Basutredning. Ärendegång vid. Grundskola och grundsärskola Uddevalla kommun (13)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Basutredning. Ärendegång vid. Grundskola och grundsärskola Uddevalla kommun 2010-10-07 1 (13)"

Transkript

1 (13) STÖDENHETEN Ärendegång vid Basutredning Grundskola och grundsärskola Uddevalla kommun Ärendegång vid basutredningar, Barn och utbildning, Uddevalla kommun, revideras januari 2012.

2 2 (13) Ärendegång vid basutredningar i Uddevalla kommuns grundskola och grundsärskola Innehållsförteckning: Inledning sid 3 Definition av begreppet basutredning och dess innehåll sid 3 Basutredningens syfte sid 4 Initiering och beslut om basutredning sid 4 Genomförande, återkoppling, implementering, uppföljning och utvärdering sid 5 Dokumentation och arkivering sid 6 Ärendegång vid basutredning en översiktsbild sid 6-7 Specialpedagogisk utredning sid 8 Talpedagogisk utredning sid 9 Psykologisk utredning sid 10 Skolsocial utredning sid 11 Medicinsk utredning sid 12 Information till vårdnadshavare inför basutredning sid 13

3 3 (13) Ärendegång vid basutredningar i Uddevalla kommuns grundskola och grundsärskola. Inledning Denna ärendegång har kommit till för att förtydliga begreppet basutredning utifrån skolans pedagogiska uppdrag och ansvar, samt för att göra begreppet basutredning till skolans verktyg i arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd. Det är viktigt att all personal som arbetar inom skolans elevhälsoteam har kunskap om vad en basutredning är, när den ska initieras och vad den ska bestå av, för att på så sätt veta vad som förväntas av varje profession i teamet vid en basutredning. Ärendegången har arbetats fram utifrån Västbus riktlinjer och råd. Ansvaret för pedagogiska insatser för elever i behov av stöd ligger hos rektor och lärare/arbetslag. Innan ett ärende blir föremål för en basutredning har ansvariga lärare/arbetslag, ev med stöd från specialpedagog/elevhälsoteam, gjort en pedagogisk kartläggning och upprättat åtgärdsprogram utifrån denna. Åtgärderna har prövats under en tid och återkommande uppföljningar/utvärderingar har gjorts med vårdnadshavare och elev. Om utvärdering av dessa åtgärder visar att insatserna inte räcker för att ge adekvat stöd till eleven, kontaktar lärare/arbetslag skolans rektor och elevhälsoteam och en specialpedagogisk utredning initieras. Innan den specialpedagogiska utredningen påbörjas måste vårdnadshavare informeras och ge sitt samtycke. Resultatet av den specialpedagogiska utredningen tillsammans med övriga kartläggningar och åtgärder ligger till grund för en basutredning. Definition av begreppet basutredning och dess innehåll En basutredning görs utifrån skolans behov av att få fördjupad förståelse och kunskap om elevens inlärningssituation och behov. Basutredningen har ett pedagogiskt syfte och en frågeställning rörande elevens utveckling, hälsa, inlärning och kognitiva förmågor/svårigheter. När det efter en specialpedagogisk utredning bedöms finnas behov av fördjupad utredning utifrån en pedagogisk frågeställning, initieras och genomförs en basutredning. En basutredning består alltid av fyra delar; en pedagogisk, en psykologisk, en social och en medicinsk del. Om inte alla dessa fyra delar finns med, är det inte en basutredning. Den innehåller en genomlysning av individens egna förmågor och svårigheter, lärandemiljöns resurser och begränsningar, det sociala nätverk som finns runt individen, samt en medicinsk analys och beskrivning. Elevhälsoteamets olika aktörer ansvarar för sin del i basutredningen. Basutredningens frågeställning och elevens situation avgör hur djup analys varje del i basutredningen behöver vara, samt vilka metoder och verktyg som behövs för att svara på frågeställningen. De olika delarna i en basutredning

4 4 (13) kan med andra ord ha olika tyngd och omfattning beroende på frågeställningen. Basutredningens resultat analyseras och beskrivs i ett gemensamt dokument. En basutredning ska alltid utmynna i pedagogiska åtgärder och tillrättalägganden på organisations-, grupp- och individnivå. Implementeringsarbetet av basutredningens resultat är det viktigaste arbetet. Sammanfattningsvis: Det som skiljer en basutredning från skolans övriga utredningar, kartläggningar och bedömningar är att den alltid innefattar de fyra delarna, att den är en mer fördjupad utredning kring en elevs situation utifrån ett skolperspektiv, samt att den innehåller en kvalitativ analys av varje del för sig och en sammanfattande analys av all insamlad information. Resultatet används i det fortsatta pedagogiska arbetet kring eleven. Det är viktigt att komma ihåg att endast ett fåtal av skolans utredningar och kartläggningar leder till en basutredning. Skolhälsovården kan fortfarande genomföra medicinska utredningar som är frikopplade från det pedagogiska systemet. Basutredningens syfte Basutredning är främst ett pedagogiskt verktyg ämnat skolans egna frågeställningar kring enskilda elevers utveckling, behov och tillrättalägganden. Basutredningen kan ha olika syften: Ge fördjupad förståelse och kunskap om elevens behov som underlag för åtgärder i lärandemiljön. Underlag för beslut vid ansökan om plats i särskolan eller specialstödskola. Underlag för remiss till andra vård- och utredningsinstanser (såsom BUP, logoped, barnhabilitering, barnmedicinsk mottagning). Initiering och beslut om basutredning Vårdnadshavares delaktighet och samtycke är en grundförutsättning för att initiera och genomföra en basutredning kring en enskild elev. Inför en basutredning bör ett dokumenterat samtycke av vårdnadshavare finnas. Basutredningen initieras när den specialpedagogiska utredningen visar att det finns behov av en fördjupad utredning. Basutredning kan initieras av följande personer i skolan: Rektor Personal i elevhälsoteamet En basutredning kan inte initieras av enbart lärare/arbetslag, vårdnadshavare eller annan myndighet. Vid önskemål om basutredning från vårdnadshavare eller annan myndighet, måste skolan bedöma denna förfrågan utifrån den pedagogiska situation som råder kring eleven och själv se att behov av basutredning finns. Om skolan bedömer att det inte finns behov av en basutredning utifrån en

5 5 (13) pedagogisk frågeställning, bör skolan dock vara behjälplig med insamling av befintlig dokumentation kring elevens skolsituation. Den specialpedagogiska utredningen ska ligga till grund för en diskussion och analys i skolans elevhälsoteam inför ett gemensamt ställningstagande om en basutredning ska påbörjas eller inte. Rektor tillsammans med elevhälsoteamet tar ett gemensamt beslut om att en basutredning ska genomföras. Elevhälsoteamet formulerar utredningens syfte och frågeställning samt kommer gemensamt fram till vem som gör vad och i vilken omfattning. Genomförande, återgivning, implementering, uppföljning och utvärdering Inför varje basutredning utses en samordnare från skolans elevhälsoteam som ansvarar för: Att vara kontaktperson mellan hem och skola. Att informera vad basutredningen innebär, vad den innehåller, tillvägagångssätt tidsplan, och vad den kan ge svar på. Utredningens logistik och planering. Att vara sammankallande inför avstämnings- och planeringsmöten. Sammanställning av utredningens resultat. Efter beslut om basutredning informeras vårdnadshavare om basutredningens tillvägagångssätt, tidsplan och vad den kan ge svar på av rektor och samordnare. Det är viktigt att samordna mötena med vårdnadshavare i så stor utsträckning som möjligt för att bespara dem alltför många mötestillfällen. Vid inhämtning av information från vårdnadshavare som ska ligga till grund för basutredningens olika delar, bör man utifrån varje enskilt ärende ta ställning till vilka som ska vara med vid samma möten. Varje profession i elevhälsoteamet ansvarar för att samla in relevant information utifrån deras specifika kompetens. Efter insamlad information samlas elevhälsoteamet för en gemensam analys av materialet/resultatet. Samordnaren ansvarar för att basutredningens resultat sammanställs i ett samlat dokument. Det samlade resultatet presenteras för vårdnadshavare och i vissa fall för eleven av samordnaren tillsammans med rektor och relevanta representanter från skolans elevhälsoteam. Specialpedagogen har en central roll som stöd till lärare/arbetslag i arbetet med att omsätta/implementera basutredningens resultat till pedagogiska åtgärder på organisations-, gruppoch individnivå bland annat genom att vara delaktig i upprättande av åtgärdsprogram. Samordnaren ansvarar för att följa upp ärendet och kontinuerligt informera rektor, elevhälsoteam och vårdnadshavare. Utvärdering av basutredningen och dess åtgärder sker regelbundet.

6 6 (13) Dokumentation och arkivering Den gemensamma analysen ska sammanställas i ett dokument/utlåtande och besvara utredningens frågeställning kring eleven. Respektive profession som deltagit i en basutredning ansvarar för att dokumentation och kontakter i elevärendet registreras i journalföringssystemet Asynja. Rektor är ytterst ansvarig. Ärendegång vid basutredning en översiktsbild På följande sida presenteras en schematisk bild som beskriver ärendegång och ansvarsfördelning vid basutredning. Det är viktigt att komma ihåg att arbetet före en basutredning är omfattande och pågående över en längre tid, vilket inte närmare beskrivs här. Varje skolas rektor ansvarar för att lokala elevhälsoplaner och ärendegångar tas fram för detta arbete. Det är av stor betydelse att dessa planer är väl kända av all berörd personal samt att de används aktivt i det dagliga elevhälsoarbetet.

7 7 (13) Ärendegång vid basutredning Före basutredning Elevhälsoarbete kring elev i behov av stöd sker utifrån skolans lokala elevhälsoplan (IUP, kartläggning, åtgärdsprogram, uppföljning och utvärdering). Ansvar: Lärare/arbetslag och Rektor. Om svårigheter kvarstår trots insatser kontaktar lärare/arbetslag rektor och EHT. Efter analys av gjorda insatser och ÅP initieras en specialpedagogisk utredning. Samtycke med vårdnadshavare. Ansvar för utredning: Specialpedagog Initiering av basutredning och Samtycke Rektor och EHT analyserar de pedagogiska insatser och den specialpedagogiska utredningen som gjorts. Rektor i samråd med EHT beslutar om basutredning ska påbörjas. Initiering kan ske av rektor eller EHT. En samordnare utses. Samtycke från vårdnadshavare om att påbörja en basutredning och att basutredningens resultat kommer att presenteras och användas i det fortsatta pedagogiska arbetet kring eleven. Ansvar: Rektor eller samordnare. Basutredning genomförs En basutredning består alltid av fyra delar. Varje profession i EHT ansvarar för sin del. Pedagogisk utredning Psykologisk utredning Social utredning Medicinsk utredning Analys EHT gör en gemensam analys av resultatet, sammanfattar detta i ett gemensamt dokument med rekommendationer om åtgärder. Ansvar: Samordnaren Återgivning av resultat Vårdnadshavare informeras först om resultatet. Därefter informeras rektor och arbetslag. Vårdnadshavare erbjuds då att vara med. Ev. remiss eller ansökan om rektor och EHT tillsammans med vårdnadshavare kommer fram till det. Ansvar: Samordnaren Implementering Åtgärder i lärandemiljön, uppföljning och utvärdering. EHT, främst specialpedagog, finns som stöd i implementeringsarbetet. Ansvar: Lärare/Arbetslag med stöd från EHT. Remiss/ Ansökan BUP Soc Hab Särskola Specstöd Etc Ansvar: Rektor

8 8 (13) Specialpedagogisk utredning Utredningen ska ge en fördjupad kunskap kring elevens lärandemiljö samt belysa elevens förmågor i ett pedagogiskt perspektiv. Utredningen innefattar en beskrivning av elevens lärandemiljö på organisations-, grupp- och individnivå och utgör underlag för diskussion av stödinsatser och ev. basutredning som kan vara eleven behjälpliga i den fortsatta skolgången. Specialpedagogisk utredning är ett första steg för en ev. basutredning. Ärendegång: 1. Beslut om specialpedagogisk utredning av elevhälsan/rektor 2. Information till vårdnadshavare att specialpedagogisk utredning initieras 3. Samtal med elev/lärare/arbetslag 4. Deltagande observation under skoldagen 5. Insamling och analys av IUP, åtgärdsprogram, NP prov, EVK, annan relevant dokumentation 6. Vid behov läs-, skriv- och matematikkartläggning/test 7. Sammanställning av resultat 8. Återkoppling till elevhälsan/rektor 9. Åtgärder/stödinsatser beslutas 10. Återgivning av resultat till vårdnadshavare/elev Observationsexempel: Organisationsnivå Grupperingar, schema, stöd, lokaler, lärarkompetens, arbetslag mm Gruppnivå Socialt samspel, arbetssätt, arbetsform, anpassningar, delaktighet mm Individnivå Självtillit, inlärningsstrategi, arbetstempo, kunskapsinhämtning, initiativförmåga, språkutveckling, motorik mm Frågeställningar utifrån utredningens resultat: Hur kan elevens situation tolkas och förstås? Hur kan elevens behov tydliggöras? Finns det arbetssätt och arbetsformer som är kritiska/stödjande? Hur kan skolans organisation svara upp mot elevens förutsättningar och stödbehov? Andra frågeställningar som kan vara av betydelse?

9 9 (13) Talpedagogisk utredning - tal, språk och kommunikation Språket är en grundförutsättning för elevens lärande, utveckling och identitet. Att kunna uttrycka sig själv och förstå andra är kärnan i begreppet språkutveckling. En viktig utgångspunkt är att språket utvecklas och används i alla de miljöer där eleven vistas. Observationer måste därför göras i många olika sammanhang. Ärendegång: Ärendet behandlas på ett elevhälsomöte Information inhämtas från berörda pedagoger, specialpedagog samt vårdnadshavare Relevanta tester/bedömningar utförs Sammanställning och analys av samtlig information Återgivning av resultat till vårdnadshavare och i vissa fall även elev Återgivning av resultat till EHT Nedanstående delar kan ingå i den språkliga bedömningen: Fonologi; munmotorik, uttal och artikulation Grammatik; uttrycksförmåga Språkförståelse; förstå ord, begrepp och verbala instruktioner, individuellt och i grupp Kommunikation; har vilja och behov till språkligt samspel och kan tolka kroppsspråk, mimik och tonfall. Förmågan att använda språket relevant i förhållande till olika situationer Modersmål; inhämta information från modersmålslärare/vårdnadshavare ang. ovanstående Språklig medvetenhet; inhämta information från pedagog/specialpedagog

10 10 (13) Psykologisk utredning En psykologisk utredning initieras efter analys av frågeställning och beslut om basutredning i EHT. Vårdnadshavare ska även ha gett sitt samtycke till utredningen. Basutredningens frågeställning avgör den psykologiska utredningens innehåll, metoder, verktyg och omfång. Valet av metod ska, liksom basutredningen i sin helhet, utgå ifrån hur man bäst skapar kunskap och förståelse kring den enskilde elevens svårigheter och behov. Den psykologiska utredningen består av fyra delar; frågeställning, informationsinsamling, sammanfattning av utredningens resultat och återrapportering. Frågeställningar inför utredning: Vad är syftet med utredningen? Vad ska utredningen ge svar på? Informationsinsamling: Samtal med pedagogisk personal, skattningsformulär Ta del av pedagogisk utredning, åtgärdsprogram, ev tidigare utredningar Anamnes samtal med vårdnadshavare och ev elev, skattningsformulär Observation i skolmiljö (individ, grupp, organisation) Genomförande av relevanta testmaterial Analys/bedömning av utredningens resultat: Analys av testsituationen: samspel, kontakt, hur hanterar eleven situationen och uppgifterna Analys av all övrig insamlad information Bedömning utifrån aktuell frågeställning Rekommendation av åtgärd Sammanfattning av utredningen i ett skriftligt dokument Återgivning av resultat: Psykologen återger utredningens resultat först till vårdnadshavare och ev elev Därefter återrapporteras resultatet till EHT och lärare/arbetslag Gemensam analys av hela basutredningen tillsammans med EHT för implementering och ev remiss till annan utredningsinstans

11 11 (13) Skolsocial utredning Den sociala utredningen ska utföras av skolkurator. Syftet med utredningen är att se vad i elevens skol- och hemsituation som utgör hinder för inlärning, social och emotionell utveckling. Utredningen sker i form av samtal med eleven, vårdnadshavare och skolpersonal samt genom inhämtning av dokumentation som gjorts inom skolan såsom t.ex åtgärdsprogram och dokumentation vid kränkande behandling. Så långt som möjligt sker samtalen tillsammans med övriga professioner inom elevhälsan för att undvika många möten för eleven och vårdnadshavarna. Utredningen ska innehålla: Hur mår eleven känslomässigt? (självuppfattning, självtillit, självkännedom, självbild, identitet) Trivsel i skolan (skolarbete, lektioner, raster, relation till lärare/elever) Hur fungerar eleven socialt i skolan, i klassrummet och på raster i förhållande till skolkamrater (kommunikation, samspel och sammanhang) Hur ser elevens hemsituation ut, hemförhållanden, nätverk och fritid? Ytterligare punkter finns på Västbus checklista under social skolutredning på basnivån där man kan hitta fler punkter som stöd i sin utredning. Bedömning och analys av kuratorns utredning: Sammanfattning av elevens styrkor och svagheter Sammanfattning av skolans psykosociala insatser Behov av psykosociala insatser inom och utanför skolan Behov av samverkan med andra myndigheter Återgivning av resultat till elev och vårdnadshavare sker i samverkan med övriga inom elevhälsan.

12 12 (13) Medicinsk utredning Skolsköterska och skolläkare tillhör skolhälsovården och skolans elevhälsoteam. Skolhälsovårdens främsta uppgift i basutredningen är att belysa elevens svårigheter utifrån ett medicinskt perspektiv. Den medicinska utredningen är ett instrument för att få fördjupad kunskap om elevens hälsotillstånd i syfte att förbättra elevens skolsituation, och kan delas in i fyra delar: Informationsinhämtning inför besök, Anamnes, Somatisk undersökning samt Bedömning/Dokumentation. Informationsinhämtning inför besök: Journalgenomgång skolhälsovård, BVC-journal, förlossningsjournal, förskolans bedömningar osv Tillväxt/utvecklingsavvikelser Visus/audiometri Genomgång av pedagogisk utredning, åtgärdsprogram samt frågeställning Anamnes: Intervju med vårdnadshavare och ev elev (även skolpsykologen kan vara med) för genomgång av: graviditet, förlossning, ärftlighet, allmän utveckling, tidigare sjukdomar, CNS-trauma, socialt samspel, minne, inlärning osv 5-15 anamnesformulär vid neuropsykiatrisk frågeställning Somatisk undersökning: Längd, vikt Hjärta, cirkulation, BT Neurologi/motorik Bedömning/Dokumentation: Analys av insamlad information och medicinsk bedömning Bedömningen dokumenteras i elevens journal Vid behov formuleras en kortare medicinsk beskrivning som underlag för pedagogiska tillrättalägganden Vid behov formuleras remiss till annan vård- eller utredningsinstans Återgivning av resultat till EHT via skolsköterska och vid behov även skolläkare.

13 13 (13) Information till vårdnadshavare inför basutredning Till vårdnadshavare för (elevens namn): Samordnare: Tel: Denna basutredning görs för att skolan ska få fördjupad förståelse och kunskap om elevens inlärningssituation och behov, för att kunna möta eleven och ge stöd. Basutredningen ska ge svar på följande frågeställning: En basutredning består av fyra delar: En pedagogisk del - genomförs av skolans specialpedagog, vid behov även talpedagog En psykologisk del - genomförs av skolans psykolog En social del - genomförs av skolans kurator En medicinsk del - genomförs av skolsköterska och skolläkare Varje profession använder sig av olika material/verktyg för att hjälpa till att svara på frågeställningen. Varje profession informerar vårdnadshavare om dessa material/verktyg samt vilket resultat de kommit fram till. Samordnaren ansvarar för att vara kontaktperson mellan hem och skola, att informera vad basutredningen innebär, vad den innehåller, tillvägagångssätt, tidsplan, och vad den kan ge svar på. Basutredningens resultat sammanställs i ett dokument som svarar på frågeställningen. Detta dokument kommer vårdnadshavare att få ta del av. När basutredningen är klar, kommer samordnaren kalla vårdnadshavare till ett möte där skolan presenterar resultatet och där hem och skola gemensamt diskuterar hur man bäst använder basutredningens resultat i det fortsatta skolarbetet. Härmed ger jag/vi vårt samtycke till denna basutredning samt sekretesslättnad mellan professioner i skolans elevhälsoteam och berörd pedagogisk personal: Datum: Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Rutiner vid arbete med elever i behov av stöd

JOKKMOKKS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Rutiner vid arbete med elever i behov av stöd Rutiner vid arbete med elever i behov av stöd Elevansvarig pedagog Klasslärare, mentor Arbetslag Spec. ped Skollagen 3kap, 3 Info till rektor B E S L U T S P R O T O K O L L ej ÅP REKTOR Utredning Skollagen,

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll Läsåret 2013-2014 Urfjälls Montessoriskola Rektor Mette Sandh Urfjällsvägen 2 Telefon 08-581 740 42 196 93 Kungsängen E-mejl rektor@urfjall.se

Läs mer

Hågadalsskolan 2016/17

Hågadalsskolan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Reviderad 160818 Hågadalsskolan 2016/17 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Senast reviderad den 17/6 2014 Bakgrund En förutsättning för att elever ska uppnå goda studieresultat är att de trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument

Elevhälsoplan Storvretaskolan Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument Elevhälsoplan Storvretaskolan 2013-14 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Lokal elevhälsoplan Svenstaviks skola

Lokal elevhälsoplan Svenstaviks skola Lokal elevhälsoplan Svenstaviks skola Läsåret 2017-2018 Rektor Cecilia Medalen Rektor Jerry Prestberg Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Svenstaviks skola 2 Skolans elevhälsa 2 Svenstaviks skolas

Läs mer

Hågadalsskolan 2015/16

Hågadalsskolan 2015/16 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Hågadalsskolan 2015/16 Reviderad 151202 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN. Håkantorpsskolan

HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN. Håkantorpsskolan HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN Håkantorpsskolan Läsåret 2017/2018 0 Innehåll Elevhälsan Håkantorpsskolan...2 Ansvarsfördelning i elevhälsoarbetet...2 Rektor...2 Specialpedagog...2 Skolsköterska...2 Skolkurator

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1 (6) Lärande Barn- och elevhälsoteamet Knappekullaenheten Barn- och elevhälsoplan 2012-13 Knappekullaenheten Knappekulla är en enhet där alla barn är allas ansvar och där varje barn ska få det de behöver

Läs mer

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan Elevhälsoplan för Björkvallsskolan Elevhälsoarbetet: Det står skrivet i skollagen, från och med 1 juli 2011, att en samlad elevhälsa ska finnas på skolan. Elever ska ha tillgång till medicinska, psykologiska,

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN

ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN 2016-03-11 ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN Elevhälsoplan Begreppet elevhälsa införs i skolförfattningarna i och med skollagen (SFS 2010:800). För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Hedemora 2013-07-29 Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen 1 Gemensamma riktlinjer för alla kommunalt drivna skolor Dessa riktlinjer

Läs mer

STÖDMATERIAL. för elevhälsoarbetet på Vartofta Enhet. Reviderat

STÖDMATERIAL. för elevhälsoarbetet på Vartofta Enhet. Reviderat STÖDMATERIAL för elevhälsoarbetet på Vartofta Enhet Reviderat 20131029. Arbetsprocessen Arbetsprocessen kan beskrivas i följande steg, vilka skall dokumenteras fortlöpande under processens gång. 2 Förebyggande

Läs mer

Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde

Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde Komplement till Policy och arbetsgång för elevhälsa Partille kommun, oktober 2008 1 Innehåll Inledning Elevhälsa och lärande hand i hand 3 Öjersjös vision

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Elevhälsoplan för. Älta Skola 2014-2015

Elevhälsoplan för. Älta Skola 2014-2015 Elevhälsoplan för Älta Skola 2014-2015 Innehåll Inledning 3 Funktioner i Elevhälsan 3 Gången vid elevärenden 5 Klasskonferens 6 Överlämnande. 6 Inflyttning. 6 Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 7 Neuropsykiatriska

Läs mer

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR Åtgärdsprogram SKOLLAGEN Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån

Läs mer

Detta är Backatorpsskolans

Detta är Backatorpsskolans Detta är Backatorpsskolans Elevhälsoplan Målsättningen för skolans elevhälsoteam (EHT) är att i samarbete med skolans övriga personal och i samverkan med hemmen skapa förutsättningar för alla elever att

Läs mer

Elevhälsoplan för Kristinedalskolan

Elevhälsoplan för Kristinedalskolan Elevhälsoplan för Kristinedalskolan 2016-2017 Vi utbildar världsmedborgare En skola för alla Reviderad 160810 1. Inledning Kristinedalskolans vision är att alla elever ska ha rätt att utvecklas utifrån

Läs mer

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 1 Innehåll Lokal elevhälsoplan för Uvengymnasiet läsåret 2014-2015... 3 Bakgrund... 3 Elevhälsans uppdrag enligt skollagen... 3 Syfte... 3 Styrdokument...

Läs mer

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 2014-04-24 Vision Alla elever på Fröviskolan 7-9 skall i en trygg miljö ges möjlighet att utveckla sin fulla potential för att kunna förverkliga sina drömmar. Syfte

Läs mer

Elevhälsoteamets representanter har en tydlig roll-, ansvars- och arbetsuppgiftsfördelning. Bilaga 1.

Elevhälsoteamets representanter har en tydlig roll-, ansvars- och arbetsuppgiftsfördelning. Bilaga 1. Utbildningsförvaltningen Elevhälsoteamets uppdrag och organisation Verksamhetsplan år 2017 Elevhälsoteam BECKOMBERGASKOLAN Skolans elevhälsa Elevhälsoteamet (EHT) består av: (befattningar som ingår inklusive

Läs mer

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN RINKEBYSKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Beslutad 13-04-12 SID 2 (7) Innehåll Inledning... 3 Ansvarsfördelning... 3 Elevhälsoteamet... 5 Rutin för skolans arbete med elever i

Läs mer

Elevhälsoplan

Elevhälsoplan Elevhälsoplan 2016-10-31 Inledning Lyrfågelskolan är en F-9 skola belägen i de östra delarna av Trollhättan. På skolan går idag ca 820 elever fördelat på tre skolenheter, F-3, 4-6 och 7-9. Skolan bedriver

Läs mer

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Reviderat 2014-10- 01 Innehåll Handlingsplan för elevhälsa... 3 Sverigefinskaskolans handlingsplan... 4 Syftet med handlingsplanen:... 4 Målet

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1 (6) Rev. 2010-01-08 Lärande Barn- och elevhälsoteamet Knappekullaenheten Barn- och elevhälsoplan Knappekulla är en enhet där alla barn är allas ansvar och där varje barn skall få det de behöver för att

Läs mer

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Senast reviderad den 27/1 2016 Bakgrund En förutsättning för att elever ska uppnå goda studieresultat är att de trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet i. Grundsärskolan

Plan för elevhälsoarbetet i. Grundsärskolan Plan för elevhälsoarbetet i Grundsärskolan 12 01 25 Alla vi som arbetar i grundsärskolan har ett gemensamt ansvar för våra elevers välbefinnande under skoldagen och att erbjuda dem en god lärandemiljö.

Läs mer

Sandeplanskolan. Elevhälsorutiner Sandeplanskolan

Sandeplanskolan. Elevhälsorutiner Sandeplanskolan 2013-07-30 1 (5) Sandeplanskolan Elevhälsorutiner Sandeplanskolan 2013-07-30 2 (5) Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och special- pedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst

Läs mer

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2013-06-04 Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2 Innehållsförteckning 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 2. DEFINITION

Läs mer

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete Elevhälsan Enligt skollagen ska det finnas tillgång till medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Rektorn har ansvar för att elevhälsans verksamhet utarbetas så att eleverna

Läs mer

GOTTSUNDASKOLANS OCH TREKLANGENS SKOLAS ELEVHÄLSOPLAN HT14/VT15

GOTTSUNDASKOLANS OCH TREKLANGENS SKOLAS ELEVHÄLSOPLAN HT14/VT15 GOTTSUNDASKOLANS OCH TREKLANGENS SKOLAS ELEVHÄLSOPLAN HT14/VT15 Inledning Gottsundaskolan (år 6-9) och Treklangens skola(år F-5) är två grundskolor belägna i södra Uppsala. Skolorna leds av var sin rektor,

Läs mer

NORRA SKOLAN ELEVHÄLSOPLAN. F-klass - åk 5, förberedelseklass åk 1-5 fritidshem/klubb LOKAL Norra skolan Residensgränd 26 Östersund

NORRA SKOLAN ELEVHÄLSOPLAN. F-klass - åk 5, förberedelseklass åk 1-5 fritidshem/klubb LOKAL Norra skolan Residensgränd 26 Östersund NORRA SKOLAN F-klass - åk 5, förberedelseklass åk 1-5 fritidshem/klubb LOKAL ELEVHÄLSOPLAN 2016-2017 1 Innehållsförteckning 1. Elevhälsa 3 2. Ansvar 3 3. Organisation 4 4. Representanter EHT 4 5. Beskrivning

Läs mer

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen Sida 1 (8) Rinkebyskolan ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Beslutad 2013-04-12 Reviderad 2014-11-11 Reviderad 2015-08-21 Reviderad 2016-08-02 SID 2 (8) Innehåll Inledning... 3 Ansvarsfördelning...

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN Odenslundsskolan, reviderad, februari 2013 1 Målsättning med elevhälsoarbetet. Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god

Läs mer

Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten

Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten 2016-04-06 Central elevhälsoplan Åstorps kommun 2016-2017 Inledning Elevhälsans i Åstorps kommun tillhör organisatoriskt Centrala resursenheten på bildningsförvaltningen

Läs mer

Bildningsförvaltningen Bildningskontoret

Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Dokumentägare: CRE Fastställd 2014-04-04 Reviderad: 2016-01-14 Pedagogisk utredning grundskolan Inledning Denna information vänder sig till de lärare och annan

Läs mer

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag Anna Sandell, Psykolog i förskola/skola Stenungsunds kommun Ordf. Psifos Vägledning för Elevhälsan Samarbete mellan Skolverket

Läs mer

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Åtgärdande: Klassarbete, utvecklingsbedömning, särskild undervisningsgrupp Förebyggande: Workshops, Drop in, tidsbokning, salutogent, föra in begrepp såsom mentalisering,

Läs mer

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan.

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Inledning: EHT är en del av elevhälsan på Näshulta Friskola. I EHT finns permanent rektor, skolkurator, skolsköterska samt specialpedagogisk resurs. Skolverket

Läs mer

Reviderad 2014-11-17. Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan

Reviderad 2014-11-17. Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Skapat den 2014-08-14 Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Att arbeta med elevhälsa innefattar alla åtgärder som vidtas för att skapa en miljö som främjar

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Gefle Montessoriskolas. Handlingsplan för elevhälsa. Läsåret 2015/2016

Gefle Montessoriskolas. Handlingsplan för elevhälsa. Läsåret 2015/2016 Gefle Montessoriskolas Handlingsplan för elevhälsa Läsåret 2015/2016 Kunskap är glädje Planen är reviderad 2015-09-15 och omfattar förskoleklass, skola, skolbarnomsorg (fritidshemmet) från förskoleklass

Läs mer

Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden

Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden Vallhamra skola år 7-9 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN FÖR VALLHAMRA SKOLA Dokumentet är konkret utformat efter vårt områdes organisation och kompetenser samt beskriver

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FAGERSJÖSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FAGERSJÖSKOLAN FAGERSJÖSKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN SID 1 (9) 2013-08-05 ELEVHÄLSOPLAN FAGERSJÖSKOLAN SID 2 (9) Innehållsförteckning Inledning sid. 3 Förebyggande och stödjande elevhälsoarbete sid. 4 Rutiner för

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN för SOFIA SKOLA

ELEVHÄLSOPLAN för SOFIA SKOLA ELEVHÄLSOPLAN för SOFIA SKOLA I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara

Läs mer

Sektor för barn och utbildning Reviderad Sept 2012 ELEVHÄLSA

Sektor för barn och utbildning Reviderad Sept 2012 ELEVHÄLSA Sektor för barn och utbildning Reviderad Sept 2012 ELEVHÄLSA Elevhälsan Elevhälsan finns till för att eleverna på vår skola ska må bra, både fysiskt och psykiskt och för att eleverna ska få rätt stöd i

Läs mer

Elevhälsoplanens syfte Elevhälsoplanen ska beskriva elevhälsoarbetets arbetsgång och ansvarsfördelning.

Elevhälsoplanens syfte Elevhälsoplanen ska beskriva elevhälsoarbetets arbetsgång och ansvarsfördelning. Kvarngärdesskolans elevhälsoplan Hälsa och lärande hänger ihop. Eleverna måste känna sig trygga och må bra för att kunna lära sig på bästa sätt. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar

Läs mer

Isabell Hellerstedt. 50% skolkurator 50% biträdande rektor. Kontaktuppgifter: ,

Isabell Hellerstedt. 50% skolkurator 50% biträdande rektor. Kontaktuppgifter: , Isabell Hellerstedt 50% skolkurator 50% biträdande rektor Kontaktuppgifter: 0122-852 74, 072-2462566 isabell.hellerstedt@finspang.se Isabell är socionom och har bl.a. vidareutbildning inom olika samtalsmetoder

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Almtunaskolans elevhälsoplan 2016/17

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Almtunaskolans elevhälsoplan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Almtunaskolans elevhälsoplan 2016/17 1 (9) Innehållsförteckning Elevhälsoplanens syfte... 2 Forum för samverkan samt förebyggande arbete... 6 Utvecklingssamtal... 6 Samtal med

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun 2016-12-01 Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun Inledning För att en elev skall kunna tas emot i särskolan måste bedömningen ha gjorts att eleven tillhör grundsärskolans

Läs mer

Elevhälsoplan för Trollehöjdskolan

Elevhälsoplan för Trollehöjdskolan Elevhälsoplan för Trollehöjdskolan Februari 2016, fastställt av Rickard Leo, rektor Trollehöjdskolan, 10 mars 2016 Syfte Elevhälsoplanen är en ledstång och syftar till att definiera uppdraget, skapa rutiner

Läs mer

Elevhälsoplan. för. Körfältsskolan

Elevhälsoplan. för. Körfältsskolan Elevhälsoplan för Körfältsskolan 2009-06-10 Målsättning med elevhälsoarbetet. Utifrån Östersunds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningens Elevhälsoplan för förskola och skola 2005-2010; Barn och elever

Läs mer

Valsätraskolan. elevhälsoplan. Denna plan beskriver Valsätraskolans elevhälsoarbete Uppsala kommun Uppsala

Valsätraskolan. elevhälsoplan. Denna plan beskriver Valsätraskolans elevhälsoarbete Uppsala kommun Uppsala Valsätraskolans elevhälsoplan Denna plan beskriver Valsätraskolans elevhälsoarbete 2016-2017 Uppsala kommun Valsätraskolan 753 75 Uppsala 0 VALSÄTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN HT16/HT17 Inledning Valsätraskolan

Läs mer

Pilskolans elevhälsoplan. Läsåret

Pilskolans elevhälsoplan. Läsåret Pilskolans elevhälsoplan Läsåret 2016 2017 Pilskolans vision Alla elever har rätt att lyckas! 2016-09-26 1 Syfte: Syfte med elevhälsoplanen är att beskriva elevhälsoarbetet, dess arbetsgång och ansvarsfördelning.

Läs mer

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Gäller fr.o.m. 11.07.01 Barn- och ungdomsförvaltningen Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Foto: Anita Hogeborn-Kullander INNEHÅLL 1. Inledning...3 2. Mål och syfte...3 3. Elevhälsans organisation...3

Läs mer

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd Skollagen 3 kap. 3 Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Sektorn för Utbildning och Kultur Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola 2017.02.06 Sammanfattande beskrivning av rutiner vid övergång från grundskola till

Läs mer

Specialpedagogisk handlingsplan för Tolg skola

Specialpedagogisk handlingsplan för Tolg skola Specialpedagogisk handlingsplan för Tolg skola Läsåret 2015-2016 Joachim Åberg Rektor Tolg skola Ewa-Lena Eliasson Specialpedagog Tolg skola Rev. 1 augusti-15. 1. Vision Skolans vision ska vara möjlig

Läs mer

Lokal elevha lsoplan Kramforsskolan LÄ SÄ RET 2014/2015

Lokal elevha lsoplan Kramforsskolan LÄ SÄ RET 2014/2015 Lokal elevha lsoplan Kramforsskolan LÄ SÄ RET 2014/2015 1. REKTOR Stefan Karlstedt Sida 1 Innehåll 1) Mål... 3 2) Professioner, Mötesplanering,... 3 I Kramfors skolans lokala elevhälsos team ingår rektor,

Läs mer

Noleredsskolans elevhälsoprocess

Noleredsskolans elevhälsoprocess Noleredsskolan, Nolereds skolväg 1, 423 32 Torslanda Noleredsskolans elevhälsoprocess Västbus riktlinjer ligger som underlag för Noleredsskolans elevhälsoprocess. Skolans elevvård bör tillhandahålla, specialpedagogisk,

Läs mer

Backatorpsskolans elevhälsoplan

Backatorpsskolans elevhälsoplan Backatorpsskolans elevhälsoplan 2016/2017 Målsättningen för skolans elevhälsoteam (EHT) är att i samarbete med skolans övriga personal och i samverkan med hemmen skapa förutsättningar för alla elever att

Läs mer

Elevhälsoplan. Aspenässkolan 2015/16

Elevhälsoplan. Aspenässkolan 2015/16 Elevhälsoplan Aspenässkolan 2015/16 ELEVHÄLSOPLAN 2 (7) I arbetet med skolans vision har elevhälsoarbetet på Aspenässkolan en central roll. Elevhälsoarbetet ska främst vara förebyggande, hälsofrämjande

Läs mer

Skolpsykologinsatser inom AcadeMedia

Skolpsykologinsatser inom AcadeMedia Skolpsykologinsatser inom AcadeMedia Skolpsykologinsatser på olika nivåer Psykologinsatser kan göras på elev- grupp- eller organisationsnivå med syfte att undanröja hinder för lärande. Skolpsykologen bör

Läs mer

Manual Pedagogisk bedömning inför mottagande till grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt kompetenscentrum

Manual Pedagogisk bedömning inför mottagande till grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt kompetenscentrum Manual Pedagogisk bedömning inför mottagande till grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt kompetenscentrum Reviderad april 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning ---------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Rönnbyskolans handlingsplan för. Elevhälsan 2014-2015

Rönnbyskolans handlingsplan för. Elevhälsan 2014-2015 Rönnbyskolans handlingsplan för Elevhälsan 2014-2015 Reviderad 2014-06-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ELEVHÄLSAN 3 MÅLSÄTTNING 3 ELEVHÄLSOTEAMET 3 TRYGGHETSTEAMET 3 METODISKT ARBETE 4 ÄRENDEGÅNG VID ORO KRING

Läs mer

Elevhälsoplan Knappekullaskolan Skolenhet 1 Skolenhet 2

Elevhälsoplan Knappekullaskolan Skolenhet 1 Skolenhet 2 Elevhälsoplan Knappekullaskolan Skolenhet 1 Skolenhet 2 Innehåll 1. Bakgrund 3 1.1 Vision för Sektor lärande i Lerums kommun... 3 1.2 Kommunövergripande elevhälsoplan... 3 2. Elevhälsan på Knappekullaskolan

Läs mer

Elevhälsoplan Ådalsskolan

Elevhälsoplan Ådalsskolan Elevhälsoplan Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 5 Innehåll Syfte... 3 Styrdokument... 3 Elevhälsans ansvar och organisation... 3 Arbetsgång och elevhälsomöten... 3 Dokumentation... 4 Utvärdering och uppföljning...

Läs mer

Elevhälsoplan VÄXTHUSET

Elevhälsoplan VÄXTHUSET UPPSALA KOMMUN VÅRD OCH BILDNING Elevhälsoplan VÄXTHUSET Elevhälsoplan Växthuset skola 0 Innehåll Inledning 2 Elevhälsoteamets sammansättning och ansvar..2 Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd

Läs mer

Manual för rektor och förskolechef inför mottagande i grundsärskola reviderat

Manual för rektor och förskolechef inför mottagande i grundsärskola reviderat Manual för rektor och förskolechef inför mottagande i 2012-05-25 reviderat 2012-07-26 Innehåll 1 Inledning 5 2 Definition 5 3 Anvisningar 6 3.1 Viktigt att tänka på vid föräldrakontakter... 6 3.2 Ansökan

Läs mer

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Elevhälsans mål: Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan

Läs mer

Centrala Elevhälsan. Barn- och elevhälsoplan 2012

Centrala Elevhälsan. Barn- och elevhälsoplan 2012 Centrala Elevhälsan Barn- och elevhälsoplan 2012 Inledning Målet är att alla barn och elever i Bergs kommun ska ha möjlighet att nå de mål som är uppsatta för respektive verksamhet. För att detta ska vara

Läs mer

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans elevhälsoplan tar sin utgångspunkt i de internationella, nationella och lokala styrdokumenten. Dessa är FN:s Barnkonvention, Salamancadeklarationen, Skollagen,

Läs mer

LILJEFORSSKOLANS ELEVHÄLSOPLAN

LILJEFORSSKOLANS ELEVHÄLSOPLAN 1 LILJEFORSSKOLANS ELEVHÄLSOPLAN 2 LILJEFORSSKOLANS ELEVHÄLSOPLAN Bakgrund Elevhälsan ska medverka till att stärka skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete, på så vis ska elevhälsan stödja elevens

Läs mer

Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro. Stenungsund Grundskola/grundsärskola

Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro. Stenungsund Grundskola/grundsärskola Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro Stenungsund Grundskola/grundsärskola Planen fastställd 2013-12-11 Reviderad 2015-05-26 Tagen i rektorsgruppen. Verksamhetschef Stöd och utveckling Helene

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten 1(6) Plan för elevhälsan Ledstjärnor för elevhälsan är ett salutogent förhållningssätt och inkludering. Inkludering innebär; Anpassning och utveckling i barnets närmiljö Fördjupade kunskaper/resurser skall

Läs mer

Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning skolnivå

Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning skolnivå Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning skolnivå Innehåll Bakgrund...3 Inledning...4 Skollagen 2010:800...5 Ärendegång...8 Vad innebär en allsidig elevutredning?...9 Remiss till specialistnivå...12

Läs mer

Handlingsplan. för Herrestorpsområdets. barn/elever i behov av särskilt stöd. med utgångspunkt från våra styrdokument

Handlingsplan. för Herrestorpsområdets. barn/elever i behov av särskilt stöd. med utgångspunkt från våra styrdokument M-nämnden Herrestorps platschefsområde Meta Mac Donald 040 425020 2009-12-10 Handlingsplan för Herrestorpsområdets barn/elever i behov av särskilt stöd med utgångspunkt från våra styrdokument Våra styrdokument:

Läs mer

Elevhälsoplan. Barn- och utbildningsförvaltningen

Elevhälsoplan. Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Elevhälsoplan En framgångsrik skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna i ett livsperspektiv. En elev som känner sig trygg, trivs och har god hälsa har goda förutsättningar

Läs mer

Handlingsplan för ökad närvaro. förskola, grundskola och grundsärskola. Barn- och ungdomsförvaltningen

Handlingsplan för ökad närvaro. förskola, grundskola och grundsärskola. Barn- och ungdomsförvaltningen Handlingsplan för ökad närvaro förskola, grundskola och grundsärskola Barn- och ungdomsförvaltningen Handlingsplan för ökad närvaro i grundskola och grundsärskola Ogiltig frånvaro Steg 1 Vid första tillfället

Läs mer

Lokal elevhälsoplan. Umeå Gymnasiesärskola Dragonskolan. Dokumenttyp Handlingsplan Dokumentägare Gymnasiesärskolan, Umeå Kommun

Lokal elevhälsoplan. Umeå Gymnasiesärskola Dragonskolan. Dokumenttyp Handlingsplan Dokumentägare Gymnasiesärskolan, Umeå Kommun 2016-02-24 Lokal elevhälsoplan Umeå Gymnasiesärskola Dragonskolan Dokumenttyp Handlingsplan Dokumentägare Gymnasiesärskolan, Umeå Kommun Dokumentnamn Lokal elevhälsoplan Dokumentansvarig Samordnare Inger

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handlingsplan elevhälsoteamet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Geijerskolan 2016-2017 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Läs mer

Barnhälsa. Fjärås-Gällinge förskolor. Kungsbacka kommun. Verksamhetsår 2014/15

Barnhälsa. Fjärås-Gällinge förskolor. Kungsbacka kommun. Verksamhetsår 2014/15 Barnhälsa Fjärås-Gällinge förskolor Kungsbacka kommun Verksamhetsår 2014/15 1 Arbetet med barnhälsa utgår från förskolans vision; Verksamheten ska genomsyras av en barnsyn med tilltro till barnets egen

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN Det här dokumentet innehåller en beskrivning av hur Visättraskolans elevhälsoteam är uppbyggt samt en beskrivning elevhälsoteamets fokusområden inför läsåret 2014/2015. Innehåll

Läs mer

Handlingsplan för elevhälsoarbete Kvarnbyskolan

Handlingsplan för elevhälsoarbete Kvarnbyskolan Kvarnbyskolan Handlingsplan för elevhälsoarbete Kvarnbyskolan Kvarnbyskolan Box 5006, Lillbybacken 3 163 05 SPÅNGA 08-508 43 610 Elevhälsan Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Fredrika Bremerskolan Lokal elevhälsoplan Läsåret

Fredrika Bremerskolan Lokal elevhälsoplan Läsåret Fredrika Bremerskolan Lokal elevhälsoplan Läsåret 2016-2017 Uppdaterad 160824 Att främja hälsa är att lära eleverna livet just som det är" Lars H Gustafsson, 2009 Bakgrund Elevhälsa är en verksamhet i

Läs mer

Elevhälsans arbete under läsår 15/16 har utvärderats genom sammanställning av synpunkter som inhämtats via digital

Elevhälsans arbete under läsår 15/16 har utvärderats genom sammanställning av synpunkter som inhämtats via digital Elevhälsoplan för Itgymnasiet Skola: IT-Gymnasiet Uppsala Rektor: Mathias Laveno Version: 2016-05-11 16:44:30 Resultat av föregående års utvärdering Utvärdering av läsåret 2015/2016 Sammanfattning Elevhälsans

Läs mer

Elevhälsoplan. Grundskola Malmö

Elevhälsoplan. Grundskola Malmö Elevhälsoplan Grundskola Malmö Läsåret 2016-2017 Innehåll Inledning 1.1 Elevhälsoteamet 1.2 Mål med elevhälsoarbetet 2. Utvärdering av föregående års plan 3. Kartläggning 4. Nulägesanalys 5. Främjande

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Manual Pedagogisk utredning inför mottagande till grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt kompetenscentrum

Manual Pedagogisk utredning inför mottagande till grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt kompetenscentrum Manual Pedagogisk utredning inför mottagande till grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt kompetenscentrum Reviderad oktober 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning ---------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Förutsättningar för Samverkan och Utveckling

Förutsättningar för Samverkan och Utveckling Förutsättningar för Samverkan och Utveckling BEHOV MÅL VÄRDEGRUND TID ANTAGANDEN I Strömstad försöker alla vi som på något sätt arbetar med barn och familjer att utgå från ett gemensamt förhållningssätt

Läs mer

Elevhälsoplan. för Bräcke kommuns skolområden 2014-2017

Elevhälsoplan. för Bräcke kommuns skolområden 2014-2017 Elevhälsoplan för Bräcke kommuns skolområden 2014-2017 Elevhälsans vision är att varje elev får ett livslångt lärande i en trygg och lustfylld skola 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte... 4 1.3

Läs mer

Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun

Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun Elevhälsan enligt skollagen Sedan augusti 2010 står det i skollagen att det ska finnas en samlad elevhälsa med krav på tillgång till skolsköterska, skolläkare,

Läs mer