Björn Swedborg (M) ordforande Marcus Jonmyren (C) Kenneth Björklund (S) Kl. 09: 10-12:00 Anita Westerback (S)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Björn Swedborg (M) ordforande Marcus Jonmyren (C) Kenneth Björklund (S) 183-194 Kl. 09: 10-12:00 Anita Westerback (S)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 (25) Plats och sammanträdestid Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Fredagen den 19 oktober 2012, klockan 09:10-12:00, 12:45-13:35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Björn Swedborg (M) ordforande Marcus Jonmyren (C) Kenneth Björklund (S) Kl. 09: 10-12:00 Anita Westerback (S) Roland Nilsson (KD) Anders Sundberg (S) Kl. 12:45-13:35 Övriga näivarande Ersättare Tjänsteman Justeringens plats och tid Anders Sundberg (S) Kl. 09:10-12:00 C1aes Markstedt, bitr. teknik- och servicechef Magnus Carlsson, mätningschef Bo Lennstam, fastighetschef, , Malin Starenflykt, fastighetsforvaltare, Gunnar Mårtensson, trafikingenjör, 190, Peter Sandström, projektledare, Vatten och Samhällsteknik AB, Susanne Ingström, löneassistent, 194 Marcus J onmyren Vimmerby den 30 november 2012 Paragrafer Underskrifter Sekreterare OrdfOrande Anslag/bevis Organ Datum då anslaget sätts upp Protokollets forvaringsplats Protokollet är justerat. Justeringen har tillkälulagivits genom anslag. Datum då anslaget tas ned Teknik- och serviceforvaltningen, Stadshuset, Vimmerby Underskrift

2 Vimmerby kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(25) TSN 183 Meddelanden Beslut beslutar att lägga följande meddelanden till handlingarna: Protokoll från FÖSAM:s sammanträde Protokoll från FÖSAM:s sammanträde Reklamplats på kommunens busskurer. Lokala ordningsföreskrifter för torghandel. Överprövning av upphandling enligt lagen om offenlig upphandling.

3 Vimmerby kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(25) Sammanh'ädesdatum TSN 184 Diarienummer Pågående organisationsförändringar och dess förvaltning upphör vid kommande årsskifte. Teknik- och serviceforvaltningens ansvarsområde kommer att inordnas i andra verksamheter. Biträdande teknik- och servicechef Claes Markstedt informerar teknik- och servicenämnden om de pågående organisationsförändringarna. Tidsplanen hålls, allt förberedande arbete är fårdigt och det som återstår är beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Facket hålls löpande informerad enligt kommunens samverkansavtal. Personalen är informerad genom ett flertal samtal och planeringen för flytt av personal är klar. Berörda externa aktörer är informerade. Ett nytt kommunalt bolag, Vimmerby Gata AB, ska bildas och avtalet for dess uppdrag är snart fårdigt. Budgeten for Vimmerby Gata är fastställd. Avtal ska skapas mellan Vimmerby Gata och Kultur- och fritidsförvaltningens parkavdelning, och planering kommer att ske för hur de båda verksamheternas personal kan användas jämnt fördelat över året. Projektuppdatering - Omorganisation, teknik- och serviceförvaltningen Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Styrelsen för Vimmerby Energi- och miljö AB

4 Vimmerby kommun ~'- ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(25) TSN 185 Diarienummer Information om köket på Vimarskolan Biträdande teknik- och servicechef Claes Markstedt informerar teknik- och servicenämnden om aktuell situation när det gäller Vimarskolans kök. Det är nu klarlagt att köket dimensionerades för drygt portioner per dag. I själva verket lagas portioner per dag i köket. Underdimensioneringen medför en bristfållig arbetssituation för personalen och otillräcklig tid för planering av verksamheten. Den nye förvaltningschefen, Mik16s Hathazi, arbetar nu tillsammans med kostchef Mikael Palm för att hitta en lösning på problemet. Det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet är inte att utöka Vimarskolans köks kapacitet, utan att komplettera några befintliga mottagningskök i kommunen till tillagningskök. På det sättet kan Vimarskolans kök avlastas. Gymnasieskolans och Astrid Lindgrens skolas kök är inte avinvesterade sedan de gjordes om till mottagningskök; stekborden finns fortfarande kvar. Därför krävs ingen stor investering för att förvandla dem tillbaka till tillagningskök. Inom det äldreboende som planeras i Vimmerby kommer det att finnas tillagningskök, och vissa mindre kök i kommunen kan också ställas om till tillagningskök utan större kostnader. Personalen behöver förstärkas, men endast i mindre utsträckning. Förvaltningen utreder nu olika alternativ och dess kostnader. Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Styrelsen för Vimmerby Energi- och miljö AB

5 -Vimmerby kommun te ~ ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(25) TSN 186 Diarienummer 62/ Färdplan för teknik- och servicenämndens verksamhet På grund av hög arbetsbelastning i samband med pågående omorganisation är framtagandet av teknik- och servicenämndens resultat per inte klart. Biträdande teknik- och servicechef Claes Markstedt informerar teknik- och servicenämnden om att det endast har skett marginella förändringar under september månad. Det innebär att teknik- och servicenämnden förväntas överskrida budget for år 2012 med omkring 13 mnkr. Resultat jan - augusti 2012, teknik- och serviceförvaltningen. Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Styrelsen för Vimmerby Energi- och miljö AB

6 " -, Vimmerby kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(25) TSN 187 Diarienummer Redovisning av delegationsbeslut Beslut lägger redovisade delegationsbeslut till handlingarna. I enlighet med teknik- och servicenämndens delegationsordning redovisas HEjande delegations beslut: Trafikingenjör Gunnar Mårtensson Lokala trafikföreskrifter LTF O t o m 0047 O (dnr 1/12)

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(25) TSN 188 Diarienummer Byggnation av LSS-Iägenheter på fastigheten Stenmurklan 5 Fastighetsförvaltare Malin Starenflykt informerar teknik- och servicenämnden om pågående byggnation av fyra LSS-Iägenheter på fastigheten Stenmurklan 5 i Vimmerby. Skanska Sverige AB utfor byggnationen och arbetet fortlöper enligt tidplan. Projektet beräknas kunna avslutas i mars år En kostnad på kronor for vattenservis tillkommer. Den behövs for en sprinkleranläggning. Stenmurklan, teknik- och serviceforvaltningen. Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Styrelsen for Vimmerby Energi- och miljö AB

8 Vimmerby kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(25) TSN 189 Diarienummer 38/2012 Information om byggnation av förskolan Lunden Fastighetsförvaltare Malin Starenflykt informerar teknik- och servicenämnden om pågående byggnation av förskolan Lunden i Vimmerby. Arbetet fortlöper enligt tidplan och inga avvikelser ses heller mot budget. F örskolan Lunden, teknik-och serviceförvaltningen. Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Styrelsen för Vimmerby Energi- och miljö AB I

9 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 9(25) TSN 190 Diarienummer Upphandling avel under år Beslut godkänner förslaget till avtal med Energi Försäljning Sverige AB. Resultatet av SKL Kommentus Inköpscentral AB upphandling blev att Energi Försäljning Sverige AB fick uppdraget att leverera el till Vimmerby kommuns fastigheter under år t behandlades vid teknik- och servicenämnden , 163. Avtal ska nu tecknas med leverantören. tar del av offert från Energi Försäljning Sverige AB. A v offerten framgår följande uppgifter. Fastpris Bra miljöval vatten Elcertifikat - Fast 388,29 SEKlMWh 13,00 SEKJMWh 31,90 SEKlMWh har under sammanträdet kontakt via högtalartelefon med Roger Josefsson på Energi Försäljning Sverige AB. Priset sätts i kronor. tar del av valutajämförelser mellan euro och svenska kronan. Nämnden räknar fram kostnaden utifrån offerten. Avtal om elleverans, Energi Försäljning Sverige AB,. Se bilaga. Diverse elpriser, sammanställning. Mail från till Bo Lennstam 10:13. Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Styrelsen för Vimmerby Energi- och miljö AB I

10 Vimmerby Kommun Lögstadsgatan Vimmerby Att.: Stortorget Malmö Tlf.: +46 (O) Fax.: +46 (O) Org nr.: Org. nr: Avtalsnummer: Kundnummer: Avtal om elleverans Malmö Avtalstyp: Leveransupplysning: Volym: Pris i SEK exkl. moms: Fastpris Bra miljöval vatten Elcertifikat - Fast Leveransvolym och anläggningar anslutna till avtalet, se bilaga 2 Se bilaga 2 Område Avtalstyp Avt. Start Avt. Slut SE3 Fastpris SE3 Bra miljöval vatten Elcertifikat - Fast Andel i% Pris/Påslag ,29 SEKJMWh ,00 SEKJMWh ,90 SEKJMWh Svenska Kraftnäts avgifter: Accept av avtal: Betalningsvillkor: Övriga villkor: Särskilda villkor: Dessa avgifter tilkommer i enlighet med balansansvarsavtal. Avgifterna specificeras som en egen rad på fakturan. Avtalet skall accepteras inom offererad giltighetstid. Accept av avtalet skall ske elektroniskt genom att tölja den tillsända länken.. För leveransen gäller Avtalsvillkor Energi Försäljning Sverige AB, bilaga 1. Betalning 20 dagar efter fakturadatum. För leveransen gäller Avtalsvillkor Energi Försäljning Sverige AB, bilaga 1. Svenska Kraftnäts effektreservsavgift och förbrukningsavgift ingår i priset. Detta avtal är upprättat i två likadana exemplar, ett till vardera parten. Vimmerby Kommun Energi Försäljning Sverige AB ~~~.... T! Vimmerby den Malmö den i.. _... Bilaga till Avtal om elleverans:. Kontrakt Bilaga 1 - Energi Försäljning Sverige AB Avtalsvillkor Bilaga 2 - Leveransupplysningar Sida 1 av 5

11 'j.j I, 'I "I : 1 Bilaga 1. Energi Försäljning Sverige AB Avtalsvillkor Januari Avtalets ornfattnlng 1.1 Dessa Avtalsvillkor gällerförsäljning avel från Energi Försäljning Sverige AB (nedan Energi Sverige) till kund som är näringsidkare. 1.2 Avtalet mellan Energi Sverlge och kunden utgörs av (I) Elhandelsavlal, (II) I förekommande fall särskilda bestämmelser för vissa avtalsformer (se punkten 15 nedan), (iii) dessa Avtalsvillkor och (iv) branschens vid var tid gällande Allmänna avtalsvillkor för försäljning avel till näringsidkare, för närvarande EL 2012 N, vilka kan erhållas på Energi Sveriges hemsida sverige.se. 1.3 I den mån skiljakligheter förekommer mellan de olika avtalsdokumenten gäller dessa med den inbördes rangordning (i)-(iv) som anges i punkten 1.2 ovan. Elhandelsavtalet, särskilda bestämmelser och dessa Avtalsvillkor ska således äga företräde framför branschens vid var tid gällande Allmänna avtalsvillkor för försäljning avel till näringsidkare. " 1.4 Om inte annat avtalats eller anges i dessa Avtalsvillkor har Energi Sverige rätt att ändra dessa Avtalsvillkor genom underrättelse till kunden minst två (2) månader före ikraft1rädandet av ändringen genom särskilt meddelande till kunden eller genom information på hemsidan wlwl.energi-sverige.se. 2. Ikraftträdande m.m. 2.1 Avtalet träder Ikraft då det är undertecknat eller elektroniskt bekräftat av båda parter - med de begränsningar som följer av punkten 3 nedan - under förutsättning att avtalet kommit Energi Sverlge tillhanda senast det datum som angivits i Elhandelsavtalet. Energi Sverige förbehåller sig dock rätten att acceptera avtalet även om avtalet kommer Energi Sverige tillhanda vid ett senare datum. Vid muntlig beställning träder avtalet omedelbart ikraft med den begränsning som anges i punkten 3 nedan. 2.2 Avtalad leverans ska omfatta kundens hela elbehov i uttagspunkten och avtalet förpliktar kunden att köpa el till avtalat pris från Energi Sverige' för detta behov under hela avtalstiden. 3. KreditprövnIng 3.1 Energi SVerige förebehåller sig rätten att göra en kreditprövning av kunden, vilken kan leda till att kundens beställning inte accepteras och avtal inte ingås. 4. Påbörjande av leverans 4.1 Om inget annat avtalats påbö~as elleveransen ijorton (14) dagar efter att avtalet har trätt Ikraft under förutsättning att kunden lämnat fullständiga och korrekta uppgifter samt informauon om uttagspunkter senast tio (10) dagar innan påböljande av leverans. 4.2 Energi SVerige svarar inte för försenad leveransstart som beror på bristande eller felaktig infonnation från kunden. 5. Pris 5.1 Avtalstid och avtalat prls anges I Elhandelsavtatet. Energi Sverige fakturerar I svenska kronor (SEK) om Inte annat avtalats. 6. Skatter och övriga avgifter 6.1 Till det avtalade priset tillkommer energiskatt, mervärdesskatt (moms), elcertifikatsavgift och, i förekommande fall, andra skatter och avgifter, vilka bärs av kunden. Vid ändringar av, eller införande av nya, skatter eller avgifter har Energi SVerige, utan hinder av vad som anges i punkten 1.4 ovan, rätt att löpande under avtalstiden med omedelbar verkan justera eller lägga till motsvarande belopp ulan föregående underrättelse till kunden. En sådan justering redovisas på kundens faktura I efterhand. 6.2 Med avgifter enligt punkten 6.1 ovan förstås även sådana avgifter som Svenska Kraftnät, annan systemansvarig för överföringssystem (TSO eller motsvarande) eller annan myndighet från tid till annan ålägger Energi Sverige. 7. Avvikelse från avtalad volym 7.1 Om inget annat avtalats tillåts Kundens förbrukning av el avvika % från i Elhandelsavtalet angiven volym beräknad på årsbasis. Kunden ska omgående informera Energi Sverige om kunden bedömer att energiuttaget kommer att över- eller understiga sagda intervall. 7.2 För volymavvikelser understigande angivet intervall (underuttag) görs en avräkning mot marknadspris (Nord Pools månadsmedelspot för aktuellt elområde) för aktuellt är och differensen regleras mot kunden. 7.3 För volym överstigande angivet intervall (överuttag) debiteras spotpris tillsammans med avtalat påslag. Spotpriset utgörs av Nord Pools notering för elspot i aktuellt elområde. 8, Avtalsöverlåtelse 6.1 Energi Sverige har rätt att, pä oförändrade villkor, helt eller delvis överlåta avlalet på annan. Kunden har inte rätt att överlåla avtalet eller delar därav på annan utan Energi SVeriges I förväg lämnade skriftliga medgivande. 9. Avtalsförlängning 9.1 Energi SVerlge avsäger sig ansvaret att infonnera kunden när avtalet löper ut. Parterna kan under avtalsperioden teckna nytt avtal som tråder i kraft direkt efter att det gällande avtalet löpt ut. Pris för ny avtalsperiod offereras vid förfrågan från kunden. Om avtalet löper ut utan att kunden antingen I rätt tid skriftligen sagt upp avtalet till upphörande eller ingått nytt elleveransavtal med Energi Sverige övergår avtalet tm spolpris i aktuellt elområde med ett påslag om 2,5 öre/kwh, mätt efter individuell timprofil altemativt efter aktuellt mätområde beroende på tim- ellerfjärravläst mätare. 9.2 Avtalet upphör att gälla utan föregående uppsägning vid kundens definitiva avflyttning frän anläggningen. Avtalet kan flyttas med till annan anläggning efter kundens anmälan och Energi Sveriges godkännande. 10. Mätning Energi Sverige ansvarar inte för mätning eller mätvärden. Debiteringsgrundande volym utgörs av de mätvärden som elnätsföretaget rapporterar. Om Energi Sverige inte erhåller riktiga mätvärden eller mätarställningar, kan eluttaget komma att uppskattas av Energi Sverige för att korrigeras efter det att korrekta mätvärden har erhållits. 11. Avtalsbrott m.m Om kunden inte fullgör sina skyldigheter enligt avtalet eller begår annat kontraktsbrott har Energi Sverige rätt att kräva ersättning för de direkta och indirekta kostnader som Energi Sverige åsamkas genom avtalsbrottet. 12. Elområden 12.1' Om förutsättningama för elområden i Sverige ändras under avtalstidenförbehåller.sigenergisverige rätten att ändraelprisetför..elomrädesdifferenser.baserat"på hur. de förändrade förutsättningarna påverkar marknadspriserna lokalt eller regionalt i Sverige. Avtals nummer Bilaga 1. Sida 2 av 5

12 -I 'I,I ') :.j ;,"!.. Bilaga 1 Energi Försäljning Sverige AB Avtalsvillkor Januari Prissäkringar 13.1 Om prissäkring av el pris under vald avtalsform har skett för fysisk leverans och tör en period som överstiger avtalstiden, ska avtalet automatiskt förlängas under den tid som prissäkringen avser. Om inte annat har avtalats Om pnssäkring har skett i annat elområde än där leveransen sker, ska - oaktat vad som i övrigt gäller sådan prlssäkrlng - skillnader i elpjis mellan respektive elområde bäras av kunden Kunden har möjlighet att genom fullmakt låla tredje man utföra prissäkringar för kundens räkning. 14. Påslag m.m För vissa avtals former tör el pris tillkommer ett särskilt Individuellt påslag i öre per kwh, vilket anges i Elhandelsavtalet. Påslaget baseras - beroende på avtalsform - bl.a. på kundens profilkostnad. Om kundens förbrukningsprofi! ändras, förutsatt att ändringen inte endast är ringa, under avtalsliden äger Energi Sverige rätt att i motsvarande mån justera påslaget för profilkoslnaden Oberoende av vad som anges i avtalet i övrigt, och om rätt till justering inte föreligger på annan grund, har Energi Sverige alltid rätt att justera pris (inklusive påslag och andra tillägg) och villkor enligt ElhandelsavtaJ, särskilda bestämmelser och dessa Avtalsvillkor samt avtalet i övrigt om de förutsättningar på vilka avtalet baseras har ändrats väsenlllgt och detta leder till ökade koslnader eller annan skada för Energi Sverige. 15. Villkor avtalsformer för elprls 15.1 Energi Sverige erbjuder ett flertal olika avtals former för elpris. Vald avtalsfomn anges i Elhandelsavtalet. För respektive avtalsfomn tillämpas de särskilda villkor som anges I Elhandelsavtalet och som - i förekommande fall- preciseras I en separat bilaga till avtalet (särskilda bestämmelser).för nedan angivna avtalsfonmer gäller dock följande särskilda bestämmelser Energi SVerige Fast Det fasta elpriset anges i Elhandelsavtalet Priset inkluderar aktuella temninsprodukter. eventuell omvandling till svensk valuta, profil kostnad samt Energi Sveriges täckningsbidrag och omkostnader. ' 15.3 Energi Sverige Spot Energi Sverige Spot baseras på Nord Pools timmätta spotpris i aktuellt elområde. Till priset tillkommer ett påslag I öre per kwh som ~.nges i Elhandelsavtalet. För avtal som löper " tillsvidare äger Energi Sverige rätt att, oberoende vad som i övrigt anges i detta avtal, förändra påslaget med två (2) månads varsel. Andringen ska dock tillkännages på sätt som anges i punkten 1.4 ovan. Kunder med timmälta ultagspunkter faktureras timme för timme efter individuell förbruknings profil. Kunder med fjärravlästa uttagspunkter faktureras timme för timme efter det aktuella nätområdets förbrukningsprofil. Om inget annat är avtalat gäller avtalet tills vidare med två (2) månaders ömsesidig uppsägningstid Energi Sverige Strategi De särskilda villkoren för denna avtalsform anges, förutom i Elhandelsavtalet, i särskilda bestämmelser (separat bilaga) enligt vad som angetts ovan. Om sådan separat bilaga saknas, tillämpas emellertid andra stycket nedan. Om den separata bilagan används ulgår andra stycket nedan. Kunden har möjlighet att avropa valfria andelar av sin totala årsförbrukning mot tillgängliga kvartal- och årsprodukter på Nord Pool. Avropsreferans är aktuell temninsprodukt, elområdesdlfferens (CFD) samt omvandling till svensk valuta. Påslag som Inkluderar kundens proflikosinad tillkommer, vilket offereras för ett påslag nomnalt för de närmaste tre åren. Efter denna period har Energi Sverige rätt att justera påslaget, dock inte för volymer som redan är prissäkrade. Avrop verifieras med avropskontrakt som undertecknas av bägge parter och utväxlas i varsitt exemplar. Förbrukningsvolym som inte avropas levereras till aktuellt spotpris i aktuellt elområde Energi Sverige EIPool De särskilda villkoren för denna avtalsform anges, förutom i Elhandelsavtalet, i särskilda bestämmelser (separat bilaga) enligt vad som angetts ovan. Om sådan separat bilaga saknas, tillämpas emellertid andra stycket nedan. Om den separata bilagan används utgår andra stycket nedan. Elpriset är ett genomsnitt av de Inköp som Energi Sverige utfört sedan kundens Inträdesdatum I Energi Sverige EIPool och fram till årets leveransstart. Priset inkluderar aktuell temninsprodukt. områdesdifferens och omräkning till svensk valuta. Påslag som Inkluderar kundens profilkostnad tillkommer. Kunden underrättas om sitt fastpris vaije år i januari, vilket är fast under kalenderåret 15.6 Övriga aylalsformer De särskilda villkoren för övriga avtalsfomner - för närvarande Energi Sverige Portföljförvaltning, Energi Sverige Finanspool, Energi Sverige Index, Energi Sverige Kombi och Bra Miljöval- anges, förutom i Elhandelsavtalet, i särskilda bestämmelser (separat bilaga) enligt vad som angetts ovan. 16. VIllkor elcertifikatpris 16.1 Energi Sverige erbjuder även olika villkor för elcertifikatavgiften enligt vad som anges i punktema nedan. Valt villkor för elcertifikatpris anges i Elhandelsavtalet. Följande altemativa villkor tillämpas för elcertifikat Energi Sverige Fast Elcerlifikat Kunden har ett fast elcertifikatpris under hela avtalsperioden. Som erhålles vid avtalets ingående J!.! i " 16.3 Energi Sverige RÖrligt Elcertifikat - månad Kunden har ett nytt e!certifikatpris per månad. Ulräknat efter månads medelpriset för aktuell kvolpliktsperlod (ex mars 13 för 2012) Energi Sverige Rörligt Elcerljfikat - kvartal "" '" Kunden har ett nytt elcertifikatpris per kalenderkvartal. Som förvaltas av Energi Sverige och erhålles på fakluran Energi Sverige Rönigt Elcertifikat - år Kunden har ett nylt elcertifikatpris per kalenderår som fastställs i början av varje sådant år. Priset är ett genomsnitts pris baserat på inköp gjorda under förgående år Oavsett vald avtalsform enligt punkten 16, eller valt villkor för elcertifikat enligt punktema ovan, eller vad som i övrigt anges i avtalet, har Energi Sverige alltid rätt att utan föregående underrättelse till kunden omedelbart justera avtalat elcertiflkatprls om det sker en ändring i kvotplikter som påverkar elcertifikatpriset. En sådan justering re<lovisas på kundens faktura i efterhand. Vad som i först stycket ovan sägs beträffande underrättelser om och redovisning av justeringar ska gälla även beträffande löpande justeringar av elcertifikatpriset per månad, kvartal eller år, beroende på valt villkor för el certifikat, enligt punkterna ovan. Avtals nummer Bilaga 1. Sida 3 av 5

13 ---~" ----'-' ""--' '- ---' ""e-".:...:::.:::.;.l....:..:.._c... Bilaga 2.1 Leveransinformation CRM-kundnummer: Avtalsnummer: Stamdata Säljare Köpare Firma ORG nr Adress Stortorget 23 Energi Försäljning Sverige AB Poslnr. I Ort I Malmö Vimmerby Kommun Lögstadsgatan I Vimmerby Kontraktsperiod till o o o o O o ~ O O O O O O O O O O O O " Total (fysisk I geografisk placering) EAN nr TIS Område Område Id Namn Adress Postnr.. Forel0big måler - SE3 T SE3 SE3 Vimmerby Kommun Bilaga 2.1. Sida 4 av 5

14 _-'--'--"- -'-':,.--:.: '._-=--.._.. _ J ', ' ',.7;,,-._-.-:.'-.. ~;...:...:...:.:...-:.-_. - Bilaga 2.2 Faktureringsupplysningar CRM-kundenuml)1er: Avtalsnummer: Stamdata Säljare Köpare Firma Energi Försäljning Sverige AB Vimmerby Kommun Orgnr, Adress Stortorget 23 Lögstadsgatan 5 Postnr, lort Malmö I Vimmerby, Kontraktsperiod till ~ o O O O O O 2015 O O O O O O 2016 O O O O O O ~ Total * Faktureringstyp: 1 EDI, 2 PDF, 3 Posten Avtalsnummer: Faktureringsupplysningar EAN nr. Namn Adress Pastnr. Faktura text Typ Faktureringstype Samlingsfaktura nr. ' CRM-nr., Farel0big måler - SE3 Bilaga 2.2. Sida 5 av 5

15 --- Vimmerby kommun re ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(25) Sammanh"ädesdatum TSN 191 Diarienummer Byggnation av nytt äldreboende Beslut ger teknik- och serviceförvaltningens fastighetsavdelning i uppdrag att infordra anbud på nytt vård- och omsorgsboende för fastigheterna Eleven 1, Bollsparkaren 1 och del av Vimmerby 3:3, så kallat Cirkusplatsen, omfattande 110 lägenheter. Boendet ska vara klart för inflyttning under första kvartalet år Kommunstyrelsen beslutade , 370, att"1. anmoda teknik- och servicenämnden, fastighetsavdelningen, att infordra anbud på ett nytt vårdoch omsorgsboende på 110 lägenheter, att vara inflyttningsklart första kvartalet 2014 och att 2. aktuell tomt för byggnationen skall vara Cirkusplatsen i Vimmerby, fastighetsbeteckning Eleven 1, Bollsparkaren 1 och del av Vimmerby 3:3." FastighetschefBo Lennstam redogör för projektorganisationen. En projektledare ska upphandlas. Enligt tidplanen ska byggstart ske år Om synpunkter kommer in riskerar dock projektet att försenas. Tidplanen, som anges i upphandlingen, förutsätter nästan ett industriellt byggande i moduler. Funktion anges också i upphandlingen, men inte pris. Tjänsteskrivelse , teknik- och serviceförvaltningen. Äldrebostäder, teknik- och serviceförvaltningen Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Styrelsen för Vimmerby Energi- och miljö AB Fastighetsavdelningen I

16 Vimmerby kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(25) TSN 192 Diarienummer Industriområden på Östra Ceos och Krönsmon Beslut ger projektledare Peter Sandström i uppdrag att fortsätta arbeta med upphandlingen. t återrapporteras vid nämndens sammanträde i november. Peter Sandström, Vatten och Samhällsteknik AB, projektledare för byggnation av industriområdena på Krönsmon och Östra Ceos, informerar teknik- och servicenämnden om projektet. Upphandling ska ske nästa vecka. Sista upphandlingsdag är Kort därefter ska tilldelningsbeslutet fattas. Peter Sandström meddelar att den preliminära projektkalkylen har justerats sedan nämndens sammanträde i september. Tidplanen är förlängd, och kostnaderna förväntas uppgå till högre belopp. För en månad sedan uppskattades kostnaden till 52 mnkr. Nu prognostiseras kostnaden bli drygt 75 mnkr. Höjningen av prognostiserade kostnader gäller främst anläggning för schaktning och fyllning samt masstransport. Nuvarande förslag är att grovterassera båda områdena. konstaterar att inget är definitivt i projektkalkylen och avvaktar resultatet av upphandlingen. Vimmerby kommun, nya verksamhetsområden Krönsmon, Östra Ceos, teknik- och serviceförvaltningen. Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Styrelsen för Vimmerby Energi- och miljö AB Peter Sandström, Vatten och Sarnhällsteknik AB I

17 - ~, Vimmerby kommun g~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(25) TSN 193 Diarienummer Flytt av nämndssammanträde Beslut beslutade att flytta novembers sammanträde från den 15:e till den 30:e november år (Anmärkning: Senare har ordfåranden beslutat att återgå till ordinarie sammanträdesplan. )

18 Vimmerby kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(25) TSN 194 Diarienummer Arvode för teknik- och servicenämndens ledamöter Löneassistent Susanne Ingström från personalavdelningen informerar teknik- och servicenämndens ledamöter om vilket underlag som behövs for administration av sammanträdesarvode och omkostnadsersättning.

19 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 14(25) TSN 195 Diarienummer Astrid Lindgrens Trädgårdar Beslut gör förvaltningens förslag till yttrande angående detaljplan för fastigheterna Boken 2 och 6, Furan 3 samt del av Vimmerby 3 :3, Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län, till sitt eget. Teknik- och serviceförvaltningens plan- och bygglovavdelning har med hjälp av Sandellsandberg arkitekter AB tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheterna Boken 2 och 6, Furan 3 samt del av Vimmerby 3 :3, Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län. Syftet är att utveckla trädgårdar i området Astrid Lindgrens Näs och därigenom skapa ett attraktivt besöksmål. Teknik- och serviceförvaltningen gav följande förslag till remissvar. "Förvaltningen vill som information meddela att Bostadsrättsföreningen Furan nyttjar genom avtal ett ca 40 kvm stort markområde för upplägg av jord och sand på del av Vimmerby 3:3. Området är placerat mot Ekvägen. Vid anläggning av planerad parkeringsplats skall möjlighet finnas för gående att passera parkeringsplatsen till bl.a. återvinningsstation, skola. Teknik- och serviceförvaltningen har för övrigt inget att erinra mot förslaget. " Planbeskrivning - samrådshandling , teknik- och serviceförvaltningen. Teknik- och serviceförvaltningens plan- och bygglovavdelnings skrivelse Karta, detaljplan för fastigheterna Boken 2 och 6, Furan 3 samt del av Vimmerby 3.3.

20 c ~ -~ Vimmerby kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(25) Detaljplan ALN, Vimmerby kommun, teknik- och serviceförvaltningen Tjänsteskrivelse, teknik- och servicefårvaltningen, Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Styrelsen får Vimmerby Energi- och miljö AB Kommunstyrelsefårval tningen

21 c --'~ Vimmerby kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(25) TSN 196 Diarienummer Medborgarförslag om fler bussar till Frödinge Beslut gör förvaltningens förslag till yttrande till sitt eget. En kommunmedborgare föreslår kommunen att arrangera fler bussturer från Vimmerby till Frödinge. Ä ven satsning på badställen i kommunen föreslås, såsom bryggor och hopptorn. Kommunstyrelseförvaltningen remitterade förslaget till teknik- och servicenämnden för yttrande senast Teknik- och servicenämnden gav , TSN 169, förvaltningen i uppdrag att återkomma till nästa nämnd med förslag till yttrande över förslaget. Teknik- och serviceförvaltningen föreslår i skrivelse teknikoch servicenämnden att avslå förslaget bland annat på grund av att turtäteten redan är förhållandevis hög för sträckan. Förvaltningen avstår från att yttra sig om frågan om badplatserna i kommunen på grund av att den hör hemma inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Yttrande, teknik- och serviceförvaltningen Remiss Id Medborgarförslag. Id Kommunstyrelseförval tningen

AVTALSVILLKOR FÖRETAG

AVTALSVILLKOR FÖRETAG AVTALSVILLKOR FÖRETAG Generella villkor 1. Dessa avtalsvillkor avser elleverans till företagskund och utgör en integrerad del av kundens avtal med Telge Energi AB (nedan Telge Energi). De generella villkoren

Läs mer

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Avtal - Leverans av elkraft

Avtal - Leverans av elkraft Bilaga 2 1 (7) Avtal - Leverans av elkraft Leverantören förpliktar sig att leverera elektrisk kraft och kunden att ta emot avtalad leverans enligt nedan. Leverantör Företagsnamn Adress Post nr Org. nr

Läs mer

FAKTURERING, VOLYM, BETALNINGSVILLKOR, DRÖJSMÅLSRÄNTA

FAKTURERING, VOLYM, BETALNINGSVILLKOR, DRÖJSMÅLSRÄNTA AVTAL Upphandling 119-05 Elenergi (El 2005-02) På de villkor som anges i nedanstående punkter i detta avtal, förbinder sig leverantören att leverera och kunden att ta emot avtalad elleverans. Handlingarnas

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Del 1 Relevant lagstiftning A. Inledning Med uppsökande försäljning av el

Läs mer

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn:

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96 Arbetsskor 2012 Upph. ref.nr: Dnr 2012/96 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument DEL 1 Relevant lagstiftning A. INLEDNING 1. Ange tydlig avsändare Enligt 3 kap. 23

Läs mer

Avtal - Leverans av elkraft

Avtal - Leverans av elkraft Bilaga 2 1 (6) Avtal - Leverans av elkraft Leverantören förpliktar sig att leverera elektrisk kraft och kunden att ta emot avtalad leverans enligt nedan. Leverantör Företagsnamn Adress Post nr Org. nr

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Avrop från ramavtal Elkraft bekräftas genom att Leverantör och Kund tecknar nedan leveransavtal.

Avrop från ramavtal Elkraft bekräftas genom att Leverantör och Kund tecknar nedan leveransavtal. Leveransavtal Avrop från ramavtal Elkraft 14-134 bekräftas genom att Leverantör och Kund tecknar nedan leveransavtal. 1 Avtalsparter Mellan parterna Leverantören, org. nr. XXXXXX-XXXX, nedan kallad Leverantören

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (13) 2009-10-13. Ingvar Larsson Paul Brusk

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (13) 2009-10-13. Ingvar Larsson Paul Brusk Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Strömmarummet, kommunhuset, Kinna, klockan 16.00-17.00 ande S Göran Andersson, ordförande C Kent Persson, vice ordförande S Bernt Andersson S FP Ingvar Larsson

Läs mer

Servicenämnden. Servicenämnden Protokoll 1 (12) SN 2016/0153. Plats och tid Kristallen, Meteroiten, plan 7, klockan

Servicenämnden. Servicenämnden Protokoll 1 (12) SN 2016/0153. Plats och tid Kristallen, Meteroiten, plan 7, klockan Servicenämnden Protokoll 1 (12) Diarienummer SN 2016/0153 Servicenämnden Plats och tid Kristallen, Meteroiten, plan 7, klockan 17.00 20.20 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Johan Lambreus

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

T2 Kravspecifikation. Upphandling 2013 Elhandelstjänster. Upphandling Ansvarig: Erik Björklund

T2 Kravspecifikation. Upphandling 2013 Elhandelstjänster. Upphandling Ansvarig: Erik Björklund T2 Kravspecifikation Upphandling 2013 Elhandelstjänster Upphandling 1381-13 Ansvarig: Erik Björklund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAVSPECIFIKATION 3 1.1 KRAV OCH KRITERIER FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT.

Läs mer

AVTAL Bilaga 1. Leverantörens prislista. 1 Parter Beställare: Katrineholms kommun Katrineholm

AVTAL Bilaga 1. Leverantörens prislista. 1 Parter Beställare: Katrineholms kommun Katrineholm AVTAL Bilaga 1. Leverantörens prislista. 1 Parter Beställare: 641 80 Katrineholm Katrineholms Fastighets AB, KFAB OCH Katrineholms Industrihus AB, KIAB Box 7 641 21 KATRINEHOLM Västra Sörmlands Räddningstjänst

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 20 september 2016 kl 09:00-12:00 Ajournering: 09:10-09:30 Beslutande Ledamöter Tomas Peterson (M), Ordförande Helen Nilsson (S), 1:e

Läs mer

Erbjudande till dig som mikroproducent!

Erbjudande till dig som mikroproducent! Erbjudande till dig som mikroproducent! Vårt klimat och miljön omkring oss är lika viktig för oss alla! Från och med den 1 december 2015 börjar vi köpa elcertifikat samt ursprungsgarantier från mikroproducenter.

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

l~---~---: ~----------

l~---~---: ~---------- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Utses att justera ens plats, tid Justerade paragrafer Underskrift sekreterare Stadshuset,

Läs mer

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl. 10.30-12.00 Peter Högberg (S), ordförande Daniel Nestor (S),

Läs mer

REGION SKÅNE - RAMAVTAL ELHANDEL 2017 TILL 2020, ANBUDSFORMULÄR

REGION SKÅNE - RAMAVTAL ELHANDEL 2017 TILL 2020, ANBUDSFORMULÄR REGION SKÅNE - RAMAVTAL ELHANDEL 2017 TILL 2020, ANBUDSFORMULÄR 1 KONTAKTUPPGIFTER OCH ACCEPTANS AV AVTALSVILLKOR Tabell 1 a Kontaktuppgifter om anbudsgivaren Anbudsgivarens namn: Organisationsnummer:

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Föreläggande om debitering och konsumentinformation

Föreläggande om debitering och konsumentinformation me em i Energimarknadsinspektionen wie Swedish Energy Markets Inspectorate BESLUT Datum Dlarienr 1(8) Borås Elhandel BOX 373 501 13 Borås Föreläggande om debitering och konsumentinformation Beslut 1. Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Inköpsstrategi Elenergi

Inköpsstrategi Elenergi Styrande dokument Senast ändrad /2012-10-02 Inköpsstrategi Elenergi Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Ekonomikontoret Dokumentnamn Inköpsstrategi Elenergi Fastställd/Upprättad Kommunstyrelsen

Läs mer

Erbjudande till dig som mikroproducent!

Erbjudande till dig som mikroproducent! Erbjudande till dig som mikroproducent! Vårt klimat och miljön omkring oss är lika viktig för oss alla! Från och med den 1 december 2015 börjar vi köpa elcertifikat samt ursprungsgarantier från mikroproducenter.

Läs mer

Frågor och svar Anbudsförfrågan elleveranser Datum:

Frågor och svar Anbudsförfrågan elleveranser Datum: Frågor och svar Anbudsförfrågan elleveranser 2013 Datum: 2013-02- 18 Fråga 1 I förfrågningsunderlaget under punkt 1.4 ställs krav om att Vellinge kommuns avtal skall kunna delas upp i fyra delar. Önskar

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1 (17) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.30 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordf. Tore Andersson (-) Bengt Andersson (S) Bertil Johansson (S) Birgit Åhlund (C) Berne Klysing (FP)

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1 Beslut: KF 2014-06-23 91 Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR VA/GIS NÄMNDEN HÖÖR OCH HÖRBY Antaget av kommunfullmäktige i Höörs kommun den 24 september 2014 5 9, och i Hörby kommun den 23 juni 2014

Läs mer

Kilsbostäder AB Inbjuder till anbudsgivning på: Elleveranser Avtalsperiod 2015-10-01 t.o.m. 2017-09-30 alt. 2018-09-30

Kilsbostäder AB Inbjuder till anbudsgivning på: Elleveranser Avtalsperiod 2015-10-01 t.o.m. 2017-09-30 alt. 2018-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sidan 1 av 6 Kilsbostäder AB Inbjuder till anbudsgivning på: Elleveranser Avtalsperiod 2015-10-01 t.o.m. 2017-09-30 alt. 2018-09-30 Typ Elenergi Volym C:a 1775 MWh Sista anbudsdag

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 26 augusti 2010, kl. 14.00 15.35 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt.

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt. 2013-04-10 ÄNGEUIOLMS Avtal Ljusfesten Ängelholms kommun 1 Avtal Ljusfesten 11 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt

Läs mer

Informationsplikt till konsument

Informationsplikt till konsument Informationsplikt till konsument Informationsskyldighet för elhandelföretag Informationsskyldighet vid upphörande av avtal 8 kap. 5 En elleverantör som levererar el till en elanvändare i en viss uttagspunkt

Läs mer

104 Medborgarförslag om parkeringsmöjligheter i norra Mellbystrand (Tallhagsvägen, Poppelvägen och Granvägen)

104 Medborgarförslag om parkeringsmöjligheter i norra Mellbystrand (Tallhagsvägen, Poppelvägen och Granvägen) ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 100 Budgetuppföljning 2012 101 Nämndsplan för år 2013 102 Underlag till kommungemensam omvärldsanalys 103 Utbyte och förnyelse av gatubelysning 104 Medborgarförslag

Läs mer

Kontraktet kompletteras med bilaga 1 Specifikation av leveransuppgifter, så snart överenskommelse är upprättad mellan Kund och Leverantör.

Kontraktet kompletteras med bilaga 1 Specifikation av leveransuppgifter, så snart överenskommelse är upprättad mellan Kund och Leverantör. Elenergi 2016 (statliga myndigheter) Mall för kontrakt 1 Avtalsparter Mellan parterna Leverantören, org. nr. XXXXX-XXXX, nedan kallad Leverantören och Upphandlande myndighet, org. nr. XXXXX-XXXX, nedan

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Upphandling av elenergi för trafikkontorets elförbrukning.

Upphandling av elenergi för trafikkontorets elförbrukning. Dnr Sida 1 (5) 2015-03-25 Handläggare Elisabeth Kollberg 08-508 263 55 Till Trafiknämnden 2015-04-13 trafikkontorets elförbrukning. Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner att upphandling av elenergi

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD)

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD) 1(14) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

AVTAL OM ENKELT BOLAG

AVTAL OM ENKELT BOLAG AVTAL OM ENKELT BOLAG Mellan registrerande bolagsmän har denna dag överrenskommits om att i enkelt bolag bedriva tränings- och tävlingsverksamhet med travhäst. Verksamheten bedrivs som enkelt bolag under

Läs mer

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se Avtal Avtalets namn: Startdatum: Mediebevakning Referensnr: 062978-2015 2015-12-22 Slutdatum: 2016-12-21 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 2 st á 1 år Parter: Köpare Upph. enhet: Handläggare: Org. nr:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Idalarummet Klockan 08:00 09.20 ande Ledamöter Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 KS 549 Dm 187/2010 Kod 001 Lokalvårdsorganisationen Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

INBJUDAN Samordnad upphandling av Elkraft 16-134 Leveransstart 1 januari 2016

INBJUDAN Samordnad upphandling av Elkraft 16-134 Leveransstart 1 januari 2016 INBJUDAN Samordnad upphandling av Elkraft 16-134 Leveransstart 1 januari 2016 Anmälan till Husbyggnadsvaror HBV Förening senast 15 september 2015 1(6) 1 Inbjudan Välkommen att delta i HBVs samordnade upphandling

Läs mer

Avtal om digitala infartstavlor

Avtal om digitala infartstavlor TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Christina Karlberg 2012-03-21 KS 2012/0267 0480-45 00 30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Avtal om digitala infartstavlor Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1 (6) Datum 2014-01-09 Enhetschef Zara Göransson 0410-73 38 49, 0708-81 78 49 zara.goransson@trelleborg.se Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1. ALLMÄN

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 24 oktober 2017 kl. 8:00-8:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 122-124 Beslutande Ingemar Einarsson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita

Läs mer

1. konsumentvägledning ska tillhandahållas i samverkan med annan kommun

1. konsumentvägledning ska tillhandahållas i samverkan med annan kommun Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(4) Kommunstyrelsen 2011-11-29 KS 548 Dm 229/2011 Kod 151 Konsumentrådgivning Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Socialnämndens reglemente Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Socialnämndens reglemente Socialnämnden Socialtjänsten Antagen Kommunfullmäktige 2015-03-16

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Kommunala pensionärsrådet 2010-05-17 1(9) Vimmerby kommun, Stadshuset, Tunasalen 17 maj 2010, klockan 13.00-15.05. Plats och sammanträdestid Beslutare Elisabeth

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

RAMAVTAL Köp av korrektionsglas till insatsbåge för skyddsmaskglasögon 90 och skyddsglasögon 07 L

RAMAVTAL Köp av korrektionsglas till insatsbåge för skyddsmaskglasögon 90 och skyddsglasögon 07 L FMV-2801-14 1(7) BILAGA 1 UTKAST RAMAVTAL Köp av korrektionsglas till insatsbåge för skyddsmaskglasögon 90 och skyddsglasögon 07 L Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarets

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 33-04, Symaskiner och symaskinsservice

AVTAL. Ramavtal, 33-04, Symaskiner och symaskinsservice AVTAL Ramavtal, 33-04, Symaskiner och symaskinsservice Parter Mellan Idé-Kök i Visby AB, Endreväg 3, 621 43 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-12-08 1 (15 ) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2003-12-08 kl.16.00 16.50. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

Ordförande... Christer Thobiasson (M) Bo Carlsson (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Christer Thobiasson (M) Bo Carlsson (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2014-12-11 1 (12) Plats Rum 225 Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 11 december Kl: 13:30 15:00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 06 09 1 (7)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 06 09 1 (7) Kommunstyrelsen 2014 06 09 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 9 juni 2014 klockan 10.00 11.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Malin Svensson (M) Björn Hoflund (M) Claes Brandén

Läs mer

Plats och tid Ekenässkolans matsal, Eslöv, klockan 17.00-19.30

Plats och tid Ekenässkolans matsal, Eslöv, klockan 17.00-19.30 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Ekenässkolans matsal, Eslöv, klockan 17.00-19.30 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Hanna Barjosef (S) Tjg ers för Claes Jönsson (S) Irene Somers (S)

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

(7) FÖRSLAG version 1.4. Mellan x kommun (kommunen) och Y bolaget AB, org nr , (licenstagaren) har denna dag träffats följande

(7) FÖRSLAG version 1.4. Mellan x kommun (kommunen) och Y bolaget AB, org nr , (licenstagaren) har denna dag träffats följande 2011-11-25 2 (7) Mellan x kommun (kommunen) och Y bolaget AB, org nr 000000 0000, (licenstagaren) har denna dag träffats följande Förutsättningar GEODATAAVTAL Avtalsbeteckning xxxxx/xxxx Kommunen har det

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 16.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.00-15.07 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

Föredragande tjänstemän: Svante Andrén, förvaltningschef Kenneth Franzén, byggnadsinspektör. Jan Gustafsson. Per-Olof Qvick.

Föredragande tjänstemän: Svante Andrén, förvaltningschef Kenneth Franzén, byggnadsinspektör. Jan Gustafsson. Per-Olof Qvick. Byggnadsnämnden 2013-11-12 1 Plats och tid Kommunkontoret tisdagen den 12 november 2013 kl. 17.00 19.30 Beslutande Per-Olof Qvick (M), ordförande Janeric Dahlin (FP) Kjell-Åke Johansson (KD) Jan Gustafsson

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal.

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal. stockhalm' 2014-03-03 Avtalsnr. AF1 089 Sid 1/5 ÅNGELHOLMS KOMMUN 1 Avtal webb-tv AF1089 1.1 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll sid 1/10 Datum: Torsdag den 14 juni Tid: 18:00 20:45 Plats: Elfkungen, Lilla Edets kommunhus Justeringsdag: Måndag den 18 juni Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Jörgen Andersson (c) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén (M) Thomas Sahlström (C) Gert Svensson (S) Anna-Lena Engström (MP)

Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén (M) Thomas Sahlström (C) Gert Svensson (S) Anna-Lena Engström (MP) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Aranäsgymnasiet Klockan 08:30 12:00 Beslutande Ledamöter Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER 1 2014-02-20 VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER Elmarknadsutveckling rekommenderar att bilateral efterkorrigering av tim- och schablonavräknade

Läs mer

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Antaget av direktionen för Lapplands kommunalförbund 2009-06-22, 33 Verksamhetsområde 1 Gymnasienämnden för Lapplands gymnasium fullgör Gällivare, Jokkmokks,

Läs mer

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd. Hultsfreds kommun och Vimmerby kommun. Antaget av kommunfullmäktige i Hultsfred

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd. Hultsfreds kommun och Vimmerby kommun. Antaget av kommunfullmäktige i Hultsfred Reglemente Gemensam miljö- och byggnadsnämnd Hultsfreds kommun och Vimmerby kommun Antaget av kommunfullmäktige i Hultsfred 2014-03-31 Antaget av kommunfullmäktige i Vimmerby 2014-03-31 Gäller från och

Läs mer

Roland Leben (KD), ordförande. Björn Nyström (M) Margot Eriksson (S), tjänstgörande ersättare

Roland Leben (KD), ordförande. Björn Nyström (M) Margot Eriksson (S), tjänstgörande ersättare Sida PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Björnidet, kl 10:00-11.00 Minnesstund hölls för Kristinehamns kommuns tidigare informationschef Catarina Fröhling. Beslutande Ledamöter Roland Leben (KD), ordförande.

Läs mer

Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott, måndag 19 juni 2017

Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott, måndag 19 juni 2017 Protokoll från Vänersborgs kommun Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott, måndag 19 juni 2017 Tid: 13:00-13.25 Plats: Konferensrum 128, kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Justerare Gunnar Lidell

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD)

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD) 1(10) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.40 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson

Läs mer

Energikonsult för livsmedelsbutiker i Dalafjällen

Energikonsult för livsmedelsbutiker i Dalafjällen OFFERTFÖRFRÅGAN 1(5) 2014-01-14 Dnr: 303-577-2014 Upphandling av Energikonsult för livsmedelsbutiker i Dalafjällen 1 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande myndighet Länsstyrelsen Dalarna, Näringslivsenheten

Läs mer

257 Samarbetsavtal samt projektplan med Riksbyggen gällande kollektiva hyresrätter

257 Samarbetsavtal samt projektplan med Riksbyggen gällande kollektiva hyresrätter PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-08-29 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/416 257 Samarbetsavtal samt projektplan med Riksbyggen gällande kollektiva hyresrätter Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset Hörby, Christian Kruse Tisdagen den 20 maj 2014 kl 13:00 15:45 Camilla Källström (M), Ordförande Pelle Skerup (M), Vice ordförande

Läs mer