Verksamhetsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015 2017"

Transkript

1 Verksamhetsplan Svenska Downföreningen Svenska Downföreningen är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening som verkar för att människor med Downs syndrom ska ha samma möjlighet till delaktighet och valfrihet som andra. Verksamheten som genomförs bygger på ideellt och frivilligt engagemang. Våra ledord är Kunskap Gemenskap Möjligheter Kunskap: Vi samlar kunskap och sprider erfarenhet om hur det kan vara att leva med Downs syndrom. Gemenskap: Vi skapar mötesplatser för personer som på olika sätt berörs av Downs syndrom. Möjligheter: Vi för en aktiv dialog och diskussion för att förbättra möjligheterna för människor med Downs syndrom.

2 Innehåll Inledning... 3 Verksamhetsplan Kalendarium och organisation Kalendarium Organisation Ekonomi Statsbidrag Ekonomiskt ansvar och ekonomistyrning Verksamhetsplan Styrelsen Nätverk Arbetsgrupper Fosterdiagnostikgruppen Internationella gruppen Kommunikationgruppen Lägergruppen Skolgruppen Bernt Ung- och vuxengruppen Projekt Arvsfondsprojekt: Barn och unga med Downs syndrom och autismspektrumtillstånd Föräldrastödsprojektet Internationella Downs Syndromdagen Internationell konferens, FN, New York Lidingöloppet / Team 21/lika-o-lika Lika Unika / Glada Hudik Spridning av det nya medicinska vårdprogrammet Stadge- /organisationsförändringsgrupp Tema-dagar/konferenser UPP-priset Årsmötesgrupp Samarbeten

3 Verksamhetsplan Inledning I denna verksamhetsplan presenteras Svenska Downföreningens strategiska inriktning samt konkreta verksamhetsmål för två år framåt. Här redogörs också för hur den verksamhet som säkerställer föreningens fortlevnad i form av finansiering, regelefterlevnad och god ordning bedrivs. En grundbult i föreningens verksamhet är att ge inspiration och visa på möjligheter för människor med Downs syndrom. Vi utgår från mänskliga rättigheter och vill vara en stark röst som pekar på vad våra medlemmar behöver och vad de har rätt till. Däremot gör vi inte sådant som samhället har laglig rätt att tillhandahålla. Vi agerar heller inte i enskilda medlemmars fall. Svenska Downföreningen är en ideell förening som i första hand bygger sin verksamhet på frivilligt engagemang. Gemensamt för alla som verkar i föreningen är att vi utgår från våra ledord Kunskap- Gemenskap-Möjligheter samt att vi agerar i enlighet med föreningens syfte och mål. Mål: Syfte: Svenska Downföreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att människor med Downs syndrom ska ha samma möjlighet till delaktighet och valfrihet som andra. Föreningen skall stödja personer med Downs syndrom, deras familjer, anhöriga och personal, genom att samla och sprida kunskap samt ordna aktiviteter som stimulerar och inspirerar. På årsmötet 2014 uppdrog medlemmarna till föreningens styrelse att utarbeta ett förslag på nya stadgar. På årsmötet 2015 presenteras det nya stadgeförslaget, och om det bifalles av årsmötet påverkas innehållet i verksamhetsplanen. I denna plan finns ibland olika scenarion beroende på vad årsmötet beslutar i frågan om nya stadgar. Verksamhetsmål Under de kommande åren vill föreningen verka för att ett utökat medlemsengagemang. Vi vill ta till vara på våra medlemmars erfarenheter, kunskaper och kompetenser. Föreningen har en bra organisationsmodell, och vi vill arbeta med att ytterligare utveckla och använda denna. Det ska vara okomplicerat och roligt att engagera sig i föreningen. Vidare ska vi förvalta allt det vi redan gör idag. Nedan presenteras föreningens verksamhet de kommande åren utifrån dessa målsättningar. Föreningen har också blivit en alltmer etablerad röst i samhällsdebatten och växer i såväl medlemsantal som verksamhetsområden. Vi är i en fas där vi behöver utveckla vår organisation dels för att säkra kontinuiteten och kvaliteten i verksamheten och dels för att stärka den interna demokratin. Föreningen ska kännas lika nära och angelägen oavsett om man bor i Ystad, Haparanda eller Stockholm.

4 Verksamhetsplan Kalendarium och organisation 1.1 Kalendarium april 2015 Tvärkontakt i samband med årsmötet. Tema: Organisationsutveckling; På väg mot framtiden maj 2015 Babyläger på Tollare folkhögskola september 2015 Lidingöloppet 8-11 oktober 2015 Babyläger på Ljungskile folkhögskola Hösten 2015 Föreningshelg: Tvärkontakt/styrelsemöte samt arbetsoch projektgruppsträffar genomförs under en och samma helg under hösten 21 mars 2016 Internationella Downs syndrom-dagen, Officiell FN-dag Tillkännagivande av UPP-pristagare april 2016 Föreningshelg: - föreningens årsmöte - tvärkontakt för nätverk/lokala föreningar/arbets- och projektgrupper - UPP-prisutdelning 1.2 Organisation Styrelse Styrelsens uppdrag är att leda föreningens och kansliets arbete samt bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat samt säkerställa föreningens långsiktiga utveckling och fortlevnad. Styrelsen har ekonomiskt ansvar för föreningen. Styrelsen väljs av och är ansvarig inför årsmötet. Nätverk/lokala föreningar För att Svenska Downföreningen ska finnas över hela landet har vi våra lokala nätverk. Dessa kan skapas utan någon större formalia; nätverken har inte egna stadgar, styrelser eller årsmöten. Kontaktpersoner för de lokala nätverken godkänns av styrelsen. Ansökningar om bidrag för lokala aktiviteter går genom styrelsen. Nätverken är en bärande del av föreningen då de gör att vi lever över hela landet och skapar möjlighet för medlemmar att träffas lokalt. Om årsmötet 2015 antar styrelsens förslag på nya stadgar kommer föreningen att organiseras som en riksorganisation med lokalavdelningar. Nätverken kommer då successivt omvandlas till lokala föreningar.

5 Arbets-/projektgrupper Arbets- och projektgrupper är våra organ som arbetar med de intresseområden och de aktiviteter som föreningen bevakar och driver. Arbetet i dessa grupper bygger på medlemmarnas engagemang. Grupperna har eget ansvar för sitt arbete och rapporterar till styrelsen. Till sin hjälp med praktiska göromål och viss administration har de kansliet, och i vissa grupper finns en kanslist med. Arbetsgrupper Arbetsgrupper bildas på uppdrag av styrelsen eller genom medlemmarnas initiativ. Grupperna måste ha ett formulerat syfte och godkännas av styrelsen. En arbetsgrupp leds av någon som rapporterar till styrelsen och gruppen kan på uppdrag från styrelsen att t ex företräda föreningen externt, utveckla eller förvalta något åt föreningen. Medlemmar välkomnas att komma med förslag till arbetsgrupper. En arbetsgrupp ska redovisa vad de gjort i föreningens årliga verksamhetsberättelse som sammanställs inför varje årsmöte. Efter årsmötet ska en verksamhetsplan skrivas för kommande år, vilken godkänns av styrelsen. Projektgrupper Verksamheter som kräver en särskild budget och har ett specifikt mål inom en given tidsram organiseras som projekt. Projektgrupper kan ofta vara kopplade till en arbetsgrupp som genomför ett specifikt evenemang inom sitt område. Fondansökningar, sponsring eller annan finansiering ska godkännas av styrelsen. Ett projekt ska ha ett syfte, mål och tidsplan som ska godkännas av styrelsen. För att underlätta för medlemmar att definiera detta finns en projektmall på hemsidan som man fyller i och skickar till styrelsen. Kansli Kansliarbetet leds av en kanslichef som rapporterar till styrelsen. Kanslichefen leder det dagliga arbetet på kansliet. Arbetsgivaransvaret vilar på styrelsen som också ansvarar för att kansliets verksamhetsuppdrag är tydligt för såväl medarbetarna där som för medlemmar. Efter årsmötet ska styrelsen i samråd med kansliet i upprätta en verksamhetsplan med tydliga verksamhetsuppdrag för varje medarbetare. Kansliet stödjer alla instanser ovan och ska bland annat fungera som en administrativ bas, vara tillgänglig för medlemmarna, stötta de lokala nätverken/lokalavdelningarna och ha rutiner för ekonomi och planlagda verksamheter. Kansliet ansvarar även för medlemsregistret och kommunikation som sker genom föreningens hemsida, Facebook, Instagram och medlemsbrevet. Lägerverksamheten och fondansökningar faller också under kansliets uppgifter. 2 Ekonomi 2.1 Statsbidrag Socialstyrelsens bidrag är en förutsättning för föreningens verksamhet i nuvarande form. Lokal föreningsverksamhet ska bedrivas i minst 10 län för att få statsbidrag, varför det är prioriterat att satsa på utveckling och en ytterligare formalisering av lokala nätverk för en fortsatt bred verksamhet. Statsbidrag från Socialstyrelsen gör det t ex möjligt att ha ett kansli och att anlita tjänster för bokföring, redovisning. Föreningen har tack vare Socialstyrelsens verksamhetsbidrag från och med 2011 haft möjlighet att planera sin ekonomi, bl. a med en buffert för att, om det skulle bli nödvändigt, kunna avveckla

6 kansliverksamheten på ett kontrollerat och ansvarsfullt sätt. Vi ska fortsätta att ha en betydande buffert eftersom våra anställda är ett stort ansvar och en mycket viktig investering. Överskott från 2014 flyttas över till buffert för 2015, samt används i verksamheten vid behov, och då efter styrelsebeslut. Bufferten ska täcka uppsägningstider för lokalhyra samt anställd personal. 2.2 Ekonomiskt ansvar och ekonomistyrning En stor del av föreningens medlemsverksamhet ska bedrivas lokalt i våra nätverk/lokalavdelningar. Samtidigt är de en del av en rikstäckande förening med en central styrelse. Detta betyder att styrelsen är ansvarig för alla ekonomiska åtaganden. Att skapa smidiga rutiner för att ge nätverken stor frihet samtidigt som styrelsen upprätthåller god ordning och kontroll på ekonomin är en mycket prioriterad fråga. Ansökningar om bidrag och fondansökningar för riktade aktiviteter måste ske strukturerat och med kontroll, så att redovisningar och revisioner sker enligt utfästa åtaganden. Framförallt lägerverksamheten är beroende av fondmedel. När ett lokalt nätverk vill söka fonder måste styrelsen kontaktas då alla fondansökningar måste ske centralt av föreningen. 3 Verksamhetsplan 3.1 Styrelsen Styrelsen skall: - Fortsätta arbetet med att tydligt definiera föreningens olika organ, när det gäller syfte, ansvar och befogenheter. - tillse att varje arbets- och projektgrupp har en kontaktperson i styrelsen som ansvarar för att arbetsgruppen agerar i enlighet med föreningens mål och vision, samt en sammankallande på kansliet som ansvarar för att arbetsgruppens verksamhet hålls vid liv. - Tillsammans med kansliet upprätta ansvarsfördelning styrelse/kansli. - Utifrån den verksamhetsplan som fastställs på årsmötet skall styrelsen upprättar en verksamhetsplan för sitt arbete. 3.2 Nätverk Nätverken skriver sina egna verksamhetsplaner vilka skickas till kansliets nätverkskontakt. Verksamhetsplanerna ligger sedan till grund för förenings planering och ansökan om länsbidrag för nätverken. 3.3 Arbetsgrupper Fosterdiagnostikgruppen Föreningen tar inte ställning för eller emot fosterdiagnostik eller aborter och representerar ingen speciell politisk eller religiös inställning till fosterdiagnostik. Men vi reagerar starkt på hur fosterdiagnostiken tillämpas, presenteras och lanseras; med bristfällig och obalanserad information till blivande föräldrar, att Downs syndrom pekas ut som målet för fosterdiagnostik vilket förstärker fördomar och stigmatiserar personer med Downs syndrom, och utan diskussion om etiska och

7 moraliska konsekvenser för samhället. Vilket samhällsklimat skapas när antalet födda med Downs syndrom minskar till följd av fosterdiagnostik? Föreningen upplever att modern och relevant information kring Downs syndrom blir allt viktigare med mer utbredd fosterdiagnostik. Den nya metoden (NIPT non-invasive prenatal test) utreds just nu av SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) och en rapport som utvärderar diagnostisk träffsäkerhet, risker, tidsaspekt, etiska/sociala aspekter samt kostnads aspekten beräknas vara klar senare i vår. Svenska Downföreningen har inbjudits att ha synpunkter i rapportframtagningen (språkbruk och formuleringar, möte med SBU tillsammans med SMER (Statens medicinsk-etiska råd). Representanter för föreningen är med på dessa möten (Mickan Lüning, Marita Wengelin, Judith Timoney). Med utgångspunkt i den information vi har idag (bl.a. efter konferensen med Brian Skotko) så anser vi att det är troligt att NIPT kommer att användas även i Sverige på sikt. Eftersom den kan göras så tidigt som i graviditetsvecka 9-10 så ställs nya krav på information här kan Svenska Downföreningen bidra. Arbetsgruppen ska bevaka ovanstående och utifrån det ta fram ett informationsmaterial som riktar sig till gravida som får besked om att de väntar ett barn med Downs syndrom i tidig graviditet (en Svensk variant på understanding a Down syndrome Diagnosis den informationsbroschyr som är framtagen i enlighet den Gold Standard i USA för hur man informerar med stöd till den vårdgivare som ger beskedet) Internationella gruppen Deltagande i informationsutbyte via organisationerna DSI, EDSA och Downs Ed för att kunna sprida internationell aktuell kunskap på hemsidan och i medlemsbrev. Ansvariga för två projekt; Planering och insamling inför kongress i Skottland 2018, planera för deltagande och informationsspridning samt FN-konferensen Kommunikationgruppen Kommunikationsgruppen ger stöd till Svenska Downföreningens kansli, arbetsgrupper och nätverk avseende den gemensamma kommunikationen. Det övergripande syftet med den externa kommunikationen är att bidra till ett högt förtroende för föreningen och för att öka kännedomen och kunskapen om Downs syndrom hos målgrupperna samt påverka målgruppernas attityder i positiv riktning. I gruppen ingår alltid en styrelseledamot och en kanslist. Gruppen har ansvar för föreningens löpande kommunikation såväl intern som extern. Kommunikationsgruppen arbetar på uppdrag av styrelsen med föreningens kommunikation. Arbetet ska vara samordnat och tydligt och syftar till att föra föreningen framåt i enlighet med föreningens långsiktiga mål. Gruppen underlättar och utvecklar den interna styrningen genom upprätthållande av föreningens strategier och regelverk för kommunikationsarbete och kommunikationsplanering. Kommunikationsgruppen stödjer föreningen gällande press, informationsmaterial, visuell identitet, webbplats, sociala medier, utbildningsinsatser samt samordning av föreningens kanaler.

8 Fokus för är att o konkretisera en övergripande kommunikationsstrategi o omstrukturera föreningens hemsida o producera minst 5 medlemsbrev per år o kommunikativt stöd åt Föräldrastödsprojektet samt Skolgruppen o fortsätta satsningen på internkommunikation efter devisen inifrån och ut - en stark kärna och en stark identitet genererar över tid ett tydligt budskap för den externa kommunikationen Lägergruppen Lägergruppen är ansvarig för föreningens lägerverksamhet. Verksamheten kräver väldigt mycket arbete och innebär en stor ekonomisk risk för föreningen. Dock är den en viktig del av föreningens verksamhet och har länge varit den största. Lägren arrangeras med samordning av kansliet och arbetsgruppen är ett viktigt stöd i planeringen. Läger har minskat i efterfrågan senaste åren, pga. att TUFF blivit tillgängligt på vissa ställen för barn med grav språkstörning. Fler läger verkar också erbjudas av andra aktörer, till lägre priser än vad vi klarar av att erbjuda. Habiliteringar verkar också ha förbättrat sitt omhändertagande av familjer på vissa ställen i landet, vilket minskar behovet av att söka gemenskap genom föreningsläger. Arbetsgruppen har till uppgift att formulera mål och tydliga strategier för lägerverksamheten. Efter noga övervägande beslöt arbetsgruppen att Svenska Downföreningen kommer att ta en paus från att anordna teckenläger under 2015 och istället fokusera på att utveckla babylägerverksamheten som är unik för Svenska Downföreningen. Mer krafter kommer också att läggas på att stötta läger som anordnas av de lokala nätverken. Vi hoppas även kunna få till samarbeten med andra lägerarrangörer. Babylägeren är en viktig del av föreningens verksamhet då det är mycket angeläget att ge nya familjer bra förutsättningar och en bra start. Vidare ger det en ingång till engagemang i föreningen. Fondandsökningar görs av kansliet och är en förutsättning för möjligheten att genomföra läger. Babyläger maj, för nyblivna föräldrar på Tollare Folkhögskola i Nacka Babyläger oktober, för nyblivna föräldrar på Ljungskile folkhögskola i Ljungskile Skolgruppen Förskola/skola/utbildning är ett område där våra medlemmar ska kunna ta upp aktuella frågor som gäller de olika obligatoriska skolformerna samt gymnasieskola och förskola. Medlemmarna ska förvänta sig relevant information från föreningen i dessa frågor. Skolgruppen ska bevaka området och tillhandahålla relevant information och kunskap om rätten till utbildning, extra resurser för t ex språkträning samt val av skolform. Skolgruppen skall också bevaka och delta i debatten om skolans utveckling. Föreningen tar inte ställning för eller emot någon skolform, men ska ge föräldrar relevant information om de olika skolformerna, samt vilka rättigheter man har. Skolgruppen har utarbetat en policy för gruppens arbete och det är att skolgruppen ska vara aktiv inom följande områden: myndighetsgranskning, rådgivning, politisk påverkan, debatt och

9 information. I skolgruppen kan projektgrupper inrättas som driver tidsbegränsade projekt inom skolgruppens bevakningsområde. Tillse att det på hemsidan finns relevant information om olika skolformer samt vilka rättigheter man har. Tillse att det finns någon form av kontaktperson/rådgivare som kan besvara medlemmars frågor om skola/utbildning Ung- och vuxengruppen Föreningen behöver utveckla sin verksamhet för ungdomar och unga vuxna. Under 2015 kommer en arbetsgrupp med det uppdraget att starta. 3.4 Projekt Arvsfondsprojekt: Barn och unga med Downs syndrom och autismspektrumtillstånd Föreningen är involverad i ett Arvsfondprojekt där förekomsten av autismspektrumtillstånd hos barn och unga med Downs syndrom kartläggs. Projektet drivs av överläkare Ulrika Wester Oxelgren vid Syndrommottagningen på Akademiska sjukhuset. Syftet med projektet är att det ska resultera i förbättrat stöd till de familjer där dessa dubbla diagnoser konstateras. Under våren 2015 kommer projektet att utvärderas och om utvärderingen är positiv kommer Svenska Downföreningen därefter arbeta med att sprida detta till andra landsting Föräldrastödsprojektet Syftet med projektet är att minimera väntande och nyblivna föräldrars oro och eventuella kris vid beskedet om att deras barn har Downs syndrom. Föräldrastödsprojektet är ett samarbete med fosterdiagnostikgruppen och kommunikationsgruppen. Föreningen avser att samarbeta med Studieförbundet Vuxenskolan och tillsammans med dem bygga en specialanpassad utbildning till blivande föräldrarstödjare. Gruppen ska göra ett välkomstpaket för nyblivna föräldrar, där bland annat en reviderad version av boken Välkommen älskade barn ska finnas med Internationella Downs Syndromdagen Ett projekt som lyder under Internationella gruppen. Internationella Downs syndromdagen infaller 21 mars, som från 2012 också är en officiell FN-dag för Downs syndrom. Vi önskar fortsätta att delta i någon av de samverkansaktiviteterna som anordnas av de organisationer vi är medlemmar i. DSI arrangerar årligen ett internationellt filmprojekt som vi gärna vill och bör delta i Internationell konferens, FN, New York Ett projekt som lyder under Internationella gruppen. FN har en internationell konferens med ett särskilt tema i samband med World Down Syndrome Day. Föreningen avser att skicka två representanter år Lidingöloppet / Team 21/lika-o-lika Föreningen kommer delta i loppet för 4e gången. Det är ett mycket uppskattat evenemang. Föreningens lag heter Team 21 och springer under parollen lika-o-lika. Förslag har kommit från

10 Nätverk Göteborg att genomföra ett likadant evenemang på Göteborgsvarvet som infaller på våren. Det projektet skulle då lyda under Nätverk Göteborg, med samma premisser som för Lidingöloppet. En förhoppning är att skapa en arbetsgrupp som heter Team 21, och som kan vara föreningens organ för idrott och tävlingar Lika Unika / Glada Hudik Föreningen har som mål att inleda ett samarbete med Glada Hudik-teatern i ett projekt som heter Lika Unika. Tanken är att sprida projektet runt om i Sverige och upplysa samt omvärdera synen på intellektuella funktionshinder. Projektet riktar sig till skolungdomar i åldrarna 9-12 år samt personal inom skolan Spridning av det nya medicinska vårdprogrammet Ansvar för att det nya medicinska vårdprogrammet för Downs syndrom blir känt på så bred front som möjligt. Detta sker i samarbete med vården och andra relevanta intressenter Stadge- /organisationsförändringsgrupp Sedan årsmötet 2014 har vi haft en stadgegrupp som har arbetat med att bereda ett förslag om nya stadgar. Om årsmötet avslår förslaget behöver stadgegruppen fortsätta sitt arbete med en omarbetning av detta inför årsmötet Om förslaget antas övergår gruppen till att arbeta med att på ett bra sätt ta föreningen in i en ny organisationsmodell Tema-dagar/konferenser Inspirations- och kunskapsföreläsningar är mycket uppskattat av våra medlemmar och intentionen är att skapa en regelbundenhet kring detta. En vision finns om att föreningen t ex vartannat år organiserar en konferens med ett särskilt tema. Föreningens olika arbetsgrupper skulle kunna turas om att genomföra en sådan konferens utifrån sitt bevakningsområde. Sådana här aktiviteter uppmuntras förstås också i de lokala nätverken som också är välkomna att anordna evenemang som är av intresse för alla föreningens medlemmar UPP-priset UPP-priset delas årligen ut till två personer en med Downs syndrom och en utan Downs syndrom. Priset tillkännages i samband med firandet av Internationella Down Syndrom Dagen och delas ut under en ceremoni i samband med föreningens årsmöteshelg. Priset har under åren blivit allt mer känt och uppmärksammat. Att arbeta med UPP-priset innebär dels ett juryarbete och dels arbetet med själva evenemanget kring prisutdelningen samt att se till att priset får medial uppmärksamhet. Arbetet fördelas i två projektgrupper; jury och evenemang. Mycket viktigt är dock att dessa två arbetar väldigt nära varandra för bästa möjliga resultat. UPP-jury Informera om och marknadsföra UPP-priset inför nomineringsperioden, för att få så många nomineringar som möjligt. Ta emot nomineringar till UPP-priset, samt utse vinnare i varje kategori Författa en motivation till vinnarna Publicitet i samband med Internationella Downs syndromdagen och utdelning av UPP-priset, för att inspirera och visa goda förebilder.

11 UPP-evenemang Skapa ett roligt och meningsfullt evenemang som ger mervärde åt våra medlemmar, hedrar pristagarna och som bidrar till att ge ytterligare tyngd och uppmärksamhet åt UPP-priset Årsmötesgrupp För att säkerställa ett bra årsmöte är det viktigt att det planeras I god tid. Det är bra att ha en grupp med särskilt ansvar för detta. 4 Samarbeten 2015 Föreningen samarbetar med andra föreningar och samhällsaktörer vilka presenteras nedan. FUB - Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Vi ska fortsätta att samarbeta med FUB, som har andra resurser i form av medlemsstöd och möjlighet att samarbeta om projekt. Många av våra medlemmar är också medlemmar i FUB. Spridningen av filmen Välkommen till vår vardag ska också fortsätta i samarbete. SV Studieförbundet Vuxenskolan. Vi har ett samverkansavtal med SV, som framförallt innebär möjligheter att samarbeta om utbildningsinsatser lokalt och att anordna studiecirklar, vilket vi ska fortsätta med. DSI Down Syndrome International. Vi ska fortsätta att vara medlem i DSI. EDSA - European Down Syndrome Association. Vi ska fortsätta vara medlem i EDSA. Undersöka möjligheten och eventuella fördelar med att ingå i ett nationellt samarbetsförbund på sikt. Alzheimersföreningen: Diagnostisering och stöd vid demens hos personer med Downs syndrom.

Senaste nytt från Svenska Downföreningen Mars/April

Senaste nytt från Svenska Downföreningen Mars/April Senaste nytt från Svenska Downföreningen Mars/April 2006 www.svenskadownforeningen.se INNEHÅLL: Ordförande hälsar Lägerverksamhet 2006 Projekt Förskola Kunskapsbankens nya webbsajt SD startar ERFA grupper

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Förslag till nya stadgar varför?

Förslag till nya stadgar varför? Förslag till nya stadgar varför? Svenska Downföreningen fyller i år 13 år. Vi är en ung förening, en tonåring, som har vuxit mycket sedan starten och som fortsätter växa. Tonåren innebär ofta stora förändringar,

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

att fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar till 250 kronor

att fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar till 250 kronor Medlemsavgifter Förslag till avgifter 2016 Styrelsen föreslår stämman att fastställa de anslutna hembygdsföreningarnas medlemsavgifter till SHF till 13 kronor per medlem i de till de regionala hembygdsförbunden

Läs mer

Arbetsformer och delegationsordning för Förbundet Djurens Rätt

Arbetsformer och delegationsordning för Förbundet Djurens Rätt Arbetsformer och delegationsordning för Förbundet Djurens Rätt 1. Inledande bestämmelser De grundläggande bestämmelserna angående riksorganisationens verksamhet, skyldigheter, organisation och regler är

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015

Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015 Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015 Organisation RFSU Halland är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening för sexualupplysning och sexualpolitik som verkar i Hallands län. Lokalföreningen

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2012 Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se Verksamhetsplan 2015 HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015 www.hsoskane.se Sammanfattning HSO Skåne är en samarbetsorganisation för funktionshinderrörelsen i Skåne. 2014 var 37 länsövergripande

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016

Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016 VP PALEMA 2016.docx Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016 PALEMA s ändamål och uppgift, enligt ändamålsparagrafen, är att verka för en förbättrad vård och

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Kongress för Unga Hörselskadade

Kongress för Unga Hörselskadade Kongress för Unga Hörselskadade På årsmötet 2012 lade tre av Unga Hörselskadades medlemmar ett förslag om att införa kongress vartannat år. Förslaget innebär också att styrelsen skulle ha en mandatperiod

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN 1. FYRISGÅRDEN, MÖTESPLATSEN FÖR ALLA 1.1 VERKSAMHETSIDÉ Fyrisgården är en ideell förening som anordnar fritidsaktiviteter med mera för alla åldrar. Verksamheten

Läs mer

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT Rapport fra n projektgruppen med sektion SKKT Deltagare Inga.Lill Sparr RKKT Kamran Nourafkan Lena Morgan Ulla-Britt Lindholm Tanja Wijkmark RKKT Under 2010 och 2011 har diskussioner om ett eventuellt

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Älvkarleby Gymnastikförening. Verksamhetsplan 2016

Älvkarleby Gymnastikförening. Verksamhetsplan 2016 Älvkarleby Gymnastikförening Verksamhetsplan 2016 1. Föreningens mål Erbjuda i första hand barn och ungdomar, träning i gymnastik och i viss mån tävling i truppgymnastik samt utveckla dessa barn och ungdomar

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Verksamhetsplan år 2002-2003

Verksamhetsplan år 2002-2003 SVEROK GÄVLEDALA Sveriges roll- och konfliktspelsförbund GävlaDala-distriktet Verksamhetsplan år 2002-2003 Sverok GävleDala är ett distrikt inom Sveriges Roll- och Konfliktspelförbund, och organiserar

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. 2016:43 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Utvidgning

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län Regionförbundets styrelse 2013-03-18 Överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Klimataktion Stockholms verksamhet utgår från riksorganisationen Klimataktions plattform, stadgar och beslut fattade av dess årsmöte. Verksamhetsplanen

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

11. Kongress för Unga Hörselskadade

11. Kongress för Unga Hörselskadade Heldag, station 1 11. Kongress för Unga Hörselskadade Förslag om kongress vartannat år lagt av Riksstyrelsen. Bakgrund Riksstyrelsen vill effektivisera och skapa ett mer långsiktigt arbete inom Unga Hörselskadade.

Läs mer

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6 Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån de hjärtefrågor vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet kan

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

UPPSALA RÖDAKORSKRETS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015

UPPSALA RÖDAKORSKRETS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015 VISION INGEN SKALL LÄMNAS ENSAM I KRIS ELLER KATASTROF. UPPDRAG VI GER HOPP OCH RÄDDAR LIV I UPPSALA OCH I VÄRLDEN. HUVUDMÅLGRUPPER* ÄLDRE OCH MIGRANTER. ÖVERGRIPANDE MÅL VI ÄR EN RESURSSTARK OCH ENAD

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Verksamhetsplan 2010 Villaägarna i Kungsbacka kommun

Verksamhetsplan 2010 Villaägarna i Kungsbacka kommun Verksamhetsplan 2010 Villaägarna i Kungsbacka kommun Antagen av styrelsen den 2010-03-04 Behandlad på årsmötet den 2010-03-18 Senast reviderad den... 1. Inledning 1.1 Förbundets uppdrag Leverera nytta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Svenska Downföreningen

Verksamhetsberättelse 2013 Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2013 Svenska Downföreningen Svenska Downföreningens Verksamhetsberättelse 2013 1 (23) 1 Svenska Downföreningens verksamhet... 3 2 Medlemmar... 3 2.1 Medlemmar per län... 3 2.2 Medlemskategorier...

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr 802417-6235 Antagen av styrelsen 2016-03-04 Behandlad på årsmötet Senast reviderad 2 (5) Vision Alla ska kunna förverkliga sina småhusdrömmar.

Läs mer

Styrelsens egenskaper och kompetens

Styrelsens egenskaper och kompetens Internt PM Dokumentet skapat Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2012-03-08 2013-08-21 Förbundsvalberedningen 1.2 Stefan Lundberg Styrelsens egenskaper och kompetens 1 (11) Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 1 Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll Verksamhetsplan 2015... 1 Inledning... 3 Beskrivning av verksamheten... 3 Övergripande verksamhetsplan... 4 Kärnverksamhet... 6 1. Sameföreningar och medlemmar... 6 Funktioner...

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande årsmöte för Ideellt Asylstöd i Skåne

Protokoll fört vid konstituerande årsmöte för Ideellt Asylstöd i Skåne Protokoll fört vid konstituerande årsmöte för Ideellt Asylstöd i Skåne Datum: 18 december 2012 Plats: Juridiska fakulteten, Lilla Gråbrödersgatan 4, 222 22 Lund Närvarande: Henning Boström, Maria Lyth,

Läs mer

Proposition nr 1 Medlemsavgift för 2012. Proposition nr 2 Budget för 2011

Proposition nr 1 Medlemsavgift för 2012. Proposition nr 2 Budget för 2011 Proposition nr 1 Medlemsavgift för 2012 Föreningen har inte höjt medlemsavgiften på flera år. Kostnaderna fortsätter dock att stiga och styrelsen gör bedömningen att en liten höjning av medlemsavgiften

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER. Strategisk handlingsplan för inrättande av Kunskapshus

KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER. Strategisk handlingsplan för inrättande av Kunskapshus KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER Strategisk handlingsplan för inrättande av Kunskapshus KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER Strategisk handlingsplan

Läs mer

Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2002

Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2002 Verksamhetsberättelse 2002 Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2002 Innehåll Sidan INLEDNING... 3 Om föreningen... 3 År 2002... 3 MÖTEN UNDER ÅRET... 4 VÅRA SPONSORER... 5 SAMARBETSPARTNER...5

Läs mer

FÖRSLAG till SFOG RIKTLINJER FÖR FOSTERDIAGNOSTIK MED NIPT,

FÖRSLAG till SFOG RIKTLINJER FÖR FOSTERDIAGNOSTIK MED NIPT, 1 FÖRSLAG till SFOG RIKTLINJER FÖR FOSTERDIAGNOSTIK MED NIPT, Frågeställning NON INVASIVE PRENATAL TEST Kan NIPT (cffdna) som icke invasiv metod med hög säkerhet identifiera trisomi 13, 18 och 21 i en

Läs mer

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5 Detta dokument innehåller beskrivning av vilka arbetsgrupper Förbundet Vi Unga har 2015. Vilka övergripande uppdrag de har och de konkreta arbetsuppgifter de har under året. Dokumentet är ett komplement

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

RIKTLINJER för volontärverksamheten i Nacka

RIKTLINJER för volontärverksamheten i Nacka RIKTLINJER för volontärverksamheten i Nacka uppdaterad version december 2016 Nannette Büsgen Koordinator Riktlinjerna är till hjälp för organisationer som tar emot volontärer och ger stöd och vägledning

Läs mer

Verksamhetsplan Uppsala Datavetare 2016

Verksamhetsplan Uppsala Datavetare 2016 Verksamhetsplan Uppsala Datavetare 2016 Innehållsförteckning Verksamhetsplan för Uppsala Datavetare, 2016 3 Inledning 3 Syfte 3 Omfattning 3 Användning 3 Organisationsmål 3 Mål gällande organisationen

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Riktlinjer för landstingets bidrag till länets funktionshinderorganisationer

Riktlinjer för landstingets bidrag till länets funktionshinderorganisationer Riktlinjer för landstingets bidrag till länets funktionshinderorganisationer Antagna av Landstingsstyrelsen 2013-09-03 Innehåll MÅLBESKRIVNING... 3 GRUNDVILLKOR FÖR BIDRAGSANSÖKAN... 3 NYA FUNKTIONSHINDERORGANISATIONER...

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Att vara ambassadör i Hjärnkoll

Att vara ambassadör i Hjärnkoll Detta dokument beskriver riktlinjerna för uppgiften som i kampanjen Hjärnkoll. Det utgör grunden för en gemensam överenskommelse som sluts mellan varje enskild och Hjärnkolls projektadministration under

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av nästan 20 lokalföreningar, med totalt 2500 unga medlemmar. Reacta står upp för att varje barn och ung

Läs mer

Styrelsen ser gärna att medlemmar engagerar sig i projekt och ordnar informella nätverk, samtalskvällar och dylikt.

Styrelsen ser gärna att medlemmar engagerar sig i projekt och ordnar informella nätverk, samtalskvällar och dylikt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2014 Humanisterna Syd organisation Styrelsen ser gärna att medlemmar engagerar sig i projekt och ordnar informella nätverk, samtalskvällar och dylikt. Större aktiviteter (projekt)

Läs mer

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Antagna vid årsmöten 2016-04-23 och 2016-10-15 1. Inledning Män för Jämställdhet (MfJ) är en partipolitiskt och religiöst obunden riksorganisation. 2.

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Verksamhetsplan Rimforsa IF 2015

Verksamhetsplan Rimforsa IF 2015 Verksamhetsplan Rimforsa IF 2015 Verksamhetsidé RIF ska erbjuda barn, ungdomar och vuxna meningsfull fritid i form av olika aktiviteter, där varje individ kan utvecklas tillsammans med andra och efter

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. UPPDRAG...3 3. SYFTE...3 4. MÅL...3 5. EKONOMI...3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER...4 7. RAPPORTERING AV

Läs mer

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet Verksamhetsplan 2016-2017 SPF Seniorerna Bohusdistriktet 1 Mål och inriktning 2016-2017 Vår verksamhetsplan tar utgångspunkt i Mål och Riktlinjer för kongressperioden 2015-2017 som beslöts av SPF Seniorernas

Läs mer

Medlemsavgifter Bilaga 9

Medlemsavgifter Bilaga 9 Medlemsavgifter Bilaga 9 Förslag till avgifter 2016 Styrelsen föreslår stämman att fastställa de anslutna hembygdsföreningarnas medlemsavgifter till SHF till 13 kronor per medlem i de till de regionala

Läs mer

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Strategisk kommunikationsrådgivning

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Strategisk kommunikationsrådgivning SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för Strategisk kommunikationsrådgivning Inledning Stockholms läns landstings (SLL) främsta uppgift är att se till att invånarna i länet

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro 1 (7) Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Inledning Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike, och i varje

Läs mer

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Se bifogad handling.

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Se bifogad handling. PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Se bifogad handling. Distriktsstyrelsen föreslår Distriktsårsmötet att: fastställa verksamhetsberättelsen 2012 PROPOSITION 2013:2 Preliminär verksamhetsplan

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Kompetenskriterier. för chefer i Göteborgs Stad

Kompetenskriterier. för chefer i Göteborgs Stad Kompetenskriterier för chefer i Göteborgs Stad Kompetenskriterier på operativ och strategisk nivå Utveckling av chefskapet i Göteborgs Stad är en strategiskt viktig fråga. Synsättet präglar stadens arbete

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle PROPOSITIONER Riksstämma 2015 Gävle Centralstyrelsen Proposition 1 Centralstyrelsens proposition 1 till 2015 års Riksstämma Ändring av Svenska Blå Stjärnans stadgar antagna 2013 1A) Stadgar Blå Stjärnan

Läs mer