Björn Swedborg (M) ordforande Marcus Jonmyren (C) Kenneth Björklund (S) Kl. 09: 10-12:00 Anita Westerback (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Björn Swedborg (M) ordforande Marcus Jonmyren (C) Kenneth Björklund (S) 183-194 Kl. 09: 10-12:00 Anita Westerback (S)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 (25) Plats och sammanträdestid Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Fredagen den 19 oktober 2012, klockan 09:10-12:00, 12:45-13:35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Björn Swedborg (M) ordforande Marcus Jonmyren (C) Kenneth Björklund (S) Kl. 09: 10-12:00 Anita Westerback (S) Roland Nilsson (KD) Anders Sundberg (S) Kl. 12:45-13:35 Övriga näivarande Ersättare Tjänsteman Justeringens plats och tid Anders Sundberg (S) Kl. 09:10-12:00 C1aes Markstedt, bitr. teknik- och servicechef Magnus Carlsson, mätningschef Bo Lennstam, fastighetschef, , Malin Starenflykt, fastighetsforvaltare, Gunnar Mårtensson, trafikingenjör, 190, Peter Sandström, projektledare, Vatten och Samhällsteknik AB, Susanne Ingström, löneassistent, 194 Marcus J onmyren Vimmerby den 30 november 2012 Paragrafer Underskrifter Sekreterare OrdfOrande Anslag/bevis Organ Datum då anslaget sätts upp Protokollets forvaringsplats Protokollet är justerat. Justeringen har tillkälulagivits genom anslag. Datum då anslaget tas ned Teknik- och serviceforvaltningen, Stadshuset, Vimmerby Underskrift

2 Vimmerby kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(25) TSN 183 Meddelanden Beslut beslutar att lägga följande meddelanden till handlingarna: Protokoll från FÖSAM:s sammanträde Protokoll från FÖSAM:s sammanträde Reklamplats på kommunens busskurer. Lokala ordningsföreskrifter för torghandel. Överprövning av upphandling enligt lagen om offenlig upphandling.

3 Vimmerby kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(25) Sammanh'ädesdatum TSN 184 Diarienummer Pågående organisationsförändringar och dess förvaltning upphör vid kommande årsskifte. Teknik- och serviceforvaltningens ansvarsområde kommer att inordnas i andra verksamheter. Biträdande teknik- och servicechef Claes Markstedt informerar teknik- och servicenämnden om de pågående organisationsförändringarna. Tidsplanen hålls, allt förberedande arbete är fårdigt och det som återstår är beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Facket hålls löpande informerad enligt kommunens samverkansavtal. Personalen är informerad genom ett flertal samtal och planeringen för flytt av personal är klar. Berörda externa aktörer är informerade. Ett nytt kommunalt bolag, Vimmerby Gata AB, ska bildas och avtalet for dess uppdrag är snart fårdigt. Budgeten for Vimmerby Gata är fastställd. Avtal ska skapas mellan Vimmerby Gata och Kultur- och fritidsförvaltningens parkavdelning, och planering kommer att ske för hur de båda verksamheternas personal kan användas jämnt fördelat över året. Projektuppdatering - Omorganisation, teknik- och serviceförvaltningen Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Styrelsen för Vimmerby Energi- och miljö AB

4 Vimmerby kommun ~'- ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(25) TSN 185 Diarienummer Information om köket på Vimarskolan Biträdande teknik- och servicechef Claes Markstedt informerar teknik- och servicenämnden om aktuell situation när det gäller Vimarskolans kök. Det är nu klarlagt att köket dimensionerades för drygt portioner per dag. I själva verket lagas portioner per dag i köket. Underdimensioneringen medför en bristfållig arbetssituation för personalen och otillräcklig tid för planering av verksamheten. Den nye förvaltningschefen, Mik16s Hathazi, arbetar nu tillsammans med kostchef Mikael Palm för att hitta en lösning på problemet. Det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet är inte att utöka Vimarskolans köks kapacitet, utan att komplettera några befintliga mottagningskök i kommunen till tillagningskök. På det sättet kan Vimarskolans kök avlastas. Gymnasieskolans och Astrid Lindgrens skolas kök är inte avinvesterade sedan de gjordes om till mottagningskök; stekborden finns fortfarande kvar. Därför krävs ingen stor investering för att förvandla dem tillbaka till tillagningskök. Inom det äldreboende som planeras i Vimmerby kommer det att finnas tillagningskök, och vissa mindre kök i kommunen kan också ställas om till tillagningskök utan större kostnader. Personalen behöver förstärkas, men endast i mindre utsträckning. Förvaltningen utreder nu olika alternativ och dess kostnader. Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Styrelsen för Vimmerby Energi- och miljö AB

5 -Vimmerby kommun te ~ ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(25) TSN 186 Diarienummer 62/ Färdplan för teknik- och servicenämndens verksamhet På grund av hög arbetsbelastning i samband med pågående omorganisation är framtagandet av teknik- och servicenämndens resultat per inte klart. Biträdande teknik- och servicechef Claes Markstedt informerar teknik- och servicenämnden om att det endast har skett marginella förändringar under september månad. Det innebär att teknik- och servicenämnden förväntas överskrida budget for år 2012 med omkring 13 mnkr. Resultat jan - augusti 2012, teknik- och serviceförvaltningen. Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Styrelsen för Vimmerby Energi- och miljö AB

6 " -, Vimmerby kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(25) TSN 187 Diarienummer Redovisning av delegationsbeslut Beslut lägger redovisade delegationsbeslut till handlingarna. I enlighet med teknik- och servicenämndens delegationsordning redovisas HEjande delegations beslut: Trafikingenjör Gunnar Mårtensson Lokala trafikföreskrifter LTF O t o m 0047 O (dnr 1/12)

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(25) TSN 188 Diarienummer Byggnation av LSS-Iägenheter på fastigheten Stenmurklan 5 Fastighetsförvaltare Malin Starenflykt informerar teknik- och servicenämnden om pågående byggnation av fyra LSS-Iägenheter på fastigheten Stenmurklan 5 i Vimmerby. Skanska Sverige AB utfor byggnationen och arbetet fortlöper enligt tidplan. Projektet beräknas kunna avslutas i mars år En kostnad på kronor for vattenservis tillkommer. Den behövs for en sprinkleranläggning. Stenmurklan, teknik- och serviceforvaltningen. Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Styrelsen for Vimmerby Energi- och miljö AB

8 Vimmerby kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(25) TSN 189 Diarienummer 38/2012 Information om byggnation av förskolan Lunden Fastighetsförvaltare Malin Starenflykt informerar teknik- och servicenämnden om pågående byggnation av förskolan Lunden i Vimmerby. Arbetet fortlöper enligt tidplan och inga avvikelser ses heller mot budget. F örskolan Lunden, teknik-och serviceförvaltningen. Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Styrelsen för Vimmerby Energi- och miljö AB I

9 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 9(25) TSN 190 Diarienummer Upphandling avel under år Beslut godkänner förslaget till avtal med Energi Försäljning Sverige AB. Resultatet av SKL Kommentus Inköpscentral AB upphandling blev att Energi Försäljning Sverige AB fick uppdraget att leverera el till Vimmerby kommuns fastigheter under år t behandlades vid teknik- och servicenämnden , 163. Avtal ska nu tecknas med leverantören. tar del av offert från Energi Försäljning Sverige AB. A v offerten framgår följande uppgifter. Fastpris Bra miljöval vatten Elcertifikat - Fast 388,29 SEKlMWh 13,00 SEKJMWh 31,90 SEKlMWh har under sammanträdet kontakt via högtalartelefon med Roger Josefsson på Energi Försäljning Sverige AB. Priset sätts i kronor. tar del av valutajämförelser mellan euro och svenska kronan. Nämnden räknar fram kostnaden utifrån offerten. Avtal om elleverans, Energi Försäljning Sverige AB,. Se bilaga. Diverse elpriser, sammanställning. Mail från till Bo Lennstam 10:13. Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Styrelsen för Vimmerby Energi- och miljö AB I

10 Vimmerby Kommun Lögstadsgatan Vimmerby Att.: Stortorget Malmö Tlf.: +46 (O) Fax.: +46 (O) Org nr.: Org. nr: Avtalsnummer: Kundnummer: Avtal om elleverans Malmö Avtalstyp: Leveransupplysning: Volym: Pris i SEK exkl. moms: Fastpris Bra miljöval vatten Elcertifikat - Fast Leveransvolym och anläggningar anslutna till avtalet, se bilaga 2 Se bilaga 2 Område Avtalstyp Avt. Start Avt. Slut SE3 Fastpris SE3 Bra miljöval vatten Elcertifikat - Fast Andel i% Pris/Påslag ,29 SEKJMWh ,00 SEKJMWh ,90 SEKJMWh Svenska Kraftnäts avgifter: Accept av avtal: Betalningsvillkor: Övriga villkor: Särskilda villkor: Dessa avgifter tilkommer i enlighet med balansansvarsavtal. Avgifterna specificeras som en egen rad på fakturan. Avtalet skall accepteras inom offererad giltighetstid. Accept av avtalet skall ske elektroniskt genom att tölja den tillsända länken.. För leveransen gäller Avtalsvillkor Energi Försäljning Sverige AB, bilaga 1. Betalning 20 dagar efter fakturadatum. För leveransen gäller Avtalsvillkor Energi Försäljning Sverige AB, bilaga 1. Svenska Kraftnäts effektreservsavgift och förbrukningsavgift ingår i priset. Detta avtal är upprättat i två likadana exemplar, ett till vardera parten. Vimmerby Kommun Energi Försäljning Sverige AB ~~~.... T! Vimmerby den Malmö den i.. _... Bilaga till Avtal om elleverans:. Kontrakt Bilaga 1 - Energi Försäljning Sverige AB Avtalsvillkor Bilaga 2 - Leveransupplysningar Sida 1 av 5

11 'j.j I, 'I "I : 1 Bilaga 1. Energi Försäljning Sverige AB Avtalsvillkor Januari Avtalets ornfattnlng 1.1 Dessa Avtalsvillkor gällerförsäljning avel från Energi Försäljning Sverige AB (nedan Energi Sverige) till kund som är näringsidkare. 1.2 Avtalet mellan Energi Sverlge och kunden utgörs av (I) Elhandelsavlal, (II) I förekommande fall särskilda bestämmelser för vissa avtalsformer (se punkten 15 nedan), (iii) dessa Avtalsvillkor och (iv) branschens vid var tid gällande Allmänna avtalsvillkor för försäljning avel till näringsidkare, för närvarande EL 2012 N, vilka kan erhållas på Energi Sveriges hemsida sverige.se. 1.3 I den mån skiljakligheter förekommer mellan de olika avtalsdokumenten gäller dessa med den inbördes rangordning (i)-(iv) som anges i punkten 1.2 ovan. Elhandelsavtalet, särskilda bestämmelser och dessa Avtalsvillkor ska således äga företräde framför branschens vid var tid gällande Allmänna avtalsvillkor för försäljning avel till näringsidkare. " 1.4 Om inte annat avtalats eller anges i dessa Avtalsvillkor har Energi Sverige rätt att ändra dessa Avtalsvillkor genom underrättelse till kunden minst två (2) månader före ikraft1rädandet av ändringen genom särskilt meddelande till kunden eller genom information på hemsidan wlwl.energi-sverige.se. 2. Ikraftträdande m.m. 2.1 Avtalet träder Ikraft då det är undertecknat eller elektroniskt bekräftat av båda parter - med de begränsningar som följer av punkten 3 nedan - under förutsättning att avtalet kommit Energi Sverlge tillhanda senast det datum som angivits i Elhandelsavtalet. Energi Sverige förbehåller sig dock rätten att acceptera avtalet även om avtalet kommer Energi Sverige tillhanda vid ett senare datum. Vid muntlig beställning träder avtalet omedelbart ikraft med den begränsning som anges i punkten 3 nedan. 2.2 Avtalad leverans ska omfatta kundens hela elbehov i uttagspunkten och avtalet förpliktar kunden att köpa el till avtalat pris från Energi Sverige' för detta behov under hela avtalstiden. 3. KreditprövnIng 3.1 Energi SVerige förebehåller sig rätten att göra en kreditprövning av kunden, vilken kan leda till att kundens beställning inte accepteras och avtal inte ingås. 4. Påbörjande av leverans 4.1 Om inget annat avtalats påbö~as elleveransen ijorton (14) dagar efter att avtalet har trätt Ikraft under förutsättning att kunden lämnat fullständiga och korrekta uppgifter samt informauon om uttagspunkter senast tio (10) dagar innan påböljande av leverans. 4.2 Energi SVerige svarar inte för försenad leveransstart som beror på bristande eller felaktig infonnation från kunden. 5. Pris 5.1 Avtalstid och avtalat prls anges I Elhandelsavtatet. Energi Sverige fakturerar I svenska kronor (SEK) om Inte annat avtalats. 6. Skatter och övriga avgifter 6.1 Till det avtalade priset tillkommer energiskatt, mervärdesskatt (moms), elcertifikatsavgift och, i förekommande fall, andra skatter och avgifter, vilka bärs av kunden. Vid ändringar av, eller införande av nya, skatter eller avgifter har Energi SVerige, utan hinder av vad som anges i punkten 1.4 ovan, rätt att löpande under avtalstiden med omedelbar verkan justera eller lägga till motsvarande belopp ulan föregående underrättelse till kunden. En sådan justering redovisas på kundens faktura I efterhand. 6.2 Med avgifter enligt punkten 6.1 ovan förstås även sådana avgifter som Svenska Kraftnät, annan systemansvarig för överföringssystem (TSO eller motsvarande) eller annan myndighet från tid till annan ålägger Energi Sverige. 7. Avvikelse från avtalad volym 7.1 Om inget annat avtalats tillåts Kundens förbrukning av el avvika % från i Elhandelsavtalet angiven volym beräknad på årsbasis. Kunden ska omgående informera Energi Sverige om kunden bedömer att energiuttaget kommer att över- eller understiga sagda intervall. 7.2 För volymavvikelser understigande angivet intervall (underuttag) görs en avräkning mot marknadspris (Nord Pools månadsmedelspot för aktuellt elområde) för aktuellt är och differensen regleras mot kunden. 7.3 För volym överstigande angivet intervall (överuttag) debiteras spotpris tillsammans med avtalat påslag. Spotpriset utgörs av Nord Pools notering för elspot i aktuellt elområde. 8, Avtalsöverlåtelse 6.1 Energi Sverige har rätt att, pä oförändrade villkor, helt eller delvis överlåta avlalet på annan. Kunden har inte rätt att överlåla avtalet eller delar därav på annan utan Energi SVeriges I förväg lämnade skriftliga medgivande. 9. Avtalsförlängning 9.1 Energi SVerlge avsäger sig ansvaret att infonnera kunden när avtalet löper ut. Parterna kan under avtalsperioden teckna nytt avtal som tråder i kraft direkt efter att det gällande avtalet löpt ut. Pris för ny avtalsperiod offereras vid förfrågan från kunden. Om avtalet löper ut utan att kunden antingen I rätt tid skriftligen sagt upp avtalet till upphörande eller ingått nytt elleveransavtal med Energi Sverige övergår avtalet tm spolpris i aktuellt elområde med ett påslag om 2,5 öre/kwh, mätt efter individuell timprofil altemativt efter aktuellt mätområde beroende på tim- ellerfjärravläst mätare. 9.2 Avtalet upphör att gälla utan föregående uppsägning vid kundens definitiva avflyttning frän anläggningen. Avtalet kan flyttas med till annan anläggning efter kundens anmälan och Energi Sveriges godkännande. 10. Mätning Energi Sverige ansvarar inte för mätning eller mätvärden. Debiteringsgrundande volym utgörs av de mätvärden som elnätsföretaget rapporterar. Om Energi Sverige inte erhåller riktiga mätvärden eller mätarställningar, kan eluttaget komma att uppskattas av Energi Sverige för att korrigeras efter det att korrekta mätvärden har erhållits. 11. Avtalsbrott m.m Om kunden inte fullgör sina skyldigheter enligt avtalet eller begår annat kontraktsbrott har Energi Sverige rätt att kräva ersättning för de direkta och indirekta kostnader som Energi Sverige åsamkas genom avtalsbrottet. 12. Elområden 12.1' Om förutsättningama för elområden i Sverige ändras under avtalstidenförbehåller.sigenergisverige rätten att ändraelprisetför..elomrädesdifferenser.baserat"på hur. de förändrade förutsättningarna påverkar marknadspriserna lokalt eller regionalt i Sverige. Avtals nummer Bilaga 1. Sida 2 av 5

12 -I 'I,I ') :.j ;,"!.. Bilaga 1 Energi Försäljning Sverige AB Avtalsvillkor Januari Prissäkringar 13.1 Om prissäkring av el pris under vald avtalsform har skett för fysisk leverans och tör en period som överstiger avtalstiden, ska avtalet automatiskt förlängas under den tid som prissäkringen avser. Om inte annat har avtalats Om pnssäkring har skett i annat elområde än där leveransen sker, ska - oaktat vad som i övrigt gäller sådan prlssäkrlng - skillnader i elpjis mellan respektive elområde bäras av kunden Kunden har möjlighet att genom fullmakt låla tredje man utföra prissäkringar för kundens räkning. 14. Påslag m.m För vissa avtals former tör el pris tillkommer ett särskilt Individuellt påslag i öre per kwh, vilket anges i Elhandelsavtalet. Påslaget baseras - beroende på avtalsform - bl.a. på kundens profilkostnad. Om kundens förbrukningsprofi! ändras, förutsatt att ändringen inte endast är ringa, under avtalsliden äger Energi Sverige rätt att i motsvarande mån justera påslaget för profilkoslnaden Oberoende av vad som anges i avtalet i övrigt, och om rätt till justering inte föreligger på annan grund, har Energi Sverige alltid rätt att justera pris (inklusive påslag och andra tillägg) och villkor enligt ElhandelsavtaJ, särskilda bestämmelser och dessa Avtalsvillkor samt avtalet i övrigt om de förutsättningar på vilka avtalet baseras har ändrats väsenlllgt och detta leder till ökade koslnader eller annan skada för Energi Sverige. 15. Villkor avtalsformer för elprls 15.1 Energi Sverige erbjuder ett flertal olika avtals former för elpris. Vald avtalsfomn anges i Elhandelsavtalet. För respektive avtalsfomn tillämpas de särskilda villkor som anges I Elhandelsavtalet och som - i förekommande fall- preciseras I en separat bilaga till avtalet (särskilda bestämmelser).för nedan angivna avtalsfonmer gäller dock följande särskilda bestämmelser Energi SVerige Fast Det fasta elpriset anges i Elhandelsavtalet Priset inkluderar aktuella temninsprodukter. eventuell omvandling till svensk valuta, profil kostnad samt Energi Sveriges täckningsbidrag och omkostnader. ' 15.3 Energi Sverige Spot Energi Sverige Spot baseras på Nord Pools timmätta spotpris i aktuellt elområde. Till priset tillkommer ett påslag I öre per kwh som ~.nges i Elhandelsavtalet. För avtal som löper " tillsvidare äger Energi Sverige rätt att, oberoende vad som i övrigt anges i detta avtal, förändra påslaget med två (2) månads varsel. Andringen ska dock tillkännages på sätt som anges i punkten 1.4 ovan. Kunder med timmälta ultagspunkter faktureras timme för timme efter individuell förbruknings profil. Kunder med fjärravlästa uttagspunkter faktureras timme för timme efter det aktuella nätområdets förbrukningsprofil. Om inget annat är avtalat gäller avtalet tills vidare med två (2) månaders ömsesidig uppsägningstid Energi Sverige Strategi De särskilda villkoren för denna avtalsform anges, förutom i Elhandelsavtalet, i särskilda bestämmelser (separat bilaga) enligt vad som angetts ovan. Om sådan separat bilaga saknas, tillämpas emellertid andra stycket nedan. Om den separata bilagan används ulgår andra stycket nedan. Kunden har möjlighet att avropa valfria andelar av sin totala årsförbrukning mot tillgängliga kvartal- och årsprodukter på Nord Pool. Avropsreferans är aktuell temninsprodukt, elområdesdlfferens (CFD) samt omvandling till svensk valuta. Påslag som Inkluderar kundens proflikosinad tillkommer, vilket offereras för ett påslag nomnalt för de närmaste tre åren. Efter denna period har Energi Sverige rätt att justera påslaget, dock inte för volymer som redan är prissäkrade. Avrop verifieras med avropskontrakt som undertecknas av bägge parter och utväxlas i varsitt exemplar. Förbrukningsvolym som inte avropas levereras till aktuellt spotpris i aktuellt elområde Energi Sverige EIPool De särskilda villkoren för denna avtalsform anges, förutom i Elhandelsavtalet, i särskilda bestämmelser (separat bilaga) enligt vad som angetts ovan. Om sådan separat bilaga saknas, tillämpas emellertid andra stycket nedan. Om den separata bilagan används utgår andra stycket nedan. Elpriset är ett genomsnitt av de Inköp som Energi Sverige utfört sedan kundens Inträdesdatum I Energi Sverige EIPool och fram till årets leveransstart. Priset inkluderar aktuell temninsprodukt. områdesdifferens och omräkning till svensk valuta. Påslag som Inkluderar kundens profilkostnad tillkommer. Kunden underrättas om sitt fastpris vaije år i januari, vilket är fast under kalenderåret 15.6 Övriga aylalsformer De särskilda villkoren för övriga avtalsfomner - för närvarande Energi Sverige Portföljförvaltning, Energi Sverige Finanspool, Energi Sverige Index, Energi Sverige Kombi och Bra Miljöval- anges, förutom i Elhandelsavtalet, i särskilda bestämmelser (separat bilaga) enligt vad som angetts ovan. 16. VIllkor elcertifikatpris 16.1 Energi Sverige erbjuder även olika villkor för elcertifikatavgiften enligt vad som anges i punktema nedan. Valt villkor för elcertifikatpris anges i Elhandelsavtalet. Följande altemativa villkor tillämpas för elcertifikat Energi Sverige Fast Elcerlifikat Kunden har ett fast elcertifikatpris under hela avtalsperioden. Som erhålles vid avtalets ingående J!.! i " 16.3 Energi Sverige RÖrligt Elcertifikat - månad Kunden har ett nytt e!certifikatpris per månad. Ulräknat efter månads medelpriset för aktuell kvolpliktsperlod (ex mars 13 för 2012) Energi Sverige Rörligt Elcerljfikat - kvartal "" '" Kunden har ett nytt elcertifikatpris per kalenderkvartal. Som förvaltas av Energi Sverige och erhålles på fakluran Energi Sverige Rönigt Elcertifikat - år Kunden har ett nylt elcertifikatpris per kalenderår som fastställs i början av varje sådant år. Priset är ett genomsnitts pris baserat på inköp gjorda under förgående år Oavsett vald avtalsform enligt punkten 16, eller valt villkor för elcertifikat enligt punktema ovan, eller vad som i övrigt anges i avtalet, har Energi Sverige alltid rätt att utan föregående underrättelse till kunden omedelbart justera avtalat elcertiflkatprls om det sker en ändring i kvotplikter som påverkar elcertifikatpriset. En sådan justering re<lovisas på kundens faktura i efterhand. Vad som i först stycket ovan sägs beträffande underrättelser om och redovisning av justeringar ska gälla även beträffande löpande justeringar av elcertifikatpriset per månad, kvartal eller år, beroende på valt villkor för el certifikat, enligt punkterna ovan. Avtals nummer Bilaga 1. Sida 3 av 5

13 ---~" ----'-' ""--' '- ---' ""e-".:...:::.:::.;.l....:..:.._c... Bilaga 2.1 Leveransinformation CRM-kundnummer: Avtalsnummer: Stamdata Säljare Köpare Firma ORG nr Adress Stortorget 23 Energi Försäljning Sverige AB Poslnr. I Ort I Malmö Vimmerby Kommun Lögstadsgatan I Vimmerby Kontraktsperiod till o o o o O o ~ O O O O O O O O O O O O " Total (fysisk I geografisk placering) EAN nr TIS Område Område Id Namn Adress Postnr.. Forel0big måler - SE3 T SE3 SE3 Vimmerby Kommun Bilaga 2.1. Sida 4 av 5

14 _-'--'--"- -'-':,.--:.: '._-=--.._.. _ J ', ' ',.7;,,-._-.-:.'-.. ~;...:...:...:.:...-:.-_. - Bilaga 2.2 Faktureringsupplysningar CRM-kundenuml)1er: Avtalsnummer: Stamdata Säljare Köpare Firma Energi Försäljning Sverige AB Vimmerby Kommun Orgnr, Adress Stortorget 23 Lögstadsgatan 5 Postnr, lort Malmö I Vimmerby, Kontraktsperiod till ~ o O O O O O 2015 O O O O O O 2016 O O O O O O ~ Total * Faktureringstyp: 1 EDI, 2 PDF, 3 Posten Avtalsnummer: Faktureringsupplysningar EAN nr. Namn Adress Pastnr. Faktura text Typ Faktureringstype Samlingsfaktura nr. ' CRM-nr., Farel0big måler - SE3 Bilaga 2.2. Sida 5 av 5

15 --- Vimmerby kommun re ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(25) Sammanh"ädesdatum TSN 191 Diarienummer Byggnation av nytt äldreboende Beslut ger teknik- och serviceförvaltningens fastighetsavdelning i uppdrag att infordra anbud på nytt vård- och omsorgsboende för fastigheterna Eleven 1, Bollsparkaren 1 och del av Vimmerby 3:3, så kallat Cirkusplatsen, omfattande 110 lägenheter. Boendet ska vara klart för inflyttning under första kvartalet år Kommunstyrelsen beslutade , 370, att"1. anmoda teknik- och servicenämnden, fastighetsavdelningen, att infordra anbud på ett nytt vårdoch omsorgsboende på 110 lägenheter, att vara inflyttningsklart första kvartalet 2014 och att 2. aktuell tomt för byggnationen skall vara Cirkusplatsen i Vimmerby, fastighetsbeteckning Eleven 1, Bollsparkaren 1 och del av Vimmerby 3:3." FastighetschefBo Lennstam redogör för projektorganisationen. En projektledare ska upphandlas. Enligt tidplanen ska byggstart ske år Om synpunkter kommer in riskerar dock projektet att försenas. Tidplanen, som anges i upphandlingen, förutsätter nästan ett industriellt byggande i moduler. Funktion anges också i upphandlingen, men inte pris. Tjänsteskrivelse , teknik- och serviceförvaltningen. Äldrebostäder, teknik- och serviceförvaltningen Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Styrelsen för Vimmerby Energi- och miljö AB Fastighetsavdelningen I

16 Vimmerby kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(25) TSN 192 Diarienummer Industriområden på Östra Ceos och Krönsmon Beslut ger projektledare Peter Sandström i uppdrag att fortsätta arbeta med upphandlingen. t återrapporteras vid nämndens sammanträde i november. Peter Sandström, Vatten och Samhällsteknik AB, projektledare för byggnation av industriområdena på Krönsmon och Östra Ceos, informerar teknik- och servicenämnden om projektet. Upphandling ska ske nästa vecka. Sista upphandlingsdag är Kort därefter ska tilldelningsbeslutet fattas. Peter Sandström meddelar att den preliminära projektkalkylen har justerats sedan nämndens sammanträde i september. Tidplanen är förlängd, och kostnaderna förväntas uppgå till högre belopp. För en månad sedan uppskattades kostnaden till 52 mnkr. Nu prognostiseras kostnaden bli drygt 75 mnkr. Höjningen av prognostiserade kostnader gäller främst anläggning för schaktning och fyllning samt masstransport. Nuvarande förslag är att grovterassera båda områdena. konstaterar att inget är definitivt i projektkalkylen och avvaktar resultatet av upphandlingen. Vimmerby kommun, nya verksamhetsområden Krönsmon, Östra Ceos, teknik- och serviceförvaltningen. Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Styrelsen för Vimmerby Energi- och miljö AB Peter Sandström, Vatten och Sarnhällsteknik AB I

17 - ~, Vimmerby kommun g~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(25) TSN 193 Diarienummer Flytt av nämndssammanträde Beslut beslutade att flytta novembers sammanträde från den 15:e till den 30:e november år (Anmärkning: Senare har ordfåranden beslutat att återgå till ordinarie sammanträdesplan. )

18 Vimmerby kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(25) TSN 194 Diarienummer Arvode för teknik- och servicenämndens ledamöter Löneassistent Susanne Ingström från personalavdelningen informerar teknik- och servicenämndens ledamöter om vilket underlag som behövs for administration av sammanträdesarvode och omkostnadsersättning.

19 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 14(25) TSN 195 Diarienummer Astrid Lindgrens Trädgårdar Beslut gör förvaltningens förslag till yttrande angående detaljplan för fastigheterna Boken 2 och 6, Furan 3 samt del av Vimmerby 3 :3, Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län, till sitt eget. Teknik- och serviceförvaltningens plan- och bygglovavdelning har med hjälp av Sandellsandberg arkitekter AB tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheterna Boken 2 och 6, Furan 3 samt del av Vimmerby 3 :3, Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län. Syftet är att utveckla trädgårdar i området Astrid Lindgrens Näs och därigenom skapa ett attraktivt besöksmål. Teknik- och serviceförvaltningen gav följande förslag till remissvar. "Förvaltningen vill som information meddela att Bostadsrättsföreningen Furan nyttjar genom avtal ett ca 40 kvm stort markområde för upplägg av jord och sand på del av Vimmerby 3:3. Området är placerat mot Ekvägen. Vid anläggning av planerad parkeringsplats skall möjlighet finnas för gående att passera parkeringsplatsen till bl.a. återvinningsstation, skola. Teknik- och serviceförvaltningen har för övrigt inget att erinra mot förslaget. " Planbeskrivning - samrådshandling , teknik- och serviceförvaltningen. Teknik- och serviceförvaltningens plan- och bygglovavdelnings skrivelse Karta, detaljplan för fastigheterna Boken 2 och 6, Furan 3 samt del av Vimmerby 3.3.

20 c ~ -~ Vimmerby kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(25) Detaljplan ALN, Vimmerby kommun, teknik- och serviceförvaltningen Tjänsteskrivelse, teknik- och servicefårvaltningen, Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Styrelsen får Vimmerby Energi- och miljö AB Kommunstyrelsefårval tningen

21 c --'~ Vimmerby kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(25) TSN 196 Diarienummer Medborgarförslag om fler bussar till Frödinge Beslut gör förvaltningens förslag till yttrande till sitt eget. En kommunmedborgare föreslår kommunen att arrangera fler bussturer från Vimmerby till Frödinge. Ä ven satsning på badställen i kommunen föreslås, såsom bryggor och hopptorn. Kommunstyrelseförvaltningen remitterade förslaget till teknik- och servicenämnden för yttrande senast Teknik- och servicenämnden gav , TSN 169, förvaltningen i uppdrag att återkomma till nästa nämnd med förslag till yttrande över förslaget. Teknik- och serviceförvaltningen föreslår i skrivelse teknikoch servicenämnden att avslå förslaget bland annat på grund av att turtäteten redan är förhållandevis hög för sträckan. Förvaltningen avstår från att yttra sig om frågan om badplatserna i kommunen på grund av att den hör hemma inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Yttrande, teknik- och serviceförvaltningen Remiss Id Medborgarförslag. Id Kommunstyrelseförval tningen

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756 Upphandling av Elenergi Diarienr 08-6756 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 D 14 1 Inledning Sedan Revisorsnämnden (RN) tagit del av uppgifter i bl.a. media rörande ett aktiebolag, här benämnt elbolaget eller bolaget, beslutade myndigheten att ställa

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Ei R2013:17. Anvisade elavtal. nuläget och framtida utveckling

Ei R2013:17. Anvisade elavtal. nuläget och framtida utveckling Ei R2013:17 Anvisade elavtal nuläget och framtida utveckling Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:17 Författare: Marielle Liikanen, Elin Brodin och Johan

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014 Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elförsäljningsavtal, förutsättningar för och påbörjande av elförsäljningen, förhållande till nättjänsten,

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18 Särredovisning av elcertifikatskostnaden på elkundens faktura ER 2012:18 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post:

Läs mer

DOM 2011-12-20 Meddelad i Uppsala. SÖKANDE Skandikon Administration AB, 556023-4782 Amiralsgatan 17 211 55 Malmö

DOM 2011-12-20 Meddelad i Uppsala. SÖKANDE Skandikon Administration AB, 556023-4782 Amiralsgatan 17 211 55 Malmö Meddelad i Uppsala Mål nr E Enhet 1 1 SÖKANDE Skandikon Administration AB, 556023-4782 Amiralsgatan 17 211 55 Malmö Ombud: Jur. kand. Sara-Li Olovsson och advokat Anna Ulfsdotter Forssell Advokatfirman

Läs mer

INDUSTRIBUD - DELUTREDNING I EFFEKTBALANSUTREDNINGEN

INDUSTRIBUD - DELUTREDNING I EFFEKTBALANSUTREDNINGEN INDUSTRIBUD - DELUTREDNING I EFFEKTBALANSUTREDNINGEN 1. SAMMANFATTNING...3 2. BAKGRUNDEN TILL INDUSTRIBUD...5 3. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EFFEKTREDUKTIONER...7 3.1 Företag som redan har incitament

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Elkundavtal. 1. Bakgrund och syfte med detta elkundavtal ( Elkundavtalet ).

Elkundavtal. 1. Bakgrund och syfte med detta elkundavtal ( Elkundavtalet ). Elkundavtal 1. Bakgrund och syfte med detta elkundavtal ( Elkundavtalet ). ELIDAG`s affärsidè är att under avtalad tid företräda elkunder ( Elkunder ), konsumenter och näringsidkare, med val av Elhandelsföretag

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Elmarknadens förfaringssätt i praktiken III

Elmarknadens förfaringssätt i praktiken III Elmarknadens förfaringssätt i praktiken III 3.3.2014 Detta dokument är en översättning från motsvarande finskspråkiga dokument. Vid tolkningskonflikter följs den finskspråkiga versionen. Finlands Energiindustri

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer