ASSISTERAD BEFRUKTNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ASSISTERAD BEFRUKTNING"

Transkript

1 ASSISTERAD BEFRUKTNING - EN ÖVERSIKT Stefan Zalavary, Med Dr, Lab ansv, RMC/KK

2 INFERTILITET (ofrivillig barnlöshet) Oförmåga av kvinna, man eller par att reproducera sig (frambringa ett levande barn) Definitioner WHO ofrivillig barnlöshet i 24 mån Utredningen startas efter 1 år Primär/sekundär infertilitet Incidens 10-15% av alla par Ca par i Sverige

3 INFERTILITET Varför så vanligt? Senarelagd familjebildning; kvinnan ofta > 30 år innan första försöket till graviditet Ökad exponering av yttre miljöfaktorer Ökning av sexuellt överförbara sjukdomar, t ex klamydia?! Fetma; BMI ökar

4 INFERTILITETSUTREDNINGEN Samtal med mannen och kvinnan: ex gällande infertilitetens duration, sexuella bekymmer, sjukdomar (genetiska), över/undervikt, exposition av toxiska ämnen, rökning/snusning, alkoholvanor mm Undersökning av kvinnan: cykelmönster (provtagning av t ex prolaktin, progesteron, FSH, LH), gynundersökning (ultraljud) av ovarier, uterus och äggledare Undersökning av mannen: Spermaprov 1-2 st; profil av viktigaste spermaparametrarna (antal/konc, rörlighet, morfologi, tecken på infektion, spermieantikroppar) Fördjupad analys om t ex få/inga spermier i ejakulatet: endokrina orsaker, genetiska (Klinefelter; 47XXY); testisbiopsi

5 ORSAKER TILL INFERTILITET Tubarskada - hinder i äggledarna Endometrios - slemhinnan har kommit ut i buken och satt sig runt äggledarna eller äggstockarna; inflammatorisk reaktion PCO - Polycystiskt Ovariesyndrom; förstorade ovarier med många små folliklar, ovulationsstörningar pga ändrad hormonbalans, androgena symptom, ofta övervikt Cervixfaktor - t ex störningar i cervixsekretets sammansättning Anovulation/ovulationsstörningar -ofta hormonstörningar Manlig faktor störd spermiebildning, defekt spermietransport, nedsatt kvalitet Oförklarad infertilitet - Ingen orsak kan påvisas

6 Aspermi/Azoospermi Pre-testikulär Testikulär Post-testikulär azoospermi (non-obstruktiv) azoospermi azoospermi Obstruktiv Dysfunktionell azoospermi aspermi/ Hypogonadotrop Kryptorkism azoospermi Hypogonadism Malign sjukdom - Kirurgi Kongenital Förvärvad Erektil dysfunktion - Kemoterapi CF/CBAVD - Epididymit Anejakulation - Strålbehandling - Lokalt trauma Retrograd ejakulation Lokalt trauma - Bäckenkirurgi - Spinal lesion Orkit - Sterilisering - Perifer neuropati Avvikande krom.uppsättn - Okänd genes Okänd genes

7 ART: HISTORIK OCH METODIK - Metoder för att temporärt öka fekunditeten (fruktsamheten) och som innebär moment av gamethantering - Kort historik: Inseminationer finns dokumenterade långt tillbaka i historien 1968 läkaren och laparoskopi experten Patrick Steptoe börjar samarbeta med cellbiologen Robert Edwards (England) 1972 första embryoåterföringen utförs 1976 första graviditeten (ektopisk; stim cykel, hmg) 1978 Första IVF-barnet Louise Brown föds i Oldham, England (naturlig cykel)

8 ART: HISTORIK OCH METODIK (forts) 1980-talet; utveckling av superovulationsmetodik 1982 Första IVF-barnet föds i Sverige (Sahlgrenska, Göteborg) 1984 Första Frysta IVF-barnet föds i Australien 1986 IVF påbörjas i Linköping 1992 Första ICSI-barnet föds (1994 i Sverige) 1994 Första frysgraviditeterna i Linköping 1997 ICSI påbörjas i Linköping, e IVF-barnet Linköping; ca 1200 barn idag

9 ART: HISTORIK OCH METODIK (forts) ART innefattar ej ren hormonstimulering (COH; controlled ovarian hyperstimulation) Exempel på de vanligaste teknikerna: AID/AIH (artificial insemination donor/husband; givar/make insemination) kombineras ofta med COH GIFT (gamete intra fallopian transfer) ägg och spermier deponeras i äggledaren, dvs befruktning in vivo; sällsynt i Sverige ZIFT (zygote intra fallopian transfer) överföring av befruktade ägg till äggledaren; förekommer ej i Sverige IVF (in vitro fertilisering; provrörsbefruktning) ICSI (intracytoplasmatic sperm injection) spermieinjektion i äggets cytoplasma SUZI (subzonal sperm injection) injektion av spermier under zona pellucida; utförs sällan idag

10 IVF-ET (översikt) Oocyter befruktas in vitro och embryon överförs till uterus Ingående moment: 1. Hormonstimulering av äggstockarna 2. Tillvaratagande och preparation av gameter 3. Befruktning av oocyterna 4. Odling av de befruktade oocyterna 5. Återläggande av pre-embryon till uterus 6. Nedfrysning av extra kvalitetsembryon

11 IN VITRO FERTILIZATION (IVF) Stimulation of ovaries Gamete collection and preparation Fertilization Culture of embryos Embryotransfer Supernumerary embryo cryopreservation

12 1. Hormonstimulering Mängder med varianter; vanligast sk långt protokoll Nedreglering med GnRH-agonist (CD1, 21; 2-3 veckor), desensibilisering, naturlig LH-peak hämmas; alt GnRHantagonister till nedreglering Stimulering med rfsh (hmg, human menopausal gonadotrophins) (clomifen; östrogen-receptor antagonist, hämmar neg-feedback) Under stimuleringsförfarandet monitoreras kontinuerligt follikelutvecklingen, endometrietjockleken/utseendet med ultraljud; upprepad analys av serum-östradiol Ovulationsinduktion med hcg (1-2 folliklar > 18 mm)

13 2. Gamethantering (kvinnan) OPU (ovum-pic-up) görs i lokalanestesi (34-38 h post hcg) Nål med tillkopplad transducer förs in transvaginalt utsug av follikelinnehållet till rör Lab.personal identifierar antalet oocyter i mikroskop, tvättar och överför dessa till odlingsmedium inkubator för ekvilibrering innan befruktning Ev avlägsnande av cumulus/corona celler med hyaluronidas (denudering) mognadsgrad av oocyterna MII, MI, Gv

14 Oocyte retrieval (OPU) Ultrasound-guided transvaginal follicle puncture min/patient 12 oocytes/patient

15 2. Gamethantering (mannen) Sperma lämnas i sterilt rör (3 dagars abstinenstid) Syftet med preparationen är att snabbt separera spermierna från seminalplasman och att selektera ut den bästa populationen; spermierna blir också kapaciterade (=befruktningsdugliga) De vanligaste metoderna är sk swim-up och densitetscentrifugering Om utredningen visat på azoospermi (grav oligozoospermi): Upptining av tidigare nedfrysta testikulära spermier erhållna via aspiration (TESA) eller testikelbiopsi (TESE) ett fåtal spermier erhålls befruktningen sker senare alltid via ICSI Upptining av tidigare nedfrysta ejakulerade spermier; t ex patienter som fryst in sperma inför behandling av sjukdom (cancer, RA, ulcerös colit); pat med kraftigt varierande spermaprover; donatorsperma; andra orsaker

16 Preparation of spermatozoa Sperm samples are collected, prepared (removal of seminal plasma, dead sperm, WBC), washed and diluted to appropriate concentration

17 3. Fertilisering (ca h post hcg) - Standard IVF: Bestämd mängd spermier (ca ) tillförs till varje ägg (utförs i mediedroppar täckta av olja i petriskål) - Kort befruktning: de inseminerade äggen flyttas över till nya mediedroppar efter 2-3 timmar (minimerar exposition av ROS från döda spermier till oocyten) - Mikroinjektionstekniker: ICSI vanligast; en spermie selekteras och sugs upp i pipett, införs sedan direkt i oocytens cytoplasma - Indikation för ICSI, t ex vid kraftigt avvikande spermaprov (antal, rörlighet, morfologi) eller vid tidigare misslyckad befruktning med standard IVF teknik; < 1 milj prog rörliga spermier efter preparation - SUZI spermier injiceras i perivitellinområdet, risk för polyspermi - PZD hål görs i zona. p. spermier injiceras nära hålet sämre implantationsförmåga, troligen pga minskad skydd mot yttre substanser

18 Standard IVF -The most biological/natural way to fertilize the oocytes - Each oocyte is mixed with motile sperm - Performed when normal appearance of the sperm sample

19 ICSI- Intracytoplasmic sperm injection Performed with a specific micromanipulation equipment coupled to an inverted microscope A single sperm is immobilized and deposited into the oocyte cytoplasm

20 ICSI-utrustning

21 4. Odling - De inseminerade/injicerade oocyterna odlas över natt (6% CO 2, 37 o C, 95% RH, ph ) - Dag 1 fm: inspektion av äggen för normal fertilisering (17-20 h): 2 pronuklei (+ 2 polkroppar; ca 60-70%), sortering, byte av medium - Dag 1 em: inspektion och sortering av de normalt befruktade som delat sig till 2-cellsstadiet (early cleavage, h) - Ytterligare odling 1-5 dagar (byte av odlingsmedium) - Vanligast är odling 2-3 dygn efter insemination/injektion (motsvarar 4-10 blastomerer) - Få kliniker odlar rutinmässigt till blastocyststadiet (dag 5-6) - selektion av embryon med bäst implantationspotential? - nackdelar: kostsamt, höga krav på odlingsförhållanden, frysning/tining svårare

22 Handling of gametes/embryos Gametes/embryos are cultured in petridishes with specific IVFculture media Spend most of their time in CO 2 -incubators Outside the incubators, handling of gametes/embryos is always performed in LAF-benches

23 Normal/Abnormal fertilization Normally fertilized oocyte (2PN) 20 h post-insemination Abnormally fertilized oocyte (3PN) 20 h post-insemination

24 Embryo development day 2-3 High quality day-2 embryo with 4 blastomeres High quality day-3 embryo with 8 blastomeres

25 Embryo development day 4-6 Day-4 embryo (morulae; cells), entered into the compaction phase Day-6 embryo (blastocyst); differentiation into an outer trophoblast (T) and the inner cell mass (ICM; embryoblast); fluid-filled space = blastocoel (C)

26 Hatching prior to implantation day 6-7 The blastocyst hatches from its zona pellucida (egg-shell) at day 7 and thereafter (hopefully) implants into the endometrium

27 Assisted Hatching

28 Embryobiopsi inför PGD

29 5. Återföring - Embryotransfer - Dag 2-3 vanligast (4-10 blastomerer) - Selektion av de bästa pre-embryona (scoring), på grundval av embryonas utseende och klyvningshastighet st embryon överförs i Sverige (rekommendation att överföra 1 st; RMC ca 80% SET) - Det utvalda embryot sugs in i mjuk kateter med specifikt transfermedium (lab), läkaren för in katetern i uterus och deponerar embryot (ultraljudsguidning) - Hela proceduren tar oftast bara några minuter; vila 10 min innan hemgång - Lutealstöd i form av progesteron (vagitorier) ges för att förstärka corpus luteum funktionen - ökar endometriets receptivitet och fortgåendet av en eventuell graviditet

30 Embryotransfer Most often performed at day 2-3 (4-8 blastomeres) Abdominal ultrasound A soft catheter, usually containing one embryo, is introduced through the cervix into the uterine cavity

31 Klassiska morfologiparametrar Scoring Fragmentering Klyvningshastighet Jämnstora blastomerer Blastomerernas form Cytoplasmans utseende Blastomerexpansion Zona pellucidas utseende Synliga mononukleära blastomerer Storlek/morfologi av pronuklei

32 Fragmentering

33 Utvecklings/klyvningshastighet

34 Jämnstora blastomerer

35 Blastomerernas form

36 Cytoplasmans utseende

37 Blastomerexpansion

38 Zona pellucidas utseende

39 Synliga mononukleära blastomerer

40 Storlek/morfologi av pronuklei

41 Storlek/morfologi av pronuklei

42 6. Nedfrysning av embryon - Övertaliga embryon av god kvalitet fryses i strån i ca 50% av de fullständiga behandlingarna - Problem vid nedfrysning av levande material: intracellulär isbildning och osmotiska förändringar - Princip: H 2 O i cellerna ersätts stegvis med en sk cryoprotektant - Specifik programmerbar frysutrustning - Lagring i tankar med flytande kväve (N 2 liq, -196 o C); - Upptining Frys ET: oftast i sk naturlig cykel - LH-peak registreras med urinsticka, tining+återläggning 3 dagar efter LH-peak (om dag 2 embryon) - patienten slipper det jobbiga stimuleringsförfarandet - sparar pengar - Hos patienter med oregelbunden mens görs en sk stimulerad/subst cykel - Cryoprotektanten ersätts stegvis med H 2 O överföring till odlingsmedium - ET sker 1-3 timmar efter tining - Ca 80% av embryona överlever

43 Kryopreservation Permeabla kryoprotektanter Undvika intracellulär isbildning Dimetylsulfoxid (DMSO) Propandiol (PrOH) Etylenglykol (EG) Non-permeabla kryoprotektanter Reglera ändringar i osmotiskt tryck Sukros

44 Kryopreservation

45 DE VIKTIGASTE PARAMETRARNA SOM PÅVERKAR IVF-RESULTATEN Kvinnans ålder > 38 år sjunker grav.frekvensen dramatiskt Antalet embryon återförda? - Kvaliteten på de återförda embryona Endometriets receptivitet

46 RESULTAT - SVERIGE : IVF-behandlingar i Sverige (11518 Danmark) IVF-behandlingar per miljon invånare (2128 Danmark) - IVF-barn utgjorde 2,9% av alla födda barn (4,2% Danmark) - 16 IVF-kliniker (10 privata, 6 offentliga) idag; Linköping (1), Malmö (3), Göteborg (3), Örebro (1), Stockholm (4), Uppsala (2), Falun (1), Umeå (1) Graviditeter/förlossningar per embryoåterföring IVF 33,5% 26,4% ICSI 29,6% 23,5% FRET 25,4% 18,5% Fördelning enkelbörd/flerbörd färska resp fryscykler Enkelbörd 94,3% (1912 st) 90,4% (450 st) Tvillingbörd 5,6% (114 st) 9,4% (47 st) Trillingbörd 0,0% (1 st) 0,2% (1 st)

47 RESULTAT RMC 2006 Färska cykler IVF ICSI Ägguttagningar (OPU) Embryoåterföringar (ET) Embryon per ET 1,22 1,29 Pos hcg per ET 45,0% 39,9% Klin grav per ET 37,7% 34,8% Förlossningar per ET 31,8% 30,9% Frys/tiningscykler Embryoåterföringar 156 Embryon per ET 1,19 Pos hcg per ET 32,1% Klin grav per ET 27,6% Förlossningar per ET 22,4% Totalt (IVF+ICSI)

48 RISKER MED IVF Överstimulering (OHSS) - av hormonbehandlingen, - ca 10% mild variant, ej behandlingskrävande - 1-3% behandlingskrävande: stora ovariecystor, vätska i buken och bröstet respirations/njurproblem, koagulationsdefekter risken minskas bl a genom att stimuleringen bryts, mindre dos av hcg ges, ingen ET utförs (graviditet ökar risken) Mkt liten risk för blödning/ infektion i samband med ägguttaget Flerbörd: ca 20-25% ökad risk för prematurfödsel (lägre födelsevikt) --> förlossningskomplikationer/utvecklingsstör ningar???? Andel SET 70-80% idag Enkelbörd: Ökad risk för prematuritet och låg födelsevikt Inga betydande skillnader mellan IVF-barn och vanliga barn vad gäller missbildningar, utvecklingsstörningar eller kromosomrubbningar Viss risk för överföring av defekta gener i Y-kromosomen (ex DAZ, AZF) vid ICSI Imprinting defekter?

49 SAMMANFATTNING - RISKER De allra flesta barn som föds efter IVF är friska och de absoluta riskerna för IVF-barn är små Den största risken utgörs av flerbörd, men frekvensen flerbörd kommer att reduceras i takt med att allt fler återföringar görs med enbart ett embryo

50 LAGAR OCH REKOMMENDATIONER Provtagning av HIV, HTLV, hepatit B+C, och syfilis på alla patienter som genomgår ART Insemination: parterna gifta, sambo, skriftligt samtycke av mannen AID: endast med frusen sperma (6 mån karantän); barn uppkomna efter AID (gametdonation) har rätt att veta donatorns identitet vid 18 år; givare ej lämplig att vara äldre än 50 år, ej upphov till fler än 6 barn Kvinnan < 43år (rekommendation < 38 år) och mannen < 55 år vid IVF Äggdonation och spermiedonation tillåten i samband med IVF fr om 2003, dock är embryodonation och surrogatmoderskap (befruktade embryon införs i annan kvinnas uterus) förbjudet; jfr t ex Finland

51 LAGAR OCH REKOMMENDATIONER (forts) Insemination eller IVF med donerade spermier tillåten på lesbiska par from juli 2005 Frysning av embryon max 5 år Gameterna, eller av dessa uppkomna embryon, får ej utsättas för försök innan återföring till kvinnan Återläggning av 1 embryo vid ET rekommenderas utvecklingen går mot strikt överföring av endast 1 embryo

52 FRÅGOR? RMC/KKs hemsida:

Ofrivillig barnlöshet Möjligheter: medicinska/juridiska

Ofrivillig barnlöshet Möjligheter: medicinska/juridiska Ofrivillig barnlöshet Möjligheter: medicinska/juridiska 20 april 2012 Claes Gottlieb IVF-gruppen vid Sophiahemmet Ofrivillig barnlöshet 15 % av alla par som vill ha barn Kvinnan 30% Mannen 30% Båda 30%

Läs mer

Resultat trender öppna jämförelser

Resultat trender öppna jämförelser Assisterad befruktning i Sverige Resultat trender öppna jämförelser Årsrapport skapad 2014 Gäller behandlingar utförda 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ordlista 4 3 Allmänt 5 Tabell 1a. Antal

Läs mer

Boken till paret. om ofrivillig barnlöshet och behandling

Boken till paret. om ofrivillig barnlöshet och behandling Boken till paret om ofrivillig barnlöshet och behandling Denna informationsbroschyr ingår som en del i MSDs service till patienter och personal inom ofrivillig barnlöshet och är framtagen och faktagranskad

Läs mer

Övergripande 1. Antal startade cykler per klinik och cykeltyp

Övergripande 1. Antal startade cykler per klinik och cykeltyp Övergripande 1. startade cykler klinik och cykeltyp 2. IVF-behandlingar, graviditeter och behandlingstyp Färska cykler 3. startad cykel, OPU och ET, samt metod och moders ålder 4. startad cykel,samt metod

Läs mer

Regionala riktlinjer för assisterad befruktning

Regionala riktlinjer för assisterad befruktning Regionala riktlinjer för assisterad befruktning Faktaansvarig: Överläkare Britt Friberg Reproduktionsmedicinskt Centrum Skånes universitetssjukvård 2014-01-13 Förord Vid offentligt finansierad assisterad

Läs mer

PROVRÖRSBEFRUKTNING SÅ HÄR GÅR DET TILL

PROVRÖRSBEFRUKTNING SÅ HÄR GÅR DET TILL PROVRÖRSBEFRUKTNING SÅ HÄR GÅR DET TILL En provrörsbefruktning (IVF, in vitrofertilisering) börjar med att kvinnans egna hormoner nedregleras, för att bättre kunna kontrollera ägglossningen och tidpunkten

Läs mer

Årsrapport 2015. gäller behandlingar utförda 2013. Resultat trender öppna jämförelser

Årsrapport 2015. gäller behandlingar utförda 2013. Resultat trender öppna jämförelser Årsrapport 2015 gäller behandlingar utförda 2013 Resultat trender öppna jämförelser Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Ordlista 5 3 Allmänt 6 Tabell 1a. Antal startade IVF-behandlingar per klinik. Egna

Läs mer

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning 1

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning 1 REKOMMENDATION 2016-05-19 Bilaga 1 Vårt dnr: 16/01938 1 (7) Avdelningen för vård och omsorg Åsa Sandgren Åkerman Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad

Läs mer

Övergripande 1. Antal cykler med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagarcykler) samt spermiedonation IVF (mottagarcykler) och AID

Övergripande 1. Antal cykler med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagarcykler) samt spermiedonation IVF (mottagarcykler) och AID Donerade gameter Övergripande 1. Antal med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagar) samt spermiedonation IVF (mottagar) och AID Egen äggfrys 2. Utfall bland med egen äggfrys per kvinnans ålder

Läs mer

OFRIVILLIG BARNLÖSHET. - utredning och behandling. Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus

OFRIVILLIG BARNLÖSHET. - utredning och behandling. Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus OFRIVILLIG BARNLÖSHET - utredning och behandling Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus I Sverige är nästan en halv miljon män ni s kor i fertil ålder ofrivilligt barnlösa. Det innebär

Läs mer

Infertilitetsutredning

Infertilitetsutredning Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Infertilitetsutredning 1(5) kvinnokliniken i Infertilitetsutredning Infertilitet, ofrivillig barnlöshet, är vanligt och förekommer i 10-15 % av alla parförhållanden.

Läs mer

Övergripande 1. Antal cykler med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagarcykler) samt spermiedonation IVF (mottagarcykler)

Övergripande 1. Antal cykler med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagarcykler) samt spermiedonation IVF (mottagarcykler) Donerade gameter Övergripande 1. Antal med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagar) samt spermiedonation IVF (mottagar) Egen äggfrys 2. Utfall bland med egen äggfrys per kvinnans ålder 3. Utfall

Läs mer

bioscience explained Vol 4 No 1 Kersti Lundin Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg

bioscience explained Vol 4 No 1 Kersti Lundin Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg Kersti Lundin Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg Provrörsbefruktning Var står vi nu? Historik (b) (a) Write the plant s name in pencil on the cover Fig 1. (a) Bilden

Läs mer

Assisterad befruktning. Gemensamma regler och grundkrav för IVF i Sydöstra sjukvårdsregionen

Assisterad befruktning. Gemensamma regler och grundkrav för IVF i Sydöstra sjukvårdsregionen grundkrav för IVF i Sydöstra Verksamhetscheferna för kvinnosjukvård 2015-01-23 2017-04-01 i sydöstra Assisterad befruktning. Gemensamma regler och grundkrav för IVF i Sydöstra Regler för offentligt finansierad

Läs mer

Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen

Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Infertilitetsutredning 1(5) kvinnokliniken i Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen Infertilitet, ofrivillig barnlöshet, är vanligt

Läs mer

Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor

Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor I cirka 10 procent av ofrivilligt barnlösa parförhållanden finner man ingen orsak till ofruktsamhet så kallad oförklarad barnlöshet. Där orsaken till barnlösheten

Läs mer

Vårdprogram avseende regler för infertilitetsutredning och behandling för Norra sjukvårdsregionen

Vårdprogram avseende regler för infertilitetsutredning och behandling för Norra sjukvårdsregionen Fastställd i Förbundsdirektionen 2015-12-01 129 NRF Dnr 111/14 Vårdprogram avseende regler för infertilitetsutredning och behandling för Norra sjukvårdsregionen 2015-09-22 Sida 2 av 8 1 Innehåll 2 Vårdprogram

Läs mer

Öppna jämförelser. 1. Förlossningar per embryotransfer per klinik och kvinnans ålder. 2. Förlossningar per startad cykel per klinik och kvinnans ålder

Öppna jämförelser. 1. Förlossningar per embryotransfer per klinik och kvinnans ålder. 2. Förlossningar per startad cykel per klinik och kvinnans ålder Öppna jämförelser 1. Förlossningar per embryotransfer per klinik och kvinnans ålder 2. Förlossningar per startad cykel per klinik och kvinnans ålder 3. SET/DET per klinik och kvinnans ålder 4. Flerbördsfrekvens

Läs mer

Regional riktlinje för assisterad befruktning

Regional riktlinje för assisterad befruktning Regional riktlinje för assisterad befruktning Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna är fastställda

Läs mer

Bilaga 3. Assisterad befruktning 2006 Assisted reproduction Results of treatment 2006

Bilaga 3. Assisterad befruktning 2006 Assisted reproduction Results of treatment 2006 Bilaga 3 Assisterad befruktning 2006 Assisted reproduction Results of treatment 2006 Diagram- och tabellförteckning Diagram Diagrams 1. Antal återföranden av befruktade ägg efter behandlingstyp, 1991 2006

Läs mer

Stockholms PGD-center

Stockholms PGD-center Stockholms PGD-center Karolinska Universitetssjukhuset Stockholms PGD-center 1 2 Stockholms PGD-center Välkommen till Stockholms PGD-center Reproduktionsmedicin Karolinska och Klinisk genetik vid Karolinska

Läs mer

Övergripande 1. Antal cykler med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagarcykler) samt spermiedonation IVF (mottagarcykler)

Övergripande 1. Antal cykler med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagarcykler) samt spermiedonation IVF (mottagarcykler) Donerade gameter Övergripande 1. Antal med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagar) samt spermiedonation IVF (mottagar) Egen äggfrys 2. Utfall bland med egen äggfrys per kvinnans ålder 3. Utfall

Läs mer

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning BESLUTSUNDERLAG 1/4 Ledningsstaben Maria Funk 2016-09-07 Dnr: HSN 2016-363 Hälso- och sjukvårdsnämnden Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad

Läs mer

Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum)

Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum) 1 (3) Ledningsstaben MISSIV Gunvor Rundqvist 2005-03-14 LiÖ 2005-247 Hälso- och sjukvårdsnämnden Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum) Bakgrund RMC startade

Läs mer

Äggfrys - en extra möjlighet

Äggfrys - en extra möjlighet Äggfrys - en extra möjlighet Innehåll Sida framtagen av Nordic IVF Center i te med Merck Serono Broschyr framtagen av Nordic IVF Center i samarbete med Merck Serono. Text av Dr Anna Lena Wennberg och Dr

Läs mer

Fakta om provrörsbefruktning IVF

Fakta om provrörsbefruktning IVF Fakta om provrörsbefruktning IVF Provrörsbefruktning eller IVF (in-vitro fertilisering) är en framgångsrik metod för behandling av barnlöshet, oavsett om orsaken till barnlösheten ligger hos mannen eller

Läs mer

Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen

Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen Kvinnokliniken i Kvinnokliniken gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen Infertilitet, ofrivillig barnlöshet, är vanligt och förekommer i 10-15 % av alla parförhållanden. Orsaken finns hos kvinnan

Läs mer

Riktlinjer för offentligt finansierad fertilitetsutredning och behandling i Norrbotten

Riktlinjer för offentligt finansierad fertilitetsutredning och behandling i Norrbotten Riktlinjer för offentligt finansierad fertilitetsutredning och behandling i Norrbotten Bakgrund In vitrofertilisering (IVF) är en accepterad metod för behandling av ofruktsamhet (infertilitet). Äggdonation

Läs mer

Manlig infertilitet. Katarina Link Reproduktionsmedicinskt centrum, Malmö

Manlig infertilitet. Katarina Link Reproduktionsmedicinskt centrum, Malmö Jävsdeklaration Konsult för Bayer 2011-2012 Deltagare i flertal expertgrupper inom andrologi och föreläser inom andrologi, endokrinologi och transsexualism i regi av ett flertal läkemedelsbolag verksamma

Läs mer

Att längta barn En broschyr till dig som kan behöva hjälp för att få barn

Att längta barn En broschyr till dig som kan behöva hjälp för att få barn Att längta barn En broschyr till dig som kan behöva hjälp för att få barn Informationen i den här broschyren har tagits fram av Assisted Conception Taskforce ACT en internationell grupp som tidigare också

Läs mer

REGIONALT VÅRDPROGRAM INFERTILITET

REGIONALT VÅRDPROGRAM INFERTILITET 1(16) REGIONALT VÅRDPROGRAM INFERTILITET Gemensamma riktlinjer för prioritering, utredning och behandling i Norrlandstingen Norrlandstingens REGIONFÖRBUND September 2012 Medicinskt ansvarig Håkan Lindström

Läs mer

Obligatoriska variabler Manual (gulmarkerat=nytt)

Obligatoriska variabler Manual (gulmarkerat=nytt) Obligatoriska variabler Manual (gulmarkerat=nytt) 2016-09-08 Variabelnamn Klartext Tillåtna värden Förklaring 1. Kvinnans personnummer ÅÅÅÅMMDD-1234 Fullständiga personnumret skall fyllas i, tio siffror.

Läs mer

Robert G. Edwards för utvecklingen av in vitro-fertilisering

Robert G. Edwards för utvecklingen av in vitro-fertilisering PRESSMEDDELANDE 2010-10-04 Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet har idag beslutat att Nobelpriset i Fysiologi eller Medicin år 2010 tilldelas Robert G. Edwards för utvecklingen av in vitro-fertilisering

Läs mer

Skånes universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus Välkomna till enheten för assisterad befruktning vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus Patientinformation äggdonatorer Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon

Läs mer

Att göra barn på sjukhus

Att göra barn på sjukhus Att göra barn på sjukhus Jan Olofsson Överläkare Fertilitetscentrum NUS Även om den kittlande titeln kan leda tankarna till de populära sjukhussåporna i TV, torde beskrivningen Behandlingsmöjligheter vid

Läs mer

Upphandling av in vitro fertilitetsbehandlingar, IVF

Upphandling av in vitro fertilitetsbehandlingar, IVF HSN 2008-09-02 p 4 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-08-07 HSN 0803-0508 Handläggare: Eva Lestner Upphandling av in vitro fertilitetsbehandlingar, IVF Ärendet Förslag

Läs mer

Skånes universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus Välkomna till enheten för assisterad befruktning vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus Patientinformation äggdonatorer Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon

Läs mer

Innehåll. Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling. Snorri Einarsson - Reproduktionsmedicin - Sahlgrenska - snorri.einars@gmail.

Innehåll. Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling. Snorri Einarsson - Reproduktionsmedicin - Sahlgrenska - snorri.einars@gmail. Infertilitet Innehåll Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling Vad kan/skall vi erbjuda? Utredning och behandling Information och förklaringar sex och samlevnad! Stöd något vackert och spännande

Läs mer

Remissvar: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SOU 2014:29

Remissvar: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SOU 2014:29 Till Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SOU 2014:29 Sammanfattande synpunkter I rapportens sammanfattning beskrivs att par som önskar genomgå

Läs mer

Sveriges kommuner och landstings rekommendation om assisterad befruktning

Sveriges kommuner och landstings rekommendation om assisterad befruktning Tjänsteskrivelse Ärende 10 1(1) Regionkontoret Linda Jonsson, utvecklare Hälso- och sjukvårdsutveckling Linda.M.Jonsson@regionhalland.se Datum Diarienummer 2014-11-27 RS140507, HSS140031 Regionstyrelsen

Läs mer

Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning av ny lagstiftning för ensamstående

Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning av ny lagstiftning för ensamstående TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Planeringsenheten Regionsjukvården Datum 2016-09-02 Diarienummer 160435 Landstingsstyrelsen Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning av ny lagstiftning

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 1(1) 2014-12-01 LJ 2014/719. Förvaltningsnamn Avsändare

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 1(1) 2014-12-01 LJ 2014/719. Förvaltningsnamn Avsändare MISSIV 1(1) 2014-12-01 LJ 2014/719 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentligt finansierad assisterad befruktning

Läs mer

Skånes universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus Välkomna till enheten för assisterad befruktning vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus Patientinformation äggmottagare Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon

Läs mer

Skånes universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus Välkomna till enheten för assisterad befruktning vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus Patientinformation äggmottagare Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon

Läs mer

Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Patientinformation IVF-behandling med donatorsperma

Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Patientinformation IVF-behandling med donatorsperma Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö Patientinformation IVF-behandling med donatorsperma Om donation I Sverige är nästan en halv miljon män ni

Läs mer

Infertilitet hos kvinna från bas till behandling

Infertilitet hos kvinna från bas till behandling Infertilitet hos kvinna från bas till behandling Delmål 7 i ST-utbildningen 2015-08-24, Elizabeth Nedstrand Öl MLA RMC KK US VECKAN 2015 Det finns inga intressekonflikter eller jäv att redovisa. Infertilitet

Läs mer

Infertilitetsutredning Gäller för: Kvinnokliniken

Infertilitetsutredning Gäller för: Kvinnokliniken Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Gynekologi, öppenvård Giltig fr.o.m: 2016-11-23 Faktaägare: Tatjana Magnusson, Överläkare Gyn Fastställd av: Maria Lundgren, Verksamhetschef Revisions nr: 1 Gäller

Läs mer

Assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller. Ska behandling få utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhus?

Assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller. Ska behandling få utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhus? Assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller Ska behandling få utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhus? Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan

Läs mer

Frysa dina äggceller?

Frysa dina äggceller? Frysa dina äggceller? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock. Bra att veta. Den här informationen riktar sig till unga flickor som på grund av behandling

Läs mer

Riktlinjer vid assisterad befruktning hos samkönade kvinnliga par

Riktlinjer vid assisterad befruktning hos samkönade kvinnliga par Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-10-15 1 (3) HSN 1509-1116 Handläggare: Carl-Gustaf Elinder Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-11-03, p 7 Riktlinjer vid assisterad befruktning hos

Läs mer

Äldre. Frysa dina ägg? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock.

Äldre. Frysa dina ägg? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock. Äldre Frysa dina ägg? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock. Bra att veta. Den här informationen riktar sig till unga som på grund av behandling mot cancer

Läs mer

Antagande av rekommendation om offentligt finansierad assisterad befruktning

Antagande av rekommendation om offentligt finansierad assisterad befruktning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Carl-Gustaf Elinder TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-08-18 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 4 1 (3) HSN 2016-3352 Antagande av rekommendation om offentligt

Läs mer

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2010 tilldelas

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2010 tilldelas Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2010 tilldelas Robert G. Edwards för utvecklingen av in vitro-fertilisering Robert Edwards belönas med 2010 års Nobelpris för utvecklingen av in vitro-fertilisering

Läs mer

Prediktionsmodell för graviditet vid in vitrofertilisering

Prediktionsmodell för graviditet vid in vitrofertilisering U.U.D.M. Project Report 2008:17 Prediktionsmodell för graviditet vid in vitrofertilisering med ett frys-tinat embryo Elin Södersten Examensarbete i matematisk statistik, 30 hp Handledare: Lars Berglund

Läs mer

Årsrapport Gäller behandlingar startade 2014 RESULTAT TRENDER ÖPPNA JÄMFÖRELSER

Årsrapport Gäller behandlingar startade 2014 RESULTAT TRENDER ÖPPNA JÄMFÖRELSER Årsrapport 2016 Gäller behandlingar startade 2014 RESULTAT TRENDER ÖPPNA JÄMFÖRELSER Vi tar gärna emot synpunketer och förslag så den publika rapporten kan bli ännu bättre. Kontaktuppgifter finns på vår

Läs mer

Årsrapport Gäller behandlingar startade 2015 RESULTAT TRENDER ÖPPNA JÄMFÖRELSER

Årsrapport Gäller behandlingar startade 2015 RESULTAT TRENDER ÖPPNA JÄMFÖRELSER Årsrapport 2017 Gäller behandlingar startade 2015 RESULTAT TRENDER ÖPPNA JÄMFÖRELSER Vi tar gärna emot synpunketer och förslag så den publika rapporten kan bli ännu bättre. Kontaktuppgifter finns på vår

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Fertavid 50 IE/0,5 ml injektionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En injektionsflaska innehåller 50 IE rekombinant follikelstimulerande

Läs mer

Attityder till donation av befruktade ägg i Sverige

Attityder till donation av befruktade ägg i Sverige Supplementary material for Wånggren K et al. Attitudes towards embryo donation in Swedish women and men of reproductive age, Upsala Journal of Medical Sciences, 2013 Uppsala 2011-03-31 Enkätundersökning:

Läs mer

immature oocytes Evaluation of VitriBlast for vitrification of Fatma Gülen Yaldir

immature oocytes Evaluation of VitriBlast for vitrification of Fatma Gülen Yaldir Institutionen för kvinnors och barns hälsa Biomedicinska analytikerprogrammet Examensarbete 30hp, vt 2013 Evaluation of VitriBlast for vitrification of immature oocytes Fatma Gülen Yaldir Handledare: Julius

Läs mer

OFFICIELL STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2008:3. Assisterad befruktning 2005

OFFICIELL STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2008:3. Assisterad befruktning 2005 OFFICIELL STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2008:3 Assisterad befruktning 2005 Assisted reproduction Results of treatment 2005 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Statistik.

Läs mer

Yttrande över rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport. uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden

Yttrande över rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport. uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden MISSIV Sida 1(1) Landstingsdirektörens stab-sek Datum 2014-08-26 Referens Dnr 140358 Landstingsstyrelsen Yttrande över rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer

Läs mer

Meningen med livet Ofrivilligt barnlösas hälsa och livskvalitet

Meningen med livet Ofrivilligt barnlösas hälsa och livskvalitet Meningen med livet Ofrivilligt barnlösas hälsa och livskvalitet Inledning Oavsett vad man tycker att livets mening är, är det tydligt att livet framstår som mindre meningsfullt för den som vill ha, men

Läs mer

Ultraljud i tidig graviditet -BERGLIND ÁRNADÓTTIR -CENTRUM FÖR FOSTERMEDICIN, KAROLINSKA SJUKHUSET STOCKHOLM

Ultraljud i tidig graviditet -BERGLIND ÁRNADÓTTIR -CENTRUM FÖR FOSTERMEDICIN, KAROLINSKA SJUKHUSET STOCKHOLM Ultraljud i tidig graviditet -BERGLIND ÁRNADÓTTIR -CENTRUM FÖR FOSTERMEDICIN, KAROLINSKA SJUKHUSET STOCKHOLM Tidig graviditet ( 12v+6d) Genomsök hela uterus och cx samt adnexa Notera corpus luteum Lokalisation

Läs mer

Nya tider nya möjligheter- MikroTESE

Nya tider nya möjligheter- MikroTESE Nya tider nya möjligheter- MikroTESE SFOG veckan Jönköping, 25 augusti, 2015 Göran Westlander Jag har inget jäv/intressekonflikt att deklarera Infertilitet i Sverige 10-15 % av alla par 30-40% manlig orsak

Läs mer

Validation of KIDScore D3 Basic, a morphokinetic model for improved embryo selection

Validation of KIDScore D3 Basic, a morphokinetic model for improved embryo selection Institutionen för kvinnors och barns hälsa Biomedicinska analytikerprogrammet Examensarbete 15 hp, vt-15 Validation of KIDScore D3 Basic, a morphokinetic model for improved embryo selection Sandra Porath

Läs mer

Store Kongensgade 36-38, 1 tr. 1264 København K Danmark +45 325 733 16

Store Kongensgade 36-38, 1 tr. 1264 København K Danmark +45 325 733 16 Infomaterial Store Kongensgade 36-38, 1 tr. 1264 København K Danmark +45 325 733 16 Innehåll 1. Insemination... 4 1.1. Journalsamtalet... 4 1.2. Själva inseminationen... 5 1.3. Undersökningar... 6 1.3.1.

Läs mer

Tänk att ge andra. människor möjlighet att ge liv. Det måste vara det största och finaste någon kan göra.

Tänk att ge andra. människor möjlighet att ge liv. Det måste vara det största och finaste någon kan göra. Dela med dig av familjelyckan! bli donator Fertilitetsenheten, USÖ 2 Tänk att ge andra människor möjlighet att ge liv. Det måste vara det största och finaste någon kan göra. 3 Det största och finaste någon

Läs mer

GynObstetrik. the33. Reproduktionsendokrinologi och menstruationscykeln. Health Department

GynObstetrik. the33. Reproduktionsendokrinologi och menstruationscykeln. Health Department GynObstetrik Reproduktionsendokrinologi och menstruationscykeln Health Department Innehållsförteckning 1 Reproduktionsendokrinologi..2 Hypotalamus.........2 Hypofysen.. 2 Ovarierna........2 Menstruationscykel.......3

Läs mer

Klinisk Kemisk Diagnostik 15-11-24 Aleksander Giwercman Molekylär Reproduktionsmedicin, och Reproduktionsmedicinskt Centrum Lunds Universitet Malmö

Klinisk Kemisk Diagnostik 15-11-24 Aleksander Giwercman Molekylär Reproduktionsmedicin, och Reproduktionsmedicinskt Centrum Lunds Universitet Malmö Reproduktion Klinisk Kemisk Diagnostik 15-11-24 Aleksander Giwercman Molekylär Reproduktionsmedicin, och Reproduktionsmedicinskt Centrum Lunds Universitet Malmö Patient case Hans och Greta är 39 and 38

Läs mer

Menstruationscykeln kan delas in i fyra övergripande faser: 1. Menstruation 2. Follikelfasen 3. Ovulering 4. Lutealfasen

Menstruationscykeln kan delas in i fyra övergripande faser: 1. Menstruation 2. Follikelfasen 3. Ovulering 4. Lutealfasen Menstruationscykeln I livmodern (uterus) finns livmoderslemhinnan (endometriet). Livmoderslemhinnan behövs för att ett befruktat ägg ska kunna fästa i livmoderväggen och ett embryo utvecklas. Livmoderslemhinnan

Läs mer

Assisterad befruktning ja men var?

Assisterad befruktning ja men var? Assisterad befruktning ja men var? Lägesrapport, augusti 2013 Inledning RFSL och RFSL Stockholms presenterade under Stockholm Pride 2011 rapporten En bättre familjepolitik- lika rätt till assisterad befruktning.

Läs mer

Assisterad befruktning etiska aspekter

Assisterad befruktning etiska aspekter Assisterad befruktning etiska aspekter SMER:s ställningstaganden Socialutskottet 2013-01- 17 Statens Medicinsk- Etiska Råd (SMER) En ledamot från vardera av riksdagspartierna utom SD (som valt att avstå)

Läs mer

Regeringens proposition 1997/98:110

Regeringens proposition 1997/98:110 Regeringens proposition 1997/98:110 Frysförvaring av befruktade ägg Prop. 1997/98:110 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen Stockholm den 5 mars 1998 (Socialdepartementet) Propositionens

Läs mer

Statens Medicinsk-Etiska Råd (Smer)

Statens Medicinsk-Etiska Råd (Smer) Statens Medicinsk-Etiska Råd (Smer) Oberoende kommitté med särskild status, placerad vid Socialdepartementet Rådgivande till riksdag och regering En ledamot från vardera av riksdagspartierna + ordförande

Läs mer

GynObstetrik. Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar. the33. Health Department

GynObstetrik. Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar. the33. Health Department GynObstetrik Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar Health Department Innehållsförteckning 1 Ovulationsrubbningar....2 Amenorré......2 Definition Klassifikation Utredning Orsakar Polycystiskt

Läs mer

Cancer och Fertilitet. Frågor och svar

Cancer och Fertilitet. Frågor och svar Cancer och Fertilitet Frågor och svar Innehållsförteckning sid. 3. Inledning 4. Hur påverkas möjligheterna att få barn efter cancerbehandling? 5. Vilka metoder finns för att bevara fertilitet? 7. Hur styrs

Läs mer

Välkommen till Stork IVF Klinik A/S

Välkommen till Stork IVF Klinik A/S Välkommen till Stork IVF Klinik A/S - En fertilitetsklinik utan väntetid. Vi erbjuder alla former av fertilitetsbehandling under trygga och omsorgsfulla former. Nina Stork, klinikens grundare, som själv

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum KALLELSE Datum 2016-10-04 Sida 1 (2) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Tisdag 4 oktober 2016 Tid 10.00 Plats Smedjan,

Läs mer

Store Kongensgade 36-38, 1 tr. 1264 København K Danmark +45 325 733 16. Infomaterial

Store Kongensgade 36-38, 1 tr. 1264 København K Danmark +45 325 733 16. Infomaterial Store Kongensgade 36-38, 1 tr. 1264 København K Danmark +45 325 733 16 Infomaterial Innehåll 1. Insemination... 4 1.1. Journalsamtalet... 4 1.2. Själva inseminationen... 5 1.3. Undersökningar... 6 1.3.1.

Läs mer

Klinisk Kemisk Diagnostik 14-11-12 Aleksander Giwercman Molekylär Reproduktionsmedicin, och Reproduktionsmedicinskt Centrum Lunds Universitet Malmö

Klinisk Kemisk Diagnostik 14-11-12 Aleksander Giwercman Molekylär Reproduktionsmedicin, och Reproduktionsmedicinskt Centrum Lunds Universitet Malmö Reproduktion Klinisk Kemisk Diagnostik 14-11-12 Aleksander Giwercman Molekylär Reproduktionsmedicin, och Reproduktionsmedicinskt Centrum Lunds Universitet Malmö Patient case Hans och Greta är 39 and 38

Läs mer

Assisterad befruktning

Assisterad befruktning Assisterad befruktning UPPFÖLJNINGSRAPPORT MED DEFINITIONER, REKOMMENDATIONER OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN - MAJ 2014 VERSION 2 Assisterad Assisterad 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning...

Läs mer

LÅG RISK FÖR OHÄLSA HOS BARN FÖDDA EFTER IN VITRO- FERTILISERING

LÅG RISK FÖR OHÄLSA HOS BARN FÖDDA EFTER IN VITRO- FERTILISERING klinisk översikt läs mer Fullständig referenslista http://ltarkiv.lakartidningen.se LÅG RISK FÖR OHÄLSA HOS BARN FÖDDA EFTER IN VITRO- FERTILISERING De allra flesta barn födda efter provrörsbefruktning

Läs mer

Regeringens proposition 2001/02:89

Regeringens proposition 2001/02:89 Regeringens proposition 2001/02:89 Behandling av ofrivillig barnlöshet Prop. 2001/02:89 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 januari 2002 Göran Persson Lars Engqvist

Läs mer

Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Patientinformation IVF-behandling

Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Patientinformation IVF-behandling Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö Patientinformation IVF-behandling Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon människor

Läs mer

Assisterad befruktning: uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden maj 2014

Assisterad befruktning: uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden maj 2014 2014-07-02 LiÖ 2014-614 1 (4) Ledningsstaben Henning Elvtegen Sveriges kommuner och landsting 118 82 Stockholm Nedanstående yttrande är framtaget i samråd med Landstinget i Kalmar län samt landstinget

Läs mer

12/4/17. Allmänt. Utredningsgång - Paret - Kvinnan - Mannen. Vad leder utredningen till? Patient case. Reproduktion. Reproduktion.

12/4/17. Allmänt. Utredningsgång - Paret - Kvinnan - Mannen. Vad leder utredningen till? Patient case. Reproduktion. Reproduktion. Patient case Hans och Greta är 39 and 38 år. Ett års misslyckat försök på att skaffa barn. Reproduktion Klinisk Kemisk Diagnostik 17-12-05 Hans har med en annan kvinna - en 8 år gammal son. Greta aldrig

Läs mer

Svar på remiss från SKL - Assisterad befruktning - uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden

Svar på remiss från SKL - Assisterad befruktning - uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden I II ~ Landstinget DALARNA %'llaga AU q (04 A BESLUTSUNDERLAG La n dsti ngsstyrelsens Datum 2014-08-25 1 (3) Enhet för Medicinsk kvalitet Dnr LD14/01747 Uppdnr 850 2014-08-25 Svar på remiss från SKL -

Läs mer

För er som missade något inlägg eller för alla nytillkomna följare så har vi nu samlat alla inläggen här. Trevlig läsning!

För er som missade något inlägg eller för alla nytillkomna följare så har vi nu samlat alla inläggen här. Trevlig läsning! Under mars månad 2015 publicerade vi en serie inlägg på Facebook, under rubriken Grej Of The Day.Det var ett nytt ämne varje dag med kort fakta om mer eller mindre kända ämnen kring fertilitet och IVF.

Läs mer

Uppdrag gällande länsövergripande överenskommelse inom NLL, för kuratorsarbete som utreds inför assisterad befruktning

Uppdrag gällande länsövergripande överenskommelse inom NLL, för kuratorsarbete som utreds inför assisterad befruktning Uppdrag gällande länsövergripande överenskommelse inom NLL, för kuratorsarbete som utreds inför assisterad befruktning Berörda enheter Kuratorsenheterna vid sjukhusen i länet (Gällivare, Kalix, Kiruna,

Läs mer

CRYOPRESERVATION OF OOCYTES Comparison between the Cryoloop and the Cryopette vitrification techniques

CRYOPRESERVATION OF OOCYTES Comparison between the Cryoloop and the Cryopette vitrification techniques Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi EXAMENSARBETE Biomedicinska analytikerprogrammet Fortsättningskurs D, Vt 2010 CRYOPRESERVATION OF OOCYTES Comparison between the Cryoloop and the Cryopette

Läs mer

Fertilitet och rökning

Fertilitet och rökning Fertilitet och rökning Framtagen i samarbete med: Annika Strandell, Docent, Göteborgs Universitet Överläkare, Gynekologiska mottagningen, Kungälvs sjukhus Innehåll Livsstilsfaktorers betydelse för hälsa

Läs mer

Ovitrelle 250 mikrogram injektionsvätska, lösning, i förfylld injektionspenna.

Ovitrelle 250 mikrogram injektionsvätska, lösning, i förfylld injektionspenna. 1. LÄKEMEDLETS NAMN Ovitrelle 250 mikrogram injektionsvätska, lösning, i förfylld injektionspenna. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje förfylld injektionspenna innehåller 250 mikrogram koriongonadotropin

Läs mer

Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Patientinformation IVF-behandling

Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Patientinformation IVF-behandling Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö Patientinformation IVF-behandling Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon människor

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15132 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) Assisterad befruktning för alla kvinnor

Motion till riksdagen: 2014/15132 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) Assisterad befruktning för alla kvinnor Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15132 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) Assisterad befruktning för alla kvinnor 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...1

Läs mer

Infertilitetsbehandling idag och imorgon

Infertilitetsbehandling idag och imorgon Infertilitetsbehandling idag och imorgon Christina Bergh, Göteborg SFOG Varberg 2014 IVF i Sverige Lagstiftning Tillgänglighet Produktion Resultat Risker mamma/barn Möjligheter i framtiden Vad inom ART

Läs mer

In vitro-mognad av ägg ger säkrare fertilitetsbehandling Risken för ovariellt överstimuleringssyndrom minimeras

In vitro-mognad av ägg ger säkrare fertilitetsbehandling Risken för ovariellt överstimuleringssyndrom minimeras Julius Hreinsson, PhD, laboratoriechef (Julius.Hreinsson@kus.se) Margareta Fridström, med dr, PhD, överläkare; båda vid enheten för obstetrik och gynekologi, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge In

Läs mer

Prediktionsmodell för fött barn vid provrörsbefruktning med återföring av två embryon

Prediktionsmodell för fött barn vid provrörsbefruktning med återföring av två embryon Prediktionsmodell för fött barn vid provrörsbefruktning med återföring av två embryon Felicia Franzén U.U.D.M. Project Report 2005:2 Examensarbete i matematisk statistik och teknisk fysik, 20 poäng Handledare:

Läs mer

Hälsokonsekvensbeskrivning (HKB) HKB har inte gjorts i detta ärende. Landstingsstyrelsens beslut. 2 Riktlinjerna ska följas upp efter ett år.

Hälsokonsekvensbeskrivning (HKB) HKB har inte gjorts i detta ärende. Landstingsstyrelsens beslut. 2 Riktlinjerna ska följas upp efter ett år. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03525 126 Riktlinjer för äggdonation och spermiedonation finansierad med offentliga medel Bakgrund Från 2003 finns laglig möjlighet till äggdonation i Sverige, när

Läs mer

Gonadfunktion och fertilitet efter barncancerbehandling. Marianne Jarfelt 151112

Gonadfunktion och fertilitet efter barncancerbehandling. Marianne Jarfelt 151112 Gonadfunktion och fertilitet efter barncancerbehandling Marianne Jarfelt 151112 90% av alla vuxna kan få barn 70% av barncancerpatienter har normal förmåga att få barn Normal pubertet hos pojkar Definition

Läs mer

Basal prediktionsmodell för graviditet vid in vitro-fertilisering

Basal prediktionsmodell för graviditet vid in vitro-fertilisering Basal prediktionsmodell för graviditet vid in vitro-fertilisering Nermin Hadziosmanovic U.U.D.M. Project Report 2004:16 Examensarbete i matematisk statistik, 20 poäng Handledare: Lars Berglund, UCR, Uppsala

Läs mer