Brf Gotthard. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Gotthard. Årsredovisning för 746000-2293. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning"

Transkript

1 Årsredovisning för Brf Gotthard Räkenskapsåret Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper Sida

2 1(15) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Gotthard,, får härmed avge årsredovisning för Styrelsen, revisorer och övriga funktionärer Ordinarie ledamöter Johan Teleman Ordförande Kristina Karlsson Ledamot Mimoza Demiri Ledamot Styrelsesuppleanter Kerstin Arcadius Vald t.o.m. föreninqsstämman Ordinarie revisorer Gisela Zinn, Centrea Ekonomi & Förvaltning Lekmannarevisor 2015 Firmateckning Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av styrelsens ledamöter, två i förening. ^

3 2(15) Fastighetsuppgifter Föreningen äger fastigheten Gotthard 5 i Malmö kommun med därpå uppförda byggnader med 16 lägenheter. Byggnaderna är uppförda Föreningen upplåter 16 lägenheter med bostadsrätt. Lägenhetsfördelning: 1 rök 1 rokv 2 rök 2,5 rök 3 rök 3,5 rokv 4 rök Total tomtarea: Total bostadsarea: 538 kvm kvm Fastigheten var fullvärdesförsäkrad i Länsförsäkringar Skåne under Förvaltning Bredablick Förvaltning i Sverige AB har biträtt styrelsen med föreningens ekonomiska förvaltning enligt tecknat avtal. Underhåll och reparationer Arets underhåll Föreningen har under räkenskapsåret utfört reparationer för kr och planerat underhåll för kr. Reparationskostnader respektive underhållskostnader specificeras närmare i not 3 respektive not 4 till resultaträkningen. Underhållsplan och kommande års underhåll Enligt av styrelsen antagen underhållsplan uppgår det genomsnittliga underhållsbehovet till kr per år. l kommande perioders underhåll ingår bland annat underhåll av lägenhetsdörrar och stammar. Händelser under året och framtida utveckling Under det gångna året har styrelsen dels arbetat med löpande uppgifter såsom faktura-attestering och administrering av olika underhåll av huset, samt genomfört tre mer långsiktiga projekt: restaurering av portarna, uppgradering av värmesystemet och obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Ett ägarbyte har skett i föreningen under året: Joon Petersson har sålt sin lägenhet på våning 3 (lag. 1202) till Julia Persson och Gunilla Olsson, som hälsas mycket välkomna. Vidare hyr Molly Wesén ut sin lägenhet (lag. 1102, våning 2) i andra hand till Monika Dudenhoeffer, och Camilla och Johan Larsson (lag. 1403, våning 5) till Basil El Jundi och Christine Scholtyssek. Restaureringen av portarna genomfördes av Snickeri & Byggnadsvård i Malmö i slutet på sommaren Arbetet omfattade framför allt tätning av de båda portarna: det har blåst rakt igenom huset och detta kan också misstänkas för en del värmeförlust vintertid. Man har också bättringsmålat innergårdsporten, målat utsidan på gatporten (det gråa), och bytt kopparplåten mot gatan. Hantverkskvalitén bedöms som mycket god, även om framförhållningen i planeringen var som vanligt vid denna typen är arbete. Den obligatoriska ventilationskontrollen genomfördes i slutet på 2014, och resulterade endast i smärre anmärkningar i vissa lägenheter. Lägenhetsägarna ombads åtgärda dessa brister själva, varefter en ombesiktning skall göras senast 24 maj Uppgraderingen av värmesystemet har varit det största projektet under året, och innefattar byte av alla elementvred i hela huset, byte av värmeväxlaren i pannrummet, samt viss omdragning av rör och byte av alla stamventilen i källaren. Detta upphandlades med offerter från två olika företag, varefter -^

4 3(15) uppdraget gick till N.H. Nordströms. Hantverket bedöms som fullt godtagbart, kostnaden blev precis enl. överrenskommelse, och framförhållning och återkoppling var som man bör förvänta sig. Ett stort misstag skede då systemet skulle vattenfyllas igen: en glömd ventil i ett element hos Mats Larsson (lag. 1301) gjorde att en hel del vatten pumpades ut på hand golv i vardagsrum och hall innan detta upptäcktes. Vattnet rann ner genom trossbottnen och droppade in hos Kerstin Arcadius (lag. 1201) som påpassligt var hemma och upptäckte det hela. Nordströms beställde avfuktning genom företaget Fuktteknik, som avfuktade tak och trossbotten från Kerstins lägenhet under 6 veckor. Slutligen återställdes Kerstins tak och väggar av Nordec måleri (mkt. kompetenta enl. Kerstin). Ersättning för vissa förstörda inventarier betalades ut av Nordströms. Vid en första jämförelse av energiförbrukningen i huset december 2013 och december 2014, verkar det som att det nya systemet sänkt förbrukningen med ungefär 10%, trots att december 2014 var i snitt 1.5 grad kallare. Om denna första indikation håller i sig kan det betyda en hälsosam besparing för föreningen, då uppvärmningen är den enskillt största utgiftsposten. Totalt har föreningen genomfört renoveringsarbeten för ~ kr under året, vilka inte finansierats genom lån utan direkt från kassan.tyvärr har vi också fått släppa det bullerbidrag på kr som vi hoppas få efter fönsterrenoveringen mot gatan, då de nya fönstren inte riktigt uppnår den låga bullernivå som krävs. För att följa hyresavgifterna i landet i stort har avgifterna höjts med 2% fr.o.m. april Sammantaget tror vi att Brf. Gotthard kommer in i en lugnare period nu, utan några större renoveringar planerade innan Omförhandling av lånen 2015 kan ge något lägre räntor med det låga ränteläget, och de närmaste åren bör man kunna amortera av en hel del på lånen (5.8 milj. kr) även med högst begränsade avgiftshöjningar. ^

5 4(15) Verksamhet, ekonomi och framtida utveckling Allmänt Föreningen har under året hållit ordinarie föreningsstämma den 30 mars Styrelsen har under året kontinuerligt hållit protokollförda sammanträden. Föreningen är ett privatbostadsföretag Resultat och ställning (tkr) Rörelsens intäkter Arets resultat Avsättning till underhåtlsfond lanspråkstagande av underhållsfond Resultat efter fondförändringar Totalt eget kapital Balansomslutning Soliditet % Likviditet % Årsavgift för bostäder, kr / kvm Driftskostnad (exkl fastighetsskatt), kr/kvm Ränta, kr / kvm Underhållsfond.kr/kvm O Lån,kr/kvm Årsavgifts n i ve för bostäder i kr/kvm samt eventuellt bränsletillägg i kr/kvm har bostadsarean som beräkningsgrund. Driftskostnad i kr/kvm. ränta i kr/kvm, underhållsfond i kr/kvm samt lån kr/kvm har bostads- och eventuell lokalarea som beräkningsgrund. Årsavgifter Föreningen förändrade årsavgifterna senast den 1 januari 2014 då avgifterna höjdes med 5 %. Avseende årsavgifterna för 2015 har styrelsen beslutat att höja avgifterna med 2 % from 1 april Överlåtelser Under 2014 har 1 överlåtelser av bostadsrätter skett. Föreningens samtliga lägenheter är upplåtna med bostadsrätt. Avtal Föreningen har följande väsentliga avtal: Bredablick Förvaltning Canal Digital E.ON E.ON IL Recyding Ekonomisk förvaltning Kabel-TV El-avtal avseende volym Fjärrvärme Avfallshantering ^-

6 5(15) Förslag till disposition beträffande föreningens resultat Till föreningsstämmans förfogande finns följande medel (kr) Balanserat resultat Årets resultat före fondförändring Årets avsättning till underhållsfond enligt underhållsplan Arets ianspråktagande av underhållsfond över/underskott Styrelsen föreslår följande disposition till föreningsstämman: Att balansera i ny räkning Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas ll efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer.

7 6(15) Resultaträkning Belopp i kr Not Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Övriga rörelseintäkter rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Fastighetskostnader Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivning av anläggningstillgångar rörelsens kostnader 3,4, Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före s katt Årets resultat

8 7(15) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank omsättningstillgängar SUMMA TILLGÅNGAR HL

9 8(15) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 14 Bundet eget kapital Insatser Reservfond Underhållsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Arets resultat eget kapital Långfristiga skulder Fastighetslån 15 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar till säkerhet för fastighetslån Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser Inga Inga ^

10 9(15) Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2). Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2), vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Belopp i kr om inget annat anges. Redovisning av intäkter Intäktsredovfsning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Årsavgifter och hyror aviseras i förskott, men redovisas så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som intäkt. Inkomstskatt Sedan 2007 ska bostadsrättsföreningar inte längre ta upp någon schablonintäkt av fastigheter till beskattning. Som skattepliktig intäkt ska inte heller erhållna statliga räntebidrag för bostadsändamål tas upp. Avdrag får inte göras för ränta på lånat kapital som avser fastigheten, reparation och underhåll, återbetalning av statliga räntebidrag eller tomträttsavgäld. Till beskattning ska bostadsrättsföreningar ta upp ränteintäkter som inte härar från förvaltningen av fastigheten, utdelningar och kapitalvinster på värdepapper och fastigheter samt inlästa och därefter sålda bostadsrätter. Inkomstskatten uppgår till 22% på skattepliktig inkomst. Föreningen har inga outtnyttjade underskott från tidigare år som skulle kunnat utnyttjats mot framtida skattepliktiga resultat. Underhall/underhallsfond Underhåll utfört enligt underhållsplanen benämns som planerat underhåll. Reparationer avser löpande underhåll som ej finns med i underhållsplanen. Enligt anvisning från Bokföringsnämnden redovisas underhållsfonden som en del av bundet eget kapital. Avsättningar enligt plan och ianspråktagande för genomförda åtgärder sker genom överföring mellan fritt och bundet eget kapital efter beslut av styrelsen. Avsättning utöver plan sker genom disposition på föreningsstämma. Årets underhållskostnader redovisas i resultaträkningen inom årets resultat. ^

11 10(15) Värderingsprinciper m m Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har värderats anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Avskriv ningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ackumulerade anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Metod för avskrivning samt nyttjandeperiod för avskrivning av förenings fastighet har ändrats. Från och med innevarande räkenskapsår skrivs fastigheten av linjärt över 75 år. En ändrad bedömning av avskrivningsmetod och nyttjandeperiod sker framåtriktat dvs i detta fall sker ändringen från och med innevarande räkenskapsår. Följande avskrivningstider tillämpas Materiella anläggningstillgångar: Byggnaden skrivs av enligt annuitetsplan med faktor 1,33 % 75 er Markanläggningar 15 är Noter Not 1 Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder Not 2 Övriga rörelseintäkter KabelTV-avgifter/Bredband Overlåtelseavgifter Övriga intäkter Rörelsens sidointäkter och korrigeringar Not 3 Reparationer Tvättutrustning, gemensamma utrymmen Dörrar/portar/lås, gemensamma utrymmen VA & sanitet, installationer Ventilation, installationer Tele/TV/porttelefon, installationer Hiss ^

12 11(15) Not 4 Planerat underhåll Dörrar/portar/lås, gemensamma utrymmen Värme, installationer Not 5 Driftskostnader Fastighetsskatt Besiktningskostnader Serviceavtal Förbrukningsmaterial El Uppvärmning Vatten och avlopp Avfallshantering Fastighetsförsäkring Kabel-TV Not 6 Övriga kostnader Kontorsmateriel och trycksaker Tele och post Förvaltningskostnader Revision Bankkostnader Stämpelskatt Övriga externa tjänster Serviceavgifter till branschorganisationer Övriga externa kostnader /^

13 12(15) Not 7 Arvoden Föreningen har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har utgått. Arvoden, ersättningar och sociala avgifter Styrelsearvoden Sociala avgifter Not 8 Avskrivning av anläggningstillgångar Byggnader och byggnadsinventarier Markanläggningar Not 9 Ränteintäkter Ränteintäkter bank Ränteintäkter hyres/kundfordringar Ränteintäkter, skattekonto 849 Not 10 Räntekostnader Räntekostnader, fastighetslån Räntekostnader för kortfristiga skulder ^~

14 Not 11 Byggnader och mark Anskaffningsvärden Vid årets början -Byggnader -Standardförbättringar -Omklassificeringar -Markanläggningar -Pågående nyanläggningar Årets anskaffningar -Byggnader 13(15) anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -Standardförbättringar -Om klassificeringar -Markanläggningar Årets avskrivning -Årets avskrivning på byggnader -Årets avskrivning på standardförbättringar -Årets avskrivning på markanläggning ackumulerade avskrivningar enligt plan Restvärde enligt plan vid årets slut Varav Byggnader Standardförbättringar Markanläggningar Taxeringsvärden Totalt taxeringsvärde Varav byggnader Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald försäkring Övriga förutbetalda kostnader ^

15 14(15) Not 13 Kassa och bank Kassa Transaktionskonto, Handelsbanken Not 14 Eget kapital Bundet Bundet Bundet Fritt Fritt Insatser och Underhålls- Reservfond upplåtelseavgifter fond Balanserat Resultat Årets Resultat Vid årets början Disposition enligt föreningsstämma Avsättning till underhållsfond lanspråktagande av underhållsfond Årets resultat Vid årets slut Not 15 Fastighetslån Fastighetslån Låneinstitut Swedbank Swedbank Handelsbanken Ränta 3,52 % 3,41 % 3,21 % Rörligt/Bundet till Ing. skuld Nya lån Arets amort. Utg. skuld Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner och arvoden samt sociala avgifter Upplupna räntekostnader Förutbetalda avgifter Upplupna driftskostnader Upplupna revisionsarvoden Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ^G

16 15(15) Underskrifter Malmö Q7)^ 7^0 T^LV Johan Teleman Kristina Karlsson Min revisionsberättelse har lämnats (o -7- ^a c^y^^ Gisela Zinn Centrea Ekonomi & Förvaltning AB

17 CENTREA Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Gotthard Org nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen Gotthard för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisnlngstagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information l räkenskapshandllngarna. l en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållande l föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningstagen etter föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningstagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed l Sverige. Förvattnlngsberättetsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkningen för föreningen, disponerar årets resultat enligt förslaget i förvaltnlngsberättetsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Malmö den 13 mars 2015 ^v^^a Gl'sela Zinn Centrea Ekonomi & Förvaltning AB CENTREA EKONOMI & FÖRVALTNING AB f Tlf:040-6n Mob: Adress:Kärleksgo ta n 2A, MALMÖ. Bonkgi ro:

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. RB BRF ÄNGSSÄTRA Org nr Årsredovisning 1/7 2011-30/6 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Riksbyggens Brf Drevvikens Strand Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 716419-3653

Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 716419-3653 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Folkungarna 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 714800-0370

Årsredovisning. Brf Folkungarna 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 714800-0370 Årsredovisning Brf Folkungarna 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 714800-0370 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Årsredovisning BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2007 DAGORD I G VID ORDI ARIE FÖRE I GSSTÄMMA Måndag 14 april 2007, kl. 19.00 Linnéaskolans matsal, Sönkmyrvägen,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

Brf Grusgropen. Årsredovisning. Räkenskapsåret 769613-4001

Brf Grusgropen. Årsredovisning. Räkenskapsåret 769613-4001 769613-4001 Årsredovisning Räkenskapsåret 2010 1(13) Årsredovisning Styrelsen för Brf Grusgropen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål och verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

for 76 9604~3020 Räke^kap såret

for 76 9604~3020 Räke^kap såret for 76 964~32 1 Räke^kap såret 27 Rrf Fyrtornet 1 1(11) 76964-32 Styrelsen for Rrf Fyrtornet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 27. FörvaltMingslierätteise Styrelse och revisorer Styrelsen

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer