3 Förslag till tekniskt utförande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 Förslag till tekniskt utförande"

Transkript

1 Uppdragsnr: (7) PM Förutsättningar för reduktion av blågröna alger i Sundstatjärn via inpumpning av Klarälvsvatten 1 Inledning 1.1 Uppdraget WSP har på uppdrag av Karlstads kommuns Teknik- och fastighetsförvaltning granskat examensarbetet Reduktion av blågröna alger en förbättring av badvattenkvalitet i Sundstatjärn 1. Granskningen omfattar genomläsning och bedömning om slutsatserna i examensarbetet är tillräckligt underbyggda för att utgöra underlag till projektering enligt teknisk lösning. Härutöver har ALcontrol i Karlstad utfört en temperatur- och syreprofil i syfte att bedöma eventuell skiktning i Sundstatjärn. Med utgångspunkt från resultatet av utvärderingen har ett förslag till tekniskt utförande upprättats med en konsekvensbedömning utifrån förslaget. 1.2 Bakgrund Återkommande algblomningar i Sundstatjärn medför att badvattenkvaliteten i sjön är problematisk under sommarhalvåret. Karlstads kommun har en vilja att förbättra badvattenkvaliteten och har som en del i ett åtgärdsförslag föreslagit inpumpning av vatten från Klarälven i syfte att minska fosforhalten i Sundstatjärn. Detta skulle i sin tur medföra att risken för algblomningar minskar. Med detta som bakgrund utfördes examensarbetet Reduktion av blågröna alger en förbättring av badvattenkvaliteten i Sundstatjärn med syftet att utreda om åtgärdsförslaget är effektivt samt om det är genomförbart. 2 Utvärdering av examensarbetet Underlaget i examensarbetet är inte tillräckligt för att fastställa att inpumpning av Klarälvsvatten enligt föreslagen teknisk lösning kommer att medföra att algblomning av blågröna alger helt kommer att kunna undvikas. Examensarbetet innehåller bl.a. följande osäkerheter och brister: Den valda begränsande faktorn i form av totalfosforhalten 25 µg/l bedöms vara för låg eftersom algblomningar kan förekomma vid halter av µg/l om temperaturen är hög vilken den kan förmodas vara i Sundstatjärn under badsäsong. Kritisk 1 Nilsson, A Reduktion av blågröna alger en förbättring av badvattenkvaliteten i Sundstatjärn. Examensarbete, Karlstads universitet, Energi- och miljöprogrammet. WSP Samhällsbyggnad VA Energi, Mark och Miljö Box 117 SE Karlstad Besök: Lagergrens gata 8 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

2 Uppdragsnr: (7) gräns för algblomning bör sättas till 20 µg/l istället för 25 µg/l. Detta innebär att inpumpningskapaciteten eller pumpperioden behöver ökas jämfört med vad som redovisats i examensarbetet. Eventuell internbelastning av fosfor från sediment har inte utretts eller bedömts, och därmed inte heller inkluderats i den utförda reduktionsbeäkningen. Utförd mätning av temperatur- och syreprofil i Sundstatjärn visar att risken för internbelastning bedöms vara stor under sommartid. Se bilaga 1. Inflödet av dagvatten till Sundstatjärn samt tillskottet av fosfor från inkommande dagvatten har inte inkluderats i den utförda reduktionsberäkningen. Tillkommande fosformängd via dagvatten till Sundstatjärn har beräknats till 5,1 kg/år 2. Detta motsvarar 35 % av den totala mängden fosfor i vattnet vilket bör betecknas som mer än försumbart. Ytterligare bedömning av examensarbetet redovisas i bilaga 2. 3 Förslag till tekniskt utförande 3.1 Förutsättningar Sundstatjärn saknar såväl naturligt in- som utlopp. Det finns däremot två dagvatteninlopp till tjärnen. Härutöver finns det en sannolik tillrinning av grundvatten. Tillrinnande vatten till Sundstatjärn avbördas via en ledning i sjöns södra del som ansluter till en dagvattenledning med utlopp till Klarälven. Anslutningsledningen är avsedd för avbördning av vatten från Sundstatjärn medan dagvattenledningen i första hand är avsedd för avbördning av dagvatten. Anslutningsledningen har enligt examensarbetet en flödeskapacitet av omkring 625 m³/h (175 l/s). Dagvattensystemet har ingen överkapacitet under perioder med regn. Övriga perioder kan dagvattensystemet nyttjas för avbördning av vatten från Sundstatjärn. Lokaliseringen av inkommande dagvattenledningar och anslutningsledningen från Sundstatjärnen redovisas i figur 1. 2 Se Föroreningsberäkningar för dagvatten i Karlstads kommun, förhandskopia VBB VIAK AB.

3 Uppdragsnr: (7) Figur 1. Inkommande dagvatten samt utlopp i form av anslutningsledning till dagvattensystemet. 3.2 Pumpstrategi Pumpning bör utföras från våren då isen släppt och vidare under hela badsäsongen. Eftersom avbördningen av vatten från Sundstatjärn sker via en anslutningsledning till dagvattensystemet så kommer avbördningskapaciteten att vara stor under regnfria perioder och obefintlig vid regn eller snösmältning då dagvattenledningarna går fulla med uppsamlat dagvatten. Pumpning till Sundstatjärn bör med hänsyn till detta endast utföras under perioder utan regn. Maximal avbördning från Sundstatjärn vid regnfria förhållanden begränsas av anslutningsledningens flödeskapacitet - dvs ca 175 l/s. Inpumpning av vatten till Sundstatjärn bör ske till tjärnens norra del i syfte att möjliggöra så lång uppehållstid som möjligt för det tillkommande vattnet i Sundstatjärn. Inloppet för Klarälvsvatten bör vara utformat så att inkommande vatten sprids i Sundstatjärnen så mycket som möjligt. Se figur 2.

4 Uppdragsnr: (7) Figur 2. Schematisk placering av inpumpning av vatten från Klarälven till Sundstatjärnen. Eventuell utsmyckning av sjön i form av en fontän kan ge positiva effekter genom omblandning och syresättning av vattnet. En eventuell fontän bör dock utföras som en separat anläggning med separat pump. Det är viktigt att fontänen skapar en omrörning och syresättning av bottenvattnet utan att sedimentet rörs upp, för att denna skall vara positiv för vattenmiljön. Om fontänen endast pumpar upp bottenvatten utan omrörning och syresättning, kan det ge negativa effekter genom att fosforrikt bottenvatten förs upp i ytvattnet där algtillväxt kan ske. 3.3 Dimensionering Eftersom det för närvarande inte finns någon hållbar beräkning på minimigräns för den inflödeskapacitet som krävs för att säkerställa att algblomning uteblir, så måste dimensionering av ledningar utföras med utgångspunkt från någon annan begränsande faktor. Sådana faktorer är kapaciteten på utgående ledning (dvs möjlighet till avbördning) alternativt ekonomiska förutsättningar för anläggande och drift. Maximal avbördningskapacitet uppgår till ca 175 l/s (625 m³/tim). Kostnad för anläggande av 250 m ledningar för inpumpning med motsvarande flöde bedöms uppgå till kr 3. Övriga kostnader för pump, pumphus och intag, styrning m.m. bedöms uppgå till kr. Härutöver tillkommer driftkostnad. Om total anläggningskostnad skall kunna understiga bör flöde på inpumpningen minskas betydligt. Ett antagande är att inkommande flöde måste begränsas till 3 Vid anläggande av 250 m ledning med ungefärlig sträckning enligt figur 1. Ledningskostnad bedöms uppgå till kr/m. 4 Karlstads kommuns budget för projektet.

5 Uppdragsnr: (7) kapaciteten l/s (ca m³/tim). Detta skulle innebära en omsättningstid på vattnet i Sundstatjärn som uppgår till dagar. Detta innebär en betydligt billigare ledningskostnad samt mindre pumpar. För att fastställa kostnad för anläggande krävs bl.a. framtagande av ledningssträckning och fastställande av inpumpningskapacitet. 3.4 Övriga anläggningsdetaljer Vattenledningarna föreslås att anläggas som sommarvattenledningar med hänvisning till att överföring endast kommer att utföras under sommarperioden. Detta medför en lägre kostnad än om ledningarna läggs frostfritt. För att kunna styra pumpningen så att ingen pumpning utförs under regnperioder så måste lämplig pumpautomatik installeras. 4 Konsekvenser av inpumpning av Klarälvvatten Eftersom det har bekräftats att algsvampen Alphytophthora har angripit alar längs Klarälven så kommer en överföring av vatten från Klarälven till Sundstatjärn att medföra att denna algsvamp sprids till Sundstatjärn. Den primära konsekvensen av en sådan spridning är att alar kring tjärnen kommer att dö inom en tidsperiod på ca 5 år. Algsvampen sprids via ytvatten (och i jord). Spridningen orsakas i många fall av mänskliga aktiviteter som ytvattenöverledning, bevattning, transport av jordmassor m.m. Svampsporerna är mycket små (8-9 µm) vilket medför att filtrering av vatten i den mängd som krävs för förbättring av badvattenkvaliteten i Sundstatjärn bedöms orealistiskt. 5 Slutsats Inpumpning av Klarälvsvatten kommer med största sannolikhet medföra att den algsvamp som angripit alträd i Klarälven sprids till Sundstatjärn och där kommer angripa de alträd som finns i strandkanten. Detta kommer att medföra att dessa alar dör inom en tidsperiod på ca 5 år. Om man trots detta vill pumpa över Klarälvsvatten i syfte att förbättra badvattenkvaliteten så bör system för överpumpning dimensioneras till ett maximalt flöde på 175 l/s. Detta skulle medföra en omsättningstid i Sundstatjärn som uppgår till ca 2 veckor. Total anläggningskostnad för inpumpning av 175 l/s bedöms uppgå till kr. En anläggning med lägre maximalt inflöde än 175 l/s kommer att förbättra badvattenkvaliteten i Sundstatjärn, men huruvida detta innebär att algblomning med säkerhet kan undvikas kan med nuvarande kunskap inte fastställas. Andra eventuella möjligheter till att förbättra badvattenkvaliteten i Sundstatjärn utöver inpumpning av Klarälvsvatten kan vara: minskat inflöde av fosfor via dagvatten förbättrad syresättning av bottenvattnet i syfte att minska internbelastningen av fosfor

6 Uppdragsnr: (7) 6 Diskussion Eftersom underlag saknas för att fastställa vilket flöde av Klarälvsvatten som krävs för att säkerställa att algblomning undviks, så bör eventuell anläggning för inpumpning av Klarälvsvatten till Sundstatjärnen utföras utifrån ekonomisk försvarbar teknisk lösning med hänsyn till såväl investerings- som driftskostnad. Om inpumpning inte avses att utföras så bör möjligheter att minska fosforbelastningen från inkommande dagvatten till Sundstatjärnen utredas. Möjliga åtgärder kan vara att rena dagvattnet innan detta släpps ut till Sundstatjärn eller att avleda dagvattnet förbi Sundstatjärn och vidare till Klarälven. Kostnader för dessa åtgärder bör ställas i relation till effekter i form av minskad fosforbelastning. Anläggande av en fontän i Sundstatjärn kan medföra en viss ökad omrörning av vattnet och därigenom ökad syresättning av bottenvattnet vilket i sin tur kan leda till att internbelastningen minskar. Om vatten till fontänen tas från en nivå i tjärnen med låga syrehalter kan detta innebära att syrefattigt vatten syresätts samt att omblandningen av vatten i tjärnen ökar. Det är dock viktigt att utformningen av fontänen inte medför att bottensediment rörs upp eller att vatten med höga fosforhalter pumpas från tjärnens djupare nivåer till ytan. Detta skulle istället kunna förorsaka ökad algtillväxt. Mätningar av fosforhalter som utförts av Karlstads kommun miljökontor indikerar dock ingen skillnad på fosforhalterna vid botten och i ytvattnet. Variationen av syrehalt på olika nivåer vid ALcontrols mätning redovisas i figur 3. Syreprofil Sunstatjärn, Syre (mg/l) ,5 1 Djup (m) 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Figur 3. Mätningar av syrehalten på olika djup i Sundstatjärnen Syrehalten är betydligt lägre i tjärnens djupare delar än i ytvattnet. En eventuell fontän i Sundstatjärn bör placeras på djupt vatten och på betydande avstånd från utloppet. Vatten till fontänen kan med fördel hämtas från relativt djupa nivåer i tjärnen under förutsättning att dessa inte innehåller högre fosforhalter än ytvattnet. Fontänens utformning och drift får inte medföra att bottensediment rörs upp. Vatten-

7 Uppdragsnr: (7) kemin i Sundstatjärnen bör följas upp efter anläggande av fontän. Detta gäller särskilt parametrar som har en betydelse för algblomning såsom fosforhalt, syrehalt m.m. Karlstad WSP Samhällsbyggnad Erik Wikström BILAGOR: Temperatur- och syreprofil i Sundstatjärn. ALcontrol Synpunkter på examensarbete. Holgersson, T. ALcontrol

8

9 SYNPUNKTER PÅ EXAMENSARBETE REDUKTION AV BLÅGRÖNA ALGER EN FÖRBÄTTRING AV BADVATTENKVALITET I SUNDSTATJÄRN Bakgrund På uppdrag av WSP Samhällsbyggnad i Karlstad har ALcontrol fått uppdraget att granska ett examensarbete som skall utgöra underlag för prospektering av ledning och pump för överledning av Klarälvsvatten till Sundstatjärn. Syftet med överledningen av Klarälvsvatten att minska risken för algblomningar. Diskussion då pumpning är föreslagen ( m 3 /dygn). Detta innebär att det i normalfallet sannolikt behöver pumpas dagar för att omsätta sjön, ej 45 dagar som anges som norm i examensarbete, undantag torra vårar. Med en trolig pumpstart i april innebär detta att det i normalfallet ej går att omsätta sjön före badvattensäsongen (juni-augusti), beroende på att pumpning kommer att krävas i juni månad. Således behöver sannolikt pumpkapaciteten ökas för att öka omsättningshastigheten i sjön. Detta förutsätter dock att utloppsledningen klarar av ett ökat flöde. Vattenomsättning Enligt examensarbetet rekommenderas ett flöde på 4445 m 3 /dygn från Klarälven under 45 dagar under våren (mars-maj) för att byta ut vattnet i Sundstatjärn. (Sjön har en beräknad volym på m 3.) Beroende på naturligt tillflöde och dagvattentillflöde kan dock en längre tidsperiod krävas, upp till 90 dagar vid större nederbörd enligt examensarbetet. Kommentar Utgående från en grov skattning från topografisk karta bör Sundstatjärns avrinningsområde uppgå till ca 1 km 2 (100 ha). Med en enligt SMHI skattad specifik avrinning på ca 10 l/s km 2 i området ger detta ett tillflöde på i medeltal ca 864 m 3 /dygn. Beroende på att hårdgjorda ytor finns i avrinningsområdet, vilket förhindrar grundvattenbildning, är sannolikt tillrinningen större än angivet värde. Generellt är avrinning störst under vår och höst samt under mildperioder under vintern. Därför är sannolikt tillflödet betydligt större under vårperioden Reduktionsberäkning Kritisk gräns för algblomning har satts till 25 µg/l. Kommentar Utgående från ALcontrols erfarenhet kan algblomningar förekomma redan vid fosforhalter mellan µg/l, särskilt om temperaturen är hög. Sundstatjärn är en liten och grund sjö, vilket innebär att vattnet uppvärms snabbt och kan uppnå höga temperaturer under sommaren. Temperaturer på C är inte ovanliga, vilket i detta sammanhang är höga temperaturer. Således rekommenderas en fosforhalt under 20 µg/l för att man skall vara säker på att undvika algblomningar. Även detta kräver ökad vattenomsättning utgående från beräkningsmodell i examensarbete. Enligt examensarbete är mängden fosfor i dagvattnet, skattat till 5 kg/år, förhållandevis liten jämfört med mängden fosfor i sjön (avser sjövattnet).

10 Kommentar Medelhalt i sjövattnet är 46 µg/l. Med en volym på m3 ger detta en sammanlagd mängd på 9,2 kg i vattenmassan. Naturlig omsättningstid kan beräknas till ca 230 dagar, 7-8 månader utgående på tillflöde på 864 m 3 /dygn. Vattenmassan byts således ut ca 1,6 ggr/år, vilket ger en total fosformängd i sjövattnet på ca 14 kg/år. Av detta utgör ca 35 % (5 kg) av dagvattentillskott, vilket inte kan anses vara försumbart. Man kan också utgå från att tillförseln av fosfor via dagvatten är störst under högflödesperioder, vilket sammanfaller med föreslagen pumpperiod. Detta eftersom fosfor till största delen är partikelbunden. (Slamhalt i dagvatten ökar normalt med ökat flöde.) Avgång av fosfor via sedimentering och tillskott av fosfor via internbelastning har ej gått att beräkna och man har därför ej tagit hänsyn till detta i beräkningar. Kommentar: Sjön har en dyig botten och fiskdöd har förekommit en del vintrar, vilket tyder på att syrebrist förekommer åtminstone under vintern. Vid syrebrist släpper upplagrat fosfor från sedimentet och tillförs bottenvattnet. Det bedöms därför som sannolikt att sjön tillförs fosfor från sediment under vintern, som blandas upp i vattenmassan under våren innan sjön skiktas. Denna fosfor, som är en del av vattenvolymens fosfor, kan dock tas bort om sjöns vattenvolym omsätts helt. Det råder dock osäkerhet huruvida internbelastning sker under sommaren. Sjön är liten och grund med ett maxdjup på 4 m. Sjön är delvis vindskyddad i söder och öster genom byggnader. Detta innebär att vindpåverkan i sjön sannolikt är begränsad. Det är därför inte osannolikt att sjön skiktas under sommaren trots det ringa djupet (bör kontrolleras). Eftersom blågröna alger kan vandra i vattenmassan och gå ner under språngskitet och tanka fosfor och därmed föra upp detta till ytvattnet kan inte interbelastning försummas utan att detta verifieras. Detta eftersom internbelastningen i små grunda näringsrika sjöar kan vara betydande under sommaren. Under denna tid är pumpning ej föreslagen. Övrigt Badvattenkvalitet i Klarälven Vid pumpning har man ej kommenterat badvattenkvaliteten i Klarälven ur mikrobiologiskt hänseende. Vid pumpning under våren enligt föreslagen modell har detta heller ingen större betydelse då eventuella sjukdomsalstrande bakterier normalt självdör inom någon vecka. Skulle pumpning ske under badsäsong och med större kapacitet än föreslaget, kan dock Klarälvsvattnets bakteriehalter ha betydelse då utflödet av vattnet kommer att ske i närheten av badplatsen i sjön. Om det skulle bli aktuellt med pumpning sommartid bör man ha kunskap om vattenkvaliteten vid intagsområdet. Detta ligger nedströms utsläppspunkt från Skåre reningsverk. Bräddning av avloppsvatten och tillförsel av förorenat dagvatten i Klarälven kan heller inte uteslutas. Dessa bakteriekällor förväntas få störst genomslag i samband med lågflöde i Klarälven, vilket normalt förekommer under högoch sensommar, d.v.s. under badsäsong. Hänsyn till bräddpunkter och dagvattenutflöde bör tas om pumpning skall ske sommartid. Utformning av inlopp- och utlopp i sjön För att omsättningen av vattnet skall bli effektiv i Sundstatjärn är det viktigt att tillflödet av vattnet sker så att detta breder utsig på så stor yta som möjligt. Om utflöde sker kilformat på liten yta mot centrum på sjön kan vattnet bli mer stillastående på sidorna av sjön, vilket försämrar vattenutbytet.

11 Vid utloppet är det viktigt att partiklar (alger och fosforhaltiga partiklar) lätt följer med vattnet ut ur sjön. Det är ur denna synpunkt en fördel om vattnet ej blir stillastående i anslutning till utloppet, vilket kan ske om området är mycket grunt eller om det finns rikligt med vattenväxter i berört området. Vassbekämpning Vassbekämpning ökar risken för algblomningar dels genom att upptaget av näringsämnen i vegetation minskar (ökar mängden tillgängligt fosfor och kväve för alger genom minskad konkurrens) och dels genom att vassbekämpningen rör om bottensedimentet, vilket också ger en tillförsel av växtnäringsämnen. Det kan således vara en fördel att lämna en del vegetation kvar i sjön och att tidpunkt för bekämpning läggs så sent som möjligt på säsongen. Slutkommentar Risk bedöms föreligga att föreslagen vattenomsättning är otillräckligt. Mer kunskap om fosfortillskott från dagvatten och internbelastning skulle förbättra underlaget för att bedöma erforderlig överledningskapacitet. Vidare kan det vara bra att ta ställning till om det finns möjlighet att skära bort tillförseln av fosfor från dagvattennätet eller att rena detta före utflödet i Sundstatjärn. Fosforhalten varierar kraftigt i Sundstatjärn både mellan olika år och inom samma år, utgående från kommunens mätningar, värden mellan 6-79 µg/l finns registrerade. Stor variation tyder på periodvis tillfällig fosforbelastning av sjön, vilket bedöms kunna vara orsakat av dagvattenbelastning, internbelastning eller annan källa. (Det sistnämnda skulle t.ex. kunna vara en läckande avloppsledning, vassbekämpning, gödsling av grönområden runt sjön, eller liknande). Periodvis tillfällig fosforbelastning under badsäsong innebär fortsatt risk för algblomning om inte pumpning sker även under sommaren. För att öka förutsättningarna för minskad algblomning behöver sannolikt vattenomsättningen ökas betydligt, och även ske under pågående badsäsong. Alger behöver som regel några veckor på sig för att utveckla en fullskalig blomning. Om omsättningstiden i sjön uppgår till max en vecka skulle förmodligen inte alger kunna utvecklas oavsett fosforhalt. Detta skulle kräva en tiodubbling av överledningskapaciteten och förmodligen även kräva förändringar av utloppskapaciteten. Frågan är om detta är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Ett annat alternativ är att ha en stor pumpkapacitet i beredskap och utnyttja denna främst i samband med tecken på begynnande algblomning. Detta skulle minska driftkostnaden men skulle ha den nackdelen at man periodvis måste stänga av badet, dock under kortare perioder än tidigare. ALcontrol Karlstad Holger Torstensson (Limnolog konsultavdelningen)

Rapporten är gjord av Vattenresurs på uppdrag av Åke Ekström, Vattengruppen, Sollentuna kommun.

Rapporten är gjord av Vattenresurs på uppdrag av Åke Ekström, Vattengruppen, Sollentuna kommun. RÖSJÖN Vattenkvalitén 22 2 1 Förord Rösjön är viktig som badsjö. Vid sjöns södra del finns en camping och ett bad som har hög besöksfrekvens. Sjön har tidigare haft omfattande algblomning vilket inte uppskattas

Läs mer

Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen

Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen Uppdragsnr: 10144353 1 (11) PM Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen Komplettering 2011-04-07 Bakgrund PEAB Bostad AB och Skanska Nya Hem AB i samarbete med Upplands-Bro kommun har beslutat att ta fram

Läs mer

UNDERSÖKNINGAR I KYRKVIKEN 2008-2010 Etapp 1

UNDERSÖKNINGAR I KYRKVIKEN 2008-2010 Etapp 1 UNDERSÖKNINGAR I KYRKVIKEN 2008-2010 Etapp 1 Arvika kommun, Teknisk försörjning Innehåll SAMMANFATTNING... 1 RESULTAT... 5 Vattenkemi... 5 Skiktningar & salthalter (Avloppsvattnets utspädning och spridning)...

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Bilaga 2.4 Analys av flödesmätning

Bilaga 2.4 Analys av flödesmätning Uppdragsnr: 159253 27-9-21 1 (11) Bakgrund Dagvattnet från den före detta impregneringsplatsen i Nässjö har tre recipienter: Höregölen, Runnerydsjön och Nässjöån. Höregölen och Runnerydsjön är förbundna

Läs mer

Genomgång av provtagningsstationer i Trollhättans kommun

Genomgång av provtagningsstationer i Trollhättans kommun Genomgång av provtagningsstationer i Trollhättans kommun Bakgrundsrapport Rapport 2006:3 Omslagsfoto: Jeanette Wadman Rapport 2006:3 ISSN 1403-1051 Miljöförvaltningen, Trollhättans Stad 461 83 Trollhättan

Läs mer

Hareslätt, Kungälvs kommun Avvikelser mellan utförd VA-utredning och projekterade lösningar

Hareslätt, Kungälvs kommun Avvikelser mellan utförd VA-utredning och projekterade lösningar Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställaren representant: Micael Pehrson Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig VA: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Karin Gamberg Håkan Emqvist Uppdragsnr:

Läs mer

Dagvattenutredning Brofästet Öland Mörbylånga kommun. 2014-04-28 Rev 2014-05-12. Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson

Dagvattenutredning Brofästet Öland Mörbylånga kommun. 2014-04-28 Rev 2014-05-12. Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson Dagvattenutredning Brofästet Öland 2014-04-28 Rev 2014-05-12 Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson Granskad av: Johanna Persson och Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning Brofästet Öland

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI KRISTIANSTADS KOMMUN Detaljplan Näsby 35:47 UPPDRAGSNUMMER 3840118000 VA-UTREDNING KARLSKRONA ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI Sweco Östra Vittusgatan 34 SE 371 33 Karlskrona, Sverige Telefon +46 (0)455 31

Läs mer

Utredning inför restaurering av Bagarsjön

Utredning inför restaurering av Bagarsjön Utredning inför restaurering av Bagarsjön Lännersta, Nacka kommun Vattenresurs AB 2 Inledning Bagarsjön är en kraftigt närsaltpåverkad tätortssjö i Lännersta, Nacka kommun. Sjön har ett stort värde som

Läs mer

Avledning av vatten med diken

Avledning av vatten med diken Avledning av vatten med diken Anna-Maria Perttu innovativ dagvattenhantering Avledning av vatten med diken Diken används i dagvattensystem för att på ett enkelt sätt leda iväg överskottsvatten från ett

Läs mer

Beräkning av tryckfall för vattenledning till ny detaljplan och golfklubb.

Beräkning av tryckfall för vattenledning till ny detaljplan och golfklubb. PM UPPDRAG Gårdsby Fylleryd 2:2 UPPDRAGSNUMMER 1291764000 UPPDRAGSLEDARE Mattias von Porath UPPRÄTTAD AV Mattias von Porath DATUM 2012-01-24 PM VA-UTREDNING FÖR GÅRDSBY FYLLERYD 2:2 Dagvatten. Dagvatten

Läs mer

PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig utredning av möjliga skyddsåtgärder för att förhindra översvämningar vid Katthavsviken

PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig utredning av möjliga skyddsåtgärder för att förhindra översvämningar vid Katthavsviken PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig utredning av möjliga skyddsåtgärder för att förhindra översvämningar vid Katthavsviken 2015-06-09 Upprättad av: Anna Karin Wingskog PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig

Läs mer

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

Bilaga 5, Dagvattenrening, bilaga till Uppdragsrapport daterad 2014-02-28

Bilaga 5, Dagvattenrening, bilaga till Uppdragsrapport daterad 2014-02-28 Uppdragsnr: 10191200 1 (8) PM Bilaga 5, Dagvattenrening, bilaga till Uppdragsrapport daterad 2014-02-28 1 Inledning Idag leds orenat dagvatten ut via ledning till Hudiksvallsfjärden från ett område på

Läs mer

Skärmbassäng inre hamnen Oskarhamn

Skärmbassäng inre hamnen Oskarhamn Uppdragsnr: 10212136 1 (5) PM Skärmbassäng inre hamnen Oskarhamn Det föreslås utnyttja den planerade konstruktionen av träbryggan för anläggandet av en reningsanläggning för dagvattnet i form av en skärmbassäng.

Läs mer

SVEDALA KOMMUN. Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129:50 och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 2008-11-24

SVEDALA KOMMUN. Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129:50 och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 2008-11-24 SVEDALA KOMMUN Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129: och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 28-11-24 Innehåll - Utredningstext - Ritning M-1 - Magasinsberäkning Drottninggatan 16 254 33 HELSINGBORG

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

BIOLOGI - EKOLOGI VATTEN 2014-10-16

BIOLOGI - EKOLOGI VATTEN 2014-10-16 BIOLOGI - EKOLOGI VATTEN 2014-10-16 TUSENTALS SJÖAR Sjörikt land Sverige Drygt 100 000 sjöar större än 1 ha = 0,01 km 2 = 0,1 km x 0,1 km 80 000 sjöar mindre än 10 ha Cirka en tiondel av sveriges yta.

Läs mer

Tillståndet i kustvattnet

Tillståndet i kustvattnet Tillståndet i kustvattnet resultat från förbundets mätprogram Jakob Walve & Carl Rolff, Miljöanalysfunktionen vid Stockholms universitet I Stockholms innerskärgård var det under 15 ovanligt låga närings-

Läs mer

Wave Energized WEBAPBaltic Aeration Pump SYREPUMPAR. Drivs av naturen imiterar naturen återställer naturen

Wave Energized WEBAPBaltic Aeration Pump SYREPUMPAR. Drivs av naturen imiterar naturen återställer naturen www.webap.ivl.se Wave Energized WEBAPBaltic Aeration Pump Bild: WEBAP pilotanläggning som testades i Hanöbukten Rapport C4 SYREPUMPAR Drivs av naturen imiterar naturen återställer naturen Kortversion av

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

Norrviken och Väsjön. Fosfor i vatten och sediment

Norrviken och Väsjön. Fosfor i vatten och sediment Norrviken och Väsjön Fosfor i vatten och sediment 2 1 Förord Norrviken och Väsjön är viktiga som rekreationssjöar. Norrviken är övergödd och har haft algblomningar under många år. Åtgärder för att förbättra

Läs mer

Enskilda avlopps inverkan på algblomning och övergödning i Kyrkviken Utfört av Jörgen Karlsson, utredare Arvika 2010-12-30

Enskilda avlopps inverkan på algblomning och övergödning i Kyrkviken Utfört av Jörgen Karlsson, utredare Arvika 2010-12-30 Enskilda avlopps inverkan på algblomning och övergödning i Kyrkviken Utfört av Jörgen Karlsson, utredare Arvika 21-12-3 Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se

Läs mer

THALASSOS C o m p u t a t i o n s. Översiktlig beräkning av vattenutbytet i Valdemarsviken med hjälp av salthaltsdata.

THALASSOS C o m p u t a t i o n s. Översiktlig beräkning av vattenutbytet i Valdemarsviken med hjälp av salthaltsdata. THALASSOS C o m p u t a t i o n s Översiktlig beräkning av vattenutbytet i Valdemarsviken med hjälp av salthaltsdata. Jonny Svensson Innehållsförteckning sidan Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Metodik 3 Resultat

Läs mer

Åtgärdsförslag med utgångspunkt från undersökningen Fosforns fördelning i sju sjöars bottensediment inom Tyresåns avrinningsområde

Åtgärdsförslag med utgångspunkt från undersökningen Fosforns fördelning i sju sjöars bottensediment inom Tyresåns avrinningsområde Åtgärdsförslag med utgångspunkt från undersökningen Fosforns fördelning i sju sjöars bottensediment inom Tyresåns avrinningsområde Tyresåns vattenvårdsförbund Preliminär version 2013-06-18 2(7) Inledning

Läs mer

Översvämningsanalys Sollentuna

Översvämningsanalys Sollentuna Beställare Sollentuna kommun och Sollentuna Energi AB Översvämningsanalys Sollentuna Konsekvenser av extrema regn över Sollentuna kommun Uppdragsnummer Malmö 2015-04-21 12802674 DHI Sverige AB GÖTEBORG

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(8) VA och dagvattenutredning Miljö Området ligger vid fjorden Gullmarn som är ett Natura 2000 område, vilket innebär att det klassas som områden med särskilda skydds- och bevarandevärden

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Tekniskt PM, VA-teknik. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18.

Tekniskt PM, VA-teknik. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18. Datum: 21.12.2013 Uppdragsnummer: 113427 Tekniskt PM, VA-teknik Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Rekordstor utbredning av syrefria bottnar i Östersjön

Rekordstor utbredning av syrefria bottnar i Östersjön Rekordstor utbredning av syrefria bottnar i Östersjön Lars Andersson & Martin Hansson, SMHI Under -talet har det ofta rapporterats om att rekordstora delar av Egentliga Östersjöns djupområden är helt syrefria

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Åtgärdsförslag med utgångspunkt från en undersökning av fosforformer i sjösediment i sju sjöar i Tyresåns sjösystem. Version 2013-11-05

Åtgärdsförslag med utgångspunkt från en undersökning av fosforformer i sjösediment i sju sjöar i Tyresåns sjösystem. Version 2013-11-05 Åtgärdsförslag med utgångspunkt från en undersökning av fosforformer i sjösediment i sju sjöar i Tyresåns sjösystem Version 2013-11-05 Tyresåns vattenvårdsförbund 2013 Tyresåns vattenvårdsförbund är ett

Läs mer

Lundsjön-Dammsjön Saltsjöbadens Golfklubbs uttag av vatten från Lundsjön-Dammsjön och eventuell påverkan på sjöns vattenstånd

Lundsjön-Dammsjön Saltsjöbadens Golfklubbs uttag av vatten från Lundsjön-Dammsjön och eventuell påverkan på sjöns vattenstånd Lundsjön-Dammsjön Saltsjöbadens Golfklubbs uttag av vatten från Lundsjön-Dammsjön och eventuell påverkan på sjöns vattenstånd Av Magnus Enell Jonas Fejes Miljökommitteen Saltsjöbadens Golfklubb 24 mars

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29.

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29. Vectura Mark&Samhälle Box 412 581 04 Linköping Telefon: 0771-159 159 Fax: 010-484 00 00 Lars Skoog Telefon: 010-4845187 Datum: 2011-04-21 Beteckning: Väg E4 Helsingborg-Stockholm, delen Trafikplats Bråvalla

Läs mer

Formas, Box 1206, 111 82 Stockholm (www.formas.se)

Formas, Box 1206, 111 82 Stockholm (www.formas.se) Forskningsrådet Formas är en statlig myndighet som stödjer grundforskning och behovsstyrd forskning med höga krav på vetenskaplig kvalitet och relevans för berörda samhällssektorer. Det övergripande syftet

Läs mer

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Upprättad av: Sara Jorild Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr: 10148220 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34

Läs mer

GULLSPÅNGSÄLVEN Skillerälven uppströms Filipstad (station 3502)

GULLSPÅNGSÄLVEN Skillerälven uppströms Filipstad (station 3502) GULLSPÅNGSÄLVEN 28-212 Skillerälven uppströms Filipstad (station 352) Innehåll Avrinningsområde/utsläpp Väderförhållanden Vattenföring Surhetstillstånd Metaller Organiskt material Siktdjup och klorofyll

Läs mer

Åtgärder - Ett kommunalt intresse och ansvar. Juha Salonsaari Vattensamordnare Stockholms Stad

Åtgärder - Ett kommunalt intresse och ansvar. Juha Salonsaari Vattensamordnare Stockholms Stad Åtgärder - Ett kommunalt intresse och ansvar Juha Salonsaari Vattensamordnare Stockholms Stad Vattensamverkan 10 mars 2016 Vad betyder vattnet för våra kommuner? Vattennära ekosystemtjänster är nyckelfaktorer

Läs mer

Hållbar dagvattenhantering

Hållbar dagvattenhantering Hållbar dagvattenhantering Bakgrund Det faller årligen stora mängder nederbörd. All nederbörd som inte infiltreras bildar dagvatten. Dagvatten är det vatten som rinner ut i sjöar och vattendrag via rör,

Läs mer

Vattenprover. Innehåll: Inledning. Inledning. Mätvärden Dalsjön lilla fiskebryggan Bron Nedre+övre Bjärlången Utloppet nedre Bjärlången

Vattenprover. Innehåll: Inledning. Inledning. Mätvärden Dalsjön lilla fiskebryggan Bron Nedre+övre Bjärlången Utloppet nedre Bjärlången Vattenprover Innehåll: Inledning Mätvärden Dalsjön lilla fiskebryggan Bron Nedre+övre Bjärlången Utloppet nedre Bjärlången Förklaring -värde Alkalinitet (mekv/l) Fosfor (µg/l) Kväve halt () Inledning Vattenproverna

Läs mer

Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden.

Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden. 1 (10) Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden. Bilaga till planbeskrivning för detaljplan med MKB i Tornby och Kallerstad för del av SKÄGGETORP 1:1 m.fl. (Utbyggnad av Ullevileden) UUtställningsshandling

Läs mer

GOTLANDSFÄRJANS PÅVERKAN PÅ BAKTERIESPRIDNING OCH STRÖMMAR

GOTLANDSFÄRJANS PÅVERKAN PÅ BAKTERIESPRIDNING OCH STRÖMMAR PM GOTLANDSFÄRJANS PÅVERKAN PÅ BAKTERIESPRIDNING OCH STRÖMMAR SLUTRAPPORT 2017-01-12 1 INLEDNING I Oskarshamn pågår sedan en tid tillbaka ett arbete med att utveckla Inre hamnen. Ett planprogram har tagits

Läs mer

Föroreningsberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun

Föroreningsberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun Förosberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun GRAP 17027 Jenny Korinth Geosigma AB 2017-02-17 Uppdragsnummer Grap nr Datum Antal sidor Antal bilagor 604648 17027 2017-02-17

Läs mer

Tel: 054-14 79 97 E-post: ann-charlotte.carlsson@alcontrol.se

Tel: 054-14 79 97 E-post: ann-charlotte.carlsson@alcontrol.se VÄTTERNS TILLFLÖDEN INOM JÖNKÖPINGS LÄN 211 Uppdragsgivare: Kontaktperson: Jönköpings kommun Roland Thulin Tel: 36-1 5 E-post: roland.thulin@jonkoping.se Utförare: Projektansvarig: Rapportskrivare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

Ny och ombyggnad av bostäder på skoltomten Åstol 1:43 Tjörns kommun

Ny och ombyggnad av bostäder på skoltomten Åstol 1:43 Tjörns kommun Uddevalla den 7 juni 01 Ny och ombyggnad av bostäder på skoltomten Åstol 1: Tjörns kommun Vatten- och avloppsanläggningar Utredning Gamla skolan Åstol 1 Allmänt Den gamla skolan på Åstol skall byggas om

Läs mer

Limmaren 2013, vattenkvalitet och strandnära naturvärden

Limmaren 2013, vattenkvalitet och strandnära naturvärden Limmaren 2013, vattenkvalitet och strandnära naturvärden Limmaren 2013, vattenkvalitet och strandnära naturvärden Författare: Ulf Lindqvist tisdag 13 augusti 2013 Rapport 2013:30 Naturvatten i Roslagen

Läs mer

Vattenkemi och transportberäkningar vid Hulta Golfklubb 2008

Vattenkemi och transportberäkningar vid Hulta Golfklubb 2008 Vattenkemi och transportberäkningar vid Hulta Golfklubb 2008 Utloppsbäcken från Hulta Golfklubb. Medins Biologi AB Mölnlycke 2009-03-25 Mats Medin Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Gällivare kommun Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 2016-06-15 Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Datum 2016-06-15 Uppdragsnummer 1320019004 Utgåva/Status Slutleverans Sandra Viklund Axel Sahlin

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Hur mår Lejondalssjön? Miljösituation och möjliga åtgärder

Hur mår Lejondalssjön? Miljösituation och möjliga åtgärder Hur mår Lejondalssjön? Miljösituation och möjliga åtgärder Innehåll Bakgrund Vattendirektivet - mål Ekologisk status Hur funkar sjön? Fosforpåverkan - möjliga åtgärder Fiskbeståndet Kräftor Lejondalsbäcken

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

Utsläpp till och tillstånd i Edsviken samt effekter av dagvatten från Järvatunneln

Utsläpp till och tillstånd i Edsviken samt effekter av dagvatten från Järvatunneln Utsläpp till och tillstånd i Edsviken samt effekter av dagvatten från Järvatunneln Figur 1 Största utsläppspunkterna till sjön Edsviken (Stenvall B., SWECO VIAK, 2006) SWECO VIAK Gjörwellsgatan 22 Box

Läs mer

Redovisning av Lotsbroverkets recipientkontrollprogram 2005-2015

Redovisning av Lotsbroverkets recipientkontrollprogram 2005-2015 1/18 13.11.2015 Redovisning av Lotsbroverkets recipientkontrollprogram 2005-2015 2/18 INNEHÅLL RECIPIENPFÖRHÅLLANDENA OCH KLASSIFICERINGSMETOD.3 RECIPIENTENS UTBREDNING... 5 MÄTPUNKTER... 6 LOTSBROVERKETS

Läs mer

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b Uppdragsnr: 10204727 1 (4) PM Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b WSP Samhällsbyggnad i Halmstad har fått i uppdrag av Livered AB att inför detaljplansändring utreda dagvattenhantering inom fastigheten

Läs mer

RAPPORT VA-utredning Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18. Upprättad av: Kristina Wilén

RAPPORT VA-utredning Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18. Upprättad av: Kristina Wilén RAPPORT Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18 Upprättad av: Kristina Wilén Uppdragsnr: 10171536 Detaljplan Tjörnudden, Brommösund 2 (8) RAPPORT tillhörande detaljplan för Tjörnudden,

Läs mer

Acceptabel belastning

Acceptabel belastning 1 Acceptabel belastning 1. Inledning Denna PM redogör för acceptabel belastning och önskade skyddsnivåer på vattenrecipienter inom och nedströms Löt avfallsanläggning. Rapporten ingår som en del av den

Läs mer

Projekt Hjularöd - uppföljning av vattenkemi

Projekt Hjularöd - uppföljning av vattenkemi LOVA, uppföljning av vattenkemi vid Hjularöd 1 (14) LOVA redovisning Projekt Hjularöd - uppföljning av vattenkemi Kävlingeåns vattenråd Län: Skåne Kommun: Eslöv LOVA, uppföljning av vattenkemi vid Hjularöd

Läs mer

Uponor IQ Utjämningsmagasin

Uponor IQ Utjämningsmagasin Uponor IQ Utjämningsmagasin 1 2013 32010 6.3 Utjämningsmagasin Inledning Uponor IQ är ett komplett och flexibelt system, som används i hela Norden. De många erfarenheterna av systemet gör att det är väl

Läs mer

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING... 3 2.1 Befintlig anläggning... 3 2.2 Ny anläggning... 4 2.3 Recipient... 6 3 TEKNISK FÖRSÖRJNING... 7 4 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN...

Läs mer

Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Bovieran

Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Bovieran Sida 1(12) Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Sida 2(12) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar...

Läs mer

Vallentunasjön. Fosfor i vatten- och sediment

Vallentunasjön. Fosfor i vatten- och sediment Vallentunasjön Fosfor i vatten- och sediment Vattenresurs 2 3 1 Förord Vallentunasjön är viktig som rekreationssjö. Sjön har också ett rikt fågelliv. Sjön är övergödd och har haft algblomningar under många

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

Rosenlund trafik och VA

Rosenlund trafik och VA Uppdragsnr: 10168135 1 5) PM Rosenlund trafik och V 2012-12-18 BKGRUND OCH SYFTE Detta PM har tagits fram som underlag till detaljplanearbetet för Rosenlund, Hammarö kommun. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Miljö Området ligger vid fjorden Gullmarn som är ett Natura 2000 område, vilket innebär att det klassas som områden med särskilda skydds- och bevarandevärden

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Maria Malone Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Jennifer Löfvendahl

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG sid 1/6 TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG Underlag för detaljplan Göteborg 2008-02-18 Markteknik AB Box 36135 400 13 Göteborg VEBERGA I RÖNNÄNG, TJÖRNS KOMMUN sid 2/6 Allmänt Enligt uppdrag från JM AB har

Läs mer

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag.

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. REV 2014-04-22 Bakgrund Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. I dag är ca 35 % av fastighetens area hårdgjord, d.v.s. består

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

Förslag till åtgärdsstrategi för att förbättra miljöförhållandena i sjön Kyrkviken Arvika kommun

Förslag till åtgärdsstrategi för att förbättra miljöförhållandena i sjön Kyrkviken Arvika kommun Förslag till åtgärdsstrategi för att förbättra miljöförhållandena i sjön Kyrkviken Arvika kommun Redovisning av tekniskt möjliga och miljömässigt optimala insatser Arvika den 15 maj 2008 Olle Grahn NordMiljö

Läs mer

Avvattningssystemet och klimatanpassning

Avvattningssystemet och klimatanpassning Avvattningssystemet och klimatanpassning Seminarium med Svenskt Vatten 9 nov 2016 Jennie Wallentin Jordbruksverket Framtiden i allmänhet Använd marken utifrån de förutsättningar som finns. Ta hänsyn till

Läs mer

ANMÄLAN OM DAGVATTENANLÄGGNING

ANMÄLAN OM DAGVATTENANLÄGGNING Miljöskydd ANMÄLAN OM DAGVATTENANLÄGGNING Enligt 9 kap. 2 (1998:808) miljöbalken samt 13 och 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet. Vid anmälan av ny anläggning ska anmälan göras till Södra

Läs mer

Rapport Hörte våtmark och fiskväg

Rapport Hörte våtmark och fiskväg Rapport Hörte våtmark och fiskväg Skurups kommun Skivarpsåns & Dybäcksåns vattendragsförbund 2015-09-17 Innehåll BAKGRUND... 3 OMFATTNING... 3 FÖRARBETEN... 3 TILLSTÅNDSPRÖVNING... 3 ANLÄGGANDE... 3 BERÄKNADE

Läs mer

Detaljplan för Gamla Salteriet Del av fastigheten Rönnäng 1:153 m.fl. Tjörns kommun

Detaljplan för Gamla Salteriet Del av fastigheten Rönnäng 1:153 m.fl. Tjörns kommun Detaljplan för Gamla Salteriet Del av fastigheten Rönnäng m.fl. Tjörns kommun Principer för vatten- och avloppsanläggningar, dagvattenhantering. Detaljplan för Gamla Salteriet Del av fastigheten Rönnäng

Läs mer

VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun.

VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun. VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun. 2015-08-17 Rev 2015-10-07 Torsten Olofsson Aqua Engineer AB 1 (6) Innehåll 1 Orientering... 3 1.1 Förutsättningar... 3 2 Befintliga VA-förhållanden...

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT (REV. 2013-09-12) Uppdrag: 246365, Översiktlig geoteknik, dagvatten Norra Industriområdet, Storuman Titel på rapport: Norra Industriområdet,

Läs mer

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget MUNKEDALS KOMMUN Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget Göteborg Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget, Munkedals kommun Datum 2010-06-11 Uppdragsnummer 61440932881-4 Utgåva/Status Tea Cole Stefan

Läs mer

PM TILL DETALJPLAN. Detaljplaneområde Vena 1:3 KUNGÄLVS KOMMUN GBG VA-SYSTEM VA-UTFORMNING 2015-06-26 SWECO ENVIRONMENT AB ERIK BLOMFELDT LISA EKSTRÖM

PM TILL DETALJPLAN. Detaljplaneområde Vena 1:3 KUNGÄLVS KOMMUN GBG VA-SYSTEM VA-UTFORMNING 2015-06-26 SWECO ENVIRONMENT AB ERIK BLOMFELDT LISA EKSTRÖM KUNGÄLVS KOMMUN Detaljplaneområde Vena 1:3 VA-UTFORMNING GBG VA-SYSTEM LISA EKSTRÖM SWECO ENVIRONMENT AB ERIK BLOMFELDT Innehållsförteckning 1 Orientering 2 2 VA och dagvatten 2 2.1 Vatten 2 2.2 Spillvatten

Läs mer

VÄXJÖBOSTÄDER AB. Avrinningsplan för dagvatten Kv Kråkan Växjö

VÄXJÖBOSTÄDER AB. Avrinningsplan för dagvatten Kv Kråkan Växjö Uppdrag Avrinningsplan Kv. Kråkan Växjö Beställare Växjöbostäder AB Upprättad Ingel Magnusson Kontrollerad av Rev Datum15-11-09 Sidan 1 av 3 Handling Avrinningsplan dagvatten Godkänd av Förslagshandling

Läs mer

Dagvattenutredning Önnestad 112:1

Dagvattenutredning Önnestad 112:1 Sida 1(10) Dagvattenutredning Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar... 3 3.2 Befintliga el- och teleledningar...

Läs mer

1(6) ra04s Sweco Parkgatan 3 Box 1902, Falun Telefon Telefax Sweco Environment AB

1(6) ra04s Sweco Parkgatan 3 Box 1902, Falun Telefon Telefax Sweco Environment AB STÖTEN VATTEN AB UPPDRAGSNUMMER 1570069 FALUN Sweco Environment AB 1(6) Sweco Parkgatan 3 Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.se Sweco Environment AB Org.nr 556346-0327

Läs mer

Utredning och beräkning av dagvattenflöden inom Stare 1 :i 3, Ödegardsvagen, Strömstads kommun

Utredning och beräkning av dagvattenflöden inom Stare 1 :i 3, Ödegardsvagen, Strömstads kommun *S'",e, F=!J ;v()q~3 Uddevalla den 28 november 2006 a e Utredning och beräkning av dagvattenflöden inom Stare 1 :i 3, Ödegardsvagen, Strömstads kommun Uddevalla den 28 november MC)6 m, e Utredning

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde

Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde 1 (12) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Avgränsning och antaganden... 3 1.3 Definitioner... 4 2 Beräkningar

Läs mer

TILLSTÅND. Vattenkvalitet

TILLSTÅND. Vattenkvalitet Faktaunderlag Lillsjön Lillsjön är den största av Brommasjöarna och Stockholms mest näringsrika sjö. Den ligger i ett mindre parkområde strax söder om Bromma flygplats och omges av trafikleder och mindre

Läs mer

Bilaga 9 Dikesförslag för Spektrumgången och Sneda gången

Bilaga 9 Dikesförslag för Spektrumgången och Sneda gången Dikesförslag Spektrumgången och Sneda gången Datum / Version: 2016-03-15 / Granskningshandling Dok.nr: 2012062 Sidan 1 av 10 Bilaga 9 Dikesförslag för Spektrumgången och Sneda gången HANDLÄGGARE: DATUM

Läs mer

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden!

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden! Lecture notes -VVR145 Lecture 23, 24 Urban hydrology 1. Stadens påverkan och vattenbalans Meterologiska parametrar Ökad temperatur Ökad nederbörd Ökad molnighet Minskad avdunstning Minskad/ändrad vind

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Dokumentnamn Dagvatten Vår referens Datum Uppdragsnr Louise Björkvald 2015-03-03 335191 PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Ett detaljplanearbete pågår i utkanten

Läs mer

Spridningsmodellering av utsläpp till Mälaren. Kristina Dahlberg Norrvatten Kvalitet och utveckling

Spridningsmodellering av utsläpp till Mälaren. Kristina Dahlberg Norrvatten Kvalitet och utveckling Spridningsmodellering av utsläpp till Mälaren Kristina Dahlberg Norrvatten Kvalitet och utveckling Agenda Bakgrund Norrvatten och Mälaren som dricksvattentäkt Behov och nytta med en spridningsmodell Beskrivning

Läs mer

Edsviken. Fosfor i vatten och sediment

Edsviken. Fosfor i vatten och sediment Edsviken Fosfor i vatten och sediment 2 1 Förord Edsviken är en viktig rekreationssjö. Sjön är övergödd och har haft algblomningar under många år. Åtgärder för att förbättra sjön har diskuterats många

Läs mer

IN-DRÄN BIOBÄDD 5ce ANVISNING FÖR

IN-DRÄN BIOBÄDD 5ce ANVISNING FÖR ANVISNING IN-DRÄN BIOBÄDD 5CE Version 4.2-2013-05-21 1,2 m VG IN = 0,9 m 1 m Figur 1. VG UT = 0,1 m Ca. 2,4 m ANVISNING FÖR IN-DRÄN BIOBÄDD 5ce 12 FANN VA-teknik AB www.fann.se SS-EN 12566-3 Avlopp Reningsanläggning

Läs mer

Projektplan: åtgärder för att minska näringslackage

Projektplan: åtgärder för att minska näringslackage Handläggare Datum Renate Foks 2015-03-01 0480 450173 Projektplan: åtgärder för att minska näringslackage från Slakmöre dike Introduktion Norra Möre Vattenråd och Kalmar Norra Miljösektion (en sektion i

Läs mer

RAPPORT. VA utredning Handelscenter Lindvallen 2015-02-19. Sweco Environment AB Falun. Boel Nyberg SKISTAR AB UPPDRAGSNUMMER 3314571200

RAPPORT. VA utredning Handelscenter Lindvallen 2015-02-19. Sweco Environment AB Falun. Boel Nyberg SKISTAR AB UPPDRAGSNUMMER 3314571200 SKISTAR AB VA utredning Handelscenter Lindvallen UPPDRAGSNUMMER 3314571200 2015-02-19 Sweco Environment AB Falun Boel Nyberg repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 1.1 Orientering

Läs mer

Uppdrag nr. 13U24246. Dagvattenutredning. Ångström 4, Uppsala. www.bjerking.se

Uppdrag nr. 13U24246. Dagvattenutredning. Ångström 4, Uppsala. www.bjerking.se Uppdrag nr. 13U24246 Dagvattenutning Ångström 4, Uppsala www.bjerking.se Sida 2 (7) Uppdragsnamn Dagvattenutning Ångström 4 Uppsala kommun Akademiska hus Uppsala AB Box 185 751 04 Uppsala Uppdragsgivare

Läs mer