ASSISTERAD BEFRUKTNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ASSISTERAD BEFRUKTNING"

Transkript

1 ASSISTERAD BEFRUKTNING - EN ÖVERSIKT Stefan Zalavary, Med Dr, Lab ansv, RMC/KK

2 INFERTILITET (ofrivillig barnlöshet) Oförmåga av kvinna, man eller par att reproducera sig (frambringa ett levande barn) Definitioner WHO ofrivillig barnlöshet i 24 mån Utredningen startas efter 1 år Primär/sekundär infertilitet Incidens 10-15% av alla par Ca par i Sverige

3 INFERTILITET Varför så vanligt? Senarelagd familjebildning; kvinnan ofta > 30 år innan första försöket till graviditet Ökad exponering av yttre miljöfaktorer Ökning av sexuellt överförbara sjukdomar, t ex klamydia?! Fetma; BMI ökar

4 INFERTILITETSUTREDNINGEN Samtal med mannen och kvinnan: ex gällande infertilitetens duration, sexuella bekymmer, sjukdomar (genetiska), över/undervikt, exposition av toxiska ämnen, rökning/snusning, alkoholvanor mm Undersökning av kvinnan: cykelmönster (provtagning av t ex prolaktin, progesteron, FSH, LH), gynundersökning (ultraljud) av ovarier, uterus och äggledare Undersökning av mannen: Spermaprov 1-2 st; profil av viktigaste spermaparametrarna (antal/konc, rörlighet, morfologi, tecken på infektion, spermieantikroppar) Fördjupad analys om t ex få/inga spermier i ejakulatet: endokrina orsaker, genetiska (Klinefelter; 47XXY); testisbiopsi

5 ORSAKER TILL INFERTILITET Tubarskada - hinder i äggledarna Endometrios - slemhinnan har kommit ut i buken och satt sig runt äggledarna eller äggstockarna; inflammatorisk reaktion PCO - Polycystiskt Ovariesyndrom; förstorade ovarier med många små folliklar, ovulationsstörningar pga ändrad hormonbalans, androgena symptom, ofta övervikt Cervixfaktor - t ex störningar i cervixsekretets sammansättning Anovulation/ovulationsstörningar -ofta hormonstörningar Manlig faktor störd spermiebildning, defekt spermietransport, nedsatt kvalitet Oförklarad infertilitet - Ingen orsak kan påvisas

6 Aspermi/Azoospermi Pre-testikulär Testikulär Post-testikulär azoospermi (non-obstruktiv) azoospermi azoospermi Obstruktiv Dysfunktionell azoospermi aspermi/ Hypogonadotrop Kryptorkism azoospermi Hypogonadism Malign sjukdom - Kirurgi Kongenital Förvärvad Erektil dysfunktion - Kemoterapi CF/CBAVD - Epididymit Anejakulation - Strålbehandling - Lokalt trauma Retrograd ejakulation Lokalt trauma - Bäckenkirurgi - Spinal lesion Orkit - Sterilisering - Perifer neuropati Avvikande krom.uppsättn - Okänd genes Okänd genes

7 ART: HISTORIK OCH METODIK - Metoder för att temporärt öka fekunditeten (fruktsamheten) och som innebär moment av gamethantering - Kort historik: Inseminationer finns dokumenterade långt tillbaka i historien 1968 läkaren och laparoskopi experten Patrick Steptoe börjar samarbeta med cellbiologen Robert Edwards (England) 1972 första embryoåterföringen utförs 1976 första graviditeten (ektopisk; stim cykel, hmg) 1978 Första IVF-barnet Louise Brown föds i Oldham, England (naturlig cykel)

8 ART: HISTORIK OCH METODIK (forts) 1980-talet; utveckling av superovulationsmetodik 1982 Första IVF-barnet föds i Sverige (Sahlgrenska, Göteborg) 1984 Första Frysta IVF-barnet föds i Australien 1986 IVF påbörjas i Linköping 1992 Första ICSI-barnet föds (1994 i Sverige) 1994 Första frysgraviditeterna i Linköping 1997 ICSI påbörjas i Linköping, e IVF-barnet Linköping; ca 1200 barn idag

9 ART: HISTORIK OCH METODIK (forts) ART innefattar ej ren hormonstimulering (COH; controlled ovarian hyperstimulation) Exempel på de vanligaste teknikerna: AID/AIH (artificial insemination donor/husband; givar/make insemination) kombineras ofta med COH GIFT (gamete intra fallopian transfer) ägg och spermier deponeras i äggledaren, dvs befruktning in vivo; sällsynt i Sverige ZIFT (zygote intra fallopian transfer) överföring av befruktade ägg till äggledaren; förekommer ej i Sverige IVF (in vitro fertilisering; provrörsbefruktning) ICSI (intracytoplasmatic sperm injection) spermieinjektion i äggets cytoplasma SUZI (subzonal sperm injection) injektion av spermier under zona pellucida; utförs sällan idag

10 IVF-ET (översikt) Oocyter befruktas in vitro och embryon överförs till uterus Ingående moment: 1. Hormonstimulering av äggstockarna 2. Tillvaratagande och preparation av gameter 3. Befruktning av oocyterna 4. Odling av de befruktade oocyterna 5. Återläggande av pre-embryon till uterus 6. Nedfrysning av extra kvalitetsembryon

11 IN VITRO FERTILIZATION (IVF) Stimulation of ovaries Gamete collection and preparation Fertilization Culture of embryos Embryotransfer Supernumerary embryo cryopreservation

12 1. Hormonstimulering Mängder med varianter; vanligast sk långt protokoll Nedreglering med GnRH-agonist (CD1, 21; 2-3 veckor), desensibilisering, naturlig LH-peak hämmas; alt GnRHantagonister till nedreglering Stimulering med rfsh (hmg, human menopausal gonadotrophins) (clomifen; östrogen-receptor antagonist, hämmar neg-feedback) Under stimuleringsförfarandet monitoreras kontinuerligt follikelutvecklingen, endometrietjockleken/utseendet med ultraljud; upprepad analys av serum-östradiol Ovulationsinduktion med hcg (1-2 folliklar > 18 mm)

13 2. Gamethantering (kvinnan) OPU (ovum-pic-up) görs i lokalanestesi (34-38 h post hcg) Nål med tillkopplad transducer förs in transvaginalt utsug av follikelinnehållet till rör Lab.personal identifierar antalet oocyter i mikroskop, tvättar och överför dessa till odlingsmedium inkubator för ekvilibrering innan befruktning Ev avlägsnande av cumulus/corona celler med hyaluronidas (denudering) mognadsgrad av oocyterna MII, MI, Gv

14 Oocyte retrieval (OPU) Ultrasound-guided transvaginal follicle puncture min/patient 12 oocytes/patient

15 2. Gamethantering (mannen) Sperma lämnas i sterilt rör (3 dagars abstinenstid) Syftet med preparationen är att snabbt separera spermierna från seminalplasman och att selektera ut den bästa populationen; spermierna blir också kapaciterade (=befruktningsdugliga) De vanligaste metoderna är sk swim-up och densitetscentrifugering Om utredningen visat på azoospermi (grav oligozoospermi): Upptining av tidigare nedfrysta testikulära spermier erhållna via aspiration (TESA) eller testikelbiopsi (TESE) ett fåtal spermier erhålls befruktningen sker senare alltid via ICSI Upptining av tidigare nedfrysta ejakulerade spermier; t ex patienter som fryst in sperma inför behandling av sjukdom (cancer, RA, ulcerös colit); pat med kraftigt varierande spermaprover; donatorsperma; andra orsaker

16 Preparation of spermatozoa Sperm samples are collected, prepared (removal of seminal plasma, dead sperm, WBC), washed and diluted to appropriate concentration

17 3. Fertilisering (ca h post hcg) - Standard IVF: Bestämd mängd spermier (ca ) tillförs till varje ägg (utförs i mediedroppar täckta av olja i petriskål) - Kort befruktning: de inseminerade äggen flyttas över till nya mediedroppar efter 2-3 timmar (minimerar exposition av ROS från döda spermier till oocyten) - Mikroinjektionstekniker: ICSI vanligast; en spermie selekteras och sugs upp i pipett, införs sedan direkt i oocytens cytoplasma - Indikation för ICSI, t ex vid kraftigt avvikande spermaprov (antal, rörlighet, morfologi) eller vid tidigare misslyckad befruktning med standard IVF teknik; < 1 milj prog rörliga spermier efter preparation - SUZI spermier injiceras i perivitellinområdet, risk för polyspermi - PZD hål görs i zona. p. spermier injiceras nära hålet sämre implantationsförmåga, troligen pga minskad skydd mot yttre substanser

18 Standard IVF -The most biological/natural way to fertilize the oocytes - Each oocyte is mixed with motile sperm - Performed when normal appearance of the sperm sample

19 ICSI- Intracytoplasmic sperm injection Performed with a specific micromanipulation equipment coupled to an inverted microscope A single sperm is immobilized and deposited into the oocyte cytoplasm

20 ICSI-utrustning

21 4. Odling - De inseminerade/injicerade oocyterna odlas över natt (6% CO 2, 37 o C, 95% RH, ph ) - Dag 1 fm: inspektion av äggen för normal fertilisering (17-20 h): 2 pronuklei (+ 2 polkroppar; ca 60-70%), sortering, byte av medium - Dag 1 em: inspektion och sortering av de normalt befruktade som delat sig till 2-cellsstadiet (early cleavage, h) - Ytterligare odling 1-5 dagar (byte av odlingsmedium) - Vanligast är odling 2-3 dygn efter insemination/injektion (motsvarar 4-10 blastomerer) - Få kliniker odlar rutinmässigt till blastocyststadiet (dag 5-6) - selektion av embryon med bäst implantationspotential? - nackdelar: kostsamt, höga krav på odlingsförhållanden, frysning/tining svårare

22 Handling of gametes/embryos Gametes/embryos are cultured in petridishes with specific IVFculture media Spend most of their time in CO 2 -incubators Outside the incubators, handling of gametes/embryos is always performed in LAF-benches

23 Normal/Abnormal fertilization Normally fertilized oocyte (2PN) 20 h post-insemination Abnormally fertilized oocyte (3PN) 20 h post-insemination

24 Embryo development day 2-3 High quality day-2 embryo with 4 blastomeres High quality day-3 embryo with 8 blastomeres

25 Embryo development day 4-6 Day-4 embryo (morulae; cells), entered into the compaction phase Day-6 embryo (blastocyst); differentiation into an outer trophoblast (T) and the inner cell mass (ICM; embryoblast); fluid-filled space = blastocoel (C)

26 Hatching prior to implantation day 6-7 The blastocyst hatches from its zona pellucida (egg-shell) at day 7 and thereafter (hopefully) implants into the endometrium

27 Assisted Hatching

28 Embryobiopsi inför PGD

29 5. Återföring - Embryotransfer - Dag 2-3 vanligast (4-10 blastomerer) - Selektion av de bästa pre-embryona (scoring), på grundval av embryonas utseende och klyvningshastighet st embryon överförs i Sverige (rekommendation att överföra 1 st; RMC ca 80% SET) - Det utvalda embryot sugs in i mjuk kateter med specifikt transfermedium (lab), läkaren för in katetern i uterus och deponerar embryot (ultraljudsguidning) - Hela proceduren tar oftast bara några minuter; vila 10 min innan hemgång - Lutealstöd i form av progesteron (vagitorier) ges för att förstärka corpus luteum funktionen - ökar endometriets receptivitet och fortgåendet av en eventuell graviditet

30 Embryotransfer Most often performed at day 2-3 (4-8 blastomeres) Abdominal ultrasound A soft catheter, usually containing one embryo, is introduced through the cervix into the uterine cavity

31 Klassiska morfologiparametrar Scoring Fragmentering Klyvningshastighet Jämnstora blastomerer Blastomerernas form Cytoplasmans utseende Blastomerexpansion Zona pellucidas utseende Synliga mononukleära blastomerer Storlek/morfologi av pronuklei

32 Fragmentering

33 Utvecklings/klyvningshastighet

34 Jämnstora blastomerer

35 Blastomerernas form

36 Cytoplasmans utseende

37 Blastomerexpansion

38 Zona pellucidas utseende

39 Synliga mononukleära blastomerer

40 Storlek/morfologi av pronuklei

41 Storlek/morfologi av pronuklei

42 6. Nedfrysning av embryon - Övertaliga embryon av god kvalitet fryses i strån i ca 50% av de fullständiga behandlingarna - Problem vid nedfrysning av levande material: intracellulär isbildning och osmotiska förändringar - Princip: H 2 O i cellerna ersätts stegvis med en sk cryoprotektant - Specifik programmerbar frysutrustning - Lagring i tankar med flytande kväve (N 2 liq, -196 o C); - Upptining Frys ET: oftast i sk naturlig cykel - LH-peak registreras med urinsticka, tining+återläggning 3 dagar efter LH-peak (om dag 2 embryon) - patienten slipper det jobbiga stimuleringsförfarandet - sparar pengar - Hos patienter med oregelbunden mens görs en sk stimulerad/subst cykel - Cryoprotektanten ersätts stegvis med H 2 O överföring till odlingsmedium - ET sker 1-3 timmar efter tining - Ca 80% av embryona överlever

43 Kryopreservation Permeabla kryoprotektanter Undvika intracellulär isbildning Dimetylsulfoxid (DMSO) Propandiol (PrOH) Etylenglykol (EG) Non-permeabla kryoprotektanter Reglera ändringar i osmotiskt tryck Sukros

44 Kryopreservation

45 DE VIKTIGASTE PARAMETRARNA SOM PÅVERKAR IVF-RESULTATEN Kvinnans ålder > 38 år sjunker grav.frekvensen dramatiskt Antalet embryon återförda? - Kvaliteten på de återförda embryona Endometriets receptivitet

46 RESULTAT - SVERIGE : IVF-behandlingar i Sverige (11518 Danmark) IVF-behandlingar per miljon invånare (2128 Danmark) - IVF-barn utgjorde 2,9% av alla födda barn (4,2% Danmark) - 16 IVF-kliniker (10 privata, 6 offentliga) idag; Linköping (1), Malmö (3), Göteborg (3), Örebro (1), Stockholm (4), Uppsala (2), Falun (1), Umeå (1) Graviditeter/förlossningar per embryoåterföring IVF 33,5% 26,4% ICSI 29,6% 23,5% FRET 25,4% 18,5% Fördelning enkelbörd/flerbörd färska resp fryscykler Enkelbörd 94,3% (1912 st) 90,4% (450 st) Tvillingbörd 5,6% (114 st) 9,4% (47 st) Trillingbörd 0,0% (1 st) 0,2% (1 st)

47 RESULTAT RMC 2006 Färska cykler IVF ICSI Ägguttagningar (OPU) Embryoåterföringar (ET) Embryon per ET 1,22 1,29 Pos hcg per ET 45,0% 39,9% Klin grav per ET 37,7% 34,8% Förlossningar per ET 31,8% 30,9% Frys/tiningscykler Embryoåterföringar 156 Embryon per ET 1,19 Pos hcg per ET 32,1% Klin grav per ET 27,6% Förlossningar per ET 22,4% Totalt (IVF+ICSI)

48 RISKER MED IVF Överstimulering (OHSS) - av hormonbehandlingen, - ca 10% mild variant, ej behandlingskrävande - 1-3% behandlingskrävande: stora ovariecystor, vätska i buken och bröstet respirations/njurproblem, koagulationsdefekter risken minskas bl a genom att stimuleringen bryts, mindre dos av hcg ges, ingen ET utförs (graviditet ökar risken) Mkt liten risk för blödning/ infektion i samband med ägguttaget Flerbörd: ca 20-25% ökad risk för prematurfödsel (lägre födelsevikt) --> förlossningskomplikationer/utvecklingsstör ningar???? Andel SET 70-80% idag Enkelbörd: Ökad risk för prematuritet och låg födelsevikt Inga betydande skillnader mellan IVF-barn och vanliga barn vad gäller missbildningar, utvecklingsstörningar eller kromosomrubbningar Viss risk för överföring av defekta gener i Y-kromosomen (ex DAZ, AZF) vid ICSI Imprinting defekter?

49 SAMMANFATTNING - RISKER De allra flesta barn som föds efter IVF är friska och de absoluta riskerna för IVF-barn är små Den största risken utgörs av flerbörd, men frekvensen flerbörd kommer att reduceras i takt med att allt fler återföringar görs med enbart ett embryo

50 LAGAR OCH REKOMMENDATIONER Provtagning av HIV, HTLV, hepatit B+C, och syfilis på alla patienter som genomgår ART Insemination: parterna gifta, sambo, skriftligt samtycke av mannen AID: endast med frusen sperma (6 mån karantän); barn uppkomna efter AID (gametdonation) har rätt att veta donatorns identitet vid 18 år; givare ej lämplig att vara äldre än 50 år, ej upphov till fler än 6 barn Kvinnan < 43år (rekommendation < 38 år) och mannen < 55 år vid IVF Äggdonation och spermiedonation tillåten i samband med IVF fr om 2003, dock är embryodonation och surrogatmoderskap (befruktade embryon införs i annan kvinnas uterus) förbjudet; jfr t ex Finland

51 LAGAR OCH REKOMMENDATIONER (forts) Insemination eller IVF med donerade spermier tillåten på lesbiska par from juli 2005 Frysning av embryon max 5 år Gameterna, eller av dessa uppkomna embryon, får ej utsättas för försök innan återföring till kvinnan Återläggning av 1 embryo vid ET rekommenderas utvecklingen går mot strikt överföring av endast 1 embryo

52 FRÅGOR? RMC/KKs hemsida:

Minskar möjligheten för en framgångsrik IVFbehandling

Minskar möjligheten för en framgångsrik IVFbehandling Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst den 30 oktober 2012. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten

Läs mer

Mitokondriebyte vid allvarlig ärftlig sjukdom etiska aspekter

Mitokondriebyte vid allvarlig ärftlig sjukdom etiska aspekter Mitokondriebyte vid allvarlig ärftlig sjukdom etiska aspekter Rapport av Statens medicinsk-etiska råd Stockholm 2013 Smer rapport 2013:2 Smer rapport 2013:2. Mitokondriebyte vid allvarlig ärftlig sjukdom

Läs mer

TEMA: BARNLÄNGTAN. Magasin. Flera vägar till föräldraskap GRATIS TIDNNG N 6 2013. Tvillingarna Nora och Salina blev en dubbel överraskning

TEMA: BARNLÄNGTAN. Magasin. Flera vägar till föräldraskap GRATIS TIDNNG N 6 2013. Tvillingarna Nora och Salina blev en dubbel överraskning N 6 2013 Magasin GRATIS TIDNNG Tvillingarna Nora och Salina blev en dubbel överraskning TEMA: BARNLÄNGTAN Flera vägar till föräldraskap SKÖNHET Glittrande ögon HÄLSOPROFILEN Emma Hamberg ONT I RYGGEN Hantera

Läs mer

OM DETTA VILL DE INTE TALA. En rapport om utnyttjandet av genmanipulerade djur i Sverige och lite om kloning och xenotransplantation

OM DETTA VILL DE INTE TALA. En rapport om utnyttjandet av genmanipulerade djur i Sverige och lite om kloning och xenotransplantation OM DETTA VILL DE INTE TALA En rapport om utnyttjandet av genmanipulerade djur i Sverige och lite om kloning och xenotransplantation Om detta vill de inte tala En rapport om utnyttjandet av genmanipulerade

Läs mer

5 SFOGs ekonomi Jan Rydnert. 6 SFOGs förslag på ändrad folkbokföringslag. 8 Ledighet under graviditet. 11 Platsannons

5 SFOGs ekonomi Jan Rydnert. 6 SFOGs förslag på ändrad folkbokföringslag. 8 Ledighet under graviditet. 11 Platsannons MEDLEMSBLADET Ansvarig utgivare: Inger Sundström-Poromaa tel: 090-785 34 61 Layout: Marie-Louise Schyberg Adress: SFOG-kansliet, Box 738, 101 35 Stockholm Besöksadress: Klara Östra Kyrkogata 12 (LRF) tel:

Läs mer

RUTINMÄSSIGT UNDER GRAVIDITET FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

RUTINMÄSSIGT UNDER GRAVIDITET FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING RUTINMÄSSIGT ULTRALJUD UNDER GRAVIDITET FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING DENNA BROSCHYR ÄR UTGIVEN AV SBU FÖRFATTARE: GUN LEANDER FORM: TYPOFORM FOTON: THINKSTOCK SID 1,

Läs mer

STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11

STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11 STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11 INTRODUKTION 3 HANDLÄGGNING VID MISSTÄNKT/SÄKERSTÄLLD STI 4 REKOMMENDERAD PROVTAGNING 5 GENITALT SÅR 6 SEXUALANAMNES - LATHUND 7 SMITTSKYDDSLAGEN 8 GONORRÉ 9 KLAMYDIA

Läs mer

Rätten till barn en klassfråga?

Rätten till barn en klassfråga? av Annica Lindberg Rätten till barn en klassfråga? Många människor är idag ofrivilligt barnlösa och behöver hjälp för att bli föräldrar, genom så kallad IVF *. Trots landstingsfinansierade försök blir

Läs mer

RenaRumNr 5 2014. Vävnadsinrättningar MÅNADS TEMA BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN

RenaRumNr 5 2014. Vävnadsinrättningar MÅNADS TEMA BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN RenaRumNr 5 2014 BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN MÅNADS TEMA Vävnadsinrättningar PERFECT CARE WITH PERFECT AIR Nytt förtroende för Avidicare AB Avidicare AB fick förtroendet att leverera 42 stycken

Läs mer

Endometrios hos unga kvinnor. Endometriosis in Young Women. - experiences of school health service

Endometrios hos unga kvinnor. Endometriosis in Young Women. - experiences of school health service Endometrios hos unga kvinnor - upplevelser av skolhälsovården Endometriosis in Young Women - experiences of school health service Examensarbete inom huvudområdet omvårdnad Avancerad nivå 15 Högskolepoäng

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom 2 Diagnos 9 Så ställs diagnosen Två grupper 3 Behandling 11 Tålamodskrävande

Läs mer

Förlossning och förlossningsproblem samt vård av kattungar och katthona post partum

Förlossning och förlossningsproblem samt vård av kattungar och katthona post partum Förlossning och förlossningsproblem samt vård av kattungar och katthona post partum Parturition, problems during parturition and care of kittens and queen postpartum Sandra Wester och Nina Strömbom Sveriges

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL?

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? 5 2 Diagnos 7 Vilka symtom är vanliga vid ALL? 7 Allmänna

Läs mer

Fosterdiagnostik - information till gravida

Fosterdiagnostik - information till gravida Fosterdiagnostik - information till gravida I detta häfte hittar du det man behöver veta för att kunna ta ställning till om du vill nyttja vårt erbjudande om fosterdiagnostik eller inte. Fosterdiagnostik

Läs mer

Da Vinci kirurgisystem

Da Vinci kirurgisystem Da Vinci kirurgisystem Danderyds sjukhus Robotteknologin da Vinci gör det möjligt för kirurger att operera med högre precision som gör ingreppen säkrare och medför snabbare återhämtning för patienten jämfört

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR CERVIXDYSPLASI

VÅRDPROGRAM FÖR CERVIXDYSPLASI VÅRDPROGRAM FÖR CERVIXDYSPLASI Umeå 2012 www.rccnorr.se Beställningsadress: Regionalt Cancercentrum Norr Norrlands universitetssjukhus 901 85 UMEÅ 090-785 19 90 Regionalt Cancercentrum Norr, Umeå 2012

Läs mer

STI-kompendium. för läkarstuderande. 6:e reviderade upplagan

STI-kompendium. för läkarstuderande. 6:e reviderade upplagan STI-kompendium 2012 för läkarstuderande 6:e reviderade upplagan Kompendium i STI och hiv för läkarstuderande Förord Juni 2012 Sektionen för venereologi inom SSDV Svenska Sällskapet för Dermatologi och

Läs mer

kvinna 40+ Renée Nyberg ett hälsosamt hjärta. Finns i dagligvaruhandeln. Svensk mat Prioritera rätt Emma Wiklund om livet efter 40

kvinna 40+ Renée Nyberg ett hälsosamt hjärta. Finns i dagligvaruhandeln. Svensk mat Prioritera rätt Emma Wiklund om livet efter 40 kvinna 40+ februari 2011 Svensk mat rena hälsokosten Prioritera rätt minska stressen Emma Wiklund Min hud behöver lite extra kärlek och omvårdnad. Renée Nyberg om livet efter 40 Weekendresor vi har guiden

Läs mer

Downs syndrom medicinskt vårdprogram - 0-18 år. 21 mars 2013

Downs syndrom medicinskt vårdprogram - 0-18 år. 21 mars 2013 Downs syndrom medicinskt vårdprogram - 0-18 år 21 mars 2013 2:a revidering 26 augusti 2013 3:a revidering 21 februari 2014 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Historik... 4 Genetik... 4 Epidemiologi...

Läs mer

KLONING AV DJUR VARFÖR OCH HUR?

KLONING AV DJUR VARFÖR OCH HUR? KLONING AV DJUR VARFÖR OCH HUR? Populär- och tvärvetenskaplig konferens den 1 oktober 2003 i Riksdagens andrakammarsal Gentekniknämnden är ett rådgivande organ som bland sina uppgifter räknar den tredje

Läs mer

frågor och svar om klamydia.

frågor och svar om klamydia. 29 frågor och svar om klamydia. En informationsskrift från Socialstyrelsen och RFSU. Bakgrund Klamydiainfektion bland ungdomar och unga vuxna har ökat under de senaste åren. De flesta unga människor har

Läs mer

Så ska endometrios bli lättare att upptäcka

Så ska endometrios bli lättare att upptäcka 2015-06-05 Så ska endometrios bli lättare att upptäcka Forskning & Framsteg Till vänster: Smärtan i underlivet. En röntgenbild tagen av livmodern framifrån avslöjar att äggledarna på båda sidorna är igensatta.

Läs mer

Att ge en njure. en informationsbroschyr om njurdonation

Att ge en njure. en informationsbroschyr om njurdonation Att ge en njure en informationsbroschyr om njurdonation Utarbetad av Annette Lennerling, med dr, patientkoordinator i samråd med Gunnela Nordén, docent, överläkare, Ulla-Maj Andersson leg sjuksköterska,

Läs mer

Få kroppen att laga sig själv

Få kroppen att laga sig själv FÖRSÄKRING Få kroppen att laga sig själv En satsning från AFA Försäkring på forskning i regenerativ medicin Regenerativ medicin ett viktigt verktyg i framtidens sjukvård AFA Försäkring ger trygghet och

Läs mer

Få kroppen att laga sig själv

Få kroppen att laga sig själv FÖRSÄKRING Få kroppen att laga sig själv En satsning från AFA Försäkring på forskning i regenerativ medicin Regenerativ medicin ett viktigt verktyg i framtidens sjukvård AFA Försäkring ger trygghet och

Läs mer

Myter och fakta om p-piller

Myter och fakta om p-piller Myter och fakta om p-piller Myter och fakta om p-piller Det lever tyvärr kvar en hel del myter sedan det allra första p-pillret kom. Bayer vill med denna broschyr ta död på några myter och istället ge

Läs mer

Introduktion. och att det vid resor kan vara krångligt. Men med läkemedlet Metadon får man möjlighet att bygga upp sitt liv utan heroin.

Introduktion. och att det vid resor kan vara krångligt. Men med läkemedlet Metadon får man möjlighet att bygga upp sitt liv utan heroin. Metadonhandboken Metadonhandboken Harm Reduction Skadereducering har humanistisk värdegrund: Brukarens val att använda narkotika accepteras som en realitet. Inget moraliskt omdöme fälls, varken i syfte

Läs mer

Indikation för värkstimulering med oxytocin under aktiv förlossning

Indikation för värkstimulering med oxytocin under aktiv förlossning Indikation för värkstimulering med oxytocin under aktiv förlossning Sammanfattning Frågeställning: Under vilka förutsättningar är det relevant att erbjuda värkstimulering med oxytocin under aktiv förlossning

Läs mer