Kulturnämndens verksamhetsberättelse 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturnämndens verksamhetsberättelse 2009"

Transkript

1 Kulturnämndens verksamhetsberättelse 2009 KULTURNÄMNDEN

2 Kulturnämndens verksamhetsberättelse redovisar viktiga händelser, framtidsutsikter och resultat för kulturnämndens mål Under respektive målområde anges kulturnämndens verksamhetsmål/strategier och därefter följer en beskrivning av resultatet. Redovisningen är en sammanställning av den målredovisning som förvaltningen lämnade till stadskontoret vid årsskiftet samt Verksamhetsredovisning 2009 avseende viktiga händelser och framtidsutsikter. Efter målområdena följer en redovisning för varje avdelning samt en ekonomisk redovisning. Verksamhetsberättelsens syfte är att rapportera till kulturnämnden om förvaltningens verksamhet, den ska också vara ett underlag för planering och analys. Verksamhetsberättelsen lämnas även till kommunstyrelsen. Innehållsförteckning 1. Sidan Barn och utbildning 3 Bygga och bo 4 Demokrati och dialog 4 Miljö och energi 5 Näringsliv och arbetsmarknad 5 Omsorg och stöd 6 Resor och trafik 6 Trygghet, säkerhet och folkhälsa 6 Uppleva och göra 7 Övriga prioriteringar 9 2. Verksamheterna Biblioteksavdelningen 10 Fritidsavdelningen 12 Konsument Halmstad 13 Kulturavdelningen 15 Staben Ekonomisk redovisning 18

3 1. Målområde Barn och utbildning Viktiga händelser Kulturkanalen I den kulturproposition som presenterades i september betonas arbetet med att särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur som en prioriterad väg att nå de kulturpolitiska målen. Ett av sätten att jobba med kultur för barn och unga är skapande skola, regeringens särskilda satsning. Halmstads kommun har sökt skapande skolapengar i två omgångar, och båda gånger fått del av bidraget. Med pengarna har två projekt genomförts, Identitet läsåret 08/09 och Ett slag på käften läsåret 09/10. Uppdrag Deckare Stadsbiblioteket initierade projektet Uppdrag Deckare, där alla barn i årkurs 4 i upptagningsområdet tillsammans med författaren Kerstin Lundberg Hahn, skrivit deckarnoveller. Projektet uppmärksammades i lokalradio och TV samt på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Skapande verksamhet Stadsbiblioteket stödjer och initierar skapande verksamhet i skolor och förskolor. Förskolebarnen har ställt ut Mitt drömhus och Alla mina kompisar och jag och här formulerat tankar och känslor om hur de vill ha miljön runt omkring sig och hur de tycker man ska vara mot varandra, helt i barnkonventionens anda (som firade 20- årsjubileum 2009). Flertalet filialbibliotek har på liknade sätt anordnat Barnens vår- och/eller höstsalonger i samarbete med förskolor kring olika teman. Framtidsbeskrivning Under 2010 kommer Kulturkanalen, som är kommunens verktyg för att samordna barnkulturverksamheten i Halmstad, att ansöka om bidrag från Kulturrådet för ett skapande skola-projekt med utgångspunkt i Länsmuseet Halmstads utställning om förfalskad konst. Inom ramen för skapande skola kommer Kulturkanalen att stötta arbetet med grundämnena svenska och matematik, genom författarbesök med skrivarverkstad och matematik/konstprojekt. Kulturkanalen planerar även ett projekt kring konst- och matematiklådor för elever i skolår 4-6. Till de parallella projekten som handlar om matematik kommer statliga medel att sökas. Så även för skapande skola i sin helhet. Skapande verksamhet som uppmuntrar till kreativitet har utvecklats till viktiga och välbesökta inslag på flera bibliotek, särskilt på höst- och sportloven. Satsningarna fortsätter och även de mindre biblioteken omfattas av dem. I vår kommer stadsbiblioteket att samarbeta med elever från gymnasieprogrammet Samhäll Ledarskap, som kommer att ansvara för skapande verksamhet på biblioteket för sina jämnåriga. Ny ungdomsavdelning utformas på Oskarströms bibliotek. Stärka kulturens roll i förskolan 221 förskolepedagoger har deltagit i fortbildningar arrangerade av Kulturkanalen. Två kulturombudsträffar har arrangerats med cirka 50 deltagare per träff. På förvaltningens barnteaterföreställningar är förskolorna aktiva besökare. Andersbergs bibliotek har ett utvecklat samarbete med förskolorna i närområdet kring Alfonsverksamheten. Stärka ungdomars roll som konsumenter Konsument Halmstad har delat ut foldrar Flytta hemifrån till samtliga elever i avgångsklasser på gymnasiet. Produktion av konsumentfilm för skolklasser är snart klar. Riktad konsumentrådgivning har skett mot 5 klasser på Östergårdsskolan (ca 100 elever). Riktad ekonomirådgivning mot unga arbetslösa genom projektet Ung 3 (19)

4 i fokus och Krami (totalt 6 tillfällen och ca 40 deltagare). Arbetslösa deltagare genom HFAB-byrån (4 tillfällen, ca 30 deltagare). I energispaningen för 4-6:e-klassare deltog 11 klasser med ca 300 elever. Kulturnämndens verksamheter ska främja barns och ungdomars kreativitet Barnens Mjellby har erbjudit skapande verksamhet vid 56 tillfällen på Mjellby konstmuseum, med sammanlagt 718 deltagare. Fritidsgårdarna har erbjudit skapande verksamhet på Barnens Laxö, Sommarkul på Andersberg och Andersbergsfestivalen. Flera bibliotek anordnar workshops för barn. Biblioteksavdelningen har tillsammans med Varbergs kommun genomfört skrivarläger för ungdomar som sedan följts av skrivarcirklar på stadsbiblioteket. Målområde Bygga och bo Verksamheterna ska verka för en estetiskt tilltalande stadsbild med god arkitektur Förvaltningen har ingått och deltagit aktivt i byggnadskontorets stdsplanegrupp i framtagandet av en ny plan för Halmstads innerstad. Ett nätverk har byggts upp med fastighetskontoret och barn- och ungdomsförvaltningen gällande planering av 0,5 %-uppdragen. Stadsbiblioteket har under våren haft en stor utställning om barn och arkitektur där barnen fått skapa egna drömhus. Föreläsningar om stadens arkitektur har arrangerats under hösten. Målområde Demokrati och dialog Viktiga händelser Europa Direkt Stadsbiblioteket är fr o m 2009 värd för Europa Direkt Halland, en särskild avdelning inom EU Kommissionen som har uppdraget att kommunicera ut europafrågor till medborgarna. Uppdraget är regionalt och finansieras av EU-kommissionen, Region Halland och kulturnämnden. EU-valet Bibliotekens samarbete med valnämnden fortsatte och möjlighet att förtidsrösta i Europaparlamentsvalet fanns på samtliga bibliotek på Andersberg i Medborgarservice. Flera bibliotek är också vallokaler på valdagen. Inför valet fanns det EU-bord på alla bibliotek och på stadsbiblioteket anordnade Europa Direktkontoret en stor och mycket välbesökt paneldebatt inför valet, med Rikard Olsson som moderator. Låna en fördom Tyvärr avvecklades medborgarnas möjlighet att varje vecka träffa kommunråden på stadsbiblioteket pga bristande intresse från allmänheten. Dock visade det sig att under en annan form, som en del av Låna en fördom, där stadsbiblioteket lånade ut levande personer en timme för samtal, fanns det ett stort intresse för att låna politiker! Även Anderbergs bibliotek har arbetat med metoden under året. Ökat antal besök på Medborgarservice Andersberg Mötesplatsen Medborgarservice Andersberg har under året haft en betydande ökning av antalet besök, från ca besök 2008 till drygt besök Framtidsbeskrivning Folkbiblioteken bidrar till fri tillgång till information, kunskap, tankar och kultur, vilka är viktiga förutsättningar för delaktighet och inflytande. En utmaning för framtiden är dock att i ännu högre grad konkretisera folkbibliotekens roll på den demokratiska arenan. Verksamheterna ska skapa möjlighet till aktiv dialog mellan medborgare och beslutsfattare. 4 (19)

5 Aktivt arbete med Å-sikten. Tre föreningsträffar med deltagare från sammantaget 111 föreningar samt politiker och tjänstemän har arrangerats under året. Inför EU-valet har politiker debatterat och träffat medborgare på arrangemang anordnade av EU Direktkontoret och Medborgarservice Andersberg. Biblioteken är vallokaler, både vid förhandsval och i allt större utsträckning på valdagen. Medborgarnas kännedom om kulturnämndens verksamheter ska öka. Webbadressen har lyfts fram i allt tryckt material samt annonsering. Startsidan har gjorts om och visar nu aktuella evenemang. Detta har gett en ökning med 25 % i webbstatistiken. Biblioteken har arbetat fram en marknadsföringsplan som börjar gälla 2010, bl.a. kommer fokus att ligga på Mötesplatsen Bibliotek.Medborgarservice Andersberg informerar bl.a. med DVD till boende. Avdelningscheferna har informerats om kommunens centrala anvisningar för utarbetande av serviceåtaganden. Arbetet påbörjat på alla avdelningar utom biblioteksavdelningen. Målområde Miljö och energi Viktiga händelser n kommunala energi- och klimatrådgivningen Under året har den vid Konsument Halmstad placerade kommunala energi- och klimatrådgivningen främst riktat sina aktiviteter mot villaägare. Ett femtontal aktiviteter, föreläsningar och utställningar kring olika energi- och klimatteman har genomförts under året och nått ca 700 personer. Framtidsbeskrivning Under 2010 kommer aktiviteter främst vara inriktade på energieffektivisering, såväl mot företag som mot allmänhet och kommunala verksamheter. Målområde Näringsliv och arbetsmarknad Utveckla samarbetet med näringslivet Mjellby konstmuseum och Halmstads Näringslivs AB bjöd in företagare för att diskutera samarbeten mellan kultur och näringsliv. Mjellby har ett utvecklat sponsorssamarbete. 5 (19)

6 Målområde Omsorg och stöd Viktiga händelser Språkstimulering Tack vare de språkstimulerande väskorna som tagits fram av projektet Språkkedjan (samarbete mellan samtliga bibliotek i regionen, logopeder och Regionbiblioteket), kan vi låna ut samlat material som är speciellt anpassat för att hjälpa barn med tal- språk och kommunikationsproblem. Framtidsbeskrivning Biblioteken har utarbetat ett åtgärdsprogram för tillgängligheten som ska verkställas Ord- och bildverkstaden i Stadsbiblioteket och Äppelhyllor på flertalet bibliotek är ett resultat av bibliotekens arbete med tillgänglighetsfrågor. Under 2009 har alla bibliotek gåtts igenom ut tillgänglighetssynpunkt. Detta har resulterat i ett åtgärdsprogram som ska genomföras Projektet Språkkedjan har sjösatts och material för barn med språksvårigheter finns att låna på biblioteken. Målområde Resor och trafik Viktiga händelser Klimatsmart resande minskar koldioxidutsläppen Det vid Konsument Halmstad placerade Mobilitetskontoret har under året anordnat fem större aktiviteter, med sammanlagt ca 160 aktiva deltagare, som alla syftat till att Halmstadborna ska upptäcka det positiva i att gå, cykla, åka kollektivt, använda miljöfordon, nyttja bilpool eller samåka. Sammanlagt motsvarade två av kampanjerna en minskning av koldioxidutsläpp med närmare 10 ton, jämfört med om resorna istället företagits med bil. Framtidsbeskrivning Mobilitetskontoret drivs i projektform med lika fördelat bidrag från Naturvårdsverket respektive Halmstads kommun. Projektet pågår fram till halvårsskiftet Målområdet Resor och trafik har pekats ut som ett prioriterat målområde. Ett mobilitetskontor kan som i dagsläget - med fördel placeras vid Konsument Halmstad om förutsättningar för detta ges. Stimulera Halmstadborna till klimatsmarta resval. Konsument Halmstad/mobilitetskontorets kampanjer för mer klimatsmarta resesätt har nått: Kretsloppet (80 deltagare), Hälsotramparna (28 deltagare i samverkan med Länssjukhuset). Europeiska trafikantveckan (ca 400 personer). I projektet Testresenärerna deltog 13 kommunanställda som åtog sig att göra minst 70 % av sina arbetsresor med buss. Fyra familjer fullföljde projektet Hållbar konsument. Målområde Trygghet, säkerhet och folkhälsa Viktiga händelser Invigning av Nolltrefem Under året har det f d stadsbiblioteket byggts om till ett hus för unga med stöd av Ljungbergska stiftelsen. Huset vars verksamhet bygger på ungas engagemang och delaktighet döptes till Nolltrefem och invigdes högtidligt den 12 6 (19)

7 september. I och med Nolltrefem kan kommunen erbjuda en central mötesplats i Halmstad där unga kan träffas, skapa och inspireras. Sommarkul på Andersberg På uppdrag av HFAB och Stena Fastigheter AB har fritidsgårdsavdelningen genomfört sommaraktiviter för barn mellan 7-12 år på Andersberg. Barnen erbjöds aktiviteter under hela sommarlovet som bl a anordnades i samarbete med föreningslivet. Framtidsbeskrivning Under 2010 kommer trygghetsplaner att tas fram för alla fritidsgårdar. Alla möten, mötesplatser och verksamheter ska upplevas trygga av besökarna Ett aktivt föreningsliv Skapa positiva ungdomsmiljöer Målområde Uppleva och göra Viktiga händelser Kultursatsning på Andersberg Att använda kulturen som en positiv kraft i bostadsområdet Andersberg har varit en lyckad satsning som kommer att implementeras De boende har engagerats som kulturombud och deltagit i planerandet och genomförandet av kulturarrangemang som marknadsförts under namnet onsdagskultur. Andersbergsfestivalen För första gången ansvarade fritidsgårdsavdelningen för Andersbergsfestivalen. Festivalen ska återkomma årligen och sker i samarbete med HFAB. Årets festival blev en succé och lockade många besökare som kunde njuta av framträdanden från både lokala och nationella artister. Danskalaset För första gången arrangerades Danskalas i Halmstad i september. Över 3000 personer fick under en heldag uppleva en härlig blandning av dans; professionell dans, dans från föreningar, dans för babysar, dans på Storgatan och som avslutning ett fullsatt Halmstads Teater med dansgruppen Jerk. Målet att stärka dansintresset och tillföra staden attraktionskraft genom att erbjuda upplevelser och professionell konst uppfylldes väl. Nytt offentligt konstverk Den offentliga konsten har fått ett tillskott under året genom inköpet av ett verk av Lena Cronqvist, som har placerats i Norre Katts park. Mjellby konstmuseum - nationellt och internationellt Mjellby konstmuseum har flyttat fram sin position markant på den nationella och internationella konstscenen. Både vår- och sommarutställningen fick heltäckande nationell pressbevakning. Genom sitt deltagande som organisatör 7 (19)

8 av utställningen "GLASSTRESS" i Venedigbiennalen fick Mjellby konstmuseum stor uppmärksamhet internationellt. Bilden av Halmstad som konststad har därmed förstärkts kraftigt. Ökat intresse för läsning Bibliotekens arbete med att öka intresset för läsning innebär att man lyfter fram läsningens sociala del och erbjuder möjligheter att mötas och diskutera litteratur. Författarebesök (ett 20-tal varje år), bokcafé samt bildandet av läsecirklar är andra exempel. Webbens betydelse för att stimulera läsning får en allt större betydelse. Här finns filmsnuttar från författarbesök utlagda, litterär julkalender och länkar till bloggar och andra Internetsidor. Utlåning av media är inget mått på den egentliga läsningen, men det är ändå tillfredsställande att konstatera att utlåningen har ökat med 6,1 % jämfört med Biblioteken som upplevelserum Bibliotekens omfattande program- och utställningsverksamhet inom olika ämnen har fortsatt. Nytt för året har varit en gemensam folder för programutbudet på samtliga bibliotek, som utkommer en gång i månaden. För att erbjuda ännu större möjlighet till musikupplevelser, invigdes stadsbiblioteket nya flygel under året. Rockkarusellen I samarbete med Studiefrämjandet anordnades under året rockbandstävlingen Rockkarusellen på både PULS, MBhuset samt fritidsgården Hyddan. Den slutliga finalen hölls i Norrköping. Framtidsbeskrivning Den allmänna ekonomiska situationen har inneburit att kulturnämnden fått minska sin budgetram med 6 miljoner kronor inför En så omfattande minskning har naturligtvis haft stor betydelse för hur nämnden prioriterat i sin planering för verksamheterna. Detta drabbar bland annat studieförbunden och föreningslivet. Ett stort läsintresse hänger samman med böckernas tillgänglighet. Efter nerläggning av 3 filialbibliotek den 1 januari 2010 (Åled, Trönninge, Gullbrandstorp), minskade öppettider i Fyllinge och Oskarström samt mindre medieanslag generellt, finns risk för att intresset för läsning minskar på dessa orter. Under 2010 planeras en kulturnatt, ett arrangemang som engagerar och attraherar väldigt många halmstadsbor. En strategi för hur Halmstad ska nå vägen till att bli ett konstcentrum i västra Sverige utarbetas under året. Webbens betydelse för läsningen kommer att öka. Vår förhoppning är en webb i ett 2.0-koncept där medborgaren tillåts delta med boktips, omdömen om böcker, aktiv dialog mellan läsare. Initiera och/eller driva ett profilskapande arrangemang per år Mjellby konstmuseum ska vara en viktig del i konststaden Halmstad Den offentliga konsten ska prägla stadsbilden En ny offentlig skulptur av Lena Cronqvist har inköpts och placerats i Norre katts park. En inventering av samlingen och den offentliga konsten i stadsrummet har genomförts. Ny webbportal för Mjellby konstmuseum. Nytt profilmaterial som t.ex. bärkassar, t-shirts. Samannonsering i konsttidningar. Söndrums bibliotek arbetar under detta och kommande år med en konstprofil. Skulpturen Dansarna av Walter Bengtsson har återinvigts och har nu en plats på Söndrums bibliotek. 8 (19)

9 89 % av halmstadborna har läst en bok det senaste året. Kvinnor läser mer än män (Kulturundersökning 2008). Stadsbiblioteket har sjösatt sin 5:e bokcirkel och bokcirkelverksamhet finns också på biblioteken i Harplinge, Vallås och Söndrum. Ett tiotal författare har besökt Halmstads bibliotek. Sammanställning av besöksantalet görs vid årets slut, men prognosen visar på ett rekordår med mer än en miljon besökare på biblioteken, kraftig ökning av andelen ungdomar som besöker och deltar i fritidsgårdsverksamheten, samt fler konst- och teaterbesökare. Övriga prioriteringar kommunala beslut Webbsidor Ungdomar ska ges ökade möjligheter att påverka kulturnämndens verksamheter och kommunala beslut Ungdomsombud Ungdomar ska ges ökade möjligheter att påverka kulturnämndens verksamheter och kommunala beslut Fadderklass Kulturnämnden ska som en naturlig del i all sin verksamhet alltid beakta möjligheterna till internationella kopplingar, influenser och samverkan 9 (19)

10 2. Verksamheterna Biblioteksavdelningen Upplevelserum

11 Nyckeltal Biblioteksavdelningen 2009 (invånare ) Utfall 2009 Förändring i procent Utfall 2008 Utfall 2007 Totalt antal lån ,90% Därav antal barnlån ,70% Lån per invånare 9,8 6,50% 9,2 9,4 Nettokostnad per lån 57-4,70% 59,8 54,3 Antal besök på biblioteken ,60% Besök per invånare 11,35 3,70% 10,9 11,2 Nettokostnad per besök 49,2-1,70% 50,05 45,6 Mediebestånd ,10% Mediebestånd per invånare 4,78-2,40% 4,9 4,89 Inköpt antal medier (antal nyförvärv) ,70% Nettokostnad för nyförvärv/invånare 48,84-11,20% 54,36 46,5 Nyförvärv per 1000 invånare 281,76-3,50% 291, Antal årsöppettimmar ,90% Därav för allmänheten ,70% Därav för skolan med KuFs personal % Därav Nyhetsrum, SB 502-0,40% 504 Nettokostnad per öppettimme ,30% Öppethållande per vintervecka 367-0,30% Antal arrangemang på biblioteken ,60% varav riktade till barn 890 1,40% Besök på arrangemang ,90% Antal besök arrangemang per invånare 0,4-14,90% 0,47 0,47 Kommentar till nyckeltalen Utlåningen: Även utlån av nerladdningsbar media från webb och mediejukebox, vilket vi ser en ökning av. Stadsbiblioteket har ökat sin utlåning 2009 jämfört med På filialsidan ser vi ökningar på alla filialer med undantag av Åled och Oskarström. Besök: Jämfört med 2005 (sista hela året i det gamla biblioteket) har stadsbiblioteket ökat sitt besöksantal med 125 %. Den största ökningen av besök är på Stadsbiblioteket, där vi registrerade besök (2008: ), en ökning med 5 %. Besöksantalet på stadsbiblioteket har aldrig varit så högt, inte ens 2007 som var det första året då det nya stadsbiblioteket hade öppet hela året. Antal besök säger inget om unika besökare gjorde kulturförvaltningen en kulturundersökning som visade att 94 % av kommunens invånare hade besökt ett bibliotek det senaste året. Mediebestånd: Mediebeståndet har minskat totalt sett och antalet nyinköpta medier är färre. Trots det har utlåningen ökat anmärkningsvärt mycket. Gammal och inaktuell media gallras fortlöpande på samtliga bibliotek. Öppettider: Antal öppettimmar mellan åren pga. att helgdagar infaller olika. Andersbergs bibliotek har utökat sina öppettider med en timme. Arrangemang: Antalet arrangemang har minskat något, och besökssiffrorna har minskat med 12,9 %. Biblioteken har färre vuxenarrangemang men fler barnarrangemang. På barnarrangemang finns det ofta en begränsning i antal deltagare. Med arrangemang menas organiserad och i förväg planerad verksamhet. Bibliotekens arrangemang omfattar utställningar, program för vuxna och barn, musik, skapande verksamhet, bokprat, biblioteksvisningar inklusive boklek, sagostunder, information till föräldrar och lärare mm. I siffran ingår både arrangemang som vi engagerar utomstående för och sådant som bibliotekspersonalen genomför själv. I siffran ovan ingår de arrangemang som samarrangeras med Kulturavdelningen men inte i besökssiffrorna för stora arrangemang som t ex Danskalaset. Visningarna i stadsbiblioteket var 66 st (1 091 personer), (jmf 2006: 436 visningar/6 976 personer). Ord- och bildverkstaden är en av de nya satsningarna i stadsbiblioteket och besöksantalet har ökat något till ( besök).

12 Fritidsavdelningen 2009 Fritidsgårdsverksamheten Vi har under 2009 bedrivit fritidsgårdsverksamhet i kommunal regi på 10 platser, spridda över stora delar av kommunen. Dessutom finns 6 föreningsdrivna gårdar, företrädesvis i kommunens ytterområden. Det som saknas är en fritidsgård i centrala stan för i första hand åldern år. Verksamheten vänder sig till både flickor och pojkar. Fördelningen mellan andelen flickor och pojkar är ca 40/60. För att få en jämnare könsfördelning krävs att vi blir bättre på att erbjuda flickor verksamheter som attraherar dem bättre. Gårdarna har vanligtvis öppet varje eftermiddag, samt två kvällar/vecka och tre helgpass/månad. Tre gårdar har öppet sex dagar och kvällar/vecka De föreningsdrivna gårdarna har vanligtvis öppet på fredagskvällar. Under 2009 har öppethållandet på kommunala och föreningsdrivna gårdar varit över timmar. Eftermiddagsverksamheten för åringar är öppen varje måndag fredag mellan Många besökare i Oskarström och på Vallås. Få besökare på Andersberg har gjort att vi flyttat den verksamheten till Hyddan Alla våra verksamheter bedrivs i en drogfri miljö. Aktiviteterna stimulerar ungdomarna till en aktiv fritid. Fritidsgårdarna har i samarbete med Trygga Halmstad i arbetet med brotts- och drogförebyggande aktiviteter, arrangerat valborgs- och skolavslutningsfirande. Vid 11 tillfällen under året har discon anordnats på bl.a. Bond, Splash och i Parken. Arrangemangen har varit mycket populära med totalt ca 2400 besökare trots att t.ex. skolavslutningen på grund av ihållande regn endast lockade 250 besökare. Discon arrangeras även på fritidsgårdarna. Samarbete med föreningsliv Vi har via Hallands idrottsförbund och handslaget samverkat med föreningar för att erbjuda ungdomarna möjlighet att pröva på olika föreningsaktiviteter. Vi medverkar i föreningsrådet i Oskarström och på Öster. Sommarverksamheterna har givit föreningar möjlighet att medverka. Ett fåtal föreningar har utnyttjat möjligheten till att hyra fritidsgårdar. På några gårdar finns samarbete med studieförbund. Enskilda hyr främst till barnkalas. Demokrati, ansvar och delaktighet Samtliga gårdar har någon form av forum för ungdomars inflytande. Det mesta inflytandet sker oftast i direkt daglig dialog med besökarna. Flera gårdar har olika grupperingar med ungdomar som aktivt tar ansvar för olika verksamheter på gårdarna. Tex. Caféet, turneringar Sommarverksamhet för ungdomar Vi har bedrivit sommarverksamhet enligt följande: Splash på Brottet för åringar under 5 veckor. Laxön för åringar i 7 veckor. Sommarkul i Oskarström på Furulundsbadet för åringar i 3 veckor Sommarkul på Andersberg i samarbete med HFAB och Stena fastigheter för åringar i 9 veckor. Samtliga sommarverksamheter har varit uppskattade av både barn/ungdomar och föräldrar. Ca 650 barn och ungdomar har deltagit i verksamheten. De har gjort ca besök. Nyckeltal Fritidsgårdsavdelningen 12

13 Utfall 2009 Förändring i procent Utfall 2008 Utfall 2007 Kommunala gårdar Antal fritidsgårdar Antal öppettimmar % Antal öppettimmar % Antal öppettimmar helg (fre sön) % Totalt antal öppettimmar % Antal besök % Antal besök % Antal besök helg (fre sön) % Totalt antal besök % Antal möten med gårdsråd 35-24% Antal sålda gårdskort % Antal arrangemang 52-39% Antal besök på arrangemang % Föreningsgårdar Antal föreningsgårdar Antal öppettimmar % Antal besök % Kommentarer till nyckeltalen Öppettimmar: Minskningen i öppettimmar beror till största delen på stängningen av Andersbergs eftermiddagsverksamhet Besök: Ökningen av antalet besök på eftermiddagar får tillskrivas en satsning på besök i skolorna. Minskningen av antalet besök på fredagar och lördagar beror på att man räknat in fredagsarrangemang och discon dubbelt Det betyder att siffrorna 2008 är något missvisande vad gäller besök helgkväll. Gårdskort: 2008 köpte Vallåsskolan gårdskort till samtliga elever i åk 4 och 5 som en del i ett samarbete med fritidsgården. Samtliga elever utnyttjande dock inte möjligheten till att besöka Vallåsgården, vilket gör att antalet sålda gårdskort inte överensstämmer med antalet besökande. Föreningsgårdar: Verksamheten är stabil på de 6 gårdar vi har igång idag. Man kan dock se en tendens att besökarna blir yngre. Vi har uppmärksammat föreningarna på att åldergruppen är år. De flesta ställen har vanligtvis öppet fredagskvällar. Några har öppet två kvällar per vecka. Slättåkra och Gullbrandstorp är de gårdar som har flest besökare. Konsument Halmstad 2009 Rådgivning till hushållen inom budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivningen har under året haft ett fortsatt högt inflöde av ärenden, ca 70 % fler nya ärenden jämfört med år Kommunens budget- och skuldrådgivning har under året förstärkts med ca en heltidstjänst, vilket medfört en ökad besöks- och telefontillgänglighet. Fler personer har därigenom kunnat få hjälp. Dessutom har väntetiden till ett första bokat personligt möte med budget- och skuldrådgivarna kunnat minskas med ca två tredjedelar, från ca sex månader år 2008 till maximalt två månader i dagsläget. Av de enkäter som lämnades in av rådsökande under året svarade samtliga att de var mycket nöjda (95%) eller ganska nöjda (5%) med de råd och den information de fått av budget- och skuldrådgivarna. Under året har åtta aktiviteter genomförts som nått ut till ca ungdomar. Konsumentrådgivning Konsumentrådgivningen upprätthålls med en knapp heltidstjänst och har under året haft ärenden, vilket är en normal siffra. Konsumentrådgivningen har under året minskat med en ca heltidstjänst som flyttats till budget- och skuldrådgivningen. Förändringen har inneburit minskad tillgänglighet via telefon, men istället kan noteras en ökning av inkomna ärenden via e-post. 13

14 De två största ärendegrupperna rör fel eller klagomål på bilköp respektive hantverkstjänster. Riktad konsumentrådgivning har under året nått ca 100 ungdomar genom fem olika aktiviteter. Information och rådgivning i energi- och klimatfrågor Den kommunala energi- och klimatrådgivningen har under året främst riktat sina aktiviteter mot villaägare. Ett femtontal aktiviteter kring olika energi- och klimatteman har genomförts och nått ca 700 personer. Ungefär 300 elever i klass 4-6 var engagerade i Energispaningen. Antal telefonsamtal har minskat något och kan bland annat ha sin förklaring i det förhållandevis jämfört med år 2008 låga och stabila elpriset. Mobilitetskontoret Mobilitetskontoret har under året anordnat, eller deltagit i, fem större aktiviteter, med sammanlagt ca 160 aktiva deltagare, som alla syftat till att Halmstadborna skall upptäcka det positiva i att gå, cykla, åka kollektivt, använda miljöfordon, nyttja bilpool eller samåka. Sammanlagt motsvarade två av aktiviteterna en minskning av koldioxidutsläppen med närmare tio ton, jämfört med om resorna istället företagits med bil. Medborgarservice Andersberg Verksamheten vid Medborgarservice Andersberg har nu varit i gång i tre år och ordentligt börjat hitta sina arbetsformer. Besökarna börjar hitta mötesplatsen, från ca besök år 2008 till drygt besök år 2009, en ökning med närmare 45 %! Café Välkommen har varit en viktig aktör i arbetet med att öka besöksantalet. Även bokning och uthyrning av lokaler fortsätter att vara en viktig del av verksamheten och har starkt bidragit till den positiva trenden. Den positiva utvecklingen har skett i samverkan med såväl interna som externa aktörer. Goda exempel på samarbete och samverkan är bland annat Föreningsbryggan, där föreningar och organisationer, verksamma i området, knyter kontakter, bildar nätverk och genomför gemensamma aktiviteter. Även tjänstemän deltar och kan därigenom träffa boende och föreningar på ett avformaliserat sätt. Projektet Onsdagskultur, där kulturförvaltning, bostadsbolag i området och ideellt verkande kulturvärdar samarbetar med bland annat arrangörsföreningar, är ett konkret exempel på de boendes möjlighet till delaktighet i och påverkan på kulturarrangemang på Andersberg. Nyckeltal Konsument Halmstad 2009 Utfall 2009 Förändring i procent Utfall 2008 Utfall 2007 Antal ärenden *) ,7% varav Medborgarservice A-berg ,5% varav energirådgivningen ,0% Antal avvisade ärenden % varav Medborgarservice A-berg Antal aktiviteter **) 99-10,1% varav Medborgarservice A-berg 62-14,5% Totalt antal ärenden och aktiviteter ,8% varav Medborgarservice A-berg ,6% Minst 90 % av de som vid besök hos oss får budget- eller skuldrådgivning ska vara nöjda med rådgivningen 100% % 100% Minst 90 % av inkomna konsumentärenden ska påbörjas inom 2 arbetsdagar 93,70% -1% 95,30% 93,70% Minst 80 % av de ovan nämnda ärendena ska vara avslutade inom 10 arbetsdagar 97,10% 1% 95,30% 96,10% *) Definition av ärende, aktivitet etc. har ändrats från 2007 till **) I antalet aktiviteter ingår även Mobilitetskontoret. Kulturavdelningen

15 Den 12 september var en stor dag för Halmstads unga och för kulturnämnden. Då invigdes Nolltrefem och personer strömmade till det f.d.stadsbiblioteket för att ta del av en mängd aktiviteter som gav försmak på vad huset ska kunna erbjuda framöver. De fyra första månaderna har visat att det finns ett stort intresse att använda huset, men också att det tar tid att sprida kunskap om vilka oerhörda möjligheter som Nolltrefem kan erbjuda. Sammantaget har 515 personer (331 killar, 199 tjejer) registrerats för någon aktivitet i huset. Idépengen som initierades under hösten har använts för åtta arrangemang mestadels inriktade på musik. Förutom detta har 12 scenarrangemang genomförts, 38 workshops samt 35 andra kreativa träffar. Panelen som är kanalen för inflytande har träffats vid sex tillfällen. Den 15 mars kunde Mjellby konstmuseum öppna portarna för året med ny klimatanläggning installerad. Trots den sena öppningen på året ökar besöksantalet med närmare besök jämfört med Utställningen med Lee Millers bilder, som samproduceras med Millesgården, blir den stora succén och Mjellby flyttar fram sina positioner ytterligare på konstscenen. Många har också fått lära sig mer om konsten på guidade visningar (155 st) och Barnens Mjellby har erbjudit aktiviteter varje söndag med cirka tusen besökare. På Stadsgalleriet är det Annica Stiernlöfs papperskonst som drar mest besök (5 130 personer på drygt en månad). Stadsgalleriet får också under året en tydligare entré. Stor kraft har under året lagts på att inventera och se över rutiner för kommunens konstsamling. Under året togs beslut om att säga upp det interna hyreskontraktet för Norre Port pga. lokalens brist på tillgänglighet. På Kulturhuset har arbetet påbörjats med att undersöka alternativ för var de olika verksamheterna/föreningarna ska ta vägen när hyresavtalet upphör Publiken på de offentliga arrangemangen har minskat under året med personer, vilket troligtvis kan hänföras till att Halmstads kvartersteater inte har haft något större arrangemang. Danskalas uppleva en härlig blandning av dans; professionell dans, dans från föreningar, dans för babysar, dans på Storgatan och som avslutning ett fullsatt Halmstads Teater med dansgruppen Jerk. Målet att stärka dansintresset och tillföra staden attraktionskraft genom att erbjuda upplevelser och professionell konst uppfylldes väl. Att använda kulturen som en positiv kraft i bostadsområdet Andersberg har varit en lyckad satsning som kommer att implementeras De boende har engagerats som kulturombud och deltagit i planerandet och genomförandet av kulturarrangemang som marknadsförts under namnet onsdagskultur. Lunchkonserterna på Stadsbiblioteket, Nissanscenen, har funnit sin form och drar en stor publik. De 13 konserterna har i genomsnitt haft 90 besök. Under året har bl.a. sex orkesterkonserter genomförts samt en familjekonsert. Orkesterkonserterna har med undantag för trettondagskonserten och familjkonserten fortsatt svårt att få ett genomslag bland halmstadsborna. Nationaldagsfirandet anordnades för andra året i rad i samarbete med Länsmuseet på Hallandsgården med ca 1200 besök. Kulturstöd har under 2009 hanterat ett hundratal bidragsansökningar och arrangerat föreningsträffar på Tre Hjärtan, Nolltrefem samt på Stadsbiblioteket. På senaste träffen diskuterades bl.a. bidragssystemet och resultatet användes till en ny folder om kulturstöd. Utöver handläggning och utbetalning av stöd till studieförbund upprätthålls en kontinuerlig kontakt under året bl.a. genom deltagande vid studieförbundens länsmöten. 97 barnföreställningar på dagtid och 4 föreställningar på helgen, har genomförts i samarbete med stadsbiblioteket under året. 15

16 Under våren blev samtliga 5-åringar i Halmstad inbjudna till föreställningen Nonstop med dansgruppen Agnes. Under hösten bjöds 922 förskolebarn in till filmen flugsoppan som var starten för kulturkanalens tema för hösten, Alla olika men lika värda. Högstadiebarnen (sammantaget 7 488st) fick bl.a. se Flyga Drake på Skolbion. Nyckeltal Kulturavdelningen Utfall 2009 Förändring i procent Utfall 2008 Utfall 2007 Totalt antal kulturevenemang arrangerade av kulturavdelningen % 315 (*422) 221 Totalt antal besök på arrangemang % Antal vuxenarrangemang 35 46% 24 ( 131) 20 Antal kulturarrangemang barn/unga % Antal besök på barn/unga arrangemang % Antal utställningar på Mjellby 4-20% 5 5 Antal besök på Mjellby ) 16% Antal utställningar på Stadsgalleriet Antal besök på Nya Stadsgalleriet % Antal besök på Galleri Norre Port % Antal sökta bidrag till kulturverksamhet 107-2% Antal registrerade kulturföreningar 188-3% Antal offentliga arrangemang Kulturhuset 103-9% Publik Kulturhuset % ( * inkl kulturnatt) 1 ) Mjellby öppnade första i mars månad Staben 2009 Personal Gemensam lönehantering startade i kommunen i april. Inför genomförandet har rutiner anpassats och chefer och arbetsledare har informerats och utbildats. Två personaldagar har arrangerats för kulturförvaltningen under tema ekonomi i kristider och förändringsarbete/verksamhetshandbok. För övrig kompetensutveckling som anordnats centralt se lista nedan. I samband med omställningsarbetet med anledning av budget 2010 har personalfunktionen särskilt arbetat med att ta fram underlag avseende bemanning av tillsvidare- och visstidsanställd personal. och ekonomi: Lokalunderhåll/fastigheter: 16

17 Kvalitetsledning: Lean X förbättringsåtgärder och en minskad ledtid om ca 40 dagar. Staben har föreläst om vårt arbete på konferenser om Lean på nationell nivå och i kommunen. IT-strategi och datateknik: Sekretariat Information: Nyckeltal Staben Utfall 2009 Förändring i procent Utfall 2008 Utfall 2007 Åsikten 46 15% Antal ärenden övrig post Inlagda ärenden diariet Inlagda händelser diariet Skrivna kundfakturor % Antal bokföringsorder 652-4% Leverantörsfakturor % Besök webbsidor % * Antal Lean-processer 5 - Antal förbättringsåtgärder 34 - * enbart april-december

18 3 Ekonomisk redovisning Ekonomisk utveckling (kkr) Nettokostnadsförändring Nettokostnad 2009 Nettokostnad 2008 Kommentar Nämnd (inkl projekt) -3% Marginell minskning Förvaltningsgemensamt -14% Hade kostnader för Hstd Teater -08 Stab 4% Gemensam lönefunktion Konsument Halmstad 7% Ordinarie personal ersatte plusjobb Kulturavdelning 12% Nolltrefem har tillkommit Fritidsavdelning -6% Team ungdom till annan nämnd Biblioteksavdelning 3% Höjd hyra för stadsbiblioteket TOT 2% Nettokostnad per månad för Kulturnämnden exklusive Halmstads Teater kkr Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 22/ öppnas nya stadsbiblioteket I jan 2007 öppnas Medborgarservice Andersberg 12/ invigs Nolltrefem Nettokostnad Nettokostnad snitt Nettobudget

19 Ekonomiskt resultat Årets resultat uppgår till kkr vilket beror på att personalbemanningen setts över och vid kortare frånvaro har vikarier tagits in i så liten omfattning som möjligt. Ytterligare orsaker är att satsningen på ungdomsombud och ungdomswebb inte genomfördes och att Nolltrefem enbart behövde betala hyra för fyra månader. Överskottet motsvarar 2,1 % av årets budget. (kkr) Budgetavvikelse 2009 Procentuell förbrukning 2009 Kommentar Nämnd (inkl projekt) % + på driftsprojekt (11011) Förvaltningsgemensamt % + Ungdomsombud & ungdomswebb Stab % + Personalkostnader Konsument Halmstad 98 98% + Personalkostnader Kulturavdelning % + Hyra Nolltrefem - Avgångsvederlag Fritidsavdelning % + Övriga kostnader (marginellt) Biblioteksavdelning % + Personalkostnader + Övriga kostn. TOT % Årets investeringsöverskott som uppgår till 711 kkr beror på att planerade inventarieinvesteringar inte hunnits avslutas under året. (kkr) Budgetavvikelse 2009 Procentuell förbrukning Nettoinvestering 2009 Kommentar IT-utrustning gemensamt % 535 Marginellt underskott Servern köptes -08. Inget behov - Biblioteksserver 50 0% 0 09 Konstinköp 8 97% 233 Inventarier, Stab+gemensamt 70 0% 0 Inventarier Konsument Hstd 24 0% 0 Inventarier Nolltrefem/Hus för Unga % 370 Marginellt underskott Inventarier Mjellby Konstmuseum 68 26% 24 Inventarier Kulturhuset 50 0% 0 Inventarier Fritidsgårdar gem % 0 Inventarier ny fritidsgård O-ström % 28 Investeringar skjutna på framtiden Inventarier, Nytt Stadsbibliotek % 236 Marginellt underskott Inventarrier samtl Bibliotek % 162 TOT % 1 588

Kulturförvaltningen 1 2012

Kulturförvaltningen 1 2012 Kulturförvaltningen 1 2012 Vid mediejukeboxen på Stadsbiblioteket Foto: Mymmel Blomberg Innehåll Kulturförvaltningen...3 Kulturnämnden...4 Organisation...5 Vad hände år 2011?...6 Biblioteksavdelningen...7

Läs mer

Kulturnämndens verksamhetsberättelse 2010

Kulturnämndens verksamhetsberättelse 2010 Kulturnämndens verksamhetsberättelse KN /0321 Version2,0 Beslut KN 2011-01-26 KULTURNÄMNDEN Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 3 2. Målredovisning Barn och utbildning 4 Demokrati och dialog 5 Miljö

Läs mer

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Sammanfattning Ett mobilitetskontor i Halmstad ska stimulera till klimatsmartare resval och på så sätt minska koldioxidutsläppen från transporterna. Halmstadsborna

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011

Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011 Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011 2 Innehållsförteckning INLEDNING... 4 AKTIVITETER... 4 Företagskväll på Norrgården... 4 40-års kalas för kommunen... 4 Ista n utan min bil / Europeiska

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 jan-aug jan-aug jan-aug 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket

Läs mer

för fritidsgårdsutveckling

för fritidsgårdsutveckling för fritidsgårdsutveckling 2005 Nackanätverket Nackanätverket initierades 1999 av den kommunala fritidsgårdsverksamheten i Nacka. Nätverket består av ansvariga för fritidsgårdsverksamheten i sex svenska

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Kulturförvaltningennyckeltal

Kulturförvaltningennyckeltal Kulturförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 4 35 3 25 2 263 Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1 inv. 273 348 314 36 262 251 271 276 Värnamo ligger under rikssnittet

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR1 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR1 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 Jan-april Jan-april Jan-april 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket 66,5

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

Kulturförvaltningen- nyckeltal

Kulturförvaltningen- nyckeltal Kulturförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Kulturförvaltningen Negativt - Kulturförvaltningen Fler antal aktiviteter för barn och ungdomar än riket och länet Lägre kostnad för den allmänna

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Revisionsrapport Konsument Halmstad Halmstads kommun

Revisionsrapport Konsument Halmstad Halmstads kommun Revisionsrapport Konsument Halmstad Halmstads kommun Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Syfte, revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning och metod... 1 2.1.

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Vilken rapportering krävs av studieförbund? Vilka handlingar ska skickas när och till vem? Särskilda syften

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Enkätundersökning i samarbete med MSN

Enkätundersökning i samarbete med MSN Riksförbundet BRIS Enkätundersökning i samarbete med MSN I samarbete med MSN genomförde BRIS under våren 2007 en webbaserad enkät bland 14-17- åringar. Syftet var att skaffa ett bredare underlag än det

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

BARN & UNGA. Kulturspäckad höst på Lindängenbiblioteket! Sommarbokenfest. Sagostunder. Sångstunder

BARN & UNGA. Kulturspäckad höst på Lindängenbiblioteket! Sommarbokenfest. Sagostunder. Sångstunder BARN & UNGA Kulturspäckad höst på Lindängenbiblioteket! Vi hoppas att ni vill besöka oss i höst, då vi har en mängd spännande aktiviteter och program för alla åldrar! Nytt för terminen är bland annat Kulturögonblick

Läs mer

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008 Folkbiblioteken i Lund Årsberättelse 2008 Viktiga händelser 2008 Ny organisation Från 1 januari trädde en ny organisation i kraft. Biblioteksplan En plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun fastställdes

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Kulturnämnden

Verksamhetsberättelse 2014. Kulturnämnden Verksamhetsberättelse 2014 Kulturnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Organisation... 4 3 Viktiga händelser 2014... 5 4 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål... 10 5

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Handläggare: Anne-Mari Ågren, Ledningsstab utv KS Verksamhetsberättelse 2014 Finskt förvaltningsområde Inledning Karlskoga Kommun ingår sedan 1.1.2012 i finskt förvaltningsområde. Bakgrunden är minoritetslagstiftningen

Läs mer

Vega 2015. Kultur- & fritidsnämnden

Vega 2015. Kultur- & fritidsnämnden Vega 2015 Kultur- & fritidsnämnden 1 Upplands Väsby kommun Avdelningschef 2014-09-12 Maria Röstberg Tel 08-590 971 56 maria.rostberg@upplandsvasby.se Kultur och fritidsnämnden 2 Överenskommelse om Vega

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Genomfo rda a tga rder 2014-03-04

Genomfo rda a tga rder 2014-03-04 Genomfo rda a tga rder 2014-03-04 (Efter beslut i styrgrupp 2014-03-04) Åtgärd: Planering och utbyggnad av resecentrum Etapp 1. Beskrivning: Tidigare har regionbussterminal, lokalbussterminal och järnvägsstationen

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson Förord Forskningsenheten vid idrotts- och kulturförvaltningarna genomför kontinuerligt

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Hur leker man sig till en bättre värld?... 3 2011 -året då tusentals barn började skapa en bättre värld med Retoy... 3 Leksaksbytarbazaren och Retoy lab i Retoys verksamhet...

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst

Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst Vecka 11, 10/3-15/3 Vollsjö har öppet onsdag 17-21 och fredag 18-22 Lövestad har öppet tisdag 17-21 och torsdag 17-21

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden Ungdomens frågestund i kommunfullmäktige 2009-04-23 Frågor/ synpunkter Nämndens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Skolbibliotekets två främsta funktioner är att inspirera eleverna att känna läslust samt att hjälpa eleverna att förbättra sin förmåga att söka

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Tjänsteskrivelse 2014-04-15 Handläggare: Josefin Sejnelid FHN 2013.0073 Folkhälsonämnden c:\temp\jsed9j7ace.doc Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015 Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015 Vilans öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Vilans öppna förskola finns på andra våningen i Vilans gamla skola. Vi delar

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Redovisning av antalet besökare och kostnader för fritidsgårdar 2013

Redovisning av antalet besökare och kostnader för fritidsgårdar 2013 2013-11-13 RAPPORT 1 (11) Redovisning av antalet besökare och kostnader för fritidsgårdar 2013 Sammanfattning I Nacka kommun är fritidsnämnden ansvarig för mål, uppdrag, finansiering och uppföljning av

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil

Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil Eskilstuna 25 sep 2012 Eiler Jansson och Lena Angviken Vad ville vi med projektet? Öka medvetenheten hos allmänheten om bibliotekens utbud Öka användningen

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan 2014 - Kungsbackanämnden

Aktivitets- och internkontrollplan 2014 - Kungsbackanämnden Aktivitets- och internkontrollplan 2014 - nämnden Ärende 6 - bilaga Lokala nämndens plan för internkontroll Enligt kommunallagen ska varje nämnd ansvara för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Södertörns nyckeltal för år 2011

Södertörns nyckeltal för år 2011 Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

Februari - mars 2015. Skarpnäcks Kulturhus. Programblad

Februari - mars 2015. Skarpnäcks Kulturhus. Programblad Februari - mars 2015 Skarpnäcks Kulturhus Programblad Sportlov vecka 9 21 februari Konsert - Trumma kl. 13.00 (c:a 30 min) Mikael och Niclas förvandlar vattenkannor, krukor och rör till ett trumset och

Läs mer

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014 KUN 2014-04-24, p 8 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357 Handläggare: Margareta Wennerberg Kulturstöd till tillfällig verksamhet april 2014 1 Förslag

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till Fyra frågor från idrottsrörelsen i Västra Götaland Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till de politiska partier som finns representerade i Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Svaren

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Tjänsteskrivelse 2013-04-26 KFN 2010.0031 Handläggare: Maria Lobell Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Sammanfattning Biblioteket har fått i uppdrag att utreda personalsammansättningen (bibliotekarier

Läs mer

Samarbete mellan BHV och biblioteken i Västra Götaland

Samarbete mellan BHV och biblioteken i Västra Götaland Samarbete mellan BHV och biblioteken i Västra Götaland Checklista Bakgrund Barnhälsovård och bibliotek har ett gemensamt uppdrag att på olika sätt stimulera barns språkutveckling. En framgångsfaktor i

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2015-01-28

Kulturnämndens handlingar 2015-01-28 Kulturnämndens handlingar 2015-01-28 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2015-01-15 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Varbergs Kurort, 2015-01-27--2015-01-28

Läs mer

Kulturnämnden kl 16.00

Kulturnämnden kl 16.00 SAMMANTRÄDESPROOLL 115 (120) 2007-12-19 2007.174 104 Sammanträdesdagar 2008 Sammanträdesdagar för 2008 godkänns för kulturnämndens presidium, kulturnämnden och tidpunkt för pressinformation enligt sammanställning

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer