Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014"

Transkript

1 1(58) Eskilstuna Energi och Miljö AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 koncernresultaträkning 12 koncernbalansräkning 13 kassaflödesanalys för koncernen 17 moderföretagets resultaträkning 18 moderföretagets balansräkning 19 kassaflödesanalys för moderföretaget 23 noter, gemensamma för moderföretag och koncern 24 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. [s

2 Eskilstuna Energi och Miljö AB 2(58) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Eskilstuna Energi och Miljö AB säljer fjärrvärme, fjärrkyla, energitjänster, el, fordonsgas, vatten och avloppstjänster, avfallstjänster och transporttjänster samt datakommunikationstjänster huvudsakligen på den lokala marknaden. Eskilstuna Energi och Miljö AB är moderföretag i en koncern som består av dotterföretagen Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB, vilket säljer el, Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB, som svarar för elnät och eldistribution och Eskilstuna Ekeby 2:30 AB, som äger och förvaltar fastigheten Ekeby 2:30. Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB registrerades den 3 maj Eskilstuna Energi och Miljö AB äger 75 % av aktierna och SEVAB Strängnäs Energi AB resterande 25 %. Eskilstuna Energi och Miljö AB svarar, förutom för de egna produkterna och tjänsterna, för faktureringen av produkter och tjänster i Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB och i Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB. Ägarförhållanden Eskilstuna Energi och Miljö AB är ett helägt dotterföretag till Eskilstuna Kommunföretag AB. Koncernstruktur Eskilstuna Energi och Miljö AB har tre helägda dotterföretag: Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB, Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB och Eskilstuna Ekeby 2:30 AB. Eskilstuna Energi och Miljö AB äger även 75 % av dotterföretaget Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB samt 63 % av dotterföretaget Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB. fr

3 Eskilstuna Energi och Miljö AB 3(58) Väsentliga händelser under räkenskapsåret Den löpande verksamheten har under året bedrivits i ett med SEVAB Strängnäs Energi AB gemensamt driftbolag, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB. Från och med den l januari 2014 är samtlig personal i ägarbolagen och deras dotterbolag anställda i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB. Från den l januari 2014 tillträdde Mats-Erik Olofsson som VD för det gemensamma driftsbolaget Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB. Värme Affärsområdet Värme levererade 626 GWh värme under 2014 vilket var 6,6 % lägre än planerat. För 2013 uppgick motsvarande leveranser till 684 GWh. Elpriserna sjönk under början av året till ca 265 kr/mwh. Anledningen till det sjunkande priset var god tillgänglighet på vatten- och kärnkraft. Under sommaren ökade priset till 301 krlmwh som det sedan låg still vid. Medelpriset för helåret blev 286 krlmwh vilket kan jämföras med föregående års medelpris som blev 356 krimwh. Under året rörde sig priset på elcertifikat runt 171 kronor/certifikat med en högsta nivå i februari på 191 kronor/certifikat. Därefter kom en nedgång och i december slutade priset på 168 kronor/certifikat. Vatten och Avlopp Inga större händelser inträffade under året som behövde hanteras inom ramen för krishanteringsplanen. A vloppsverksarnheten och avledning av avloppsvatten har fungerat bra under året har fokus legat på att optimera kvävereningen vid Ekeby reningsverk. Effekten av detta är att reningsresultatet för kväve har förbättrats med ca 15 %. Atervinning Atervinning har under 2014 slutfört byggnationen av återvinningscentral (AVC) på Lilla Nyby, och påbörjat byggnationen aven ny Avc på Ekeby. Byggnationen aven kretsloppsgalleria på Ekeby har också startats. ~

4 Eskilstuna Energi och Miljö AB 4(58) Stadsnät Under har verksamheten bedrivits av samarbetspartnern Stadsnät i Svealand AB (SISAB) som Eskilstuna Energi och Miljö AB är delägare i sedan den l januari SISAB blev av Svenska Stadsnätsföreningen utsedd till årets stadsnätsaktör. BioPartner Under 2014 har Biopartner fortsatt fokusera arbetet på miljöpåverkan, närvärme samt solceller. Miljödiplomering som införds 2013 innebär en enklare form av miljöledningssystem. Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB Elnätspriset ändrades inte under I den landsomfattande prisundersökningen "Nils Holgersson" blev vår placering 5:e plats bland de företag som har lägsta taxorna för lägenheter i Sverige. Bolaget har tillsammans med cirka 80 andra elnätsföretag överklagat Energimarknadsinspektionens principer för framräkning av de maximala intäkter som får tas ut från kunderna under åren Ärendet ligger nu hos Högsta förvaltningsdomstolen. Vi förbereder oss nu inför den kommande gemensamma nordiska slutkundsmarkanden och den l februari 2016 skall Nordisk Balansavräkning köras igång som kommer att ställa nya krav på elmarknadens aktörer. Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB Elmarknaden har under 2014 präglats av fortsatt stark kraftbalans och fallande priser. Ett gemensamt elhandelsbolag Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB har under året bildats med SEV AB Energiförsäljning AB. fr

5 Eskilstuna Energi och Miljö AB 5(58) Försäljning Försäljningen har under räkenskapsåret uppgått till l tla (I ), vilket är en ökning med 3,3 % jämfört med faregående år. F örsäljningen har under räkenskapsåret uppgått till tla (913 O 15), vilket är en minskning med 0,7 % jämfart med faregående år. Investeringar s totala investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar har uppgått till tla ( ). Bolagets totala investeringar i immateriella- och materiella anläggningstillgångar har uppgått till tla ( ). *

6 Eskilstuna Energi och Miljö AB 6(58) Miljöpåverkan Bolaget bedriver tre anläggningar som är till 100 % tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Tillstånden gäller för A-anläggningar och nio anmälningspliktiga anläggningar. Eskilstuna Energi och Miljö AB inklusive dotterföretag vidmakthåller sitt miljöcertifierat enligt ISO 14001, med start i december Värme Tre tillståndspliktiga och tre anmälningspliktiga anläggningar avser värme- samt kraftvärmeverk. Denna verksamhet påverkar miljön främst genom utsläpp till luft. Ett av målen i Eskilstunas Klimatplan, antagen den 13 december 2012, är att fjärrvärmeproduktion år 2017 ska vara fossilbränslefri. Med fossilbränslefri avses att andelen fossila bränslen (olja, kol och naturgas) ska vara mindre än 1 % under ett år utan större anläggningshaverier. Under år 2014 var 0,7 % av fjärrvärmeproduktionen producerad med fossilt bränsle. Under ett normal år kommer därför målet för 2017 att nås. Vatten och Avlopp En tillståndspliktig och fyra anmälningspliktiga anläggningar avser behandling av avloppsvatten från hushåll och företag. Denna verksamhet påverkar miljön främst genom utsläpp till vatten. Samtliga avloppsanläggningar klarar kravet på organiskt material, fosfor och kväve. Slammet som uppkommer i reningsprocessen blandas med aska från kraftvärmeverket och används som material vid sluttäckning av Eskilstunas avfallsdeponi. Slam och organiskt avfall rötas och biogasen som då produceras förädlas till fordonsgas. Fordonsgasen har använts som drivmedel till stadsbussar, sopbilar och privata fordon som kan tanka i en publik mack. Atervinning Ett tillstånd avser deponering av avfall. Denna verksamhet påverkar miljön främst genom utsläpp till mark, luft och vatten. Ett uppsamlingssystem för deponigas finns. Försöket med sluttäckning som påbörjades 2006 är som metod godkänd av Miljö- och räddningstjänstförvaltningen m 2 av deponin har under året sluttäckts. Totalt har därmed m 2 sluttäckts. I konstruktionen används bland annat aska från kraftvärmeverket och rötslam från Ekeby reningsverk. rk

7 Eskilstuna Energi och Miljö AB 7(58) Riskhantering Risk i beroendet av lagstiftning och nationella beslut s verksamhet är i hög grad beroende av lagstiftning och annan nationell reglering. Inom flera verksamhetsområden finns risk för förändrade förutsättningar vilka kan komma att påverka bolagets ekonomiska situation framöver. Kreditrisk Kundkreditrisken regleras genom av styrelsen beslutad kreditpolicy. Policyn säkerställer rutiner för att uppnå en hög grad av kontroll och därmed en minimerad risk för koncernen i kundkredithanteringen. Ytterst syftar policyn till att begränsa kundförlusternas storlek. Finansiell risk och likviditetsrisk Verksamhetens kapitalbehov tillgodoses i första hand genom Eskilstuna kommuns internbank. Av vid årsskiftet utestående räntebärande lån l 413 mkr utgjordes 94 % av internbankslån. Kraftvärmeverket är finansierat dels genom långfristigt lån och dels genom leasingavtal med löptid till Vid utgången av 2014 uppgick räntebärande skulder inklusive leasingavtal till mkr. Finansiella risker regleras genom av styrelsen beslutad finansiell policy. får enligt policyn bära en ränterisk där en räntehöjning om 1 % rar ett genomslag i räntekostnaderna på 0,5 % på ett års sikt och 0,7 % på tre års sikt exklusive finansieringen av kraftvärmeverket. Ränterisken i finansieringen av kraftvärmeverket är delvis säkrad med finansiella instrument. Genom utnyttjandet av internbanken är likviditetsrisken i hög grad överflyttad till kommunen. Risker i elhandeln Inom el handeln finns ett flertal risker. En stor del av el handeln sker till slutkunder enligt fastprisavtal. För att möta dessa avtal köps el på terminer via Nord Pool. Handeln på Nord Pool sker via portfölj förvaltare. Inom elhandeln tas en begränsad position i samråd med portfölj förvaltaren. För att begränsa risken utifrån positionen har största möjliga förlust säkrats genom s.k. "stop-loss" till 3 mkr. All el handel sker i Euro. För att undvika valutaexponering säkras elhandeln i så stor utsträckning som möjligt genom valutaterminer. En riskpolicy avseende el handeln beslutades av styrelsen i januari Elhandel via Nord Pool inleddes i juli För clearingen i Nord Pool har säkerheter ställts i form av kommunal borgen och bankgarantier. Utöver ovan redovisade risker finns en prognososäkerhet avseende slutkundernas elförbrukning såväl inom dygn som över period. Vidare finns inom el handeln en betydande prisrisk på slutkundsmarknaden. Hård konkurrens tvingar bolaget att göra en löpande avvägning mellan priser som ger önskad intäkt och priser som försvarar bolagets marknadsandel. Varken prognosrisk eller prisrisken på slutkundsmarknaden kan undvikas. Prognoser görs löpande baserat på historik. Prissättningen strävar efter en acceptabel avvägning mellan intäkter och marknadsandel enligt aktuell budget och den strategi för el handel som styrelsen beslutat om. ~

8 Eskilstuna Energi och Miljö AB 8(58) För elförsäljningen krävs elcertifikat. Till största del genereras dessa internt genom kraftvärmeverkets elproduktion. Ur elförsäljningens perspektiv hanteras prisosäkerheten genom långa avtal. Den statliga regleringen med elcertifikat upphör 2035 men tilldelningen avelcertifikat till kraftvärmeverket upphör under år Inom elhandelsverksamheten finns också en administrativ risk, få medarbetare hanterar komplicerade frågor runt köp, försäljning och administration. Denna risk säkras delvis genom en rutin för uppföljning och avrapportering av verksamheten. Ovriga risker Inom koncernens affårsornråden finns rutiner, risk- och sårbarhetsanalys för att överblicka och eliminera risker i koncernens leveransförmåga. Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. ~ettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Medelantalet anställda Soliditet Avkastning på totalt kapital Avkastning på justerat eget kapital M o d er fr oreta~et ~ettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomsl utning Medelantalet anställda Soliditet tkr tkr tkr st. % % % tkr tkr tkr st. % ,5 6,7 17, , ,1 6,6 15, , ,3 7,5 16, , ,3 4,7 9, , ,7 6,7 16, ,4 Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1. ir

9 Eskilstuna Energi och Miljö AB 9(58) Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Efter balansdagen har det pris som elcertifikat handlas till sjunkit. Då priset hela tiden rör sig är det inte möjligt att säga exakt hur mycket det påverkar bolaget. Med det pris som rådde i månadsskiftet februari/mars är bedömningen att bolagets lagervärde är ca mkr lägre än vid balansdagen. Framtida utveckling Eskilstuna Energi och Miljö AB har tillsammans med SEV AB Strängnäs Energi AB bildat ett gemensamt driftbolag, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB. Eskilstuna Energi och Miljö AB äger 75 % av driftbolaget. Under 2014 har även ett gemensamt elförsäljningsbolag att bildas. Driftbolaget ska hantera all operativ verksamhet. Driftbolaget startade vid ingång av Huvudmotivet för detta upplägg är att genom stordriftsfördelar på sikt förbättra bolagens resultat. Värme Värme kommer att fortsätta arbetet med etablering av ytterligare ett kraftvärmeverk, samt hur metangasen som samlas in kan användas. Vatten och Avlopp För affärsområdet VA är huvuduppgiften att genomföra åtgärder för att uppfylla Eskilstuna kommuns vattenplan. Dessa åtgärder innefattar dagvattenrening, vattenreserv Näshultasjön, VAutbyggnad samt skyddsområde i Hyndevad. Andra väsentliga delar är att renovera och upprusta befintliga V A-anläggningar. Atervinning Etableringen aven ny återvinningscental i Eskilstuna har startats under året. I anslutning till återvinningscentralen pågår även en byggnation aven kretsloppsgalleria. Stadsnät Under 2014 blev Eskilstuna Energi och Miljö AB delägare i bolaget Stadsnät i Svealand AB (SISAB). Avsikten är att SISAB ska vara regional kommunikationsoperatör för stadsnätsverksarnheterna i Eskilstuna, Västerås, Arboga och Hallstahammar. Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB Planering för reinvestering i mottagningsstationen Erlangen pågår. Reinvesteringen uppgår till ca 60 mkr. Elnätet vädersäkras genom att 50 % av ursprungliga 10kV luftledningar ska markförläggas, detta för att minska avbrott. Under 2014 har tre mil luftledningar förlagts i mark till en investeringskostnad om cirka 30 mkr. Elnätet behöver förnyas i minst samma takt som det åldras. Det innebär reinvesteringar på ungefär 35 mkr/år. t

10 Eskilstuna Energi och Miljö AB 10(58) Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB För Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB bedömer vi att det är mycket troligt att utvecklingen mot en gemensam nordisk elmarknad där elhandelsbolaget utgör kundens huvudsakjiga kontaktpunkt med elmarknaden har bromsats upp. Bedömningen är att det är sannolikt att reformen kommer att genomföras. Resultat och ställning Bolagets resultat efter finansie1\a poster uppgår ti1\ tkr (87 759). Resultatet av koncernens och moderföretagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter. ~

11 Eskilstuna Energi och MiUö AB 11 (58) Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står muande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets resultat kronor Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs kronor Övriga vinstdispositioner Koncernbidrag har erhållits från Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB med tkr (15 000), Eskilstuna Energi och MiUö Försäljning AB med tkr (9860) och Elinstallation i Eskilstuna AB med O tkr (27). Koncernbidrag har - under förutsättning av årsstämmans godkännande - lämnats till Eskilstuna Kommunföretag AB med tkr (63 807). Styrelsens yttrande över den föreslagna värdeöverföringen Den föreslagna värdeöverföringen i form av koncernbidrag reducerar bolagets soliditet från 26,4 % till 24,4 %. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna värdeöverföringen ej hindrar bolaget från att fullgöra sma förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna värdeöverföringen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st. fl

12 Eskilstuna Energi och Miljö AB 12(58) Koncernresultaträkning Not Nettoomsättning Punktskatter Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning Aktiverat arbete för egen räkning Andelar i intresseföretags resultat Övriga rörelseintäkter 3,4 5 l l Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat 6, l l Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Lämnade koncernbidrag Skatt på årets resultat Minoritetsintresse Il, Arets vinst t

13 Eskilstuna Energi och Miljö AB 13(58) Koncern balansrä kning Tillgångar Anläggningstillgångar Not Immateriella anläggningstillgångar Dataprogram Materiella anläggningstillgångar 14 Byggnader och mark 15 Maskiner och andra tekniska anläggningar 16 Inventarier, verktyg och installationer 17 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 18 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag 19 Andra långfristiga värdepappersinnehav 20 Summa anläggningstillgångar Il jr

14 Eskilstuna Energi och Miljö AB 14(58) Koncernbalansräkning Omsä ttningstillgångar Not Varulager ffi.ffi. Råvaror och förnödenheter Lager av elcertifikatlutsläppsrätter Pågående arbete för annans räkning 21 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag 22 Aktuella skattefordrjngar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar r

15 Eskilstuna Energi och Miljö AB 15(58) Koncernbalansräkning Eget kapital och skulder Not Eget kapital 24 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets vinst Summa eget kapital Il Minoritetsintresse Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 25 Uppskjutna skatter 12 Övriga avsättningar 26 Summa avsättningar Långfristiga skulder 27 Övriga skulder till kreditinstitut Skulder till Eskilstuna kommun Övriga långfristiga skulder 28 Summa långfristiga skulder l l l l l fr

16 Eskilstuna Energi och Miljö AB 16(58) Koncernbalansräkning Not Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till Eskilstuna kommun Skulder till koncernföretag Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser 30 22, (t:

17 Eskilstuna Energi och Miljö AB 17(58) Kassaflödesanalys för koncernen Den löpande verksamheten Rörelseresultat efter finansiella poster Not Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. Betald inkomstskatt l Ökning/minskning varulager Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Investeringar i dotterbolag Sålda dotterbolag Investeringar i intressebolag Sålda intressebolag Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar l Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nettoupplåning Utbetalt koncernbidrag Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferenser i likvida medel Likvida medel vid årets slut f.>

18 Eskilstuna Energi och Miljö AB 18(58) s resultaträkning Nettoomsättning Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Not 3,4 6, Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat 36 11, Årets vinst l 570 ~

19 Eskilstuna Energi och Miljö AB 19(58) s balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Dataprogram Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar 16 l Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar l Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav 20 Il Summa anläggningstillgångar r

20 Eskilstuna Energi och Miljö AB 20(58) s balansräkning Omsättningstillgångar Not Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter Elcertifikat och Utsläppsrätter Pågående arbete för annans räkning 21 Kortfristiga fordringar Kundfordringar F ordringar hos koncernföretag 22 Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar 25225] t

21 Eskilstuna Energi och Miljö AB 21(58) s balansräkning Eget kapital och skulder Not Eget kapital 24 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets vinst Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 25 Uppskjutna skatter 12 Övriga avsättningar 26 Summa avsättningar Långfristiga skulder 27 Övriga skulder till kreditinstitut Skulder till Eskilstuna kommun Övriga långfristiga skulder 28 Summa långfristiga skulder l l l ~

22 Eskilstuna Energi och Miljö AB 22(58) s balansräkning Not Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till Eskilstuna kommun Skulder till koncerniöretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser 30 22, I~

23 Eskilstuna Energi och Miljö AB 23(58) Kassaflödesanalys för moderföretaget Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat efter finansiella poster Justering for poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Investeringar i dotterbolag Sålda dotterbolag Investeringar i intressebolag Sålda intressebolag Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nettoupplåning Erhållet koncernbidrag Utbetalt koncernbidrag Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferenser i likvida medel Likvida medel vid årets slut t

24 Eskilstuna Energi och Miljö AB 24(58) Noter, gemensamma for moderforetag och koncern Not l Redovisnings- och värderingsprinciper Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas koncern- och årsredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFN AR 2012: l Arsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35. Övergången har inte medfört några förändringar i redovisade poster eller belopp. De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som använts vid upprättande av den finansiella rapporten sanunanfattas nedan. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna, eller på annat sätt har ett bestänunande inflytande. s bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkonunit efter förvärvet. Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvet. Resultat från under året sålda bolag har inkluderats i koncernens resultaträkning för tiden fram till tidpunkten för avyttringen. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. I moderbolagets bokslut redovisas andelar i dotterföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som utdelning från dotterföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Intresseföretagsredovisning Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där moderbolaget direkt eller indirekt innehar minst 20 % av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande. t;

25 Eskilstuna Energi och Miljö AB 25(58) I koncernens bokslut redovisas andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att andelar i ett företag redovisas till anskaffningsvärde vid anskaffningstillfållet och därefter justeras med koncernens andel av förändringen i intresseföretagets nettoti IIgångar. Andelarnas värde inkluderar goodwill (efter avdrag för ackumulerade avskrivningar) vid förvärvet. I koncernens resultaträkning ingår som intäkt koncernens andel av intresseföretagets resultat. Ej utdelad ackumulerad vinstandel hänförlig till intresseföretag redovisas i koncernbalansräkningen som kapitalandelsfond under bundna reserver. Orealiserade internvinster elimineras med den på koncernen belöpande andelen av vinsten. I moderbolagets bokslut redovisas andelar i intresseföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som intäkt från intresseföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Intäkter Varor Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från säljare till köpare i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter och tillämpliga punktskatter. Ti änsteuppdrag För tjänsteuppdrag till fast pris redovisas de inkomster och utgifter som är hänförliga till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets fårdigställandegrad på balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett uppdrags fårdigställandegrad bestäms genom att nedlagda utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. I de fall utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. En befarad förlust på ett uppdrag redovisas omgående som kostnad. För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas Anslutningsavgifter i V A-verksamhet Från och med 2011 periodiseras anläggningsavgifterna för VA-verksamheten i enlighet med den utvecklade praxisen hos V A-branschen. Periodiseringen sker enligt nedan: År 1: 10 % för administrationskostnader och 1/50 av resterande 90 %. Totalt intäktsförs 11,8 % år l. År 2-33: 1,8 % intäktsförs årligen. Det är inte praktiskt genomförbart att räkna om jämförelseåren. Räkenskapsuppgifterna finns inte för hela 50-årsperioden varför tillämpningen av redovisningsprincipen gäller från räkenskapsåret 20 Il och framåt. fr

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR Förvaltningsberättelse. The Boston Consulting Group Nordic AB Org.nr

ÅRSREDOVISNING FÖR Förvaltningsberättelse. The Boston Consulting Group Nordic AB Org.nr 1 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR 2015 Styrelsen och verkställande direktören för The Boston Consulting Group Nordic AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Medfield Diagnostics AB Org nr 556677-9871 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FDT System AB. Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

FDT System AB. Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. 1(15) FDT System AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(10) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2012 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. XTZ Group AB

Årsredovisning. XTZ Group AB Årsredovisning för XTZ Group AB 556504-4947 Räkenskapsåret 2016 1 (10) Styrelsen för XTZ Group AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI 2013 KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGAR 71

GÖTEBORG ENERGI 2013 KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGAR 71 Resultaträkningar KONCERNEN MODERFÖRETAGET Belopp i mkr Not 2013 2012 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 6 922 6 956 3 861 3 902 Anslutningsavgifter 95 89 43 43 Aktiverat arbete för egen räkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FDT System Holding AB

FDT System Holding AB 1(21) FDT System Holding AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPGRUPPEN AB 556562-9135. Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPGRUPPEN AB 556562-9135. Årsredovisningen omfattar Bolag Selfhelpgruppen AB Org nr 556562-9135 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPGRUPPEN AB 556562-9135 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Förändringar

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31 1(17) WYA Holding AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer