Soliditeten uppgick per den 31 december 2005 till ca 31,7 %. Likvida medel var per den 31 december 2005 ca 10,9 Mkr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Soliditeten uppgick per den 31 december 2005 till ca 31,7 %. Likvida medel var per den 31 december 2005 ca 10,9 Mkr."

Transkript

1 Svithoid Tankers AB (publ) Org. nr Bokslutskommuniké för 2005 Fartygsflottan omfattar nu två helägda produkttankfartyg om ca dwt vardera, med isklass och dubbla skrov. Vidare har Svithoid Tankers för närvarande sex fartyg under byggnation, fyra om dwt och två om dwt. Dessa är av norsk design och kommer att vara bland de mest tekniskt avancerade och miljösäkra fartygen i sitt slag. Utöver ovanstående fartyg innehas även optioner på ytterligare två fartyg om dwt och två om dwt. Svithoid Tankers marknader fortsätter att utvecklas positivt. Både fraktrater och andrahandsvärden av fartyg har stärkts under fjärde kvartalet. Vidare råder ett fortsatt stort intresse från kunder att ingå längre befraktningsaffärer. Omsättningen för perioden uppgår till 3,0 Mkr, varav 1,1 Mkr under fjärde kvartalet. I detta ingår inte Mt Baltic Claire. Nettoresultatet, som belastats med engångskostnader om ca 3 Mkr som hänförs dels till avvecklingen av Heron Rederi AB, dels förvärvet av utestående ägande i Mt Baltic Claire, uppgår till 5,2 Mkr (- 2.6 Mkr). Nettoresultat per aktie per den 31 december 2005 uppgick till 1,19 kr (-1,27 kr) och eget kapital per aktie, utan hänsyn till övervärden, uppgick per den siste december 2005 till 14,10 kr per aktie. Uppskattat substansvärde per aktie den 31 december 2005 är 37 kr. Soliditeten uppgick per den 31 december 2005 till ca 31,7 %. Likvida medel var per den 31 december 2005 ca 10,9 Mkr. Styrelsen har fattat beslut om att bolaget skall ansöka om notering på Stockholmsbörsens O-lista. Ambitionen är att bolaget skall kunna vara noterat på O- listan före midsommar. Vid utgången av innevarande år kommer Svithoid Tankers att ha minst fyra fartyg i drift och går således under 2006 över från en projekt fas till en mer operativ fas. Svithoid Tankers förväntas därför kunna uppvisa både positivt resultat och kassaflöde för innevarande år.

2 Verksamhetens utveckling Under perioden har fokus framförallt varit på de två första fartygen under byggnation, Mt Vedrey Tora och Mt Vedrey Thor. Skrovet till Mt Vedrey Tora sjösattes i Astrakhan, Ryssland, i oktober 2005 och anlände till Tallinn, Estland, i november, Fartyget utrustas nu vid SRC varvet i Tallinn. Leverans beräknas ske i juni Mt Vedrey Thor, är under byggnation och skrovet kommer att sjösättas i Astrakhan under våren. Leverans beräknas ske i september För det tredje fartyget i serien, Mt Vedrey Frenne, pågår dels stålarbeten, dels sammansättning av de första sektionerna. Sjösättning kommer att ske under hösten. Svithoid Tankers har under perioden, tillsammans med ASP Ship Management, lagt ned ett stort arbete med att säkerställa kvalitén på såväl bemanning såsom tekniskt management av fartygen. Produkttankfartyget Mt Baltic Claire, som sysselsätts på time charter till GT Trading Oy, går i regelbunden trafik i Östersjön och genererar löpande intäkter. Resultatet för perioden är neutralt, då det belastas med initiala kostnader i samband med övertagandet, medan kassaflödet är positivt. Mt Baltic Theresa, tidigare Mt Stavtank, som förvärvades i oktober 2005, har levererats i slutet av januari Marknad Svithoid Tankers delmarknader, d v s nordeuropeisk kusttanksjöfart, omfattande fartyg mellan dwt och dwt och lokal distribution av petroleumprodukter i Östersjön, omfattande fartyg mellan dwt och dwt, fortsätter att utvecklas positivt. Trenden förstärks dels av stigande nybyggnadspriser och det faktum att varven i allmänhet vill bygga större och standardiserade fartyg, dels att etablerade aktörer fortsätter att migrera till större fartyg. Fraktrater och andrahandsvärden av fartyg har stärkts även under fjärde kvartalet. Vidare råder ett fortsatt stort intresse från kunder att ingå längre befraktningsaffärer. Nordeuropeisk kusttanksjöfart ( dwt) Genomsnittsåldern på de fartyg som regelbundet är aktiva i Nordeuropa, ca ett 100-tal fartyg, är fortsatt 20 år och så mycket som en fjärdedel av dessa fartyg saknar dubbla skrov. Behovet av förnyelse är uppenbart. Nya och strängare krav kommer troligen att införas inom kort, vilket påverkar befintliga fartyg såsom krav på inert gas system (IGS) även för mindre tankfartyg. Detta innebär både kostsamma investeringar och en märkbar kapacitetsbegränsning för de fartyg som inte redan idag är utrustade med inert gas system. Mindre än 5 % av tankfartygen under dwt är idag utrustade med IGS. Därtill är merparten av de fartyg som transporterar vegetabiliska oljor inom nordeuropa inte byggda med dubbla skrov, vilket bli krav för dessa transporter 2007, vilket torde positivt påverka marknaden för modernt tonnage som redan uppfyller dessa krav.

3 Distribution av petroleumprodukter i Östersjön ( dwt) Rysk råoljeexport har ökat kraftigt det senaste decenniet, en ökning med mer än 300 %. Samtidigt har exporten av råolja från Östersjön ökat ännu kraftigare och tillväxten fortsätter. Betydelsen av exporten via Östersjön kommer att öka ytterligare då exporten via Svarta havet begränsas av Bosporen. Det statsägda ryska pipelinemonopolet är dessutom en flaskhalls och erbjuder på kort- till medellång sikt begränsat utrymme för tillväxt av ökad export via pipeline. Den ryska regeringen agerar nu aktivt för att påskynda en uppgradering och utbyggnad av Rysslands raffinaderier, dels för att öka exporten av raffinerade produkter, dels för att minska importen av dyrare raffinerade produkter. Rysslands export av petroleumprodukter ökar nu på bekostnad av råoljan. Färsk statistik visar t ex att exporten från St. Petersburgs hamn av raffinerade oljeprodukter ökade med 18 % under Rysslands officiella målsättning är att öka oljeexporten med 10 % under 2006 och att exporten av oljeprodukter skall öka ännu snabbare. För tanksjöfarten i Östersjön ställer de svåra isförhållandena särskilda krav vilket ökat i betydelse då de nya ryska exportterminalerna, som t ex Primorsk, den mest betydelsefulla exportterminalen i Östersjön, oftast har de svåraste isförhållandena. Isklass är således ett måste för att kunna vara en tillförlitlig leverantör av transporter på Östersjön. Samtidigt som det mesta tyder på ökat behov av fartyg med hög isklass är det i dagsläget få fartyg under 10,000 dwt i beställning med isklass 1 A. Fartygsflottan Fartyg i trafik Fartyg År Dwt Skrov längd (m) Isklass CBM Baltic Claire DH 103,50 1A Baltic Theresa DH 115,10 1A Fartyg under byggnation Fartyg År Dwt Skrov Längd (m) Isklass CBM Vedrey Tora DH 79, Vedrey Thor DH 79, Vedrey Vrenen DH 91,00 1B Vedrey Vinga DH 91,00 1B Vedrey Frenne DH 79,90 1C Vedrey Barfodh DH 79,90 1C Förklaringar DH DB SH CBM Dubbelskrov Dubbelbotten Enkelskrov Fraktvolym m3

4 Samtliga skrov till Svithoid Tankers nybyggen byggs vid varv ingående i den ryska varvskoncernen MNP Onshore & Offshore (www.mnpglobal.com/eng) och utrustas sedan i Tallinn av det Estländska varvet SRC Ltd (www.src.ee). Fartygen är ritade av norska LMG Marin AS (www.lmg.no) och kommer att vara bland de mest tekniskt avancerade och miljösäkra fartygen i sitt slag. Fartygen är bland de första i världen som byggs till Den Norske Veritas (DNV) notering CLEAN DESIGN. Utöver ovanstående fartyg innehar Svithoid Tankers även optioner på ytterligare två produkt-/kemikalietankers om dwt och två produkt-/kemikalietankers om dwt. Sysselsättning I linje med Svithoid Tankers uttalade strategi är samtliga fartyg uthyrda på längre kontrakt. Mt Vedrey Tora och Mt Vedrey Thor kommer att sysselsättas på Time Charter kontrakt till det brittiska rederiet F.T Everard & Sons Ltd. Vidare kommer Mt Vedrey Vinga, Mt Vedrey Vrenen, Mt Vedrey Frenne, Mt Vedrey Barfodh att sysselsättas på kontrakt till Herning Shipping AS. Även Mt Baltic Theresa, som levererades i slutet på januari 2006, sysselsätts på längre kontrakt till Herning Shipping. Mt Baltic Claire sysselsätts på Time Charter kontrakt till det finska bolaget GT Trading Oy. Samtliga kontrakt uppfyller uppställda investeringskrav. Omsättning och resultat Omsättningen för perioden uppgår till 3,0 Mkr, varav 1,1 Mkr under fjärde kvartalet. I omsättningen ingår inte Baltic Claire Shipping Ltd. Omsättningen hänför sig i sin helhet till Heron Rederi AB. Rörelseresultatet för perioden uppgår till 6,4 Mkr och för fjärde kvartalet -4,0 Mkr. Rörelseresultat har belastats med kostnader av engångskaraktär om ca 3 Mkr hänförliga till dels avvecklingen av Heron Rederi AB, dels förvärvet av utestående ägarandel i Baltic Claire Shipping Ltd. Resultat efter finansnetto för helåret 2005 är -6,8 Mkr och för fjärde kvartalet -4,1 Mkr. Netto resultatet för 2005 är -5,2 Mkr och för fjärde kvartalet -2,6 Mkr. Förvärvet av Mt Baltic Claire skedde via förvärv av det tidigare ägarbolaget Heron Rederi AB och därefter vidareförsäljning av fartyget till Baltic Claire Shipping Ltd. Detta har medfört visst avvecklingsarbete och periodens resultat har därför påverkats av beräknade avvecklingskostnader om ca 3 Mkr, vilket belastat resultatet. Dessa kostnader har beaktats i samband med förvärvet och Heron Rederi AB är sedan årsskiftet avvecklat. Svithoid Tankers har ingått avtal om att förvärva utestående ägande om 60 % i produkttankfartyget Mt Baltic Claire, i vilken Svithoid Tankers ägande före förvärvet uppgår till 40 %. Då Svithoid Tankers förvärvat utestående 60 %, i ägarbolaget för Mt Baltic Clarie, per den 31 december 2005, så konsolideras Baltic Claire Shipping Ltd i sin helhet i balansräkningen vid årsskiftet men ingår däremot endast som intressebolag i resultaträkningen. Förvärvet medför att resultatet för 2005 belastas med en negativ engångseffekt om ca 2 Mkr, som kan hänföras till kostnader för förvärvet.

5 Sammantaget har således resultatet för 2005 belastats av kostnader av engångskaraktär hänförliga till förvärvet av Heron Rederi AB och utestående aktier i Baltic Claire Shipping Ltd om ca 3 Mkr. Finansiering Emissioner genomförda under året har tillfört ca 40,8 Mkr. Eget kapital uppgår per den 31 december till 61,4 Mkr och balansomslutning till 182,1 Mkr. Soliditet per den 31 december 2005 är 33,7 %. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten under året uppgick till -15,0 Mkr. Kassaflödet efter investeringar uppgick under samma period till -47,7 Mkr. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgår till 39,6 Mkr. Årets kassaflöde uppgick till 6,9 Mkr. Investeringar Under det fjärde kvartalet har investeringar om ca 23,3 Mkr genomförts varav ca 11,9 Mkr i pågående nybyggnadsprojekt och 11,4 Mkr i förvärvet av produkt-/kemikalietankfartyget Mt Stavtank. Under året har således investeringar om totalt 81,8 Mkr gjorts, varav 50,8 Mkr i pågående nybyggnadsprojekt och 31,0 Mkr i förvärv av Mt Baltic Claire och Mt Baltic Theresa. Eget Kapital Eget kapital uppgick per den 31 december 2005 till ca 61,4 Mkr motsvarande 14,10 kr per aktie jämfört med 24,7 Mkr vid föregående årsskifte motsvarande 12,00 kr per aktie. Substansvärde Substansvärdet per den 31 december 2005 beräknas uppgå till ca 37 kr per aktier. Likviditet Likvida medel uppgick per den 31 december 2005 till 10,9 Mkr att jämföra med 3,7 Mkr vid ingången av räkenskapsåret. Moderbolaget Moderbolagets verksamhet består av lednings- och kontrollfunktioner, affärsutveckling, fartygsförvärv, finansiering, och analys. Moderbolagets omsättning, som uteslutande består av internfakturering av tjänster, uppgick under året till 1,2 (0) Mkr. Antalet medarbetare den 31 december uppgick till 4 (2) personer.

6 Personal Bolaget har under perioden haft fyra anställda, vilket är två fler än motsvarande tidpunkt föregående år. Därutöver engageras personal från ASP Ship management dels i pågående nybyggnadsprojekt, dels för driften av fartyget Mt Baltic Claire. Under perioden har t ex fyra fartygsinspektörer från ASP Ship management varit verksamma vid Svithoid Tankers platskontor på varvet. Aktien Aktien handlas sedan juli 2004 på Aktietorget. Under rapport perioden har aktien som högst handlats för 23,50 kr och som lägst för 11,80 kr. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret Granskning Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Utsikter för 2006 Vid utgången av innevarande år kommer Svithoid Tankers att ha minst fyra fartyg i drift och går således under 2006 över från en projekt fas till en mer operativ fas. Svithoid Tankers förväntas därför kunna uppvisa både positivt resultat och kassaflöde för innevarande år. Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång Styrelsen har fattat beslut om att bolaget skall ansöka om notering på stockholmsbörsens O-lista. Ambitionen är att bolaget skall kunna vara noterat på O-listan innan midsommar. Den 27 januari 2006, togs leverans av produkt- och kemikalietankern Mt Stavtank i Hamburg, Tyskland. Vid leverans har fartyget bytt namn till Mt Baltic Theresa, men kommer under sitt långtidskontrakt till Herning Shipping A/S, Danmark, att bära namnet Mt Betty Theresa. Avtal har ingåtts om att förvärva utestående ägande om 60 % i produkttankfartyget Mt Baltic Claire, i vilken Svithoid Tankers ägande före förvärvet uppgår till 40 %. Avtalet innebär att Svithoid Tankers tillträder aktierna i ägarbolaget Baltic Claire Shipping Ltd per den 31 december Förvärvet medför att Svithoid Tankers resultat för 2005 kommer att belastas med en negativ engångseffekt om ca 2 Mkr, som kan hänföras till kostnader för förvärvet. Både resultat och kassaflöde påverkas dock positivt för innevarande år. Under december månad 2005 riktade Svithoid Tankers AB (publ) ett erbjudande till de aktieägare som tidigare under hösten anmält ett intresse av att få delta i en framtida riktad nyemission. Dessa aktieägare erbjöds två investeringsalternativ, ett alternativ var att teckna ett konvertibelt förlagslån och det andra alternativet var att teckna units bestående av en aktie och en avskiljbar teckningsoption. Dessa units kunde tecknas till kurs 20 kr. Teckningsoptionen ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Svithoid Tankers AB senast den 31 juli 2007 till kurs 25 kr per aktie. Det konvertibla förlagslånet tecknades till nominellt värde om 33 kr. Lånet löper över fem år till en ränta om sju procent

7 och kan närhelst under perioden konverteras till en ny aktie i Svithoid Tankers. Både det konvertibla förlagslånet och teckningsoptionen kommer att noteras för handel. Sammanlagt tillfördes bolaget genom denna emission drygt 6 Mkr. Denna emission har registrerats under början av februari Efter registrering av denna emission uppgår antalet utestående aktier i Svithoid Tankers AB till Därtill finns utestående konvertibelt lån motsvarande nya aktier och teckningsoptioner motsvarande aktier. Stockholm den 16 februari 2006, Styrelsen För ytterligare information vänligen kontakta: Fredrik Nygren Verkställande Direktör Johan Weidenhieim Finansdirektör Kommande rapporteringstillfällen 2006/2007 Kommuniké för första kvartalet maj 2006 Kommuniké for andra kvartalet augusti 2006 Kommuniké för tredje kvartalet november 2006 Bokslutskommuniké 2006 februari 2007

8 Not 1. Svithoid Tankers har redovisade skattemässiga underskott. Skattemyndigheten har gjort en förfrågan avseende 8,7 Mkr av dessa. Möjligheten att utnyttja underskottsavdragen påverkas bland annat av förändringar i ägarkretsen varför det inte kan uteslutas att en del av förlustavdragen kan bortfalla. Redovisningsprinciper Svithoid Tankers finansiella rapporter har t o m år 2004 upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd.

9 SVITHOIDKONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Q Q Tkr) Nettoomsättning Övriga intäkter Driftskostnader fartyg Övriga externa kostnader Personalkostnader Resultat från intressebolag Avskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt ÅRETS RESULTAT SVITHOIDKONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (MKR) TILLGÅNGAR Fartyg Inventarier 98 - Fartyg under byggnation Uppskjuten skattefordran SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Förskott fartyg Kortfristiga placeringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital SKULDER Konvertibla förlagslån Långfristiga banklån Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

10 SVITHOIDKONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG (TKR) 12 mån mån 2004 Den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Förskott avseende fartyg under byggnation Investeringar i aktier och andelar Avyttring av aktier och andelar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Ökning av konvertibla lån Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets ingång Årets kassaflöde enligt ovan Likvida medel vid årets utgång

11 Förvärvet av Catfish Förvaltning AB Värdet vid förvärvstidpunkten på övertagna tillgångar och skulder efter preliminär allokering av köpeskillingen uppgår till: Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar som allokerats vid förvärv 10,5 Nettotillgångar 10,5 Anskaffningsvärde Erlagd köpeskilling genom utgivande av egna aktier och revers 10,5 Kassautflöde, netto 0 Förvärvet av Heron-koncernen Värdet vid förvärvstidpunkten på övertagna tillgångar och skulder efter preliminär allokering av köpeskillingen uppgår till: Anläggningstillgångar Materiella tillgångar som allokerats vid förvärv 81,9 Omsättningstillgångar 4,1 Skulder och avsättningar -71,4 Nettotillgångar 14,6 Anskaffningsvärde Erlagd köpeskilling 14,6 Övertagen kassa -2,1 Kassautflöde, netto 12,5 Förvärvet av Baltic Claire Shipping Ltd Värdet vid förvärvstidpunkten på övertagna tillgångar och skulder efter preliminär allokering av köpeskillingen uppgår till: Anläggningstillgångar Materiella tillgångar som allokerats vid förvärv 0,2 Nettotillgångar 0,2 Anskaffningsvärde Erlagd köpeskilling 0,2 Övertagen kassa -2,9 Kassautflöde, netto -2,7 Upplysningar beträffande de förvärvade verksamheternas andel av koncernens omsättning och nettoresultat, eller beträffande koncernens omsättning och nettoresultat som om förvärvet istället hade skett vid året början lämnas ej då verksamheterna förvärvats stegvis och till del integrerats med befintlig verksamhet.

12 Från och med 2005 upprättas koncernredovisningen enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). Hur övergång till IFRS skall redovisas anges i IFRS 1 (Första gången IFRS tillämpas). Huvudregeln är att de nya principerna skall tillämpas retroaktivt och uppgifter för jämförelseåret omräknas i enlighet med de nya principerna. Ett undantag från huvudregeln gäller redovisningen av finansiella instrument där de nya principerna tillämpas från och med För Svithoid Tankers vars verksamhet huvudsakligen utvecklats under slutet av 2005 innebär övergången till IFRS ingen påverkan på jämförelsetalen. Denna bokslutskommuniké för år 2005 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2005 är upprättad med tillämpning av de värderingsregler som anvisas i IFRS och med krav på upplysningar som anvisas i IAS 34 delårsrapportering. De redovisningsprinciper som tillämpas beskrivs nedan. Grunder för koncernredovisningen Tillgångar och skulder redovisas till anskaffningsvärden förutom vissa finansiella instrument som värderas till verkligt värde. De är Derivatinstrument och Finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via resultaträkningen. Tillgångar klassificeras som omsättningstillgångar när de främst innehas för handelsändamål eller förväntas bli realiserade inom tolv månader från balansdagen eller om de utgörs av likvida medel. Tillgångar som omfattas av restriktioner som innebär att de inte kan bytas eller användas för att reglera en skuld inom tolv månader klassificeras är inte som omsättningstillgångar. Alla andra tillgångar är anläggningstillgångar. Motsvarade klassificering gäller för skulder. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget och dotterföretag. Dotterföretag är företag där moderföretaget innehar mer än 50 % av röstberättigande aktier eller där moderföretaget på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Förvärvade dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Den innebär att anskaffningsvärdet för förvärvade aktier, värderade till verkligt värde, jämförs med nettovärdet av å ena sidan verkligt värde på de genom förvärvet indirekt förvärvade tillgångarna och å andra sidan de övertagna skulderna inklusive eventualförpliktelser. Eventuellt skillnadsbelopp utgör anskaffningsvärde för goodwill som redovisas som tillgång i balansräkningen. Goodwill redovisas i balansräkningen till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella ackumulerade nedskrivningar. Värdet av goodwill prövas årligen med avseende på eventuellt nedskrivningsbehov.

13 Intresseföretag är företag över vilket moderföretaget har ett betydande inflytande, normalt mer är 20 % av röstvärdet på röstberättigande aktier men mindre än 50 %. Intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Den innebär att koncernens andel av intresseföretagets resultat redovisas i koncernens resultaträkning. I balansräkningen redovisas koncerns andel av intresseföretagets tillgångar och skulder värderade på basis av den vid förvärvstidpunkten upprättade förvärvsanalysen. Denna förvärvsanalys upprättas enligt samma principer som tillämpas vid förvärv av dotterföretag (se ovan). Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader samt vinster och förluster elimineras i sin helhet i koncernredovisningen. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspriset samt av kostnader direkt hänförbara till anskaffningen fram till tidpunkten då tillgången tas i bruk för sitt ändamål. Lånekostnader som är direkt hänförliga till finansiering av materiella anläggningstillgångar under tiden för färdigställande inräknas i anskaffningsvärdet för tillgången. Tillgångarna skrivs av linjärt till bedömt restvärde över nyttjandeperioden. Komponenter av en materiell anläggningstillgång som byts ut under den anläggningstillgången nyttjandeperiod skriv av individuellt under respektive komponents nyttjandeperiod. Transaktioner i utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt den valutakurs som gäller på transaktionsdagen. På balansdagen omräknas monetära tillgångar och skulder till den funktionella valutan till den kurs som då gäller. Valutakurser som uppkommer vid en senare omräkningen redovisas i resultaträkningen. Icke-monetära tillgångar och skulder redovisas i balansräkningen till historiska kurser, dvs transaktionsdagens kurser. Den funktionella valutan är valutan som gäller för den ekonomiska miljö i vilken verksamheten bedrivs. Utländska verksamheter (dotterföretag) Verksamheter som bedrivs i utlandet, i utländska dotterförets, och vars funktionella valuta är annan än koncernens rapportvaluta (SEK) omräknas till rapportvalutan. Omräkningen sker genom att tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs. Resultaträkningens poster omräknas till periodens genomsnittskurser. Valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkningen, omräkningsdifferenser, redovisas direkt mot eget kapital och den ackumulerade omräkningsdifferensen särredovisas där. Vid en eventuell framtida avyttring av den utländska verksamheten omförs den ackumulerade omräkningsdifferensen till resultaträkningen. Finansiella instrument Finansiella derivatinstrument, såsom ränteswappar, redovisas i balansräkningen till verkligt värde. Förändringar i verkligt värde på derivatinstrument som utgör säkring av framtida kassaflöden, t ex ränteswappar varigenom rörlig ränta omvandlas till fast, redovisas i resultaträkningen. Om swappen initialt klassificerats för säkringsredovisning redovisas värdeförändringen direkt mot eget kapital (säkringsredovisning).

14 Finansiella instrument som innehas för handelsändamål, innebärande att de skall avyttras på kort sikt värderas till verkligt värde och värdeförändringen redovisas i resultaträkningen. Övriga finansiella instrument redovisas upplupet anskaffningsvärde. Konvertibelt förlagslån, dvs. det vill säga lån där innehavaren har rätt att konvertera sin fordran till aktier och som löper med en ränta som understiger marknadsräntan redovisas vid emissionstidpunkten uppdelad på en lånedel och en egetkapitaldel. Skulddelen värderas till nuvärdet av framtida betalningar för lånet med antagandet att lånet skall återbetalas på förfallodagen. Diskonteringsfaktorn utgörs av bedömd marknadsränta. Redovisad låneskuld uppräknas med diskonteringsfaktorn under löptiden. Uppräkningen belastar resultaträkningen. Egetkapitaldelen redovisas mot eget kapital. Intäktsredovisning Fraktintäkter periodieras linjärt över avtalstiden. Skatt Uppskjuten skatt redovisas när det föreligger en skillnad (temporär skillnad) mellan skattemässigt värde och redovisat värde på en tillgång eller en skuld. Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader. Uppskjuten skattefordran redovisas på avdragsgilla temporära skillnader om bedömningen är att de kommer att kunna utnyttjas mot framtid skattepliktiga vinster. Underskottsavdrag utgör en avdragsgill temporär skillnad.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. The Empire AB (publ) Org nr får härmed avge. Delårsrapport. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. The Empire AB (publ) Org nr får härmed avge. Delårsrapport. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för The Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Delårsrapport och koncernredovisning för peroden 1 januari - 30 Juni 2005 Innehåll: sida Resultaträkning

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2006

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2006 Koncernen Intäkterna ökade till 302,8 (180,1) MSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till 76,9 (23,3) MSEK Eget kapital ökade de tre första kvartalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet.

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet. Bokslutskommuniké Verksamhetsåret 2005 Electra Gruppen AB (publ) Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 39,5 MSEK

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

PALLAS GROUP AB (publ)

PALLAS GROUP AB (publ) First North: PALS B PALLAS GROUP AB (publ) Delårsrapport juli - mars 2011/2012 Leverans av nybygget M/T Pallas M/T Pallas påbörjar timecharter för Topoil AB Beslut om avyttring av Pallas Oil AB och Pallas

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016. Sammanfattning St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31 Räkenskapsåret 1 januari 31 december

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport januari juni 2006 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av den nya institutsstrukturen genom behovsmotiverad

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010-01-01-2010-12-31

Bokslutskommuniké 2010-01-01-2010-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Guld Invest Norden AB (publ) avger härmed följande Bokslutskommuniké för perioden 2010-01-01-2010-12-31. Fjärde kvartalet i korthet * Periodens intäkter under

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008 Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för såret 2008 Resultat före skatt 94 (105) MSEK Stor förlust i nyförvärvade dotterbolaget Hellefors Bryggeri AB Omsättningen steg 4 procent på jämförbara enheter

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Delårsrapport Nettoomsättning för perioden uppgick till Kkr ( Kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 11 %

Delårsrapport Nettoomsättning för perioden uppgick till Kkr ( Kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 11 % Delårsrapport 2006-01-01--2006-03-31 Nettoomsättning för perioden uppgick till 12 593 Kkr (11 309 Kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 11 % Rörelseresultatet uppgick till 133 Kkr (167 Kkr) Resultat

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Bokslutskommuniké, Förbättrat resultat i fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet 2014 visade Vendator ett positivt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till 2,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer