Sammanträdes datum HÖGANÄS KOMMUN. Peter Kovacs (M)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdes datum 2011-03-01 HÖGANÄS KOMMUN. Peter Kovacs (M)"

Transkript

1 ~..) sid 1 (39) KO~lML'NS1YRELSEN SAMrvL\NTR1\DESPROTOKOLL ~. Sammanträdes datum Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej ~änstgörande ersättare Övriga Sekreterare Sammanträdestid Peter Kovacs (M) Anders Ståhl 0\'I) Solweig Adam Stjernvall ~I) GustafWingårdh ~I) Göran Bengtsson ~I). Ulf Molin Cc), 1:e vice ordförande Göran O 1sson (FP), (jänstgiir till och med 33/kl Il. 15 Lennart Nilsson (S), 2:e VIce ordförande, (jänstgiir 20-39, -I l-51 Jean-Daniel Maurin (tvfp) Ros-Mari Paulsson (FP), närvararfrån och med 22/kl {jänstgiirfrån och med 3-1/kl Barbara Struglics-Bogs (KD) Charlotte Stark (S) Inger Nilsson ev), (jänjtgör under 40 Bo Brantmark (IvI) L'lrika Adsersen (FP) Emilie Nilsson (FP) tf kommunchefen/ekonomichefen Herman Crespin personalchefen Karolina Håkansson kanslichefen Torsten Rosin fastighetschefen Clas Olsson samhällsbyggnadschefen Kerstin Nilermark planchefen.tv1ila Sladic planarkitekten Jacob von Post chefen för utvecklings centrum/projektledaren Anneli Söderhjelm kommunjuristen Helena Göransson kommunsekreteraren Karin Runhagen kl KS Justering Utsedd justera Jean-Daniel Maurin ~lp) Underskrifter Sekreterare jortj.

2 ~.l, sid 2 (39) KOMivfl'NST'{RELSEN SAMivL\NTRADESPROTOKOll ~ Sammanträdes datum Ordförande Peter Ko'nies ((vi) Justerande ~.... Jean- Tillkännagiyandet av justeringen har den 7,/?-; 020// anslagits på kommunens anslagsz;~j:o ~ Anslaget nedtaget den (I' isignckr-. ~~UtdragSbestyrkande

3 ~\ sid 3 (39) KOr..L\ICNSTYRELSEN SXNL\L\NT~\DESPROTOKOLL ~ Sammanträdes datum Förteckning 20 Personalinformation 21 Information om venläckan i Stationshusets annex 22 Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby inför samråd 23 Ramprogram för södra Viken inför samråd 24 Ansökan om planläggning för del av fastigheten Stubbarp 6:29 i Arild 25 Ansökan om planläggning för fastigheten Tunneberga 1 :32 i Jonstorp 26 Avtal om nyt*nderätt inom fastigheten Höganäs Farhult 8:9 utmed väg Förslag till placering av ny skatepark 28 Sommargågata på en delsträcka av Köpmansgatan 29 Inköp av fastighet till ensamkommande flyktingbam 30 Samarbetsavtal för samarbetskommitten Skåne Nordväst Förslag till nytt avtal med Köpstaden Höganäs ekonomisk förening om projekt centrumledare 32 Förfrågan från Moderna Museet om Siri Derkert gobelängen 33 Information om projekt Ungack och samordnings förbundet FINSAM 34 Fördelning av årsbidrag 2011 till kulturföreningar 3S Nominering av ledamot till förtroendeuppdrag till föreningen Svenskt Ven 36 Val av ledamot till handikapprådet samt förslag till revidering av sammansättningen i rådet 37 Uppdrag ta fram arbetsordning för brottsförebyggande nidet 38 Avskrivning av lån till Svedbergs gymnastik- och idrottsförening 39 Höganäs kommuns årsredovisning för år AB Höganäshems årsredovisning för år 2010 samt direktiv till ombud v-id årsstämma 2011 f Sign el< rz~ Jlli----'I_l_Tt_d_ra_gS_b_e_st\_.'r_k_an_d_e ~ forts.

4 ~~ sid 4 (39) KOMMl"NST'{RELSE~ SAMNL\NT~\DESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum ~ ~---~---~ Agardirektiv om försäljning av 10 procent av fastighetsbeståndet 42 Höganäs Energi AB:s årsredovisning för år 2010 samt direktiv till ombud vid årsstämma Höganäs Fjärrvärme AB:s årsredovisning för ar 2010 samt direktiv till ombud vid årsstämma Sänkning av kapitalkostnader på grund av extra avskrivning 4S Ramar för budget 2012 och plan Förslag på ändrade regler för ansökan om vårdnadsbidrag 47 Svar på motion om fragor till kommunfullmäktige 48 Svar på motion om solcellsbelysning på Kvickbadet 49 Svar på motion om sommarjobb till alla ungdomar från årskurs 9 till och med årskurs 3 på gymnasiet 50 Redovisning av ärenden från kommunstyrelsens utskott samt anmälningsärende Utdragsbestyrkande

5 ;:~ sid 5 (39) KOM:\Il'~STYRELSEN SA:\f:\L\~TRA.DESPROTOKOLL ~) Sammanträdesdatum Personalinformation Sammanfning av ärendet Personalchefen lzarolina Håkansson presenterar aktuell personalinformation. ~Sign~I/"if' ' i, ; Utdragsbesrvrkande I..--L---,~~I'-_r_'-4J.l/!t~.---,-1 '

6 KOM:\lUNSTYRELSEN sid 6 (39) SA:\l~L\NTRADESPROTOKOLL Sammanu:ädesdatum Information om ven läckan i Stationshusets annex Sammanfning av ärendet Fastighetschefen Clas Olsson redogör för venläckan i Stationshusets annex som upptäcktes måndagen den 21 februari 2011.

7 A ~~~~ sid 7 (39) KOi\L\reNST':{RELSEN SA':'IM.:\NTR.\.DESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdarum Dm 2010!KKA142 Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby inför samråd Sammanfning av ärendet Samhällsbyggnads förvaltningens planavdelning har tagit fram förslag på en fördjupning av översiktsplanen för Högan~is och Väsby. Syftet med fördjupningen är, utifrån befintliga kvaliteter, skapa en framtidsbild för Höganäs med omnejd. Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 15 februari 2011, 6, Samhällsbyggnadsförvaltningens, planavdelningen, tjänsteskrivelse den 1 februari 2011, Kort skrivelse om fördjupningen av översiktsplanen, FÖP, den 1 februari 2011, Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby (samrådshandling), Traflkunderlag till fördjupad översiktsplan för Höganäs staden den 28 december 2010, Miljökonsekvensbeskrivning (samrådshandling) till den fördjupande översiktsplanen för Höganäs och Väsby. Förslag till beslut på sammanträdet Ordföranden Peter Kovacs (M), GustafWingårdh (M), LlfMolin (C) och Göran Olsson (FP) yrkar bifall till planutskottets förslag föreslå kommunstyrelsen besluta godkänna förslaget till fördjupning av översiktsplan för Höganäs och Väsby inför samråd. Jean-Daniel Maurin (MP) yrkar i tillägg samrådstiden förlängs från 28 dagar till tre månader. Beslutsgång Ordföranden föreslår kommunstyrelsen först tar ställning till planutskottets förslag för därefter ta ställning till Jean-Daniel Maurins (MP) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen godkänner ordförandens propositionsordning. Ordföranden finner kommunstyrelsen bifaller planutskottets förslag till beslut. Ordföranden ställer Jean-Daniel Maurins (MP) tilläggsyrkande mot avslag och flnner kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet. Reservation Jean-Daniel Maurin (MP) reserverar sig mot beslutet om samrådstiden. KS-bilaga 2011/1 Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med planutskottets förslag godkänna förslag till fördjupning av översiktsplan för Höganäs och Väsby, upprättad den 1 februari 2011, inför samråd. Samhällsbyggnads förvaltningen (planavdelningen)! Signc;C U J/11 Utdragsbestyrkande

8 sid 8 (39) ~ KOM"tvICNSTI-:'RELSEN SA~f~L-\~TRADESPROTOKOLL Sammanträdes datum Dm 2011/K.KA040 Ramprogram för södra Viken inför samråd Sammanfning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning har tagit fram förslag på ramprogram för södra Viken. Ramprogrammet ska, tillsammans med gällande fördjupade översiktsplan, utgöra ett underlag för vidare detaljplanering inom området och,-ara vägledande för kommande beslut om Vikens fortsa utveckling. Reviderat ramprogram för södra Viken (programsamrådshandling), den 15 februari 2011, Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 15 februari 2011, 7, Samhällsbyggnads förvaltningens, planavdelning, tjänsteskrivelse den 1 februari 2011, Ramprogram för södra Viken (programsamrådshandling), Preliminär behovsbedömning tillhörande ramprogrammet för södra Viken. Förslag till beslut på sammanträdet GustafWingårdh (Iv1), Ulf Molin (C) och Barbara Struglics-Bogs (KO) yrkar bifall till planutskottets förslag godkänna förslag till ramprogram för södra Viken med tillhörande preliminär behovsbedömning, inför samråd. Lennart Nilsson (S) yrkar bifall till planutskottets förslag till ramprogram med undantag av våningsantalet i ramprogrammet ändras från sex till två-fyra våningar. Beslutsgång Ordföranden föreslår kommunstyrelsen först godkänner förslaget på ramprogram för södra Viken med tillhörande preliminär behovsbedömnidg inför samråd för därefter ta ställning till Lennart :t\rilssons (S) yrkande om vånings antal. Kommunstyrelsen godkänner ordförandens propositionsordning. Ordföranden finner kommunstyrelsen bifaller planutskottets förslag till beslut. Ordföranden föreslår planutskottets förslag om sex våningar ska ställas mot Lennart Nilssons (S) yrkande om våningsantalet ska ändras till två-fyra våningar i ramprogrammet och finner kommunstyrelsen bifaller planutskottets förslag om sex våningar. Omröstning begärs. Ledamöterna godkänner följande beslutsgång: J a-röst för planutskottets förslag. Nej-röst för Lennart Nilssons (S) yrkande. Omröstningsresultat Med 8 ja-röster Peter Kovacs ([v1), Anders Ståhl ~!), Solweig Adam Stjernvall (Iv!), Gustaf Wingårdh (Iv!), Göran Bengtsson (Iv!), Ulf Molin (C), Göran Olsson (FP) och Barbara Struglics Bogs (KO) - för planutskottets förslag och 3 nej-röster - Lennart Nilsson (S), Charlotte Stark (S) och Jean-Oaruel Maurin (MP) - för Lennart Nilssons (S) yrkande, beslutar kommunstyrelsen bifalla planutskottets förslag. forts.

9 ~ KOM:\ICNSTYRELSEN sid 9 (39) SAM;\L-\)JTR.\DESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Reservationer Lennart Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet. Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till ramprogram för södra Viken, upprättat den 15 februari 2011, med tillhörande preliminär behovsbedömning, inför samråd. Samhälls byggnads förvaltningen (planavdelningen)

10 A ~~rlv~ sid 10 (39) KOMivlCNSTI'RELSEN SAM~L\NTRA.DESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum Dm 2010jKKA480 Ansökan om planläggning för del av fastigheten Stubbarp 6:29 i Arild Sammanfning av ärendet Ansökan om planändring har inkommit från fastighetsägaren till Stubbarp 6:29. Agaren vill få möjlighet uppföra ett bostadshus på totalt 200 kvadratmeter. Planavdelningen har i sin planutredrung bedömt planläggning för den aktuella fastigheten inte kan motiveras. Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 15 februari 2011, 4, Samhällsbyggnadsförvaltningens, plan avdelning, tjänsteskrivelse den 18 januari 2011, Planutredning den 18 januari 2011, Ansökan om planändring, inkommen den 15 september Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med planutskottets förslag avslå ansökan om planläggning, till fastighetsägaren meddela det finns en y;jja planlägga området och planen kvarstår i planprioriteringen som oprioriterad och därmed inte tidsbestämd. Samhällsbyggnads förvaltningen (planavdelningen)

11 KOMMCNSTYRELSEN sid 11 (39) SAM1L\.NTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dm 2010jKKA475 Ansökan om planläggning för fastigheten Tunneberga 1 :32 ijonstorp Sammanfning av ärendet Ansökan om planlä&~g har inkommit från fastighetsägaren till Tunneberga 1 :32 ijonstorp. Agaren vill uppföra ett enbostadshus pa nuvarande åkermark som ligger mellan gårdarna och småhusbebyggelsen. Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 15 februari 2011, 5, Samhällsbyggnadsförvaltningens, plan avdelning, tjänsteskrivelse den 17 januari 2011, Planutredning för Tunneberga 1 :32, den 14 december 2010, Ansökan om planläggning, inkommen den 1 september Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med planutskottet uppdra åt planavdelningen genomföra planarbete avseende detaljplan för enbostadshus på fastigheten Tunneberga 1:32 ijonstorp, Höganäs kommun, i planarbetet fastställa om det är lämpligt med ett eller två hus inom planornrådet, delegera genomförandet av detaljplanen till byggnadsnämnden med prioritering enligt rutiner för planprioritering, godkända av kommunstyrelsen den 26 januari Samhällsbyggnadsförvaltningen (plan avdelningen)

12 ,\i~.~ sid 12 (39) KOM11lJNSTYRELSEN SA;\I;\L\NTRADESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum Dnr 2011/Kl<A042 Avtal om nyttjanderätt inom fastigheten Höganäs Farhult 8:9 utmed väg 112 Sammanfning av ärendet Exploateringschefen har lämnat förslag på avtal mellan Höganäs kommun och Svenska stiftelsen för Frälsllingsarmen om nyttjanderätt för ett område om cirka 20 kvadratmeter inom fastigheten Höganäs Farhult 8:9 utmed väg nummer 112. Upplåtelsen sker för på marken anlägga och bibehålla en digital infartsskylt med tillhörande elektrisk installation och kabeldraglling samt ett skyddsräcke utmed väg nummer 112. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 15 februari 2011, 34, Förslag på avtal om nyttjanderätt mellan Höganäs kommun och Svenska stiftelsen för F rälsllingsarmen. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna upprättat avtal mellan Höganäs kommun och Svenska stiftelsen för Frälsllingsarmen om nyttjanderätt för ett område om cirka 20 kvadratmeter inom fastigheten Höganäs Farhult 8:9 utmed väg nummer 112. Samhällsbyggnadsförvaltningen (exploateringschefen) Isignc{lZÄ IUtdragsbestyrkande ~._ ~

13 KOML-.fCNSTYRELSEN sid 13 (39) SA}.IL-.L\NTRADESPROTOKOLL Sammanttädesdatum Dm 2010jKK.A317, 2011jKKA014 Förslag till placering av ny skatepark Sammanfning av ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 juni 2010, 181, uppdra åt beredningsgruppen för användningen av avkastningen från G.W. Nymbergs Stiftelse för Höganäs stad (nedan kallad Nymbergsgruppen), ta fram en kostnadskalkyl och förslag på utformning aven skateboardbana med placering inom Höganäs tätort. Nymbergsgruppen föreslår i skrivelse skateparken placeras direkt söder om Kullagymnasiet i anslutning till väg 111 och önskar kommunstyrelsens godkännande av placeringen innan arbetet går vidare med ansökan om bygglov, projektering samt framtagandet aven kostnadskalkyl. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 1--7 februari 2011, 27, Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 januari Förslag till beslut på sammanträdet Ulf Molin (C), Göran Olsson (FP), Gustaf Wingårdh (t,f) och Charlotte Stark (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag tillstyrka den föreslagna placeringen samt Nymbergsgruppen ska arbeta vidare med planeringen av skateparken. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag tillstyrka den föreslagna placeringen av skateparken direkt söder om Kullagymnasiet, uppdra åt Nymbergsgruppen tillsammans med skateföreningen arbeta vidare med planeringen av skateparken inom den föreslagna placeringen så den kan byggas under hösten Tjänstemännen i beredningsgruppen för användningen av avkastningen från G.W. Nymbergs Stiftelse för Höganäs stad Samhälls byggnadsförvaltningen Utbildningsnämnden (IO'r kännedom) Kultur- och fritids förvaltningen (for kännedom) l'-s_i_gn_hk tz_~a.._?t- fj2vt-ll-'--_....1 Utdragsbestyrkande

14 sid 14 (39) KOMI\fCNSTYRELSEN SAMMANTRADESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum Dm 2011/KKA.015 Sommargågata på en delsträcka av Köpmansgatan Sammanfning av ärendet Samhällsbyggnadsförvalt11ingen har lämnat förslag på under tiden 27 juni - 31 juli 2011 göra om Köpmansgatan till gågata på sträckan mellan Vasagatan och Pridesgatan. I förslaget redm-isas även lösningar för cykeltraflk, för tillfilliga kundparkeringar för butikerna med skrymmande varor samt för flexlinjens traflk. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 15 februari 2011, 33, Samhällsbyggnads förvaltningens ~änsteskrivelse den 18 januari Ytterligare underlag i ärendet JoakimJerner och Lars Strömgren/Handelshögskolan i Stockholm: Gågator och detaljhandel- en studie om införandet av gågator på butiksstråk och dess ekonomiska effekter, Utrednings- och statistikkontoret, Stockholms stad: Intervjuer med kunder på innerstadens huvudgator. BeslutsfOrslag Ulf Molin (C), Göran Olsson (FP), Charlotte Stark (5) och yrkar bifall till arbetsutskottets förslag under tiden 27 juni - 31 juli 2011 göra om Köpmansgatan på sträckan mellan Vasagatan och Pridesgatan till gågata utan bil- och cykeltraflk samt uppdra at samhällsbyggnads förvaltningen genomföra åtgärden i samråd med köpmännen och Skånetraflken. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag under tiden 27 juni 31 juli 2011 göra om Köpmansgatan på sträckan mellan Vasagatan och Pridesgatan till gågata utan bil- och cykeltrafik, uppdra åt samhällsbyggnads förvaltningen genomföra åtgärden i samråd med köpmännen och Skånetraflken. Samhällsbyggnads förvaltningen

15 ,~~\ sid 15 (39) KOMM"CNSn'RELSEN SA;\I~L\NTRL\DESPROTOKOLL ~ Sammanrrädesdatum Dnr 2009/KKA577 Inköp av fastighet till ensamkommande flyktingbarn Sammanfning av ärendet Fastighetsförvaltningen har lämnat förslag på inköp av fastighet till de ensamkommande flyktingbarnen. Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2010, 159, bemyndiga kommunstyrelsen, efter samråd med socialnämnden, förvärva en fastighet avsedd för boende för ensamkommande flyktingbarn, inom en beloppsram för inköp och ombyggnad om totalt 3 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade också fmansiering ska ske genom ianspråktagande av rörelsekapitalet samt förvärvet ska ske skyndsamt. Socialförvaltningens ~änsteskrivelse den februari 2011, Socialnämndens arbetsutskotts beslut den 16 februari 2011, 2, Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 15 februari 2011, 29, Ytterligare underlag i ärendet Fastighetsinformation från mäklaren Anders Johansson om fastigheten Höganäs Lerberget 49: 86 (Skördevägen 77, Östra Lerberget) Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag uppdra åt fastighetschefen Jarmo Niemmen förvälya fastigheten Höganäs Lerberget 49:86. Fastighetsförvaltningen Socialnämnden (fijr känmdom)

16 sid 16 (39) ~ KOMiYfCNS1YRELSEN SA~L\L-\NTRADESPROTOKOLL ~ Sammanträdes datum Dm 2011/KKA013 Samarbetsavtal för samarbetskommitt m Skåne Nordväst Sammanfning av ärendet Samarbetskommitten Skåne Nordväst har översänt förslag till nytt samarbetsavtal för mandatperioden Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 1 februari 2011, 23, Förslag på samarbetsavtal för samarbetskommitten Skåne Nordväst Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag delta i Skåne Nordvästs samarbetskommitte under perioden den 1 januari den 31 december 2014, uppdra kommunstyrelsens ordförande teckna avtal med samarbetskommitten i överensstämmelse med upprättat förslag. Kommunledningskontoret (kommunkansliet)

17 ~,j sid 17 (39) ~;~ KOMML'NSTYRELSEN SAMJ\.L\NTRADESPROTOKOLL Sanunanträdesdatum Dm 2008/KKA601 Förslag till nytt avtal med Köpstaden Höganäs ekonomisk förening om projekt centrumledare Sammanfning av ärendet Konununstyrelsen beslutade 2 december 2008, 222, godkänna upprättat förslag till avtal med Köpstaden Höganäs ekonomisk förening om projekt centrumledare i Höganäs stad. Projektet skapades för uppnå den av parterna gemensanuna visionen för Handelsplats Höganäs Avtalet som tecknades gäller fram till den 31 juli 201 L Köpstaden Höganäs ekonomisk förening har enligt avtalet ensam det fullständiga arbetsgivaransvaret och projektet har finansierats av Köpstaden Höganäs ekonomisk förening, inklusive Höganäs Fastighetsägargrupp, och Höganäs konunun med sanunanlagt 250 tkr vardera under projektets tre år. Konununstyrelsens näringslivsutskotts beslut den 3 februari 2011, Avtal med Köpstaden Höganäs ekonomisk förening om projekt centrumledare i Höganäs stad för perioden den 1 augusti 2008 till den 31 juli Förslag till beslut på sammanträdet Ulf Molin (C), Gustaf Wingårdh 0\1) och Lennart Nilsson (S) yrkar bifall till näringslivsutskottets förslag ge konununens representanter i cityutvecklingsgruppen i uppdrag framföra konununen vill ingå nytt avtal med Köpstaden Höganäs ekonomisk förening om forts projekt centrumledare för perioden den 1 augusti 2011 den 31 juli 2014 under förutsättning Köpstaden Höganäs ekonomisk förening medfinansierar projektet med 50 procent, det vill säga 250 tkr per år. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med näringslivsutskottets förslag konununens representanter i ciryutvecklingsgruppen i uppdrag framföra konununen vill ingå nytt avtal med Köpstaden Höganäs ekonomisk förening om forts projekt centrumledare för perioden den 1 augusti den 31 juli 2014 under förutsättning Köpstaden Höganäs ekonomisk förening medfinansierar projektet med 50 procent, det v-ill säga 250 tkr per år. Konununens representanter i cityutvecklingsgruppen

18 ~ sid 18 (39),'1,I!l~ KOMi\lL'NSTYRELSEN SAi\L\L\N~\DESPROTOKOLL ~/ Sammanträdesdatum Dur 2011 /KKA045 Förfrågan från Moderna Museet om Siri Derkert gobelängen Sammanfning av ärendet Moderna Museet i Stockholm har ställt en förfrågan till kommunen om få låna gobelängen "Vad sjunger fåglarna?" av Siri Demkert mellan den 28 maj och 4 september Gobelängen är placerad i Stadshusets sessionssal och har tidigare lånats ut till utställningar. Kommunen har ingen policy för utlåning av konstverk utan lämplighetsbedömning sker inför,-arje enskild förfrågan. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 15 februari 2011, 36, Kultur- och fritids förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 februari 2011, Förfrågan från Moderna Museet, inkommen den 2 februari 201 L Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag låna ut gobelängen "Vad sjunger fåglarna" av Siri Derkert till Moderna Museet, konserveringen av gobelängen bekostas genom avkastningen från Nymbergs fond. Kultur- och fritids förvaltningen Kommunledningskontoret (ekonomiavdelningen)

19 KOJ\L\IL'NSTYRELSEN sid 19 (39) SAJ\fJ\L\NTRADESPROTOKOU. Sammanträdes datum Information om projekt Ungack och samordningsförbundet FINSAM Sammanfning av ärendet Chefen för utvecklingscentrum och projektledaren för FINSAM Anneli Söderhjelm informerar om projekt Ungack under år 2010 och om samordnings förbundet FINSAl\L

20 0,;rM sid 20 (39) KO;\L\fLJNSTYRELSE0I SAM\lANTRADESPROTOKOLL ~ Sammanträdes datum Dnr 2010jKoF22 Fördelning av års bidrag 2011 till kulturföreningar Sammanfning av ärendet Kultur- och fritids förvaltningen har lämnat förslag på fördelning ay årsbidrag till kulturföreningar för verksamheten I budgeten flnns avs kronor. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts beslut den 14 februari 2011, 8, Kultur- och fritids förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 februari Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kultur- och fritids utskottets förslag godkänna förslaget till fördelning av årsbidrag 2011 till kulturföreningar i kommunen. Kultur- och fritids förvaltningen 1Jtdragsbestyrkande

21 ;~~ sid 21 (39) KOMi\ICNSTYRELSE~ SAMivL\NTfu\D ESPROTOKOLL ~ Sammanträdes datum S Dm 2011 /KKA043 Nominering av ledamot till förtroendeuppdrag till föreningen Svenskt Ven Sammanfning av ärendet Valberedningen för föreningen Syenskt Ven har skickat en förfrågan till sina medlemmar nominera ledamöter till förtroendeuppdrag inom föreningen. Nomineringarna ska vara valberedningen tillhanda senast den 1 mars Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 15 februari 2011, 35, Förfrågan från valberedningen för föreningen Svenskt Ven, inkommen den 1 februari Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag föreslå Ulf Molin (C) till styrelsen för föreningen Svenskt Ven. Föreningen Svenskt Ven Ulf Molin U tdrags bestyrkande

22 ,~l,. sid 22 (39) KOi\L\IUNSTYRELSEN SAM~L\.NTR..\DESPROTOKOLL ~ Sammanträdes datum Dnr 2010/KKA547 Val av ledamot till handikapprådet samt förslag till revidering av sammansättningen i rådet Sammanfning av ärendet Enligt KFS 2008:14, arbetsordning för kommunala handikapprådet i Höganäs kommun, ska en ledamot väljas från kultur- och fritidsnämnden. Kultut- och fritidsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 14 februari 2011 och beslutade föreslå kommunstyrelsen revidera arbetsordningen för kommunala handikapprådet avseende sammansättningen av ledamöter i syfte det ska ingå en ledamot från kultur- och fritidsutskottet i rådet samt bordlägga val av ledamot från kultur- och fritidsutskottet till utskottets sammanträde den 21 mars Kommunstyrelsen beslutade den 4 december 2007, 251, utse Ulf Molin (C) till representant i handikapprådet fram till och med år Kommunstyrelsens kultut- och fritidsutskotts beslut den 14 februari 2011, 5, Arbetsordning för kommunala handikapprådet, KFS 2008:14. Kommunstyrelsen beslutar utse Ulf Molin (C) till kommunstyrelsens representant i handikapprådet t o m år 2014, föreslå socialnämnden justera arbetsordningen för rådet avseende sammansättningen av ledamöter i syfte det ska ingå en ledamot från kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Sodalnämnden VlfMolin

23 flå-};! sid 23 (39) KOtvIMT.:NSTYRELSEN SAM;'vL\NTRADESPROTOKOLL ~~ Sammanträdes datum Dm 2011/~-\106 Uppdrag ta fram arbetsordning för brottsförebyggande rådet Sammanfning av ärendet Vid kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 14 februari 2011 lyftes frågan om representation i det brottsförebyggande rådet. Under förra mandatperioden representerades kultur- och fritids frågorna aven ledamot från nämnden och en tjänsteman från förvaltningen. Brottsförebyggande rådet har ingen beslutad arbetsordning för sin verksamhet. Kultur- och fritidsutskottets beslut den 14 februari 2011, 7. Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunkansliet omgående ta fram en arbetsordning för det brottsförebyggande rådet. Kornmunledningskon toret (kommunkansliet) I Signcf-/(JA- i 0tdragsbestyrkande I

24 A <~~ sid 24 (39) KOM,\,n::-JSTYRELSEN SAj\L\L-\~TRADESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum Dur 2010/1<KA571 Avskrivning av lån till Svedbergs gymnastik- och idrottsförening Sammanfning av ärendet Ekonomiavdelningen har lämnat förslag på avskriva de två lån (65 tkr) som Syedbergs gymnastik- och idrottsförening tecknade med Jonstorps kommun åren 1966 och Föreningen har sedan lånen tecknades varken amorterat på skulden eller betalat någon ränta. Ekonomiavdelningen har gjort bedömningen kommunen sannolikt inte kommer få tillbaka det utlånade beloppet. Ekonomichefen redovisar på sammanträdet vilka räme- och amorterings fria lån som Höganäs kommun lämnat. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut den 1--7 februari 2011, 21, Kommunledningskontorets, ekonomiavdelningen, tjänsteskrivelse den 3 januari 2011, Arbetsutskottets beslut den 14 december 2010, 330, Kommunledningskontorets, ekonomiavdelningen, tjänsteskrivelse inklusive bilagor den 18 november Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag avskriva fordran på Svedbergs gymnastik- och idrottsförening om kronor, återlämna pantbreven till föreningen. Kommunledningskontoret (ekonomiavdelningen)

25 ~}, sid 2S (39) KOMMCNsnRELSEN SAM"fvL\NTR)\'DESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum Dnr 2011 /KKA062 Höganäs kommuns årsredovisning för år 2010 Sammanfning av ärendet Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har överlämnat årsredovisning för år Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag den 15 februari 2011, 37, Kommunledningskontorets, ekonomiavdelningen, tjänsteskrivelse den 14 februari 2011, Höganäs kommuns årsredovisning för Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna upprättad årsredovisning för år 2010, fastställa resultaträkning för år 2010 och balansräkning per 31 december 2010 i enlighet med årsredovisningen, 30 mnkr av årets resultat avsätts till pensionsfonden. Kommunstyrelsen beslutar inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet, överlämna årsredovisningen för år 2010 till kommunens revision. Kommunledningskontoret (ekonomiavdelningen) Revisionen Kommunfullmäktige I Signcf"-IL- ~ I Utdragsbesryrkande ---'

26 <~.J';, sid 26 (39) KOlvL\fCNSn'RELSEN SAlvL\L\NTRADESPROTOKOLL ~ Sammanträdes datum Dm 2011 /KKA066 AB Höganäshems årsredovisning för år 2010 samt direktiv till ombud vid årsstämma 2011 Sammanfning av ärendet Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har överlämnat AB Höganäshems årsredovisning för år Peter Kovacs (M) är utsedd till kommunens ombud vid bolagsstämma med AB Höganäshem t.o.m med Ulf Molin CC) som ersättare. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den februari 2011, 38, Kommunledningskontorets, ekonomiavdelningen, tjänsteskrivelse den 11 februari 2011, AB Höganäshems årsredovisning. Jäv Lennart Nilsson (S) anmäler jäv och deltar vare sig inte i handläggningen av ärendet eller i beslutet. Inger Nilsson (V) ersätter. Kommunstyrelsen beslutar överlämna årsredovisningen till kommunfullinäktige för kännedom, vid AB Höganäshems årsstämma 2011 uppdra följande åt kommunens ombud 1. överlämna ägardirektivet, antaget av kommunfullmäktige den 16 december 2010, 150, 2. föreslå resultat- och balansräkningen fastställs, 3. föreslå bifall till revisorernas förslag om ansvarsfrihet för den verkställande direktören och styrelsen, 4. föreslå beslut om vinstutdelning med kronor, 5. föreslå den återstående ansamlade vinsten ,17 kronor balanseras i ny räkning. Kommunfullmäktige Peter Kovacs Ulf Molin I Si~t<-~ fljt- etdragsbestyrkande

27 ~. sid 27 (39) ~~. KOi\1l\ICNSTYRELSEN SAM1L\)JTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2011/KKA099 Ägardirektiv om försäljning av 10 procent av fastighetsbeståndet Sammanfning av ärendet Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande tagit fram förslag på försäljning av ytterligare 10 procent av AB Höganäshems fastighetsbestånd. Peter Kovacs (M) är utsedd till kommunens ombud vid bolagsstämma med AB Höganäshem t.o.m med CIf Molin (C) som ersättare. Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 1 mars Förslag till beslut på sammanträdet Ordföranden Peter Kovacs (M) yrkar kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uppdra åt AB Höganäshem inleda en process för försäljning av cirka 10 procent av sitt nuvarande fastighetsbestånd, försäljningen ska ske under gällande mandatperiod, försäljningsprocessen ska ske i samråd med kommunstyrelsen samt bemyndiga kommunstyrelsen i samråd med AB Höganäshems styrelse genomföra försäljningen. Gustaf Wingårdh (11) yrkar bifall till ordförandens yrkande. Lennart Nilsson (S) yrkar avslag på ordförandens yrkande. Beslutsgång Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot Lennart Nilssons (S) yrkande och finner kommunstyrelsen bifaller ordförandens yrkande. Omröstning begärs. Ledamöterna godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för ordförandens yrkande. Nej-röst för Lennart Nilssons (S) yrkande. Omröstningsres ultat Med 8 ja-röster - Peter Kovacs (l\1), Anders Ståhl (M), Solweig Adam Stjernvall (11), Gustaf Wingårdh (ly1), Göran Bengtsson (lyl), Ulf Molin (C), Ros-Mari Paulsson (FP) och Barbara Struglics-Bogs (KD) för ordförandens yrkande och 3 nej-röster - Lennart Nilsson (S), Charlotte Stark (S) och Jean-Daniel Maurin (NIP) för Lennart Nilssons (S) yrkande, beslutar kommunstyrelsen bifalla ordförandens yrkande. Reservation Lennart Nilsson (S) och Charlotte Stark (S) reserverar sig mot beslutet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta uppdra åt AB Höganäshem inleda en process för försäljning av cirka 10 procent av sitt nuvarande fastighetsbestånd, försäljningen ska ske under gällande mandatperiod, for/j.

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT 2015-02-16 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Ulf Molin (C), vice ordförande Anita Söderlind (M) Anders Ståhl (M) Lennart Nilsson (S) Fredrik

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2015-05-25 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Péter Kovács (M) Ledamöter Ulf Molin (C), 76 Anders Ståhl (M) Tjänstgörande ersättare Gertrud Green (C), 75 Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Ej

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2016-06-07 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Pia Möller (M) Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Louise Stjernquist (L) Marie Tidedal (M) Britt-Marie Kahl (M) Lennart Ekberg (M) Susanne

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT 2015-11-03 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Margareta Ölwe (M) Göran Bengtsson (M) Emilie Nilsson (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Göran Lock (MP) miljöchefen

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING 2015-01-21 1 (11) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Anders Ståhl (M) Anna Hedbrant (C) Ros-Mari Paulsson (FP) Barbara Struglics-Bogs

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN 2014-12-16 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT 2016-02-29 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Péter Kovács (M) Ulf Molin (C), vice ordförande Anita Söderlind (M) Anders Ståhl (M) Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Kerstin Björkäng

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-01-29 1 (21) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Gustaf Wingårdh (M) Pia Möller (M), 1:e vice ordförande Wivi-Anne Broberg (S), 2:e vice ordförande Louise

Läs mer

Marie Tidedal (M), Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S)

Marie Tidedal (M), Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Blad 1(13) Plats och tid: Höganäs stadshus 18.00 19.45 Närvarande: Ordförande: Ledamöter: Pia Möller (M) Marie Tidedal (M), Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S)

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT NÄRVARANDE ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Péter Kovács (M) (ordförande) Ulf Molin (C) (vice ordförande) Göran Bengtsson (M) Lennart Nilsson (S) Fredrik Johannesson (KD) ersätter

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-03-24 1 (11) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Marie Tidedal (M) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M) Lennart

Läs mer

sid 1 (18) Sammanträdesdatum 2009-10-29 Närvarande Håkan Göthe (M), 1:e vice ordf

sid 1 (18) Sammanträdesdatum 2009-10-29 Närvarande Håkan Göthe (M), 1:e vice ordf sid 1 (18) Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Håkan Göthe (M), 1:e vice ordf Lennart Nilsson (S) Bengt Silfverstrand (S) Claes Pettersson (C) Péter Kovács

Läs mer

sid 1 (14) Sammanträdesdatum Närvarande Per Staffan Johansson (kd)

sid 1 (14) Sammanträdesdatum Närvarande Per Staffan Johansson (kd) sid 1 (14) Närvarande Ordförande Ledamöter Per Staffan Johansson (kd) Håkan Göthe (m) Lennart Nilsson (s) Bengt Silfverstrand (s) Claes Pettersson (c) Péter Kovács (m) Sven Augustsson (s) fr o m 8 kl 19.35

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL KS NÄRINGSLIVSUTSKOTT

PROTOKOLL KS NÄRINGSLIVSUTSKOTT 2015-12-10 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Ulf Molin (C) Lennart Nilsson (S) Ros-Mari Paulsson (FP) kommunchefen Herman Crespin näringslivschefen

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2015-09-08 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Ulf Molin (C), 1:e vice ordförande Ros-Mari Paulsson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (16) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Pia Möller (M) Marie Tidedal (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Lars Linderot (M) Irmeli Hermansson (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2015-04-07 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Marie Tidedal (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

PROTOKOLL KS NÄRINGSLIVSUTSKOTT

PROTOKOLL KS NÄRINGSLIVSUTSKOTT 2015-11-12 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Ulf Molin (C) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Ros-Mari Paulsson (FP)

Läs mer

Jan Wåhlin (M) Anders Ståhl (M) Gunvor Andersson (M) Ulf Molin (C), 1:e vice ordf Inga-Maj Hult (KD) Sven Augustsson (S), 2:e vice ordf

Jan Wåhlin (M) Anders Ståhl (M) Gunvor Andersson (M) Ulf Molin (C), 1:e vice ordf Inga-Maj Hult (KD) Sven Augustsson (S), 2:e vice ordf sid 1 (17) Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedd justera Sekreterare Péter Kovács (M) Gustaf Wingårdh (M) Jan Wåhlin (M) Anders Ståhl (M) Gunvor

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

PROTOKOLL KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT

PROTOKOLL KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT 2015-11-16 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Anders Ståhl (M) Margareta Ölwe (M) Fredrik Johannesson (KD) Tjänstgörande ersättare Peter Graff (S) Övriga Sekreterare Förvaltningschefen Anneli Sjöborg

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2014-12-15 1 (15) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Anita Söderlind (M) Lennart Nilsson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Göran Engfors (M) Nils Eyton (M)

Göran Engfors (M) Nils Eyton (M) sid 1 (13) Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Inga-Maj Hult (KD) Håkan Göthe (M), 1:e vice ordf Bengt Silfverstrand (S) Péter Kovács (M) Sven Augustsson

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

19 Upptagande av lån för avgiftsfinansierade verksamheten KS/2016/941

19 Upptagande av lån för avgiftsfinansierade verksamheten KS/2016/941 19 Upptagande av lån för avgiftsfinansierade verksamheten KS/2016/941 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2017-01-10 KS/2016/941 UPPTAGANDE AV LÅN FÖR AVGIFTSFINANSIERADE VERKSAMHETEN Sammanfattning

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för tillbyggnad av Bojarskolan

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för tillbyggnad av Bojarskolan KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 7 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 139 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för tillbyggnad av Bojarskolan Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2003-11-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 16 Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.15. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande Charlotte Wachtmeister (M), ers Anne Carlsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

104 Medborgarförslag om parkeringsmöjligheter i norra Mellbystrand (Tallhagsvägen, Poppelvägen och Granvägen)

104 Medborgarförslag om parkeringsmöjligheter i norra Mellbystrand (Tallhagsvägen, Poppelvägen och Granvägen) ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 100 Budgetuppföljning 2012 101 Nämndsplan för år 2013 102 Underlag till kommungemensam omvärldsanalys 103 Utbyte och förnyelse av gatubelysning 104 Medborgarförslag

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-04-02 Ärendelista Sid nr Justering...2 50 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation...3 51 Information om jämställdhet i Stadsbackenkoncernen...4

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Henrik Lundahl, kanslichef Rolf Landholm, kommunchef

Henrik Lundahl, kanslichef Rolf Landholm, kommunchef Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-01-28 Sammanträdestid 15.00-15.10 Kommunstyrelsen Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Jan Dickens (S), 2:e vice ordförande Claës-L Ljung (M),

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

PROTOKOLL KS NÄRINGSLIVSUTSKOTT

PROTOKOLL KS NÄRINGSLIVSUTSKOTT 2014-11-24 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Ulf Molin (C) Lennart Nilsson (S) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Ros-Mari Paulsson (FP) kommunchefen

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Anders Ståhl. Gunvor Andersson (m) Ulf Molin (c), 1:e vice ordf Göran Olsson (fp) Sven Augustsson (s), 2:e vice ordf Alexander Harich (s)

Anders Ståhl. Gunvor Andersson (m) Ulf Molin (c), 1:e vice ordf Göran Olsson (fp) Sven Augustsson (s), 2:e vice ordf Alexander Harich (s) sid 1 (23) Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedd justera Sekreterare Péter Kovács (m) Boel Olsson Litström (m) Jan Wåhlin (m) Anders Ståhl (m)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT NÄRVARANDE Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Margareta Ölwe (M) (ordförande) Göran Bengtsson (M) (vice ordförande) Emilie Nilsson (L) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Gertrud

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2015-11-17 1 (19) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Péter Kovács (M) Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M), 126-136 & 138 Anita Söderlind (M), 126-129/08:45-09:36 Lennart Nilsson (S) Tjänstgörande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde onsdagen 2011-12-14 kl. 18.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2011-12-06 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 24 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Bo Brantmark (M) Mufida Dizdar (FP) Charlotta Bermhagen (M) Peter Schölander (M), lämnade mötet innan något beslut fats Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall

Läs mer

RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 97 KS/2012-0317 Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden,

Läs mer

PROTOKOLL KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT

PROTOKOLL KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT NÄRVARANDE ande ledamöter Övriga närvarande Anders Ståhl (M) (ordförande) Margareta Ölwe (M) Fredrik Johannesson (KD) Reinhold Knutsson (S) Louise Stjernquist (L) ersätter Lars Linderot (M) (vice ordförande)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(19) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-12-17 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 17 december 2015, 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare

Läs mer