Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Diarienummer Antal sidor. Riktlinje Läkemedelsenheten LK/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Diarienummer Antal sidor. Riktlinje Läkemedelsenheten LK/121900 23"

Transkript

1 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Diarienummer Antal sidor Riktlinje Läkemedelsenheten LK/ Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Apotekare Läkemedelsenheten Läkemedelskommittén i Värmland Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Gäller för: Landstinget i Värmland och kommuner i Värmland Innehållsförteckning Förord Ansvar Allmänt Författningar Lokal rutin Hälso- och sjukvårdspersonal Delegering Avvikelser Kommunens ansvar Landstingets/Läkarens ansvar Egenvård Personliga assistenter Ordination Allmänt Ordinationshandling Telefonordination Generella ordinationer Akutläkemedel Markering av överkänslighet Rekvisition av läkemedel Beställning till kommunalt läkemedelsförråd Mottagning av leverans Förvaring Särskilt boende Ordinärt boende Övrig förvaring Förrådsansvar Nyckel- och kodhantering Sprutor och kanyler (23)

2 4.7 Kylförvaring Medel för tekniskt bruk Kasserade läkemedel Avlidens läkemedel Iordningställande Allmänt Hygieninstruktioner Överlämnande Allmänt Ansvar Rimlighetskontroll Fel iordningställd dos Kombinerade doseringssystem/olika beredningsformer Överlämnande tider Verkan och biverkan Användaranvisning Vid behovs-läkemedel Signeringslistor Vissa läkemedel och influensavaccin Narkotika Insulin Syrgas/oxygen Nitroglycerinpreparat Warfarin Cytostatika Vaccin Naturläkemedel Kvalitetssäkring Granskning av läkemedelshantering Läkemedelsgenomgång Hanteringsanvisningar för olika beredningsformer av läkemedel Litteratur/internet (23)

3 Förord Riktlinjerna Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård är instruktioner på kommunoch landstingsnivå och är fastställda av Läkemedelskommittén i Värmland, den 18 oktober Riktlinjerna bygger på Kommunal läkemedelshantering som utkom Fler dokument som handlar om läkemedel finns att hämta på läkemedelskommitténs hemsida. Externt: Internt: 1 Ansvar 1.1 Allmänt Grunden för all läkemedelshantering inom den kommunala hälso- och sjukvården är att den ska vara individuellt anpassad och säker utifrån den enskildes sjukdom och personliga förutsättningar. Utgångsläget är att den enskilde själv ansvarar för omhändertagandet av sina läkemedel som ordinerats samt för den egna medicineringen. Detta gäller i såväl ordinärt boende som i särskilda boendeformer. 1.2 Författningar I Författningshandboken för personal inom hälso- och sjukvård återfinns de viktigaste författningarna. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (HSL) Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:569) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:10) om medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunernas hälso- och sjukvård Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:8) om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering inom hälso- och sjukvården Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2001:17) om läkemedelshantering inom hälso- och sjukvården (Omtryck) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:24) om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS: 2006:24) Ändring i föreskrifterna och allmänna råden om läkemedelhantering i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2012:9) om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården 3 (23)

4 1.3 Lokal rutin MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) ska fastställa ändamålsenliga rutiner samt ange en tydlig ansvarsfördelning för läkemedelshanteringen i en lokal instruktion. Hantering av narkotikaklassificerade läkemedel ska ägnas särskild uppmärksamhet. Den lokala rutinen bör utarbetas i samråd med respektive ansvarig sjuksköterska och den bör ha den här riktlinjen som grund. Rutinerna ska vara kända av alla som arbetar inom den kommunala hälso- och sjukvården. MAS ansvarar för att revidering av den lokala rutinen sker. 1.4 Hälso- och sjukvårdspersonal Hälso- och sjukvårdspersonal i kommunen är: sjuksköterskor/distriktssköterskor genom sin utbildning och legitimation arbetsterapeuter genom sin utbildning och legitimation sjukgymnaster genom sin utbildning och legitimation omvårdnadspersonal, till exempel undersköterskor när man på delegation utför en sjukvårdsuppgift. 1.5 Delegering Delegering innebär att en eller flera arbetsuppgifter överförs från en formellt kompetent befattningshavare till en befattningshavare vilken är reellt kompetent för arbetsuppgiften men saknar formell kompetens. Sjuksköterskan är den som har formell kompetens att delegera uppgifter i läkemedelshanteringen. All delegering är personlig. Delegering av arbetsuppgifter kan ske oberoende av om den som delegerar eller mottar arbetsuppgiften tillhör samma organisatoriska verksamhet eller inte. Delegering är tidsbegränsad till längst ett år och ska omprövas innan förlängning sker. Delegeringen upphör att gälla vid byte av omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Delegeringen ska vara skriftlig. I undantagsfall kan muntlig användas vid ett tillfälle Indragning av delegering Vid allvarliga eller upprepade avvikelser kan delegationen helt eller delvis dras tillbaka. Åtgärden kan utföras av omvårdnadsansvarig sjusköterska eller medicinskt ansvarig sjuksköterska Formell kompetens Den innehar formell kompetens för vissa arbetsuppgifter som genom fastställd utbildning till visst yrke förvärvat de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna utföra arbetsuppgiften. Den som delegerar/anvisar en arbetsuppgift måste alltid förvissa sig om att den som ska få arbetsuppgiften också kan utföra den på ett tillfredställande sätt (är reellt kompetent) Reell kompetens Den innehar reell kompetens för vissa arbetsuppgifter som på annat sätt än genom formellt fastställd yrkesutbildning skaffat sig de kunskaper och färdigheter som krävs för att utföra arbetsuppgiften. Den som mottar en delegering måste tala om när man inte anser sig ha tillräckliga kunskaper, information eller andra förutsättningar för att utföra arbetsuppgiften. Efter delegering utförs arbetsuppgiften helt på eget ansvar. 4 (23)

5 Ett delegeringsbeslut är alltid personligt. Detta innebär att den arbetsuppgift, som beslutet avser, inte kan övertas av annan kompetent person då den som delegerats uppgiften till exempel är ledig. 1.6 Avvikelser Det är viktigt att all personal som har kontakt med den som använder läkemedel rapporterar alla fel inom läkemedelshantering som en avvikelse till ansvarig sjuksköterska. Vid risk för eller om en allvarlig skada eller sjukdom inträffar bedömer MAS om det inträffade ska anmälas till Socialstyrelsen. Exempel på avvikelser som ska rapporteras: Förväxling av vårdtagare Förväxling av läkemedelsdos Bortglömda läkemedelsdoser 1.7 Kommunens ansvar Kommunen ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen erbjuda en god och säker sjukvård åt dem som bor i särskilda boendeformer, vistas i kommunens dagverksamheter eller har hemsjukvård. Vårdgivaren ska ge skriftliga direktiv och säkerställa att kvalitetssystemen innehåller rutiner för läkemedelshanteringen. Dessa rutiner fastställs av MAS. Om den enskilde på grund av sitt tillstånd inte kan klara sin medicinering själv, får den ansvariga sjuksköterskan söka finna en praktisk lösning i samråd med behandlande läkare och anhöriga. Övertagande av läkemedelshantering ska dokumenteras i omvårdnadsjournal. En individuellt anpassad möjlighet är att vissa läkemedel hanteras som egenvård och andra som kommunens ansvar hos samma person. Hur fördelningen ser ut ska dokumenteras Omvårdnadsansvarig sjuksköterska Den sjuksköterska som ansvarar för den enskildes vård och omsorg, ansvarar i enlighet med sitt medicinska yrkesansvar för att ordinationer genomförs och att effekten av ordinerat läkemedel och behandling utvärderas i samråd med läkare. Sjuksköterskan ska dokumentera vilka läkemedel som getts och hålla sig underrättad om hur den enskildes läkemedelshantering fungerar. Ett moment i detta är att kontrollera signeringslista/kontrollista. Detta är speciellt viktigt om sjuksköterskan inte själv överlämnar ordinerade läkemedel. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska arbetsleder övrig personal i hälso- och sjukvårdsuppgifter. Personalgruppens administrativa arbetsledare har ett ansvar att i samråd med sjuksköterskan organisera och bemanna så att arbetsordningen för läkemedelshanteringen kan tillämpas Omvårdnadspersonal Huvuduppgiften för omvårdnadspersonalen är allmän omvårdnad och service. I verksamheter där läkemedel ordineras får en sjuksköterska genom delegering överlåta vissa uppgifter till omvårdnadspersonal. När omvårdnadspersonalen utför dessa uppgifter på delegering är de hälso- och sjukvårdspersonal med eget ansvar för hur uppgiften utförs. I omvårdnadspersonalens ansvar ingår också att inom ramen för sin kompetens uppmärksamma förändringar i den enskildes hälsotillstånd och informera omvårdnadsansvarig sjuksköterska. 5 (23)

6 1.7.3 Studerande under praktiktjänstgöring Studerande som genomgår klinisk praktiktjänstgöring inom den kommunala hälso- och sjukvården får iordningställa och/eller administrera läkemedel under tillsyn av sjuksköterska. 1.8 Landstingets/Läkarens ansvar Patientansvarig läkare ordinerar läkemedel till varje enskild patient, ger anvisningar om vård och behandling samt följer patientens tillstånd om han/hon finner att det behövs. I läkarens ansvar ingår bedömningen huruvida den enskilde har möjlighet att själv eller med hjälp av närstående sköta sina läkemedel (egenvård). Om så uppenbart inte är fallet, eller om läkaren är tveksam, ska kontakt med ansvarig sjuksköterska i den kommunala vården tas. Om sjuksköterska i den kommunala vården sköter patientens läkemedel ska läkaren meddela förändring i läkemedelsordinationen till vederbörande. Bedömningen dokumenteras i journal. Patientansvarig läkare är allmänläkare och/eller privatpraktiserande läkare eller sjukhusläkare. Läkaren har möjlighet att delegera överlämnandet av läkemedel till kommunal personal efter överenskommelse med MAS och arbetsledning. 1.9 Egenvård Med egenvård menas en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvård bedömt att en person själv kan utföra. Den egenvård som patienten utför själv eller med hjälp av någon annan, som inte är hälso- och sjukvårdspersonal, räknas inte som hälso- och sjukvård och omfattas därmed inte av hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Däremot är hälso- och sjukvårdens bedömning, planering och uppföljning att betrakta som hälso- och sjukvård. Om läkaren i samråd med patient och sjuksköterska anser att patienten eller dennes anhöriga själva kan ansvara för att ordinationen följs är det att betrakta som egenvård. Kommunens personal kan dock vara behjälplig med att öppna burkar eller förpackningar samt överräcka mediciner efter patientens/anhörigas instruktioner. Delegation av arbetsuppgiften behövs inte eftersom patienten/anhöriga har eget ansvar. Beslutet om egenvård vid läkemedelshantering ska dokumenteras. I de fall där misstanke finns att personens medvetenhet sviktar gäller för personalen att informera ansvarig läkare, sjuksköterska eller anhöriga om situationen Personliga assistenter Om personen inte själv kan ansvara för egenvården är resultatet av bedömningen beroende på hur stödet och hjälpen ser ut. En skiljelinje mellan hälso- och sjukvård och egenvård är om åtgärden kräver medicinskt utbildad personal. Om det krävs medicinskt utbildad personal är det fråga om hälso- och sjukvård och den omfattas då av hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Närstående och personliga assistenter kan dock ha förvärvat stor kunskap om en enskild patients behov och kan i vissa fall klara av att utföra åtgärder som normalt kräver medicinskt utbildad personal, men då räknas insatsen som egenvård. Se även SOSFS 2009:6. 6 (23)

7 2 Ordination 2.1 Allmänt En entydig ordination En läkemedelsordination ska innehålla uppgifter om: läkemedlets namn läkemedelsform styrka dosering (antal tabletter, volym) administrationssätt och tidpunkterna för administrering indikation. Vissa läkemedel kan förskrivas av sjuksköterska som har förskrivningsrätt. (SOSFS 2001:16) 2.2 Ordinationshandling Ordinationshandlingen ska ge en samlad bild av patientens läkemedelsbehandling. I den kommunala journalen ska det finnas en skriftlig ordinationshandling utfärdad/signerad av behandlande läkare. Dosrecept gällande dosdispenserade läkemedel är en ordinationshandling. Om en vårdtagare, med dosdispenserade läkemedel, under en period har behov av till exempel upptitrering av ett visst läkemedel, bör detta administreras till exempel i en dosett. Detta läkemedel ska då dokumenteras på en separat läkemedelslista som också räknas som ett ordinationsunderlag. Behandlingsscheman som skickats med patienten från till exempel slutenvården är en annan form av ordinationshandling. Endast aktuell ordinationshandling förvaras i journalen. Inaktuella ordinationshandlingar makuleras genom tydlig markering till exempel diagonalt rött streck över. Makulerade ordinationshandlingar bör förvaras åtskilt från aktuella. När dosdispenserade läkemedel inte används ska sjuksköterskan göra en sammanställning av ordinationer på en ordinationshandling och signera densamma. I samband med sådan sammanställning ska sjuksköterskan kontrollera att inte synonyma preparat ordinerats och vid tveksamhet kontakta patientens läkare. Det ska klart framgå vem som ordinerat respektive läkemedel. Används recept eller behandlingsschema från läkare som underlag ska ett exemplar sparas (original eller kopia) på dessa i journalen. 2.3 Telefonordination Läkemedel får ordineras per telefon. Ordinationen ska tas emot av en sjuksköterska och motläsas. Namnet på den som ordinerar och tidpunkten ska dokumenteras och signeras i ordinationshandlingen av sjuksköterska. Ordinationen ska signeras i efterhand av ansvarig läkare. 7 (23)

8 2.4 Generella ordinationer Förslag till ordination enligt generella direktiv för sjuksköterskor inom Värmlands kommuner har upprättats av Läkemedelskommittén i Värmland. Utifrån detta förslag kan lokala generella direktiv utarbetas och fastställas av ansvarig läkare i samråd med MAS. Dessa generella direktiv ska då inkludera en förteckning över indikationer och kontraindikationer. Läkemedel som ordinerats enligt generella direktiv får ges till patient endast efter att en sjuksköterska gjort en behovsbedömning. 2.5 Akutläkemedel Läkemedel för akut bruk ska finnas tillgängligt i den kommunala verksamheten. Dessa akutläkemedel kan förvaras i läkemedelsförråd, akutlådor eller i sjuksköterskans akutväska utifrån lokal rutin. 2.6 Markering av överkänslighet Intolerans och överkänslighet av allvarlig karaktär ska markeras i journalen med ordet VARNING. Anteckningen om och beskrivningen av intolerans/överkänslighet ska också göras på ordinationshandlingen hos patienten samt i omvårdnadsdokumentationen i anslutning till patientens vårdmiljö. Dosleverantören meddelas för införande på dosreceptet (ordinationshandlingen). 3 Rekvisition av läkemedel 3.1 Beställning till kommunalt läkemedelsförråd Utifrån en av Läkemedelskommittén i Värmland framtagen baslista beställer utsedd sjuksköterska läkemedel till det/de kommunala läkemedelsförråden i respektive kommun. Dessa förråd ska i första hand användas vid tillfällig medicinering eller i väntan på ordinarie försändelse eller förskrivning. Se Riktlinjer för kommunala läkemedelsförråd Beställning av patientbundna läkemedel till patient med dosdispenserade läkemedel Patientbundna, inte dispenserbara läkemedel (hela originalförpackningar) rekvireras via Pascal. Se Riktlinjer för dosdispenserade läkemedel. 3.2 Mottagning av leverans Den eller de sjuksköterskor som enligt lokal rutin ansvarar för de kommunala läkemedelsförråden ska se till att läkemedelsleveransen tas emot av behörig person och kvitteras. Leveransen ska förvaras oåtkomligt för obehöriga personer. Sjuksköterskan ska kontrollera att förpackningen och eventuell plombering är obruten och att innehållet i lådan överensstämmer med det som beställts. Vid leverans av dosdispenserade läkemedel ska sjuksköterskan kontrollera första dygnets läkemedel vid ordinationsändring. Vid mottagande av kontrollvaror skrivs dessa in i narkotikajournalen. Leveransen bör tas om hand omedelbart för att undvika att kylvaror står för länge i rumstemperatur. Vid felaktig leverans eller fel på levererad vara ska alltid levererande apotek kontaktas snarast och felaktig vara reklameras. 8 (23)

9 4 Förvaring 4.1 Särskilt boende Läkemedel ska förvaras så att det inte finns risk att obehöriga kan komma åt dem. Om patientbundna läkemedel förvaras i ett gemensamt läkemedelsförråd ska läkemedlen förvaras i till exempel en box med vårdtagarens namn för att undvika förväxlingar. För att undvika förväxling av patienter och iordningställda doser bör överlämnandet och intaget av läkemedel om möjligt ske i den boendes rum/lägenhet. Förvaring i låsbart skåp på respektive rum/lägenhet är att föredra. Kontrollista/signeringslista förvaras vid läkemedelsdoserna. 4.2 Ordinärt boende Läkemedel förvaras i den enskildes hem på betryggande sätt i förhållande till den enskildes hälsotillstånd. Läkemedlen behöver inte alltid vara inlåsta. I speciella fall kan läkemedlen förvaras i kommunens lokal i låst förråd. Vid behovs-läkemedel kan förvaras i liten mängd tillsammans med dagsdoserna. 4.3 Övrig förvaring Sjuksköterskan som delegerar läkemedelshantering till omvårdnadspersonal ska också se till att förvaring i till exempel grupplokal är säker och ändamålsenig. Principen är att endast delegerad personal ska ha tillgång till läkemedlen. Samråd med arbetsledaren förutsätts. 4.4 Förrådsansvar I ansvaret för läkemedelsförråd ingår: rekvisition av läkemedel ordningen i läkemedelsförrådet (bland annat städning och kontroll av hållbarhet på läkemedel) kontroll av narkotika och beroendeframkallande läkemedel utförs av annan sjuksköterska än ansvarig för förrådet kontroll av nycklar och koder deltagande i eventuell kvalitetsgranskning av till exempel farmaceut, samt att eventuella påpekanden vid granskningen åtgärdas kontroll av eventuell akutlåda/akutväska om sådan finns. Läkemedel som inte är enskilt förskrivna förvaras lämpligast i skilda grupper: Läkemedel för injektion Övriga läkemedel för invärtes bruk Läkemedel för utvärtes bruk 9 (23)

10 4.5 Nyckel- och kodhantering Nycklar och koder till läkemedelsförråd får endast innehas av den som tjänstgör som sjuksköterska. I samband med förvaring där omvårdnadspersonal behöver ha tillgång till läkemedel får nycklar och koder innehas av den som fått delegering att hantera läkemedlen. Förteckning över nyckel- och kodhanteringen ska finnas. 4.6 Sprutor och kanyler Sprutor och kanyler ska förvaras så att det inte finns risk att obehöriga kan komma åt dem, om möjligt inlåsta. 4.7 Kylförvaring Vissa läkemedel kräver kylförvaring (+2 till +8) och ska förvaras i kylskåp. Detta framgår av förpackningen. Kylskåpet ska vara låsbart eller vara placerat i ett låst utrymme. Kylskåpet ska vara utrustat med en termometer, som avläses regelbundet. Tänk på att temperaturen i dörren ofta är för hög för känsliga preparat, som till exempel vacciner. Läkemedel som ska förvaras svalt kan förvaras i kylskåp. I kylskåp avsedda för läkemedel får endast läkemedel förvaras. 4.8 Medel för tekniskt bruk Medel för tekniskt bruk som till exempel rengöringsmedel och liknande får inte förvaras i läkemedelsförrådet. Detta ska förvaras på annat säkert sätt. 4.9 Kasserade läkemedel Överblivna och utgångna läkemedel som ska kasseras förvaras av sjuksköterska i ett låst skåp, i behållare märkt så att det klart framgår att den innehåller kasserade läkemedel. Kasserade läkemedel skickas i plomberad låda eller märkt plastpåse till lokalt apotek. Använda läkemedelsplåster hanteras som kasserade läkemedel. Plastpåsar för kasserade läkemedel beställs från apoteket Avlidens läkemedel Avlidens läkemedel tillhör juridiskt sett dödsboet, men av praktiska skäl bör vi erbjuda att sända dessa till apoteket för destruktion. Narkotika omfattas av narkotikalagstiftningen vilket innebär att det är olagligt att inneha narkotiska preparat om man inte har ordination på dessa. 10 (23)

11 5 Iordningställande 5.1 Allmänt Iordningställande av läkemedel är en sjuksköterskeuppgift. Undantag från denna regel är: receptfria tarmreglerande läkemedel insulin i insulinpenna brustabletter flytande läkemedel, till exempel hostmedicin. Dessa läkemedel kan iordningställas av delegerad personal i direkt anslutning till överlämnandet. För att underlätta arbetet bör i första hand fasta beredningsformer till exempel tabletter eller kapslar väljas. I undantagsfall kan avsteg göras när en delegering av iordningställande av läkemedel innebär en ökad säkerhet. Den som iordningställt doserna ansvarar för att innehållet och eventuell märkning är korrekt. Om patienten inte har dosdispenserade läkemedel utförs iordningställandet, till exempel i dosett, av sjuksköterska med ordinationshandling som underlag. Detta bekräftas med signatur på signeringslistan. Dosetten ska vara märkt med patientens identitet och läkemedlets namn, styrka, dos samt övriga uppgifter som behövs för en säker hantering. Detsamma gäller för flytande läkemedel. 5.2 Hygieninstruktioner Vid all tillredning av läkemedel är det viktigt att arbetet sker aseptiskt så att risken för kontamination av läkemedlet minimeras Handhygien Utför noggrann desinfektion av händerna före all hantering av läkemedel. Använd handdesinfektionsmedel före och efter överlämnande av läkemedel. Se till att handdesinfektion finns lättillgängligt där läkemedel hanteras. 6 Överlämnande 6.1 Allmänt Överlämnande av läkemedel är en sjuksköterskeuppgift. Sjuksköterskan kan dock genom delegering överlåta åt annan befattningshavare att överlämna av sjuksköterska iordningställda doser, inte avsedda för injektion, till exempel ur dosett läkemedel som iordningställts i patientdoser genom dosdispensering på apotek läkemedel av tillverkaren färdigställt att administrera direkt, exempel är: - flaskor med ögondroppar - nässpray - klysma - pulverinhalatorer - suppositorier. receptfritt tarmreglerande läkemedel 11 (23)

12 brustabletter flytande läkemedel, till exempel hostmedicin insulininjektion med insulinpenna. 6.2 Ansvar Vid överlämnande/administrering ansvarar man för att kontroll av signeringslista/kontrollista görs före överlämnandet rimlighetskontroll av färdigställd dos görs rätt person får rätt läkemedel dosen ges vid rätt tidpunkt påse med dosdispenserade läkemedel öppnas i samband med överlämnandet överlämnandet signeras sjuksköterska kontaktas omedelbart vid tveksamhet eller om fel uppstår. 6.3 Rimlighetskontroll Den som överlämnar läkemedlen ska göra en rimlighetskontroll (rätt antal tabletter) av innehållet i påsen/bubblan eller dosetten. För dosetten gäller jämförelse med ordinationshandling som därför måste finnas tillgänglig vid överlämnandet. För dospåsen gäller att läsa texten på påsen och för bubblan motsvarande text. 6.4 Fel iordningställd dos Om den som överlämnar läkemedel, vid kontrollen, upptäcker ett fel ska sjuksköterska underrättas. Sjuksköterskan ansvarar för att åtgärda felet och att göra anmälan enligt lokal avvikelserutin. Vid fel i dospåse ska sjuksköterska rapportera till dosleverantören på därför avsedd avvikelseblankett. 6.5 Kombinerade doseringssystem/olika beredningsformer Vid flera doseringssystem/beredningsformer till exempel dosett, ögondroppar eller andra flytande beredningar ska överlämnandet signeras var för sig på signeringslista/kontrollista. Detta för att undvika att något läkemedel glöms bort. 6.6 Överlämnandetider Läkemedelsintag ska fördelas så jämt över dygnet som möjligt och vid samma tidpunkt om inget annat ordinerats. Viktigt är att intervallet mellan dagens sista dos och nästkommande dags första dos inte blir för långt. Följande tider rekommenderas för intag av läkemedel: Kl vid dosering 1 gång om dagen Kl och vid dosering 2 gånger om dagen Kl. 8.00, och vid dosering 3 gånger om dagen om inte läkare ordinerat andra tider 12 (23)

13 6.7 Verkan och biverkan Det är av största vikt att omvårdnadspersonalen rapporterar iakttagelser rörande patienternas tillstånd för att kunna följa upp behandlingsresultatet. Alla tecken på biverkningar som observerats ska dokumenteras av sjuksköterska i omvårdnadsjournalen och snarast rapporteras till behandlande läkare. 6.8 Användaranvisning Sjuksköterskan är skyldig att ge tillräcklig information om hur läkemedlen ska administreras för att undvika felanvändning. Tabletter, kapslar och pulver ska alltid intas med riklig mängd vätska och inte i liggande ställning. Om läkemedlet behöver krossas, kontrollera alltid att just det läkemedlet får krossas. (Se kapitel 9 Hanteringsanvisningar) 6.9 Vid behovs-läkemedel Bedömningen när vid behovs-läkemedel ska ges är en sjuksköterskeuppgift. I de fall sjuksköterskan inte kan besöka patienten kan uppdrag ges per telefon till vårdpersonalen att iordningställa och administrera läkemedlet. Sjuksköterskan har uppföljningsansvar för utförd behandling. Ansvarig sjuksköterska kan ge direktiv i förväg till omvårdnadspersonalen att ge vid behovsläkemedel. Dessa läkemedel ska signeras på särskild signerings/kontrollista för vid behovsläkemedel. Listan ska skrivas av ansvarig sjuksköterska. Av listan ska framgå: Läkemedlets namn Beredningsform och styrka Administrationssätt Dosering i antal/volym Doseringsintervall, maxdos Användning eller indikation 6.10 Signeringslistor Signeringslista stående ordinationer Ansvarig sjuksköterska ska kontrollera signeringslistan för att upptäcka eventuella avvikelser. Signeringslistan är en journalhandling och ska därför sparas Signeringslista vid behovs-ordination En separat signeringslista för vid behovs-ordinationer ska föras. Signeringslistan är en journalhandling och ska därför sparas. Ansvarig sjuksköterska minst en gång per månad kontrollera signeringslistan för att upptäcka eventuella avvikelser. Varje månad kontrollräknas narkotikaklassade läkemedel. 13 (23)

14 7 Vissa läkemedel och influensavaccin 7.1 Narkotika I FASS anges om preparatet klassas som narkotika. Rekvisition av narkotika sker i beställningssystemet eller på särskild blankett. För att underlätta kontroll av narkotika bör endosförpackade/blisterförpackade preparat beställas. Kopia på rekvisitionen sparas. Narkotikajournal över leverans och uttag av narkotika enligt förteckning II V ska föras. Annan sjuksköterska än den som ansvarar för förrådet bör kontrollera förbrukningen. Stickprovskontroll sker i samband med kvalitetsgranskning. Fulltecknat häfte sparas till nästkommande granskning, dock minst ett år efter sista anteckningen. Narkotika i dospåse behöver inte journalföras. Om endast en del av en ampull eller tablett ges förs kasserad mängd in i anmärkningskolumnen. Hos enskild person med narkotiska preparat bör registrering och kontroll av förbrukningen ske i de fall där denne behöver personalens hjälp med dosering eller intag av läkemedlet. Ansvarig sjuksköterska ansvarar för att kontroll av förbrukningen sker. Avidentifiera narkotiska preparat innan de skickas till apoteket för förbränning. 7.2 Insulin Uppgiften att ge insulin kan delegeras om sjuksköterskan först bedömt patientens tillstånd. Den som fått delegering och ger insulin måste känna till vilka risker och konsekvenser som hör till arbetsuppgiften samt vad man måste iaktta och rapportera till sjuksköterskan. Till diabetiker med instabilt blodsocker bör insulin endast ges av sjuksköterska. Delegering får endast ske då insulinet ges med insulinpenna. Vid insulingivning ska det finnas en signeringslista som signeras vid varje injektionstillfälle. På listan ska ansvarig sjuksköterska ange: aktuell insulinsort aktuell insulindos tidpunkt när dosen ska ges injektionsplats enligt ordination (bukvägg, höft eller lår) namn och personnummer. Listan ska alltid kontrolleras före givande av dos. 7.3 Syrgas/oxygen Syrgas är ett läkemedel. Behandlingen ska ordineras av läkare och omfatta mängd och behandlingstid. Doseringsanordningen på apparaturen måste vara sådan att gasflödet i liter per minut kan avläsas. Flödesinställning och övriga förberedelser för att tillföra syrgas till patient räknas som ett iordningställande av läkemedel och kan inte delegeras. Det ska finnas en skylt på dörren till förvaringsutrymme, lokal eller bostad där gasbehållare finns. 14 (23)

15 Rökning och öppen eld är förbjuden i rum där syrgasbehandling pågår. Utrustning, verktyg, händer etc. ska vara fria från handkräm och smörjolja vid byte av tryckregulator. Fett och olja kan självantända av syrgas under högt tryck och därigenom orsaka explosion och brand. Samma säkerhetsföreskrifter gäller syrgaskoncentrator som för gastub. 7.4 Nitroglycerinpreparat Nitroglycerin måste förvaras i sin originalförpackning, för att inte förlora sin effekt. Individuell bedömning ska göras för att finna den säkraste lösningen. 7.5 Warfarin Sjuksköterska ska själv ta emot muntliga warfarinordinationer. Utifrån ordinationen (skriftlig eller muntlig) delar sjuksköterskan dosetten om det inte sker på den enskilde personens ansvar. Överlämnande av warfarin ska signeras på särskild signeringslista enligt lokal rutin. Warfarin administreras vanligtvis som kvällsdos, men kan administreras på morgonen om det är att föredra. 7.6 Cytostatika Särskild noggrannhet ska iakttas vid hantering av cytostatika avseende hantering, sort, styrka, dos och dosintervall. Vid osäkerhet kontakta behandlande klinik. 7.7 Vaccin Vaccin kan ges i hemmet av behörig sjuksköterska. Vid vaccinationstillfället ska sjuksköterskan ha tillgång till akutläkemedel enligt lokal överenskommelse. 7.8 Naturläkemedel Vid användning av naturläkemedel/naturmedel ska noggrann uppmärksamhet riktas mot eventuella interaktioner med övrig läkemedelsterapi. Vid tveksamheter kontakta förskrivande läkare. Om hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar för behandlingen med naturläkemedel/naturmedel ska denna behandling dokumenteras på samma sätt som övrig farmakologisk behandling. 8 Kvalitetssäkring 8.1 Granskning av läkemedelshantering Minst en gång per år ska läkemedelshanteringen genomgå en extern kvalitetsgranskning. (SOSFS 2000:1) Granskningen utförs till exempel av farmaceut i de delar som omfattar dennes kompetens. Det finns också möjlighet till kollegial granskning, genom triangelrevision eller liknande. En del kommuner har avtal med Apoteket AB angående dessa granskningar. 15 (23)

16 Kvalitetsgranskning omfattar: förvaring av läkemedel iordningställande, administrering och intag av läkemedel rutiner för narkotikahantering och avvikelserapportering genomgång av lokala skriftliga instruktioner för läkemedelshantering och ansvarsfördelning/delegering. Granskningen dokumenteras i ett protokoll som dels skickas till ansvarig sjuksköterska och dels till MAS. Uppföljning av tidigare protokoll sker vid nästa års granskning eller efter överenskommelse. Huvudinriktningen vid varje kvalitetsgranskning ska ske i samråd med MAS. 8.2 Läkemedelsgenomgång För att säkerställa en bra läkemedelsbehandling ska kontinuerlig genomgång av varje patients läkemedel ske enligt länsgemensam rutin. Optimalt är att detta sker i samarbete mellan läkare, sjuksköterska, omvårdnadspersonal och eventuellt apotekare. Dessa kompetenser träffas och går igenom varje patients läkemedel minst en gång per år och eventuella förändringar följs upp för att bedöma resultatet. 16 (23)

17 9 Hanteringsanvisningar för olika beredningsformer av läkemedel Vid expedition av läkemedel förvissar sig apotekspersonalen om att kunden kan använda läkemedlet på rätt sätt. Många kunder besöker inte apoteket själva och informationen till dem måste då bli skriftlig. I dessa fall finns den skriftliga informationen på bipacksedel från fabrikanten och etikett på läkemedelsförpackningen. För patienter som får dosdispenserade läkemedel råder speciella förhållanden. Dels får de inga bipacksedlar eller märkta originalförpackningar för de läkemedel som expedieras i dospåsar eller dosbrickor, dels får de ofta hjälp med intaget. Det är då viktigt att den personal som hjälper till med medicineringen har kunskap om de användaranvisningar som finns för olika läkemedel. Delegerande sjuksköterska/distriktssköterska ansvarar för att personal som överlämnar/administrerar får nödvändig information. OBS! Ange alltid brytningsdatum på varje läkemedelsförpackning av alla salvliknande och flytande läkemedel. För läkemedel med kortare användningstid än 24 timmar anges även klockslag. Allergener Allergenpreparat används för diagnostik och specifik immunterapi vid vissa allergier. Ska hanteras aseptiskt. Bruten förpackning används så länge behandlingen pågår eller till angivet utgångsdatum. Ambulatoriskt system Kasetter, pumpar och andra system för ambulatorisk tillförsel av infusionsläkemedel ska i första hand beredas på apotek med validerade metoder. Om möjligt rekommenderas kylförvaring fram till användning. Hållbarhets- och användningstid varierar, rådgör med apoteket. Bakteriologiska preparat Ska hanteras aseptiskt. Förvaras i kylskåp. Levande vacciner är avsedda för engångsbruk. Överblivna vacciner är riskavfall. De ska kasseras i behållare för skärande/stickande/smittförande riskavfall. Brustabletter Fuktkänsliga, förvaras i väl försluten originalförpackning. Löses i vatten före intag, annars ger de gasutveckling i magsäcken. Buckaltablett Exempelvis Suscard Ska placeras i munnen, högt upp mellan överläppen och tandköttet (på höger eller vänster sida). Tabletten ska inte delas, inte flyttas runt i munnen med tungan, inte tuggas eller sväljas. (Se även FASS.) 17 (23)

18 Depotkapslar/depottabletter Får aldrig krossas (risk för överdos). Ska om inte annat anges sväljas hela. Bör intas med minst ett halvt glas vätska för att inte fastna i matstrupen. Att svälja en klunk vätska innan läkemedelsintaget samt att stå eller sitta underlättar nedsväljandet. För patienter som har svårt att svälja kan trögflytande vätska (nyponsoppa, kräm) prövas samt att dricka vatten efteråt. Depotplåster Plåstret avger långsamt i jämn takt läkemedelssubstansen som absorberas genom huden där det fästs. Fästs på intakt hud (torrt, rent, hårfritt och utan irritationstecken). Pressas fast på huden med handflatan sekunder. Datum, klockslag och signum skrivs på plåstret. Hanteringen av de olika plåstren skiljer sig från varandra. Läs bruksanvisningen! Vid byte: Låt minst en vecka gå innan samma hudyta används igen. Obs! Använt plåster innehåller läkemedelsrester. Vik därför ihop det innan det kasseras som läkemedelsavfall. Flytande läkemedel att ta genom munnen (peroralt) Oral vätska eller orala droppar (tidigare mixtur eller droppar). Orala droppar är mer koncentrerade än oral vätska. Vissa flytande läkemedel måste omskakas för att fördela läkemedelssubstansen jämnt i blandningen. Står på flaskan. Endast läkemedel märkt med kallförvaring ska förvaras i kylskåp. Bruten förpackning (konserverad) används inom 6 månader, om inte tillverkaren anger kortare tid. Okonserverad: kylförvaring. Hållbarhet en vecka eller enligt tillverkaren. Brytningsdatum ska alltid skrivas på flaskan. Infusionsvätskor Infusionsvätskor ska kontrolleras före användning vad gäller färg, partiklar etc. i bra ljus. Infusionsvätskor i plastpåsar kontrolleras så att inte innerpåsen läcker. Inhalationsaerosol/- pulver Läkemedel för inhalation finns i en mängd olika varianter. Bör användas för enskild patient. Rätt inhalationsteknik har stor betydelse för läkemedelseffekten. Hanterings- och bruksanvisning medföljer respektive förpackning som bipacksedel. Inhalationsvätskor Bruten förpackning bör användas inom en månad om vätskan är konserverad och inte fabrikanten anger annat. Spädda inhalationsvätskor och vätskor i inhalationsapparater bör användas inom 24 timmar. 18 (23)

19 Injektionsvätskor med insulin Insulin förvaras i kylskåp. Den flaska/penna som används förvaras i rumstemperatur. Flaskan/pennan får inte utsättas för solljus. Fruset insulin kan efter upptining få ändrad verkningstid och bör inte användas. Påbörjad penna ska användas inom 4 veckor. Insulinet blandas väl omedelbart före injektionen. OBS! Insulinet ska injiceras subkutant på ordinerad injektionsplats (bukvägg, höft eller lår). Kapslar/tabletter Bör intas med minst ett halvt glas vätska för att inte fastna i matstrupen. Att svälja en klunk vätska innan läkemedelsintaget samt att stå eller sitta underlättar nedsväljandet. För patienter som har svårt att svälja kan trögflytande vätska (nyponsoppa, kräm) prövas samt att dricka vatten efteråt. För att ytterligare underlätta intag kan läkemedlet eventuellt få krossas. Sjuksköterskan avgör. För övrigt kan detta kontrolleras i FASS (se även Sväljes hela på under Broschyrer) Dessa kapslar/tabletter är extra viktiga att svälja med rikligt med vätska för att undvika frätskador i matstrupen: Alendronat, Dalacin, Doxyferm, Duroferon, Kaleorid, Selexid. Näsdroppar, nässprayer Läs bruksanvisningen. Brutet kuvert för endospipetter används inom 3 månader eller den tid som anges på förpackningen. Okonserverad beredning används inom 10 dagar om inte tillverkaren anger annat. Rektalvätska (tidigare kallad klysma) och rektioler Flytande läkemedel, i pipförsedd engångsbehållare av plast, avsedd att införas i ändtarmen. Patienten bör ligga på sidan med benen lätt böjda. Smörj eventuellt lite salva på pipen som förs in helt i ändtarmen. Läkemedlet tillförs tarmen genom att behållaren trycks lätt ihop och hålls hoptryckt medan pipen dras ut. Patienten bör ligga kvar några minuter så att läkemedlet inte rinner ut. Resoribletter Läkemedlet tas upp i blodet via munslemhinnan vilket ger snabb effekt. Placeras under tungan (sublingualt). Får inte sväljas. Ge inte vätska samtidigt. 19 (23)

20 Salvor Användningstiden måste anpassas efter användningen. Ju striktare krav på sterilitet, desto större krav ställs på hanteringen ur hygienisk synpunkt. Med sterilkrav är användningstiden för konserverad beredning till enskild patient 4 veckor konserverad beredning till flera patienter 1 vecka okonserverad beredning till enskild patient 1 vecka. För kirurgiskt bruk gäller engångsanvändning. Utan sterilkrav är användningstiden för konserverad beredning 6 månader okonserverad vattenhaltig tub, pumpburk etc. 3 månader okonserverad vattenhaltig i burk/flaska 1 månad. Sublingualspray Läkemedlet tas upp via munslemhinnan vilket ger snabb effekt. Sprayas under tungan (sublingualt), utan samtidig inandning. Skydda sprayflaskan mot kyla, värme och solljus. Sugtabletter Sugtabletter upplöses långsamt och utövar lokal effekt i munhåla och svalg. Ska inte tuggas eller sväljas. Suppositorier Tuggummi Vagitorier Förs in i ändtarmen. Fukta snabbt stolpillret i ljummet vatten för att underlätta införandet. Det verksamma ämnet avges långsamt och tas upp i blodet via munnens slemhinna. Medicinskt tuggummi kan också vara avsett att utöva lokal effekt i munnen. Se bipacksedel. Förs in i slidan. Fukta snabbt vagitoriet i ljummet vatten för att underlätta införandet. Ögondroppar Ögondroppar bör ha rumstemperatur när de används. Bruten flaska kan förvaras i rumstemperatur även om förpackningen är märkt med kylförvaring. Ögondroppar är som regel hållbara i 1 månad. Brytningsdatum antecknas på flaskan. Om flera ögondroppar eller ögondroppar av olika sort ska droppas i samma öga bör man vänta 5 minuter mellan de olika dropparna. Flaskspetsen får inte röra vid ögat eller ögonfransarna. Om så sker ska flaskan kasseras. Om det är svårt att ge ögondroppar finns det speciella droppstöd för flaska på apoteket. Ögondroppar i endospipetter är för engångsbruk. De är oftast utan konserveringsmedel. 20 (23)

Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-05-15 Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård FÖRORD Denna lokala riktlinje bygger på riktlinjer Kommunal läkemedelshantering

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Lagar och föreskrifter som ligger till grund för riktlinjerna SOSFS 2000:1 ändrad och omtryckt i 2001:17 Läkemedelshantering inom hälso-

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård 2013-07-18 1 (5) RIKTLINJE Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utgångspunkten för läkemedelshanteringen i kommunal verksamhet är att den enskilde i första hand själv ansvarar

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Reviderad: 2007-02-16 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun

Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun Allmänt Inom öppen hälso- och sjukvård är det patienten/ boende som i första hand ansvarar för sin läkemedelsbehandling.

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun.

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504 Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. För läkemedelshanteringen inom Vimmerby kommun gäller föreskriften SOSFS 2001:17

Läs mer

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering)

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Sid 1(6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2015-06-23 Medicinsk ansvarig sjuksköterska Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Hälso- och

Läs mer

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering Riktlinje och rutin Rev. 2013-09-17 Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr VON 127/10 Lena Jadefeldt Slattery Godkänd av förvaltningschef Riktlinje och rutin för läkemedelshantering 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet Delegering av läkemedelshantering Avsnitt för delegering 1. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömning av en hälso- och

Läs mer

Utbildningsmaterial inför delegering av hälso- och sjukvårdspersonal

Utbildningsmaterial inför delegering av hälso- och sjukvårdspersonal SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2014-05-13 annika.nilsson@kil.se Utbildningsmaterial inför delegering av hälso- och sjukvårdspersonal VID DELEGERING FÖRSTA GÅNGEN GÄLLER

Läs mer

Namn:... Datum och tid för del:... Plats:...

Namn:... Datum och tid för del:... Plats:... Namn:......... Datum och tid för del:...... Plats:...... Allmän och Specifik omvårdnad Syftet med omvårdnad är att stärka och/eller återställa hälsa, förebygga sjukdom och minska lidande. Omvårdnaden utgår

Läs mer

Rutin för läkemedelsbehandling

Rutin för läkemedelsbehandling 1(10) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2008-08-01 Gäller från och med: 2008-08-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Jeanette Brink,

Läs mer

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (13) Ansvar för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Riktlinjer för delegering av enklare

Läs mer

Rutin för läkemedelshantering

Rutin för läkemedelshantering Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Läkemedelshantering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Vård och omsorg Handbok

Läs mer

Många läkemedel kan verka irriterande och framkalla överkänslighetsreaktioner på huden. Undvik därför att röra vid läkemedlen med händerna.

Många läkemedel kan verka irriterande och framkalla överkänslighetsreaktioner på huden. Undvik därför att röra vid läkemedlen med händerna. 4. Läkemedelsformer Läkemedel finns i många olika former, så kallade beredningsformer. Att det finns olika läkemedelsformer beror på flera faktorer, till exempel var i kroppen läkemedlet ska verka, vilken

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. ORDINATION... 11

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. ORDINATION... 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1. ANSVAR... 5 1.1. Allmänt... 5 1.2. Övergripande ansvar... 5 1.3. Verksamhetens ansvar... 5 1.4. Farmacevtiskt ansvar... 6 1.5. Avdelningschefens ansvar... 6 1.6. Läkarens ansvar...

Läs mer

9. KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

9. KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 49 50 9. KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ÖPPEN VÅRD 9.1 Allmänt Grunden för läkemedelshanteringen inom den kommunala hälso- och sjukvården är att den skall vara individuellt anpassad till den enskildes sjukdom

Läs mer

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) 2015-08-25

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) 2015-08-25 Sida 1 (7) 2015-08-25 DELEGERING MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (7) Innehåll Inledning... 3 Definitioner... 3

Läs mer

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET DELEGERING DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET GÅR HAND I HAND 1 Strängnäs kommun Ett utbildningskompendium sammanställt av: Cecilia Wineström sjuksköterska. & Katarina Thörne sjuksköterska på Riagården Antaget

Läs mer

Läkemedelshantering. Instruktioner 2007. Kommunal hälso- och sjukvård i Örebro län

Läkemedelshantering. Instruktioner 2007. Kommunal hälso- och sjukvård i Örebro län Läkemedelshantering Instruktioner 2007 Kommunal hälso- och sjukvård i Örebro län Förord Gemensam instruktion Detta häfte är en reviderad upplaga av instruktioner i läkemedelshantering från 2001. Häftet

Läs mer

Läkemedelshantering Inledning Styrdokument Ansvarsförhållande Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Läkemedelshantering Inledning Styrdokument Ansvarsförhållande Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Vård- och omsorgskontoret 2008-09-02 Uppdaterad 2009-07-15, 2010-07-08, Ann-Mari Godeberg 2011-01-04, 2011-07-19, 2012-07-25 2013-03-20, 2013-08-01, 2014-08-01 Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-11-06

Läs mer

KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning

KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning Datum:. 1. Har man insulinbrist vid diabetes? Rätt Fel Vet Ej 2. Finns det tabletter som sänker blodsockret? Rätt Fel Vet Ej 3. Kan du kontrollera på signeringslistan

Läs mer

Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter

Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Denna delegeringsrutin används när någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och som är formellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter

Läs mer

Socialtjänsten Utbildningsmaterial inför Läkemedelsdelegering

Socialtjänsten Utbildningsmaterial inför Läkemedelsdelegering Socialtjänsten Utbildningsmaterial inför Läkemedelsdelegering Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Bankgiro: 221-4286 Org nr: 212000-1660 Sida 2 (20) Inledning Detta

Läs mer

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt egenvård

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2005-06-01 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Jeanette Brink, medicinsk

Läs mer

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Vår ref: Ingrid Björkman medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum: justerat 2011-03-24 Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Gällande författningar Patientsäkerhetslag (SFS 2011:1)

Läs mer

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning Läkemedelsdelning Dospåsar Dosett Originalförpackning Vad innebär dosexpedition, Apodos? Läkemedlet delas upp i doser av apotek och levereras i regel för två veckor i taget Dosrecept ersätter recept och

Läs mer

Läkemedelshantering Utbildningsmaterial inför delegering. 2013-02-20 Mölndals stad Anna-Karin Sävemalm

Läkemedelshantering Utbildningsmaterial inför delegering. 2013-02-20 Mölndals stad Anna-Karin Sävemalm Läkemedelshantering Utbildningsmaterial inför delegering 2013-02-20 Mölndals stad Anna-Karin Sävemalm Innehåll Utbildningsmaterial Läkemedelshantering... 2 Ledningssystem för kvalitet... 2 Delegering...

Läs mer

Läkemedelshantering Lokal arbetsordning för Nordmalings kommuns Hälso- och sjukvård

Läkemedelshantering Lokal arbetsordning för Nordmalings kommuns Hälso- och sjukvård Läkemedelshantering Lokal arbetsordning för Nordmalings kommuns Hälso- och sjukvård 1 Ledningssystem för läkemedelshantering i Nordmalings kommuns särskilda boenden, korttidsplatser samt hemsjukvård i

Läs mer

DELEGERING HÄLSO- & SJUKVÅRD. Uppdaterad 2015-06-17 DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

DELEGERING HÄLSO- & SJUKVÅRD. Uppdaterad 2015-06-17 DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA HÄLSO- & SJUKVÅRD DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA Uppdaterad 2015-06-17 HÄLSO & SJUKVÅRDSUPPGIFTER 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 3 BEGREPPSFÖRKLARING... 4 FORMELL KOMPETENS...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LÄKEMEDELSHANTERING

RIKTLINJER FÖR LÄKEMEDELSHANTERING Riktlinje Utgåva Antal sidor 4 18 Dokumentets namn Riktlinje för läkemedelshantering Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 2012-10-192 Reviderad 2014-03-19 RIKTLINJER

Läs mer

Som framgår av SOSFS 2000:1 skall arbetsrutinerna för iordningställande och överlämnande vara så utformade att följande krav ska kunna tillgodoses:

Som framgår av SOSFS 2000:1 skall arbetsrutinerna för iordningställande och överlämnande vara så utformade att följande krav ska kunna tillgodoses: 5. IORDNINGSTÄLLANDE IORDNINGSTÄLLANDE 5.1. Hanteringsmodell Som framgår av SOSFS 2000:1 skall arbetsrutinerna för iordningställande och överlämnande vara så utformade att följande krav ska kunna tillgodoses:

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter

Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter Dokumenttyp: Dokumentet gäller för, personalkategori: Fastställt av, befattning och namn: Riktlinje Fastställelsedatum: 2015-03-25 Dokumentansvarig, befattning och namn: Senast uppdaterat: All personal

Läs mer

Innehåll Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i Gävleborgs län

Innehåll Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i Gävleborgs län Innehåll Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i Gävleborgs län Förord 1 Inledning 1:1 Övergripande arbetsordning 1:2 Lokal arbetsordning med bilaga 1 2 Ansvar 2:1 Kommunal nämnds ansvar

Läs mer

LÄKEMEDELSHANTERING Kommunal hälso- och sjukvård

LÄKEMEDELSHANTERING Kommunal hälso- och sjukvård Vård och omsorg LÄKEMEDELSHANTERING Kommunal hälso- och sjukvård Uppdaterad Juli 2011 Anna Schölin, distriktssköterska Läkemedelshantering Många av de personer vi möter inom kommunal omsorg har av sin

Läs mer

Kunskapstest inför delegering

Kunskapstest inför delegering Kunskapstest inför delegering Namn: Arbetsplats: Ringa in rätt svar 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du efter delegering handhar läkemedel. 2. En delegering är frivillig. 3. En delegering kan

Läs mer

MAS Riktlinjer för läkemedelshantering

MAS Riktlinjer för läkemedelshantering MAS Riktlinjer för läkemedelshantering 1(30) Bakomliggande lagstiftning - Innehållsförteckning Inledning sida 4 Ansvarig förskrivare sida 4 Egenvård, allmänt sida 4 Delegering sida 5 Handräckning sida

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

Läs mer

Dokumentnamn: Berörd verksamhet: Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Dokumentnamn: Berörd verksamhet: Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Dokumentnamn: Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Berörd verksamhet: Sektor Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2015-05-25

Läs mer

Läkemedelsdelegering

Läkemedelsdelegering Hemsjukvården/Funktionsstö Kungsbacka kommun Läkemedelsdelegering 2009-01-28 Anita Andersson-Lundahl, ssk Lena-Marie Bergendahl, ssk Anna-Carin Lehnberg, ssk Marie Persson, ssk Gunnel Sjögren, ssk Christina

Läs mer

Delegering Partille Kommun Kommunal hälso- och sjukvård

Delegering Partille Kommun Kommunal hälso- och sjukvård Delegering Partille Kommun Kommunal hälso- och sjukvård Sara Jordö Leg sjuksköterska 2013-06-10 Innehållsförteckning: Del 1 Verksamhet 3 Delegering 3 DEL 2 Läkemedel vem har ansvaret? 5 Ansvaret vid överlämnande

Läs mer

Riktlinjer. Dosförpackade läkemedel i Stockholms län

Riktlinjer. Dosförpackade läkemedel i Stockholms län Riktlinjer Dosförpackade läkemedel i Stockholms län Riktlinjer dosförpackade läkemedel Riktlinjerna vänder sig till sjukvården i öppenoch slutenvård, förskrivare, kommunal vårdpersonal samt Apotekets personal.

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Thomas Tryggvesson Dokumentansvarig Annika Lindquist Datum 2013-10-22 1 (10) Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i Kalmar kommun 2 (10) Innehåll

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola Dokumentet reviderat 2013-07-04/thefre001 Definition på egenvård Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso-

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010 1(8) SN 2010/0022 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården på bostäder med

Läs mer

7.1 Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

7.1 Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 1(10) 7.1 Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter I 6 kap Patientsäkerhetslagen 1 om skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen 2 regleras att hälsooch sjukvårdspersonalen ska utföra

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinjerna är framtagna i samarbete med flertalet medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Nordvästra Skåne.

Läs mer

Delegeringsutbildning Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård Läkemedel

Delegeringsutbildning Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård Läkemedel Delegeringsutbildning Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård Läkemedel Örebro kommun 2014-05-07 Delegering. Läkemedel, Örebro kommun 1 Innehåll Vanliga läkemedelsgrupper...

Läs mer

Läkemedelsdelegering

Läkemedelsdelegering Hemsjukvården/Äldreomsorgen Kungsbacka kommun Läkemedelsdelegering 2011-06-28 Reviderat 2015-03-31 Agneta Lindo, Ssk Carina Sunden, Ssk Gunilla Albertsson, Ssk Helena Bringeland, Ssk Joanne Ahlinder, Ssk

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola 6 Definitioner Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person kan utföra själv.

Läs mer

MAS Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

MAS Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter MAS Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 1 Delegering måste vara förenligt med god och säker vård I 6 kap Patientsäkerhetslagen 1 om skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen 2 regleras

Läs mer

Rutin delegering, Falkenbergs kommun

Rutin delegering, Falkenbergs kommun Rutin delegering, Falkenbergs kommun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Hälso- och sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Innehåll RUTIN VID DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER... 2 ARBETSUPPGIFTER... 2 TIDSBEGRÄNSNING...

Läs mer

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp 1(8) Termer och definitioner så som de ser ut i termbanken idag (före revidering) indikation omständighet som utgör skäl för att vidta en viss åtgärd I läkemedelssammanhang avses med indikation omständighet

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län Diarienummer: Hälso- och sjukvård Rutin Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län Gäller från: 2012-06-01 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd

Läs mer

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse MAS 2011 Flik 9.1. Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse 1. Bakgrund Mot bakgrund av att allvarliga avvikelser i läkemedelshanteringen är relativt vanligt och det faktum

Läs mer

Till dig som ska utföra. kommunal hälso- och sjukvård

Till dig som ska utföra. kommunal hälso- och sjukvård qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwerty

Läs mer

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Riktlinjer för Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad

Läs mer

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 2 (14) Inledning Detta material vänder sig till dig som skall ta emot en delegering. Att ta

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(15) Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Svensk sjuksköterskeförening Handläggare: Inger Torpenberg Döp det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Frågor och svar om smärtlindring

Frågor och svar om smärtlindring Frågor och svar om smärtlindring M-PRO-05-PAIN-002-ALK-ELIXIR Pfizer AB. Telefon 08-519 062 00. Fax 08-519 062 12. www.pfizer.se Information till dig som har fått Dolcontin (morfinsulfat) Ansvarig läkare...

Läs mer

Bilder försättsblad: Läkemedelshantering i kommunal hälso- och sjukvård, Ett samarbete mellan SDF och Apoteken i Göteborg Läkemedelshantering,

Bilder försättsblad: Läkemedelshantering i kommunal hälso- och sjukvård, Ett samarbete mellan SDF och Apoteken i Göteborg Läkemedelshantering, Läkemedelshantering Rekommendationer för läkemedelshantering inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården i Göteborg och södra Bohuslän Bilder försättsblad:

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Riktlinje för Delegering av hälso och sjukvårdsuppgift inom den kommunala hälso och sjukvården i Nyköpings kommun

Riktlinje för Delegering av hälso och sjukvårdsuppgift inom den kommunala hälso och sjukvården i Nyköpings kommun Riktlinjer utarbetade för: Vård- och Omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Framtagen av ansvarig tjänsteman: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Jansson Giltig f o m: 2015-03-01 Lagstiftning,

Läs mer

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården Skara den 21 november 2011 Anna-Lill Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköt. Innehållsförteckning DELEGERING... 3 Personalplanering...

Läs mer

Blandade övningsuppgifter i Författningar

Blandade övningsuppgifter i Författningar Blandade övningsuppgifter i Författningar Besvara följande frågor med hjälp av kursmaterialet. 1. Vad ingår i begreppet författningar? Förklara kort hur den inbördes hierarkin ser ut. 2. Vad betyder följande

Läs mer

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi -inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) KARLSTADS KOMMUN

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms SJUKVÅRDSUTSKOTTET STOCKHOLMS STAD OCH EKERÖ 2009-10-12 P 10 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-09-15 HSN 0909-0849 Handläggare: Marie-Louise Fagerström Överenskommelse

Läs mer

Läkemedelshantering i Sörmland 2013 Reviderat juni 2014

Läkemedelshantering i Sörmland 2013 Reviderat juni 2014 Läkemedelshantering i Sörmland 2013 Reviderat juni 2014 Innehållförteckning Förord... 5 1 ANSVAR... 7 1.1 DEFINITIONER... 7 1.2 EGENVÅRD DEN ENSKILDES EGET ANSVAR... 7 1.3 ÖVERGRIPANDE ANSVAR... 8 1.3.1

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Utbildningsmaterial. Teoretisk utbildning inför delegation av hälso- och sjukvårdsuppgift

Utbildningsmaterial. Teoretisk utbildning inför delegation av hälso- och sjukvårdsuppgift Utbildningsmaterial Teoretisk utbildning inför delegation av hälso- och sjukvårdsuppgift Innehållsförteckning: Allmänt om delegering...sid 2 Allmänt om dokumentation...sid 5 Allmänt om läkemedel...sid

Läs mer

INFÖR DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

INFÖR DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2014-01-16 Beslutad av 1(129) Ninette Hansson RUTIN Delegeringshandbok UTBILDNING INFÖR DELEGERING

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande

Läs mer

Inför delegering av läkemedel

Inför delegering av läkemedel GÄLLIVARE KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN RUTINER OCH RIKTLINJER FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD 2013 04 29 Inför delegering av läkemedel 2 Innehåll DELEGERING AV ARBETSUPPGIFTER INOM HÄLSO-OCH SJUKVÅRD INOM GÄLLIVARE

Läs mer

Läkemedelshantering i Sörmland 2013 Reviderat juni 2014

Läkemedelshantering i Sörmland 2013 Reviderat juni 2014 Läkemedelshantering i Sörmland 2013 Reviderat juni 2014 Innehållförteckning Förord... 5 1 ANSVAR... 7 1.1 DEFINITIONER... 7 1.2 EGENVÅRD DEN ENSKILDES EGET ANSVAR... 7 1.3 ÖVERGRIPANDE ANSVAR... 8 1.3.1

Läs mer

Rubrik: Riktlinjer för dosförpackade läkemedel/dosdispensering i Blekinge

Rubrik: Riktlinjer för dosförpackade läkemedel/dosdispensering i Blekinge PM Rubrik: Riktlinjer för dosförpackade läkemedel/dosdispensering i Blekinge Förvaltningsgemensamt Ansvarig: Anna Janson ordf. Läkemedelskommittén Gemensamt med: Godkänt datum: 2013-03-01 Huvudområde/delområde:

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Ett smartare alternativ för dem som tar flera läkemedel dagligen

Ett smartare alternativ för dem som tar flera läkemedel dagligen Ett smartare alternativ för dem som tar flera läkemedel dagligen Välkommen som Apodoskund Apodos är Apotekets tjänst för dosförpackade läkemedel. Rätt läkemedel i rätt tid Apodos underlättar för de som

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård

MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård Risk- och avvikelsehantering Denna riktlinje behandlar endast risker och avvikelser i hälso- och sjukvården och gäller inte andra

Läs mer

Innehåll 1. AnSVAR 2. ORDInATIOn AV läkemedel 3. IORDnInGSTÄllAnDe AV läkemedel 4. ADMInISTReRInG/ÖVeRlÄMnAnDe AV läkemedel

Innehåll 1. AnSVAR 2. ORDInATIOn AV läkemedel 3. IORDnInGSTÄllAnDe AV läkemedel 4. ADMInISTReRInG/ÖVeRlÄMnAnDe AV läkemedel 2008 2 FÖRORD Läkemedelshantering är en av de vanligaste arbetsuppgifterna inom all sjukvård samtidigt som läkemedelshantering utgör ett riskområde. Om inte läkemedel hanteras på rätt sätt kan de ställa

Läs mer

Frågor och svar Dosdispenserade läkemedel

Frågor och svar Dosdispenserade läkemedel Läkemedelsavdelningen Frågor och svar Dosdispenserade läkemedel Frågor 1. När är det planerat att överflyttning (migrering) till ny dosleverantör sker? 2. Kommer man åt dosrecepten under överflyttningsperioden?

Läs mer

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Skara 2012-11-21 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Skara kommun har ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende. Ansvaret omfattar den kommunala hälso- och sjukvården

Läs mer

Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa. Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering.

Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa. Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering. Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering. Kan en patient har ett egenvårdsbeslut för en insats i en specificerad

Läs mer

Modell Västerbotten. Läkemedelsgenomgång enkel och fördjupad. Metoddokument Version 5.1 (2014-01-20)

Modell Västerbotten. Läkemedelsgenomgång enkel och fördjupad. Metoddokument Version 5.1 (2014-01-20) Modell Västerbotten Läkemedelsgenomgång enkel och fördjupad Metoddokument Version 5.1 (2014-01-20) Samverkansgruppen för Läkemedelsgenomgångar i Västerbotten med representanter från landsting och kommuner

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun.

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. 2008-08-15 1 (6) Reviderad 2010-04-21 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Dosförpackade läkemedel

Dosförpackade läkemedel Dosförpackade läkemedel Information för dig som dospatient Välkommen som doskund hos Apotekstjänst Dosförpackade läkemedel är ett hjälpmedel som underlättar din läkemedelshantering och gör det lättare

Läs mer