Rapport 2009:9 R. Granskning av utbildningarna inom arkeologi. Nationell bild

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport 2009:9 R. Granskning av utbildningarna inom arkeologi. Nationell bild"

Transkript

1 Rapport 2009:9 R Granskning av utbildningarna inom arkeologi Nationell bild

2 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, Stockholm tfn fax e-post Granskning av utbildningarna inom arkeologi Utgiven av Högskoleverket 2009 Högskoleverkets rapportserie 2009:9 R ISSN X Innehåll: Högskoleverket, utvärderingsavdelningen, Stella Annani och Annika Vänje Formgivning: Högskoleverkets informationsavdelning Foto: Photodisc, Ingram Publishing, Ann Ek, Alexander Florencio Tryck, omslag: KPH Trycksaksbolaget AB, Uppsala, april 2009 Tryck, inlaga: Högskoleverkets kontorsservice, Stockholm, april 2009 Tryckt på miljömärkt papper

3 Innehåll Sammanfattning 5 Högskoleverkets reflektioner 7 Utgångspunkter och tillvägagångssätt 11 EXPERTERNAS RAPPORT 15 Missiv 17 En nationell bild 19 Göteborgs universitet 29 Beskrivning 29 Arkeologi 30 Högskolan på Gotland 33 Beskrivning 34 Arkeologi 35 Osteologi 36 Högskolan i Kalmar 39 Beskrivning 39 Arkeologi 40 Lunds universitet 43 Beskrivning 43 Arkeologi 44 Historisk arkeologi 46 Historisk osteologi 47 Antikens kultur och samhällsliv 48 Stockholms universitet 51 Beskrivning 54 Arkeologi 54 Laborativ arkeologi 56 Osteoarkeologi 58 Södertörns högskola 61 Beskrivning 61 Arkeologi 62 Umeå universitet 65 Beskrivning 65 Arkeologi och miljöarkeologi 66 Uppsala universitet 69 Beskrivning 69 Arkeologi 70 Bilaga: Nyckeltal för perioden

4

5 Sammanfattning Den här rapporten ger en nationell bild av utbildningarna inom arkeologi och redovisar kvalitetsgranskningen av dessa. På grundnivå och avancerad nivå granskas utbildningar vid åtta lärosäten och på forskarnivå vid de fem lärosäten som har examensrätt för denna nivå. De huvudområden som omfattas är arkeologi, arkeologi och antikens historia 1, laborativ arkeologi, osteologi, osteoarkeologi och miljöarkeologi. Dessutom ingår följande forskarutbildningsämnen: arkeologi, laborativ arkeologi, miljöarkeologi, osteoarkeologi, historisk arkeologi, historisk osteologi samt antikens kultur och samhällsliv. En expertgrupp, sammansatt av två svenska experter, en från Finland och en från Storbritannien, har bistått Högskoleverket med sin sakkunskap vid granskningen. Deras bedömning redovisas i experternas rapport som innehåller två delar: en nationell bild som inleds med en ämneshistorik och som i övrigt redogör för den samlade bilden av kvaliteten på de granskade utbildningarna, och en del där det redogörs för varje utbildning i arkeologi vid respektive lärosäte. En projektgrupp vid Högskoleverket har bistått experterna genom att bland annat säkerställa att aspekter och kriterier redovisats på ett konsekvent sätt och genom att bearbeta den stora mängd statistik som lärosätena levererat. Utbildningarna inom arkeologi vid de svenska lärosätena håller över lag en god kvalitet. Lärarkompetensen och forskningsanknytningen är generellt sett väl tillgodosedda på samtliga nivåer. Lärarna är oftast mycket välmeriterade och aktiva forskare. Arkeologin har sedan utvärderingen 2002 blivit alltmer mångfacetterad och komplex. Detta kräver utbildningar som ger studenterna kunskaper och förståelse för disciplinens utveckling och huvudmetoder. I många fall är dock utbildningarna uppbyggda efter den specialistkompetens som lärarkåren har. Det är även viktigt att notera att de olika lärosätena allt mer avviker från varandra när det gäller synen på vad studenterna behöver lära sig under utbildningen. En del lärosäten har introduktionskurser som ger en grundläggande förståelse för svensk förhistoria. Andra inleder med att fokusera på sociopolitiska frågor och etiska problem. Varje lärosäte har en individuell karaktär och känsla av akademisk miljö. Kontakter med den regionala arkeologin bör i detta sammanhang ses som en styrka och nödvändighet för en god arkeologisk utbildning, detta eftersom lokal empiri ger en direkt och orörd källa till data. Ett regionalt fokus måste dock sättas in i ett sammanhang av en bredare internationell förståelse av det förflutna. Denna balans mellan olika nivåer av kunskap är en betydande utma- 1. Bedömningen av inriktningen antikens kultur och samhällsliv vid Lunds universitet har gjorts av den expertgrupp som granskat övriga utbildningar i antikens kultur och samhällsliv (se Högskoleverkets rapportserie 2009:4 R). 5

6 ning för utbildningarna inom arkeologi. I rapporten lyfter experterna särskilt fram att en kombination av baskunskaper och olika lokalspecifika ämnesval är centralt för disciplinens utbildningar och framtida utveckling. Samtliga lärosäten ger utbildning på avancerad nivå, antingen i form av magisterexamen, masterexamen eller genom avtal om samarbete med andra lärosäten. Lärosätenas ambitioner på avancerad nivå är påtaglig. Steget mellan grundnivå och avancerad nivå är oftast tydligt markerat med god progression vad gäller både ämnesmässig bredd och ämnesmässigt djup. Övergången till den nya examensordningen är på denna nivå dock inte helt genomförd. Det gäller framförallt kursutbudet, som ofta är otydligt redovisat. Därmed finns risken att utbildningsstrukturen på den här nivån är svår att förstå för studenterna. Av de fem lärosäten som bedriver utbildning på forskarnivå har Lunds universitet flest forskarstuderande. Tillgången på handledare (docenter och professorer) är generellt sett god i forskarutbildningen men varierar mellan lärosätena. Dock upplever både doktorander och handledare att tiden till handledning är för begränsad. Nordiska forskarskolan i arkeologi (Nordic Graduate School in Archaeology) är högt värderad och fyller ett behov när det gäller att utöka och förbättra kursutbudet på forskarnivå. Det finns dock en oro för dess fortsatta existens och hur eventuella nedskärningar kommer att påverka den framtida utbildningen på forskarnivå. Ett utökat samarbete mellan lärosätena och de olika arkeologiska disciplinerna skulle förebygga en eventuell försämring av kvaliteten och bidra till att utbildningen stärks ämnesmässigt. Även ett utvecklat samarbete med avnämarna efterlyses av experterna. Detta skulle kunna motverka tendensen att utbildningen på forskarnivå inte tillräckligt väl förbereder för ett yrkesliv utanför akademin. 6

7 Högskoleverkets reflektioner Högskoleverket tackar experterna för ett gediget och väl utfört arbete. Rapportens generella del den nationella bilden bidrar med en intresseväckande och ingående studie av utbildningarna inom arkeologi vid de svenska lärosätena. Rapporten har goda förutsättningar att utgöra såväl ett användbart redskap i lärosätenas kvalitetsarbete, som ett underlag för beslutsfattare. Den kommer även att kunna bistå studenter med information inför val av utbildning. Några av de aspekter som experterna tar upp i sin rapport ser Högskoleverket anledning att särskilt lyfta fram och kommentera. Arkeologiutbildningarna har blivit mer mångfacetterade I den här granskningen förefaller arkeologiutbildningen i Sverige mer diversifierad än vid den förra utvärderingen år Under det senaste decenniet har ett antal teman fått särskilt fokus i svensk arkeologi. Det är framförallt arkeologins historia, arbetet med genusarkeologi och diskussionerna kring arkeologins samtidsroll som fått en mer betydande roll. Samtidigt finns även en ökad specialisering och ett ökat samarbete med en rad naturvetenskapliga discipliner i utvecklingen och användandet av nya metoder och tekniker. Exempel på detta är arkeogenetik och geografiska informationssystem (GIS). Detta påverkar disciplinen och dess självdefinition, men också utvecklingen av utbildningen. Arkeologin har med andra ord blivit alltmer mångfacetterad och komplex. Detta kräver en utbildning i arkeologi som ger studenterna kunskaper och förståelse för disciplinens utveckling och huvudmetoder. I många fall är dock utbildningarna uppbyggda efter den specialistkompetens som lärarkåren besitter. Experterna lyfter därför särskilt fram i rapporten att en kombination av baskunskaper om ovanstående och olika lokalspecifika ämnesval är centralt för disciplinens utbildningar och framtida utveckling. Det är viktigt att notera att de olika lärosätena allt mer avviker från varandra när det gäller synen på vad studenterna behöver lära sig under utbildningen. En del lärosäten har introduktionskurser som ger en grundläggande förståelse för svensk förhistoria, medan andra inleder med att fokusera på sociopolitiska frågor och etiska problem. Det är inte säkert att dessa skillnader är tecken på en insiktsfull debatt om utbildningarna i arkeologi. Det kan snarare ses som ett uttryck för en ämnesmässig osäkerhet. Högskoleverket anser att lärosätena bör se över vad som ligger till grund för så vitt skilda uppfattningar om nybörjarstudenternas behov, och initiera en diskussion kring utbildningarnas lärandemål och examensmål. 7

8 Betydelsen av det regionala i kontrast till det internationella perspektivet I utbildningarna finns en ökad internationell relevans, vidd och kompatibilitet som ofta åtföljs av en nedtoning av det lokala. Risken med detta är att man förlorar dynamiken mellan lokala och internationella arkeologiska perspektiv i utbildningarna. Denna dynamik är en viktig utmaning för arkeologer eftersom data alltid på någon nivå är lokal samtidigt som den skiljer sig åt mellan områden. Studenterna behöver med andra ord en bredd när det gäller kunskaper om kontaktområdenas arkeologi. Arkeologiutbildningen i Sverige svarar på denna utmaning på väldigt olika sätt. Som redan nämnts finns det en tendens till en differentierad syn på vilka lärandemål och examensmål utbildningen bör ha. Detta betyder i praktiken att ett lärosäte kan välja ett regionalt/lokalt fokus medan ett annat kan välja en utgångspunkt för utbildningen som är mer teoretiskt baserad. Högskoleverket instämmer i experternas bedömning att balansen mellan olika kunskapsområden och perspektiv är en betydande utmaning för utbildningarna i arkeologi. Kurslitteraturens bristande omfattning ger teoretiska begränsningar När det gäller kursutbudet har studenterna stora valmöjligheter och kan söka sig till ett lärosäte efter intresseinriktning. Kurslitteraturens kvalitet utifrån omfattning, relevans och akademisk nivå varierar dock dels mellan olika utbildningar, dels mellan enstaka kurser. Detta försvårar bedömningen av om studenter som formellt befinner sig på samma utbildningsnivå får en jämförbar högskolemässig utbildning och utmaning när det gäller bredd och djup. Trots exempel på mycket välkomponerade litteraturlistor är det generella intrycket att de ofta brister i omfattning. Detta sker på bekostnad av progressionen i utbildningarna. Även mängden förväntad läsning i kurserna är ofta för låg. Undantag är kurser med en samhällsinriktning på arkeologin och i viss utsträckning genusperspektiv. Studenterna får på samtliga utbildningsnivåer bristfällig introduktion till en rad olika teoretiska synsätt och deras utveckling. De teoretiska momenten som ingår i utbildningen ger intryck av att bli sammanvävda till några få ämnen. Risken med detta är att studenterna inte når de lärandemål och examensmål som syftar till en välgrundad kunskap och förståelse för huvudområdet. Det är också oklart hur studenterna lär sig att reflektera över data. En del i detta är att litteraturen i allmänhet är begränsad och består av sammanfattningar utan referenser till artiklar som behandlar mer specifika ämnen eller platser. Högskoleverket anser att kurslitteraturens bredd och djup bör genomarbetas av lärosätena utifrån aspekter som progression, lärandemål och examensmål samt utifrån syftet att skapa en god teoretisk grund. 8

9 Lärarkompetensen i arkeologi är god Majoriteten av lärarna i arkeologi är forskningsaktiva, vissa av dem på hög internationell nivå. Dessa lärares specialistkompetens kommer i många fall till uttryck i lärosätenas olika kursutbud. De bidrar därmed till att stärka forskningsanknytningen och ge studenterna en fördjupad högskolemässig utbildning. Högskoleverket ser detta som mycket positivt. Utbildningen på forskarnivå kan stärkas genom samverkan Nordiska forskarskolan i arkeologi (Nordic Graduate School in Archaeology) är högt värderad och fyller ett behov när det gäller att utöka och förbättra kursutbudet på forskarnivå. Det finns dock en oro för dess fortsatta existens och hur eventuella nedskärningar kommer att påverka den framtida utbildningen på forskarnivå. Ett utökat samarbete mellan lärosätena och de olika arkeologiska utbildningarna skulle förebygga en eventuell försämring av kvaliteten och bidra till att utbildningen stärks ämnesmässigt. Det finns en tendens till att utbildningen på forskarnivå inte tillräckligt väl förbereder för ett yrkesliv utanför akademin. De berörda lärosätena skulle kunna försöka närma sig denna utmaning på ett kreativt vis, till exempel i samarbete med olika avnämare. Högskoleverket delar experternas uppfattning att utbildningen på forskarnivå kan förbättras genom utökad samverkan mellan lärosätena och med olika aktörer i samhället. Genusperspektiv är väl integrerade i arkeologiutbildningarna Det finns skillnader, om än svaga, mellan kvinnors och mäns val av avhandlingsämne. Av de åtta avhandlingar som explicit lyfter fram ett genusperspektiv är sju författade av kvinnor. Även avhandlingar som behandlar bronsåldern eller med fokus på medeltiden är till övervägande del författade av kvinnor. Ämnen som behandlar makt och politik är vanligare i avhandlingar skrivna av män, liksom avhandlingar med fokus på den yngre stenåldern. Det finns med andra ord ett mönster baserat på tidsålder och innehåll när det gäller kvinnors och mäns avhandlingsområden. Genusperspektiv är väl integrerade i arkeologiutbildningen, framför allt genom speciella delkurser på grundnivå. Högskoleverket ser detta som positivt. 9

10

11 Utgångspunkter och tillvägagångssätt Högskoleverket har sedan 2001 ett regeringsuppdrag att i sexårscykler utvärdera alla utbildningar som leder till generell examen eller yrkesexamen samt forskarutbildningar. I den första cykeln utvärderades program som ledde till yrkesexamen, huvudämnen i generella examina (kandidat- och magisterexamen) inom grundutbildningen, samt forskarutbildningar. På våren 2007 avslutades ett antal utvärderingar av den utbildningsverksamhet som bedrevs året Redan under hösten 2007 initierades utvärderingar som avsåg verksamheten 2007 och som var de första i en ny sexårig utvärderingscykel. Högskoleverket har valt att i den nya utvärderingscykeln årsvis samla granskningar av huvudområden, yrkesexamina och forskarutbildningar i större kunskapsområden. Det första året granskas utbildningar inom historisk-filosofiska området och pedagogiska utbildningar, året därpå övriga samhällsvetenskaper, osv. Denna gruppering av utbildningar har bl.a. inneburit att vissa kommit att bli föremål för förnyad utvärdering efter en betydligt kortare period än andra. Här kan nämnas som exempel att under 2007 granskas idé- och lärdomshistoria och filosofiämnena, vilka utvärderades så sent som Utbildningar inom arkeologi utvärderades under förra cykeln Utvärderingsmodellen har dessutom förändrats. Fortfarande baseras modellen på kollegial bedömning (peer review), men vissa nya moment har utvecklats. En förändring är att Högskoleverket nu begär in kvantitativa data för fem år tillbaka i tiden, mot tidigare två år. I vissa tidigare utvärderingar har uppgifter fem år tillbaka i tiden begärts in rörande forskarutbildningar. Till största del är det samma typ av uppgifter som efterfrågas, t.ex. omfattningen av lärarnas undervisning, antal helårsstudenter och helårsprestationer, antal doktorander, undervisningstäthet och antal examinerade uppsatser. Data för perioden kommer i förekommande fall att presenteras i grafer och tabeller. En annan förändring är en ökad användning av nyckeltal, vilka räknas fram ur de kvantitativa uppgifterna. Nyckeltalen ger en bild av utbildningarnas lärarkapacitet, lärarkompetens, handledarkompetens, prestationsgrad och andel tillsvidareanställda. Självvärderingsmomentet är fortfarande kvar men i mindre omfattning. Som tidigare ska bland annat utbildnings- och kursplaner med litteraturlistor bifogas. Nytillkomna uppgifter inkluderar förteckningar över lärares publikationer. En annan förändring är att utvärderingens första fas inte omfattar platsbesök. Dessa har delvis ersatts av webbenkäter som skickas ut till studenter, lärare och doktorander. I föreliggande rapport har enkäternas resultat inte använts i bedömningarna då respondenterna varit få och svarsfrekvensen låg. 11

12 Sammantaget ska detta underlag ge en översiktlig nationell bild av ett huvudområde eller forskarutbildningsämne. Utifrån denna väljs sedan huvudområdesutbildningar eller forskarutbildningar ut för fördjupad granskning. Skäl till fördjupad granskning kan till exempel vara bristande bedömningsunderlag eller att Högskoleverket av andra skäl inte kan säkerställa att kvaliteten är tillfredsställande utan att göra platsbesök. Den 1 juli 2007 infördes en ny Bologna-anpassad examensordning. Den innebar bland annat att en avancerad nivå infördes mellan grundnivå och forskarnivå. Magisterexamen blev placerad på denna mellannivå, liksom en ny tvåårig masterexamen. Universitet och högskolor med vetenskapsområde fick en generell rätt att utfärda masterexamen. De högskolor som vill bedriva tvåårig masterutbildning, utan att ha rätt att bedriva forskarutbildning inom visst vetenskapsområde, får däremot ansöka om masterexamensrätt. Dessa ansökningar prövas av Högskoleverket. Sådana examensrättsprövningar har genomförts under 2007 och Förutom en ny nivåplacering av de olika examina har man i den nya examensordningen infört begreppet huvudområde. Lärosätena äger själva rätten att definiera sina huvudområden och, i universitetens fall, forskarutbildningsämnen. Med den nya nivåindelningen och begreppet huvudområde är det inte lika lätt som tidigare att tala om t.ex. A-, B- eller C-nivå, grundkurs, fortsättningskurs och fördjupningskurs. Dessa begrepp är dock fortfarande ytterst levande inom akademin liksom bland experterna. De kan i nuläget knappast ersättas av andra väldefinierade begrepp som anger vad utbildningen omfattar, dess nivå och progressionen inom den. I den föreliggande rapporten använder Högskoleverket därför utbildningsanordnarnas och experternas termer. Delrapport Föreliggande rapport ger en nationell bild av utbildningarna i arkeologi och granskar kvaliteten på dessa. Under våren 2009 kompletteras rapporten med resultat från de utbildningar som genomgått fördjupad granskning. Den rapporten kommer endast att finnas tillgänglig på Högskoleverkets hemsida. Uppdraget Experterna för uppdraget utgjordes av Marie Louise Stig Sørensen, universitetslektor vid University of Cambridge, Mika Lavento, professor vid Helsingfors universitet, Gustaf Trotzig, professor emeritus vid Stockholms universitet samt f.d. avdelningschef vid Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museum samt Elisabeth Rudebeck, fil.dr och 1:a antikvarie vid Malmö kulturmiljö/malmö muséer. Dessutom har följande experter granskat inriktningen antikens kultur och samhällsliv vid Lunds universitet: Göran Bäärnhielm, fil. dr och förste bibliotekarie vid Kungliga biblioteket, Paul John Frandsen, lektor 2. Högskoleverkets rapportserie 2007:46 R och 2008:21 R. 12

13 vid Köpenhamns universitet och Johan Henrik Schreiner, professor emeritus vid Universitetet i Oslo. Projektgruppen utgjordes av projektansvariga Stella Annani och utredaren Annika Vänje. 13

14

15 EXPERTERNAS RAPPORT

16

17 Missiv Till Högskoleverket Granskning av utbildningarna inom arkeologi Högskoleverket har under 2008 granskat utbildningar i huvudområdena arkeologi, arkeologi och antikens historia 3, laborativ arkeologi, osteologi, osteoarkeologi och miljöarkeologi på grundnivå och/eller avancerad nivå, samt forskarutbildningsämnena arkeologi, laborativ arkeologi, miljöarkeologi, osteoarkeologi, historisk arkeologi, historisk osteologi och antikens kultur och samhällsliv på forskarnivå. Granskningen har resulterat i föreliggande rapport. För granskningen utsågs tre experter: Universitetslektor Marie Louise Stig Sørensen, University of Cambridge (ordförande) Professor Mika Lavento, Helsingfors universitet Filosofie doktor Elisabeth Rudebeck, 1:a antikvarie vid Malmö kulturmiljö/ Malmö museer Professor emeritus Gustaf Trotzig, Stockholms universitet, f.d. avdelningschef vid Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museum. Vi grundar vår granskning på den information vi fått från utbildningsanordnarnas självvärderingar med bilagor. Härmed överlämnas vår rapport till Högskoleverket. Marie Louise Stig Sørensen Mika Lavento Elisabeth Rudebeck Gustaf Trotzig 3. Inriktningen antikens kultur och samhällsliv vid Lunds universitet har granskats av följande experter: Göran Bäärnhielm, fil. dr. och förste bibliotekarie vid Kungliga biblioteket, Paul John Frandsen, lektor vid Köpenhamns universitet och Johan Henrik Schreiner, professor emeritus vid Universitetet i Oslo. 17

18

19 En nationell bild Ämneshistorik Arkeologin Arkeologin har, tillsammans med en grupp besläktade discipliner, sina rötter i upplysningstiden med dess djupa utmaning av den dåtida världssynen och synen på naturen. Upplysningstiden betonade ett rationellt förhållningssätt till världen genom observationer och experiment, vilket ledde till att institutioner utvecklades (såsom lärda sällskap) för detta syfte. De första stapplande stegen mot arkeologin som vetenskap återfinns därför inom det ökade utforskandet av vetenskap och natur i Europa under och 1700-talen. Det gestaltade sig som antikvarisk verksamhet såsom insamling av kuriosa, inklusive dokumentation av dessa i form av teckningar och spekulationer kring ursprung och syfte. Kritiken mot de traditionella institutionerna och trosuppfattningarna var också pådrivande, då denna tillät ifrågasättandet av etablerade synsätt om världens ursprung och mer specifikt dess ålder. I och med utmaningen av kyrkans monopol på berättelsen om människans ursprung och insikten om världens och människans långa historia kunde arkeologin ta form som en distinkt disciplin, och den vann status under senare delen av 1700-talet och under tidigt 1800-tal. Många av dess grundstrukturer, såsom begreppen kronologi, typologi och fyndsammanhang grundades under 1800-talet, och arkeologin etablerades som en egen nationell vetenskap; skandinaviska lärda spelade en viktig roll i denna utveckling. Under 1900-talet konsoliderades arkeologin som disciplin och etablerades som ett universitetsämne i de flesta länder. Nationella förhistorier skapades och mycket data samlades i muséer och universitetssamlingar. Vi bevittnade också ett intensifierat politiskt bruk av arkeologin, speciellt genom extremistiska ideologier under andra världskriget och det påföljande försöket att avpolitisera disciplinen genom positivism. Disciplinen dök åter upp från skuggorna av sådant bruk under och 1970-talen, inspirerad av en nyvunnen vetenskaplig optimism grundad på utvecklade former av positivism. Från den stunden har de epistemologiska trenderna och de intensiva debatterna inom humaniora och samhällsvetenskaperna följts noga av arkeologin, vilket skapat fraktioner, skolor och nya sorters diversifieringar baserade på fundamentala skillnader i synen på kunskap. Arkeologin i Sverige Utbildningen i arkeologi i Sverige började under senare delen av 1800-talet och den förste professorn utnämndes 1914 i Uppsala. Sedan dess har arkeologin blivit etablerad som en akademisk disciplin på universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala samt på flera högskolor. Utbildningens 19

20 struktur och mål har generellt delats, även om forskarintressen, likväl som professorernas personligheter, ofta lämnat distinkta avtryck i den intellektuella miljön. Med det ökade antalet lärosäten som erbjuder arkeologistudier och den ökade mängden personal (om än inte betydande) har den intellektuella miljön blivit allt mindre dikterad av en ensam högt rankad individ, och det finns nu en högre grad av jämlikhet i utbildningsmiljön. Varje lärosäte har, trots detta, bevarat en individuell karaktär och känsla av en unik akademisk miljö. Detta är ofta grundat på anknytningen till den regionala arkeologin, en anknytning som ska ses som en styrka och som även kan visa sig vara nödvändig för en god arkeologisk utbildning i det att den ger en direkt och orörd källa till data och frågeställningar. Ett sådant fokus och kontakt med regionen måste dock sättas in i ett sammanhang av en större, bredare förståelse av studiet av det förflutna. Ett antal trender har påverkat förväntningarna på utbildningen inom arkeologi det senaste decenniet. Den intensiva internationella debatten om arkeologisk teori sedan 1970-talet har helhjärtat tagits upp av de svenska lärosätena. Mycket uppmärksamhet ges nu den allmänna arkeologiska teorin. Även vissa teman har ägnats särskilt fokus under det senaste decenniet i svensk arkeologi, och främst bland dessa är det starka intresset för arkeologins historia, arbetet med genusarkeologi och funderingarna kring arkeologins samtidsroll. Dessa nya områden pockar på svar i utbildningsstrukturerna och i disciplinen som sådan. Samtidigt kan vi också se en ökad specialisering och ett ökat samarbete med en rad naturvetenskapliga discipliner i utvecklingen och användandet av nya metoder och tekniker, såsom arkeogenetik och geografiska informationssystem. Dessa två tendenser, å ena sidan den ökade granskningen av disciplinen och dess antaganden, å andra sidan vidare specialiseringar, såsom datahantering och djupare analys, påverkar disciplinen och dess självdefinition på väldigt olika sätt och därmed även utbildningsmiljön. Det finns, som sagt, en ökande förväntan på internationell relevans och bredd som ofta åtföljs av en nedtoning (inte alltid explicit) av det lokala. Detta påverkar intresset för att publicera på mindre språk, såsom svenska. En bra balans mellan både lokala och internationella perspektiv, och den dynamiska kontakten mellan dessa dimensioner, går ofta förlorad. Detta är en viktig utmaning för arkeologer eftersom data alltid på någon nivå är lokal och kommer att skilja sig åt mellan områden (likväl som mellan perioder). Arkeologiutbildningen i Sverige svarar på utmaningarna på väldigt olika vis, och inom detta kan man ana olika synsätt på vad utbildningen och studierna borde ha som mål. Detta betyder att ett lärosäte kan välja ett regionalt och lokalt fokus, medan ett annat kan välja en utgångspunkt för utbildningen som är mer teoretiskt baserad. I detta avseende verkar arkeologiutbildningen i Sverige mer diversifierad i dag, än vid bedömningen Den metodologiska utvecklingen lockar till sig expertis från andra discipliner än arkeologi, metoderna anpassas för arkeologins behov, men det ger också större skillnader i färdighet mellan arkeologer. Som kontrast till detta finns det 20

21 faktum att granskningen av arkeologin i termer av dess roll inom samhället ifrågasätter själva disciplinen och dess auktoritet i termer av kunskapsproducent. Detta är komplicerade utvecklingsförlopp, och institutionerna skiljer sig åt i hur de svarar på och inkorporerar dessa utmaningar på ett meningsfullt sätt i studenternas utbildning. Undervisning i arkeologi Som disciplin identifierar sig nu arkeologin som studiet av det förflutna genom den materiella kultur som återstår från tidigare aktiviteter, och ämnet kan karakteriseras genom de metoder och teorier som har utvecklats för sådana studier. Samtidigt har nya former av specialiseringar utvecklats, inklusive arkeologiska varianter av naturvetenskapliga ämnen såsom osteologi. Därigenom har arkeologin blivit allt mer mångfacetterad och komplex när det gäller kunskapsbas och mängden metoder och färdigheter. Därför kunde man förvänta sig att undervisningen i arkeologi skulle ge förståelse för disciplinens utveckling (dess historia, omfattning och teoretiska synsätt) och huvudmetoder, vilka bör ligga till grund för varje kursplan i arkeologi. Dessutom kunde man vänta sig att studenterna lärde sig om det förflutna, men för detta finns det val att göra i fråga om både kronologisk och geografisk bredd och djup, och de ska svara mot den specialistkunskap som lärarkåren har. Programmen som ges av de enskilda institutionerna skulle på samma vis vanligen skilja sig från varandra. Expertgruppen anser dock att en kombination av delad baskunskap och olika lokalspecifika ämnesval är nyttig för disciplinens hälsa. Som nämnts i tidigare utvärderingsrapport är etablerandet av data en nödvändig del av den arkeologiska utbildningen och något som kommer att vara betecknande för många arbeten inom yrket. Seminariegrävningar och dataanalys är därför viktiga element i den arkeologiska utbildningen. Det finns dock andra sätt att ta sig an våra data, och dessa kan läras ut via fältstudier, platsbesök och andra sorters landskapsstudier. Exkursioner inom landet och utomlands är en viktig tänkbar inlärningskälla och bör säkerställas och uppmuntras. Arkeologi som yrkesutbildning Det stora antalet studenter som läser ämnet arkeologi överstiger behovet som finns inom de traditionella yrkesvägarna. Ämnets yrkesrelevans måste därför bedömas utifrån vad studenten ser som slutmålet för sin utbildning. För de studenter som tänker sig en anställning inom kulturmiljövården och museiväsendet, vare sig det handlar om statlig, kommunal, eller privat sektor, måste kraven på goda arkeologiska baskunskaper komma i första rummet. Det handlar om att känna till lagstiftningen inom ämnesområdet, att kunna identifiera och datera fasta fornlämningar och andra kulturspår, och förstå deras sammanhang och relation till sin omgivning. Arkeologi har också en mer hantverksmässig sida. Detta innebär att man behöver vara förtrogen med modern dokumentationsteknik och kunna han- 21

22 tera de instrument som används, både när det gäller översiktlig arkeologisk landskapsinformation och detaljerad dokumentation när det gäller själva undersökningarna. Det gäller också att vara insatt i laborativa aspekter samt kunna identifiera och datera arkeologiska föremål och vara införstådd med hur de ska hanteras och dokumenteras. Till ovanstående kommer den ovan förda diskussionen om en god orientering i aktuella arkeologiska metod- och teorifrågor. Nationsgränser är en sentida företeelse, sett ur ett arkeologiskt perspektiv, och därför har ämnet alltid haft en internationell prägel. Studenterna behöver således en bredd när det gäller kunskaper om kontaktområdenas arkeologi. Slutligen krävs det en förmåga att dela med sig av sitt kunnande och skapa förståelse för kulturarvets betydelse. Detta gäller särskilt i exploateringssituationer där arkeologin kan komma i konflikt med motstående intressen. Ovanstående resonemang gäller i tillämpliga delar också disciplinerna laborativ arkeologi, miljöarkeologi samt osteologi och arkeoosteologi. Den arkeologiska kunskapsbasens språk En mycket stor del av den grundläggande svenska forskningen fram till talet är publicerad på tyska, som då var ämnets lingua franca i hela Östersjöområdet och i angränsande länder. I motsats till förhållandet i många andra ämnen har de äldre publikationerna i arkeologi mycket information att ge. Studenterna är nu i stor utsträckning avstängda från en betydande del av själva den empiriska kunskapsbas på vilken mycket av dagens arkeologi vilar. Detta är ett faktum som på sikt kan komma att påverka ämnets utveckling, inte minst eftersom det engelskspråkiga inflytandet på svensk arkeologi är stort. Det kan därför vara av betydelse att studenterna kan tyska, och det är utan tvivel också nödvändigt för dem som, med de möjligheter den nya examensordningen ger, söker sig utomlands för praktik eller yrkesarbete. Kunskaper i de nordiska språken är också betydelsefulla för en arkeolog, inte minst eftersom det är svårt att bilda sig en uppfattning om svensk forntid utan att använda sig av grannländernas litteratur och, på de högre utbildningsnivåerna, utan kontakter med nordiska kollegor. Arkeologiutbildning för andra intressegrupper Studenter som läser arkeologiämnet av bildningsskäl är en grupp som i dag är av betydande storlek och som också kan växa. För arkeologiämnets framtid är det därför viktigt att denna studentgrupp tas väl om hand inom de olika arkeologiska utbildningarna. Sett ur ett bildningsperspektiv skulle också kurser i arkeologi med fördel kunna komplettera dagens lärarutbildning. 22

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet HISTORIA Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende

Läs mer

HISTORIA. Ämnets syfte

HISTORIA. Ämnets syfte HISTORIA Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Sid 1 (8) Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård

Läs mer

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Psykologisk institutionen Utbildningsplan för Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi S2PSA 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master Programme

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina RIKTLINJER Diarienummer: 40-387/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Heléne Fröborg 08-563 085 27 helene.froborg@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnena matematik och religionskunskap

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnena matematik och religionskunskap Örebro universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Rapport 2008:41 R. Granskning av utbildningarna inom religionsvetenskap och teologi. Bilaga 3. Nationell bild

Rapport 2008:41 R. Granskning av utbildningarna inom religionsvetenskap och teologi. Bilaga 3. Nationell bild Rapport 8:41 R Granskning av utbildningarna inom religionsvetenskap och teologi Bilaga 3 Nationell bild Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 13 99 Stockholm tfn 8-563 85 fax 8-563 85 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Ansökan och ärendets hantering. som andraspråk, engelska, franska, italienska, spanska, tyska samt musik (reg.nr. Lunds universitet Rektor

Ansökan och ärendets hantering. som andraspråk, engelska, franska, italienska, spanska, tyska samt musik (reg.nr. Lunds universitet Rektor Lunds universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnet arabiska som modersmål

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnet arabiska som modersmål Malmö högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@hsv.se

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007 (uppdaterad

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

Växjö universitet Rektor. Luntmakargatan 13, Box 7851, SE Stockholm, Sweden Tfn/Phone: Fax:

Växjö universitet Rektor. Luntmakargatan 13, Box 7851, SE Stockholm, Sweden Tfn/Phone: Fax: Växjö universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se Annika Vänje 08-563 085 87 annika.vanje@hsv.se BESLUT 2008-12-09

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning Humanistiska fakultetsnämnden www.humfak.umu.se Allmän studieplan 2014-03-27 Dnr 511-2011-11 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning Fastställande:

Läs mer

Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola

Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola Regeringen Britta Seeger Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola Högskoleverket föreslår att ansökan från Röda Korsets Högskola om rätt att utfärda magisterexamen

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 0 8689 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska

Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska = Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 12 november 2007. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola.

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola. BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-381-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap vid

Läs mer

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kursplan HISTORIA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda masterexamen inom området bildpedagogik

Beslut om tillstånd att utfärda masterexamen inom området bildpedagogik Konstfack Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Lisa Jämtsved Lundmark 08-563 088 03 lisa.jamtsved.lundmark@hsv.se

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i arkeologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i arkeologi Humanistiska fakultetsnämnden www.humfak.umu.se Allmän studieplan 2016-02-!1 Dnr 511-1313-12 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i arkeologi Syllabus for the PhD programme in Archaeology Fastställande:

Läs mer

Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro

Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro Christina Karlsson/Anita Hurtig Wennlöf Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet Innehåll Utbildningssystemet

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i grundskolans årskurs 7 9 i undervisningsämnet religionskunskap

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i grundskolans årskurs 7 9 i undervisningsämnet religionskunskap Örebro universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi (Doctoral studies in Sociology) Beslut om inrättande Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid

Läs mer

Uppdrag angående biomedicinsk analytikerexamen (U2009/1781/UH)

Uppdrag angående biomedicinsk analytikerexamen (U2009/1781/UH) Regeringen, Utbildningsdepartementet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Annika Vänje 08-563 085 87 annika.vanje@hsv.se

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATIK OCH LÄRANDE. Särskilda nämnden för lärarutbildning

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATIK OCH LÄRANDE. Särskilda nämnden för lärarutbildning ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATIK OCH LÄRANDE Särskilda nämnden för lärarutbildning 1 Ämnesområde Matematik och lärande som vetenskapligt område fokuserar människans sätt att

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN31, Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält, 15 högskolepoäng Perspectives on Social Work Research and Field of Knowledge, 15 credits Avancerad nivå /

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uk-ambetet.se Reg.nr 2013-01-29 641-2691-12, 42-42-13 Regeringen Utbildningsdepartementet Yttrande över ÅA/VR

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG INLEDNING Masterprogrammet i statsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att förstå och analysera politik, demokrati,

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av ekonomisk historia och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av ekonomisk historia och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 Loulou.von.ravensberg@hsv.se

Läs mer

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Sid 1 (6) skoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Statsvetenskap Freds- och konfliktstudier Utvecklingsstudier skoleverket ger Umeå

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola

Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1655-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Tyska Engelsk benämning: German Studierna inom huvudområdet tyska ger kunskaper om färdigheter i det tyska språket,

Läs mer

Utbildningsplan Masterprogram i biologi

Utbildningsplan Masterprogram i biologi Dnr: HNT 2016/65 Fakulteten förhälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i biologi Programkod: Programmets benämning: Inriktning: NABIM Masterprogram i biologi Ekologi och naturvård

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda apotekarexamen Högskoleverket beslutar att avslå Umeå universitets ansökan om tillstånd att utfärda apotekarexamen.

Beslut om tillstånd att utfärda apotekarexamen Högskoleverket beslutar att avslå Umeå universitets ansökan om tillstånd att utfärda apotekarexamen. Umeå universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Eric Lindesjöö 08-563 08805 eric.lindesjoo@hsv.se

Läs mer

Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22.

Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22. Allmän studieplan för utbildning på forskarutbildningnivå i didaktik Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22. 1. Ämnesbeskrivning Didaktik

Läs mer

Universitetskanslersämbetets bedömning

Universitetskanslersämbetets bedömning BESLUT Reg.nr 2013-04-30 42-67-13 Handläggare Viveka Persson 08-563 086 58 viveka.persson@uk-ambetet.se Södertörns högskola Rektor Ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU SU-FV-3.2.5-1566-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Arkeologi inriktning: Antikens kultur och samhällsliv inriktning: Arkeologi inriktning: Laborativ arkeologi

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Riktlinjer för inrättande av huvudområde samt inrättande av inriktning inom huvudområde vid humanvetenskapliga området

Riktlinjer för inrättande av huvudområde samt inrättande av inriktning inom huvudområde vid humanvetenskapliga området 1 (7) BESLUT 2015-11-12 Dnr SU FV-1.1.2-3458-15 Peter Bretschneider Utbildningsledare Riktlinjer för inrättande av huvudområde samt inrättande av inriktning inom huvudområde vid humanvetenskapliga området

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi Dnr: HS 2014/499 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi (Doctoral studies in Business Administration) Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) Dnr SU SU-FV-3.2.5-1565-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie kandidatexamen Huvudområde: Arkeologi Archaeology Arkeologi handlar om människans föränderliga livsvillkor under årtusenden och varför

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 16 april 2008. Studieplanen kompletteras

Läs mer

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Per Westman 08-563 085 39 per.westman@uk-ambetet.se BESLUT Mälardalens högskola Rektor Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Läs mer

Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap

Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap Kriterier för utvärdering projektet Geovetenskap och kulturgeografi Område används som synonymt med huvudområde genomgående i dokumentet. Skillnaden mellan huvudområden begränsas till beskrivningen av

Läs mer

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24.

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24. Utbildningsplan för Masterprogram i språkvetenskap Master's Programme in Language Science Programkod: HSPPO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2014-09-24 Värdinstitution: Institutionen för lingvistik 120

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Sid 1 (8) för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Syllabus for the PhD program in Economic History Omfattning: 240 högskolepoäng/120 högskolepoäng Examen: Filosofie doktorsexamen/ filosofie

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora vid Malmö högskola,

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora vid Malmö högskola, Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora vid Malmö högskola, 2014-04-11 Fastställd av fakultetsstyrelsen 2014-04-11 1. Ämnesbeskrivning

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I GEOTEKNIK. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I GEOTEKNIK. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I GEOTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Utbildning på forskarnivå i Geoteknik omfattar jords och korniga massors mekanik (inklusive snömekanik).

Läs mer

Rektor Malmö högskola

Rektor Malmö högskola Rektor Malmö högskola Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Järplid Linde 08-563 087 86 karin.jarplid.linde@hsv.se

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 5HI17

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 5HI17 Sid 2 (6) Utbildningsplan för masterprogrammet i 5HI17 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-09-07 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-04-14 Sid 3 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 5HI17 1.2.

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 5HI17

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 5HI17 Sid 2 (6) Utbildningsplan för masterprogrammet i 5HI17 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-09-07 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-04-14 Sid 3 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 5HI17 1.2.

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH

Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH 1. Ämnesbeskrivning samt mål för utbildningen 1.1 Syfte och mål för utbildningen Syftet med

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-362-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings universitet

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se 2015-03-07 411-00052-14 Till rektor Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete Humanistisk fakultetsnämnd Dnr 511-4323-08 ALLMÄN STUDIEPLAN Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete Syllabus for the PhD programme in Educational Work Fastställande: Studieplanen

Läs mer

Utvärderingsavdelningen BESLUT. Kungl. Musikhögskolan beviljas rätt att utfärda masterexamen i musikpedagogik.

Utvärderingsavdelningen BESLUT. Kungl. Musikhögskolan beviljas rätt att utfärda masterexamen i musikpedagogik. Rektor Kungl. Musikhögskolan Utvärderingsavdelningen Tommy Dahlén BESLUT 2007-05-29 Reg.nr 641-5125-06 Ansökan om examensrätt för masterexamen i musikpedagogik Kungl. Musikhögskolan beviljas rätt att utfärda

Läs mer

Rapport 2008:46 R. Granskning av utbildningarna i etnologi

Rapport 2008:46 R. Granskning av utbildningarna i etnologi Rapport 2008:46 R Granskning av utbildningarna i etnologi Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Granskning av utbildningarna

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2011-09-26 Dnr Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi 1. Mål för utbildningen 1.1 Licentiatexamen För licentiatexamen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i arkeologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i arkeologi Humanistisk fakultet www.humfak.umu.se Sid 1 (7) Allmän studieplan Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i arkeologi Fastställande: Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Dnr: FAK 2011/467 Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Fastställda 2011-12-16 av ordförande i Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Fakultetsnämnden

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1638-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Slaviska språk Engelsk benämning: Slavic Languages Huvudområdet slaviska språk inbegriper studier i Polens, Rysslands

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Malmö högskola/fakulteten för teknik och samhälle Fakultetsstyrelsen 2016-12-02 dnr FO 4.1 2016/323 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Computer Science 1. Ämnesbeskrivning

Läs mer

Högskolan Väst Rektor

Högskolan Väst Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Väst Rektor Högskolan Västs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Rektor Högskolan Kristianstad

Rektor Högskolan Kristianstad Rektor Högskolan Kristianstad Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Järplid Linde 08-563 087 86 karin.jarplid.linde@hsv.se

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-596-14 Datum 2014-04-24 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013

Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013 Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013 Detta dokument är en bilaga till Riktlinjer för utbildningsplaner för program på grundnivå och avancerad nivå vid Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Högskolan i Kalmar Rektor. Luntmakargatan 13, Box 7851, SE Stockholm, Sweden Tfn/Phone: Fax:

Högskolan i Kalmar Rektor. Luntmakargatan 13, Box 7851, SE Stockholm, Sweden Tfn/Phone: Fax: Högskolan i Kalmar Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se Annika Vänje 08-563 085 87 annika.vanje@hsv.se BESLUT 2008-12-09

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Ä10.090603.ITFN Beslut 2009-03-06 Dnr G217 843/09 Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs universitet 2009-03-

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Biomedicinsk teknik TEBMEF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Biomedicinsk teknik TEBMEF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Biomedicinsk teknik TEBMEF00 Studieplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2014-05-16. 1. Ämnesbeskrivning Biomedicinsk

Läs mer

Universitetskanslersämbetets bedömning

Universitetskanslersämbetets bedömning p Handläggare Viveka Persson 08-563 086 58 viveka.persson@uk-ambetet.se BESLUT Reg.nr 2013-04-30 42-66-13 Södertörns högskola Rektor Ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot

Läs mer

Utbildningsplan. för. Sidan 1/5. Masterprogram i historiska studier. 120 ECTS credits

Utbildningsplan. för. Sidan 1/5. Masterprogram i historiska studier. 120 ECTS credits Utbildningsplan för Masterprogram i historiska studier Master's Programme in Historical Studies Programkod: HISTO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2014-02-04 Ändrad: 2015-03-04 Värdinstitution: Historiska

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i tyska

Allmän studieplan för licentiatexamen i tyska Allmän studieplan för licentiatexamen i tyska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 1 oktober 2007. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

Yttrande över Folkuniversitetet i västra regionens ansökan om rätt att utfärda psykoterapeutexamen (Remiss , dnr U2008/6653/UH)

Yttrande över Folkuniversitetet i västra regionens ansökan om rätt att utfärda psykoterapeutexamen (Remiss , dnr U2008/6653/UH) Regeringen Utbildningsdepartementet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Gun Eriksson 08-563 086 89 Gun.Eriksson@hsv.se

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Umeå Institute of Design www.uid.umu.se Dnr FS 4.1.1-365-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap.

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap. BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 jana.hejzlar@uka.se 2016-05-02 42-402-15 Högskolan i Gävle Rektor Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Sid 1 (5) Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Svenska/nordiska språk Tyska Kandidatexamen i svenska/nordiska språk fick omdömet hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets. Kandidatexamen

Läs mer

För doktorsexamen ska doktoranden

För doktorsexamen ska doktoranden Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Allmän studieplan Dnr FS 4.1.4-911-14 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap Syllabus for the PhD program

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. socialt arbete

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. socialt arbete Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Studieplan för utbildning på forskarnivå i socialt arbete (Doctoral studies in Social Work) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för

Läs mer

Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde

Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde Datum: 2015-09-19 Dnr: G 2015/650 Mottagare: Humanistiska fakultetsstyrelsen Fristående kurser i kinesiska har

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) Dnr SU-FV-3.2.5-1575- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Engelska English Studier inom engelska leder till kunskap och färdigheter inom engelsk språkvetenskap och engelsk

Läs mer