Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet (Arbetslöshetskassan Alfa)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2004-11-01. Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet (Arbetslöshetskassan Alfa)"

Transkript

1 Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet (Arbetslöshetskassan Alfa)

2 Kostnadsutvecklingen för anslaget 22.8 Bidrag till administration av grundbeloppet (Arbetslöshetskassan Alfa) Enligt regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (rskr. 2003/04:70) ska inspektionen den 1 april respektive den 1 november 2004 redovisa analyser och slutsatser rörande kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet. Inspektionen skall också redovisa de eventuella rekommendationer man gjort till arbetslöshetskassan Alfa. Denna rapport utgör IAF:s redovisning till regeringen. Rapporten har utarbetats inom IAF av Christer Norrman, Carina Wiksholm och Inger Fernholm. Sidan 3 (27)

3 Innehåll Syfte och uppdrag... 7 Sammanfattning och rekommendationer... 7 Redovisning och kostnadsfördelning... 8 Ärendevolymer och kostnadsanalys... 8 Avgiftsinförande avseende grundersättningstagare... 9 Sammanfattning av tidigare rapport Uppdragets genomförande Genomgång av Alfa-kassans redovisning och kostnadsfördelning Redovisningen Fördelningsnyckeln och tidredovisningen Likvidbudgeten Alfa-kassans periodiseringar Slutsats och rekommendationer Ärendevolymer Kostnadsanalys Jämförelse anslutna och icke-anslutna Jämförelse med andra kassor Slutsatser Alfa-kassans kostnadsutveckling Kostnadsutvecklingen ur ett historiskt perspektiv Alfa-kassans kostnadsutveckling Slutsats och rekommendationer: Avgiftsinförandet avseende grundersättningstagare Bilagor Bilaga 1 Administrationskostnader fördelat per medlem Bilaga 2 Administrationskostnader fördelat per ersättningstagare Bilaga 3 Andel ersättningstagare av antal medlemmar Sidan 5 (27)

4 Syfte och uppdrag Enligt regleringsbrev för 2004 (rskr. 2003/2004:70) har regeringen uppdragit åt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) att den 1 april respektive den 1 november 2004 redovisa analyser och slutsatser rörande kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grund-beloppet (ramanslag). Inspektionen skall också redovisa de eventuella rekommendationer man gjort till Arbetslöshetskassan Alfa (Alfa-kassan). Sammanfattning och rekommendationer I den fortsatta uppföljningen av Alfa-kassans kostnadsutveckling av anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet har en genomgång av Alfa-kassans redovisning och kostnadsfördelning gjorts. Principerna och rutinerna för redovisningen förefaller fungera bra. Däremot anser IAF att det finns anledning för Alfa-kassan att se över tillämpningen av den fördelningsnyckel som används för fördelningen av kassans administrationskostnader mellan de anslutna respektive icke anslutna. Vidare har problematiken med svårigheterna att göra korrekta avstämningar mellan Alfa-kassans likvidbudgetering, som görs i samband med rekvisition av anslagsmedel, och redovisningen belysts. Likvidbudgeten baseras på de utgifter kassan har medan redovisningen i resultaträkningen är kostnadsbaserad. Detta gör att periodiseringsdifferenser som många gånger är svåra att stämma av uppkommer. I analysen av Alfa-kassans administrationskostnader har jämförelser gjorts dels mellan de anslutna och de icke anslutna inom kassan och dels mellan Alfa-kassan och andra arbetslöshetskassor. Eftersom Alfa-kassans verksamhet skiljer sig från andra arbetslöshetskassor är det svårt att göra rättvisa jämförelser, varför det mest korrekta torde vara att istället studera hur kostnaderna inom kassan har utvecklats över tiden. Således har utvecklingen av Alfa-kassans administrationskostnader jämförts med utvecklingen av antalet anslutna respektive icke anslutna. Sidan 7 (27)

5 Sedan den 4 oktober 2004 ska Alfa-kassan ta ut en administrationsavgift av dem som erhåller arbetslöshetsersättning enligt grundbeloppet och som inte är anslutna till Alfa-kassan eller medlem i någon annan arbetslöshetskassa. Redovisning och kostnadsfördelning Tillämpningen av den fördelningsnyckel Alfa-kassan använder för fördelningen av administrationskostnaderna mellan de anslutna och de icke anslutna bör i vissa delar förändras. IAF anser att Alfa-kassan i de så kallade grundkostnaderna ska inkludera all central administration, oavsett var geografiskt i organisationen den utförs, d v s att även kostnader för funktioner såsom ekonomi och personal bör fördelas enligt grundkostnadsprincipen i fördelningsnyckeln. Vidare anser IAF att de personer som på lokalkontoren sköter konteringen av fakturor och gör bedömningen av till vilken kostnadstyp en kostnad skall föras, är nyckelpersoner i organisationen vad gäller tillämpningen av fördelningsnyckeln. IAF kommer framöver att granska hur denna bedömning görs och rutinerna kring densamma. För att underlätta vid avstämningen av de periodiseringsdifferenser som uppstår mellan rekvirerade medel (utgifter) och redovisade kostnader bör Alfa-kassan genomföra en periodiseringsavstämning per den sista december varje budgetår. Denna avstämning bör sedan ligga till grund för att nollställa differensen eller säkerställa den till nominellt belopp inför kommande räkenskapsår. För att minska denna periodiseringsdifferens rekommenderas Alfa-kassan att finansiera investeringsutgifter genom lån och sedan månadsvis rekvirera bidrag för amorterings- och ränteutgifter motsvarande de avskrivningar kassan har för investeringen. Modellen skulle då innebära att Alfa-kassan får samma utgift som värdeminskning under investeringens ekonomiska livslängd. Ärendevolymer och kostnadsanalys Alfa-kassans verksamhet avseende de icke anslutna är unik inom arbetslöshetsförsäkringen. Av denna anledning kan inte fullt korrekta jämförelser göras vad gäller storleken på administrationskostnaderna. Detta gäller både vid jämförelser mellan de anslutna och de icke Sidan 8 (27)

6 anslutna inom arbetslöshetskassan och mellan Alfakassan och andra arbetslöshetskassor. Trots detta har båda typerna av jämförelser gjorts, dels för att belysa dessa svårigheter och dels för att ändå ge en ungefärlig bild av Alfa-kassan i ett jämförelseperspektiv. För att på ett mer rättvisande sätt analysera Alfa-kassans administrationskostnader har kostnadernas utveckling över tiden ställts i relation till utvecklingen av antalet anslutna respektive icke anslutna. Alfa-kassans administrationskostnader totalt har varit stigande under de första åren av 2000-talet. Vad gäller de anslutnas del av kostnaderna har dessa ökat i takt med att antalet anslutna ökat över tiden. Kostnadsutvecklingen har därmed helt logiskt följt samma utvecklingsmönster som anslutningen. Administrationskostnaderna för de icke anslutna följer dock inte samma trend som utvecklingen av antalet icke anslutna under samma tidsperiod. Medan antalet icke anslutna har minskat har administrationskostnaderna befunnit sig på fortsatt höga nivåer. Trenden avseende kostnadsutvecklingen i förhållandet till antalet icke anslutna inom Alfakassan har inte följt samma logiska mönster som för de anslutna. Alfa-kassan har dock under de senaste två åren arbetat för att vända detta mönster. IAF kan i sitt tillsynsuppdrag också se att kassan är på väg åt rätt håll och förutsätter att Alfa-kassan fortsätter arbetet med att kostnadseffektivisera. IAF har trots prognostiserat underskott hos Alfa-kassan inte för avsikt att begära utökad kredit på anslaget 22:8 avseende Underskottet kommer att täckas av de förslag till förändringar och rekommendationer som IAF med denna rapport lämnar till Alfa-kassan. Avgiftsinförande avseende grundersättningstagare Den nya avgiften som Alfa-kassan tar ut avseende de icke anslutna ersättningstagarna har av IAF beslutats till 6 kr per ersättningsdag. Alfa-kassan prognostiserar avgiftsintäkten till 26,4 mkr för Aktuellt avtal mellan staten och Alfa-kassan inbegriper inte nuvarande situation med avgiftsuttag avseende de grundbeloppsberättigade ersättningstagarna. Det är därför angeläget att avtalet aktualiseras och anpassas till nuvarande förhållanden. Sidan 9 (27)

7 Sammanfattning av tidigare rapport Rapporten 1 april, 2004 (IAF Dnr 2004/1752) I enlighet med regleringsbrev för år 2004 lämnade IAF den 1 april 2004 en rapport rörande kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet. I rapporten belystes de tre främsta faktorerna som påverkar kostnaderna i Alfakassan och därmed belastar anslaget; - Kassans kostnader för administration - Fördelningen av kostnaderna mellan anslutna och icke anslutna ersättningstagare - Ärendevolymerna En preliminär slutsats var att det troligen fanns utrymme för en viss kostnadsminskning inom kassan. Detta byggde till stor del på att kassan under de första månaderna 2004 förbrukat mindre pengar än budgeterat samt att kassan från den 4 oktober 2004 ska ta ut en avgift per utbetald ersättningsdag av icke anslutna ersättningstagare. Alfa-kassans modell för att dela upp och fördela kostnader på anslutna respektive icke anslutna, den s.k. fördelningsnyckeln, ifrågasattes. En förändring av fördelningsnyckeln grundad på att anslutna inom Alfakassan skulle ta ett kostnadsansvar jämförbart med medlemmarna i andra arbetslöshetskassor torde innebära att behovet av anslag från staten minskar. En reglering av principerna kring hur kassan ska fördela kostnaderna föreslogs ske vid en kommande förändring av avtalet mellan regeringen och kassan. Det underströks också att Alfa-kassans kostnader är starkt relaterade till ärendevolymerna, vilka kan förändras kraftigt under ett budgetår. Sidan 10 (27)

8 Uppdragets genomförande För att få en uppfattning om kostnaderna avseende Alfa-kassans administration gjordes till en början en genomgång av principerna för Alfa-kassans redovisning och kostnadsfördelning. Kassans totala administrationskostnader har därefter jämförts med övriga arbetslöshetskassors kostnader. I detta sammanhang har också en sammanställning gjorts över ärendevolymer inom Alfa-kassan. Alfa-kassans kostnadsutveckling har analyserats över tiden. En uppföljning av kostnadsutvecklingen under 2004 har utförts utifrån det material Alfa-kassan sänt in i samband med de månadsvisa rekvisitionerna av anslagsmedel som utgår från vad som sägs i IAF:s regleringsbrev. Genomgång av Alfa-kassans redovisning och kostnadsfördelning Redovisningen Alfa-kassans kostnadsställen är i huvudsak fördelade geografiskt mellan de fyra lokalkontoren och huvudkontoret. Några av de centrala funktionerna är lokaliserade på lokalkontoren; ekonomi i Hemse, personal och resetjänst i Borås och skanning i Ljusdal. Redovisningssystemet förefaller vara väl inarbetat och rutinerna kring redovisningen fungera bra. På ekonomikontoret i Hemse utförs alla kontroller, avstämningar och rapporteringar i redovisningen. Ingen kontroll av fördelningen av kostnader mellan anslutna och icke anslutna genomförs på kostnadsställenivå, d v s på lokalkontoren. Kontroll och avstämning sker endast på totalnivå per konto i redovisningen. Fördelningsnyckeln och tidredovisningen Alfa-kassan fördelar kostnaderna mellan anslutna och icke anslutna enligt en fastställd fördelningsnyckel som delvis bygger på resultatet av den löpande tidredovisningen. Fördelningsnyckeln särskiljer tre typer av kostnader; direkta kostnader, proportionerliga kostnader och grundkostnader. Sidan 11 (27)

9 Direkta kostnader Kostnader som direkt går att hänföra till anslutna eller icke anslutna. Proportionerliga kostnader Kostnader som är hänförliga till produktionen (ärendehandläggningen) fördelas proportionerligt enligt de procentsatser som följer av tidredovisningen. Grundkostnader Kostnader som anses vara central administration och som inte hör direkt till produktionen. Dessa kostnader belastar till 25 % de anslutnas verksamhetsområde och till 25 % de icke anslutnas verksamhetsområde. De resterande 50 % fördelas proportionerligt enligt tidredovisningen (enligt beskrivningen ovan). Administrationskostnader som hänförs till huvudkontoret anses vanligtvis vara grundkostnader. Likvidbudgeten Alfa-kassan tog, på AMS begäran, inför budgetåret 2004 fram en likvidbudget som underlag för rekvisition av anslagsmedel. Likvidbudgeten är uppdelad per månad och revideras löpande inför varje månatlig rekvisition. Likvidbudgeten är dock svår att stämma av mot resultaträkningen eftersom den baseras på rena utbetalningar medan däremot resultaträkningen baseras på kostnader. Kostnader är en periodiserad utgift och ligger således med sitt ekonomiska värde över en längre tidsperiod än en utgift. Detta föranleder ett problem då Alfa-kassan rekvirerar medel från anslaget utgiftsmässigt men redovisar i kostnader i resultaträkningen. Alfa-kassans periodiseringar I IAF:s rapport till regeringen den 1april 2004 (Dnr. 2004/1752) framkom att det historiskt mellan åren funnits differenser mellan vad Alfa-kassan rekvirerat från anslaget och vad Alfa-kassan i sin årsredovisning redovisat som kostnader för respektive år. Anledningarna till dessa differenser var olika periodiseringar som t ex. avskrivningar på investeringar, semesterlöneskulder, förutbetalda intäkter och kostnader. Periodiseringarna uppkommer eftersom Sidan 12 (27)

10 Alfa-kassan rekvirerar efter sina utgifter medan redovisningen är kostnadsmässig i resultaträkningen. Efter att frågan behandlats med Alfa-kassan råder enighet om att och varför dessa differenser uppstår. Oklart är dock till vilket belopp differensen i dagsläget uppgår. Ett problem för Alfa-kassan och även vid tillsynen av kassan är just periodiseringarna kring investeringar och de avskrivningar som sedan bokförs. Detta har sin grund i den finansieringskälla som anslaget utgör för Alfa-kassan. Ett anslag är utgiftsmässigt och baserat på årsvisa utbetalningar. Således har Alfa-kassans rekvisitioner av anslagsmedel hittills utgått från utgifter. Vid investeringar har hela beloppet avseende investeringen rekvirerats från staten (tidigare via AMS och numera via IAF). Problemet uppkommer då investeringskostnaden ska följas upp. Redovisningsmässigt ska kostnaden redovisas då investeringen förbrukas, vilket vanligtvis sker under flera års tid beroende på vad investeringen avser. Skillnaden mellan förbrukningen av investeringen, dvs. den kostnad Alfa-kassan har för investeringen, och den utgift Alfa-kassan rekvirerade anslagsmedel för vid anskaffningen medför en differens mellan åren. Denna differens gör det svårt att följa upp vilka medel kassan har använt och huruvida dessa medel är att anse som utgiftsmässiga och således anslagsmässiga. Förutom ovanstående problematik tillkommer också problemet att Alfa-kassan ska finansiera tillgången dels med medel från staten avseende den del som de icke anslutna ska stå för och dels med eget kapital den del som de anslutna och således Alfa-kassan själva ska stå för. Denna uppdelning bygger på den tidigare redovisade fördelningsnyckeln, där de icke anslutnas andel i dagsläget är 72 % och de anslutnas 28 %. Denna procentuella fördelning förändras emellertid över tiden och omöjliggör i stort sett en uppföljning på kronan av de investeringar som tidigare genomförts. Slutsats och rekommendationer Tillämpningen av fördelningsnyckeln som Alfa-kassan använder bör i vissa delar förändras. De direkta kostnaderna fördelas direkt och torde inte vara ett problem. Däremot är bedömningen av de övriga två Sidan 13 (27)

11 kostnadstyperna inte lika enkel. Grundkostnaderna omfattar kostnader som rör all central administration. Proportionerliga kostnader är hänförliga till produktionen men kan inte direkt fördelas på anslutna och icke anslutna såsom direkta kostnader. I dagsläget definieras kostnader för central administration som utförs på lokalkontoren, t ex ekonomi i Hemse och personal i Borås, inte som grundkostnader utan som proportionerliga kostnader. Detta medför att verksamhetsområdet för icke anslutna bär en för stor del av de totala administrationskostnaderna. IAF anser att Alfakassans kostnader för alla de funktioner som tillhör den centrala administrationen, t ex. ekonomi och personal, ska definieras som grundkostnader och fördelas därefter. De personer som på lokalkontoren utför konteringen av fakturor och bedömer till vilken kostnadstyp en kostnad ska föras är nyckelpersoner i organisationen ur fördelningsnyckelns perspektiv. IAF kommer framöver att granska hur denna bedömning görs och vilka rutiner som ligger till grund för detta. För att inför budgetåret 2005 klargöra hur stor periodiseringsdifferensen är mellan Alfa-kassans rekvirerade medel (utgiftsmässigt) och de kostnader Alfakassan haft, bör en total periodiseringsavstämning göras. Denna avstämning bör sedan årligen genomföras för att varje räkenskapsår nollställa differensen eller åtminstone säkerställa den till dess nominella belopp för reglering efterkommande räkenskapsår. Alfa-kassan bör, för att eliminera problemet vid investeringar låna upp medel till investeringar och sedan rekvirera medel från anslaget i samma takt som kostnader och värdeminskningar äger rum. Detta förfarande skulle innebära att avskrivningskostnaderna (investeringarnas värdeminskning) och utbetalning av medel från anslaget båda hamnar på samma år och uppföljningen över gjorda investeringar skulle förenklas avsevärt. Motsvarande modell används av statliga myndigheter som enligt Kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) är skyldiga att finansiera anläggningstillgångar med lån. Sidan 14 (27)

12 Ärendevolymer Antalet anslutna i Alfa-kassan har stad igt ökat sedan starten Vid slutet av 2003 va r antalet Av dessa var ersättningstagare. Under 2004 har antalet fortsatt att öka och vid utgången av september månad va r ca personer anslutna i Alfa-kassan. Antalet icke anslutna har minskat under åren 1998 till Antalet ökade dock med ca 1 O 000 personer mellan åren 2002 och 2003 till Samtliga icke anslutna är ersättningstagare. Den procentuella fördelningen mellan anslutna ersättningstagare och icke anslutna vid utgången av år 2003 var 27 % anslutna och 73 % icke anslutna (se diagram 1). Anslutna ersättningstagare respektive icke anslutna* vid utgången av 2003 c A ns lutna l eke a nslutna D iag ram: 1 Samtliga icke anslutna är ersättningstag are Antalet utbetal da ersättningsdagar uppgick under 2003 till totalt De icke anslutna stod för dagar (72 % ) och de anslutna för dagar (28 % ). Denna jämförelse ger i stort sett samma fördelning som diagram 1 visar. Kassan har under 2003 handlagt totalt 23 O11 avslagsbeslut Icke anslutna stod för av dessa, d v s 89 % och de ans lutna för 253 1, 11 %. D iagram 2 illustrerar förhållandet. Sidan 15 (2 7)

13 Avslagsbeslut för anslutna respektive icke anslutna c Anslutna Icke anslutna Diagram: 2 Kostnadsanalys A lfa-kassa n är den kompletterande arbetslös hetskassan med det sä rski lda uppdraget att han tera ärenden avseende grundförsäkringen för dem som inte är anslutna till kassan eller medlemmar i någon annan kassa. Detta innebär att en d irekt jämförelse med andra kassor är svår att göra, eftersom dess verksamhet ski l jer sig från övriga kassors. Inte heller en jämförelse mellan de anslutna och icke anslutna inom kassan är helt okomplicera d att göra. Det är därfö r viktigt att försöka göra en så rättvisande och mångsidig jämförelse så långt det är möjligt. De siffror som används avser verksamhetså ret 2003 och är hämtade ur års redovisningen. Jämförelse an slutna och icke- anslutna A lfa-kassans administrationskostnader uppgick ti ll totalt tkr år Av dessa sva rade de anslutna för tkr och de icke-anslutna fö r tkr. De anslutnas andel va r 3 2 % medan de icke- anslutnas andel uppgick till 68 %. Sidan 1 6 (27)

14 Anslutnas respektive icke anslutnas andel av administrationskostnaderna c Anslutna Icke anslutna Diagram 3 V id en jämförelse mellan administ rationskostnadernas uppdeln ing <D iagram 3) och andelen ersättningstagare <Diagram 1) får vi en procentuell skillnad på 5 %. Ski llnaden beror på den tidigare redovisade fördelningsnyckeln där grundkostnaderna ger den d ifferens som n u beskr ivits. Administrationskostnaderna fördelat på det totala ontalet icke anslutna respektive anslutna se r ut som följer: Kostnad per icke ans luten Kostnad per ansluten kr 534 kr Skillnaden mella n de båda grupperna är markant. Kostnaden per icke ansluten är betydligt högre än per ansluten. Anledningen är att samtliga icke anslutna är ersättningstagare, vilket innebär att samtliga dessa ger upphov ti ll en ärendehandläggning och därmed ökade kostnader. Ett annat sätt att jämföra de anslutnas respektive icke anslutnas administrationskostnader är att istä llet fördela desamma på antalet ersättningstagare. Adm inistrationskostnaderna per ersättningstogare inom kassan: 2003 Kostnad per ersättningstagare - icke anslutna 1442 kr Kostnad per ersättningstagare - anslutna 1807 kr Sidan 17 (2 7)

15 För icke anslutna förblir siffran oförändrad eftersom samtliga icke anslutna är ersättningstagare. Däremot stiger siffran för de anslutna eftersom endast personer av de anslutna uppbar någon form av ersättning, d v s 30 %. Vid fördelningen av kostnaderna på antalet ersättningstagare bör det påpekas att det kan råda stora skillnader mellan olika typer av ersättningsärenden. En del ärenden kräver endast en enklare hantering medan andra kräver ett större underlag för bedömning och en mer kvalificerad utredning. Därmed kan även tidsåtgången variera betydligt mellan olika ärenden och således även kostnaderna för hanteringen av dessa. Enligt Alfa-kassan går det dock inte att hävda att någon av de båda grupperna generellt har mer eller mindre tidskrävande ärenden än den andra. För båda grupperna gäller att det som hanteras är en mix av enklare och mer tidskrävande ärenden. Vidare bör det påpekas att ett enda ersättningsärende ofta kan innehålla flera olika beslut, exempelvis avslag, omprövning och bifall. Ytterligare ett sätt att jämföra kostnaderna mellan de båda grupperna inom Alfa-kassan är att till antalet ersättningstagare lägga antalet avslagsbeslut. Möjligen ger detta en mer rättvis bild. Under 2003 avsåg st. avslagsbeslut icke anslutna och anslutna: Kostnad per icke ansluten (ersättningstagare och avslag) Kostnad per ansluten (ersättningstagare och avslag) kr 1560 kr I och med att avslagsbesluten läggs till antalet ersättningstagare sjunker kostnaderna per ansluten respektive icke ansluten. I denna jämförelse saknas dock de anslutna som inte uppburit ersättning under året men som ändå administrerats av Alfa-kassan, precis som medlemmar i andra kassor. För att även ta hänsyn till anslutna som inte uppburit någon ersättning gör vi slutligen en jämförelse mellan det totala antalet anslutna och de icke anslutna inkluderat de avslag som administreras på deras del av administrationskostnaderna. Antalet anslutna var Sidan 18 (27)

16 och antalet icke anslutna inklusive avslagsbesluten var Utfallet blir följande: Administrationskostnad per icke ansluten (inkl. avslag): Administrationskostnad per ansluten: kr 534 kr I denna jämförelse blir återigen kostnaden per icke ansluten högre än den blir per ansluten. Här skall dock invägas att avslagsbesluten ur administrationshänseende är att likställa med ett vanligt ersättningsärende. Det föreligger således en svårighet i att jämföra alla anslutna (både ersättningstagare och de som bara är anslutna) med icke anslutna och avslag avseende icke anslutna. De olika resultaten i jämförelserna påvisar problematiken med att jämföra kostnaderna mellan de icke anslutna och de anslutna. I ett par av jämförelserna ovan framstår kostnaderna för de icke anslutna som låga och i ett par framstår de som höga i förhållande till kostnaderna för de anslutna. Jämförelse med andra kassor Som nämnts tidigare är det svårt att göra en rättvis jämförelse mellan Alfa-kassans och övriga kassors administrationskostnader. Skälet är att övriga kassor inte administrerar den typ av ärenden som i Alfa-kassan motsvaras av de icke anslutnas. I jämförelsen med andra kassor nedan tas således endast hänsyn till de anslutna och deras administrationskostnader. De jämförelser som görs är följande: - Administrationskostnader fördelat på antal medlemmar - Administrationskostnader fördelat på antal ersättningstagare - Andel ersättningstagare av antalet medlemmar - Jämförelse med Skogs- och träfackets arbetslöshetskassa Sidan 19 (27)

17 Administrationskostnader fördelat på antal medlemmar: Då kassornas administrationskostnader fördelas på antal medlemmar hamnar Alfa-kassan över genomsnittet vid en jämförelse med de övriga arbetslöshetskassorna. Alfakassans administrationskostnader för anslutna var 534 kr/medlem år Genomsnittet för alla kassor var 447 kr/medlem och av dessa var det sex kassor som hade en högre kostnad än Alfa-kassan (se bilaga 1). Administrationskostnader fördelat på antal ersättningstagare: Vid en fördelning av administrationskostnaderna på antalet ersättningstagare hamnar Alfa-kassan under genomsnittet jämfört med de övriga kassorna. Alfakassans kostnad per ansluten ersättningstagare år 2003 var 1807 kr/ersättningstagare. Den genomsnittliga kostnaden för samtliga kassor var 2782 kr. Tio kassor hade en lägre kostnad per ersättningstagare än Alfakassan (se bilaga 2). Andel ersättningstagare av antalet medlemmar: Som ett komplement till dessa jämförelser fogar vi en beräkning av hur stor andel av det totala antalet medlemmar som uppburit någon form av ersättning. Av Alfa-kassans anslutna var totalt 29,5 % ersättningstagare. Genomsnittet för samtliga kassor 2003 var 18 %. Fem kassor hade en högre procentuell andel ersättningstagare än Alfa-kassan (se bilaga 1). Kommentar: Jämförelserna ger något olika resultat. I det ena fallet låg Alfa-kassans kostnader över genomsnittet och i det andra under genomsnittet för alla arbetslöshetskassor. Fördelat på medlemmar ligger kassan högt i förhållande till de övriga. Dock är kostnaden förhållandevis låg vid fördelningen på ersättningstagare, vilket kan förklaras av att Alfa-kassan har en förhållandevis hög andel ersättningstagare. Jämförelse med annan kassa - Skogs- och träfackets arbetslöshetskassa: För att ytterligare analysera Alfa-kassans kostnadsläge jämför vi administrationskostnaderna med en arbetslöshetskassa som har ett ungefär lika stort medlemsantal. Skogs- och träfackets arbetslöshetskassa är den som ligger närmast. Kassan hade medlemmar vid slutet av år De totala administrationskostnaderna Sidan 20 (27)

18 för dessa uppgick till kr. Antalet ersättningstagare var Administrationskostnader per medlem: 305 kr/medlem (Alfa-kassan 534 kr per medlem) Administrationskostnader per ersättningstagare: 1579 kr/ ersättningstagare (Alfa-kassan 1807 kr/ersättningstagare) Andel ersättningstagare av antalet medlemmar: 19,35 % (Alfa-kassan 29,5 %) Kommentar: Skogs- och träfackets arbetslöshetskassas kostnad per medlem ligger under genomsnittet medan Alfa-kassans ligger över. Även vad gäller kostnaden per ersättningstagare har Skogs- och träfackets arbetslöshetskassa en kostnad under genomsnittet vilket också gäller för Alfakassan. Sammantaget kan det konstateras att Skogs- och träfackets arbetslöshetskassa har en lägre kostnad än Alfa-kassan i bägge jämförelserna. Slutsatser Jämförelserna mellan anslutna och icke anslutna ger olika resultat beroende av vilka nyckeltal som används. Alfa-kassans kostnader kan anses ligga på både låga och höga nivåer utifrån vilket nyckeltal som väljs. Detsamma gäller vid jämförelser med andra kassor. Av detta kan slutsatsen dras att inget enskilt nyckeltal går att föredra framför de andra. Alfa-kassans unika verksamhet med de icke anslutna medför svårigheter att på ett bra sätt jämföra med anslutnas verksamhet eller med andra kassor. En mer rättvisande metod att belysa Alfa-kassans kostnadsutveckling torde vara att studera hur Alfakassans kostnadsnivåer har förändrats över tiden. Alfa-kassans kostnadsutveckling Kostnadsutvecklingen ur ett historiskt perspektiv Utvecklingen i Alfa-kassan vad gäller antalet anslutna respektive icke anslutna samt de därtill hörande administrationskostnaderna åskådliggörs i diagram 4 och 5. Sidan 21 (27)

19 Utveckling antalet anslutna och icke anslutna n; r-_ r o Anslutna c r- -<( f- f Icke anslutna r- r- r r- r- r o :r f OJOJ'O OJOJOJ r:0(0(0 r:0(0~ r:0(0"v r:0(00:> ~ " " '); '); '); '); ~ Ar Di agram: är en prognos från Alfa-kassan Diagram 4 visar att under de sna rt sju åren som Alfakassan funnits har trenden va rit att antalet anslutna stad igt har ökat. Under de fy ra första åren har antalet icke ans lutna sjunkit stadigt för att seda n öka. Dock är antalet inte uppe på samma n ivåer som u nder de första två åren. Kostnadsutveckling anslutna och icke anslutna..:: ~-:;; ns o Anslutna ~ o r Icke anslutna ~ r- r 'O ["" o [ <(.c R> R> S0 "~~~ OjOj OjOj ~<:s ~~ ~~ ~~ ~ " " C); C); C); C); ~ Ar [ Di agram: är en prognos från Alfa-kassan Sidan 22 (27)

20 Administrationskostnadernas utveckling avseende de anslutna följer samma mönster som an talet anslutna över tiden. Administrationskostnadernas ökning är fullt logisk med tan ke på ökningen av antalet anslutna under samma period. Däremot följer inte de icke anslutnas kostnader samma trend som antalet icke anslutna under samma tidsperiod. Antalet icke anslutna har under perioden m inskat medan kostnaderna för de icke anslutna legat kva r på en hög nivå och till och med ökat de sista tre åren. Detta illustreras i diagram 6. Jämförelse kostnader och antalet icke anslutna - c: ns ns ~ (.) r- o r-- r-- - D Adm.kostn icke ~ ;- f-- f-- - anslutna ~ f- f- - - Antalet icke ~ r- r- - - anslutna ns c: r- r- - - III - o o ~ OJOJ'O OJOJOJ ~{0{0 ~{0" ~{0"' ~{00:> J " " <v <v <v <v "v\::5 Ar Di agram: är en prognos från Alfa-kassan Den största skillnaden mellan utvecklingen av antalet icke ans lutna och kostnaderna för dessa hade kassan år V iss återhämtning skedde under 2003 då antalet icke anslutna ökade och kostnaderna sjönk något. Under 2004 har admin istrationskostnaderna ökat med nä rmare 5 miljoner kronor jämfört med Antalet icke anslutna ökade fram till och med september med ca ersättningstagare. Sidan 23 (2 7)

Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 ap.3 Bidrag till administration av grundbeloppet (Arbetslöshetskassan Alfa)

Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 ap.3 Bidrag till administration av grundbeloppet (Arbetslöshetskassan Alfa) 2005-07-19 Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 ap.3 Bidrag till administration av grundbeloppet (Arbetslöshetskassan Alfa) Sidan 2 (23) I regleringsbrevet för 2005 gav regeringen Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

2004-04-01. Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet (Arbetslöshetskassan Alfa)

2004-04-01. Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet (Arbetslöshetskassan Alfa) 2004-04-01 Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet (Arbetslöshetskassan Alfa) Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet

Läs mer

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna FAKTA-PM 1:2005 Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna Enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor ska personer kunna ansluta sig direkt till en arbetslöshetskassa utan att vara medlem i ett fackförbund

Läs mer

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll 1 Medlemsantal... 3 1.1 Regelverk om medlemsantal... 3 2 Finansieringsavgifter... 4 2.1 Regelverk om finansieringsavgiften...

Läs mer

Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor

Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor I enlighet med Uppdrag att inkomma med underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor enligt 93 a lagen (1997:239)

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkringen i siffror Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen i siffror Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen i siffror 2016 Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning 1999-2016 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Läs mer

Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan

Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan Samtliga kassor mar-10 feb-10 mar-09 SKTF:s SEKO Akademikernas Lärarnas Ledarnas Transportarbetarnas

Läs mer

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor. Rapport 2017:10

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor. Rapport 2017:10 Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Rapport 2017:10 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Läs mer

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor 2016:16 Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2016 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Underlag avseende bidrag till

Läs mer

Arbetslöshetskassornas administrationskostnader

Arbetslöshetskassornas administrationskostnader 2016:27 Arbetslöshetskassornas administrationskostnader Rapport initierad av IAF Arbetslöshetskassornas administrationskostnader Rapport initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt

Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Fuu 2002:1 ISSN 1401-8144 Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Statistik Uppföljning och utvärdering Rapporten ingår i serie Fuu som utges av AMS Försäkringsenhet

Läs mer

Bara en av tio heltidare får 80 procent

Bara en av tio heltidare får 80 procent Bara en av tio heltidare får 80 procent En stor majoritet av alla arbetslösa är underförsäkrade. Endast 13 procent av heltidarna får 80 procent av sin tidigare inkomst. Inkomstskyddet vid arbetslöshet

Läs mer

Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät

Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:2 Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/219 Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Ekonomigranskning 2015

Ekonomigranskning 2015 2015:32 Ekonomigranskning 2015 Granskning initierad av IAF Ekonomigranskning 2015 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har granskat arbetslöshetskassornas årsredovisningar

Läs mer

Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret

Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret FAKTA-PM 3:2005 Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret Möjligheterna att hitta arbete för den som är nytillträdande på arbetsmarknaden, t.ex. nyexaminerade, försämras i regel mer

Läs mer

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011 2012:13 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/70 Granskning av arbetslöshetskassornas

Läs mer

Anne-Marie Qvarfort. Kopia för kännedom: Arbetslöshetskassan Alfa Dnr 2009/422TO 1 (1)

Anne-Marie Qvarfort. Kopia för kännedom: Arbetslöshetskassan Alfa Dnr 2009/422TO 1 (1) 2009-09-06 Dnr 2009/422TO 1 (1) Generaldirektör Anne-Marie Qvarfort 0150-48 70 30 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Rapport om IAF:s pågående granskning av Arbetslöshetskassan Alfa Arbetslöhetskassan

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...

Innehåll. Sammanfattning Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor... Innehåll Sammanfattning... 3 1 Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...5 2 Inledning... 9 3 Gällande rätt... 13 3.1 Medlemsavgiften till en

Läs mer

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar 2007-07-09 Dnr 2007/738 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Rättelseblad 2007-11-05, tillhörande rapport 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Sjätte meningen i första stycket sidan

Läs mer

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi 2014:19 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/61 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen på över

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital

Arbetslöshetskassornas eget kapital 2016:12 Arbetslöshetskassornas eget kapital Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/55 Arbetslöshetskassornas eget kapital Uppföljning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har

Läs mer

Aktuellt för småföretagen: Nej till obligatorisk A-kassa

Aktuellt för småföretagen: Nej till obligatorisk A-kassa Aktuellt för småföretagen: Nej till obligatorisk A-kassa maj 2008 Därför säger vi nej till obligatorisk A-kassa (för företagare) Bakgrund Regeringens utredare har nu kommit med förslag till ett nytt system,

Läs mer

Granskning av Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi

Granskning av Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi 2009-12-30 Dnr: 2009/301 T3 Granskning av Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Granskningar under 2009 med IAF:s slutsatser och planerad uppföljning under 2010. En breddad och fördjupad granskning av arbetslöshetskassornas

Läs mer

Effekterna av borttagandet av studerandevillkoret för Arbetslöshetskassan Alfa

Effekterna av borttagandet av studerandevillkoret för Arbetslöshetskassan Alfa 2007-02-19 2007:1 Effekterna av borttagandet av studerandevillkoret för Arbetslöshetskassan Alfa 2 (35) I regleringsbrevet för 2007 gav regeringen Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) i uppgift

Läs mer

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna Dnr. 2005/2041 2005-10-31 AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna 2 Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna I regleringsbrevet för 2005 har

Läs mer

Observera att samtliga villkor måste vara uppfyllda för att du ska beviljas intyg E 303!

Observera att samtliga villkor måste vara uppfyllda för att du ska beviljas intyg E 303! ANSÖKAN OM INTYG E 303 Viktig information till dig som planerar att ansöka om intyg E 303 för att söka arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Detta informationsblad består av tre sidor och beskriver

Läs mer

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen. Lars Calmfors Socialförsäkringsutredningen 13/2 2012

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen. Lars Calmfors Socialförsäkringsutredningen 13/2 2012 Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen Lars Calmfors Socialförsäkringsutredningen 13/2 2012 Frågor Finansieringen Övriga frågor ersättningsnivåer ersättningsprofil konjunkturberoende försäkring Fördelar

Läs mer

Kvartalsrapport 3, 2009

Kvartalsrapport 3, 2009 2009-11-02 Dnr 2009/97 MO 2009:13 Kvartalsrapport 3, 2009 Redovisning av underrättelser och utförsäkrade 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn över

Läs mer

Uppdrag att betala ut särskilda bidrag till ett antal arbetslöshetskassor

Uppdrag att betala ut särskilda bidrag till ett antal arbetslöshetskassor Regeringsbeslut 3 2009-06-25 A2009/2009/AE Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsförmedlingen 113 43 Stockholm Uppdrag att betala ut särskilda bidrag till ett antal arbetslöshetskassor Ärendet Regeringen får

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital

Arbetslöshetskassornas eget kapital 2015:9 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/648 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad

Läs mer

TCO GRANSKAR: SÄNKT A-KASSEAVGIFT HUR GICK DET? #09/09

TCO GRANSKAR: SÄNKT A-KASSEAVGIFT HUR GICK DET? #09/09 TCO GRANSKAR: SÄNKT A-KASSEAVGIFT HUR GICK DET? #09/09 2009-08-20 Författare: Mats Essemyr Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO epost: mats.essemyr@tco.se telefon: 08-782 92 72 SAMMANFATTNING

Läs mer

Kvartalsrapport 1, 2007

Kvartalsrapport 1, 2007 2007-03-06 Dnr 2007/418 2007:3 Kvartalsrapport 1, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2007 (N2006/11877/A N2006/12094/BS N2006/12095/RS) ger regeringen

Läs mer

2008-12-11. nr 14/08. Avgifterna till arbetslöshetskassorna under 2009. TCO granskar. www.tco.se

2008-12-11. nr 14/08. Avgifterna till arbetslöshetskassorna under 2009. TCO granskar. www.tco.se 2008-12-11 nr 14/08 Avgifterna till arbetslöshetskassorna under 2009 TCO granskar www.tco.se Inledning Konstruktionen av avgifterna till arbetslöshetskassorna har ändrats i olika omgångar sedan den 1

Läs mer

Kvartalsrapport 2, 2007

Kvartalsrapport 2, 2007 2007-05-22 Dnr 2007/418 2007: 6 Kvartalsrapport 2, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 2 I regleringsbrevet för 2007 ger regeringen IAF i uppgift att kvartalsvis redovisa: a) antalet

Läs mer

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Jobben är den viktigaste frågan för Sverige. Förmågan att skapa nya jobb och ge människor en chans på arbetsmarknaden är det som på lång sikt bygger Sverige

Läs mer

Kvartalsrapport 1, 2005

Kvartalsrapport 1, 2005 Dnr: 2005/280 2005-02-09 Kvartalsrapport 1, 2005 Meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt Genomsnittlig tid med arbetslöshetsersättning Utförsäkrade Sidan 2 (50) Enligt regleringsbrev för budgetåret 2005

Läs mer

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 2016:26 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 Granskning initierad av IAF Dnr: 2016/55 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 Granskning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Regeringsbeslut 22 Arbetsmarknadsdepartementet 2015-12-17 A2015/03285/A A2015/01040/A A2015/03257/SV (delvis) Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 64122 Katrineholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Kvartalsrapport 3, 2006

Kvartalsrapport 3, 2006 2006-08-21 2006:18 Kvartalsrapport 3, 2006 Meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2006 (N2005/9987/A N2005/10090/BS) ger regeringen IAF i uppgift att kvartalsvis

Läs mer

Underlagspromemoria om det finansiella flödet i arbetslöshetsförsäkringen och IAF:s sanktioner mot arbetslöshetskassor

Underlagspromemoria om det finansiella flödet i arbetslöshetsförsäkringen och IAF:s sanktioner mot arbetslöshetskassor PROMEMORIA 1 (16) Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Underlagspromemoria om det finansiella flödet i arbetslöshetsförsäkringen och IAF:s sanktioner mot arbetslöshetskassor PROMEMORIA

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. IAFFS 2008:2 Utkom från trycket den Den 27 juni Beslutsordning

FÖRFATTNINGSSAMLING. IAFFS 2008:2 Utkom från trycket den Den 27 juni Beslutsordning FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Uno Ströberg Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2006:4) och inspektionens föreskrifter (IAFFS

Läs mer

Utförsäkrade arbetssökande

Utförsäkrade arbetssökande 2006-07-14 Dnr 2005/9 2006:14 Utförsäkrade arbetssökande för vilka ersättningsperioden tagit slut 2 Denna rapport har utarbetats inom IAF av Jonas Eriksson och Mona Karlsson. Ansvarig chef är Anita Larsson.

Läs mer

Budgetunderlag för budgetåren för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Budgetunderlag för budgetåren för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 1 (10) Kopia till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag

Läs mer

Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012

Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012 2013:22 Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/53 Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012 Granskning

Läs mer

Arbetslöshetskassornas medlemsutveckling. Rapport 2016:29

Arbetslöshetskassornas medlemsutveckling. Rapport 2016:29 Arbetslöshetskassornas medlemsutveckling Rapport 2016:29 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring. Vi har

Läs mer

Effekterna av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen Rapport 2

Effekterna av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen Rapport 2 2007-10-31 Dnr 2007/832 MO 2007:24 Effekterna av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen Rapport 2 2 I regleringsbrevet för 2007 gav regeringen IAF i uppgift att redovisa effekterna av förändringarna

Läs mer

Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel. 13-månaden Påverkan på budget/ uppföljning Semesterlöneskulden Differens på kapital

Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel. 13-månaden Påverkan på budget/ uppföljning Semesterlöneskulden Differens på kapital Kostnadsbaserad anslagsavräkning Mt Mats Tolander Tl och hanna Loréhn Seminarium i 10 juni 2009 Innehåll Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel Positiv respektive negativ övergångseffekt

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Regeringsbeslut 14 Arbetsmarknadsdepartementet 2016-12-20 A2016/02466/A A2016/00780/A A2016/01487/A m.fl. Se bilaga 1 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 64122 Katrineholm Regleringsbrev

Läs mer

3 Metod och genomförande

3 Metod och genomförande PM 1 (5) 2011:11 Breddad och fördjupad ekonomigranskning av arbetslöshetskassorna 2010 Sammanfattning Under 2010 och början av 2011 granskades tretton arbetslöshetskassor som ett led i den fortsatta breddade

Läs mer

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun 1 2016-07-22 Dnr V 2016/881 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2016-06-30 1. Sammanfattning Utf 2015 Utf 2016 Bud 2016 Avvikelse bud-utfall Bud 2016 Prog 1 2016 helår

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97 STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 1999-2001 1 Intäkter

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport aåê=mrjqvmnjnmm Delårsrapport 2005-06-30 2005-08-11 = 2 av 6 Väsentlig information Inom ramen för Finansinspektionens kompetensväxlingsprogram ersätts succesivt de som lämnat myndigheten och genom nyrekryteringen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet 2014:3 Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/328 4.1 Samtliga

Läs mer

Arbetslöshetskassorna som administratör av aktivitetsstöd

Arbetslöshetskassorna som administratör av aktivitetsstöd 2012-02-21 registrator@finance.ministry.se registrator@employment.ministry.se Skrivelse med anledning av slutrapport Samverkansuppdrag om utveckling av metoder för redovisning av resultat av arbetet mot

Läs mer

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda Fakta PM 2:2006 Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda En underrättelse om ifrågasatt ersättningsrätt från en arbetsförmedling till en arbetslöshetskassa är ett centralt underlag

Läs mer

Budgetunderlag för budgetåren 2013 2015 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Budgetunderlag för budgetåren 2013 2015 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 2012-02-28 1 (13) Kopia till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Uteslutning, frånkännande och polisanmälan

Uteslutning, frånkännande och polisanmälan 2009-06-30 Dnr 2008/493 2009:9 Uteslutning, frånkännande och polisanmälan En kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

DS 2009:46, A2009/2824/AE

DS 2009:46, A2009/2824/AE 1 (5) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr: 2009/1421 M1 Remissvar avseende regeringens pm Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen temporära förändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Ekonomigranskning 2011

Ekonomigranskning 2011 2012:5 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/920 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER RESULTATRÄKNING Räken- Jämförelseskapsår år INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER ADMINISTRATIONSKOSTNADER Personalkostnader Övriga externa

Läs mer

Redovisning av arbetslöshetskassornas åtgärder för att minska genomströmningstiderna

Redovisning av arbetslöshetskassornas åtgärder för att minska genomströmningstiderna 2010-08-09 Dnr 2010/359 2010: 16 Redovisning av arbetslöshetskassornas åtgärder för att minska genomströmningstiderna IAF:s redovisning till regeringen enligt regleringsbrev för 2010 2 Inspektionen för

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Revisionsrapport. Årsredovisning för Linköpings universitet 2006. Sammanfattning. Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING 2007-04-20 32-2006-0596

Revisionsrapport. Årsredovisning för Linköpings universitet 2006. Sammanfattning. Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING 2007-04-20 32-2006-0596 Revisionsrapport Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Datum Dnr 2007-04-20 32-2006-0596 Årsredovisning för Linköpings universitet 2006 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Linköpings universitet

Läs mer

1 Budgetunderlag för budgetåren för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

1 Budgetunderlag för budgetåren för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 1 (12) Kopia till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Ersättning vid arbetslöshet Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt framöver. Denna fördjupning belyser hur arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad och ersättningstak

Läs mer

Budgetunderlag för budgetåren 2011 2013 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Budgetunderlag för budgetåren 2011 2013 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 2010-02-26 1 (11) Kopia till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt.

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den xx månad 2012. IAFFS 2012: Utkom från trycket den Inspektionen

Läs mer

2016:17. LEFI Online. Uppföljning initierad av IAF

2016:17. LEFI Online. Uppföljning initierad av IAF 2016:17 LEFI Online Uppföljning initierad av IAF Samtliga arbetslöshetskassor SO LEFI Online Uppföljning initierad av IAF Beslut i detta ärende har fattats av Jan-Olof Dahlgren, generaldirektör. Ansvarig

Läs mer

Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 2. Årsredovisning 3. Förvaltningsberättelse 3

Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 2. Årsredovisning 3. Förvaltningsberättelse 3 Innehållsförteckning Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 2 Årsredovisning 3 Förvaltningsberättelse 3 Verksamhetsområde 3 Organisation 3 Föreningsstämma 3 Styrelse 4 Ledning 4 Revisorer 4 Ekonomi

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner.

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner. Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Allmänna villkor för myndigheter Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel Följande villkor gäller

Läs mer

FS Bilaga p 6

FS Bilaga p 6 Bokslut Lärarhögskolan Innehåll LÄRARHÖGSKOLANS RESULTAT, TOTALA INTÄKTER OCH KOSTNADER... 3 GRUNDUTBILDNINGSVERKSAMHETENS INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT: TOTALT SAMT PER VERKSAMHET 3 FORSKNINGSVERKSAMHETENS

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa 2013:36 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Arbetslöshetskassan Alfa

Läs mer

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet Delårsrapport 2015 Linköpings universitet 2015-08-10 DNR LIU-2015-00873 BESLUT 1(7) Delårsrapport för räkenskapsåret 2015 per den 30 juni 2015 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)

Läs mer

2004-10-14. Kompletterande försäkringar för inkomstbortfall vid arbetslöshet

2004-10-14. Kompletterande försäkringar för inkomstbortfall vid arbetslöshet 2004-10-14 Kompletterande försäkringar för inkomstbortfall vid arbetslöshet Denna rapport innehåller en översiktlig redovisning av de olika avtalen om inkomst-/tilläggsförsäkringar som kompletterar arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft

Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft 2006-06-29 Dnr: 2005/701 2006:12 Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft 2 Rapporten har utarbetats inom IAF av Rolf Hermond och

Läs mer

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 2013-10-23 N 2013/180 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 Analys av det ekonomiska

Läs mer

IAFs redovisning av uppdrag i frågan om uttag av ränta vid ekonomiska återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen (N2006/1051/A)

IAFs redovisning av uppdrag i frågan om uttag av ränta vid ekonomiska återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen (N2006/1051/A) 2006-04-06 1 (10) Dnr: 2006/432 Regeringen Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM IAFs redovisning av uppdrag i frågan om uttag av ränta vid ekonomiska återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen (N2006/1051/A)

Läs mer

Baskontoplanens uppbyggnad

Baskontoplanens uppbyggnad 1/6 Datum 2009-06-26 ESV-dnr 49-146/2009 Handläggare Baskontoplanens uppbyggnad Baskontoplanen är avsedd för externredovisning hos myndigheter, dvs. registrering av transaktioner mellan myndigheten och

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2015:7 Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/538 4.1 Sveriges

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

Risk för dubbel ersättning vid byte av arbetslöshetskassa

Risk för dubbel ersättning vid byte av arbetslöshetskassa 2017:1 Risk för dubbel ersättning vid byte av arbetslöshetskassa Rapport initierad av IAF Dnr: 2016/137 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Arbetsmarknadsdepartementet Risk

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Kostnadsfördelning på projekt

Kostnadsfördelning på projekt Sid 1(5) Rektorskansliet Internrevision Håkan Tegnefur Styrelsen och rektor Kostnadsfördelning på projekt Vi har i enlighet med fastställd revisionsplan för verksamhetsåret 2002 utfört granskning inom

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF 2016:25 Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/66 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer samhällsskydd och beredskap 1 (6) Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer Anslag 2:4 Krisberedskap, budgetåret 2014 samhällsskydd och beredskap 2 (6) Villkor för

Läs mer