Flytande bestånd i Helge en utvärdering. Version 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flytande bestånd i Helge en utvärdering. Version 3"

Transkript

1 Flytande bestånd i Helge en utvärdering Version 3 Viveca Nyström VN arkiv & bibliotek AB, 2015

2 Innehåll 1. Inledning Bakgrund Frågeställningar Metod och avgränsningar 5 2. Sammanfattning 6 3. Utredning & analys Hur har flytande bestånd påverkat låntagarna? Olika låntagargrupper? Hamnar böckerna där de efterfrågas? Hur ser det faktiskt ut? Var stannar böckerna? Har nya arbetsuppgifter tillkommit, eller några arbetsmoment ökat? Har några arbetsuppgifter minskat, försvunnit? Hur har det påverkat inköpsarbetet? Hur har det påverkat katalogarbete/gallring? Hur har det påverkat transportkostnaderna? Har farhågorna besannats? Statistik, utlån och reservationer m m? Kan man se någon skillnad mellan hur större respektive mindre enheter påverkats? Har beslutet att lokalisera vissa medier flytande följts på alla enheter som skulle omfattas av det flytande beståndet? Om inte, varför? Olika etiketter och stämplar, olika genrer. I vilken utsträckning har det betydelse för dels personal som ska sätta upp materialet på hyllorna dels låntagarna? Hur har det flytande beståndet cirkulerat sett till vilken typ av media det är? Utöka med ytterligare medier? Övriga erfarenheter? Rekommendationer 32 VN arkiv & bibliotek AB Fack Tollered

3 1. Inledning Flytande bestånd innebär att medier får stå kvar där de återlämnas, oavsett vilket bibliotek som köpt in dem. Flytande bestånd infördes sommaren 2010 på Helge-biblioteken (biblioteken i Hälsingland och Gästrikland) på initiativ av länsbiblioteket i Gävleborg. Länsbiblioteket lämnade ett bidrag på kronor för inköp av medier på andra språk än svenska, vilket utgjorde grunden för ett flytande bestånd av utländsk litteratur. År 2012 utvidgades det flytande beståndet till att även omfatta deckare och ljudböcker. Dessa kategorier valdes då de lånas ut och reserveras mycket. 1 Målsättningarna med flytande bestånd var att: Öka användarnas tillgång till det samlade mediebeståndet, att man i större utsträckning ser sig som ett bibliotek Skapa en naturlig variation i det lokala bibliotekets utbud av medier Minska transporterna mellan biblioteken Minska den manuella hanteringen av medier Våren 2014 togs beslut i Helges styrgrupp att utvärdera konsekvenserna av flytande bestånd. Syftet var att undersöka om de förväntade målen hade uppnåtts och belysa övriga följder av flytande bestånd, samt lämna rekommendationer för det fortsatta arbetet. Ann Östman, bibliotekskonsulent på Landstinget Gävleborg, kontaktade Viveca Nyström, VN arkiv & bibliotek AB (VNAB) med en förfrågan om att genomföra utredningen. 1.1 Bakgrund Inför läsningen av denna rapport är det bra att vet hur Helge-konstellationen vuxit fram genom åren. Katalogsamarbete inleddes 2007 mellan kommunbiblioteken i Bollnäs, Hofors, Nordanstig, Ockelbo, Sandviken och Söderhamn går Hudiksvall och Ljusdal med går Ovanåker med går Gävle med. 1 Carlsson, T. När det flyter fritt hur funkar det? // Biblioteksbladet 2014:1, s

4 Medier mellan huvudbiblioteken i Gävleborgs län har transporterats två gånger i veckan. Vid varje bibliotek har leverans och hämtning skett vid samma tillfälle. Frekvensen på transporter mellan filialer och huvudbibliotek varierar från kommun till kommun. Medierna läggs osorterade i backar. Leverantören av transporttjänsten sorterar medierna till rätt bibliotek. De kategorier av medier som flyter är: All utländsk skönlitteratur som är böcker (inte daisy, bok&cd etc) Facklitteratur på utländska språk, utom engelska (inte daisy, bok & cd etc). Ett undantag: alla utländska körkortsböcker är flytande, även engelska. Deckare (vuxna) CD-bok (vuxna) Mp3 (vuxna) CD-böcker och Mp3 får på sina ställen i denna rapport heta ljudböcker, då de för det mesta står tillsammans på hyllorna i biblioteket, och ibland kan samma volym vara både en CD-bok och en mp3-bok. 1.2 Frågeställningar Uppdragsbeskrivningen från styrgruppen innehöll en lista på frågeställningar: - Hur har flytande bestånd påverkat låntagarna? Olika låntagargrupper? - Hamnar böckerna där de efterfrågas? Hur ser det faktiskt ut? Var stannar böckerna? - Har nya arbetsuppgifter tillkommit, eller några arbetsmoment ökat? - Har några arbetsuppgifter minskat, försvunnit? - Hur har det påverkat inköpsarbetet? - Hur har det påverkat katalogarbetet? - Hur har det påverkat transportkostnaderna? - Har farhågorna besannats? - Statistik, utlån och reservationer m m? - Kan man se någon skillnad mellan hur större respektive mindre enheter påverkats? - Har beslutet att lokalisera vissa medier flytande följts på alla enheter som skulle omfattas av det flytande beståndet? Om inte, varför? 4

5 - Biblioteken i Helge använder olika former av etiketter och stämplar för att märka sitt material. I vilken utsträckning har det betydelse för dels personal som ska sätta upp materialet på hyllorna dels låntagarna? - Hur har det flytande beståndet cirkulerat sett till vilken typ av media det är: Har deckare, ljudböcker, utländsk skönlitteratur, utländsk facklitteratur (undantaget engelska) haft olika "rörelsemönster"? - Utöka med ytterligare medier? - Övriga erfarenheter? För enkelhetens skull får varje frågeställning ett avsnitt i denna rapport. 1.3 Metod och avgränsningar Tillvägagångssättet för att besvara frågeställningarna har i huvudsak varit kvalitativt. Samtal och intervjuer med bibliotekspersonal har genomförts på biblioteken i Arbrå, Bergsjö, Björksätra, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Los, Ockelbo, Sandviken och Sätra. Antalet anställda som lämnat synpunkter uppgår till ca 20 stycken, i de flesta fall i förberedda intervjusituationer men även spontant ute i biblioteken. 22 stycken användare har också intervjuats. De har fångats upp när de sökt böcker på de hyllor som har flytande bestånd. Syftet var att få en indikation på om låntagare upplever en höjning eller sänkning av kvalitén på utbudet som en följd av flytande bestånd. Intervjuerna varade 2-5 minuter. Nedslag i statistik har gjorts för att på olika sätt belysa resonemang och slutsatser. Behovet av avgränsning har varit tydligast när det gäller hur mycket siffror man ska plocka fram. Antal frågor som kan ställas är obegränsat, och varje statistikuttag erbjuder flera varianter på sammanställningar. Frågan om hur de olika kategorierna cirkulerat (avsnitt 3.13) har inte genomgripande analyserats med hjälp av statistik. Här krävs dels goda kunskaper om statistiska metoder, goda kunskaper om bibliotekssystemet och kännedom om alla parametrar som kan ha påverkat cirkulationen. Några bilder av cirkulationen presenteras och diskuteras i avsnitt

6 2. Sammanfattning Denna utvärdering skulle med hjälp av ett antal frågeställningar svara på om de ursprungliga målen med att införa flytande bestånd i Helge har uppfyllts. Därför sammanfattas här resultatet i relation till målformuleringarna. Öka användarnas tillgång till det samlade mediebeståndet, att man i större utsträckning ser sig som ett bibliotek Flytande bestånd kan öka tillgången för de som besöker ett bibliotek, för de som reserverar är utbudet och sökbarheten i katalogen tillsammans med hämtställets öppettider de viktigaste faktorerna för att öka tillgången till mediebeståndet. Hur många exemplar som finns av populära böcker är också relevant för kötider och därmed tillgång. 22 besökare i bibliotek som sökte självständigt på hyllor med flytande medier intervjuades i denna utvärdering. 2 av dessa kände till det flytande beståndet. 4 stycken tyckte att utbudet förbättrats på senare år, men de var inte medvetna om att flytande bestånd införts. Utlånen av medier på andra språk än svenska har sett till hela Helge ökat sedan Men här finns flera parametrar att ta ställning till: Länsbiblioteket tillför kronor för inköp av medier på andra språk än svenska 2010 Gävle går med i Helge 2012 Bibliotekens egen påverkan på cirkulationen som inlån av depositioner och lån på det personliga arbetskortet (ett lånekort som bibliotekens personal använder när man inte har en låntagarreservation som styr behovet, utan vill reservera böcker av andra orsaker.) Transportvolymerna har ökat med 43 % i Helge sedan 2011, vilket delvis är en följd av att Helge utvidgats och att andelen reservationer kontinuerligt ökar. Det är också en indikation på att låntagarna inte är trogna sitt eget bibliotek när de söker litteratur. Eftersom få användare kan skilja Helge-samarbetet från flytande bestånd och förändringen redan ligger några år tillbaka i tiden, kan man inte klarlägga användarperspektivet i den del av målformuleringen som handlar om synen på Helge-biblioteket. Målet att se sig som ett bibliotek måste därmed avse personalens syn på flytande bestånd och Helge. Bland personalen fanns farhågor inför införandet som bottnar i kampen om det nya. Det är en rivalitet som bygger på att de egna kommuninvånarna, stora som små, skulle missgynnas. 6

7 Flytande bestånd infördes 2010 och 2012, och oron tycks ha lagt sig. Men det flytande beståndet hanteras inte som ett gemensamt bestånd, medierna har olika märkning och etiketter, varje bibliotek ansvarar för inköp och gallring av enskilda exemplar. Helge har inte en övergripande medieplan, så hur man förhåller sig till att stödköpa vid köer eller se till hela Helges behov före det egna bibliotekets behov varierar. Medieplanering är inte heller vanligt förekommande på enskilda bibliotek. Någon mätbar effekt av hur flytande bestånd bidrar till målet att öka användarnas tillgång till det samlade mediebeståndet och att man i större utsträckning ser sig som ett bibliotek har inte kunnat påvisas. Skapa en naturlig variation i det lokala bibliotekets utbud av medier Utbudet av ljudböcker tycks ha ökat på alla bibliotek. Statistiken visar att beståndet i Helge ökat med ca 2000 stycken sedan Bibliotek som inte tidigare haft ljudböcker på hyllorna har fått det som en följd av flytande. Biblioteken har också ett inflöde av litteratur på språk som de inte tidigare haft, men här väljer några att skicka tillbaka de böckerna till det ägande biblioteket istället för att skapa hyllutrymme och nya knubbar. Jämvikten i flödena ut och in i biblioteken är stor. Ändå upplever flera bibliotek att de har en ansamling av deckare. Detta är troligtvis en följd av att nya deckare snabbt får långa köer, samtidigt som Helge-biblioteken gemensamt minskar kötiderna genom kompletteringsköp. När kön är slut vill man inte gallra andra biblioteks exemplar, och de egna exemplaren finns i något annat bibliotek. Gallringen minskar. Det stora antalet dubbletter av deckare på hyllorna i biblioteken är en negativ konsekvens av flytande bestånd och inte ett förbättrat utbud. Viljan att avverka kön till populära titlar kan också påverka målet att skapa en naturlig variation i ett utbud. Deckare riktar sig inte till någon av de prioriterade grupperna i bibliotekslagen, men det finns en konstant hög efterfrågan. Om man möter efterfrågan ökar utlåningen, men det kan också ske på bekostnad av utbud och aktiviteter riktade till prioriterade målgrupper. Den naturliga variationen är en följd av reservationer. Ett problem för bibliotek idag är att man blandar ihop efterfrågan och behov. Vilka behov som faktiskt finns i den egna kommunen eller regionen måste man kartlägga för att kunna identifiera. När medier som inte har funnits på alla bibliotek blir flytande hittar de ut till biblioteken, oavsett storlek. Denna naturliga variation kan dock styras av biblioteken genom att de skickar tillbaka böcker med det så kallade Flytkortet. 7

8 Minska transporterna mellan biblioteken En nedgång i transportvolymer syntes i mätningar En liten ökning syntes igen Helge har valt att 2015 öka turtätheten mellan huvudbiblioteken. Målet att minska transporterna mellan biblioteken är kontraproduktivt, transporterna är en del av det värde som biblioteken erbjuder användarna. De filialer som har få transporter per vecka från kommunens huvudbibliotek kan inte ge samma service till låntagarna som de bibliotek som har täta transporter. De blir också mer beroende av vad som faktiskt finns i biblioteket vid en given tidpunkt, eftersom det handlar om veckor istället för dagar att få in reserverade böcker. Transporterna är också en följd av att användarna ser Helge som ett bibliotek, och vet att det enklaste sättet att dra nytta av det omfattande utbudet är att reservera i katalogen. Det finns inget som pekar på att reservationerna avtar. Konsekvensen är att flytande bestånd i kategorier som har hög efterfrågan borde påverka transportvolymen på längre sikt. För att förstärka den effekten kan ett flytande bestånd utökas med till exempel vissa signum (E och V) som ofta är kurslitteratur, eller någon populär genre. Minska den manuella hanteringen av medier Någon tydlig minskning av den manuella hanteringen har inte kunnat påvisas. Om man inte vid återlämning skickar tillbaka en bok till det ägande biblioteket skapar man ibland nya knubbar och hyllor. Många bibliotek väljer att skicka tillbaka dubbletter och böcker på språk som inte är aktuella för de egna låntagarna. Om man vill uppnå effektivitetsvinster i hantering av medier är det värt att prova mer samordning av inköp, märkning och gallring av deckare. För att hitta rutiner som minskar den manuella hanteringen av medier bör man försöka mäta på detaljnivå hur mycket tid som läggs på att hantera deckare både före och efter införande av till exempel gemensamma inköp, profilköp eller fri gallring i hela beståndet oavsett vem som äger boken. Paradoxalt nog sitter personalens kunskap om böcker till viss del i händerna. Det är lättare att komma ihåg och ha en känsla för en bok som man hanterat. Det enklaste sättet att minska den manuella hanteringen av medier är att satsa betydligt mer på e-böcker. 8

9 3. Utredning & analys 3.1 Hur har flytande bestånd påverkat låntagarna? Olika låntagargrupper? Uppgifter om påverkan på låntagarna har dels hämtats från drygt 20 låntagare, dels från personalen på biblioteken. Tabellen nedan är en sammanställning av användarundersökningen och får utgöra startpunkt för vidare resonemang. Ort Kön Ålder Kategori Känner till flytande bestånd Positiv, negativ, neutral Kommentar Arbrå Kvinna 62 Deckare Nej Positiv De böcker jag vill ha kommer fort (kan vara en konsekvens av förbättrade transporter) Björksätra Kvinna Barn Nej Neutral Pedagog med förskoleklass Gävle Kvinna 37 Deckare Nej Neutral Gävle Kvinna 49 Deckare Nej Neutral Gävle Kvinna 50 Ljudbok Nej Positiv Bättre utbud på ljudböcker i Gävle än i Uppsala Gävle Kvinna 57 Ljudbok Nej Neutral Jag lånar så mycket så jag har ofta läst allt Gävle Kvinna 72 Deckare Nej Neutral Gävle Kvinna 78 Deckare Nej Positiv Bor i Hudiksvall, och tycker att utbudet ökat på båda biblioteken Hofors Kvinna 21 Utl.vux Nej Neutral Bra med Helge-samarbetet, har inte märkt förändring med flytande Hofors Kvinna - Ljudbok - - Har inte tid att svara på frågor, får hjälp av bibliotekarie Hudiksvall Kvinna 14 Utl.vux Nej Neutral Föredrar att läsa på svenska och engelska, men har beställt ordbok och lexikon på tigrinja Hudiksvall Kvinna 15 Utl.vux Nej Neutral Reserverar vid behov med hjälp av personalen Hudiksvall Kvinna 59 Ljudbok Nej Positiv Har noterat att medier kommer från andra bibliotek, tycker att det numera finns mer att välja på Ockelbo Man 69 Utl.vux Nej Neutral Sällan man hittar nåt nytt på engelska. Bra utbud av deckare på svenska. Sandviken Kvinna 74 Ljudbok Nej Neutral Tycker att det man vill ha finns, reserverar ibland Sandviken Man 78 Deckare Nej Neutral Inte reflekterat över böckernas märkning/ursprung ö h t Sandviken Kvinna 70+ Deckare Nej Neutral Lånar även ljudböcker och engelsk litteratur, men har inte märkt någon skillnad någonstans Sätra Kvinna 9 Barn Nej Neutral Ibland hittar vi inget, då beställer vi med hjälp av bibliotekarie 9

10 Ort Kön Ålder Kategori Känner till flytande bestånd Positiv, negativ, neutral Kommentar Sätra Kvinna 9 Barn Nej Neutral Ibland hittar vi inget, då beställer vi med hjälp av bibliotekarie Sätra Kvinna 68 Ljudbok Ja Neutral Bättre utbud på Stadsbiblioteket i Gävle Sätra Man 70 Deckare Nej Neutral Sätra Man 77 Ljudbok Nej Neutral Sätra Man 83 Deckare Ja Neutral Bättre utbud men lång väntetid Figur 3.1:1 Sammanställning av biblioteksbesökares svar Bortfallet är lågt, endast en äldre kvinna i Hofors hade inte tid att svara på frågor. Det är utredarens subjektiva bedömning huruvida respondenten är negativ, neutral eller positiv till flytande bestånd, baserad på några frågor i intervjun. Vissa kommentarer har dock citerats. Av 22 tillfrågade användare känner 2 stycken till det flytande beståndet. Av de 22 personer som svarade på hur de upplevde utbudet på hyllor med flytande bestånd använde ingen ord som utarmat, dåligt eller magert. Däremot kan man inte be respondenterna erinra sig vad de tyckte innan flytande infördes 2010 eller 2012, eftersom man inte kan begära att de utan vidare ska kunna relatera till en upplevelse som ligger flera år tillbaka i tiden. Intervjuundersökningen visade sig också bli en observationsstudie, då det utan större svårighet gick att räkna alla som besökte de utvalda hyllorna. Det tog 8 timmar att på 9 bibliotek fånga upp 23 låntagare. I tabellen ovan finns endast 8 bibliotek. I ett besökt bibliotek kom ingen låntagare till de utvalda hyllorna under en timme. I Sandviken kunde studien av praktiska orsaker inte pågå i mer än 40 minuter, och då lades 20 minuter istället i Ockelbo. Sandvikens bibliotek var också det enda bibliotek där det var omöjligt att samtidigt hålla koll på besökare vid alla hyllor med flytande bestånd, så där kan en eller ett par möjliga respondenter ha undgått intervjuundersökningen. Sammanfattningsvis kan man säga att besöksfrekvensen vid dessa hyllor var låg, men hyllor med ljudböcker och deckare är mest attraktiva. Intervjuer med personalen bekräftar intervjuundersökningens resultat. Några kommentarer: De egna låntagarna reflekterar inte så mycket kring flytande, de har synpunkter på långa köer och väntetider. Filialernas låntagare har inte sämre kunskap om hur man reserverar, men kanske äldre HelGebibliotek har kunnigare låntagare. 10

11 Tror inte att flytande uppfattas av besökare, det är inte begripligt för allmänheten. Låntagarna tycker generellt att flytande bestånd är bra. Haken är väntetiderna. Låntagarna uppskattar att det finns deckarhyllor, det hade vi inte tidigare. Vi pratar inte om flytande bestånd med låntagarna, om någon frågar säger vi att biblioteken har gemensamma böcker. I Los bibliotek (Ljusdals kommun) tycker Eli Hynne att låntagarna signalerar ett visst missnöje när det gäller tillgången på deckare. Frustrationen gäller huvudsakligen långa väntetider och svårigheter att hålla ihop serier. Los har flera parametrar som påverkar situationen, som transporter mellan huvudbiblioteket och filialen, anslag för inköp och det faktum att man är ett bibliotek i glesbygden där vissa låntagare bor 4 mil från Los. Eli Hynne tycker inte att korttidslån är en bra lösning, då personer med lång resväg inte har vägarna förbi biblioteket med regelbundna intervaller. När det gäller utbudet i de andra kategorierna som flyter tycker låntagarna att utbudet av ljudböcker har blivit bättre, enligt Eli Hynne. Summering Den låntagargrupp som rimligen borde påverkas av flytande bestånd är de som faktiskt botaniserar i hyllorna, oavsett om de är barn, vuxna, personer med svenska som modersmål eller utrikes födda. I användarundersökningen var få medvetna om flytande bestånd, och ingen uttryckte missnöje. Inte heller personalen har uppfattat signaler om att låntagare påverkas negativt av flytande bestånd. 3.2 Hamnar böckerna där de efterfrågas? Hur ser det faktiskt ut? Var stannar böckerna? Vissa farhågor framfördes inför beslutet att införa flytande bestånd, som t ex att de större bibliotekens böcker skulle stanna hos de mindre biblioteken. Även motsatta farhågor framfördes, att de mindre biblioteken skulle utarma de större biblioteken. I den här studien har 9 bibliotek besökts, både större huvudbibliotek och mindre filialer. Alla har välfyllda hyllor med deckare och ljudböcker. Personalens synpunkter berör ofta problematiken med att ha dubbletter och ännu fler exemplar av samma titel på deckarhyllorna. Ingen tycker att utbudet försämrats. 11

12 När det gäller böcker på andra språk än svenska är förflyttningarna mellan biblioteken inte lika stora som förflyttningarna av deckare och ljudböcker. Om böckerna skickas till ett bibliotek där språket tidigare inte fanns är det inte heller säkert att de står kvar där. Några bibliotek väljer att skicka tillbaka böcker på andra språk än svenska när de låntagare som efterfrågat dem läst dem. Den motsatta situationen kan också uppstå: böcker på språk som man inte trodde lästes i kommunen dyker upp i biblioteket eftersom det faktiskt finns låntagare som reserverat dem. Statistik från några bibliotek 2014 får illustrera hur det flytande beståndet rör sig, se tabeller nedan. Det största biblioteket, Gävle, har ett visst underskott, medan det minsta biblioteket, Los, har ett överskott. Böckerna tycks inte bli stående hos de stora biblioteken. I Gävles fall har man haft det bästa utbudet av litteratur på andra språk än svenska, och det sugs nu ut till övriga bibliotek. Gävle stadsbibliotek 2014 Placeringstyp In Ut Flytande barn, Bilderbok Flytande barn, Pekbok 3 1 Flytande vux Flytande vux, CD-bok 1 3 Flytande vux, Fantasy 2 5 Flytande vux, Science F. 1 3 Flytande barn Flytande vux Flytande vux, CD-bok Flytande vux, Deckare Flytande vux, Fantasy Flytande vux, Magasin 0 1 Flytande vux, mp Flytande vux, Science F. 5 8 Flytande vux, Utlåningsdisk 5 6 Summa: Figur 3.2:1 Flytande lokalisering Gävle

13 Hofors folkbibliotek 2014 Placeringstyp In Ut Flytande barn Flytande barn, Bilderbok Flytande barn, Pekbok 1 2 Flytande barn, Ungdom 6 5 Flytande vux 2 1 Flytande vux, Science F. 2 1 Flytande barn 5 3 Flytande barn, Fantasy 0 1 Flytande barn, Ungdom 1 0 Flytande vux Flytande vux, CD-bok Flytande vux, Deckare Flytande vux, Fantasy 8 8 Flytande vux, Magasin 2 1 Flytande vux, mp Flytande vux, Tecknade serier 0 1 Flytande vux, Utlåningsdisk 2 3 Summa: Figur 3.2:2 Flytande lokalisering Hofors 2014 Los bibliotek 2014 Placeringstyp In Ut Flytande barn Flytande barn, Bilderbok 3 2 Flytande vux 11 9 Flytande vux, CD-bok Flytande vux, Deckare Flytande vux, mp Summa Figur 3.2:3 Flytande lokalisering Los 2014 När det gäller barnböcker på andra språk än svenska styrs efterfrågan inte i huvudsak av barnen själva, om man ser till antal reservationer. Personal kan reservera böcker till förskolor, läsprojekt och andra aktiviteter. Några kommentarer från personalen: 13

14 Biblioteken har mer blivit hämtställen, storläsaren reserverar. Tyvärr ökar också icke avhämtade beställningar. Många barn hämtar inte ut böckerna, de kanske bara kommer till biblioteket med skolan. Deckarhyllan växer. Allt nytt försvinner, men det gjorde det redan när man införde globala lån. Ljudböcker och deckare har aktiva låntagare, andra språk har lägre efterfrågan. Vi har ännu inte skickat tillbaka böcker, utan försökt hålla fast vid grundtanken att böckerna ska stå kvar när kön är slut. Vi har fått skapa mer utrymme till deckare och ljudböcker. Inte riktigt sant att boken stannar där det finns efterfrågan. Det har blivit ansamling av deckare, våra låntagare har lärt sig att reservera och då får vi för mycket deckare i hyllorna. Det är positivt att böcker kan fortsätta att cirkulera när ett bibliotek stänger tillfälligt, till exempel på sommaren. Det blir ganska trångt på deckar- och ljudbokshyllan, där skickar vi tillbaka till ägande bibliotek. Utländsk litteratur utom engelska står bakom disken. Biblioteket skickar tillbaka när de lånats i stället för att göra knubbar och sätta upp på hyllan. Summering Böckerna som ingår i flytande bestånd tycks sprida sig ganska väl mellan biblioteken. Den ansamling av deckare och ljudböcker som de flesta bibliotek upplever måste vara ett resultat av antal inköpta exemplar i hela Helge, och inte att vissa bibliotek utgör slutdestination. 3.3 Har nya arbetsuppgifter tillkommit, eller några arbetsmoment ökat? En arbetsuppgift som kan bli en konsekvens av flytande bestånd är att biblioteket måste expandera utrymme för någon av de flytande kategorierna. Så är situationen för många bibliotek som satt upp snurror när deckar- och ljudbokshyllorna är fulla. När man får böcker på språk som man inte tidigare har kan man välja att sortera in dem med nya knubbar och skyltar, eller skicka tillbaka dem. 14

15 När man gallrar i sitt eget bestånd kan man skicka tillbaka titlar och exemplar som man inte äger. De registreras på Flyt-kortet. En viss framförhållning behövs när biblioteket har aktiviteter som bokcirklar, sagostunder etc. Man kan inte ha samma kontroll på det egna beståndet, utan får reservera de böcker man behöver. Så var fallet även innan flytande infördes, men nu har man i princip ingen aning om vad som finns på den egna hyllan om beståndet är flytande. Summering Några nya regelbundna arbetsuppgifter eller arbetsmoment kan inte sägas ha uppstått som en följd av flytande bestånd. Biblioteken har lite olika rutiner och det arbete som utförs är sedvanliga göromål i ett bibliotek. 3.4 Har några arbetsuppgifter minskat, försvunnit? En förhoppning vid införandet av flytande bestånd var att den manuella hanteringen av böcker skulle minska. I första hand såg man en koppling mellan fysisk hantering och transportvolymer. Det är utmärkt att det finns mätningar av transportvolymer ända sedan 2007, och för alla Helge-bibliotek. Volymen har ökat ända fram till Därefter har den minskat något Söderhamn Sandviken Ockelbo Nordanstig Ljusdal Hudiksvall 4000 Hofors Gävle 2000 Edsbyn (Ovanåker) Bollnäs 0 Figur 3.4:1 Antal transporterade böcker mellan huvudbibliotek i Helge vid mätningar under tvåveckorsperioder

16 Mellan 2008 och 2012 kommer nya bibliotek in i Helge, vilket delvis förklarar den tidigare ökningen. Men det är ändå anmärkningsvärt att staplarna inte växer kartlade konsulterna Annette Johansson och Nils G Storhagen medieflöden och transporter inom Stockholms stadsbibliotek 2. Syftet var att finna förklaringar till varför transporterna ökar samtidigt som Stockholms stadsbibliotek infört flytande bestånd: En allmän reflektion är att medietransporterna påverkas av många olika faktorer, där sambanden mellan bibliotek, transportörer och användare är starka. Om förutsättningar hos en aktör förändras, påverkas de övriga. (s. 3) Avsikterna med det flytande beståndet var att öka användarnas tillgång till det samlade mediebeståndet, skapa en naturlig variation i det lokala bibliotekets utbud av medier, minska transportvolymer och kostnader samt minska den manuella hanteringen av återlämnade medier. Utifrån det logistiska perspektivet går det inte att avgöra om det flytande beståndet i sig bidragit till ökade transportvolymer. Jämförelser före och efter införandet av flytande medier visar enbart marginella förändringar.(s. 3) I en studie från Göteborg 3 av flytande bestånd har samma konsulter granskat transportkostnaderna och skriver: Att volymerna ökar förklaras sannolikt främst av det ökande antalet reservationer. Det flytande beståndet i sig minskar de transporterade volymerna eftersom berörda exemplar stannar kvar där de återlämnas. Detta urholkas till viss del av behovet att jämna ut obalanser genom att skicka överskott till andra bibliotek (s. 24) I Helge är personalens bedömning är att den manuella hanteringen inte direkt minskat. Några mätningar av hur mycket tid som läggs på respektive mediekategori (tidsstudie) har inte genomförts. Att biblioteken inte upplever någon minskad bokhantering som en följd av flytande i samband med transporter kan förklaras av att minskningen är för liten och äts upp av att reservationsviljan hos låntagarna kontinuerligt ökar avseende all litteratur. När man letar efter möjligheter till rationaliseringar i verksamheter så undersöker man vilka aktiviteter som utförs och vilka som kan samordnas, tas 2 Johansson, A. Effekter på bibliotekens interna logistik : en kartläggning av medieflöden och transporter inom Stockholms stadsbibliotek , Johansson, A. Effekter och affekter av flytande bestånd : en analys och utvärdering av flytande bestånd på Folkbiblioteken i Göteborg,

17 bort eller utföras på annat sätt. För att begränsa den manuella hanteringen av medier borde försök göras att samordna hela processen från inköp till gallring av deckare. Då slipper man också funderingar på genrer och märkning. Summering I den här undersökningen har det inte gått att hitta belägg för att några arbetsuppgifter försvunnit eller att man kan lägga mindre tid på vissa moment till följd av flytande bestånd. Den minskning i transportvolym som syns i statistiken kan vara en följd av flytande, men det betyder inte att arbetsuppgifter försvinner eller att hanteringen av fysiska medier minskar. 3.5 Hur har det påverkat inköpsarbetet? Inköpsarbetet är påverkat av flytande, och där finns mycket stort utrymme för medieplanering. Att utgå från hela länets bestånd leder till nya ställningstaganden. Listan på inköpsstrategier varierar, några exempel: de flesta köper från BTJ-häftet (periodisk sammanställning av titlar som kan köpas från Bibliotekstjänst, BTJ) bibliotek som är snabba att göra inköp när BTJ-häftet kommer vet inte hur beståndet i Helge ser ut de som beställer böcker ur BTJ-häftet med några veckors fördröjning har en bra uppfattning om vad som redan finns i Helge vid köp av utländsk litteratur väljer man andra titlar än de som redan finns i Helge facklitteratur på andra språk än svenska är helt efterfrågestyrt det finns ingen uppdelning av språk mellan biblioteken, men när man köper på skolspråken kollar man först vad de andra biblioteken har man kompletteringsköper om kön i Helge är lång prio 1: vad funkar i mitt bibliotek?, prio 2: hur ser kön ut? hela BTJ:s utbud köps i kategorierna CD-böcker och mp3 färre deckare köps in vi stödköper om kön är lång större medvetenhet om köer leder till mer köp av deckare och cd-böcker i mediegruppen har man sagt att små bibliotek kan lämna förslag på inköp av dyra böcker till stora bibliotek stora bibliotek köper in böcker på främmande språk, mindre bibliotek gör det inte. 17

18 Flytande bestånd kan styra inköpsstrategierna i hög grad, beroende på hur man förhåller sig till det faktum att man kanske aldrig kommer att ha boken i sitt eget bibliotek! Några kommentarer: Inköparna förlorar sin identitet (och bokmötena sin betydelse) när de inte kan ha kontroll över ett fräscht bestånd. Nu kan man tycka sig ha en oattraktiv hylla. Generellt så skapar ett starkt efterfrågestyrt utbud ett ur bibliotekariesynpunkt urvattnat bestånd. Bredden försvinner. Visst tillskott sker via Kulturrådets böcker. Vi har slutat köpa biblioteksband! Det var snyggt i hyllan, men nu har vi ändå inte kontroll på det. Biblioteken i Helge har stora variationer i resurstilldelning för inköp av medier. Så har det varit under Helges livstid. Det har tillkommit ett litet tekniskt problem kopplat till flytande bestånd och inköp. Det är mer komplicerat att belägga sina egna exemplar i katalogen. Man måste kontrollera sitt bestånd via två sökingångar (katalogen och mängd exemplar ). Någon tycker att det enklaste sättet att se sina inköp är att gå via BTJ. Summering Flytande bestånd har påverkat inköpsarbetet. Vilka ställningstaganden man gör i samband med förvärv till ett gemensamt bestånd är en värderingsfråga som inte styrs av en övergripande medieplanering. Detta kan få konsekvenser som inte är önskade. En stark känsla av att vilja och kunna hjälpa till i långa köer av deckare kan öka den totala summan som spenderas på den kategorin i Helge. Den andra ytterligheten är att starkt begränsa sina inköp med motiveringen att det är att kasta pengarna i sjön. 3.6 Hur har det påverkat katalogarbete/gallring? Vissa detaljer avseende katalogarbetet har påtalats av bibliotekspersonalen. Om man till exempel ställer böcker i ett närmagasin så kan inte den placeringen kombineras med flytande. Serier har som tidigare nämnts blivit svårare att hålla reda på. 18

19 När det gäller gallring har personalen olika uppfattningar: Svårare att gallra och få överblick Gallring blir krångligare eftersom det inte är ens egna böcker. Vi plockade bort överex fortare när de ingick i vårt eget bestånd (och vi köpte fler ex av samma bok) Gallringen är ett problem. Man gallrar inte andras böcker, man skickar tillbaka fast det är emot grundidén. Svårt att ta ansvar för gallring, det är ju allas böcker, även om varje bibliotek köper in Gallringen har blivit enklare, inköpen svårare. Det är lättare att gallra när man ser att boken finns på andra ställen. Också lite svårare att hålla reda på serier, men det kanske inte påverkar låntagarna På biblioteken kunde man konstatera att deckarhyllorna och ljudbokshyllorna är mer än välfyllda på alla bibliotek som besöktes. Ett nedslag i statistik över återsända på Flyt-kortet visar att orsaken till att man skickar tillbaka böcker till det ägande biblioteket vanligtvis är att man vill få ner antalet volymer på dessa hyllor (dubbelex eller fullt i hyllan), se tabell. Bibliotek, period Antal återsända (ej till filial från Hb) Orsak Annan orsak Alfta deckare 95 % dubbelex 5 % ej behov Alfta utländsk litteratur 77 % dubbelex eller fullt i hyllan 23 % ej behov Alfta ljudböcker 96 % dubbelex eller fullt i hyllan 4 % ej behov Ljusdal deckare 85 % dubbelex eller fullt i hyllan 15 % lagning/gallra Ljusdal ljudböcker 93 % dubbelex eller fullt i hyllan 7 % ej behov/lagning Figur 3.6:1 Statistik över återsända på Flyt-kort från Alfta och Ljusdal (manuellt förd) Enligt uppgift skickas ca volymer med Flyt-kortet varje år. Frågan man som utredare ställer sig är ä varför inte alla bibliotek borde kunna tillåtas gallra i det gemensamma beståndet. Den första invändningen är naturligtvis att flytande bestånd ännu så länge är en försöksverksamhet. Om försöket avbryts så måste varje bibliotek vara garanterade att få tillbaka sina böcker. I de fall frågan om gemensam gallring tagits upp i intervjuer har svaren varierat från att det vore fullt möjligt till att det är otänkbart. Flera bibliotek för statistik över vilka böcker i biblioteksystemet och på hyllan som de äger, och vilka som är boende. Ett exemplar som är boende står på den egna hyllan eller är utlånat till låntagare i den egna kommunen. 19

20 Här kan man plocka fram siffror på tillväxt av deckare. I januari 2014 ägde Bergsjö bibliotek 992 exemplar i kategorin deckare. I oktober 2014 var man uppe i 1050, en ökning med 6 % på 10 månader. I Ljusdal ägde biblioteket 1233 deckare den 7 maj Den 6 februari 2014 hade det egna beståndet ökat till 1280 exemplar, med ca 4 % på 11 månader. Det är en tillväxt på drygt 100 volymer som behöver hyllutrymme. Ljudböcker har ökat med 5 % mellan 2013 och 2014 (tabell 3.6:2). Innan flytande bestånd infördes fanns inte ljudböcker på hyllan i alla bibliotek, så där kan det finnas mer utrymme för tillväxt. Antal ljudböcker i HelGe Figur 3.6:2 Totalt bestånd av ljudböcker i Helge Summering Att ha flytande bestånd har genererat vissa tekniska problem i katalogarbetet, som borde gå att lösa i samarbete med systemleverantören. Ansamlingen av deckare och ljudböcker på biblioteken är inte en följd av en ojämn fördelning mellan Helges bibliotek, utan resultat av ett försiktigt förhållningssätt till gallring. 3.7 Hur har det påverkat transportkostnaderna? Mellan 2011 och 2014 har volymen som transporterats inte någon koppling till transportkostnaderna. Följande kostnader är bokförda: Budget kr kr kr kr kr Figur 3.7:1 Bokförda kostnader för transporter enligt avtal mellan huvudbiblioteken i Helge Enligt avtalet som gällde till och med 2014 är prisändringarna indexreglerade 4. Det har inneburit en prisökning på 6 % mellan 2011 och Volymökningen under samma period enligt bibliotekets egen statistik som tas ut under 14 dagar per år är 43 % kommer transporterna att öka till 3 dagar i veckan, till ett fast pris som räknas upp varje år. I avtalet regleras körschema, leveransadresser, transportkärl (backar), märkning av böcker och sortering Volymen som transporteras är inte en parameter i klartext, det är i så fall upp till leverantören att göra mätningar och påkalla omförhandling. 4 Ramavtal Bibliotekstransporter inom Gävleborgs län, avtalsnummer

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET...

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 3 2. SKUGGNINGSUNDERSÖKNINGEN... 5 2.1 REDOVISNING

Läs mer

BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering

BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering - Hur gör jag för att få fram? Länsbibliotek i samverkan kommunbibliotek i sydlänen har framfört önskemål om en lathund för statistikuttag i BOOK-IT för bibliotekens

Läs mer

På andra språk än svenska

På andra språk än svenska På andra språk än svenska Inledning Strax efter påsk 2008 skickade Regionbibliotek Västra Götaland ut en enkät till kommunbiblioteken i regionen angående böcker på andra språk än svenska. Ett angeläget

Läs mer

7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1

7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1 7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1 Bibliotek (antal invånare i kommunen) % utrikes födda Uppgiftslämnare Aneby (6 400) 8 % Inger Eriksson Abrinius och Inger Hällfors Statistik

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3 1 Innehållsförteckning Medieplan för Alfta bibliotek 3 Facklitteratur Avdelning A 4 Avdelning B 5 Avdelning C 6 Avdelning D 7 Avdelning E 8 Avdelning F 9 Avdelning G 10 Avdelning I. 11 Avdelning J. 12

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Innehåll: 1. Bibliotekssamarbetet i Norrbotten 2. Nationella och regionala styrdokument 3. Mediesamarbete i Norrbotten 4. Riktlinjer för

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Stadsbibliotekets personal: 2010 2009 2008 Bibliotekschef: 1,00 1,00 1,00 Bibliotekarier: 4,65 4,65 5,40 (Därav skolbiblioteken

Läs mer

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Bakgrund Samarbetet mellan biblioteken i Värmland sträcker sig tillbaka till 2003 då samverkansprojektet Bibliotek Värmland (BV)

Läs mer

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1)

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Antal respondenter: 2458 : 378 Svarsfrekvens: 15,38 % Hur ofta besöker du biblioteket? Hur ofta besöker du biblioteket? Minst en gång i veckan 53 (14,1%)

Läs mer

Övergripande beskrivning

Övergripande beskrivning Axiell ehub 1 Innehåll Övergripande beskrivning... 4 Koppling mot Elib... 5 Katalogposter... 5 Katalogposter från BTJ... 5 Katalogposter från LIBRIS... 6 Inställningar i BOOK-IT för posthämtning från LIBRIS...

Läs mer

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla.

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. MEDIEPLAN FÖR LESSEBOS BIBLIOTEK 2013 Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Innehåll Mål...3 Bakgrund kommun...3

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström

Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström Rebusmöte 2013 04 17 Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström ReBUS gruppens prioriterade punkter med kommentarer 11 & 35

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2006. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2006. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i regionala förutsättningar för kunskapssamhället 1. Inledning Bibliotek för bildning, information och kultur Folkbiblioteken har ett brett uppdrag där huvuduppgifterna är att garantera

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Sociologiska institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap. Låneflöden mellan biblioteken i Umeåregionen

UMEÅ UNIVERSITET Sociologiska institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap. Låneflöden mellan biblioteken i Umeåregionen UMEÅ UNIVERSITET Sociologiska institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap Låneflöden mellan biblioteken i Umeåregionen Frida Håkansson och Mia Juntti Handledare: Olle Persson Utvärdering av informationstjänster

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Inledning Ockelbo kommun Ockelbo folkbibliotek

Inledning Ockelbo kommun Ockelbo folkbibliotek Inledning Ockelbo kommun Ockelbo är en liten kommun med ca 6000 invånare. Av dessa bor ca 3500 i tätorten. Ockelbo kommun beskriver sig självt som smultronstället i Gästrikland : där viltrika skogar och

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1

Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1 Lund 23 februari 2015 Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1 Detta är en steg för steg-handledning för att underlätta arbetet med att bearbeta årsstatistiken i BOOK-IT. Anvisningarna ska ses som ett förslag

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Biblioteksverksamhet Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Riktlinjer 2007 1 Förord En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar med offentliga bibliotek och leds av en engagerad bibliotekarie

Läs mer

Medieplan Finströms bibliotek

Medieplan Finströms bibliotek Medieplan Finströms bibliotek Om kommunen Finströms ligger centralt på Åland och Godby är norra Ålands centralort. I Finström finns: En grundskola åk 1-6, Källbo skola i Godby. I skolan inryms även eftis

Läs mer

Medieplan. för. Vimmerby bibliotek

Medieplan. för. Vimmerby bibliotek Bil 2 Medieplan för Vimmerby bibliotek 2007 Innehållsförteckning Inledning 3 Medieurval.4 Riktlinjer för magasinering 5 Riktlinjer för gallring.6 Nulägesanalys och prioriteringar på våra avdelningar Avdelning

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län Resursbibliotek för döva I Örebro pågår sedan oktober 2001 projektet Resursbibliotek för döva. Initiativtagare

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning

Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning Medieplanering ht 03 2003-11-26 Maja Samuelsson Innehåll: Inledning, mål, nyckeltal...s 2 Plan för vuxenverksamheten...s 4 Jämförande översikt över alla avdelningar...s

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

Folkbiblioteken i. Stockholms län 2005. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Stockholms län 2005. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i s län 2005 regionala förutsättningar för kunskapssamhället 1. Inledning Bibliotek för bildning, information och kultur I takt med en ökande internationell konkurrens inom fler och fler

Läs mer

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 7.1 2015-08-13

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 7.1 2015-08-13 TIPS OCH KÄNDA FEL BOOK-IT version 7.1 2015-08-13 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatv. 4, 224 21 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Klient...

Läs mer

Kulturförvaltningen- nyckeltal

Kulturförvaltningen- nyckeltal Kulturförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Kulturförvaltningen Negativt - Kulturförvaltningen Fler antal aktiviteter för barn och ungdomar än riket och länet Lägre kostnad för den allmänna

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun Biblioteksplan 2009-2012 Laxå kommun Förord Biblioteket har betydelse för medborgarna. Det är inte enbart skolan som står för lärandet utan där har också biblioteket och skolbiblioteken en stor central

Läs mer

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-12-05, nr 8 Närvarande: Boel K. Gustafsson (ordf.) Kristina Haglund (fr. punkt 4) Ulla Jakobsson (sekr.) Anders

Läs mer

PM - statusrapport e-böcker

PM - statusrapport e-böcker 2014-03-28 PM - statusrapport e-böcker Osäker på terminologi och begrepp? Läs gärna dokumentet Frågor och svar om e- böcker! Inledning E-böckerna är mycket populära, under 2013 ökade e-boksutlåningen vid

Läs mer

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Studentenkät 13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Inledning... 3 Antalet respondenter... 3 Grupper bland respondenterna... 3 Jag är... 4 Jag tillhör... 4 Jag är distansstudent...

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Bakgrund Media- & informationsförsörjningen är en av universitetsbibliotekets mest centrala uppgifter. I samband med fusionen känns det därför viktigt att

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer

En rapport om hur kommunerna kan öka efterfrågan på bibliotekstjänster med utgångspunkt i Kulturrådets statistik för 2005

En rapport om hur kommunerna kan öka efterfrågan på bibliotekstjänster med utgångspunkt i Kulturrådets statistik för 2005 En rapport om hur kommunerna kan öka efterfrågan på bibliotekstjänster med utgångspunkt i Kulturrådets statistik för 2005 Mars 2007 SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Box 3127, 103 62 STOCKHOLM Tel: 08-545 132

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kommunens struktur 3. Verksamhetsområden 3.1 Allmänheten 3.1.1 Nuläge och utgångspunkt för fortsatt verksamhet 3.1.2 Framtiden att arbeta för

Läs mer

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET Bokleffe i Älvdalen 1 Det är såklart viktigt att alla människor läser, inte bara unga män. Men denna kategori ligger extra risigt till när det gäller läsning. 2 3 Bokleffe

Läs mer

version 2013-04-24 Regler policy och rutiner för Götabiblioteken

version 2013-04-24 Regler policy och rutiner för Götabiblioteken version 2013-04-24 Regler policy och rutiner för Götabiblioteken Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Syfte 1.2 Ansvarsfördelning 2. Låntagarregister 2.1 Inledning 2.2 Bibliotekskort och beställning 2.3

Läs mer

Regler och rutiner för Götabiblioteken

Regler och rutiner för Götabiblioteken Regler och rutiner för Götabiblioteken antaget vid styrgruppens möte 27 november 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Syfte 1.2 Ansvarsfördelning 2. Låntagarregister 2.1 Inledning 2.2 Bibliotekskort

Läs mer

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Tjänsteskrivelse 2013-04-26 KFN 2010.0031 Handläggare: Maria Lobell Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Sammanfattning Biblioteket har fått i uppdrag att utreda personalsammansättningen (bibliotekarier

Läs mer

DDK i Sigtuna på besök i Jönköping. Vad väntar vi på? www.sigtuna.se

DDK i Sigtuna på besök i Jönköping. Vad väntar vi på? www.sigtuna.se DDK i Sigtuna på besök i Jönköping Vad väntar vi på? www.sigtuna.se Mål Att gå över från SAB till DDK inom Sigtuna kommuns folkbibliotek 2013-06-20 2 Syfte Stegvis DDK-införande i olika delar som berör

Läs mer

Läsfrämjandeplan 2015-2016 för Ovanåkers kommun

Läsfrämjandeplan 2015-2016 för Ovanåkers kommun OVANÅKERS KOMMUN Edsbyns bibliotek Box 17 828 21 EDSBYN Läsfrämjandeplan 2015-2016 för Ovanåkers kommun Samarbete mellan BVC/MVC/familjecentraler och folkbibliotek - Gratisböcker De små barnens bok. BVC,

Läs mer

Bibliotekets personalenkät 2012/13

Bibliotekets personalenkät 2012/13 Bibliotekets personalenkät 2012/13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Frågorna... 3 1. Jag är (ange den egenskap i vilken du oftast är i kontakt med biblioteket):... 3 2. Jag har använt

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Medieplan på Rinkeby bibliotek

Medieplan på Rinkeby bibliotek Medieplan på Rinkeby bibliotek 1. Beskrivning av nuläget. I Rinkeby bodde 2003 16 053 människor, fördelat på 5 099 hushåll, varav 67 % med utländsk bakgrund, i Tensta 17 463, varav 61% med utländsk bakgrund.

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Respondenterna är komvux studerande från Kalmar/Nybro, Växjö/Uppvidinge/Älmhult och Karlskrona/Ronneby/Olofström. 2005 svarade 229 komvux

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Svensk Biblioteksförening Promemoria 2012-06- 15 Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Låntagare ska även i framtiden ha tillgång till kultur och kunskap i olika publiceringsformer och format,

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer

Välkommen till folkbiblioteksstatistiken 2011 avseende år 2010!

Välkommen till folkbiblioteksstatistiken 2011 avseende år 2010! Välkommen till folkbiblioteksstatistiken 2011 avseende år 2010! Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek! Frågorna är i stort sett samma som föregående år. Enkäten ser dock annorlunda ut därför

Läs mer

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Jonna Hahto 27.8.2010 Sammanfattning, översatt av A-S Källund 2 Innehåll Inledning 1 Bibliotekens nationella användarenkät 2010 Bakgrundsuppgifter

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Wilhelm Widmark Stockholms universitetsbibliotek Februari 2003 Kurslitteratur som

Läs mer

Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län. - en kartläggning

Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län. - en kartläggning Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län - en kartläggning Viveca Nyström VN arkiv bibliotek November 2014 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Metod... 4 1.3 Frågeställningar...

Läs mer

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012 Datum: 1114 Sida: 1 (9) Enkät Mariestads Stadsbibliotek 12 Mariestads Stadsbibliotek fick i uppdrag av kulturnämnden att göra en enkät om bibliotekets verksamhet. Enkäten fanns på biblioteket samt kommunens

Läs mer

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Antagen av kommunfullmäktige, x 2010-xx 1 Innehållsförteckning Biblioteksplan för Säffle kommun 3 Inledning 3 Styrdokument 3 Bibliotekets övergripande roll i samhället

Läs mer

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken ett regionalt samarbete Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken i siffror (2014) 459 652 invånare (Linköping, Norrköping,

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

Hur lånar jag på biblioteket?

Hur lånar jag på biblioteket? Bibliotekets startsida / Hur lånar jag på biblioteket? Hur lånar jag på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker, filmer, cd-skivor, tidskrifter och annat. För att låna behöver du ett bibliotekskort.

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov.

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov. HANDLINGSPLAN 2009-2010 1. Biblioteket ska vara skolans informationscentrum Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans

Läs mer

Nyheter i Mikromarc 2.6.1

Nyheter i Mikromarc 2.6.1 Nyheter i Mikromarc 2.6.1 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, oktober 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Websök... 4 Ämnesord... 4 Flytta lån... 4 Uniform titel... 5 Högertrunkering... 5 Övriga

Läs mer

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014 Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande 2 Innehåll UTVECKLING OCH LÄRANDE... 3 SAMMANFATTNING... 3 Mål... 3 Resultat... 3 Föräldrasamverkan och språk...

Läs mer

Medieplan Olofströms bibliotek 2012

Medieplan Olofströms bibliotek 2012 Medieplan Olofströms bibliotek 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen Olofströms bibliotek Datum: 2012-03-02 2 (18) Innehållsförteckning Varför medieplan?... 3 Omvärldsbeskrivning... 3 Geografiskt... 3

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

Välkomna till. användarmöte/konferens för Dewey 2015-04-13

Välkomna till. användarmöte/konferens för Dewey 2015-04-13 Välkomna till användarmöte/konferens för Dewey 2015-04-13 Praktisk information Toaletter Om något händer Fika och lunch Mer information #DDKse15 Välkomna till Lidingö stad hälsans ö tio minuter från Stockholms

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Kramfors Sollefteå bibliotek

Kramfors Sollefteå bibliotek Sommarbokbussen 2007 Kramfors Sollefteå bibliotek 2 Inledning Även sommaren 2007 hade kommuninvånare, sommarboende och turister i Kramfors och Sollefteå kommuner möjlighet att besöka och låna böcker på

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

Regler och rutiner för det gemensamma biblioteksdatasystemet inom Bibliotek Skåne Nordväst

Regler och rutiner för det gemensamma biblioteksdatasystemet inom Bibliotek Skåne Nordväst Regler och rutiner för det gemensamma biblioteksdatasystemet inom Bibliotek Skåne Nordväst Version 2.1 2012-08-28 2012-02-27 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Syfte 1.2 Ansvarsfördelning 2. Låntagarregister

Läs mer

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef Vår vision: På vår förskola

Läs mer

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Region Skåne regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Syfte Vårt syfte med den genomförda enkäten var att skapa en dialog med våra biblioteksanvändare och att skapa positiva

Läs mer

Framgångsrik biblioteksverksamhet

Framgångsrik biblioteksverksamhet Framgångsrik biblioteksverksamhet En rapport om hur kommunerna kan öka efterfrågan på bibliotekstjänster Juni 2012 2 Innehåll Förord 5 Sammanfattning 7 Inledning 8 Regressionsanalys 8 Hur kan man mäta

Läs mer