Boken till mannen. om manlig barnlöshet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boken till mannen. om manlig barnlöshet"

Transkript

1 Boken till mannen om manlig barnlöshet

2 Manlig barnlöshet kan ofta behandlas. Oönskad barnlöshet kan ha en mängd olika orsaker. Mellan vart sjunde till vart tionde par som önskar få barn behöver hjälp och i ungefär hälften av fallen finns orsaken helt eller delvis hos mannen. För de allra flesta par där barnlösheten beror på problem hos mannen finns effektiva behandlingsalternativ. 2

3 Manlig barnlöshet. Det är inte så konstigt att det uppstår många frågor vid besked om nedsatt fertilitet. Vad beror det på och kan man förbättra fertiliteten på något sätt? I det här kapitlet finns både fakta och förklaringar på sådant som kan vara bra att veta om manlig fertilitet. Skribenter: Docent Claes Gottlieb, IVF-kliniken Sophiahemmet Medicine doktor Göran Westlander, Fertilitetscentrum Göteborg Sid4 Provrörsmannen. Hopp och förtvivlan, fumlande med provrör och ett sexliv som förvandlats till ett kliniskt uppdrag? Här är den sanna historien om en man som vet det mesta om IVF-behandlingar, kvinnors humörsvängningar och önskan att bli pappa. Författare: Per Aronsson Sid10 3

4 Första besöket på en fertilitetsklinik. Första besöket på en fertilitetsklinik innebär oftast för mannens del att lämna ett spermaprov. Vanligtvis kombineras detta med att läkaren utför en kroppsundersökning. Spermaprovet avspeglar i viss mån mannens möjlighet att ge upphov till graviditet, men det är stora naturliga variationer mellan upprepade prover från en och samma man och mellan olika män. Den största andelen välfungerande spermier kommer i den första portionen sädesvätska. Ett prov blir därför sämre om den första delen inte kommer med i röret. Man kan inte lägga alltför stor vikt vid ett enskilt spermaprov. Det som i första hand undersöks i spermaprovet är spermiernas antal, rörlighet och utseende. Flera olika avvikelser kan förekomma som till exempel för få spermier, nedsatt simförmåga, för stor andel spermier med onormalt utseende eller en kombination av dessa avvikelser. Det kan finnas en mängd olika orsaker till avvikelser i spermaprovet. I de allra flesta fall ger utredningen ingen säker förklaring. X-kromosom medan spermien har antingen en X- eller Y-kromosom. Om ägget befruktas av en spermie med en X-kromosom blir det en flicka och om spermien innehåller en Y-kromosom blir det en pojke. Det är alltså spermien som bestämmer barnets kön. Spermien avgör barnets kön. Spermien är en rörlig cell som har till uppgift att föra mannens arvsanlag till de arvsanlag som finns i kvinnans ägg. Mannens 23 kromosomer slås ihop med kvinnans 23 kromosomer och tillsammans kan dessa 46 kromosomer ge upphov till en ny individ. Ägget och spermien har varsin så kallad könskromosom. Ägget innehåller alltid en 4 Volymen i ett spermaprov är inte avgörande för kvalitén på spermierna.

5 Spermierna bildas i testiklarna under en tidsperiod på ca 70 dagar. I samband med utlösningen blandas spermier med vätska från sädesblåsorna och prostatakörteln. Den spermie som har störst chans att nå ägget tar sig omedelbart in i livmoderhalssekretet i livmoderns nedersta del, livmoderhalsen. De spermier som kommer på efterkälken dör i det sura slidsekretet. Mannens anatomi. Sädesledare Urinblåsa Sädesblåsa Prostata Livsstilsfaktorer och andra orsaker som påverkar spermiefunktionen. Testiklarna ligger i pungen utanför kroppen där temperaturen är ca 35 grader. De spermiebildande cellerna tål inte högre temperatur. Därför kan till exempel hög feber och varma bad försämra spermiebildningen. Bastubad har inte samma påverkan eftersom kroppens svettningsmekanism kyler ner testiklarna, något som inte fungerar i badvattnet. Åderbråck i pungen, så kallat varikocele, kan orsaka ökad temperatur i testiklarna och därmed också försämra spermiekvaliteten. Operation av dessa åderbråck har visat sig ha ett tveksamt värde. Spermiebildningen tar ungefär 70 dagar och all exponering för värme under den här tidsperioden kan påverka spermiefunktionen. En betydande övervikt kan ha en negativ inverkan på spermierna och detta kan bero på ökad värme i pungen eller ha hormonella orsaker. Urinrör Testikel Bitestikel Ändtarm Spermierna bildas i testiklarna och transporteras därefter till bitestiklarna där de genomgår ytterligare mognad och utvecklar sin simförmåga. Vid utlösningen töms spermier från bitestiklarna. De pressas upp genom sädesledarna och blandas med sekret från prostatakörteln och sädesblåsorna så att volymen 9-dubblas, totalmängden motsvarar en halv till en tesked. Därefter slungas sädes vätskan ut genom urinröret. 5

6 Akrosom Arvsmassa DNA Centriol Mitokondrier Svans Spermien består av ett huvud som bland annat innehåller arvsanlagen, ett mellanstycke som utgörs av motorn och svansen som är den propellerliknande struktur som ger spermien dess rörelseförmåga. Det är också väl känt att rökning samt missbruk av droger som till exempel cannabis försämrar spermaprovet. Missbruk av anabola steroider kan leda till att spermiebildningen upphör helt, tyvärr ofta för alltid. Vissa läkemedel kan också ha en negativ inverkan på spermierna. Det här är exempel på livsstilsfaktorer som går att förändra ifall man vill påverka sin fertilitetsförmåga i positiv riktning. Spermiebildningen styrs av hormoner från hjärnans hypofys och testiklarna. En sänkt hormonstimulering från hypofysen kan leda till sänkt eller helt avstängd spermieproduktion, hypogonadotrop hypogonadism. Ett sådant tillstånd kan ofta behandlas lyckosamt med hormoner. Hos män där testiklarna inte vandrat ner i pungen som de ska, så kallad kryptorkism, är spermaprovet ofta försämrat även om testiklarna i barndomen placerats på sin plats i pungen med hjälp av hormoner eller operation. Bra att veta inför spermaprov. När mannen kommer tillsammans med sin partner och får besked om sin nedsatta fertilitet uppstår många både uttalade och outtalade frågor: Har jag alltid haft en sänkt fertilitet? Är det något jag själv har gjort som försämrat proverna? Finns det något jag själv kan göra för att förbättra spermaprovet? Kan jag äta hormoner, vitaminer, zink eller någonting annat jag läst om i media? Dessa frågor och andra som handlar om manlighet och sexualitet i relation till fertiliteten kan behöva belysas i samtalet med doktorn. Att lämna spermaprov på uppmaning är inte alltid så lätt. Detta gäller oavsett om det är för utredning av spermiernas befruktningsförmåga eller om det är under pågående fertilitetsbehandling. Provet kan ofta produceras hemma men om transporttiden till kliniken blir lång rekommenderas att provet lämnas på plats. Alla IVF-kliniker har ett speciellt rum för detta ändamål. Ofta finns erotisk litteratur och/ eller videofilmer till hands för att underlätta för mannen. Det finns naturligtvis tillfällen då männen inte klarar av att leverera ett spermaprov vid önskad tidpunkt men detta är ändå förhållandevis ovanligt. En prestationsångest blir snabbt förvärrad då det inte fungerar och tiden börjar rinna iväg. Det är viktigt att komma ihåg att det även finns andra lösningar. Bara vetskapen om att det finns alternativa lösningar kan ofta få mannen att slappna av och på så sätt få sitt prov levererat på vanligt sätt. Behandling med impotensläkemedel kan ibland underlätta för mannen att lämna sitt prov. 6

7 Vissa män kan bli hjälpta av en vibrator som sätts på undersidan av ollonet. Vibrationerna stimulerar till utlösning. Fungerar inget av ovanstående finns möjlighet att under lokalbedövning suga ut spermier från bitestiklar eller testiklar med en tunn nål. Behandlingsmöjligheter vid manlig barnlöshet. Modern teknik i form av provrörsbefruktning (IVF) med mikroinjektionsteknik (ICSI) kan hjälpa de allra flesta män att bli fäder. Spermier från sädesvätskan, bitestiklar eller testiklar kan mikroinjiceras in i ägg som kan befruktas. Befruktade ägg (embryon) återförs till kvinnans livmoder efter några dagars odling i laboratoriet. Hos knappt 10 % av de par där orsaken till ofruktsamheten ligger helt eller delvis hos mannen finner man en total frånvaro av spermier, så kallad azoospermi. Tillståndet är således relativt vanligt. Idag kan dessa par få hjälp att bli biologiska föräldrar, men då krävs att mannen genomgår ett mindre kirurgiskt ingrepp där man tar ut spermier från antingen bitestiklar eller testiklar. Dessa kan då användas för mikroinjektion av kvinnans ägg i samband med provrörsbefruktning. Vid hinder i utförsgångarna, s k obstruktion, är spermieproduktionen normal och oftast kan spermier sugas ut från bitestiklarna med hjälp av en tunn nål. Är spermieproduktionen kraftigt nedsatt måste spermierna hämtas ut från testikelvävnaden, antingen med en tunn nål, eller med ett lite större vävnadsprov. Alla ingrepp kan utföras i lokalbedövning. Kirurgiskt utvunna spermier kan ofta också frysas ner för framtida IVF-behandlingar så att mannen slipper genomgå förnyat ingrepp. I de fall där man inte heller med kirurgi kan påvisa någon spermieproduktion hos mannen finns alternativa metoder såsom donatorinsemination eller adoption. 7

8 Orsaker till att spermier saknas. Orsaken till utebliven spermieförekomst kan bero på hormonella orsaker eller på skadade celler i testiklarna. En sådan skada kan vara genetiskt orsakad såsom vid Klinefelter s syndrom, där mannen bär på en extra X-könskromosom. Skadan kan även bero på att det saknas små delar av mannens gener i Y-kromosomen. Testikelskada kan också uppstå efter yttre våld, kirurgisk operation, infektion eller efter genomgången cellgiftsbehandling eller strålbehandling. Även vid normal spermieproduktion kan sädesvätskan sakna spermier om ett hinder bildats längs sädesledarens väg från testikeln till urinrörets mynning. Orsaker till dessa stopp kan vara infektion, skada efter våld, sterilisering men också medfödda missbildningar. Impotens och utlösningsstörningar kan också utgöra ett problem. Detta kan ha psykiska orsaker men även vara neurologiskt orsakat vid exempelvis ryggmärgsskada eller avancerad diabetes. Psykologiska aspekter vid infertilitet. Önskan om barn är stark hos många. Bara misstanken om att vara infertil kan sätta djupa psykologiska spår med påverkan på det vardagliga livet, inte minst på parförhållandet. Ett definitivt besked om infertilitet efter en genomförd utredning kan ge än djupare konsekvenser. Även om man vet att det finns behandlingsmöjligheter ger oron för att bli barnlös en kris. Detta kan jämföras med ett besked om att man fått en livshotande sjukdom. Både ångest och depression är vanligt förekommande. Utredning och behandling av barnlöshet är påfrestande för de flesta parförhållanden. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta är normalt samt att på sikt kan även parrelationen stärkas. Mannens psykologiska reaktion är ofta minst lika stark som kvinnans. Vetskapen om att spermierna inte är tillräckligt många, rör sig sämre eller på annat sätt är avvikande kan påverka självkänsla, manlighet och lust. Detta även om alla övriga kroppsliga och hormonella funktioner är normala. Även om orsaken till barnlösheten ligger hos mannen så är det kvinnan som vid provrörsbefruktningen får utstå mest i form av hormonstimulering, äggplockning etc. Detta kan skapa skuldkänslor hos mannen som kan uppleva att felet är hans. Männen känner sig ofta åsidosatta då information och praktisk upplärning inför exempelvis IVF-behandling ofta centreras till kvinnan. Det är viktigt att mannen får känna sig delaktig och att vårdande personal även ser mannen i sin situation. Detta förutsätter förstås att mannen är engagerad och stöttar kvinnan med sin närvaro under klinikbesöken. 8

9 Ordlista. Här är några av de förkortningar och begrepp som ofta används när man pratar om fertilitet och behandling av manlig barnlöshet: Azoospermi avsaknad av spermier i sädesvätskan. Hypogonadotrop hypogonadism när sänkt hormonstimulering från hypofysen i hjärnan leder till sänkt eller helt avstängd spermieproduktion. IVF provrörsbefruktning (In Vitro Fertilisering). ICSI mikroinjektion av spermier (Intra Cytoplasmic Sperm Injection). Kryptorkism när ena eller båda testiklarna inte flyttat ner i pungen som de ska, utan finns kvar i bukhålan eller ljumskkanalen. Obstruktion när det finns något hinder i utförsgångarna. PESA när spermier sugs ut från bitestiklarna med en tunn nål. TESA när spermier sugs ut från testikelvävnad med en tunn nål. TESE när spermier hämtas från testikelvävnad genom ett lite större vävnadsprov. Varikocele åderbråck i pungen. Referens till ordlistan, förutom brödtext: Medicinska ord. Det medicinska språket: begrepp, definitioner, termer. Studentlitteratur

10 10 Provrörsmannen.

11 Provrörsmannen skrevs för några år sedan och vissa medicinska beskrivningar är inte längre aktuella. Till exempel återförs numera oftast ett embryo, inte två som då, vid ett IVF-försök. Texten är en subjektiv, känslosam, irriterande, hoppfull, ångestladdad, skön och förhoppningsvis rolig skildring av ett pars vedermödor under ett par år. Till stor del handlar berättelsen om det manliga perspektivet men kan givetvis läsas av alla. 11

12 Jag kan inte tro att det är sant. Varför ska jag drabbas så hårt av ödet? Hur kan det vara möjligt att just jag ska behöva våndas så? Finns det någon högre makt som godtyckligt väljer ut de olyckliga? Äntligen är det dags för århundradets match och jag har fått påssjuka. Bara en fotbollstokig 14-åring kan lida så bottenlöst. Under flera år har jag inte missat en enda allsvensk hemmamatch med hjältarna i Örebro Sportklubb och jag tänker verkligen inte missa ödeskampen mot IFK Göteborg. Jag smyger in i garderoben och klär ljudlöst på mig. Det gäller att se till att pappa inte upptäcker mig, men precis Lägg därtill alla gånger när jag badade för länge och för ofta i för kalla insjöar. Dessutom minns jag med fasa när mamma tvingade mig att gå till doktorn jag var kanske 15 år för att ena kulan inte hade ramlat ner i själva kulpåsen. Med så mycket underlivselände bakåt i Aronssonska historien måste det innebära att något är på tok. Det är nästan så att jag överväger att skippa undersökningen, så säker är jag på det att det är mig det är fel på. Mina ögon har säkert sugit i sig tio artiklar om sterila män och i mitt medvetande har när jag ska slinka ut genom dörren så känner jag ett fast grepp i nacken. Med tårarna rinnande nedför mina värkande röda bulliga kinder tvingas jag stanna hemma och lyssna på radion hur Janne Mossberg stänker in matchens enda mål och räddar kvar 23 år efter påssjukan är jag på väg till Huddinge sjukhus och i bröstfickan har jag ett provrör, i vilket det skvalpar en alldeles färsk laddning sperma. samtliga drabbats av barnlöshet på grund av påssjuka som illvilligt vandrat ner till skrevet. Jag har alltid tyckt att det är något skumt med min pung. Den känns helt enkelt inte tillräckligt imponerande för att kunna vara en viktig del i skapande av nytt liv. ÖSK i allsvenskan. Det var alltså den klassiska tillställningen där blåvitts supportrar stormade planen och slet upp ena målet för att försöka fuska till sig omspel. Så blev det inte, men poliser och kravallhundar fick slita hårt. Året var år efter påssjukan är jag på väg till Huddinge sjukhus och i bröstfickan har jag ett provrör, i vilket det skvalpar en alldeles färsk laddning sperma. Ångestens näve rör om i mina inälvor eftersom jag vet att den där påssjukan i tonåren gjorde mig steril och nu ska det bara bekräftas. Väl på IVF-mottagningen får jag sitta på en bänk med några olycksbröder. En söt och välstruken sköterska frågar första mannen i kön om han har gjort sitt hemma, eller om han ska uppsöka toaletten. Ungefär 190 centimeter misstänkt steril man i sina bästa år lommar iväg till muggen och det vore en överdrift att påstå att stämningen är uppsluppen. Framgångsrikt undviker vi varandras blickar. När jag lämnar ifrån mig min sats, som är oanständigt riklig eftersom jag inte har fått skvätta på nästan en vecka, till den fortfarande lika välstrukna sköterskan 12

13 så känner jag mig inte helt bekväm. Jag gillar inte att hon vet att jag för bara en halvtimme sedan låg hemma i sängen med snorren i ena näven och provröret i den andra. Sex för egen hand med provrör är värdelöst. Nästan lika värdelöst är det att älska med sin partner bara för att den biologiska klockan meddelar att det är dags att försöka tillverka barn. Föresten är älska inte rätt ord när en småsur och utschasad flickvän för femte dagen i rad säger, trots att hon är mer sugen på att sortera strumpor, att det tyvärr är nödvändigt med ännu ett samlag. Du behöver inte tänka på att göra det skönt för mig. Jag bryr mig inte. Det räcker med att du får upp den och in den och levererar sperma. Som den inställsamt jämställda man jag är så är jag betingad på att kvinnans tillfredställelse kommer först och därefter är det tillåtet för mig att njuta fullt ut. Det ingår i min självbild och därför är det svårt att till fullo agera efter flickvännens råd som hon ger i all välmening. Självklart försökte jag ändå vara en öm och fin älskare, men så här i efterhand kan jag dra mig till minnes alldeles för många halvtrista sängövningar. Som tur är så är jag en vältränad onanist sedan tonåren, så jag kan alltid prestera. Faktum kvarstår att sex på befallning lätt tar knäcken på sexlivet. Det är inte särskilt upphetsande att höra jag har ägglossning nu, sekretet är precis så där klibbigt segt som det ska vara, ta av dig byxorna är du snäll och glöm inte att tvätta lilleman. Spermaresultatet har kommit. Läs den meningen igen. Spermaresultatet har kommit. Håll med om att de orden är egendomligt olycksbådande och dubbeltydiga. Jag har som sagt redan tagit ut nederlaget i förskott, men ändå har jag inte hunnit vänja mig vid tanken på att kalla in en spermadonator. Det är som om en okontrollerbar urinstinkt ropar åt mig att jag för fan måste vara karl nog att kunna föra mina egna gener vidare. Jag vill faktiskt att mina barn ska få praktfulla höknäsor och bleksiktig hy som härstammar i rakt nedstigande led från västjämtska surbönder. Dessutom misstänker jag att det inte var vidare klyftigt att jag hade provröret i ytterfickan på MC-jackan. Oskyldiga och nyss utslungade spermier pallar nog inte riktigt med att befinna sig två millimeter från den råa novemberkylan, visserligen GoreTexmillimeter, men ändå. I bästa fall måste jag nog göra om provet. Även om jag fortfarande tycker att det är ganska okej att hala och vällustigt beta av onaniharemet, så har jag ingen större lust att åter igen plocka fram provröret och den där ynkliga tratten som ska se till att varenda droppe tas tillvara. Rösten i telefonluren säger: Dina spermier är perfekta. Jag är grabben hela dagen som är så fertil att jag kan befrukta alla 13

14 världens kvinnor! Humor är bra att ta till när missmodet är på väg att hänga sig fast i mungiporna. Eva och jag lärde oss att skratta åt våra av barnlöshetsnöden genomförda samlag. Ett av mina skämt föll dock inte i god jord och det löd: Åh, det gör inte så mycket om vi inte kan få barn. Jag kan ju alltid träffa en annan och yngre kvinna. Nu vet jag ju att mina spermier är perfekta. De orden bet sig fast hos Eva och blev till sist allvarliga, väldigt allvarliga. Ömsom oroades hon över att jag skulle lämna henne, ömsom tyckte hon att jag skulle lämna henne så att åtminstone en av oss skulle få barn. För att vara riktigt ärlig så ska jag erkänna att jag snuddade vid tanken på att jag tillsammans med en annan kvinna skulle kunna förverkliga min dröm om att bli far. Faktum är dock att det inte blev mer än en tankelek. I ett skarpt läge tror jag att ingen normal man dumpar sin kvinna om resten av relationen är fruktsam om nu det uttrycket är lämpligt i sammanhanget. Äggledare som inte kan leda. Jag kan inte få barn. Just de orden har en enorm sprängkraft. Det är nästan så att de kan få en hjärna att brisera. Jag kan inte få barn, blev en dag som ett ont men sant mantra för Eva. Hon hade varit på sjukhuset för ännu en undersökning. Det som skulle vara en lätt rutinundersökning visade sig bli en process som tog nära tre timmar och avslutades med det raka beskedet: Det är helt stopp i dina äggledare. Det finns ingen passage. Sedan går han. Han lånar inte ens ut fem minuter av sin tid för att förklara felet och vad som nu kan göras. Jag vet inte om läkaren var ovanligt korkad, men hans ord fick en människa att må dåligt helt i Läkaren glömde att berätta att det fortfarande återstod en möjlighet provrörsbefruktning. onödan. Jag kan inte få barn, visade sig nämligen inte stämma. Till syvende och sist var det ändå skönt att få reda på vad som var fel. Nu behövde vi inte längre slita ut våra genitalier i onödan och fåfängt hoppas på en gång i månaden att mensen inte skulle komma. Evas syster Kerstin är bördig som en skåneåker. Det hade troligen Eva också varit om hennes magsmärtor hade tagits på allvar när hon var 16 år. Med all säkerhet hade Eva en äggledarinflammation, men läkarna brydde sig inte om att undersöka henne ordentligt. Hon blev hemskickad med några värktabletter och rådet att ta det lugnt. Eftersom hon inte fick behandling så ledde det till att äggledarna pajade. I porten till dem står därför mina spermier idag och stångas förgäves. 14

15 Samtalet före beslut om provrörsbefruktning eller inte: HON Det är inte direkt gratis, tiotusentals kronor för ett försök. Tänk om vi måste göra det 4 5 gånger? HAN Det är bara pengar. HON Du kan knappast räkna med att få köpa en ny motorcykel. HAN Aj, det där gjorde ont. Jag får väl vänta ett par år. Ska du eller jag ringa? Lite hederlig åldersnoja. När jag växte upp hette min bästis Stefan. Hans mamma var 17 och hans pappa 18 år när Stefan föddes. Jag minns hur avundsjuk jag var på honom för att han hade så unga föräldrar. De kändes mer som kompisar än mina urgamla föräldrar som var 33 respektive 36 år när jag såg dagens ljus. Stefans föräldrar busade fortfarande. En gång spelade de till och med hartsfiol för grannarna som naturligtvis trodde att det var några busungar från trakten som var ute på djävulstyg. För mig var det obegripligt fantastiskt att vuxna människor kunde vara så häftiga. Då bestämde jag mig för att bli en ung far. När detta skrivs har jag precis insett att jag är drygt 38 år och med lite tur så fungerar nästa provrörsförsök och då blir jag pappa för första gången strax efter min 39-årsdag. Jag har lärt mig att det är meningslöst att planera livet för livet följer inga planer. Nästan alla mina kamrater har barn i skolåldern och några har rentav barn som snart går ur skolan. Några lär om inte allt för lång tid också få barnbarn. Jag har alltid velat få barn och just nu känns det som om jag har längtat länge nog. Om det finns någon rättvisa i världen så är det min och Evas tur snart. Skillnaden mellan att få och inte få är så total hela livet påverkas av detta antingen eller. Jag kan höra kommentaren: Varför ska det vara så självklart att få barn? Det har hänt förr att människor inte får barn. 15

16 Men det har inte hänt mig förr, det händer mig nu. Det finns andra värden i livet. Visst, men hur patetiskt det än låter så är det faktiskt en livssorg att inte få några efterkommande. Jag lever ett bra liv och kommer att fortsätta göra det även om jag inte lyckas fortplanta mig. Men den nakna sanningen är att utan barn så saknar livet en viktig dimension. Klämkäcka synpunkter på barnlöshet kan göra mig rasande. Varje människa har rätt till sina egna känslor. Därför gillar jag inte när människor förringar barnlöshet å andras vägnar. Det är väldigt lätt för dem som redan har barn, eller själva kan välja hur de vill ha det, att säga att barn inte är allt här i livet. Jag har visserligen fortfarande chansen att bli far, vilket är fantastiskt. För tidigare generationer var det bara att ge upp i en situation motsvarande den som vi befinner oss i idag. För år sedan hade det varit helt kört för oss. Ska det gå? Han tittar mig djupt i ögonen samtidigt som han försöker befrukta min flickvän och blivande fru. För det betalar vi tiotusentals kronor. Platsen är en fertilitetsmottagning i Stockholm och dess så kallade IVF-avdelning. Vad initialerna IVF står för har jag ingen aning om, men i folkmun kallas det för provrörsbefruktning. Vi har valt att vända oss till den privata sjukvården eftersom väntetiden till den offentliga dito är ungefär två år. Provrörsbefruktning är en förhållandevis enkel match för killen, även om det definitivt inte är en rutinbehandling. Det som krävs är en tiodagars dunderpenicillinkur för att utrota alla infektionen samt en sejour med provröret. För kvinnan krävs det en rad olika moment. Det är allt från tre veckors nässprejning som totalt rubbar hormonbalansen i kroppen till själva ögonblicket då doktorn för in en avlång pryl, som märkligt nog ser ut som en självutlösare till en kamera, genom slidan in i livmodern och sprätter iväg de två befruktade äggen. Nu ska det sägas att den rubbade hormonbalansen även påverkar mannen. Jag fick mig ett antal utskällningar som ingen av oss idag förstår vad de handlade om. I grund och botten var väl felet att jag fanns 16

17 En typisk konversation tre dagar efter ett försök: HON HAN Per, jag är helt säker på att minst ett ägg klarar sig den här gången. Jag kan nästan känna hur det växer inne i mig. Men du, ta inte ut glädjen i förskott. Kom ihåg hur ledsen du blev förra gången. HAN HON När du väl blir gravid kommer du att glömma vad som har varit. Så är det bara. Jag vet, men jag vill bli gravid nu och inte om ett eller två år. Det känns som om tiden bara rinner iväg. Jag blir ju inte direkt yngre. HON Men jag måste få hoppas! HAN Du är bara 36 år. Vi har många år på oss. Det ordnar sig. HAN HON Jo, jo. Men har du för stora förhoppningar gör det mer ont om det skiter sig. Det är lätt för dig att säga, men jag kan inte vara så där förståndig och logisk. Jag måste tro på det här. Bara att gå på toaletten är jobbigt. Varje gång är jag livrädd att mensen ska ha kommit. HON HAN Hur kan du vara så säker på det? Jag läste om den där tjejen på TV-sporten som gjorde flera provrörsförsök utan att lyckas. Jo, men det var några år sedan. Tekniken har utvecklats och läkarna har lärt sig mer. Jag förstår att det är jobbigt, men försök att tänka på något annat. HAN Jag är också drabbad av den där dubbla känslan att både vara orolig och förväntansfull. Även om det inte blir något den här gången, eller nästa, eller nästa igen, så är jag övertygad om att vi till slut kommer att fixa det. HON Jag kan inte. Det är inte bara att beordra hjärnan att ägna sig åt annat, för just nu finns det inget annat. Jag tänker oavbrutet på om jag äntligen ska få bli mamma eller inte. HON Jo, men som det känns nu så klarar jag inte av ett misslyckande till. 17

18 Varats olidliga väntan. För någon som aldrig har varit gravid är det en underlig känsla att veta att det inne i livmodern seglar omkring två liv. Från det att försöket görs dröjer det tre veckor innan beskedet kommer om åtminstone ett litet embryo växer och frodas. Tiden kryper fram lika långsamt som en snigel på tjärad spång. Tanken om det ska fungera eller inte är ständigt närvarande och till slut blir man nästan knäpp. Det är som att åka omkring i en känslomässig berg-ochdalbana, där man när som helst riskerar att kastas av. Beskedet kan i och för sig komma efter bara några dagar men då är det alltid negativt eftersom det är den förhatliga mensen som börjar flöda. Det hände oss första gången. Det hände oss andra gången. Det hände oss tredje gången. Det hände oss fjärde gången. Framför allt för Eva var det frustrerande. Först var hon euforiskt lycklig och övertygad om att hon nu äntligen skulle bli mamma. Men slutligen hamnade hon någonstans djupt nere i själens källare när de första bloddropparna anlände. Det är väl vad man kallar för att kastas mellan hopp och förtvivlan. Det är en fördel att vara fatalist. Även om jag längtar efter en jollrande skrikande bebis så att jag nästan blir skengravid och hetsäter lakrits, är min grundställning att det blir som det blir. Jag är medveten om att det låter motstridigt, men så är det. Sådan är inte Eva och att vi är olika när det gäller detta skapade vissa problem. Vid några tillfällen fick Eva intrycket att jag inte brydde mig lika mycket som hon gjorde, att jag inte var helhjärtat engagerad och i kombination med den redan omtalade hormonrubbningen ledde det till några hårda ordduster. Naturligtvis var jag på sedvanligt manligt vis känslomässigt infantil. Logiskt och rationellt tänkande är ibland en förbannelse. Jag borde ha förstått att situationen var ytterst speciell, visat större förståelse och framför allt även i ord visat mitt engagemang. Det duger inte att tänka goda tankar, de måste ut ur kraniet också. Är det något råd jag har till andra män som ska in i provrörssvängen så är det att verkligen bry sig om sin kvinna och visa det. Låt oss återvända till de två äggen som svävar omkring likt små satelliter i Evas inre rymd. Om liv uppstår eller inte hänger på om äggen fortsätter att dela på sig. I ungefär trettiofem procent av fallen gör de det och då blir det barn. Alltså är det vid ett försök större risk att det inte 18

19 fungerar än chans att det fungerar. Trägen vinner. Blir det inte klang och jubel efter första, andra, tredje och fjärde gången så är chansen stor att det finns anledning att korka upp champagneflaskorna efter den femte gången. Men oavsett antalet försök så är det inte självklart att det ska fungera. När kvinnan genomgår hormonbehandlingen är målet att få ut så många ägg som möjligt och befrukta dem. Eftersom det bara går åt två ägg per försök så blir det ganska ofta befruktade ägg över och de placeras i frysen. Se rött, dricka rött? Hela processen är sanslös. Ett ägg är 0,1 millimeter i diameter men är ändå gigantiskt jämfört med en spermie. Dessa mikrosopiska liv kan läkarna och sjuksköterskorna hantera. Jag vet en hel del om hur det går till men jag begriper det ändå inte. Tänk att det går att ta ut ägg, befrukta dem, stoppa tillbaka dem igen och om Fru Fortuna vill så föds det nio månader senare en eller två små människor. Typisk konversation strax efter att ett försök har misslyckats: HON HAN HON HAN HON HAN Jag som trodde att jag skulle slippa en viss sak nio månader framåt. Jag var precis på toaletten och fick se rött. Jaha, inte den här gången heller, alltså. Nej, det verkar inte så. I början kom det bara några droppar så jag försökte inbilla mig att det var falskt alarm, men så bra var det givetvis inte. Hur känns det? Ska vi dela på en vinare? Nu är det inget kul och jag som var så glad för bara en liten stund sedan, men lite vin säger jag inte nej till, det kan behövas. Måste du se på Sportspegeln? Nej, du kan stänga av Hegerfors. Vi har bara rödtjut hemma. Är det okej? Men du, det är bara att gå på det igen. Vi får inte ge upp. 19

20 Chansen att det ska lyckas är stor. Orkar verkligen Eva träffa mig och min höggravida mage? Den omtänksamma frågan tycker jag illustrerar att vi fortfarande lever i ett samhälle som är starkt påverkat av de traditionella könsrollerna. De flesta utgår alldeles automatiskt från att det är tuffare för kvinnan än för mannen. Jag är ju faktiskt lika ickegravid som Eva. För övrigt har omgivningens reaktioner varit skiftande, men nästan alla har omedelbart märkt att det inte är nödvändigt att trippa på tå. Å andra sidan är det inte heller så kul att snacka för mycket om problemet eftersom det lätt blir ganska ensidiga samtal. Vi har hela tiden framträtt med öppna visir. Vi har kunnat prata med tiobarnsföräldrar, om det har krävts, om att vi inte kan få barn på det sätt som naturen önskar. Jag vet att andra par har gjort tvärtom och inte berättat för någon. Det är två olika sätt att tackla den psykiska press som ett provrörsförsök innebär. För vår del har det känts naturligt att prata med människor i vår närhet om hur det är och vad som händer. I många sammanhang har det underlättat livet eftersom våra vänner och bekanta har vetat vad vi går igenom. Det är krävande att göra provrörsförsök. Varken Eva eller jag har haft kraft eller lust att ställa oss i adoptionskön och gå på kurser och allt vad det innebär. Om vi mot förmodan tvingas inse att vi inte kan få biologiska barn, så har vi redan bestämt oss för att adoptera. Vi är lyckligt lottade. Även om det inte kommer att fungera, så har jag och Eva ändå fått en unik chans att bli föräldrar. Vi har tur som lever i en tid där det omöjliga har blivit möjligt och det är vi otroligt tacksamma för. Till andra par i samma situation vill jag också säga att utvecklingen ständigt går framåt. Därför är jag övertygad om att IVF som metod kommer att bli ännu effektivare i framtiden. Med andra ord finns det hopp. Att verkligen känna att det faktiskt kan gå vägen och fungera är väldigt viktigt. Avslutningsvis kan jag meddela, till den som blev deprimerad å mina vägnar, att det trots allt blev en ny motorcykel. Jag förverkligade min dröm om att någon gång i livet få äga en läckert illröd Ducati. Ett oväntat arv löste problemet så att jag nu kan köra ifatt min ungdom på två hjul. Eva och jag fortsätter med våra försök att få barn så att vi i vår tur har ett arv att föra vidare. Jag är helt övertygad om att vi förr eller senare kommer att lyckas. 20

OFRIVILLIG BARNLÖSHET. - utredning och behandling. Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus

OFRIVILLIG BARNLÖSHET. - utredning och behandling. Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus OFRIVILLIG BARNLÖSHET - utredning och behandling Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus I Sverige är nästan en halv miljon män ni s kor i fertil ålder ofrivilligt barnlösa. Det innebär

Läs mer

Boken till paret. om ofrivillig barnlöshet och behandling

Boken till paret. om ofrivillig barnlöshet och behandling Boken till paret om ofrivillig barnlöshet och behandling Denna informationsbroschyr ingår som en del i MSDs service till patienter och personal inom ofrivillig barnlöshet och är framtagen och faktagranskad

Läs mer

Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor

Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor I cirka 10 procent av ofrivilligt barnlösa parförhållanden finner man ingen orsak till ofruktsamhet så kallad oförklarad barnlöshet. Där orsaken till barnlösheten

Läs mer

Att längta barn En broschyr till dig som kan behöva hjälp för att få barn

Att längta barn En broschyr till dig som kan behöva hjälp för att få barn Att längta barn En broschyr till dig som kan behöva hjälp för att få barn Informationen i den här broschyren har tagits fram av Assisted Conception Taskforce ACT en internationell grupp som tidigare också

Läs mer

Fakta om provrörsbefruktning IVF

Fakta om provrörsbefruktning IVF Fakta om provrörsbefruktning IVF Provrörsbefruktning eller IVF (in-vitro fertilisering) är en framgångsrik metod för behandling av barnlöshet, oavsett om orsaken till barnlösheten ligger hos mannen eller

Läs mer

Upphandling av in vitro fertilitetsbehandlingar, IVF

Upphandling av in vitro fertilitetsbehandlingar, IVF HSN 2008-09-02 p 4 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-08-07 HSN 0803-0508 Handläggare: Eva Lestner Upphandling av in vitro fertilitetsbehandlingar, IVF Ärendet Förslag

Läs mer

Planering. Sexualkunskap

Planering. Sexualkunskap Planering Sexualkunskap Planering Lektion 1: Könsorganens biologi Lektion 2: Varför sex? Lektion 3: sexuellt överförbara sjukdomar och preventivmedel Lektion 4: Prov Könsorganens biologi Kromosomer DNA

Läs mer

Sexualkunskap. 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G. Sädesledare Urinledare. Urinblåsa

Sexualkunskap. 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G. Sädesledare Urinledare. Urinblåsa 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G Sädesledare Urinledare Urinblåsa Sädesblåsa Prostata Urinrör Bitestikel Svällkropp Testikel Ollon Förhud 1.Kvinnans könsorgan. Skriv in

Läs mer

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 Barnen och sjukdomen Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 I familjer där förälder eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Behandla din barnlöshet

Behandla din barnlöshet Behandla din barnlöshet - med tre enkla punkter Hur du kan börja behandla din barnlöshet genom att massera tre zonterapipunkter på fötterna. Carin Hertnäs Hur du behandlar din barnlöshet genom att massera

Läs mer

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet 2013 Jenny Andén Angelström & Anna Sundström Ansvarig utgivare: Jenny Andén Angelström ISBN: 978-91-637-2882-2

Läs mer

Tio års kamp och 17 provrörsförsök

Tio års kamp och 17 provrörsförsök Vinjett Tio års kamp och 17 provrörsförsök Det här reportaget har väntat länge på att få bli skrivet. Att det nu finns att läsa skulle kunna ses som ett mirakel. Eller som summan av vetenskap och en barnlängtan

Läs mer

PROVRÖRSBEFRUKTNING SÅ HÄR GÅR DET TILL

PROVRÖRSBEFRUKTNING SÅ HÄR GÅR DET TILL PROVRÖRSBEFRUKTNING SÅ HÄR GÅR DET TILL En provrörsbefruktning (IVF, in vitrofertilisering) börjar med att kvinnans egna hormoner nedregleras, för att bättre kunna kontrollera ägglossningen och tidpunkten

Läs mer

Anatomiska ord med förklaring - Kvinnan (skriv ut ensidigt och klipp ut)

Anatomiska ord med förklaring - Kvinnan (skriv ut ensidigt och klipp ut) Anatomiska ord med förklaring - Kvinnan (skriv ut ensidigt och klipp ut) livmoder klitoris urinrörsmynning slida G-punkt lubrikation analöppning yttre blygdläppar ägg inre blygdläppar stånd Anatomiska

Läs mer

Meningen med livet Ofrivilligt barnlösas hälsa och livskvalitet

Meningen med livet Ofrivilligt barnlösas hälsa och livskvalitet Meningen med livet Ofrivilligt barnlösas hälsa och livskvalitet Inledning Oavsett vad man tycker att livets mening är, är det tydligt att livet framstår som mindre meningsfullt för den som vill ha, men

Läs mer

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lätt och rätt om Klinefelters syndrom ingår i ett projekt för att ta fram lättläst, anpassad och korrekt information om fem ovanliga

Läs mer

Fertilitet och rökning

Fertilitet och rökning Fertilitet och rökning Framtagen i samarbete med: Annika Strandell, Docent, Göteborgs Universitet Överläkare, Gynekologiska mottagningen, Kungälvs sjukhus Innehåll Livsstilsfaktorers betydelse för hälsa

Läs mer

Resultat trender öppna jämförelser

Resultat trender öppna jämförelser Assisterad befruktning i Sverige Resultat trender öppna jämförelser Årsrapport skapad 2014 Gäller behandlingar utförda 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ordlista 4 3 Allmänt 5 Tabell 1a. Antal

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Att kissa med kateter, en instruktionsbok.

Att kissa med kateter, en instruktionsbok. Att kissa med kateter, en instruktionsbok. Urologiprodukter DOLEMA AB Polygonvägen 73, 187 66 TÄBY Epost: info@dolema.com Telefon: www.dolema.com 08-446 15 06, Telefax: 08-446 15 07 Sid 1 inga är lika!

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Rätten till barn en klassfråga?

Rätten till barn en klassfråga? av Annica Lindberg Rätten till barn en klassfråga? Många människor är idag ofrivilligt barnlösa och behöver hjälp för att bli föräldrar, genom så kallad IVF *. Trots landstingsfinansierade försök blir

Läs mer

Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling

Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling Du ska kunna: 0. Hur du skulle göra om du behövde prata med sjukvården om något som har med sex och samlevnad att

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter.

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. PREVENTIVMEDEL 866 KONDOM Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. Kondomfabriken https://www.youtube.com/watch?v=g53iia-gnkg P-PILLER KVINNLIGA KÖNSHORMONER

Läs mer

Jakten på Hillevis behandling

Jakten på Hillevis behandling Jakten på Hillevis behandling Under fyra år levde Hillevi med sin inkontinens utan att våga be om hjälp. Hon skämdes så fruktansvärt över att helt okontrollerat och utan förvarning kissa på sig flera gånger

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se 2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se Trollhättans Stad Tekniska Förvaltningen Renhållningen Tingvallavägen 36 461 32 Trollhättan

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion

Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion Ett problem med många lösningar. Att mannen får problem med erektionen är inget ovanligt.

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

ANTON SVENSSON. Mitt kommunikationspass. Läs här om mig!

ANTON SVENSSON. Mitt kommunikationspass. Läs här om mig! ANTON SVENSSON Mitt kommunikationspass Läs här om mig! Innehåll Om mig 1 Min familj 2 Om autism 3 Så här pratar jag 4 Jag förstår bättre om du.. 5 Jag gillar 6 Jag gillar inte 7 Jag kan 8 Jag behöver hjälp

Läs mer

Regionala riktlinjer för assisterad befruktning

Regionala riktlinjer för assisterad befruktning Regionala riktlinjer för assisterad befruktning Faktaansvarig: Överläkare Britt Friberg Reproduktionsmedicinskt Centrum Skånes universitetssjukvård 2014-01-13 Förord Vid offentligt finansierad assisterad

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

Patientinformation. Klamydiainfektion. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Klamydiainfektion. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Klamydiainfektion Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Klamydia en mycket vanlig könssjukdom Infektion med klamydia är mycket vanligt. Klamydia smittar främst sexuellt. Klamydiainfektion

Läs mer

Stockholms PGD-center

Stockholms PGD-center Stockholms PGD-center Karolinska Universitetssjukhuset Stockholms PGD-center 1 2 Stockholms PGD-center Välkommen till Stockholms PGD-center Reproduktionsmedicin Karolinska och Klinisk genetik vid Karolinska

Läs mer

Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum)

Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum) 1 (3) Ledningsstaben MISSIV Gunvor Rundqvist 2005-03-14 LiÖ 2005-247 Hälso- och sjukvårdsnämnden Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum) Bakgrund RMC startade

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn som närstående När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn har, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (6 kap. 5) rätt till information och stöd för egen del då

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

HÄLSA OCH LIVSKVALITET VID FORSKNINGSPROJEKTET SAMS. Frågorna i detta formulär handlar om hur Du upplever Din sjukdom och kontrollerna av den.

HÄLSA OCH LIVSKVALITET VID FORSKNINGSPROJEKTET SAMS. Frågorna i detta formulär handlar om hur Du upplever Din sjukdom och kontrollerna av den. ENKÄT A (UPPFÖLJNING) EN UNDERSÖKNING OM HÄLSA OCH LIVSKVALITET VID SJUKDOM I PROSTATA FÖR MÄN SOM DELTAR I FORSKNINGSPROJEKTET SAMS Frågorna i detta formulär handlar om hur Du upplever Din sjukdom och

Läs mer

Att leva med. Huntingtons sjukdom

Att leva med. Huntingtons sjukdom Att leva med Huntingtons sjukdom Att leva med Huntingtons sjukdom Jag fokuserar på att leva det liv vi har just nu Mattias Markström var 28 år och nyutbildad skogsvetare när han testade sig för Huntingtons

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

GRAVIDITET, PREVENTIVMEDEL OCH ABORT

GRAVIDITET, PREVENTIVMEDEL OCH ABORT GRAVIDITET, PREVENTIVMEDEL OCH ABORT För att ha möjlighet att bestämma över sin reproduktion behöver man kunskap om sin kropp. Detta kapitel handlar om kroppen med utgångspunkt i reproduktion: de inre

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Den här skriften berättar kort om psykisk sjukdom och om hur det kan visa sig. Du får också veta hur du själv kan få stöd när mamma eller

Läs mer

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med.

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med. Max: Ibland är livet perfekt, som nu till exempel. Maxat! Maxade Max! gnolade han för sig själv. Nån gång skulle han göra en hel sång på det, tänkte han. Den skulle bli hans signatur. Maxade Max. Fast

Läs mer

Ett glas vin kan väl inte. skada?

Ett glas vin kan väl inte. skada? Ett glas vin kan väl inte skada? Ett glas vin kan väl inte skada? Kvinnors dryckesvanor skiljer sig idag markant från hur det var för bara några år sedan. Vid trettio har man ofta hunnit skaffa sig vanor

Läs mer

CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA

CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! av Cecilia Svensson Copyright 2011 Cecilia

Läs mer

Trasiga Tanden, Ledsna Hjärtat, Brutna Benet och Arga Armen behöver hjälp

Trasiga Tanden, Ledsna Hjärtat, Brutna Benet och Arga Armen behöver hjälp Trasiga Tanden, Ledsna Hjärtat, Brutna Benet och Arga Armen behöver hjälp En liten saga om barns rättigheter i landstinget efter en förlaga från Stockholms läns landsting Det var en gång fyra kompisar

Läs mer

Barnlöshet som livskris

Barnlöshet som livskris Barnlöshet som livskris Ann Lalos Professor Institutionen för klinisk vetenskap Obstetrik och gynekologi Umeå universitet Innehållet i presentationen bygger huvudsakligen på resultat från forskning som

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED Casodex PATIENTINFORMATION

INFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED Casodex PATIENTINFORMATION INFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED Casodex PATIENTINFORMATION Patientinformation till dig som behandlas med Casodex vid prostatacancer Urinblåsa Prostata Yttre slutmuskel Urinrör Penis Sädesledare

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Preventivmedel till dig som fött barn

Preventivmedel till dig som fött barn Preventivmedel till dig som fött barn Tiden efter förlossningen Tiden efter förlossningen kallas puerperiet och omfattar sex till åtta veckor. Under denna period sker hormonella förändringar som bland

Läs mer

Infertilitetsutredning

Infertilitetsutredning Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Infertilitetsutredning 1(5) kvinnokliniken i Infertilitetsutredning Infertilitet, ofrivillig barnlöshet, är vanligt och förekommer i 10-15 % av alla parförhållanden.

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Att lyckas med parningen.

Att lyckas med parningen. Att lyckas med parningen. Catharina Linde Forsberg Det finns många möjliga anledningar till att en tik inte blir dräktig efter parning. En av de vanligaste är att den helt enkelt parades på fel dag i löpningen.

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Assisterad befruktning ja men var?

Assisterad befruktning ja men var? Assisterad befruktning ja men var? Lägesrapport, augusti 2013 Inledning RFSL och RFSL Stockholms presenterade under Stockholm Pride 2011 rapporten En bättre familjepolitik- lika rätt till assisterad befruktning.

Läs mer

Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Att få barn: bilda familj

Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Att få barn: bilda familj Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Att få barn: bilda familj Att få barn: HDBuzz s reportage om olika fertilitetstekniker som kan hjälpa

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen

Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Infertilitetsutredning 1(5) kvinnokliniken i Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen Infertilitet, ofrivillig barnlöshet, är vanligt

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag Målet Amanda Olsson 9b 1-13 Det känns som jag har sprungit ett maraton, ibland har det gått så lätt och ibland så tungt. Jag har varit så inne i allt så jag inte sett hur långt jag kommit, inte förrän

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Ofrivillig barnlöshet Möjligheter: medicinska/juridiska

Ofrivillig barnlöshet Möjligheter: medicinska/juridiska Ofrivillig barnlöshet Möjligheter: medicinska/juridiska 20 april 2012 Claes Gottlieb IVF-gruppen vid Sophiahemmet Ofrivillig barnlöshet 15 % av alla par som vill ha barn Kvinnan 30% Mannen 30% Båda 30%

Läs mer

Att göra barn på sjukhus

Att göra barn på sjukhus Att göra barn på sjukhus Jan Olofsson Överläkare Fertilitetscentrum NUS Även om den kittlande titeln kan leda tankarna till de populära sjukhussåporna i TV, torde beskrivningen Behandlingsmöjligheter vid

Läs mer

Hur är du som älskare? Ängslig, Ambitiös eller Trygg?

Hur är du som älskare? Ängslig, Ambitiös eller Trygg? Hur är du som älskare? Ängslig, Ambitiös eller Trygg? 1. Hur visar du att du uppskattar din partners kropp? 1.Jag är mest orolig över att min partner inte ska gilla min kropp. 2. Jag säger att min partner

Läs mer

Manlig infertilitet. Katarina Link Reproduktionsmedicinskt centrum, Malmö

Manlig infertilitet. Katarina Link Reproduktionsmedicinskt centrum, Malmö Jävsdeklaration Konsult för Bayer 2011-2012 Deltagare i flertal expertgrupper inom andrologi och föreläser inom andrologi, endokrinologi och transsexualism i regi av ett flertal läkemedelsbolag verksamma

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld Douglas Foley Habib: Tre gånger guld Tidigare utgivet av Douglas Foley: Ingen återvändo 2001 Shoo bre 2003 Habib: Meningen med livet 2005 Habib: Friheten minus fyra 2005 Habib: Paris tur och retur 2006

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

Ofrivillig barnlöshet

Ofrivillig barnlöshet Ofrivillig barnlöshet Enligt vanlig medicin och enligt traditionell kinesisk medicin Av: Frida Neumann Grupp 22 Akupunkturakademin 2013 frida.neumann@hotmail.com 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Att

Läs mer

Jag är visst smart! säger Patrik

Jag är visst smart! säger Patrik Jag är visst smart! säger Patrik Nu är mamma arg igen. Hon är nästan alltid arg på mig. Igår var hon arg, och hon blir säkert arg imorgon igen. Det är inget roligt. Idag är ingen bra dag. Imorse glömde

Läs mer

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar www.e-imd.org Vad är störningar i ureacykeln/organisk aciduri? Maten vi äter bryts ned av kroppen med hjälp av tusentals kemiska reaktioner

Läs mer

Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖ

Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖ Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖ 1 Jag vill ju inte ha sex, men jag låter dem hålla på. Det är ju ändå inte mig de har sex med, det är bara min kropp. Lisa 17 2 Ve m? 3 25 % av tjejerna i gymnasiet

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

Regler för barnlöshetsbehandling

Regler för barnlöshetsbehandling HSN 2009-03-17 p 7 1 (5) Handläggare: Eva Lestner Regler för barnlöshetsbehandling Ärendet Hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt den 2 september 2008 ge förvaltningen i uppdrag återkomma till nämnden med

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003 2 Tant Doris hund heter Loppan. Hon är en långhårig chihuahua, och inte större än en kanin. Mycket mindre än en del av mina gosehundar. Men hon är riktig! Vit och ljusbrun och alldeles levande. Jag går

Läs mer

VÄNTA OCH FÖDA BARN. en broschyr inför förlossningen

VÄNTA OCH FÖDA BARN. en broschyr inför förlossningen VÄNTA OCH FÖDA BARN en broschyr inför förlossningen 1 Den här broschyren Vänta och föda barn innehåller information för dig som är gravid och så småningom föder barn. Vi rekommenderar att du och din barnmorska

Läs mer

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan.

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan. Om författaren Namn Linnéa Ålder 9 år Intresse Handboll och teater Böcker som jag inspireras av Twilight 1 Familj Min storasyster, min mamma och min pappa Tidigare utgivna böcker Den magiska dörren Tackar

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE SLSO P s y k i a t r i n S ö d r a PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE om psykiska problem hos äldre och dess bemötande inom Psykiatrin Södra layout/illustration: So I fo soifo@home.se Produktion: R L P 08-722 01

Läs mer

Välkommen till barnoperation

Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Före När något i kroppen inte fungerar som det ska så måste det lagas. Det kallas för operation och görs på ett sjukhus. Det är en doktor som opererar,

Läs mer

Rissa von Hult. Tina Persson Hälsoinspiratören www.friskoteket.eu

Rissa von Hult. Tina Persson Hälsoinspiratören www.friskoteket.eu Rissa von Hult Det var en dag i april år 2000 jag var ute på min postrunda och stannade som vanligt till på fårfarmen i Hult för att lämna post. Den här dagen kom vi in på att jag gärna skulle vilja ha

Läs mer

Vem bestämmer du eller din blåsa?

Vem bestämmer du eller din blåsa? Vem bestämmer du eller din blåsa? Känner du igen problemet? Går du på toaletten ovanligt ofta? Besväras du av täta trängningar? Händer det att du inte hinner fram till toaletten i tid? Symtomen kan bero

Läs mer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Information från Socialstyrelsen i samarbete med: Sveriges Kommuner och Landsting Sjukvårdsrådgivningen Svensk Urologisk Förening Svensk Onkologisk Förening

Läs mer

VÅGA PRATA SEX MED BARNEN OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA

VÅGA PRATA SEX MED BARNEN OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA Vad gör man om man sitter på en fin middag när ens barn plötsligt utbrister Min pappa har en jättestor snopp!. Journalisten och författaren Hillevi Wahl frågade sexualupplysare,

Läs mer