BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen"

Transkript

1 BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 9 / 2011 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Rummukainen m fl (2010, s ) fördee en kort diskussion om h konstaterades att även om den fysikaliska effekten har varit känd s om havsförsurningens effekter på kolcykeln och speciellt ekosyste senaste åren. Detta återspeglas i framväxten av den vetenskapliga l Inför Durban varningsklockorna försurningens effekter (se t ex Doney m fll 2009, ACE CRC 2011).. Havsförsurningens effekter på marina arter och ekosystem komme påverkas av bland annat högre temperaturr och ökande syrebrist (H 2009) ). De sammanlagda effekterna är mycket dåligt kända, men en ringer allt starkare biologiska mångfalden ter sig som myckett tänkbar och därmed äve Det finns inget som talar för att klimatfrågan blivit mindre akut än när klimatpanelen IPCC presenterade För att återkoppla till debatten om geoengineering, kan sin senaste stora faktarapport Snarare tvärtom. Utsläppen av skulle koldioxid bli avhjälpt har av sådana ökat geoengineeri snabbare ingsmetoder än man från solstrålning. Däremot skulle en minskande atmos tidigare räknade med särskilt från de snabbväxande ekonomierna, som Kina och Indien. med några årtiondens fördröjning. Även i ett mycket långt historiskt och förhistoriskt perspektiv är dessa förändringar unika. Enligt Pelejero m fl (2010) kan det vara så länge som 20 miljoner år sedan som havets ph-nivå i ythavet var lika låg som idag, och de möjliga m nivåerna under talet kan vara unika i ett 40-miljonersårsperspektiv. havsförsurningen. Det sedan länge, har forskningen em fått fart först under de litteraturen om havs- er att ske samtidigt som dessa Hoffmann ochh Schellnhuber n minskning av den marina en konsekvenser för havs- relaterad livsmedelproduktion och förändringar i havets funktion som s naturlig kolsänka (se diskussionen i Gosling m fl 2011). n man påpeka att havsförsurningen inte som handlarr om att skärma av jordytan färshalt av koldioxid k minska havsförsurningen, eftersom koldioxidens halt i atmosfären och i havet har en gemensam balans. Mätningar vid Hawaii visar att halten koldioxid ökar i samma takt i luften och i havsvattnet. ph sjunker i havsvattnet. Källa: SMHI, Klimatologi Nr 4, 2011 Budget med få nyheter Regeringens budget den 20 september präglades av försiktighet i skuggan av ökad internationell ekonomisk oro. Reformutrymmet ägnades till stor del åt att sänka restaurangmomsen. På energiområdet fullföljer regeringen några av sina tidigare presenterade förslag, t ex supermiljöbilspremien. SID 2. Figur 8.1 Förändringar av koldioxidhalten i luften (ppmv) och ythavet (μatm) samt av v ythavets ph vid v Hawaii (övre del av figur 1 i Feely m fl 2009) 22. FORTS Havsnivån Vid en global uppvärmning höjs den globala havsnivån dels på grund av havsvattnets värme- av utvidgning ( termisk expansion ), dels påå grund av attt landbaseradd is i form avv olika typer snivåhöjningen är framför allt förenade till h Antarktis landisar påverkas av den Ny glaciä miljöteknikstrategi ärer smälter av. Osäkerheter om den globala för havs hur den landbaserade isen och speciellt Grönlands och utveckling och ökad export Istäcket i Norra Ishavet har minskat till rekordlåg nivå. Ny forskning bekräftar tidigare resultat när det gäller risker och konsekvenser av ökade halter växthusgaser i atmosfären. Det visar flera aktuella rapporter inför klimatmötet i Durban. SMHI presenterade i mitten av september en uppdatering av kunskapsläget (Uppdatering av den vetenskapliga grunden för klimatarbetet av bl a Markku Rummukainen och Christan Azar). I rapporten konstaterar forskarna att den grundläggande fysiken bakom den globala uppvärmningen är väl etablerad, liksom att ge- 22 Tillgänglig på Regeringen presenterar idag en ny miljöteknikstrategi för att stödja och utveckla förutsättningarna 32 av svensk miljöteknik. Sammanlagt omfattar strategin 400 miljoner kronor, fördelat med 100 miljoner kronor per år under perioden SID 4. Innehållsförteckning Inför Durban varningsklockorna ringer allt starkare 1 Budget med få nyheter 2 Solenergibranschen rasar mot budgeten 4 Ny miljöteknikstrategi för utveckling och ökad export 4 Elcertifikatsystemet statistik för Svenska tomater är klimatsmarta 75 procent har nu biobränslen 5 Sveaskog och LKAB samarbetar om biobränslen 5 Stopp för CCS i Tyskland 6 SPI blir SPBI 6 Marknaderna 7 Ekonomisk osäkerhet ger sjunkande oljepris 7 Lönsamt med E85 7 Höstflod fyller vattenmagasinen och Ringhals står stilla 7 Sex av tio reaktorer står stilla 7 Pressmeddelanden 8 Remissvar 9 Bioenergi i pressen 12 BIOENERGINYTT utkommer med 11 nummer per år Ansvarig utgivare: Gustav Melin, redaktör: Kjell Andersson Redaktion och prenumerationer: SVEBIO, Torsgatan12, Stockholm Tel , Fax , Manusstopp för detta nummer:

2 FORTS FRÅN SID 1. nomsnittstemperaturen stigit vid jordytan de senaste femtio åren. Man räknade i IPCC:s rapport med att medeltemperaturen stigit med 0,74 grader Trenden har fortsatt sedan dess och 00-talet var 0,2 grader varmare än 90-talet. Till det ska läggas en eftersläpning i uppvärmningen i förhållande till utsläppen. Vi ligger alltså idag på en temperaturökning omkring 1 grad. Det mål som antogs i Köpenhamn och bekräftades i Cancun, och som Sverige och EU arbetat för ända sedan mitten av 1990-talet är att temperaturhöjningen ska begränsas till 2 graders ökning av jordens genomsnittstemperatur. Sverige har dessutom ett mål att CO 2 -halten ska hållas under 400 ppm. Under senare år har allt fler forskare och miljöorganisationer ställt krav på ett skarpare mål på 1,5 graders temperaturhöjning, baserat på vad vi vet om konsekvenserna av klimatförändringen. SMHI:s rapport bekräftar det som är känt sedan länge att koldioxidutsläppen är den helt dominerande faktorn bakom växthuseffekten. Därefter följer utsläppen av metan och på tredje plats sot, därefter freoner. Bland avkylande faktorer är partiklar och sulfater dominerande. Kortlivade klimatpåverkande ämnen som sot (black carbon) och ozon har fått stor uppmärksamhet under de senaste åren, och Sverige driver frågan om att minska dessa föroreningar. SMHIrapporten säger att de här substanserna kan ha betydelse för att minska klimatpåverkan på kort sikt, men att de har mindre betydelse för den långsiktiga klimatförändringen. För att klara 2-gradersmålet med viss sannolikhet (70 procent) behöver de globala utsläppen minska med procent till För att klara 1,5-gradersmålet måste vi nå 0-utsläpp till Med en rättvis fördelning av bördan mellan rika och fattiga länder måste de gamla industriländerna minska utsläppen mycket snabbare. För att klara 1,5-gradersmålet behöver de svenska utsläppen minska med två tredjedelar redan till Merparten av de studier som kommit fram visar att havsytan kommer att stiga 0,5 1,5 meter med en övre gräns på cirka 2 meter. Men osäkerheten är stor. Försurningen av haven, som i sin tur bland annat hotar korallreven, har från förindustriell tid till idag varit minus 0,1 ph, och man räknar med minus 0,3 ph till Det kan låta lite, men ph-skalan är logaritmisk varför försurningen blir relativt kraftig. Enbart nedgången med 0,1 innebär en förändring i relativa termer med 30 procent. När det gäller istäcket i Arktis kan man notera en minskning med 10 procent per årtionde av ytan och dessutom är istäcket tunnare än tidigare. Omkring hälften av utsläppen av växthusgaser från mänsklig aktivitet tas upp av havet och landsystem (växtlighet, skogar) och resten ger ökning i atmosfären. Det finns forskning som antyder att landsystemens förmåga att ta upp kol kan komma att minska framöver, t ex på grund av otillräcklig tillgång på kväve. Svebio kommentar: SMHI-rapporten bekräftar att klimathotet skärps, särskilt som utsläppen från förbränning av fossila bränslen bara fortsätter att öka. Ny forskning har inte ändrat bilden, utan förstärkt den. Och forskarna är ense om sina bedömningar. SMHI-rapporten betonar också att den fortsatt stora klimatpåverkande faktorn är utsläppen av koldioxid från industrier, kraftverk och trafik. Avskogning, sot, metan, lustgas och andra faktorer har relativt mindre betydelse. Klimatfrågan har sjunkit undan i massmedias rapportering i skuggan av den ekonomiska oron, men det kommer hela tiden nya rapporter som bekräftar att klimatfrågan är lika akut som tidigare. Förhoppningarna på politisk handling har skruvats ner betydligt inför klimatmötet i Durban i Sydafrika i början av december. I USA är klimatfrågan politiskt död fram till efter presidentvalet nästa år. I sämsta fall tillträder en republikansk administration 2013 och frågan läggs på is ytterligare fyra år. Det är svårt att vara optimistisk. Framgångsvägen måste vara en coalition of the willing, att de länder som inser den kritiska situationen arbetar tillsammans på att åstadkomma förändring, utvecklar ny teknik och satsar på förnybar energi och effektivisering. Budget med få nyheter Regeringens budget den 20 september präglades av försiktighet i skuggan av ökad internationell ekonomisk oro. Reformutrymmet ägnades till stor del åt att sänka restaurangmomsen. På energiområdet fullföljer regeringen några av sina tidigare presenterade förslag, t ex supermiljöbilspremien. Regeringen lovar fortsatt skattebefrielse för biodrivmedel, men utan precisering på hur lång sikt. Annars var budgeten fattig på nyheter och energiavsnittet är relativt tunt, och nyheterna handlar lika mycket om vad som inte finns med i budgeten som om vad som finns där. Skattebefrielsen för biodrivmedel Regeringen skriver så här om den fortsatta skattebefrielsen för biodrivmedel: För att stimulera till en ökad användning av biodrivmedel bör skattebefrielse för låginblandning även fortsättningsvis gälla upp till och med 6,5 volymprocent biodrivmedel i bensin och upp till och med 5 procent biodrivmedel i diesel. Denna skattebefrielse bör åstadkommas på samma sätt som hittills skett på detta område, dvs. genom särskilda dispensbeslut som bör gälla från och med den 1 januari Fortsatt befrielse från koldioxidskatt och energiskatt bör även ges genom dispensbeslut för E85 och andra höginblandade biodrivmedel och för biodrivmedel helt utan fossilt innehåll. Svebio kommentar: Det är positivt att regeringen vill fortsätta ge skattebefrielse för biodrivmedel som hittills. Men osäkerheten består eftersom regeringen inte anger på vilken sikt man vill att skattebefrielsen ska gälla. Den svenska skattebefrielsen har godkänts av EU-kommissionen till och med De nu gällande dispenserna går ut 31 december 2011 (se även pressmeddelande på sidan 8). Negativt är förstås att regeringen infört en skattebroms som innebär att det inte blir någon låginblandning av biodrivmedel över 6,5 procent i bensin och 5 procent i diesel. Över den nivån utgår full skatt, inklusive koldioxidskatt! EU:s nya bränslekvalitetsdirektiv medger inblandning upp till 10 procent i bensin och 7 procent i diesel. 2

3 Miljöbilsdefinitionen Frågan om hur miljöbilar ska definieras har varit en långdragen historia som skapat osäkerhet i bilbranschen. I budgeten skriver regeringen nu: Miljöbilsdefinitionen bör skärpas från den 1 januari 2013 så att den femåriga befrielsen från fordonsskatt alltid går till de mest miljöanpassade alternativen. Regeringen anser att en ny definition bör baseras på Europaparlamentets och rådets föordning om utsläppsnormer för nya personbilar (443/2009). Regeringen konstaterar att under 2010 var 40 procent av alla nyregistrerade bilar miljöbilar, mot 15 procent av nyförsäljningen när miljöbilspremien infördes Regeringen säger nu att en konstant del av de nya bilarna ska omfattas av definitionen (underförstått 15 procent). Nedsättningen av förmånsvärden för miljöbilar Regeringen fullföljer sin linje att bara ge nedsatt förmånsvärde för bilar som drivs med drift med elektricitet som tillförs genom laddning från yttre energikälla eller med annan gas än gasol. Nedsättningen blir även i fortsättningen 40 procent för dessa bilar och nedsättningen gäller till och med hela Nedsatt förmånsvärde för flexifuelbilar (E85-bilar) och för elhybrider (tex Toyota Prius) försvinner. Dessa bilar har hittills haft 20 procent nedsatt förmånsvärde. Regeringen medger att detta kommer att leda till minskad försäljning av etanolbilar. Supermiljöbilspremien och teknikneutralitet Regeringen skriver att bilköpare bör stimuleras att teknikneutralt välja de bästa miljöalternativen. I nästa mening föreslår regeringen en supermiljöbilspremie som är skräddarsydd för elbilar och i ett annat stycke föreslås nedsatt förmånsvärde bara för elbilar och gasbilar. Supermiljöbilspremien ska vara kr och gälla från 2012 till och med Totalt anslås 200 miljoner kronor. Fördelat på 20 miljoner 2012, 80 miljoner 2013 och 100 miljoner Pengarna räcker till 5000 bilar, vilket kan jämföras med den årliga nybilsförsäljningen på cirka bilar per år. De subventionerade supermiljöbilarna kommer alltså att utgöra cirka en halv procent av alla nya bilar. Regeringen har lyssnat på remissopinionen och föreslår att supermiljöbilspremien inte bara ska gå till privatpersoner, utan även till bilpooler, offentlig sektor samt företag inkluderade taxibolag och biluthyrningsföretag. Svebio kommentar: Regeringen använder begreppet teknikneutralitet och utformar därefter regler som kraftigt gynnar vissa typer av miljöbilar framför andra. Flexifuelbilarna hamnar i strykklass. Supermiljöbilspremien är skräddarsydd för elbilar, men ställer inte krav på att plug-inhybrider ska ha förnybart bränsle. Gasbilar får kraftigt nedsatt förmånsvärde, även om de tankas med 100 procent fossilgas. Politiken är inte konsekvent och långsiktig. Regeringen konstaterar att Sverige kommer att nå målet 10 procent förnybart i transportsektorn 2020 redan Men regeringen lägger inget förslag som innebär att ambitionerna höjs därefter. Finland har redan ett 20-procentmål för Sverige borde inte vara sämre. Omräkning av koldioxidskatt och energiskatt efter index Det sker inga ändringar av skattesatserna detta årsskifte, förutom indexuppräkning. Höjningen av koldioxidskatten för den lätta industrin genomfördes i ett första steg förra årsskiftet och kommer att fullföljas 1 januari Indexuppräkningen leder till att bensinpriset stiger med cirka 19 öre (15 öre plus moms) vid årsskiftet. På eldningsolja höjs skatten med sammanlagt 131 kr (22 kr energiskatt, 83 kr koldioxidskatt och 26 kr moms) per kubikmeter vid årsskiftet. Elskatten stiger med 0,7 öre/kwh i södra Sverige och 0,5 öre/kwh i norra delen av landet. Slut på stöd till solvärme I budgettabellen finns inga pengar upptagna för solvärmestöd För 2011 fanns ett anslag på 25 miljoner kr. I texten skriver regeringen: Statligt stöd till solvärme har lämnats i olika former under en längre tid. De senaste årens utveckling avseende kostnaderna för inköp och installation innebär dock enligt regeringens bedömning att tekniken börjar bli så konkurrenskraftig att en successiv avveckling av stödet är möjlig. Inte heller solceller får någon garanti för framtida stöd. Regeringen anslår visserligen ytterligare 60 miljoner kronor för 2012, men för 2013 finns inga pengar upptagna och i texten skriver regeringen: Kostnaderna för solcellstekniken har den senaste tiden minskat men tekniken är ännu inte konkurrenskraftig. Regeringen har avsatt medel för ytterligare stöd under Regeringen avser att återkomma till frågan om huruvida fortsatt stöd ska ges efter Svebio kommentar: Vår kollega Svensk Solenergi är mycket upprörd över att regeringen visar sådan njugghet mot solenergin, trots allt vackert tal om solenergin i olika sammanhang och trots formuleringar i alliansens valmanifest om stöd till solenergin. Svebios inställning är att man i första hand ska arbeta med generella styrmedel som koldioxidskatt, utsläppsrätter och elcertifikat, och att olika tekniker därefter får konkurrera med varandra. Principen ska vara teknikneutralitet. Samtidigt kan det finnas skäl att ge extra stöd till nya tekniker, t ex solceller, under ett introduktionsskede. När man inför ett sådant stöd måste det vara någorlunda uthålligt och gälla inte bara under en begränsad tid. Kortsiktiga stöd och osäkra besked om vad som gäller om ett eller två år är förödande för företagen i branschen. Det skapar stop-and-go-effekter som dödar många företag. För solvärme finns klara synergieffekter mellan sol och pellets, som har goda möjligheter att klara sig på marknaden. Regering och riksdag har under årtionden misshandlat solenergibranschen med ryckiga stödsystem. Biogasen både plus och minus Regeringen lägger inget förslag om så kallat metanreduceringsstöd för biogas från gödsel. En utredning av Energimyndigheten, Jordbruksverket och Naturvårdsverket föreslog förra året ett sådant stöd på 20 öre/kwh producerad biogas från gödsel. Regeringen skriver om den utredningens förslag: Regeringen bereder för närvarande de konkreta förslag som redovisas i myndigheternas slutrapport. Regeringen påminner om att det inom landsbygdsprogrammet finns möjligheter att totalt stödja investeringar i biogasproduktion inom jordbruket med 200 miljoner under åren Regeringen förlänger också det stöd till biogas som FORTS 4 3

4 FORTS FRÅN SID 3. finns under anslaget energiteknik med 60 miljoner kronor för De här pengarna kan användas för att stödja ny teknik och innovativa lösningar som stärker teknikens konkurrenskraft och ökar biogasproduktionen. Svebio kommentar: Det är svagt av regeringen att inte införa metanreduceringsstödet till gödselbaserad biogas. Förslaget från myndigheterna var väl underbyggt och de 20 öre/kwh som det rör sig om är lika välmotiverade som den svenska koldioxidskatten. Metan är en kraftfull växthusgas, minst 20 gånger så klimatpåverkande som koldioxid, och det är angeläget att minska utsläppen där det går. Sannolikt handlar det här om budgetteknik. Det är lätt att övertyga finansdepartementet om en skatt, som koldioxidskatten, men svårare att motivera ett stöd, som metanreduceringsstödet, även om effekten är densamma minskade utsläpp av klimatgaser. Biogasen får redan två olika typer av investeringsstöd och dessa skulle hellre kunna ifrågasättas. På sikt måste biogasproduktionen liksom annan förnybar energiproduktion klara sig på marknaden med den generella stimulans som starka generella miljöstyrmedel ger. Rapportering till EU Sverige har enligt EU:s förnybarhetsdirektiv fått ett mål att öka andelen förnybar energi till minst 49 procent 2020, och riksdagen har höjt det målet till 50 procent. Sverige lämnade 30 juni 2010 in den svenska handlingsplan som direktivet föreskriver. Före årsskiftet är det dags för nästa avrapportering till EU-kommissionen. Energimyndigheten har fått ett uppdrag att senast 31 oktober presentera ett förslag till den nationella rapporten. Rapporten ska visa hur utvecklingen sker och vilka åtgärder som vidtagits. Regeringen skriver i budgeten att Sverige 2009 redan nått 47,3 procent förnybar energi. Elöverskott Regeringen rapporterar att den förnybara elproduktionen inom elcertifikatsystemet ökade kraftigt under Ökningen var totalt 2,5 TWh. Vindkraften ökade procentuellt mest, med 28 procent eller 1 TWh, medan biokraftproduktionen ökade med 1,3 TWh. Totalt producerades inom systemet 18 TWh 2010, vilket är en ökning med 11,5 TWh jämfört med 2002, dvs innan systemet infördes. Regeringen skriver vidare: Med Alliansens politik kommer Sverige att få ett överskott av el med mycket små utsläpp av växthusgaser. Det kommer att hålla nere de svenska elpriserna samtidigt som ökad export av el från Sverige till Europa ersätter kolkraft och minskar utsläppen av växthusgaser. Regeringen vill skapa en gemensam nordisk och europeisk elmarknad där konsumenterna kan köpa el från flera producenter i syfte att öka försörjningstryggheten och konkurrensen på elmarknaden. Det kräver fler förbindelser med omvärlden. Elkablar till omvärlden I avsnittet om Svenska kraftnät och dess investeringar kan man läsa att verket planerar för en elförbindelse till kontinenten mot slutet av decenniet. Den nya förbindelsen till Litauen (Nordbalt) ska stå färdig i slutet av Dessutom ska det bli förstärkt förbindelse till Gotland, för att möjliggöra utbyggnad av vindkraften på och kring Gotland två parallella 500 MW likströmslänkar. Vid sidan av överföringsförbindelserna under vattnet genomförs en rad förstärkningar av elnäten inom Sverige och med Norge, motiverade främst av utbyggnaden av vindkraftsproduktionen och den gemensamma elcertifikatsmarknaden. TPA-utredningens förslag Regeringen skriver i budgeten om utredningen om tredjepartstillträde i fjärrvärmen (TPA), utan att ta ställning. Formuleringen är: Efter att remissbehandlingen har avslutats avser regeringen utvärdera utredningens förslag. Solenergibranschen rasar mot budgeten Den svenska solenergibranschen är i uppror mot regeringens höstbudget där stödet för installation av solvärme helt tagits bort. Regeringen bryter ett uttalat vallöfte, säger Lars Andrén, ordförande i Svensk Solenergi. Enligt en enkät som Svensk Solenergi låtit göra ställer sig nästan tre fjärdedelar, 72 procent, av de borgerliga riksdagsledamöterna bakom ökade satsningar på solvärme. Nu gör regeringen tvärt om och därmed bryter man ett uttalat vallöfte. Det är ytterst märkligt att regeringen snabbstoppar investeringsstödet för solvärme och därmed går emot sitt valmanifest från riksdagsvalet 2010, speciellt som det i sammanhanget är en fråga om kaffepengar, säger Lars Andrén, ordförande i Svensk Solenergi. VVS Företagen, HSB, Fortum, Pellsam, Svebio och många andra har en helt annan inställning än regeringen till solenergi och solvärme. Branschen andas stor optimism, men med det här svikna vallöftet kommer den industriella utvecklingen att hämmas på kort sikt. Fast vi är övertygade om att solvärmen har en framtid och kommer att få en stor betydelse i Sveriges framtida värmeförsörjning. Ny miljöteknikstrategi för utveckling och ökad export Regeringen presenterar idag en ny miljöteknikstrategi för att stödja och utveckla förutsättningarna av svensk miljöteknik. Sammanlagt omfattar strategin 400 miljoner kronor, fördelat med 100 miljoner kronor per år under perioden Vår ambition är att åstadkomma förutsättningar för utveckling av svensk miljötekniksektor och därigenom bidra till en bättre miljö i Sverige och globalt. En miljömässig omställning kommer att kräva nya lösningar, nya sätt att tillföra energi, modern och miljöanpassad teknik och framtida innovationer som ger arbete FORTS 4 4

5 FORTS FRÅN SID 4. och utveckling. Sverige har som land allt att vinna på att vara ett föregångsland inom hållbar utveckling, säger näringsminister Maud Olofsson. Regeringens miljöteknikstrategi har tre huvudmål: 1) Att åstadkomma goda förutsättningar för framväxt och utveckling av miljöteknikföretag i Sverige. 2) Att främja export av svensk miljöteknik och därmed bidra till hållbar ekonomisk tillväxt i Sverige och globalt. 3) Att främja forskning och innovation inom miljöteknik och underlätta för innovationer att kommersialiseras. Regeringens inriktning är att skapa förutsättningar för att såväl export av svensk miljöteknik som antal anställda och omsättning i svenska miljöteknikföretag bör kunna öka mer än genomsnittet för svenskt näringsliv under perioden Arbetet med framtagandet av miljöteknikstrategin har föregåtts av ett omfattande och brett analys- och beredningsarbete som involverat ett stort antal aktörer. En betydande del av det förberedande arbetet genomfördes under av kommittén Sveriges Miljöteknikråd, Swentec, som presenterade sin slutrapport till regeringen i november Den svenska miljötekniksektorn sysselsätter drygt anställda och omsätter cirka 120 miljarder kronor enligt Statistiska centralbyrån och Sveriges miljöteknikråd. (pressmeddelande från näringsdepartementet 1 september) Elcertifikatsystemet statistik för 2010 Energimyndigheten har publicerat sammanställningar över elcertifikatsystemet i sin rapport Elcertifikatsystemet 2011 (finns på Energimyndighetens hemsida). Rapporten visar att den certifikatsberättigade elproduktionen 2010 var 18,1 TWh. Det är en ökning med 11,6 TWh jämfört med 2002, året innan elcertifikatsystemet infördes. Av produktionen 2010 var 12 TWh biokraft (inklusive torvbaserad kraft), 3,5 TWh var vindkraft, 2,6 vattenkraft (småskalig + effektivisering) och 0,0003 TWh solkraft. Produktionen ökade med 2,5 TWh under året, va- rav 1 TWh var vindkraft och 1,3 TWh biokraft. Avfallseldad biokraft ligger utanför systemet. Av biokraftproduktionen gav skogsindustrins mottrycksanläggningar 6,2 TWh och kraftvärmeverken i fjärrvärmen 5,7 TWh. El från biogas gav 57 GWh. Vindkraften växer för närvarande snabbast i procent. Det fanns vid slutet av 2010 inte mindre än vindkraftverk inom systemet med en total effekt på 1998 MW. Biokraftanläggningar hade en effekt på totalt 4056 MW och var 163 stycken. Bland dessa finns både stora kraftvärmeverk och små biogasmotorer (se även biokraftkartan i tidningen Bioenergis senaste nummer). Svenska tomater är klimatsmarta 75 procent har nu biobränslen Tomatodlare är snabba på att ställa om till förnybar energi. I en jämförelse mellan växthustomater i Holland, Sverige och Finland visar det sig att Sverige har kommit längst i omställningen till förnybart. Troligen är detta en följd av den svenska energi- och klimatpolitiken, men även prisutvecklingen på fossila bränslen påverkar säger Carin Stenberg på Jordbruksverket. Från och med i år har energi- och koldioxidskatten höjts för odlarna i Sverige och två ytterligare höjningar är att vänta 2013 och Följden blir stora kostnadsökningar för de företag som inte har ställt om från fossila bränslen men också för alla företag som har kvar ett fossilt bränsle som reservenergikälla. I Sverige är 75 procent av tomatarealen uppvärmd med förnybar energi. Eldningsolja och naturgas står för 23 procent. I Holland står naturgas för 96 procent av uppvärmningen. I Finland dominerar olja och torv som står för 51 respektive 18 procent av energiförbrukningen i tomatodlingen. Svenska tomatodlare har ett svårt konkurrensläge gentemot odlare i Nederländerna inom vissa områden. Skillnader i till exempel energipolitik gör det svårt för svenska odlare att producera tomater lika billigt. Men det finns en efterfrågan på svenska tomater och en viktig faktor är närheten till svenska konsumenter där bland annat klimatpåverkan kan lyftas fram. Produktutveckling är också en utvecklingsmöjlighet för att möta konkurrensen från billiga importerade tomater. Dessutom finns möjligheter i energieffektivisering. Energieffektivisering är alltid aktuellt för växthusodlare eftersom energikostnaden står för cirka 30 procent av de totala kostnaderna. Det finns möjlighet att få hjälp med att kartlägga sin energianvändning och ta fram en åtgärdsplan genom Energimyndighetens energikartläggningscheckar. Under början av 2012 kommer det att erbjudas energirådgivning inom Greppa Näringen. Det är ett komplement för de växthusodlare som inte uppfyller Energimyndighetens krav eller tycker att konceptet för checkarna inte passar, säger Elin Einarsson på Jordbruksverket. (Information från Jordbruksverket) Sveaskog och LKAB samarbetar om biobränslen Sveaskog och LKAB har inlett ett samarbete som ska hjälpa gruvbolaget att fasa ut användningen av fossila bränslen till år Av LKAB:s årliga energiförbrukning kommer cirka 2 TWh från kol och olja. Genom att helt eller delvis ersätta dessa fossila bränslen med bland annat biobränsle avser LKAB att kraftigt reducera FORTS 4 5

6 FORTS FRÅN SID 5. sina utsläpp av koldioxid. Vi kan se stora fördelar med att börja använda energiresurser som finns runt knuten istället för att importera kol och olja. Nu har vi undertecknat en avsiktsförklaring med Sveaskog som syftar till att bland annat identifiera hur vi kan bli bättre på att utnyttja energin i skogsråvaran, säger Jan Lundgren, projektchef på LKAB. Det är inte minst förädlingsprocessen inom gruvindustrin, där järnmalmen förvandlas till järnpellets, som kräver stora mängder energi. LKAB är en stor energikonsument; 2 TWh motsvarar cirka 1,5 procent av Sverige totala energiförbrukning. Som en del av LKAB:s miljö- och klimatarbete avser bolaget därför att successivt minska användningen av fossila bränslen. För LKAB handlar energiförsörjningen om att dels vara kostnadseffektiv, dels harmoniera med de miljömål som EU och staten och vi själva ställer upp. Att ställa om till en högre andel förny- elsebar energi står högt på dagordningen och detta samarbete är ett sätt att klara utmaningen, säger Jan Lundgren, projektchef på LKAB. Sveaskog är Sveriges största skogsägare och levererar drygt 3 TWh biobränsle årligen till kraftvärmeverk runt om i landet. Sveaskogs stora skogsinnehav i norra Sverige gör att ett samarbete mellan de båda bolagen ligger nära till hands. Ett första steg i samarbetet är att tillsätta en samverkansgrupp som ska analysera hur och i vilken utsträckning biobränsle kan tillgodose gruvindustrins energibehov. Samverkansgruppen kommer att se över olika konkreta projekt, alltifrån vanliga biobränsleleveranser till torrefiering av biomassa samt användning av pyrolysolja. Sveaskog arbetar brett med att hitta nya användningsområden för den skogliga råvaran, säger Ann-Britt Edfast, FoU-chef på Sveaskog. Stopp för CCS i Tyskland Vattenfalls planer på lagring av koldioxid med så kallad CCS-teknik ( CCS =Carbon capture and storage) har stött på problem sedan förbundsrådet, som representerar delstaterna, har avvisat den lag om CCS som röstats fram av förbundsdagen. I botten ligger dels en allmän opinion mot koldioxidlagring, dels motsättningar mellan delstaterna. Niedesaschsen och Schlesvig- Holstein, som har lämpliga geologiska formationer för lagring av koldioxid, vill ha rätt att lägga in veto mot projekten, medan Brandenburg, som har stora brunkolsbrott, vill försäkra sig om att de bästa lagringsplatserna används och att man inte på egen hand får hantera lagringen. Tyskland måste implementera det direktiv om CCS som antogs av EU 2009, som en del av den gemensamma energi- och klimatpolitiken. För EU är CCS en central del av klimatstrategin, och stora belopp har ställts till förfogande för demonstrationsanläggningar. Kolkraftverk över 300 MW måste visa hur man kan utnyttja CCS och efter 2020 är meningen att alla nya stora fossileldade kraftverk ska ha CCS. Vattenfall invigde 2006 en pilotanlägning på 30 MW med oxyfuelteknik i Schwatze Pumpe och bolagets plan är att bygga ett stort brunskolseldat kraftverk i Jänschwalde med koldioxidlagring. Kraftverket skulle vara klart 2015 och kostar 14 miljarder kronor. Med den politiska osäkerheten kring CCS och utan en fungerande lagstiftning kan Vattenfall knappast gå vidare med projektet. Även om den vilande lagen skulle antas efter medling mellan förbundsrådet och förbundsdagen finns det en stor osäkerhet, eftersom lagstiftningen ska omprövas 2016/17. Svebio kommentar: EU och de stora elproducenterna i Europa har satsat mycket prestige på CCS. Tekniken är dyr och sänker dessutom kraftigt energiutbytet i kraftverken. Den har setts som en möjlighet för kolkraften att överleva när klimatpolitiken skärps. Från 2013 kommer alla elproducenter att få betala fullt ut för sina utsläppsrätter, och taket för utsläppsrätter kommer successivt att sänkas. Det blir allt dyrare att driva kolkraft utan koldioxidlagring. För Vattenfall är läget extra besvärligt. Företaget köpte upp stora kolkraftsföretag i Tyskland, Nederländerna och Polen och är idag Europas största utsläppare av koldioxid. Av Vattenfalls elproduktion sker idag 51 procent med fossila bränslen, kol och naturgas. Bara 21 procent kommer idag från vattenkraft och 2 procent från övrig förnybar elproduktion (vindkraft och biokraft). Genom det tyska kärnkraftsbeslutet har även Vattenfalls två tyska reaktorer blivit rena belastningar. Lösningen för Vattenfalls kolkraft blir nu i första hand ökad användning av biobränslen. Därav Vattenfalls stora intresse för flis från Liberia, pellets från olika delar av världen och torrefiering av pellets. SPI blir SPBI Svenska Petroleuminstitutet (SPI) har bytt namn, och därmed också inriktning och profil. SPI heter numera SPBI, Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Så här skriver VD:s Ulf Svahn på hemsidan 23 september: Första dagen med det nya namnet på organisationen. Att inkludera Biodrivmedel i vårt namn är ett naturligt steg i den utveckling som vår bransch nu är inne i. Från att till 100 % vara petroleumbaserade är nu andelen hållbara förnybara drivmedel uppe i 5,7 % på energibas En andel som kommer att stiga över de närmaste åren. Hur mycket, till när, får framtiden utvisa men vägen är framåt är tydlig. Reaktionerna vi fick igår var enbart positiva. Det är kul och lovar gott. Lantmännen har samtidigt gått in i SPBI som medlem, vilket kommenteras på detta sätt: 6 Lantmännen ekonomisk förening är ny medlem i Svenska Petroleuminstitutet. Lantmännen har tidigare varit representerade i smörjmedelskommittén men väljer nu ett fullständigt medlemskap. Lantmännen är stor producent av drivmedelsetanol vilket tydligt visar på branschglidningen inom drivmedelsverksamheten Lantmännen har också intressen inom petroleumverksamheten exempelvis via tillverkning och försäljning av alkylatbensin. Svebio kommentar: Det är ett tecken i tiden att SPI som organisation för drivmedelsföretagen också tydligt markerar att biodrivmedel är en del av denna marknad. Svebio kommer att fortsätta att arbeta med de näringspolitiska frågorna kring biodrivmedel och biooljor, både på svenskt och europeiskt plan. För Svebio gäller helhetsperspektivet kring all bioenergianvändning.

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 1 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Ökade klimatgasutsläpp i Sverige 2010 Svebio kräver förstärkta åtgärder Utsläppen av växthusgaser ökade kraftigt mellan

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 10 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP De svenska utsläppen minskar stadigt - 16 procent mellan 1990 och 2011 De svenska utsläppen av klimatgaser minskade

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 4 / 2012 Figur 2 Andel förnybara drivmedel i vägtrafiken Figure 2 Share of renewable fuels in road traffic NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP VÅRPROPOSITIONEN:

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 9 / 2014 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Klimatmöte i New York med positiva signaler Den 22 september samlades många av världens ledare till klimattoppmöte

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion Fi2012/1668 Ellenor Grundfelt ellenor.grundfelt@energigas.se Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockholm den 9 maj 2012 Remissvar gällande promemorian Vissa skattefrågor

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:162

Regeringens proposition 2008/09:162 Regeringens proposition 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat Prop. 2008/09:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Långsiktiga energilösningar för en god miljö

Långsiktiga energilösningar för en god miljö Långsiktiga energilösningar för en god miljö Sverigedemokratisk Ungdoms miljö- och energipolitik Som ett socialkonservativt och nationalistiskt förbund ser Sverigedemokratisk ungdom värnandet om miljön,

Läs mer

Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik

Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik fokus på energigasrelaterade frågor Inledning Detta PM syftar till att sammanfatta Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik (FFF-utredningen)

Läs mer

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet Innehållsförteckning Inledning... 1 Övergripande kommentar... 2 Huvudmål och uttolkning... 3 Prognostänkande... 4 Beteendeförändringar... 5 Upphandling och beställarkompetens... 7 Kontraproduktiva styrmedel

Läs mer

Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi

Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi Hur främjandet och användningen av förnybar energi utvecklas enligt artikel 22 i EU:s direktiv för användning av energi från förnybara

Läs mer

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Rapport Biobränslen för en hållbar framtid Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Varför biobränsle 4 3.1. Naturskyddsföreningens policyer

Läs mer

Hållbara drivmedel i Sverige

Hållbara drivmedel i Sverige Hållbara drivmedel i Sverige Nulägesanalys och granskning av drivmedelsbolagen Gröna Bilister mars 2013 Rapporten är framtagen av Per Östborn, Jakob Lagercrantz och Mattias Goldmann Gröna Bilister Tfn

Läs mer

& ElårEt Verksamheten 20 12

& ElårEt Verksamheten 20 12 & Elåret Verksamheten 20 12 & Elåret innehåll sid 4 Verksamheten 12 sidor med start efter sid 50 Svensk Energi Swedenergy AB Grafisk form: formiograf Tryck: Exakta Printing, 2 500 ex, april 2013 Foto:

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050. Bilagor till rapport 6537

Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050. Bilagor till rapport 6537 Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050 Bilagor till rapport 6537 rapport 6525 DECEMBER 2012 1 Bilaga 1 Uppdraget NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

December 2014. Uppdatera klimatpolitiken. Klimatpolitisk handbok för en ny regering. Magnus Nilsson

December 2014. Uppdatera klimatpolitiken. Klimatpolitisk handbok för en ny regering. Magnus Nilsson December 2014 Uppdatera klimatpolitiken Klimatpolitisk handbok för en ny regering Magnus Nilsson Uppdatera klimatpolitiken Klimatpolitisk handbok för en ny regering Arena idé Stockholm 2014. Uppdaterad

Läs mer

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 203 Nr: :1 Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Industrin behöver fossila bränslen främst i form av dieselolja. När diesel framställs bildas

Läs mer

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB Energi & konkurrenskraft En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö

Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö 2030-sekretariatet Håller med om att ansvariga myndigheters prognoser bör ses över i ljuset av utredningen. Inte minst Trafikverkets kapacitetsutredning

Läs mer

Året som gick. Elmarknaden. Sveriges totala energitillförsel. Elanvändningen. Elproduktion. Miljö fortsatt klimatfokus

Året som gick. Elmarknaden. Sveriges totala energitillförsel. Elanvändningen. Elproduktion. Miljö fortsatt klimatfokus Sveriges elanvändning minskade år 2009 med 3,9 procent. Både Norden som helhet och Sverige tvingades ändå importera el, sett över hela året. Kärnkraften nådde endast 50 TWh i årsproduktion. En unik överenskommelse

Läs mer

LRFs energiscenario till år 2020

LRFs energiscenario till år 2020 LRFs energiscenario till år 2020 FÖRNYBAR ENERGI FRÅN JORD- OCH SKOGSBRUKET GER NYA AFFÄRER OCH BÄTTRE MILJÖ En sammanställning av - omvärldsförändringar - potentialer och - marknader Huvudförfattare Erik

Läs mer

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009 A2008:009 Svensk miljöteknik En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter Ulf Andreasson, Martin Flack, Thomas Forsberg, Stefan Jonsson, Måns Lindberg, Elin Vinger och Karin Widegren Svensk

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

Minus 40 procent till 2020 så går det till

Minus 40 procent till 2020 så går det till Minus 40 procent till 2020 så går det till Prognos över hur framtida temperaturutveckling väntas påverka antalet människor som berörs av olika klimatrelaterade problem. Källa: Parry et al.: Millions at

Läs mer

VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad

VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad Sju länder analyserade 2001 2014 Om 2030-sekretariatet Sveriges fordonsflotta ska vara fossilbränsleoberoende år 2030. Såväl den nuvarande

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014

ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014 ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014 DEL B FAKTA OCH UNDERLAG REMISSVERSION MARS 2011 REMISSVERSION Underlag till reviderad energiplan Orsa kommun 2011-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 ENERGIPLANERING

Läs mer

SVENSK KLIMATPOLITIK ERFARENHETER OCH LÄRDOMAR JENNY JEWERT

SVENSK KLIMATPOLITIK ERFARENHETER OCH LÄRDOMAR JENNY JEWERT SVENSK KLIMATPOLITIK ERFARENHETER OCH LÄRDOMAR JENNY JEWERT FÖRORD Har den svenska klimatpolitiken brutit sambandet mellan ekonomisk tillväxt och energiförbrukning - utsläpp av koldioxid? Det verkar så.

Läs mer