Sammanträdes datum HÖGANÄS KOMMUN. Peter Kovacs (M)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdes datum 2011-03-01 HÖGANÄS KOMMUN. Peter Kovacs (M)"

Transkript

1 ~..) sid 1 (39) KO~lML'NS1YRELSEN SAMrvL\NTR1\DESPROTOKOLL ~. Sammanträdes datum Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej ~änstgörande ersättare Övriga Sekreterare Sammanträdestid Peter Kovacs (M) Anders Ståhl 0\'I) Solweig Adam Stjernvall ~I) GustafWingårdh ~I) Göran Bengtsson ~I). Ulf Molin Cc), 1:e vice ordförande Göran O 1sson (FP), (jänstgiir till och med 33/kl Il. 15 Lennart Nilsson (S), 2:e VIce ordförande, (jänstgiir 20-39, -I l-51 Jean-Daniel Maurin (tvfp) Ros-Mari Paulsson (FP), närvararfrån och med 22/kl {jänstgiirfrån och med 3-1/kl Barbara Struglics-Bogs (KD) Charlotte Stark (S) Inger Nilsson ev), (jänjtgör under 40 Bo Brantmark (IvI) L'lrika Adsersen (FP) Emilie Nilsson (FP) tf kommunchefen/ekonomichefen Herman Crespin personalchefen Karolina Håkansson kanslichefen Torsten Rosin fastighetschefen Clas Olsson samhällsbyggnadschefen Kerstin Nilermark planchefen.tv1ila Sladic planarkitekten Jacob von Post chefen för utvecklings centrum/projektledaren Anneli Söderhjelm kommunjuristen Helena Göransson kommunsekreteraren Karin Runhagen kl KS Justering Utsedd justera Jean-Daniel Maurin ~lp) Underskrifter Sekreterare jortj.

2 ~.l, sid 2 (39) KOMivfl'NST'{RELSEN SAMivL\NTRADESPROTOKOll ~ Sammanträdes datum Ordförande Peter Ko'nies ((vi) Justerande ~.... Jean- Tillkännagiyandet av justeringen har den 7,/?-; 020// anslagits på kommunens anslagsz;~j:o ~ Anslaget nedtaget den (I' isignckr-. ~~UtdragSbestyrkande

3 ~\ sid 3 (39) KOr..L\ICNSTYRELSEN SXNL\L\NT~\DESPROTOKOLL ~ Sammanträdes datum Förteckning 20 Personalinformation 21 Information om venläckan i Stationshusets annex 22 Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby inför samråd 23 Ramprogram för södra Viken inför samråd 24 Ansökan om planläggning för del av fastigheten Stubbarp 6:29 i Arild 25 Ansökan om planläggning för fastigheten Tunneberga 1 :32 i Jonstorp 26 Avtal om nyt*nderätt inom fastigheten Höganäs Farhult 8:9 utmed väg Förslag till placering av ny skatepark 28 Sommargågata på en delsträcka av Köpmansgatan 29 Inköp av fastighet till ensamkommande flyktingbam 30 Samarbetsavtal för samarbetskommitten Skåne Nordväst Förslag till nytt avtal med Köpstaden Höganäs ekonomisk förening om projekt centrumledare 32 Förfrågan från Moderna Museet om Siri Derkert gobelängen 33 Information om projekt Ungack och samordnings förbundet FINSAM 34 Fördelning av årsbidrag 2011 till kulturföreningar 3S Nominering av ledamot till förtroendeuppdrag till föreningen Svenskt Ven 36 Val av ledamot till handikapprådet samt förslag till revidering av sammansättningen i rådet 37 Uppdrag ta fram arbetsordning för brottsförebyggande nidet 38 Avskrivning av lån till Svedbergs gymnastik- och idrottsförening 39 Höganäs kommuns årsredovisning för år AB Höganäshems årsredovisning för år 2010 samt direktiv till ombud v-id årsstämma 2011 f Sign el< rz~ Jlli----'I_l_Tt_d_ra_gS_b_e_st\_.'r_k_an_d_e ~ forts.

4 ~~ sid 4 (39) KOMMl"NST'{RELSE~ SAMNL\NT~\DESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum ~ ~---~---~ Agardirektiv om försäljning av 10 procent av fastighetsbeståndet 42 Höganäs Energi AB:s årsredovisning för år 2010 samt direktiv till ombud vid årsstämma Höganäs Fjärrvärme AB:s årsredovisning för ar 2010 samt direktiv till ombud vid årsstämma Sänkning av kapitalkostnader på grund av extra avskrivning 4S Ramar för budget 2012 och plan Förslag på ändrade regler för ansökan om vårdnadsbidrag 47 Svar på motion om fragor till kommunfullmäktige 48 Svar på motion om solcellsbelysning på Kvickbadet 49 Svar på motion om sommarjobb till alla ungdomar från årskurs 9 till och med årskurs 3 på gymnasiet 50 Redovisning av ärenden från kommunstyrelsens utskott samt anmälningsärende Utdragsbestyrkande

5 ;:~ sid 5 (39) KOM:\Il'~STYRELSEN SA:\f:\L\~TRA.DESPROTOKOLL ~) Sammanträdesdatum Personalinformation Sammanfning av ärendet Personalchefen lzarolina Håkansson presenterar aktuell personalinformation. ~Sign~I/"if' ' i, ; Utdragsbesrvrkande I..--L---,~~I'-_r_'-4J.l/!t~.---,-1 '

6 KOM:\lUNSTYRELSEN sid 6 (39) SA:\l~L\NTRADESPROTOKOLL Sammanu:ädesdatum Information om ven läckan i Stationshusets annex Sammanfning av ärendet Fastighetschefen Clas Olsson redogör för venläckan i Stationshusets annex som upptäcktes måndagen den 21 februari 2011.

7 A ~~~~ sid 7 (39) KOi\L\reNST':{RELSEN SA':'IM.:\NTR.\.DESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdarum Dm 2010!KKA142 Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby inför samråd Sammanfning av ärendet Samhällsbyggnads förvaltningens planavdelning har tagit fram förslag på en fördjupning av översiktsplanen för Högan~is och Väsby. Syftet med fördjupningen är, utifrån befintliga kvaliteter, skapa en framtidsbild för Höganäs med omnejd. Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 15 februari 2011, 6, Samhällsbyggnadsförvaltningens, planavdelningen, tjänsteskrivelse den 1 februari 2011, Kort skrivelse om fördjupningen av översiktsplanen, FÖP, den 1 februari 2011, Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby (samrådshandling), Traflkunderlag till fördjupad översiktsplan för Höganäs staden den 28 december 2010, Miljökonsekvensbeskrivning (samrådshandling) till den fördjupande översiktsplanen för Höganäs och Väsby. Förslag till beslut på sammanträdet Ordföranden Peter Kovacs (M), GustafWingårdh (M), LlfMolin (C) och Göran Olsson (FP) yrkar bifall till planutskottets förslag föreslå kommunstyrelsen besluta godkänna förslaget till fördjupning av översiktsplan för Höganäs och Väsby inför samråd. Jean-Daniel Maurin (MP) yrkar i tillägg samrådstiden förlängs från 28 dagar till tre månader. Beslutsgång Ordföranden föreslår kommunstyrelsen först tar ställning till planutskottets förslag för därefter ta ställning till Jean-Daniel Maurins (MP) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen godkänner ordförandens propositionsordning. Ordföranden finner kommunstyrelsen bifaller planutskottets förslag till beslut. Ordföranden ställer Jean-Daniel Maurins (MP) tilläggsyrkande mot avslag och flnner kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet. Reservation Jean-Daniel Maurin (MP) reserverar sig mot beslutet om samrådstiden. KS-bilaga 2011/1 Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med planutskottets förslag godkänna förslag till fördjupning av översiktsplan för Höganäs och Väsby, upprättad den 1 februari 2011, inför samråd. Samhällsbyggnads förvaltningen (planavdelningen)! Signc;C U J/11 Utdragsbestyrkande

8 sid 8 (39) ~ KOM"tvICNSTI-:'RELSEN SA~f~L-\~TRADESPROTOKOLL Sammanträdes datum Dm 2011/K.KA040 Ramprogram för södra Viken inför samråd Sammanfning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning har tagit fram förslag på ramprogram för södra Viken. Ramprogrammet ska, tillsammans med gällande fördjupade översiktsplan, utgöra ett underlag för vidare detaljplanering inom området och,-ara vägledande för kommande beslut om Vikens fortsa utveckling. Reviderat ramprogram för södra Viken (programsamrådshandling), den 15 februari 2011, Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 15 februari 2011, 7, Samhällsbyggnads förvaltningens, planavdelning, tjänsteskrivelse den 1 februari 2011, Ramprogram för södra Viken (programsamrådshandling), Preliminär behovsbedömning tillhörande ramprogrammet för södra Viken. Förslag till beslut på sammanträdet GustafWingårdh (Iv1), Ulf Molin (C) och Barbara Struglics-Bogs (KO) yrkar bifall till planutskottets förslag godkänna förslag till ramprogram för södra Viken med tillhörande preliminär behovsbedömning, inför samråd. Lennart Nilsson (S) yrkar bifall till planutskottets förslag till ramprogram med undantag av våningsantalet i ramprogrammet ändras från sex till två-fyra våningar. Beslutsgång Ordföranden föreslår kommunstyrelsen först godkänner förslaget på ramprogram för södra Viken med tillhörande preliminär behovsbedömnidg inför samråd för därefter ta ställning till Lennart :t\rilssons (S) yrkande om vånings antal. Kommunstyrelsen godkänner ordförandens propositionsordning. Ordföranden finner kommunstyrelsen bifaller planutskottets förslag till beslut. Ordföranden föreslår planutskottets förslag om sex våningar ska ställas mot Lennart Nilssons (S) yrkande om våningsantalet ska ändras till två-fyra våningar i ramprogrammet och finner kommunstyrelsen bifaller planutskottets förslag om sex våningar. Omröstning begärs. Ledamöterna godkänner följande beslutsgång: J a-röst för planutskottets förslag. Nej-röst för Lennart Nilssons (S) yrkande. Omröstningsresultat Med 8 ja-röster Peter Kovacs ([v1), Anders Ståhl ~!), Solweig Adam Stjernvall (Iv!), Gustaf Wingårdh (Iv!), Göran Bengtsson (Iv!), Ulf Molin (C), Göran Olsson (FP) och Barbara Struglics Bogs (KO) - för planutskottets förslag och 3 nej-röster - Lennart Nilsson (S), Charlotte Stark (S) och Jean-Oaruel Maurin (MP) - för Lennart Nilssons (S) yrkande, beslutar kommunstyrelsen bifalla planutskottets förslag. forts.

9 ~ KOM:\ICNSTYRELSEN sid 9 (39) SAM;\L-\)JTR.\DESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Reservationer Lennart Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet. Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till ramprogram för södra Viken, upprättat den 15 februari 2011, med tillhörande preliminär behovsbedömning, inför samråd. Samhälls byggnads förvaltningen (planavdelningen)

10 A ~~rlv~ sid 10 (39) KOMivlCNSTI'RELSEN SAM~L\NTRA.DESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum Dm 2010jKKA480 Ansökan om planläggning för del av fastigheten Stubbarp 6:29 i Arild Sammanfning av ärendet Ansökan om planändring har inkommit från fastighetsägaren till Stubbarp 6:29. Agaren vill få möjlighet uppföra ett bostadshus på totalt 200 kvadratmeter. Planavdelningen har i sin planutredrung bedömt planläggning för den aktuella fastigheten inte kan motiveras. Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 15 februari 2011, 4, Samhällsbyggnadsförvaltningens, plan avdelning, tjänsteskrivelse den 18 januari 2011, Planutredning den 18 januari 2011, Ansökan om planändring, inkommen den 15 september Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med planutskottets förslag avslå ansökan om planläggning, till fastighetsägaren meddela det finns en y;jja planlägga området och planen kvarstår i planprioriteringen som oprioriterad och därmed inte tidsbestämd. Samhällsbyggnads förvaltningen (planavdelningen)

11 KOMMCNSTYRELSEN sid 11 (39) SAM1L\.NTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dm 2010jKKA475 Ansökan om planläggning för fastigheten Tunneberga 1 :32 ijonstorp Sammanfning av ärendet Ansökan om planlä&~g har inkommit från fastighetsägaren till Tunneberga 1 :32 ijonstorp. Agaren vill uppföra ett enbostadshus pa nuvarande åkermark som ligger mellan gårdarna och småhusbebyggelsen. Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 15 februari 2011, 5, Samhällsbyggnadsförvaltningens, plan avdelning, tjänsteskrivelse den 17 januari 2011, Planutredning för Tunneberga 1 :32, den 14 december 2010, Ansökan om planläggning, inkommen den 1 september Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med planutskottet uppdra åt planavdelningen genomföra planarbete avseende detaljplan för enbostadshus på fastigheten Tunneberga 1:32 ijonstorp, Höganäs kommun, i planarbetet fastställa om det är lämpligt med ett eller två hus inom planornrådet, delegera genomförandet av detaljplanen till byggnadsnämnden med prioritering enligt rutiner för planprioritering, godkända av kommunstyrelsen den 26 januari Samhällsbyggnadsförvaltningen (plan avdelningen)

12 ,\i~.~ sid 12 (39) KOM11lJNSTYRELSEN SA;\I;\L\NTRADESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum Dnr 2011/Kl<A042 Avtal om nyttjanderätt inom fastigheten Höganäs Farhult 8:9 utmed väg 112 Sammanfning av ärendet Exploateringschefen har lämnat förslag på avtal mellan Höganäs kommun och Svenska stiftelsen för Frälsllingsarmen om nyttjanderätt för ett område om cirka 20 kvadratmeter inom fastigheten Höganäs Farhult 8:9 utmed väg nummer 112. Upplåtelsen sker för på marken anlägga och bibehålla en digital infartsskylt med tillhörande elektrisk installation och kabeldraglling samt ett skyddsräcke utmed väg nummer 112. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 15 februari 2011, 34, Förslag på avtal om nyttjanderätt mellan Höganäs kommun och Svenska stiftelsen för F rälsllingsarmen. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna upprättat avtal mellan Höganäs kommun och Svenska stiftelsen för Frälsllingsarmen om nyttjanderätt för ett område om cirka 20 kvadratmeter inom fastigheten Höganäs Farhult 8:9 utmed väg nummer 112. Samhällsbyggnadsförvaltningen (exploateringschefen) Isignc{lZÄ IUtdragsbestyrkande ~._ ~

13 KOML-.fCNSTYRELSEN sid 13 (39) SA}.IL-.L\NTRADESPROTOKOLL Sammanttädesdatum Dm 2010jKK.A317, 2011jKKA014 Förslag till placering av ny skatepark Sammanfning av ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 juni 2010, 181, uppdra åt beredningsgruppen för användningen av avkastningen från G.W. Nymbergs Stiftelse för Höganäs stad (nedan kallad Nymbergsgruppen), ta fram en kostnadskalkyl och förslag på utformning aven skateboardbana med placering inom Höganäs tätort. Nymbergsgruppen föreslår i skrivelse skateparken placeras direkt söder om Kullagymnasiet i anslutning till väg 111 och önskar kommunstyrelsens godkännande av placeringen innan arbetet går vidare med ansökan om bygglov, projektering samt framtagandet aven kostnadskalkyl. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 1--7 februari 2011, 27, Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 januari Förslag till beslut på sammanträdet Ulf Molin (C), Göran Olsson (FP), Gustaf Wingårdh (t,f) och Charlotte Stark (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag tillstyrka den föreslagna placeringen samt Nymbergsgruppen ska arbeta vidare med planeringen av skateparken. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag tillstyrka den föreslagna placeringen av skateparken direkt söder om Kullagymnasiet, uppdra åt Nymbergsgruppen tillsammans med skateföreningen arbeta vidare med planeringen av skateparken inom den föreslagna placeringen så den kan byggas under hösten Tjänstemännen i beredningsgruppen för användningen av avkastningen från G.W. Nymbergs Stiftelse för Höganäs stad Samhälls byggnadsförvaltningen Utbildningsnämnden (IO'r kännedom) Kultur- och fritids förvaltningen (for kännedom) l'-s_i_gn_hk tz_~a.._?t- fj2vt-ll-'--_....1 Utdragsbestyrkande

14 sid 14 (39) KOMI\fCNSTYRELSEN SAMMANTRADESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum Dm 2011/KKA.015 Sommargågata på en delsträcka av Köpmansgatan Sammanfning av ärendet Samhällsbyggnadsförvalt11ingen har lämnat förslag på under tiden 27 juni - 31 juli 2011 göra om Köpmansgatan till gågata på sträckan mellan Vasagatan och Pridesgatan. I förslaget redm-isas även lösningar för cykeltraflk, för tillfilliga kundparkeringar för butikerna med skrymmande varor samt för flexlinjens traflk. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 15 februari 2011, 33, Samhällsbyggnads förvaltningens ~änsteskrivelse den 18 januari Ytterligare underlag i ärendet JoakimJerner och Lars Strömgren/Handelshögskolan i Stockholm: Gågator och detaljhandel- en studie om införandet av gågator på butiksstråk och dess ekonomiska effekter, Utrednings- och statistikkontoret, Stockholms stad: Intervjuer med kunder på innerstadens huvudgator. BeslutsfOrslag Ulf Molin (C), Göran Olsson (FP), Charlotte Stark (5) och yrkar bifall till arbetsutskottets förslag under tiden 27 juni - 31 juli 2011 göra om Köpmansgatan på sträckan mellan Vasagatan och Pridesgatan till gågata utan bil- och cykeltraflk samt uppdra at samhällsbyggnads förvaltningen genomföra åtgärden i samråd med köpmännen och Skånetraflken. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag under tiden 27 juni 31 juli 2011 göra om Köpmansgatan på sträckan mellan Vasagatan och Pridesgatan till gågata utan bil- och cykeltrafik, uppdra åt samhällsbyggnads förvaltningen genomföra åtgärden i samråd med köpmännen och Skånetraflken. Samhällsbyggnads förvaltningen

15 ,~~\ sid 15 (39) KOMM"CNSn'RELSEN SA;\I~L\NTRL\DESPROTOKOLL ~ Sammanrrädesdatum Dnr 2009/KKA577 Inköp av fastighet till ensamkommande flyktingbarn Sammanfning av ärendet Fastighetsförvaltningen har lämnat förslag på inköp av fastighet till de ensamkommande flyktingbarnen. Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2010, 159, bemyndiga kommunstyrelsen, efter samråd med socialnämnden, förvärva en fastighet avsedd för boende för ensamkommande flyktingbarn, inom en beloppsram för inköp och ombyggnad om totalt 3 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade också fmansiering ska ske genom ianspråktagande av rörelsekapitalet samt förvärvet ska ske skyndsamt. Socialförvaltningens ~änsteskrivelse den februari 2011, Socialnämndens arbetsutskotts beslut den 16 februari 2011, 2, Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 15 februari 2011, 29, Ytterligare underlag i ärendet Fastighetsinformation från mäklaren Anders Johansson om fastigheten Höganäs Lerberget 49: 86 (Skördevägen 77, Östra Lerberget) Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag uppdra åt fastighetschefen Jarmo Niemmen förvälya fastigheten Höganäs Lerberget 49:86. Fastighetsförvaltningen Socialnämnden (fijr känmdom)

16 sid 16 (39) ~ KOMiYfCNS1YRELSEN SA~L\L-\NTRADESPROTOKOLL ~ Sammanträdes datum Dm 2011/KKA013 Samarbetsavtal för samarbetskommitt m Skåne Nordväst Sammanfning av ärendet Samarbetskommitten Skåne Nordväst har översänt förslag till nytt samarbetsavtal för mandatperioden Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 1 februari 2011, 23, Förslag på samarbetsavtal för samarbetskommitten Skåne Nordväst Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag delta i Skåne Nordvästs samarbetskommitte under perioden den 1 januari den 31 december 2014, uppdra kommunstyrelsens ordförande teckna avtal med samarbetskommitten i överensstämmelse med upprättat förslag. Kommunledningskontoret (kommunkansliet)

17 ~,j sid 17 (39) ~;~ KOMML'NSTYRELSEN SAMJ\.L\NTRADESPROTOKOLL Sanunanträdesdatum Dm 2008/KKA601 Förslag till nytt avtal med Köpstaden Höganäs ekonomisk förening om projekt centrumledare Sammanfning av ärendet Konununstyrelsen beslutade 2 december 2008, 222, godkänna upprättat förslag till avtal med Köpstaden Höganäs ekonomisk förening om projekt centrumledare i Höganäs stad. Projektet skapades för uppnå den av parterna gemensanuna visionen för Handelsplats Höganäs Avtalet som tecknades gäller fram till den 31 juli 201 L Köpstaden Höganäs ekonomisk förening har enligt avtalet ensam det fullständiga arbetsgivaransvaret och projektet har finansierats av Köpstaden Höganäs ekonomisk förening, inklusive Höganäs Fastighetsägargrupp, och Höganäs konunun med sanunanlagt 250 tkr vardera under projektets tre år. Konununstyrelsens näringslivsutskotts beslut den 3 februari 2011, Avtal med Köpstaden Höganäs ekonomisk förening om projekt centrumledare i Höganäs stad för perioden den 1 augusti 2008 till den 31 juli Förslag till beslut på sammanträdet Ulf Molin (C), Gustaf Wingårdh 0\1) och Lennart Nilsson (S) yrkar bifall till näringslivsutskottets förslag ge konununens representanter i cityutvecklingsgruppen i uppdrag framföra konununen vill ingå nytt avtal med Köpstaden Höganäs ekonomisk förening om forts projekt centrumledare för perioden den 1 augusti 2011 den 31 juli 2014 under förutsättning Köpstaden Höganäs ekonomisk förening medfinansierar projektet med 50 procent, det vill säga 250 tkr per år. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med näringslivsutskottets förslag konununens representanter i ciryutvecklingsgruppen i uppdrag framföra konununen vill ingå nytt avtal med Köpstaden Höganäs ekonomisk förening om forts projekt centrumledare för perioden den 1 augusti den 31 juli 2014 under förutsättning Köpstaden Höganäs ekonomisk förening medfinansierar projektet med 50 procent, det v-ill säga 250 tkr per år. Konununens representanter i cityutvecklingsgruppen

18 ~ sid 18 (39),'1,I!l~ KOMi\lL'NSTYRELSEN SAi\L\L\N~\DESPROTOKOLL ~/ Sammanträdesdatum Dur 2011 /KKA045 Förfrågan från Moderna Museet om Siri Derkert gobelängen Sammanfning av ärendet Moderna Museet i Stockholm har ställt en förfrågan till kommunen om få låna gobelängen "Vad sjunger fåglarna?" av Siri Demkert mellan den 28 maj och 4 september Gobelängen är placerad i Stadshusets sessionssal och har tidigare lånats ut till utställningar. Kommunen har ingen policy för utlåning av konstverk utan lämplighetsbedömning sker inför,-arje enskild förfrågan. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 15 februari 2011, 36, Kultur- och fritids förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 februari 2011, Förfrågan från Moderna Museet, inkommen den 2 februari 201 L Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag låna ut gobelängen "Vad sjunger fåglarna" av Siri Derkert till Moderna Museet, konserveringen av gobelängen bekostas genom avkastningen från Nymbergs fond. Kultur- och fritids förvaltningen Kommunledningskontoret (ekonomiavdelningen)

19 KOJ\L\IL'NSTYRELSEN sid 19 (39) SAJ\fJ\L\NTRADESPROTOKOU. Sammanträdes datum Information om projekt Ungack och samordningsförbundet FINSAM Sammanfning av ärendet Chefen för utvecklingscentrum och projektledaren för FINSAM Anneli Söderhjelm informerar om projekt Ungack under år 2010 och om samordnings förbundet FINSAl\L

20 0,;rM sid 20 (39) KO;\L\fLJNSTYRELSE0I SAM\lANTRADESPROTOKOLL ~ Sammanträdes datum Dnr 2010jKoF22 Fördelning av års bidrag 2011 till kulturföreningar Sammanfning av ärendet Kultur- och fritids förvaltningen har lämnat förslag på fördelning ay årsbidrag till kulturföreningar för verksamheten I budgeten flnns avs kronor. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts beslut den 14 februari 2011, 8, Kultur- och fritids förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 februari Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kultur- och fritids utskottets förslag godkänna förslaget till fördelning av årsbidrag 2011 till kulturföreningar i kommunen. Kultur- och fritids förvaltningen 1Jtdragsbestyrkande

21 ;~~ sid 21 (39) KOMi\ICNSTYRELSE~ SAMivL\NTfu\D ESPROTOKOLL ~ Sammanträdes datum S Dm 2011 /KKA043 Nominering av ledamot till förtroendeuppdrag till föreningen Svenskt Ven Sammanfning av ärendet Valberedningen för föreningen Syenskt Ven har skickat en förfrågan till sina medlemmar nominera ledamöter till förtroendeuppdrag inom föreningen. Nomineringarna ska vara valberedningen tillhanda senast den 1 mars Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 15 februari 2011, 35, Förfrågan från valberedningen för föreningen Svenskt Ven, inkommen den 1 februari Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag föreslå Ulf Molin (C) till styrelsen för föreningen Svenskt Ven. Föreningen Svenskt Ven Ulf Molin U tdrags bestyrkande

22 ,~l,. sid 22 (39) KOi\L\IUNSTYRELSEN SAM~L\.NTR..\DESPROTOKOLL ~ Sammanträdes datum Dnr 2010/KKA547 Val av ledamot till handikapprådet samt förslag till revidering av sammansättningen i rådet Sammanfning av ärendet Enligt KFS 2008:14, arbetsordning för kommunala handikapprådet i Höganäs kommun, ska en ledamot väljas från kultur- och fritidsnämnden. Kultut- och fritidsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 14 februari 2011 och beslutade föreslå kommunstyrelsen revidera arbetsordningen för kommunala handikapprådet avseende sammansättningen av ledamöter i syfte det ska ingå en ledamot från kultur- och fritidsutskottet i rådet samt bordlägga val av ledamot från kultur- och fritidsutskottet till utskottets sammanträde den 21 mars Kommunstyrelsen beslutade den 4 december 2007, 251, utse Ulf Molin (C) till representant i handikapprådet fram till och med år Kommunstyrelsens kultut- och fritidsutskotts beslut den 14 februari 2011, 5, Arbetsordning för kommunala handikapprådet, KFS 2008:14. Kommunstyrelsen beslutar utse Ulf Molin (C) till kommunstyrelsens representant i handikapprådet t o m år 2014, föreslå socialnämnden justera arbetsordningen för rådet avseende sammansättningen av ledamöter i syfte det ska ingå en ledamot från kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Sodalnämnden VlfMolin

23 flå-};! sid 23 (39) KOtvIMT.:NSTYRELSEN SAM;'vL\NTRADESPROTOKOLL ~~ Sammanträdes datum Dm 2011/~-\106 Uppdrag ta fram arbetsordning för brottsförebyggande rådet Sammanfning av ärendet Vid kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 14 februari 2011 lyftes frågan om representation i det brottsförebyggande rådet. Under förra mandatperioden representerades kultur- och fritids frågorna aven ledamot från nämnden och en tjänsteman från förvaltningen. Brottsförebyggande rådet har ingen beslutad arbetsordning för sin verksamhet. Kultur- och fritidsutskottets beslut den 14 februari 2011, 7. Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunkansliet omgående ta fram en arbetsordning för det brottsförebyggande rådet. Kornmunledningskon toret (kommunkansliet) I Signcf-/(JA- i 0tdragsbestyrkande I

24 A <~~ sid 24 (39) KOM,\,n::-JSTYRELSEN SAj\L\L-\~TRADESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum Dur 2010/1<KA571 Avskrivning av lån till Svedbergs gymnastik- och idrottsförening Sammanfning av ärendet Ekonomiavdelningen har lämnat förslag på avskriva de två lån (65 tkr) som Syedbergs gymnastik- och idrottsförening tecknade med Jonstorps kommun åren 1966 och Föreningen har sedan lånen tecknades varken amorterat på skulden eller betalat någon ränta. Ekonomiavdelningen har gjort bedömningen kommunen sannolikt inte kommer få tillbaka det utlånade beloppet. Ekonomichefen redovisar på sammanträdet vilka räme- och amorterings fria lån som Höganäs kommun lämnat. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut den 1--7 februari 2011, 21, Kommunledningskontorets, ekonomiavdelningen, tjänsteskrivelse den 3 januari 2011, Arbetsutskottets beslut den 14 december 2010, 330, Kommunledningskontorets, ekonomiavdelningen, tjänsteskrivelse inklusive bilagor den 18 november Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag avskriva fordran på Svedbergs gymnastik- och idrottsförening om kronor, återlämna pantbreven till föreningen. Kommunledningskontoret (ekonomiavdelningen)

25 ~}, sid 2S (39) KOMMCNsnRELSEN SAM"fvL\NTR)\'DESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum Dnr 2011 /KKA062 Höganäs kommuns årsredovisning för år 2010 Sammanfning av ärendet Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har överlämnat årsredovisning för år Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag den 15 februari 2011, 37, Kommunledningskontorets, ekonomiavdelningen, tjänsteskrivelse den 14 februari 2011, Höganäs kommuns årsredovisning för Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna upprättad årsredovisning för år 2010, fastställa resultaträkning för år 2010 och balansräkning per 31 december 2010 i enlighet med årsredovisningen, 30 mnkr av årets resultat avsätts till pensionsfonden. Kommunstyrelsen beslutar inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet, överlämna årsredovisningen för år 2010 till kommunens revision. Kommunledningskontoret (ekonomiavdelningen) Revisionen Kommunfullmäktige I Signcf"-IL- ~ I Utdragsbesryrkande ---'

26 <~.J';, sid 26 (39) KOlvL\fCNSn'RELSEN SAlvL\L\NTRADESPROTOKOLL ~ Sammanträdes datum Dm 2011 /KKA066 AB Höganäshems årsredovisning för år 2010 samt direktiv till ombud vid årsstämma 2011 Sammanfning av ärendet Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har överlämnat AB Höganäshems årsredovisning för år Peter Kovacs (M) är utsedd till kommunens ombud vid bolagsstämma med AB Höganäshem t.o.m med Ulf Molin CC) som ersättare. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den februari 2011, 38, Kommunledningskontorets, ekonomiavdelningen, tjänsteskrivelse den 11 februari 2011, AB Höganäshems årsredovisning. Jäv Lennart Nilsson (S) anmäler jäv och deltar vare sig inte i handläggningen av ärendet eller i beslutet. Inger Nilsson (V) ersätter. Kommunstyrelsen beslutar överlämna årsredovisningen till kommunfullinäktige för kännedom, vid AB Höganäshems årsstämma 2011 uppdra följande åt kommunens ombud 1. överlämna ägardirektivet, antaget av kommunfullmäktige den 16 december 2010, 150, 2. föreslå resultat- och balansräkningen fastställs, 3. föreslå bifall till revisorernas förslag om ansvarsfrihet för den verkställande direktören och styrelsen, 4. föreslå beslut om vinstutdelning med kronor, 5. föreslå den återstående ansamlade vinsten ,17 kronor balanseras i ny räkning. Kommunfullmäktige Peter Kovacs Ulf Molin I Si~t<-~ fljt- etdragsbestyrkande

27 ~. sid 27 (39) ~~. KOi\1l\ICNSTYRELSEN SAM1L\)JTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2011/KKA099 Ägardirektiv om försäljning av 10 procent av fastighetsbeståndet Sammanfning av ärendet Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande tagit fram förslag på försäljning av ytterligare 10 procent av AB Höganäshems fastighetsbestånd. Peter Kovacs (M) är utsedd till kommunens ombud vid bolagsstämma med AB Höganäshem t.o.m med CIf Molin (C) som ersättare. Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 1 mars Förslag till beslut på sammanträdet Ordföranden Peter Kovacs (M) yrkar kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uppdra åt AB Höganäshem inleda en process för försäljning av cirka 10 procent av sitt nuvarande fastighetsbestånd, försäljningen ska ske under gällande mandatperiod, försäljningsprocessen ska ske i samråd med kommunstyrelsen samt bemyndiga kommunstyrelsen i samråd med AB Höganäshems styrelse genomföra försäljningen. Gustaf Wingårdh (11) yrkar bifall till ordförandens yrkande. Lennart Nilsson (S) yrkar avslag på ordförandens yrkande. Beslutsgång Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot Lennart Nilssons (S) yrkande och finner kommunstyrelsen bifaller ordförandens yrkande. Omröstning begärs. Ledamöterna godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för ordförandens yrkande. Nej-röst för Lennart Nilssons (S) yrkande. Omröstningsres ultat Med 8 ja-röster - Peter Kovacs (l\1), Anders Ståhl (M), Solweig Adam Stjernvall (11), Gustaf Wingårdh (ly1), Göran Bengtsson (lyl), Ulf Molin (C), Ros-Mari Paulsson (FP) och Barbara Struglics-Bogs (KD) för ordförandens yrkande och 3 nej-röster - Lennart Nilsson (S), Charlotte Stark (S) och Jean-Daniel Maurin (NIP) för Lennart Nilssons (S) yrkande, beslutar kommunstyrelsen bifalla ordförandens yrkande. Reservation Lennart Nilsson (S) och Charlotte Stark (S) reserverar sig mot beslutet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta uppdra åt AB Höganäshem inleda en process för försäljning av cirka 10 procent av sitt nuvarande fastighetsbestånd, försäljningen ska ske under gällande mandatperiod, for/j.

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2015-09-08 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Ulf Molin (C), 1:e vice ordförande Ros-Mari Paulsson (FP)

Läs mer

Göran Engfors (M) Nils Eyton (M)

Göran Engfors (M) Nils Eyton (M) sid 1 (13) Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Inga-Maj Hult (KD) Håkan Göthe (M), 1:e vice ordf Bengt Silfverstrand (S) Péter Kovács (M) Sven Augustsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Marie Tidedal (M), Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S)

Marie Tidedal (M), Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Blad 1(13) Plats och tid: Höganäs stadshus 18.00 19.45 Närvarande: Ordförande: Ledamöter: Pia Möller (M) Marie Tidedal (M), Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Charlotta Bermhagen (M) Britt-Marie Kahl (M) Olof Suneson (M) Britt-Marie Andersson (C) Peter Graff (S) Ann-Margreth Larsson (S)

Charlotta Bermhagen (M) Britt-Marie Kahl (M) Olof Suneson (M) Britt-Marie Andersson (C) Peter Graff (S) Ann-Margreth Larsson (S) SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-03-16 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00-17.00 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 tisdag 12 februari 2013 klockan 13.00-16.30 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Anders Ståhl. Gunvor Andersson (m) Ulf Molin (c), 1:e vice ordf Göran Olsson (fp) Sven Augustsson (s), 2:e vice ordf Alexander Harich (s)

Anders Ståhl. Gunvor Andersson (m) Ulf Molin (c), 1:e vice ordf Göran Olsson (fp) Sven Augustsson (s), 2:e vice ordf Alexander Harich (s) sid 1 (23) Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedd justera Sekreterare Péter Kovács (m) Boel Olsson Litström (m) Jan Wåhlin (m) Anders Ståhl (m)

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN 1 (12) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Daniel Svensson (M) Hans Grahn (M) Per-Erik Lundberg (S) Anita Bäck (KD) Annica Elvefors (FP)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 16 Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP)

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP) 2013-04-29 (5) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Utses att justera, 5:2 Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07 Ordf. Michaela Fletcher Sjöman (NI), l:e vice ordf. Elisabeth

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tid: kl 19.00 20.00 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 22 maj, klockan 15.00 Paragrafer: 27-33 Utses att justera: Uno Ekberg (S)

Läs mer

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22 Blad 1(18) Plats och tid: Höganäs stadshus 18.00 19.30 Närvarande: Ordförande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-10-22 08:00-09:00 216-220 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Peter Friberg (M)

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-09-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-09-19 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-09-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-09-19 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-09-07 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-09-19 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-15.10 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1 2010-02-17 1 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-21.05 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagare Utses justera Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Bo Anderberg, vd Mellanskånes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00 ... lill BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2014-05-28 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare Kommunkontoret, Astrakanen,

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer