Björn Swedborg (M) ordforande Marcus Jonmyren (C) Kenneth Björklund (S) Kl. 09: 10-12:00 Anita Westerback (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Björn Swedborg (M) ordforande Marcus Jonmyren (C) Kenneth Björklund (S) 183-194 Kl. 09: 10-12:00 Anita Westerback (S)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 (25) Plats och sammanträdestid Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Fredagen den 19 oktober 2012, klockan 09:10-12:00, 12:45-13:35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Björn Swedborg (M) ordforande Marcus Jonmyren (C) Kenneth Björklund (S) Kl. 09: 10-12:00 Anita Westerback (S) Roland Nilsson (KD) Anders Sundberg (S) Kl. 12:45-13:35 Övriga näivarande Ersättare Tjänsteman Justeringens plats och tid Anders Sundberg (S) Kl. 09:10-12:00 C1aes Markstedt, bitr. teknik- och servicechef Magnus Carlsson, mätningschef Bo Lennstam, fastighetschef, , Malin Starenflykt, fastighetsforvaltare, Gunnar Mårtensson, trafikingenjör, 190, Peter Sandström, projektledare, Vatten och Samhällsteknik AB, Susanne Ingström, löneassistent, 194 Marcus J onmyren Vimmerby den 30 november 2012 Paragrafer Underskrifter Sekreterare OrdfOrande Anslag/bevis Organ Datum då anslaget sätts upp Protokollets forvaringsplats Protokollet är justerat. Justeringen har tillkälulagivits genom anslag. Datum då anslaget tas ned Teknik- och serviceforvaltningen, Stadshuset, Vimmerby Underskrift

2 Vimmerby kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(25) TSN 183 Meddelanden Beslut beslutar att lägga följande meddelanden till handlingarna: Protokoll från FÖSAM:s sammanträde Protokoll från FÖSAM:s sammanträde Reklamplats på kommunens busskurer. Lokala ordningsföreskrifter för torghandel. Överprövning av upphandling enligt lagen om offenlig upphandling.

3 Vimmerby kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(25) Sammanh'ädesdatum TSN 184 Diarienummer Pågående organisationsförändringar och dess förvaltning upphör vid kommande årsskifte. Teknik- och serviceforvaltningens ansvarsområde kommer att inordnas i andra verksamheter. Biträdande teknik- och servicechef Claes Markstedt informerar teknik- och servicenämnden om de pågående organisationsförändringarna. Tidsplanen hålls, allt förberedande arbete är fårdigt och det som återstår är beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Facket hålls löpande informerad enligt kommunens samverkansavtal. Personalen är informerad genom ett flertal samtal och planeringen för flytt av personal är klar. Berörda externa aktörer är informerade. Ett nytt kommunalt bolag, Vimmerby Gata AB, ska bildas och avtalet for dess uppdrag är snart fårdigt. Budgeten for Vimmerby Gata är fastställd. Avtal ska skapas mellan Vimmerby Gata och Kultur- och fritidsförvaltningens parkavdelning, och planering kommer att ske för hur de båda verksamheternas personal kan användas jämnt fördelat över året. Projektuppdatering - Omorganisation, teknik- och serviceförvaltningen Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Styrelsen för Vimmerby Energi- och miljö AB

4 Vimmerby kommun ~'- ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(25) TSN 185 Diarienummer Information om köket på Vimarskolan Biträdande teknik- och servicechef Claes Markstedt informerar teknik- och servicenämnden om aktuell situation när det gäller Vimarskolans kök. Det är nu klarlagt att köket dimensionerades för drygt portioner per dag. I själva verket lagas portioner per dag i köket. Underdimensioneringen medför en bristfållig arbetssituation för personalen och otillräcklig tid för planering av verksamheten. Den nye förvaltningschefen, Mik16s Hathazi, arbetar nu tillsammans med kostchef Mikael Palm för att hitta en lösning på problemet. Det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet är inte att utöka Vimarskolans köks kapacitet, utan att komplettera några befintliga mottagningskök i kommunen till tillagningskök. På det sättet kan Vimarskolans kök avlastas. Gymnasieskolans och Astrid Lindgrens skolas kök är inte avinvesterade sedan de gjordes om till mottagningskök; stekborden finns fortfarande kvar. Därför krävs ingen stor investering för att förvandla dem tillbaka till tillagningskök. Inom det äldreboende som planeras i Vimmerby kommer det att finnas tillagningskök, och vissa mindre kök i kommunen kan också ställas om till tillagningskök utan större kostnader. Personalen behöver förstärkas, men endast i mindre utsträckning. Förvaltningen utreder nu olika alternativ och dess kostnader. Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Styrelsen för Vimmerby Energi- och miljö AB

5 -Vimmerby kommun te ~ ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(25) TSN 186 Diarienummer 62/ Färdplan för teknik- och servicenämndens verksamhet På grund av hög arbetsbelastning i samband med pågående omorganisation är framtagandet av teknik- och servicenämndens resultat per inte klart. Biträdande teknik- och servicechef Claes Markstedt informerar teknik- och servicenämnden om att det endast har skett marginella förändringar under september månad. Det innebär att teknik- och servicenämnden förväntas överskrida budget for år 2012 med omkring 13 mnkr. Resultat jan - augusti 2012, teknik- och serviceförvaltningen. Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Styrelsen för Vimmerby Energi- och miljö AB

6 " -, Vimmerby kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(25) TSN 187 Diarienummer Redovisning av delegationsbeslut Beslut lägger redovisade delegationsbeslut till handlingarna. I enlighet med teknik- och servicenämndens delegationsordning redovisas HEjande delegations beslut: Trafikingenjör Gunnar Mårtensson Lokala trafikföreskrifter LTF O t o m 0047 O (dnr 1/12)

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(25) TSN 188 Diarienummer Byggnation av LSS-Iägenheter på fastigheten Stenmurklan 5 Fastighetsförvaltare Malin Starenflykt informerar teknik- och servicenämnden om pågående byggnation av fyra LSS-Iägenheter på fastigheten Stenmurklan 5 i Vimmerby. Skanska Sverige AB utfor byggnationen och arbetet fortlöper enligt tidplan. Projektet beräknas kunna avslutas i mars år En kostnad på kronor for vattenservis tillkommer. Den behövs for en sprinkleranläggning. Stenmurklan, teknik- och serviceforvaltningen. Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Styrelsen for Vimmerby Energi- och miljö AB

8 Vimmerby kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(25) TSN 189 Diarienummer 38/2012 Information om byggnation av förskolan Lunden Fastighetsförvaltare Malin Starenflykt informerar teknik- och servicenämnden om pågående byggnation av förskolan Lunden i Vimmerby. Arbetet fortlöper enligt tidplan och inga avvikelser ses heller mot budget. F örskolan Lunden, teknik-och serviceförvaltningen. Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Styrelsen för Vimmerby Energi- och miljö AB I

9 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 9(25) TSN 190 Diarienummer Upphandling avel under år Beslut godkänner förslaget till avtal med Energi Försäljning Sverige AB. Resultatet av SKL Kommentus Inköpscentral AB upphandling blev att Energi Försäljning Sverige AB fick uppdraget att leverera el till Vimmerby kommuns fastigheter under år t behandlades vid teknik- och servicenämnden , 163. Avtal ska nu tecknas med leverantören. tar del av offert från Energi Försäljning Sverige AB. A v offerten framgår följande uppgifter. Fastpris Bra miljöval vatten Elcertifikat - Fast 388,29 SEKlMWh 13,00 SEKJMWh 31,90 SEKlMWh har under sammanträdet kontakt via högtalartelefon med Roger Josefsson på Energi Försäljning Sverige AB. Priset sätts i kronor. tar del av valutajämförelser mellan euro och svenska kronan. Nämnden räknar fram kostnaden utifrån offerten. Avtal om elleverans, Energi Försäljning Sverige AB,. Se bilaga. Diverse elpriser, sammanställning. Mail från till Bo Lennstam 10:13. Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Styrelsen för Vimmerby Energi- och miljö AB I

10 Vimmerby Kommun Lögstadsgatan Vimmerby Att.: Stortorget Malmö Tlf.: +46 (O) Fax.: +46 (O) Org nr.: Org. nr: Avtalsnummer: Kundnummer: Avtal om elleverans Malmö Avtalstyp: Leveransupplysning: Volym: Pris i SEK exkl. moms: Fastpris Bra miljöval vatten Elcertifikat - Fast Leveransvolym och anläggningar anslutna till avtalet, se bilaga 2 Se bilaga 2 Område Avtalstyp Avt. Start Avt. Slut SE3 Fastpris SE3 Bra miljöval vatten Elcertifikat - Fast Andel i% Pris/Påslag ,29 SEKJMWh ,00 SEKJMWh ,90 SEKJMWh Svenska Kraftnäts avgifter: Accept av avtal: Betalningsvillkor: Övriga villkor: Särskilda villkor: Dessa avgifter tilkommer i enlighet med balansansvarsavtal. Avgifterna specificeras som en egen rad på fakturan. Avtalet skall accepteras inom offererad giltighetstid. Accept av avtalet skall ske elektroniskt genom att tölja den tillsända länken.. För leveransen gäller Avtalsvillkor Energi Försäljning Sverige AB, bilaga 1. Betalning 20 dagar efter fakturadatum. För leveransen gäller Avtalsvillkor Energi Försäljning Sverige AB, bilaga 1. Svenska Kraftnäts effektreservsavgift och förbrukningsavgift ingår i priset. Detta avtal är upprättat i två likadana exemplar, ett till vardera parten. Vimmerby Kommun Energi Försäljning Sverige AB ~~~.... T! Vimmerby den Malmö den i.. _... Bilaga till Avtal om elleverans:. Kontrakt Bilaga 1 - Energi Försäljning Sverige AB Avtalsvillkor Bilaga 2 - Leveransupplysningar Sida 1 av 5

11 'j.j I, 'I "I : 1 Bilaga 1. Energi Försäljning Sverige AB Avtalsvillkor Januari Avtalets ornfattnlng 1.1 Dessa Avtalsvillkor gällerförsäljning avel från Energi Försäljning Sverige AB (nedan Energi Sverige) till kund som är näringsidkare. 1.2 Avtalet mellan Energi Sverlge och kunden utgörs av (I) Elhandelsavlal, (II) I förekommande fall särskilda bestämmelser för vissa avtalsformer (se punkten 15 nedan), (iii) dessa Avtalsvillkor och (iv) branschens vid var tid gällande Allmänna avtalsvillkor för försäljning avel till näringsidkare, för närvarande EL 2012 N, vilka kan erhållas på Energi Sveriges hemsida sverige.se. 1.3 I den mån skiljakligheter förekommer mellan de olika avtalsdokumenten gäller dessa med den inbördes rangordning (i)-(iv) som anges i punkten 1.2 ovan. Elhandelsavtalet, särskilda bestämmelser och dessa Avtalsvillkor ska således äga företräde framför branschens vid var tid gällande Allmänna avtalsvillkor för försäljning avel till näringsidkare. " 1.4 Om inte annat avtalats eller anges i dessa Avtalsvillkor har Energi Sverige rätt att ändra dessa Avtalsvillkor genom underrättelse till kunden minst två (2) månader före ikraft1rädandet av ändringen genom särskilt meddelande till kunden eller genom information på hemsidan wlwl.energi-sverige.se. 2. Ikraftträdande m.m. 2.1 Avtalet träder Ikraft då det är undertecknat eller elektroniskt bekräftat av båda parter - med de begränsningar som följer av punkten 3 nedan - under förutsättning att avtalet kommit Energi Sverlge tillhanda senast det datum som angivits i Elhandelsavtalet. Energi Sverige förbehåller sig dock rätten att acceptera avtalet även om avtalet kommer Energi Sverige tillhanda vid ett senare datum. Vid muntlig beställning träder avtalet omedelbart ikraft med den begränsning som anges i punkten 3 nedan. 2.2 Avtalad leverans ska omfatta kundens hela elbehov i uttagspunkten och avtalet förpliktar kunden att köpa el till avtalat pris från Energi Sverige' för detta behov under hela avtalstiden. 3. KreditprövnIng 3.1 Energi SVerige förebehåller sig rätten att göra en kreditprövning av kunden, vilken kan leda till att kundens beställning inte accepteras och avtal inte ingås. 4. Påbörjande av leverans 4.1 Om inget annat avtalats påbö~as elleveransen ijorton (14) dagar efter att avtalet har trätt Ikraft under förutsättning att kunden lämnat fullständiga och korrekta uppgifter samt informauon om uttagspunkter senast tio (10) dagar innan påböljande av leverans. 4.2 Energi SVerige svarar inte för försenad leveransstart som beror på bristande eller felaktig infonnation från kunden. 5. Pris 5.1 Avtalstid och avtalat prls anges I Elhandelsavtatet. Energi Sverige fakturerar I svenska kronor (SEK) om Inte annat avtalats. 6. Skatter och övriga avgifter 6.1 Till det avtalade priset tillkommer energiskatt, mervärdesskatt (moms), elcertifikatsavgift och, i förekommande fall, andra skatter och avgifter, vilka bärs av kunden. Vid ändringar av, eller införande av nya, skatter eller avgifter har Energi SVerige, utan hinder av vad som anges i punkten 1.4 ovan, rätt att löpande under avtalstiden med omedelbar verkan justera eller lägga till motsvarande belopp ulan föregående underrättelse till kunden. En sådan justering redovisas på kundens faktura I efterhand. 6.2 Med avgifter enligt punkten 6.1 ovan förstås även sådana avgifter som Svenska Kraftnät, annan systemansvarig för överföringssystem (TSO eller motsvarande) eller annan myndighet från tid till annan ålägger Energi Sverige. 7. Avvikelse från avtalad volym 7.1 Om inget annat avtalats tillåts Kundens förbrukning av el avvika % från i Elhandelsavtalet angiven volym beräknad på årsbasis. Kunden ska omgående informera Energi Sverige om kunden bedömer att energiuttaget kommer att över- eller understiga sagda intervall. 7.2 För volymavvikelser understigande angivet intervall (underuttag) görs en avräkning mot marknadspris (Nord Pools månadsmedelspot för aktuellt elområde) för aktuellt är och differensen regleras mot kunden. 7.3 För volym överstigande angivet intervall (överuttag) debiteras spotpris tillsammans med avtalat påslag. Spotpriset utgörs av Nord Pools notering för elspot i aktuellt elområde. 8, Avtalsöverlåtelse 6.1 Energi Sverige har rätt att, pä oförändrade villkor, helt eller delvis överlåta avlalet på annan. Kunden har inte rätt att överlåla avtalet eller delar därav på annan utan Energi SVeriges I förväg lämnade skriftliga medgivande. 9. Avtalsförlängning 9.1 Energi SVerlge avsäger sig ansvaret att infonnera kunden när avtalet löper ut. Parterna kan under avtalsperioden teckna nytt avtal som tråder i kraft direkt efter att det gällande avtalet löpt ut. Pris för ny avtalsperiod offereras vid förfrågan från kunden. Om avtalet löper ut utan att kunden antingen I rätt tid skriftligen sagt upp avtalet till upphörande eller ingått nytt elleveransavtal med Energi Sverige övergår avtalet tm spolpris i aktuellt elområde med ett påslag om 2,5 öre/kwh, mätt efter individuell timprofil altemativt efter aktuellt mätområde beroende på tim- ellerfjärravläst mätare. 9.2 Avtalet upphör att gälla utan föregående uppsägning vid kundens definitiva avflyttning frän anläggningen. Avtalet kan flyttas med till annan anläggning efter kundens anmälan och Energi Sveriges godkännande. 10. Mätning Energi Sverige ansvarar inte för mätning eller mätvärden. Debiteringsgrundande volym utgörs av de mätvärden som elnätsföretaget rapporterar. Om Energi Sverige inte erhåller riktiga mätvärden eller mätarställningar, kan eluttaget komma att uppskattas av Energi Sverige för att korrigeras efter det att korrekta mätvärden har erhållits. 11. Avtalsbrott m.m Om kunden inte fullgör sina skyldigheter enligt avtalet eller begår annat kontraktsbrott har Energi Sverige rätt att kräva ersättning för de direkta och indirekta kostnader som Energi Sverige åsamkas genom avtalsbrottet. 12. Elområden 12.1' Om förutsättningama för elområden i Sverige ändras under avtalstidenförbehåller.sigenergisverige rätten att ändraelprisetför..elomrädesdifferenser.baserat"på hur. de förändrade förutsättningarna påverkar marknadspriserna lokalt eller regionalt i Sverige. Avtals nummer Bilaga 1. Sida 2 av 5

12 -I 'I,I ') :.j ;,"!.. Bilaga 1 Energi Försäljning Sverige AB Avtalsvillkor Januari Prissäkringar 13.1 Om prissäkring av el pris under vald avtalsform har skett för fysisk leverans och tör en period som överstiger avtalstiden, ska avtalet automatiskt förlängas under den tid som prissäkringen avser. Om inte annat har avtalats Om pnssäkring har skett i annat elområde än där leveransen sker, ska - oaktat vad som i övrigt gäller sådan prlssäkrlng - skillnader i elpjis mellan respektive elområde bäras av kunden Kunden har möjlighet att genom fullmakt låla tredje man utföra prissäkringar för kundens räkning. 14. Påslag m.m För vissa avtals former tör el pris tillkommer ett särskilt Individuellt påslag i öre per kwh, vilket anges i Elhandelsavtalet. Påslaget baseras - beroende på avtalsform - bl.a. på kundens profilkostnad. Om kundens förbrukningsprofi! ändras, förutsatt att ändringen inte endast är ringa, under avtalsliden äger Energi Sverige rätt att i motsvarande mån justera påslaget för profilkoslnaden Oberoende av vad som anges i avtalet i övrigt, och om rätt till justering inte föreligger på annan grund, har Energi Sverige alltid rätt att justera pris (inklusive påslag och andra tillägg) och villkor enligt ElhandelsavtaJ, särskilda bestämmelser och dessa Avtalsvillkor samt avtalet i övrigt om de förutsättningar på vilka avtalet baseras har ändrats väsenlllgt och detta leder till ökade koslnader eller annan skada för Energi Sverige. 15. Villkor avtalsformer för elprls 15.1 Energi Sverige erbjuder ett flertal olika avtals former för elpris. Vald avtalsfomn anges i Elhandelsavtalet. För respektive avtalsfomn tillämpas de särskilda villkor som anges I Elhandelsavtalet och som - i förekommande fall- preciseras I en separat bilaga till avtalet (särskilda bestämmelser).för nedan angivna avtalsfonmer gäller dock följande särskilda bestämmelser Energi SVerige Fast Det fasta elpriset anges i Elhandelsavtalet Priset inkluderar aktuella temninsprodukter. eventuell omvandling till svensk valuta, profil kostnad samt Energi Sveriges täckningsbidrag och omkostnader. ' 15.3 Energi Sverige Spot Energi Sverige Spot baseras på Nord Pools timmätta spotpris i aktuellt elområde. Till priset tillkommer ett påslag I öre per kwh som ~.nges i Elhandelsavtalet. För avtal som löper " tillsvidare äger Energi Sverige rätt att, oberoende vad som i övrigt anges i detta avtal, förändra påslaget med två (2) månads varsel. Andringen ska dock tillkännages på sätt som anges i punkten 1.4 ovan. Kunder med timmälta ultagspunkter faktureras timme för timme efter individuell förbruknings profil. Kunder med fjärravlästa uttagspunkter faktureras timme för timme efter det aktuella nätområdets förbrukningsprofil. Om inget annat är avtalat gäller avtalet tills vidare med två (2) månaders ömsesidig uppsägningstid Energi Sverige Strategi De särskilda villkoren för denna avtalsform anges, förutom i Elhandelsavtalet, i särskilda bestämmelser (separat bilaga) enligt vad som angetts ovan. Om sådan separat bilaga saknas, tillämpas emellertid andra stycket nedan. Om den separata bilagan används ulgår andra stycket nedan. Kunden har möjlighet att avropa valfria andelar av sin totala årsförbrukning mot tillgängliga kvartal- och årsprodukter på Nord Pool. Avropsreferans är aktuell temninsprodukt, elområdesdlfferens (CFD) samt omvandling till svensk valuta. Påslag som Inkluderar kundens proflikosinad tillkommer, vilket offereras för ett påslag nomnalt för de närmaste tre åren. Efter denna period har Energi Sverige rätt att justera påslaget, dock inte för volymer som redan är prissäkrade. Avrop verifieras med avropskontrakt som undertecknas av bägge parter och utväxlas i varsitt exemplar. Förbrukningsvolym som inte avropas levereras till aktuellt spotpris i aktuellt elområde Energi Sverige EIPool De särskilda villkoren för denna avtalsform anges, förutom i Elhandelsavtalet, i särskilda bestämmelser (separat bilaga) enligt vad som angetts ovan. Om sådan separat bilaga saknas, tillämpas emellertid andra stycket nedan. Om den separata bilagan används utgår andra stycket nedan. Elpriset är ett genomsnitt av de Inköp som Energi Sverige utfört sedan kundens Inträdesdatum I Energi Sverige EIPool och fram till årets leveransstart. Priset inkluderar aktuell temninsprodukt. områdesdifferens och omräkning till svensk valuta. Påslag som Inkluderar kundens profilkostnad tillkommer. Kunden underrättas om sitt fastpris vaije år i januari, vilket är fast under kalenderåret 15.6 Övriga aylalsformer De särskilda villkoren för övriga avtalsfomner - för närvarande Energi Sverige Portföljförvaltning, Energi Sverige Finanspool, Energi Sverige Index, Energi Sverige Kombi och Bra Miljöval- anges, förutom i Elhandelsavtalet, i särskilda bestämmelser (separat bilaga) enligt vad som angetts ovan. 16. VIllkor elcertifikatpris 16.1 Energi Sverige erbjuder även olika villkor för elcertifikatavgiften enligt vad som anges i punktema nedan. Valt villkor för elcertifikatpris anges i Elhandelsavtalet. Följande altemativa villkor tillämpas för elcertifikat Energi Sverige Fast Elcerlifikat Kunden har ett fast elcertifikatpris under hela avtalsperioden. Som erhålles vid avtalets ingående J!.! i " 16.3 Energi Sverige RÖrligt Elcertifikat - månad Kunden har ett nytt e!certifikatpris per månad. Ulräknat efter månads medelpriset för aktuell kvolpliktsperlod (ex mars 13 för 2012) Energi Sverige Rörligt Elcerljfikat - kvartal "" '" Kunden har ett nytt elcertifikatpris per kalenderkvartal. Som förvaltas av Energi Sverige och erhålles på fakluran Energi Sverige Rönigt Elcertifikat - år Kunden har ett nylt elcertifikatpris per kalenderår som fastställs i början av varje sådant år. Priset är ett genomsnitts pris baserat på inköp gjorda under förgående år Oavsett vald avtalsform enligt punkten 16, eller valt villkor för elcertifikat enligt punktema ovan, eller vad som i övrigt anges i avtalet, har Energi Sverige alltid rätt att utan föregående underrättelse till kunden omedelbart justera avtalat elcertiflkatprls om det sker en ändring i kvotplikter som påverkar elcertifikatpriset. En sådan justering re<lovisas på kundens faktura i efterhand. Vad som i först stycket ovan sägs beträffande underrättelser om och redovisning av justeringar ska gälla även beträffande löpande justeringar av elcertifikatpriset per månad, kvartal eller år, beroende på valt villkor för el certifikat, enligt punkterna ovan. Avtals nummer Bilaga 1. Sida 3 av 5

13 ---~" ----'-' ""--' '- ---' ""e-".:...:::.:::.;.l....:..:.._c... Bilaga 2.1 Leveransinformation CRM-kundnummer: Avtalsnummer: Stamdata Säljare Köpare Firma ORG nr Adress Stortorget 23 Energi Försäljning Sverige AB Poslnr. I Ort I Malmö Vimmerby Kommun Lögstadsgatan I Vimmerby Kontraktsperiod till o o o o O o ~ O O O O O O O O O O O O " Total (fysisk I geografisk placering) EAN nr TIS Område Område Id Namn Adress Postnr.. Forel0big måler - SE3 T SE3 SE3 Vimmerby Kommun Bilaga 2.1. Sida 4 av 5

14 _-'--'--"- -'-':,.--:.: '._-=--.._.. _ J ', ' ',.7;,,-._-.-:.'-.. ~;...:...:...:.:...-:.-_. - Bilaga 2.2 Faktureringsupplysningar CRM-kundenuml)1er: Avtalsnummer: Stamdata Säljare Köpare Firma Energi Försäljning Sverige AB Vimmerby Kommun Orgnr, Adress Stortorget 23 Lögstadsgatan 5 Postnr, lort Malmö I Vimmerby, Kontraktsperiod till ~ o O O O O O 2015 O O O O O O 2016 O O O O O O ~ Total * Faktureringstyp: 1 EDI, 2 PDF, 3 Posten Avtalsnummer: Faktureringsupplysningar EAN nr. Namn Adress Pastnr. Faktura text Typ Faktureringstype Samlingsfaktura nr. ' CRM-nr., Farel0big måler - SE3 Bilaga 2.2. Sida 5 av 5

15 --- Vimmerby kommun re ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(25) Sammanh"ädesdatum TSN 191 Diarienummer Byggnation av nytt äldreboende Beslut ger teknik- och serviceförvaltningens fastighetsavdelning i uppdrag att infordra anbud på nytt vård- och omsorgsboende för fastigheterna Eleven 1, Bollsparkaren 1 och del av Vimmerby 3:3, så kallat Cirkusplatsen, omfattande 110 lägenheter. Boendet ska vara klart för inflyttning under första kvartalet år Kommunstyrelsen beslutade , 370, att"1. anmoda teknik- och servicenämnden, fastighetsavdelningen, att infordra anbud på ett nytt vårdoch omsorgsboende på 110 lägenheter, att vara inflyttningsklart första kvartalet 2014 och att 2. aktuell tomt för byggnationen skall vara Cirkusplatsen i Vimmerby, fastighetsbeteckning Eleven 1, Bollsparkaren 1 och del av Vimmerby 3:3." FastighetschefBo Lennstam redogör för projektorganisationen. En projektledare ska upphandlas. Enligt tidplanen ska byggstart ske år Om synpunkter kommer in riskerar dock projektet att försenas. Tidplanen, som anges i upphandlingen, förutsätter nästan ett industriellt byggande i moduler. Funktion anges också i upphandlingen, men inte pris. Tjänsteskrivelse , teknik- och serviceförvaltningen. Äldrebostäder, teknik- och serviceförvaltningen Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Styrelsen för Vimmerby Energi- och miljö AB Fastighetsavdelningen I

16 Vimmerby kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(25) TSN 192 Diarienummer Industriområden på Östra Ceos och Krönsmon Beslut ger projektledare Peter Sandström i uppdrag att fortsätta arbeta med upphandlingen. t återrapporteras vid nämndens sammanträde i november. Peter Sandström, Vatten och Samhällsteknik AB, projektledare för byggnation av industriområdena på Krönsmon och Östra Ceos, informerar teknik- och servicenämnden om projektet. Upphandling ska ske nästa vecka. Sista upphandlingsdag är Kort därefter ska tilldelningsbeslutet fattas. Peter Sandström meddelar att den preliminära projektkalkylen har justerats sedan nämndens sammanträde i september. Tidplanen är förlängd, och kostnaderna förväntas uppgå till högre belopp. För en månad sedan uppskattades kostnaden till 52 mnkr. Nu prognostiseras kostnaden bli drygt 75 mnkr. Höjningen av prognostiserade kostnader gäller främst anläggning för schaktning och fyllning samt masstransport. Nuvarande förslag är att grovterassera båda områdena. konstaterar att inget är definitivt i projektkalkylen och avvaktar resultatet av upphandlingen. Vimmerby kommun, nya verksamhetsområden Krönsmon, Östra Ceos, teknik- och serviceförvaltningen. Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Styrelsen för Vimmerby Energi- och miljö AB Peter Sandström, Vatten och Sarnhällsteknik AB I

17 - ~, Vimmerby kommun g~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(25) TSN 193 Diarienummer Flytt av nämndssammanträde Beslut beslutade att flytta novembers sammanträde från den 15:e till den 30:e november år (Anmärkning: Senare har ordfåranden beslutat att återgå till ordinarie sammanträdesplan. )

18 Vimmerby kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(25) TSN 194 Diarienummer Arvode för teknik- och servicenämndens ledamöter Löneassistent Susanne Ingström från personalavdelningen informerar teknik- och servicenämndens ledamöter om vilket underlag som behövs for administration av sammanträdesarvode och omkostnadsersättning.

19 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 14(25) TSN 195 Diarienummer Astrid Lindgrens Trädgårdar Beslut gör förvaltningens förslag till yttrande angående detaljplan för fastigheterna Boken 2 och 6, Furan 3 samt del av Vimmerby 3 :3, Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län, till sitt eget. Teknik- och serviceförvaltningens plan- och bygglovavdelning har med hjälp av Sandellsandberg arkitekter AB tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheterna Boken 2 och 6, Furan 3 samt del av Vimmerby 3 :3, Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län. Syftet är att utveckla trädgårdar i området Astrid Lindgrens Näs och därigenom skapa ett attraktivt besöksmål. Teknik- och serviceförvaltningen gav följande förslag till remissvar. "Förvaltningen vill som information meddela att Bostadsrättsföreningen Furan nyttjar genom avtal ett ca 40 kvm stort markområde för upplägg av jord och sand på del av Vimmerby 3:3. Området är placerat mot Ekvägen. Vid anläggning av planerad parkeringsplats skall möjlighet finnas för gående att passera parkeringsplatsen till bl.a. återvinningsstation, skola. Teknik- och serviceförvaltningen har för övrigt inget att erinra mot förslaget. " Planbeskrivning - samrådshandling , teknik- och serviceförvaltningen. Teknik- och serviceförvaltningens plan- och bygglovavdelnings skrivelse Karta, detaljplan för fastigheterna Boken 2 och 6, Furan 3 samt del av Vimmerby 3.3.

20 c ~ -~ Vimmerby kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(25) Detaljplan ALN, Vimmerby kommun, teknik- och serviceförvaltningen Tjänsteskrivelse, teknik- och servicefårvaltningen, Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Styrelsen får Vimmerby Energi- och miljö AB Kommunstyrelsefårval tningen

21 c --'~ Vimmerby kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(25) TSN 196 Diarienummer Medborgarförslag om fler bussar till Frödinge Beslut gör förvaltningens förslag till yttrande till sitt eget. En kommunmedborgare föreslår kommunen att arrangera fler bussturer från Vimmerby till Frödinge. Ä ven satsning på badställen i kommunen föreslås, såsom bryggor och hopptorn. Kommunstyrelseförvaltningen remitterade förslaget till teknik- och servicenämnden för yttrande senast Teknik- och servicenämnden gav , TSN 169, förvaltningen i uppdrag att återkomma till nästa nämnd med förslag till yttrande över förslaget. Teknik- och serviceförvaltningen föreslår i skrivelse teknikoch servicenämnden att avslå förslaget bland annat på grund av att turtäteten redan är förhållandevis hög för sträckan. Förvaltningen avstår från att yttra sig om frågan om badplatserna i kommunen på grund av att den hör hemma inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Yttrande, teknik- och serviceförvaltningen Remiss Id Medborgarförslag. Id Kommunstyrelseförval tningen

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument DEL 1 Relevant lagstiftning A. INLEDNING 1. Ange tydlig avsändare Enligt 3 kap. 23

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

INBJUDAN Samordnad upphandling av Elkraft 16-134 Leveransstart 1 januari 2016

INBJUDAN Samordnad upphandling av Elkraft 16-134 Leveransstart 1 januari 2016 INBJUDAN Samordnad upphandling av Elkraft 16-134 Leveransstart 1 januari 2016 Anmälan till Husbyggnadsvaror HBV Förening senast 15 september 2015 1(6) 1 Inbjudan Välkommen att delta i HBVs samordnade upphandling

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (13) 2009-10-13. Ingvar Larsson Paul Brusk

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (13) 2009-10-13. Ingvar Larsson Paul Brusk Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Strömmarummet, kommunhuset, Kinna, klockan 16.00-17.00 ande S Göran Andersson, ordförande C Kent Persson, vice ordförande S Bernt Andersson S FP Ingvar Larsson

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Kilsbostäder AB Inbjuder till anbudsgivning på: Elleveranser Avtalsperiod 2015-10-01 t.o.m. 2017-09-30 alt. 2018-09-30

Kilsbostäder AB Inbjuder till anbudsgivning på: Elleveranser Avtalsperiod 2015-10-01 t.o.m. 2017-09-30 alt. 2018-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sidan 1 av 6 Kilsbostäder AB Inbjuder till anbudsgivning på: Elleveranser Avtalsperiod 2015-10-01 t.o.m. 2017-09-30 alt. 2018-09-30 Typ Elenergi Volym C:a 1775 MWh Sista anbudsdag

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Avtal om digitala infartstavlor

Avtal om digitala infartstavlor TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Christina Karlberg 2012-03-21 KS 2012/0267 0480-45 00 30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Avtal om digitala infartstavlor Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Inköpsstrategi Elenergi

Inköpsstrategi Elenergi Styrande dokument Senast ändrad /2012-10-02 Inköpsstrategi Elenergi Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Ekonomikontoret Dokumentnamn Inköpsstrategi Elenergi Fastställd/Upprättad Kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 KS 549 Dm 187/2010 Kod 001 Lokalvårdsorganisationen Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER 1 2014-02-20 VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER Elmarknadsutveckling rekommenderar att bilateral efterkorrigering av tim- och schablonavräknade

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats.

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats. Baraboka.se Priser och villkor En internetbaserad tidsbokningstjänst från Staircase AB Prislista 2014-01-01, alla priser anges exklusive moms. Vi reserverar oss för prisjusteringar. Baraboka är en tidsbokningstjänst

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-05-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Informationsplikt till konsument

Informationsplikt till konsument Informationsplikt till konsument Informationsskyldighet för elhandelföretag Informationsskyldighet vid upphörande av avtal 8 kap. 5 En elleverantör som levererar el till en elanvändare i en viss uttagspunkt

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Samarbetsavtal med Kalmar City

Samarbetsavtal med Kalmar City TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2014-05-12 KS 2014/0334 50044 Kommunstyrelsen Samarbetsavtal med Kalmar City Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner avtal om driftbidrag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-11-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-11-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Kl 13.30 14.35 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson KD Henry Piirainen S Tuula Vähäniemi, tjänstgör för Bo Petersson (S) 94-96

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Erbjudande till dig som mikroproducent!

Erbjudande till dig som mikroproducent! Erbjudande till dig som mikroproducent! Vårt klimat och miljön omkring oss är lika viktig för oss alla! Från och med den 1 december 2015 börjar vi köpa elcertifikat samt ursprungsgarantier från mikroproducenter.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

EL 2009 N 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET

EL 2009 N 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET EL 2009 N 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08:30-12.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund,

Läs mer

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-16 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Utses att justera Ulf Mellin Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-03-18 16:00

Läs mer

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden,

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015.

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Sida: 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. NÄMNDENS VERKSAMHET Verksamhetsområde

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1 Plats och tid kl 08.00 10.15 Beslutande K-G Sjöholm, c, ordförande Benny Petersson, s, 1:e vice ordförande Pär Palmgren, m, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

Elkundavtal. 1. Bakgrund och syfte med detta elkundavtal ( Elkundavtalet ).

Elkundavtal. 1. Bakgrund och syfte med detta elkundavtal ( Elkundavtalet ). Elkundavtal 1. Bakgrund och syfte med detta elkundavtal ( Elkundavtalet ). ELIDAG`s affärsidè är att under avtalad tid företräda elkunder ( Elkunder ), konsumenter och näringsidkare, med val av Elhandelsföretag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.20 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.30-18.20, beslutande: 35-43 C C Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande:

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Bonaren kl. 17.00-19.00 ande Per Gren, Socialdemokraterna Per-Olof Qvick, Nya Moderaterna Liselott Nydén, Socialdemokraterna Ann Hall Gustafsson, Centerpartiet Ewa Jägevall, Folkpartiet Liberalerna

Läs mer

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Erbjudandet gäller till och med 1 december 2013. Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Statkraft SCA Vind AB Investera i förnybar energi och påverka dina elkostnader Nu kan du som har elabonnemang

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 Innehållsförteckning Ärende 8 Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2012... 11 9 Tillgänglighet till hembygdsförenings lokaler på Spinnet... 12 10 Bidrag

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24 Datum: Tisdagen den 24 september 2013 Tid: 18.00-20.30 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Anna-Lee Alenmalm (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328575-2010:text:sv:html SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING Varor AVSNITT I: UPPHANDLANDE

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONLEVERANSER

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONLEVERANSER 1 (9) 2011-09-16 Rev. 12 VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONLEVERANSER Svensk Energi rekommenderar att nätägare utför bilateral efterkorrigering av tim- och schablonleveranser

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 08.30-11.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes

Läs mer