten i Skövde och Revingehed. I dagsläget finns 47 Natura 2000-områden fastställda och registrerade, från Vidselfältet i norr till Revingehed i söder. Framförallt är det många Natura objekt på Älvdalens skjutfält och på verkets fastigheter i Götaland. Avdelningens ledning finns i Eskilstuna. Skogsförvaltare samt några nyttjanderättsförvaltare arbetar regionalt. Verksamheten

18 För att göra styrningen enklare att överblicka använder Fortifikationsverket ett balanserat styrkort. Styrkortet innefattar fyra olika perspektiv vilka skall säkerställa kvalitet i hela verksamheten. Perspektiven är Kunder, Ekonomi, Medarbetare och Arbetssätt. Om en organisation ska nå framgång på lång sikt krävs att man har balans mellan de krav som ställs. Kundperspektivet Fortifikationsverket är specialiserad på försvarsfastigheter och har således främst kunder inom försvarssektorn. Kundperspektivet i verkets styrkort beaktar kundernas krav och uppfattning av det som levereras till dem. Fokus ligger på att tillgodose behoven som kunderna har. Verkets största kund är Försvarsmakten men även andra myndigheter inom försvarssektorn som FMV, FOI, FRA och Pliktverket är hyresgäster. Enligt regleringsbrevet ska Fortifikationsverket vara en serviceinriktad hyresvärd och iaktta stor öppenhet och föra en aktiv dialog med sina hyresgäster. Investeringsverksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt. Samverkan med kunden För att uppnå detta genomförs ett flertal möten med kunderna på olika nivåer i organisationen, från generaldirektörens möten med ÖB till husmöten med de lokala brukarna i en viss byggnad. Under 2004 har ingen kundundersökning genomförts men intrycket från de flesta av verkets enheter är att samarbetet och dialogen med kunderna har utvecklats till det bättre. Framför allt har kontakterna med Försvarsmakten stärkts under året. Exempel på detta är seminarier inom aktuella ämnesområden som investering och avveckling genomförts tillsammans med Försvarsmakten under året. Samarbetet är också en förutsättning för det omfattande arbetet med upplåtelseavtalen. Under 2004 har också utbildning genomförts i kundbemötande och servicetänkande. Slutligen kan nämnas det påbörjade arbetet med att utveckla rutinerna kring felanmälan. Stor omställning I december 2004 fattade riksdagen ett försvarsbeslut (FB 04) avseende Försvarsmaktens framtida omfattning och inriktning. Beslutet påverkar både kundernas och Fortifikationsverkets framtida verksamhet i hög grad. Fortifikationsverket har tagit fram ett omfattande underlag i syfte att stödja Försvarsmakten inför detta beslut. Fortifikationsverket har deltagit aktivt och bistått med fakta och förslag inom fastighetsområdet. Samtidigt har arbetet med att klarlägga verkets framtida roll fortgått. Investeringar I avvaktan på försvarsbeslutet har investeringsvolymerna sjunkit under En rad intressanta investeringsprojekt har dock Fortifikationsverkes största kunder (tusentals kvadratmeter BTA) påbörjats, exempelvis: bygget av ett nytt flygledartorn i Luleå, ansiktslyftningen av Tånguddens hamn i Göteborg och bygget av en inomhusskjutbana i Kungsängen. Under året har verket investerat 657 miljoner kronor för kundernas räkning. Utfallet för 2004 är något lägre än budget. Skillnaden beror på att vid budgettillfället fanns en stor osäkerhet i vilken omfattning investeringarna skulle komma att påverkas av försvarsbeslutet. Exempel på avslutade investeringar 2004 är: Nybyggnad av teknikhus i Eksjö Ny- och ombyggnad av restaurang i Ronneby Nybyggnad av flygledartorn och administrationsbyggnad i Haninge/Berga Ombyggnad av avloppsreningsverk på Muskö Försvarsmakten Försvarets materielverk Försvarets radioanstalt Försvarets forskningsinstitut Övriga Summa Verksamheten 2004

19 Nära kontakt med hyresgästen Dagarna innan jul möter vi Tina Björklund, adjutant på Skånings Kompani på P4 i Skövde. Syftet är att tala om relationen mellan fastighetsägaren och hyresgästen. Tina är Fortifikationsverkets kontaktperson för Kasern 3 på regementet, där det finns kontorslokaler för ledningen och logement för de värnpliktiga. Tina stöter i inledningen av besöket på ett befäl i trapphuset och meddelar: Dina kulor och ditt krut måste hämtas i morgon. Jag brukar kalla mig sambandscentral. Jag för de värnpliktigas talan till befälen och befälens talan till andra instanser, som FMLOG och er på Fortifikationsverket, säger hon. Gemensam grupp Tina berättar att Skånings Kompani flyttade från Kasern 1 till nyrenoverade Kasern 3 för två år sedan. Så fort renoveringsprojektet drogs igång skapades en arbetsgrupp för att brukarnas önskemål och behov skulle utvärderas och så långt som möjligt tillgodoses. Gruppen hölls samman genom garnisonsexpeditionen, och vid alla förändringar under resans gång, träffades gruppen för nya gemensamma beslut. Det bästa med Fortifikationsverket, säger Tina, är att man blir tagen på allvar. Vi har mycket speciella önskemål och konstiga tyckanden, men ni är alltid öppna och tillmötesgående. Det känns tryggt. Jag har rak och direkt kontakt med era medarbetare, vilket gör vardagen enkel för mig. Vår dialog bygger mycket på ärlighet och respekt för den andres arbetssituation. Båda parter måste prioritera felanmälan och beställningar på ett korrekt sätt, och återrapportera konsekvent. Det är ett samspel som fungerar bra mellan oss i Skövde, säger Tina. Krångliga regler Ibland känns regelverket mellan Försvarsmakten och Fortifikationsverket byråkratiskt och tungrott, fortsätter Tina. Det är så lätt att falla tillbaka till gamla rutiner och bara ringa för att be om hjälp. Så gjorde vi ju när vi var en gemensam myndighet. Idag ska beställningar dokumenteras och godkännas. Det är lätt att tycka att det är krångligt. Men en konsekvens av det är att vi idag faktiskt vet vad vår egen verksamhet kostar, och det är så klart en stor fördel, säger hon. Tina Björklund anser att samarbetet mellan Försvarsmakten och Fortifikationsverket fungerar bra. Jag tycker man blir tagen på allvar när man har önskemål, säger hon. Tina är civilanställd adjutant, vilket är ovanligt. Hon trivs i uniformen och med sin arbetssituation. Man utvecklar ett rakt sätt att uttrycka sig. Det har verkligen hjälpt mig både yrkesmässigt och privat. Besöket avslutas med att Tina visar runt på logementet. En värnpliktig kommer fram och uttrycker ett försiktigt behov av hjälp. Det är Tinas arbete att hjälpa till, att vara ett smörjmedel i relationerna. Du infinner dig på mitt kontor i morgon klockan 0730, meddelar Tina. Verksamheten

20 Ekonomiperspektivet Inom offentlig verksamhet är medborgarna uppdragsgivare. Det är viktigt för Fortifikationsverket att visa hur resurserna används. Centrala utgångspunkter är att fastigheternas värde skall bevaras och att hushålla med resurserna. Det ekonomiska resultatet av verksamhetsåret 2004 uppgår till 389 miljoner kronor. Av resultatet inbetalar Fortifikationsverket avkastning till staten (6,6 % på ett genomsnittligt myndighetskapital). Avkastningskravet för år 2004 uppgår till 319 miljoner kronor. Efter avkastning återstår 70 miljoner kronor. Årets resultat efter avkastningskrav och förändring av avsatta medel för avveckling av lokaler, mark och anläggningar till följd av försvarsbeslut 1996 och 2000 uppgår till 136 miljoner kronor, vilket är en resultatförbättring på 104 miljoner kronor i jämförelse med verkets budget. De huvudsakliga orsakerna till resultatförbättringarna är: Till följd av en strategisk låneportföljförvaltning har räntenettot förbättrats med 53 miljoner kronor, Verksamhetsområde Domän gör ett bättre resultat på 8 miljoner kronor främst till följd av högre hyresintäkter och lägre kostnader inom nyttjanderättsförvaltningen. Verksamhetsområde Försäljning uppvisar ett högre resultat, 25 miljoner kro- Ekonomiskt resultat Utfall 2004 Resultat av verksamheten Avkastningskrav Resultat efter avkastningskrav Förändring av avsatta medel för avveckling av lokaler, mark och anläggningar till följd av försvars-beslut 1996 och Överskott efter avkastningskrav och avsättningar nor, på grund av en lägre kostnadsbild och ett förbättrat avyttringsresultat. Verksamhetsområdena Lokaler och Mark samt Fortifikation ger sammantaget ett högre resultat med 18 miljoner kronor. Effekter av rationaliseringsåtgärder och ansträngningar att minska kostnaderna inom drift och förvaltningsadministration har gett denna effekt. Enligt regleringsbrevet för 2004 ska soliditeten på sikt uppgå till 35 procent, verket ska minska sina kostnader för verksamheten med 8 procent från 2002 till 2005 och försäljningsverksamheten ska ske enligt affärsmässiga principer. Soliditeten uppgår 2004 till 44 procent i jämförelse med 47 procent för Efter 2004 års kostnadsutfall konstateras att kostnaderna minskat med 181 miljoner kronor jämfört med uppräknat kostnadsutfall Detta är en minskning med nio procent, utan hänsyn tagen till förändringar i bokfört värde. Åtgärder som har vidtagits är bland annat anställningsstopp, investeringsstopp, snävare planeringsramar och en påbörjad omorganisation av huvudkontoret. För att uppnå målet med god affärsmässighet har, vid försäljning genom anbud, möjligheten till fortsatt budgivning alltid angetts vid annonsering. Under 2004 bedöms resultatet att ha förbättrats med drygt 2 miljoner kronor genom detta arbetssätt. Försvaret får tillbaka pengar Under 2004 reducerade Fortifikationsverket kundernas hyror med 30 miljoner kronor. Överskottet 2003 blev 105 miljoner kronor. 20 Verksamheten 2004

MYNDIGHETSPRESENTATION

MYNDIGHETSPRESENTATION MYNDIGHETSPRESENTATION Årsberättelse 2008 GD KOMMENTAR GD kommentar Jag kan med glädje konstatera att verket under 2008 blivit miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001. Det är resultatet av ett långsiktigt

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA 2010

FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA 2010 Årsfakta B FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA Årsfakta Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Om Fortifikationsverket 6 Kunder lokalbehov 1 Fortifikationsverkets hyresgäster 1 Hyres- och arrendeintäkter 12 Upplåtelsernas

Läs mer

hus bombsäkert #1 2012 hus #1 2012 Carolina vet hur man Ett magasin från Fortifikationsverket Övergiven försvarsmark blir drömboende trivs i strid

hus bombsäkert #1 2012 hus #1 2012 Carolina vet hur man Ett magasin från Fortifikationsverket Övergiven försvarsmark blir drömboende trivs i strid öppet öppet hus Ett magasin från Fortifikationsverket #1 2012 hus Ett magasin från Fortifikationsverket #1 2012 Övergiven försvarsmark blir drömboende EN SAMLAD FUNKTION FÖR SKYDD trivs i strid Carolina

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003 Året i korthet Resultat Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 62 miljoner kronor (57). Bruksarea fördelad på typ av lokaler Omsättning Koncernens omsättning uppgick till 522 miljoner

Läs mer

Årsredovisning 2008 08

Årsredovisning 2008 08 Årsredovisning 2008 08 Innehållsförteckning Året i sammandrag 1 VD har ordet 2 Higabgruppens uppdrag 4 Mål och uppföljning 6 Fastigheter med en stark identitet 8 Fastighetsmarknaden i Göteborg 10 Med fokus

Läs mer

KORT OM HELSINGBORGSHEM

KORT OM HELSINGBORGSHEM VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORT OM HELSINGBORGSHEM Det kommunala ändamålet som det är definierat i ägardirektivet 2011. Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom

Läs mer

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Detta är Bravida 4 Vd-ord 6 Flerårssammanställning 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Verksamhetsbeskrivning 11 Marknad, kunder och konkurrenter 14 Möjligheter

Läs mer

Generaldirektörens kommentar

Generaldirektörens kommentar Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Generaldirektörens kommentar SFV har under 2014 fortsatt att bevara och utveckla våra fastigheters värden, inklusive kultur- och naturmiljövärden. Genom om- och

Läs mer

Generaldirektörens kommentar

Generaldirektörens kommentar Årsredovisning 2012 Generaldirektörens kommentar SFV:s fastighetsbestånd har under 2012 utvecklats genom om- och tillbyggnader, större iståndsättningsarbeten, uthyrning av färdigställda eller vakanta lokaler

Läs mer

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in!

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 1 2 3 Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814 Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 4 5 Innehåll 6 VD har ordet 6 Strategier och mål

Läs mer

2009 i korthet. Historik. » Intäkter från fastighetsförvaltning ökade till 1 487 (1 280) Mkr,» varav hyresintäkterna utgjorde 1 342 (1 174) Mkr.

2009 i korthet. Historik. » Intäkter från fastighetsförvaltning ökade till 1 487 (1 280) Mkr,» varav hyresintäkterna utgjorde 1 342 (1 174) Mkr. 2009 å r s r e d ov i s n i n g » 2009 i korthet» Intäkter från fastighetsförvaltning ökade till 1 487 (1 280) Mkr,» varav hyresintäkterna utgjorde 1 342 (1 174) Mkr. Driftöverskottet uppgick till 1 141

Läs mer

Innehåll. 2008 i korthet 1 Vd har ordet 2 Strategi och mål 4

Innehåll. 2008 i korthet 1 Vd har ordet 2 Strategi och mål 4 Årsredovisning 8 Innehåll Med över tre miljoner kvadratmeter uthyrningsbar yta, ett fastighetsvärde på drygt 46 miljarder kronor och verksamhet på 3 orter över hela landet är Akademiska Hus Sveriges andra

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Förord 2014-02-21 1 (60)

Förord 2014-02-21 1 (60) Datum Sida 2014-02-21 1 (60) Ert datum Dnr EBM A-2014/0070 Förord År 2013 var historiskt för Ekobrottsmyndigheten. Vi gick från att vara en myndighet i storstadsregionerna till att få ansvaret för ekobrottsbekämpningen

Läs mer

Världens tyngsta termiska kameleont

Världens tyngsta termiska kameleont 8 3 9 l e v e r a n s e r av försvarsmateriel och tjänster genomförde FMV under 2012. Två av dessa var multifunktionsfartygen HMS Visby och HMS Nyköping som Försvarsmakten nu kan använda till att jaga

Läs mer

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5 Bostads AB Pose don Årsredovisning 1998 5 1998 i korthet 5 Affärsidé 5 VD har ordet 6 Hyresgästen 8 Bostaden 11 Finans 14 Ekonomi 20 Personal och organisation 22 Förvaltningsberättelse 24 Femårsöversikt

Läs mer

FASTIGHETSKONTORET VERKSAMHETSPLAN 2013 2014

FASTIGHETSKONTORET VERKSAMHETSPLAN 2013 2014 FASTIGHETSKONTORET VERKSAMHETSPLAN 2013 2014 VEM? VAD? HUR? Verksamhetsplan_2013.indd 1 2013-04-19 14.09 INNEHÅLL DEL 1 VEM ÄR VI? Förord 3 Malmö stad som markägare 4 Organisation 5 Vem är fastighetskontoret

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

Mobil flygplats för tillfällig flygbas. Samarbete kring Archer Fenix för underhåll Fartyg till KBV

Mobil flygplats för tillfällig flygbas. Samarbete kring Archer Fenix för underhåll Fartyg till KBV T i d n i n g e n P r o t e c f r å n f m v t e k n i k f ö r S v e r i g e s s ä k e r h e t. n r 4 2 0 0 8 Mobil flygplats för tillfällig flygbas Samarbete kring Archer Fenix för underhåll Fartyg till

Läs mer

Riksbyggens verksamhet 2006

Riksbyggens verksamhet 2006 Riksbyggen Verksamhet 2006 Riksbyggens verksamhet 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Rum för hela livet 3 Vd 7 Förvaltning 15 Byggnation 20 Fastigheter 26 Föreningsverksamhet 30 Medarbetare 35 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Skandrenting årsredovisning 2002

Skandrenting årsredovisning 2002 Skandrenting årsredovisning 2002 Välkommen till Skandrenting Skandrenting äger och hyr ut fastigheter till starka motparter inom näringslivet och den offentliga sektorn. Hyresavtalen är långa och till

Läs mer

Gathenhielmska Huset Hälsovetarbacken Lagerhuset

Gathenhielmska Huset Hälsovetarbacken Lagerhuset Årsredovisning2013 Innehållsförteckning Vision, affärsidé, värderingar 2 Året i sammandrag 3 Kort om Higab 4 Higabs uppdrag 5 VD har ordet 6 Mål och uppföljning 8 Marknad 10 Lokalmässiga förutsättningar

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

Årsredovisning 201 1

Årsredovisning 201 1 Årsredovisning 2011 Omslag: QuickBird data över Kiruna. Utsnitt med kratrar som visar hur marken sjunker in vid gruvan och som orsakar att delar av staden måste flyttas. Copy (QuickBird Digitalglobe/Eurimage

Läs mer

Årsredovisning 2007 07

Årsredovisning 2007 07 07 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Året i sammandrag 1 VD har ordet 2 Higabgruppens uppdrag 5 Mål och uppföljning 6 Fastighetsmarknaden i Göteborgsregionen 8 Stadsbyggnation för framtidens behov

Läs mer

Peter om lobbying för musik

Peter om lobbying för musik MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 2 2014 Anställda som B-lag ATT MÖTAS FACKLIGT Slutet för flygverkstaden i Ronneby NY FÖRENINGSSTRUKTUR Peter om lobbying för musik Ledaren:»Vi hoppas naturligtvis

Läs mer

Bostadsbolagets årsredovisning 2009

Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Innehåll Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Inom Bostadsbolaget strävar vi alltid efter att ge bästa möjliga information till både våra hyresgäster och andra intresserade.

Läs mer

Helsingborgshem på 10 sekunder

Helsingborgshem på 10 sekunder årsredovisning 212 Vi är ett bostadsföretag som vill att våra kunder ska känna sig stolta. Stolta över sin bostad, sitt område och sin stadsdel. Men också känna stolthet över att vi tar ansvar för morgondagens

Läs mer