Konsultation avseende konkurrenssituationen inom accessnätet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsultation avseende konkurrenssituationen inom accessnätet"

Transkript

1 1 (10) Konsultation avseende konkurrenssituationen inom accessnätet Post- och telestyrelsen, PTS, utreder för närvarande hur konkurrenssituationen inom accessnätet kan förbättras framförallt avseende kundsegmentet hushåll och mindre företag. Ett alternativ som särskilt analyseras är local loop unbundling (nedan LLUB), dvs en skyldighet för Telia att under vissa villkor låta andra operatörer utnyttja det av Telia ägda accessnätet. Som ett led i detta arbete önskar PTS genom denna publika konsultation inhämta information från såväl operatörer, ISP s, myndigheter, tillhandahållare av alternativa accessnät m fl som från allmänheten i ett antal olika frågor. Avsikten med detta dokument är dels att stämma av PTS uppfattning om marknadssituationen och dels att inhämta marknadens synpunkter rörande frågor som rör accessnätet och därtill relaterade tjänster samt villkor för en eventuell LLUB-tjänst. Dokumentet nedan utgör huvudsakligen en marknadsbeskrivning av olika aspekter i ovanstående frågor. På PTS hemsida, återfinns, förutom nedanstående dokument, ett appendix med en utförlig teknisk beskrivning av de potentiella tjänster som LLUB kan innebära. Alla synpunkter på detta dokument skall framföras i skriftlig form till följande adress: Post- och telestyrelsen Konsultation accessnätet Box STOCKHOLM eller via telefax För att kunna beaktas i PTS fortsatta utredning skall synpunkterna vara PTS tillhanda så snart som möjligt, dock senast Bakgrund Sedan telelagen trädde i kraft har konkurrensen utvecklats positivt på vissa delar av telemarknaden såsom exempelvis internationell telefoni. Konkurrensen har lett till nya tjänster och i vissa fall lägre priser. Fast telefoni på lokal nivå har däremot inte varit föremål för samma starka konkurrens. Svårigheterna att åstadkomma en effektiv konkurrens i dessa delar sammanhänger med den kontroll över accessnätet, dvs ledningarna till de enskilda abonnenterna, som Telia har.

2 2 (10) Regeringens bedömning inför revideringen av telelagen 1997 var att konkurrensen i accessnätet så småningom skulle komma att utvecklas, dels genom byggande av ny infrastruktur som sker i vissa kommuner och dels genom framförallt radiolösningar och komplettering av kabel-tv-näten. 1 Att som ny operatör satsa på att bygga egen infrastruktur har dock hittills inte ansetts vara något reellt alternativ för det stora flertalet operatörer på den svenska telemarknaden då detta är kostsamt och riskfyllt i en för övrigt kapitalintensiv bransch. Möjligheten att få tillgång till det av Telia ägda accessnätet är därför fortfarande av stort intresse för de nya operatörerna vilket uttryckts bl a under den löpande tillsyn som PTS kontinuerligt utför. Under 1998 har två operatörer dessutom skriftligen inkommit till PTS med konkreta önskemål på anslutning till Telias nät på en lägre nivå än lokalstation. Det ökade intresset från marknaden att ansluta sig till Telias nät på nivåer som hittills inte möjliggjorts genom samtrafik samt begränsad konkurrens inom delar av telemarknaden aktualiserar behovet av att PTS analyserar hur konkurrensen inom accessnätet kan förbättras. 2. Konkurrenssituationen inom accessnätet idag Ett antal teletjänster är i hög grad beroende av tillgången på ett accessnät, s k accessnätsrelaterade tjänster. Dessa är följande: Lokalsamtal och abonnemang lokalsamtal abonnemang ISDN bredbandsaccess. I stort sett har alla typer av företag tjänat på att telemarknaden öppnats för konkurrens. Utfallet för privatkunder har inte varit lika gynnsamt. De hushåll som tjänat mest på ökad konkurrens är de som har en stor volym långdistans- och internationella samtal. Vad gäller lokal telefoni och abonnemang har det hittills funnits få eller inga alternativ till Telia samtidigt som prisskillnaderna inte varit särskilt stora. Telias andel av de ca 6,5 miljoner direktanslutna kunderna i Sverige var vid årsskiftet 1998/99 ca 98% 2. Denna andel avser både företags- och hushållskunder, för enbart hushållskunder är dominansen ännu högre. Marknaden för lokalsamtal uppgick till 23%, ca 5,8 miljarder kronor, av den svenska marknaden för telefoni under Hittills har dock konkurrensen inom detta segment varit relativt låg. Detta hänger samman med att de operatörer som önskat tillhandahålla telefoni hittills i stor utsträckning varit beroende av samtrafiktjänster från Telia. Som samtrafikerande operatör har man små 1 Prop. 1996/97:61, sid 65 2 Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, Den svenska marknaden för telekommunikation Ibid

3 3 (10) möjligheter att påverka kostnaderna eller tjänsterna i denna del av nätet. Skillnaden mellan närsamtalstaxa och samtrafiktaxa för lokalsegment 4 alternativt enkelsegment 5 har av många operatörer bedömts vara alltför låg för att möjliggöra en lönsam satsning på lokal telefoni. Under 1998 har dock situationen förbättrats något då fler operatörer har börjat tillhandahålla lokaltelefoni till hushållskunder främst pga Telias sänkningar av samtrafikavgifterna. När det gäller lokalsamtal förväntas införandet av förval få en viss effekt på konkurrensen. Dock kvarstår en konkurrensfördel för Telia i och med att riktnummer fortfarande kommer att krävas för att använda förvald nationell operatör vid lokalsamtal. Mobilnäten har fått en allt större betydelse i konkurrensen om taltelefonin. Räknat per hushåll uppgår den mobila penetrationen till över 100% i Sverige och vissa abonnenter väljer att helt avstå från fast abonnemang till förmån för mobila abonnemang. ISDN Telia har hittills i stort sett kunnat tillhandahålla ISDN på svenska telemarknaden utan nämnvärd konkurrens från övriga operatörer. För att en operatör skall kunna tillhandahålla ISDN måste denne antingen få tillgång till rå koppar 6 alternativt hyra en digital accessförbindelse av Telia och därefter, med egen utrustning, förädla denna till ISDN till sina egna slutkunder. Andra operatörer är därmed beroende av Telias prissättning på koppar alternativt digitala förbindelser. Hittills har priserna på dessa produkter bedömts vara för höga för att möjliggöra konkurrens med Telias slutkundprissättning på ISDN. I avsaknad av en reglerad tillgång till Telias accessnät har Telia hittills varit i stort sett dominerande på marknaden för ISDN-tjänster i Sverige. Bredbandsaccess I framtiden tror många att det kommer att krävas betydligt större bandbredd för olika typer av tjänster till hushållen, framförallt beroende på den ökande Internetanvändningen. Uppgraderingar och nya investeringar har lett till att transmissionsnäten/stomnäten i Sverige är väl förberedda för ett eventuellt ökat bandbreddsbehov. Flaskhalsen vid bredbandskommunikation är för närvarande accessnätet. Det traditionella kopparnätet är avsett för kommunikation med en bandbredd om 64 kbit/s men med nya tekniker, s k xdsl, finns möjlighet att öka överföringskapaciteten avsevärt. Att med hjälp av denna nya teknik öka överföringshastigheten i det befintliga kopparnätet utgör ett billigt sätt att erhålla bredbandsaccess till framförallt hushållskunder. Det förutsätter dock att man som operatör har tillgång till det befintliga accessnätet, PSTN 7. För att andra operatörer skall kunna konkurrera med Telia och kunna tillhandahålla t ex ADSL krävs dels att Telia hyr ut rå koppar och dels att det finns godkänd ändutrustning för ADSL. Trots att Telia sedan i början av anslutning till Telias nät på lokalstationsnivå (på transportnätssidan om stationen) 5 anslutning till Telias nät på förmedlingsstationsnivå 6 oförädlad koppar, dvs utan ändutrustning 7 Public Switched Telephone Network

4 4 (10) tillhandahåller rå koppar till andra operatörer kvarstår dock problemen med godkänd utrustning. Hittills har det inte funnits standardiserade modem för ADSL. Dessutom har en reaktion på marknaden varit att Telias koppartjänst är dyr. I Telias testverksamhet har två olika modemtyper prövats men inget av dem är ännu godkänt. Övriga operatörer har därför inte kunnat utföra några egna tester och inte heller kunnat tillhandahålla bredbandstjänster såsom t ex ADSL till sina kunder. Telias mer eller mindre totala fysiska kontroll över accessnätet skulle kunna innebära ett nytt de facto monopol. Vad gäller bredbandsaccess finns visserligen möjligheter att utnyttja vissa befintliga alternativa accessnät, såsom exempelvis kabel-tv-nätet. Det är dock en relativt liten andel av de svenska hushållen som hittills haft denna möjlighet. Konkurrensen vad gäller bredbandsaccess till hushållskunder kan därför i dagsläget betraktas som mycket begränsad. PTS bedömning För lokalsamtal kan en ökad konkurrens skönjas pga av sjunkande samtrafiktaxor samtidigt som mobilnäten antas få en ökad betydelse som alternativ vid taltelefoni. Dessutom kan införandet av förval förväntas att, åtminstone i viss utsträckning, bidra till ökad konkurrens vad gäller lokaltelefoni. För övriga accessnätsrelaterade tjänster, såsom abonnemang, ISDN och bredbandsaccess är konkurrensen mycket begränsad i dagsläget. 2.1 Konkurrenssituationen inom accessnätet Synpunkter och kommentarer välkomnas rörande PTS uppfattning om konkurrenssituationen inom accessnätet. 3. Hur ökar man konkurrensen inom accessnätet? Tillgången till ett accessnät är av avgörande betydelse för att som operatör kunna tillhandahålla accessnätstjänster och därmed öka konkurrensen inom accessnätet. Det finns huvudsakligen tre sätt att möjliggöra detta, dessa kan givetvis kombineras. 1. Nybyggnad av infrastruktur inom accessnätet 2. Utnyttjande av befintliga alternativa accessnät 3. Uthyrning av det befintliga accessnätet, PSTN. Där det är ekonomiskt försvarbart är det på lång sikt bäst med uppbyggnad av nya nät för att öka konkurrensen. Detta ger operatören full kontroll över funktionalitet och kvalitet i accessnätet och leder till infrastrukturkonkurrens. Det senare innebär ökad innovationsrikedom och effektivitet vid tillhandahållande av accessnäts-

5 5 (10) tjänster. Fler alternativ till Telias accessnät minskar också behovet av reglering. Det bör dock inte vara ett självändamål att bygga ytterligare accessnät om t ex kundunderlag och därmed ekonomiska förutsättningar saknas. De alternativ som hittills främst varit aktuella för nya operatörer i Sverige är att bygga egen infrastruktur eller utnyttja befintliga alternativa accessnät. Trots ett antal fördelar har nya operatörer inte satsat på uppbyggnad av egen infrastruktur inom accessnätet i någon nämnvärd utsträckning. Den främsta orsaken bedöms vara att dessa investeringar är oerhört kostsamma och därmed innebär ett avsevärt finansiellt risktagande. Det klart mest utbredda accessnätet är i dagsläget PSTN-nätet som ägs av Telia. Det finns dock ett antal alternativa accessnät som nått större eller mindre framgång vad gäller antalet anslutna abonnenter. För hushållskunder bedöms de främsta alternativa accessnäten i framtiden utgöras av kabelnät och mobilnät. Även digital-tv bedöms kunna få viss betydelse för access till Internet. I dagsläget nås ca 60% av de svenska hushållen av kabel-tv, varav Telias kabelnät står för ungefär hälften, dvs 30% av hushållen. Som en följd av sin utbredning är det rimligt att GSM-nätet i framtiden kommer att utgöra ett av de främsta alternativa accessnäten i Sverige. Hittills har dock både samtrafiktaxorna och slutkundtaxorna i de mobila näten legat på en hög nivå vilket hindrar utnyttjandet av GSM-nätet som ett alternativt accessnät. Den begränsade bandbredden har också varit ett problem. Hittills har inte GSM-nätet kunnat erbjuda datakommunikation i högre hastigheter än 9,6 kbit/s och talkvaliteten har inte kunnat mäta sig med kvaliteten i fast telefoni. Redan under sommaren 1999 kommer dock hastigheten i GSM-näten att höjas till 14,4 kbit/s vilket skapar bättre möjligheter för nya tjänster. I framtiden finns ytterligare möjligheter att utöka bandbredden i mobilnäten genom GPRS, UMTS mm. Det är dock osäkert inom vilket tidsperspektiv dessa lösningar kan nå hushållskunderna i Sverige till ett rimligt pris. PTS bedömning Trots att telemarknaden öppnades för konkurrens tidigt i Sverige har det inte byggts alternativa accessnät i någon större utsträckning. Ett skäl till detta är att investeringar i accessnät är dyrbara och innebär ett avsevärt finansiellt risktagande för en ny operatör. För hushållskunder utgörs de huvudsakliga alternativa accessnäten av kabel-tvnäten och mobilnäten. Det är dock i dagsläget oklart vilken betydelse de kommer att få avseende tjänster som exempelvis bredbandsaccess i framtiden.

6 6 (10) 3.1 Alternativa accessnät PTS inbjuder till kommentarer till beskrivningen ovan. Dessutom välkomnas synpunkter beträffande följande frågeställningar: 1. Vilken betydelse kan mobilnäten komma att tillmätas i framtiden som ett alternativt accessnät för t ex access till Internet för hushållskunder? 2. Vilka andra alternativa accessnät kommer att få stor betydelse i framtiden för framförallt hushållskunder? Inom vilket tidsperspektiv? 3. Är kabel-tv-näten och mobilnäten de stora alternativa accessnäten för hushåll och mindre företag i framtiden? Om inte, vilka andra möjligheter finns? 4. Uthyrning av det befintliga accessnätet Det alternativ som tidsmässigt ligger närmast till hands för att öka konkurrensen vad gäller accessnätstjänster till hushållskunder och mindre företag är tillgång till det befintliga accessnätet, LLUB. LLUB är en tjänst som innebär fysisk hopkoppling mellan telenät i en punkt som ligger mellan kundens nätanslutningspunkt och Telias kopplingsutrustning. Skillnaden jämfört med vanlig samtrafik är att det enbart handlar om en fysisk hopkoppling. Enligt telelagens definitioner innebär samtrafik fysisk och logisk sammankoppling av telenät som möjliggör att teletjänster som tillhandahålls i telenäten fungerar mellan alla användares nätanslutningspunkter. Vid en fysisk hopkoppling före Telias kopplingsutrustning (från abonnentsidan sett) övertar den nya operatören Telias direktanslutning vilket innebär att abonnenten via denna kopplingspunkt inte kan nå tjänster i Telias nät. Hopkoppling på denna nivå kan därför ej anses utgöra samtrafik enligt telelagens definition. LLUB ger andra operatörer möjlighet att direktansluta kunder genom att få tillgång till det av Telia ägda accessnätet utan den kopplingsfunktion mm som ingår i en samtrafikprodukt. Man tar alltså över kunden från Telia genom att utnyttja ett redan befintligt accessnät. Fördelen är att det blir billigare att direktansluta kunder på detta sätt jämfört med att bygga egen infrastruktur som är en kostsam investering (se ovan). Det finns dock några olika varianter av LLUB med varierande effekt och problemställningar. De huvudsakliga varianterna är: anslutning till viss överföringskapacitet, s k bitstream access, där operatören hyr kapacitet i accessnätet med tillhörande protokoll och transmissionssystem. fysisk anslutning, dvs en direkt anslutning till transmissionsmedia där en komplett förbindelse tas över från den befintliga operatören till en ny operatör t ex ett kopparpar.

7 7 (10) Anslutning till viss överföringskapacitet innebär att operatören är beroende av den dominerande operatörens transmissionssystem vilket endast möjliggör tillhandahållande av samma tjänster som denne tillhandahåller. Differentiering av tjänsteutbud mm är i praktiken omöjligt. Vid fysisk anslutning har den nya operatören möjlighet att själv välja vilka tjänster som skall tillhandahållas. För en mer detaljerad beskrivning av de olika lösningarna hänvisas till tekniskt avsnitt på PTS hemsida: 4.1 LLUB 1. Är LLUB, dvs tillgång till Telias accessnät, en intressant tjänst? I vilket tidsperspektiv och till vilka kundgrupper (geografiskt läge, hushåll/företag)? Vilka villkor bedöms som väsentliga för en sådan tjänst (t ex samlokalisering)? 2. Vilken av ovanstående typer av LLUB bedöms vara mest intressant och av vilka skäl? Är båda av intresse? 3. Telia tillhandahåller sedan januari 1999 en koppartjänst. PTS välkomnar kommentarer till hur denna tjänst uppfattats av marknaden med avseende på villkor, efterfrågan mm. 5. Nackdelar med LLUB Tillgång till det av Telia ägda accessnätet har ett antal fördelar av vilka den mest väsentliga bedöms vara att den stimulerar till ökad konkurrens på accessnätsrelaterade tjänster till framförallt hushållskunder. Samtliga hushåll i Sverige nås idag av PSTN-nätet vilket är svårslagbart. Att låta andra operatörer ta del av detta nät genom en LLUB-tjänst är dock också förenat med ett antal negativa effekter vilka bör beaktas och om möjligt undvikas vid ett eventuellt införande. Minskade incitament att bygga alternativ infrastruktur LLUB innebär en möjlighet för en ny operatör att etablera sig på accessmarknaden utan ett avsevärt finansiellt risktagande. Denna valmöjlighet innebär därför att incitamenten för att bygga ny infrastruktur kan minska vilket kan få negativa långsiktiga följder som föråldrade accessnät mm. En optimal prissättning av LLUB bör dock ha den effekten att alternativ infrastruktur endast byggs där det är kommersiellt motiverat med ytterligare accessnät. Påverkan på redan existerande infrastruktur De företag som trots allt har genomfört tunga investeringar i alternativa accessnät påverkas givetvis av ett eventuellt införande av LLUB och de förändrade förutsättningar som detta medför. Risk kan finnas för att existerande alternativa

8 8 (10) accessnät överges vilket i sin tur innebär att konkurrenssituationen inom detta segment försämras. Risken för detta måste dock ställas i relation till i vilken utsträckning det idag förekommer alternativ. Om de redan existerande alternativa accessnäten är begränsade till storstädernas centrala affärsdistrikt finns det troligtvis ett behov även av dessa pga den ökande efterfrågan på bandbredd mm. Om de alternativa accessnät som redan byggts i stor utsträckning är belägna utanför storstäder och tättbebyggda områden är risken för utslagning större. Modernisering av det befintliga accessnätet I Sverige, såväl som i många andra europeiska länder, pågår ett moderniseringsarbete i det befintliga accessnätet, vilket framförallt innebär: utbyte av mindre lokalstationer mot koncentratorer och därmed koncentrering av kopplingsfunktionen i ett mindre antal växlar längre från kunderna utbyte av koppar mot fiber. Moderniseringar som dessa skulle vara svårare att genomföra för Telia om ett antal kopparkablar var särskiljda och uthyrda till andra operatörer. Problemet kan dock undvikas om man väljer LLUB i form av s k bitstream-access i stället för rå koppar. Vid detta alternativ behåller Telia full kontroll över transmissionsmedia och tillhörande system i accessnätet. Nya kostnader För att LLUB skall fungera effektivt krävs utveckling av nya standarder för branschen samt ev samlokalisering av den nya operatörens utrustning i Telias lokaler med ett antal tillkommande hopkopplingslänkar till den nya operatörens växel. Alla dessa tillkommande kostnader kan vara så höga att LLUB framstår som oekonomiskt jämfört med andra alternativ som samtrafik på lokal nivå eller återförsäljning av lokala tjänster. Tekniska problem Uthyrning av rå koppar medför ett antal tekniska problem som måste lösas för att nätet ska kunna utnyttjas effektivt. Problemen bör lösas innan LLUB införs, företrädesvis av arbetsgrupper inom telekomindustrin. Avsaknad av given standard inom accessnätet Det faktum att det pågår en ständig modernisering inom accessnätet samt kvalitetsskillnader på anslutningar av koppar, vilket innebär olika förutsättningar för xdsl, omöjliggör ett likriktat förhållningssätt till LLUB. Nya operatörer kan inte vara säkra på vilka tjänster de kan tillhandahålla vilket begränsar deras marknadsinsatser. Avsaknaden av enhetlighet i Telias accessnät tillsammans med osäkerheten kring huruvida en speciell kopparkabel kan hyras ut kan minska intresset hos marknaden för LLUB.

9 9 (10) 5.1 Negativa effekter av LLUB PTS välkomnar synpunkter och kommentarer på de negativa effekter, se ovan, som kan vara förenade med LLUB. 6. Prissättning Prissättningen av LLUB är avgörande för beteendet såväl hos Telia som hos övriga operatörer. En optimal prisnivå på LLUB bör vara en balans mellan att åstadkomma minimal inverkan på en ny operatörs beslut att hyra eller bygga egen infrastruktur samtidigt som det kvarstår tillräckliga incitament för Telia att uppgradera det befintliga accessnätet. Det finns huvudsakligen två ställningstaganden som bör göras vid prissättning av en LLUB-tjänst: 1. Telias nukostnad eller historiska kostnad för accessnätet 2. Geografiskt genomsnittliga eller geografiskt differentierade priser. Nukostnader anses ge ett bättre beslutsunderlag för nya operatörer om huruvida de ska hyra eller bygga eget nät. Samtidigt leder nukostnader till en högre prisnivå än historiska kostnader vilket innebär ökade incitament för Telia att modernisera det befintliga accessnätet. Ett genomsnittligt geografiskt pris innebär att nya operatörer betalar samma pris för LLUB i tätort och i glesbygd. Denna modell innebär att operatörerna styrs till att hyra accessnät i glesbygd (där kostnaden är högst) och till att bygga alternativ infrastruktur i storstad/tätort (där kostnaden är lägst). Geografiskt differentierade priser innebär att priset sätts utifrån nukostnaden för att bygga ett accessnät i ett visst område. Resultatet av denna modell blir högre LLUB priser i glesbygd och lägre priser i tätort/glesbygd. Dessa priser grundar sig på den faktiska kostnaden av att bygga och underhålla ett accessnät i olika regioner/områden. 6.1 Prismodeller PTS önskar kommentarer och synpunkter på de olika prismodeller som finns för en LLUB-tjänst.

10 10 (10) 7. Avslutning Synpunkter och kommentarer bör struktureras på samma sätt som ovan för att underlätta sammanställning. PTS tar också gärna emot synpunkter som berör ämnet ur andra aspekter än de som angivits i ovanstående dokument. Dessa bör då anges efter synpunkter och kommentarer på dokumentet. Denna konsultation utgör ett led i den utredning PTS genomför rörande konkurrenssituationen inom accessnätet. Inkomna synpunkter och kommentarer kommer att beaktas i det fortsatta utredningsarbetet. Om LLUB därefter bedöms vara ett övervägande positivt alternativ för att förbättra konkurrenssituationen inom accessnätet för segmentet hushåll och mindre företag kan detta komma att resultera i ett lagförslag från PTS till näringsdepartementet i september Tidsmässigt bedöms en eventuell lagändring därefter kunna träda i kraft tidigast efter sedvanligt remissförfarande. Det är viktigt att genomgripande förändringar på telemarknaden grundar sig på korrekta uppfattningar om marknadssituationen samt att förändringar förenas med relevanta villkor för att bästa effekt skall uppnås. Det är därför av stor vikt att marknadens aktörer bidrar aktivt i detta förändringsarbete. PTS förhoppning är därför att de tillfrågade inkommer med eventuella synpunkter och kommentarer till PTS så snart som möjligt, dock senast Eventuella frågor besvaras av Viveca Norman, Mikael Grape eller Thomas Floreteng (teknik) på telefonnummer

26 februari 2001 01-8156/23. Konkurrenssituationen på olika delmarknader inom teleområdet

26 februari 2001 01-8156/23. Konkurrenssituationen på olika delmarknader inom teleområdet DATUM DIARIENUMMER 26 februari 2001 01-8156/23 Konkurrenssituationen på olika delmarknader inom teleområdet Innehållsförteckning Inledning... 2 Marknaden för fast telefonitjänst... 2 Marknaden för mobila

Läs mer

Internet möjliggörare och utmanare

Internet möjliggörare och utmanare Internet möjliggörare och utmanare Internetdagarna 2005 Marianne Treschow Generaldirektör Post- och telestyrelsen Agenda Inledning IP-baserad telefoni marknad, konkurrenspåverkan och tankar kring reglering

Läs mer

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas.

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas. IIPosT&TELESlYRELSEN DATUM 29 mars 2007 ERT DATUM VAR REFERENS 06-14318 ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Tillsyn konkurrens frågor 08-678 56 64 maria.aust@pts.se Till operatörer

Läs mer

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare?

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? David Troëng david.troeng@pts.se PTS en myndighet med sektorsansvar PTS bildades 1992 Samlat sektorsansvar för: Postområdet och Området

Läs mer

Synpunkter skall vara PTS tillhanda senast den 23 oktober 2009 och skickas till emma.nilimaa@pts.se. Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00

Synpunkter skall vara PTS tillhanda senast den 23 oktober 2009 och skickas till emma.nilimaa@pts.se. Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2009-10-05 Dnr: 07-11741/23 1(5) Konkurrensavdelningen Emma Nilimaa 08-678 57 63 emma.nilimaa@pts.se Samråd om ekonomiskt utrymme i prisregleringen av bitströmstillträde

Läs mer

Angående TeliaSoneras skyldighet att tillhandahålla bitström för tv och funktionalitet för distributed multicast replication

Angående TeliaSoneras skyldighet att tillhandahålla bitström för tv och funktionalitet för distributed multicast replication PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-06-27 Dnr: 10-8138 1(6) Konkurrensavdelningen Susanne Severin Tedborn Lena Töregård 08-678 55 00 susanne.tedborn@pts.se lena.toregard@pts.se Angående TeliaSoneras

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

PTS granskning av TeliaSoneras kalkyler i det fasta nätet för 2002

PTS granskning av TeliaSoneras kalkyler i det fasta nätet för 2002 DATUM RAPPORTNUMMER 2004-10-13 PTS-ER-2004:35 ISSN PTS granskning av TeliaSoneras kalkyler i det fasta nätet för 2002 Innehåll 1 Inledning... 1 2 TeliaSoneras kostnadsredovisning av tillståndspliktig verksamhet...

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport oktober - december 2016 Författare: Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102

Läs mer

Telia överlämnar frågan till PTS prövning.

Telia överlämnar frågan till PTS prövning. YTTRANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Mikael Grape Teletillsyn 08-678 55 19 mikael.grape@pts.se DATUM VÅR REFERENS 11 april 2001 Dnr 01-0154/23 Tele2 AB Box 62 164 94 KISTA Telia AB 123

Läs mer

PTS granskning av TeliaSoneras kalkyler i det fasta nätet för 2001

PTS granskning av TeliaSoneras kalkyler i det fasta nätet för 2001 DATUM RAPPORTNUMMER 19 mars 2003 PTS-ER-2003:12 ISSN 1650-9862 PTS granskning av TeliaSoneras kalkyler i det fasta nätet för 2001 Innehåll 1 Inledning... 1 2 TeliaSoneras kostnadsredovisning av tillståndspliktig

Läs mer

Svensk telemarknad första halvåret 2000

Svensk telemarknad första halvåret 2000 DATUM DIARIENUMMER 31 oktober 2000 00-12279 Svensk telemarknad första halvåret 2000 FÖRFATTARE Stefan Williamson Innehållsförteckning 1 Kort summering...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Marknadsutvecklingen...4

Läs mer

RAPPORTNUMMER 20 juni 2005 PTS-ER-2005:31 ISSN Konkurrenssituationen på olika delmarknader inom området elektronisk kommunikation 2004

RAPPORTNUMMER 20 juni 2005 PTS-ER-2005:31 ISSN Konkurrenssituationen på olika delmarknader inom området elektronisk kommunikation 2004 DATUM RAPPORTNUMMER 20 juni 2005 PTS-ER-2005:31 ISSN 1650-9862 Konkurrenssituationen på olika delmarknader inom området elektronisk kommunikation 2004 Innehåll Innehåll 1 Uppdraget... 1 2 Marknaden för

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015 Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt Box 5398 102 49 Stockholm anders.ohnfeldt@pts.se 28 januari 2015 TDC Sveriges svar på enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde (M4)

Läs mer

SNUS Remissvar på PTS rapport Bättre bredbandskonkurrens genom funktionell separation (PTS-ER-2007:18)

SNUS Remissvar på PTS rapport Bättre bredbandskonkurrens genom funktionell separation (PTS-ER-2007:18) SNUS Remissvar på PTS rapport Bättre bredbandskonkurrens genom funktionell separation (PTS-ER-2007:18) Föreningen SNUS (Swedish Network User s Society lämnar följande synpunkter. Sammanfattning SNUS känner

Läs mer

Produktspecifikation Bitstream DSL Business

Produktspecifikation Bitstream DSL Business Produktspecifikation Bitstream DSL Business 1 Allmänt 2 2 Teknisk beskrivning 2 2.1 Nätnivåer 2 2.2 Anslutning av Slutkundsutrustning 2 2.3 Tjänster och Prestanda 3 2.4 Hastigheter 3 2.5 VoIP access 4

Läs mer

Remissvar gällande - En strategi för en inre digital marknad i Europa

Remissvar gällande - En strategi för en inre digital marknad i Europa Handläggare: 2015-09-18 Remissvar Camilla Jönsson Dnr: UD2015/267/FIM 08-214931 Camilla.jonsson@ssnf.org U Dnr: UD2015/267/FIM Utrikesdepartementet Enheten för främjande och EU:s inre marknad 103 39 Stockholm

Läs mer

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Consumer

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Consumer Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Consumer OBS! Denna version av dokumentet är preliminär och avsett att ge en indikation över den funktionalitet som kan erbjudas för TV access och Telefoni

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 Telebranschen i Finland Teleföretagens omsättning och investeringar 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Vad vet vi om nutiden?

Vad vet vi om nutiden? Vad vet vi om nutiden? Niklas Zandelin 4tune Fakta i målet IT-politiken Informationssamhälle för alla Statens bredbandssatsningar 250 milj i senaste regeringsförklaringen EU direktiv Kommunala infrastrukturplaner

Läs mer

Yttrande i ärende angående Fast LRIC-modell v4.0

Yttrande i ärende angående Fast LRIC-modell v4.0 Post- och telestyrelsen Torsten Löfvenholm Box 5398 102 49 Stockholm Kista 2006-10-23 Yttrande i ärende 06-13607 angående Fast LRIC-modell v4.0 Tele2 Sverige AB har givits möjlighet att yttra sig över

Läs mer

Lokalt ITinfrastrukturprogram

Lokalt ITinfrastrukturprogram Lokalt ITinfrastrukturprogram 2007 2012 BILAGA 5 Översikt av tekniska lösningar Version: 0.99 (2010-05-17) - ARBETSMATERIAL - IT-KONTORET IT-INFRASTRUKTURPLAN 2007-2012 Sida 2 av 6 ÖVERSIKT AV OLIKA TEKNIKER

Läs mer

Konkurrensen i accessnätet

Konkurrensen i accessnätet DATUM RAPPORTNUMMER 2 maj 2002 PTS-ER-2002:8 ISSN-1650-9862 Konkurrensen i accessnätet Situationen och förslag till åtgärder Innehåll Sammanfattning... 3 1 Bakgrund... 7 1.1 Uppdrag enligt regleringsbrev...

Läs mer

POST- OCH TELESTYRELSEN SVENSK TELEMARKNAD 2000 41. Tabell 1 Antal abonnemang och indirekt anslutna för fast telefoni (PSTN & ISDN) 2000-12-31

POST- OCH TELESTYRELSEN SVENSK TELEMARKNAD 2000 41. Tabell 1 Antal abonnemang och indirekt anslutna för fast telefoni (PSTN & ISDN) 2000-12-31 POST- OCH TELESTYRELSEN SVENSK TELEMARKNAD 2000 41 9 Marknadsdata 2000 9.1 Fast telefoni Tabell 1 Antal abonnemang och indirekt anslutna för fast telefoni (PSTN & ISDN) 2000-12-31 PSTN-abonnemang 3 870

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Årsrapport 2016 Författare: Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm Fibernät? Varför? Dagens samhälle har nyttjat de s.k. kopparledningarna i ca 100 år. En teknik som börjar fasas ur. Tekniskt så blir det en flaskhals med tanke på morgondagens behov. Idag Detta är vad

Läs mer

Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet)

Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet) Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet) Ann-Sofie Fahlgren Post- och telestyrelsen PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband

Läs mer

IP-telefoni Regulatoriska frågor

IP-telefoni Regulatoriska frågor Regulatoriska frågor Martin Sjöberg Verksjurist martin.sjoberg@pts.se Klicka häroch förtelestyrelsens roll PostGenom reglering, tillståndsgivning, tillsyn, tvistlösning, beslutsfattande och informationsinsatser

Läs mer

2012-01-17. Substitutionsanalys: Ingår tillträde till kabel-tv-nät respektive bitströmstillträde över kabel-tv-nät på grossistmarknaderna?

2012-01-17. Substitutionsanalys: Ingår tillträde till kabel-tv-nät respektive bitströmstillträde över kabel-tv-nät på grossistmarknaderna? PM Datum 2012-01-17 Substitutionsanalys: Ingår tillträde till kabel-tv-nät respektive bitströmstillträde över kabel-tv-nät på grossistmarknaderna? Substitutionsanalys: Ingår tillträde till kabel-tv-nät

Läs mer

(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet. 1. Inledning. 2. Anmälningsplikt Hur görs en anmälan?

(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet. 1. Inledning. 2. Anmälningsplikt Hur görs en anmälan? Datum Sida 2016-01-22 1(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet För att tillhandahålla kommunikationsnät och elektroniska tjänster i Sverige krävs i vissa fall att verksamheten anmäls

Läs mer

Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet

Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet Viktoria Arwinge Konkurrensavdelningen viktoria.arwinge@pts.se PTS mål på bredbandsområdet Kort sikt Ökade förutsättningar för konkurrens

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(5) Datum Vår referens 2016-02-16 Dnr: 15-10583 Nätsäkerhetsavdelningen Beslut om ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende 071 0-

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING AV SAMMANKOPPLING I ACCESSNÄT

TEKNISK BESKRIVNING AV SAMMANKOPPLING I ACCESSNÄT 1999-06-23 1/9 TEKNISK BESKRIVNING AV SAMMANKOPPLING I ACCESSNÄT Accessnäten utgjordes ursprungligen av parkabel av koppar 1. De var konstruerade för överföring av taltelefoni inom frekvensbandet 300 3400

Läs mer

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-12-04 Dnr 704/2014 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde 11-9306, 11-9313 och 14-1253

Läs mer

10 mars Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor

10 mars Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor BESLUT DATUM VÅR REFERENS 10 mars 2006 05-002068 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 56 78 torsten.lofvenholm@pts.se Begäran om tillsyn

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan fast eller landmobilt nät

Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan fast eller landmobilt nät UPPHANDLINGSRAPPORT Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) Administrativa avdelningen Charlotte Murray 08 678 55 16 charlotte.murray@pts.se 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan

Läs mer

10 frågor och svar om. bredband 2.0

10 frågor och svar om. bredband 2.0 10 frågor och svar om bredband 2.0 Bredband var för ett par år sedan ett i det närmaste okänt begrepp för de flesta av oss. Sedan en tid pågår dock bredbandsuppkopplingen av hushåll och företag för fullt.

Läs mer

Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå. David Troëng

Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå. David Troëng Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå David Troëng EU:s mål elektroniska kommunikationer Gemensam konkurrenskraftig inre marknad för e-komtjänster Harmoniserad tillämpning av regelverket Vissa grundkrav

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm Fiber i Höje - Välkomnande - Kommunen informerar (Göran Eriksson) -Varför fiber (Fibergruppen) - Kaffe paus - Erfarenheter från Årjängs fiberförening (Peter Lustig) - Frågestund, Vad gör vi nu! - Intresseanmälan

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Business

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Business Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Business 1 Allmänt 2 2 Teknisk beskrivning 2 2.1 Nätnivåer 2 2.2 Anslutning av Slutkundsutrustning 2 2.3 Hastigheter 3 2.4 Kvalitetsbegränsningar 4 2.5 Transparens

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8)

Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8) Bilaga 5 Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8) Konkurrensavdelningen Företagsuppgifter Jämför avsnitt 5.2 i Beslutsutkastet 10-1282 Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen

Läs mer

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963.

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Teleavdelningen +46 8 678 5593 Pamela.Davidsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 2002-09-06 Dnr 02-8434 enligt sändlista Part Telia AB, 123 86 FARSTA

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB.

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB. Datum 2004-06-14 Referens Post & Telestyrelsen Via e-post: smp@pts.se Telenors yttrande avseende PTS förslag till beslut på marknaderna för samtrafik i fasta telenätet, terminering av samtal i mobilnät

Läs mer

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber!

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! 12 steg om hur du kan få fiberanslutning till din fastighet Vi har gjort det möjligt - nu är det upp till dig! Under hösten 2012 har Ljungby kommun och

Läs mer

Föreläggande enligt 60 första stycket telelagen (1993:597)

Föreläggande enligt 60 första stycket telelagen (1993:597) FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 17 januari 2003 02-12813 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Bo Martinsson Teleavdelningen +46 8 678 5653 Bo.martinsson@pts.se TeliaSonera

Läs mer

T _B Tiilikainen. Skanova kopparaccess och samlokalisering. Nå fler kunder använd dig av vårt nät och våra lokaler

T _B Tiilikainen. Skanova kopparaccess och samlokalisering. Nå fler kunder använd dig av vårt nät och våra lokaler T 4941-2011_B Tiilikainen kopparaccess och samlokalisering Nå fler kunder använd dig av vårt nät och våra lokaler kopparaccess och samlokalisering Med och egen teknisk utrustning kan du erbjuda dina kunder,

Läs mer

Marknaden för telekommunikation i Sverige

Marknaden för telekommunikation i Sverige STELACON Marknaden för telekommunikation i Sverige 1996 AB Stelacon, Gårdsfogdevägen 18B, 168 66 Bromma, Tel +46 (0)8-587 120 00, Fax +46 (0)8-587 120 02 Internet: http://www.stelacon.se, E-mail: office@stelacon.se

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-03-15 Dnr:17-626 1(8) Avdelningen för samhällsfrågor 08-678 55 00 Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan

Läs mer

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät 8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät Vårt ansvar en fungerande vardag för dig Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Karlskrona kommun. Via en och samma anslutning kan du välja mellan

Läs mer

Björn Björk IT strateg/projektledare

Björn Björk IT strateg/projektledare www.lf.svekom.se/it Björn Björk, IT-enheten nr 1 Björn Björk IT strateg/projektledare Svenska kommunförbundet / Landstingsförbundet tel: 08-452 74 25 mobil: 0703-25 51 25 epost: bjorn.bjork@svekom.se Projekt

Läs mer

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. ---

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. --- FÖRELÄGGANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST My Bergdahl Rättsavdelningen 08-678 57 23 my.bergdahl@pts.se DATUM VÅR REFERENS 26 juni 2003 03-1862 Callmedia Telecom CMT AB Box 239 201 22 Malmö

Läs mer

Maintenance Ericsson Antal linjer Antal moduler modul kostnad Support cost Ericsson/månad Support cost Ericsson/modul/månad

Maintenance Ericsson Antal linjer Antal moduler modul kostnad Support cost Ericsson/månad Support cost Ericsson/modul/månad Maintenance Ericsson Antal linjer Antal moduler modul kostnad Support cost Ericsson/månad Support cost Ericsson/modul/månad st st Internal resources FTE Field h kostnad SEK NOC h/månad h Support motsvarar

Läs mer

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar!

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! BREDBAND PÅ FÅRÖ Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! Bakgrund Sedan några år har GEAB erbjudit radiolänkar som bredbandsanslutning på Fårö.

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar MARKNADSÖVERSIKT 2013 Marknadsöversikt 2013 Televerksamhetens omsättning och investeringar Innehåll Inledning... 3 Telemarknadens omfattning... 4 Utveckling av omsättningen... 6 Intäkter per konsumentabonnemang

Läs mer

(EkomL) avseende avgift för övergång från delad till hel ledning.

(EkomL) avseende avgift för övergång från delad till hel ledning. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Lars Erik Axelsson Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 5560 lars.erik.axelsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 23 februari 2005 04-12593 TeliaSonera AB

Läs mer

Tredje samråd angående marknaden för mobil samtalsterminering (marknad 2)

Tredje samråd angående marknaden för mobil samtalsterminering (marknad 2) MISSIV Datum Vår referens Sida 2016-06-01 Dnr: 15-4802 1(6) Konkurrensavdelningen Enheten för elektroniska kommunikationstjänster Rebecka Frisk di Meo Till berörd part Tredje samråd angående marknaden

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-11-22 Dnr: 13-11551 1(5) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Läs mer

Samra d avseende kalkylmodell för det fasta nätet (dnr ) inlaga från Netnod

Samra d avseende kalkylmodell för det fasta nätet (dnr ) inlaga från Netnod Stockholm 2016-08-31 Svar på samråd, Netnod Samra d avseende kalkylmodell för det fasta nätet (dnr 14-6236) inlaga från Netnod Sammanfattning Netnod anser att tillgänglighet till passiv infrastruktur är

Läs mer

Kapitel 13: Telefoninäten. Spanning Tree. Jämförelse med OSI-modellen. Jens A Andersson (Maria Kihl)

Kapitel 13: Telefoninäten. Spanning Tree. Jämförelse med OSI-modellen. Jens A Andersson (Maria Kihl) Kapitel 13: Telefoninäten Jens A Andersson (Maria Kihl) Spanning Tree Att bygga träd av grafer som kan se ut hur som helst Hindra paket att gå runt i oändliga loopar Bygga effektiva transportvägar Spanning

Läs mer

11-6823, 25, 26, 27 Yttrande från Tele2 på 3:e samråd om förslag til beslut på relevanta marknaderna 1, 2, 3 och 7

11-6823, 25, 26, 27 Yttrande från Tele2 på 3:e samråd om förslag til beslut på relevanta marknaderna 1, 2, 3 och 7 Post- och telestyrelsen Smp@pts.se, Peter von Wovern 2013-03-22 11-6823, 25, 26, 27 Yttrande från Tele2 på 3:e samråd om förslag til beslut på relevanta marknaderna 1, 2, 3 och 7 Tele2 Sverige AB (Tele2)

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport juli - september 2016 0 Författare: Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, Tf. chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398

Läs mer

Analys av prisreglering på telemarknaden

Analys av prisreglering på telemarknaden Analys av prisreglering på telemarknaden Post- och telestyrelsen juni 2000 ANALYS AV PRISREGLERING PÅ TELEMARKNADEN 1 INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.2 RAPPORTENS DISPOSITION... 2 2 PRISREGLERING...

Läs mer

Svar på remiss om ändring av nummerplanen

Svar på remiss om ändring av nummerplanen Post- och tleestyrelsen Endast via e-post Kista 2010-11-39 Svar på remiss om ändring av nummerplanen (Tele2) ha erbjudits möjlighet att kommentera PTS rapport PTS-ER-2010:20 Behov av en framtidsinriktad

Läs mer

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun Dokumentsdatum 1 (6) Strategi för arbete med utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter i Älmhults kommun Dokumentsdatum 2 (6) Policy för utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter Utgångspunkt

Läs mer

Klicka här för att ändra

Klicka här för att ändra Klicka här för att ändra Post- och telestyrelsen Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Per Bergstrand Nivå två verksjurist Nivå tre per.bergstrand@pts.se Nivå fyra» Nivå fem Lag Bakgrund till

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

10 frågor och svar om. bredband

10 frågor och svar om. bredband 10 frågor och svar om bredband Bredband var för några år sedan ett i det närmaste okänt begrepp för de flesta av oss. I dag tävlar företagen om att erbjuda de snabbaste bredbandsuppkopplingarna till hushåll

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

BILAGA A8: TRAFIKTJÄNSTER

BILAGA A8: TRAFIKTJÄNSTER BILAGA A8: TRAFIKTJÄNSTER 1 Allmänt Parterna tillhandahåller Trafiktjänster mot den ersättning och enligt de villkor som anges nedan, och de villkor som respektive Part anger i bilaga till Avtalet. Priser

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Utvecklingen av IP-telefoni? Kommer IP-telefoni att ersätta dagens kretskopplade nät?

Utvecklingen av IP-telefoni? Kommer IP-telefoni att ersätta dagens kretskopplade nät? Utvecklingen av IP-telefoni? Kommer IP-telefoni att ersätta dagens kretskopplade nät? Vilka innovationer och tekniker som blir marknadsframgångar är svårt att sia om! Inferior Winners Cobol vs Algol/Pascal

Läs mer

Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016

Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-05-22 Dnr: 16-11655 1(5) SA - Enheten för marknadsanalys och bredbandsfrämjande Karin Fransén karin.fransen@pts.se Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016 Post-

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

Svensk Telemarknad 2002

Svensk Telemarknad 2002 Svensk Telemarknad 2002 POST- OCH TELESTYRELSEN FÖRFATTARE: Stefan Williamson FOTO: Stefan Ideberg LAYOUT: Ordförrådet AB TRYCK OCH REPRO: AB Danagårds Grafiska, Ödeshög 2003 INTERNETACCESS OCH ACCESS

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-11-22 Dnr: 13-11551 1(6) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Läs mer

1 21 februari 2012. Välkommen till vår nya värld.

1 21 februari 2012. Välkommen till vår nya värld. 1 21 februari 2012 Välkommen till vår nya värld. I vår nya värld har vi lyssnat mycket på en person. Dig som kund! När Skanova bildades som bolag den 1 januari 2008 började vi kartlägga vad som krävs för

Läs mer

Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör... 1 1 Avsnitt 5.2 beskrivningen av respektive företag... 2 1.1 Hi3G...

Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör... 1 1 Avsnitt 5.2 beskrivningen av respektive företag... 2 1.1 Hi3G... PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-06-23 Dnr: 10-1282 1(9) Konkurrensavdelningen Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör Innehållsförteckning Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet

Läs mer

Tvistlösning - fråga om ersättning för fast samtrafik efter nedläggning av lokala anslutningspunkter

Tvistlösning - fråga om ersättning för fast samtrafik efter nedläggning av lokala anslutningspunkter T BESLUT 1(10) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-10-12 Dnr: 11-7176/2.12 16 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Tvistlösning - fråga om ersättning för fast samtrafik

Läs mer

Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor FARSTA

Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor FARSTA FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 9 maj 2005 04-13230 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 57 82 jakob.rutberg@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik,

Läs mer

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enlig lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om medgivande.

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enlig lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om medgivande. BESLUT Datum Vår referens Sida 2011-08-15 Dnr: 11-7801 1(13) Spektrumavdelningen Kristian Viidas Telenor Sverige AB Box 4247 116 88 Stockholm Tele2 AB c/o Tele2 Sverige AB, Box 62 164 94 Kista Tele2 Sverige

Läs mer

AINMT Sverige AB ( AINMT ) har tagit del av Post- och Telestyrelsens ( PTS ) konsultation angående 800 MHz-bandet.

AINMT Sverige AB ( AINMT ) har tagit del av Post- och Telestyrelsens ( PTS ) konsultation angående 800 MHz-bandet. Post- och Telestyrelsen Spektrummarknadsavdelningen Stockholm 2009-10-30 Yttrande över Konsultation av tilldelning av 800 MHz-bandet AINMT Sverige AB ( AINMT ) har tagit del av Post- och Telestyrelsens

Läs mer

Teleoperatörers kundregister. Datainspektionens rapport December 1998

Teleoperatörers kundregister. Datainspektionens rapport December 1998 Teleoperatörers kundregister Datainspektionens rapport December 1998 Innehållsförteckning Bakgrund till inspektionen 3 Inledning 3 Målet för inspektionen 3 Förteckning över inspekterade teleoperatörer

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Är förändring nödvändigt?

Är förändring nödvändigt? Är förändring nödvändigt? Comhem levererar idag ett antal analoga tv kanaler till varje hushåll i föreningen. Alla som inte får en privat faktura av comhem idag har enbart det analoga utbudet. Det betalas

Läs mer

Föreläggande 1(8) Vår referens

Föreläggande 1(8) Vår referens Föreläggande 1(8) Datum Vår referens 2008-07-16 Dnr: 08-6271/23 Konkurrensavdelningen Robert Liljeström 0703-775869 robert.liljestrom@pts.se TeliaSonera AB Att. Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik,

Läs mer

Advokatfirma Linse&Wirgin, på uppdrag av Teledigit Scandinavia AB och

Advokatfirma Linse&Wirgin, på uppdrag av Teledigit Scandinavia AB och BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Bo Martinsson Teleavdelningen +46 8 678 5653 Bo.Martinsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 2002-04-23 Dnr 02-2885 Enligt sändlista Saken Ändring av den svenska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i telelagen (1993:597); SFS 2002:282 Utkom från trycket den 28 maj 2002 utfärdad den 16 maj 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om telelagen

Läs mer

Vad gör PTS för att driva på utvecklingen? David Troëng david.troeng@pts.se

Vad gör PTS för att driva på utvecklingen? David Troëng david.troeng@pts.se Vad gör PTS för att driva på utvecklingen? David Troëng david.troeng@pts.se Viktiga aspekter för fortsatt bredbandsutbyggnad Tillgänglighet beroende av samhällets medverkan Konkurrensproblem Marknadens

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden

Läs mer

VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD. Mikael Ek VD

VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD. Mikael Ek VD VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD Mikael Ek VD Vad gör SSNf? Utveckling Standardisering Möten Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch och Informationsspridning intresseorganisation

Läs mer

Dnr /2005: Remissyttrande avseende rapporten Motion (2005:57) om den bristande Internettillgången för stockholmarna

Dnr /2005: Remissyttrande avseende rapporten Motion (2005:57) om den bristande Internettillgången för stockholmarna Dnr 05/11/118 2005-12-22 Sid. 1(7) Till Stadsledningskontoret Utvecklingsavdelningen Dnr 035-3762/2005: Remissyttrande avseende rapporten Motion (2005:57) om den bristande Internettillgången för stockholmarna

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer