Erektil dysfunktion kartläggning av läkemedelsanvändande hos diabetiker i Stenstorp och Skara

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erektil dysfunktion kartläggning av läkemedelsanvändande hos diabetiker i Stenstorp och Skara"

Transkript

1 Erektil dysfunktion kartläggning av läkemedelsanvändande hos diabetiker i Stenstorp och Skara Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg Författare: Anders Claeson, ST-läkare Närhälsan Stenstorp vårdcentral

2 Rapport 2013:3 Utförd i grundläggande kurs i FoU-metodik FoU-centrum Skaraborg Primärvård och Tandvård i samverkan Handledare: Per Hjerpe, distriktsläkare, med.dr Närhälsan Norrmalm vårdcentral, Skövde Hans Hedelin, överläkare, professor Urologkliniken, Skaraborgs sjukhus, Skövde

3 SAMMANFATTNING Bakgrund Erektil dysfunktion (ED) definieras som oförmåga att få eller bibehålla erektion tillräcklig för en tillfredsställande sexuell aktivitet. ED är en vanligt förekommande diagnos hos män i olika åldrar världen över. Orsakerna till ED är flera, där diabetes är en. Man har beräknat att så många som en tredje del till hälften av alla män med diabetes även lider av ED. Trots att behandlingen idag är effektiv och enkel, finns dock misstankar om underbehandling. Syfte Att kartlägga hur vanligt förekommande farmakologisk behandling och diagnostisering av ED är hos diabetiker vid Skaras respektive Stenstorps vårdcentraler. Metod Alla män, 30 år och äldre, som under året 2011 haft kontakt med Stenstorp eller Skara vårdcentral inkluderades. För dessa extraherades från vårdcentralernas datoriserade patientjournaler alla registrerade diabetes- och/eller ED-diagnoser samt eventuell förskrivning av läkemedel mot ED. Resultat Sammanlagt sökte män Stenstorp vårdcentral och män Skara vårdcentral under Sjutton av 162 diabetiker i Stenstorp hade fått läkemedel mot ED, det vill säga cirka 10,5%, men bara 10 av dessa hade också fått diagnosen erektil dysfunktion/impotens. På Skara vårdcentral visar motsvarande siffror att 26 av 457 diabetiker erhöll läkemedel mot ED, cirka 5,7%, och 10 stycken fick läkemedel utan att diagnos satts. Skillnaden i förskrivningsfrekvens mellan Stenstorps och Skaras vårdcentraler är signifikant (p=0,039). Konklusion Studiens resultat visar att erektil dysfunktion är ett underdiagnosticerat och därmed underbehandlat tillstånd hos diabetiker i både Stenstorp och Skara. Det finns således potential till förbättring av omhändertagandet av denna patientgrupp. Med tanke på den höga prevalensen och förekomsten av effektiv behandling bör potensfrågan lyftas hos alla män med diabetessjukdom, men även hos män med andra riskfaktorer. Nyckelord Erektil dysfunktion, Diabetes mellitus, Primärvård, Läkemedelsbehandling

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 1 ORSAKER TILL ED HOS PATIENTER MED DIABETES... 1 LIVSKVALITET OCH BEHANDLING... 2 SYFTE... 3 METOD... 3 RESULTAT... 4 DISKUSSION... 6 SLUTSATS... 7 REFERENSLISTA... 8

5 BAKGRUND Erektil dysfunktion (ED) är en vanligt förekommande diagnos hos män i olika åldrar världen över uppskattades det att 152 miljoner män globalt led av ED [1]. Ett flertal studier avseende prevalens har gjorts som bekräftar detta [2 4]. Ayta et al. kalkylerar med en ökning till 322 miljoner år 2025, där ökningen förväntas bli som störst i utvecklingsregionerna [1]. Erektil dysfunktion definieras som oförmåga att få eller bibehålla erektion tillräcklig för en tillfredsställande sexuell aktivitet. Erektion innebär en neurovaskulär händelse som styrs av psykologiska och hormonella faktorer. Vid sexuell stimulering sker en ökning av det parasympatiska nervsystemets aktivitet. Detta medför frisättning av neurotransmittorer och relaxerande faktorer från endotheliala celler i penis. Följden blir en relaxation av glatta muskelceller i artärer och arterioler, varvid blodflödet till penis ökar flerfalt. Samtidigt sker också en ocklusion av det venösa avflödet från penis och erektion uppstår och bibehålls [5]. Orsakerna till ED är flera. Det kan röra sig om psykogena orsaker, till exempel depression eller ångestproblematik [6]. Det är också noterat att ED synes korrelera till fysisk aktivitet, där en man med högre fysisk aktivitet har mindre besvär med ED än en som är fysiskt inaktiv [7]. Det kan också vara en del av naturligt åldrande, där stigande ålder generellt ökar risken [8]. Vissa läkemedel kan också ge biverkningar i form av ED, men en av de viktigaste orsakerna är ett flertal somatiska sjukdomar. Studier visar att män med bland annat diabetes, hjärt/kärlsjukdom, hypertoni, tidigare genomgången prostatakirurgi och neurologiska sjukdomar i högre grad utvecklar ED än friska män [2, 8]. Förhöjda blodsockervärden ger också i högre utsträckning ED, liksom diagnostiserat metabolt syndrom [4]. Inom primärvården är en av de vanligaste orsakerna till ED en samtidig diabetes mellitus, vilket också globalt sett är en mycket vanlig sjukdom. Enlig World Health Organization (WHO), har 346 miljoner människor världen över diabetes, där typ 2 utgör cirka 90%. Diabetesinsjuknandet anses öka världen över. En undersökning estimerar att 366 miljoner människor kommer att vara drabbade år 2030 [9]. Orsaker till ED hos patienter med diabetes Bakgrunden till ED kan även för en patient med diabetes vara multifaktoriell. Diabetiker med sämre glykemisk kontroll än de som är välinställda, löper 2 5 gånger högre risk att drabbas av ED [10]. HbA1c över 8,1% har visat sig öka incidensen av ED trefalt [10]. Erektil dysfunktion debuterar tidigare hos diabetiker jämfört med generell population. Den tenderar också att vara av svårare karaktär samt mer terapiresistent än ED hos icke-diabetiker [8]. Enligt Massachusetts Male Aging Study drabbades 28% av diabetikerna av total/ komplett ED (ingen erektion alls), jämfört med 10% hos övriga i studien [2, 8]. Det har också noterats att diabetiker på grund av hyperglykemi, bildar mer så kallade Advanced glycation end-products (AGEs), vilket leder till ökad vaskulär permeabilitet och bidrar till accelererande vaskulär patologi och en försämrad 1

6 glattmuskelrelaxation i corpus cavernosum [11, 12]. Autonom neuropati hos diabetiker har också ett starkt samband med utvecklandet av ED [13]. Mekanismen bakom detta är försämrad eller utebliven parasympatisk aktivitet som är helt nödvändig för upprätthållandet av erektionen [14]. Samsjuklighet i form av hyperlipidemi, hypertoni, kardiovaskulär sjukdom och obesitas är också vanligt hos diabetiker, där varje tillstånd i sig, är en oberoende riskfaktor för ED [3, 15 19]. Sambandet mellan ED och kardiovaskulär sjukdom är till exempel belyst tidigare där flera studier tyder på ett starkt samband mellan ED och framtida kardiovaskulära händelser [20 22]. Hos typ 2-diabetiker har en signifikant skillnad i ED-prevalensen noterats mellan dem med respektive utan allvarlig hjärtsjukdom (61,2% respektive 36,4%) [23]. Vidare ses ett samband mellan ED och endothelial dysfunktion [11, 24]. Denna dysfunktion innebär att den glatta muskulaturen som bekläder arteriolerna inte kan relaxera adekvat på grund av att kväveoxid (NO)-produktionen i endothelet är nedsatt. Följden blir att vasodilatationen, som är nödvändig för erektionen, störs. Dessutom är hypogonadism (som också kan generera ED), vanligare hos diabetiker [25, 26]. Patienter med diabetes använder ofta läkemedel som kan ge biverkningar i form av ED, till exempel blodtrycksmediciner (betablockerare, alfa-adrenerga agonister, kalciumkanalblockerare) och diuretika (tiazider och aldosteronantagonister) [27]. Livskvalitet och behandling ED är således ett vanligt problem hos män med diabetes. Man har tidigare visat att ED leder till bland annat försämrad psykisk och fysisk hälsa, sämre sexliv, sämre social funktion, frustration och modlöshet. Man noterade även en lägre acceptans av diabetessjukdomen som i sin tur leder till försämrad metabol kontroll. Vidare sågs en kraftigt ökad risk för depression [28, 29]. Det är därför viktigt att även diskutera ED med diabetespatienter med tanke på den höga förekomsten. Få studier har gjorts avseende i vilken utsträckning typ 2- diabetiker får möjlighet att diskutera problem med ED med vederbörande vårdgivare (diabetessköterska eller läkare), antingen på vårdgivares eller eget initiativ. En italiensk studie visade att 63% av manliga typ 2-diabetiker uppgav att deras läkare aldrig undersökt deras eventuella sexuella dysfunktion (där bland annat ED ingår) [28]. Problemet är extra viktigt att ta upp då det idag finns effektiv behandling att tillgå. För det första bör man sträva efter att optimera behandlingen av individens eventuella grundsjukdom. I de fall där övervikt förekommer bör viktminskning rekommenderas, likaså fysisk aktivitet. Rekommendation avseende rökstopp är självklart. Om alkoholkonsumtionen är hög bör denna minskas. För det andra rekommenderas läkemedelsbehandling. Idag är den enkel, företrädesvis PDE-5-hämmare i tablettform (sildenafil, tadalafil och vardenafil) och tämligen biverkningsfri. Andra alternativ såsom alprostadil uretralstift samt intrakavernös injektion finns, om PDE-5-hämmare är kontraindicerade, vilket är fallet vid samtida användande av nitratpreparat. I vissa fall kan kirurgiskt ingrepp utföras, så kallad erektionsprotes. Vakuumpump kan i vissa fall prövas. 2

7 De allra flesta typ 2-diabetiker sköts idag inom primärvården. På de flesta vårdcentraler finns idag en väl uppbyggd teamverksamhet för kontroll och uppföljning av dessa patienter. Teamet består av flera aktörer (dietist, läkare, fotterapeut, kurator, psykolog, sjukgymnast), med diabetessjuksköterskan som bas. Vanligtvis träffar patienten läkare och sköterska en gång om året, med cirka sex månaders mellanrum. Tätare besök hos sköterska kan ibland behövas, till exempel vid inställning av insulin. Dietist- och fotterapeutkontakt sker vid behov, vilket även gäller de andra yrkeskategorierna. ED är således ett hos diabetiker vanligt förekommande problem där det dessutom finns en enkel, effektiv och förhållandevis biverkningsfri behandling. Vår hypotes är emellertid att problemet med ED inte uppmärksammas på det sätt det borde. I en belgisk studie kom man fram till att bara 18% av läkarna (allmänmedicinare och urologer) frågade patienterna om ED [30]. En del patienter kanske avstår att själva ta upp problemet, då de tänker att ED är ett normalt tillstånd, vissa kanske tänker att det går över. Andra kanske inte känner till att det finns ett samband mellan diabetes och ED, eller att det är ett behandlingsbart tillstånd. I en fransk studie framkom det att män ansåg att ED inte var så vanligt i jämförelse med andra sjukdomar, utan mer relaterade besvären till stress och trötthet [31]. En studie från Holland påvisar att endast en fjärdedel av männen med ED konsulterade läkare för sina besvär [32]. Vidare visar en studie från Taiwan att bara drygt 14% av männen sökt västerländsk läkarhjälp. Över hälften av männen som i studien hade ED önskade diskutera sina problem med läkare, och över 90% ville att läkaren skulle ta initiativet till diskussionen [33]. Man har också visat att flera faktorer spelar roll när det gäller läkares initiativtagande till diskussion kring ED, till exempel läkarens kön och ålder samt konsultationstidens längd [34]. Det finns således flera orsaker till att ED ofta är underbehandlat. För att se om vår hypotes om underbehandling stämmer valde vi att studera behandling och diagnosregistrering av ED på två vårdcentraler i Skaraborg. SYFTE Projektets syfte är att kartlägga hur vanligt förekommande farmakologisk behandling och diagnostisering av ED är hos diabetiker vid Skaras respektive Stenstorps vårdcentraler. Frågeställningar Hur stor andel av män med diabetes har en diagnostiserad ED? Hur stor andel av män med diabetes har behandling mot ED? Skiljer behandlingsgraden mellan Skaras och Stenstorps vårdcentral? Framkommer indirekta tecken på att ED är underdiagnostiserat? METOD Vi extraherade data gällande diagnoser och läkemedelsförskrivningar från datajournalerna från två vårdcentraler, Skara (knappt listade patienter) och Stenstorp (cirka listade patienter). Alla män som var 30 år eller äldre, och som under året 2011 haft kontakt med någon av dessa vårdcentraler inkluderades. 3

8 För dessa individer noterades om de under de senaste tre åren fått någon diagnoskod registrerad enligt Primärvårdsklassifikationen av ICD10 (KSHP97) [35] gällande diabetes mellitus (E10-P, E109, E118-P, E119 samt E14-P) eller erektil dysfunktion (N484). Både patienter med typ 1- och typ 2-diabetes inkluderades eftersom det tidigare visat sig svårt att skilja grupperna åt via diagnoskodningen. Eventuell förekomst av förskrivning av något läkemedel avseende ED noterades också (ATC-koder G04BE01, G04BE03, G04BE08 och G04BE09). Resultatet redovisas med deskriptiv statistik. Chi2-test har använts för signifikanstestning. Beräkningar har utförts med hjälp av statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, IBM Corp, version 21 för PC). RESULTAT Sammanlagt sökte Stenstorp vårdcentral och män Skara vårdcentral under I Stenstorp fanns 162 manliga diabetiker, medan Skara hade 457 stycken. Totalt erhöll 61 patienter i Stenstorp och 107 i Skara, läkemedel mot erektil dysfunktion. Av dessa hade 28 stycken fått diagnosen erektil dysfunktion registrerad i Stenstorp (45,9%) och 44 stycken (41,1%) i Skara. Sjutton av 162 diabetiker i Stenstorp hade fått läkemedel mot ED, det vill säga cirka 10,5%, men bara 10 av dessa hade också fått diagnosen erektil dysfunktion/impotens. På Skara vårdcentral visar motsvarande siffror att 26 av 457 diabetiker erhöll läkemedel mot ED, cirka 5,7%, och 10 stycken fick läkemedel utan att diagnos satts. Skillnaden i förskrivningsfrekvens mellan Stenstorps och Skaras vårdcentraler är signifikant (p=0,039). Av ickediabetikerna var det i Stenstorp 4,6% som fick läkemedel mot ED, i Skara var motsvarande siffra 2,7%. Av manliga diabetiker på Stenstorps vårdcentral var det 10 stycken (6,2%) som hade diagnosen erektil dysfunktion. Åtta hade läkemedelsbehandling mot ED. Vid Skara vårdcentral ses att 16 stycken av manliga diabetiker (3,5%) också hade EDdiagnos där samtliga erhöll läkemedel mot ED. Förhållandet mellan diagnosregistrering och förskrivning för alla manliga diabetiker i materialet ses i figur 1. 4

9 Figur 1. Förhållandet mellan förskrivning av ED-läkemedel och diagnossättning vid ED hos manliga diabetiker för hela materialet Det fanns också skillnader i preparatval mellan vårdcentralerna där Cialis var vanligast i Stenstorp och Viagra vanligast i Skara, se figur 2. Figur 2. Förskrivningsmönstret för ED-läkemedel för respektive vårdcentral 5

10 Fördelningen av förskrivningar mellan olika åldersgrupper är likvärdig på båda vårdcentralerna, se figur 3. Figur 3. Åldersfördelningen hos patienter med förskrivning DISKUSSION Huvudfynden i studien är att behandlingsgraden av ED hos diabetespatienter är låg. Dessutom ser vi en signifikant skillnad i behandlingsgrad mellan Skara och Stenstorp. Graden av diagnosregistrering är också låg i förhållande till läkemedelsförskrivningen. Tidigare studier har visat att ungefär 60% av diabetikerna också lider av ED [3, 15 19]. Diagnossiffrorna för Stenstorp och Skara ligger således långt under detta. Beträffande ickediabetiker som erhållit läkemedel via Stenstorp och Skara vårdcentraler, är också dessa siffror låga jämfört med prevalensberäkningar enligt Massachusetts Male Aging Study (MMAS). Vad skillnaderna beror på kan ju givetvis diskuteras. Sannolikt är det inte så att Stenstorps och Skaras patienter lider mindre av erektil dysfunktion än män i allmänhet. Möjligen kan en bidragande orsak vara att intresset för ED och diabetes är olika från läkare till läkare. Därtill kommer också det faktum att Skara haft en låg läkarbemanning med en hel del bemanningsläkare de senaste åren. Dessa deltar oftast inte i läkarmöten där information och uppdatering kring olika tillstånd och rutiner behandlas. Detta skulle också kunna vara en del av förklaringarna till den noterade skillnaden i läkemedelsförskrivning mellan Stenstorps och Skaras vårdcentraler. Noterbart är också att det även finns en skillnad i preparatval där det i Skara förskrivs mest Viagra, medans Cialis synes vara mest förskrivet i Stenstorp. Denna skillnad kan inte förklaras på annat sätt än av lokala terapitraditioner. 6

11 Flest män med ED behandling återfanns i åldersgrupperna år och år. Detta stämmer väl med Cologne Male Survey, där män i åldersgruppen år var de som mest önskade behandling mot ED. Där fann man också en högre prevalens av ED hos männen i åldersgruppen år, men dessa önskade inte behandling i lika stor utsträckning som männen i den något yngre åldersgruppen [3]. Detta stämmer väl överens med resultaten från både Stenstorps och Skaras vårdcentraler. Av alla som erhöll läkemedel mot ED hade knappt hälften fått en diagnos registrerad. Orsaken till att ED-diagnos inte finns registrerad kan vara att recept på läkemedel mot ED är itererade utan läkarbesök, och att diagnosen finns, men är äldre än tre år och därför inte kom med i datauttaget. Läkare kan också ha avstått från att sätta diagnos, på grund av att det i den diagnosklassifikation som användes endast finns diagnosen Impotens N 484 och inte Erektil dysfunktion, vilket kanske inte är korrekt eller passande i det enskilda patientfallet. Orsaken till det låga antalet manliga diabetiker med ED-diagnos och behandling i vår studie är oklar. Man kan självklart fundera på om begreppet erektil dysfunktion överhuvudtaget tas upp vid till exempel årskontroll av diabetiker. Tar patienten upp denna fråga själv? Säkerligen finns det en stor variation, både bland läkare och patienter. Orsaken till att inte ta upp frågan för en läkare, kan till exempel vara osäkerhet och okunskap i ämnet, eller för att man helt enkelt glömmer av detta. För patienternas del kan det röra sig om att det till exempel är ett känsligt ämne som kan vara svårt att ta upp. Möjligen är det också så att man som patient avstår att ta upp problematiken då man vet att behandlingen är dyr (PDE-5 hämmare i tablettform ingår inte i läkemedelsförmånen). Vidare finns ju numera möjlighet att beställa läkemedel mot ED via Internet, utan läkarkontakt. Detta kanske utnyttjas av några män, som tycker att det är olustigt att ta upp ämnet vid diabeteskontroller, och kanske sålunda nekar till att ha erektionsproblematik på eventuell förfrågan. Denna studie visar enbart handläggningen av ED på två av Skaraborgs vårdcentraler. Det som gäller i Skara och Stenstorp, kan per automatik inte överföras till övriga Skaraborg eller Västra Götalandsregionen. Även om vi misstänker att siffrorna ser likartade ut på andra vårdcentraler skulle en mer generaliserbar undersökning kräva ett klart större patient- och vårdcentralsunderlag. SLUTSATS Studiens resultat visar att erektil dysfunktion är ett underdiagnosticerat och därmed underbehandlat tillstånd hos diabetiker i både Stenstorp och Skara. Det finns således potential till förbättring av omhändertagandet av denna patientgrupp. Med tanke på den höga prevalensen och förekomsten av effektiv behandling bör potensfrågan lyftas hos alla män med diabetessjukdom, men även hos män med andra riskfaktorer. Därför: Våga fråga! 7

12 REFERENSLISTA 1. Ayta IA, McKinlay, Krane RJ. The likely worldwide increase in erectile dysfunction between 1995 and 2025 and some possible policy consequences. BJU Int 1999, Jul;84(1): Henry A. Feldman, Irwin Goldstein, Dimitrios G. Hatzichrisou et al. Impotence and its medical and psychosocial correlates: results of the Massachusetts Male Aging Study. J Urol Jan; 151(1): M Braun, G Wassmer, T Klotz et al. Epidemiology of erectile dysfunction: results of the Cologne Male Survey. Int J Impot Res (2000) 12, Steven A. Grover, Ilka Lowensteyn, Mohammed Kaouache et al. The prevalence of erectile dysfunction in the primary care setting. Arch Intern Med. 2006;166: Lue TF. Erectile dysfunction. N Engl J Med 2000 Jun 15;342(24): Weber MF, Smith DP, O Connell DL et al. Risk factors for erectile dysfunction in a cohort of Australian men. Med J Aust. 2013;199(2): Bacon CG, Mittleman MA, Kawachi I et al. Sexual function in men older than 50 years of age: results from the health professionals follow-up study. Ann Intern Med Aug 5;139(3): Christopher S. Saigal, Hunter Wessels, Jennifer Pace et al. Predictors and prevalence of erectile dysfunction in a racially diverse population. Arch Inter Med. 2006; 166: Wild S, Roglic G, Green A et al. Global prevalence of diabetes: estimates for the year 2000 and projections for Diabetes Care 2004 May;27(5): Al-Hunayan A, Al-Mutar M, Kehinde EO et al The prevalence and predictors of erectile dysfunction in men with newly diagnosed with type 2 diabetes mellitus. BJU Int 2007;99: Solomon H, Man JW, Jackson G. Erectile dysfunction and the cardiovascular patient: endothelial dysfunction is the common denominator. Heart 2003;89: Wen Y, Skidmore JC, Porter-Turner MM et al. Relationship of glycation, antioxidant status and oxidative stress to vascular endothelial damage in diabetes. Diabetes Obes Metab 2002;14: Hecht MJ, Neundörfer B, Kiesewetter F et al. Neuropathy is a major contributing factor to diabetic erectile dysfunction. Neurol Res 2001;23: Pegge NC, Twomey AM, Vaughton K et al. The role of endothelial dysfunction in the pathophysiology of erectile dysfunction in diabetes and in determining response to treatment. Diabet Med 2006;23:

13 15. Burchardt M, Burchardt T, Baer L et al. Hypertension is associated with severe erectile dysfunction. J Urol oct;164(4): Levine L, Kloner RA. Importance of asking questions about erectile dysfunction. Am J Cardiol 2000 Dec 1;86(11):1210-3, A5 17. Seftel AD, Sun P, Swindel R. The prevalence of hypertension, hyperlipidemia, diabetes mellitus and depression in men with erectile dysfunction. J Urol 2004;171: Lewis RW, Fugl-Meyer KS, Bosch R et al. Epidemiology/risk factors of sexual dysfunction. J Sex Med 2004 Jul 1;(1): Rosen RC, Fisher WA, Eardley I et al. The multinational Men s Attitudes to Life Events and Sexuality (MALES) study: I. Prevalence of erectile dysfunction and related health concerns in the general population. Curr Med Res Opin May;20(5): Thompson IM, Tangen CM, Goodman PJ et al. Erectile dysfunction and subsequent cardiovascular disease. JAMA 2005;294: Inman BA, Sauver JLS, Jacobson DJ et al. A population-based, longitudinal study of erectile dysfunction and future coronary artery disease. Mayo Clin Proc 2009;84: Chew KK, Finn J, Stuckey B et al. Erectile dysfunction as a predictor for subsequent atherosclerotic cardiovascular events: findings from a linkeddata study. J Sex Med 2010;7(1 Pt 1): Gazzaruso C, Solerte SB, Pujia A et al. Erectile dysfunction as a predictor of cardiovascular events and death in diabetic patients with angiographically proven asymptomatic coronary artery disease: a potential protective role for statins and 5-phosphodiesterase inhibitors. J Am Coll Cardiol 2008;51: Vlachopoulos C, Rokkas K, Ioakeimidis N et al. Inflammation, metabolic syndrome, erectile dysfunction, and coronary artery disease: common links. Eur Urol 2007;52: Tamler R, Deveney T. Hypogonadism, erectile dysfunction and type 2 diabetes mellitus: what the clinician needs to know. Postgrad Med Nov;122(6): doi: /pgm Corona G, Mannucci E, Petrone L et al. Association of hypogonadism and type II diabetes in men attending an outpatient erectile dysfunction clinic. Int J Impot Res Mar-Apr;18(2): W A Blumentals, R R Brown and A Gomez-Caminero. Antihypertensive treatment and erectile dysfunction in a cohort of type II diabetes patients. Int J Impot Res (2003) 15, doi: /sj.ijir De Berardis, Giorgia; Franciosi, Monica; Belfiglio, Maurizio et al. Erectile dysfunction and quality of life in type 2 diabetic patients. Diabetes Care; Feb 2002; 25, 2 9

14 29. De Berardis Giorgia; Pellegrini, Fabio; Franciosi, Monica et al. Longitudinal assessment of quality of life in patients with type 2 diabetes and self-reported erectile dysfunction. Diabetes Care; 2005 Nov; 28(11): Claes H, Opsomer RJ, Andrianne R et al. Characteristics and expectations of patients with erectile dysfunction: results of the SCORED study. Int J Impot Res Jul-Aug;20(4): Costa P, Avances C, Wagner L. Erectile dysfunction: knowledge, wishes and attitudes. Results of a French study of 5,099 men aged 17 to 70. Prog Urol Feb;13(1): Meuleman EJ, Donkers LH, Robertson C et al. Erectile dysfunction: prevalence and effect on the quality of life; Boxmeer study. Ned Tijdschr Geneeskd Mar 24;145(12): Jiann BP, Lu CC, Lam HC et al. Patterns and their correlates of seeking treatment for erectile dysfunction in type 2 diabetic patients. J Sex Med Jul;6(7): Low WY, Ng CJ, Tan NC et al. Management of erectile dysfunction: barriers faced by general practitioners. Asian J Androl Jun;6(2): Socialstyrelsen. Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 Primärvård (KSHP -97). Stockholm: Socialstyrelsen, ISBN:

15 FoU-centrum Skaraborg, Storgatan 18, Skövde E-post: Hemsida:

Hur tar vi hand om våra diabetespatienter i primärvården?

Hur tar vi hand om våra diabetespatienter i primärvården? Hur tar vi hand om våra diabetespatienter i primärvården? En kartläggning av vårdkontakter i Skaraborg 10 år efter insjuknandet FoU-centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg Författare: Ann Segerblom

Läs mer

Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept)

Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept) FoU Kronoberg FoU-skrift 212:1 Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept) Gunilla Eriksson Lena Lendahls FoU Kronobergs rapporter och skrifter FoU Kronoberg är Landstinget Kronobergs

Läs mer

Unga vuxna med självrapporterad psykisk ohälsa Var söker de hjälp inom landstingsvården? Söker de i högre utsträckning än andra?

Unga vuxna med självrapporterad psykisk ohälsa Var söker de hjälp inom landstingsvården? Söker de i högre utsträckning än andra? Unga vuxna med självrapporterad psykisk ohälsa Var söker de hjälp inom landstingsvården? Söker de i högre utsträckning än andra? En jämförelse med andra åldersgrupper RAPPORT 2014:2 Citera gärna Centrum

Läs mer

SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT (FaR ) en enkätstudie

SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT (FaR ) en enkätstudie Växjö universitet Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Utbildningsprogram för sjuksköterska, 180 hp Kurs VO453C Vt 2009 Examensarbete, 15 hp SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV

Läs mer

Fallolyckor i äldre personers egna hem

Fallolyckor i äldre personers egna hem Institutionen Hälsa och samhälle Vårdvetenskap 51-60 p HT 2006 Fallolyckor i äldre personers egna hem En retrospektiv registerstudie Författare: Andrea Blomqvist Suzie Westlund Handledare: Marie Elf Examinator:

Läs mer

Utbildning som preventiv åtgärd för att förebygga fotsår hos vuxna personer med diabetes mellitus En litteraturstudie

Utbildning som preventiv åtgärd för att förebygga fotsår hos vuxna personer med diabetes mellitus En litteraturstudie Örebro Universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå Examensarbete Magister, 15 högskolepoäng Höstterminen 2012 Utbildning som preventiv åtgärd för att förebygga

Läs mer

BLODTRYCKET. Fettlever och det metabola syndromet Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion Mikroalbuminuri

BLODTRYCKET. Fettlever och det metabola syndromet Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion Mikroalbuminuri BLODTRYCKET Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin 2009 Volym 25 Nr 1 Fettlever och det metabola syndromet Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion Mikroalbuminuri Innehåll Blodtrycket

Läs mer

Jag måste nog bli sjukare först.. Hjärtsviktspatienters erfarenheter av uppföljning och hälsoinformation

Jag måste nog bli sjukare först.. Hjärtsviktspatienters erfarenheter av uppföljning och hälsoinformation Mälardalenshögskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Jag måste nog bli sjukare först.. Hjärtsviktspatienters erfarenheter av uppföljning och hälsoinformation Examensarbete: Fördjupningsarbete i Vårdvetenskap

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Hur allmänläkare resonerar om ordination av läkemedel exemplet hjärt kärlsjukdom.ett fokusgr uppsamtal vid en vårdcentral.

Hur allmänläkare resonerar om ordination av läkemedel exemplet hjärt kärlsjukdom.ett fokusgr uppsamtal vid en vårdcentral. Examensuppsatser 2006 Moderator: Arja Lehti Föreläsare 1:Anna Barnéus: ST dagarna i allmänmedicin en kick off? Eller konsten att blåsa liv i en yrkeskår. St dagarna i allmänmedicin har arrangeras fyra

Läs mer

Upplevelser och uppfattningar om äldres läkemedelsanvändning bland brukare och personal - Att ha full koll eller bara gapa och svälja

Upplevelser och uppfattningar om äldres läkemedelsanvändning bland brukare och personal - Att ha full koll eller bara gapa och svälja Upplevelser och uppfattningar om äldres läkemedelsanvändning bland brukare och personal - Att ha full koll eller bara gapa och svälja Master thesis in Pharmaceutical Bioscience Sofia Björkdahl The Pharmaceutical

Läs mer

Motionsvanor, fysisk prestationsförmåga och levnadsvanor bland svenska kvinnor och män i åldrarna 20-65 år

Motionsvanor, fysisk prestationsförmåga och levnadsvanor bland svenska kvinnor och män i åldrarna 20-65 år Författare: Elin Ekblom-Bak Lars-Magnus Engström Örjan Ekblom Björn Ekblom Datum: 2011-02-18 Serie:, Rapport 1 Motionsvanor, fysisk prestationsförmåga och levnadsvanor bland svenska kvinnor och män i åldrarna

Läs mer

Vikten av inskrivningsvikt, viktuppgång under graviditet samt relaterade hälsoeffekter -för mamma och barn

Vikten av inskrivningsvikt, viktuppgång under graviditet samt relaterade hälsoeffekter -för mamma och barn Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet Avdelningen för klinisk näringslära Institutionen för medicin Vikten av inskrivningsvikt, viktuppgång under graviditet samt relaterade hälsoeffekter -för

Läs mer

Folkhälsorapport 2007

Folkhälsorapport 2007 Folkhälsorapport 27 Befolkningens hälsa, livsvillkor och attityder till hälso- och sjukvården i Fyrbodal Fördjupning av resultat från vårdbarometern och den nationella folkhälsoenkäten Hälso- och sjukvårdsnämndernas

Läs mer

Mobil läkare Ljungby kommun

Mobil läkare Ljungby kommun FoU Kronoberg FoU-rapport 2011:1 Mobil läkare Ljungby kommun Hanna Lunding Sammanfattning I takt med att allt fler multisjuka äldre vårdas i det egna hemmet och antalet avancerade vårdinsatser som görs

Läs mer

KARTLÄGGNING AV BARNS VIKT

KARTLÄGGNING AV BARNS VIKT FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING RAPPORT 2003:2 KARTLÄGGNING AV BARNS VIKT OCH VIKTUTVECKLING I ÖSTERGÖTLAND LINKÖPING JUNI 2003 MARIANNE ANGBRATT ELIN ERIKSSON SOFIA FUNCKE ULLA NILSSON CHRISTINA

Läs mer

VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN?

VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN? VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN? Hälso- och sjukvårdsavdelningen: Vårdvalsenheten/Område Uppföljning och Analys VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Läs mer

NATIONELLA INDIKATIONER FÖR OBESITAS- KIRURGI

NATIONELLA INDIKATIONER FÖR OBESITAS- KIRURGI NATIONELLA INDIKATIONER FÖR OBESITAS- KIRURGI Expertgruppsrapport till uppdragsgivarna Socialstyrelsen Sveriges Kommuner och Landsting Svenska Läkarsällskapet 28 nov 2007. Uppdaterad och reviderad andra

Läs mer

En mer jämlik vård är möjlig

En mer jämlik vård är möjlig Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande Vårdanalys har på regeringens uppdrag gjort en fördjupad analys av skillnader i vård, behandling och bemötande. Men alla skillnader som

Läs mer

Förskrivning av centralstimulerande läkemedel vid adhd

Förskrivning av centralstimulerande läkemedel vid adhd Förskrivning av centralstimulerande läkemedel vid adhd Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

2-årsuppföljning av Glaukomkirurgi i Skaraborg; behandlingseffekter och säkerhetsaspekter

2-årsuppföljning av Glaukomkirurgi i Skaraborg; behandlingseffekter och säkerhetsaspekter 2-årsuppföljning av Glaukomkirurgi i Skaraborg; behandlingseffekter och säkerhetsaspekter FoU-centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg Författare: Emelie Gyllencreutz, ST-läkare Ögonkliniken Skaraborgs

Läs mer

Åtgärder mot fetma. Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma

Åtgärder mot fetma. Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma Åtgärder mot fetma Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma Lena V. Kallings statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Åtgärder

Läs mer

Nutrition. Tema. Klocktestet Den mest nedladdade artikeln. Sarkopeni Värdet av styrketräning. Vitamin D ett hett ämne Hur mycket och varför?

Nutrition. Tema. Klocktestet Den mest nedladdade artikeln. Sarkopeni Värdet av styrketräning. Vitamin D ett hett ämne Hur mycket och varför? äldrevård och äldremedicin i öppen och sluten vård nr 4 2012 Tema Nutrition Klocktestet Den mest nedladdade artikeln Sarkopeni Värdet av styrketräning Vitamin D ett hett ämne Hur mycket och varför? Nytt

Läs mer

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen En rapport om KOL Den bortglömda folksjukdomen Innehåll Förord 3 KOL ett nationellt hot 4 KOL i världen 6 KOL drabbar hela kroppen 8 Kvinnor drabbas hårdast

Läs mer

En kunskapssammanställning med koppling till hjälpmedel och anpassningar av hemmet

En kunskapssammanställning med koppling till hjälpmedel och anpassningar av hemmet Fallol yckor bland äldre En kunskapssammanställning med koppling till hjälpmedel och anpassningar av hemmet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2007 Författare: Martina Estreen, HI Foto: Björn Lestell, HI Ansvarig

Läs mer

Faktorer som påverkar följsamheten till läkemedelsordinationer hos utlandsfödda patienter

Faktorer som påverkar följsamheten till läkemedelsordinationer hos utlandsfödda patienter Faktorer som påverkar följsamheten till läkemedelsordinationer hos utlandsfödda patienter FoU primärvård Skaraborg Författare: Katharina Köster, ST-läkare Närhälsan Guldvingen vårdcentral, Lidköping Rapport

Läs mer

Våldsutvecklingen i Sverige

Våldsutvecklingen i Sverige Estrada, Felipe Våldsutvecklingen i Sverige - En presentation och analys av sjukvårdsdata Arbetsrapport/Institutet för Framtidsstudier; 2005:4 ISSN 1652-120X ISBN 91-89655-62-1 Våldsutvecklingen i Sverige

Läs mer

Vård vid livets slut av personer med demens inom slutenvården en litteraturstudie

Vård vid livets slut av personer med demens inom slutenvården en litteraturstudie Beteckning: Akademin för hälsa och arbetsliv Vård vid livets slut av personer med demens inom slutenvården en litteraturstudie Malin Holmgren & Annika Åberg Oktober 2010 Examensarbete, 15 hp, grundnivå

Läs mer

Arbetslöshet och psykisk ohälsa två kohortstudier. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:17. På uppdrag av Stockholms läns landsting

Arbetslöshet och psykisk ohälsa två kohortstudier. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:17. På uppdrag av Stockholms läns landsting Arbetslöshet och psykisk ohälsa två kohortstudier Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:17 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) etablerades den 1

Läs mer