Kulturnämndens verksamhetsberättelse 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturnämndens verksamhetsberättelse 2009"

Transkript

1 Kulturnämndens verksamhetsberättelse 2009 KULTURNÄMNDEN

2 Kulturnämndens verksamhetsberättelse redovisar viktiga händelser, framtidsutsikter och resultat för kulturnämndens mål Under respektive målområde anges kulturnämndens verksamhetsmål/strategier och därefter följer en beskrivning av resultatet. Redovisningen är en sammanställning av den målredovisning som förvaltningen lämnade till stadskontoret vid årsskiftet samt Verksamhetsredovisning 2009 avseende viktiga händelser och framtidsutsikter. Efter målområdena följer en redovisning för varje avdelning samt en ekonomisk redovisning. Verksamhetsberättelsens syfte är att rapportera till kulturnämnden om förvaltningens verksamhet, den ska också vara ett underlag för planering och analys. Verksamhetsberättelsen lämnas även till kommunstyrelsen. Innehållsförteckning 1. Sidan Barn och utbildning 3 Bygga och bo 4 Demokrati och dialog 4 Miljö och energi 5 Näringsliv och arbetsmarknad 5 Omsorg och stöd 6 Resor och trafik 6 Trygghet, säkerhet och folkhälsa 6 Uppleva och göra 7 Övriga prioriteringar 9 2. Verksamheterna Biblioteksavdelningen 10 Fritidsavdelningen 12 Konsument Halmstad 13 Kulturavdelningen 15 Staben Ekonomisk redovisning 18

3 1. Målområde Barn och utbildning Viktiga händelser Kulturkanalen I den kulturproposition som presenterades i september betonas arbetet med att särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur som en prioriterad väg att nå de kulturpolitiska målen. Ett av sätten att jobba med kultur för barn och unga är skapande skola, regeringens särskilda satsning. Halmstads kommun har sökt skapande skolapengar i två omgångar, och båda gånger fått del av bidraget. Med pengarna har två projekt genomförts, Identitet läsåret 08/09 och Ett slag på käften läsåret 09/10. Uppdrag Deckare Stadsbiblioteket initierade projektet Uppdrag Deckare, där alla barn i årkurs 4 i upptagningsområdet tillsammans med författaren Kerstin Lundberg Hahn, skrivit deckarnoveller. Projektet uppmärksammades i lokalradio och TV samt på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Skapande verksamhet Stadsbiblioteket stödjer och initierar skapande verksamhet i skolor och förskolor. Förskolebarnen har ställt ut Mitt drömhus och Alla mina kompisar och jag och här formulerat tankar och känslor om hur de vill ha miljön runt omkring sig och hur de tycker man ska vara mot varandra, helt i barnkonventionens anda (som firade 20- årsjubileum 2009). Flertalet filialbibliotek har på liknade sätt anordnat Barnens vår- och/eller höstsalonger i samarbete med förskolor kring olika teman. Framtidsbeskrivning Under 2010 kommer Kulturkanalen, som är kommunens verktyg för att samordna barnkulturverksamheten i Halmstad, att ansöka om bidrag från Kulturrådet för ett skapande skola-projekt med utgångspunkt i Länsmuseet Halmstads utställning om förfalskad konst. Inom ramen för skapande skola kommer Kulturkanalen att stötta arbetet med grundämnena svenska och matematik, genom författarbesök med skrivarverkstad och matematik/konstprojekt. Kulturkanalen planerar även ett projekt kring konst- och matematiklådor för elever i skolår 4-6. Till de parallella projekten som handlar om matematik kommer statliga medel att sökas. Så även för skapande skola i sin helhet. Skapande verksamhet som uppmuntrar till kreativitet har utvecklats till viktiga och välbesökta inslag på flera bibliotek, särskilt på höst- och sportloven. Satsningarna fortsätter och även de mindre biblioteken omfattas av dem. I vår kommer stadsbiblioteket att samarbeta med elever från gymnasieprogrammet Samhäll Ledarskap, som kommer att ansvara för skapande verksamhet på biblioteket för sina jämnåriga. Ny ungdomsavdelning utformas på Oskarströms bibliotek. Stärka kulturens roll i förskolan 221 förskolepedagoger har deltagit i fortbildningar arrangerade av Kulturkanalen. Två kulturombudsträffar har arrangerats med cirka 50 deltagare per träff. På förvaltningens barnteaterföreställningar är förskolorna aktiva besökare. Andersbergs bibliotek har ett utvecklat samarbete med förskolorna i närområdet kring Alfonsverksamheten. Stärka ungdomars roll som konsumenter Konsument Halmstad har delat ut foldrar Flytta hemifrån till samtliga elever i avgångsklasser på gymnasiet. Produktion av konsumentfilm för skolklasser är snart klar. Riktad konsumentrådgivning har skett mot 5 klasser på Östergårdsskolan (ca 100 elever). Riktad ekonomirådgivning mot unga arbetslösa genom projektet Ung 3 (19)

4 i fokus och Krami (totalt 6 tillfällen och ca 40 deltagare). Arbetslösa deltagare genom HFAB-byrån (4 tillfällen, ca 30 deltagare). I energispaningen för 4-6:e-klassare deltog 11 klasser med ca 300 elever. Kulturnämndens verksamheter ska främja barns och ungdomars kreativitet Barnens Mjellby har erbjudit skapande verksamhet vid 56 tillfällen på Mjellby konstmuseum, med sammanlagt 718 deltagare. Fritidsgårdarna har erbjudit skapande verksamhet på Barnens Laxö, Sommarkul på Andersberg och Andersbergsfestivalen. Flera bibliotek anordnar workshops för barn. Biblioteksavdelningen har tillsammans med Varbergs kommun genomfört skrivarläger för ungdomar som sedan följts av skrivarcirklar på stadsbiblioteket. Målområde Bygga och bo Verksamheterna ska verka för en estetiskt tilltalande stadsbild med god arkitektur Förvaltningen har ingått och deltagit aktivt i byggnadskontorets stdsplanegrupp i framtagandet av en ny plan för Halmstads innerstad. Ett nätverk har byggts upp med fastighetskontoret och barn- och ungdomsförvaltningen gällande planering av 0,5 %-uppdragen. Stadsbiblioteket har under våren haft en stor utställning om barn och arkitektur där barnen fått skapa egna drömhus. Föreläsningar om stadens arkitektur har arrangerats under hösten. Målområde Demokrati och dialog Viktiga händelser Europa Direkt Stadsbiblioteket är fr o m 2009 värd för Europa Direkt Halland, en särskild avdelning inom EU Kommissionen som har uppdraget att kommunicera ut europafrågor till medborgarna. Uppdraget är regionalt och finansieras av EU-kommissionen, Region Halland och kulturnämnden. EU-valet Bibliotekens samarbete med valnämnden fortsatte och möjlighet att förtidsrösta i Europaparlamentsvalet fanns på samtliga bibliotek på Andersberg i Medborgarservice. Flera bibliotek är också vallokaler på valdagen. Inför valet fanns det EU-bord på alla bibliotek och på stadsbiblioteket anordnade Europa Direktkontoret en stor och mycket välbesökt paneldebatt inför valet, med Rikard Olsson som moderator. Låna en fördom Tyvärr avvecklades medborgarnas möjlighet att varje vecka träffa kommunråden på stadsbiblioteket pga bristande intresse från allmänheten. Dock visade det sig att under en annan form, som en del av Låna en fördom, där stadsbiblioteket lånade ut levande personer en timme för samtal, fanns det ett stort intresse för att låna politiker! Även Anderbergs bibliotek har arbetat med metoden under året. Ökat antal besök på Medborgarservice Andersberg Mötesplatsen Medborgarservice Andersberg har under året haft en betydande ökning av antalet besök, från ca besök 2008 till drygt besök Framtidsbeskrivning Folkbiblioteken bidrar till fri tillgång till information, kunskap, tankar och kultur, vilka är viktiga förutsättningar för delaktighet och inflytande. En utmaning för framtiden är dock att i ännu högre grad konkretisera folkbibliotekens roll på den demokratiska arenan. Verksamheterna ska skapa möjlighet till aktiv dialog mellan medborgare och beslutsfattare. 4 (19)

5 Aktivt arbete med Å-sikten. Tre föreningsträffar med deltagare från sammantaget 111 föreningar samt politiker och tjänstemän har arrangerats under året. Inför EU-valet har politiker debatterat och träffat medborgare på arrangemang anordnade av EU Direktkontoret och Medborgarservice Andersberg. Biblioteken är vallokaler, både vid förhandsval och i allt större utsträckning på valdagen. Medborgarnas kännedom om kulturnämndens verksamheter ska öka. Webbadressen har lyfts fram i allt tryckt material samt annonsering. Startsidan har gjorts om och visar nu aktuella evenemang. Detta har gett en ökning med 25 % i webbstatistiken. Biblioteken har arbetat fram en marknadsföringsplan som börjar gälla 2010, bl.a. kommer fokus att ligga på Mötesplatsen Bibliotek.Medborgarservice Andersberg informerar bl.a. med DVD till boende. Avdelningscheferna har informerats om kommunens centrala anvisningar för utarbetande av serviceåtaganden. Arbetet påbörjat på alla avdelningar utom biblioteksavdelningen. Målområde Miljö och energi Viktiga händelser n kommunala energi- och klimatrådgivningen Under året har den vid Konsument Halmstad placerade kommunala energi- och klimatrådgivningen främst riktat sina aktiviteter mot villaägare. Ett femtontal aktiviteter, föreläsningar och utställningar kring olika energi- och klimatteman har genomförts under året och nått ca 700 personer. Framtidsbeskrivning Under 2010 kommer aktiviteter främst vara inriktade på energieffektivisering, såväl mot företag som mot allmänhet och kommunala verksamheter. Målområde Näringsliv och arbetsmarknad Utveckla samarbetet med näringslivet Mjellby konstmuseum och Halmstads Näringslivs AB bjöd in företagare för att diskutera samarbeten mellan kultur och näringsliv. Mjellby har ett utvecklat sponsorssamarbete. 5 (19)

6 Målområde Omsorg och stöd Viktiga händelser Språkstimulering Tack vare de språkstimulerande väskorna som tagits fram av projektet Språkkedjan (samarbete mellan samtliga bibliotek i regionen, logopeder och Regionbiblioteket), kan vi låna ut samlat material som är speciellt anpassat för att hjälpa barn med tal- språk och kommunikationsproblem. Framtidsbeskrivning Biblioteken har utarbetat ett åtgärdsprogram för tillgängligheten som ska verkställas Ord- och bildverkstaden i Stadsbiblioteket och Äppelhyllor på flertalet bibliotek är ett resultat av bibliotekens arbete med tillgänglighetsfrågor. Under 2009 har alla bibliotek gåtts igenom ut tillgänglighetssynpunkt. Detta har resulterat i ett åtgärdsprogram som ska genomföras Projektet Språkkedjan har sjösatts och material för barn med språksvårigheter finns att låna på biblioteken. Målområde Resor och trafik Viktiga händelser Klimatsmart resande minskar koldioxidutsläppen Det vid Konsument Halmstad placerade Mobilitetskontoret har under året anordnat fem större aktiviteter, med sammanlagt ca 160 aktiva deltagare, som alla syftat till att Halmstadborna ska upptäcka det positiva i att gå, cykla, åka kollektivt, använda miljöfordon, nyttja bilpool eller samåka. Sammanlagt motsvarade två av kampanjerna en minskning av koldioxidutsläpp med närmare 10 ton, jämfört med om resorna istället företagits med bil. Framtidsbeskrivning Mobilitetskontoret drivs i projektform med lika fördelat bidrag från Naturvårdsverket respektive Halmstads kommun. Projektet pågår fram till halvårsskiftet Målområdet Resor och trafik har pekats ut som ett prioriterat målområde. Ett mobilitetskontor kan som i dagsläget - med fördel placeras vid Konsument Halmstad om förutsättningar för detta ges. Stimulera Halmstadborna till klimatsmarta resval. Konsument Halmstad/mobilitetskontorets kampanjer för mer klimatsmarta resesätt har nått: Kretsloppet (80 deltagare), Hälsotramparna (28 deltagare i samverkan med Länssjukhuset). Europeiska trafikantveckan (ca 400 personer). I projektet Testresenärerna deltog 13 kommunanställda som åtog sig att göra minst 70 % av sina arbetsresor med buss. Fyra familjer fullföljde projektet Hållbar konsument. Målområde Trygghet, säkerhet och folkhälsa Viktiga händelser Invigning av Nolltrefem Under året har det f d stadsbiblioteket byggts om till ett hus för unga med stöd av Ljungbergska stiftelsen. Huset vars verksamhet bygger på ungas engagemang och delaktighet döptes till Nolltrefem och invigdes högtidligt den 12 6 (19)

7 september. I och med Nolltrefem kan kommunen erbjuda en central mötesplats i Halmstad där unga kan träffas, skapa och inspireras. Sommarkul på Andersberg På uppdrag av HFAB och Stena Fastigheter AB har fritidsgårdsavdelningen genomfört sommaraktiviter för barn mellan 7-12 år på Andersberg. Barnen erbjöds aktiviteter under hela sommarlovet som bl a anordnades i samarbete med föreningslivet. Framtidsbeskrivning Under 2010 kommer trygghetsplaner att tas fram för alla fritidsgårdar. Alla möten, mötesplatser och verksamheter ska upplevas trygga av besökarna Ett aktivt föreningsliv Skapa positiva ungdomsmiljöer Målområde Uppleva och göra Viktiga händelser Kultursatsning på Andersberg Att använda kulturen som en positiv kraft i bostadsområdet Andersberg har varit en lyckad satsning som kommer att implementeras De boende har engagerats som kulturombud och deltagit i planerandet och genomförandet av kulturarrangemang som marknadsförts under namnet onsdagskultur. Andersbergsfestivalen För första gången ansvarade fritidsgårdsavdelningen för Andersbergsfestivalen. Festivalen ska återkomma årligen och sker i samarbete med HFAB. Årets festival blev en succé och lockade många besökare som kunde njuta av framträdanden från både lokala och nationella artister. Danskalaset För första gången arrangerades Danskalas i Halmstad i september. Över 3000 personer fick under en heldag uppleva en härlig blandning av dans; professionell dans, dans från föreningar, dans för babysar, dans på Storgatan och som avslutning ett fullsatt Halmstads Teater med dansgruppen Jerk. Målet att stärka dansintresset och tillföra staden attraktionskraft genom att erbjuda upplevelser och professionell konst uppfylldes väl. Nytt offentligt konstverk Den offentliga konsten har fått ett tillskott under året genom inköpet av ett verk av Lena Cronqvist, som har placerats i Norre Katts park. Mjellby konstmuseum - nationellt och internationellt Mjellby konstmuseum har flyttat fram sin position markant på den nationella och internationella konstscenen. Både vår- och sommarutställningen fick heltäckande nationell pressbevakning. Genom sitt deltagande som organisatör 7 (19)

8 av utställningen "GLASSTRESS" i Venedigbiennalen fick Mjellby konstmuseum stor uppmärksamhet internationellt. Bilden av Halmstad som konststad har därmed förstärkts kraftigt. Ökat intresse för läsning Bibliotekens arbete med att öka intresset för läsning innebär att man lyfter fram läsningens sociala del och erbjuder möjligheter att mötas och diskutera litteratur. Författarebesök (ett 20-tal varje år), bokcafé samt bildandet av läsecirklar är andra exempel. Webbens betydelse för att stimulera läsning får en allt större betydelse. Här finns filmsnuttar från författarbesök utlagda, litterär julkalender och länkar till bloggar och andra Internetsidor. Utlåning av media är inget mått på den egentliga läsningen, men det är ändå tillfredsställande att konstatera att utlåningen har ökat med 6,1 % jämfört med Biblioteken som upplevelserum Bibliotekens omfattande program- och utställningsverksamhet inom olika ämnen har fortsatt. Nytt för året har varit en gemensam folder för programutbudet på samtliga bibliotek, som utkommer en gång i månaden. För att erbjuda ännu större möjlighet till musikupplevelser, invigdes stadsbiblioteket nya flygel under året. Rockkarusellen I samarbete med Studiefrämjandet anordnades under året rockbandstävlingen Rockkarusellen på både PULS, MBhuset samt fritidsgården Hyddan. Den slutliga finalen hölls i Norrköping. Framtidsbeskrivning Den allmänna ekonomiska situationen har inneburit att kulturnämnden fått minska sin budgetram med 6 miljoner kronor inför En så omfattande minskning har naturligtvis haft stor betydelse för hur nämnden prioriterat i sin planering för verksamheterna. Detta drabbar bland annat studieförbunden och föreningslivet. Ett stort läsintresse hänger samman med böckernas tillgänglighet. Efter nerläggning av 3 filialbibliotek den 1 januari 2010 (Åled, Trönninge, Gullbrandstorp), minskade öppettider i Fyllinge och Oskarström samt mindre medieanslag generellt, finns risk för att intresset för läsning minskar på dessa orter. Under 2010 planeras en kulturnatt, ett arrangemang som engagerar och attraherar väldigt många halmstadsbor. En strategi för hur Halmstad ska nå vägen till att bli ett konstcentrum i västra Sverige utarbetas under året. Webbens betydelse för läsningen kommer att öka. Vår förhoppning är en webb i ett 2.0-koncept där medborgaren tillåts delta med boktips, omdömen om böcker, aktiv dialog mellan läsare. Initiera och/eller driva ett profilskapande arrangemang per år Mjellby konstmuseum ska vara en viktig del i konststaden Halmstad Den offentliga konsten ska prägla stadsbilden En ny offentlig skulptur av Lena Cronqvist har inköpts och placerats i Norre katts park. En inventering av samlingen och den offentliga konsten i stadsrummet har genomförts. Ny webbportal för Mjellby konstmuseum. Nytt profilmaterial som t.ex. bärkassar, t-shirts. Samannonsering i konsttidningar. Söndrums bibliotek arbetar under detta och kommande år med en konstprofil. Skulpturen Dansarna av Walter Bengtsson har återinvigts och har nu en plats på Söndrums bibliotek. 8 (19)

9 89 % av halmstadborna har läst en bok det senaste året. Kvinnor läser mer än män (Kulturundersökning 2008). Stadsbiblioteket har sjösatt sin 5:e bokcirkel och bokcirkelverksamhet finns också på biblioteken i Harplinge, Vallås och Söndrum. Ett tiotal författare har besökt Halmstads bibliotek. Sammanställning av besöksantalet görs vid årets slut, men prognosen visar på ett rekordår med mer än en miljon besökare på biblioteken, kraftig ökning av andelen ungdomar som besöker och deltar i fritidsgårdsverksamheten, samt fler konst- och teaterbesökare. Övriga prioriteringar kommunala beslut Webbsidor Ungdomar ska ges ökade möjligheter att påverka kulturnämndens verksamheter och kommunala beslut Ungdomsombud Ungdomar ska ges ökade möjligheter att påverka kulturnämndens verksamheter och kommunala beslut Fadderklass Kulturnämnden ska som en naturlig del i all sin verksamhet alltid beakta möjligheterna till internationella kopplingar, influenser och samverkan 9 (19)

10 2. Verksamheterna Biblioteksavdelningen Upplevelserum

11 Nyckeltal Biblioteksavdelningen 2009 (invånare ) Utfall 2009 Förändring i procent Utfall 2008 Utfall 2007 Totalt antal lån ,90% Därav antal barnlån ,70% Lån per invånare 9,8 6,50% 9,2 9,4 Nettokostnad per lån 57-4,70% 59,8 54,3 Antal besök på biblioteken ,60% Besök per invånare 11,35 3,70% 10,9 11,2 Nettokostnad per besök 49,2-1,70% 50,05 45,6 Mediebestånd ,10% Mediebestånd per invånare 4,78-2,40% 4,9 4,89 Inköpt antal medier (antal nyförvärv) ,70% Nettokostnad för nyförvärv/invånare 48,84-11,20% 54,36 46,5 Nyförvärv per 1000 invånare 281,76-3,50% 291, Antal årsöppettimmar ,90% Därav för allmänheten ,70% Därav för skolan med KuFs personal % Därav Nyhetsrum, SB 502-0,40% 504 Nettokostnad per öppettimme ,30% Öppethållande per vintervecka 367-0,30% Antal arrangemang på biblioteken ,60% varav riktade till barn 890 1,40% Besök på arrangemang ,90% Antal besök arrangemang per invånare 0,4-14,90% 0,47 0,47 Kommentar till nyckeltalen Utlåningen: Även utlån av nerladdningsbar media från webb och mediejukebox, vilket vi ser en ökning av. Stadsbiblioteket har ökat sin utlåning 2009 jämfört med På filialsidan ser vi ökningar på alla filialer med undantag av Åled och Oskarström. Besök: Jämfört med 2005 (sista hela året i det gamla biblioteket) har stadsbiblioteket ökat sitt besöksantal med 125 %. Den största ökningen av besök är på Stadsbiblioteket, där vi registrerade besök (2008: ), en ökning med 5 %. Besöksantalet på stadsbiblioteket har aldrig varit så högt, inte ens 2007 som var det första året då det nya stadsbiblioteket hade öppet hela året. Antal besök säger inget om unika besökare gjorde kulturförvaltningen en kulturundersökning som visade att 94 % av kommunens invånare hade besökt ett bibliotek det senaste året. Mediebestånd: Mediebeståndet har minskat totalt sett och antalet nyinköpta medier är färre. Trots det har utlåningen ökat anmärkningsvärt mycket. Gammal och inaktuell media gallras fortlöpande på samtliga bibliotek. Öppettider: Antal öppettimmar mellan åren pga. att helgdagar infaller olika. Andersbergs bibliotek har utökat sina öppettider med en timme. Arrangemang: Antalet arrangemang har minskat något, och besökssiffrorna har minskat med 12,9 %. Biblioteken har färre vuxenarrangemang men fler barnarrangemang. På barnarrangemang finns det ofta en begränsning i antal deltagare. Med arrangemang menas organiserad och i förväg planerad verksamhet. Bibliotekens arrangemang omfattar utställningar, program för vuxna och barn, musik, skapande verksamhet, bokprat, biblioteksvisningar inklusive boklek, sagostunder, information till föräldrar och lärare mm. I siffran ingår både arrangemang som vi engagerar utomstående för och sådant som bibliotekspersonalen genomför själv. I siffran ovan ingår de arrangemang som samarrangeras med Kulturavdelningen men inte i besökssiffrorna för stora arrangemang som t ex Danskalaset. Visningarna i stadsbiblioteket var 66 st (1 091 personer), (jmf 2006: 436 visningar/6 976 personer). Ord- och bildverkstaden är en av de nya satsningarna i stadsbiblioteket och besöksantalet har ökat något till ( besök).

12 Fritidsavdelningen 2009 Fritidsgårdsverksamheten Vi har under 2009 bedrivit fritidsgårdsverksamhet i kommunal regi på 10 platser, spridda över stora delar av kommunen. Dessutom finns 6 föreningsdrivna gårdar, företrädesvis i kommunens ytterområden. Det som saknas är en fritidsgård i centrala stan för i första hand åldern år. Verksamheten vänder sig till både flickor och pojkar. Fördelningen mellan andelen flickor och pojkar är ca 40/60. För att få en jämnare könsfördelning krävs att vi blir bättre på att erbjuda flickor verksamheter som attraherar dem bättre. Gårdarna har vanligtvis öppet varje eftermiddag, samt två kvällar/vecka och tre helgpass/månad. Tre gårdar har öppet sex dagar och kvällar/vecka De föreningsdrivna gårdarna har vanligtvis öppet på fredagskvällar. Under 2009 har öppethållandet på kommunala och föreningsdrivna gårdar varit över timmar. Eftermiddagsverksamheten för åringar är öppen varje måndag fredag mellan Många besökare i Oskarström och på Vallås. Få besökare på Andersberg har gjort att vi flyttat den verksamheten till Hyddan Alla våra verksamheter bedrivs i en drogfri miljö. Aktiviteterna stimulerar ungdomarna till en aktiv fritid. Fritidsgårdarna har i samarbete med Trygga Halmstad i arbetet med brotts- och drogförebyggande aktiviteter, arrangerat valborgs- och skolavslutningsfirande. Vid 11 tillfällen under året har discon anordnats på bl.a. Bond, Splash och i Parken. Arrangemangen har varit mycket populära med totalt ca 2400 besökare trots att t.ex. skolavslutningen på grund av ihållande regn endast lockade 250 besökare. Discon arrangeras även på fritidsgårdarna. Samarbete med föreningsliv Vi har via Hallands idrottsförbund och handslaget samverkat med föreningar för att erbjuda ungdomarna möjlighet att pröva på olika föreningsaktiviteter. Vi medverkar i föreningsrådet i Oskarström och på Öster. Sommarverksamheterna har givit föreningar möjlighet att medverka. Ett fåtal föreningar har utnyttjat möjligheten till att hyra fritidsgårdar. På några gårdar finns samarbete med studieförbund. Enskilda hyr främst till barnkalas. Demokrati, ansvar och delaktighet Samtliga gårdar har någon form av forum för ungdomars inflytande. Det mesta inflytandet sker oftast i direkt daglig dialog med besökarna. Flera gårdar har olika grupperingar med ungdomar som aktivt tar ansvar för olika verksamheter på gårdarna. Tex. Caféet, turneringar Sommarverksamhet för ungdomar Vi har bedrivit sommarverksamhet enligt följande: Splash på Brottet för åringar under 5 veckor. Laxön för åringar i 7 veckor. Sommarkul i Oskarström på Furulundsbadet för åringar i 3 veckor Sommarkul på Andersberg i samarbete med HFAB och Stena fastigheter för åringar i 9 veckor. Samtliga sommarverksamheter har varit uppskattade av både barn/ungdomar och föräldrar. Ca 650 barn och ungdomar har deltagit i verksamheten. De har gjort ca besök. Nyckeltal Fritidsgårdsavdelningen 12

13 Utfall 2009 Förändring i procent Utfall 2008 Utfall 2007 Kommunala gårdar Antal fritidsgårdar Antal öppettimmar % Antal öppettimmar % Antal öppettimmar helg (fre sön) % Totalt antal öppettimmar % Antal besök % Antal besök % Antal besök helg (fre sön) % Totalt antal besök % Antal möten med gårdsråd 35-24% Antal sålda gårdskort % Antal arrangemang 52-39% Antal besök på arrangemang % Föreningsgårdar Antal föreningsgårdar Antal öppettimmar % Antal besök % Kommentarer till nyckeltalen Öppettimmar: Minskningen i öppettimmar beror till största delen på stängningen av Andersbergs eftermiddagsverksamhet Besök: Ökningen av antalet besök på eftermiddagar får tillskrivas en satsning på besök i skolorna. Minskningen av antalet besök på fredagar och lördagar beror på att man räknat in fredagsarrangemang och discon dubbelt Det betyder att siffrorna 2008 är något missvisande vad gäller besök helgkväll. Gårdskort: 2008 köpte Vallåsskolan gårdskort till samtliga elever i åk 4 och 5 som en del i ett samarbete med fritidsgården. Samtliga elever utnyttjande dock inte möjligheten till att besöka Vallåsgården, vilket gör att antalet sålda gårdskort inte överensstämmer med antalet besökande. Föreningsgårdar: Verksamheten är stabil på de 6 gårdar vi har igång idag. Man kan dock se en tendens att besökarna blir yngre. Vi har uppmärksammat föreningarna på att åldergruppen är år. De flesta ställen har vanligtvis öppet fredagskvällar. Några har öppet två kvällar per vecka. Slättåkra och Gullbrandstorp är de gårdar som har flest besökare. Konsument Halmstad 2009 Rådgivning till hushållen inom budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivningen har under året haft ett fortsatt högt inflöde av ärenden, ca 70 % fler nya ärenden jämfört med år Kommunens budget- och skuldrådgivning har under året förstärkts med ca en heltidstjänst, vilket medfört en ökad besöks- och telefontillgänglighet. Fler personer har därigenom kunnat få hjälp. Dessutom har väntetiden till ett första bokat personligt möte med budget- och skuldrådgivarna kunnat minskas med ca två tredjedelar, från ca sex månader år 2008 till maximalt två månader i dagsläget. Av de enkäter som lämnades in av rådsökande under året svarade samtliga att de var mycket nöjda (95%) eller ganska nöjda (5%) med de råd och den information de fått av budget- och skuldrådgivarna. Under året har åtta aktiviteter genomförts som nått ut till ca ungdomar. Konsumentrådgivning Konsumentrådgivningen upprätthålls med en knapp heltidstjänst och har under året haft ärenden, vilket är en normal siffra. Konsumentrådgivningen har under året minskat med en ca heltidstjänst som flyttats till budget- och skuldrådgivningen. Förändringen har inneburit minskad tillgänglighet via telefon, men istället kan noteras en ökning av inkomna ärenden via e-post. 13

14 De två största ärendegrupperna rör fel eller klagomål på bilköp respektive hantverkstjänster. Riktad konsumentrådgivning har under året nått ca 100 ungdomar genom fem olika aktiviteter. Information och rådgivning i energi- och klimatfrågor Den kommunala energi- och klimatrådgivningen har under året främst riktat sina aktiviteter mot villaägare. Ett femtontal aktiviteter kring olika energi- och klimatteman har genomförts och nått ca 700 personer. Ungefär 300 elever i klass 4-6 var engagerade i Energispaningen. Antal telefonsamtal har minskat något och kan bland annat ha sin förklaring i det förhållandevis jämfört med år 2008 låga och stabila elpriset. Mobilitetskontoret Mobilitetskontoret har under året anordnat, eller deltagit i, fem större aktiviteter, med sammanlagt ca 160 aktiva deltagare, som alla syftat till att Halmstadborna skall upptäcka det positiva i att gå, cykla, åka kollektivt, använda miljöfordon, nyttja bilpool eller samåka. Sammanlagt motsvarade två av aktiviteterna en minskning av koldioxidutsläppen med närmare tio ton, jämfört med om resorna istället företagits med bil. Medborgarservice Andersberg Verksamheten vid Medborgarservice Andersberg har nu varit i gång i tre år och ordentligt börjat hitta sina arbetsformer. Besökarna börjar hitta mötesplatsen, från ca besök år 2008 till drygt besök år 2009, en ökning med närmare 45 %! Café Välkommen har varit en viktig aktör i arbetet med att öka besöksantalet. Även bokning och uthyrning av lokaler fortsätter att vara en viktig del av verksamheten och har starkt bidragit till den positiva trenden. Den positiva utvecklingen har skett i samverkan med såväl interna som externa aktörer. Goda exempel på samarbete och samverkan är bland annat Föreningsbryggan, där föreningar och organisationer, verksamma i området, knyter kontakter, bildar nätverk och genomför gemensamma aktiviteter. Även tjänstemän deltar och kan därigenom träffa boende och föreningar på ett avformaliserat sätt. Projektet Onsdagskultur, där kulturförvaltning, bostadsbolag i området och ideellt verkande kulturvärdar samarbetar med bland annat arrangörsföreningar, är ett konkret exempel på de boendes möjlighet till delaktighet i och påverkan på kulturarrangemang på Andersberg. Nyckeltal Konsument Halmstad 2009 Utfall 2009 Förändring i procent Utfall 2008 Utfall 2007 Antal ärenden *) ,7% varav Medborgarservice A-berg ,5% varav energirådgivningen ,0% Antal avvisade ärenden % varav Medborgarservice A-berg Antal aktiviteter **) 99-10,1% varav Medborgarservice A-berg 62-14,5% Totalt antal ärenden och aktiviteter ,8% varav Medborgarservice A-berg ,6% Minst 90 % av de som vid besök hos oss får budget- eller skuldrådgivning ska vara nöjda med rådgivningen 100% % 100% Minst 90 % av inkomna konsumentärenden ska påbörjas inom 2 arbetsdagar 93,70% -1% 95,30% 93,70% Minst 80 % av de ovan nämnda ärendena ska vara avslutade inom 10 arbetsdagar 97,10% 1% 95,30% 96,10% *) Definition av ärende, aktivitet etc. har ändrats från 2007 till **) I antalet aktiviteter ingår även Mobilitetskontoret. Kulturavdelningen

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-02-15 1(3) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2015 Kdn 2015/53 2015-02-16 2 (44) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT... 6

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009 KULTUR OCH FRITID

Verksamhetsberättelse 2009 KULTUR OCH FRITID Verksamhetsberättelse 2009 KULTUR OCH FRITID 2(15) Sammanfattande analys En bild: Den 10 juni på kvällen samlas 1200 ungdomar i Kungälv för att fira att sommarlovet börjar. Hög stämning, drogfritt, succé.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2013

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2013 1(17) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel. 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2013 Statistik Utlåningen ökade med fem

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2013-12-18

Kulturnämndens handlingar 2013-12-18 Kulturnämndens handlingar 2013-12-18 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-12-06 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 16 E-post: kulturnamnden@halmstad.se OBS! Vi börjar sammanträdet

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser

Nämndernas verksamhetsberättelser Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 5 Kommunfullmäktige 6 Revisionen 7 Valnämnden 9 Överförmyndarnämnden 10 Barn- och ungdomsnämnden 11 Byggnadsnämnden

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Motala Läser 2013-2015 Delrapport

Motala Läser 2013-2015 Delrapport Motala bibliotek/leg Oktober 2014 Motala Läser 2013-2015 Delrapport Sammanställd av projektledare Lillemor Engholm Guy Innehållsförteckning Motala Läser 2013-2015 Delrapport... 1 Sammanställd av projektledare

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014 1(17) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel. 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014 Bibliotekets uppdrag Bibliotekslagen

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Genomförandeförslag Mötesplats Norrsidan Maj 2014 Magnus Olsson Projektledare Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Datum Magnus Olsson 2014-04-30 0480-45 01 97 GENOMFÖRANDEFÖRSLAG FÖRSTUDIERAPPORT

Läs mer

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp ledare Barnkultur mycket retorik, men lite pengar På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp som det nyinrättade Statens kulturråd skapat i efterdyningarna av den stora kulturpolitiska reformen 1974.

Läs mer

Tre enkätundersökningar

Tre enkätundersökningar Tre enkätundersökningar Sammanställning av svar från länets invånare, professionella kulturskapare och ungdomar Kulturenheten December 2011 Tre enkätundersökningar... 3 Enkät till invånare i länets kommuner...

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

Nytta och nöje på nätet

Nytta och nöje på nätet Nytta och nöje på nätet Digitalt medborgarskap i Östergötland 2011-01-01 Slutrapport Internet för alla Sofia Larsson och Anne Hederén, Länsbibliotek Östergötland Sammanfattning Projekt Nytta och nöje:

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer