Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014"

Transkript

1 1(58) Eskilstuna Energi och Miljö AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 koncernresultaträkning 12 koncernbalansräkning 13 kassaflödesanalys för koncernen 17 moderföretagets resultaträkning 18 moderföretagets balansräkning 19 kassaflödesanalys för moderföretaget 23 noter, gemensamma för moderföretag och koncern 24 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. [s

2 Eskilstuna Energi och Miljö AB 2(58) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Eskilstuna Energi och Miljö AB säljer fjärrvärme, fjärrkyla, energitjänster, el, fordonsgas, vatten och avloppstjänster, avfallstjänster och transporttjänster samt datakommunikationstjänster huvudsakligen på den lokala marknaden. Eskilstuna Energi och Miljö AB är moderföretag i en koncern som består av dotterföretagen Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB, vilket säljer el, Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB, som svarar för elnät och eldistribution och Eskilstuna Ekeby 2:30 AB, som äger och förvaltar fastigheten Ekeby 2:30. Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB registrerades den 3 maj Eskilstuna Energi och Miljö AB äger 75 % av aktierna och SEVAB Strängnäs Energi AB resterande 25 %. Eskilstuna Energi och Miljö AB svarar, förutom för de egna produkterna och tjänsterna, för faktureringen av produkter och tjänster i Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB och i Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB. Ägarförhållanden Eskilstuna Energi och Miljö AB är ett helägt dotterföretag till Eskilstuna Kommunföretag AB. Koncernstruktur Eskilstuna Energi och Miljö AB har tre helägda dotterföretag: Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB, Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB och Eskilstuna Ekeby 2:30 AB. Eskilstuna Energi och Miljö AB äger även 75 % av dotterföretaget Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB samt 63 % av dotterföretaget Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB. fr

3 Eskilstuna Energi och Miljö AB 3(58) Väsentliga händelser under räkenskapsåret Den löpande verksamheten har under året bedrivits i ett med SEVAB Strängnäs Energi AB gemensamt driftbolag, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB. Från och med den l januari 2014 är samtlig personal i ägarbolagen och deras dotterbolag anställda i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB. Från den l januari 2014 tillträdde Mats-Erik Olofsson som VD för det gemensamma driftsbolaget Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB. Värme Affärsområdet Värme levererade 626 GWh värme under 2014 vilket var 6,6 % lägre än planerat. För 2013 uppgick motsvarande leveranser till 684 GWh. Elpriserna sjönk under början av året till ca 265 kr/mwh. Anledningen till det sjunkande priset var god tillgänglighet på vatten- och kärnkraft. Under sommaren ökade priset till 301 krlmwh som det sedan låg still vid. Medelpriset för helåret blev 286 krlmwh vilket kan jämföras med föregående års medelpris som blev 356 krimwh. Under året rörde sig priset på elcertifikat runt 171 kronor/certifikat med en högsta nivå i februari på 191 kronor/certifikat. Därefter kom en nedgång och i december slutade priset på 168 kronor/certifikat. Vatten och Avlopp Inga större händelser inträffade under året som behövde hanteras inom ramen för krishanteringsplanen. A vloppsverksarnheten och avledning av avloppsvatten har fungerat bra under året har fokus legat på att optimera kvävereningen vid Ekeby reningsverk. Effekten av detta är att reningsresultatet för kväve har förbättrats med ca 15 %. Atervinning Atervinning har under 2014 slutfört byggnationen av återvinningscentral (AVC) på Lilla Nyby, och påbörjat byggnationen aven ny Avc på Ekeby. Byggnationen aven kretsloppsgalleria på Ekeby har också startats. ~

4 Eskilstuna Energi och Miljö AB 4(58) Stadsnät Under har verksamheten bedrivits av samarbetspartnern Stadsnät i Svealand AB (SISAB) som Eskilstuna Energi och Miljö AB är delägare i sedan den l januari SISAB blev av Svenska Stadsnätsföreningen utsedd till årets stadsnätsaktör. BioPartner Under 2014 har Biopartner fortsatt fokusera arbetet på miljöpåverkan, närvärme samt solceller. Miljödiplomering som införds 2013 innebär en enklare form av miljöledningssystem. Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB Elnätspriset ändrades inte under I den landsomfattande prisundersökningen "Nils Holgersson" blev vår placering 5:e plats bland de företag som har lägsta taxorna för lägenheter i Sverige. Bolaget har tillsammans med cirka 80 andra elnätsföretag överklagat Energimarknadsinspektionens principer för framräkning av de maximala intäkter som får tas ut från kunderna under åren Ärendet ligger nu hos Högsta förvaltningsdomstolen. Vi förbereder oss nu inför den kommande gemensamma nordiska slutkundsmarkanden och den l februari 2016 skall Nordisk Balansavräkning köras igång som kommer att ställa nya krav på elmarknadens aktörer. Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB Elmarknaden har under 2014 präglats av fortsatt stark kraftbalans och fallande priser. Ett gemensamt elhandelsbolag Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB har under året bildats med SEV AB Energiförsäljning AB. fr

5 Eskilstuna Energi och Miljö AB 5(58) Försäljning Försäljningen har under räkenskapsåret uppgått till l tla (I ), vilket är en ökning med 3,3 % jämfört med faregående år. F örsäljningen har under räkenskapsåret uppgått till tla (913 O 15), vilket är en minskning med 0,7 % jämfart med faregående år. Investeringar s totala investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar har uppgått till tla ( ). Bolagets totala investeringar i immateriella- och materiella anläggningstillgångar har uppgått till tla ( ). *

6 Eskilstuna Energi och Miljö AB 6(58) Miljöpåverkan Bolaget bedriver tre anläggningar som är till 100 % tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Tillstånden gäller för A-anläggningar och nio anmälningspliktiga anläggningar. Eskilstuna Energi och Miljö AB inklusive dotterföretag vidmakthåller sitt miljöcertifierat enligt ISO 14001, med start i december Värme Tre tillståndspliktiga och tre anmälningspliktiga anläggningar avser värme- samt kraftvärmeverk. Denna verksamhet påverkar miljön främst genom utsläpp till luft. Ett av målen i Eskilstunas Klimatplan, antagen den 13 december 2012, är att fjärrvärmeproduktion år 2017 ska vara fossilbränslefri. Med fossilbränslefri avses att andelen fossila bränslen (olja, kol och naturgas) ska vara mindre än 1 % under ett år utan större anläggningshaverier. Under år 2014 var 0,7 % av fjärrvärmeproduktionen producerad med fossilt bränsle. Under ett normal år kommer därför målet för 2017 att nås. Vatten och Avlopp En tillståndspliktig och fyra anmälningspliktiga anläggningar avser behandling av avloppsvatten från hushåll och företag. Denna verksamhet påverkar miljön främst genom utsläpp till vatten. Samtliga avloppsanläggningar klarar kravet på organiskt material, fosfor och kväve. Slammet som uppkommer i reningsprocessen blandas med aska från kraftvärmeverket och används som material vid sluttäckning av Eskilstunas avfallsdeponi. Slam och organiskt avfall rötas och biogasen som då produceras förädlas till fordonsgas. Fordonsgasen har använts som drivmedel till stadsbussar, sopbilar och privata fordon som kan tanka i en publik mack. Atervinning Ett tillstånd avser deponering av avfall. Denna verksamhet påverkar miljön främst genom utsläpp till mark, luft och vatten. Ett uppsamlingssystem för deponigas finns. Försöket med sluttäckning som påbörjades 2006 är som metod godkänd av Miljö- och räddningstjänstförvaltningen m 2 av deponin har under året sluttäckts. Totalt har därmed m 2 sluttäckts. I konstruktionen används bland annat aska från kraftvärmeverket och rötslam från Ekeby reningsverk. rk

7 Eskilstuna Energi och Miljö AB 7(58) Riskhantering Risk i beroendet av lagstiftning och nationella beslut s verksamhet är i hög grad beroende av lagstiftning och annan nationell reglering. Inom flera verksamhetsområden finns risk för förändrade förutsättningar vilka kan komma att påverka bolagets ekonomiska situation framöver. Kreditrisk Kundkreditrisken regleras genom av styrelsen beslutad kreditpolicy. Policyn säkerställer rutiner för att uppnå en hög grad av kontroll och därmed en minimerad risk för koncernen i kundkredithanteringen. Ytterst syftar policyn till att begränsa kundförlusternas storlek. Finansiell risk och likviditetsrisk Verksamhetens kapitalbehov tillgodoses i första hand genom Eskilstuna kommuns internbank. Av vid årsskiftet utestående räntebärande lån l 413 mkr utgjordes 94 % av internbankslån. Kraftvärmeverket är finansierat dels genom långfristigt lån och dels genom leasingavtal med löptid till Vid utgången av 2014 uppgick räntebärande skulder inklusive leasingavtal till mkr. Finansiella risker regleras genom av styrelsen beslutad finansiell policy. får enligt policyn bära en ränterisk där en räntehöjning om 1 % rar ett genomslag i räntekostnaderna på 0,5 % på ett års sikt och 0,7 % på tre års sikt exklusive finansieringen av kraftvärmeverket. Ränterisken i finansieringen av kraftvärmeverket är delvis säkrad med finansiella instrument. Genom utnyttjandet av internbanken är likviditetsrisken i hög grad överflyttad till kommunen. Risker i elhandeln Inom el handeln finns ett flertal risker. En stor del av el handeln sker till slutkunder enligt fastprisavtal. För att möta dessa avtal köps el på terminer via Nord Pool. Handeln på Nord Pool sker via portfölj förvaltare. Inom elhandeln tas en begränsad position i samråd med portfölj förvaltaren. För att begränsa risken utifrån positionen har största möjliga förlust säkrats genom s.k. "stop-loss" till 3 mkr. All el handel sker i Euro. För att undvika valutaexponering säkras elhandeln i så stor utsträckning som möjligt genom valutaterminer. En riskpolicy avseende el handeln beslutades av styrelsen i januari Elhandel via Nord Pool inleddes i juli För clearingen i Nord Pool har säkerheter ställts i form av kommunal borgen och bankgarantier. Utöver ovan redovisade risker finns en prognososäkerhet avseende slutkundernas elförbrukning såväl inom dygn som över period. Vidare finns inom el handeln en betydande prisrisk på slutkundsmarknaden. Hård konkurrens tvingar bolaget att göra en löpande avvägning mellan priser som ger önskad intäkt och priser som försvarar bolagets marknadsandel. Varken prognosrisk eller prisrisken på slutkundsmarknaden kan undvikas. Prognoser görs löpande baserat på historik. Prissättningen strävar efter en acceptabel avvägning mellan intäkter och marknadsandel enligt aktuell budget och den strategi för el handel som styrelsen beslutat om. ~

8 Eskilstuna Energi och Miljö AB 8(58) För elförsäljningen krävs elcertifikat. Till största del genereras dessa internt genom kraftvärmeverkets elproduktion. Ur elförsäljningens perspektiv hanteras prisosäkerheten genom långa avtal. Den statliga regleringen med elcertifikat upphör 2035 men tilldelningen avelcertifikat till kraftvärmeverket upphör under år Inom elhandelsverksamheten finns också en administrativ risk, få medarbetare hanterar komplicerade frågor runt köp, försäljning och administration. Denna risk säkras delvis genom en rutin för uppföljning och avrapportering av verksamheten. Ovriga risker Inom koncernens affårsornråden finns rutiner, risk- och sårbarhetsanalys för att överblicka och eliminera risker i koncernens leveransförmåga. Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. ~ettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Medelantalet anställda Soliditet Avkastning på totalt kapital Avkastning på justerat eget kapital M o d er fr oreta~et ~ettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomsl utning Medelantalet anställda Soliditet tkr tkr tkr st. % % % tkr tkr tkr st. % ,5 6,7 17, , ,1 6,6 15, , ,3 7,5 16, , ,3 4,7 9, , ,7 6,7 16, ,4 Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1. ir

9 Eskilstuna Energi och Miljö AB 9(58) Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Efter balansdagen har det pris som elcertifikat handlas till sjunkit. Då priset hela tiden rör sig är det inte möjligt att säga exakt hur mycket det påverkar bolaget. Med det pris som rådde i månadsskiftet februari/mars är bedömningen att bolagets lagervärde är ca mkr lägre än vid balansdagen. Framtida utveckling Eskilstuna Energi och Miljö AB har tillsammans med SEV AB Strängnäs Energi AB bildat ett gemensamt driftbolag, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB. Eskilstuna Energi och Miljö AB äger 75 % av driftbolaget. Under 2014 har även ett gemensamt elförsäljningsbolag att bildas. Driftbolaget ska hantera all operativ verksamhet. Driftbolaget startade vid ingång av Huvudmotivet för detta upplägg är att genom stordriftsfördelar på sikt förbättra bolagens resultat. Värme Värme kommer att fortsätta arbetet med etablering av ytterligare ett kraftvärmeverk, samt hur metangasen som samlas in kan användas. Vatten och Avlopp För affärsområdet VA är huvuduppgiften att genomföra åtgärder för att uppfylla Eskilstuna kommuns vattenplan. Dessa åtgärder innefattar dagvattenrening, vattenreserv Näshultasjön, VAutbyggnad samt skyddsområde i Hyndevad. Andra väsentliga delar är att renovera och upprusta befintliga V A-anläggningar. Atervinning Etableringen aven ny återvinningscental i Eskilstuna har startats under året. I anslutning till återvinningscentralen pågår även en byggnation aven kretsloppsgalleria. Stadsnät Under 2014 blev Eskilstuna Energi och Miljö AB delägare i bolaget Stadsnät i Svealand AB (SISAB). Avsikten är att SISAB ska vara regional kommunikationsoperatör för stadsnätsverksarnheterna i Eskilstuna, Västerås, Arboga och Hallstahammar. Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB Planering för reinvestering i mottagningsstationen Erlangen pågår. Reinvesteringen uppgår till ca 60 mkr. Elnätet vädersäkras genom att 50 % av ursprungliga 10kV luftledningar ska markförläggas, detta för att minska avbrott. Under 2014 har tre mil luftledningar förlagts i mark till en investeringskostnad om cirka 30 mkr. Elnätet behöver förnyas i minst samma takt som det åldras. Det innebär reinvesteringar på ungefär 35 mkr/år. t

10 Eskilstuna Energi och Miljö AB 10(58) Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB För Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB bedömer vi att det är mycket troligt att utvecklingen mot en gemensam nordisk elmarknad där elhandelsbolaget utgör kundens huvudsakjiga kontaktpunkt med elmarknaden har bromsats upp. Bedömningen är att det är sannolikt att reformen kommer att genomföras. Resultat och ställning Bolagets resultat efter finansie1\a poster uppgår ti1\ tkr (87 759). Resultatet av koncernens och moderföretagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter. ~

11 Eskilstuna Energi och MiUö AB 11 (58) Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står muande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets resultat kronor Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs kronor Övriga vinstdispositioner Koncernbidrag har erhållits från Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB med tkr (15 000), Eskilstuna Energi och MiUö Försäljning AB med tkr (9860) och Elinstallation i Eskilstuna AB med O tkr (27). Koncernbidrag har - under förutsättning av årsstämmans godkännande - lämnats till Eskilstuna Kommunföretag AB med tkr (63 807). Styrelsens yttrande över den föreslagna värdeöverföringen Den föreslagna värdeöverföringen i form av koncernbidrag reducerar bolagets soliditet från 26,4 % till 24,4 %. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna värdeöverföringen ej hindrar bolaget från att fullgöra sma förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna värdeöverföringen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st. fl

12 Eskilstuna Energi och Miljö AB 12(58) Koncernresultaträkning Not Nettoomsättning Punktskatter Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning Aktiverat arbete för egen räkning Andelar i intresseföretags resultat Övriga rörelseintäkter 3,4 5 l l Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat 6, l l Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Lämnade koncernbidrag Skatt på årets resultat Minoritetsintresse Il, Arets vinst t

13 Eskilstuna Energi och Miljö AB 13(58) Koncern balansrä kning Tillgångar Anläggningstillgångar Not Immateriella anläggningstillgångar Dataprogram Materiella anläggningstillgångar 14 Byggnader och mark 15 Maskiner och andra tekniska anläggningar 16 Inventarier, verktyg och installationer 17 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 18 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag 19 Andra långfristiga värdepappersinnehav 20 Summa anläggningstillgångar Il jr

14 Eskilstuna Energi och Miljö AB 14(58) Koncernbalansräkning Omsä ttningstillgångar Not Varulager ffi.ffi. Råvaror och förnödenheter Lager av elcertifikatlutsläppsrätter Pågående arbete för annans räkning 21 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag 22 Aktuella skattefordrjngar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar r

15 Eskilstuna Energi och Miljö AB 15(58) Koncernbalansräkning Eget kapital och skulder Not Eget kapital 24 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets vinst Summa eget kapital Il Minoritetsintresse Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 25 Uppskjutna skatter 12 Övriga avsättningar 26 Summa avsättningar Långfristiga skulder 27 Övriga skulder till kreditinstitut Skulder till Eskilstuna kommun Övriga långfristiga skulder 28 Summa långfristiga skulder l l l l l fr

16 Eskilstuna Energi och Miljö AB 16(58) Koncernbalansräkning Not Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till Eskilstuna kommun Skulder till koncernföretag Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser 30 22, (t:

17 Eskilstuna Energi och Miljö AB 17(58) Kassaflödesanalys för koncernen Den löpande verksamheten Rörelseresultat efter finansiella poster Not Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. Betald inkomstskatt l Ökning/minskning varulager Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Investeringar i dotterbolag Sålda dotterbolag Investeringar i intressebolag Sålda intressebolag Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar l Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nettoupplåning Utbetalt koncernbidrag Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferenser i likvida medel Likvida medel vid årets slut f.>

18 Eskilstuna Energi och Miljö AB 18(58) s resultaträkning Nettoomsättning Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Not 3,4 6, Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat 36 11, Årets vinst l 570 ~

19 Eskilstuna Energi och Miljö AB 19(58) s balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Dataprogram Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar 16 l Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar l Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav 20 Il Summa anläggningstillgångar r

20 Eskilstuna Energi och Miljö AB 20(58) s balansräkning Omsättningstillgångar Not Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter Elcertifikat och Utsläppsrätter Pågående arbete för annans räkning 21 Kortfristiga fordringar Kundfordringar F ordringar hos koncernföretag 22 Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar 25225] t

21 Eskilstuna Energi och Miljö AB 21(58) s balansräkning Eget kapital och skulder Not Eget kapital 24 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets vinst Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 25 Uppskjutna skatter 12 Övriga avsättningar 26 Summa avsättningar Långfristiga skulder 27 Övriga skulder till kreditinstitut Skulder till Eskilstuna kommun Övriga långfristiga skulder 28 Summa långfristiga skulder l l l ~

22 Eskilstuna Energi och Miljö AB 22(58) s balansräkning Not Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till Eskilstuna kommun Skulder till koncerniöretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser 30 22, I~

23 Eskilstuna Energi och Miljö AB 23(58) Kassaflödesanalys för moderföretaget Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat efter finansiella poster Justering for poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Investeringar i dotterbolag Sålda dotterbolag Investeringar i intressebolag Sålda intressebolag Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nettoupplåning Erhållet koncernbidrag Utbetalt koncernbidrag Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferenser i likvida medel Likvida medel vid årets slut t

24 Eskilstuna Energi och Miljö AB 24(58) Noter, gemensamma for moderforetag och koncern Not l Redovisnings- och värderingsprinciper Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas koncern- och årsredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFN AR 2012: l Arsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35. Övergången har inte medfört några förändringar i redovisade poster eller belopp. De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som använts vid upprättande av den finansiella rapporten sanunanfattas nedan. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna, eller på annat sätt har ett bestänunande inflytande. s bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkonunit efter förvärvet. Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvet. Resultat från under året sålda bolag har inkluderats i koncernens resultaträkning för tiden fram till tidpunkten för avyttringen. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. I moderbolagets bokslut redovisas andelar i dotterföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som utdelning från dotterföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Intresseföretagsredovisning Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där moderbolaget direkt eller indirekt innehar minst 20 % av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande. t;

25 Eskilstuna Energi och Miljö AB 25(58) I koncernens bokslut redovisas andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att andelar i ett företag redovisas till anskaffningsvärde vid anskaffningstillfållet och därefter justeras med koncernens andel av förändringen i intresseföretagets nettoti IIgångar. Andelarnas värde inkluderar goodwill (efter avdrag för ackumulerade avskrivningar) vid förvärvet. I koncernens resultaträkning ingår som intäkt koncernens andel av intresseföretagets resultat. Ej utdelad ackumulerad vinstandel hänförlig till intresseföretag redovisas i koncernbalansräkningen som kapitalandelsfond under bundna reserver. Orealiserade internvinster elimineras med den på koncernen belöpande andelen av vinsten. I moderbolagets bokslut redovisas andelar i intresseföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som intäkt från intresseföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Intäkter Varor Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från säljare till köpare i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter och tillämpliga punktskatter. Ti änsteuppdrag För tjänsteuppdrag till fast pris redovisas de inkomster och utgifter som är hänförliga till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets fårdigställandegrad på balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett uppdrags fårdigställandegrad bestäms genom att nedlagda utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. I de fall utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. En befarad förlust på ett uppdrag redovisas omgående som kostnad. För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas Anslutningsavgifter i V A-verksamhet Från och med 2011 periodiseras anläggningsavgifterna för VA-verksamheten i enlighet med den utvecklade praxisen hos V A-branschen. Periodiseringen sker enligt nedan: År 1: 10 % för administrationskostnader och 1/50 av resterande 90 %. Totalt intäktsförs 11,8 % år l. År 2-33: 1,8 % intäktsförs årligen. Det är inte praktiskt genomförbart att räkna om jämförelseåren. Räkenskapsuppgifterna finns inte för hela 50-årsperioden varför tillämpningen av redovisningsprincipen gäller från räkenskapsåret 20 Il och framåt. fr

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43 Noter Not Sida Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32 Not 2 Finansiell riskhantering 40 Not 3 Redovisning per segment 43 Not 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 44 Not 5 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 1(31) ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 2(31) VD-kommentar Året 2013 var ett jubileumsår, nämligen SHE 40 år. Detta firades med måtta, men alla blev involverade, personal, ägare

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bravida AB

Årsredovisning 2006 Bravida AB Årsredovisning 2006 Bravida AB Produktion: Bravida, Koncerninformation Repro & Tryck: Litografia+ Fotograf: Petter Karlberg Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens

Läs mer

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-03-06 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 mars kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Foto: Gustavo Orensztajn ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Öresundskraft - 2009 - Org nr 556089-7851 Innehållsförteckning..................................... 1 Några viktiga händelser under året...........................

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 FÖRVALTNINGSBER ÄTTEL SE

JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 FÖRVALTNINGSBER ÄTTEL SE JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Jämtkraft AB (556001-6064) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för år 2013, bolagets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer