Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Diarienummer Antal sidor. Riktlinje Läkemedelsenheten LK/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Diarienummer Antal sidor. Riktlinje Läkemedelsenheten LK/121900 23"

Transkript

1 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Diarienummer Antal sidor Riktlinje Läkemedelsenheten LK/ Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Apotekare Läkemedelsenheten Läkemedelskommittén i Värmland Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Gäller för: Landstinget i Värmland och kommuner i Värmland Innehållsförteckning Förord Ansvar Allmänt Författningar Lokal rutin Hälso- och sjukvårdspersonal Delegering Avvikelser Kommunens ansvar Landstingets/Läkarens ansvar Egenvård Personliga assistenter Ordination Allmänt Ordinationshandling Telefonordination Generella ordinationer Akutläkemedel Markering av överkänslighet Rekvisition av läkemedel Beställning till kommunalt läkemedelsförråd Mottagning av leverans Förvaring Särskilt boende Ordinärt boende Övrig förvaring Förrådsansvar Nyckel- och kodhantering Sprutor och kanyler (23)

2 4.7 Kylförvaring Medel för tekniskt bruk Kasserade läkemedel Avlidens läkemedel Iordningställande Allmänt Hygieninstruktioner Överlämnande Allmänt Ansvar Rimlighetskontroll Fel iordningställd dos Kombinerade doseringssystem/olika beredningsformer Överlämnande tider Verkan och biverkan Användaranvisning Vid behovs-läkemedel Signeringslistor Vissa läkemedel och influensavaccin Narkotika Insulin Syrgas/oxygen Nitroglycerinpreparat Warfarin Cytostatika Vaccin Naturläkemedel Kvalitetssäkring Granskning av läkemedelshantering Läkemedelsgenomgång Hanteringsanvisningar för olika beredningsformer av läkemedel Litteratur/internet (23)

3 Förord Riktlinjerna Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård är instruktioner på kommunoch landstingsnivå och är fastställda av Läkemedelskommittén i Värmland, den 18 oktober Riktlinjerna bygger på Kommunal läkemedelshantering som utkom Fler dokument som handlar om läkemedel finns att hämta på läkemedelskommitténs hemsida. Externt: Internt: 1 Ansvar 1.1 Allmänt Grunden för all läkemedelshantering inom den kommunala hälso- och sjukvården är att den ska vara individuellt anpassad och säker utifrån den enskildes sjukdom och personliga förutsättningar. Utgångsläget är att den enskilde själv ansvarar för omhändertagandet av sina läkemedel som ordinerats samt för den egna medicineringen. Detta gäller i såväl ordinärt boende som i särskilda boendeformer. 1.2 Författningar I Författningshandboken för personal inom hälso- och sjukvård återfinns de viktigaste författningarna. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (HSL) Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:569) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:10) om medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunernas hälso- och sjukvård Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:8) om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering inom hälso- och sjukvården Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2001:17) om läkemedelshantering inom hälso- och sjukvården (Omtryck) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:24) om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS: 2006:24) Ändring i föreskrifterna och allmänna råden om läkemedelhantering i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2012:9) om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården 3 (23)

4 1.3 Lokal rutin MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) ska fastställa ändamålsenliga rutiner samt ange en tydlig ansvarsfördelning för läkemedelshanteringen i en lokal instruktion. Hantering av narkotikaklassificerade läkemedel ska ägnas särskild uppmärksamhet. Den lokala rutinen bör utarbetas i samråd med respektive ansvarig sjuksköterska och den bör ha den här riktlinjen som grund. Rutinerna ska vara kända av alla som arbetar inom den kommunala hälso- och sjukvården. MAS ansvarar för att revidering av den lokala rutinen sker. 1.4 Hälso- och sjukvårdspersonal Hälso- och sjukvårdspersonal i kommunen är: sjuksköterskor/distriktssköterskor genom sin utbildning och legitimation arbetsterapeuter genom sin utbildning och legitimation sjukgymnaster genom sin utbildning och legitimation omvårdnadspersonal, till exempel undersköterskor när man på delegation utför en sjukvårdsuppgift. 1.5 Delegering Delegering innebär att en eller flera arbetsuppgifter överförs från en formellt kompetent befattningshavare till en befattningshavare vilken är reellt kompetent för arbetsuppgiften men saknar formell kompetens. Sjuksköterskan är den som har formell kompetens att delegera uppgifter i läkemedelshanteringen. All delegering är personlig. Delegering av arbetsuppgifter kan ske oberoende av om den som delegerar eller mottar arbetsuppgiften tillhör samma organisatoriska verksamhet eller inte. Delegering är tidsbegränsad till längst ett år och ska omprövas innan förlängning sker. Delegeringen upphör att gälla vid byte av omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Delegeringen ska vara skriftlig. I undantagsfall kan muntlig användas vid ett tillfälle Indragning av delegering Vid allvarliga eller upprepade avvikelser kan delegationen helt eller delvis dras tillbaka. Åtgärden kan utföras av omvårdnadsansvarig sjusköterska eller medicinskt ansvarig sjuksköterska Formell kompetens Den innehar formell kompetens för vissa arbetsuppgifter som genom fastställd utbildning till visst yrke förvärvat de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna utföra arbetsuppgiften. Den som delegerar/anvisar en arbetsuppgift måste alltid förvissa sig om att den som ska få arbetsuppgiften också kan utföra den på ett tillfredställande sätt (är reellt kompetent) Reell kompetens Den innehar reell kompetens för vissa arbetsuppgifter som på annat sätt än genom formellt fastställd yrkesutbildning skaffat sig de kunskaper och färdigheter som krävs för att utföra arbetsuppgiften. Den som mottar en delegering måste tala om när man inte anser sig ha tillräckliga kunskaper, information eller andra förutsättningar för att utföra arbetsuppgiften. Efter delegering utförs arbetsuppgiften helt på eget ansvar. 4 (23)

5 Ett delegeringsbeslut är alltid personligt. Detta innebär att den arbetsuppgift, som beslutet avser, inte kan övertas av annan kompetent person då den som delegerats uppgiften till exempel är ledig. 1.6 Avvikelser Det är viktigt att all personal som har kontakt med den som använder läkemedel rapporterar alla fel inom läkemedelshantering som en avvikelse till ansvarig sjuksköterska. Vid risk för eller om en allvarlig skada eller sjukdom inträffar bedömer MAS om det inträffade ska anmälas till Socialstyrelsen. Exempel på avvikelser som ska rapporteras: Förväxling av vårdtagare Förväxling av läkemedelsdos Bortglömda läkemedelsdoser 1.7 Kommunens ansvar Kommunen ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen erbjuda en god och säker sjukvård åt dem som bor i särskilda boendeformer, vistas i kommunens dagverksamheter eller har hemsjukvård. Vårdgivaren ska ge skriftliga direktiv och säkerställa att kvalitetssystemen innehåller rutiner för läkemedelshanteringen. Dessa rutiner fastställs av MAS. Om den enskilde på grund av sitt tillstånd inte kan klara sin medicinering själv, får den ansvariga sjuksköterskan söka finna en praktisk lösning i samråd med behandlande läkare och anhöriga. Övertagande av läkemedelshantering ska dokumenteras i omvårdnadsjournal. En individuellt anpassad möjlighet är att vissa läkemedel hanteras som egenvård och andra som kommunens ansvar hos samma person. Hur fördelningen ser ut ska dokumenteras Omvårdnadsansvarig sjuksköterska Den sjuksköterska som ansvarar för den enskildes vård och omsorg, ansvarar i enlighet med sitt medicinska yrkesansvar för att ordinationer genomförs och att effekten av ordinerat läkemedel och behandling utvärderas i samråd med läkare. Sjuksköterskan ska dokumentera vilka läkemedel som getts och hålla sig underrättad om hur den enskildes läkemedelshantering fungerar. Ett moment i detta är att kontrollera signeringslista/kontrollista. Detta är speciellt viktigt om sjuksköterskan inte själv överlämnar ordinerade läkemedel. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska arbetsleder övrig personal i hälso- och sjukvårdsuppgifter. Personalgruppens administrativa arbetsledare har ett ansvar att i samråd med sjuksköterskan organisera och bemanna så att arbetsordningen för läkemedelshanteringen kan tillämpas Omvårdnadspersonal Huvuduppgiften för omvårdnadspersonalen är allmän omvårdnad och service. I verksamheter där läkemedel ordineras får en sjuksköterska genom delegering överlåta vissa uppgifter till omvårdnadspersonal. När omvårdnadspersonalen utför dessa uppgifter på delegering är de hälso- och sjukvårdspersonal med eget ansvar för hur uppgiften utförs. I omvårdnadspersonalens ansvar ingår också att inom ramen för sin kompetens uppmärksamma förändringar i den enskildes hälsotillstånd och informera omvårdnadsansvarig sjuksköterska. 5 (23)

6 1.7.3 Studerande under praktiktjänstgöring Studerande som genomgår klinisk praktiktjänstgöring inom den kommunala hälso- och sjukvården får iordningställa och/eller administrera läkemedel under tillsyn av sjuksköterska. 1.8 Landstingets/Läkarens ansvar Patientansvarig läkare ordinerar läkemedel till varje enskild patient, ger anvisningar om vård och behandling samt följer patientens tillstånd om han/hon finner att det behövs. I läkarens ansvar ingår bedömningen huruvida den enskilde har möjlighet att själv eller med hjälp av närstående sköta sina läkemedel (egenvård). Om så uppenbart inte är fallet, eller om läkaren är tveksam, ska kontakt med ansvarig sjuksköterska i den kommunala vården tas. Om sjuksköterska i den kommunala vården sköter patientens läkemedel ska läkaren meddela förändring i läkemedelsordinationen till vederbörande. Bedömningen dokumenteras i journal. Patientansvarig läkare är allmänläkare och/eller privatpraktiserande läkare eller sjukhusläkare. Läkaren har möjlighet att delegera överlämnandet av läkemedel till kommunal personal efter överenskommelse med MAS och arbetsledning. 1.9 Egenvård Med egenvård menas en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvård bedömt att en person själv kan utföra. Den egenvård som patienten utför själv eller med hjälp av någon annan, som inte är hälso- och sjukvårdspersonal, räknas inte som hälso- och sjukvård och omfattas därmed inte av hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Däremot är hälso- och sjukvårdens bedömning, planering och uppföljning att betrakta som hälso- och sjukvård. Om läkaren i samråd med patient och sjuksköterska anser att patienten eller dennes anhöriga själva kan ansvara för att ordinationen följs är det att betrakta som egenvård. Kommunens personal kan dock vara behjälplig med att öppna burkar eller förpackningar samt överräcka mediciner efter patientens/anhörigas instruktioner. Delegation av arbetsuppgiften behövs inte eftersom patienten/anhöriga har eget ansvar. Beslutet om egenvård vid läkemedelshantering ska dokumenteras. I de fall där misstanke finns att personens medvetenhet sviktar gäller för personalen att informera ansvarig läkare, sjuksköterska eller anhöriga om situationen Personliga assistenter Om personen inte själv kan ansvara för egenvården är resultatet av bedömningen beroende på hur stödet och hjälpen ser ut. En skiljelinje mellan hälso- och sjukvård och egenvård är om åtgärden kräver medicinskt utbildad personal. Om det krävs medicinskt utbildad personal är det fråga om hälso- och sjukvård och den omfattas då av hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Närstående och personliga assistenter kan dock ha förvärvat stor kunskap om en enskild patients behov och kan i vissa fall klara av att utföra åtgärder som normalt kräver medicinskt utbildad personal, men då räknas insatsen som egenvård. Se även SOSFS 2009:6. 6 (23)

7 2 Ordination 2.1 Allmänt En entydig ordination En läkemedelsordination ska innehålla uppgifter om: läkemedlets namn läkemedelsform styrka dosering (antal tabletter, volym) administrationssätt och tidpunkterna för administrering indikation. Vissa läkemedel kan förskrivas av sjuksköterska som har förskrivningsrätt. (SOSFS 2001:16) 2.2 Ordinationshandling Ordinationshandlingen ska ge en samlad bild av patientens läkemedelsbehandling. I den kommunala journalen ska det finnas en skriftlig ordinationshandling utfärdad/signerad av behandlande läkare. Dosrecept gällande dosdispenserade läkemedel är en ordinationshandling. Om en vårdtagare, med dosdispenserade läkemedel, under en period har behov av till exempel upptitrering av ett visst läkemedel, bör detta administreras till exempel i en dosett. Detta läkemedel ska då dokumenteras på en separat läkemedelslista som också räknas som ett ordinationsunderlag. Behandlingsscheman som skickats med patienten från till exempel slutenvården är en annan form av ordinationshandling. Endast aktuell ordinationshandling förvaras i journalen. Inaktuella ordinationshandlingar makuleras genom tydlig markering till exempel diagonalt rött streck över. Makulerade ordinationshandlingar bör förvaras åtskilt från aktuella. När dosdispenserade läkemedel inte används ska sjuksköterskan göra en sammanställning av ordinationer på en ordinationshandling och signera densamma. I samband med sådan sammanställning ska sjuksköterskan kontrollera att inte synonyma preparat ordinerats och vid tveksamhet kontakta patientens läkare. Det ska klart framgå vem som ordinerat respektive läkemedel. Används recept eller behandlingsschema från läkare som underlag ska ett exemplar sparas (original eller kopia) på dessa i journalen. 2.3 Telefonordination Läkemedel får ordineras per telefon. Ordinationen ska tas emot av en sjuksköterska och motläsas. Namnet på den som ordinerar och tidpunkten ska dokumenteras och signeras i ordinationshandlingen av sjuksköterska. Ordinationen ska signeras i efterhand av ansvarig läkare. 7 (23)

8 2.4 Generella ordinationer Förslag till ordination enligt generella direktiv för sjuksköterskor inom Värmlands kommuner har upprättats av Läkemedelskommittén i Värmland. Utifrån detta förslag kan lokala generella direktiv utarbetas och fastställas av ansvarig läkare i samråd med MAS. Dessa generella direktiv ska då inkludera en förteckning över indikationer och kontraindikationer. Läkemedel som ordinerats enligt generella direktiv får ges till patient endast efter att en sjuksköterska gjort en behovsbedömning. 2.5 Akutläkemedel Läkemedel för akut bruk ska finnas tillgängligt i den kommunala verksamheten. Dessa akutläkemedel kan förvaras i läkemedelsförråd, akutlådor eller i sjuksköterskans akutväska utifrån lokal rutin. 2.6 Markering av överkänslighet Intolerans och överkänslighet av allvarlig karaktär ska markeras i journalen med ordet VARNING. Anteckningen om och beskrivningen av intolerans/överkänslighet ska också göras på ordinationshandlingen hos patienten samt i omvårdnadsdokumentationen i anslutning till patientens vårdmiljö. Dosleverantören meddelas för införande på dosreceptet (ordinationshandlingen). 3 Rekvisition av läkemedel 3.1 Beställning till kommunalt läkemedelsförråd Utifrån en av Läkemedelskommittén i Värmland framtagen baslista beställer utsedd sjuksköterska läkemedel till det/de kommunala läkemedelsförråden i respektive kommun. Dessa förråd ska i första hand användas vid tillfällig medicinering eller i väntan på ordinarie försändelse eller förskrivning. Se Riktlinjer för kommunala läkemedelsförråd Beställning av patientbundna läkemedel till patient med dosdispenserade läkemedel Patientbundna, inte dispenserbara läkemedel (hela originalförpackningar) rekvireras via Pascal. Se Riktlinjer för dosdispenserade läkemedel. 3.2 Mottagning av leverans Den eller de sjuksköterskor som enligt lokal rutin ansvarar för de kommunala läkemedelsförråden ska se till att läkemedelsleveransen tas emot av behörig person och kvitteras. Leveransen ska förvaras oåtkomligt för obehöriga personer. Sjuksköterskan ska kontrollera att förpackningen och eventuell plombering är obruten och att innehållet i lådan överensstämmer med det som beställts. Vid leverans av dosdispenserade läkemedel ska sjuksköterskan kontrollera första dygnets läkemedel vid ordinationsändring. Vid mottagande av kontrollvaror skrivs dessa in i narkotikajournalen. Leveransen bör tas om hand omedelbart för att undvika att kylvaror står för länge i rumstemperatur. Vid felaktig leverans eller fel på levererad vara ska alltid levererande apotek kontaktas snarast och felaktig vara reklameras. 8 (23)

9 4 Förvaring 4.1 Särskilt boende Läkemedel ska förvaras så att det inte finns risk att obehöriga kan komma åt dem. Om patientbundna läkemedel förvaras i ett gemensamt läkemedelsförråd ska läkemedlen förvaras i till exempel en box med vårdtagarens namn för att undvika förväxlingar. För att undvika förväxling av patienter och iordningställda doser bör överlämnandet och intaget av läkemedel om möjligt ske i den boendes rum/lägenhet. Förvaring i låsbart skåp på respektive rum/lägenhet är att föredra. Kontrollista/signeringslista förvaras vid läkemedelsdoserna. 4.2 Ordinärt boende Läkemedel förvaras i den enskildes hem på betryggande sätt i förhållande till den enskildes hälsotillstånd. Läkemedlen behöver inte alltid vara inlåsta. I speciella fall kan läkemedlen förvaras i kommunens lokal i låst förråd. Vid behovs-läkemedel kan förvaras i liten mängd tillsammans med dagsdoserna. 4.3 Övrig förvaring Sjuksköterskan som delegerar läkemedelshantering till omvårdnadspersonal ska också se till att förvaring i till exempel grupplokal är säker och ändamålsenig. Principen är att endast delegerad personal ska ha tillgång till läkemedlen. Samråd med arbetsledaren förutsätts. 4.4 Förrådsansvar I ansvaret för läkemedelsförråd ingår: rekvisition av läkemedel ordningen i läkemedelsförrådet (bland annat städning och kontroll av hållbarhet på läkemedel) kontroll av narkotika och beroendeframkallande läkemedel utförs av annan sjuksköterska än ansvarig för förrådet kontroll av nycklar och koder deltagande i eventuell kvalitetsgranskning av till exempel farmaceut, samt att eventuella påpekanden vid granskningen åtgärdas kontroll av eventuell akutlåda/akutväska om sådan finns. Läkemedel som inte är enskilt förskrivna förvaras lämpligast i skilda grupper: Läkemedel för injektion Övriga läkemedel för invärtes bruk Läkemedel för utvärtes bruk 9 (23)

10 4.5 Nyckel- och kodhantering Nycklar och koder till läkemedelsförråd får endast innehas av den som tjänstgör som sjuksköterska. I samband med förvaring där omvårdnadspersonal behöver ha tillgång till läkemedel får nycklar och koder innehas av den som fått delegering att hantera läkemedlen. Förteckning över nyckel- och kodhanteringen ska finnas. 4.6 Sprutor och kanyler Sprutor och kanyler ska förvaras så att det inte finns risk att obehöriga kan komma åt dem, om möjligt inlåsta. 4.7 Kylförvaring Vissa läkemedel kräver kylförvaring (+2 till +8) och ska förvaras i kylskåp. Detta framgår av förpackningen. Kylskåpet ska vara låsbart eller vara placerat i ett låst utrymme. Kylskåpet ska vara utrustat med en termometer, som avläses regelbundet. Tänk på att temperaturen i dörren ofta är för hög för känsliga preparat, som till exempel vacciner. Läkemedel som ska förvaras svalt kan förvaras i kylskåp. I kylskåp avsedda för läkemedel får endast läkemedel förvaras. 4.8 Medel för tekniskt bruk Medel för tekniskt bruk som till exempel rengöringsmedel och liknande får inte förvaras i läkemedelsförrådet. Detta ska förvaras på annat säkert sätt. 4.9 Kasserade läkemedel Överblivna och utgångna läkemedel som ska kasseras förvaras av sjuksköterska i ett låst skåp, i behållare märkt så att det klart framgår att den innehåller kasserade läkemedel. Kasserade läkemedel skickas i plomberad låda eller märkt plastpåse till lokalt apotek. Använda läkemedelsplåster hanteras som kasserade läkemedel. Plastpåsar för kasserade läkemedel beställs från apoteket Avlidens läkemedel Avlidens läkemedel tillhör juridiskt sett dödsboet, men av praktiska skäl bör vi erbjuda att sända dessa till apoteket för destruktion. Narkotika omfattas av narkotikalagstiftningen vilket innebär att det är olagligt att inneha narkotiska preparat om man inte har ordination på dessa. 10 (23)

11 5 Iordningställande 5.1 Allmänt Iordningställande av läkemedel är en sjuksköterskeuppgift. Undantag från denna regel är: receptfria tarmreglerande läkemedel insulin i insulinpenna brustabletter flytande läkemedel, till exempel hostmedicin. Dessa läkemedel kan iordningställas av delegerad personal i direkt anslutning till överlämnandet. För att underlätta arbetet bör i första hand fasta beredningsformer till exempel tabletter eller kapslar väljas. I undantagsfall kan avsteg göras när en delegering av iordningställande av läkemedel innebär en ökad säkerhet. Den som iordningställt doserna ansvarar för att innehållet och eventuell märkning är korrekt. Om patienten inte har dosdispenserade läkemedel utförs iordningställandet, till exempel i dosett, av sjuksköterska med ordinationshandling som underlag. Detta bekräftas med signatur på signeringslistan. Dosetten ska vara märkt med patientens identitet och läkemedlets namn, styrka, dos samt övriga uppgifter som behövs för en säker hantering. Detsamma gäller för flytande läkemedel. 5.2 Hygieninstruktioner Vid all tillredning av läkemedel är det viktigt att arbetet sker aseptiskt så att risken för kontamination av läkemedlet minimeras Handhygien Utför noggrann desinfektion av händerna före all hantering av läkemedel. Använd handdesinfektionsmedel före och efter överlämnande av läkemedel. Se till att handdesinfektion finns lättillgängligt där läkemedel hanteras. 6 Överlämnande 6.1 Allmänt Överlämnande av läkemedel är en sjuksköterskeuppgift. Sjuksköterskan kan dock genom delegering överlåta åt annan befattningshavare att överlämna av sjuksköterska iordningställda doser, inte avsedda för injektion, till exempel ur dosett läkemedel som iordningställts i patientdoser genom dosdispensering på apotek läkemedel av tillverkaren färdigställt att administrera direkt, exempel är: - flaskor med ögondroppar - nässpray - klysma - pulverinhalatorer - suppositorier. receptfritt tarmreglerande läkemedel 11 (23)

12 brustabletter flytande läkemedel, till exempel hostmedicin insulininjektion med insulinpenna. 6.2 Ansvar Vid överlämnande/administrering ansvarar man för att kontroll av signeringslista/kontrollista görs före överlämnandet rimlighetskontroll av färdigställd dos görs rätt person får rätt läkemedel dosen ges vid rätt tidpunkt påse med dosdispenserade läkemedel öppnas i samband med överlämnandet överlämnandet signeras sjuksköterska kontaktas omedelbart vid tveksamhet eller om fel uppstår. 6.3 Rimlighetskontroll Den som överlämnar läkemedlen ska göra en rimlighetskontroll (rätt antal tabletter) av innehållet i påsen/bubblan eller dosetten. För dosetten gäller jämförelse med ordinationshandling som därför måste finnas tillgänglig vid överlämnandet. För dospåsen gäller att läsa texten på påsen och för bubblan motsvarande text. 6.4 Fel iordningställd dos Om den som överlämnar läkemedel, vid kontrollen, upptäcker ett fel ska sjuksköterska underrättas. Sjuksköterskan ansvarar för att åtgärda felet och att göra anmälan enligt lokal avvikelserutin. Vid fel i dospåse ska sjuksköterska rapportera till dosleverantören på därför avsedd avvikelseblankett. 6.5 Kombinerade doseringssystem/olika beredningsformer Vid flera doseringssystem/beredningsformer till exempel dosett, ögondroppar eller andra flytande beredningar ska överlämnandet signeras var för sig på signeringslista/kontrollista. Detta för att undvika att något läkemedel glöms bort. 6.6 Överlämnandetider Läkemedelsintag ska fördelas så jämt över dygnet som möjligt och vid samma tidpunkt om inget annat ordinerats. Viktigt är att intervallet mellan dagens sista dos och nästkommande dags första dos inte blir för långt. Följande tider rekommenderas för intag av läkemedel: Kl vid dosering 1 gång om dagen Kl och vid dosering 2 gånger om dagen Kl. 8.00, och vid dosering 3 gånger om dagen om inte läkare ordinerat andra tider 12 (23)

13 6.7 Verkan och biverkan Det är av största vikt att omvårdnadspersonalen rapporterar iakttagelser rörande patienternas tillstånd för att kunna följa upp behandlingsresultatet. Alla tecken på biverkningar som observerats ska dokumenteras av sjuksköterska i omvårdnadsjournalen och snarast rapporteras till behandlande läkare. 6.8 Användaranvisning Sjuksköterskan är skyldig att ge tillräcklig information om hur läkemedlen ska administreras för att undvika felanvändning. Tabletter, kapslar och pulver ska alltid intas med riklig mängd vätska och inte i liggande ställning. Om läkemedlet behöver krossas, kontrollera alltid att just det läkemedlet får krossas. (Se kapitel 9 Hanteringsanvisningar) 6.9 Vid behovs-läkemedel Bedömningen när vid behovs-läkemedel ska ges är en sjuksköterskeuppgift. I de fall sjuksköterskan inte kan besöka patienten kan uppdrag ges per telefon till vårdpersonalen att iordningställa och administrera läkemedlet. Sjuksköterskan har uppföljningsansvar för utförd behandling. Ansvarig sjuksköterska kan ge direktiv i förväg till omvårdnadspersonalen att ge vid behovsläkemedel. Dessa läkemedel ska signeras på särskild signerings/kontrollista för vid behovsläkemedel. Listan ska skrivas av ansvarig sjuksköterska. Av listan ska framgå: Läkemedlets namn Beredningsform och styrka Administrationssätt Dosering i antal/volym Doseringsintervall, maxdos Användning eller indikation 6.10 Signeringslistor Signeringslista stående ordinationer Ansvarig sjuksköterska ska kontrollera signeringslistan för att upptäcka eventuella avvikelser. Signeringslistan är en journalhandling och ska därför sparas Signeringslista vid behovs-ordination En separat signeringslista för vid behovs-ordinationer ska föras. Signeringslistan är en journalhandling och ska därför sparas. Ansvarig sjuksköterska minst en gång per månad kontrollera signeringslistan för att upptäcka eventuella avvikelser. Varje månad kontrollräknas narkotikaklassade läkemedel. 13 (23)

14 7 Vissa läkemedel och influensavaccin 7.1 Narkotika I FASS anges om preparatet klassas som narkotika. Rekvisition av narkotika sker i beställningssystemet eller på särskild blankett. För att underlätta kontroll av narkotika bör endosförpackade/blisterförpackade preparat beställas. Kopia på rekvisitionen sparas. Narkotikajournal över leverans och uttag av narkotika enligt förteckning II V ska föras. Annan sjuksköterska än den som ansvarar för förrådet bör kontrollera förbrukningen. Stickprovskontroll sker i samband med kvalitetsgranskning. Fulltecknat häfte sparas till nästkommande granskning, dock minst ett år efter sista anteckningen. Narkotika i dospåse behöver inte journalföras. Om endast en del av en ampull eller tablett ges förs kasserad mängd in i anmärkningskolumnen. Hos enskild person med narkotiska preparat bör registrering och kontroll av förbrukningen ske i de fall där denne behöver personalens hjälp med dosering eller intag av läkemedlet. Ansvarig sjuksköterska ansvarar för att kontroll av förbrukningen sker. Avidentifiera narkotiska preparat innan de skickas till apoteket för förbränning. 7.2 Insulin Uppgiften att ge insulin kan delegeras om sjuksköterskan först bedömt patientens tillstånd. Den som fått delegering och ger insulin måste känna till vilka risker och konsekvenser som hör till arbetsuppgiften samt vad man måste iaktta och rapportera till sjuksköterskan. Till diabetiker med instabilt blodsocker bör insulin endast ges av sjuksköterska. Delegering får endast ske då insulinet ges med insulinpenna. Vid insulingivning ska det finnas en signeringslista som signeras vid varje injektionstillfälle. På listan ska ansvarig sjuksköterska ange: aktuell insulinsort aktuell insulindos tidpunkt när dosen ska ges injektionsplats enligt ordination (bukvägg, höft eller lår) namn och personnummer. Listan ska alltid kontrolleras före givande av dos. 7.3 Syrgas/oxygen Syrgas är ett läkemedel. Behandlingen ska ordineras av läkare och omfatta mängd och behandlingstid. Doseringsanordningen på apparaturen måste vara sådan att gasflödet i liter per minut kan avläsas. Flödesinställning och övriga förberedelser för att tillföra syrgas till patient räknas som ett iordningställande av läkemedel och kan inte delegeras. Det ska finnas en skylt på dörren till förvaringsutrymme, lokal eller bostad där gasbehållare finns. 14 (23)

15 Rökning och öppen eld är förbjuden i rum där syrgasbehandling pågår. Utrustning, verktyg, händer etc. ska vara fria från handkräm och smörjolja vid byte av tryckregulator. Fett och olja kan självantända av syrgas under högt tryck och därigenom orsaka explosion och brand. Samma säkerhetsföreskrifter gäller syrgaskoncentrator som för gastub. 7.4 Nitroglycerinpreparat Nitroglycerin måste förvaras i sin originalförpackning, för att inte förlora sin effekt. Individuell bedömning ska göras för att finna den säkraste lösningen. 7.5 Warfarin Sjuksköterska ska själv ta emot muntliga warfarinordinationer. Utifrån ordinationen (skriftlig eller muntlig) delar sjuksköterskan dosetten om det inte sker på den enskilde personens ansvar. Överlämnande av warfarin ska signeras på särskild signeringslista enligt lokal rutin. Warfarin administreras vanligtvis som kvällsdos, men kan administreras på morgonen om det är att föredra. 7.6 Cytostatika Särskild noggrannhet ska iakttas vid hantering av cytostatika avseende hantering, sort, styrka, dos och dosintervall. Vid osäkerhet kontakta behandlande klinik. 7.7 Vaccin Vaccin kan ges i hemmet av behörig sjuksköterska. Vid vaccinationstillfället ska sjuksköterskan ha tillgång till akutläkemedel enligt lokal överenskommelse. 7.8 Naturläkemedel Vid användning av naturläkemedel/naturmedel ska noggrann uppmärksamhet riktas mot eventuella interaktioner med övrig läkemedelsterapi. Vid tveksamheter kontakta förskrivande läkare. Om hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar för behandlingen med naturläkemedel/naturmedel ska denna behandling dokumenteras på samma sätt som övrig farmakologisk behandling. 8 Kvalitetssäkring 8.1 Granskning av läkemedelshantering Minst en gång per år ska läkemedelshanteringen genomgå en extern kvalitetsgranskning. (SOSFS 2000:1) Granskningen utförs till exempel av farmaceut i de delar som omfattar dennes kompetens. Det finns också möjlighet till kollegial granskning, genom triangelrevision eller liknande. En del kommuner har avtal med Apoteket AB angående dessa granskningar. 15 (23)

16 Kvalitetsgranskning omfattar: förvaring av läkemedel iordningställande, administrering och intag av läkemedel rutiner för narkotikahantering och avvikelserapportering genomgång av lokala skriftliga instruktioner för läkemedelshantering och ansvarsfördelning/delegering. Granskningen dokumenteras i ett protokoll som dels skickas till ansvarig sjuksköterska och dels till MAS. Uppföljning av tidigare protokoll sker vid nästa års granskning eller efter överenskommelse. Huvudinriktningen vid varje kvalitetsgranskning ska ske i samråd med MAS. 8.2 Läkemedelsgenomgång För att säkerställa en bra läkemedelsbehandling ska kontinuerlig genomgång av varje patients läkemedel ske enligt länsgemensam rutin. Optimalt är att detta sker i samarbete mellan läkare, sjuksköterska, omvårdnadspersonal och eventuellt apotekare. Dessa kompetenser träffas och går igenom varje patients läkemedel minst en gång per år och eventuella förändringar följs upp för att bedöma resultatet. 16 (23)

17 9 Hanteringsanvisningar för olika beredningsformer av läkemedel Vid expedition av läkemedel förvissar sig apotekspersonalen om att kunden kan använda läkemedlet på rätt sätt. Många kunder besöker inte apoteket själva och informationen till dem måste då bli skriftlig. I dessa fall finns den skriftliga informationen på bipacksedel från fabrikanten och etikett på läkemedelsförpackningen. För patienter som får dosdispenserade läkemedel råder speciella förhållanden. Dels får de inga bipacksedlar eller märkta originalförpackningar för de läkemedel som expedieras i dospåsar eller dosbrickor, dels får de ofta hjälp med intaget. Det är då viktigt att den personal som hjälper till med medicineringen har kunskap om de användaranvisningar som finns för olika läkemedel. Delegerande sjuksköterska/distriktssköterska ansvarar för att personal som överlämnar/administrerar får nödvändig information. OBS! Ange alltid brytningsdatum på varje läkemedelsförpackning av alla salvliknande och flytande läkemedel. För läkemedel med kortare användningstid än 24 timmar anges även klockslag. Allergener Allergenpreparat används för diagnostik och specifik immunterapi vid vissa allergier. Ska hanteras aseptiskt. Bruten förpackning används så länge behandlingen pågår eller till angivet utgångsdatum. Ambulatoriskt system Kasetter, pumpar och andra system för ambulatorisk tillförsel av infusionsläkemedel ska i första hand beredas på apotek med validerade metoder. Om möjligt rekommenderas kylförvaring fram till användning. Hållbarhets- och användningstid varierar, rådgör med apoteket. Bakteriologiska preparat Ska hanteras aseptiskt. Förvaras i kylskåp. Levande vacciner är avsedda för engångsbruk. Överblivna vacciner är riskavfall. De ska kasseras i behållare för skärande/stickande/smittförande riskavfall. Brustabletter Fuktkänsliga, förvaras i väl försluten originalförpackning. Löses i vatten före intag, annars ger de gasutveckling i magsäcken. Buckaltablett Exempelvis Suscard Ska placeras i munnen, högt upp mellan överläppen och tandköttet (på höger eller vänster sida). Tabletten ska inte delas, inte flyttas runt i munnen med tungan, inte tuggas eller sväljas. (Se även FASS.) 17 (23)

18 Depotkapslar/depottabletter Får aldrig krossas (risk för överdos). Ska om inte annat anges sväljas hela. Bör intas med minst ett halvt glas vätska för att inte fastna i matstrupen. Att svälja en klunk vätska innan läkemedelsintaget samt att stå eller sitta underlättar nedsväljandet. För patienter som har svårt att svälja kan trögflytande vätska (nyponsoppa, kräm) prövas samt att dricka vatten efteråt. Depotplåster Plåstret avger långsamt i jämn takt läkemedelssubstansen som absorberas genom huden där det fästs. Fästs på intakt hud (torrt, rent, hårfritt och utan irritationstecken). Pressas fast på huden med handflatan sekunder. Datum, klockslag och signum skrivs på plåstret. Hanteringen av de olika plåstren skiljer sig från varandra. Läs bruksanvisningen! Vid byte: Låt minst en vecka gå innan samma hudyta används igen. Obs! Använt plåster innehåller läkemedelsrester. Vik därför ihop det innan det kasseras som läkemedelsavfall. Flytande läkemedel att ta genom munnen (peroralt) Oral vätska eller orala droppar (tidigare mixtur eller droppar). Orala droppar är mer koncentrerade än oral vätska. Vissa flytande läkemedel måste omskakas för att fördela läkemedelssubstansen jämnt i blandningen. Står på flaskan. Endast läkemedel märkt med kallförvaring ska förvaras i kylskåp. Bruten förpackning (konserverad) används inom 6 månader, om inte tillverkaren anger kortare tid. Okonserverad: kylförvaring. Hållbarhet en vecka eller enligt tillverkaren. Brytningsdatum ska alltid skrivas på flaskan. Infusionsvätskor Infusionsvätskor ska kontrolleras före användning vad gäller färg, partiklar etc. i bra ljus. Infusionsvätskor i plastpåsar kontrolleras så att inte innerpåsen läcker. Inhalationsaerosol/- pulver Läkemedel för inhalation finns i en mängd olika varianter. Bör användas för enskild patient. Rätt inhalationsteknik har stor betydelse för läkemedelseffekten. Hanterings- och bruksanvisning medföljer respektive förpackning som bipacksedel. Inhalationsvätskor Bruten förpackning bör användas inom en månad om vätskan är konserverad och inte fabrikanten anger annat. Spädda inhalationsvätskor och vätskor i inhalationsapparater bör användas inom 24 timmar. 18 (23)

19 Injektionsvätskor med insulin Insulin förvaras i kylskåp. Den flaska/penna som används förvaras i rumstemperatur. Flaskan/pennan får inte utsättas för solljus. Fruset insulin kan efter upptining få ändrad verkningstid och bör inte användas. Påbörjad penna ska användas inom 4 veckor. Insulinet blandas väl omedelbart före injektionen. OBS! Insulinet ska injiceras subkutant på ordinerad injektionsplats (bukvägg, höft eller lår). Kapslar/tabletter Bör intas med minst ett halvt glas vätska för att inte fastna i matstrupen. Att svälja en klunk vätska innan läkemedelsintaget samt att stå eller sitta underlättar nedsväljandet. För patienter som har svårt att svälja kan trögflytande vätska (nyponsoppa, kräm) prövas samt att dricka vatten efteråt. För att ytterligare underlätta intag kan läkemedlet eventuellt få krossas. Sjuksköterskan avgör. För övrigt kan detta kontrolleras i FASS (se även Sväljes hela på under Broschyrer) Dessa kapslar/tabletter är extra viktiga att svälja med rikligt med vätska för att undvika frätskador i matstrupen: Alendronat, Dalacin, Doxyferm, Duroferon, Kaleorid, Selexid. Näsdroppar, nässprayer Läs bruksanvisningen. Brutet kuvert för endospipetter används inom 3 månader eller den tid som anges på förpackningen. Okonserverad beredning används inom 10 dagar om inte tillverkaren anger annat. Rektalvätska (tidigare kallad klysma) och rektioler Flytande läkemedel, i pipförsedd engångsbehållare av plast, avsedd att införas i ändtarmen. Patienten bör ligga på sidan med benen lätt böjda. Smörj eventuellt lite salva på pipen som förs in helt i ändtarmen. Läkemedlet tillförs tarmen genom att behållaren trycks lätt ihop och hålls hoptryckt medan pipen dras ut. Patienten bör ligga kvar några minuter så att läkemedlet inte rinner ut. Resoribletter Läkemedlet tas upp i blodet via munslemhinnan vilket ger snabb effekt. Placeras under tungan (sublingualt). Får inte sväljas. Ge inte vätska samtidigt. 19 (23)

20 Salvor Användningstiden måste anpassas efter användningen. Ju striktare krav på sterilitet, desto större krav ställs på hanteringen ur hygienisk synpunkt. Med sterilkrav är användningstiden för konserverad beredning till enskild patient 4 veckor konserverad beredning till flera patienter 1 vecka okonserverad beredning till enskild patient 1 vecka. För kirurgiskt bruk gäller engångsanvändning. Utan sterilkrav är användningstiden för konserverad beredning 6 månader okonserverad vattenhaltig tub, pumpburk etc. 3 månader okonserverad vattenhaltig i burk/flaska 1 månad. Sublingualspray Läkemedlet tas upp via munslemhinnan vilket ger snabb effekt. Sprayas under tungan (sublingualt), utan samtidig inandning. Skydda sprayflaskan mot kyla, värme och solljus. Sugtabletter Sugtabletter upplöses långsamt och utövar lokal effekt i munhåla och svalg. Ska inte tuggas eller sväljas. Suppositorier Tuggummi Vagitorier Förs in i ändtarmen. Fukta snabbt stolpillret i ljummet vatten för att underlätta införandet. Det verksamma ämnet avges långsamt och tas upp i blodet via munnens slemhinna. Medicinskt tuggummi kan också vara avsett att utöva lokal effekt i munnen. Se bipacksedel. Förs in i slidan. Fukta snabbt vagitoriet i ljummet vatten för att underlätta införandet. Ögondroppar Ögondroppar bör ha rumstemperatur när de används. Bruten flaska kan förvaras i rumstemperatur även om förpackningen är märkt med kylförvaring. Ögondroppar är som regel hållbara i 1 månad. Brytningsdatum antecknas på flaskan. Om flera ögondroppar eller ögondroppar av olika sort ska droppas i samma öga bör man vänta 5 minuter mellan de olika dropparna. Flaskspetsen får inte röra vid ögat eller ögonfransarna. Om så sker ska flaskan kasseras. Om det är svårt att ge ögondroppar finns det speciella droppstöd för flaska på apoteket. Ögondroppar i endospipetter är för engångsbruk. De är oftast utan konserveringsmedel. 20 (23)

Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-05-15 Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård FÖRORD Denna lokala riktlinje bygger på riktlinjer Kommunal läkemedelshantering

Läs mer

I Författningshandboken för personal inom hälso- och sjukvård återfinns de viktigaste författningarna. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (HSL)

I Författningshandboken för personal inom hälso- och sjukvård återfinns de viktigaste författningarna. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (HSL) SOCIALFÖRVALTNINGEN 2013-01-03 Läkemedelshantering FÖRORD Denna lokala riktlinje bygger på riktlinjer Kommunal läkemedelshantering som är instruktioner på kommun- och landstingsnivå och fastställda av

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Lagar och föreskrifter som ligger till grund för riktlinjerna SOSFS 2000:1 ändrad och omtryckt i 2001:17 Läkemedelshantering inom hälso-

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård 2013-07-18 1 (5) RIKTLINJE Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utgångspunkten för läkemedelshanteringen i kommunal verksamhet är att den enskilde i första hand själv ansvarar

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Reviderad: 2007-02-16 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun

Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun Allmänt Inom öppen hälso- och sjukvård är det patienten/ boende som i första hand ansvarar för sin läkemedelsbehandling.

Läs mer

Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun

Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun Gäller från 2012-04-15 1 Innehållsförteckning Inledning sidan 3 Grund för läkemedelshantering sidan 3 Regelverk/styrdokument

Läs mer

Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering

Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinje för läkemedelshantering Rutinerna grundas på Lag (1998:531) LYHS; Förordning (1998:1513) FYHS; Läkemedelslagen (1992:859); Lag om läkemedelsförmåner (2002:160);

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING PÅ.ÄLDREBOENDE, datum

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING PÅ.ÄLDREBOENDE, datum Riktlinje Utgåva nr 1 sida 1 av Dokumentets namn Mall för lokal instruktion för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarigsjuksköterska

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun.

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504 Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. För läkemedelshanteringen inom Vimmerby kommun gäller föreskriften SOSFS 2001:17

Läs mer

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun 1(10) Irene Elofsson, MAS Antagen av MAS 09 06 30 Reviderad 10 09 14 11 07 04 Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun Instruktionen har utarbetats av medicinskt

Läs mer

Ansvarsfördelning. Medicinskt ansvarig sjusköterska Reviderad

Ansvarsfördelning. Medicinskt ansvarig sjusköterska Reviderad Medicinskt ansvarig sjusköterska Reviderad 2015-09-01 Läkemedelshantering riktlinje Den som förskriver läkemedel ska ta ställning till om patienten själv klarar att hantera sina läkemedel, så kallad egenvård,

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering

Riktlinje för läkemedelshantering Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för läkemedelshantering Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery, MAS Godkänd av Monica Holmgren, chef Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad: 2009-06-18 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering)

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Sid 1(6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2015-06-23 Medicinsk ansvarig sjuksköterska Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Hälso- och

Läs mer

Kontrollera förvaring och läkemedel

Kontrollera förvaring och läkemedel Godkänt den: 2017-02-05 Ansvarig: Henrik Toss Gäller för: Landstinget i Uppsala län Innehåll Syfte och omfattning...2 Kontrollera kyl- och frystemperaturer dagligen...2 Temperaturavvikelse...2 Folktandvården...2

Läs mer

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering Riktlinje och rutin Rev. 2013-09-17 Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr VON 127/10 Lena Jadefeldt Slattery Godkänd av förvaltningschef Riktlinje och rutin för läkemedelshantering 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet Delegering av läkemedelshantering Avsnitt för delegering 1. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömning av en hälso- och

Läs mer

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Riktlinje Utgåva nr 2 sida 1 av 6 Dokumentets namn Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig

Läs mer

Lokal instruktion för läkemedelshantering

Lokal instruktion för läkemedelshantering Lokal instruktion för läkemedelshantering Utarbetad av: Medicinskt ansvariga sjuksköterskor 2000-06-22 Reviderad 2002-02-26, 2009-06-01, 2014-01-29, 2014-09-22 Innehållsförteckning Lokal arbetsordning

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING Referensdokument Mall för lokal rutin/instruktion gällande läkemedelshantering Indikator Äldreförvaltningen Processindikator Läkemedelshantering Område SÄBO DAV Enhet Äldreboenden, dagverksamhet, korttidsboende

Läs mer

Namn:... Datum och tid för del:... Plats:...

Namn:... Datum och tid för del:... Plats:... Namn:......... Datum och tid för del:...... Plats:...... Allmän och Specifik omvårdnad Syftet med omvårdnad är att stärka och/eller återställa hälsa, förebygga sjukdom och minska lidande. Omvårdnaden utgår

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Vers 20110531 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2011:X (M) Utkom från trycket den 2011 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna

Läs mer

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Riktlinje Malmö stad

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Riktlinje Malmö stad Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Riktlinje Malmö stad 2012-04-13 Annelie Granquist, Helene Martinsson Eva Marie Wendel Innehållsförteckning Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård...

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER Region Stockholm Innerstad Sida 1 (7) Reviderad Sjuksköterskor 2014-05-16 REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER Sida

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

Läkemedelshantering Riktlinje inom särskilda boendeformer och hemsjukvård

Läkemedelshantering Riktlinje inom särskilda boendeformer och hemsjukvård Socialförvaltningen Medicinskt ansvarig sjuksköterska Läkemedelshantering Riktlinje inom särskilda boendeformer och hemsjukvård Upprättad 2004 Reviderad 2015 (version 6) Reviderad av: Elisabeth C Ekman

Läs mer

Utbildningsmaterial inför delegering av hälso- och sjukvårdspersonal

Utbildningsmaterial inför delegering av hälso- och sjukvårdspersonal SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2014-05-13 annika.nilsson@kil.se Utbildningsmaterial inför delegering av hälso- och sjukvårdspersonal VID DELEGERING FÖRSTA GÅNGEN GÄLLER

Läs mer

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) 2015-08-25

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) 2015-08-25 Sida 1 (7) 2015-08-25 DELEGERING MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (7) Innehåll Inledning... 3 Definitioner... 3

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS 16.2 2003-08-05 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS BAKGRUND Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS

Läs mer

Rutin för Delegering i Värnamo Kommun

Rutin för Delegering i Värnamo Kommun 2015-09-29 Omsorgsförvaltningen Anette Claesson, MAS Rutin för Delegering i Värnamo Kommun HSL 1982:763 2 I hälso- och sjukvårdslagen står det att hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller

Läs mer

Kungälvs kommun

Kungälvs kommun Kungälvs kommun 2012-02-16 Sektor Vård och äldreomsorg Sektor Arbetsliv och stöd Övergripande instruktioner för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i Kungälvs kommun Allmänt Inom öppen

Läs mer

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Fastställd: 2012-04-13 Reviderad: 2014-05-21 Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Ansvarfördelning... 3 Processen vid läkemedelshantering

Läs mer

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Fastställd: 2012-04-13 Reviderad: 2015-03-17 Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Ansvarfördelning... 3 Processen vid läkemedelshantering

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering

Riktlinje för läkemedelshantering Dokumenttyp: Riktlinje Dokumentnamn: Upprättad: 2015-02-03 Övergripande läkemedelshantering Upprättad av: Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Kristina Nyckelgård Förankrad i: Ledningsgrupper VoÄ och AoS

Läs mer

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (13) Ansvar för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Riktlinjer för delegering av enklare

Läs mer

En lokal rutin för läkemedelshanteringen ska upprättas som komplement vid varje boendeenhet.

En lokal rutin för läkemedelshanteringen ska upprättas som komplement vid varje boendeenhet. 1 (8) 2016-01-20 reviderad 2016-08-04 Rutinbeskrivning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i boenden med särskild service och särskild omsorg, dagligverksamhet enligt LSS och socialpsykiatriboendena

Läs mer

Rutin för läkemedelshantering

Rutin för läkemedelshantering Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Läkemedelshantering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Vård och omsorg Handbok

Läs mer

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2015-09-01 Delegering riktlinje Delegering får endast ske om det är förenat med god och säker vård. Delegering får inte ske slentrianmässigt eller för att lösa personalbrist

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. ORDINATION... 11

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. ORDINATION... 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1. ANSVAR... 5 1.1. Allmänt... 5 1.2. Övergripande ansvar... 5 1.3. Verksamhetens ansvar... 5 1.4. Farmacevtiskt ansvar... 6 1.5. Avdelningschefens ansvar... 6 1.6. Läkarens ansvar...

Läs mer

Rutin för läkemedelsbehandling

Rutin för läkemedelsbehandling 1(10) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2008-08-01 Gäller från och med: 2008-08-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Jeanette Brink,

Läs mer

4. Ordination av läkemedel.

4. Ordination av läkemedel. 4. Ordination av läkemedel. 4:1 Syfte 4:2 Ansvar 4:3 Definitioner 4:4 Allmänt 4:5 Ordinationssätt 4:5:1 Muntlig ordination 4:5:2 Telefonordination 4:6 Generell behandlingslista 4:7 Dosexpedierade läkemedel

Läs mer

Utbildningsmaterial kring delegering

Utbildningsmaterial kring delegering Utbildningsmaterial kring delegering Att användas vid undervisning inför delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Innehåller även overheadmaterial Framtagen av MAS gruppen i Jämtlands län 2005 Omvårdnad

Läs mer

Rutin. Rutiner hemsjukvård

Rutin. Rutiner hemsjukvård Rutin 2017-04-04 Rutiner hemsjukvård Gäller för verksamhetsområde/enhet: Ordinärt boende Framtagen av: Enhetschefer i hemsjukvård och hemtjänst Godkänd av: Områdeschef ordinärt boende Diarienummer: VON

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen

Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen Riktlinje 1/Läkemedelshantering Rev. 2014-12-18 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen

Läs mer

Många läkemedel kan verka irriterande och framkalla överkänslighetsreaktioner på huden. Undvik därför att röra vid läkemedlen med händerna.

Många läkemedel kan verka irriterande och framkalla överkänslighetsreaktioner på huden. Undvik därför att röra vid läkemedlen med händerna. 4. Läkemedelsformer Läkemedel finns i många olika former, så kallade beredningsformer. Att det finns olika läkemedelsformer beror på flera faktorer, till exempel var i kroppen läkemedlet ska verka, vilken

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Antagen av vård- och omsorgs nämnden 2016-09-06 Dokumentet gäller som längst fram till 2020-09-06 Dokumentägare: Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Läkemedelsinstruktion för elevhälsans medicinska insats

Läkemedelsinstruktion för elevhälsans medicinska insats Läkemedelsinstruktion för elevhälsans medicinska insats Allmänt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2000:1) med ändringsföreskrifter reglerar

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsriktlinje

Hälso- och sjukvårdsriktlinje Hälso- och sjukvårdsriktlinje Ansvarig: Gunilla Marcusson Riktlinje: För läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare: Gunilla Marcusson Utfärdad den: 981105 Reviderad den: 2012-03-23

Läs mer

Riktlinje för delegering av läkemedelshantering. Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS

Riktlinje för delegering av läkemedelshantering. Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för delegering av läkemedelshantering Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS Godkänd av Monica Holmgren chef Vård-

Läs mer

2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering

2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering 1(7) 2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering Innehåll 2.1 Ledningssystem... 1 2.2 Vårdgivarens ansvar... 2 2.3 Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar... 3 Legitimerad läkares/tandläkare ansvar

Läs mer

Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter

Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Denna delegeringsrutin används när någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och som är formellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter

Läs mer

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7)

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) Sida 1 (7) 2016-11-15 DELEGERING MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (7) Innehåll Inledning... 2 Definitioner... 3

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Läkemedelshantering Dokumentansvarig (MAS) Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument

Läs mer

9. KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

9. KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 49 50 9. KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ÖPPEN VÅRD 9.1 Allmänt Grunden för läkemedelshanteringen inom den kommunala hälso- och sjukvården är att den skall vara individuellt anpassad till den enskildes sjukdom

Läs mer

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Fastställd: 2012-04-13 Reviderad: 2016-11-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Ansvarfördelning... 3 Processen vid läkemedelshantering

Läs mer

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

Dokumentnamn Riktlinje för läkemedelshantering Fastställd av: AnnaKarin Bye, MAS Vård och omsorgsförvaltningen. Antal sidor 2. Dok.

Dokumentnamn Riktlinje för läkemedelshantering Fastställd av: AnnaKarin Bye, MAS Vård och omsorgsförvaltningen. Antal sidor 2. Dok. Dokumentnamn Riktlinje för läkemedelshantering Fastställd av: AnnaKarin Bye, MAS Vård och omsorgsförvaltningen Område Hälso- och sjukvård Fastställd: 2015-05-01 Gäller t.o.m: 2017-05-01 Dok. Nr 1 Vers.nr.

Läs mer

Gunnar Dahlberg, Elma Tajic, Anders Wickberg, Annika Olsson

Gunnar Dahlberg, Elma Tajic, Anders Wickberg, Annika Olsson 1 (5) 1 Syfte Syftet med instruktionen är att tydliggöra samverkan och ansvarsfördelning mellan kommuner och landsting avseende akutläkemedelsförråd inom hemsjukvård och särskilda boenden i Västmanland.

Läs mer

FASS- Föfattningar KARIN ÄNGEBY, DECEMBER 2015

FASS- Föfattningar KARIN ÄNGEBY, DECEMBER 2015 FASS- Föfattningar KARIN ÄNGEBY, DECEMBER 2015 FASS Publicerades första gången 1966. FASS-Farmaceutiska Specialiteter i Sverige. www.fass.se Innehållet i FASS Alkohol och läkemedel Antibiotikaresistens

Läs mer

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET DELEGERING DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET GÅR HAND I HAND 1 Strängnäs kommun Ett utbildningskompendium sammanställt av: Cecilia Wineström sjuksköterska. & Katarina Thörne sjuksköterska på Riagården Antaget

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: DELEGERING

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: DELEGERING Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-02-15 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering på Sida 2

Läs mer

Arbetsordning och lokal instruktion för läkemedelshantering i Falu kommun

Arbetsordning och lokal instruktion för läkemedelshantering i Falu kommun Arbetsordning och lokal instruktion för läkemedelshantering i Falu kommun 2013-2014 Denna lokala instruktion är ett underlag som ska kompletteras med skriften Läkemedelshantering i Dalarna utgiven av Dalarnas

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun

Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun År 2015-2016 2014-12-02 IO/DL Innehållsförteckning Styrdokument... 4 Inledning... 4 Grund för läkemedelshantering...

Läs mer

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (5) B0103 1.0 Medverkande Karin Borgström, verksamhetschef Jennie Nordin, läkemedelsansvarig sjuköterska Ida Lorenzson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Åtgärdsplanen skickad till karin.borgstrom@aleris.se

Läs mer

Läkemedelskedjan Ordination, rekvisition, iordningställande, överlämnande, Insulin, Waran, Edosapoteket, förvaring

Läkemedelskedjan Ordination, rekvisition, iordningställande, överlämnande, Insulin, Waran, Edosapoteket, förvaring 1 MAS Flik 8.3. Maj 2006 uppdat feb 2012. Läkemedelskedjan Ordination, rekvisition, iordningställande, överlämnande, Insulin, Waran, Edosapoteket, förvaring 1. Ordination Det finns tre olika typer av ordination:

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun

Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun År 2013 2013-08-14 EF/DL Innehållsförteckning Styrdokument... 4 Inledning... 4 Grund för läkemedelshantering... 4 Egenvård...

Läs mer

Åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering

Åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering Medverkande Rigmor Lindström, sjuksköterska Ida Lorenzson, Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska en skickad till: patrikm@forenadecare.com rigmorl@forenadecare.com ida.lorenzson@sollentuna.se 1 (7) B0103 1.0

Läs mer

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Vår ref: Ingrid Björkman medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum: justerat 2011-03-24 Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Gällande författningar Patientsäkerhetslag (SFS 2011:1)

Läs mer

SOSFS 2000:1 (M) 3 kap. 7. Följande ordinationstyper finns: Ordinationstyper

SOSFS 2000:1 (M) 3 kap. 7. Följande ordinationstyper finns: Ordinationstyper 9 10 2.ORDINATION Socialstyrelsen har i sin tillsynsverksamhet i ett flertal sammanhang kunnat konstatera, att det vid tillämpningen av reglerna för ordination och övrig läkemedelshantering förekommit

Läs mer

Delegering av läkemedelshantering enligt HSL

Delegering av läkemedelshantering enligt HSL Riktlinje Diarienr VON 198/15 Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Version 7 Dokumentansvarig Karin Paust MAS Gäller från 2015-10-29 Vård- och omsorgsförvaltningen Godkänd av Monica Holmgren chef

Läs mer

RIKTLINJER Lokal instruktion för läkemedelshantering Hållets äldreboende

RIKTLINJER Lokal instruktion för läkemedelshantering Hållets äldreboende Riktlinjer utarbetade för: Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Läkemedelshantering Framtagen av ansvarig tjänsteman: Annika Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Giltig fr

Läs mer

Läkemedelshantering Inledning Styrdokument Ansvarsförhållande Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Läkemedelshantering Inledning Styrdokument Ansvarsförhållande Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Vård- och omsorgskontoret 2008-09-02 Uppdaterad 2009-07-15, 2010-07-08, Ann-Mari Godeberg 2011-01-04, 2011-07-19, 2012-07-25 2013-03-20, 2013-08-01, 2014-08-01 Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-11-06

Läs mer

KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning

KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning Datum:. 1. Har man insulinbrist vid diabetes? Rätt Fel Vet Ej 2. Finns det tabletter som sänker blodsockret? Rätt Fel Vet Ej 3. Kan du kontrollera på signeringslistan

Läs mer

Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Del 1. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning

Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Del 1. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Utbildningskompendium för delegeringsutbildning Del 1 Inledning Denna skrift riktar sig till dig som står i begrepp att ta emot en delegering. Att

Läs mer

Säkrare läkemedelshantering i öppen vård

Säkrare läkemedelshantering i öppen vård Utbildningsmaterial: Säkrare läkemedelshantering i öppen vård Introduktion Lagar och föreskrifter Ansvarsfördelning Förslag till arbetsordning Definitioner Litteratur Arbetsgrupp: Agneta Blomkvist, MAS

Läs mer

Läkemedelshantering. Instruktioner 2007. Kommunal hälso- och sjukvård i Örebro län

Läkemedelshantering. Instruktioner 2007. Kommunal hälso- och sjukvård i Örebro län Läkemedelshantering Instruktioner 2007 Kommunal hälso- och sjukvård i Örebro län Förord Gemensam instruktion Detta häfte är en reviderad upplaga av instruktioner i läkemedelshantering från 2001. Häftet

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Läkemedel

Undervisningsmaterial inför delegering Läkemedel Undervisningsmaterial inför delegering Läkemedel Medicinhantering Egenvård Handräckning Delegering för läkemedelshantering Handhygien är viktigt! Basala hygienrutiner skall gälla överallt där vård och

Läs mer

Socialtjänsten Utbildningsmaterial inför Läkemedelsdelegering

Socialtjänsten Utbildningsmaterial inför Läkemedelsdelegering Socialtjänsten Utbildningsmaterial inför Läkemedelsdelegering Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Bankgiro: 221-4286 Org nr: 212000-1660 Sida 2 (20) Inledning Detta

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård: Läkemedelshantering inom särskilda boendeformer och dagverksamheter. Lokal Instruktion

Regel för Hälso- och sjukvård: Läkemedelshantering inom särskilda boendeformer och dagverksamheter. Lokal Instruktion Region Stockholms Innerstad Sida 1 (30) MEDICINSKT ANSVARIGA 2013-08-06 SJUKSKÖTERSKOR Regel för Hälso- och sjukvård: Läkemedelshantering inom särskilda boendeformer och dagverksamheter Sjuksköterskor

Läs mer

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning Läkemedelsdelning Dospåsar Dosett Originalförpackning Vad innebär dosexpedition, Apodos? Läkemedlet delas upp i doser av apotek och levereras i regel för två veckor i taget Dosrecept ersätter recept och

Läs mer

Handläggare Eva Nykvist Wallberg 08-5230 1983

Handläggare Eva Nykvist Wallberg 08-5230 1983 Södertal je kommun 2013-04-04 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Eva Nykvist Wallberg 08-5230 1983 Äldreomsorgsnamnden socialnämnden Omsorgsnamnden Kommundelsnämnderna Riktlinje

Läs mer

6. Riktlinjer för läkemedelshantering särskilda boenden samt dagverksamheter

6. Riktlinjer för läkemedelshantering särskilda boenden samt dagverksamheter 1(15) Dnr 0187/11-014 6. Riktlinjer för läkemedelshantering särskilda boenden samt dagverksamheter Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvård

Läs mer

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Varbergs kommun

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Varbergs kommun 1 (18) 2014-01-29 Ersätter 2013-11-21 Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Varbergs kommun Innehåll 1. Inledning... 3 Grund för läkemedelshantering... 3 Egenvård... 3 Övertagande av läkemedelsansvar...

Läs mer

Arbetsordning för läkemedelshantering i äldreboenden (sjukhem, gruppboende, och servicehus) inom Täby kommun

Arbetsordning för läkemedelshantering i äldreboenden (sjukhem, gruppboende, och servicehus) inom Täby kommun Täby kommun 2003-10-20 9.1 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl Arbetsordning för läkemedelshantering i äldreboenden (sjukhem, gruppboende, och servicehus) inom Täby kommun Bakgrund Socialstyrelsens

Läs mer

TENTAMEN I LÄKEMEDELSHANTERING

TENTAMEN I LÄKEMEDELSHANTERING Kurs: Omvårdnadsvetenskap B, klinisk kurs OM1414 Datum: 140809 Antal frågor: 12 huvudfrågor Tid: 2 timmar Examinator: Karin Blomberg/ Anita Ross Information: Skriv svaren på tentamensformuläret. Skriv

Läs mer

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (7) B0103 1.0 Medverkande Maclina Loyal, läkemedelsansvarig sjuksköterska Ida Lorenzson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Åtgärdsplanen skickad till goran.forslund@vardaga.se maclina.loyal@vardaga.se

Läs mer

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen Socialförvaltningen Dokumentnamn Delegeringspolicy; medicinsk delegering Fastställt av Eva Blomberg Regelverk HSL Verksamhet Särskilt boende Utarbetad av Eva Blomberg Skapat datum 090901 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt egenvård

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2005-06-01 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Jeanette Brink, medicinsk

Läs mer

Läkemedelshantering Lokal arbetsordning för Nordmalings kommuns Hälso- och sjukvård

Läkemedelshantering Lokal arbetsordning för Nordmalings kommuns Hälso- och sjukvård Läkemedelshantering Lokal arbetsordning för Nordmalings kommuns Hälso- och sjukvård 1 Ledningssystem för läkemedelshantering i Nordmalings kommuns särskilda boenden, korttidsplatser samt hemsjukvård i

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom vård- och omsorgsboende för äldre i Solna kommun samt inom LSS

Riktlinjer för läkemedelshantering inom vård- och omsorgsboende för äldre i Solna kommun samt inom LSS SID 1 (21) Ansvarig för rutin är medicinsk ansvarig sjuksköterska Solna stad Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-12 Revideras 2017-08-12 Riktlinjer för läkemedelshantering inom vård-

Läs mer

Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun

Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun Följande rutiner har tagits fram utifrån de Skriftliga direktiv för att säkerställa kvalitén inom läkemedelshantering i kommunal hälso- och sjukvård som

Läs mer

Rutin för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Rutin för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård 2016-05-16 1 (21) Omsorgsenheten Ansvarig Reviderad 2016-05-16 Helen Hansson Malmgren Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad av Gunilla Marcusson 1998-11-05 Rutin för läkemedelshantering inom kommunal

Läs mer

Som framgår av SOSFS 2000:1 skall arbetsrutinerna för iordningställande och överlämnande vara så utformade att följande krav ska kunna tillgodoses:

Som framgår av SOSFS 2000:1 skall arbetsrutinerna för iordningställande och överlämnande vara så utformade att följande krav ska kunna tillgodoses: 5. IORDNINGSTÄLLANDE IORDNINGSTÄLLANDE 5.1. Hanteringsmodell Som framgår av SOSFS 2000:1 skall arbetsrutinerna för iordningställande och överlämnande vara så utformade att följande krav ska kunna tillgodoses:

Läs mer

Hemvårdsförvaltningen/Socialförvaltningen. RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för läkemedelshantering RIKTLINJE

Hemvårdsförvaltningen/Socialförvaltningen. RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för läkemedelshantering RIKTLINJE RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för läkemedelshantering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 14-12-05 Gemensam med Regionen:

Läs mer

2 Med läkemedelshantering avses i dessa föreskrifter ordination, iordningställande, administrering, rekvisition och förvaring av läkemedel.

2 Med läkemedelshantering avses i dessa föreskrifter ordination, iordningställande, administrering, rekvisition och förvaring av läkemedel. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Läkemedelshantering. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning. Del 2

Läkemedelshantering. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning. Del 2 Läkemedelshantering Utbildningskompendium för delegeringsutbildning Del 2 Läkemedel Att ta medicin när man är äldre eller har kognitiva begränsningar. Det kan vara svårt och det kan bli svårare att använda

Läs mer

ÖVERGRIPANDE INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING INOM KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I ULRICEHAMNS KOMMUN.

ÖVERGRIPANDE INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING INOM KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I ULRICEHAMNS KOMMUN. Dokumentnamn: Övergripande instruktion för läkemedelshantering Berörd verksamhet: Sektor Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: MAS MAS 2015-02-23 ÖVERGRIPANDE INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom vård och omsorg

Riktlinje för läkemedelshantering inom vård och omsorg RIKTLINJE 1(12) Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Riktlinje för läkemedelshantering inom vård och omsorg Den

Läs mer