ASSISTERAD BEFRUKTNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ASSISTERAD BEFRUKTNING"

Transkript

1 ASSISTERAD BEFRUKTNING - EN ÖVERSIKT Stefan Zalavary, Med Dr, Lab ansv, RMC/KK

2 INFERTILITET (ofrivillig barnlöshet) Oförmåga av kvinna, man eller par att reproducera sig (frambringa ett levande barn) Definitioner WHO ofrivillig barnlöshet i 24 mån Utredningen startas efter 1 år Primär/sekundär infertilitet Incidens 10-15% av alla par Ca par i Sverige

3 INFERTILITET Varför så vanligt? Senarelagd familjebildning; kvinnan ofta > 30 år innan första försöket till graviditet Ökad exponering av yttre miljöfaktorer Ökning av sexuellt överförbara sjukdomar, t ex klamydia?! Fetma; BMI ökar

4 INFERTILITETSUTREDNINGEN Samtal med mannen och kvinnan: ex gällande infertilitetens duration, sexuella bekymmer, sjukdomar (genetiska), över/undervikt, exposition av toxiska ämnen, rökning/snusning, alkoholvanor mm Undersökning av kvinnan: cykelmönster (provtagning av t ex prolaktin, progesteron, FSH, LH), gynundersökning (ultraljud) av ovarier, uterus och äggledare Undersökning av mannen: Spermaprov 1-2 st; profil av viktigaste spermaparametrarna (antal/konc, rörlighet, morfologi, tecken på infektion, spermieantikroppar) Fördjupad analys om t ex få/inga spermier i ejakulatet: endokrina orsaker, genetiska (Klinefelter; 47XXY); testisbiopsi

5 ORSAKER TILL INFERTILITET Tubarskada - hinder i äggledarna Endometrios - slemhinnan har kommit ut i buken och satt sig runt äggledarna eller äggstockarna; inflammatorisk reaktion PCO - Polycystiskt Ovariesyndrom; förstorade ovarier med många små folliklar, ovulationsstörningar pga ändrad hormonbalans, androgena symptom, ofta övervikt Cervixfaktor - t ex störningar i cervixsekretets sammansättning Anovulation/ovulationsstörningar -ofta hormonstörningar Manlig faktor störd spermiebildning, defekt spermietransport, nedsatt kvalitet Oförklarad infertilitet - Ingen orsak kan påvisas

6 Aspermi/Azoospermi Pre-testikulär Testikulär Post-testikulär azoospermi (non-obstruktiv) azoospermi azoospermi Obstruktiv Dysfunktionell azoospermi aspermi/ Hypogonadotrop Kryptorkism azoospermi Hypogonadism Malign sjukdom - Kirurgi Kongenital Förvärvad Erektil dysfunktion - Kemoterapi CF/CBAVD - Epididymit Anejakulation - Strålbehandling - Lokalt trauma Retrograd ejakulation Lokalt trauma - Bäckenkirurgi - Spinal lesion Orkit - Sterilisering - Perifer neuropati Avvikande krom.uppsättn - Okänd genes Okänd genes

7 ART: HISTORIK OCH METODIK - Metoder för att temporärt öka fekunditeten (fruktsamheten) och som innebär moment av gamethantering - Kort historik: Inseminationer finns dokumenterade långt tillbaka i historien 1968 läkaren och laparoskopi experten Patrick Steptoe börjar samarbeta med cellbiologen Robert Edwards (England) 1972 första embryoåterföringen utförs 1976 första graviditeten (ektopisk; stim cykel, hmg) 1978 Första IVF-barnet Louise Brown föds i Oldham, England (naturlig cykel)

8 ART: HISTORIK OCH METODIK (forts) 1980-talet; utveckling av superovulationsmetodik 1982 Första IVF-barnet föds i Sverige (Sahlgrenska, Göteborg) 1984 Första Frysta IVF-barnet föds i Australien 1986 IVF påbörjas i Linköping 1992 Första ICSI-barnet föds (1994 i Sverige) 1994 Första frysgraviditeterna i Linköping 1997 ICSI påbörjas i Linköping, e IVF-barnet Linköping; ca 1200 barn idag

9 ART: HISTORIK OCH METODIK (forts) ART innefattar ej ren hormonstimulering (COH; controlled ovarian hyperstimulation) Exempel på de vanligaste teknikerna: AID/AIH (artificial insemination donor/husband; givar/make insemination) kombineras ofta med COH GIFT (gamete intra fallopian transfer) ägg och spermier deponeras i äggledaren, dvs befruktning in vivo; sällsynt i Sverige ZIFT (zygote intra fallopian transfer) överföring av befruktade ägg till äggledaren; förekommer ej i Sverige IVF (in vitro fertilisering; provrörsbefruktning) ICSI (intracytoplasmatic sperm injection) spermieinjektion i äggets cytoplasma SUZI (subzonal sperm injection) injektion av spermier under zona pellucida; utförs sällan idag

10 IVF-ET (översikt) Oocyter befruktas in vitro och embryon överförs till uterus Ingående moment: 1. Hormonstimulering av äggstockarna 2. Tillvaratagande och preparation av gameter 3. Befruktning av oocyterna 4. Odling av de befruktade oocyterna 5. Återläggande av pre-embryon till uterus 6. Nedfrysning av extra kvalitetsembryon

11 IN VITRO FERTILIZATION (IVF) Stimulation of ovaries Gamete collection and preparation Fertilization Culture of embryos Embryotransfer Supernumerary embryo cryopreservation

12 1. Hormonstimulering Mängder med varianter; vanligast sk långt protokoll Nedreglering med GnRH-agonist (CD1, 21; 2-3 veckor), desensibilisering, naturlig LH-peak hämmas; alt GnRHantagonister till nedreglering Stimulering med rfsh (hmg, human menopausal gonadotrophins) (clomifen; östrogen-receptor antagonist, hämmar neg-feedback) Under stimuleringsförfarandet monitoreras kontinuerligt follikelutvecklingen, endometrietjockleken/utseendet med ultraljud; upprepad analys av serum-östradiol Ovulationsinduktion med hcg (1-2 folliklar > 18 mm)

13 2. Gamethantering (kvinnan) OPU (ovum-pic-up) görs i lokalanestesi (34-38 h post hcg) Nål med tillkopplad transducer förs in transvaginalt utsug av follikelinnehållet till rör Lab.personal identifierar antalet oocyter i mikroskop, tvättar och överför dessa till odlingsmedium inkubator för ekvilibrering innan befruktning Ev avlägsnande av cumulus/corona celler med hyaluronidas (denudering) mognadsgrad av oocyterna MII, MI, Gv

14 Oocyte retrieval (OPU) Ultrasound-guided transvaginal follicle puncture min/patient 12 oocytes/patient

15 2. Gamethantering (mannen) Sperma lämnas i sterilt rör (3 dagars abstinenstid) Syftet med preparationen är att snabbt separera spermierna från seminalplasman och att selektera ut den bästa populationen; spermierna blir också kapaciterade (=befruktningsdugliga) De vanligaste metoderna är sk swim-up och densitetscentrifugering Om utredningen visat på azoospermi (grav oligozoospermi): Upptining av tidigare nedfrysta testikulära spermier erhållna via aspiration (TESA) eller testikelbiopsi (TESE) ett fåtal spermier erhålls befruktningen sker senare alltid via ICSI Upptining av tidigare nedfrysta ejakulerade spermier; t ex patienter som fryst in sperma inför behandling av sjukdom (cancer, RA, ulcerös colit); pat med kraftigt varierande spermaprover; donatorsperma; andra orsaker

16 Preparation of spermatozoa Sperm samples are collected, prepared (removal of seminal plasma, dead sperm, WBC), washed and diluted to appropriate concentration

17 3. Fertilisering (ca h post hcg) - Standard IVF: Bestämd mängd spermier (ca ) tillförs till varje ägg (utförs i mediedroppar täckta av olja i petriskål) - Kort befruktning: de inseminerade äggen flyttas över till nya mediedroppar efter 2-3 timmar (minimerar exposition av ROS från döda spermier till oocyten) - Mikroinjektionstekniker: ICSI vanligast; en spermie selekteras och sugs upp i pipett, införs sedan direkt i oocytens cytoplasma - Indikation för ICSI, t ex vid kraftigt avvikande spermaprov (antal, rörlighet, morfologi) eller vid tidigare misslyckad befruktning med standard IVF teknik; < 1 milj prog rörliga spermier efter preparation - SUZI spermier injiceras i perivitellinområdet, risk för polyspermi - PZD hål görs i zona. p. spermier injiceras nära hålet sämre implantationsförmåga, troligen pga minskad skydd mot yttre substanser

18 Standard IVF -The most biological/natural way to fertilize the oocytes - Each oocyte is mixed with motile sperm - Performed when normal appearance of the sperm sample

19 ICSI- Intracytoplasmic sperm injection Performed with a specific micromanipulation equipment coupled to an inverted microscope A single sperm is immobilized and deposited into the oocyte cytoplasm

20 ICSI-utrustning

21 4. Odling - De inseminerade/injicerade oocyterna odlas över natt (6% CO 2, 37 o C, 95% RH, ph ) - Dag 1 fm: inspektion av äggen för normal fertilisering (17-20 h): 2 pronuklei (+ 2 polkroppar; ca 60-70%), sortering, byte av medium - Dag 1 em: inspektion och sortering av de normalt befruktade som delat sig till 2-cellsstadiet (early cleavage, h) - Ytterligare odling 1-5 dagar (byte av odlingsmedium) - Vanligast är odling 2-3 dygn efter insemination/injektion (motsvarar 4-10 blastomerer) - Få kliniker odlar rutinmässigt till blastocyststadiet (dag 5-6) - selektion av embryon med bäst implantationspotential? - nackdelar: kostsamt, höga krav på odlingsförhållanden, frysning/tining svårare

22 Handling of gametes/embryos Gametes/embryos are cultured in petridishes with specific IVFculture media Spend most of their time in CO 2 -incubators Outside the incubators, handling of gametes/embryos is always performed in LAF-benches

23 Normal/Abnormal fertilization Normally fertilized oocyte (2PN) 20 h post-insemination Abnormally fertilized oocyte (3PN) 20 h post-insemination

24 Embryo development day 2-3 High quality day-2 embryo with 4 blastomeres High quality day-3 embryo with 8 blastomeres

25 Embryo development day 4-6 Day-4 embryo (morulae; cells), entered into the compaction phase Day-6 embryo (blastocyst); differentiation into an outer trophoblast (T) and the inner cell mass (ICM; embryoblast); fluid-filled space = blastocoel (C)

26 Hatching prior to implantation day 6-7 The blastocyst hatches from its zona pellucida (egg-shell) at day 7 and thereafter (hopefully) implants into the endometrium

27 Assisted Hatching

28 Embryobiopsi inför PGD

29 5. Återföring - Embryotransfer - Dag 2-3 vanligast (4-10 blastomerer) - Selektion av de bästa pre-embryona (scoring), på grundval av embryonas utseende och klyvningshastighet st embryon överförs i Sverige (rekommendation att överföra 1 st; RMC ca 80% SET) - Det utvalda embryot sugs in i mjuk kateter med specifikt transfermedium (lab), läkaren för in katetern i uterus och deponerar embryot (ultraljudsguidning) - Hela proceduren tar oftast bara några minuter; vila 10 min innan hemgång - Lutealstöd i form av progesteron (vagitorier) ges för att förstärka corpus luteum funktionen - ökar endometriets receptivitet och fortgåendet av en eventuell graviditet

30 Embryotransfer Most often performed at day 2-3 (4-8 blastomeres) Abdominal ultrasound A soft catheter, usually containing one embryo, is introduced through the cervix into the uterine cavity

31 Klassiska morfologiparametrar Scoring Fragmentering Klyvningshastighet Jämnstora blastomerer Blastomerernas form Cytoplasmans utseende Blastomerexpansion Zona pellucidas utseende Synliga mononukleära blastomerer Storlek/morfologi av pronuklei

32 Fragmentering

33 Utvecklings/klyvningshastighet

34 Jämnstora blastomerer

35 Blastomerernas form

36 Cytoplasmans utseende

37 Blastomerexpansion

38 Zona pellucidas utseende

39 Synliga mononukleära blastomerer

40 Storlek/morfologi av pronuklei

41 Storlek/morfologi av pronuklei

42 6. Nedfrysning av embryon - Övertaliga embryon av god kvalitet fryses i strån i ca 50% av de fullständiga behandlingarna - Problem vid nedfrysning av levande material: intracellulär isbildning och osmotiska förändringar - Princip: H 2 O i cellerna ersätts stegvis med en sk cryoprotektant - Specifik programmerbar frysutrustning - Lagring i tankar med flytande kväve (N 2 liq, -196 o C); - Upptining Frys ET: oftast i sk naturlig cykel - LH-peak registreras med urinsticka, tining+återläggning 3 dagar efter LH-peak (om dag 2 embryon) - patienten slipper det jobbiga stimuleringsförfarandet - sparar pengar - Hos patienter med oregelbunden mens görs en sk stimulerad/subst cykel - Cryoprotektanten ersätts stegvis med H 2 O överföring till odlingsmedium - ET sker 1-3 timmar efter tining - Ca 80% av embryona överlever

43 Kryopreservation Permeabla kryoprotektanter Undvika intracellulär isbildning Dimetylsulfoxid (DMSO) Propandiol (PrOH) Etylenglykol (EG) Non-permeabla kryoprotektanter Reglera ändringar i osmotiskt tryck Sukros

44 Kryopreservation

45 DE VIKTIGASTE PARAMETRARNA SOM PÅVERKAR IVF-RESULTATEN Kvinnans ålder > 38 år sjunker grav.frekvensen dramatiskt Antalet embryon återförda? - Kvaliteten på de återförda embryona Endometriets receptivitet

46 RESULTAT - SVERIGE : IVF-behandlingar i Sverige (11518 Danmark) IVF-behandlingar per miljon invånare (2128 Danmark) - IVF-barn utgjorde 2,9% av alla födda barn (4,2% Danmark) - 16 IVF-kliniker (10 privata, 6 offentliga) idag; Linköping (1), Malmö (3), Göteborg (3), Örebro (1), Stockholm (4), Uppsala (2), Falun (1), Umeå (1) Graviditeter/förlossningar per embryoåterföring IVF 33,5% 26,4% ICSI 29,6% 23,5% FRET 25,4% 18,5% Fördelning enkelbörd/flerbörd färska resp fryscykler Enkelbörd 94,3% (1912 st) 90,4% (450 st) Tvillingbörd 5,6% (114 st) 9,4% (47 st) Trillingbörd 0,0% (1 st) 0,2% (1 st)

47 RESULTAT RMC 2006 Färska cykler IVF ICSI Ägguttagningar (OPU) Embryoåterföringar (ET) Embryon per ET 1,22 1,29 Pos hcg per ET 45,0% 39,9% Klin grav per ET 37,7% 34,8% Förlossningar per ET 31,8% 30,9% Frys/tiningscykler Embryoåterföringar 156 Embryon per ET 1,19 Pos hcg per ET 32,1% Klin grav per ET 27,6% Förlossningar per ET 22,4% Totalt (IVF+ICSI)

48 RISKER MED IVF Överstimulering (OHSS) - av hormonbehandlingen, - ca 10% mild variant, ej behandlingskrävande - 1-3% behandlingskrävande: stora ovariecystor, vätska i buken och bröstet respirations/njurproblem, koagulationsdefekter risken minskas bl a genom att stimuleringen bryts, mindre dos av hcg ges, ingen ET utförs (graviditet ökar risken) Mkt liten risk för blödning/ infektion i samband med ägguttaget Flerbörd: ca 20-25% ökad risk för prematurfödsel (lägre födelsevikt) --> förlossningskomplikationer/utvecklingsstör ningar???? Andel SET 70-80% idag Enkelbörd: Ökad risk för prematuritet och låg födelsevikt Inga betydande skillnader mellan IVF-barn och vanliga barn vad gäller missbildningar, utvecklingsstörningar eller kromosomrubbningar Viss risk för överföring av defekta gener i Y-kromosomen (ex DAZ, AZF) vid ICSI Imprinting defekter?

49 SAMMANFATTNING - RISKER De allra flesta barn som föds efter IVF är friska och de absoluta riskerna för IVF-barn är små Den största risken utgörs av flerbörd, men frekvensen flerbörd kommer att reduceras i takt med att allt fler återföringar görs med enbart ett embryo

50 LAGAR OCH REKOMMENDATIONER Provtagning av HIV, HTLV, hepatit B+C, och syfilis på alla patienter som genomgår ART Insemination: parterna gifta, sambo, skriftligt samtycke av mannen AID: endast med frusen sperma (6 mån karantän); barn uppkomna efter AID (gametdonation) har rätt att veta donatorns identitet vid 18 år; givare ej lämplig att vara äldre än 50 år, ej upphov till fler än 6 barn Kvinnan < 43år (rekommendation < 38 år) och mannen < 55 år vid IVF Äggdonation och spermiedonation tillåten i samband med IVF fr om 2003, dock är embryodonation och surrogatmoderskap (befruktade embryon införs i annan kvinnas uterus) förbjudet; jfr t ex Finland

51 LAGAR OCH REKOMMENDATIONER (forts) Insemination eller IVF med donerade spermier tillåten på lesbiska par from juli 2005 Frysning av embryon max 5 år Gameterna, eller av dessa uppkomna embryon, får ej utsättas för försök innan återföring till kvinnan Återläggning av 1 embryo vid ET rekommenderas utvecklingen går mot strikt överföring av endast 1 embryo

52 FRÅGOR? RMC/KKs hemsida:

Ofrivillig barnlöshet Möjligheter: medicinska/juridiska

Ofrivillig barnlöshet Möjligheter: medicinska/juridiska Ofrivillig barnlöshet Möjligheter: medicinska/juridiska 20 april 2012 Claes Gottlieb IVF-gruppen vid Sophiahemmet Ofrivillig barnlöshet 15 % av alla par som vill ha barn Kvinnan 30% Mannen 30% Båda 30%

Läs mer

Resultat trender öppna jämförelser

Resultat trender öppna jämförelser Assisterad befruktning i Sverige Resultat trender öppna jämförelser Årsrapport skapad 2014 Gäller behandlingar utförda 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ordlista 4 3 Allmänt 5 Tabell 1a. Antal

Läs mer

Regionala riktlinjer för assisterad befruktning

Regionala riktlinjer för assisterad befruktning Regionala riktlinjer för assisterad befruktning Faktaansvarig: Överläkare Britt Friberg Reproduktionsmedicinskt Centrum Skånes universitetssjukvård 2014-01-13 Förord Vid offentligt finansierad assisterad

Läs mer

Boken till paret. om ofrivillig barnlöshet och behandling

Boken till paret. om ofrivillig barnlöshet och behandling Boken till paret om ofrivillig barnlöshet och behandling Denna informationsbroschyr ingår som en del i MSDs service till patienter och personal inom ofrivillig barnlöshet och är framtagen och faktagranskad

Läs mer

PROVRÖRSBEFRUKTNING SÅ HÄR GÅR DET TILL

PROVRÖRSBEFRUKTNING SÅ HÄR GÅR DET TILL PROVRÖRSBEFRUKTNING SÅ HÄR GÅR DET TILL En provrörsbefruktning (IVF, in vitrofertilisering) börjar med att kvinnans egna hormoner nedregleras, för att bättre kunna kontrollera ägglossningen och tidpunkten

Läs mer

Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor

Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor I cirka 10 procent av ofrivilligt barnlösa parförhållanden finner man ingen orsak till ofruktsamhet så kallad oförklarad barnlöshet. Där orsaken till barnlösheten

Läs mer

OFRIVILLIG BARNLÖSHET. - utredning och behandling. Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus

OFRIVILLIG BARNLÖSHET. - utredning och behandling. Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus OFRIVILLIG BARNLÖSHET - utredning och behandling Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus I Sverige är nästan en halv miljon män ni s kor i fertil ålder ofrivilligt barnlösa. Det innebär

Läs mer

Infertilitetsutredning

Infertilitetsutredning Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Infertilitetsutredning 1(5) kvinnokliniken i Infertilitetsutredning Infertilitet, ofrivillig barnlöshet, är vanligt och förekommer i 10-15 % av alla parförhållanden.

Läs mer

Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen

Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Infertilitetsutredning 1(5) kvinnokliniken i Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen Infertilitet, ofrivillig barnlöshet, är vanligt

Läs mer

bioscience explained Vol 4 No 1 Kersti Lundin Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg

bioscience explained Vol 4 No 1 Kersti Lundin Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg Kersti Lundin Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg Provrörsbefruktning Var står vi nu? Historik (b) (a) Write the plant s name in pencil on the cover Fig 1. (a) Bilden

Läs mer

Stockholms PGD-center

Stockholms PGD-center Stockholms PGD-center Karolinska Universitetssjukhuset Stockholms PGD-center 1 2 Stockholms PGD-center Välkommen till Stockholms PGD-center Reproduktionsmedicin Karolinska och Klinisk genetik vid Karolinska

Läs mer

Fakta om provrörsbefruktning IVF

Fakta om provrörsbefruktning IVF Fakta om provrörsbefruktning IVF Provrörsbefruktning eller IVF (in-vitro fertilisering) är en framgångsrik metod för behandling av barnlöshet, oavsett om orsaken till barnlösheten ligger hos mannen eller

Läs mer

Äggfrys - en extra möjlighet

Äggfrys - en extra möjlighet Äggfrys - en extra möjlighet Innehåll Sida framtagen av Nordic IVF Center i te med Merck Serono Broschyr framtagen av Nordic IVF Center i samarbete med Merck Serono. Text av Dr Anna Lena Wennberg och Dr

Läs mer

Att längta barn En broschyr till dig som kan behöva hjälp för att få barn

Att längta barn En broschyr till dig som kan behöva hjälp för att få barn Att längta barn En broschyr till dig som kan behöva hjälp för att få barn Informationen i den här broschyren har tagits fram av Assisted Conception Taskforce ACT en internationell grupp som tidigare också

Läs mer

Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum)

Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum) 1 (3) Ledningsstaben MISSIV Gunvor Rundqvist 2005-03-14 LiÖ 2005-247 Hälso- och sjukvårdsnämnden Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum) Bakgrund RMC startade

Läs mer

Att göra barn på sjukhus

Att göra barn på sjukhus Att göra barn på sjukhus Jan Olofsson Överläkare Fertilitetscentrum NUS Även om den kittlande titeln kan leda tankarna till de populära sjukhussåporna i TV, torde beskrivningen Behandlingsmöjligheter vid

Läs mer

REGIONALT VÅRDPROGRAM INFERTILITET

REGIONALT VÅRDPROGRAM INFERTILITET 1(16) REGIONALT VÅRDPROGRAM INFERTILITET Gemensamma riktlinjer för prioritering, utredning och behandling i Norrlandstingen Norrlandstingens REGIONFÖRBUND September 2012 Medicinskt ansvarig Håkan Lindström

Läs mer

Upphandling av in vitro fertilitetsbehandlingar, IVF

Upphandling av in vitro fertilitetsbehandlingar, IVF HSN 2008-09-02 p 4 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-08-07 HSN 0803-0508 Handläggare: Eva Lestner Upphandling av in vitro fertilitetsbehandlingar, IVF Ärendet Förslag

Läs mer

Manlig infertilitet. Katarina Link Reproduktionsmedicinskt centrum, Malmö

Manlig infertilitet. Katarina Link Reproduktionsmedicinskt centrum, Malmö Jävsdeklaration Konsult för Bayer 2011-2012 Deltagare i flertal expertgrupper inom andrologi och föreläser inom andrologi, endokrinologi och transsexualism i regi av ett flertal läkemedelsbolag verksamma

Läs mer

Innehåll. Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling. Snorri Einarsson - Reproduktionsmedicin - Sahlgrenska - snorri.einars@gmail.

Innehåll. Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling. Snorri Einarsson - Reproduktionsmedicin - Sahlgrenska - snorri.einars@gmail. Infertilitet Innehåll Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling Vad kan/skall vi erbjuda? Utredning och behandling Information och förklaringar sex och samlevnad! Stöd något vackert och spännande

Läs mer

Infertilitet hos kvinna från bas till behandling

Infertilitet hos kvinna från bas till behandling Infertilitet hos kvinna från bas till behandling Delmål 7 i ST-utbildningen 2015-08-24, Elizabeth Nedstrand Öl MLA RMC KK US VECKAN 2015 Det finns inga intressekonflikter eller jäv att redovisa. Infertilitet

Läs mer

Store Kongensgade 36-38, 1 tr. 1264 København K Danmark +45 325 733 16

Store Kongensgade 36-38, 1 tr. 1264 København K Danmark +45 325 733 16 Infomaterial Store Kongensgade 36-38, 1 tr. 1264 København K Danmark +45 325 733 16 Innehåll 1. Insemination... 4 1.1. Journalsamtalet... 4 1.2. Själva inseminationen... 5 1.3. Undersökningar... 6 1.3.1.

Läs mer

Prediktionsmodell för graviditet vid in vitrofertilisering

Prediktionsmodell för graviditet vid in vitrofertilisering U.U.D.M. Project Report 2008:17 Prediktionsmodell för graviditet vid in vitrofertilisering med ett frys-tinat embryo Elin Södersten Examensarbete i matematisk statistik, 30 hp Handledare: Lars Berglund

Läs mer

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2010 tilldelas

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2010 tilldelas Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2010 tilldelas Robert G. Edwards för utvecklingen av in vitro-fertilisering Robert Edwards belönas med 2010 års Nobelpris för utvecklingen av in vitro-fertilisering

Läs mer

Meningen med livet Ofrivilligt barnlösas hälsa och livskvalitet

Meningen med livet Ofrivilligt barnlösas hälsa och livskvalitet Meningen med livet Ofrivilligt barnlösas hälsa och livskvalitet Inledning Oavsett vad man tycker att livets mening är, är det tydligt att livet framstår som mindre meningsfullt för den som vill ha, men

Läs mer

Store Kongensgade 36-38, 1 tr. 1264 København K Danmark +45 325 733 16. Infomaterial

Store Kongensgade 36-38, 1 tr. 1264 København K Danmark +45 325 733 16. Infomaterial Store Kongensgade 36-38, 1 tr. 1264 København K Danmark +45 325 733 16 Infomaterial Innehåll 1. Insemination... 4 1.1. Journalsamtalet... 4 1.2. Själva inseminationen... 5 1.3. Undersökningar... 6 1.3.1.

Läs mer

Yttrande över rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport. uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden

Yttrande över rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport. uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden MISSIV Sida 1(1) Landstingsdirektörens stab-sek Datum 2014-08-26 Referens Dnr 140358 Landstingsstyrelsen Yttrande över rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer

Läs mer

GynObstetrik. the33. Reproduktionsendokrinologi och menstruationscykeln. Health Department

GynObstetrik. the33. Reproduktionsendokrinologi och menstruationscykeln. Health Department GynObstetrik Reproduktionsendokrinologi och menstruationscykeln Health Department Innehållsförteckning 1 Reproduktionsendokrinologi..2 Hypotalamus.........2 Hypofysen.. 2 Ovarierna........2 Menstruationscykel.......3

Läs mer

Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Patientinformation IVF-behandling

Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Patientinformation IVF-behandling Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö Patientinformation IVF-behandling Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon människor

Läs mer

Nya tider nya möjligheter- MikroTESE

Nya tider nya möjligheter- MikroTESE Nya tider nya möjligheter- MikroTESE SFOG veckan Jönköping, 25 augusti, 2015 Göran Westlander Jag har inget jäv/intressekonflikt att deklarera Infertilitet i Sverige 10-15 % av alla par 30-40% manlig orsak

Läs mer

Välkommen till Stork IVF Klinik A/S

Välkommen till Stork IVF Klinik A/S Välkommen till Stork IVF Klinik A/S - En fertilitetsklinik utan väntetid. Vi erbjuder alla former av fertilitetsbehandling under trygga och omsorgsfulla former. Nina Stork, klinikens grundare, som själv

Läs mer

Assisterad befruktning

Assisterad befruktning Assisterad befruktning UPPFÖLJNINGSRAPPORT MED DEFINITIONER, REKOMMENDATIONER OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN - MAJ 2014 VERSION 2 Assisterad Assisterad 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Tänk att ge andra. människor möjlighet att ge liv. Det måste vara det största och finaste någon kan göra.

Tänk att ge andra. människor möjlighet att ge liv. Det måste vara det största och finaste någon kan göra. Dela med dig av familjelyckan! bli donator Fertilitetsenheten, USÖ 2 Tänk att ge andra människor möjlighet att ge liv. Det måste vara det största och finaste någon kan göra. 3 Det största och finaste någon

Läs mer

Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Patientinformation IVF-behandling

Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Patientinformation IVF-behandling Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö Patientinformation IVF-behandling Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon människor

Läs mer

Klinisk Kemisk Diagnostik 14-11-12 Aleksander Giwercman Molekylär Reproduktionsmedicin, och Reproduktionsmedicinskt Centrum Lunds Universitet Malmö

Klinisk Kemisk Diagnostik 14-11-12 Aleksander Giwercman Molekylär Reproduktionsmedicin, och Reproduktionsmedicinskt Centrum Lunds Universitet Malmö Reproduktion Klinisk Kemisk Diagnostik 14-11-12 Aleksander Giwercman Molekylär Reproduktionsmedicin, och Reproduktionsmedicinskt Centrum Lunds Universitet Malmö Patient case Hans och Greta är 39 and 38

Läs mer

Fertilitet och rökning

Fertilitet och rökning Fertilitet och rökning Framtagen i samarbete med: Annika Strandell, Docent, Göteborgs Universitet Överläkare, Gynekologiska mottagningen, Kungälvs sjukhus Innehåll Livsstilsfaktorers betydelse för hälsa

Läs mer

GynObstetrik. Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar. the33. Health Department

GynObstetrik. Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar. the33. Health Department GynObstetrik Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar Health Department Innehållsförteckning 1 Ovulationsrubbningar....2 Amenorré......2 Definition Klassifikation Utredning Orsakar Polycystiskt

Läs mer

Assisterad befruktning: uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden maj 2014

Assisterad befruktning: uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden maj 2014 2014-07-02 LiÖ 2014-614 1 (4) Ledningsstaben Henning Elvtegen Sveriges kommuner och landsting 118 82 Stockholm Nedanstående yttrande är framtaget i samråd med Landstinget i Kalmar län samt landstinget

Läs mer

In vitro-mognad av ägg ger säkrare fertilitetsbehandling Risken för ovariellt överstimuleringssyndrom minimeras

In vitro-mognad av ägg ger säkrare fertilitetsbehandling Risken för ovariellt överstimuleringssyndrom minimeras Julius Hreinsson, PhD, laboratoriechef (Julius.Hreinsson@kus.se) Margareta Fridström, med dr, PhD, överläkare; båda vid enheten för obstetrik och gynekologi, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge In

Läs mer

Basal prediktionsmodell för graviditet vid in vitro-fertilisering

Basal prediktionsmodell för graviditet vid in vitro-fertilisering Basal prediktionsmodell för graviditet vid in vitro-fertilisering Nermin Hadziosmanovic U.U.D.M. Project Report 2004:16 Examensarbete i matematisk statistik, 20 poäng Handledare: Lars Berglund, UCR, Uppsala

Läs mer

Ett eller två ägg? Återförande av embryon vid IVF/ICSI

Ett eller två ägg? Återförande av embryon vid IVF/ICSI Ett eller två ägg? Återförande av embryon vid IVF/ICSI Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en 8SSI OMQLQJRFKXWYlUGHULQJ. Det innebär att den

Läs mer

Rätten till barn en klassfråga?

Rätten till barn en klassfråga? av Annica Lindberg Rätten till barn en klassfråga? Många människor är idag ofrivilligt barnlösa och behöver hjälp för att bli föräldrar, genom så kallad IVF *. Trots landstingsfinansierade försök blir

Läs mer

Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Att få barn: bilda familj

Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Att få barn: bilda familj Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Att få barn: bilda familj Att få barn: HDBuzz s reportage om olika fertilitetstekniker som kan hjälpa

Läs mer

Kvinnors upplevelser av stress vid IVF-behandling Hur kan denna stress minskas?

Kvinnors upplevelser av stress vid IVF-behandling Hur kan denna stress minskas? Kvinnors upplevelser av stress vid IVF-behandling Hur kan denna stress minskas? FÖRFATTARE PROGRAM/KURS Anna Kjellberg Sjuksköterskeprogrammet, 180 poäng/ Omvårdnad Eget arbete HT 2008 OMFATTNING HANDLEDARE

Läs mer

Infertilitet. Män och kvinnor vill ha barn av en mängd olika orsaker

Infertilitet. Män och kvinnor vill ha barn av en mängd olika orsaker Infertilitet Många berörda - nya metoder Vad kan vi göra för infertila och barnönskande par? Agneta Skoog Svanberg Docent, universitetslektor Institutionen för kvinnor och barns hälsa Uppsala universitet

Läs mer

Assisterad befruktning etiska aspekter

Assisterad befruktning etiska aspekter Assisterad befruktning etiska aspekter Sammanfattning Smer rapport 2013:1 Att få bli förälder är för många människor grundläggande för meningsfullheten med livet. Bland dem som önskar få barn är uppskattningsvis

Läs mer

Prediktionsmodell för fött barn vid provrörsbefruktning med återföring av två embryon

Prediktionsmodell för fött barn vid provrörsbefruktning med återföring av två embryon Prediktionsmodell för fött barn vid provrörsbefruktning med återföring av två embryon Felicia Franzén U.U.D.M. Project Report 2005:2 Examensarbete i matematisk statistik och teknisk fysik, 20 poäng Handledare:

Läs mer

Assisterad befruktning ja men var?

Assisterad befruktning ja men var? Assisterad befruktning ja men var? Lägesrapport, augusti 2013 Inledning RFSL och RFSL Stockholms presenterade under Stockholm Pride 2011 rapporten En bättre familjepolitik- lika rätt till assisterad befruktning.

Läs mer

Statens Medicinsk-Etiska Råd (Smer)

Statens Medicinsk-Etiska Råd (Smer) Statens Medicinsk-Etiska Råd (Smer) Oberoende kommitté med särskild status, placerad vid Socialdepartementet Rådgivande till riksdag och regering En ledamot från vardera av riksdagspartierna + ordförande

Läs mer

Assisterad befruktning vid behandling av ofrivillig barnlöshet

Assisterad befruktning vid behandling av ofrivillig barnlöshet Assisterad befruktning vid behandling av ofrivillig barnlöshet Viveca Söderström-Anttila Ofrivillig barnlöshet kan nuförtiden behandlas på många olika sätt med hjälp av assisterad befruktning. Den effektivaste

Läs mer

SJSE15. Linda J. Kvist barnmorska, fil. Dr docent

SJSE15. Linda J. Kvist barnmorska, fil. Dr docent SJSE15 Linda J. Kvist barnmorska, fil. Dr docent Mål för dagens föreläsning Ni skall få en ökad förståelse för kvinnans reproduktiv hälsa Ni skall få ökad kunskap om vanliga gynekologiska tillstånd Självdiagnostisk

Läs mer

En bättre familjepolitik lika rätt till assisterad befruktning

En bättre familjepolitik lika rätt till assisterad befruktning En bättre familjepolitik lika rätt till assisterad befruktning En lägesrapport om tillgången till och villkoren för assisterad befruktning i svensk sjukvård Stockholm, juli 2011 Gör det bättre Lägesrapport

Läs mer

Regler för barnlöshetsbehandling

Regler för barnlöshetsbehandling HSN 2009-03-17 p 7 1 (5) Handläggare: Eva Lestner Regler för barnlöshetsbehandling Ärendet Hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt den 2 september 2008 ge förvaltningen i uppdrag återkomma till nämnden med

Läs mer

Assisterad befruktning KARTLÄGGNING OCH LANDSTINGENS ERBJUDANDEN NOVEMBER 2012- VERSION 2

Assisterad befruktning KARTLÄGGNING OCH LANDSTINGENS ERBJUDANDEN NOVEMBER 2012- VERSION 2 Assisterad befruktning KARTLÄGGNING OCH LANDSTINGENS ERBJUDANDEN NOVEMBER 2012- VERSION 2 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Nästa steg... 6 Barnlöshet... 7 Definition av ofrivillig barnlöshet...

Läs mer

Statens Medicinsk- Etiska Råd (Smer)

Statens Medicinsk- Etiska Råd (Smer) Statens Medicinsk- Etiska Råd (Smer) Oberoende kommitté med särskild status, placerad vid Socialdepartementet Rådgivande till riksdag och regering En ledamot från vardera av riksdagspartierna + ordförande

Läs mer

Utbildningsbok för Subspecialisering i Reproduktionsmedicin. Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG)

Utbildningsbok för Subspecialisering i Reproduktionsmedicin. Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) Bilaga 2 1 Utbildningsbok för Subspecialisering i Reproduktionsmedicin Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) The European Board and College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG) The European

Läs mer

Donation av könsceller från tredjepartsdonator främjande av en enhetlig rekrytering och hantering inom Sverige

Donation av könsceller från tredjepartsdonator främjande av en enhetlig rekrytering och hantering inom Sverige 1 (20) Nationell vävnadsdokumentation Donation av könsceller från tredjepartsdonator främjande av en enhetlig rekrytering och hantering inom Sverige Sammanfattning Målgrupp för detta dokument är alla som

Läs mer

Menstruationscykeln - kan man förstå sig på den? elizabeth.nedstrand@lio.se specialistläkare Kvinnokliniken, Linköping

Menstruationscykeln - kan man förstå sig på den? elizabeth.nedstrand@lio.se specialistläkare Kvinnokliniken, Linköping Menstruationscykeln - kan man förstå sig på den? elizabeth.nedstrand@lio.se specialistläkare Kvinnokliniken, Linköping Endokrinologiska utmaningar Menstruationscykeln Endokrinologiska effekter Höga östradiolnivåer

Läs mer

Ofrivillig barnlöshet

Ofrivillig barnlöshet Ofrivillig barnlöshet Enligt vanlig medicin och enligt traditionell kinesisk medicin Av: Frida Neumann Grupp 22 Akupunkturakademin 2013 frida.neumann@hotmail.com 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Att

Läs mer

Vetenskap & hälsa. Frisk som foster Frisk som vuxen? Aktuellt om

Vetenskap & hälsa. Frisk som foster Frisk som vuxen? Aktuellt om Aktuellt om Vetenskap & hälsa Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne november 2012 Frisk som foster Frisk som vuxen? 1 Vi finns också på webben! www.vetenskaphalsa.se

Läs mer

Assisterad befruktning. 15 år senare

Assisterad befruktning. 15 år senare Statens medicinsketiska råd Assisterad befruktning 15 år senare 2010 I samhällsdebatten diskuteras huruvida till exempel insemination för ensamstående, embryodonation och surrogatmödraskap bör tillåtas.

Läs mer

Menstruationscykel Ovulationscykel. Sigurlaug Benediktsdóttir Lund 2013

Menstruationscykel Ovulationscykel. Sigurlaug Benediktsdóttir Lund 2013 Menstruationscykel Ovulationscykel Sigurlaug Benediktsdóttir Lund 2013 1 Adrenarke: 6 års ålder. Könsmognad som startar med ökning av androgenbildning i binjurebarken. Resulterar med bl.a. axillarbehåring

Läs mer

Fertilitet tillbaka efter cancerbehandling genom retransplantation av äggstocksvävnad

Fertilitet tillbaka efter cancerbehandling genom retransplantation av äggstocksvävnad pankreascancer fertilitet Fertilitet tillbaka efter cancerbehandling genom retransplantation av äggstocksvävnad 78 onkologi i sverige nr 1 15 Minst var tredje person i Sverige kommer att få en cancerdiagnos

Läs mer

Sida 1. Gravidtetsregistet

Sida 1. Gravidtetsregistet Sida 1 RUBRIK VARIABELLISTA GRAVIDITET GRAVIDITET Inskrivning ID klinik, inskrivande MHV ID vårdinrättning, inskrivande MHV Inskrivningstidpunkt i journal MHV1 Unikt ID för graviditeten Datum registreing;

Läs mer

Så fäster embryot i livmoderslemhinnan Musslor och patogena mikroorganismer Hearing om delegation och legitimering

Så fäster embryot i livmoderslemhinnan Musslor och patogena mikroorganismer Hearing om delegation och legitimering Nr 1 februari 2003 Tidskrift för Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap Så fäster embryot i livmoderslemhinnan Musslor och patogena mikroorganismer Hearing om delegation och legitimering Faktorer

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INFERTILITET MARS 2007 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I AFTONBLADET SÖNDAG MARS 2007

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INFERTILITET MARS 2007 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I AFTONBLADET SÖNDAG MARS 2007 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INFERTILITET MARS 2007 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I AFTONBLADET SÖNDAG MARS 2007 2 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET 25 år med svenska

Läs mer

Polycystiskt ovariesyndrom. Jan Holte! Carl von Linnékliniken! Uppsala!

Polycystiskt ovariesyndrom. Jan Holte! Carl von Linnékliniken! Uppsala! Polycystiskt ovariesyndrom Jan Holte! Carl von Linnékliniken! Uppsala!! Ultraljudsdiagnostik -basen för modern bild av PCOS! Ett hormonellt och kliniskt spektrum utan tydliga gränser AF: < 5 5-9 > 9 >

Läs mer

Endokrinologi. Linda Jäger, leg läk Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Endokrinologi. Linda Jäger, leg läk Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Endokrinologi G Linda Jäger, leg läk Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Upplägg Översikt av menstruationscykeln Organ och hormoner involverade i menstruationscykeln Den hormonella regleringen

Läs mer

DOM 2014-02-27 Meddelad i Malmö

DOM 2014-02-27 Meddelad i Malmö Meddelad i Malmö Mål nr Sid 1 (6) PARTER KÄRANDE F Ombud: Advokat Ulf Bjermer Advokatfirman Bjermer Stortorget 17 211 22 Malmö SVARANDE 1. B1 2. B2 Ställföreträdare för båda: M God man för båda: Advokat

Läs mer

Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 15 01 23

Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 15 01 23 Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 15 01 23 Maria Alexanderson Redvall gynekolog i primärvården Den normala menscykeln De kvinnliga reproduktionsorganen genom livet Den gynekologiska

Läs mer

Kenneth Isaiahs Crystal

Kenneth Isaiahs Crystal diskussionsunderlag Kenneth har genomgått en lång och kostsam resa för att få bli förälder. Han har kalkylerat med tre möjligheter för att förverkliga sin längtan; att adoptera, att skaffa barn med ett

Läs mer

Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29)

Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29) YTTRANDE Vårt dnr: 2014-09-19 Ju2014/3407/L2 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Anne Nilsson Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Assisterad befruktning för ensamstående

Läs mer

Att lyckas med parningen.

Att lyckas med parningen. Att lyckas med parningen. Catharina Linde Forsberg Det finns många möjliga anledningar till att en tik inte blir dräktig efter parning. En av de vanligaste är att den helt enkelt parades på fel dag i löpningen.

Läs mer

Sexlivets risker. Sexuellt överförda infektioner = STI. Infektioner och smärta. HPV = Papillomvirus. Övriga risker för kvinnan

Sexlivets risker. Sexuellt överförda infektioner = STI. Infektioner och smärta. HPV = Papillomvirus. Övriga risker för kvinnan Sexlivets risker Infektioner och smärta Skolhälsovårdens Höstupptakt Göteborg 1.9 2010 Eva Rylander, prof em. i obstetrik o gynekologi Sexuellt överförda infektioner = STI Bakterier Klamydia Virus HSV=

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Patientinformation ärftlig cancer

Patientinformation ärftlig cancer Patientinformation ärftlig cancer Misstänkt ärftlig bröstcancer 1 Universitetssjukhuset i Lund Adresser till onkogenetiska mottagningar i Sverige Lund Göteborg Linköping Stockholm Uppsala Umeå Genetiska

Läs mer

MEQ 1 HTI 2013 Ditt tentamensnummer

MEQ 1 HTI 2013 Ditt tentamensnummer Du vikarierar på vårdcentral i Töreboda. En 23-årig kvinna söker med en knapp veckas anamnes på miktionssveda, urinträngningar och flytning utan feber. Hon har tidigare inte haft några urinvägsbesvär och

Läs mer

Till dig som fått Cerazette förskrivet

Till dig som fått Cerazette förskrivet Till dig som fått Cerazette förskrivet 1 2 Cerazette är ett preventivmedel som bl a kan användas av dig som inte vill eller bör använda p-piller som innehåller östrogen. Cerazette ger ett bra skydd mot

Läs mer

Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 140123

Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 140123 Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 140123 Maria Alexanderson Redvall gynekolog i primärvården Den normala menscykeln De kvinnliga reproduktionsorganen genom livet Den gynekologiska

Läs mer

Endometrios. Orsaker: Lokalisering:

Endometrios. Orsaker: Lokalisering: Endometrios Endometrios orsakas av endometrieliknande vävnad utanför livmodern (endometrium = livmoderslemhinna). Endometriosvävnad består av körtlar och stroma av samma typ som endometriet och kan omges

Läs mer

IVF i Sverige Fortsatt uppföljning av barn och mödrar

IVF i Sverige Fortsatt uppföljning av barn och mödrar originalstudie Läs mer engelsk sammanfattning http://ltarkiv.lakartidningen.se IVF i Sverige Fortsatt uppföljning av barn och mödrar ORVAR FINNSTRÖM, adjungerad professor, f d överläkare, barnoch ungdomsmedicinska

Läs mer

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter.

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. PREVENTIVMEDEL 866 KONDOM Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. Kondomfabriken https://www.youtube.com/watch?v=g53iia-gnkg P-PILLER KVINNLIGA KÖNSHORMONER

Läs mer

Ett förlorat ögonblick Kvinnors upplevelser under IVF-behandlingen

Ett förlorat ögonblick Kvinnors upplevelser under IVF-behandlingen EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2011:45 Ett förlorat ögonblick Kvinnors upplevelser under IVF-behandlingen Petra Ojala Emelie

Läs mer

Behandla din barnlöshet

Behandla din barnlöshet Behandla din barnlöshet - med tre enkla punkter Hur du kan börja behandla din barnlöshet genom att massera tre zonterapipunkter på fötterna. Carin Hertnäs Hur du behandlar din barnlöshet genom att massera

Läs mer

Fertilitetsbevarande åtgärder hos flickor och unga kvinnor där potentiellt gonadotoxisk behandling planeras eller har utförts

Fertilitetsbevarande åtgärder hos flickor och unga kvinnor där potentiellt gonadotoxisk behandling planeras eller har utförts Västra Götalandsregionen SahlgrenskaUniversitetssjukhuset, HTA-centrum Health Technology Assessment HTA-rapport 2013:61 Fertilitetsbevarande åtgärder hos flickor och unga kvinnor där potentiellt gonadotoxisk

Läs mer

Antikonception. Olika Preventivmetoder. Ewa Andersson Kompletterat av Lisbeth Johnels

Antikonception. Olika Preventivmetoder. Ewa Andersson Kompletterat av Lisbeth Johnels Antikonception Olika Preventivmetoder Ewa Andersson Kompletterat av Lisbeth Johnels Graviditets risk Graviditets risk Den totala graviditetsrisken vid ett oskyddat samlag beräknas till 6-7%.Risken är

Läs mer

Överklagan av hälso- och sjukvårdsnämndens beslut angående vårdprogram för infertilitetsbehandling

Överklagan av hälso- och sjukvårdsnämndens beslut angående vårdprogram för infertilitetsbehandling Överklagan av hälso- och sjukvårdsnämndens beslut angående vårdprogram för infertilitetsbehandling Härmed överklagas Västerbottens läns landstings hälso- och sjukvårdsnämnds beslut VLL 1554-2012 om vårdprogram

Läs mer

Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling

Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling Du ska kunna: 0. Hur du skulle göra om du behövde prata med sjukvården om något som har med sex och samlevnad att

Läs mer

Prediktionsmodeller vid in vitro-fertilisering då ett embryo återförs

Prediktionsmodeller vid in vitro-fertilisering då ett embryo återförs Prediktionsmodeller vid in vitro-fertilisering då ett embryo återförs Helena Pettersson U.U.D.M. Project Report 2004:4 Examensarbete i matematisk statistik, 20 poäng Handledare: Lars Berglund, UCR, Uppsala

Läs mer

Reproduktionssystemen. Testosteronproduktion. Könsorganen 5/15/2013. Människan: biologi och hälsa SJSD11. Reproduktionsorgan/könsorgan = genitalia

Reproduktionssystemen. Testosteronproduktion. Könsorganen 5/15/2013. Människan: biologi och hälsa SJSD11. Reproduktionsorgan/könsorgan = genitalia Reproduktionssystemen Människan: biologi och hälsa SJSD11 Annelie Augustinsson Testosteronproduktion Foster Nyfödd Barndom Pubertet Vuxen Ålderdom FSH LH Könsorganen Reproduktionsorgan/könsorgan = genitalia

Läs mer

RFSU:S SVERIGE- BAROMETER 2013

RFSU:S SVERIGE- BAROMETER 2013 RFSU:S SVERIGE- BAROMETER 2013 HUR BRA ÄR DITT LÄN PÅ SEXUALPOLITIK, VÅRD OCH HÄLSA? SEX ÄR POLITIK RFSU:S SVERIGEBAROMETER 2013 2 INNEHÅLL FÖRORD 3 PREVENTIVMEDEL 5 STERILISERING 9 ASSISTERAD BEFRUKTNING

Läs mer

Assisterad befruktning etiska aspekter

Assisterad befruktning etiska aspekter Assisterad befruktning etiska aspekter Statens medicinsk-etiska råd Stockholm 2013 Smer rapport 2013:1 Smer rapport 2013:1. Assisterad befruktning etiska aspekter. Rapporten finns att ladda ned gratis

Läs mer

Patientinformation. 1. Jaydess gör slemmet i livmoderhalsen tjockt så att spermiernas passage försvåras.

Patientinformation. 1. Jaydess gör slemmet i livmoderhalsen tjockt så att spermiernas passage försvåras. , Patientinformation Det här är Jaydess Vi hoppas att denna broschyr ska ge dig svar på dina frågor och funderingar kring Jaydess. Vad är Jaydess? Jaydess är ett inlägg som består av en hormonkapsel som

Läs mer

Vad sker under menstruationscykeln?

Vad sker under menstruationscykeln? Sex och samlevnad Menstruationscykeln Under en kvinnas fertila period (fruktsamma=kan få barn), puberteten klimakteriet (ca 45-55 års ålder) frigörs en mogen äggcell ca var 28 dygn. Menstruationen styrs

Läs mer

Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2013 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2012 Assisterad befruktning 1991 2011 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso-

Läs mer

Författare: Irene Ivarsson & Birgit Linderoth. Leg. Barnmorska /sexolog - Leg. Barnmorska / konstnär

Författare: Irene Ivarsson & Birgit Linderoth. Leg. Barnmorska /sexolog - Leg. Barnmorska / konstnär Författare: Irene Ivarsson & Birgit Linderoth Leg. Barnmorska /sexolog - Leg. Barnmorska / konstnär 1-2 NFP-sekretmetoden-Sensiplan LAM 3-4 Cervixpessar-slidpessar ( cervix-cup /diaphragm) 5-6 Kvinnlig

Läs mer

Obstetrik, Gynekologi och Neonatologi

Obstetrik, Gynekologi och Neonatologi Obstetrik, Gynekologi och Neonatologi 8 hp Provmoment: 2 Ladokkod:62BO11 Tentamen ges för: BM06 samt studenter i fristående kurs TentamensKod: Tentamensdatum: 2012 11 09 Tid: 09.00 13.00 Hjälpmedel: Inga

Läs mer

Cleosensa och Cleosensa 28

Cleosensa och Cleosensa 28 Cleosensa och Cleosensa 28 Du har fått p-pillret Cleosensa eller Cleosensa 28 från Actavis utskrivet åt dig. I den här broschyren hittar du information om hur preparaten fungerar och hur du ska ta dem.

Läs mer

GynObstetrik. Antikonception. the33. Health Department

GynObstetrik. Antikonception. the33. Health Department GynObstetrik Antikonception Health Department Innehållsförteckning 1 Antikonception......2 Naturliga antikonceptionsmetoder........2 Barriärmetoder..........2 Hormonella metoder........3 Bieffekter av

Läs mer

DOM 2009-11-06 Meddelad i Umeå

DOM 2009-11-06 Meddelad i Umeå Meddelad i Umeå Mål nr Sid 1 (10) PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: Jur.kand. Laine Strömgren c/o Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm SVARANDE

Läs mer