Boken till mannen. om manlig barnlöshet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boken till mannen. om manlig barnlöshet"

Transkript

1 Boken till mannen om manlig barnlöshet

2 Manlig barnlöshet kan ofta behandlas. Oönskad barnlöshet kan ha en mängd olika orsaker. Mellan vart sjunde till vart tionde par som önskar få barn behöver hjälp och i ungefär hälften av fallen finns orsaken helt eller delvis hos mannen. För de allra flesta par där barnlösheten beror på problem hos mannen finns effektiva behandlingsalternativ. 2

3 Manlig barnlöshet. Det är inte så konstigt att det uppstår många frågor vid besked om nedsatt fertilitet. Vad beror det på och kan man förbättra fertiliteten på något sätt? I det här kapitlet finns både fakta och förklaringar på sådant som kan vara bra att veta om manlig fertilitet. Skribenter: Docent Claes Gottlieb, IVF-kliniken Sophiahemmet Medicine doktor Göran Westlander, Fertilitetscentrum Göteborg Sid4 Provrörsmannen. Hopp och förtvivlan, fumlande med provrör och ett sexliv som förvandlats till ett kliniskt uppdrag? Här är den sanna historien om en man som vet det mesta om IVF-behandlingar, kvinnors humörsvängningar och önskan att bli pappa. Författare: Per Aronsson Sid10 3

4 Första besöket på en fertilitetsklinik. Första besöket på en fertilitetsklinik innebär oftast för mannens del att lämna ett spermaprov. Vanligtvis kombineras detta med att läkaren utför en kroppsundersökning. Spermaprovet avspeglar i viss mån mannens möjlighet att ge upphov till graviditet, men det är stora naturliga variationer mellan upprepade prover från en och samma man och mellan olika män. Den största andelen välfungerande spermier kommer i den första portionen sädesvätska. Ett prov blir därför sämre om den första delen inte kommer med i röret. Man kan inte lägga alltför stor vikt vid ett enskilt spermaprov. Det som i första hand undersöks i spermaprovet är spermiernas antal, rörlighet och utseende. Flera olika avvikelser kan förekomma som till exempel för få spermier, nedsatt simförmåga, för stor andel spermier med onormalt utseende eller en kombination av dessa avvikelser. Det kan finnas en mängd olika orsaker till avvikelser i spermaprovet. I de allra flesta fall ger utredningen ingen säker förklaring. X-kromosom medan spermien har antingen en X- eller Y-kromosom. Om ägget befruktas av en spermie med en X-kromosom blir det en flicka och om spermien innehåller en Y-kromosom blir det en pojke. Det är alltså spermien som bestämmer barnets kön. Spermien avgör barnets kön. Spermien är en rörlig cell som har till uppgift att föra mannens arvsanlag till de arvsanlag som finns i kvinnans ägg. Mannens 23 kromosomer slås ihop med kvinnans 23 kromosomer och tillsammans kan dessa 46 kromosomer ge upphov till en ny individ. Ägget och spermien har varsin så kallad könskromosom. Ägget innehåller alltid en 4 Volymen i ett spermaprov är inte avgörande för kvalitén på spermierna.

5 Spermierna bildas i testiklarna under en tidsperiod på ca 70 dagar. I samband med utlösningen blandas spermier med vätska från sädesblåsorna och prostatakörteln. Den spermie som har störst chans att nå ägget tar sig omedelbart in i livmoderhalssekretet i livmoderns nedersta del, livmoderhalsen. De spermier som kommer på efterkälken dör i det sura slidsekretet. Mannens anatomi. Sädesledare Urinblåsa Sädesblåsa Prostata Livsstilsfaktorer och andra orsaker som påverkar spermiefunktionen. Testiklarna ligger i pungen utanför kroppen där temperaturen är ca 35 grader. De spermiebildande cellerna tål inte högre temperatur. Därför kan till exempel hög feber och varma bad försämra spermiebildningen. Bastubad har inte samma påverkan eftersom kroppens svettningsmekanism kyler ner testiklarna, något som inte fungerar i badvattnet. Åderbråck i pungen, så kallat varikocele, kan orsaka ökad temperatur i testiklarna och därmed också försämra spermiekvaliteten. Operation av dessa åderbråck har visat sig ha ett tveksamt värde. Spermiebildningen tar ungefär 70 dagar och all exponering för värme under den här tidsperioden kan påverka spermiefunktionen. En betydande övervikt kan ha en negativ inverkan på spermierna och detta kan bero på ökad värme i pungen eller ha hormonella orsaker. Urinrör Testikel Bitestikel Ändtarm Spermierna bildas i testiklarna och transporteras därefter till bitestiklarna där de genomgår ytterligare mognad och utvecklar sin simförmåga. Vid utlösningen töms spermier från bitestiklarna. De pressas upp genom sädesledarna och blandas med sekret från prostatakörteln och sädesblåsorna så att volymen 9-dubblas, totalmängden motsvarar en halv till en tesked. Därefter slungas sädes vätskan ut genom urinröret. 5

6 Akrosom Arvsmassa DNA Centriol Mitokondrier Svans Spermien består av ett huvud som bland annat innehåller arvsanlagen, ett mellanstycke som utgörs av motorn och svansen som är den propellerliknande struktur som ger spermien dess rörelseförmåga. Det är också väl känt att rökning samt missbruk av droger som till exempel cannabis försämrar spermaprovet. Missbruk av anabola steroider kan leda till att spermiebildningen upphör helt, tyvärr ofta för alltid. Vissa läkemedel kan också ha en negativ inverkan på spermierna. Det här är exempel på livsstilsfaktorer som går att förändra ifall man vill påverka sin fertilitetsförmåga i positiv riktning. Spermiebildningen styrs av hormoner från hjärnans hypofys och testiklarna. En sänkt hormonstimulering från hypofysen kan leda till sänkt eller helt avstängd spermieproduktion, hypogonadotrop hypogonadism. Ett sådant tillstånd kan ofta behandlas lyckosamt med hormoner. Hos män där testiklarna inte vandrat ner i pungen som de ska, så kallad kryptorkism, är spermaprovet ofta försämrat även om testiklarna i barndomen placerats på sin plats i pungen med hjälp av hormoner eller operation. Bra att veta inför spermaprov. När mannen kommer tillsammans med sin partner och får besked om sin nedsatta fertilitet uppstår många både uttalade och outtalade frågor: Har jag alltid haft en sänkt fertilitet? Är det något jag själv har gjort som försämrat proverna? Finns det något jag själv kan göra för att förbättra spermaprovet? Kan jag äta hormoner, vitaminer, zink eller någonting annat jag läst om i media? Dessa frågor och andra som handlar om manlighet och sexualitet i relation till fertiliteten kan behöva belysas i samtalet med doktorn. Att lämna spermaprov på uppmaning är inte alltid så lätt. Detta gäller oavsett om det är för utredning av spermiernas befruktningsförmåga eller om det är under pågående fertilitetsbehandling. Provet kan ofta produceras hemma men om transporttiden till kliniken blir lång rekommenderas att provet lämnas på plats. Alla IVF-kliniker har ett speciellt rum för detta ändamål. Ofta finns erotisk litteratur och/ eller videofilmer till hands för att underlätta för mannen. Det finns naturligtvis tillfällen då männen inte klarar av att leverera ett spermaprov vid önskad tidpunkt men detta är ändå förhållandevis ovanligt. En prestationsångest blir snabbt förvärrad då det inte fungerar och tiden börjar rinna iväg. Det är viktigt att komma ihåg att det även finns andra lösningar. Bara vetskapen om att det finns alternativa lösningar kan ofta få mannen att slappna av och på så sätt få sitt prov levererat på vanligt sätt. Behandling med impotensläkemedel kan ibland underlätta för mannen att lämna sitt prov. 6

7 Vissa män kan bli hjälpta av en vibrator som sätts på undersidan av ollonet. Vibrationerna stimulerar till utlösning. Fungerar inget av ovanstående finns möjlighet att under lokalbedövning suga ut spermier från bitestiklar eller testiklar med en tunn nål. Behandlingsmöjligheter vid manlig barnlöshet. Modern teknik i form av provrörsbefruktning (IVF) med mikroinjektionsteknik (ICSI) kan hjälpa de allra flesta män att bli fäder. Spermier från sädesvätskan, bitestiklar eller testiklar kan mikroinjiceras in i ägg som kan befruktas. Befruktade ägg (embryon) återförs till kvinnans livmoder efter några dagars odling i laboratoriet. Hos knappt 10 % av de par där orsaken till ofruktsamheten ligger helt eller delvis hos mannen finner man en total frånvaro av spermier, så kallad azoospermi. Tillståndet är således relativt vanligt. Idag kan dessa par få hjälp att bli biologiska föräldrar, men då krävs att mannen genomgår ett mindre kirurgiskt ingrepp där man tar ut spermier från antingen bitestiklar eller testiklar. Dessa kan då användas för mikroinjektion av kvinnans ägg i samband med provrörsbefruktning. Vid hinder i utförsgångarna, s k obstruktion, är spermieproduktionen normal och oftast kan spermier sugas ut från bitestiklarna med hjälp av en tunn nål. Är spermieproduktionen kraftigt nedsatt måste spermierna hämtas ut från testikelvävnaden, antingen med en tunn nål, eller med ett lite större vävnadsprov. Alla ingrepp kan utföras i lokalbedövning. Kirurgiskt utvunna spermier kan ofta också frysas ner för framtida IVF-behandlingar så att mannen slipper genomgå förnyat ingrepp. I de fall där man inte heller med kirurgi kan påvisa någon spermieproduktion hos mannen finns alternativa metoder såsom donatorinsemination eller adoption. 7

8 Orsaker till att spermier saknas. Orsaken till utebliven spermieförekomst kan bero på hormonella orsaker eller på skadade celler i testiklarna. En sådan skada kan vara genetiskt orsakad såsom vid Klinefelter s syndrom, där mannen bär på en extra X-könskromosom. Skadan kan även bero på att det saknas små delar av mannens gener i Y-kromosomen. Testikelskada kan också uppstå efter yttre våld, kirurgisk operation, infektion eller efter genomgången cellgiftsbehandling eller strålbehandling. Även vid normal spermieproduktion kan sädesvätskan sakna spermier om ett hinder bildats längs sädesledarens väg från testikeln till urinrörets mynning. Orsaker till dessa stopp kan vara infektion, skada efter våld, sterilisering men också medfödda missbildningar. Impotens och utlösningsstörningar kan också utgöra ett problem. Detta kan ha psykiska orsaker men även vara neurologiskt orsakat vid exempelvis ryggmärgsskada eller avancerad diabetes. Psykologiska aspekter vid infertilitet. Önskan om barn är stark hos många. Bara misstanken om att vara infertil kan sätta djupa psykologiska spår med påverkan på det vardagliga livet, inte minst på parförhållandet. Ett definitivt besked om infertilitet efter en genomförd utredning kan ge än djupare konsekvenser. Även om man vet att det finns behandlingsmöjligheter ger oron för att bli barnlös en kris. Detta kan jämföras med ett besked om att man fått en livshotande sjukdom. Både ångest och depression är vanligt förekommande. Utredning och behandling av barnlöshet är påfrestande för de flesta parförhållanden. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta är normalt samt att på sikt kan även parrelationen stärkas. Mannens psykologiska reaktion är ofta minst lika stark som kvinnans. Vetskapen om att spermierna inte är tillräckligt många, rör sig sämre eller på annat sätt är avvikande kan påverka självkänsla, manlighet och lust. Detta även om alla övriga kroppsliga och hormonella funktioner är normala. Även om orsaken till barnlösheten ligger hos mannen så är det kvinnan som vid provrörsbefruktningen får utstå mest i form av hormonstimulering, äggplockning etc. Detta kan skapa skuldkänslor hos mannen som kan uppleva att felet är hans. Männen känner sig ofta åsidosatta då information och praktisk upplärning inför exempelvis IVF-behandling ofta centreras till kvinnan. Det är viktigt att mannen får känna sig delaktig och att vårdande personal även ser mannen i sin situation. Detta förutsätter förstås att mannen är engagerad och stöttar kvinnan med sin närvaro under klinikbesöken. 8

9 Ordlista. Här är några av de förkortningar och begrepp som ofta används när man pratar om fertilitet och behandling av manlig barnlöshet: Azoospermi avsaknad av spermier i sädesvätskan. Hypogonadotrop hypogonadism när sänkt hormonstimulering från hypofysen i hjärnan leder till sänkt eller helt avstängd spermieproduktion. IVF provrörsbefruktning (In Vitro Fertilisering). ICSI mikroinjektion av spermier (Intra Cytoplasmic Sperm Injection). Kryptorkism när ena eller båda testiklarna inte flyttat ner i pungen som de ska, utan finns kvar i bukhålan eller ljumskkanalen. Obstruktion när det finns något hinder i utförsgångarna. PESA när spermier sugs ut från bitestiklarna med en tunn nål. TESA när spermier sugs ut från testikelvävnad med en tunn nål. TESE när spermier hämtas från testikelvävnad genom ett lite större vävnadsprov. Varikocele åderbråck i pungen. Referens till ordlistan, förutom brödtext: Medicinska ord. Det medicinska språket: begrepp, definitioner, termer. Studentlitteratur

10 10 Provrörsmannen.

11 Provrörsmannen skrevs för några år sedan och vissa medicinska beskrivningar är inte längre aktuella. Till exempel återförs numera oftast ett embryo, inte två som då, vid ett IVF-försök. Texten är en subjektiv, känslosam, irriterande, hoppfull, ångestladdad, skön och förhoppningsvis rolig skildring av ett pars vedermödor under ett par år. Till stor del handlar berättelsen om det manliga perspektivet men kan givetvis läsas av alla. 11

12 Jag kan inte tro att det är sant. Varför ska jag drabbas så hårt av ödet? Hur kan det vara möjligt att just jag ska behöva våndas så? Finns det någon högre makt som godtyckligt väljer ut de olyckliga? Äntligen är det dags för århundradets match och jag har fått påssjuka. Bara en fotbollstokig 14-åring kan lida så bottenlöst. Under flera år har jag inte missat en enda allsvensk hemmamatch med hjältarna i Örebro Sportklubb och jag tänker verkligen inte missa ödeskampen mot IFK Göteborg. Jag smyger in i garderoben och klär ljudlöst på mig. Det gäller att se till att pappa inte upptäcker mig, men precis Lägg därtill alla gånger när jag badade för länge och för ofta i för kalla insjöar. Dessutom minns jag med fasa när mamma tvingade mig att gå till doktorn jag var kanske 15 år för att ena kulan inte hade ramlat ner i själva kulpåsen. Med så mycket underlivselände bakåt i Aronssonska historien måste det innebära att något är på tok. Det är nästan så att jag överväger att skippa undersökningen, så säker är jag på det att det är mig det är fel på. Mina ögon har säkert sugit i sig tio artiklar om sterila män och i mitt medvetande har när jag ska slinka ut genom dörren så känner jag ett fast grepp i nacken. Med tårarna rinnande nedför mina värkande röda bulliga kinder tvingas jag stanna hemma och lyssna på radion hur Janne Mossberg stänker in matchens enda mål och räddar kvar 23 år efter påssjukan är jag på väg till Huddinge sjukhus och i bröstfickan har jag ett provrör, i vilket det skvalpar en alldeles färsk laddning sperma. samtliga drabbats av barnlöshet på grund av påssjuka som illvilligt vandrat ner till skrevet. Jag har alltid tyckt att det är något skumt med min pung. Den känns helt enkelt inte tillräckligt imponerande för att kunna vara en viktig del i skapande av nytt liv. ÖSK i allsvenskan. Det var alltså den klassiska tillställningen där blåvitts supportrar stormade planen och slet upp ena målet för att försöka fuska till sig omspel. Så blev det inte, men poliser och kravallhundar fick slita hårt. Året var år efter påssjukan är jag på väg till Huddinge sjukhus och i bröstfickan har jag ett provrör, i vilket det skvalpar en alldeles färsk laddning sperma. Ångestens näve rör om i mina inälvor eftersom jag vet att den där påssjukan i tonåren gjorde mig steril och nu ska det bara bekräftas. Väl på IVF-mottagningen får jag sitta på en bänk med några olycksbröder. En söt och välstruken sköterska frågar första mannen i kön om han har gjort sitt hemma, eller om han ska uppsöka toaletten. Ungefär 190 centimeter misstänkt steril man i sina bästa år lommar iväg till muggen och det vore en överdrift att påstå att stämningen är uppsluppen. Framgångsrikt undviker vi varandras blickar. När jag lämnar ifrån mig min sats, som är oanständigt riklig eftersom jag inte har fått skvätta på nästan en vecka, till den fortfarande lika välstrukna sköterskan 12

13 så känner jag mig inte helt bekväm. Jag gillar inte att hon vet att jag för bara en halvtimme sedan låg hemma i sängen med snorren i ena näven och provröret i den andra. Sex för egen hand med provrör är värdelöst. Nästan lika värdelöst är det att älska med sin partner bara för att den biologiska klockan meddelar att det är dags att försöka tillverka barn. Föresten är älska inte rätt ord när en småsur och utschasad flickvän för femte dagen i rad säger, trots att hon är mer sugen på att sortera strumpor, att det tyvärr är nödvändigt med ännu ett samlag. Du behöver inte tänka på att göra det skönt för mig. Jag bryr mig inte. Det räcker med att du får upp den och in den och levererar sperma. Som den inställsamt jämställda man jag är så är jag betingad på att kvinnans tillfredställelse kommer först och därefter är det tillåtet för mig att njuta fullt ut. Det ingår i min självbild och därför är det svårt att till fullo agera efter flickvännens råd som hon ger i all välmening. Självklart försökte jag ändå vara en öm och fin älskare, men så här i efterhand kan jag dra mig till minnes alldeles för många halvtrista sängövningar. Som tur är så är jag en vältränad onanist sedan tonåren, så jag kan alltid prestera. Faktum kvarstår att sex på befallning lätt tar knäcken på sexlivet. Det är inte särskilt upphetsande att höra jag har ägglossning nu, sekretet är precis så där klibbigt segt som det ska vara, ta av dig byxorna är du snäll och glöm inte att tvätta lilleman. Spermaresultatet har kommit. Läs den meningen igen. Spermaresultatet har kommit. Håll med om att de orden är egendomligt olycksbådande och dubbeltydiga. Jag har som sagt redan tagit ut nederlaget i förskott, men ändå har jag inte hunnit vänja mig vid tanken på att kalla in en spermadonator. Det är som om en okontrollerbar urinstinkt ropar åt mig att jag för fan måste vara karl nog att kunna föra mina egna gener vidare. Jag vill faktiskt att mina barn ska få praktfulla höknäsor och bleksiktig hy som härstammar i rakt nedstigande led från västjämtska surbönder. Dessutom misstänker jag att det inte var vidare klyftigt att jag hade provröret i ytterfickan på MC-jackan. Oskyldiga och nyss utslungade spermier pallar nog inte riktigt med att befinna sig två millimeter från den råa novemberkylan, visserligen GoreTexmillimeter, men ändå. I bästa fall måste jag nog göra om provet. Även om jag fortfarande tycker att det är ganska okej att hala och vällustigt beta av onaniharemet, så har jag ingen större lust att åter igen plocka fram provröret och den där ynkliga tratten som ska se till att varenda droppe tas tillvara. Rösten i telefonluren säger: Dina spermier är perfekta. Jag är grabben hela dagen som är så fertil att jag kan befrukta alla 13

14 världens kvinnor! Humor är bra att ta till när missmodet är på väg att hänga sig fast i mungiporna. Eva och jag lärde oss att skratta åt våra av barnlöshetsnöden genomförda samlag. Ett av mina skämt föll dock inte i god jord och det löd: Åh, det gör inte så mycket om vi inte kan få barn. Jag kan ju alltid träffa en annan och yngre kvinna. Nu vet jag ju att mina spermier är perfekta. De orden bet sig fast hos Eva och blev till sist allvarliga, väldigt allvarliga. Ömsom oroades hon över att jag skulle lämna henne, ömsom tyckte hon att jag skulle lämna henne så att åtminstone en av oss skulle få barn. För att vara riktigt ärlig så ska jag erkänna att jag snuddade vid tanken på att jag tillsammans med en annan kvinna skulle kunna förverkliga min dröm om att bli far. Faktum är dock att det inte blev mer än en tankelek. I ett skarpt läge tror jag att ingen normal man dumpar sin kvinna om resten av relationen är fruktsam om nu det uttrycket är lämpligt i sammanhanget. Äggledare som inte kan leda. Jag kan inte få barn. Just de orden har en enorm sprängkraft. Det är nästan så att de kan få en hjärna att brisera. Jag kan inte få barn, blev en dag som ett ont men sant mantra för Eva. Hon hade varit på sjukhuset för ännu en undersökning. Det som skulle vara en lätt rutinundersökning visade sig bli en process som tog nära tre timmar och avslutades med det raka beskedet: Det är helt stopp i dina äggledare. Det finns ingen passage. Sedan går han. Han lånar inte ens ut fem minuter av sin tid för att förklara felet och vad som nu kan göras. Jag vet inte om läkaren var ovanligt korkad, men hans ord fick en människa att må dåligt helt i Läkaren glömde att berätta att det fortfarande återstod en möjlighet provrörsbefruktning. onödan. Jag kan inte få barn, visade sig nämligen inte stämma. Till syvende och sist var det ändå skönt att få reda på vad som var fel. Nu behövde vi inte längre slita ut våra genitalier i onödan och fåfängt hoppas på en gång i månaden att mensen inte skulle komma. Evas syster Kerstin är bördig som en skåneåker. Det hade troligen Eva också varit om hennes magsmärtor hade tagits på allvar när hon var 16 år. Med all säkerhet hade Eva en äggledarinflammation, men läkarna brydde sig inte om att undersöka henne ordentligt. Hon blev hemskickad med några värktabletter och rådet att ta det lugnt. Eftersom hon inte fick behandling så ledde det till att äggledarna pajade. I porten till dem står därför mina spermier idag och stångas förgäves. 14

15 Samtalet före beslut om provrörsbefruktning eller inte: HON Det är inte direkt gratis, tiotusentals kronor för ett försök. Tänk om vi måste göra det 4 5 gånger? HAN Det är bara pengar. HON Du kan knappast räkna med att få köpa en ny motorcykel. HAN Aj, det där gjorde ont. Jag får väl vänta ett par år. Ska du eller jag ringa? Lite hederlig åldersnoja. När jag växte upp hette min bästis Stefan. Hans mamma var 17 och hans pappa 18 år när Stefan föddes. Jag minns hur avundsjuk jag var på honom för att han hade så unga föräldrar. De kändes mer som kompisar än mina urgamla föräldrar som var 33 respektive 36 år när jag såg dagens ljus. Stefans föräldrar busade fortfarande. En gång spelade de till och med hartsfiol för grannarna som naturligtvis trodde att det var några busungar från trakten som var ute på djävulstyg. För mig var det obegripligt fantastiskt att vuxna människor kunde vara så häftiga. Då bestämde jag mig för att bli en ung far. När detta skrivs har jag precis insett att jag är drygt 38 år och med lite tur så fungerar nästa provrörsförsök och då blir jag pappa för första gången strax efter min 39-årsdag. Jag har lärt mig att det är meningslöst att planera livet för livet följer inga planer. Nästan alla mina kamrater har barn i skolåldern och några har rentav barn som snart går ur skolan. Några lär om inte allt för lång tid också få barnbarn. Jag har alltid velat få barn och just nu känns det som om jag har längtat länge nog. Om det finns någon rättvisa i världen så är det min och Evas tur snart. Skillnaden mellan att få och inte få är så total hela livet påverkas av detta antingen eller. Jag kan höra kommentaren: Varför ska det vara så självklart att få barn? Det har hänt förr att människor inte får barn. 15

16 Men det har inte hänt mig förr, det händer mig nu. Det finns andra värden i livet. Visst, men hur patetiskt det än låter så är det faktiskt en livssorg att inte få några efterkommande. Jag lever ett bra liv och kommer att fortsätta göra det även om jag inte lyckas fortplanta mig. Men den nakna sanningen är att utan barn så saknar livet en viktig dimension. Klämkäcka synpunkter på barnlöshet kan göra mig rasande. Varje människa har rätt till sina egna känslor. Därför gillar jag inte när människor förringar barnlöshet å andras vägnar. Det är väldigt lätt för dem som redan har barn, eller själva kan välja hur de vill ha det, att säga att barn inte är allt här i livet. Jag har visserligen fortfarande chansen att bli far, vilket är fantastiskt. För tidigare generationer var det bara att ge upp i en situation motsvarande den som vi befinner oss i idag. För år sedan hade det varit helt kört för oss. Ska det gå? Han tittar mig djupt i ögonen samtidigt som han försöker befrukta min flickvän och blivande fru. För det betalar vi tiotusentals kronor. Platsen är en fertilitetsmottagning i Stockholm och dess så kallade IVF-avdelning. Vad initialerna IVF står för har jag ingen aning om, men i folkmun kallas det för provrörsbefruktning. Vi har valt att vända oss till den privata sjukvården eftersom väntetiden till den offentliga dito är ungefär två år. Provrörsbefruktning är en förhållandevis enkel match för killen, även om det definitivt inte är en rutinbehandling. Det som krävs är en tiodagars dunderpenicillinkur för att utrota alla infektionen samt en sejour med provröret. För kvinnan krävs det en rad olika moment. Det är allt från tre veckors nässprejning som totalt rubbar hormonbalansen i kroppen till själva ögonblicket då doktorn för in en avlång pryl, som märkligt nog ser ut som en självutlösare till en kamera, genom slidan in i livmodern och sprätter iväg de två befruktade äggen. Nu ska det sägas att den rubbade hormonbalansen även påverkar mannen. Jag fick mig ett antal utskällningar som ingen av oss idag förstår vad de handlade om. I grund och botten var väl felet att jag fanns 16

17 En typisk konversation tre dagar efter ett försök: HON HAN Per, jag är helt säker på att minst ett ägg klarar sig den här gången. Jag kan nästan känna hur det växer inne i mig. Men du, ta inte ut glädjen i förskott. Kom ihåg hur ledsen du blev förra gången. HAN HON När du väl blir gravid kommer du att glömma vad som har varit. Så är det bara. Jag vet, men jag vill bli gravid nu och inte om ett eller två år. Det känns som om tiden bara rinner iväg. Jag blir ju inte direkt yngre. HON Men jag måste få hoppas! HAN Du är bara 36 år. Vi har många år på oss. Det ordnar sig. HAN HON Jo, jo. Men har du för stora förhoppningar gör det mer ont om det skiter sig. Det är lätt för dig att säga, men jag kan inte vara så där förståndig och logisk. Jag måste tro på det här. Bara att gå på toaletten är jobbigt. Varje gång är jag livrädd att mensen ska ha kommit. HON HAN Hur kan du vara så säker på det? Jag läste om den där tjejen på TV-sporten som gjorde flera provrörsförsök utan att lyckas. Jo, men det var några år sedan. Tekniken har utvecklats och läkarna har lärt sig mer. Jag förstår att det är jobbigt, men försök att tänka på något annat. HAN Jag är också drabbad av den där dubbla känslan att både vara orolig och förväntansfull. Även om det inte blir något den här gången, eller nästa, eller nästa igen, så är jag övertygad om att vi till slut kommer att fixa det. HON Jag kan inte. Det är inte bara att beordra hjärnan att ägna sig åt annat, för just nu finns det inget annat. Jag tänker oavbrutet på om jag äntligen ska få bli mamma eller inte. HON Jo, men som det känns nu så klarar jag inte av ett misslyckande till. 17

18 Varats olidliga väntan. För någon som aldrig har varit gravid är det en underlig känsla att veta att det inne i livmodern seglar omkring två liv. Från det att försöket görs dröjer det tre veckor innan beskedet kommer om åtminstone ett litet embryo växer och frodas. Tiden kryper fram lika långsamt som en snigel på tjärad spång. Tanken om det ska fungera eller inte är ständigt närvarande och till slut blir man nästan knäpp. Det är som att åka omkring i en känslomässig berg-ochdalbana, där man när som helst riskerar att kastas av. Beskedet kan i och för sig komma efter bara några dagar men då är det alltid negativt eftersom det är den förhatliga mensen som börjar flöda. Det hände oss första gången. Det hände oss andra gången. Det hände oss tredje gången. Det hände oss fjärde gången. Framför allt för Eva var det frustrerande. Först var hon euforiskt lycklig och övertygad om att hon nu äntligen skulle bli mamma. Men slutligen hamnade hon någonstans djupt nere i själens källare när de första bloddropparna anlände. Det är väl vad man kallar för att kastas mellan hopp och förtvivlan. Det är en fördel att vara fatalist. Även om jag längtar efter en jollrande skrikande bebis så att jag nästan blir skengravid och hetsäter lakrits, är min grundställning att det blir som det blir. Jag är medveten om att det låter motstridigt, men så är det. Sådan är inte Eva och att vi är olika när det gäller detta skapade vissa problem. Vid några tillfällen fick Eva intrycket att jag inte brydde mig lika mycket som hon gjorde, att jag inte var helhjärtat engagerad och i kombination med den redan omtalade hormonrubbningen ledde det till några hårda ordduster. Naturligtvis var jag på sedvanligt manligt vis känslomässigt infantil. Logiskt och rationellt tänkande är ibland en förbannelse. Jag borde ha förstått att situationen var ytterst speciell, visat större förståelse och framför allt även i ord visat mitt engagemang. Det duger inte att tänka goda tankar, de måste ut ur kraniet också. Är det något råd jag har till andra män som ska in i provrörssvängen så är det att verkligen bry sig om sin kvinna och visa det. Låt oss återvända till de två äggen som svävar omkring likt små satelliter i Evas inre rymd. Om liv uppstår eller inte hänger på om äggen fortsätter att dela på sig. I ungefär trettiofem procent av fallen gör de det och då blir det barn. Alltså är det vid ett försök större risk att det inte 18

19 fungerar än chans att det fungerar. Trägen vinner. Blir det inte klang och jubel efter första, andra, tredje och fjärde gången så är chansen stor att det finns anledning att korka upp champagneflaskorna efter den femte gången. Men oavsett antalet försök så är det inte självklart att det ska fungera. När kvinnan genomgår hormonbehandlingen är målet att få ut så många ägg som möjligt och befrukta dem. Eftersom det bara går åt två ägg per försök så blir det ganska ofta befruktade ägg över och de placeras i frysen. Se rött, dricka rött? Hela processen är sanslös. Ett ägg är 0,1 millimeter i diameter men är ändå gigantiskt jämfört med en spermie. Dessa mikrosopiska liv kan läkarna och sjuksköterskorna hantera. Jag vet en hel del om hur det går till men jag begriper det ändå inte. Tänk att det går att ta ut ägg, befrukta dem, stoppa tillbaka dem igen och om Fru Fortuna vill så föds det nio månader senare en eller två små människor. Typisk konversation strax efter att ett försök har misslyckats: HON HAN HON HAN HON HAN Jag som trodde att jag skulle slippa en viss sak nio månader framåt. Jag var precis på toaletten och fick se rött. Jaha, inte den här gången heller, alltså. Nej, det verkar inte så. I början kom det bara några droppar så jag försökte inbilla mig att det var falskt alarm, men så bra var det givetvis inte. Hur känns det? Ska vi dela på en vinare? Nu är det inget kul och jag som var så glad för bara en liten stund sedan, men lite vin säger jag inte nej till, det kan behövas. Måste du se på Sportspegeln? Nej, du kan stänga av Hegerfors. Vi har bara rödtjut hemma. Är det okej? Men du, det är bara att gå på det igen. Vi får inte ge upp. 19

20 Chansen att det ska lyckas är stor. Orkar verkligen Eva träffa mig och min höggravida mage? Den omtänksamma frågan tycker jag illustrerar att vi fortfarande lever i ett samhälle som är starkt påverkat av de traditionella könsrollerna. De flesta utgår alldeles automatiskt från att det är tuffare för kvinnan än för mannen. Jag är ju faktiskt lika ickegravid som Eva. För övrigt har omgivningens reaktioner varit skiftande, men nästan alla har omedelbart märkt att det inte är nödvändigt att trippa på tå. Å andra sidan är det inte heller så kul att snacka för mycket om problemet eftersom det lätt blir ganska ensidiga samtal. Vi har hela tiden framträtt med öppna visir. Vi har kunnat prata med tiobarnsföräldrar, om det har krävts, om att vi inte kan få barn på det sätt som naturen önskar. Jag vet att andra par har gjort tvärtom och inte berättat för någon. Det är två olika sätt att tackla den psykiska press som ett provrörsförsök innebär. För vår del har det känts naturligt att prata med människor i vår närhet om hur det är och vad som händer. I många sammanhang har det underlättat livet eftersom våra vänner och bekanta har vetat vad vi går igenom. Det är krävande att göra provrörsförsök. Varken Eva eller jag har haft kraft eller lust att ställa oss i adoptionskön och gå på kurser och allt vad det innebär. Om vi mot förmodan tvingas inse att vi inte kan få biologiska barn, så har vi redan bestämt oss för att adoptera. Vi är lyckligt lottade. Även om det inte kommer att fungera, så har jag och Eva ändå fått en unik chans att bli föräldrar. Vi har tur som lever i en tid där det omöjliga har blivit möjligt och det är vi otroligt tacksamma för. Till andra par i samma situation vill jag också säga att utvecklingen ständigt går framåt. Därför är jag övertygad om att IVF som metod kommer att bli ännu effektivare i framtiden. Med andra ord finns det hopp. Att verkligen känna att det faktiskt kan gå vägen och fungera är väldigt viktigt. Avslutningsvis kan jag meddela, till den som blev deprimerad å mina vägnar, att det trots allt blev en ny motorcykel. Jag förverkligade min dröm om att någon gång i livet få äga en läckert illröd Ducati. Ett oväntat arv löste problemet så att jag nu kan köra ifatt min ungdom på två hjul. Eva och jag fortsätter med våra försök att få barn så att vi i vår tur har ett arv att föra vidare. Jag är helt övertygad om att vi förr eller senare kommer att lyckas. 20

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

TEMA: BARNLÄNGTAN. Magasin. Flera vägar till föräldraskap GRATIS TIDNNG N 6 2013. Tvillingarna Nora och Salina blev en dubbel överraskning

TEMA: BARNLÄNGTAN. Magasin. Flera vägar till föräldraskap GRATIS TIDNNG N 6 2013. Tvillingarna Nora och Salina blev en dubbel överraskning N 6 2013 Magasin GRATIS TIDNNG Tvillingarna Nora och Salina blev en dubbel överraskning TEMA: BARNLÄNGTAN Flera vägar till föräldraskap SKÖNHET Glittrande ögon HÄLSOPROFILEN Emma Hamberg ONT I RYGGEN Hantera

Läs mer

Tänk om han också fått chansen att komma hit

Tänk om han också fått chansen att komma hit Åtta män berättar om sig själva och mötet med Manscentrum i Haninge Tänk om han också fått chansen att komma hit En reflektion från en av de intervjuade männen vars kompis satt häktad för misshandel av

Läs mer

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor Om livet känns hopplöst Stöd till självmordsnära medmänniskor Författare: Skriften är framtagen av Nationella rådet för självmordsprevention, tillsatt av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, i samarbete

Läs mer

Innehåll Inledning VÅLD MOT KVINNOR En händelse Den farligaste platsen Historik och statistik Misshandelsprocessen Orsak och funktion samt vissa enkla åtgärder VÅLD MOT BARN Historik och statistik Orsak

Läs mer

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik -

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - Hur Du tar kontroll över Dina tankar, ökar Din självinsikt och får ett roligare liv! Dax Personalutveckling AB Bagaregatan 37, 611 30 Nyköping. Telefon 0155 210 210. Mobil

Läs mer

Välkommen älskade barn! Om Downs syndrom till nyblivna föräldrar

Välkommen älskade barn! Om Downs syndrom till nyblivna föräldrar Välkommen älskade barn! Om Downs syndrom till nyblivna föräldrar Stort tack till följande företag som genom generösa bidrag gjort denna bok möjlig att producera: c2 brand implementation ab för prepress

Läs mer

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games Regionmagasinet en tidning från Västra Götalandsregionen www. vgregion. se nr 2. 2011 Hur Semestra klimatsmart i en biosfär Sid 20 mår du? 16 sidor om depression och om att våga fråga Vandra med guide

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

Välkommen tillbaka. vecka 5-12

Välkommen tillbaka. vecka 5-12 Välkommen tillbaka Sluta röka vecka 5-12 Under de närmsta månaderna är det viktigt att du fortsätter med din CHAMPIX-ordination och från LifeREWARDSprogrammet kommer du att få fortsatt stöd och råd.. 22

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1 Krister Inde Se dåligt Må bra Indenova 1 AB Tidigare utgivna böcker och faktaskrifter med Krister Inde som författare och faktainsamlare: 1975 Synträning med optik (tillsammans med Örjan Bäckman), Liber

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

vårdguiden nr 1 2008 För Stockholms län Klimakteriet det går över! Så sover du bättre! Unga med spelberoende det finns hjälp

vårdguiden nr 1 2008 För Stockholms län Klimakteriet det går över! Så sover du bättre! Unga med spelberoende det finns hjälp vårdguiden nr 1 2008 För Stockholms län Klimakteriet det går över! Så sover du bättre! Unga med spelberoende det finns hjälp Vårdguiden 08-320 100 www.vardguiden.se Innehåll nr 12008 3 Notiser 4 Tema Neuropsykiatriska

Läs mer

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom Av Marc Segar Originalets titel: A survival guide for people with Asperger syndrome Översättning: Ingrid Flöistrup Textbearbetning: Gunilla Gerland

Läs mer

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com)

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) Från utmattning till balans - ett befrielsearbete i vardagen olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) ord före Följande text är ett försök att sammanfatta mina erfarenheter från hundratals möten med individer

Läs mer

Kromosom 18-förändringar, familjevistelse

Kromosom 18-förändringar, familjevistelse Dokumentation nr 476 Kromosom 18-förändringar, familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2014 www.agrenska.se Kromosom 18-förändringar

Läs mer

När personal i psykiatrin är till hjälp

När personal i psykiatrin är till hjälp När personal i psykiatrin är till hjälp Ur patientperspektivet Brukarinflytande-samordnare och Forsknings- och Utvecklingsenheten Psykiatri Södra Stockholm STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE Innehåll Inledning

Läs mer

Kukkunskap. [kukker: utväxt på trädstam] En skrift om mannens kön

Kukkunskap. [kukker: utväxt på trädstam] En skrift om mannens kön Kukkunskap [kukker: utväxt på trädstam] En skrift om mannens kön RFSU:s drivkraft är att förändra och förbättra människors liv och har så varit ända sedan 1933 då organisationen grundades. RFSU är en politiskt

Läs mer

The Work av Byron Katie

The Work av Byron Katie The Work av Byron Katie En introduktion Ingen kan ge dig frihet utom du själv. Denna lilla bok visar hur man gör. Byron Katie Det här häftet presenterar kärnan av The Work av Byron Katie. Tusentals häften

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

e n bo k fö r ve m so m he l s t

e n bo k fö r ve m so m he l s t e n bo k fö r ve m so m he l s t 1 sara kerstin emma disa leon jon bertil inez lea siri maj lucas maria rabieh olof iseline william hugo mira 2 e n bo k fö r ve m so m he l s t toffer Ahmad blenda jill

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Lärarhandledning Osynliga sår

Lärarhandledning Osynliga sår Lärarhandledning Lärarhandledning Osynliga sår Förord... 3 Inledning... 4 Inför användningen av programmen... 5 Inventera era styrkor och svagheter... 5 Fördomarna och verkligheten... 5 Frågor att reflektera

Läs mer

Glimtar från en inlåst tid

Glimtar från en inlåst tid Glimtar från en inlåst tid Av Ia Ohrsell "Write the truth the truth never lies and it's the one that sounds best" Mathew Chilcott 1 Förord "Välkommen till polisen. Hur kan jag stå till tjänst?" "Ja hej,

Läs mer

Lennart Matikainen. Rena relationer. Fri från rädsla och skuld. Forum

Lennart Matikainen. Rena relationer. Fri från rädsla och skuld. Forum Lennart Matikainen Rena relationer Fri från rädsla och skuld Forum Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Lennart Matikainen 2008 Omslagsdesign Anders Timrén Omslagsfoto Thron

Läs mer