Anhållan om att uppföra Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anhållan om att uppföra Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön"

Transkript

1 Tjänsteutlåtande Utfärdat: Diarienummer: N /12 Sektor Kultur och fritid Åsa Schöier, Ann-Charlotte Gustafsson Telefon: E-post: Anhållan om att uppföra Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön Ärendet I budget 2013 avsatte kommunfullmäktige medel för en investering i ett nytt kulturhus för Göteborg i Bergsjön, Östra Göteborg. Med utgångspunkt i detta budgetbeslut har nu en förstudie genomförts. I förstudien beskrivs det planerade kulturhusets funktioner och programytor, viktiga samband med närmiljön samt ekonomiska konsekvenser. Förstudien har tagits fram av en projektgrupp med representanter från stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg, kulturförvaltningen, lokalsekretariatet, stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, trafikkontoret, HIGAB samt Higabs konsult Nyréns arkitekter. Projektets styrgrupp med direktörer/ chefer från Kulturförvaltningen, Lokalsekretariatet och HIGAB har letts av stadsdelsdirektören för Östra Göteborg. Parallellt med förstudien har fastighetskontoret lett en lokaliseringsutredning och stadsbyggnadskontoret tagit fram ett samrådsunderlag för detaljplan. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden Östra Göteborg föreslås besluta att ställa sig bakom tjänsteutlåtandet och förstudiens lokalprogram att översända tjänsteutlåtandet inklusive bilagor till kommunstyrelsen med framställan om att kommunstyrelsen, med beaktande av innehållet i tjänsteutlåtandet, tar ställning till att uppföra Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön i enlighet med det lokalprogram som presenteras i förstudien. Sammanfattning Beslut om att investera i byggandet av ett nytt kulturhus för Göteborg, placerat i Bergsjön, fattades av Kommunfullmäktige i maj I maj 2013 fattades beslut om att drift av det planerade huset ska ske genom stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg som ett resursnämndsuppdrag. Den förstudie, som därefter genomförts, innehåller ett lokalprogram samt förkalkyler gällande kostnader för byggnation, utrustning av huset, samt drift. Under förstudietiden har förutsättningen för projektgruppens arbete varit en investeringsram på 125 miljoner kronor. Under förutsättning att bland annat ny detaljplan vinner laga kraft senast februari 2016 kan ett nytt kulturhus stå färdigt i juli Göteborgs Stad Östra Göteborg, tjänsteutlåtande 1(10)

2 Bakgrund Tidigare utredningar och beslut om investering i nytt kulturhus En önskan om ett Kulturhus i Bergsjön har funnits länge. I början av 70-talet öppnades fritidsgården Mångården på Rymdtorget. Runt 1985 fick huset namnet Kulturhuset och verksamheten fick en inriktning mot bland annat teater, film och utställning. Huset som ägdes av Familjebostäder revs Idén om ett internationellt kulturhus i Bergsjön tog form under Tidningen Vårt Göteborg skrev: Det gäller att ta vara på den internationella kompetens som finns i stadsdelen och göra Bergsjön mer attraktivt och intressant också för andra som inte bor i Bergsjön pågick projektet Konstens Plats i Bergsjön och på Göteborgs Konsthall och frågan om ett kulturhus i Bergsjön lyftes på nytt. Under 2007 genomförde Kerstin Wennergren en utredning gällande Kulturhus i Bergsjön på uppdrag av stadsdelsförvaltningen. Utredningen byggde till stor del på intervjuer med Bergsjöbor. I utredningen konstateras att Bergsjön behöver lokaler att hyra, vill man ha fest eller något annat så får man hyra i andra stadsdelar. Utredningens grundtanke var att kulturhuset skulle drivas av en förening. En kulturhusförening bildades 2008 och samlade föreningar, företag, organisationer och privatpersoner engagerade i frågan om ett kulturhus i Bergsjön genomförde Åsa Riestola på uppdrag av Stadsdelsförvaltningen Bergsjön och Familjebostäder en utredning med uppdrag att undersöka hur fler aktörer skulle kunna involveras i kulturhusprojektet startade stadsdelsförvaltningen i Bergsjön ett arbete med att ta fram visioner för Bergsjöns framtida utveckling. Fokusgrupper genomfördes på fyra olika teman, bland annat temat mötesplatser, torg och kultur. Här diskuterades hur Bergsjön skulle kunna få ett aktivitetshus/ neutral plats för alla genomfördes ett omfattande analysarbete av fyra möjliga placeringar av ett Kulturhus. Arbetet genomfördes inom ramen för EU-projektet Utveckling Nordost. Tanken var att utveckla redan befintliga byggnader genom om - och tillbyggnad. I maj 2012 beslutade Kommunfullmäktige i sin budget för 2013 att investera i ett nytt kulturhus för Göteborg med placering i Bergsjön. Stadsdelsnämnden i Östra Göteborg fick uppdraget att leda arbetet för planering av Göteborgs nya kulturhus. Kulturhusutredningen och beslut om driftsform beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt stadsledningskontoret att genomföra en kulturhusutredning. I sitt yrkande skriver majoriteten: Utredningen bör innehålla en kartläggning över befintliga kulturhus, hur dessa definieras, vilka utvecklingsmöjligheter som finns av befintliga kulturhus samt en analys av behovet av nya kulturhus i staden. Detta ska ske med beaktande av de planer och idéer som finns kring kulturhus vid Backaplan och i Bergsjön, samt utredningsarbete som ägt rum i samband med dessa planer beslutade kommunstyrelsen att fastställa struktur och modell för finansiering av kulturhus/-institutioner i enlighet med vad som redovisades i tjänsteutlåtande från stadsledningskontoret och yrkande från majoriteten. Kulturhusutredningen beskriver hur stadens kulturhus bör finansieras på tre nivåer: Nivå 1: Lokala kulturmötesplatser med respektive stadsdelsnämnd som huvudman och med finansiering via befolkningsramen. Nivå 2: Kulturhus som drivs av en stadsdelsnämnd som ett resursnämnduppdrag. Göteborgs Stad Östra Göteborg, tjänsteutlåtande 2(10)

3 Nivå 3: Kulturinstitutioner med övergripande ansvar för hela staden och ibland även Västra Götalandregionen med facknämnd eller bolag som huvudman. Enligt beslutet ska det planerade kulturhuset i Bergsjön, som ett av fem kulturhus, drivas enligt nivå 2, det vill säga av en stadsdelsnämnd som resursnämndsuppdrag. (Övriga kulturhus med resursnämndsuppdrag är de tre befintliga Blå Stället, Kulturhuset Kåken och Frölunda Kulturhus samt det planerade kulturhuset vid Backaplan.) På sidan 5 i Kulturhusutredningen förtydligas de resursnämndsdrivna kulturhusens uppdrag: De ska ha en lämplig geografisk spridning med ambition att sammantaget täcka hela staden. De regionala kulturhusen ska, utifrån ett hela-staden-perspektiv, ha ett tydligt regionalt grunduppdrag där de regionala behoven och förutsättningarna ska prägla innehållet i verksamheten. Kommunstyrelsens beslut om investering, och om att driva den kommande verksamheten som ett resursnämndsuppdrag, innebär att uppdraget och upptagningsområdet för det planerade nya kulturhuset har vidgats jämfört med de utredningar som genomfördes under perioden Omvärldsanalys kulturhus med resursnämndsuppdrag Under den förstudie som genomförts, har kulturhusfrågan studerats utifrån de nya förutsättningarna, kulturhus med resursnämndsuppdrag, med det äldre materialet som ett referensmaterial. Arbetet med förstudien har i stor utsträckning präglats av att det handlar om att bygga ett nytt kulturhus i Bergsjön som är en angelägenhet för hela Göteborg. I Vision Östra Göteborg 2021 skriver stadsdelsnämnden: I Östra Göteborg år 2021 finns många öppna mötesplatser, är interkulturella möten en resurs för samhällsutvecklingen, finns goda förutsättningar för generationsöverskridande möten, är kulturen en stark källa till stolthet och samhörighet. Av stadens nyaste kulturhus krävs att det ska bli en byggnad som fungerar lika smidigt då verksamheten har lokala förtecken som då verksamheten finns i ett internationellt sammanhang. Husets mångfald av aktiviteter och användare ska avspeglas i både yttre och inre formspråk. Modern teknik blir ett viktigt inslag som öppnar för inspirerande möten med människor och utbud i andra delar av landet och världen. Ytterligare ett inslag som särskiljer kulturhus Bergsjön från övriga kulturhus i staden är att det planeras för rum för odling och gröna möten. Centralt för förstudien har också varit att ringa in hur stor en byggnad behöver vara, och vilka verksamheter som är ett minimum, för att byggnaden ska fungera både lokalt och upplevas som en angelägenhet för hela staden. För att få ett brett underlag har samtal och intervjuer genomförts med medborgare, föreningar, kulturutövare och kommunala verksamheter. Allmänheten har bjudits in att lämna synpunkter vid informationsmöten, dialogmöten och via sociala medier. Under förstudien har projektgruppen besökt ett stort antal kulturhus, i Göteborg med omnejd samt i Köpenhamn, Malmö och Stockholm. En förteckning över de kulturhus som besökts redovisas i bilaga 2. Många av de kulturhus som studerats innehåller likartade funktioner som de som beskrivs i förstudiens lokalprogram för kulturhus Bergsjön. Lokalprogrammet redovisas som del av förstudien, bilaga 1. Den kärna av lokaler som framstår som centrala för att verksamheten i ett kulturhus ska fungera och möjliggöra den omfattning som i kulturhusutredningen beskrivs som nivå 2 är: Entré och reception Flexibel arrangemangslokal med möjlighet till biovisning Festlokal Bibliotek Utställningsyta Göteborgs Stad Östra Göteborg, tjänsteutlåtande 3(10)

4 Café Publik verkstadslokal Studio Mötesrum olika storlek I Kulturhusutredningen skriver man på sidan 23: Mångsidigt användbara kulturhus ökar attraktiviteten genom att programutbudet skiftar och lockar nyfikna. Samma lokalytor ska snabbt ställas om och användas för olika ändamål. Förberedelser, produktion, repetition och andra förberedelser kan göras i andra lokaler i stadsdelarna. Ett mångsidigt användbart kulturhus med lokaler som kan anpassas efter olika behov är en bra och framsynt tanke som stämmer väl med tankarna i förstudie för kulturhus Bergsjön. Däremot är idén om att detta också skulle kunna kombineras med en kompakt planlösning där repetition, förberedelse och produktion skulle kunna ske i andra lokaler i stadsdelen problematisk. Bergsjön har ett mycket begränsat utbud av publika lokaler. De offentliga lokaler som finns i stadsdelen är antingen kopplade till skola, fritidsgård eller till sporthall och de har alla redan idag en hög nyttjandegrad. Jämförelse med andra kulturhus med ett likartat uppdrag och arbete med lokalprogram för kulturhus Bergsjön ger vid handen att cirka 3000 kvadratmeter är önskvärt för att rymma de lokaler och funktioner som krävs för att byggnaden ska fungera väl och kunna utvecklas till ett kulturhus som kompletterar, utvecklar och stärker det övriga utbudet i staden. Arkitekttävling I Framtidsformer Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design (Prop.1997/98:117) betonas vikten av att stat, landsting och kommun agerar förebildligt vad gäller arkitektur, formgivning och design. I många fall anordnas arkitekttävlingar då offentliga anläggningar, byggnader eller inredningar skall gestaltas. Detta är ett av flera sätt att nå goda resultat, ett sätt som innebär att en problemställning belyses ur flera synvinklar och att ett debattstimulerande material kommer fram. Vidare skriver man: Bedömningen av om en tävling skall ordnas och vilken form den skall ha bör göras från fall till fall, men vid upphandling av större eller viktigare projekt bör tävling ordnas i syfte att uppnå hög kvalitet på den slutliga produkten. Göteborgs stad har ingen beslutad policy gällande arkitekttävling i samband med viktiga projekt men det finns en praxis. Enligt praxis ska staden i så stor utsträckning som det bedöms möjligt använda tävlingsformen då det handlar om byggnader som har ett stort symbolvärde för staden eller då det är projekt som är av intresse för många användare. Ett nytt kulturhus i Bergsjön är just ett sådant projekt som är av stor betydelse för hela staden och stadsdelen. Att projekttiden förlängs är en av de nackdelar som ofta lyfts fram när man talar om arkitekttävlingar. I det specifika projektet kulturhus Bergsjön är planen att en arkitekttävling ska kunna löpa parallellt med att arbetet pågår med att fastställa detaljplanen. Det är projektgruppens bedömning att en tävling inte kommer att förlänga projekttiden. Lokaliseringsutredning I Kommunfullmäktiges skrivning i budget för 2013, gällande behovet av investering i nytt kulturhus i Bergsjön, anges ingen specifik tomt eller plats i Bergsjön för kulturhuset. För att komma fram till en lämplig placering av nytt kulturhus tillsattes en lokaliseringsutredning under ledning av fastighetskontoret och medverkan av stadsbyggnadskontoret samt stadsdelsförvaltningen. I lokaliseringsutredningens inledande fas fanns både Komettorget och Rymdtorget med som möjliga platser för ett nytt kulturhus. Efter diskussioner samt vandringar på plats, med bland annat politiker Göteborgs Stad Östra Göteborg, tjänsteutlåtande 4(10)

5 och stadsarkitekt Björn Siesjö, beslöts att fokusera på Rymdtorget. Förutom viljan att placera huset fysiskt och mentalt lättillgängligt, på en plats dit många människor redan idag har anledning att söka sig, så bedömdes Rymdtorget också vara den plats som bäst kan dra nytta av de utvecklingsmöjligheter ett kulturhus kan föra med sig. I stadens utbyggnadsstrategi (2014) är Rymdtorget dessutom utpekat som en av sju knut- och bytespunkter i staden, med potential att utvecklas till en tyngdpunkt. I utbyggnadsstrategin beskrivs Rymdtorget också som en av de platser staden ska kraftsamla kring och där samverkan mellan olika förvaltningar är särskilt angelägen. Rymdtorget är idag Bergsjöns främsta centrumplats, med funktioner som varierat handel- och serviceutbud, bibliotek, medborgarkontor, kyrka, vårdcentral, barnavårdscentral etc. Här ansluter två spårvagnslinjer samt tre busslinjer. Flera förskolor och grundskola finns i direkt närhet till Rymdtorget. För en positiv utveckling krävs medveten kraftsamling på platsen när det gäller nyetablering av bebyggelse och verksamheter. Att arbeta vidare med Rymdtorget fick också stöd i kulturhusutredningen där man skriver Placering av eventuellt nya kulturhus bör främst göras i anslutning till kommunikations/knutpunkter och samlokaliseras med andra verksamheter/centra. I lokaliseringsutredningen såg Fastighetskontoret tre alternativa lägen för kulturhusets placering vid Rymdtorget: A. Vid entrén i väster, vid spårvagnshållplatsen B. Central, vid platsbildningen längs stråket C. Vid entrén i öster, vid busshållplatsen Alla tre lägen har sina för- och nackdelar. Alla tre lägen skulle kräva åtgärder i någon form, såsom sprängning av berg, flyttning av kollektivtrafikplats eller ombyggnation av befintlig byggnad. Fastighetskontoret presenterade en sammanställning av för- och nackdelar för respektive läge för stadsdelsnämndens politiska beredningsgrupp beslutade SDN Östra Göteborg att förorda det östliga läget vid busshållplatsen som önskvärt att utreda vidare. Motiveringen var bland annat följande: Kulturhuset blir synligt från alla håll samt tydliggör entrén till Bergsjön Lätt för besökare att ta sig till huset såväl med kollektivtrafik, som med bil eller cykel Förstärker torget och de befintliga verksamheterna Stadsutveckling beslutade byggnadsnämnden att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för kulturhus. I samrådshandlingen, daterad september 2014, beskriver stadsbyggnadskontoret planens syfte: Denna detaljplan är ett första steg i att utveckla Rymdtorget från knutpunkt till till tyngdpunkt utifrån inriktningen i stadens strategiska dokument / / Syftet är att skapa byggrätt för ett nytt Kulturhus, utveckla möjligheterna för stadslivet / / utöka kapaciteten för busstrafiken med ytterligare hållplatslägen samt att stärka och förbättra entrén till Rymdtorget och Bergsjön. Enligt översiktsplanen ligger Bergsjön i den så kallade mellanstaden. I stadens utbyggnadsstrategi (2014) som sträcker sig fram till 2035 visas att hela stråket utefter spårvagnstrafikens sträckning genom Bergsjön är ett möjligt utbyggnadsområde, i linje med strategin att förtäta i kollektivtrafiknära läge. Rymdtorget är den lokala knutpunkt som i strategin anges ha möjlighet att utvecklas till en så kallad tyngdpunkt, genom kraftsamling. Det finns sedan några år ett organiserat partnerskap bland fastighetsägarna i området, Bergsjön 2021, vars övergripande idé är att verka för en bomässa i Bergsjön år Partnerskapet är aktivt pådrivande och delaktiga för att Göteborgs Stad Östra Göteborg, tjänsteutlåtande 5(10)

6 förtäta och utveckla Bergsjön. Hösten 2013 gav byggnadsnämnden i uppdrag åt stadsbyggnadskontoret att utarbeta ett program för utvecklingen av Bergsjön. Både områdets geografiska förutsättningar och befintliga strukturer av trafikseparering, storskalighet i ytor och bebyggelsens placering kräver omfattande åtgärder för att få till stånd en utveckling till ett hållbart område för en växande befolkning. Behov av att fysiskt minska barriärer mellan bostadsområden, skapa tillfartsvägar in i området, nya gång- och cykelstråk, mötesplatser samt effektivare dragning av körvägar för busstrafik framstår som nödvändiga. I programarbetet diskuteras parametrar som genomförbarhet, förbättrade entréer till stadsdelen, utveckling i viktiga stråk samt påbörja strukturförändring. Viktigt för genomförbarhet är att det finns intresse från exploatörer. I det här fallet finns intresse från staden att placera Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön samt intresse från exploatörer att fokusera på utveckling i området Rymdtorget-Komettorget. De större strukturförändringar som föreslås inom detaljplan för kulturhus vid Rymdtorget ska ses i ljuset av det pågående arbetet med programmet för utveckling av hela Bergsjön. Kulturhusets placering skapar inte bara behov av strukturell förnyelse av trafiknätet, utan placeringen är också en följd av strukturella förslag i programmet, som förutsättning för en hållbar utveckling på längre sikt. Områdets nuvarande komplicerade strukturer kan inte förändras enbart genom tillförande av en enstaka byggnad. Problemet att en enstaka exploatering inte kommer att kunna bekosta större strukturella förändringar kommer även att uppstå för alla de övriga föreslagna utvecklingsområdena och är en fråga som kräver en övergripande lösning. Ekonomi I Kommunfullmäktiges budget 2013 beskrivs behov av investering i nytt kulturhus med resursnämndsuppdrag i Bergsjön. En investeringsram på 125 miljoner kronor har kommunicerats. Under huvuddelen av förstudietiden har projektgruppen arbetat utifrån förutsättningen att investeringen i sin helhet var planerad att disponeras för det rena byggprojektet och markarbeten direkt knutna till detta. Utifrån investeringsram 125 miljoner kronor har HIGAB under förstudiens gång gjort avstämningskalkyler för att stämma av rimligheten i det lokalprogram som bearbetats. Verksamhetens ursprungliga lokalprogram, som tagits fram genom jämförelser av ytor med befintliga kulturhus med likartat uppdrag, omfattade 3240 kvadratmeter. Projektgruppen och verksamhetsrepresentanter har genomfört två minskningar av det ursprungliga lokalprogrammet, först ned till 2770 kvadratmeter och sedan, i början av oktober, ned till ett lokalprogram på 2630 kvadratmeter. I ett skede då arbetet med förstudien var avslutat tog projektets styrgrupp beslut om att den kommunicerade investeringsramen, utöver det rena byggprojektet och direkt anknutna markarbeten, också ska omfatta lös inredning av huset. Den förstudie som genomförts (bilaga 1) är ej anpassad efter de nya förutsättningarna annat än i själva kalkylen. Stadsdelsförvaltningen har uppskattat de sammanlagda kostnaderna för verksamhetsanknuten utrustning och möbler, som ska rymmas inom investeringsramen, till 10 miljoner kronor. Som ett resultat av detta bedömer HIGAB att lokalytan måste minska med ytterligare 350 kvadratmeter till ett lokalprogram på 2280 kvadratmeter. Hur detta ska göras och vilka konsekvenser det får kommer att utredas närmare i projektets nästa fas. Baserat på HIGABs nya kalkyl har Lokalsekretariatet tagit fram en preliminär hyreskostnad för kulturhuset som uppgår till 6784 tkr per år. Göteborgs Stad Östra Göteborg, tjänsteutlåtande 6(10)

7 Kostnaden för verksamhetsanknuten utrustning samt möbler har i ett första skede beräknats till 10 miljoner kronor. Kostnaderna fördelade mellan huvudfunktioner enligt nedan. RUM Kostnad tkr Entré 200 Bibliotek 2850 Café/ Kök 1200 Scen och blackbox 2000 Verkstad, övning, studio, projektrum 500 Ungdom 150 Personal 500 Odling/ kök 400 Utställning 100 Övrigt 2100 Total I sitt yttrande (bilaga 5) klargör Lokalsekretariatet att: Kostnader för gator och torg, flyttning av busslinga och eventuell flyttning av pumpstation och ledningar i mark tillkommer. De tillkommande kostnader som Lokalsekretariatet räknar upp är de kostnader som blir konsekvensen av en ny detaljplan för att möjliggöra stadsutveckling och byggande av kulturhus i Bergsjön som beskrivits mer ingående ovan. Fastighetskontoret har i sitt samrådsyttrande över detaljplanen uttryckt oro över de höga investeringskostnaderna för den föreslagna trafiklösningen. Med anledning av detta har Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret och Fastighetskontoret tagit fram ett PM (bilaga 3) som beskriver den alternativa trafiklösning som de tre förvaltningarna står bakom. En minkalkyl och en maxkalkyl för det nya alternativet har tagits fram (bilaga 4). Observera att kostnader för ledningsflyttar samt nyanläggande av parkeringsplatser ej ingår i kalkylen. Om den beräknade kostnaden för flytt av pumpgrop inkluderas (7-8 miljoner kronor ) fördelas kostnaderna enligt följande: Kalkyl Min: kronor Kalkyl Max: kronor Det nya kulturhuset ska drivas som ett resursnämndsuppdrag. Stadsdelsförvaltningen har gjort en första analys av kostnader för den årliga driften. Med en verksamhet öppen och bemannad från tidig morgon till sen kväll 365 dagar om året krävs ett schema som täcker kvälls- och helgtjänstgöring. Den totala bemanningen är beräknad till 43, 5 årsarbetare fördelad enligt nedan: Administration, ledning och stöd, 6 årsarbetare Bibliotek, 12 årsarbetare Program- kulturproducenter/kulturpedagoger, 5 årsarbetare Kommunikatör, 1 årsarbetare Trädgårdsingenjör, 0,5 årsarbetare Lokalvård/vaktmästeri, 7 årsarbetare Restaurang-/cafémedarbetare, 12 årsarbetare Göteborgs Stad Östra Göteborg, tjänsteutlåtande 7(10)

8 2014 har stadsdelen två resursnämndsuppdrag inom kulturområdet i form av ett bibliotek samt en projektledare för Kulturhuset. Befintliga kostnader för resursnämndsuppgifterna, beräknad kostnad för ny resursnämndsuppgift samt mellanskillnad framgår av tabellen nedan. Intäkter för lokaluthyrning, programverksamhet och miljömåltidsförsäljning är svåra att uppskatta. Kostnadsslag Årlig kostnadsberäkning, tkr Befintlig resursnämndskostnad 2014, tkr OH Verksamhetskostnader/ aktiviteter och program Personalkostnader Hyra Leasingkostnader Totalt Beräknad netto kostnader % Konsekvenser ur ett hållbarhetsperspektiv Det sociala perspektivet. I Göteborg är människors levnadsförutsättningar och framtidsutsikter mycket olika mellan och inom stadsdelarna. Målet att minska skillnaderna spelar en betydande roll i arbetet med att skapa ett hållbart samhälle. När nya attraktioner eller målpunkter tillförs ett område kan det ge incitament för stadens invånare att besöka och vistas i nya delar av staden. Tillgång till neutrala mötesplatser och kontaktytor mellan olika befolkningsgrupper kan även göra att vanföreställningar om den andre motverkas, och tillhörande känslor av främlingskap och otrygghet minskar. Att bygga ett kulturhus i Bergsjön blir ett svar på medborgarnas sedan länge kommunicerade behov av neutrala mötesplatser i stadsdelen. Ambitionen är att kulturhus Bergsjön ska växa fram som ett hus som ger förutsättningar för att vara delaktig i samhället. Kulturhuset ska utvecklas som en plats att vara på och en plats att söka upp. Genom en medveten utformning som samlar folkliv och rörelser kan trygghet och tillit stärkas. Kulturhuset ska vara en plats som gör avtryck i staden. En plats som bidrar till att staden kopplas samman. Under förstudieprocessen har medborgare erbjudits olika vägar att lämna förslag på hur kulturhus och verksamhet ska formas. En grundtanke är att kulturhuset ska ha generösa öppettider och hög bemanning. Medarbetarnas uppdrag är bland annat att producera programverksamhet samt stödja befintliga kulturyttringar, driva bibliotek, tillhandahålla lokaler, erbjuda miljömåltider och möjliggöra stadsodling för att uppfylla de visioner och mål som finns för kulturhuset. I Kommunfullmäktiges budget för 2015 finns formuleringen: Stadens modell för social hänsyn i offentlig upphandling ska utvecklas och användas i ökad omfattning för att skapa sysselsättning för personer långt ifrån arbetsmarknaden. För att möta behovet av inkluderande rekrytering avser förvaltningen att använda alternativa former för rekrytering där så är möjligt. Det ekologiska perspektivet Med en placering av kulturhuset vid Rymdtorgets östra entré får byggnaden en nära koppling till busstrafik som förbinder stadsdelen med Angered och Partille och ger en direkt länk till Utby. På andra sidan Rymdtorget, cirka Göteborgs Stad Östra Göteborg, tjänsteutlåtande 8(10)

9 5 minuters promenad finns spårvagnshållplats med linjer in mot centrala staden och västra delarna av Göteborg. Det goda kollektivtrafikläget ger förutsättningar för hållbart resande och gör kulturhuset enkelt att nå även för barn och unga. Kulturhusets planerade specialinriktning mot odling och gröna möten öppnar upp för nya möjligheter för stadsdelen att arbeta med den ekologiska dimensionen av hållbarhetsperspektivet. De tankar som finns om odling och mat som ett inslag i kulturhusets verksamhet ska återspeglas i restaurangen. Restaurang och café planeras för drift genom måltidsorganisationen inom sektor Kultur och Fritid i Östra Göteborg som aktivt arbetar med att erbjuda miljömåltider. Högt satta energikrav innebär att byggnaden kommer att ha en låg energianvändning. Det ekonomiska perspektivet Stadsbyggnadskontorets pågående arbete med program för Bergsjön är inriktat mot att förändra och koppla ihop strukturen främst med avseende på bebyggelse och trafik. Detta gäller både inom stadsdelen och kopplingarna till stadsdelar omkring och i förlängningen hela staden. Förutsättningar utifrån dagens Bergsjön och Göteborgs stads politiska mål ger programarbetet en tydlig inriktning mot social hållbarhet. Social hållbarhet är en bred fråga som inte helt kan förändras genom utvecklingen av den fysiska miljön. Dock kan förändringar av den fysiska miljön och strukturen vara en bidragande del i att skapa en social hållbarhet samt verka för integration i staden. För att möjliggöra förändringar och tillägg till Bergsjöns planstruktur krävs olika typer av infrastruktursatsningar, det handlar bland annat om trafikomläggningar och förändringar i tekniska försörjningssystem. De här kostnaderna går inte att knyta till enskilda projekt. I det förslag till detaljplan som tagits fram handlar trafikomläggningar med mera om: ny cirkulationsplats i norr, nya samt justerade gator och GC-vägar, ny torgyta, träd och belysning samt nya hållplatser för kollektivtrafik. Barnkonventionen Barn är en prioriterad målgrupp för kulturhusen. Barnkonventionen definierar barn som varje människa under 18 år. I Östra Göteborg bor cirka barn, av dem bor cirka i Östra och Västra Bergsjön. Kulturhuset och dess verksamhet för barn ska utvecklas till en öppen mötesplats med inslag av kultur av, med och för barn och unga. Vid utformning av bibliotek, foajé, café, verkstad och rum för unga är det särskilt viktigt att barnperspektivet beaktas och att miljöerna utformas på ett inspirerande, utmanande och lekvänligt sätt. Uteytor för lek är viktigt, det är angeläget att se på leken i ett bredare perspektiv och att uteytorna utformas på ett sådant sätt att de kan stimulera lek och rörelse över åldergränser. De inbjudande, lekvänliga ytorna är ett sätt att öppna upp och bjuda in. Viktigt att ta hänsyn till att det behövs plats att parkera barnvagnar. Ungdomarna i stadsdelen önskar använda lokaler i kulturhuset till olika typer av arrangemang som till exempel danstävlingar, konserter och olika typer av projekt. Förvaltningens överväganden Beslutet att investera i byggandet av ett resursnämndsdrivet kulturhus i Bergsjön angavs i Kommunfullmäktiges budget för Ett fullödigt kulturhus i Bergsjön blir en viktig symbol för stadens arbete med att utjämna skillnader i livsvillkor och en arena för interkulturella möten. Förvaltningen ser också att ett fullödigt kulturhus, med ett rikt utbud och varierad verksamhet, blir en av de katalysatorer som medverkar till att stadsdelens och stadens arbete med att utjämna dagens skillnader bär frukt. Under förstudien har lokalprogrammet vid två tillfällen minskats med sammanlagt 600 kvadratmeter för att klara projektet inom den investeringsram på 125 miljoner kronor som projektgruppen arbetat utifrån. Förvaltningen bedömer att det lokalprogram som Göteborgs Stad Östra Göteborg, tjänsteutlåtande 9(10)

10 presenteras i förstudien har goda möjligheter att bli en välfungerande byggnad men att det inte längre är möjligt att ytterligare minska ytor generellt. För att minska lokalytan med ytterligare 350 kvadratmeter, som HIGAB bedömer blir konsekvensen av att lyfta in kostnaderna för husets utrustning i projektbudgeten, måste lokalprogrammet och de olika funktionerna studeras på nytt. Förvaltningen bedömer att det är svårt att ytterligare generellt minska lokalprogrammets ytor, utan det är troligt att någon funktion nu måste lyftas bort från kulturhuset. Vilka konsekvenser och risker detta innebär måste utredas noggrant i nästa fas. Förvaltningen bedömer det som viktigt att den nya byggnaden får en byggnadsvolym och utrustning som fullt ut motsvarar de förväntningar som kopplas till ett kulturhus med resursnämndsuppdrag och som svarar mot befolkningens förväntningar. Göteborgs Stad strävar efter att ha ett hela-staden-perspektiv i beslut och verksamheter, i kommunfullmäktiges budget för 2015 anges Tillgängligheten till kultur ska öka. som ett prioriterat mål. Förvaltningen vill poängtera vikten av att se på verksamhet och program på kulturhuset som en del av stadens och stadsdelens arbete för att utjämna dagens skillnader. I budgeten återfinns även följande mening: Kultur bör ses som en investering. Rätten för invånarna att utöva och möta kultur i sin närmiljö är viktig och kulturhusen är viktiga nav för att sprida kulturaktiviteterna i staden. Samverkan Information i FSG och SSG Lokalprojekt Stadsdelsförvaltning Östra Göteborg Ulla-Carin Olsson Stadsdelsdirektör Eeva Bolin Sektorschef Bilaga 1: (Förstudie) Bilaga 2: (Studiebesök) Bilaga 3: (PM alternativ trafiklösning) Bilaga 4: (Delkalkyl alternativ trafiklösning) Göteborgs Stad Östra Göteborg, tjänsteutlåtande 10(10)

11 NOVEMBER 2014 Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön Förstudie

12

13 Förstudie Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön Innehållsförteckning Del 1 Uppdraget Bakgrund Syfte Visioner och mål Förutsättningar Projektorganisation Del 2 Verksamheten Övergripande mål och visioner Bakgrund En dag på Kulturhus Bergsjön Lokalprogram Del 3 Dispositionsförslag 8 ord på vägen Sambandsschema Testlayout Del 4 Teknik Geoteknik Grundläggning och konstruktion VVS- och klimatteknik El-, tele-, data-, transportteknik Akustik Brandskydd Miljökrav Del 5 Ekonomi och genomförande Investeringskostnad Kostnadsbärare Dimensionering Material och ytskikt Area testlayout Kalkyl testlayout Resultat och slutsats ekonomi Bedömda byggnadsytor Huvidtider Risker och osäkerheter

14 Förstudie Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön Uppdraget Uppdraget Bakgrund Higab har av Göteborgs Stad fått i uppdrag att göra en förstude för Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön. I kompletteringsbudgeten för 2013 har Göteborgs Stad avsatt 125 mkr till byggnad av det nya kulturhuset. Verksamheten i det framtida kulturhuset ska drivas av SDF Östra Göteborg. Förstudien föregicks av en lokaliseringsutredning, ledd av Fastighetskontoret, som visade tre möjliga placeringar vid Rymdtorget. Stadsdelsnämnden i Östra Göteborg beslöt att det var platsen kring Rymdtorgets östra entré som skulle utredas vidare för placering av kulturhuset. Syfte Förstudiens syfte är att undersöka och beskriva möjligheten att bygga ett kulturhus i Bergsjön inom det anvisade området vid Rymdtorget, samt att utreda vilken storlek på byggnad som är möjlig inom ramen för investeringen. I förstudien har verksamhetsprogram och byggnadens innehåll preciserats. Koncept för funktionssamband, plandisposition och byggnadsvolym har utretts och prövats. Förstudien syftar ej till att ta fram ett gestaltningsförslag för byggnaden. Detta planeras att göras i en arkitekttävling som kommer att utlysas under 2015, förutsatt att nödvändiga ledningsbeslut om fortsättning tas för Kulturhus Bergsjön som projekt. Visioner och mål Det övergripande målet med kulturhuset är att skapa en ny kulturmötesplats för alla göteborgare, och tanken om ett kulturhus i Bergsjön är något som diskuterats i många år. Detta beskrives mer detaljerat i Del 2, Verksamheten. Som grund för förstudien ligger Behovsutredning dat Förutsättningar Detaljplanen och andra parallella processer Parallellt med arbetet med förstudien för kulturhuset pågår ett flertal andra projekt och programarbeten som på ett eller annat sätt påverkar och påverkas av arbetet med kulturhuset. Jämsides med förstudien arbetas en ny detaljplan fram som ska ge förutsättningarna för en byggnation på platsen. Stadsbyggnadskontoret driver också ett större programarbete i Bergsjön, och en sammanslutning av fastighetsägare driver Bergsjön Båda projekten syftar till att utveckla Bergsjön från en satellitstad med trafikseparering till en levande stadsdel med mer integrerad handel, bostäder och trafik. Projektorganisation Förstudien har arbetats fram i en projektorganisation bestående av styrgrupp, projektgrupp samt konsultgrupp. Styrgrupp Följande personer har ingått i den styrgrupp som har översyn av projektet och dess olika delar: SDF Ö Göteborg Stadsledningskontoret Kulturförvaltningen Higab Projektgrupp Följande personer har ingått i projektgruppen: SDF Ö Göteborg Stadsledningskontoret Fastighetskontoret Stadsbyggnadskontoret Kulturförvaltningen Higab Ulla-Carin Olsson (ordf) Stefan Ziegler Björn Sandmark/Christina Persson Göran Sylvesten Mikael Blom Per Ottosson Eeva Bolin Åsa Schöijer Ann-Charlotte Gustafsson Lovisa Rodhe/Malin Winald Rolf Karlsson Camilla Hagström Therese Axenborg Cornelia Lönnroth Kajsa Wide Konsultgrupp Följande konsulter har varit delaktiga i förstudien: Arkitekt Nyréns Arkitektkontor Konstruktion COWI Geoteknik SWECO VVS-teknik Andersson & Hultmark El/tele/data ELK Brand FSD Akustik Norconsult Kalkyl Wickenberg Byggadministration Förstudiearbetet har letts av Kajsa Wide, projektledare Higab. IINFORMATIONSMÖTE OM KULTURHUSET PÅ BERGSJÖNS BIBLIOTEK INRINGAT OMRÅDE HAR UTRETTS FÖR PLACERING AV KULTURHUSET 4

15 Förstudie Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön Verksamheten Verksamheten Vision och mål för kulturhuset Kulturhuset ska vara en mötesplats som: ger besökarna möjlighet att konsumera, utöva och uppleva kultur tar bort osynliga trösklar och lockar till nya upplevelser är öppet för både professionella verksamheter och amatörkultur skapar interkulturella och generationsövergripande möten verkar som kulturell generator, inspiratör och självklar samarbetspart har en stark lokal förankring har genus-, etnicitets- och mångfaldsfrågor tätt integrerade i det vardagliga arbetet Kulturhuset ska vara en byggnad: där design och funktionalitet möter framtidens högt ställda ekologiska, ekonomiska och sociala krav. där framtidsteknologi skapar möjligheter för virtuella kontakter världen över och för gränsöverskridande kulturellt skapande som sätter Göteborg och Bergsjön på den arkitektoniska kartan där framtidens behov av stadsnära odling, grön rekreation och naturnära upplevelser möjliggörs Bakgrund En önskan om ett kulturhus i Bergsjön har funnits länge. I början av 1970-talet öppnades fritidsgården Mångården på Rymdtorget. Runt 1985 fick huset namnet Kulturhuset och verksamheten fick en inriktning mot bland annat teater, film och utställning. Huset som ägdes av Familjebostäder revs Idén om ett internationellt kulturhus i Bergsjön tog form under Tidningen Vårt Göteborg skrev: Det gäller att ta vara på den internationella kompetens som finns i stadsdelen och göra Bergsjön mer attraktivt och intressant också för andra som inte bor i Bergsjön pågick projektet Konstens Plats i Bergsjön och på Göteborgs Konsthall. Projektet drevs av Göteborgs Stad tillsammans med konstnären och gästprofessorn på Valands konsthögskola, Esther Shalev-Gerz, och lokala konstnärer från Bergsjön och Göteborg. Frågan om ett kulturhus i Bergsjön lyftes på nytt. Under 2007 genomfördes en utredning gällande ett kulturhus i Bergsjön på uppdrag av stadsdelsförvaltningen. Utredningen byggde till stor del på intervjuer med Bergsjöbor. I utredningen konstateras bland annat att Bergsjön behöver lokaler att hyra, vill man ha fest eller något annat så får man hyra i andra stadsdelar. Utredningens grundtanke var att kulturhuset skulle drivas av en förening. En kulturhusförening bildas 2008 och samlar föreningar, företag, organisationer och privatpersoner engagerade i frågan om ett kulturhus i Bergsjön genomfördes en ny utredning på uppdrag av stadsdelsförvaltningen i Bergsjön och Familjebostäder med uppdrag att undersöka hur fler aktörer skulle kunna involveras i kulturhusprojektet startade stadsdelsförvaltningen i Bergsjön ett arbete med att ta fram visioner för Bergsjöns framtida utveckling. Fokusgrupper hördes på fyra olika teman, bland annat mötesplatser, torg och kultur. Här diskuterades hur Bergsjön skulle kunna få ett aktivitetshus som är en neutral plats för alla genomfördes ett omfattande analysarbete av fyra möjliga placeringar av ett kulturhus. Arbetet genomfördes inom EU-projektet Utveckling Nordost. Tanken var att utveckla de redan befintliga mötesplatserna genom om- och tillbyggnad. I maj 2012 beslutade Göteborgs kommunfullmäktige i sin budget för 2013 att Göteborg ska få ett nytt kulturhus och att det ska ligga i Bergsjön. Stadsdelsnämnden i Östra Göteborg har fått uppdraget att leda arbetet för planering av Göteborgs nya kulturhus. BILD FRÅN KULTURFESTIVALEN TELLUS 6 SEPTEMBER 2014 ILLUSTRATION: EKTA. FÖR KULTURHUS BERGSJÖN INOM PROJEKTET UTVECKLING NORDOST 5

16 Förstudie Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön Verksamheten EN VISION En dag på Kulturhus Bergsjön När Kulturhus Bergsjön slår upp sina portar på måndag morgon har det egentligen aldrig varit stängt. Under helgen har det varit keramikworkshop i de öppna verkstäderna och många av deltagarna har stannat kvar till sent på kvällen. Några har dröjt sig kvar i de öppna verkstäderna och fortsatt praktisera sina nyvunna kunskaper medan andra gått ut och lånat en bok i biblioteket och slagit sig ner bland växtligheten på Kulturhusets kvällsbelysta terrass. Så här sent på kvällen är det ingen personal kvar i biblioteket men besökaren är van vid den självservice som råder i det dygnet runt-öppna biblioteket. När personalen kommer till huset klockan åtta på måndag morgon är det som vanligt redan besökare på plats som har tagit för vana att någon gång i veckan förflytta sin frukost till Kulturhuset morgonöppna café. Jag har ingen dagstidning hemma men här kan jag läsa nyhetsmedier från såväl Göteborg som många andra platser i världen både i pappersform och på läsplattor som gratis finns att låna i caféet, säger en nöjd och numera även frukostmätt besökare. Under förmiddagen strömmar människor in och ut ur Kulturhuset och huset fylls med besökare. Många stannar på sin väg in eller ut till vid caféet - husets oas och även en avkopplande plats att sitta och vänta på sin tur till det populära medborgarkontoret ute i Kulturhusets entréhall. Andra går en sväng inom utställningen i husets konsthall. Jag går sällan på utställningar men här är jag varje vecka och i våras ställde jag ut själv med min konstförening. Jag har inte ställt ut något tidigare men nu ska jag skicka in en ansökan för att ställa ut på fler platser, säger en dam i femtioårsåldern som arbetar med grafiktryck. En del av grafiken tryckte jag faktiskt här i huset. Vid elvatiden kommer som vanligt Bergsjöskolan på besök. Några skolor i närområdet har förlagt delar av musikundervisningen i Kulturhusets lokaler. Den här gången är det musikstudion som lockar. Många av ungdomarna har även fått egen passerbricka och producerar numera såväl sin egen som sina vänners musik i lokalerna. Fast just den här dagen arbetar de med slutmixen av inspelningen av ett liveframträdande som ägde rum i arrangemangslokalen för en månad sedan och där en del även kommer att sändas i P4. I ett närliggande rum pågår även där undervisning. Den här gången är det Göteborgs konsthögskola Valand som har en föreläsning om konst i det offentliga rummet och vad utemiljöer, natur, odling, park och trädgård kan betyda för människors livskvalitet, trivsel, hälsa och välbefinnande. Kursen är inriktad på mötet mellan stad och landsbygd. Östra Göteborg bjuder på en unik miljö och vi vill utforska hur en konstnärlig erfarenhet och upplevelse kan möta en landskaplig erfarenhet och upplevelse. Några av våra studenter har även börjat engagera sig i den förening som har hand om Kulturhusets rum för mat och odling, säger Liv Karlsson som är kursansvarig. Klockan ett fylls kulturhusets foajé med barn i åttaårsåldern. En lite stressad lärare gör sitt bästa att för att samla sin klass som stundom sitter och stundom leker kurragömma mellan de utställningsskärmar som står uppställda i foajén. En av skådespelarna från den teatergrupp som denna dag gästspelar på Kulturhuset öppnar dörren. Barnen samlar sig och sneglar nyfikna in i den mörklagda arrangemangslokalen. Någon minut senare lägger sig åter lugnet i foajén. Det varar emellertid inte så länge utan klockan tre är den åter fylld med människor. Nu är besökarna några år äldre. Det är dags för Kulturhusets dagliga friskvårdsaktiveter i Kulturhusets blackbox. Idag bjuds det på gympapass. Tidigare gick jag bara till affären men nu går jag hit flera gånger i veckan, skrattar en man i sjuttiofemårsåldern. Jag har tidigare känt mig ensam, min fru gick bort för ett och ett halvt år sedan men här får jag chansen att träffa andra och få nya vänner. Vi brukar ta en fika efteråt. Förut besökte jag mest caféet för att spela schack. Knappt hinner den kroppsuppvärmda blackboxen kylas av igen innan den åter fylls med människor. Den här gången av ungdomar i högstadieåldern som ska ha sin dansundervisning med Kulturskolan i Östra Göteborg. De tränar inför den dansföreställning de ska ha i arrangemangslokalen om mindre än en vecka och många börjar bli nervösa. Jag är nervös för det kommer så många jag känner, säger Karim, som började dansa för ett år sedan. Vi har tidigare haft uppvisning på andra platser men aldrig förut med rökmaskin. Läraren säger också att det kan vara svårt att se publiken på läktaren när scenljuset tänds. Det känns både skönt och läskigt. Dekoren har vi tillverkat i vårt rum nere vid ingången. Tidigare har jag bara varit på Radar72 men nu är jag lika ofta här. Klockan halv sju är det trångt nere i caféet. Det brukar det vara vid den här tiden. I ett av hörnen sitter deltagarna i bibliotekets bokcirkel och i en annan del börjar styrelsemedlemmarna i en av Östra Göteborgs många föreningar att samlas. Det är dags för årsmöte. Vi träffas i Kulturhuset varannan vecka. Vi har tidigare inte haft råd med en egen lokal men här har vi fått ett skåp där vi kan förvara våra saker, i lokalen har vi tillgång till projektor och vi kan till och med låna en dator i biblioteket om vi skulle vilja. Men i caféet sitter inte bara bokcirkeldeltagare och styrelsemedlemmar. Det stora flertalet är här för kvällens filmvisning i husets biograf. Det är filmklubben som valt filmen. Jag har alltid varit filmintresserad men jag har inte tidigare varit med och bestämt vilka filmer som ska visas. Jag vet att det finns liknande verksamheter på en del platser i centrum men jag bor i Kortedala och ibland orkar jag inte åka så långt på kvällen. Klockan sju går en stor del av husets personal hem men stora delar av huset stänger aldrig och ibland är det människor i huset långt in på småtimmarna. Jag jobbar nästan alltid kväll men brukar gå hit till de öppna verkstäderna efter jobbet, berättar en kvinna i trettioårsåldern. Egentligen behöver jag mest en datorplats och tidigare var jag i min ateljé men sedan Kulturhuset öppnade sitter jag här istället. Här har jag även tillgång till skrivare och jag och en kille jag träffat här har påbörjat ett nytt projekt som vi hoppas ska utveckla sig till en tidskrift. 6

17 Förstudie Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön Verksamheten Lokalprogram Kulturhus Bergsjön Lokalprogrammet är på cirka m² bruksarea Bruksarea (BRA) omfattar alla ytor i byggnaden utom ytterväggar. 1. Entréfunktioner ca 500 m² 2. Bibliotek ca 800 m² 3. Café/kök ca 150 m² 4. Scen, Bio, Blackbox ca 350 m² 5. Skapande verkstäder ca 215 m² 6. Ungdom ca 55 m² 7. Personallokaler ca 190 m² 8. Odling ca 30 m² 9 Utställning ca 50m² 10 Teknik/biutrymmen ca 290 m² Totalt Program ca 2 630m² (BRA) Programmet har arbetats fram av SDF Östra Göteborg. Utgångspunkt för arbetet har varit behovsutredning dat Därtill har andra önskemål, som kommit fram i medborgardialogen och övriga öppna möten med allmänheten samt med representanter för olika verksamheter som ska bli delaktiga i Kulturhuset, utvärderats och beretts plats. Programmet ligger till grund för dispositionsskisserna. Block 1: Entré, foaje och kommunikation 503 Entré plan 1 (20) Barnvagnsparkering Foaje och kommunikation plan 1 (102) Reception plan 1 (23) Receptionsyta (5 platser) Medborgarkontorets infodisk med arbetsplats Mötesytor med soffa och bord och ståbord / öppet väntrum för medborgarkontor med infomaterial såsom konsumentinformation etc Lekyta på någon kvadrat med pussel, lego etc. Trapphus a, plan 1 (38) Kommunikation plan 2 (149) Foajé plan 2 (133) Exponering och utställning Trapphus a plan 2 (38) Block 2: Bibliotek 800 Dagstidningar, tidskrifter, internet, 16 publika datorer (placeras nära entrén) (38) Biblioteksexpo (placeras nära entrén) (22) Bibliotek plan 1 (342) Trappa c plan 1 (18) Bibliotek plan 2 (378) Trappa c plan 2 (18) Studierum (20) Rum för vuxna i lärande (VIL) Mötesrum (24) Innehåll Bibliotek: - Förråd - bokmagasin (ca 15 m 2 ) - Böcker - Film - Musik - Tv-spel och spela tv-spel - Plats för exponering - 34 sittplatser på vuxenavdelning - 21 sittplatser på barnavdelning - 8 studieplatser - 4 publika datorer varav en på barnavdelningen - 1 st studierum - 2 grupprum - 1 informationsdisk - 1 lånedisk på entréplan - 1 infodisk på varje övrigt plan - 1 utlåningsautomat - 1 återlämningsautomat - Återlämningshyllor i anslutning till återlämningsautomaten - Sagorum för stora och små Möjlighet till laddning och el ska finnas utspritt på flera ställen i bibioteket 7

18 Förstudie Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön Verksamheten Block 3: Cafe och kök 147 Café 62 Cafe / restaurang sittyta och övrig dekoration Scen Hängningsmöjligheter för utställning Värmerier Kylvagnar Serveringsbänk Tillagningskök för ca 100 portioner per dag 71 Ugn Spis Kylskåp Fryskåp Nedkylning Micro Diskmaskin Bänk med ho Bänk utan ho Överskåp Hyll dubbel Utmatningsband till disk Fettavskiljare Förrådsutrymme Grönsaksskärare Blandmaskin Gryta Omklädning, wc/dusch 14 Block 4: Scen, bio och Blackbox 353 Scenlokal 187 platser 240 Mobilt gradängsystem Ljud Ljus + belysningsrår Flygel/piano Hörslinga Draperier Mörkläggningsgardiner Ihopfällbara bord Ihopfällbara stolar Projektionsduk Konferensljud Kontrollrum (30 m 2 ) Förråd (under kontrollrum ca (30 m 2 ) Förråd Ventilerat maskinrum för bio (med medhörning) Blackbox 72 Blackbox ljud Blackbox ljus Draperier Loger 41 Block 5: Skapande ytor - Verkstad, övning, studio, projektrum 217 Verkstad/ateljé 54 Rum 1: 5 datorer Rum 2: Brännugn 2 st drejskivor Rum 3: Täljhäst för täljning Snickarbänk med verktyg Rum 4: 5 symaskiner Måla/skapa med händer Pyssel, 5 st lödstationer, stickning etc. Repmaskin Pins, screentryck etc Förrådsutrymmen Projektrum 1 25 Mötesrum med bord stolar och projektor Projektrum 2 32 Datorplatser Mötesrum med kök 34 Studio/övning 72 Studio (25) Kontrollrum (25) Bild/övning (30) 8

19 Förstudie Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön Block 6: Ungdom 53 Ett kvadratiskt rum Fönster ut Även fönster in i huset fast med mörkläggning Ljudisolering Möjlighet till vatten, el Trefas-uttag Bra golv som är tåligt linolium Möjlighet till mörkläggning Dimbar belysning Riktig vask för svabba och tvätta Utsug Ganska nära entrén men inte en separat ingång Block 8: Odling i växthusmiljö 31 Odlingsutrymme Vatten Block 10: Biutrymmen 246 Teknik (56) Inlastn., verkstad, frd, kontor (54) Förrråd - kontorsförråd Städ/förråd (15) Wc plan 1 (33) Soprum (24) Wc plan 2 (24) Fläktrum (80) TOTAL YTA m 2 Block 7: Utställning 49 Skärmar, belysning etc. Block 9: Personal 191 Tyst mötesrum (4,5) Tyst mötesrum (4,5) Kontorslandskap (18 kontorsplatser) (101) Vilrum (9) Kopiering (5) Omklädning (7) Lunchrum (60) 9

20 Förstudie Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön Dispositionsförslag 8 ord på vägen... STUDIO/ ÖVNING Transparens: Byggnaden ska andas transparens och känns välkomnande verksamheten i byggnaden är synlig utifrån och livet utanför byggnaden kan betraktas inifrån. Välkomnande: Alla ska känna sig lika välkomna till Kulturhuset. Flexibilitet: Utvändigt definieras byggnadens skal invändigt kan gränserna vara mer flexibla med utrymmen som kan krympa och svälla över dygnet och med tiden. UNGDOM UTSTÄLLNING SKAPANDE VERKSAMHET PROJEKTRUM MÖTESRUM M. KÖK SCEN Arrangemang Bio Dans Fest VERKSTAD LOGER Livfullt: Genom entrén kommer man direkt in i den levande verksamheten - viktigt att ingen yta upplevs som död. Orienterbarhet: Viktigt att man har god överblick över husets alla delar och förstår var man ska ta vägen när man kliver in i Kulturhuset. UTOMHUSTORG CENTRALT RUM Entrétorg Reception Läsyta Expo Trappa/hiss WC/kapprum PERSONAL BLACKBOX Annonsering: Viktigt att byggnaden annonserar Kulturhusets agenda tydligt för besökare och förbipasserande, synlighet från östra infarten också viktig. Balans: Bra att det finns balans mellan fasta program som utgör kulturhusets bas och de spontanta aktiviteter som kan uppstå däremellan. CAFÉ/ RESTAURANG KÖK ODLING TERRASS Samband mellan torg och byggnad är viktigt de aktiverar varandra. BIBLIOTEK...från förstudiearkitekten 10

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Behovsutredning Kulturhus Bergsjön

Behovsutredning Kulturhus Bergsjön Behovsutredning Kulturhus Bergsjön Många har önskat ett kulturhus i Bergsjön. Idén om ett lokalt förankrat internationellt kulturhus i Bergsjön tog form 2003. Nu ska det bli verklighet, Göteborgs kommunfullmäktige

Läs mer

Framtidens Opaltorg. En ny mötesplats för alla

Framtidens Opaltorg. En ny mötesplats för alla Framtidens Opaltorg En ny mötesplats för alla Opaltorget behöver utvecklas Stadsdelstorg, viktig knutpunkt men det upplevs anonymt, oattraktivt och otryggt. God kollektivtrafik men hållplatsen är otrygg,

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer N /11

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer N /11 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-04-11 Diarienummer N138-0027/11 Sektor Kultur och fritid Michael Göransson Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@xxxxxx.goteborg.se Mötesplats Amhult

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

K U L T U R S T R Å K E T SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14

K U L T U R S T R Å K E T SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14 SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14 KRONOHÄKTET - DISPONIBELT TILLFÄLLIG ANVÄNDNING KULTURSTRÅKET - ÄNGELHOLMS KULTURCENTRUM. Genom att öppna upp och sammanbinda flera byggander skapas förbättrade

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

Kristallentrén. Arkitekturprojekt. - en paviljong i parken. Lunds Konst och Designskola Kristina Block

Kristallentrén. Arkitekturprojekt. - en paviljong i parken. Lunds Konst och Designskola Kristina Block Arkitekturprojekt - en paviljong i parken Lunds Konst och Designskola 2015 PROJEKTBESKRIVNING Arkitekturprojektet går ut på att studera och formge en mindre paviljong där du tar hänsyn till estetik, funktion

Läs mer

Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB

Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB Branäs Fritidscenter AB Branäs 4:22, 4:113 m fl Uppdragsnummer 233.5412 Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Karlstad 2011-11-21

Läs mer

Stora Maräng Stora Maräng

Stora Maräng Stora Maräng Vy från järnvägsbron Vy från gårdsplan mot Storgatan 41.0 36.9 39.0 FUTURUM 38.2 1 44.4 Futurum 43 Folkets hus 3 41 39.8 43.5 43.5 44.0 43.5 36.2 36.3 42 43.3 36.3 36.3 36 STORA MARÄNG NY IN OCH UTFART

Läs mer

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Sida 1 (5) 2016-05-09 Handläggare Susanne Lundström 08-508 033 60 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar

Läs mer

I medborgardialog föreslagna åtgärder för trivsel och trygghet i Östberga - förslag till fortsatt hantering av åtgärdsförslagen

I medborgardialog föreslagna åtgärder för trivsel och trygghet i Östberga - förslag till fortsatt hantering av åtgärdsförslagen Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning Avdelning kultur, fritid och demokrati Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-11-28 Handläggare Åsa Winfridsson Telefon: 08-50814152 Till Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

Läs mer

P 54 Bergsjön 2021 - planering för förnyelse av stadsdelen Bergsjön, Bergsjön 2021

P 54 Bergsjön 2021 - planering för förnyelse av stadsdelen Bergsjön, Bergsjön 2021 Diarienummer: PM 2014-03-31 Bergsjön 2021 Pernilla Hallberg 0706-02 02 02 pernilla.hallberg@veera.se P 54 Bergsjön 2021 - planering för förnyelse av stadsdelen Bergsjön, Bergsjön 2021 Sammanfattning av

Läs mer

PM-GEOTEKNIK. Hammarö, Toverud Ny detaljplan UPPDRAGSNUMMER 2335498 KLARA ARKITEKTBYRÅ AB SWECO INFRASTRUCTURE AB KARLSTAD GEO-MILJÖ.

PM-GEOTEKNIK. Hammarö, Toverud Ny detaljplan UPPDRAGSNUMMER 2335498 KLARA ARKITEKTBYRÅ AB SWECO INFRASTRUCTURE AB KARLSTAD GEO-MILJÖ. PM-GEOTEKNIK KLARA ARKITEKTBYRÅ AB Hammarö, Toverud Ny detaljplan UPPDRAGSNUMMER 2335498 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING ÖVERSIKTLIG KARLSTAD 2012-05-23 SWECO INFRASTRUCTURE AB KARLSTAD GEO-MILJÖ Henrik Falch

Läs mer

Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen

Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2012-11-26 Handläggare: Katarina Borg Tfn 08-508 275 39 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen

Läs mer

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-19 Handläggare: Agneta Stenborg Telefon: 076-12 90 199 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Kultur

Läs mer

Sammanställning från workshop 2013-10-05

Sammanställning från workshop 2013-10-05 2013-11-08 1 (5) Sammanställning från workshop 2013-10-05 Sammanfattning Inom ramen för arbetet med att ta fram ett planprogram för området kring Älta centrum genomfördes en tretimmars workshop den 5 oktober

Läs mer

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2204112000 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN 2014-04-25 JÖNKÖPING GEOTEKNIK UPRÄTTAD AV: GRANSKAD AV: SWECO CIVIL JOSEFINE LINDBERG BJÖRN PETTERSSON

Läs mer

Vision centrumutveckling

Vision centrumutveckling Vision centrumutveckling Habo kommun Antagandehandling 2013-11-28 1. Bakgrund Bostadsförsörjningsplan blir en centrumutvecklingsplan År 2010 beslutade kommunstyrelsen i Habo att kommunen skulle ta fram

Läs mer

Inrättande av lärandecenter och mötesplats i nytt folkbibliotek i Hässelby gård

Inrättande av lärandecenter och mötesplats i nytt folkbibliotek i Hässelby gård HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare SDF: Hans Peters Telefon: 08-508 04 016 Handläggare Kulturförvaltningen: Elisabeth Aldstedt Telefon: 08-508 31 113 TJÄNSTEUTLÅTANDE

Läs mer

Parallella uppdrag för Selma Lagerlöfs torg. Sammanfattning

Parallella uppdrag för Selma Lagerlöfs torg. Sammanfattning Bakgrund Göteborg växer och många vill flytta hit. Därför behöver vi bygga fler bostäder, framför allt på platser där det redan finns kollektivtrafik, vägar, affärer, förskolor och parker. Selma Lagerlöfs

Läs mer

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan samt ett steg i processen och visionen om en hållbar stadsutveckling där

Läs mer

Fritidsverksamhet i Lokstallet, kvarteret Cementen i Limhamn

Fritidsverksamhet i Lokstallet, kvarteret Cementen i Limhamn Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2014-11-27 Vår referens Linda Johansson Planeringssekreterare Linda.Johansson20@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidsverksamhet i Lokstallet, kvarteret

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Inriktning för kultur- och fritidskvarter i Älta centrum

Inriktning för kultur- och fritidskvarter i Älta centrum 2017-01- 20 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KUN 2017/14 Inriktning för kultur- och fritidskvarter i Älta centrum Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar om inriktning av Älta kultur- och fritidskvarter enligt

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Upprustning av Sannadalsparken - genomförandeärende

Upprustning av Sannadalsparken - genomförandeärende HÄGERSTEN - LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SAMH ÄLLSPLANERING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-04-29 Handläggare: Anna Ambjörn Telefon: 08-508 22 048 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Medborgardialog Sjöbo bibliotek

Medborgardialog Sjöbo bibliotek Medborgardialog Sjöbo bibliotek 1 Hur gammal är du? Namn Antal % Yngre än 15 11 13,8 16-20 4 5 21-30 4 5 31-40 9 11,2 41-50 11 13,8 51-60 18 22,5 61-70 13 16,2 71-80 7 8,8 Äldre än 80 3 3,8 Total 80 100

Läs mer

Start-PM. 2012-02-09 Dnr MSN/2011:1439. Kommunstyrelsen

Start-PM. 2012-02-09 Dnr MSN/2011:1439. Kommunstyrelsen 2012-02-09 Dnr MSN/2011:1439 Kommunstyrelsen Start-PM Fråga om detaljplaneändring Nyckelviksskolan, fastigheterna Björkskogen 10 och Frigga 1, stadsdelen Hersby Ärendet Nyckelviksskolan, som bedriver utbildningar

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Entré till stadshuset på markplanet nedanför. Etapp 1 Etapp 2

Entré till stadshuset på markplanet nedanför. Etapp 1 Etapp 2 Cykelleder T Entré till stadshuset på markplanet nedanför T Etapp 1 Etapp Gård T Nya Torg Nya gator Översiktsplan Den nya byggnaden spelar en aktiv roll i stadsplanen för västra Lund och i projektet att

Läs mer

Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB (Higab)

Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB (Higab) Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB (Higab) INTRESSEANMÄLAN Konstnärligt gestaltningsuppdrag Angereds bad- och isanläggning, Göteborg DEL 1 2011-11-07 Intresseanmälan - konstnärligt gestaltningsuppdrag

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice Stadsdelsdirektörens stab Sida 1 (7) 2015-05-17 Handläggare: Marie Khoury 08 508 18 042 Till Farsta stadsdelsnämnd 2015-06-11 Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

Läs mer

Nominerad till Sienna priset 2015 Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson Byggherre: Eskilstuna

Nominerad till Sienna priset 2015 Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson Byggherre: Eskilstuna Nominerad till Sienna priset 2015 Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson Byggherre: Eskilstuna kommun Juryns motivering Torget har formats utifrån

Läs mer

Dialogmöte Exercisheden

Dialogmöte Exercisheden Dialogmöte Exercisheden Anteckningar från möte #1 med allmänheten (21 januari 2017) Varför är vi här? Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till ett antal dialoger kring utvecklingen av Heden på temat Vad

Läs mer

KIL, SÖDRA RUNEVÅL NY OMLASTNINGSSTATION

KIL, SÖDRA RUNEVÅL NY OMLASTNINGSSTATION Kils kommun KIL, SÖDRA RUNEVÅL NY OMLASTNINGSSTATION Geoteknisk undersökning med avseende på ny detaljplan Karlstad 2009-01-26 Uppdragsnummer 233.5046 SWECO Kanikenäsbanken 10 Box 385, 651 09 Karlstad

Läs mer

Utveckling Nordost 2011-2013. Relationskultur Medskapande Sambrukande Grön affärsutveckling Social Ekonomi Kreativa & kulturella Näringar

Utveckling Nordost 2011-2013. Relationskultur Medskapande Sambrukande Grön affärsutveckling Social Ekonomi Kreativa & kulturella Näringar Utveckling Nordost 2011-2013 Relationskultur Medskapande Sambrukande Grön affärsutveckling Social Ekonomi Kreativa & kulturella Näringar Sveriges största EU-projekt inom stadsutveckling Bidra till hållbar

Läs mer

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning

Läs mer

P 54 Bergsjön 2021 - planering för förnyelse av stadsdelen Bergsjön, Bergsjön 2021

P 54 Bergsjön 2021 - planering för förnyelse av stadsdelen Bergsjön, Bergsjön 2021 PM 2013-03-31 Bergsjön 2021 Pernilla Hallberg 0706-02 02 02 pernilla.hallberg@veera.se P 54 Bergsjön 2021 - planering för förnyelse av stadsdelen Bergsjön, Bergsjön 2021 Sammanfattning av projektet Syftet

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Skola i Trönninge 2015-04-07

Skola i Trönninge 2015-04-07 Trönninge Skola utformas som ett Kunskapscentrum, med privata hemvister och gemensamma lokaler som skall vara tillgängliga och avgränsningsbara efter skoltid. Skolan skall erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö,

Läs mer

Scenkonstens hus Dynamiskt kulturhus mitt i staden Ombyggnation av gamla miloverkstaden (nuvarande Överskottsbolaget)

Scenkonstens hus Dynamiskt kulturhus mitt i staden Ombyggnation av gamla miloverkstaden (nuvarande Överskottsbolaget) Ombyggnation av gamla miloverkstaden (nuvarande Överskottsbolaget) Miljö och Ekonomi -Billigare och resurssnålare att bygga om än att bygga nytt -Minskar transporter mellan verksamheter -Samutnyttja lokaler

Läs mer

0376/13 GODKÄNNANDE HANDLING

0376/13 GODKÄNNANDE HANDLING dnr 0376/13 GODKÄNNANDE HANDLING 2016-01-19 PROGRAM FÖR BERGSJÖN SYFTE ÖVERSIKTSPLANEN Programmets syfte är att skapa möjligheter för stadsutveckling och komplettering av bebyggelsen utifrån fokus på social

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför.

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför. 1 Inledning 1.1 VISION, VÄRDEGRUND OCH VERKSAMHETSIDÉ Lindängenbiblioteket ska vara en attraktiv mötesplats som tidigt bygger relationer med närområdets medborgare och stödjer dessa till lärande, utveckling

Läs mer

PM Geoteknik. Beskrivning av geotekniska förhållanden samt grundläggningsrekommendationer. Norra Rosendal, Uppsala 2014-05-22

PM Geoteknik. Beskrivning av geotekniska förhållanden samt grundläggningsrekommendationer. Norra Rosendal, Uppsala 2014-05-22 Beskrivning av geotekniska förhållanden samt grundläggningsrekommendationer 2014-05-22 Kund Uppsala kommun UPK 5100 Ansvar 18011 Box 1023 751 40 UPPSALA Germund Landqvist Tel: 018 727 40 05 Konsult WSP

Läs mer

1. Objekt och uppdrag. 2. Underlag. 3. Utförda undersökningar

1. Objekt och uppdrag. 2. Underlag. 3. Utförda undersökningar Innehållsförteckning 1. Objekt och uppdrag... 3 2. Underlag... 3 3. Utförda undersökningar... 3 4. Befintliga förhållanden... 4 4.1. Allmänt... 4 4.2. Topografi... 4 4.3. Befintliga konstruktioner... 4

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro InTibro Mottagande av besökare Yta för försäljning Receptionsdisk, öppen miljö, ergonomiskt utformad arbetsplats. Konstnärlig utsmyckning och växter som stämmer överens med övrig inredning. Besöksstolar,

Läs mer

TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2015-07-29. WSP Box 8094 700 08 Örebro

TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2015-07-29. WSP Box 8094 700 08 Örebro TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK Örebro WSP Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2 TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS

Läs mer

FAQ nya platser för temporära bostäder

FAQ nya platser för temporära bostäder FAQ nya platser för temporära bostäder 161214 Denna fil kan uppdateras löpande Varför behöver Göteborg fler temporära bostäder? Nu kommer de nyanlända göteborgare hit som anvisats till Göteborg. Det är

Läs mer

Behov av kultur- och fritidsverksamhet i Rosendal

Behov av kultur- och fritidsverksamhet i Rosendal KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Hansson Johanna 2017-03-07 KTN-2017-0057 Sjöblom Gunilla Sörås Staflin Pia Kulturnämnden Behov av kultur- och fritidsverksamhet i Rosendal Förslag till

Läs mer

Behov av förskola och skola på nordvästra Kungsholmen Hemställan från Kungsholmens stadsdelsnämnd

Behov av förskola och skola på nordvästra Kungsholmen Hemställan från Kungsholmens stadsdelsnämnd PM 2008:52 RIV (Dnr 322-3817/2006) Behov av förskola och skola på nordvästra Kungsholmen Hemställan från Kungsholmens stadsdelsnämnd Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Hemställan

Läs mer

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88)

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2016-01-20 Vår referens Caroline B. Le Bongoat projektledare caroline.lebongoat@malmo.se Tjänsteskrivelse Ann Bergström enhetschef ann.bergstrom@malmo.se Remiss

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

Strategiska samband Magelungsstråket, Mälaräng och Järvadalen Bakgrund

Strategiska samband Magelungsstråket, Mälaräng och Järvadalen Bakgrund Strategiska samband Magelungsstråket, Mälaräng och Järvadalen Bakgrund Stockholm är en segregerad stad där de sociala skillnaderna mellan stadsdelar och grannskap är stora. En stad för alla måste hålla

Läs mer

och planeringsavdelningen VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

och planeringsavdelningen VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING Strategi- och planeringsavdelningen VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Lena Skott Telefon: 08-508 20 032 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-02-03 SDN 2006-02-16 Dnr 310-023/2006 FÖRSLAG TILL STRATEGI FÖR AGENDA

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN. Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning. PM, Geoteknik

CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN. Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning. PM, Geoteknik PM Vår referens/nr 139223 CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning PM, Geoteknik G:\\GoI\Uppdrag Gbg\139223 Canningområdet\Text\Canningområdet PM sammanfattning

Läs mer

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Vån 4, 173 kvm, Centrum Östra Hamngatan 52, vån 4 Centrum Ledig yta: 173 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 8 14 Tillträde: Omgående Utsikt Historia Buss 20 m Nyrenoverad

Läs mer

Härryda kommun, Förskola Önneröd PM beträffande geotekniska förhållanden

Härryda kommun, Förskola Önneröd PM beträffande geotekniska förhållanden Härryda kommun, Förskola Önneröd Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare: Härryda Kommun Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar Lisa Pålsson Uppdragsnr: 103 24 54 Filnamn och sökväg:

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Förtätning - folkhälsa Carl Welin Stadsbyggnadskontoret Malmö stad

Förtätning - folkhälsa Carl Welin Stadsbyggnadskontoret Malmö stad Förtätning - folkhälsa Carl Welin Stadsbyggnadskontoret Malmö stad carl.welin@malmo.se Regional motor för grön tillväxt och sysselsättning UTMANINGAR befolkningstillväxt social balans plats för samhällsservice

Läs mer

Visioner och möjligheter

Visioner och möjligheter Visioner och möjligheter I området där Folkets hem finns idag, skapas en liten park och en grön parkering. Cykelbanan från öster kopplas ihop med parkeringen och den allé som leder ner till Ovanåker Kulturum.

Läs mer

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015.

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015. Idéer och värden Dokumentation från visionsworkshopar om Älvsjö Örby februari/ mars 2015. Bakgrund Stockholm växer. Ett politiskt löfte finns om att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030. Älvsjö är

Läs mer

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås - Framtid Vallås Utvecklingsprogrammet beskriver den gemensamma framtidsbilden och viljeinriktningen för Vallås. Programmet har tagits fram i dialog med invånare,

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Uppsala kommuns framtida konstverksamhet och lokalisering av Uppsala konstmuseum

Uppsala kommuns framtida konstverksamhet och lokalisering av Uppsala konstmuseum KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Sörås Staflin Pia 2016-10-27 KTN-2016-0347 Werkmäster Daniel Rev 2016-11-15 Kulturnämnden Uppsala kommuns framtida konstverksamhet och lokalisering av

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Yttrande över remiss angående Fördjupad översiktsplan för södra Hyllie (samrådsförslag)

Tjänsteskrivelse. Yttrande över remiss angående Fördjupad översiktsplan för södra Hyllie (samrådsförslag) Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (6) Datum 2014-05-28 Vår referens Katarina Carlsson Utvecklingschef Tjänsteskrivelse Yttrande över remiss angående Fördjupad översiktsplan för södra Hyllie (samrådsförslag)

Läs mer

samhällsinformation öppnar hösten 20

samhällsinformation öppnar hösten 20 samhällsinformation öppnar hösten 20 Kulturen ska vara en drivkraft i samhällsutvecklingen och samverkan med lokala kulturföreningar, bildningsförbund, kulturella nätverk och övriga fria utövare ska utvecklas.

Läs mer

Nordhs Mäklarbyrå AB - Svenska Storhus -

Nordhs Mäklarbyrå AB - Svenska Storhus - 2012-11-16 E 18 OSLO E 18 STOCKHOLM KARLSTAD STADSKÄRNA LÄGE: Kvarteret Fanfaren är beläget utefter E18 vid huvudinfarten till Karlstads Centrum. Läget ger ett kraftfullt annonsläge alldeles intill genomfartsleden,

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18

Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18 Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18 Vån 2, 306 kvm, Centrum Norra Hamngatan 18, vån 2 Centrum Hemtrevliga ytor Ledig yta: 306 m 2 Typ: Antal arbetsplatser: 15 20 Tillträde: Omgående Cykelmöjligheter

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Upprättad av: Sara Jorild Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr: 10148220 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34

Läs mer

prisma Aktivitetshall i Araby-Dalbo, Växjö - Förslag

prisma Aktivitetshall i Araby-Dalbo, Växjö - Förslag prisma Ett aktivitetscenter; en plats för fysisk aktivitet på alla nivåer för alla åldrar utan krav på prestation och öppen för alla. I vårt förslag har vi försökt ta fasta på just denna öppenhet och skapat

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

Ulls hus Campus Ultuna

Ulls hus Campus Ultuna Ulls hus Campus Ultuna Välkommen till Ulls hus på Campus Ultuna Den generösa innergården blir en grön oas mitt i den nya campusbyggnaden. Vackert beläget vid Almas allé, i anslutning till Undervisningshuset

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

Danderyds Kommun BRAGEHALLEN, ENEBYBERG. PROJEKTERINGS PM Grundläggningsrekommendationer. Uppdragsnummer: 40144. Stockholm 2015-10-21.

Danderyds Kommun BRAGEHALLEN, ENEBYBERG. PROJEKTERINGS PM Grundläggningsrekommendationer. Uppdragsnummer: 40144. Stockholm 2015-10-21. Danderyds Kommun BRAGEHALLEN, ENEBYBERG Uppdragsnummer: 40144 PROJEKTERINGS PM Grundläggningsrekommendationer Stockholm ELU Konsult AB Geoteknik, Stockholm Jimmie Andersson Handläggare Johan Olovsson Uppdragsledare

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2011-02-23 Diarienummer: N137-0095/11 Utvecklingsavdelning Astrid Tunås Telefon: 366 20 08 E-post:astrid.tunas @vastra.goteborg.se Svar på remiss angående förslag till Program

Läs mer

Geoteknisk undersökning med avseende på grundläggning, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB

Geoteknisk undersökning med avseende på grundläggning, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB Torsby kommun Torsby 4:33 m fl, Holmeskolan Uppdragsnummer 233.5424 Geoteknisk undersökning med avseende på grundläggning, projekteringsunderlag Karlstad 2011-11-24 Sweco Infrastructure AB Geo- MiljöGruppen,

Läs mer

Fasaden består av platsgjuten betong i två olika nyanser: vitt och grått. Fönster och partier i guldfärgad anodiserad aluminium.

Fasaden består av platsgjuten betong i två olika nyanser: vitt och grått. Fönster och partier i guldfärgad anodiserad aluminium. Vy från GPS-punkt : Kanalgatan, talltorget och det nya resecentret i bakgrunden. Utgångspunkten för förslaget har varit att skapa en gemensam mötesplats för Skellefteåbor och besökare i staden, med det

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING KV. TALLBOCKEN 1, KALMAR ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING 2015-11-12 Upprättad av: Torbjörn Johansson Uppdrag nummer: 15 043 15 043 2015-11-12 Sida 2 av 7 ÖV. GEOTEKNISK UTREDNING BESTÄLLARE KALMAR KOMMUN

Läs mer

2:497, Öckerö Geoteknisk utredning: PM beträffande detaljplan

2:497, Öckerö Geoteknisk utredning: PM beträffande detaljplan Beställare: KB Öarnas Mark Östra Hamnen 17 475 42 Hönö Beställarens representant: Magnus Hansson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar David Rudebeck Uppdragsnr:

Läs mer

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen KUN 2008-11-06 p, 11 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Agneta Olofsson Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

FÖRHANDSKOPIA KULTURHUS BERGSJÖN INBJUDAN TILL ARKITEKTTÄVLING

FÖRHANDSKOPIA KULTURHUS BERGSJÖN INBJUDAN TILL ARKITEKTTÄVLING 2016-04-19 FÖRHANDSKOPIA 2016-04-15 KULTURHUS BERGSJÖN INBJUDAN TILL ARKITEKTTÄVLING Innehåll Innehåll OMSLAGSBILD: VISIONSBILD FÖR RYMDTORGET. ILLUSTRATION AV NYRÉNS ARKITEKTER Inbjudan till arkitekttävling

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Detaljplan PM Geoteknisk utredning

Detaljplan PM Geoteknisk utredning Del av Mjölkeröd 1:1 Tanums kommun Detaljplan PM Geoteknisk utredning Datum: 2008-05-28 Uppdrag: 2260044 Handläggare: Axel Josefson Granskad av: Henrik Lundström Affärsområde Syd Postadress Besöksadress

Läs mer

Klimatdialog 2010 LYSEKIL

Klimatdialog 2010 LYSEKIL Klimatdialog 2010 LYSEKIL klimatdialog 2010 LYSEKIL! På initiativ av Lysekil kommun kommer unga, lokala politiker och engagerade tjänstemän under hösten 2010 tillsammans skapa förslag och projekt kring

Läs mer