Sammanträdes datum HÖGANÄS KOMMUN. Peter Kovacs (M)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdes datum 2011-03-01 HÖGANÄS KOMMUN. Peter Kovacs (M)"

Transkript

1 ~..) sid 1 (39) KO~lML'NS1YRELSEN SAMrvL\NTR1\DESPROTOKOLL ~. Sammanträdes datum Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej ~änstgörande ersättare Övriga Sekreterare Sammanträdestid Peter Kovacs (M) Anders Ståhl 0\'I) Solweig Adam Stjernvall ~I) GustafWingårdh ~I) Göran Bengtsson ~I). Ulf Molin Cc), 1:e vice ordförande Göran O 1sson (FP), (jänstgiir till och med 33/kl Il. 15 Lennart Nilsson (S), 2:e VIce ordförande, (jänstgiir 20-39, -I l-51 Jean-Daniel Maurin (tvfp) Ros-Mari Paulsson (FP), närvararfrån och med 22/kl {jänstgiirfrån och med 3-1/kl Barbara Struglics-Bogs (KD) Charlotte Stark (S) Inger Nilsson ev), (jänjtgör under 40 Bo Brantmark (IvI) L'lrika Adsersen (FP) Emilie Nilsson (FP) tf kommunchefen/ekonomichefen Herman Crespin personalchefen Karolina Håkansson kanslichefen Torsten Rosin fastighetschefen Clas Olsson samhällsbyggnadschefen Kerstin Nilermark planchefen.tv1ila Sladic planarkitekten Jacob von Post chefen för utvecklings centrum/projektledaren Anneli Söderhjelm kommunjuristen Helena Göransson kommunsekreteraren Karin Runhagen kl KS Justering Utsedd justera Jean-Daniel Maurin ~lp) Underskrifter Sekreterare jortj.

2 ~.l, sid 2 (39) KOMivfl'NST'{RELSEN SAMivL\NTRADESPROTOKOll ~ Sammanträdes datum Ordförande Peter Ko'nies ((vi) Justerande ~.... Jean- Tillkännagiyandet av justeringen har den 7,/?-; 020// anslagits på kommunens anslagsz;~j:o ~ Anslaget nedtaget den (I' isignckr-. ~~UtdragSbestyrkande

3 ~\ sid 3 (39) KOr..L\ICNSTYRELSEN SXNL\L\NT~\DESPROTOKOLL ~ Sammanträdes datum Förteckning 20 Personalinformation 21 Information om venläckan i Stationshusets annex 22 Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby inför samråd 23 Ramprogram för södra Viken inför samråd 24 Ansökan om planläggning för del av fastigheten Stubbarp 6:29 i Arild 25 Ansökan om planläggning för fastigheten Tunneberga 1 :32 i Jonstorp 26 Avtal om nyt*nderätt inom fastigheten Höganäs Farhult 8:9 utmed väg Förslag till placering av ny skatepark 28 Sommargågata på en delsträcka av Köpmansgatan 29 Inköp av fastighet till ensamkommande flyktingbam 30 Samarbetsavtal för samarbetskommitten Skåne Nordväst Förslag till nytt avtal med Köpstaden Höganäs ekonomisk förening om projekt centrumledare 32 Förfrågan från Moderna Museet om Siri Derkert gobelängen 33 Information om projekt Ungack och samordnings förbundet FINSAM 34 Fördelning av årsbidrag 2011 till kulturföreningar 3S Nominering av ledamot till förtroendeuppdrag till föreningen Svenskt Ven 36 Val av ledamot till handikapprådet samt förslag till revidering av sammansättningen i rådet 37 Uppdrag ta fram arbetsordning för brottsförebyggande nidet 38 Avskrivning av lån till Svedbergs gymnastik- och idrottsförening 39 Höganäs kommuns årsredovisning för år AB Höganäshems årsredovisning för år 2010 samt direktiv till ombud v-id årsstämma 2011 f Sign el< rz~ Jlli----'I_l_Tt_d_ra_gS_b_e_st\_.'r_k_an_d_e ~ forts.

4 ~~ sid 4 (39) KOMMl"NST'{RELSE~ SAMNL\NT~\DESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum ~ ~---~---~ Agardirektiv om försäljning av 10 procent av fastighetsbeståndet 42 Höganäs Energi AB:s årsredovisning för år 2010 samt direktiv till ombud vid årsstämma Höganäs Fjärrvärme AB:s årsredovisning för ar 2010 samt direktiv till ombud vid årsstämma Sänkning av kapitalkostnader på grund av extra avskrivning 4S Ramar för budget 2012 och plan Förslag på ändrade regler för ansökan om vårdnadsbidrag 47 Svar på motion om fragor till kommunfullmäktige 48 Svar på motion om solcellsbelysning på Kvickbadet 49 Svar på motion om sommarjobb till alla ungdomar från årskurs 9 till och med årskurs 3 på gymnasiet 50 Redovisning av ärenden från kommunstyrelsens utskott samt anmälningsärende Utdragsbestyrkande

5 ;:~ sid 5 (39) KOM:\Il'~STYRELSEN SA:\f:\L\~TRA.DESPROTOKOLL ~) Sammanträdesdatum Personalinformation Sammanfning av ärendet Personalchefen lzarolina Håkansson presenterar aktuell personalinformation. ~Sign~I/"if' ' i, ; Utdragsbesrvrkande I..--L---,~~I'-_r_'-4J.l/!t~.---,-1 '

6 KOM:\lUNSTYRELSEN sid 6 (39) SA:\l~L\NTRADESPROTOKOLL Sammanu:ädesdatum Information om ven läckan i Stationshusets annex Sammanfning av ärendet Fastighetschefen Clas Olsson redogör för venläckan i Stationshusets annex som upptäcktes måndagen den 21 februari 2011.

7 A ~~~~ sid 7 (39) KOi\L\reNST':{RELSEN SA':'IM.:\NTR.\.DESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdarum Dm 2010!KKA142 Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby inför samråd Sammanfning av ärendet Samhällsbyggnads förvaltningens planavdelning har tagit fram förslag på en fördjupning av översiktsplanen för Högan~is och Väsby. Syftet med fördjupningen är, utifrån befintliga kvaliteter, skapa en framtidsbild för Höganäs med omnejd. Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 15 februari 2011, 6, Samhällsbyggnadsförvaltningens, planavdelningen, tjänsteskrivelse den 1 februari 2011, Kort skrivelse om fördjupningen av översiktsplanen, FÖP, den 1 februari 2011, Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby (samrådshandling), Traflkunderlag till fördjupad översiktsplan för Höganäs staden den 28 december 2010, Miljökonsekvensbeskrivning (samrådshandling) till den fördjupande översiktsplanen för Höganäs och Väsby. Förslag till beslut på sammanträdet Ordföranden Peter Kovacs (M), GustafWingårdh (M), LlfMolin (C) och Göran Olsson (FP) yrkar bifall till planutskottets förslag föreslå kommunstyrelsen besluta godkänna förslaget till fördjupning av översiktsplan för Höganäs och Väsby inför samråd. Jean-Daniel Maurin (MP) yrkar i tillägg samrådstiden förlängs från 28 dagar till tre månader. Beslutsgång Ordföranden föreslår kommunstyrelsen först tar ställning till planutskottets förslag för därefter ta ställning till Jean-Daniel Maurins (MP) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen godkänner ordförandens propositionsordning. Ordföranden finner kommunstyrelsen bifaller planutskottets förslag till beslut. Ordföranden ställer Jean-Daniel Maurins (MP) tilläggsyrkande mot avslag och flnner kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet. Reservation Jean-Daniel Maurin (MP) reserverar sig mot beslutet om samrådstiden. KS-bilaga 2011/1 Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med planutskottets förslag godkänna förslag till fördjupning av översiktsplan för Höganäs och Väsby, upprättad den 1 februari 2011, inför samråd. Samhällsbyggnads förvaltningen (planavdelningen)! Signc;C U J/11 Utdragsbestyrkande

8 sid 8 (39) ~ KOM"tvICNSTI-:'RELSEN SA~f~L-\~TRADESPROTOKOLL Sammanträdes datum Dm 2011/K.KA040 Ramprogram för södra Viken inför samråd Sammanfning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning har tagit fram förslag på ramprogram för södra Viken. Ramprogrammet ska, tillsammans med gällande fördjupade översiktsplan, utgöra ett underlag för vidare detaljplanering inom området och,-ara vägledande för kommande beslut om Vikens fortsa utveckling. Reviderat ramprogram för södra Viken (programsamrådshandling), den 15 februari 2011, Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 15 februari 2011, 7, Samhällsbyggnads förvaltningens, planavdelning, tjänsteskrivelse den 1 februari 2011, Ramprogram för södra Viken (programsamrådshandling), Preliminär behovsbedömning tillhörande ramprogrammet för södra Viken. Förslag till beslut på sammanträdet GustafWingårdh (Iv1), Ulf Molin (C) och Barbara Struglics-Bogs (KO) yrkar bifall till planutskottets förslag godkänna förslag till ramprogram för södra Viken med tillhörande preliminär behovsbedömning, inför samråd. Lennart Nilsson (S) yrkar bifall till planutskottets förslag till ramprogram med undantag av våningsantalet i ramprogrammet ändras från sex till två-fyra våningar. Beslutsgång Ordföranden föreslår kommunstyrelsen först godkänner förslaget på ramprogram för södra Viken med tillhörande preliminär behovsbedömnidg inför samråd för därefter ta ställning till Lennart :t\rilssons (S) yrkande om vånings antal. Kommunstyrelsen godkänner ordförandens propositionsordning. Ordföranden finner kommunstyrelsen bifaller planutskottets förslag till beslut. Ordföranden föreslår planutskottets förslag om sex våningar ska ställas mot Lennart Nilssons (S) yrkande om våningsantalet ska ändras till två-fyra våningar i ramprogrammet och finner kommunstyrelsen bifaller planutskottets förslag om sex våningar. Omröstning begärs. Ledamöterna godkänner följande beslutsgång: J a-röst för planutskottets förslag. Nej-röst för Lennart Nilssons (S) yrkande. Omröstningsresultat Med 8 ja-röster Peter Kovacs ([v1), Anders Ståhl ~!), Solweig Adam Stjernvall (Iv!), Gustaf Wingårdh (Iv!), Göran Bengtsson (Iv!), Ulf Molin (C), Göran Olsson (FP) och Barbara Struglics Bogs (KO) - för planutskottets förslag och 3 nej-röster - Lennart Nilsson (S), Charlotte Stark (S) och Jean-Oaruel Maurin (MP) - för Lennart Nilssons (S) yrkande, beslutar kommunstyrelsen bifalla planutskottets förslag. forts.

9 ~ KOM:\ICNSTYRELSEN sid 9 (39) SAM;\L-\)JTR.\DESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Reservationer Lennart Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet. Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till ramprogram för södra Viken, upprättat den 15 februari 2011, med tillhörande preliminär behovsbedömning, inför samråd. Samhälls byggnads förvaltningen (planavdelningen)

10 A ~~rlv~ sid 10 (39) KOMivlCNSTI'RELSEN SAM~L\NTRA.DESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum Dm 2010jKKA480 Ansökan om planläggning för del av fastigheten Stubbarp 6:29 i Arild Sammanfning av ärendet Ansökan om planändring har inkommit från fastighetsägaren till Stubbarp 6:29. Agaren vill få möjlighet uppföra ett bostadshus på totalt 200 kvadratmeter. Planavdelningen har i sin planutredrung bedömt planläggning för den aktuella fastigheten inte kan motiveras. Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 15 februari 2011, 4, Samhällsbyggnadsförvaltningens, plan avdelning, tjänsteskrivelse den 18 januari 2011, Planutredning den 18 januari 2011, Ansökan om planändring, inkommen den 15 september Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med planutskottets förslag avslå ansökan om planläggning, till fastighetsägaren meddela det finns en y;jja planlägga området och planen kvarstår i planprioriteringen som oprioriterad och därmed inte tidsbestämd. Samhällsbyggnads förvaltningen (planavdelningen)

11 KOMMCNSTYRELSEN sid 11 (39) SAM1L\.NTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dm 2010jKKA475 Ansökan om planläggning för fastigheten Tunneberga 1 :32 ijonstorp Sammanfning av ärendet Ansökan om planlä&~g har inkommit från fastighetsägaren till Tunneberga 1 :32 ijonstorp. Agaren vill uppföra ett enbostadshus pa nuvarande åkermark som ligger mellan gårdarna och småhusbebyggelsen. Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 15 februari 2011, 5, Samhällsbyggnadsförvaltningens, plan avdelning, tjänsteskrivelse den 17 januari 2011, Planutredning för Tunneberga 1 :32, den 14 december 2010, Ansökan om planläggning, inkommen den 1 september Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med planutskottet uppdra åt planavdelningen genomföra planarbete avseende detaljplan för enbostadshus på fastigheten Tunneberga 1:32 ijonstorp, Höganäs kommun, i planarbetet fastställa om det är lämpligt med ett eller två hus inom planornrådet, delegera genomförandet av detaljplanen till byggnadsnämnden med prioritering enligt rutiner för planprioritering, godkända av kommunstyrelsen den 26 januari Samhällsbyggnadsförvaltningen (plan avdelningen)

12 ,\i~.~ sid 12 (39) KOM11lJNSTYRELSEN SA;\I;\L\NTRADESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum Dnr 2011/Kl<A042 Avtal om nyttjanderätt inom fastigheten Höganäs Farhult 8:9 utmed väg 112 Sammanfning av ärendet Exploateringschefen har lämnat förslag på avtal mellan Höganäs kommun och Svenska stiftelsen för Frälsllingsarmen om nyttjanderätt för ett område om cirka 20 kvadratmeter inom fastigheten Höganäs Farhult 8:9 utmed väg nummer 112. Upplåtelsen sker för på marken anlägga och bibehålla en digital infartsskylt med tillhörande elektrisk installation och kabeldraglling samt ett skyddsräcke utmed väg nummer 112. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 15 februari 2011, 34, Förslag på avtal om nyttjanderätt mellan Höganäs kommun och Svenska stiftelsen för F rälsllingsarmen. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna upprättat avtal mellan Höganäs kommun och Svenska stiftelsen för Frälsllingsarmen om nyttjanderätt för ett område om cirka 20 kvadratmeter inom fastigheten Höganäs Farhult 8:9 utmed väg nummer 112. Samhällsbyggnadsförvaltningen (exploateringschefen) Isignc{lZÄ IUtdragsbestyrkande ~._ ~

13 KOML-.fCNSTYRELSEN sid 13 (39) SA}.IL-.L\NTRADESPROTOKOLL Sammanttädesdatum Dm 2010jKK.A317, 2011jKKA014 Förslag till placering av ny skatepark Sammanfning av ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 juni 2010, 181, uppdra åt beredningsgruppen för användningen av avkastningen från G.W. Nymbergs Stiftelse för Höganäs stad (nedan kallad Nymbergsgruppen), ta fram en kostnadskalkyl och förslag på utformning aven skateboardbana med placering inom Höganäs tätort. Nymbergsgruppen föreslår i skrivelse skateparken placeras direkt söder om Kullagymnasiet i anslutning till väg 111 och önskar kommunstyrelsens godkännande av placeringen innan arbetet går vidare med ansökan om bygglov, projektering samt framtagandet aven kostnadskalkyl. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 1--7 februari 2011, 27, Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 januari Förslag till beslut på sammanträdet Ulf Molin (C), Göran Olsson (FP), Gustaf Wingårdh (t,f) och Charlotte Stark (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag tillstyrka den föreslagna placeringen samt Nymbergsgruppen ska arbeta vidare med planeringen av skateparken. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag tillstyrka den föreslagna placeringen av skateparken direkt söder om Kullagymnasiet, uppdra åt Nymbergsgruppen tillsammans med skateföreningen arbeta vidare med planeringen av skateparken inom den föreslagna placeringen så den kan byggas under hösten Tjänstemännen i beredningsgruppen för användningen av avkastningen från G.W. Nymbergs Stiftelse för Höganäs stad Samhälls byggnadsförvaltningen Utbildningsnämnden (IO'r kännedom) Kultur- och fritids förvaltningen (for kännedom) l'-s_i_gn_hk tz_~a.._?t- fj2vt-ll-'--_....1 Utdragsbestyrkande

14 sid 14 (39) KOMI\fCNSTYRELSEN SAMMANTRADESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum Dm 2011/KKA.015 Sommargågata på en delsträcka av Köpmansgatan Sammanfning av ärendet Samhällsbyggnadsförvalt11ingen har lämnat förslag på under tiden 27 juni - 31 juli 2011 göra om Köpmansgatan till gågata på sträckan mellan Vasagatan och Pridesgatan. I förslaget redm-isas även lösningar för cykeltraflk, för tillfilliga kundparkeringar för butikerna med skrymmande varor samt för flexlinjens traflk. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 15 februari 2011, 33, Samhällsbyggnads förvaltningens ~änsteskrivelse den 18 januari Ytterligare underlag i ärendet JoakimJerner och Lars Strömgren/Handelshögskolan i Stockholm: Gågator och detaljhandel- en studie om införandet av gågator på butiksstråk och dess ekonomiska effekter, Utrednings- och statistikkontoret, Stockholms stad: Intervjuer med kunder på innerstadens huvudgator. BeslutsfOrslag Ulf Molin (C), Göran Olsson (FP), Charlotte Stark (5) och yrkar bifall till arbetsutskottets förslag under tiden 27 juni - 31 juli 2011 göra om Köpmansgatan på sträckan mellan Vasagatan och Pridesgatan till gågata utan bil- och cykeltraflk samt uppdra at samhällsbyggnads förvaltningen genomföra åtgärden i samråd med köpmännen och Skånetraflken. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag under tiden 27 juni 31 juli 2011 göra om Köpmansgatan på sträckan mellan Vasagatan och Pridesgatan till gågata utan bil- och cykeltrafik, uppdra åt samhällsbyggnads förvaltningen genomföra åtgärden i samråd med köpmännen och Skånetraflken. Samhällsbyggnads förvaltningen

15 ,~~\ sid 15 (39) KOMM"CNSn'RELSEN SA;\I~L\NTRL\DESPROTOKOLL ~ Sammanrrädesdatum Dnr 2009/KKA577 Inköp av fastighet till ensamkommande flyktingbarn Sammanfning av ärendet Fastighetsförvaltningen har lämnat förslag på inköp av fastighet till de ensamkommande flyktingbarnen. Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2010, 159, bemyndiga kommunstyrelsen, efter samråd med socialnämnden, förvärva en fastighet avsedd för boende för ensamkommande flyktingbarn, inom en beloppsram för inköp och ombyggnad om totalt 3 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade också fmansiering ska ske genom ianspråktagande av rörelsekapitalet samt förvärvet ska ske skyndsamt. Socialförvaltningens ~änsteskrivelse den februari 2011, Socialnämndens arbetsutskotts beslut den 16 februari 2011, 2, Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 15 februari 2011, 29, Ytterligare underlag i ärendet Fastighetsinformation från mäklaren Anders Johansson om fastigheten Höganäs Lerberget 49: 86 (Skördevägen 77, Östra Lerberget) Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag uppdra åt fastighetschefen Jarmo Niemmen förvälya fastigheten Höganäs Lerberget 49:86. Fastighetsförvaltningen Socialnämnden (fijr känmdom)

16 sid 16 (39) ~ KOMiYfCNS1YRELSEN SA~L\L-\NTRADESPROTOKOLL ~ Sammanträdes datum Dm 2011/KKA013 Samarbetsavtal för samarbetskommitt m Skåne Nordväst Sammanfning av ärendet Samarbetskommitten Skåne Nordväst har översänt förslag till nytt samarbetsavtal för mandatperioden Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 1 februari 2011, 23, Förslag på samarbetsavtal för samarbetskommitten Skåne Nordväst Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag delta i Skåne Nordvästs samarbetskommitte under perioden den 1 januari den 31 december 2014, uppdra kommunstyrelsens ordförande teckna avtal med samarbetskommitten i överensstämmelse med upprättat förslag. Kommunledningskontoret (kommunkansliet)

17 ~,j sid 17 (39) ~;~ KOMML'NSTYRELSEN SAMJ\.L\NTRADESPROTOKOLL Sanunanträdesdatum Dm 2008/KKA601 Förslag till nytt avtal med Köpstaden Höganäs ekonomisk förening om projekt centrumledare Sammanfning av ärendet Konununstyrelsen beslutade 2 december 2008, 222, godkänna upprättat förslag till avtal med Köpstaden Höganäs ekonomisk förening om projekt centrumledare i Höganäs stad. Projektet skapades för uppnå den av parterna gemensanuna visionen för Handelsplats Höganäs Avtalet som tecknades gäller fram till den 31 juli 201 L Köpstaden Höganäs ekonomisk förening har enligt avtalet ensam det fullständiga arbetsgivaransvaret och projektet har finansierats av Köpstaden Höganäs ekonomisk förening, inklusive Höganäs Fastighetsägargrupp, och Höganäs konunun med sanunanlagt 250 tkr vardera under projektets tre år. Konununstyrelsens näringslivsutskotts beslut den 3 februari 2011, Avtal med Köpstaden Höganäs ekonomisk förening om projekt centrumledare i Höganäs stad för perioden den 1 augusti 2008 till den 31 juli Förslag till beslut på sammanträdet Ulf Molin (C), Gustaf Wingårdh 0\1) och Lennart Nilsson (S) yrkar bifall till näringslivsutskottets förslag ge konununens representanter i cityutvecklingsgruppen i uppdrag framföra konununen vill ingå nytt avtal med Köpstaden Höganäs ekonomisk förening om forts projekt centrumledare för perioden den 1 augusti 2011 den 31 juli 2014 under förutsättning Köpstaden Höganäs ekonomisk förening medfinansierar projektet med 50 procent, det vill säga 250 tkr per år. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med näringslivsutskottets förslag konununens representanter i ciryutvecklingsgruppen i uppdrag framföra konununen vill ingå nytt avtal med Köpstaden Höganäs ekonomisk förening om forts projekt centrumledare för perioden den 1 augusti den 31 juli 2014 under förutsättning Köpstaden Höganäs ekonomisk förening medfinansierar projektet med 50 procent, det v-ill säga 250 tkr per år. Konununens representanter i cityutvecklingsgruppen

18 ~ sid 18 (39),'1,I!l~ KOMi\lL'NSTYRELSEN SAi\L\L\N~\DESPROTOKOLL ~/ Sammanträdesdatum Dur 2011 /KKA045 Förfrågan från Moderna Museet om Siri Derkert gobelängen Sammanfning av ärendet Moderna Museet i Stockholm har ställt en förfrågan till kommunen om få låna gobelängen "Vad sjunger fåglarna?" av Siri Demkert mellan den 28 maj och 4 september Gobelängen är placerad i Stadshusets sessionssal och har tidigare lånats ut till utställningar. Kommunen har ingen policy för utlåning av konstverk utan lämplighetsbedömning sker inför,-arje enskild förfrågan. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 15 februari 2011, 36, Kultur- och fritids förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 februari 2011, Förfrågan från Moderna Museet, inkommen den 2 februari 201 L Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag låna ut gobelängen "Vad sjunger fåglarna" av Siri Derkert till Moderna Museet, konserveringen av gobelängen bekostas genom avkastningen från Nymbergs fond. Kultur- och fritids förvaltningen Kommunledningskontoret (ekonomiavdelningen)

19 KOJ\L\IL'NSTYRELSEN sid 19 (39) SAJ\fJ\L\NTRADESPROTOKOU. Sammanträdes datum Information om projekt Ungack och samordningsförbundet FINSAM Sammanfning av ärendet Chefen för utvecklingscentrum och projektledaren för FINSAM Anneli Söderhjelm informerar om projekt Ungack under år 2010 och om samordnings förbundet FINSAl\L

20 0,;rM sid 20 (39) KO;\L\fLJNSTYRELSE0I SAM\lANTRADESPROTOKOLL ~ Sammanträdes datum Dnr 2010jKoF22 Fördelning av års bidrag 2011 till kulturföreningar Sammanfning av ärendet Kultur- och fritids förvaltningen har lämnat förslag på fördelning ay årsbidrag till kulturföreningar för verksamheten I budgeten flnns avs kronor. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts beslut den 14 februari 2011, 8, Kultur- och fritids förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 februari Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kultur- och fritids utskottets förslag godkänna förslaget till fördelning av årsbidrag 2011 till kulturföreningar i kommunen. Kultur- och fritids förvaltningen 1Jtdragsbestyrkande

21 ;~~ sid 21 (39) KOMi\ICNSTYRELSE~ SAMivL\NTfu\D ESPROTOKOLL ~ Sammanträdes datum S Dm 2011 /KKA043 Nominering av ledamot till förtroendeuppdrag till föreningen Svenskt Ven Sammanfning av ärendet Valberedningen för föreningen Syenskt Ven har skickat en förfrågan till sina medlemmar nominera ledamöter till förtroendeuppdrag inom föreningen. Nomineringarna ska vara valberedningen tillhanda senast den 1 mars Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 15 februari 2011, 35, Förfrågan från valberedningen för föreningen Svenskt Ven, inkommen den 1 februari Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag föreslå Ulf Molin (C) till styrelsen för föreningen Svenskt Ven. Föreningen Svenskt Ven Ulf Molin U tdrags bestyrkande

22 ,~l,. sid 22 (39) KOi\L\IUNSTYRELSEN SAM~L\.NTR..\DESPROTOKOLL ~ Sammanträdes datum Dnr 2010/KKA547 Val av ledamot till handikapprådet samt förslag till revidering av sammansättningen i rådet Sammanfning av ärendet Enligt KFS 2008:14, arbetsordning för kommunala handikapprådet i Höganäs kommun, ska en ledamot väljas från kultur- och fritidsnämnden. Kultut- och fritidsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 14 februari 2011 och beslutade föreslå kommunstyrelsen revidera arbetsordningen för kommunala handikapprådet avseende sammansättningen av ledamöter i syfte det ska ingå en ledamot från kultur- och fritidsutskottet i rådet samt bordlägga val av ledamot från kultur- och fritidsutskottet till utskottets sammanträde den 21 mars Kommunstyrelsen beslutade den 4 december 2007, 251, utse Ulf Molin (C) till representant i handikapprådet fram till och med år Kommunstyrelsens kultut- och fritidsutskotts beslut den 14 februari 2011, 5, Arbetsordning för kommunala handikapprådet, KFS 2008:14. Kommunstyrelsen beslutar utse Ulf Molin (C) till kommunstyrelsens representant i handikapprådet t o m år 2014, föreslå socialnämnden justera arbetsordningen för rådet avseende sammansättningen av ledamöter i syfte det ska ingå en ledamot från kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Sodalnämnden VlfMolin

23 flå-};! sid 23 (39) KOtvIMT.:NSTYRELSEN SAM;'vL\NTRADESPROTOKOLL ~~ Sammanträdes datum Dm 2011/~-\106 Uppdrag ta fram arbetsordning för brottsförebyggande rådet Sammanfning av ärendet Vid kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 14 februari 2011 lyftes frågan om representation i det brottsförebyggande rådet. Under förra mandatperioden representerades kultur- och fritids frågorna aven ledamot från nämnden och en tjänsteman från förvaltningen. Brottsförebyggande rådet har ingen beslutad arbetsordning för sin verksamhet. Kultur- och fritidsutskottets beslut den 14 februari 2011, 7. Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunkansliet omgående ta fram en arbetsordning för det brottsförebyggande rådet. Kornmunledningskon toret (kommunkansliet) I Signcf-/(JA- i 0tdragsbestyrkande I

24 A <~~ sid 24 (39) KOM,\,n::-JSTYRELSEN SAj\L\L-\~TRADESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum Dur 2010/1<KA571 Avskrivning av lån till Svedbergs gymnastik- och idrottsförening Sammanfning av ärendet Ekonomiavdelningen har lämnat förslag på avskriva de två lån (65 tkr) som Syedbergs gymnastik- och idrottsförening tecknade med Jonstorps kommun åren 1966 och Föreningen har sedan lånen tecknades varken amorterat på skulden eller betalat någon ränta. Ekonomiavdelningen har gjort bedömningen kommunen sannolikt inte kommer få tillbaka det utlånade beloppet. Ekonomichefen redovisar på sammanträdet vilka räme- och amorterings fria lån som Höganäs kommun lämnat. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut den 1--7 februari 2011, 21, Kommunledningskontorets, ekonomiavdelningen, tjänsteskrivelse den 3 januari 2011, Arbetsutskottets beslut den 14 december 2010, 330, Kommunledningskontorets, ekonomiavdelningen, tjänsteskrivelse inklusive bilagor den 18 november Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag avskriva fordran på Svedbergs gymnastik- och idrottsförening om kronor, återlämna pantbreven till föreningen. Kommunledningskontoret (ekonomiavdelningen)

25 ~}, sid 2S (39) KOMMCNsnRELSEN SAM"fvL\NTR)\'DESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum Dnr 2011 /KKA062 Höganäs kommuns årsredovisning för år 2010 Sammanfning av ärendet Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har överlämnat årsredovisning för år Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag den 15 februari 2011, 37, Kommunledningskontorets, ekonomiavdelningen, tjänsteskrivelse den 14 februari 2011, Höganäs kommuns årsredovisning för Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna upprättad årsredovisning för år 2010, fastställa resultaträkning för år 2010 och balansräkning per 31 december 2010 i enlighet med årsredovisningen, 30 mnkr av årets resultat avsätts till pensionsfonden. Kommunstyrelsen beslutar inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet, överlämna årsredovisningen för år 2010 till kommunens revision. Kommunledningskontoret (ekonomiavdelningen) Revisionen Kommunfullmäktige I Signcf"-IL- ~ I Utdragsbesryrkande ---'

26 <~.J';, sid 26 (39) KOlvL\fCNSn'RELSEN SAlvL\L\NTRADESPROTOKOLL ~ Sammanträdes datum Dm 2011 /KKA066 AB Höganäshems årsredovisning för år 2010 samt direktiv till ombud vid årsstämma 2011 Sammanfning av ärendet Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har överlämnat AB Höganäshems årsredovisning för år Peter Kovacs (M) är utsedd till kommunens ombud vid bolagsstämma med AB Höganäshem t.o.m med Ulf Molin CC) som ersättare. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den februari 2011, 38, Kommunledningskontorets, ekonomiavdelningen, tjänsteskrivelse den 11 februari 2011, AB Höganäshems årsredovisning. Jäv Lennart Nilsson (S) anmäler jäv och deltar vare sig inte i handläggningen av ärendet eller i beslutet. Inger Nilsson (V) ersätter. Kommunstyrelsen beslutar överlämna årsredovisningen till kommunfullinäktige för kännedom, vid AB Höganäshems årsstämma 2011 uppdra följande åt kommunens ombud 1. överlämna ägardirektivet, antaget av kommunfullmäktige den 16 december 2010, 150, 2. föreslå resultat- och balansräkningen fastställs, 3. föreslå bifall till revisorernas förslag om ansvarsfrihet för den verkställande direktören och styrelsen, 4. föreslå beslut om vinstutdelning med kronor, 5. föreslå den återstående ansamlade vinsten ,17 kronor balanseras i ny räkning. Kommunfullmäktige Peter Kovacs Ulf Molin I Si~t<-~ fljt- etdragsbestyrkande

27 ~. sid 27 (39) ~~. KOi\1l\ICNSTYRELSEN SAM1L\)JTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2011/KKA099 Ägardirektiv om försäljning av 10 procent av fastighetsbeståndet Sammanfning av ärendet Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande tagit fram förslag på försäljning av ytterligare 10 procent av AB Höganäshems fastighetsbestånd. Peter Kovacs (M) är utsedd till kommunens ombud vid bolagsstämma med AB Höganäshem t.o.m med CIf Molin (C) som ersättare. Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 1 mars Förslag till beslut på sammanträdet Ordföranden Peter Kovacs (M) yrkar kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uppdra åt AB Höganäshem inleda en process för försäljning av cirka 10 procent av sitt nuvarande fastighetsbestånd, försäljningen ska ske under gällande mandatperiod, försäljningsprocessen ska ske i samråd med kommunstyrelsen samt bemyndiga kommunstyrelsen i samråd med AB Höganäshems styrelse genomföra försäljningen. Gustaf Wingårdh (11) yrkar bifall till ordförandens yrkande. Lennart Nilsson (S) yrkar avslag på ordförandens yrkande. Beslutsgång Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot Lennart Nilssons (S) yrkande och finner kommunstyrelsen bifaller ordförandens yrkande. Omröstning begärs. Ledamöterna godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för ordförandens yrkande. Nej-röst för Lennart Nilssons (S) yrkande. Omröstningsres ultat Med 8 ja-röster - Peter Kovacs (l\1), Anders Ståhl (M), Solweig Adam Stjernvall (11), Gustaf Wingårdh (ly1), Göran Bengtsson (lyl), Ulf Molin (C), Ros-Mari Paulsson (FP) och Barbara Struglics-Bogs (KD) för ordförandens yrkande och 3 nej-röster - Lennart Nilsson (S), Charlotte Stark (S) och Jean-Daniel Maurin (NIP) för Lennart Nilssons (S) yrkande, beslutar kommunstyrelsen bifalla ordförandens yrkande. Reservation Lennart Nilsson (S) och Charlotte Stark (S) reserverar sig mot beslutet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta uppdra åt AB Höganäshem inleda en process för försäljning av cirka 10 procent av sitt nuvarande fastighetsbestånd, försäljningen ska ske under gällande mandatperiod, for/j.

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._-----------------------

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._----------------------- -----_.,... -._----------------------- HABO Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 13.00-14.50, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör Lars-Göran Bromander (S),

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Göran Engfors (M) Nils Eyton (M)

Göran Engfors (M) Nils Eyton (M) sid 1 (13) Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Inga-Maj Hult (KD) Håkan Göthe (M), 1:e vice ordf Bengt Silfverstrand (S) Péter Kovács (M) Sven Augustsson

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL 18.30

HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL 18.30 KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL 18.30 WWW.HOGANAS.SE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-04-25 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S)

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S) PROTOKOLL 1 (25) Sammanträdesdag 2009-10-21 Tid och plats Kl 09.30 12.30, 13.30 14.00 Omfattning 491 530 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer