Styrelseprotokoll /2012 Styrelsemöte SAIF,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, 2011-09-02-03"

Transkript

1 Sida 1 (10) Till: Styrelsen För kännedom: Kansliet Valberedningen Styrelseprotokoll /2012 Styrelsemöte SAIF, - 03 Plats: Tid: Strand Hotell, Dalarö Fredag - Lördag 2-3 september 2011, kl. 12:39 (fre) 12:25 (lör) Närvarande: Adjungerade: Johanna S:t Clair Renard Erwin Apitzsch Erik Björkman Klas Bringert Per Erik Eriksson Sture Espwall Susanna Larsson Elisabet Nylander Lovisa Svensson Pia Carlsson Cecilia Olsson Ordförande 8-11 Valberedningen Tf. Generalsekreterare 1 Mötets öppnande Johanna S:t Clair Renard förklarade mötet öppnat kl. 12:39. 2 Formalia a) Val av sekreterare b) Val av justerare Lovisa Svensson valdes till sekreterare. Erik Björkman och Johanna S:t Clair Renard valdes till justerare. c) Adjungeringar Valberedningens Pia Carlsson och tillförordnad generalsekreterare Cecilia Olsson adjungerades. d) Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes utan tillägg. 3 Protokoll från tidigare möten a) Nr 6, 2010/2011, U-15 Beslutades att: godkänna styrelseprotokoll nr 6, 2010/2011 från 16 maj.

2 Sida 2 (10) 4 Föreningsutveckling och utbildning a) Protokoll föreningsutveckling U-17 Lovisa Svensson föredrog en summering de två senaste mötena med föreningsutvecklings- och utbildningsfrågor. En utvärderingsdag av projektet Offensivare SISU genomfördes tillsammans med SISU Idrottsutbildarna den 1 september. Då inleddes även arbetet med att ta fram den ledarskapsutbildning som varit en del i projektplanen för Offensivare SISU. Då SAIF inte upplever efterfrågan och behovet av en ledarskapsutbildning som lika stort bland våra medlemsföreningar idag, då det finns en uppsjö av redan etablerade ledarskapsutbildningar på marknaden samt att SISU:s stöd för utvecklandet av utbildningen är oklart togs följande beslut: Beslutades att: SAIF inte ska initiera eller producera någon egen ledarskapsutbildning i nuläget. Beslutades att: uppdra åt Föreningsutvecklingsgruppen att undersöka marknaden av potentiella samarbetspartners som erbjuder ledarskapsutbildningar, att förmedla och rekommendera våra medlemmar. b) Studentidrottsgalan oktober c) NNU-resan Turkiet, slutrapport U-18 Lovisa Svensson och Cecilia Olsson föredrog en lägesrapport för Studentidrottsgalan Hotellet och föreläsarna är bokade och programmet är satt. Inbjudningar går ut under kommande vecka. Susanna Larsson föredrog slutrapporten från NNU-resan i maj/juni Resan har fått ett mycket gott omdöme och deltagarnas upplevelse av standarden på boende och logi har varit förstklassigt. Dock har flera deltagare upplevt just boendet som onödigt lyxigt och att behovet möjligen är annat, där större fokus kunde ligga på utbildnings-/träningsfaciliteter. Till framtiden bör SAIF föra en dialog med NNU hur SAIF kan tydliggöras så att deltagarna förstår vår roll. d) Offensivare SISU e) Idrottslyftet, rapport år 4 och inför år 5 U-19 Elisabet Nylander rapporterade om idrottslyftet år 4 och inför år 5. Stort fokus har lagts på en lika bedömning av de ansökningar som kommit in. Beslutades att: ge Elisabet Nylander och Cecilia Olsson i uppdrag att se över behovet av kompetensutveckling hos våra medlemsföreningar, i att söka projektpengar och formulera idrottslyftsansökningar. Elisabet och Cecilia ska även se över i vilka sammanhang/utbildningar detta skulle kunna läggas in. Beslutades att: uppdra åt Idrottslyftets bedömningsgrupp att göra en sammanställning av goda exempel på projekt som beviljats pengar tidigare år.

3 Sida 3 (10) 5 Förbundsutveckling a) Kompetensförsörjning förtroendevalda, protokoll och plan U-20, 30 Johanna S:t Clair Renard rapporterade angående kompetensförsörjning av förtroendevalda inom SAIF. Kompetensförsörjningsgruppen har genom sitt arbete framförallt förtydligat hur SAIF ska arbeta med tillförsel och underhåll av förtroendevalda inom förbundet. Beslutades att: ge Kommunikationsgruppen i uppdrag se över hur SAIF via hemsidan kommunicerar ut möjligheten att engagera sig i förbundet. Beslutades att: godkänna den föreslagna sammansättningen av samtliga arbetsgrupper under perioden 15 september 2011 till 15 september Erik Björkman återkommer vid styrelsemötet i oktober med förslag på nya representanter till tävlingskommittén. Cecilia Olsson ansvarar för att nya engagerade i förbundet får en välkomstfolder samt en uppdragsbeskrivning. b) Framtida SF-stödet Johanna S:t Clair Renard rapporterade angående det framtida SF-stödet. Utifrån det beslut som togs på RIM ligger närmsta tiden stort fokus på att få in utbildningstimmar samt siffror för stimulansbidrag från våra föreningar. De siffror vi får in kommer att ligga till grund för fördelningen av SF-stödet kommande år. c) 100-årsjubileet Johanna S:t Clair Renard föredrog statusen på SAIF:s 100-årsjubileum. Två nomineringar på redaktör till jubileumsboken har inkommit. d) Uppföljning Uppsalaprojektet U-43 Cecilia Olsson föredrog uppföljningen av Uppsalaprojektet. Härnäst kommer analysen att göras och åtgärdsförslag tas fram. LUGI Motionsförening i Lund har visat intresse av att ta del av rapporten och eventuellt ett liknande arbete. 6 Hälsa a) Aktiva studenter år 2 Erwin Apitzsch rapporterade från Aktiva studenter år 2. SAIF har beviljats lika stora medel som förra året och arbetet med år 2 är i full gång. 7 Tävling a) Protokoll tävlingskommittén, 20 juni U-22 Erik Björkman informerade kort från Tävlingskommitténs möte i juni 2011.

4 Sida 4 (10) b) Lägesrapport tävlingskommittén, 23 augusti U-44 c) Studentiaden 2011 Arrangörsrapport U-23 Representantrapport U-24 Erik Björkman föredrog en lägesrapport från Tävlingskommittén, framförallt rörande 2012 års nationella tävlingar. Styrelsen resonerade kring SAIF:s möjligheter att öka och få ett närmare samarbete med projektgruppen för Studentiaden Erik Björkman föredrog från den arrangörsrapport som lämnats in för Studentiaden 2011 samt från representantrapporten från samma arrangemang. En aktiv dialog förs med Bosön inför Studentiaden 2012 men något kontrakt har ännu inte skrivits. SAIF är angelägna om att Bosö IF är involverade samt att projektledaren är aktiv student på Bosön för att öka förankringen av arrangemanget i skolan och föreningen. Positivt är att skolan planerar att väva in Studentiaden-arrangemanget som en del i studenternas undervisning. Sedan kårobligatoriet avskaffades finns det idag inget naturligt tillvägagångssätt för arrangörerna av Student-SM att kontrollera och garantera att deltagarna verkligen är studenter. Pia Carlsson redogjorde för det system Campushallen använder sig av idag och Johanna S:t Clair Renard kommer att i dialog med Pia undersöka eventuella lösningar. Styrelsen följde upp tidigare diskussioner kring att ge Studentiaden en fast arrangör över flera år. Beslutades att: uppdra åt Tävlingskommittén att till styrelsemötet i december presentera för-/nackdelar till att lägga Studentiaden som ett flerårigt projekt i Uppsala. Beslutades att: ge Tävlingskommittén i uppdrag att se över en eventuell reseutjämningspolicy för långtresande föreningar, till event som hålls minst två år på en och samma plats. d) Student-SM löpning/milspåret Arrangörsrapport U-25 Representantrapport U-26 Erik Björkman presenterade arrangörsrapporten respektive representantrapporten från Student-SM i löpning Milspåret Tydligare rapport utifrån Student-SM-delen av Milspåret efterfrågas från SAIF. Anmälningsavgifter samt uppskattade kostnader från Student-SM bör framgå separerat från Milsspårets budget. 8 Internationell verksamhet a) Minnesanteckningar IK U-27, U-41 Johanna S:t Clair Renard presenterade minnesanteckningarna från deras två senaste möten. Beslutades att: nominera Lars G Karlsson (ishockey), Ola Kåberg (orientering), Ola Sundekvist (snowboard), Roger Johansson (Badminton) och Ulf Öhrman (basket) som tekniska delegater i FISU samt Johanna S:t Clair

5 Sida 5 (10) Renard som medlem i FISU:s utvecklingskommitté. Johanna S:t Clair Renard meddelade att delegationsledarutbildningen är avslutad. Samtliga som deltagit i utbildningen bjuds in till Studentidrottsgalan, som en uppföljning av delegationsutbildningen. b) Sommaruniversiaden Johanna S:t Clair Renard rapporterade övergripande från Sommaruniversiaden i Shenzhen. c) Rekommendationer/ välkomstfolder internationell tävlingsverksamhet U-28 Johanna S:t Clair Renard förordar att i framtida delegationer av denna storlek ha med egen läkare, vilket bör planeras för ett halvår innan. Läkare är framförallt ett säkerställande från SAIF:s sida. Den kommunikationsinsats SAIF gjorde under Universiaden, med Klas Bringert i ledningen på plats i Kina, ledde till att SAIF fick två artiklar publicerade under Idrottsinfo på RF:s hemsida. Detta synliggör förbundet och ligger i linje med det arbete som förts under två år. Johanna S:t Clair Renard presenterade det informationsbrev, Välkommen till studentidrottslandslaget, som är tänkt att användas vid kommande internationella evenemang. d) FISU GA Johanna S:t Clair Renard tackar i synnerhet valgruppen för ett gediget arbete som legat till grund för Stefans valkampanj och utgången i FISU-valet. e) Rectors Forum 2013 Johanna S:t Clair Renard rapporterade kring Rectors Forum Johanna S:t Clair Renard kommer att träffa Umeå universitet i nästa vecka. Umeå universitetet har tagit på sig projektledarrollen samt hela det operativa ansvaret. Närmaste tiden kommer fokus att vara på marknadsföring. 9 Idrottspolitik a) Rapport RIM U-29 Johanna S:t Clair Renard presenterade rapporten från Riksidrottsmötet i maj SAIF ska se över vilken representation vi skulle kunna ha till Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas Ungdomsråd. Den övre åldersgränsen är dock på 20 år men vi bör sondera bland våra föreningar. b) Elitidrott och utbildning U-40 Johanna S:t Clair Renard föredrog det arbete som pågår gällande elitidrott och utbildning. Som uppföljning av det beslut som togs på RIM om ökade satsningar på elitidrott och studier, till följd av SAIF:s motion på RIM, gjorde RF en studieresa till Universiaden i Shenzhen i regi av SAIF. Genom SAIF:s

6 Sida 6 (10) goda internationella kontakter fick RF träffa sju länder och möjlighet till fem djupintervjuer med nationer som kommit långt i frågan om elitidrott och postgymnasiala studier. RF har satt upp möten med 14 universitet och högskolor under hösten, vid vilka SAIF kommer att delta under 3+1. Detta kommer att avslutas med ett studiebesök i Storbritannien och deras projekt Tass. För SAIF är denna fråga strategiskt viktig. SAIF:s har möjlighet att öppna nätverk och har kunskapen om universitetens uppbyggnad. 10 Kommunikation a) Uppföljning storytelling b) Varumärkesplattform Uppföljningen av Storytelling bordläggs till kommande styrelsemöte, 29 oktober i Kristianstad. Klas Bringert föredrog rapporten Varumärkesplattform för Svensk Studentidrott Frågan handlar om hur SAIF syns utåt. Kommunikationsgruppen har inlett en process för en eventuellt ny profil lagom till SAIF:s 100-års jubileum. 11 Extern finansiering a) Protokoll möte, 30 maj U-32 b) Eventuella ersättningar förtroendevalda U-33 Per Erik Eriksson rapporterade från det förbundsutvecklingsmöte som hölls i maj. Per Erik Eriksson föredrog en rapport om eventuella ersättningar till förtroendevalda. Det arbete som gjorts är en proaktiv handling för eventuellt kommande externa finansieringsprojekt, vilket inte riktigt förekommit inom SAIF tidigare. I rapporten läggs tre olika alternativ fram, vilka definierar olika förhållningssätt till ersättning vid externt finansierade projekt. Beslutades att: förtroendeuppdrag är ideella, men vid extraordinära insatser i särskilda projekt kopplade till externa inkomstkällor kan ersättning för förlorad arbetsinkomst ges. Styrelsen tar beslut om vilka projekt och insatser som omfattas av detta vid varje enskilt tillfälle. c) Relevanta fonder och stipendier U-42 Per Erik Eriksson föredrog en mycket gedigen sammanfattning av relevanta stipendier och fonder för studentidrotten. Beslutades att: ge Kommunikationsgruppen i uppdrag att publicera dokumentet Stipendier & fonder för finansieringsansökningar inom studentidrotten på SAF:s hemsida, maila dokumentet till verksamhetsansvariga hos våra medlemmar samt komplettera dokumentet på hemsidan efter hand.

7 Sida 7 (10) Beslutades att: uppdra åt Per Erik Eriksson att skriva en inledning till dokumentet. Beslutades att: uppdra åt Klas Bringert och Per Erik Eriksson att på SAIF:s hemsida uppmärksamma de föreningar som beviljats olika stipendier samt publicera ett tillägg med befintliga EU-fonder att söka medel från. Efterhand ska hemsidan kompletteras med tillägg om goda exempel på fonder och stipendier som gett utdelning. 12 Internt a) Verksamhetsberättelse U-34 b) Årsredovisning c) Verksamhetsplan U-36 Johanna S:t Clair Renard föredrog verksamhetsberättelsen som styrelsen godkände efter smärre revideringar. Beslutades att: ge Erwin Apitzsch i uppdrag att från styrelsen gå in som extra resurs och korrekturläser verksamhetsberättelsen innan publicering. Beslutades att: ge Cecilia Olsson i uppdrag att genomföra överenskomna revideringar i förvaltningsberättelsen och i och med det godkänna årsredovisningen. Styrelsen gick igenom verksamhetsplanen Generellt ligger vi mycket bra i fas med den verksamhetsplan som antogs vid förbundsmötet hösten Mindre omprioriteringar inför andra verksamhetsåret 2011/2012 kommer att göras. Beslutades att: rutinerna för uppföljning och uppdatering av verksamhetsplanen ska se ut enligt följande: Under våren (ca. 6 resp. 18 månader efter förbundsmötet) Uppföljning av verksamhetsplanen. Under hösten (udda år, lagom till Studentidrottsgalan) Uppföljning samt uppdatering av verksamhetsplanen. Beslutades att: ge SIG-gruppen i uppdrag att besluta om hur uppföljningen av verksamhetsplanen ska presenteras på Studentidrottsgalan. d) Utfall Budget U-37, 31 e) Utvärdering priser och stipendier U-38 Cecilia Olsson föredrog den ekonomiska rapporten med utfall och budget Beslutades att: bordlägga beslut om budget tills vi fått uppdaterade siffror och därefter ta beslut per capsulam. Erwin Apitzsch föredrog en utvärdering av SAIF:s priser. Beslutades att: samtliga priskategorier skall vara kvar.

8 Sida 8 (10) Per Erik undersöker eventuella möjligheter till extern finansiering av Årets eldsjäl via Idrottens vänner. f) Uppdragsuppföljning g) Personal - hösten på kansliet Styrelsen gick igenom listan för uppdragsuppföljning och uppdaterade den. Cecilia Olsson föredrog en nulägesrapport av personalsituationen på kansliet. Daniel Kudrén har nu kommit in i arbetet på kansliet och hans tjänst har utökats till 100 procent (av heltid) under perioden 1 september december Niclas Ström har konsulterats för specifika insatser sedan mitten på augusti. Under september kommer arbetet fokusera på insamlandet av statistik inför inrapporteringen till RF gällande SF-stödet. h) Förvaltningsberättelse U Övriga frågor Inga övriga frågor anmälda. 14 Kommande möten Styrelsemöte 2, Kristianstad, lördag 29 oktober kl Deadline, förslag på frågor till dagordning: onsdag 5/10 kl. 12:00. Deadline, styrelsehandlingar för utskick: måndag 10/10 kl. 08:00. Fysiskt utskick + zip:ade PDF-handlingar: torsdag 20/10. a) Mötesplan U-39 Styrelsemöte 2, oktober kl. 9-12, Kristianstad Styrelsemöte 3, december kl , Uppsala Styrelsemöte 4, februari kl , Uppsala Styrelsemöte 5, april, ort ej fastställd Styrelsemöte 6, juni, telefonmöte

9 Sida 9 (10) 15 Mötets avslutande Mötet avslutades kl. 12:25 Johanna S:t Clair Renard Ordförande och justerare Lovisa Svensson sekreterare Erik Björkman justerare Evenemangskalender Nationellt Studentidrottsgalan, Kristianstad oktober Internationellt Uppdragsuppföljning Hänvisning Ärende Ansvarig Status Klart till till paragraf d Ta fram förslag på handlingsplan för ett eventuellt fortsatt arbete gällande Uppsalaprojektet. Kansliet 4a Ta fram förslag på ledarskapsutbildningar vi rekommenderar våra medlemmar. 4e Ta fram en plan för kompetensutveckling i medlemsföreningarna med avseende idrottslyftsansökningar samt Föreningsutvecklingsgruppen Cecilia och Elisabeth

10 Sida 10 (10) göra en sammanställning av beviljade projekt. 5a Se över hur SAIF kommunicerar ut möjligheten att engagera sig i förbundet. 5a Ta fram förslag på nya medlemmar i TK. TK Okt c Besluta om redaktör till jubileumsboken. 7c Ta fram förslag till lösning på hur studenter vid SSM ska bevisa att de är studenter. Kommunikationsgruppen Jubileumskommittén Johanna SCR och Pia Carlsson Okt c Presentera för, respektive nackdelar med att förlägga Studentiaden fast i Uppsala. TK Dec c Se över utformning av en eventuell reseutjämningspolicy. 11c Ta fram förslag på inledningstext till dokumentet Stipendier & fonder för finansieringsansökningar inom studentidrotten. 11c På hemsidan uppmärksamma de föreningar som beviljats olika stipendier. 12e Ta reda på möjligheten till extern finansiering av priset Årets eldsjäl. TK Per Erik Per Erik och Klas Per Erik

Styrelseprotokoll 2 2010/2011 Styrelsemöte SAIF, 2010-10-24

Styrelseprotokoll 2 2010/2011 Styrelsemöte SAIF, 2010-10-24 Sida 1 (5) Till: Styrelsen För kännedom: Kansliet Valberedningen Styrelseprotokoll 2 2010/2011 Styrelsemöte SAIF, Plats: Elite Stadshotellet, Västerås Tid: Söndag 24 oktober 2010, kl. 11:40-13.10 Närvarande:

Läs mer

Styrelseprotokoll nr

Styrelseprotokoll nr Sida 1 (7) Till: Styrelsen För kännedom: Kansliet Valberedningen Styrelseprotokoll 4 2013-2014 Styrelsemöte SAIF, Plats: SAIF:s kontor, S:t Olofsgatan 11A, Uppsala Tid: Fredag 31 januari 2014, kl. 10:00-16:00

Läs mer

Styrelseprotokoll nr

Styrelseprotokoll nr Sida 1 (6) Till: Styrelsen För kännedom: Kansliet Valberedningen Styrelseprotokoll 3 2013-2014 Styrelsemöte SAIF, 2013-11-29 Plats: SAIF:s kontor, S:t Olofsgatan 11A, Uppsala Tid: Fredag 29 november 2013,

Läs mer

Styrelseprotokoll Styrelsemöte SAIF,

Styrelseprotokoll Styrelsemöte SAIF, Sida 1 (10) Till: Styrelsen För kännedom: Kansliet Valberedningen Styrelseprotokoll 1-2014 Styrelsemöte SAIF, -09-06 -09-07 Plats: Bosön, Lidingö Tid: Fredag 6 september lördag 7 september Närvarande:

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 4 2015 2015-05-17 (09:00-15:00) Kalmar Deltagare - SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Carl-Erik Sörman Olle Bergman Peter Svensson Thomas Avelin Tony Jacobsson Per

Läs mer

Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet 2008-09-14 Munktellarenan, Eskilstuna

Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet 2008-09-14 Munktellarenan, Eskilstuna Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet 2008-09-14 Munktellarenan, Eskilstuna Omfattning 45-61 Beslutande Folke Andersson Birger Fält Karin Dahl Ernst Larsson Gunnar Wall Börje Hansson 45-49 +

Läs mer

172 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna.

172 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna. Förbundsstyrelsen protokoll nr 12/11-12, avseende 172 193 Plats: Sergel Plaza, Stockholm Dag: 3 4 december, 2011 Deltagare: Erik Söderberg, ordförande Anna Lögdberg Bengt Forsgren Eva Eliasson Jennifer

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 9-10 januari 2016, Stockholm

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 9-10 januari 2016, Stockholm Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 9-10 januari 2016, Stockholm Närvarande: Johan Robertson, Frida Bulukin Wilén, Anders Dahlén, Martin Carlsson och Conny Thunberg 1 19 Adjungerad: Peter Lundmark,

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 7 /

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 7 / SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 7 / 2007 60-69 Plats: Telefonmöte Datum: 2007-05-15 Tid: 20.00 22.15 Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Adjungerade Frånvarande: Ordförande Ulf Gustafsson.

Läs mer

Under övrigt presenterar Anders Svärd ett förslag kring administrativa kostnader vid möten och konferenser.

Under övrigt presenterar Anders Svärd ett förslag kring administrativa kostnader vid möten och konferenser. Styrelseprotokoll nr 8/11, avseende 86-106 Plats: Idrottens Hus Dag: 15 maj, 2011 Närvarande: Eva Eliasson, v.ordf. Bengt Forsgren Yvonne Hagström-Theander Anna Lögdberg Jennifer van der Gronden Sanna

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 8 /

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 8 / SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 8 / 2009 132-151 Plats: Telefonmöte Datum: 2009-04-21 Tid: 19.30 22.45 Närvarande: Ulf Gustafsson, Jan Lund-Jensen, Per Olof Larsson (från punkt 133e), Björn

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

Styrelsemöte, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte, Medicinska Föreningen Styrelsemöte, Onsdagen den 26 oktober 2016, kl. 18:15 Lokal: Kanel Närvarande: Sarah, Frank, Salik, Klara, Petra, Ellen, Ebba W, Ebba B (via skype), Lovisa, Lydia och Ida Lindberg. 1. Mötets öppnande Klara

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 1 (5) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 6-2010 2010-05-15 10.00-15.30 Norrköping, SVEMO kansli Deltagare SVEMO Sture Fredell Agneta Andersson Olle Bergman Jörgen Hafström Tony Jacobsson Håkan Leeman Per Westling

Läs mer

Styrelsen sammanträde den 19 april 2015 på Idrottens Hus, Stockholm

Styrelsen sammanträde den 19 april 2015 på Idrottens Hus, Stockholm Stockholm 2015-04-19 PROTOKOLL 2/2015 Styrelsen sammanträde den 19 april 2015 på, Stockholm Närvarande: Yvonne Mattsson, ordförande (YM) Anders Bromée, vice ordförande (AB) Ella Lindgren, ledamot (EL)

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Östersund 2014-02-06 2014-02-07. Närvarande: Gunilla Karlbom,Ola Svensson, Christer Antman, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,Magnus

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 12 /

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 12 / SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 12 / 2010 179-197 Plats: Telefon Datum: 2010-08-17 Tid: 19.30-21.45 Närvarande: Lena Arvidsson, Jonny Svensson, Lars Granström, Ann Stålhammar, Jan Lund-Jensen,

Läs mer

Protokoll fört med SGVF:s Motionskommitté kl , Bosön, Stockholm.

Protokoll fört med SGVF:s Motionskommitté kl , Bosön, Stockholm. Protokoll fört med SGVF:s Motionskommitté 2008-03-07 kl 18.00-21.30, Bosön, Stockholm. 1 (4) Närvarande: Jan-Erik Wettermark, Gunnar Wall, Lennart Gustafsson, Karin Dahl och Gunnel Svensson. Ej närvarande:

Läs mer

Protokoll. Styrelsens sammanträde nr 1/17. Måndag 20 mars klockan 10:00 till 16:00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm.

Protokoll. Styrelsens sammanträde nr 1/17. Måndag 20 mars klockan 10:00 till 16:00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm. Stockholm 2017-03-20 Protokoll Styrelsens sammanträde nr 1/17 Tid och plats Måndag 20 mars klockan 10:00 till 16:00 på s kansli i Stockholm. Närvarande ledamöter Lena Larsson, förbundsordförande Eje Andersson

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 Plats: Skype Datum: 2014-10-13 Tid: 19.30-22.30 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Hans Björkborg, Erik Hellners, Yvonne

Läs mer

6. Rapport från senaste utskottsmötena inom Sveriges Tandläkarförbund

6. Rapport från senaste utskottsmötena inom Sveriges Tandläkarförbund Datum: 2015-08-21 Ort: Sveriges Tandläkarförbunds kansli, Österlånggatan 43, Stockholm Protokoll nummer: 4/2015 Ordförande: Peter Franzén Sekreterare: Urban Olsson Protokollförare: Madelene Lundin Justerare:

Läs mer

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Närvarande Anna-Karin Mohlin, Monica Lindblom, Ulla Fernlund, Sven-Gunnar Karlsson, Esbjörn Lindgren, Leif-Göran Mosell, Gudrun Ekblom adjungerad

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndagen den 27 januari 2014 kl. 09.00-12.00 Plats: Riverside, Uddevalla Beslutande Hans Henriksson, Eva Lind Johansson, Boel Lanne, Elin Ruist, Gunilla Magnusson, Karl-Erik

Läs mer

Tid Tisdagen den 5 oktober 2004

Tid Tisdagen den 5 oktober 2004 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Pia Zätterström, Annika Sylvén, Karin Mattsson (tom 7), Lars Edwinson, Börje Sandgren, Jan Olofsson, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant.

Läs mer

Mötet öppnas inledning

Mötet öppnas inledning Mötet öppnas inledning Protokoll nr 338, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE torsdagen den 3 februari 2011 på Hotell Sergel Plaza, Stockholm. Närvarande: Malin Eggertz Forsmark

Läs mer

MSF Protokoll FS 13, söndagen

MSF Protokoll FS 13, söndagen MSF Protokoll FS 13, söndagen 261014 Närvarande Emma Furberg, ordförande Maria Valeur, vice ordförande Eddie de Dios, Skåne (Skype 10, 14 och 16) Maria Forssén, Utland (Skype 13 och 16) Tora Borén, Örebro

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11 /

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11 / SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11 / 2010 160-178 Plats: Telefon Datum: 2010-06-28 Tid: 19.30-22.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Ann Stålhammar, Jonny Svensson, Lars

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 15-2011 251-270 Plats: Telefon Datum: 2011-12-12 Tid: 19.30-22.30 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Kerstin Karlsson, Jonny Svensson, Lars

Läs mer

nr 7, 2007-08-18 och 19 2 Val av protokolljusterare för mötet Styrelsen beslutar att utse Olle Dahlin till protokolljusterare.

nr 7, 2007-08-18 och 19 2 Val av protokolljusterare för mötet Styrelsen beslutar att utse Olle Dahlin till protokolljusterare. PROTOKOLL nr 7, 2007-08-18 oh 19 Svenska Skidskytteförbundet Plats: Quality Hotel, Arlanda Närvarande: Björn Eriksson, Björn Lindblom, Marianne Nilsson, Ingemar Arwidson, Lage Woutilainen, Stefan Söderblom,

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 12, 2014 Datum och tid: Lördag 2014-11- 22, kl 11.00 16.32 På Idrottens Hus, Uppsala Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT V. ordförande Kristiina Pekkola

Läs mer

Styrelsemöte protokoll

Styrelsemöte protokoll Sidan 1 Plats: Geoexpen, Tid: måndag 20141013 kl 12.00 Styrelsemöte protokoll Närvarande: Harald Börestam, Emelie Hedlund Nilsson, Alfred Holgersson, Daniela Backlund, Melinda Winninge, Joel Carlsson,

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), (ledamot), (ledamot), Susan Falk (ledamot) och 219. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet noterade att ordinarie ledamot Jazmine Ohgami vid

Läs mer

Tid Fredag den 5 juni 2015 kl. 10.00-17.30. Svemo-huset, Norrköping. Jörgen Hafström Thomas Avelin. Förhinder Björn Bergman

Tid Fredag den 5 juni 2015 kl. 10.00-17.30. Svemo-huset, Norrköping. Jörgen Hafström Thomas Avelin. Förhinder Björn Bergman 2015-06-09 1(6) PROTOKOLL UK 2/2015 Sammanträdesdata Tid Fredag den 5 juni 2015 kl. 10.00-17.30 Plats Svemo-huset, Norrköping Deltagare Fredrik Hansson Jörgen Hafström Thomas Avelin Lena Bleckman Förhinder

Läs mer

Jörgen Hafström, sammankallande Inge Blank Thomas Avelin Rolf Sundberg Micke Karlsson Lena Bleckman (förhinder p g a sjukdom)

Jörgen Hafström, sammankallande Inge Blank Thomas Avelin Rolf Sundberg Micke Karlsson Lena Bleckman (förhinder p g a sjukdom) Norrköping 99 09 20 1(6) PROTOKOLL UK 2/99 Sammanträdesdata Tid Fredagen den 10 och lördagen den 11 september 1999 Plats Deltagare Fågelviksgymnasiet i Tibro och Hotell Billingehus, Skövde Jörgen Hafström,

Läs mer

Peter Langley, tf Generalsekreterare (PL) Amelie Wigzell, adjungerad sekreterare (AW)

Peter Langley, tf Generalsekreterare (PL) Amelie Wigzell, adjungerad sekreterare (AW) PROTOKOLL Sammanträde: Datum och plats: Deltagare: Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelse nr 5 2013/14 Den 24 oktober 2013, Förbundskansliet Christer Englund, ordförande (CE) Jonas Bergqvist (JB) Peter

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 9 juni 2015 Telefonmöte

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 9 juni 2015 Telefonmöte Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 9 juni 2015 Telefonmöte Närvarande: Johan Robertson, Conny Thunberg, Suzan Edvardsson, John Hall, Frida Bulukin Wilén och Anders Dahlén, 1-15 Adjungerad: Peter Lundmark

Läs mer

Riksmöte Lund 2013 18-20 april

Riksmöte Lund 2013 18-20 april Riksmöte Lund 2013 18-20 april Innehållsförteckning Styrelsen hälsar välkommen... sid 3-4 Pil hälsar välkommen samt information... sid 5-6 Schema för helgen... sid 5 Riksmötets dagordning... sid 6 Bilaga

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 5-6 december 2015, Stockholm

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 5-6 december 2015, Stockholm Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 5-6 december 2015, Stockholm Närvarande: Johan Robertson, Frida Bulukin Wilén, John Hall, Anders Dahlén och Conny Thunberg 1 21 Martin Carlsson 1-12 Adjungerad:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 6/2016 Datum: 2016-08-08 Tid: Kl. 19.00-22.25 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

40 Mötets öppnande Ordförande hälsade välkommen till dagens möte. CÅA ersätter JA som ordförande från och med 50.

40 Mötets öppnande Ordförande hälsade välkommen till dagens möte. CÅA ersätter JA som ordförande från och med 50. Skånes Idrottsförbund Styrelsemöte Protokoll 2016-10-13 Närvarande: Jane Andersson, (JA), ordf tom 49 Caj-Åke Andersson, (CÅA) Julia Cornu, (JC) Bengt Hammarstedt, (BH) Lotta Kellander, (LK) Gitte Nählinder,

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 13 / 2006 116-127

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 13 / 2006 116-127 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 13 / 2006 116-127 Plats: Telefonmöte Datum: 2006-10-18 Tid: 19.30 22.25 Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Adjungerade Frånvarande: Ordförande Ulf Gustafsson.

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet

Svenska Skolidrottsförbundet Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 2, perioden 2012-2014 avseende 18 43 Plats: Dag: Bogesunds Slottsvandrarhem, Vaxholm Söndag den 10 juni Tid: Kl 08.30 12.15 Närvarande: Erik Söderberg,

Läs mer

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö 12 mars 2010 1 Plats och tid Riksdagshus 7-9, Stockholm, fredag den 12 mars, kl. 10.00-14.30 ande Kurt Kvarnström, Södra Dalarnas samordningsförbund Alvi Berglund, Finsam Östersund Marie Litholm, Samordningsförbundet

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 1 (5) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12-2010 2010-12-04 (10.30-16.10) Grand Hotel, Stockholm Deltagare SVEMO Sture Fredell Bertil Bergström Agneta Andersson Olle Bergman Jörgen Hafström Tony Jacobsson Åke Knutsson

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 1-2015 Måndag 26 januari 2015, kl.18:30 Istrums klubbstuga Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Björn Öberg Fredrika

Läs mer

Tid Fredag den 23 oktober 2015 kl. 10.00-19.30. Jörgen Hafström Thomas Avelin. Fredrik Hansson hälsade välkommen och öppnade mötet.

Tid Fredag den 23 oktober 2015 kl. 10.00-19.30. Jörgen Hafström Thomas Avelin. Fredrik Hansson hälsade välkommen och öppnade mötet. 2015-10-27 1(6) PROTOKOLL UK 3/2015 Sammanträdesdata Tid Fredag den 23 oktober 2015 kl. 10.00-19.30 Plats Quality Hotel Arlanda Deltagare Fredrik Hansson Jörgen Hafström Thomas Avelin Lena Bleckman Sammankallande

Läs mer

SGVF styrelsemöte Göteborg den 20 oktober 2007

SGVF styrelsemöte Göteborg den 20 oktober 2007 SGVF styrelsemöte Göteborg den 20 oktober 2007 Omfattning 45-60 Beslutande Folke Andersson Karin Dahl Börje Hansson, deltog 45-57 Karin Ingelhag Ernst Larsson Christer Svensson, deltog 45-57 Jan-Erik Wettermark

Läs mer

PROTOKOLL NR 2/09 fört vid styrelsens sammanträde lördagen den 28 mars 2009 på Idrottens hus, Stockholm.

PROTOKOLL NR 2/09 fört vid styrelsens sammanträde lördagen den 28 mars 2009 på Idrottens hus, Stockholm. SCF:s klädleverantör PROTOKOLL NR 2/09 fört vid styrelsens sammanträde lördagen den 28 mars 2009 på Idrottens hus, Stockholm. NÄRVARANDE Yvonne Mattsson Bo Sjöberg Tony Pölder Åsa Hermanson Anders Karlsson

Läs mer

Styrelsemöte nr. 8 12-13 onsdag 20 mars Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 8 12-13 onsdag 20 mars Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Mats Tibbelin Stefan Sjöö Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Mats Svensson Thomas Angarth, FC adjungerad Återbud: Curt Ingedahl Christine Gandrup Simon Ottosson, personalens representant 83. Mötets

Läs mer

Protokoll Förhindrad: Lars Holm, LH Lotta Kellander, (LK) 118 Mötets öppnande Ordförande hälsade välkommen till dagens möte.

Protokoll Förhindrad: Lars Holm, LH Lotta Kellander, (LK) 118 Mötets öppnande Ordförande hälsade välkommen till dagens möte. Skånes Idrottsförbund Styrelsemöte Protokoll 2015-12-02 Närvarande: Jane Andersson, (JA), ordf Caj-Åke Andersson, (CÅA) Gitte Nählinder, (GN) Malin Sandvig, (MS) 118-123, 125-129 Peter Tallinger, (PT)

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde och vänder sig speciellt till valberedningens ledamöter.

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde och vänder sig speciellt till valberedningens ledamöter. Mötet öppnas inledning Protokoll nr 343, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE fredagen den 21 oktober 2011 på Airport Hotel Arlanda, Arlandastad. Närvarande: Malin Eggertz Forsmark

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Dalarö Sjöräddningsstation, tisdag Urban Mathiasson, valberedningen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Dalarö Sjöräddningsstation, tisdag Urban Mathiasson, valberedningen. Plats och tid Dalarö Sjöräddningsstation, tisdag 2016-01-19 18.00-21.00 Närvarande Ledamöter Leif Larsson (LL) Ulrika Eriksson (UE) Stefan Clarstedt (SC) Rickard Johansson (RJ) Stina Hallberg (SH) Urban

Läs mer

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 22-50 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson 22-49 Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Meddelat förhinder: Susanna

Läs mer

Tid Torsdag den 11 fredag den 12 november 2004

Tid Torsdag den 11 fredag den 12 november 2004 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Solveig Lundström, Jane Andersson, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Börje Sandgren, Lars Tigerberg, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant.

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 15-2010 208-226 Plats: Scandic Crown Hotel, Göteborg Datum: 2010-09-25 Tid: 11.30-18.15 Närvarande: Lena Arvidsson, Hans Björkborg, Lars Granström ( 209-215,

Läs mer

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2013

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2013 Protokoll från det 3:e sammanträdet med :s styrelse 2013 Tid och plats: 11 mars kl 09.30 16.00, s kansli, Uppsala stifts hus, Dragabrunnsgatan 71 i Uppsala, våning 3. Närvarande: Stig Hansson, Folkrörelserådet

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 3-2010 41-60 Plats: Rica Talk Hotel, Älvsjö Datum: 2010-03-06 Tid: 11.15-19.00 Närvarande: Adjungerade: Lena Arvidsson, Jan Lund-Jensen, Ingrid Ryrholm,

Läs mer

Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet 2008-04-19 Spar Hotel Gårda, Göteborg

Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet 2008-04-19 Spar Hotel Gårda, Göteborg Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet 2008-04-19 Spar Hotel Gårda, Göteborg Omfattning 14-27 Beslutande Folke Andersson Börje Hansson Karin Ingelhag 14-23 Anna Johannesson Birger Fält Karin Dahl

Läs mer

Protokoll Nr 5/15 Fört vid styrelsens möte 2015-08-30, Hotel Tapto, Stockholm

Protokoll Nr 5/15 Fört vid styrelsens möte 2015-08-30, Hotel Tapto, Stockholm Protokoll Nr 5/15 Fört vid styrelsens möte 2015-08-30, Hotel Tapto, Stockholm Närvarande: Yvonne Mattsson, ordförande (YM) Catarina Andersson, ledamot (CA) Elisabeth Lindgren, vice ordförande (EL) Lotta

Läs mer

Mötet öppnas inledning

Mötet öppnas inledning Mötet öppnas inledning Protokoll nr 371, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE fredagen den 24 oktober 2014 på Hotel Globe, Stockholm. Närvarande: Malin Eggertz Forsmark (ordf.),

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Klubbhuset, Torslanda IK Tisdagen den 27 mars 2012 Närvarande: Katarina Foxenius (ordf.), Nicolas Lopez, Elise Orderud, Thomas

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2016 Datum: 2016-04-18 Tid: Kl. 19.00-21.30 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Ange ev. nedan Kirsten Wretstrand Margaretha Carlsson

Läs mer

Föregående protokoll nr 344 Protokoll nr 344 från styrelsens sammanträde den 9 december är justerat av ordförande samt av Anders Caspár.

Föregående protokoll nr 344 Protokoll nr 344 från styrelsens sammanträde den 9 december är justerat av ordförande samt av Anders Caspár. Mötet öppnas inledning Protokoll nr 345, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE fredagen den 3 februari 2012 på Hotell Sergel Plaza, Stockholm. Närvarande: Malin Eggertz Forsmark

Läs mer

Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson Ola Svensson från 7

Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson Ola Svensson från 7 Protokoll fört vid Postens Idrottsförbund Styrelsemöte i Borlänge 2008-02-08 Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson

Läs mer

Protokoll nr: 10. för sammanträde med GI-styrelsen. Datum: 2010-11-15. Tid: kl.17.00-19.00. Lokal: Idrottens Hus. Paragrafer: 117-129

Protokoll nr: 10. för sammanträde med GI-styrelsen. Datum: 2010-11-15. Tid: kl.17.00-19.00. Lokal: Idrottens Hus. Paragrafer: 117-129 Protokoll nr: 10 för sammanträde med GI-styrelsen Datum: 2010-11-15 Tid: kl.17.00-19.00 Lokal: Idrottens Hus Paragrafer: 117-129 Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Barbro Wettersten Bert-Ola Wallin

Läs mer

Söndag 13 september klockan 15:00 till måndag 14 september klockan 16:00 på Ouality Hotel Winn i Haninge.

Söndag 13 september klockan 15:00 till måndag 14 september klockan 16:00 på Ouality Hotel Winn i Haninge. Stockholm 2015-09-13-14 Protokoll Styrelsens sammanträde nr 5/15 Tid och plats Söndag 13 september klockan 15:00 till måndag 14 september klockan 16:00 på Ouality Hotel Winn i Haninge. Närvarande ledamöter

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet 2014- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning...

Läs mer

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Tommy Andersson Anders Allard Johan Palmqvist Eva Sandin Tomas Jansson

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Tommy Andersson Anders Allard Johan Palmqvist Eva Sandin Tomas Jansson Protokoll nr: 2/2011 för sammanträde med SISU-styrelsen Datum: 21 februari 2011 Tid: Lokal: kl.17.00-19.00 Badvillan, Solbergabadet Paragrafer: 1-12 Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Styrelsen sammanträder för 16 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för 16 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 2015-04-21 Tid: 17-19 Plats: Bakgrund Styrelsen sammanträder för 16 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets öppnande (Beslutspunkt)

Läs mer

Styrelsemöte 2008-01-31 ABC-lokal

Styrelsemöte 2008-01-31 ABC-lokal PROTOKOLL Nr 8 år 10 Styrelsemöte 2008-01-31 ABC-lokal Närvarande 18.00-21.00 Anders Ohlsson (ordförande, vice kassör) Gunilla Wulkan Hughes (vice ordförande) Stefan Sjöström (kassör) Sofia Thente (sekreterare)

Läs mer

Studentradion i Sverige

Studentradion i Sverige Studentradion i Sverige STYRELSEMÖTE 2015-10-15 Närvarande: Sangeeta Chauhan, Lisa Grettve, Eva Gustvfsson, Julia Lindström, Alexander Ljungqvist, Madeleine Ruuth Adjungerade: Sara Andrersson, Mary Atim,

Läs mer

Vår förening i morgon! Dialog om föreningen. Kanske vi hittar nya sätt att tänka och jobba?

Vår förening i morgon! Dialog om föreningen. Kanske vi hittar nya sätt att tänka och jobba? Dialog om föreningen. Kanske vi hittar nya sätt att tänka och jobba? - Vad tänker och tycker du? - 6 svarsalternativ på varje fråga - 1 av dem är när du har eget förslag Gör så här: Läs frågan som ni har

Läs mer

HGK Styrelseprotokoll 1/ 2015

HGK Styrelseprotokoll 1/ 2015 Protokoll: Styrelsemöte HGK Klubbstyrelse Möte nr: 1/2015 Plats: Lindö golfanläggning Mötestid: 8 dec 2013 klockan 20.30-21.30 Deltagare: Hans Gustavsson (HG), Per Liedstrand (PL), Louise Lindell (LL),

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning... 3 1.1.6 Arbetsgrupper...

Läs mer

Mötet öppnas inledning

Mötet öppnas inledning Mötet öppnas inledning Protokoll nr 357, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE fredagen den 25 januari 2013 på Quality Airport Hotel Arlanda, Arlandastad. Närvarande: Malin Eggertz

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 3 oktober 2013 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 Tid: Måndag 30 september 2013 klockan 17.59 Plats: Brunnen, Studiecentrum Närvarande

Läs mer

Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30. Tid och plats

Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30. Tid och plats Protokoll SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06 Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30 Anders Björklund, förbundsordförande Peo Johansson Bo Lövstrand Yvonne Mattsson Thomas Rehn Kenneth Simonsson

Läs mer

Protokoll nr 6 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2014, Stockholm

Protokoll nr 6 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2014, Stockholm Protokoll nr 6 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2014, Stockholm Deltagande: FS ledamöter: Förhinder: Pia Zätterström (ordf.), Leif Bolin, Margareta Israelsson, Johan Kannerberg,

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 1 (11) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 2015-03-07 (09.30-16.00) Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Carl-Erik Sörman Per Westling

Läs mer

Arbetsordning. Version

Arbetsordning. Version Version 1.1 2011-11-19 ALLMÄNT Denna arbetsordning har antagits av Bohusläns klätterklubbs (BKK) styrelse den 2011-11- 19. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter

Läs mer

1 Mötets öppnande Vice ordförande Ola Svensson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Vice ordförande Ola Svensson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Sjötorp 2014-09-11 Närvarande: Ola Svensson, Christer Antman, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson, Magnus Amhliden, Monica Hjerp,

Läs mer

Tid 2005-12-03 kl 10.00-15.45 Plats Grand Hotel, Stockholm

Tid 2005-12-03 kl 10.00-15.45 Plats Grand Hotel, Stockholm PROTOKOLL STY 8/2005 1(6) PROTOKOLL STY 8/2005 Sammanträdesdata Tid 2005-12-03 kl 10.00-15.45 Plats Grand Hotel, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Stig Klemetz, vice ordförande Olle Bergman

Läs mer

Plats och tid 1 (4) Sommarhagen Arbetsförmedlingen Östersund kl Försäkringskassan Kommunerna Landstinget Arbetsförmedlingen

Plats och tid 1 (4) Sommarhagen Arbetsförmedlingen Östersund kl Försäkringskassan Kommunerna Landstinget Arbetsförmedlingen PROTOKOLL från styrelsemöte 2011-09-19 Plats och tid 1 (4) Sommarhagen Arbetsförmedlingen Östersund kl 09-12 Försäkringskassan Kommunerna Landstinget Arbetsförmedlingen Per Sundin Torsten Medalen, ord

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 17-2014 295-315 Plats: Skype Datum: 2014-12-15 Tid: 19.30-22.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Hans Björkborg, Jonny Svensson, Erik

Läs mer

Protokoll förbundsstyrelsemöte Stockholm 25 april 2015

Protokoll förbundsstyrelsemöte Stockholm 25 april 2015 Protokoll förbundsstyrelsemöte Stockholm 25 april 2015 Närvarande: Johan Robertson, Conny Thunberg, Frida Bulukin Wilén och Martin Carlsson 1 Mötet öppnas Johan Robertsson förklarade mötet öppnat. 2 Val

Läs mer

Protokoll ordinarie styrelsemöte #183 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 17 november 2012)

Protokoll ordinarie styrelsemöte #183 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 17 november 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Johan Ringstedt (JR) 14 och 18.3, Mikaela Rydberg (MR) Eleonor Säfsten (ES) Karin Persson (KP), generalsekreterare, adjungerad Jonas Paulsson,

Läs mer