AVTAL Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVTAL 2016. Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser"

Transkript

1 AVTAL 2016 Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser

2 2

3 Inledning 2016 är det dags att förhandla om kollektivavtalen igen det är dags för en ny avtalsrörelse, den fjärde Unionen genomför. Inför och under nästa avtalsrörelse står vi inför ett antal utmaningar. Den modell för lönebildningen som skapades under 1990-talet och som gett en god reallöneutveckling utmanas. Likaså utmanas vårt behov av likvärdiga villkor i grundläggande frågor för tjänstemän inom olika områden. Många branscher har påbörjat en viktig uppbyggnad av system för deltidspension där man, med ekonomisk trygghet, ska kunna gå ned i arbetstid mot slutet av yrkeslivet. Fortsatt uppbyggnad behöver ske och orättvisa skillnader utjämnas. Vi har även en utmaning i att skapa förutsättningar för bra förhandlingar på varje avtalsområde i de frågor vi i övrigt identifierar och driver. Det är nu vi lägger grunden för en framgångsrik avtalsrörelse. Vår styrka avgörs av hur väl vi lyckas engagera, mobilisera och kanalisera det vi vill åstadkomma. Engagemang och delaktighet är nyckelorden, det gäller såväl i att diskutera behoven och vad som är viktigast i kommande förhandlingar som hur vi står upp för våra krav när vi utmanas. De diskussioner vi nu för är viktiga för de beslut om övergripande mål, med mera, som ska fastställas vid vårt förbundsråd i juni 2015 såväl som för att ge branschdelegationerna bra underlag i sitt arbete med de avtalsområdesspecifika kraven samt för att förankra och bygga god förberedelse för kommande förhandlingar. Välkommen till regional avtalskonferens! Niklas Hjert Förhandlingschef 3

4 En avtalsrörelse Unionen tecknar centrala kollektivavtal med närmare 40 arbetsgivarorganisationer och för mer än ett 80-tal avtalsområden. De olika områdena omfattar allt från ett hundratal till drygt medlemmar. Avtalen om löner, allmänna anställningsvillkor och andra villkor tecknas för en viss tidsperiod och omförhandlas ungefär samtidigt. Vi förbereder oss och tar fram krav inför förhandlingarna. Det gör även arbetsgivarorganisationerna och deras krav går ut på att de saker som regleras i kollektivavtal ska bli färre eller regleras på ett för arbetsgivare förmånligt sätt. Andra exempel är att några löneökningar inte ska finnas över huvud taget i centrala avtal utan bestämmas av chefen utifrån hur företaget/organisationen går och om man känner att man behöver höja några löner eller inte. På varje avtalsområde - stora som små - bygger vår framgång på det tryck vi skapar i förhandlingarna, genom hur relevanta vi och våra krav uppfattas, våra argument, vårt engagemang och vår styrka. I de centrala avtalsförhandlingarna kan vi också alltid komma till ett läge där vi efter sedvanliga överläggningar inte lyckats komma överens om något nytt avtal att förhandlingarna strandar. En fråga vi då behöver ta ställning till är hur vi bäst når bra resultat i de aktuella förhandlingarna och för framtiden. Strejk eller andra åtgärder kan bli nödvändiga att ta ställning till i en sådan situation. När en avtalsrörelse inom Unionen är genomförd och nya avtal har tecknats har mer än medlemmar fått nya villkor för sina anställningar. 4

5 Utmaningar 2016 Försvara lönerna Ett övergripande mål för Unionen är att värna tjänstemännens reallöner. Det viktigaste verktyget är att teckna centrala avtal som garanterar löneökningsutrymme för lönerevisioner. En stabil och god ekonomisk utveckling ger rätt förutsättningar till det. Genomsnittslönen för tjänstemän har enligt SCBs konjunkturlönestatistik ökat från kr/mån vid ingången av 1998 till närmare kr/mån i mitten av Tar man hänsyn till inflationen under samma period så kan vi se den genomsnittliga reallöneutvecklingen under samma period (diagram 1). Vi har alltså haft en period med kontinuerliga reallöneökningar på god nivå med enbart smärre avvikelser. Jämfört med årtiondena innan så är det en markant skillnad. Reallöneutvecklingen var då under perioder till och med negativ och trots ibland höga lönepåslag så gav inte dessa någon ökad köpkraft. Utvecklingen vad gäller nominella löner, inflation och reala löner framgår av diagram 2. Reallöneutvecklingen för tjänstemännen sedan Källa: SCB Utvecklingen sedan 1998 har gynnat de anställda, ekonomin och därmed möjligheterna att bedriva verksamheter i Sverige. Detta bland annat genom att arbetsmarknadens parter i sina avväganden tagit hänsyn till de internationellt konkurrensutsatta sektorernas förutsättningar. Trots den positiva utvecklingen ser vi att flera aktörer driver frågor som riskerar denna stabilitet, till exempel genom att kräva att lönerna ska avgöras helt lokalt, d.v.s. att centrala löneavtal inte ska innehålla några nivåer för löneökningar och den lönesättande chefen har möjlighet att besluta om löneökning ska utges över huvud taget. 5

6 Utvecklingen av nominella och reala löner samt KPI Källa: Medlingsinstitutet Vår utmaning är att trots växande motstånd åstadkomma centrala löneavtal som garanterar löneutrymme till lönerevisioner på arbetsplatserna på rätt nivå. 6

7 Förstärk pensionerna med möjlighet till deltidspensionsuttag Möjligheterna till en rimlig tillvaro efter arbetslivet och därmed till goda pensionsvillkor är en grundläggande fråga för tjänstemännen. Medellivslängden har ökat och ett behov av att, om möjligt, jobba längre för bevarad pensionsnivå har också uppstått. Vi ser nu att tjänstepensionerna blir viktigare och viktigare för den totala pensionen. Den allmänna pensionen minskar som andel av slutlönen (se diagram nedan) Allmän pension av slutlön för kvinnor och män, procent Källa: Folksam I takt med att vi lever längre och de allmänna pensionerna ger en mindre del av slutlönen behöver tjänstepensionerna förstärkas. Behovet av nedtrappning och större flexibilitet i arbetstiden mot slutet av yrkeslivet växer om vi ska kunna och vilja jobba längre. Uppbyggnaden som inleddes i och med 2013 års förhandlingar med att förstärka pensionsavsättningarna kombinerat med rätten till mer flexibel ledighet i form av deltidspension behöver fortsätta och spridas till de delar av tjänstesektorn som ännu inte omfattas, även om villkoren utmanas av de som motsätter sig likvärdighet för tjänstemännen. Vår utmaning är att förstärka pensionerna, och ge möjlighet till deltidspension, på ett likvärdigt sätt på olika områden. För alla medlemmar. 7

8 8

9 Diskussion inför 2016 års avtalsrörelse Vilka behov finns och vad är viktigast? Nedan finns en kortfattad redogörelse för Unionens så kallade plattformar för lön, arbetsmiljö och kompetensutveckling. Dessa beskriver hur Unionen vill att det ska vara. 1. Hur ser det ut idag och vilka behov ser ni? 2. Fokusera på frågor som ni tycker passar att reglera i kollektivavtal 3. Hur viktiga är de respektive frågorna vid en prioritering? 4. Fundera kring vad som ska kanaliseras till branschdelegationernas arbete med krav och förhandlingar för respektive avtalsområde 5. Fundera kring vad som kan vara ett övergripande gemensamt mål för Unionen i denna avtalsrörelse eller på sikt 9

10 Fler och bättre jobb Bra jobb ska löna sig Unionen har en lönepolitisk plattform. Den uttrycker bland annat att: ylönerna ska vara individuella och differentierade utifrån arbetets svårighetsgrad (ansvar) och hur arbetsuppgifterna utförs (prestationen) y Det ska lokalt finnas systematiska lönesystem som är kända och lätta att förstå y Var och en ska ha en delaktighet i den egna löneutvecklingen via fungerande utvecklings- och lönesamtal och veta på vilka grunder lönen är satt och vad man kan göra för att påverka den. Resultatet av kompetensutveckling och befordran ska kunna ses i form av högre lön y Alla ska ha en rätt till löneutveckling y Kvinnor och män ska ha lika lön för likvärdigt arbete och diskriminerande lönesättning ska undanröjas y Det ska finnas en lägsta tillåtna lön reglerad i centralt kollektivavtal y Det ska vara möjligt att planera sin ekonomi utifrån lönen. Fast månadslön uppfyller detta bäst. Vid rörlig lön ska garanterad nivå finnas som inte understiger lägsta lönen y Olika former av belöningssystem ska omfatta alla och utgöra en begränsad del av lönen y Den fackliga styrkan och kollektivavtalen ska säkerställa lönerna på arbetsplatserna y Målet är att uppnå reallöneökningar för Unionens medlemmar y Ekonomisk tillväxt, stabil samhällsekonomi och god utveckling i företag och organisationer ger förutsättningar för lönerna yen norm för löneutrymmet ska fastställas I internationellt konkurrensutsatta sektorn 10

11 Vilka behov ser ni när det gäller kollektivavtalen? Vad är viktigast? Ni kan här ge såväl inspel för branschdelegationernas arbete med krav och förhandlingar på ett eller flera avtalsområde/n/sektor och/eller lyfta frågor som ni anser bör vara med i förbundets diskussioner kring övergripande mål för kommande avtalsrörelse. 11

12 Må bra på och av jobbet Balans i livet ett arbetsliv för alla Unionen har en arbetsmiljöpolitisk plattform. Den uttrycker bland annat att: yalla måste ges förutsättningar för att ta ansvar för sin egen och organisationens lärande och utveckling y Det ska finnas en god förebyggande hälsovård på arbetsplatserna y Alla ska rätt till motionsbidrag/friskvårdsbidrag y Ohälsa på grund av stress i arbetet ska bekämpas y Alla ska kunna vara med och påverka sin arbetstid y Alla har rätt till en hälsosam förläggning av arbetstiden yingen ska kränkas eller diskrimineras. Kränkande särbehandling och diskriminering ska förebyggas och hanteras professionellt y Enformighet och starkt styrt arbete ska undvikas y De anställdas integritet ska värnas yarbetsmiljöaspekter ska beaktas vid planering och utformning av lokaler yde anställda ska vara med vid införande av nya eller uppdaterade IT-system y Tydliga riktlinjer och överenskommelser ska finnas vid distansarbete y Ledarskapet är betydelsefullt och chefer måste ges möjlighet till utveckling i sin yrkesroll y Ledarskap ska vara jämnt fördelat mellan kvinnor och män y Alla ska ha rätt till en kvalitetssäkrad företagshälsovård yrehabiliterings- och arbetsanpassningsarbetet och en rehabiliteringsförsäkring behöver utvecklas y Arbetsskador ska bedömas könsneutralt y Ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska bedrivas i samverkan på alla arbetsplatser yriskbedömningar ska göras inför förändringar och utgöra del av beslutsunderlag 12

13 Vilka behov ser ni när det gäller kollektivavtalen? Vad är viktigast? Ni kan här ge såväl inspel för branschdelegationernas arbete med krav och förhandlingar på ett eller flera avtalsområde/n/sektor och/eller lyfta frågor som ni anser bör vara med i förbundets diskussioner kring övergripande mål för kommande avtalsrörelse. 13

14 Ett utvecklande arbetsliv Kompetensutveckling för framgång och trygghet Unionen har en plattform för kompetensutveckling. Den uttrycker bland annat att: y Kontinuerlig och relevant kompetensutveckling är en förutsättning för framgångsrika företag och organisationer y Alla ska ha möjlighet till individuellt anpassad kompetensutveckling yatt utvecklingssamtal ska innehålla inventering av befintlig och önskvärd kompetens y Ökad kompetens hos medarbetarna kan förändra ansvarsområden och underlätta för chefer eftersom delegering kan ske i högre grad y Medarbetare och chef i årliga utvecklingssamtal ska komma överens om vilka aktiviteter på kort- och långsikt som ska genomföras i syfte att utveckla kompetens, samtalet ska leda till en utvecklingsplan som dokumenteras och följs upp y Tillsvidareanställning är och ska vara normen på arbetsmarknaden ydet i dagens arbetsliv främst är kompetens som skapar trygghet i arbetet y Kollektivavtalade avsättningar till kompetensutveckling skapar förutsättningar för mer och rätt kompetensutveckling yen modell för kompetensutveckling med finansiering från stat, arbetsgivare och arbetstagare ska etableras y En rörlighet på arbetsmarknaden främjar produktivitet och tillväxt y Komplettering av högre studier ska vara möjligt under arbetslivet y Det ska vara möjligt att få tjänstledighet för att pröva ett annat jobb y På arbetsplatserna ska det finnas en strategi för kompetensförsörjning y Chefer ska genomgå ledarskapsutbildning y Omorganisationer ska följas upp och utvärderas ykostnaderna för inhyrd kompetens ska uppmärksammas och en kompetensöverföring från tillfällig kompetens till befintlig personal ska eftersträvas yföretagens utdelning inte får ske på bekostnad av långsiktiga investeringar y Att det efter sjukdom, föräldraledighet eller annan tids längre frånvaro från arbetet ska finnas extra fokus på kompetensutveckling 14

15 Vilka behov ser ni när det gäller kollektivavtalen? Vad är viktigast? Ni kan här ge inspel för branschdelegationernas arbete med krav och förhandlingar på ett eller flera avtalsområde/n/sektor och/eller lyfta frågor som ni anser bör vara med i förbundets diskussioner kring övergripande mål för kommande avtalsrörelse. 15

16 Tack för din medverkan! 16

17 17

18 Ring Unionen Vi svarar på alla dina frågor om villkoren i arbetslivet och förmånerna i medlemskapet mån-fre Du hittar också svar på unionen.se Tnr: Upplaga: POD Produktion: Unionen Tryck: Printservice Oktober 2014 UNIONEN NÄRA DIG: Borlänge, Borås, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karlstad, Linköping, Luleå, Malmö, Norrköping, Skellefteå, Skövde, Stockholm, Sundsvall, Södertälje, Trollhättan, Umeå, Uppsala, Visby, Västerås, Växjö, Örebro 18

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen Diskussionsunderlag Avtalsdiskussion på arbetsplatsen AVTAL 2016 2 Ta chansen att påverka! Kollektivavtalen ger oss en gemensam bas för anställningsvillkoren. Kollektivavtalen skapar förutsättningar för

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

Må bra på och av arbetet. Arbetsmiljöpolitisk plattform

Må bra på och av arbetet. Arbetsmiljöpolitisk plattform Må bra på och av arbetet Arbetsmiljöpolitisk plattform Innehållsförteckning Balans i livet...................................................................................................... 3 En arbetsplats

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

sätta lön i små företag Din guide till en aktiv lönesättning

sätta lön i små företag Din guide till en aktiv lönesättning sätta lön i små företag Din guide till en aktiv lönesättning Kan du få ut mer av lönesättningen i ditt företag? Är det möjligt att använda lönen för att motivera dina medarbetare, förbättra resultaten

Läs mer

Löneskillnader mellan kvinnor och män. En rapport om löneskillnader mellan Kommunals medlemmar

Löneskillnader mellan kvinnor och män. En rapport om löneskillnader mellan Kommunals medlemmar Löneskillnader mellan kvinnor och män En rapport om löneskillnader mellan Kommunals medlemmar 1 Löneskillnader mellan kvinnor och män www.kommunal.se 2 Produktion: Kommunals press-och informationsenhet

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Förhandlingsprotokoll 2012-09-26 HÖK 12 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och

Läs mer

Verksamhetsanpassa arbetstiden

Verksamhetsanpassa arbetstiden Verksamhetsanpassa arbetstiden Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Enheterna för Arbetsgivarutveckling och Förhandling Produktion & formgivning: Informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Individuell lön lönar det sig? Fakta och tro om individuell lönesättning

Individuell lön lönar det sig? Fakta och tro om individuell lönesättning Individuell lön lönar det sig? Fakta och tro om individuell lönesättning Innehållsförteckning Förord Varför denna bok? Vad är lön? Vad är individuell lönesättning? Inget nytt Sverige långt framme Global

Läs mer

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 13

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 13 Förhandlingsprotokoll 2013-04-10 HÖK 13 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 13 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och

Läs mer

SEKO Postens förslag om miljöbonus får positiv respons

SEKO Postens förslag om miljöbonus får positiv respons Nummer 3.2011 Årgång 1 Information till medlemmar i SEKO Posten Om man inte vet var man ska är det ingen idé att skynda sig. Man vet ändå inte när man kommer fram... Nalle Puh Ur innehållet Arbetstidsbanken

Läs mer

Chefen & Chefens lön

Chefen & Chefens lön Chefen & Chefens lön INNEHÅLL Lönesättningsprocessen 4 Ditt underlag 5 Dina förutsättningar 6 Lönens olika delar 8 Kompetens vad är det? 12 Förmåner och rörliga lönedelar 13 Lönesamtalet 15 Nytt jobb 21

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET En guide för dig som är chef NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som arbetar på uppdrag av Svenska

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor ÄÅ ÄÄÅÅ I medborgarnas tjänst Utvecklas med arbetet Samverkan för en god arbetsplats Arbetsmiljö och friskvård Lön Arbetstid Semester Ledighet av

Läs mer

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Kostnadsfria kurser för dig som är medlem i Ledarna Heldag 09.00-16.00 (om inget annat anges) Arbetsrätt Coaching Som chef har du skyldighet att följa gällande

Läs mer

Kompetensutveckling en nödvändig rättighet

Kompetensutveckling en nödvändig rättighet Kompetensutveckling en nödvändig rättighet Kompetensutveckling en nödvändig rättighet Inledning I rapporten Fackföreningen och den fulla sysselsättningen till LO-kongressen 1951 presenterade Gösta Rehn

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer