Soliditeten uppgick per den 31 december 2005 till ca 31,7 %. Likvida medel var per den 31 december 2005 ca 10,9 Mkr.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Soliditeten uppgick per den 31 december 2005 till ca 31,7 %. Likvida medel var per den 31 december 2005 ca 10,9 Mkr."

Transkript

1 Svithoid Tankers AB (publ) Org. nr Bokslutskommuniké för 2005 Fartygsflottan omfattar nu två helägda produkttankfartyg om ca dwt vardera, med isklass och dubbla skrov. Vidare har Svithoid Tankers för närvarande sex fartyg under byggnation, fyra om dwt och två om dwt. Dessa är av norsk design och kommer att vara bland de mest tekniskt avancerade och miljösäkra fartygen i sitt slag. Utöver ovanstående fartyg innehas även optioner på ytterligare två fartyg om dwt och två om dwt. Svithoid Tankers marknader fortsätter att utvecklas positivt. Både fraktrater och andrahandsvärden av fartyg har stärkts under fjärde kvartalet. Vidare råder ett fortsatt stort intresse från kunder att ingå längre befraktningsaffärer. Omsättningen för perioden uppgår till 3,0 Mkr, varav 1,1 Mkr under fjärde kvartalet. I detta ingår inte Mt Baltic Claire. Nettoresultatet, som belastats med engångskostnader om ca 3 Mkr som hänförs dels till avvecklingen av Heron Rederi AB, dels förvärvet av utestående ägande i Mt Baltic Claire, uppgår till 5,2 Mkr (- 2.6 Mkr). Nettoresultat per aktie per den 31 december 2005 uppgick till 1,19 kr (-1,27 kr) och eget kapital per aktie, utan hänsyn till övervärden, uppgick per den siste december 2005 till 14,10 kr per aktie. Uppskattat substansvärde per aktie den 31 december 2005 är 37 kr. Soliditeten uppgick per den 31 december 2005 till ca 31,7 %. Likvida medel var per den 31 december 2005 ca 10,9 Mkr. Styrelsen har fattat beslut om att bolaget skall ansöka om notering på Stockholmsbörsens O-lista. Ambitionen är att bolaget skall kunna vara noterat på O- listan före midsommar. Vid utgången av innevarande år kommer Svithoid Tankers att ha minst fyra fartyg i drift och går således under 2006 över från en projekt fas till en mer operativ fas. Svithoid Tankers förväntas därför kunna uppvisa både positivt resultat och kassaflöde för innevarande år.

2 Verksamhetens utveckling Under perioden har fokus framförallt varit på de två första fartygen under byggnation, Mt Vedrey Tora och Mt Vedrey Thor. Skrovet till Mt Vedrey Tora sjösattes i Astrakhan, Ryssland, i oktober 2005 och anlände till Tallinn, Estland, i november, Fartyget utrustas nu vid SRC varvet i Tallinn. Leverans beräknas ske i juni Mt Vedrey Thor, är under byggnation och skrovet kommer att sjösättas i Astrakhan under våren. Leverans beräknas ske i september För det tredje fartyget i serien, Mt Vedrey Frenne, pågår dels stålarbeten, dels sammansättning av de första sektionerna. Sjösättning kommer att ske under hösten. Svithoid Tankers har under perioden, tillsammans med ASP Ship Management, lagt ned ett stort arbete med att säkerställa kvalitén på såväl bemanning såsom tekniskt management av fartygen. Produkttankfartyget Mt Baltic Claire, som sysselsätts på time charter till GT Trading Oy, går i regelbunden trafik i Östersjön och genererar löpande intäkter. Resultatet för perioden är neutralt, då det belastas med initiala kostnader i samband med övertagandet, medan kassaflödet är positivt. Mt Baltic Theresa, tidigare Mt Stavtank, som förvärvades i oktober 2005, har levererats i slutet av januari Marknad Svithoid Tankers delmarknader, d v s nordeuropeisk kusttanksjöfart, omfattande fartyg mellan dwt och dwt och lokal distribution av petroleumprodukter i Östersjön, omfattande fartyg mellan dwt och dwt, fortsätter att utvecklas positivt. Trenden förstärks dels av stigande nybyggnadspriser och det faktum att varven i allmänhet vill bygga större och standardiserade fartyg, dels att etablerade aktörer fortsätter att migrera till större fartyg. Fraktrater och andrahandsvärden av fartyg har stärkts även under fjärde kvartalet. Vidare råder ett fortsatt stort intresse från kunder att ingå längre befraktningsaffärer. Nordeuropeisk kusttanksjöfart ( dwt) Genomsnittsåldern på de fartyg som regelbundet är aktiva i Nordeuropa, ca ett 100-tal fartyg, är fortsatt 20 år och så mycket som en fjärdedel av dessa fartyg saknar dubbla skrov. Behovet av förnyelse är uppenbart. Nya och strängare krav kommer troligen att införas inom kort, vilket påverkar befintliga fartyg såsom krav på inert gas system (IGS) även för mindre tankfartyg. Detta innebär både kostsamma investeringar och en märkbar kapacitetsbegränsning för de fartyg som inte redan idag är utrustade med inert gas system. Mindre än 5 % av tankfartygen under dwt är idag utrustade med IGS. Därtill är merparten av de fartyg som transporterar vegetabiliska oljor inom nordeuropa inte byggda med dubbla skrov, vilket bli krav för dessa transporter 2007, vilket torde positivt påverka marknaden för modernt tonnage som redan uppfyller dessa krav.

3 Distribution av petroleumprodukter i Östersjön ( dwt) Rysk råoljeexport har ökat kraftigt det senaste decenniet, en ökning med mer än 300 %. Samtidigt har exporten av råolja från Östersjön ökat ännu kraftigare och tillväxten fortsätter. Betydelsen av exporten via Östersjön kommer att öka ytterligare då exporten via Svarta havet begränsas av Bosporen. Det statsägda ryska pipelinemonopolet är dessutom en flaskhalls och erbjuder på kort- till medellång sikt begränsat utrymme för tillväxt av ökad export via pipeline. Den ryska regeringen agerar nu aktivt för att påskynda en uppgradering och utbyggnad av Rysslands raffinaderier, dels för att öka exporten av raffinerade produkter, dels för att minska importen av dyrare raffinerade produkter. Rysslands export av petroleumprodukter ökar nu på bekostnad av råoljan. Färsk statistik visar t ex att exporten från St. Petersburgs hamn av raffinerade oljeprodukter ökade med 18 % under Rysslands officiella målsättning är att öka oljeexporten med 10 % under 2006 och att exporten av oljeprodukter skall öka ännu snabbare. För tanksjöfarten i Östersjön ställer de svåra isförhållandena särskilda krav vilket ökat i betydelse då de nya ryska exportterminalerna, som t ex Primorsk, den mest betydelsefulla exportterminalen i Östersjön, oftast har de svåraste isförhållandena. Isklass är således ett måste för att kunna vara en tillförlitlig leverantör av transporter på Östersjön. Samtidigt som det mesta tyder på ökat behov av fartyg med hög isklass är det i dagsläget få fartyg under 10,000 dwt i beställning med isklass 1 A. Fartygsflottan Fartyg i trafik Fartyg År Dwt Skrov längd (m) Isklass CBM Baltic Claire DH 103,50 1A Baltic Theresa DH 115,10 1A Fartyg under byggnation Fartyg År Dwt Skrov Längd (m) Isklass CBM Vedrey Tora DH 79, Vedrey Thor DH 79, Vedrey Vrenen DH 91,00 1B Vedrey Vinga DH 91,00 1B Vedrey Frenne DH 79,90 1C Vedrey Barfodh DH 79,90 1C Förklaringar DH DB SH CBM Dubbelskrov Dubbelbotten Enkelskrov Fraktvolym m3

4 Samtliga skrov till Svithoid Tankers nybyggen byggs vid varv ingående i den ryska varvskoncernen MNP Onshore & Offshore (www.mnpglobal.com/eng) och utrustas sedan i Tallinn av det Estländska varvet SRC Ltd (www.src.ee). Fartygen är ritade av norska LMG Marin AS (www.lmg.no) och kommer att vara bland de mest tekniskt avancerade och miljösäkra fartygen i sitt slag. Fartygen är bland de första i världen som byggs till Den Norske Veritas (DNV) notering CLEAN DESIGN. Utöver ovanstående fartyg innehar Svithoid Tankers även optioner på ytterligare två produkt-/kemikalietankers om dwt och två produkt-/kemikalietankers om dwt. Sysselsättning I linje med Svithoid Tankers uttalade strategi är samtliga fartyg uthyrda på längre kontrakt. Mt Vedrey Tora och Mt Vedrey Thor kommer att sysselsättas på Time Charter kontrakt till det brittiska rederiet F.T Everard & Sons Ltd. Vidare kommer Mt Vedrey Vinga, Mt Vedrey Vrenen, Mt Vedrey Frenne, Mt Vedrey Barfodh att sysselsättas på kontrakt till Herning Shipping AS. Även Mt Baltic Theresa, som levererades i slutet på januari 2006, sysselsätts på längre kontrakt till Herning Shipping. Mt Baltic Claire sysselsätts på Time Charter kontrakt till det finska bolaget GT Trading Oy. Samtliga kontrakt uppfyller uppställda investeringskrav. Omsättning och resultat Omsättningen för perioden uppgår till 3,0 Mkr, varav 1,1 Mkr under fjärde kvartalet. I omsättningen ingår inte Baltic Claire Shipping Ltd. Omsättningen hänför sig i sin helhet till Heron Rederi AB. Rörelseresultatet för perioden uppgår till 6,4 Mkr och för fjärde kvartalet -4,0 Mkr. Rörelseresultat har belastats med kostnader av engångskaraktär om ca 3 Mkr hänförliga till dels avvecklingen av Heron Rederi AB, dels förvärvet av utestående ägarandel i Baltic Claire Shipping Ltd. Resultat efter finansnetto för helåret 2005 är -6,8 Mkr och för fjärde kvartalet -4,1 Mkr. Netto resultatet för 2005 är -5,2 Mkr och för fjärde kvartalet -2,6 Mkr. Förvärvet av Mt Baltic Claire skedde via förvärv av det tidigare ägarbolaget Heron Rederi AB och därefter vidareförsäljning av fartyget till Baltic Claire Shipping Ltd. Detta har medfört visst avvecklingsarbete och periodens resultat har därför påverkats av beräknade avvecklingskostnader om ca 3 Mkr, vilket belastat resultatet. Dessa kostnader har beaktats i samband med förvärvet och Heron Rederi AB är sedan årsskiftet avvecklat. Svithoid Tankers har ingått avtal om att förvärva utestående ägande om 60 % i produkttankfartyget Mt Baltic Claire, i vilken Svithoid Tankers ägande före förvärvet uppgår till 40 %. Då Svithoid Tankers förvärvat utestående 60 %, i ägarbolaget för Mt Baltic Clarie, per den 31 december 2005, så konsolideras Baltic Claire Shipping Ltd i sin helhet i balansräkningen vid årsskiftet men ingår däremot endast som intressebolag i resultaträkningen. Förvärvet medför att resultatet för 2005 belastas med en negativ engångseffekt om ca 2 Mkr, som kan hänföras till kostnader för förvärvet.

5 Sammantaget har således resultatet för 2005 belastats av kostnader av engångskaraktär hänförliga till förvärvet av Heron Rederi AB och utestående aktier i Baltic Claire Shipping Ltd om ca 3 Mkr. Finansiering Emissioner genomförda under året har tillfört ca 40,8 Mkr. Eget kapital uppgår per den 31 december till 61,4 Mkr och balansomslutning till 182,1 Mkr. Soliditet per den 31 december 2005 är 33,7 %. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten under året uppgick till -15,0 Mkr. Kassaflödet efter investeringar uppgick under samma period till -47,7 Mkr. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgår till 39,6 Mkr. Årets kassaflöde uppgick till 6,9 Mkr. Investeringar Under det fjärde kvartalet har investeringar om ca 23,3 Mkr genomförts varav ca 11,9 Mkr i pågående nybyggnadsprojekt och 11,4 Mkr i förvärvet av produkt-/kemikalietankfartyget Mt Stavtank. Under året har således investeringar om totalt 81,8 Mkr gjorts, varav 50,8 Mkr i pågående nybyggnadsprojekt och 31,0 Mkr i förvärv av Mt Baltic Claire och Mt Baltic Theresa. Eget Kapital Eget kapital uppgick per den 31 december 2005 till ca 61,4 Mkr motsvarande 14,10 kr per aktie jämfört med 24,7 Mkr vid föregående årsskifte motsvarande 12,00 kr per aktie. Substansvärde Substansvärdet per den 31 december 2005 beräknas uppgå till ca 37 kr per aktier. Likviditet Likvida medel uppgick per den 31 december 2005 till 10,9 Mkr att jämföra med 3,7 Mkr vid ingången av räkenskapsåret. Moderbolaget Moderbolagets verksamhet består av lednings- och kontrollfunktioner, affärsutveckling, fartygsförvärv, finansiering, och analys. Moderbolagets omsättning, som uteslutande består av internfakturering av tjänster, uppgick under året till 1,2 (0) Mkr. Antalet medarbetare den 31 december uppgick till 4 (2) personer.

6 Personal Bolaget har under perioden haft fyra anställda, vilket är två fler än motsvarande tidpunkt föregående år. Därutöver engageras personal från ASP Ship management dels i pågående nybyggnadsprojekt, dels för driften av fartyget Mt Baltic Claire. Under perioden har t ex fyra fartygsinspektörer från ASP Ship management varit verksamma vid Svithoid Tankers platskontor på varvet. Aktien Aktien handlas sedan juli 2004 på Aktietorget. Under rapport perioden har aktien som högst handlats för 23,50 kr och som lägst för 11,80 kr. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret Granskning Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Utsikter för 2006 Vid utgången av innevarande år kommer Svithoid Tankers att ha minst fyra fartyg i drift och går således under 2006 över från en projekt fas till en mer operativ fas. Svithoid Tankers förväntas därför kunna uppvisa både positivt resultat och kassaflöde för innevarande år. Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång Styrelsen har fattat beslut om att bolaget skall ansöka om notering på stockholmsbörsens O-lista. Ambitionen är att bolaget skall kunna vara noterat på O-listan innan midsommar. Den 27 januari 2006, togs leverans av produkt- och kemikalietankern Mt Stavtank i Hamburg, Tyskland. Vid leverans har fartyget bytt namn till Mt Baltic Theresa, men kommer under sitt långtidskontrakt till Herning Shipping A/S, Danmark, att bära namnet Mt Betty Theresa. Avtal har ingåtts om att förvärva utestående ägande om 60 % i produkttankfartyget Mt Baltic Claire, i vilken Svithoid Tankers ägande före förvärvet uppgår till 40 %. Avtalet innebär att Svithoid Tankers tillträder aktierna i ägarbolaget Baltic Claire Shipping Ltd per den 31 december Förvärvet medför att Svithoid Tankers resultat för 2005 kommer att belastas med en negativ engångseffekt om ca 2 Mkr, som kan hänföras till kostnader för förvärvet. Både resultat och kassaflöde påverkas dock positivt för innevarande år. Under december månad 2005 riktade Svithoid Tankers AB (publ) ett erbjudande till de aktieägare som tidigare under hösten anmält ett intresse av att få delta i en framtida riktad nyemission. Dessa aktieägare erbjöds två investeringsalternativ, ett alternativ var att teckna ett konvertibelt förlagslån och det andra alternativet var att teckna units bestående av en aktie och en avskiljbar teckningsoption. Dessa units kunde tecknas till kurs 20 kr. Teckningsoptionen ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Svithoid Tankers AB senast den 31 juli 2007 till kurs 25 kr per aktie. Det konvertibla förlagslånet tecknades till nominellt värde om 33 kr. Lånet löper över fem år till en ränta om sju procent

7 och kan närhelst under perioden konverteras till en ny aktie i Svithoid Tankers. Både det konvertibla förlagslånet och teckningsoptionen kommer att noteras för handel. Sammanlagt tillfördes bolaget genom denna emission drygt 6 Mkr. Denna emission har registrerats under början av februari Efter registrering av denna emission uppgår antalet utestående aktier i Svithoid Tankers AB till Därtill finns utestående konvertibelt lån motsvarande nya aktier och teckningsoptioner motsvarande aktier. Stockholm den 16 februari 2006, Styrelsen För ytterligare information vänligen kontakta: Fredrik Nygren Verkställande Direktör Johan Weidenhieim Finansdirektör Kommande rapporteringstillfällen 2006/2007 Kommuniké för första kvartalet maj 2006 Kommuniké for andra kvartalet augusti 2006 Kommuniké för tredje kvartalet november 2006 Bokslutskommuniké 2006 februari 2007

8 Not 1. Svithoid Tankers har redovisade skattemässiga underskott. Skattemyndigheten har gjort en förfrågan avseende 8,7 Mkr av dessa. Möjligheten att utnyttja underskottsavdragen påverkas bland annat av förändringar i ägarkretsen varför det inte kan uteslutas att en del av förlustavdragen kan bortfalla. Redovisningsprinciper Svithoid Tankers finansiella rapporter har t o m år 2004 upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd.

9 SVITHOIDKONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Q Q Tkr) Nettoomsättning Övriga intäkter Driftskostnader fartyg Övriga externa kostnader Personalkostnader Resultat från intressebolag Avskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt ÅRETS RESULTAT SVITHOIDKONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (MKR) TILLGÅNGAR Fartyg Inventarier 98 - Fartyg under byggnation Uppskjuten skattefordran SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Förskott fartyg Kortfristiga placeringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital SKULDER Konvertibla förlagslån Långfristiga banklån Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

10 SVITHOIDKONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG (TKR) 12 mån mån 2004 Den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Förskott avseende fartyg under byggnation Investeringar i aktier och andelar Avyttring av aktier och andelar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Ökning av konvertibla lån Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets ingång Årets kassaflöde enligt ovan Likvida medel vid årets utgång

11 Förvärvet av Catfish Förvaltning AB Värdet vid förvärvstidpunkten på övertagna tillgångar och skulder efter preliminär allokering av köpeskillingen uppgår till: Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar som allokerats vid förvärv 10,5 Nettotillgångar 10,5 Anskaffningsvärde Erlagd köpeskilling genom utgivande av egna aktier och revers 10,5 Kassautflöde, netto 0 Förvärvet av Heron-koncernen Värdet vid förvärvstidpunkten på övertagna tillgångar och skulder efter preliminär allokering av köpeskillingen uppgår till: Anläggningstillgångar Materiella tillgångar som allokerats vid förvärv 81,9 Omsättningstillgångar 4,1 Skulder och avsättningar -71,4 Nettotillgångar 14,6 Anskaffningsvärde Erlagd köpeskilling 14,6 Övertagen kassa -2,1 Kassautflöde, netto 12,5 Förvärvet av Baltic Claire Shipping Ltd Värdet vid förvärvstidpunkten på övertagna tillgångar och skulder efter preliminär allokering av köpeskillingen uppgår till: Anläggningstillgångar Materiella tillgångar som allokerats vid förvärv 0,2 Nettotillgångar 0,2 Anskaffningsvärde Erlagd köpeskilling 0,2 Övertagen kassa -2,9 Kassautflöde, netto -2,7 Upplysningar beträffande de förvärvade verksamheternas andel av koncernens omsättning och nettoresultat, eller beträffande koncernens omsättning och nettoresultat som om förvärvet istället hade skett vid året början lämnas ej då verksamheterna förvärvats stegvis och till del integrerats med befintlig verksamhet.

12 Från och med 2005 upprättas koncernredovisningen enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). Hur övergång till IFRS skall redovisas anges i IFRS 1 (Första gången IFRS tillämpas). Huvudregeln är att de nya principerna skall tillämpas retroaktivt och uppgifter för jämförelseåret omräknas i enlighet med de nya principerna. Ett undantag från huvudregeln gäller redovisningen av finansiella instrument där de nya principerna tillämpas från och med För Svithoid Tankers vars verksamhet huvudsakligen utvecklats under slutet av 2005 innebär övergången till IFRS ingen påverkan på jämförelsetalen. Denna bokslutskommuniké för år 2005 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2005 är upprättad med tillämpning av de värderingsregler som anvisas i IFRS och med krav på upplysningar som anvisas i IAS 34 delårsrapportering. De redovisningsprinciper som tillämpas beskrivs nedan. Grunder för koncernredovisningen Tillgångar och skulder redovisas till anskaffningsvärden förutom vissa finansiella instrument som värderas till verkligt värde. De är Derivatinstrument och Finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via resultaträkningen. Tillgångar klassificeras som omsättningstillgångar när de främst innehas för handelsändamål eller förväntas bli realiserade inom tolv månader från balansdagen eller om de utgörs av likvida medel. Tillgångar som omfattas av restriktioner som innebär att de inte kan bytas eller användas för att reglera en skuld inom tolv månader klassificeras är inte som omsättningstillgångar. Alla andra tillgångar är anläggningstillgångar. Motsvarade klassificering gäller för skulder. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget och dotterföretag. Dotterföretag är företag där moderföretaget innehar mer än 50 % av röstberättigande aktier eller där moderföretaget på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Förvärvade dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Den innebär att anskaffningsvärdet för förvärvade aktier, värderade till verkligt värde, jämförs med nettovärdet av å ena sidan verkligt värde på de genom förvärvet indirekt förvärvade tillgångarna och å andra sidan de övertagna skulderna inklusive eventualförpliktelser. Eventuellt skillnadsbelopp utgör anskaffningsvärde för goodwill som redovisas som tillgång i balansräkningen. Goodwill redovisas i balansräkningen till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella ackumulerade nedskrivningar. Värdet av goodwill prövas årligen med avseende på eventuellt nedskrivningsbehov.

13 Intresseföretag är företag över vilket moderföretaget har ett betydande inflytande, normalt mer är 20 % av röstvärdet på röstberättigande aktier men mindre än 50 %. Intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Den innebär att koncernens andel av intresseföretagets resultat redovisas i koncernens resultaträkning. I balansräkningen redovisas koncerns andel av intresseföretagets tillgångar och skulder värderade på basis av den vid förvärvstidpunkten upprättade förvärvsanalysen. Denna förvärvsanalys upprättas enligt samma principer som tillämpas vid förvärv av dotterföretag (se ovan). Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader samt vinster och förluster elimineras i sin helhet i koncernredovisningen. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspriset samt av kostnader direkt hänförbara till anskaffningen fram till tidpunkten då tillgången tas i bruk för sitt ändamål. Lånekostnader som är direkt hänförliga till finansiering av materiella anläggningstillgångar under tiden för färdigställande inräknas i anskaffningsvärdet för tillgången. Tillgångarna skrivs av linjärt till bedömt restvärde över nyttjandeperioden. Komponenter av en materiell anläggningstillgång som byts ut under den anläggningstillgången nyttjandeperiod skriv av individuellt under respektive komponents nyttjandeperiod. Transaktioner i utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt den valutakurs som gäller på transaktionsdagen. På balansdagen omräknas monetära tillgångar och skulder till den funktionella valutan till den kurs som då gäller. Valutakurser som uppkommer vid en senare omräkningen redovisas i resultaträkningen. Icke-monetära tillgångar och skulder redovisas i balansräkningen till historiska kurser, dvs transaktionsdagens kurser. Den funktionella valutan är valutan som gäller för den ekonomiska miljö i vilken verksamheten bedrivs. Utländska verksamheter (dotterföretag) Verksamheter som bedrivs i utlandet, i utländska dotterförets, och vars funktionella valuta är annan än koncernens rapportvaluta (SEK) omräknas till rapportvalutan. Omräkningen sker genom att tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs. Resultaträkningens poster omräknas till periodens genomsnittskurser. Valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkningen, omräkningsdifferenser, redovisas direkt mot eget kapital och den ackumulerade omräkningsdifferensen särredovisas där. Vid en eventuell framtida avyttring av den utländska verksamheten omförs den ackumulerade omräkningsdifferensen till resultaträkningen. Finansiella instrument Finansiella derivatinstrument, såsom ränteswappar, redovisas i balansräkningen till verkligt värde. Förändringar i verkligt värde på derivatinstrument som utgör säkring av framtida kassaflöden, t ex ränteswappar varigenom rörlig ränta omvandlas till fast, redovisas i resultaträkningen. Om swappen initialt klassificerats för säkringsredovisning redovisas värdeförändringen direkt mot eget kapital (säkringsredovisning).

14 Finansiella instrument som innehas för handelsändamål, innebärande att de skall avyttras på kort sikt värderas till verkligt värde och värdeförändringen redovisas i resultaträkningen. Övriga finansiella instrument redovisas upplupet anskaffningsvärde. Konvertibelt förlagslån, dvs. det vill säga lån där innehavaren har rätt att konvertera sin fordran till aktier och som löper med en ränta som understiger marknadsräntan redovisas vid emissionstidpunkten uppdelad på en lånedel och en egetkapitaldel. Skulddelen värderas till nuvärdet av framtida betalningar för lånet med antagandet att lånet skall återbetalas på förfallodagen. Diskonteringsfaktorn utgörs av bedömd marknadsränta. Redovisad låneskuld uppräknas med diskonteringsfaktorn under löptiden. Uppräkningen belastar resultaträkningen. Egetkapitaldelen redovisas mot eget kapital. Intäktsredovisning Fraktintäkter periodieras linjärt över avtalstiden. Skatt Uppskjuten skatt redovisas när det föreligger en skillnad (temporär skillnad) mellan skattemässigt värde och redovisat värde på en tillgång eller en skuld. Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader. Uppskjuten skattefordran redovisas på avdragsgilla temporära skillnader om bedömningen är att de kommer att kunna utnyttjas mot framtid skattepliktiga vinster. Underskottsavdrag utgör en avdragsgill temporär skillnad.

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för QBNK Holding AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-13 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 2006-28 februari 2007 Perioden i sammandrag Nettoomsättning - (-) TSEK Resultat efter skatt 660 (-) TSEK Resultat per aktie 0,03 (0,00) SEK per aktie Verksamheten i Taurus Energy

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Viktig information om tillämpning av gällande redovisningsprinciper - Information om förvärvet av Tain AB per 2013.11.25; Enligt IFRS ses transaktionen som ett omvänt förvärv då

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer