Kulturnämndens verksamhetsberättelse 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturnämndens verksamhetsberättelse 2009"

Transkript

1 Kulturnämndens verksamhetsberättelse 2009 KULTURNÄMNDEN

2 Kulturnämndens verksamhetsberättelse redovisar viktiga händelser, framtidsutsikter och resultat för kulturnämndens mål Under respektive målområde anges kulturnämndens verksamhetsmål/strategier och därefter följer en beskrivning av resultatet. Redovisningen är en sammanställning av den målredovisning som förvaltningen lämnade till stadskontoret vid årsskiftet samt Verksamhetsredovisning 2009 avseende viktiga händelser och framtidsutsikter. Efter målområdena följer en redovisning för varje avdelning samt en ekonomisk redovisning. Verksamhetsberättelsens syfte är att rapportera till kulturnämnden om förvaltningens verksamhet, den ska också vara ett underlag för planering och analys. Verksamhetsberättelsen lämnas även till kommunstyrelsen. Innehållsförteckning 1. Sidan Barn och utbildning 3 Bygga och bo 4 Demokrati och dialog 4 Miljö och energi 5 Näringsliv och arbetsmarknad 5 Omsorg och stöd 6 Resor och trafik 6 Trygghet, säkerhet och folkhälsa 6 Uppleva och göra 7 Övriga prioriteringar 9 2. Verksamheterna Biblioteksavdelningen 10 Fritidsavdelningen 12 Konsument Halmstad 13 Kulturavdelningen 15 Staben Ekonomisk redovisning 18

3 1. Målområde Barn och utbildning Viktiga händelser Kulturkanalen I den kulturproposition som presenterades i september betonas arbetet med att särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur som en prioriterad väg att nå de kulturpolitiska målen. Ett av sätten att jobba med kultur för barn och unga är skapande skola, regeringens särskilda satsning. Halmstads kommun har sökt skapande skolapengar i två omgångar, och båda gånger fått del av bidraget. Med pengarna har två projekt genomförts, Identitet läsåret 08/09 och Ett slag på käften läsåret 09/10. Uppdrag Deckare Stadsbiblioteket initierade projektet Uppdrag Deckare, där alla barn i årkurs 4 i upptagningsområdet tillsammans med författaren Kerstin Lundberg Hahn, skrivit deckarnoveller. Projektet uppmärksammades i lokalradio och TV samt på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Skapande verksamhet Stadsbiblioteket stödjer och initierar skapande verksamhet i skolor och förskolor. Förskolebarnen har ställt ut Mitt drömhus och Alla mina kompisar och jag och här formulerat tankar och känslor om hur de vill ha miljön runt omkring sig och hur de tycker man ska vara mot varandra, helt i barnkonventionens anda (som firade 20- årsjubileum 2009). Flertalet filialbibliotek har på liknade sätt anordnat Barnens vår- och/eller höstsalonger i samarbete med förskolor kring olika teman. Framtidsbeskrivning Under 2010 kommer Kulturkanalen, som är kommunens verktyg för att samordna barnkulturverksamheten i Halmstad, att ansöka om bidrag från Kulturrådet för ett skapande skola-projekt med utgångspunkt i Länsmuseet Halmstads utställning om förfalskad konst. Inom ramen för skapande skola kommer Kulturkanalen att stötta arbetet med grundämnena svenska och matematik, genom författarbesök med skrivarverkstad och matematik/konstprojekt. Kulturkanalen planerar även ett projekt kring konst- och matematiklådor för elever i skolår 4-6. Till de parallella projekten som handlar om matematik kommer statliga medel att sökas. Så även för skapande skola i sin helhet. Skapande verksamhet som uppmuntrar till kreativitet har utvecklats till viktiga och välbesökta inslag på flera bibliotek, särskilt på höst- och sportloven. Satsningarna fortsätter och även de mindre biblioteken omfattas av dem. I vår kommer stadsbiblioteket att samarbeta med elever från gymnasieprogrammet Samhäll Ledarskap, som kommer att ansvara för skapande verksamhet på biblioteket för sina jämnåriga. Ny ungdomsavdelning utformas på Oskarströms bibliotek. Stärka kulturens roll i förskolan 221 förskolepedagoger har deltagit i fortbildningar arrangerade av Kulturkanalen. Två kulturombudsträffar har arrangerats med cirka 50 deltagare per träff. På förvaltningens barnteaterföreställningar är förskolorna aktiva besökare. Andersbergs bibliotek har ett utvecklat samarbete med förskolorna i närområdet kring Alfonsverksamheten. Stärka ungdomars roll som konsumenter Konsument Halmstad har delat ut foldrar Flytta hemifrån till samtliga elever i avgångsklasser på gymnasiet. Produktion av konsumentfilm för skolklasser är snart klar. Riktad konsumentrådgivning har skett mot 5 klasser på Östergårdsskolan (ca 100 elever). Riktad ekonomirådgivning mot unga arbetslösa genom projektet Ung 3 (19)

4 i fokus och Krami (totalt 6 tillfällen och ca 40 deltagare). Arbetslösa deltagare genom HFAB-byrån (4 tillfällen, ca 30 deltagare). I energispaningen för 4-6:e-klassare deltog 11 klasser med ca 300 elever. Kulturnämndens verksamheter ska främja barns och ungdomars kreativitet Barnens Mjellby har erbjudit skapande verksamhet vid 56 tillfällen på Mjellby konstmuseum, med sammanlagt 718 deltagare. Fritidsgårdarna har erbjudit skapande verksamhet på Barnens Laxö, Sommarkul på Andersberg och Andersbergsfestivalen. Flera bibliotek anordnar workshops för barn. Biblioteksavdelningen har tillsammans med Varbergs kommun genomfört skrivarläger för ungdomar som sedan följts av skrivarcirklar på stadsbiblioteket. Målområde Bygga och bo Verksamheterna ska verka för en estetiskt tilltalande stadsbild med god arkitektur Förvaltningen har ingått och deltagit aktivt i byggnadskontorets stdsplanegrupp i framtagandet av en ny plan för Halmstads innerstad. Ett nätverk har byggts upp med fastighetskontoret och barn- och ungdomsförvaltningen gällande planering av 0,5 %-uppdragen. Stadsbiblioteket har under våren haft en stor utställning om barn och arkitektur där barnen fått skapa egna drömhus. Föreläsningar om stadens arkitektur har arrangerats under hösten. Målområde Demokrati och dialog Viktiga händelser Europa Direkt Stadsbiblioteket är fr o m 2009 värd för Europa Direkt Halland, en särskild avdelning inom EU Kommissionen som har uppdraget att kommunicera ut europafrågor till medborgarna. Uppdraget är regionalt och finansieras av EU-kommissionen, Region Halland och kulturnämnden. EU-valet Bibliotekens samarbete med valnämnden fortsatte och möjlighet att förtidsrösta i Europaparlamentsvalet fanns på samtliga bibliotek på Andersberg i Medborgarservice. Flera bibliotek är också vallokaler på valdagen. Inför valet fanns det EU-bord på alla bibliotek och på stadsbiblioteket anordnade Europa Direktkontoret en stor och mycket välbesökt paneldebatt inför valet, med Rikard Olsson som moderator. Låna en fördom Tyvärr avvecklades medborgarnas möjlighet att varje vecka träffa kommunråden på stadsbiblioteket pga bristande intresse från allmänheten. Dock visade det sig att under en annan form, som en del av Låna en fördom, där stadsbiblioteket lånade ut levande personer en timme för samtal, fanns det ett stort intresse för att låna politiker! Även Anderbergs bibliotek har arbetat med metoden under året. Ökat antal besök på Medborgarservice Andersberg Mötesplatsen Medborgarservice Andersberg har under året haft en betydande ökning av antalet besök, från ca besök 2008 till drygt besök Framtidsbeskrivning Folkbiblioteken bidrar till fri tillgång till information, kunskap, tankar och kultur, vilka är viktiga förutsättningar för delaktighet och inflytande. En utmaning för framtiden är dock att i ännu högre grad konkretisera folkbibliotekens roll på den demokratiska arenan. Verksamheterna ska skapa möjlighet till aktiv dialog mellan medborgare och beslutsfattare. 4 (19)

5 Aktivt arbete med Å-sikten. Tre föreningsträffar med deltagare från sammantaget 111 föreningar samt politiker och tjänstemän har arrangerats under året. Inför EU-valet har politiker debatterat och träffat medborgare på arrangemang anordnade av EU Direktkontoret och Medborgarservice Andersberg. Biblioteken är vallokaler, både vid förhandsval och i allt större utsträckning på valdagen. Medborgarnas kännedom om kulturnämndens verksamheter ska öka. Webbadressen har lyfts fram i allt tryckt material samt annonsering. Startsidan har gjorts om och visar nu aktuella evenemang. Detta har gett en ökning med 25 % i webbstatistiken. Biblioteken har arbetat fram en marknadsföringsplan som börjar gälla 2010, bl.a. kommer fokus att ligga på Mötesplatsen Bibliotek.Medborgarservice Andersberg informerar bl.a. med DVD till boende. Avdelningscheferna har informerats om kommunens centrala anvisningar för utarbetande av serviceåtaganden. Arbetet påbörjat på alla avdelningar utom biblioteksavdelningen. Målområde Miljö och energi Viktiga händelser n kommunala energi- och klimatrådgivningen Under året har den vid Konsument Halmstad placerade kommunala energi- och klimatrådgivningen främst riktat sina aktiviteter mot villaägare. Ett femtontal aktiviteter, föreläsningar och utställningar kring olika energi- och klimatteman har genomförts under året och nått ca 700 personer. Framtidsbeskrivning Under 2010 kommer aktiviteter främst vara inriktade på energieffektivisering, såväl mot företag som mot allmänhet och kommunala verksamheter. Målområde Näringsliv och arbetsmarknad Utveckla samarbetet med näringslivet Mjellby konstmuseum och Halmstads Näringslivs AB bjöd in företagare för att diskutera samarbeten mellan kultur och näringsliv. Mjellby har ett utvecklat sponsorssamarbete. 5 (19)

6 Målområde Omsorg och stöd Viktiga händelser Språkstimulering Tack vare de språkstimulerande väskorna som tagits fram av projektet Språkkedjan (samarbete mellan samtliga bibliotek i regionen, logopeder och Regionbiblioteket), kan vi låna ut samlat material som är speciellt anpassat för att hjälpa barn med tal- språk och kommunikationsproblem. Framtidsbeskrivning Biblioteken har utarbetat ett åtgärdsprogram för tillgängligheten som ska verkställas Ord- och bildverkstaden i Stadsbiblioteket och Äppelhyllor på flertalet bibliotek är ett resultat av bibliotekens arbete med tillgänglighetsfrågor. Under 2009 har alla bibliotek gåtts igenom ut tillgänglighetssynpunkt. Detta har resulterat i ett åtgärdsprogram som ska genomföras Projektet Språkkedjan har sjösatts och material för barn med språksvårigheter finns att låna på biblioteken. Målområde Resor och trafik Viktiga händelser Klimatsmart resande minskar koldioxidutsläppen Det vid Konsument Halmstad placerade Mobilitetskontoret har under året anordnat fem större aktiviteter, med sammanlagt ca 160 aktiva deltagare, som alla syftat till att Halmstadborna ska upptäcka det positiva i att gå, cykla, åka kollektivt, använda miljöfordon, nyttja bilpool eller samåka. Sammanlagt motsvarade två av kampanjerna en minskning av koldioxidutsläpp med närmare 10 ton, jämfört med om resorna istället företagits med bil. Framtidsbeskrivning Mobilitetskontoret drivs i projektform med lika fördelat bidrag från Naturvårdsverket respektive Halmstads kommun. Projektet pågår fram till halvårsskiftet Målområdet Resor och trafik har pekats ut som ett prioriterat målområde. Ett mobilitetskontor kan som i dagsläget - med fördel placeras vid Konsument Halmstad om förutsättningar för detta ges. Stimulera Halmstadborna till klimatsmarta resval. Konsument Halmstad/mobilitetskontorets kampanjer för mer klimatsmarta resesätt har nått: Kretsloppet (80 deltagare), Hälsotramparna (28 deltagare i samverkan med Länssjukhuset). Europeiska trafikantveckan (ca 400 personer). I projektet Testresenärerna deltog 13 kommunanställda som åtog sig att göra minst 70 % av sina arbetsresor med buss. Fyra familjer fullföljde projektet Hållbar konsument. Målområde Trygghet, säkerhet och folkhälsa Viktiga händelser Invigning av Nolltrefem Under året har det f d stadsbiblioteket byggts om till ett hus för unga med stöd av Ljungbergska stiftelsen. Huset vars verksamhet bygger på ungas engagemang och delaktighet döptes till Nolltrefem och invigdes högtidligt den 12 6 (19)

7 september. I och med Nolltrefem kan kommunen erbjuda en central mötesplats i Halmstad där unga kan träffas, skapa och inspireras. Sommarkul på Andersberg På uppdrag av HFAB och Stena Fastigheter AB har fritidsgårdsavdelningen genomfört sommaraktiviter för barn mellan 7-12 år på Andersberg. Barnen erbjöds aktiviteter under hela sommarlovet som bl a anordnades i samarbete med föreningslivet. Framtidsbeskrivning Under 2010 kommer trygghetsplaner att tas fram för alla fritidsgårdar. Alla möten, mötesplatser och verksamheter ska upplevas trygga av besökarna Ett aktivt föreningsliv Skapa positiva ungdomsmiljöer Målområde Uppleva och göra Viktiga händelser Kultursatsning på Andersberg Att använda kulturen som en positiv kraft i bostadsområdet Andersberg har varit en lyckad satsning som kommer att implementeras De boende har engagerats som kulturombud och deltagit i planerandet och genomförandet av kulturarrangemang som marknadsförts under namnet onsdagskultur. Andersbergsfestivalen För första gången ansvarade fritidsgårdsavdelningen för Andersbergsfestivalen. Festivalen ska återkomma årligen och sker i samarbete med HFAB. Årets festival blev en succé och lockade många besökare som kunde njuta av framträdanden från både lokala och nationella artister. Danskalaset För första gången arrangerades Danskalas i Halmstad i september. Över 3000 personer fick under en heldag uppleva en härlig blandning av dans; professionell dans, dans från föreningar, dans för babysar, dans på Storgatan och som avslutning ett fullsatt Halmstads Teater med dansgruppen Jerk. Målet att stärka dansintresset och tillföra staden attraktionskraft genom att erbjuda upplevelser och professionell konst uppfylldes väl. Nytt offentligt konstverk Den offentliga konsten har fått ett tillskott under året genom inköpet av ett verk av Lena Cronqvist, som har placerats i Norre Katts park. Mjellby konstmuseum - nationellt och internationellt Mjellby konstmuseum har flyttat fram sin position markant på den nationella och internationella konstscenen. Både vår- och sommarutställningen fick heltäckande nationell pressbevakning. Genom sitt deltagande som organisatör 7 (19)

8 av utställningen "GLASSTRESS" i Venedigbiennalen fick Mjellby konstmuseum stor uppmärksamhet internationellt. Bilden av Halmstad som konststad har därmed förstärkts kraftigt. Ökat intresse för läsning Bibliotekens arbete med att öka intresset för läsning innebär att man lyfter fram läsningens sociala del och erbjuder möjligheter att mötas och diskutera litteratur. Författarebesök (ett 20-tal varje år), bokcafé samt bildandet av läsecirklar är andra exempel. Webbens betydelse för att stimulera läsning får en allt större betydelse. Här finns filmsnuttar från författarbesök utlagda, litterär julkalender och länkar till bloggar och andra Internetsidor. Utlåning av media är inget mått på den egentliga läsningen, men det är ändå tillfredsställande att konstatera att utlåningen har ökat med 6,1 % jämfört med Biblioteken som upplevelserum Bibliotekens omfattande program- och utställningsverksamhet inom olika ämnen har fortsatt. Nytt för året har varit en gemensam folder för programutbudet på samtliga bibliotek, som utkommer en gång i månaden. För att erbjuda ännu större möjlighet till musikupplevelser, invigdes stadsbiblioteket nya flygel under året. Rockkarusellen I samarbete med Studiefrämjandet anordnades under året rockbandstävlingen Rockkarusellen på både PULS, MBhuset samt fritidsgården Hyddan. Den slutliga finalen hölls i Norrköping. Framtidsbeskrivning Den allmänna ekonomiska situationen har inneburit att kulturnämnden fått minska sin budgetram med 6 miljoner kronor inför En så omfattande minskning har naturligtvis haft stor betydelse för hur nämnden prioriterat i sin planering för verksamheterna. Detta drabbar bland annat studieförbunden och föreningslivet. Ett stort läsintresse hänger samman med böckernas tillgänglighet. Efter nerläggning av 3 filialbibliotek den 1 januari 2010 (Åled, Trönninge, Gullbrandstorp), minskade öppettider i Fyllinge och Oskarström samt mindre medieanslag generellt, finns risk för att intresset för läsning minskar på dessa orter. Under 2010 planeras en kulturnatt, ett arrangemang som engagerar och attraherar väldigt många halmstadsbor. En strategi för hur Halmstad ska nå vägen till att bli ett konstcentrum i västra Sverige utarbetas under året. Webbens betydelse för läsningen kommer att öka. Vår förhoppning är en webb i ett 2.0-koncept där medborgaren tillåts delta med boktips, omdömen om böcker, aktiv dialog mellan läsare. Initiera och/eller driva ett profilskapande arrangemang per år Mjellby konstmuseum ska vara en viktig del i konststaden Halmstad Den offentliga konsten ska prägla stadsbilden En ny offentlig skulptur av Lena Cronqvist har inköpts och placerats i Norre katts park. En inventering av samlingen och den offentliga konsten i stadsrummet har genomförts. Ny webbportal för Mjellby konstmuseum. Nytt profilmaterial som t.ex. bärkassar, t-shirts. Samannonsering i konsttidningar. Söndrums bibliotek arbetar under detta och kommande år med en konstprofil. Skulpturen Dansarna av Walter Bengtsson har återinvigts och har nu en plats på Söndrums bibliotek. 8 (19)

9 89 % av halmstadborna har läst en bok det senaste året. Kvinnor läser mer än män (Kulturundersökning 2008). Stadsbiblioteket har sjösatt sin 5:e bokcirkel och bokcirkelverksamhet finns också på biblioteken i Harplinge, Vallås och Söndrum. Ett tiotal författare har besökt Halmstads bibliotek. Sammanställning av besöksantalet görs vid årets slut, men prognosen visar på ett rekordår med mer än en miljon besökare på biblioteken, kraftig ökning av andelen ungdomar som besöker och deltar i fritidsgårdsverksamheten, samt fler konst- och teaterbesökare. Övriga prioriteringar kommunala beslut Webbsidor Ungdomar ska ges ökade möjligheter att påverka kulturnämndens verksamheter och kommunala beslut Ungdomsombud Ungdomar ska ges ökade möjligheter att påverka kulturnämndens verksamheter och kommunala beslut Fadderklass Kulturnämnden ska som en naturlig del i all sin verksamhet alltid beakta möjligheterna till internationella kopplingar, influenser och samverkan 9 (19)

10 2. Verksamheterna Biblioteksavdelningen Upplevelserum

11 Nyckeltal Biblioteksavdelningen 2009 (invånare ) Utfall 2009 Förändring i procent Utfall 2008 Utfall 2007 Totalt antal lån ,90% Därav antal barnlån ,70% Lån per invånare 9,8 6,50% 9,2 9,4 Nettokostnad per lån 57-4,70% 59,8 54,3 Antal besök på biblioteken ,60% Besök per invånare 11,35 3,70% 10,9 11,2 Nettokostnad per besök 49,2-1,70% 50,05 45,6 Mediebestånd ,10% Mediebestånd per invånare 4,78-2,40% 4,9 4,89 Inköpt antal medier (antal nyförvärv) ,70% Nettokostnad för nyförvärv/invånare 48,84-11,20% 54,36 46,5 Nyförvärv per 1000 invånare 281,76-3,50% 291, Antal årsöppettimmar ,90% Därav för allmänheten ,70% Därav för skolan med KuFs personal % Därav Nyhetsrum, SB 502-0,40% 504 Nettokostnad per öppettimme ,30% Öppethållande per vintervecka 367-0,30% Antal arrangemang på biblioteken ,60% varav riktade till barn 890 1,40% Besök på arrangemang ,90% Antal besök arrangemang per invånare 0,4-14,90% 0,47 0,47 Kommentar till nyckeltalen Utlåningen: Även utlån av nerladdningsbar media från webb och mediejukebox, vilket vi ser en ökning av. Stadsbiblioteket har ökat sin utlåning 2009 jämfört med På filialsidan ser vi ökningar på alla filialer med undantag av Åled och Oskarström. Besök: Jämfört med 2005 (sista hela året i det gamla biblioteket) har stadsbiblioteket ökat sitt besöksantal med 125 %. Den största ökningen av besök är på Stadsbiblioteket, där vi registrerade besök (2008: ), en ökning med 5 %. Besöksantalet på stadsbiblioteket har aldrig varit så högt, inte ens 2007 som var det första året då det nya stadsbiblioteket hade öppet hela året. Antal besök säger inget om unika besökare gjorde kulturförvaltningen en kulturundersökning som visade att 94 % av kommunens invånare hade besökt ett bibliotek det senaste året. Mediebestånd: Mediebeståndet har minskat totalt sett och antalet nyinköpta medier är färre. Trots det har utlåningen ökat anmärkningsvärt mycket. Gammal och inaktuell media gallras fortlöpande på samtliga bibliotek. Öppettider: Antal öppettimmar mellan åren pga. att helgdagar infaller olika. Andersbergs bibliotek har utökat sina öppettider med en timme. Arrangemang: Antalet arrangemang har minskat något, och besökssiffrorna har minskat med 12,9 %. Biblioteken har färre vuxenarrangemang men fler barnarrangemang. På barnarrangemang finns det ofta en begränsning i antal deltagare. Med arrangemang menas organiserad och i förväg planerad verksamhet. Bibliotekens arrangemang omfattar utställningar, program för vuxna och barn, musik, skapande verksamhet, bokprat, biblioteksvisningar inklusive boklek, sagostunder, information till föräldrar och lärare mm. I siffran ingår både arrangemang som vi engagerar utomstående för och sådant som bibliotekspersonalen genomför själv. I siffran ovan ingår de arrangemang som samarrangeras med Kulturavdelningen men inte i besökssiffrorna för stora arrangemang som t ex Danskalaset. Visningarna i stadsbiblioteket var 66 st (1 091 personer), (jmf 2006: 436 visningar/6 976 personer). Ord- och bildverkstaden är en av de nya satsningarna i stadsbiblioteket och besöksantalet har ökat något till ( besök).

12 Fritidsavdelningen 2009 Fritidsgårdsverksamheten Vi har under 2009 bedrivit fritidsgårdsverksamhet i kommunal regi på 10 platser, spridda över stora delar av kommunen. Dessutom finns 6 föreningsdrivna gårdar, företrädesvis i kommunens ytterområden. Det som saknas är en fritidsgård i centrala stan för i första hand åldern år. Verksamheten vänder sig till både flickor och pojkar. Fördelningen mellan andelen flickor och pojkar är ca 40/60. För att få en jämnare könsfördelning krävs att vi blir bättre på att erbjuda flickor verksamheter som attraherar dem bättre. Gårdarna har vanligtvis öppet varje eftermiddag, samt två kvällar/vecka och tre helgpass/månad. Tre gårdar har öppet sex dagar och kvällar/vecka De föreningsdrivna gårdarna har vanligtvis öppet på fredagskvällar. Under 2009 har öppethållandet på kommunala och föreningsdrivna gårdar varit över timmar. Eftermiddagsverksamheten för åringar är öppen varje måndag fredag mellan Många besökare i Oskarström och på Vallås. Få besökare på Andersberg har gjort att vi flyttat den verksamheten till Hyddan Alla våra verksamheter bedrivs i en drogfri miljö. Aktiviteterna stimulerar ungdomarna till en aktiv fritid. Fritidsgårdarna har i samarbete med Trygga Halmstad i arbetet med brotts- och drogförebyggande aktiviteter, arrangerat valborgs- och skolavslutningsfirande. Vid 11 tillfällen under året har discon anordnats på bl.a. Bond, Splash och i Parken. Arrangemangen har varit mycket populära med totalt ca 2400 besökare trots att t.ex. skolavslutningen på grund av ihållande regn endast lockade 250 besökare. Discon arrangeras även på fritidsgårdarna. Samarbete med föreningsliv Vi har via Hallands idrottsförbund och handslaget samverkat med föreningar för att erbjuda ungdomarna möjlighet att pröva på olika föreningsaktiviteter. Vi medverkar i föreningsrådet i Oskarström och på Öster. Sommarverksamheterna har givit föreningar möjlighet att medverka. Ett fåtal föreningar har utnyttjat möjligheten till att hyra fritidsgårdar. På några gårdar finns samarbete med studieförbund. Enskilda hyr främst till barnkalas. Demokrati, ansvar och delaktighet Samtliga gårdar har någon form av forum för ungdomars inflytande. Det mesta inflytandet sker oftast i direkt daglig dialog med besökarna. Flera gårdar har olika grupperingar med ungdomar som aktivt tar ansvar för olika verksamheter på gårdarna. Tex. Caféet, turneringar Sommarverksamhet för ungdomar Vi har bedrivit sommarverksamhet enligt följande: Splash på Brottet för åringar under 5 veckor. Laxön för åringar i 7 veckor. Sommarkul i Oskarström på Furulundsbadet för åringar i 3 veckor Sommarkul på Andersberg i samarbete med HFAB och Stena fastigheter för åringar i 9 veckor. Samtliga sommarverksamheter har varit uppskattade av både barn/ungdomar och föräldrar. Ca 650 barn och ungdomar har deltagit i verksamheten. De har gjort ca besök. Nyckeltal Fritidsgårdsavdelningen 12

13 Utfall 2009 Förändring i procent Utfall 2008 Utfall 2007 Kommunala gårdar Antal fritidsgårdar Antal öppettimmar % Antal öppettimmar % Antal öppettimmar helg (fre sön) % Totalt antal öppettimmar % Antal besök % Antal besök % Antal besök helg (fre sön) % Totalt antal besök % Antal möten med gårdsråd 35-24% Antal sålda gårdskort % Antal arrangemang 52-39% Antal besök på arrangemang % Föreningsgårdar Antal föreningsgårdar Antal öppettimmar % Antal besök % Kommentarer till nyckeltalen Öppettimmar: Minskningen i öppettimmar beror till största delen på stängningen av Andersbergs eftermiddagsverksamhet Besök: Ökningen av antalet besök på eftermiddagar får tillskrivas en satsning på besök i skolorna. Minskningen av antalet besök på fredagar och lördagar beror på att man räknat in fredagsarrangemang och discon dubbelt Det betyder att siffrorna 2008 är något missvisande vad gäller besök helgkväll. Gårdskort: 2008 köpte Vallåsskolan gårdskort till samtliga elever i åk 4 och 5 som en del i ett samarbete med fritidsgården. Samtliga elever utnyttjande dock inte möjligheten till att besöka Vallåsgården, vilket gör att antalet sålda gårdskort inte överensstämmer med antalet besökande. Föreningsgårdar: Verksamheten är stabil på de 6 gårdar vi har igång idag. Man kan dock se en tendens att besökarna blir yngre. Vi har uppmärksammat föreningarna på att åldergruppen är år. De flesta ställen har vanligtvis öppet fredagskvällar. Några har öppet två kvällar per vecka. Slättåkra och Gullbrandstorp är de gårdar som har flest besökare. Konsument Halmstad 2009 Rådgivning till hushållen inom budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivningen har under året haft ett fortsatt högt inflöde av ärenden, ca 70 % fler nya ärenden jämfört med år Kommunens budget- och skuldrådgivning har under året förstärkts med ca en heltidstjänst, vilket medfört en ökad besöks- och telefontillgänglighet. Fler personer har därigenom kunnat få hjälp. Dessutom har väntetiden till ett första bokat personligt möte med budget- och skuldrådgivarna kunnat minskas med ca två tredjedelar, från ca sex månader år 2008 till maximalt två månader i dagsläget. Av de enkäter som lämnades in av rådsökande under året svarade samtliga att de var mycket nöjda (95%) eller ganska nöjda (5%) med de råd och den information de fått av budget- och skuldrådgivarna. Under året har åtta aktiviteter genomförts som nått ut till ca ungdomar. Konsumentrådgivning Konsumentrådgivningen upprätthålls med en knapp heltidstjänst och har under året haft ärenden, vilket är en normal siffra. Konsumentrådgivningen har under året minskat med en ca heltidstjänst som flyttats till budget- och skuldrådgivningen. Förändringen har inneburit minskad tillgänglighet via telefon, men istället kan noteras en ökning av inkomna ärenden via e-post. 13

14 De två största ärendegrupperna rör fel eller klagomål på bilköp respektive hantverkstjänster. Riktad konsumentrådgivning har under året nått ca 100 ungdomar genom fem olika aktiviteter. Information och rådgivning i energi- och klimatfrågor Den kommunala energi- och klimatrådgivningen har under året främst riktat sina aktiviteter mot villaägare. Ett femtontal aktiviteter kring olika energi- och klimatteman har genomförts och nått ca 700 personer. Ungefär 300 elever i klass 4-6 var engagerade i Energispaningen. Antal telefonsamtal har minskat något och kan bland annat ha sin förklaring i det förhållandevis jämfört med år 2008 låga och stabila elpriset. Mobilitetskontoret Mobilitetskontoret har under året anordnat, eller deltagit i, fem större aktiviteter, med sammanlagt ca 160 aktiva deltagare, som alla syftat till att Halmstadborna skall upptäcka det positiva i att gå, cykla, åka kollektivt, använda miljöfordon, nyttja bilpool eller samåka. Sammanlagt motsvarade två av aktiviteterna en minskning av koldioxidutsläppen med närmare tio ton, jämfört med om resorna istället företagits med bil. Medborgarservice Andersberg Verksamheten vid Medborgarservice Andersberg har nu varit i gång i tre år och ordentligt börjat hitta sina arbetsformer. Besökarna börjar hitta mötesplatsen, från ca besök år 2008 till drygt besök år 2009, en ökning med närmare 45 %! Café Välkommen har varit en viktig aktör i arbetet med att öka besöksantalet. Även bokning och uthyrning av lokaler fortsätter att vara en viktig del av verksamheten och har starkt bidragit till den positiva trenden. Den positiva utvecklingen har skett i samverkan med såväl interna som externa aktörer. Goda exempel på samarbete och samverkan är bland annat Föreningsbryggan, där föreningar och organisationer, verksamma i området, knyter kontakter, bildar nätverk och genomför gemensamma aktiviteter. Även tjänstemän deltar och kan därigenom träffa boende och föreningar på ett avformaliserat sätt. Projektet Onsdagskultur, där kulturförvaltning, bostadsbolag i området och ideellt verkande kulturvärdar samarbetar med bland annat arrangörsföreningar, är ett konkret exempel på de boendes möjlighet till delaktighet i och påverkan på kulturarrangemang på Andersberg. Nyckeltal Konsument Halmstad 2009 Utfall 2009 Förändring i procent Utfall 2008 Utfall 2007 Antal ärenden *) ,7% varav Medborgarservice A-berg ,5% varav energirådgivningen ,0% Antal avvisade ärenden % varav Medborgarservice A-berg Antal aktiviteter **) 99-10,1% varav Medborgarservice A-berg 62-14,5% Totalt antal ärenden och aktiviteter ,8% varav Medborgarservice A-berg ,6% Minst 90 % av de som vid besök hos oss får budget- eller skuldrådgivning ska vara nöjda med rådgivningen 100% % 100% Minst 90 % av inkomna konsumentärenden ska påbörjas inom 2 arbetsdagar 93,70% -1% 95,30% 93,70% Minst 80 % av de ovan nämnda ärendena ska vara avslutade inom 10 arbetsdagar 97,10% 1% 95,30% 96,10% *) Definition av ärende, aktivitet etc. har ändrats från 2007 till **) I antalet aktiviteter ingår även Mobilitetskontoret. Kulturavdelningen

15 Den 12 september var en stor dag för Halmstads unga och för kulturnämnden. Då invigdes Nolltrefem och personer strömmade till det f.d.stadsbiblioteket för att ta del av en mängd aktiviteter som gav försmak på vad huset ska kunna erbjuda framöver. De fyra första månaderna har visat att det finns ett stort intresse att använda huset, men också att det tar tid att sprida kunskap om vilka oerhörda möjligheter som Nolltrefem kan erbjuda. Sammantaget har 515 personer (331 killar, 199 tjejer) registrerats för någon aktivitet i huset. Idépengen som initierades under hösten har använts för åtta arrangemang mestadels inriktade på musik. Förutom detta har 12 scenarrangemang genomförts, 38 workshops samt 35 andra kreativa träffar. Panelen som är kanalen för inflytande har träffats vid sex tillfällen. Den 15 mars kunde Mjellby konstmuseum öppna portarna för året med ny klimatanläggning installerad. Trots den sena öppningen på året ökar besöksantalet med närmare besök jämfört med Utställningen med Lee Millers bilder, som samproduceras med Millesgården, blir den stora succén och Mjellby flyttar fram sina positioner ytterligare på konstscenen. Många har också fått lära sig mer om konsten på guidade visningar (155 st) och Barnens Mjellby har erbjudit aktiviteter varje söndag med cirka tusen besökare. På Stadsgalleriet är det Annica Stiernlöfs papperskonst som drar mest besök (5 130 personer på drygt en månad). Stadsgalleriet får också under året en tydligare entré. Stor kraft har under året lagts på att inventera och se över rutiner för kommunens konstsamling. Under året togs beslut om att säga upp det interna hyreskontraktet för Norre Port pga. lokalens brist på tillgänglighet. På Kulturhuset har arbetet påbörjats med att undersöka alternativ för var de olika verksamheterna/föreningarna ska ta vägen när hyresavtalet upphör Publiken på de offentliga arrangemangen har minskat under året med personer, vilket troligtvis kan hänföras till att Halmstads kvartersteater inte har haft något större arrangemang. Danskalas uppleva en härlig blandning av dans; professionell dans, dans från föreningar, dans för babysar, dans på Storgatan och som avslutning ett fullsatt Halmstads Teater med dansgruppen Jerk. Målet att stärka dansintresset och tillföra staden attraktionskraft genom att erbjuda upplevelser och professionell konst uppfylldes väl. Att använda kulturen som en positiv kraft i bostadsområdet Andersberg har varit en lyckad satsning som kommer att implementeras De boende har engagerats som kulturombud och deltagit i planerandet och genomförandet av kulturarrangemang som marknadsförts under namnet onsdagskultur. Lunchkonserterna på Stadsbiblioteket, Nissanscenen, har funnit sin form och drar en stor publik. De 13 konserterna har i genomsnitt haft 90 besök. Under året har bl.a. sex orkesterkonserter genomförts samt en familjekonsert. Orkesterkonserterna har med undantag för trettondagskonserten och familjkonserten fortsatt svårt att få ett genomslag bland halmstadsborna. Nationaldagsfirandet anordnades för andra året i rad i samarbete med Länsmuseet på Hallandsgården med ca 1200 besök. Kulturstöd har under 2009 hanterat ett hundratal bidragsansökningar och arrangerat föreningsträffar på Tre Hjärtan, Nolltrefem samt på Stadsbiblioteket. På senaste träffen diskuterades bl.a. bidragssystemet och resultatet användes till en ny folder om kulturstöd. Utöver handläggning och utbetalning av stöd till studieförbund upprätthålls en kontinuerlig kontakt under året bl.a. genom deltagande vid studieförbundens länsmöten. 97 barnföreställningar på dagtid och 4 föreställningar på helgen, har genomförts i samarbete med stadsbiblioteket under året. 15

16 Under våren blev samtliga 5-åringar i Halmstad inbjudna till föreställningen Nonstop med dansgruppen Agnes. Under hösten bjöds 922 förskolebarn in till filmen flugsoppan som var starten för kulturkanalens tema för hösten, Alla olika men lika värda. Högstadiebarnen (sammantaget 7 488st) fick bl.a. se Flyga Drake på Skolbion. Nyckeltal Kulturavdelningen Utfall 2009 Förändring i procent Utfall 2008 Utfall 2007 Totalt antal kulturevenemang arrangerade av kulturavdelningen % 315 (*422) 221 Totalt antal besök på arrangemang % Antal vuxenarrangemang 35 46% 24 ( 131) 20 Antal kulturarrangemang barn/unga % Antal besök på barn/unga arrangemang % Antal utställningar på Mjellby 4-20% 5 5 Antal besök på Mjellby ) 16% Antal utställningar på Stadsgalleriet Antal besök på Nya Stadsgalleriet % Antal besök på Galleri Norre Port % Antal sökta bidrag till kulturverksamhet 107-2% Antal registrerade kulturföreningar 188-3% Antal offentliga arrangemang Kulturhuset 103-9% Publik Kulturhuset % ( * inkl kulturnatt) 1 ) Mjellby öppnade första i mars månad Staben 2009 Personal Gemensam lönehantering startade i kommunen i april. Inför genomförandet har rutiner anpassats och chefer och arbetsledare har informerats och utbildats. Två personaldagar har arrangerats för kulturförvaltningen under tema ekonomi i kristider och förändringsarbete/verksamhetshandbok. För övrig kompetensutveckling som anordnats centralt se lista nedan. I samband med omställningsarbetet med anledning av budget 2010 har personalfunktionen särskilt arbetat med att ta fram underlag avseende bemanning av tillsvidare- och visstidsanställd personal. och ekonomi: Lokalunderhåll/fastigheter: 16

17 Kvalitetsledning: Lean X förbättringsåtgärder och en minskad ledtid om ca 40 dagar. Staben har föreläst om vårt arbete på konferenser om Lean på nationell nivå och i kommunen. IT-strategi och datateknik: Sekretariat Information: Nyckeltal Staben Utfall 2009 Förändring i procent Utfall 2008 Utfall 2007 Åsikten 46 15% Antal ärenden övrig post Inlagda ärenden diariet Inlagda händelser diariet Skrivna kundfakturor % Antal bokföringsorder 652-4% Leverantörsfakturor % Besök webbsidor % * Antal Lean-processer 5 - Antal förbättringsåtgärder 34 - * enbart april-december

18 3 Ekonomisk redovisning Ekonomisk utveckling (kkr) Nettokostnadsförändring Nettokostnad 2009 Nettokostnad 2008 Kommentar Nämnd (inkl projekt) -3% Marginell minskning Förvaltningsgemensamt -14% Hade kostnader för Hstd Teater -08 Stab 4% Gemensam lönefunktion Konsument Halmstad 7% Ordinarie personal ersatte plusjobb Kulturavdelning 12% Nolltrefem har tillkommit Fritidsavdelning -6% Team ungdom till annan nämnd Biblioteksavdelning 3% Höjd hyra för stadsbiblioteket TOT 2% Nettokostnad per månad för Kulturnämnden exklusive Halmstads Teater kkr Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 22/ öppnas nya stadsbiblioteket I jan 2007 öppnas Medborgarservice Andersberg 12/ invigs Nolltrefem Nettokostnad Nettokostnad snitt Nettobudget

19 Ekonomiskt resultat Årets resultat uppgår till kkr vilket beror på att personalbemanningen setts över och vid kortare frånvaro har vikarier tagits in i så liten omfattning som möjligt. Ytterligare orsaker är att satsningen på ungdomsombud och ungdomswebb inte genomfördes och att Nolltrefem enbart behövde betala hyra för fyra månader. Överskottet motsvarar 2,1 % av årets budget. (kkr) Budgetavvikelse 2009 Procentuell förbrukning 2009 Kommentar Nämnd (inkl projekt) % + på driftsprojekt (11011) Förvaltningsgemensamt % + Ungdomsombud & ungdomswebb Stab % + Personalkostnader Konsument Halmstad 98 98% + Personalkostnader Kulturavdelning % + Hyra Nolltrefem - Avgångsvederlag Fritidsavdelning % + Övriga kostnader (marginellt) Biblioteksavdelning % + Personalkostnader + Övriga kostn. TOT % Årets investeringsöverskott som uppgår till 711 kkr beror på att planerade inventarieinvesteringar inte hunnits avslutas under året. (kkr) Budgetavvikelse 2009 Procentuell förbrukning Nettoinvestering 2009 Kommentar IT-utrustning gemensamt % 535 Marginellt underskott Servern köptes -08. Inget behov - Biblioteksserver 50 0% 0 09 Konstinköp 8 97% 233 Inventarier, Stab+gemensamt 70 0% 0 Inventarier Konsument Hstd 24 0% 0 Inventarier Nolltrefem/Hus för Unga % 370 Marginellt underskott Inventarier Mjellby Konstmuseum 68 26% 24 Inventarier Kulturhuset 50 0% 0 Inventarier Fritidsgårdar gem % 0 Inventarier ny fritidsgård O-ström % 28 Investeringar skjutna på framtiden Inventarier, Nytt Stadsbibliotek % 236 Marginellt underskott Inventarrier samtl Bibliotek % 162 TOT % 1 588

Kulturförvaltningen 1 2012

Kulturförvaltningen 1 2012 Kulturförvaltningen 1 2012 Vid mediejukeboxen på Stadsbiblioteket Foto: Mymmel Blomberg Innehåll Kulturförvaltningen...3 Kulturnämnden...4 Organisation...5 Vad hände år 2011?...6 Biblioteksavdelningen...7

Läs mer

Kulturnämndens verksamhetsberättelse 2010

Kulturnämndens verksamhetsberättelse 2010 Kulturnämndens verksamhetsberättelse KN /0321 Version2,0 Beslut KN 2011-01-26 KULTURNÄMNDEN Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 3 2. Målredovisning Barn och utbildning 4 Demokrati och dialog 5 Miljö

Läs mer

Fritidsgårdar förutsättningar för god kvalitet och hög måluppfyllelse

Fritidsgårdar förutsättningar för god kvalitet och hög måluppfyllelse Revisionsrapport Fritidsgårdar förutsättningar för god kvalitet och hög måluppfyllelse Halmstads kommun Juli 2009 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011

Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011 Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011 2 Innehållsförteckning INLEDNING... 4 AKTIVITETER... 4 Företagskväll på Norrgården... 4 40-års kalas för kommunen... 4 Ista n utan min bil / Europeiska

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Sammanfattning Ett mobilitetskontor i Halmstad ska stimulera till klimatsmartare resval och på så sätt minska koldioxidutsläppen från transporterna. Halmstadsborna

Läs mer

Kulturundersökning Halmstad 2010

Kulturundersökning Halmstad 2010 Kulturundersökning Halmstad 2010 10 8 6 1. Har du under det senaste året? (gäller inte bara i Halmstad) Bio Musikal/ show Konstutställning Rock / popkonsert Museum Teater Kurs/ studiecirkel Familje / barnprogram

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Fritidsgårdsverksamhet. Dokumentets syfte Dokumentet anger hur fritidsgårdsverksamhet i Nacka ska utföras

Fritidsgårdsverksamhet. Dokumentets syfte Dokumentet anger hur fritidsgårdsverksamhet i Nacka ska utföras RIKTLINJE Fritidsgårdsverksamhet Dokumentets syfte Dokumentet anger hur i Nacka ska utföras Dokumentet gäller för Utförare av som utförs på uppdrag av Nacka kommun Förutsättningar för uppdraget Utföraren

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden 2013-12-18 1(17)

Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden 2013-12-18 1(17) Kulturnämnden 2013-12-18 1(17) Plats och tid: Stadsbiblioteket, Klarasalen, kl. 13:15-15:50 ande: Eva-Marie Paulsson (S), ordförande Jane Thorell (M) Dan Öjvind Gasstorp (C) Tommy Lundkvist (FP) Nils Werner

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 jan-aug jan-aug jan-aug 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

för fritidsgårdsutveckling

för fritidsgårdsutveckling för fritidsgårdsutveckling 2005 Nackanätverket Nackanätverket initierades 1999 av den kommunala fritidsgårdsverksamheten i Nacka. Nätverket består av ansvariga för fritidsgårdsverksamheten i sex svenska

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse. Att särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur

Att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse. Att särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur Våra kulturpolitiska mål: Att främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor Att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse Att främja ett levande kulturarv

Läs mer

Barn- och ungdomsbokslut 2015 Kulturnämnden

Barn- och ungdomsbokslut 2015 Kulturnämnden Barn- och ungdomsbokslut 2015 Kulturnämnden Kulturnämnden Kulturnämnden ska i sin verksamhet prioritera barn och ungdomar. Flera av nämndens verksamheter riktar sig direkt till barn och ungdomar, medan

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Kulturgaranti. för barn och unga

Kulturgaranti. för barn och unga Kulturgaranti för barn och unga Kulturplan för barn och unga I Varbergs kommun samarbetar skolor, förskolor och kulturverksamheter för att göra kultur till en del av barnens vardag. Vi ser kultur som en

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Sida 1 (5) 2016-05-09 Handläggare Susanne Lundström 08-508 033 60 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Fritid 2009

Kvalitetsredovisning för Fritid 2009 Kvalitetsredovisning för Fritid 2009 Beskrivning av verksamheten Fritid erbjuder öppna mötesplatser för våra kommuninvånare i form av Simhall och fritidsgårdar, drogförebyggande verksamhet samt stöd till

Läs mer

Lidingö stad. Fritidsgårdsenkäten

Lidingö stad. Fritidsgårdsenkäten Lidingö stad Fritidsgårdsenkäten 2016 Syfte Fritidsgårdsenkäten ska ge oss kunskap om vad besökarna på våra gårdar anser om fritidsgårdsverksamhet. Genomförande Under två veckor i april genomförde Lidingö

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 1 HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 Organisation kring Skapande skola Skolledning och Kultur på kommunen fastställer tillsammans riktlinjer för skapande skola. Arbetet är förankrat hos rektorerna

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Hyltenämnden. Bokslut 2013

Hyltenämnden. Bokslut 2013 Hyltenämnden Bokslut 2013 Bokslut 2013 Hyltenämnden Hyltenämnden Ledamöter Ingegerd Torhall (FP) Kristina Johansson (S) Margareta Andersson (C) Jerzy Golowkin (M) tom juni månads sammanträde Desirée Hultberg

Läs mer

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad Fritids- 2009-2013 plan Landskrona stad Plan för idrott och friluftsliv i Landskrons stad 2009-2013 BAKGRUND Idrotten i samhället Statens stöd till idrotten Målet med den nationella idrottspolitiken är:

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR1 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR1 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 Jan-april Jan-april Jan-april 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket 66,5

Läs mer

Alla barn och ungdomar i Skövde kommun skall ges möjlighet att ta del av och själva delta i kulturella sammanhang.

Alla barn och ungdomar i Skövde kommun skall ges möjlighet att ta del av och själva delta i kulturella sammanhang. Ur Skövde kommuns Kulturpolitiska vision: Alla medborgare oavsett kön, ålder och etnicitet har möjlighet att utöva och uppleva mångsidig kultur Alla barn och ungdomar i Skövde kommun skall ges möjlighet

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 9 Kollektivtrafik April Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1. Svarsfrekvens Det är 85 personer 57 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av dem som

Läs mer

1 För mer utförlig information se underlaget som togs fram i samband med Framtidskonferensen.

1 För mer utförlig information se underlaget som togs fram i samband med Framtidskonferensen. 1 Nedan följer en sammanställning av den framtidskonferens som genomfördes under 27-28 januari 2011. Förtroendevalda politiker bjöds då in till en konferens med syfte att inleda arbetet med att se över

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

HALMSTAD KULTURFÖRVALTNING - KULTURUNDERSÖKNINGEN 2014

HALMSTAD KULTURFÖRVALTNING - KULTURUNDERSÖKNINGEN 2014 HALMSTAD KULTURFÖRVALTNING - KULTURUNDERSÖKNINGEN 2014 Kontakt: Edna Sinkjaer Datum: September 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se Kort om uppdraget SYFTE

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2011-2013 Antagen av Kulturnämnden 2010-10-27 KULTURNÄMNDEN Verksamhetsplan 2011-2013 KN Sid. 1 av 27 KN 2010/0011 1. Ordförandens inledning Kulturnämnden redovisar härmed sin verksamhetsplan

Läs mer

Nyckeltal Förvaltning

Nyckeltal Förvaltning Nyckeltal 2016 - Förvaltning Kommun/Sdf: OBS! Spara ner denna blankett och döp den med verksamhetens namn. Ändra inga format, rader, etc.! OBS! Skriv endast siffror! Inga punkter, komman eller "kr" Läs

Läs mer

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 2015-02-20 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2014/8-869 Kulturnämnden Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 Förslag till beslut Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010

X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010 X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010 1 X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010 X-MaTs i korta drag... 4 X-MaTs w siffror... 6 X-MaTs mål och framtid... 8 X-MaTs inventerar länet...16 Målgrupp

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås - Framtid Vallås Utvecklingsprogrammet beskriver den gemensamma framtidsbilden och viljeinriktningen för Vallås. Programmet har tagits fram i dialog med invånare,

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Barnverksamhet på folkbiblioteken i Örebro län

Barnverksamhet på folkbiblioteken i Örebro län Rapport Datum: 2015-11-22 Författare: Lena Adem Barnverksamhet på folkbiblioteken i Örebro län Regionbiblioteket Örebro län 2015 Hallsbergs kommun, foto Björn Olsson Barnverksamhet på folkbiblioteken i

Läs mer

Kompletterande beskrivning av planerade utvecklingsinsatser i Spånga-Tensta 2013

Kompletterande beskrivning av planerade utvecklingsinsatser i Spånga-Tensta 2013 SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING STRATEGISKA STABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-05-06 Handläggare: Eva-Britt Leander Telefon: 08-508 03 000 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Kompletterande beskrivning

Läs mer

Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst.

Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst. Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst. Grupp 1 Det är bra att det läggs vikt på dans och konst, men det flesta ungdomar vill ha mer musiksatsningar. Konst och dans är förmodligen

Läs mer

Handlingsplan Skapande skola 15-16

Handlingsplan Skapande skola 15-16 Handlingsplan Skapande skola 15-16 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Älgen period 3 (jan mars), läsåret

Kvalitetsarbete för förskolan Älgen period 3 (jan mars), läsåret Kvalitetsarbete för förskolan Älgen period 3 (jan mars), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Bakgrund Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige. Den säger att kommunen ska upprätta en biblioteksplan för den samlade

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Barn och ungdomspolitiska programmet Måluppfyllelse 2008 2010. Ansvarig nämnd BUN

Barn och ungdomspolitiska programmet Måluppfyllelse 2008 2010. Ansvarig nämnd BUN rätt till skydd och trygghet Barn och ungdomsen ges i uppdrag att, i samverkan med berörda er och föräldrar, arbeta för att främja säkra skolvägar samt att tillse att samtliga skolmiljöer utgör en trygg

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice Stadsdelsdirektörens stab Sida 1 (7) 2015-05-17 Handläggare: Marie Khoury 08 508 18 042 Till Farsta stadsdelsnämnd 2015-06-11 Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

Läs mer

Inrättande av lärandecenter och mötesplats i nytt folkbibliotek i Hässelby gård

Inrättande av lärandecenter och mötesplats i nytt folkbibliotek i Hässelby gård HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare SDF: Hans Peters Telefon: 08-508 04 016 Handläggare Kulturförvaltningen: Elisabeth Aldstedt Telefon: 08-508 31 113 TJÄNSTEUTLÅTANDE

Läs mer

Framtid Simlångsdalen

Framtid Simlångsdalen Framtid Simlångsdalen Projektbeskrivning April 2015 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Projektbeskrivning för Framtid Simlångsdalen Innehåll Bakgrund... 2 Omvärldsanalys... 2 Geografiskt läge... 2 Befolkning och

Läs mer

Information om KULTURTRAPPAN

Information om KULTURTRAPPAN Information om KULTURTRAPPAN Gävles kulturgaranti Bakgrund Vilka är vi? Gävle kommun 2015-09-08 2 Gävle kommun 2015-09-08 3 Information om Kulturtrappan Ninni berättar om bakgrunden till Kulturtrappan,

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Förskolan Sjöstjärnan

Förskolan Sjöstjärnan K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Förskolan Sjöstjärnan Förskolan med fokus på sång och musik En verksamhetsidé har tagits fram för förskoleverksamheten i Älvsjö - Förskolebarnens framtidstro vår

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Gunnes gård

Verksamhetsplan med budget Gunnes gård Verksamhetsplan med budget - Gunnes gård 1 Sammanfattning Gunnes gård är en del av Kultur- och fritidskontoret. Gunnes gård ersätts av Kultur- och fritidsnämnden enligt en överenskommelse baserat på antal

Läs mer

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför.

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför. 1 Inledning 1.1 VISION, VÄRDEGRUND OCH VERKSAMHETSIDÉ Lindängenbiblioteket ska vara en attraktiv mötesplats som tidigt bygger relationer med närområdets medborgare och stödjer dessa till lärande, utveckling

Läs mer

Torsten Bengtsson Läsambassadör i Jönköpings län

Torsten Bengtsson Läsambassadör i Jönköpings län Torsten Bengtsson Läsambassadör i Jönköpings län En rapport om projektet Läsambassadör i Jönköpings län 2013-2016. 0 1 Bakgrund Idén om en regional läsambassadör kom upp under ett Dialogsamtal om den regionala

Läs mer

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Kulturplan för Vara kommun 2017-2021 Bilaga 1 Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 8 unga i Vara kommun Sidan 1 Innehållsförteckning Inriktningsmål...

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Verksamhetsplan Beslutad av Kulturnämnden

Verksamhetsplan Beslutad av Kulturnämnden Verksamhetsplan 2012-2014 Beslutad av Kulturnämnden 2011-11-16 #{enhet}# Innehållsförteckning Beslutad av Kulturnämnden 2011-11-16...1 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens

Läs mer

Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011.

Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011. Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011. Verksamhetsbeskrivning Hässlehus fritidsgård är centralt placerad vid Hässletorg. Fritidsgården delar lokaler med kommundelens bibliotek. Fritidsgården ansvarar

Läs mer

Utredning av läsfrämjande insatser i Upplands Väsby

Utredning av läsfrämjande insatser i Upplands Väsby Tjänsteutlåtande Utredare 2015-10-27 Hanna Björklund 08-590 970 77 Dnr: hanna.bjorklund@upplandsvasby.se KFN/2015:50 31442 Kultur- och fritidsnämnden Utredning av läsfrämjande insatser i Upplands Väsby

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

E-förslag: Mera öppet på biblioteket Viksäng. Förslag till beslut Kulturnämnden antar förvaltningens yttrande över E-förslaget

E-förslag: Mera öppet på biblioteket Viksäng. Förslag till beslut Kulturnämnden antar förvaltningens yttrande över E-förslaget TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) KUN 2016/00750-7.2.1 Kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen Niclas Lindberg Epost: niclas.lindberg@vasteras.se Kopia till Förslagsställaren Kontaktcenter Kulturnämnden E-förslag:

Läs mer

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Sidan 2 av 14 Inledning Barn- och ungdomskulturen är

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2015-05-27

Kulturnämndens handlingar 2015-05-27 Kulturnämndens handlingar 2015-05-27 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2015-05-13 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se OBS! Heldagssammanträde, omvärldsdag

Läs mer

Sörgårdens arbetsplan 14-15

Sörgårdens arbetsplan 14-15 Sörgårdens arbetsplan 14-15! Svenska Vi kan använda oss utav 4 olika diagnos- undervisningsmaterial. Skolverkets Nya språket lyfter, Stärk språket stärk lärandet (Cirkelmodellen), God läsutveckling, God

Läs mer

Mitt i City förskolor

Mitt i City förskolor K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Giltig fr.o.m..2010-01-01 Mitt i City förskolor Ingress Varje barn har rätt att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och ständigt uppmuntras och stärkas

Läs mer

Frågeförklaringar till KEKS Mötesplatsenkät

Frågeförklaringar till KEKS Mötesplatsenkät Frågeförklaringar till KEKS Mötesplatsenkät Hej! Din mötesplats är med i KEKS, ett nätverk där vi tillsammans samarbetar för att göra verksamheten bättre, bland annat genom att genomföra denna Mötesplatsenkät.

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer