Soliditeten uppgick per den 31 december 2005 till ca 31,7 %. Likvida medel var per den 31 december 2005 ca 10,9 Mkr.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Soliditeten uppgick per den 31 december 2005 till ca 31,7 %. Likvida medel var per den 31 december 2005 ca 10,9 Mkr."

Transkript

1 Svithoid Tankers AB (publ) Org. nr Bokslutskommuniké för 2005 Fartygsflottan omfattar nu två helägda produkttankfartyg om ca dwt vardera, med isklass och dubbla skrov. Vidare har Svithoid Tankers för närvarande sex fartyg under byggnation, fyra om dwt och två om dwt. Dessa är av norsk design och kommer att vara bland de mest tekniskt avancerade och miljösäkra fartygen i sitt slag. Utöver ovanstående fartyg innehas även optioner på ytterligare två fartyg om dwt och två om dwt. Svithoid Tankers marknader fortsätter att utvecklas positivt. Både fraktrater och andrahandsvärden av fartyg har stärkts under fjärde kvartalet. Vidare råder ett fortsatt stort intresse från kunder att ingå längre befraktningsaffärer. Omsättningen för perioden uppgår till 3,0 Mkr, varav 1,1 Mkr under fjärde kvartalet. I detta ingår inte Mt Baltic Claire. Nettoresultatet, som belastats med engångskostnader om ca 3 Mkr som hänförs dels till avvecklingen av Heron Rederi AB, dels förvärvet av utestående ägande i Mt Baltic Claire, uppgår till 5,2 Mkr (- 2.6 Mkr). Nettoresultat per aktie per den 31 december 2005 uppgick till 1,19 kr (-1,27 kr) och eget kapital per aktie, utan hänsyn till övervärden, uppgick per den siste december 2005 till 14,10 kr per aktie. Uppskattat substansvärde per aktie den 31 december 2005 är 37 kr. Soliditeten uppgick per den 31 december 2005 till ca 31,7 %. Likvida medel var per den 31 december 2005 ca 10,9 Mkr. Styrelsen har fattat beslut om att bolaget skall ansöka om notering på Stockholmsbörsens O-lista. Ambitionen är att bolaget skall kunna vara noterat på O- listan före midsommar. Vid utgången av innevarande år kommer Svithoid Tankers att ha minst fyra fartyg i drift och går således under 2006 över från en projekt fas till en mer operativ fas. Svithoid Tankers förväntas därför kunna uppvisa både positivt resultat och kassaflöde för innevarande år.

2 Verksamhetens utveckling Under perioden har fokus framförallt varit på de två första fartygen under byggnation, Mt Vedrey Tora och Mt Vedrey Thor. Skrovet till Mt Vedrey Tora sjösattes i Astrakhan, Ryssland, i oktober 2005 och anlände till Tallinn, Estland, i november, Fartyget utrustas nu vid SRC varvet i Tallinn. Leverans beräknas ske i juni Mt Vedrey Thor, är under byggnation och skrovet kommer att sjösättas i Astrakhan under våren. Leverans beräknas ske i september För det tredje fartyget i serien, Mt Vedrey Frenne, pågår dels stålarbeten, dels sammansättning av de första sektionerna. Sjösättning kommer att ske under hösten. Svithoid Tankers har under perioden, tillsammans med ASP Ship Management, lagt ned ett stort arbete med att säkerställa kvalitén på såväl bemanning såsom tekniskt management av fartygen. Produkttankfartyget Mt Baltic Claire, som sysselsätts på time charter till GT Trading Oy, går i regelbunden trafik i Östersjön och genererar löpande intäkter. Resultatet för perioden är neutralt, då det belastas med initiala kostnader i samband med övertagandet, medan kassaflödet är positivt. Mt Baltic Theresa, tidigare Mt Stavtank, som förvärvades i oktober 2005, har levererats i slutet av januari Marknad Svithoid Tankers delmarknader, d v s nordeuropeisk kusttanksjöfart, omfattande fartyg mellan dwt och dwt och lokal distribution av petroleumprodukter i Östersjön, omfattande fartyg mellan dwt och dwt, fortsätter att utvecklas positivt. Trenden förstärks dels av stigande nybyggnadspriser och det faktum att varven i allmänhet vill bygga större och standardiserade fartyg, dels att etablerade aktörer fortsätter att migrera till större fartyg. Fraktrater och andrahandsvärden av fartyg har stärkts även under fjärde kvartalet. Vidare råder ett fortsatt stort intresse från kunder att ingå längre befraktningsaffärer. Nordeuropeisk kusttanksjöfart ( dwt) Genomsnittsåldern på de fartyg som regelbundet är aktiva i Nordeuropa, ca ett 100-tal fartyg, är fortsatt 20 år och så mycket som en fjärdedel av dessa fartyg saknar dubbla skrov. Behovet av förnyelse är uppenbart. Nya och strängare krav kommer troligen att införas inom kort, vilket påverkar befintliga fartyg såsom krav på inert gas system (IGS) även för mindre tankfartyg. Detta innebär både kostsamma investeringar och en märkbar kapacitetsbegränsning för de fartyg som inte redan idag är utrustade med inert gas system. Mindre än 5 % av tankfartygen under dwt är idag utrustade med IGS. Därtill är merparten av de fartyg som transporterar vegetabiliska oljor inom nordeuropa inte byggda med dubbla skrov, vilket bli krav för dessa transporter 2007, vilket torde positivt påverka marknaden för modernt tonnage som redan uppfyller dessa krav.

3 Distribution av petroleumprodukter i Östersjön ( dwt) Rysk råoljeexport har ökat kraftigt det senaste decenniet, en ökning med mer än 300 %. Samtidigt har exporten av råolja från Östersjön ökat ännu kraftigare och tillväxten fortsätter. Betydelsen av exporten via Östersjön kommer att öka ytterligare då exporten via Svarta havet begränsas av Bosporen. Det statsägda ryska pipelinemonopolet är dessutom en flaskhalls och erbjuder på kort- till medellång sikt begränsat utrymme för tillväxt av ökad export via pipeline. Den ryska regeringen agerar nu aktivt för att påskynda en uppgradering och utbyggnad av Rysslands raffinaderier, dels för att öka exporten av raffinerade produkter, dels för att minska importen av dyrare raffinerade produkter. Rysslands export av petroleumprodukter ökar nu på bekostnad av råoljan. Färsk statistik visar t ex att exporten från St. Petersburgs hamn av raffinerade oljeprodukter ökade med 18 % under Rysslands officiella målsättning är att öka oljeexporten med 10 % under 2006 och att exporten av oljeprodukter skall öka ännu snabbare. För tanksjöfarten i Östersjön ställer de svåra isförhållandena särskilda krav vilket ökat i betydelse då de nya ryska exportterminalerna, som t ex Primorsk, den mest betydelsefulla exportterminalen i Östersjön, oftast har de svåraste isförhållandena. Isklass är således ett måste för att kunna vara en tillförlitlig leverantör av transporter på Östersjön. Samtidigt som det mesta tyder på ökat behov av fartyg med hög isklass är det i dagsläget få fartyg under 10,000 dwt i beställning med isklass 1 A. Fartygsflottan Fartyg i trafik Fartyg År Dwt Skrov längd (m) Isklass CBM Baltic Claire DH 103,50 1A Baltic Theresa DH 115,10 1A Fartyg under byggnation Fartyg År Dwt Skrov Längd (m) Isklass CBM Vedrey Tora DH 79, Vedrey Thor DH 79, Vedrey Vrenen DH 91,00 1B Vedrey Vinga DH 91,00 1B Vedrey Frenne DH 79,90 1C Vedrey Barfodh DH 79,90 1C Förklaringar DH DB SH CBM Dubbelskrov Dubbelbotten Enkelskrov Fraktvolym m3

4 Samtliga skrov till Svithoid Tankers nybyggen byggs vid varv ingående i den ryska varvskoncernen MNP Onshore & Offshore (www.mnpglobal.com/eng) och utrustas sedan i Tallinn av det Estländska varvet SRC Ltd (www.src.ee). Fartygen är ritade av norska LMG Marin AS (www.lmg.no) och kommer att vara bland de mest tekniskt avancerade och miljösäkra fartygen i sitt slag. Fartygen är bland de första i världen som byggs till Den Norske Veritas (DNV) notering CLEAN DESIGN. Utöver ovanstående fartyg innehar Svithoid Tankers även optioner på ytterligare två produkt-/kemikalietankers om dwt och två produkt-/kemikalietankers om dwt. Sysselsättning I linje med Svithoid Tankers uttalade strategi är samtliga fartyg uthyrda på längre kontrakt. Mt Vedrey Tora och Mt Vedrey Thor kommer att sysselsättas på Time Charter kontrakt till det brittiska rederiet F.T Everard & Sons Ltd. Vidare kommer Mt Vedrey Vinga, Mt Vedrey Vrenen, Mt Vedrey Frenne, Mt Vedrey Barfodh att sysselsättas på kontrakt till Herning Shipping AS. Även Mt Baltic Theresa, som levererades i slutet på januari 2006, sysselsätts på längre kontrakt till Herning Shipping. Mt Baltic Claire sysselsätts på Time Charter kontrakt till det finska bolaget GT Trading Oy. Samtliga kontrakt uppfyller uppställda investeringskrav. Omsättning och resultat Omsättningen för perioden uppgår till 3,0 Mkr, varav 1,1 Mkr under fjärde kvartalet. I omsättningen ingår inte Baltic Claire Shipping Ltd. Omsättningen hänför sig i sin helhet till Heron Rederi AB. Rörelseresultatet för perioden uppgår till 6,4 Mkr och för fjärde kvartalet -4,0 Mkr. Rörelseresultat har belastats med kostnader av engångskaraktär om ca 3 Mkr hänförliga till dels avvecklingen av Heron Rederi AB, dels förvärvet av utestående ägarandel i Baltic Claire Shipping Ltd. Resultat efter finansnetto för helåret 2005 är -6,8 Mkr och för fjärde kvartalet -4,1 Mkr. Netto resultatet för 2005 är -5,2 Mkr och för fjärde kvartalet -2,6 Mkr. Förvärvet av Mt Baltic Claire skedde via förvärv av det tidigare ägarbolaget Heron Rederi AB och därefter vidareförsäljning av fartyget till Baltic Claire Shipping Ltd. Detta har medfört visst avvecklingsarbete och periodens resultat har därför påverkats av beräknade avvecklingskostnader om ca 3 Mkr, vilket belastat resultatet. Dessa kostnader har beaktats i samband med förvärvet och Heron Rederi AB är sedan årsskiftet avvecklat. Svithoid Tankers har ingått avtal om att förvärva utestående ägande om 60 % i produkttankfartyget Mt Baltic Claire, i vilken Svithoid Tankers ägande före förvärvet uppgår till 40 %. Då Svithoid Tankers förvärvat utestående 60 %, i ägarbolaget för Mt Baltic Clarie, per den 31 december 2005, så konsolideras Baltic Claire Shipping Ltd i sin helhet i balansräkningen vid årsskiftet men ingår däremot endast som intressebolag i resultaträkningen. Förvärvet medför att resultatet för 2005 belastas med en negativ engångseffekt om ca 2 Mkr, som kan hänföras till kostnader för förvärvet.

5 Sammantaget har således resultatet för 2005 belastats av kostnader av engångskaraktär hänförliga till förvärvet av Heron Rederi AB och utestående aktier i Baltic Claire Shipping Ltd om ca 3 Mkr. Finansiering Emissioner genomförda under året har tillfört ca 40,8 Mkr. Eget kapital uppgår per den 31 december till 61,4 Mkr och balansomslutning till 182,1 Mkr. Soliditet per den 31 december 2005 är 33,7 %. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten under året uppgick till -15,0 Mkr. Kassaflödet efter investeringar uppgick under samma period till -47,7 Mkr. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgår till 39,6 Mkr. Årets kassaflöde uppgick till 6,9 Mkr. Investeringar Under det fjärde kvartalet har investeringar om ca 23,3 Mkr genomförts varav ca 11,9 Mkr i pågående nybyggnadsprojekt och 11,4 Mkr i förvärvet av produkt-/kemikalietankfartyget Mt Stavtank. Under året har således investeringar om totalt 81,8 Mkr gjorts, varav 50,8 Mkr i pågående nybyggnadsprojekt och 31,0 Mkr i förvärv av Mt Baltic Claire och Mt Baltic Theresa. Eget Kapital Eget kapital uppgick per den 31 december 2005 till ca 61,4 Mkr motsvarande 14,10 kr per aktie jämfört med 24,7 Mkr vid föregående årsskifte motsvarande 12,00 kr per aktie. Substansvärde Substansvärdet per den 31 december 2005 beräknas uppgå till ca 37 kr per aktier. Likviditet Likvida medel uppgick per den 31 december 2005 till 10,9 Mkr att jämföra med 3,7 Mkr vid ingången av räkenskapsåret. Moderbolaget Moderbolagets verksamhet består av lednings- och kontrollfunktioner, affärsutveckling, fartygsförvärv, finansiering, och analys. Moderbolagets omsättning, som uteslutande består av internfakturering av tjänster, uppgick under året till 1,2 (0) Mkr. Antalet medarbetare den 31 december uppgick till 4 (2) personer.

6 Personal Bolaget har under perioden haft fyra anställda, vilket är två fler än motsvarande tidpunkt föregående år. Därutöver engageras personal från ASP Ship management dels i pågående nybyggnadsprojekt, dels för driften av fartyget Mt Baltic Claire. Under perioden har t ex fyra fartygsinspektörer från ASP Ship management varit verksamma vid Svithoid Tankers platskontor på varvet. Aktien Aktien handlas sedan juli 2004 på Aktietorget. Under rapport perioden har aktien som högst handlats för 23,50 kr och som lägst för 11,80 kr. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret Granskning Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Utsikter för 2006 Vid utgången av innevarande år kommer Svithoid Tankers att ha minst fyra fartyg i drift och går således under 2006 över från en projekt fas till en mer operativ fas. Svithoid Tankers förväntas därför kunna uppvisa både positivt resultat och kassaflöde för innevarande år. Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång Styrelsen har fattat beslut om att bolaget skall ansöka om notering på stockholmsbörsens O-lista. Ambitionen är att bolaget skall kunna vara noterat på O-listan innan midsommar. Den 27 januari 2006, togs leverans av produkt- och kemikalietankern Mt Stavtank i Hamburg, Tyskland. Vid leverans har fartyget bytt namn till Mt Baltic Theresa, men kommer under sitt långtidskontrakt till Herning Shipping A/S, Danmark, att bära namnet Mt Betty Theresa. Avtal har ingåtts om att förvärva utestående ägande om 60 % i produkttankfartyget Mt Baltic Claire, i vilken Svithoid Tankers ägande före förvärvet uppgår till 40 %. Avtalet innebär att Svithoid Tankers tillträder aktierna i ägarbolaget Baltic Claire Shipping Ltd per den 31 december Förvärvet medför att Svithoid Tankers resultat för 2005 kommer att belastas med en negativ engångseffekt om ca 2 Mkr, som kan hänföras till kostnader för förvärvet. Både resultat och kassaflöde påverkas dock positivt för innevarande år. Under december månad 2005 riktade Svithoid Tankers AB (publ) ett erbjudande till de aktieägare som tidigare under hösten anmält ett intresse av att få delta i en framtida riktad nyemission. Dessa aktieägare erbjöds två investeringsalternativ, ett alternativ var att teckna ett konvertibelt förlagslån och det andra alternativet var att teckna units bestående av en aktie och en avskiljbar teckningsoption. Dessa units kunde tecknas till kurs 20 kr. Teckningsoptionen ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Svithoid Tankers AB senast den 31 juli 2007 till kurs 25 kr per aktie. Det konvertibla förlagslånet tecknades till nominellt värde om 33 kr. Lånet löper över fem år till en ränta om sju procent

7 och kan närhelst under perioden konverteras till en ny aktie i Svithoid Tankers. Både det konvertibla förlagslånet och teckningsoptionen kommer att noteras för handel. Sammanlagt tillfördes bolaget genom denna emission drygt 6 Mkr. Denna emission har registrerats under början av februari Efter registrering av denna emission uppgår antalet utestående aktier i Svithoid Tankers AB till Därtill finns utestående konvertibelt lån motsvarande nya aktier och teckningsoptioner motsvarande aktier. Stockholm den 16 februari 2006, Styrelsen För ytterligare information vänligen kontakta: Fredrik Nygren Verkställande Direktör Johan Weidenhieim Finansdirektör Kommande rapporteringstillfällen 2006/2007 Kommuniké för första kvartalet maj 2006 Kommuniké for andra kvartalet augusti 2006 Kommuniké för tredje kvartalet november 2006 Bokslutskommuniké 2006 februari 2007

8 Not 1. Svithoid Tankers har redovisade skattemässiga underskott. Skattemyndigheten har gjort en förfrågan avseende 8,7 Mkr av dessa. Möjligheten att utnyttja underskottsavdragen påverkas bland annat av förändringar i ägarkretsen varför det inte kan uteslutas att en del av förlustavdragen kan bortfalla. Redovisningsprinciper Svithoid Tankers finansiella rapporter har t o m år 2004 upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd.

9 SVITHOIDKONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Q Q Tkr) Nettoomsättning Övriga intäkter Driftskostnader fartyg Övriga externa kostnader Personalkostnader Resultat från intressebolag Avskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt ÅRETS RESULTAT SVITHOIDKONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (MKR) TILLGÅNGAR Fartyg Inventarier 98 - Fartyg under byggnation Uppskjuten skattefordran SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Förskott fartyg Kortfristiga placeringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital SKULDER Konvertibla förlagslån Långfristiga banklån Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

10 SVITHOIDKONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG (TKR) 12 mån mån 2004 Den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Förskott avseende fartyg under byggnation Investeringar i aktier och andelar Avyttring av aktier och andelar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Ökning av konvertibla lån Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets ingång Årets kassaflöde enligt ovan Likvida medel vid årets utgång

11 Förvärvet av Catfish Förvaltning AB Värdet vid förvärvstidpunkten på övertagna tillgångar och skulder efter preliminär allokering av köpeskillingen uppgår till: Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar som allokerats vid förvärv 10,5 Nettotillgångar 10,5 Anskaffningsvärde Erlagd köpeskilling genom utgivande av egna aktier och revers 10,5 Kassautflöde, netto 0 Förvärvet av Heron-koncernen Värdet vid förvärvstidpunkten på övertagna tillgångar och skulder efter preliminär allokering av köpeskillingen uppgår till: Anläggningstillgångar Materiella tillgångar som allokerats vid förvärv 81,9 Omsättningstillgångar 4,1 Skulder och avsättningar -71,4 Nettotillgångar 14,6 Anskaffningsvärde Erlagd köpeskilling 14,6 Övertagen kassa -2,1 Kassautflöde, netto 12,5 Förvärvet av Baltic Claire Shipping Ltd Värdet vid förvärvstidpunkten på övertagna tillgångar och skulder efter preliminär allokering av köpeskillingen uppgår till: Anläggningstillgångar Materiella tillgångar som allokerats vid förvärv 0,2 Nettotillgångar 0,2 Anskaffningsvärde Erlagd köpeskilling 0,2 Övertagen kassa -2,9 Kassautflöde, netto -2,7 Upplysningar beträffande de förvärvade verksamheternas andel av koncernens omsättning och nettoresultat, eller beträffande koncernens omsättning och nettoresultat som om förvärvet istället hade skett vid året början lämnas ej då verksamheterna förvärvats stegvis och till del integrerats med befintlig verksamhet.

12 Från och med 2005 upprättas koncernredovisningen enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). Hur övergång till IFRS skall redovisas anges i IFRS 1 (Första gången IFRS tillämpas). Huvudregeln är att de nya principerna skall tillämpas retroaktivt och uppgifter för jämförelseåret omräknas i enlighet med de nya principerna. Ett undantag från huvudregeln gäller redovisningen av finansiella instrument där de nya principerna tillämpas från och med För Svithoid Tankers vars verksamhet huvudsakligen utvecklats under slutet av 2005 innebär övergången till IFRS ingen påverkan på jämförelsetalen. Denna bokslutskommuniké för år 2005 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2005 är upprättad med tillämpning av de värderingsregler som anvisas i IFRS och med krav på upplysningar som anvisas i IAS 34 delårsrapportering. De redovisningsprinciper som tillämpas beskrivs nedan. Grunder för koncernredovisningen Tillgångar och skulder redovisas till anskaffningsvärden förutom vissa finansiella instrument som värderas till verkligt värde. De är Derivatinstrument och Finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via resultaträkningen. Tillgångar klassificeras som omsättningstillgångar när de främst innehas för handelsändamål eller förväntas bli realiserade inom tolv månader från balansdagen eller om de utgörs av likvida medel. Tillgångar som omfattas av restriktioner som innebär att de inte kan bytas eller användas för att reglera en skuld inom tolv månader klassificeras är inte som omsättningstillgångar. Alla andra tillgångar är anläggningstillgångar. Motsvarade klassificering gäller för skulder. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget och dotterföretag. Dotterföretag är företag där moderföretaget innehar mer än 50 % av röstberättigande aktier eller där moderföretaget på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Förvärvade dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Den innebär att anskaffningsvärdet för förvärvade aktier, värderade till verkligt värde, jämförs med nettovärdet av å ena sidan verkligt värde på de genom förvärvet indirekt förvärvade tillgångarna och å andra sidan de övertagna skulderna inklusive eventualförpliktelser. Eventuellt skillnadsbelopp utgör anskaffningsvärde för goodwill som redovisas som tillgång i balansräkningen. Goodwill redovisas i balansräkningen till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella ackumulerade nedskrivningar. Värdet av goodwill prövas årligen med avseende på eventuellt nedskrivningsbehov.

13 Intresseföretag är företag över vilket moderföretaget har ett betydande inflytande, normalt mer är 20 % av röstvärdet på röstberättigande aktier men mindre än 50 %. Intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Den innebär att koncernens andel av intresseföretagets resultat redovisas i koncernens resultaträkning. I balansräkningen redovisas koncerns andel av intresseföretagets tillgångar och skulder värderade på basis av den vid förvärvstidpunkten upprättade förvärvsanalysen. Denna förvärvsanalys upprättas enligt samma principer som tillämpas vid förvärv av dotterföretag (se ovan). Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader samt vinster och förluster elimineras i sin helhet i koncernredovisningen. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspriset samt av kostnader direkt hänförbara till anskaffningen fram till tidpunkten då tillgången tas i bruk för sitt ändamål. Lånekostnader som är direkt hänförliga till finansiering av materiella anläggningstillgångar under tiden för färdigställande inräknas i anskaffningsvärdet för tillgången. Tillgångarna skrivs av linjärt till bedömt restvärde över nyttjandeperioden. Komponenter av en materiell anläggningstillgång som byts ut under den anläggningstillgången nyttjandeperiod skriv av individuellt under respektive komponents nyttjandeperiod. Transaktioner i utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt den valutakurs som gäller på transaktionsdagen. På balansdagen omräknas monetära tillgångar och skulder till den funktionella valutan till den kurs som då gäller. Valutakurser som uppkommer vid en senare omräkningen redovisas i resultaträkningen. Icke-monetära tillgångar och skulder redovisas i balansräkningen till historiska kurser, dvs transaktionsdagens kurser. Den funktionella valutan är valutan som gäller för den ekonomiska miljö i vilken verksamheten bedrivs. Utländska verksamheter (dotterföretag) Verksamheter som bedrivs i utlandet, i utländska dotterförets, och vars funktionella valuta är annan än koncernens rapportvaluta (SEK) omräknas till rapportvalutan. Omräkningen sker genom att tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs. Resultaträkningens poster omräknas till periodens genomsnittskurser. Valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkningen, omräkningsdifferenser, redovisas direkt mot eget kapital och den ackumulerade omräkningsdifferensen särredovisas där. Vid en eventuell framtida avyttring av den utländska verksamheten omförs den ackumulerade omräkningsdifferensen till resultaträkningen. Finansiella instrument Finansiella derivatinstrument, såsom ränteswappar, redovisas i balansräkningen till verkligt värde. Förändringar i verkligt värde på derivatinstrument som utgör säkring av framtida kassaflöden, t ex ränteswappar varigenom rörlig ränta omvandlas till fast, redovisas i resultaträkningen. Om swappen initialt klassificerats för säkringsredovisning redovisas värdeförändringen direkt mot eget kapital (säkringsredovisning).

14 Finansiella instrument som innehas för handelsändamål, innebärande att de skall avyttras på kort sikt värderas till verkligt värde och värdeförändringen redovisas i resultaträkningen. Övriga finansiella instrument redovisas upplupet anskaffningsvärde. Konvertibelt förlagslån, dvs. det vill säga lån där innehavaren har rätt att konvertera sin fordran till aktier och som löper med en ränta som understiger marknadsräntan redovisas vid emissionstidpunkten uppdelad på en lånedel och en egetkapitaldel. Skulddelen värderas till nuvärdet av framtida betalningar för lånet med antagandet att lånet skall återbetalas på förfallodagen. Diskonteringsfaktorn utgörs av bedömd marknadsränta. Redovisad låneskuld uppräknas med diskonteringsfaktorn under löptiden. Uppräkningen belastar resultaträkningen. Egetkapitaldelen redovisas mot eget kapital. Intäktsredovisning Fraktintäkter periodieras linjärt över avtalstiden. Skatt Uppskjuten skatt redovisas när det föreligger en skillnad (temporär skillnad) mellan skattemässigt värde och redovisat värde på en tillgång eller en skuld. Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader. Uppskjuten skattefordran redovisas på avdragsgilla temporära skillnader om bedömningen är att de kommer att kunna utnyttjas mot framtid skattepliktiga vinster. Underskottsavdrag utgör en avdragsgill temporär skillnad.

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 FOREX BANK AB Årsredovisning 2009 FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernens resultaträkning... 8 Koncernens balansräkning... 9 Sammandrag avseende förändringar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 7 8 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i TSEK om inget annat anges 1 Redovisningsprinciper 1.1 Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i

Läs mer

KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER NOT 1. Koncernens redovisningsprinciper ALLMÄN INFORMATION Wallenstam AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg. Wallenstams B-aktie är

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se.

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport

Läs mer

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53 Bilia Årsredovisning 2006 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning för koncernen 7 Balansräkning för koncernen 9 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), 556670-2584, kallas härmed till årsstämma onsdagen den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 Org.nr. 556693-7255 Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 ! 2 (34) Innehållsförteckning Produkter och tjänster 3 2014 i korthet...4 Viktiga händelser efter periodens utgång i korthet 4 VD har ordet.4

Läs mer

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA...

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA... Årsredovisning 2011 Followit Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2011 Innehållsförteckning ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN...

Läs mer

Rederi AB Gotland i korthet

Rederi AB Gotland i korthet Rederi AB Gotland i korthet 1 maj 2006 31 december 2006 Resultat Resultatet efter finansnetto uppgick till 271 Mkr (269). Omsättningen var 974 Mkr (1 314). Tonnage Koncernens samtliga fartyg har varit

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2014 31 december 2014. Granular AB (publ) 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2014 31 december 2014. Granular AB (publ) 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2014 31 december 2014 Granular AB (publ) 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncern redovisning för Granular AB (publ) Styrelsen och verkställande

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1 Generic Sweden AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - VD

Läs mer

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges 39 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 40 2 Finansiell riskhantering 47 3 Redovisning per segment 48 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 49 5 Övriga rörelseintäkter 49 6 Övriga rörelsekostnader

Läs mer

En bra affär är något man gör tillsammans.

En bra affär är något man gör tillsammans. En bra affär är något man gör tillsammans. Årsredovisning Offentliga Hus i Norden AB 2014 Vår affärsidé är att förvärva och förädla miljöer och fastigheter, för att långsiktigt öka och stabilisera kommuners

Läs mer

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43 Noter Not Sida Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32 Not 2 Finansiell riskhantering 40 Not 3 Redovisning per segment 43 Not 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 44 Not 5 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

ICA-HANDLARNAS FÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2014. Årsredovisning 2014

ICA-HANDLARNAS FÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2014. Årsredovisning 2014 ICA-HANDLARNAS FÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll Välkommen till ICA-idén...3 Detta är ICA-handlarnas Förbund...4 Förvaltningsberättelse...7 Rapport över totalresultatet i koncernen...

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Bostadsfonden 9 AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida

Läs mer

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning topp 198:- sidentunika 498:- INNEHÅLL DEL II H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer