Differentiell psykologi: Moment I: Lärandemål, instuderingsuppgift och instuderingsfrågor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Differentiell psykologi: Moment I: Lärandemål, instuderingsuppgift och instuderingsfrågor"

Transkript

1 Differentiell psykologi: Moment I: Lärandemål, instuderingsuppgift och instuderingsfrågor Inledning Välkommen till kursen i differentiell psykologi och det första momentet om psykometri och statistik. I och med detta moment grundlägger och utvecklar vi några av psykologens kärnkompetenser: konstruktion, värdering och användning av psykologiska tester (där detta moment huvudsakligen berör konstruktion och värdering. Användning av psykologiska tester ingår senare som central del av kursen Klinisk Psykologi I). Teorin bakom psykologiska tester samt utvärdering av testers kvaliteter bygger till viss del på statistiska begrepp. Vi rekommenderar att ni passar på att friska upp en del av era tidigare införlivade statistiska kunskaper. Detta gör ni förslagsvis genom att repetera metodavsnittet i kurserna Experimentell psykologi och Kognitiv psykologi. Titta till exempel igenom Kimmos föreläsningar och laborationer som finns tillgängliga på kurswebben. Om du finner det stimulerande att bearbeta kurslitteraturen genom att arbeta med instuderingsfrågor så kommer nedan en uppsättning av sådana. Vi inkluderar även ett exempel på en gammal tentamen som man kan testa sig själv på. För att också ge en lite tydligare programförklaring för detta moment har vi inledningsvis nedan också redovisat vad vi menar med de olika kursmålen. /Petter Gustavsson Innehåll Inledning...1 Vad betyder lärandemålen?...2 Instuderingsuppgift: Torsdag den 8/ Instuderingsfrågor...6 Instuderingsfrågor till första veckan...6 Instuderingsfrågor till andra veckan Instuderingsfrågor till tredje veckan Instuderingsfrågor till fjärde veckan Exempel på tidigare tentamen... 14

2 Vad betyder lärandemålen? Här kommer mina definitioner vad man ska kunna för att uppnå lärandemålen och hur de examineras: Mål enligt kursplan Betyder i praktiken* Examineras genom beskriva och redogöra för grundläggande begrepp inom både klassisk och modern psykometrisk teori Kunna redogöra för ett instruments beståndsdelar och relatera till den test teoretiska bakgrunden till varför test är uppbyggda på detta sätt. Skriftlig tentamen Kunna redogöra för den klassiska test teorins grundläggande antaganden om kvantifiering/skalning, upprepade mätningar, dimensionalitet, och tolkning av testpoäng genom normering eller kriterier. Förstå kopplingen mellan test poäng och standardiserade /normerade poäng och att via normalfördelningen göra översättningar mellan Z- poäng, T-värden, Kumulativ procent och Percentiler. Förstå och använda begreppen sensitivitet och specificitet i sammanhang där man utvärderar definierade kriteriepoäng som underlag för tolkning av testpoäng. Kunna reflektera kring kvalitetsaspekter av normering och kriteriebestämning och konsekvenser för tolkningen av testpoäng. Kunna redogöra för de fem olika typerna av validitetsevidens och kunna klassificera och tolka empiriska studier efter deras potentiella bidrag till validitetsevidens. Kunna redogöra för en reliabilitetsdefinition och antaganden man behöver göra

3 för att estimera reliabilitet. Kunna redogöra för och tolka olika reliabilitetsestimat samt förstå skillnaden på reliabilitesestimat på test och individnivå (och hur dessa är länkade). Beskriva faktorer som påverkar reliabilitestestimat och beskriva konsekvenser av reliabilitetsbrister för psykologisk forskning. Beskriva hur G-teorin är en utveckling av den klassiska testteorins defintion av reliabilitet, samt beskriva hur IRT avviker från dessa teorier utifrån sin syn på reliabilitet. beskriva och redogöra för statistiska metoder inom den differentiella psykologin Beskriva de olika momenten i regressions och faktoranalyser. Kunna tolka korrelations, regressions och faktoranalyser. Redogöra för hur dessa analyser används inom psykometri för att utreda reliabilitet och validitet. Föreslå vilka metoder ska användas i studier för prövning av instrument. Skiftlig tentamen, laboration och inlämningsuppgift göra egna grundläggande psykometriska analyser och kunna utföra korrelationsbaserade statistiska beräkningar reflektera kring egna erfarenheter av att konstruera och utvärdera psykologiskt test Tolka studier som använt dessa metoder för att utvärdera psykometriska kvaliteter Kunna utföra item-analyser, homogenitets, och faktoranalyser för att uttala sig om ett instruments styrkor och svagheter. Läsa och värdera och diskutera psykometriska utvärderingar Laboration, inlämninguppgift och seminarium. Inlämningsuppgift och seminarium. *för ytterligare detaljnivå se frågor och begrepp listade i instuderingsdokumentet.

4 Instuderingsuppgift: Torsdag den 8/ Bekanta dig med följande (skapa dig själv frågor och svar kring): 1. Relationen mellan standardavvikelser och procent 2. Relationen mellan z-värden, T-värden, standard avvikelser 3. Relationen mellan kumulativa procent, percentiler 4. Stanines. Hur tolkar man dessa? Relation till standard avvikelser 5. De olika sammanhang som Furr (kursboken) skrivet om normalfördelningen. I vilka sammanhang har du mer hört talas om normalfördelningen?

5 10 frågor: Sant eller falskt? 1. Ett z-värde på 0 motsvaras av ett T-värde på 0 2. Ett z-värde på 1 motsvaras av 1 standard avvikelse från medelvärdet, och ett T-värde på Två hela standardavvikelser från medelvärdet = 70 T-poäng 4. Flöjande tabell visar det ungefärliga sambandet mellan standard avvikelser och percentiler (kumulativt i normalfördelningen) -2sd 2% -1sd 16% 0 50% +1sd 84% +2sd 98% 5. Om mitt T-värde på ett test blir 40, så ligger jag 4 standard avvikelser under vad som är normalt 6. Om mitt T-värde på ett test blir 40, så kan man räkna med att jag presterat bättre än minst15.8 procent av de som utgjorde standardiseringsgruppen 7. Om jag presterat bättre än 40% av personerna i standardiserings gruppen så skulle mitt IQ vara över Markus flyttar sig från den 90:e percentilen till den 99:e percentilen på IQ fördelningen, detta betyder att han relativt har ökat lika många poäng som Petter som flyttat sig från den 50:e till den 59:e percentilen 9. Det är en lika stor skillnad mellan Kimmos poäng på den 99.9 percentilen och Arnes på den 98 percentilen, som det är mellan Petters poäng på den 84 percentilen och Andreas på den 98 percentilen. Alltså lika många IQ poäng. 10. Under +1 respektive över - 1 sd från medel i normalfördelningen ligger ungefär 84 respektive 84%

6 Instuderingsfrågor Nedan har vi försökt att skapa instuderingsfrågor som kan vara användbara när du läser och bearbetar kurslitteraturen. Vi har strukturerat materialet veckovis. För mer information om kurslitteraturen se schemat. Instuderingsfrågor till första veckan För första veckan finns instuderingsfrågor både från Petter och Kimmo.Nedan återfinns först Petters frågor som relaterar veckans statistik till psykometri i övrigt. Längre ned i dokumentet återfinns Kimmos instuderingsfrågor som anknyter till den statistiska kurslitteraturen och till föreläsningar samt övningar. Differentiell psykologi, moment I Läsanvising till första veckan Dag Litteratur Kommentar Måndag 29/8 Chamorro-Premuzic, kap 1 Furr: kap 1, 2, 3 När du läser dessa kapitel, fundera över: När du läser dessa kapitel, fundera över: Hur skiljer sig ett differential psykologiskt perspektiv från ett socialpsykologiskt? Från ett emotionspsykologiskt? Från andra psykologiska områden? Hur skulle man kunna se på (i tidigare kurser genomgångna) psykologiska mekanismer utifrån ett differentialpsykologiskt perspektiv? Vilken roll spelar psykometrin för den psykologiska kompetensen? Vilka andra kärnkompetenser i psykologyrket vilar på psykometriska grunder? Vilka instrument eller tester har ni stött på under utbildningen? Vilka instrument eller tester har ni stött på under tidigare verksamhet eller utbildning? Borg & Westerlund: kap 14 Brace # (4e upplagan): kap 6, 9 Chamorro-Premuzic, kap 3 (31-35) Furr kap 1, 2, 3 11 ( )) Hur ser sambandet mellan varians och kovarians ut? Vad är sambandet mellan kovarians och korrelation? Vilka faktorer påverkar hur stor en korrelation kan bli? Vilka implikationer har detta för reliabilitets- och validitetsstudier? Vilka typer av data används som grund för faktor analys? Vilken statistik utgör grunden för en faktoranalys? Vilka är de centrala stegen i en faktoranalys? Vilka resultat är det speciellt viktigt att du tolkar? Vilken roll spelar faktoranalysen för psykometrin? Vilket validitetsevidens är faktoranalysen speciellt bra på att utreda? Finns det möjligen något annan typ av validitetsevidens som kan tas fram med hjälp av faktoranalys? Finns det avsnitt i dessa kapitel som du har problem med? Ta med dig dina frågor till undervisningen! Om du vill, skicka in dem på mail till mig i förhand så integrerar vi. Centrala begrepp: individuella differenser, psykologiska test, kvantifiering (identity, order, quantity), varians, kovarians,korrelationer, restriction of range, celing and floor effects, faktor extraktion, faktor rotation, faktor laddningar

7 Tisdag och Onsdag 30-31/8 Borg & Westerlund: kap 14 Brace # (4e upplagan): kap 6, 9 Chamorro-Premuzic, kap 3 (31-35) Furr kap 1, 2, 3 11 ( ) Torsdag 1/9 Furr: kap 3 (31-50), 4 (69-71), 9 ( ) Borg & Westerlund: kap 6 Brace # (4e upplagan): kap 6, 12 Chamorro-Premuzic, kap 3 (31-35) Se ovan När du läser dessa kapitel, fundera över: Hur relaterar regressionsanalyser till korrelationer? Vad är skillnaden mellan ostandardiserad (B) och standardiserad (beta) regressionskoefficient? Vilka exempel på denna metod kan du minnas från forskningsresultat som diskuterats i tidigare kurser? Hur kan metoden avnvänds för att ta fram validietsevidens? Kan den användas för att flera olika typer av validitetsevidens? Finns det avsnitt i dessa kapitel som du har problem med? Ta med dig dina frågor till undervisningen! Om du vill, skicka in dem på mail till mig i förhand så integrerar vi. Centrala begrepp:intercept, regressionsvikter (riktningskoefficient), förklarad varians, residualer, multikollinearitet. Fredag 2/9 Se ovan Se ovan Instuderingsfrågor till momentet i statistik, kursen Differentiell psykologi, Psykologprogrammet på KI, T3 Dessa instuderingsfrågor är främst tänkta att stämma överens med innehållet i föreläsningarna, så går man på dessa, kikar på handouts och kanske på de inspelade föreläsningarna så bör man finna svar. Litteraturen kan ge ytterligare fördjupad kunskap. Föreläsning, Regressionsanalys Enkel regressionsanalys 1. Hur placeras regressionslinjen i förhållande till observerade datapunkter? 2. Beskriv formeln för regressionslinjen (ledtråd: a, b ). 3. Allt annat konstant, vad händer med regressionslinjen när korrelationen mellan prediktorn och utfallsvariabeln minskar? 4. Regressionslinjen går alltid genom en viss punkt. Vilken? 5. På vilket sätt skiljer sig β (beta) från den ordinarie regressionskoefficienten b? Vilken fördel har β jämfört med b? 6. Vad innebär regressions SS respektive residual SS?

8 7. Vid regressionsanalys använder man sig av två olika frihetsgrader (df). Vad kallas dessa och hur beräknas de? 8. Vad står R respektive R 2 för? 9. Vad har man för antaganden angående varians och fördelning i utfallsvariabeln vid enkel regressionsanalys? Multipel regressionsanalys 10. Vad skiljer multipel från enkel regressionsanalys? 11. Vad innebär kollinearitet? Beskriv något mått på kollinearitet och någon tumregel vad den bör anta för värden. 12. Vad innebär adjusted R square? 13. Vad kan man anta om ANOVA-tabellen vid en regressionsanalys visar på en signifikant F-kvot? 14. Vad anger b- och β-koefficienterna vid en multipel regressionsanalys? 15. Beskriv selektionsmetoderna Enter samt Stepwise. 16. Beskriv, steg för steg, hur man skulle gå tillväga för att testa om en viss variabel X kan antas ha en kurvlinjär effekt på en annan variabel Y. 17. Beskriv, steg för steg, hur man skulle gå tillväga för att testa om två variabler X och Z kan antas ha en interaktionseffekt på en tredje variabel Y. 18. Tänk dig att vi finner, vid en multipel regressionsanalys, att regressionskoefficienten för prediktor X är lika med +0,3, att regressionskoefficienten för prediktor Z är lika med -0,2, och att koefficienten för interaktionstermen X Z är lika med +0,4 (alla koefficienter är signifikanta). Beskriv hur värdena +0,3; -0,2; och +0,4 kan tolkas. 19. Säg att vi har en kategorivariabler med fyra kategorier som vi vill ta med som en prediktor i en regressionsanalys. Beskriv hur man skall göra. Logistisk regression 20. När är logistisk regression att föredra framför linjär regression? Varför? 21. Säg att en kontinuerlig prediktor X får en regressionskoefficient på +0,2 (p <.05) vid en logistisk regression (binär). Beskriv vad värdet +0,2 står för. SPSS, Regressionsanalys

9 22. Beskriv vad predicerade värden, residualer och DfBeta innebär. Beskriv hur man kan använda sig av dessa för att diagnostisera resultatet från en regressionsanalys. Föreläsning, Faktoranalys Faktoranalys 23. Vad har man faktoranalys till? 24. Beskriv någon egenskap som ett dataset bör ha för att den skall lämpa sig för faktoranalys. 25. Vad är faktorladdningar för något? 26. Vad är kommunalitet? Hur beräknas kommunaliteten? 27. Vad är eigenvalue? Hur beräknas eigenvalue (utifrån faktorladdningar)? 28. Varför brukar man rotera sin faktorlösning? Hur brukar en roterad matris med faktorladdningar skilja sig från en oroterad matris? 29. Hur påverkas kommunaliteter och eigenvalue av rotation (varimax)? 30. Vad är skillnaden mellan ortogonal och oblik rotation? 31. Beskriv den vanligaste rotationsmetoden. 32. Vad är residualkorrelationer för någonting? Hur vill man att dessa skall se ut? 33. Beskriv fyra tumregler som man kan använda sig av när man skall bestämma sig för antalet faktorer. Faktor 1 Faktor Vad är en scree-plot? Fråga 3 -,786,128 Fråga 6 -,094, Tänk dig att en faktoranalys ger oss laddningarna till höger. Beskriv en enkel Fråga 7,871 -,051 (och antagligen den vanligaste) metod för Fråga 8,055,805 att beräkna personers faktorpoäng. Fråga 10,824 Fråga 11,074,068 -,822 Homogenitet 36. Vad anger Cronbach s alpha? Risk & Odds Utfall

10 37. På vilket sätt skiljer sig odds från risk? 38. Ange hur man skulle beräkna risk ratio respektive odds ratio för utfall i tabellen till höger (siffrorna a, b, c och d står för antal). Ja Nej Grupp X a b Grupp Y c d 39. Hur kan man utifrån konfidensintervallen för risk och odds ratio avgöra om dessa är signifikanta? Instuderingsfrågor till andra veckan Differentiell psykologi, moment I Läsanvising till andra veckan Dag Litteratur Kommentar Måndag 5/9 Furr: kap 1, 2, 3 (31-33, 50-60), 4, 5, 8, 10 McDonald, kapitel som görs tillgängligt i samband med föreläsningen. Se kurswebb. Vilken roll spelar psykometrin för den psykologiska kompetensen? Vilka andra kärnkompetenser i psykologyrket vilar på psykometriska grunder? Vilka instrument eller tester har ni stött på under utbildningen? Vilka instrument eller tester har ni stött på under tidigare verksamhet eller utbildning? Vilka är beståndsdelarna i ett psykologiskt instrument? Vad är det för antaganden vi gör när vi kvantifierar psykologiska fenomen? Hur har man vanligtvis gått tillväga när man har gjort testresultat tolkningsbara (på individnivå)? Vilka är de typiska (systematiska felen) som kan påverka testresultaten? Kan du tänka dig andra problem som inte tas upp i kapitel 10? Vad får det för betydelse för enskilda individers testresultat om det finns frågor, item, kriterier som inte bidrar till testets dimensionaliet? Finns det avsnitt i dessa kapitel som du har problem med? Ta med dig dina frågor till undervisningen! Om du vill, skicka in dem på mail till mig i förhand så integrerar vi. Centrala begrepp: individuella differenser, psykologiska test, kvantifiering (identity, order, quantity), item, svarsrespons, testvärden, normalfördelningen, z- transformering, Standard scores, percentiler, normering.

11 Torsdag och Fredag 8-9/9 Furr: 4, 5, 6 ( , ), 7, 8, 9 ( ) När du läser dessa kapitel, fundera över: Vad för olika fel kan påverka en mätning (tex resultat på ett matteprov, klinisk diagnostisk intervju, viktmätning, etc)? Av de fel du har tagit upp, vilka kan klassificeras som slumpmässiga? Hur påverkar de fel du tagit upp resultatet för det enskilda itemet? Hur påverkar de testresultatet för den totala mätningen för individen? Vilka undersökningar skulle man behöva lägga upp för att pröva validiteten för ett nytt tests föreslagna tolkningar? Om du söker fritt på nätet efter olika beskrivningar på reliabilitet och validitet, vilka likheter och skillnader hittar du med det som boken presenterar? Vilken statistik vilar huvudsakligen alla psykometriska applikationer på? Vad är skillnaden på homogenitet och dimensionalitet? Hur påverkar olika nivåer av reliabilitet den enskilda individens testresultat, forskningsresultat, etc? Hur påverkar reliabiliteten resultaten i en validitetsundersökning? Finns det avsnitt i dessa kapitel som du har problem med? Ta med dig dina frågor till undervisningen! Om du vill, skicka in dem på mail till mig i förhand så integrerar vi. Centrala begrepp: Dimensionalitet, faktor analys, observerade och sanna värden, mätfel, reliabilitet, standard fel, validitet, validitets evidens (typer av), altnernativa test reliabilitet, parallellitet, tau-ekvivalens, test-retest, inter konsistens, homogenitet, Spearman-Brown formeln, observerade vs sanna korrelationer, attenuation, konfidensintervall runt test-värdet, item-analys, diskrimenant/konvergens testningar, validitetskoefficienter. Instuderingsfrågor till tredje veckan Inga instuderingsuppgifter till denna vecka. Se kurswebb för material till lab, grupparbete och seminarium.

12 Instuderingsfrågor till fjärde veckan Differentiell psykologi, moment I Läsanvising till fjärde veckan Dag Litteratur Kommentar Måndag 19/9, Furr: kap 9 ( , ) SBU (2006). Är diagnosmetoden bra? Vetenskap & Praxis.# Habbema et al. (2000). Analysis of data on the accuracy of diagnostic tests. In Andre (editor): Evidence Base of Clinical Diagnosis. Denna dag ska vi lyfta fram och speciellt fördjupa valideringen av en kriterietolkning (dvs det andra sättet förutom normering som hjälper oss att tolka resultat av psykologiska testningar). Utgångspunkten är tillexempel ett instrument som MDI (Major Depression Inventory som vi tagit upp tidigare) och i vilken utsträckning detta självskattningsinstruments rättningsmall verkligen identifierar rätt personer med/utan egentlig depression. Tänk dig en vetenskaplig prövning (ofta kallad diagnostisk studie) där detta ska utvärderas och där man för 100 personer ställer deras testresultat mot resultatet av en oberoende genomförd diagnostisk intervju. Vilka fyra kombinationer av utfall kan vi få för varje person (rita gärna upp en fyrfälts/korstabell och definiera varje ruta som ett av dessa fyra utfall)? I en diagnostisk studie prövas/valideras den föreslagna kriterietolkningen genom att man beräknar sensitivitet och specificitet. Definiera dessa termer och använd gärna din fyrfältstabell från ovan för att illusterar hur dessa räknas ut. Det finns andra sätt att utvärdera denna tolkning, tex positiv/negativ likelihood-kvot. Vad innebär dessa? Illustrera även dessa utifrån din fyrfältstabell från ovan. Dessa frågeställningar är huvudpunkten på vår agenda. Som inledning tänkte jag också repetera item-analys med HADS som exempel. Utifrån HADS tänkte jag också att vi tillsammans skulle fundera över hur en möjlig valideringsprocess. Förbered dig med att fundera över vilka resultat du förväntar dig av en item-analys av HADS. Fundera också över vilka frågor du skulle vilja ha svar på (vilka validitetsevidens som du anser du behöver) inför att använda HADS i forskning eller klinisk verksamhet. Vilka prövningar skulle vilja göra eller granska resultatet av? Fundera också över vad som påverkar en validitetskoefficient. Använd dig av de tidigare listade kapitlen i Furr, respektive Brace, som relaterar till dessa frågeställningar. Finns det avsnitt i dessa texter som du har problem med? Ta med dig dina frågor till undervisningen! Om du vill, skicka in dem på mail till mig i förhand så integrerar vi. Centrala begrepp: validering av kriterietolkning, diagnostiska studier, sann/falsk positiv; sann/falsk negativ; sensitivitet, specificitet, positiv/negativ likelihood-kvot.

13 Tisdag 20/9, 9-12, Strix Furr: kap 7, 9, 10, 11 Brace# (4e upplagan): kap 6, 12 Furr kap 12, 13 När du läser dessa kapitel, fundera över: Detta kurstillfälle har dubbla syften. Det ena handlar om att mycket övergripande gå igenom Generalizability theory (kapitel 12) och Item Respons Theory (kapitel 13). Det andra syftet handlar om att tillsammans repetera innehållet i kursen och pröva att svara på några typiska tentamensfrågor. När du läser kapitel 12 fundera över vilka designer som används inom G-teorin och vad de liknar för designer som du träffat på tidigare under utbildningen. Vilka analysmetoder användes för att analysera resultat från sådana designer? Fundera över typiska designer utifrån G- teorin för en analys av tillexempel HADS eller MDI. G-teorin ses om en utveckling av klassisk test-teori (KTT), men i vilket avseende? Har det med reliabilitet eller validitet att göra? Vad är det G-teorin klarar som inte man kan inte kan få reda på utifrån metoder inom klassisk test teori. Slutligen ska vi via kapitel 13 presentera ett alternativ till klassisk testteori. Denna teori har vuxit fram som en kritik mot en del av grundantagandena inom klassisk test teori. Utifrån vad du vet om klassisk testteori, hur skulle du gå tillväga för att konstruera ett centralprov i matematik för årskurs nio? Utifrån vad du vet om klassisk testteori, hur skulle du föreslå att man utvärderade reliabilitet? Hur skulle du försöka att belägga provets (en)dimensionalitet? Fundera på skillnaderna mellan hur man (förhoppningsvis) väljer testuppgifter till ett matteprov och hur man väljer item i ett personlighetstest. Vad säger detta om de en skillnad i hur KTT och IRT ser på hur ett instrument bör byggas upp? Hur ser IRT på reliabilitet och hur skiljer sig detta från KTT. Skillnaden får också konsekvenser för hur man kan genomföra testningar (ta fram testpoäng på till exempel intelligens för en individ). Vad innebär detta för skillnaden i synen på test och testning mellan KTT och IRT? Finns det avsnitt i dessa kapitel som du har problem med? Ta med dig dina frågor till undervisningen! Om du vill, skicka in dem på mail till mig i förhand så integrerar vi. Centrala begrepp: G-teori, facets, reliabilitet, IRT, item difficulty, item discrimination, item and test information, CAT.

14 Exempel på tidigare tentamen Fråga 1. Redogör för hur ett typiskt psykologiskt instrument är uppbyggt (=vilka beståndsdelar har testet/ testets anatomi /hur ser instrumentet ut) om det tänks vara uppbyggt enligt den klassiska test-teorins principer. 2p. Fråga 2. Redogör för vilken information man behöver om testet som underlag för att beräkna fram en individs totala testpoäng (även kallad råpoäng) och hur man vanligtvis gör utifrån att man följer praxis enligt den klassiska test-teorin. 2p. Fråga 3. Redogör för vilket underlag man behöver för att översätta en individs totala testpoäng (även kallad råpoäng) till ett normerat värde och hur man i princip går tillväga när man använder detta underlag för att översätta råpoängen till normerat värde. 2p. Fråga 4. Utifrån figuren nederst på denna sida, bestäm normerade resultat (i T-poäng) utifrån följande förutsättningar: (a) En individ har ett råpoäng som ligger +0.5 z-poäng (=0.5 standard avvikelser) från populationsmedelvärdet. (b) En individ har ett råpoäng som endast 34% av populationen har högre. 2p. Resultat i T-värden (T-scores) a = b = Fråga 5. Utifrån figuren nederst på denna sida, bestäm: (a). hur många T-poäng ökar en person (ungefärligt) om dess testvärden förändras från den 15:e percentilen till den 50:e percentilen. (b) hur många T-poäng ökar en person (ungefärligt) om dess testvärden förändras från den 85:e percentilen till den 95:e percentilen. 2p Resultat i T-poäng (T-scores): a = b =

15 Fråga 6. I en undersökning har man kommit fram till att reliabiliteten för ett instrument avsett att mäta Extraversion är Bestäm ett 95%-igt konfidensintervall runt en individs normerade T-värde på 65. Nedan återges formler för att räkna ut detta. Utgå från att standardavvikelsen i normeringsgruppen är 10. 2p. Från Furr. Formel 5.6. Från Furr. Formel 7.6 Fråga 7. Om du som kliniker skulle tycka att det framtagna intervallet ovan var otillfredställande stort, vad skulle ditt krav vara till testutvecklarna inför en revidering av instrumentet? Med andra ord: (a) Vilken kvalitetsaspekt skulle behöva förändras och (b) hur skulle detta kunna åstadkommas (nämn två sätt)? Utgå från problemet ligger hos instrumentet och inte i normeringen. 3p.

16 Fråga 8. Du har i undervisningen fått ta del av ett instrument som kallas Hospital Depression and Anxiety Scale (HADS) som består av 14 item (påståenden), varav 7 avser mäta depression och 7 avser mäta ångest. Redogör för hur går man skulle gå tillväga för att ta fram evidens på detta instruments interna struktur. Inkludera information om vilken eller vilka hypoteser ställs upp på förhand och vilken/vilka metod(er) används för att pröva denna/dessa. Beskriv också hur ett mycket bra resultat kunna se ut (i alla analysens ingående steg)? 4p. Fråga 9. Vilka aspekter av validitetsevidens förväntar vi oss att finna dokumenterade i manualen för ett psykologiskt instrument? Benämn först och beskriv sedan vad de fem olika aspekterna (eller huvudgrupperna) av evidens som Furr tar upp huvudsakligen fokuserar på. 5p.

17 Fråga 10. Nedan återfinns 8 påståenden. Du skall för varje påstående avgöra om påståendet är rätt eller fel. 4p. Påstående 1. Påstående 2. Påstående 3. Påstående 4. Påstående 5. Påstående 6. Påstående 7. Påstående 8 För att estimera reliabilitet utifrån en test-retest design så behöver man inte göra antagandet om parallellitet När man estimerar ett tests interna konsistens utgår man ifrån testresultaten från alla i testet ingående items och inte bara från testets totalpoäng Generalizability-theory utgår från en kritik av hur mätfel definieras och estimeras enligt klassisk test teori Ett tests interna konsistens är det samma som ett tests dimensionalitet Cronbach s alpha och split-half estimat är två olika sätt att beräkna reliabilitet utifrån intern konsistens (= two forms of internal consistency reliability) Item response theory kritiserar klassisk test teoris syn på reliabilitet och menar att man inte bör utgå från att mätfelen är av samma storleksordning längs hela den uppmätta dimensionen En prövning av ett tests interna konsistens är en prövning av dess interna struktur. Ett test kan ha låg intern konsistens men ändå via en faktor analys påvisas ha en-dimensionell intern struktur Rätt Fel

18 Fråga 11. Denna fråga har två delar. Läs igenom hela frågan innan du börjar arbeta. Nedan återfinns en patients testresultat på instrumentet Major Depression Inventory (MDI). Efter testblanketten återfinns också en instruktion på hur svaren ska rättas. Denna person ingick i en diagnostisk studie av MDI, där 100 personer först fick fylla i MDI innan de fick genomgå en diagnostisk intervju med en kliniker som var ovetande om hur personerna hade fyllt i MDI. Resultatet för de 100 personerna som har fått sina MDI blanketter rättade och där klinikern satt diagnos (eller ej) baserat på den diagnostiska intervjun återfinns nedan. Vår testperson bedömdes av klinikern (utifrån underlaget utav en klinisk intervju) att uppfylla kriterierna för egentlig depression (Major Depressive Disorder) enligt DSM-IV. Din uppgift är att utifrån testblankett och instruktioner avgöra (a) om patientens svar på MDI ska tolkas som att kriterierna för en egentlig depression (Major Depressive Disorder) enligt DSM-IV är uppfyllda (se testblankett och rättningsinstruktioner på de följande två sidorna). Utifrån informationen nedan ska du också (b) avgöra om utfallet för denna patient ska klassificeras som ett sant positivt, sant negativt, falskt positivt eller falskt negativt utfall. Slutligen ska du (c) räkna ut och tolka testets sensitivitet och specificitet. 4p. Svar (a): Svar (b): Svar (c): Sensitivitet = Tolkning = Specificitet = Tolkning = Testblankett för MDI:

19

20 Rättningsinstruktioner för MDI: Items 8 and 10 each have two subitems, a and b. In total, thus, the MDI contains 12 items, but functionally, the MDI has 10 items as it is only the highest score of either a or b that is counting in items 8 and 10. The MDI can be used both as a measuring instrument of which the total score is a sufficient statistic and as a diagnostic instrument with algorithms leading to the DSM-IV or ICD-10 categories of major or moderate to severe depression. As a measuring instrument the 10 items are summed up with a theoretical score range from 0 to 50. When used as a diagnostic instrument, the MDI items are dichotomised to indicate the presence (=1) or absence (=0) of each of the symptoms. According to both DSM-IV and ICD-10 the symptoms being present should have been present nearly every day during the past two weeks. In both DSM-IV and ICD-10 the items of 'depressed mood' and 'lack of interests' (items 1 and 2) are considered as the core symptoms of depression. In ICD-10 also the item 'lack of energy' (item3) is regarded as a core symptom of depression. On this background the first three and most inclusive items of MDI are regarded as being present if scored in the response categories 4 or 5 (i.e. most of the time, all the time). The remaining items (items 4 to 10) are regarded as being present if scored in the response categories 3 to 5 (i.e. more than half of the time, most of the time and all the time). The algorithm for DSM-IV major depression is: items 4 and 5 are combined and only the highest response is considered. Thus, the number of items becomes 9. Major depression is defined as the presence of at least 5 of the 9 items. Either item 1 or item 2 should be among these 5 items.

21 Fråga 12. Nedan återges två formler. Under varje formel, redogör för vad formeln består av och ge ett exempel på hur den kan användas. 4p Formel 1. Formel 2.

22 Fråga 13. Gå tillbaka till fråga 10, välj två av påståendena 1, 3, 6 och 8, och motivera varför valda påståenden är rätt eller fel. Du behöver i din motivering definiera de psykometriska begrepp du använder. 4p. Påstående nummer : är Rätt/Fel (ringa in korrekt svar). Motivera ditt svar Påstående nummer : är Rätt/Fel (ringa in korrekt svar). Motivera ditt svar Fråga 14. Återge nedan en av de fyra konceptualiseringarna (formlerna) av reliabilitet som presenteras av Furr. Definiera all parametrar i formeln, samt redogör utförligt för vilka antaganden som behöver göras för att man skall kunna estimera reliabiliteten. 4p.

Exempel på tidigare tentamen

Exempel på tidigare tentamen Exempel på tidigare tentamen Fråga 1. Redogör för hur ett typiskt psykologiskt instrument är uppbyggt (=vilka beståndsdelar har testet/ testets anatomi /hur ser instrumentet ut) om det tänks vara uppbyggt

Läs mer

Differentiell psykologi

Differentiell psykologi Differentiell psykologi Tisdag 25 september 2012 Frågestund Repetition Agenda Skillnader i definitioner mellan underlagen Statistik Instuderings- och tentamensfrågor Regressionsdiagnostik Fråga om Reliabilitet

Läs mer

Differentiell psykologi

Differentiell psykologi Differentiell psykologi Tisdag 20 september 2011 Integrering och frågestund Moment II: Personlighet och intelligens Petter Gustavsson 20 september 20112 Upplägg: Momentansvarig: Petter Första veckan: Intelligens

Läs mer

Instuderingsfrågor till avsnittet om statistik, kursen Statistik och Metod, Psykologprogrammet på KI, T8

Instuderingsfrågor till avsnittet om statistik, kursen Statistik och Metod, Psykologprogrammet på KI, T8 1 Instuderingsfrågor till avsnittet om statistik, kursen Statistik och Metod, Psykologprogrammet på KI, T8 Dessa instuderingsfrågor är främst tänkta att stämma överens med innehållet i föreläsningarna,

Läs mer

Differentiell psykologi

Differentiell psykologi Differentiell psykologi Tisdag 24 september 2013 Confirmatory Factor Analysis CFA Dagens agenda Repetition: Sensitivitet och specificitet Övningsuppgift från idag Confirmatory Factor Analysis Utveckling

Läs mer

Differentiell psykologi

Differentiell psykologi Differentiell psykologi Torsdag 8 september 2011 Reliabilitet Dagens agenda MDI skattningsövning resultat av kriterietolkning Värt att veta om normalfördelningen Frågesport Kort info om kursboken : Personality

Läs mer

Differentiell psykologi

Differentiell psykologi Differentiell psykologi Tisdag 25 september 2012 Generalizability Theory Dagens agenda Repetition: Sensitivitet och specificitet Övningsuppgift från gårdagen Generalizability theory Kritik mot CTT/TST

Läs mer

Regressionsanalys med SPSS Kimmo Sorjonen (2010)

Regressionsanalys med SPSS Kimmo Sorjonen (2010) 1 Regressionsanalys med SPSS Kimmo Sorjonen (2010) 1. Multipel regression 1.1. Variabler I det aktuella exemplet ingår följande variabler: (1) life.sat, anger i vilket utsträckning man är nöjd med livet;

Läs mer

Psykometrins grunder. Agenda för dagen

Psykometrins grunder. Agenda för dagen Psykometrins grunder Agenda för dagen Psykometri en kärnkompetens inom psykologyrket Det psykologiska instrumentets anatomi Antaganden och teori bakom psykologiska mätningar Petter Gustavsson 5 september

Läs mer

Differentiell psykologi

Differentiell psykologi Differentiell psykologi Måndag 5 september 2 Det psykologiska instrumentets anatomi - introduktion Det psykologiska instrumentets anatomi : Introduktion Introduktionens två delar Exponering: mätning in

Läs mer

Faktoranalys - Som en god cigarr

Faktoranalys - Som en god cigarr Innehåll Faktoranalys - Som en god cigarr Faktoranalys. Användningsområde. Krav/rekommen. 3. Olika typer av FA 4. Faktorladdningar 5. Eigenvalue 6. Rotation 7. Laddningar & Korr. 8. Jämförelse av metoder

Läs mer

Differentiell psykologi

Differentiell psykologi Differentiell psykologi Tisdag 2 oktober 2012 Momentintroduktion Det differentialpsykologiska perspektivet Petter Gustavsson 1 oktober 2012 2 Differentiell Psykologi the branch of psychology that studies

Läs mer

Instruktioner till Inlämningsuppgiften i Statistik Kursen Statistik och Metod Psykologprogrammet (T8), Karolinska Institutet

Instruktioner till Inlämningsuppgiften i Statistik Kursen Statistik och Metod Psykologprogrammet (T8), Karolinska Institutet 1 Instruktioner till Inlämningsuppgiften i Statistik Kursen Statistik och Metod Psykologprogrammet (T8), Karolinska Institutet För att bli godkänd på inlämningsuppgiften krävs att man utför uppgiften om

Läs mer

Korrelation kausalitet. ˆ Y =bx +a KAPITEL 6: LINEAR REGRESSION: PREDICTION

Korrelation kausalitet. ˆ Y =bx +a KAPITEL 6: LINEAR REGRESSION: PREDICTION KAPITEL 6: LINEAR REGRESSION: PREDICTION Prediktion att estimera "poäng" på en variabel (Y), kriteriet, på basis av kunskap om "poäng" på en annan variabel (X), prediktorn. Prediktion heter med ett annat

Läs mer

Tillförlitlighetsaspekter på bedömningsinstrument Sammanfattning från workshop den 22 april 2002

Tillförlitlighetsaspekter på bedömningsinstrument Sammanfattning från workshop den 22 april 2002 Projektet Systematiska bedömningsinstrument är en del av Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Tillförlitlighetsaspekter på bedömningsinstrument Sammanfattning från workshop den 22

Läs mer

Diagnostiska metoder. Några reflektioner. Christina Lindh Odontologiska fakulteten Malmö högskola

Diagnostiska metoder. Några reflektioner. Christina Lindh Odontologiska fakulteten Malmö högskola Diagnostiska metoder Några reflektioner Christina Lindh Odontologiska fakulteten Malmö högskola DIAGNOS» dia = genom» gnosis = kunskap Genom kunskap konstatera att en sjukdom föreligger samt fastställa

Läs mer

GRANSKNINGSUNDERLAG. Te knis k de l. Kriterier för kva litets vä rderin g a v s ta n da rdis era de bedöm n in gs m etoder in om s ocia lt a rbete

GRANSKNINGSUNDERLAG. Te knis k de l. Kriterier för kva litets vä rderin g a v s ta n da rdis era de bedöm n in gs m etoder in om s ocia lt a rbete 1 GRANSKNINGSUNDERLAG Kriterier för kva litets vä rderin g a v s ta n da rdis era de bedöm n in gs m etoder in om s ocia lt a rbete Te knis k de l Namn på granskat instrument Namn på granskare En he t

Läs mer

Föreläsning 1. Repetition av sannolikhetsteori. Patrik Zetterberg. 6 december 2012

Föreläsning 1. Repetition av sannolikhetsteori. Patrik Zetterberg. 6 december 2012 Föreläsning 1 Repetition av sannolikhetsteori Patrik Zetterberg 6 december 2012 1 / 28 Viktiga statistiska begrepp För att kunna förstå mer avancerade koncept under kursens gång är det viktigt att vi förstår

Läs mer

Psykologi GR (C), Uppsatskurs med kandidatexamen, 30 hp

Psykologi GR (C), Uppsatskurs med kandidatexamen, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Uppsatskurs med kandidatexamen, 30 hp Psychology Ba (C), Bachelor thesis, 30 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn)

Läs mer

EXAMINATION KVANTITATIV METOD vt-11 (110204)

EXAMINATION KVANTITATIV METOD vt-11 (110204) ÖREBRO UNIVERSITET Hälsoakademin Idrott B Vetenskaplig metod EXAMINATION KVANTITATIV METOD vt-11 (110204) Examinationen består av 11 frågor, flera med tillhörande följdfrågor. Besvara alla frågor i direkt

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG TILL TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK 2007-08-29

LÖSNINGSFÖRSLAG TILL TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK 2007-08-29 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för matematik och matematisk statistik Statistik för Teknologer, 5 poäng (TNK, ET, BTG) Peter Anton, Per Arnqvist Anton Grafström TENTAMEN 7-8-9 LÖSNINGSFÖRSLAG TILL TENTAMEN

Läs mer

Medicinsk statistik II

Medicinsk statistik II Medicinsk statistik II Läkarprogrammet termin 5 VT 2013 Susanna Lövdahl, Msc, doktorand Klinisk koagulationsforskning, Lunds universitet E-post: susanna.lovdahl@med.lu.se Dagens föreläsning Fördjupning

Läs mer

Instruktioner till Inlämningsuppgiften i Statistik Kursen Statistik och Metod Psykologprogrammet (T8), Karolinska Institutet

Instruktioner till Inlämningsuppgiften i Statistik Kursen Statistik och Metod Psykologprogrammet (T8), Karolinska Institutet 1 Instruktioner till Inlämningsuppgiften i Statistik Kursen Statistik och Metod Psykologprogrammet (T8), Karolinska Institutet Uppdaterad: 120113 För att bli godkänd på inlämningsuppgiften krävs att man

Läs mer

1 T1 Introduktion till psykologi (7,5 hp), Grundläggande biologi (7,5 hp), Experimentell psykologi (15 hp)

1 T1 Introduktion till psykologi (7,5 hp), Grundläggande biologi (7,5 hp), Experimentell psykologi (15 hp) Välkomna till Klinisk psykologi 1 1 T1 Introduktion till psykologi (7,5 hp), Grundläggande biologi (7,5 hp), Experimentell psykologi (15 hp) T2 Kognitiva processer (15 hp), Socialpsykologi (15 hp) 2 T3

Läs mer

Användning. Fixed & Random. Centrering. Multilevel Modeling (MLM) Var sak på sin nivå

Användning. Fixed & Random. Centrering. Multilevel Modeling (MLM) Var sak på sin nivå Användning Multilevel Modeling (MLM) Var sak på sin nivå Kimmo Sorjonen Sektionen för Psykologi Karolinska Institutet Kärt barn har många namn: (1) Random coefficient models; () Mixed effect models; (3)

Läs mer

Tentamen i statistik (delkurs C) på kursen MAR103: Marina Undersökningar - redskap och metoder.

Tentamen i statistik (delkurs C) på kursen MAR103: Marina Undersökningar - redskap och metoder. Tentamen 2014-12-05 i statistik (delkurs C) på kursen MAR103: Marina Undersökningar - redskap och metoder. Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare och utdelad formelsamling med tabeller. C1. (6 poäng) Ange för

Läs mer

Tentamen vetenskaplig teori och metod, Namn/Kod Vetenskaplig teori och metod Provmoment: Tentamen 1

Tentamen vetenskaplig teori och metod, Namn/Kod Vetenskaplig teori och metod Provmoment: Tentamen 1 Namn/Kod Vetenskaplig teori och metod Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK GSJUK13v Tentamenskod: Tentamensdatum: 2015 10 02 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel Totalt

Läs mer

Linjär regressionsanalys. Wieland Wermke

Linjär regressionsanalys. Wieland Wermke + Linjär regressionsanalys Wieland Wermke + Regressionsanalys n Analys av samband mellan variabler (x,y) n Ökad kunskap om x (oberoende variabel) leder till ökad kunskap om y (beroende variabel) n Utifrån

Läs mer

732G71 Statistik B. Föreläsning 4. Bertil Wegmann. November 11, IDA, Linköpings universitet

732G71 Statistik B. Föreläsning 4. Bertil Wegmann. November 11, IDA, Linköpings universitet 732G71 Statistik B Föreläsning 4 Bertil Wegmann IDA, Linköpings universitet November 11, 2016 Bertil Wegmann (IDA, LiU) 732G71, Statistik B November 11, 2016 1 / 34 Kap. 5.1, korrelationsmatris En korrelationsmatris

Läs mer

Analytisk statistik. Mattias Nilsson Benfatto, PhD.

Analytisk statistik. Mattias Nilsson Benfatto, PhD. Analytisk statistik Mattias Nilsson Benfatto, PhD Mattias.nilsson@ki.se Beskrivande statistik kort repetition Centralmått Spridningsmått Normalfördelning Konfidensintervall Korrelation Analytisk statistik

Läs mer

I. Grundläggande begrepp II. Deskriptiv statistik III. Statistisk inferens Parametriska Icke-parametriska

I. Grundläggande begrepp II. Deskriptiv statistik III. Statistisk inferens Parametriska Icke-parametriska Innehåll I. Grundläggande begrepp II. Deskriptiv statistik III. Statistisk inferens Hypotesprövnig Statistiska analyser Parametriska analyser Icke-parametriska analyser Univariata analyser Univariata analyser

Läs mer

Identifikationsnummer:... Tentamen: Statistik & Metod (2PS020), Psykologprogrammet, Termin 8 Datum:

Identifikationsnummer:... Tentamen: Statistik & Metod (2PS020), Psykologprogrammet, Termin 8 Datum: Identifikationsnummer:... Tentamen: Statistik & Metod (2PS020), Psykologprogrammet, Termin 8 Datum: 120203 Ovanstående nummer är ditt identifikationsnummer! Skriv in detta nummer på varje blad i tentan

Läs mer

Uppgift 1. Deskripitiv statistik. Lön

Uppgift 1. Deskripitiv statistik. Lön Uppgift 1 Deskripitiv statistik Lön Variabeln Lön är en kvotvariabel, även om vi knappast kommer att uppleva några negativa värden. Det är sannolikt vår intressantaste variabel i undersökningen, och mot

Läs mer

Institutionen för beteendevetenskap Tel: 0733-633 266 013-27 45 57/28 21 03. Tentamen i kvantitativ metod Psykologi 2 HPSB05

Institutionen för beteendevetenskap Tel: 0733-633 266 013-27 45 57/28 21 03. Tentamen i kvantitativ metod Psykologi 2 HPSB05 Linköpings Universitet Jour; Ulf Andersson Institutionen för beteendevetenskap Tel: 0733-633 266 013-27 45 57/28 21 03 Tentamen i kvantitativ metod Psykologi 2 HPSB05 Torsdagen den 3/5 2007, kl. 14.00-18.00

Läs mer

Differentiell psykologi. Kursstart 29 augusti 2011

Differentiell psykologi. Kursstart 29 augusti 2011 Differentiell psykologi Kursstart 29 augusti 2011 Dagordning Terminsstart Upprop Ämnet Den differentiella psykologins plats inom psykologin och dess relation till andra kurser i utbildningen Kursen Momenten:

Läs mer

Föreläsning 9. NDAB01 Statistik; teori och tillämpning i biologi

Föreläsning 9. NDAB01 Statistik; teori och tillämpning i biologi Föreläsning 9 Statistik; teori och tillämpning i biologi 1 (kap. 20) Introduktion I föregående föreläsning diskuterades enkel linjär regression, där en oberoende variabel X förklarar variationen hos en

Läs mer

Identifikationsnummer:... Tentamen: Statistik & Metod (2PS020), Psykologprogrammet, Termin 8 Datum:

Identifikationsnummer:... Tentamen: Statistik & Metod (2PS020), Psykologprogrammet, Termin 8 Datum: Identifikationsnummer:... Tentamen: Statistik & Metod (2PS020), Psykologprogrammet, Termin 8 Datum: 110319 Ovanstående nummer är ditt identifikationsnummer! Skriv in detta nummer på varje blad i tentan

Läs mer

Tentan består av 10 frågor, totalt 30 poäng. Det krävs 20 poäng för att få godkänt på tentan, varav 50 % inom respektive moment.

Tentan består av 10 frågor, totalt 30 poäng. Det krävs 20 poäng för att få godkänt på tentan, varav 50 % inom respektive moment. Kurskod: PM1303 Kursnamn: Vetenskapsteori och grundläggande forskningsmetod Ansvarig lärare: Linda Hassing Tentamensdatum: 2010-04-24 kl. 14:30 18:30 Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare Tentan består av 10

Läs mer

Föreläsning 2. Kap 3,7-3,8 4,1-4,6 5,2 5,3

Föreläsning 2. Kap 3,7-3,8 4,1-4,6 5,2 5,3 Föreläsning Kap 3,7-3,8 4,1-4,6 5, 5,3 1 Kap 3,7 och 3,8 Hur bra är modellen som vi har anpassat? Vi bedömer modellen med hjälp av ett antal kriterier: visuell bedömning, om möjligt F-test, signifikanstest

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

34% 34% 13.5% 68% 13.5% 2.35% 95% 2.35% 0.15% 99.7% 0.15% -3 SD -2 SD -1 SD M +1 SD +2 SD +3 SD

34% 34% 13.5% 68% 13.5% 2.35% 95% 2.35% 0.15% 99.7% 0.15% -3 SD -2 SD -1 SD M +1 SD +2 SD +3 SD 6.4 Att dra slutsatser på basis av statistisk analys en kort inledning - Man har ett stickprov, men man vill med hjälp av det få veta något om hela populationen => för att kunna dra slutsatser som gäller

Läs mer

Statistiska analyser C2 Inferensstatistik. Wieland Wermke

Statistiska analyser C2 Inferensstatistik. Wieland Wermke + Statistiska analyser C2 Inferensstatistik Wieland Wermke + Signifikans och Normalfördelning + Problemet med generaliseringen: inferensstatistik n Om vi vill veta ngt. om en population, då kan vi ju fråga

Läs mer

Föreläsning 1. NDAB02 Statistik; teori och tillämpning i biologi

Föreläsning 1. NDAB02 Statistik; teori och tillämpning i biologi Föreläsning 1 Statistik; teori och tillämpning i biologi 1 Kursens uppbyggnad 9 föreläsningar Föreläsningsunderlag läggs ut på kurshemsidan 5 lektioner Uppgifter från kursboken enligt planering 5 laborationer

Läs mer

Obs! Beakta sekretess. TESTRESULTAT Rapport framtagen: , 16:20

Obs! Beakta sekretess. TESTRESULTAT Rapport framtagen: , 16:20 Sid 1 av 7 Obs! Beakta sekretess. TESTRESULTAT Rapport framtagen: 11.0.2011, 16:20 Kod Efternamn Förnamn Ålder Referent Frågeställning: CP00AM0000 CP00AM0000 5;0 År Löpnummer: Version: D0000XCP00 4.5 Endast

Läs mer

Kritisk granskning av forskning

Kritisk granskning av forskning Om kursen Kritisk granskning av forskning ebba.elwin@psyk.uu.se 018-471 21 35 rum 14:366 (vån 3) Två veckors arbete, 3 hp Fördjupning i tidigare studier i forskningsmetodik Mål: kunskaper för att läsa,

Läs mer

Instruktioner till Inlämningsuppgiften i Statistik Kursen Statistik och Metod Psykologprogrammet (T8), Karolinska Institutet

Instruktioner till Inlämningsuppgiften i Statistik Kursen Statistik och Metod Psykologprogrammet (T8), Karolinska Institutet 1 Instruktioner till Inlämningsuppgiften i Statistik Kursen Statistik och Metod Psykologprogrammet (T8), Karolinska Institutet Uppdaterad: 130114 För att bli godkänd på inlämningsuppgiften krävs att man

Läs mer

F19, (Multipel linjär regression forts) och F20, Chi-två test.

F19, (Multipel linjär regression forts) och F20, Chi-två test. Partiella t-test F19, (Multipel linjär regression forts) och F20, Chi-två test. Christian Tallberg Statistiska institutionen Stockholms universitet Då man testar om en enskild variabel X i skall vara med

Läs mer

Läsanvisningar - Medicinsk statistik - Läkarprogrammet T10

Läsanvisningar - Medicinsk statistik - Läkarprogrammet T10 Läsanvisningar - Medicinsk statistik - Läkarprogrammet T10 Läsanvisningarna baseras på boken Björk J. Praktisk statistik för medicin och hälsa, Liber Förlag (2011), som är gemensam kursbok för statistikavsnitten

Läs mer

EXAMINATION KVANTITATIV METOD vt-11 (110319)

EXAMINATION KVANTITATIV METOD vt-11 (110319) ÖREBRO UNIVERSITET Hälsoakademin Idrott B Vetenskaplig metod EXAMINATION KVANTITATIV METOD vt-11 (110319) Examinationen består av 10 frågor, flera med tillhörande följdfrågor. Besvara alla frågor i direkt

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2011 Statistiska institutionen Bertil Wegmann

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2011 Statistiska institutionen Bertil Wegmann STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2011 Statistiska institutionen Bertil Wegmann KURSBESKRIVNING FÖR FINANSIELL STATISTIK, 7.5 HÖGSKOLEPOÄNG. KURSEN BESTÅR AV TVÅ MOMENT: Teori, skriftlig tentamen, 6 högskolepoäng

Läs mer

Instruktioner till Examinationen Kursen Introduktion till Multivariat Dataanalys Karolinska Institutet

Instruktioner till Examinationen Kursen Introduktion till Multivariat Dataanalys Karolinska Institutet 1 Instruktioner till Examinationen Kursen Introduktion till Multivariat Dataanalys Karolinska Institutet Uppdaterad: 120412 För att bli godkänd skall man utföra alla sex uppgifter som beskrivs nedan. OBS:

Läs mer

Forsknings- och undersökningsmetodik Skrivtid: 4h

Forsknings- och undersökningsmetodik Skrivtid: 4h Forsknings- och undersökningsmetodik Skrivtid: h Tentamen 8..00 Hjälpmedel: Kalkylator Formel- & tabellsamling Provtexten får bortföras. DEL, DEL eller HELA KURSEN: Besvara frågor! Varje fråga är värd

Läs mer

Kursen ges som obligatorisk kurs inom psykologprogrammet på termin 1 och 2.

Kursen ges som obligatorisk kurs inom psykologprogrammet på termin 1 och 2. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSPB12, Kurs 2: Människan i biologiskt och kognitivt perspektiv, 30 högskolepoäng Course 2: Biological and Cognitive Perspectives of Behaviour, 30 credits Grundnivå / First

Läs mer

Faktoranalys, Cronbach s Alpha, Risk Ratio, & Odds Ratio

Faktoranalys, Cronbach s Alpha, Risk Ratio, & Odds Ratio Faktoranalys, Cronbach s Alpha, Risk Ratio, & Odds Ratio med SPSS Kimmo Sorjonen 1. Faktoranalys Innan man utför en faktoranalys kan det vara bra att testa om det finns några outliers i data. Detta kan

Läs mer

Analys av medelvärden. Jenny Selander , plan 3, Norrbacka, ingång via den Samhällsmedicinska kliniken

Analys av medelvärden. Jenny Selander , plan 3, Norrbacka, ingång via den Samhällsmedicinska kliniken Analys av medelvärden Jenny Selander jenny.selander@ki.se 524 800 29, plan 3, Norrbacka, ingång via den Samhällsmedicinska kliniken Jenny Selander, Kvant. metoder, FHV T1 december 20111 Innehåll Normalfördelningen

Läs mer

Hypotestestning och repetition

Hypotestestning och repetition Hypotestestning och repetition Statistisk inferens Vid inferens använder man urvalet för att uttala sig om populationen Centralmått Medelvärde: x= Σx i / n Median Typvärde Spridningsmått Används för att

Läs mer

Testteori och kartläggning

Testteori och kartläggning Testteori och kartläggning Göteborg 19 maj 2010 Christer Jacobson Läsutveckling Kronoberg Linnéuniversitet, Växjö Vad jag tänker prata om Först något om utredningar på olika nivåer Nivåer inom individen

Läs mer

Hypotesprövning. Andrew Hooker. Division of Pharmacokinetics and Drug Therapy Department of Pharmaceutical Biosciences Uppsala University

Hypotesprövning. Andrew Hooker. Division of Pharmacokinetics and Drug Therapy Department of Pharmaceutical Biosciences Uppsala University Hypotesprövning Andrew Hooker Division of Pharmacokinetics and Drug Therapy Department of Pharmaceutical Biosciences Uppsala University Hypotesprövning Liksom konfidensintervall ett hjälpmedel för att

Läs mer

FACIT (korrekta svar i röd fetstil)

FACIT (korrekta svar i röd fetstil) v. 2013-01-14 Statistik, 3hp PROTOKOLL FACIT (korrekta svar i röd fetstil) Datorlaboration 2 Konfidensintervall & hypotesprövning Syftet med denna laboration är att ni med hjälp av MS Excel ska fortsätta

Läs mer

Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination

Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination 1-2 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod: 1-forskningsprocessen och informationssökning 2-deskriptiv statistik 3-epidemiologisk forskning 4 -mätmetoder

Läs mer

Ätstörningar vid fetma

Ätstörningar vid fetma Ätstörningar vid fetma Diagnos och samsjuklighet 1 Diagnostik enligt DSM Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders Deskriptiva kriterier Systematisk och pedagogisk Stöd för psykiatrisk diagnostik

Läs mer

Laboration 5: Regressionsanalys. 1 Förberedelseuppgifter. 2 Enkel linjär regression DATORLABORATION 5 MATEMATISK STATISTIK FÖR I, FMS 012, HT-08

Laboration 5: Regressionsanalys. 1 Förberedelseuppgifter. 2 Enkel linjär regression DATORLABORATION 5 MATEMATISK STATISTIK FÖR I, FMS 012, HT-08 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIKCENTRUM MATEMATISK STATISTIK Laboration 5: Regressionsanalys DATORLABORATION 5 MATEMATISK STATISTIK FÖR I, FMS 012, HT-08 Syftet med den här laborationen är att du skall

Läs mer

Kursnamn: Vetenskapsteori och grundläggande forskningsmetod

Kursnamn: Vetenskapsteori och grundläggande forskningsmetod KOD: Kurskod: PM1303 Kursnamn: Vetenskapsteori och grundläggande forskningsmetod Ansvarig lärare: Magnus Lindwall Tentamensdatum: 2013-10-02 kl. 12:30 16:30 Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare Tentan består

Läs mer

Sambandsmått. Centralmått. Det mest frekventa värdet. Det mittersta värdet i en rangordnad fördelning. Aritmetiska medelvärdet.

Sambandsmått. Centralmått. Det mest frekventa värdet. Det mittersta värdet i en rangordnad fördelning. Aritmetiska medelvärdet. PM315 HT016 Emma äck Formelsamling Centralmått Typvärde T Median Md ritmetiska medelvärdet Det mest frekventa värdet Det mittersta värdet i en rangordnad fördelning = n Spridningsmått Variationsvidd (Range)

Läs mer

Tentamen består av 12 frågor, totalt 40 poäng. Det krävs minst 24 poäng för att få godkänt och minst 32 poäng för att få väl godkänt.

Tentamen består av 12 frågor, totalt 40 poäng. Det krävs minst 24 poäng för att få godkänt och minst 32 poäng för att få väl godkänt. KOD: Kurskod: PC1244 Kursnamn: Kognitiv psykologi och utvecklingspsykologi Provmoment: Metod Ansvarig lärare: Sandra Buratti Tentamensdatum: 2013-09-27 Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består

Läs mer

Tidigare kurser. Lärandemål

Tidigare kurser. Lärandemål Tidigare kurser Introduktion till psykologi Experimentell psykologi Grundläggande biologi Kognitiva processer Socialpsykologi Differentiell psykologi Utvecklingspsykologi Hälsopsykologi Klinisk psykologi

Läs mer

Agenda. Statistik Termin 11, Läkarprogrammet, VT14. Forskningsprocessen. Agenda (forts.) Data - skalnivåer. Den heliga treenigheten

Agenda. Statistik Termin 11, Läkarprogrammet, VT14. Forskningsprocessen. Agenda (forts.) Data - skalnivåer. Den heliga treenigheten Agenda Statistik Termin 11, Läkarprogrammet, VT14 I: Grundläggande begrepp och beskrivande statistik II: Exempel på typisk forskning III. Frågestund Martin Cernvall martin.cernvall@pubcare.uu.se Grundläggande

Läs mer

Psykologförbundets rekommendationer. Hantering och förvaring av psykologiska test inom hälso- och sjukvården

Psykologförbundets rekommendationer. Hantering och förvaring av psykologiska test inom hälso- och sjukvården Psykologförbundets rekommendationer Hantering och förvaring av psykologiska test inom hälso- och sjukvården Antagna av förbundsstyrelsen 10 april 2013 Psykologiska test Ett psykologiskt test strävar efter

Läs mer

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 8

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 8 ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 8 SAMPEL KONTRA POPULATION 1. Nedan beskrivs fyra frågeställningar. Ange om populationen är ändlig eller oändlig i respektive fall. Om ändlig, beskriv också vem eller vad som ingår

Läs mer

ANOVA Faktoriell (tvåvägs)

ANOVA Faktoriell (tvåvägs) ANOVA Faktoriell (tvåvägs) Faktoriell ANOVA (tvåvägs) Två oberoende variabel ( tvåvägs ): Nominalskala eller ordinalskala. Delar in det man undersöker (personerna?) i grupper/kategorier, dvs. betingelser.

Läs mer

KOM IHÅG ATT NOTERA DITT TENTAMENSNUMMER NEDAN OCH TA MED DIG TALONGEN INNAN DU LÄMNAR IN TENTAN!!

KOM IHÅG ATT NOTERA DITT TENTAMENSNUMMER NEDAN OCH TA MED DIG TALONGEN INNAN DU LÄMNAR IN TENTAN!! Kurskod: PC1203 och PC1244 Kursnamn: Kognitiv psykologi och metod OCH Kognitiv psykologi och utvecklingspsykologi Provmoment: Metod Ansvarig lärare: Linda Hassing Tentamensdatum: 2011-09-19 kl. 09:00 13:00

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Grundläggande sociologi (7,5 p.) Sociologi I, VT09 Innehåll Kursen har som mål att ge studenten en översikt av och förståelse

Läs mer

Föreläsning 12: Regression

Föreläsning 12: Regression Föreläsning 12: Regression Matematisk statistik David Bolin Chalmers University of Technology Maj 15, 2014 Binomialfördelningen Låt X Bin(n, p). Vi observerar x och vill ha information om p. p = x/n är

Läs mer

Matematikcentrum 1(4) Matematisk Statistik Lunds Universitet MASB11 HT10. Laboration. Regressionsanalys (Sambandsanalys)

Matematikcentrum 1(4) Matematisk Statistik Lunds Universitet MASB11 HT10. Laboration. Regressionsanalys (Sambandsanalys) Matematikcentrum 1(4) Matematisk Statistik Lunds Universitet MASB11 HT10 Laboration Regressionsanalys (Sambandsanalys) Grupp A: 2010-11-24, 13.15 15.00 Grupp B: 2010-11-24, 15.15 17.00 Grupp C: 2010-11-25,

Läs mer

Skriv tydligt. Besvara inte frågor med lösryckta ord, utan sammanhängande och tydligt. Visa även dina beräkningar.

Skriv tydligt. Besvara inte frågor med lösryckta ord, utan sammanhängande och tydligt. Visa även dina beräkningar. KOD: Kurskod: PM1303 Kursnamn: Vetenskapsteori och grundläggande forskningsmetod Provmoment: Vetenskapsteori och forskningsmetod Ansvarig lärare: Anders Biel Tentamensdatum: 2014-11-14 kl. 09.00 13.00

Läs mer

Studieguide till Matematik för F 3, kurs 4 Vt 2016

Studieguide till Matematik för F 3, kurs 4 Vt 2016 Umeå Universitet NMD Naturvetenskapernas och matematikens Didaktik Studieguide till Matematik för F 3, kurs 4 Vt 2016 6MN025 Kursnamn: Matematik för åk F 3, kurs 4, 7,5 hp Termin: V 16 Kurskod: 6MN025

Läs mer

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 5 poäng (VT 2007)

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 5 poäng (VT 2007) LINKÖPINGS UNIVERSITET 2007-01-19 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Marie Jansson marie.jansson@ihs.liu.se Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga

Läs mer

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp Psychology Ba (C), Work- and organizational psychology with bachelor thesis,

Läs mer

Sjukdomsspecifika PROM i kvalitetsregister

Sjukdomsspecifika PROM i kvalitetsregister Sjukdomsspecifika PROM i kvalitetsregister Mats Lundström EyeNet Sweden Karlskrona, Sverige Innehåll Bruk av sjukdomsspecifika PROM hos svenska kvalitetsregister Vad kan ett sjukdomsspecifikt PROM tillföra

Läs mer

Blandade problem från elektro- och datateknik

Blandade problem från elektro- och datateknik Blandade problem från elektro- och datateknik Sannolikhetsteori (Kapitel 1-10) E1. En viss typ av elektroniska komponenter anses ha exponentialfördelade livslängder. Efter 3000 timmar brukar 90 % av komponenterna

Läs mer

Beskrivning av litteraturen Kursen i Vetenskapsteori, Psykologprogrammet, T5

Beskrivning av litteraturen Kursen i Vetenskapsteori, Psykologprogrammet, T5 1 Beskrivning av litteraturen Kursen i Vetenskapsteori, Psykologprogrammet, T5 Chalmers bok Johanssons bok Ladymans bok Chalmers: Vad är vetenskap egentligen? Innehåll Boken beskriver, och problematiserar,

Läs mer

Upprepade mätningar och tidsberoende analyser. Stefan Franzén Statistiker Registercentrum Västra Götaland

Upprepade mätningar och tidsberoende analyser. Stefan Franzén Statistiker Registercentrum Västra Götaland Upprepade mätningar och tidsberoende analyser Stefan Franzén Statistiker Registercentrum Västra Götaland Innehåll Stort område Simpsons paradox En mätning per individ Flera mätningar per individ Flera

Läs mer

Statistik och epidemiologi T5

Statistik och epidemiologi T5 Statistik och epidemiologi T5 Anna Axmon Biostatistiker Yrkes- och miljömedicin Biostatistik kursmål Dra slutsatser utifrån basala statistiska begrepp och analyser och själva kunna använda sådana metoder.

Läs mer

Tentamen i Vetenskapsteori och grundläggande forskningsmetodik PM1303, HT 2008

Tentamen i Vetenskapsteori och grundläggande forskningsmetodik PM1303, HT 2008 Tentamen i Vetenskapsteori och grundläggande forskningsmetodik PM1303, HT 2008 Torsdagen den 2e oktober, 2008, kl 09.00-13.00 Kurskod: PM1303 Kursnamn: Vetenskapsteori och grundläggande forskningsmetodik

Läs mer

Fallbeskrivning: Suntrip2011

Fallbeskrivning: Suntrip2011 Fallbeskrivning: Suntrip2011 Ett reseföretag har under en tid upplevt en stor variation i kundernas utvärderingar av charterresor. En reseledare läste för många år sedan en grundkurs i statistik och väljer

Läs mer

Grundläggande Statistik och Försöksplanering Provmoment: TEN1 & TEN2 Ladokkod: TT2311 Tentamen ges för: Bt2, En2, Bt4, En4.

Grundläggande Statistik och Försöksplanering Provmoment: TEN1 & TEN2 Ladokkod: TT2311 Tentamen ges för: Bt2, En2, Bt4, En4. Grundläggande Statistik och Försöksplanering Provmoment: TEN1 & TEN2 Ladokkod: TT2311 Tentamen ges för: Bt2, En2, Bt4, En4 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

Läs mer

Stockholms universitet Termin 3 HT 2007. Anvisningar till Kurs 12, delkurs 1. FORSKNINGSMETODIK OCH VETENSKAPSTEORI, 7,5 hp

Stockholms universitet Termin 3 HT 2007. Anvisningar till Kurs 12, delkurs 1. FORSKNINGSMETODIK OCH VETENSKAPSTEORI, 7,5 hp Psykologiska institutionen Psykologlinjen Stockholms universitet Termin 3 HT 2007 Anvisningar till Kurs 12, delkurs 1 FORSKNINGSMETODIK OCH VETENSKAPSTEORI, 7,5 hp Kursens innehåll...2 Kursens uppläggning...2

Läs mer

PC1244, Kognitiv psykologi och utvecklingspsykologi, 30 högskolepoäng

PC1244, Kognitiv psykologi och utvecklingspsykologi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga Fakultetsnämnden PC1244, Kognitiv psykologi och utvecklingspsykologi, 30 högskolepoäng Psychology, Intermediate Course with Emphasis on Cognitive and Developmental Psychology, 30

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC1245 Personlighet, hälsa och socialpsykologi, 30 högskolepoäng Psychology, Intermediate Course with Emphasis on Personality, Health and Social Psychology, 30 higher education

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 april 2004, klockan 08.15-13.15

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 april 2004, klockan 08.15-13.15 Karlstads universitet Institutionen för informationsteknologi Avdelningen för Statistik Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 6 april 004, klockan 08.15-13.15 Tillåtna hjälpmedel: Bifogad

Läs mer

Föreläsning 2. NDAB01 Statistik; teori och tillämpning i biologi

Föreläsning 2. NDAB01 Statistik; teori och tillämpning i biologi Föreläsning 2 Statistik; teori och tillämpning i biologi 1 Normalfördelning Samplingfördelningar och CGS Fördelning för en stickprovsstatistika (t.ex. medelvärde) kallas samplingfördelning. I teorin är

Läs mer

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för matematisk statistik Statistik för Teknologer, 5 poäng MSTA33 Ingrid Svensson TENTAMEN 2004-01-13 TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Statistik för Teknologer, 5 poäng Tillåtna

Läs mer

Medicinsk statistik III Läkarprogrammet, Termin 5 VT 2016

Medicinsk statistik III Läkarprogrammet, Termin 5 VT 2016 Medicinsk statistik III Läkarprogrammet, Termin 5 VT 2016 Jonas Björk E-post: jonas.bjork@med.lu.se Medicinsk statistik III Innehåll och läsanvisningar Statistik för binära utfall Kapitel 12 Dimensionering

Läs mer

KOM IHÅG ATT NOTERA DITT TENTAMENSNUMMER NEDAN OCH TA MED DIG TALONGEN INNAN DU LÄMNAR IN TENTAN!!

KOM IHÅG ATT NOTERA DITT TENTAMENSNUMMER NEDAN OCH TA MED DIG TALONGEN INNAN DU LÄMNAR IN TENTAN!! Kurskod: PC1203 och PC1244 Kursnamn: Kognitiv psykologi och metod OCH Kognitiv psykologi och utvecklingspsykologi Provmoment: Metod Ansvarig lärare: Linda Hassing Tentamensdatum: 2009-09-23 kl. 09:00 13:00

Läs mer

SF1905 Sannolikhetsteori och statistik: Lab 2 ht 2011

SF1905 Sannolikhetsteori och statistik: Lab 2 ht 2011 Avd. Matematisk statistik Tobias Rydén 2011-09-30 SF1905 Sannolikhetsteori och statistik: Lab 2 ht 2011 Förberedelser. Innan du går till laborationen, läs igenom den här handledningen. Repetera också i

Läs mer

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, (7,5 poäng) VT 2008

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, (7,5 poäng) VT 2008 LINKÖPINGS UNIVERSITET 20080116 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Marie Jansson marie.jansson@ihs.liu.se Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga

Läs mer

Analytisk statistik. Tony Pansell, optiker Universitetslektor

Analytisk statistik. Tony Pansell, optiker Universitetslektor Analytisk statistik Tony Pansell, optiker Universitetslektor Analytisk statistik Att dra slutsatser från det insamlade materialet. Två metoder: 1. att generalisera från en mindre grupp mot en större grupp

Läs mer

Innehåll: 3.4 Parametriskt eller ej 3.5 Life Table 3.6 Kaplan Meier 4. Cox Regression 4.1 Hazard Function 4.2 Estimering (PL)

Innehåll: 3.4 Parametriskt eller ej 3.5 Life Table 3.6 Kaplan Meier 4. Cox Regression 4.1 Hazard Function 4.2 Estimering (PL) Innehåll: 1. Risk & Odds 1.1 Risk Ratio 1.2 Odds Ratio 2. Logistisk Regression 2.1 Ln Odds 2.2 SPSS Output 2.3 Estimering (ML) 2.4 Multipel 3. Survival Analys 3.1 vs. Logistisk 3.2 Censurerade data 3.3

Läs mer

Psytest AB s. Metodkatalog. Psytest AB, Skeppsbron 2, 3 tr, 211 20 Malmö, www.psytest.se

Psytest AB s. Metodkatalog. Psytest AB, Skeppsbron 2, 3 tr, 211 20 Malmö, www.psytest.se Psytest AB s Metodkatalog Psytest AB, Skeppsbron 2, 3 tr, 211 20 Malmö, www.psytest.se Innehållsförteckning Sida 2 Psytest AB 3 LSI-Ledarstilsinventorium II 4 LSI360 5 BP-Basprofil 6 Expertsystem 7 Begåvningstest

Läs mer

Provmoment: Forskningsmetod, Salstentamen nr 1 Ladokkod:

Provmoment: Forskningsmetod, Salstentamen nr 1 Ladokkod: Forskningsmetod 6,0 högskolepoäng Provmoment: Forskningsmetod, Salstentamen nr 1 Ladokkod: 11OP90/TE01 samt 11PS30/TE01 Tentamen ges för: OPUS kull H12 termin 5 inriktning Psykologi samt fristående grundkurs

Läs mer