Förslag till Mål och budget för år 2014 och plan för åren samt investeringsbudget för år 2014 och inriktningsnivåer för planåren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till Mål och budget för år 2014 och plan för åren 2015-2016 samt investeringsbudget för år 2014 och inriktningsnivåer för planåren 2015-2018"

Transkript

1 Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Landstingsstyrelsen 1 (12) LS LS LS LS LS LS LS Förslag till Mål och budget för år 2014 och plan för åren samt investeringsbudget för år 2014 och inriktningsnivåer för planåren Ärendebeskrivning Landstingsdirektörens förslag till budget 2014 med plan för åren och investeringsbudget 2014 samt plan för åren Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 17 april 2013 Förslag till Mål och budget 2014 med plan för åren inklusive bilagor samt underliggande tjänsteärenden i enlighet med följande tabell: BILAGDA TILL MÅL OCH BUDGET 2014 LS Framtidsplan andra steget LS Fortsatt hantering av måltidsförsörjning på Nya Karolinska Solna LS Ändring av styrdokument avseende sjukvård och omsorg i Norrtälje LS Landstingsdirektörens förslag till ändringar i reglemente för landstingsstyrelse och nämnder, landstingsstyrelsens delegationsordning, generella ägardirektiv för Stockholms läns landsting, bolagsordningar och specifika ägardirektiv. LS Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag, verksamhetsinnehåll och kapacitet, samt fastighetsutnyttjande vid Karolinska Solna LS Policy för Internkontroll LS Fördelningsmodell för ökade kapitalkostnader Hemställan om höjning av Folktandvårdens prislista 2014 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås dels föreslå landstingsfullmäktige besluta Övergripande 1 att fastställa landstingsstyrelsens förslag till mål och budget för Stockholms läns landsting för år 2014 samt flerårsberäkningar för åren

2 2 (12) 2 att fastställa landstingsstyrelsens förslag till resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för år 2014 och planer för åren att fastställa landstingsstyrelsens förslag till investeringsbudget för år 2014 med inriktningsnivåer för planåren att fastställa skattesatsen för Stockholms läns landsting för år 2014 till 12,10 kronor per skattekrona 5 att fastställa Stockholms läns landstings driftbudget för år 2014 enligt upprättat förslag till landstingsbidrag och resultat- och avkastningskrav för respektive nämnd/styrelse och bolag 6 att fastställa landstingsstyrelsens förslag till taxor och avgifter för år att uppdra åt landstingsstyrelsen att utforma tidsplan och de förutsättningar som behövs för att landstingsfullmäktige ska kunna fatta beslut om budget 2015 i december att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att till landstingsstyrelsen avlämna månadsrapporter, prognoser, tertialrapport, delårsrapport, årsbokslut, medarbetarrapporter, miljörapporter, årsredovisning och övriga erforderliga underlag till landstingets koncernbokslut och övrig uppföljning i enlighet med de anvisningar som landstingsstyrelsens förvaltning utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag 9 att bemyndiga landstingsstyrelsen att göra justeringar av teknisk art avseende denna budget 10 att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att utforma sina respektive slutliga budgetar i enlighet med vad denna budget medger 11 att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att senast den 4 oktober 2013 överlämna behandlad slutlig budget till landstingsstyrelsen i enlighet med de anvisningar som landstingsstyrelsens förvaltning utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag 12 att uppdra åt landstingsstyrelsen att anmäla slutlig budget till landstingsfullmäktige vid fullmäktigesammanträdet den 3 december 2013 Ekonomiska förutsättningar 13 att uppdra åt trafiknämnden att inkomma med erforderliga underlag och förslag till inriktningsbeslut avseende Tunnelbana till Nacka 14 att uppdra åt trafiknämnden att inkomma med erforderliga underlag och förslag till genomförandebeslut avseende Färdtjänstsystem

3 3 (12) 15 att uppdra åt trafiknämnden att inkomma med erforderliga underlag och förslag till genomförandebeslut avseende Fordonsdator Buss-PC 16 att uppdra till Locum AB inkomma med erforderliga underlag avseende objekten Allmänpsykiatri enkelrum vid Danderyds sjukhus samt Allmänpsykiatri enkelrum vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge senast till rapportering av slutlig budget att uppdra till landstingsstyrelsen inkomma med erforderliga underlag och förslag till beslut avseende objektet Behålla Astrid Lindgrens Barnsjukhus senast till rapportering av slutlig budget att godkänna den nya inriktningen för ny- och ombyggnation av fastigheten Södersjukhuset gällande objekten i västläge Behandlingsbyggnad och Vårdbyggnad samt Ombyggnad av befintliga vårdavdelningar och därmed anse uppdraget LS utfört 19 att godkänna den nya inriktningen för ny- och ombyggnation av fastigheten Danderyds sjukhus gällande objekten Ny behandlingsbyggnad och Ombyggnad till vårdavdelningar och därmed anse uppdraget LS utfört 20 att godkänna den nya inriktningen för Ny- och ombyggnation av operation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och därmed anse uppdraget LS utfört 21 att uppdra åt landstingsstyrelsen (Landstingsfastigheter i Stockholm) att använda avsatt investeringsbudget 2014 för objektet Teknisk upprustning operation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge till objektet Nyoch ombyggnation av operation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge 22 att uppdra åt landstingsstyrelsen (Landstingsfastigheter i Stockholm) samt hälso- och sjukvårdsnämnden att inarbeta objektet Ny- och ombyggnation av operation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge i samband med rapportering av 2015 års budget samt att objektet Teknisk upprustningoperation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge utgår 23 att godkänna att styrelsen för Folktandvården Stockholms län AB gör en prisjustering i enlighet med hemställan,, motsvarande 2,3 procent för år 2014

4 4 (12) 24 att fatta inriktningsbeslut för objektet Ombyggnation av vårdavdelningar, operation, entré vid Dalens, Sabbatsberg och Sollentuna sjukhus, LS Objektet ska beredas inom en ram på 100 miljoner kronor att fatta inriktningsbeslut för objektet Ombyggnation av Röntgenkliniken Karolinska Huddinge. Objektet ska beredas inom en ram på 10 miljoner kronor att fatta inriktningsbeslut för objektet Vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus. Objektet ska beredas inom en ram på 5 miljoner kronor att fatta inriktningsbeslut för de investeringsobjekt som anges i enlighet med bilaga att fatta utredningsbeslut för de investeringsobjekt som anges i enlighet med bilaga att fatta genomförandebeslut för de investeringsobjekt som anges i enlighet med bilaga att godkänna Fördelningsmodell för ökade kapitalkostnader avseende strategiska fastighetsinvesteringar i enlighet med LS och anse uppdraget utfört 31 att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden, landstingsstyrelsen (Landstingsfastigheter Stockholm) samt berörda landstingsägda vårdproducenter att tillämpa Fördelningsmodell för ökade kapitalkostnader avseende strategiska fastighetsinvesteringar i enlighet med LS att uppdra till Locum AB att teckna hyresavtal enligt Fördelningsmodell för ökade kapitalkostnader avseende strategiska fastighetsinvesteringar i enlighet med LS att uppdra till landstingsstyrelsen att definiera och årligen uppdatera förteckningen över strategiska fastighetsinvesteringar i enlighet med LS att uppdra åt trafiknämnden att utreda alternativa finansierings-, lokaliserings, och samarbetsformer med externa parter avseende depåer 35 att uppdra till hälso- och sjukvårdsnämnden att i vårdavtal tydliggöra den särskilda satsningen avseende strategiska fastighetsinvesteringar i vårdavtal mellan beställare och vårdproducent i enlighet med LS

5 5 (12) 36 att uppdra till landstingsstyrelsen att justera Landstingsfastigheter Stockholms resultatkrav i samband med 2015 års budget i enlighet med LS att uppdra till landstingsstyrelsen att justera landstingsbidraget till hälsooch sjukvårdsnämnden i samband med 2015 års budget i enlighet med LS att ändra reglemente för landstingsstyrelse och nämnder i enlighet med LS att fastställa reviderade generella ägardirektiv för Stockholms läns landsting i enlighet med LS att fastställa reviderade specifika ägardirektiv för Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik, Stockholm Care Aktiebolag, Waxholms Ångfartygs Aktiebolag, Danderyds Sjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Södertälje Sjukhus AB, Södersjukhuset AB, och Karolinska Universitetssjukhuset i enlighet med LS att godkänna att bolagsordningar för Aktiebolaget Stockholms Läns Landstings Internfinans, Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik, Ambulanssjukvården i Storstockholm Aktiebolag, Danderyds Sjukhus AB, Folktandvården Stockholms län AB, Landstingshuset i Stockholm Aktiebolag, Locum Aktiebolag, MediCarrier Aktiebolag, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Stockholm Care Aktiebolag, Södersjukhuset AB, Södertälje Sjukhus AB, och Waxholms Ångfartygs Aktiebolag ändras i enlighet med LS att uppdra åt Landstingshuset i Stockholm AB att utse stämmoombud i Aktiebolaget Stockholms Läns Landstings Internfinans, Ambulanssjukvården i Storstockholm Aktiebolag, Danderyds Sjukhus AB, Folktandvården Stockholms län AB, Locum Aktiebolag, MediCarrier Aktiebolag, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Stockholm Care Aktiebolag, Södersjukhuset AB och Södertälje Sjukhus AB med uppdrag att på bolagsstämmorna rösta för ändring av bolagsordning samt antagande av generella ägardirektiv och, i förekommande fall, specifika ägardirektiv i enlighet med LS att utfärda instruktion till stämmoombud att på bolagsstämmorna i Landstingshuset i Stockholm Aktiebolag, Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs Aktiebolag rösta för ändring av

6 6 (12) bolagsordning samt antagande av generella ägardirektiv och, i förekommande fall, specifika ägardirektiv i enlighet med LS att fastställa Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag i enlighet med ärendet LS att godkänna ändring i reglementet för Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje i enlighet med ärendet LS att godkänna ny överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting och Förslag till bilaga A till överenskommelsen om samverkan i gemensam nämnd mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting, i enlighet med ärendet LS att godkänna ändring i förbundsordning för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg i enlighet med ärendet LS att godkänna ändring av bolagsordningen för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvård- och omsorgsbolag Tiohundra AB i enlighet med ärendet LS att godkänna ändring av ägardirektiv för Tiohundra AB i enlighet med ärendet LS att godkänna förslag till definition av ekonomistyrningsstrategi inom Stockholms läns landsting 51 att godkänna inriktning till fortsatt arbete med framtagande av en samlad ekonomistyrningsstrategi och därmed anses LS utfört 52 att uppdra till landstingstyrelsen att genomföra konsekvensändringar av Investeringsstrategin och tillhörande Ansvars- och beslutsordning till följd av beslut i ärendet LS om avskaffande av Fastighets- och Investeringsberedningen 53 att uppdra åt landstingsstyrelsen att i utveckling av Stockholms läns landstings styrning beakta de tre strategiska dokumenten, Regional utvecklingsplan för Stockholms regionen, Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län samt Framtidsplan för hälso- och sjukvården

7 7 (12) Mål och strategier 54 att godkänna förslag till övergripande och nedbrutna mål samt dess indikatorer och anse uppdraget LS utfört Hälso- och sjukvård 55 att att uppdra till styrelsen för Karolinska universitetssjukhuset att självständigt hantera kommande beslut om kostförsörjningen för Nya Karolinska Solna, inom ramen för en budget i balans samt Stockholms läns landstings investeringsstrategi och plan 56 att uppdra åt Karolinska Universitetssjukhuset att i budget 2015 och planeringsåren beakta den totala kostnaden för Nya Karolinska (Solna) 57 att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att i budget 2015 och planeringsåren beakta den totala kostnaden för vårdavtalet för Nya Karolinska (Solna) 58 att godkänna inriktningen av verksamhetsinnehåll 2018 för Karolinska Universitetssjukhuset Solna samt Huddinge 59 att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset att i samråd med Karolinska Institutet fortsätta processen kring verksamhetsinnehåll och profilering, samt driftsättning av Nya Karolinska Solna 60 att med ändring av tidigare beskriven inriktning besluta att N-kvarteret ska användas till vårdstödjande verksamheter samt FoUU-verksamheter vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Hälso- och sjukvård Framtidsplan andra steget 61 att utifrån de målbilder och strategier i Framtidsplan för hälso-och sjukvården som beslutades 2011 fastställa de utgångspunkter som redovisas i Framtidsplanen andra steget i enlighet med LS att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att anpassa och utveckla vårdavtal, uppföljning, ersättningsmodeller och beskrivningssystem för att stödja inriktningen på utvecklingen i enlighet med styrning i nätverkssjukvården i enlighet med LS att uppdra åt landstingsstyrelsen att inom arbetet med Framtidens hälsooch sjukvård samordna arbetet med att skapa förutsättningar för informationsutbyte, kvalitetsuppföljning och forskningssamverkan som

8 8 (12) stödjer nätverkssjukvården som redovisas i Framtidsplanen andra steget i enlighet med LS att uppdra åt hälso- och sjukvårdsjukvårdsnämnden att arbeta vidare med de utvecklingsområden för ökad effektivitet som redovisas i Framtidsplanen andra steget i enlighet med LS att godkänna inriktningen av förändringar i vårdutbudet som redovisas i Framtidsplanen andra steget i enlighet med LS att godkänna förslag till vårdinnehåll och profiler för respektive akutsjukhus som redovisas i Framtidsplanen andra steget i enlighet med LS att uppdra till landstingsstyrelsen att utreda förutsättningarna för en förlossningsklinik i anslutning till fastigheten för S:t Görans sjukhus som redovisas i Framtidsplanen andra steget i enlighet med LS att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utreda förutsättningarna för ett utökat uppdrag för husläkarverksamheterna som redovisas i Framtidsplanen andra steget i enlighet med LS att godkänna inriktning på lokalisering av cancersjukvården som redovisas i Framtidsplanen andra steget i enlighet med LS att godkänna inriktningen av investeringar i lokaler och utrustning för hälso- och sjukvården som anges i den tioåriga investeringsplanen som redovisas i Framtidsplanen andra steget i enlighet med LS att uppdra åt landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden att fortsätta arbetet med utveckling av Framtidsplan för hälso- och sjukvården som redovisas i Framtidsplanen andra steget i enlighet med LS att godkänna avrapportering av arbetet med Framtidens hälso- och sjukvård som redovisas i Framtidsplanen andra steget i enlighet med LS Hållbar tillväxt Hållbar tillväxt regional utveckling 73 att uppdra åt landstingsstyrelsen att under år 2014 återkomma med resultatet av aktualitetsbedömningen av RUFS 2010 samt förslag angående utarbetandet av en ny regional utvecklingsplan

9 9 (12) 74 att uppdra åt landstingsstyrelsen att följa upp erfarenheter från arbetet med handlingsprogram kopplat till RUFS 2010 med ambitionen att nå fram till slutsatser om hur genomförandeprocesserna kan stärkas ytterligare i den komplexa storstadsmiljön 75 att uppdra åt landstingsstyrelsen att återkomma med förslag angående hur landstinget genom sina verksamheter kan bidra till att stärka Stockholmsregionens tillväxt Hållbar tillväxt miljö 76 att uppdra åt landstingsstyrelsen att utvärdera teknik för att destruera anestesigaser för att minska klimatpåverkan från medicinska gaser 77 att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra ett projekt om grön IT för att minska energianvändningen samt kemikalier och avfall från landstingets IT-utrustning 78 att uppdra åt landstingsstyrelsen, i samverkan med Locum AB och vårdverksamheter, att implementera en avfallsminimeringsplan i landstingets lokaler och genomföra åtgärder så att materialåtervinningsgraden är 25 procent år att uppdra åt landstingsstyrelsen att återkomma med förslag angående utarbetandet av ett nytt miljöpolitisk program för perioden efter år 2016 Hållbar tillväxt säker informationshantering 80 att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta ett handlingsprogram för informationssäkerhet i syfte att säkerställa ett strukturerat och långsiktigt arbete inom området 81 att uppdra åt landstingsstyrelsen att se över möjligheterna till ytterligare samordning av de gemensamma grundläggande IT-leveranserna inom landstinget i syfte att uppnå standardisering, konsolidering och effektivisering Hållbar tillväxt FoUU 82 att uppdra åt landstingsstyrelsen att införa årliga uppföljningar av användningen av landstingets samlade medel för forskning och utveckling Stockholms läns landsting som arbetsgivare 84 att uppdra åt landstingsstyrelsen att fortsätta satsningen på specialistutbildning för sjuksköterskor med studielön, inom definierade bristområden

10 10 (12) Landstingsstyrelsen 85 att godkänna justering av landstingsbidrag till landstingsstyrelsen avseende NKS Bygg motsvarande en minskning med 177 miljoner kronor år 2014, 229 miljoner kronor 2015 samt 374 miljoner kronor år att godkänna förslag till särskild satsning på stärkt IT med 192 miljoner kronor under åren För år 2014, 88 miljoner kronor, 2015, 41 miljoner kronor samt 9 miljoner kronor år 2016 inom ramen för tilldelat landstingsbidrag till landstingsstyrelsen 87 att godkänna att tillskjuta landstingsstyrelsen 33 miljoner kronor till 2013 års landstingsbidrag med anledning av ovan nämnda satsning på stärkt IT som påbörjas redan 2013 samt att finansiering sker via Koncernfinansiering 88 att godkänna förslag till särskild satsning OpenLab med 3 miljoner kronor från och med 2014 inom ramen för tilldelat landstingsbidrag till landstingsstyrelsen 89 att godkänna förslag till fortsatt satsning, från år 2016, på FoUU motsvarande 25 miljoner kronor inom ramen för tilldelat landstingsbidrag till landstingsstyrelsen 90 att godkänna förslag till särskild satsning motsvarande 12 miljoner kronor per år under för det intensifierade arbetet inom Programkontoret för framtidens hälso- och sjukvård inom ramen för tilldelat landstingsbidrag till landstingsstyrelsen Koncernfinansiering 91 att uppdra till Koncernfinansiering att utbetala 10 miljoner kronor 2013 i bidrag till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg, för att möjliggöra ett aktieägartillskott till TioHundra AB 92 att uppdra till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg att återkomma, i särskilt ärende, med en slutlig bedömning över framtida behov av kapitalisering av TioHundra AB Hälso- och sjukvårdsnämnden 93 att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att reglera föreslagna resultatkrav för akutsjukhusen genom vårdavtal så att justeringen blir kostnadsneutral för akutsjukhusen 94 att godkänna att den positiva nettoeffekten för hälso- och sjukvårdsnämnden tillföljd av resultatkravsjusteringen motsvarande 13,9

11 11 (12) miljoner kronor får nyttjas för det intensifierade arbetet inom Programkontoret för framtidens hälso- och sjukvård 95 att godkänna förslag till särskild satsning avseende 4D motsvarande 30 miljoner kronor år 2014, 20 miljoner kronor år 2015 samt 5 miljoner kronor för år 2016 respektive 2017 inom ramen för tilldelat landstingsbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden dels för egen del besluta 96 att fatta utredningsbeslut för objektet Utökning av vårdavdelningar vid sjukhusen Bromma, Nacka och Jakobsberg. Objektet ska beredas inom en utgiftsram på 10 miljoner kronor att fatta utredningsbeslut för objektet Behålla Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Objektet ska beredas inom en utgiftsram på 2 miljoner kronor att fatta utredningsbeslut för objektet Ny- och ombyggnad av akutmottagning vid Karolinska Huddinge. Objektet ska beredas inom en utgiftsram på 2 miljoner kronor att fatta utredningsbeslut för objektet Ombyggnad till vårdavdelningar södra kvarteret, Danderyds sjukhus. Objektet ska beredas inom en utgiftsram på 4 miljoner kronor att fatta utredningsbeslut för objektet Ombyggnation av N och L- kvarteren, Nya Karolinska Solna. Objektet ska beredas inom en utgiftsram på 9 miljoner kronor att fatta utredningsbeslut om medicinteknisk utrustning till Nya Karolinska Solna. Objektet ska beredas inom en utgiftsram på 238,9 miljoner kronor att fatta utredningsbeslut om inventarier till Nya Karolinska Solna 103 att under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut i ärendet LS fatta beslut att ändra landstingsstyrelsens delegationsordning i enlighet med vad som framgår av Landstingsdirektörens förslag till ändringar 104 att godkänna förslag till principer för uthyrning av strategiska lokaler som redovisas i Framtidsplanen andra steget i enlighet med LS

12 12 (12) Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Mål och budget för år 2014 och plan för åren Förslaget till budget för Stockholms läns landsting (SLL) 2014 är en budget i balans. Stockholms läns landstings budgeterade omsättning 2014 uppgår till 82 miljarder kronor, varav 64 miljarder kronor är skatteintäkter. Budgeterat resultat uppgår till 717 miljoner kronor. Budgeterade investeringar uppgår till 16 miljarder kronor Bakgrund Enligt landstingets budgetprocess ska landstingsdirektören överlämna ett förslag (tjänsteutlåtande) till budget under april månad. Beslut om budget tas av landstingsstyrelsen i maj och landstingsfullmäktige i juni. Överväganden Samtliga överväganden återfinns i förslag till Mål och budget för år 2014 och plan för åren inklusive bilagor samt underliggande tjänsteutlåtanden. Ekonomiska konsekvenser av beslutet De ekonomiska konsekvenserna av beslutet redovisas i Mål och budget för år 2014 och plan för åren Miljökonsekvenser av beslutet I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende. Toivo Heinsoo Landstingsdirektör Gunnel Forsberg Ekonomidirektör

Miljöpartiet de gröna föreslår landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige besluta:

Miljöpartiet de gröna föreslår landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige besluta: LANDSTINGSSTYRELSEN Miljöpartiet de gröna FÖRSLAG TILL BESLUT 2013-05-21 LS 1301-0040 LS 1304-0527 LS 1104-0575 LS 1212-1660 LS 1302-0197 LS 1304-0528 LS 1303-0431 LS 0910-0862 LS 1111-1504 LS 1303-0436

Läs mer

Torbjörn Rosdahl Christer G Wennerholm Helene Hellmark Knutsson

Torbjörn Rosdahl Christer G Wennerholm Helene Hellmark Knutsson Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 5/2013 99-109 Sammanträdesdag Kl 10.00 10.05 Datum för justering: 2013-05-28 Datum för justering av 108 Datum för anslag av 108 Datum för anslag: 2013-05-29 Torbjörn Rosdahl

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting i (6)

JIL Stockholms läns landsting i (6) JIL Stockholms läns landsting i (6) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och finans SLL Ekonomi Landstingsstyrelsen Mål och budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017 samt

Läs mer

Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår

Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår ANMÄLAN 2014-02-18 Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår att redovisa Ärendet Flertalet av de uppdrag som givits av landstingsfullmäktige har redovisats i delårsrapport respektive årsredovisning

Läs mer

Ansvars- och beslutsordning

Ansvars- och beslutsordning 0 Ansvars- och beslutsordning Investeringsstrategin Reviderad 2014 Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 2 2. Definition av investeringsbegrepp...

Läs mer

FÖRSLAG 2015:15 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Anmälan av slutlig budget 2015 för Stockholms läns landsting

FÖRSLAG 2015:15 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Anmälan av slutlig budget 2015 för Stockholms läns landsting FÖRSLAG 2015:15 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Anmälan av slutlig budget 2015 för Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 16 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2/2015 2015-03-03 40 Anmälan

Läs mer

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande.

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande. JUL Hälso- och sjukvårdsnämnden ^ S^^S STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-04-24 p 16 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTÄNDE Handläggare: Yvonne Lettermark Ankom

Läs mer

Mål och budget för år 2015 och plan för åren 2016 2017 samt investeringsbudget för år 2015 och inriktningsnivåer för planåren 2016 2019

Mål och budget för år 2015 och plan för åren 2016 2017 samt investeringsbudget för år 2015 och inriktningsnivåer för planåren 2016 2019 Landstingsrådsberedningen 1 (10) Landstingsstyrelsen Mål och budget för år 2015 och plan för åren 2016 2017 samt investeringsbudget för år 2015 och inriktningsnivåer för planåren 2016 2019 Föredragande

Läs mer

Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.

Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag. Landstingsstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2012-05-22 Datum för justering: 2012-05-29 Datum för anslag: 2012-05-30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning 2014-05-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 1(5) LS 1405-0663 Ankom Stockholms läns landsting 2014-05- 2 1 Utredningsbeslut om Nybyggnation

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg 1 (2) FÖRSLAG 2012:78 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Översyn av Investeringsstrategin och Investeringsstrategins ansvars- och beslutsordning

Översyn av Investeringsstrategin och Investeringsstrategins ansvars- och beslutsordning Stockholms läns landsting 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 LS 1308-1033 LS 1407-0854 Handläggare: Peter Forsén Landstingsstyrelsens fastighets-

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus 1 (2) FÖRSLAG 2013:18 LS 1208-1023 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 556477-9378 i (i) SKRIVELSE 2016-04-08 LISAB 2016-0013 Styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB Förslag till ändring i specifika ägardirektiv

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (4)

Stockholms läns landsting 1 (4) Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Handläggare: Anders Olsson Landstingsstyrelsens ägarutskott Skrivelse av Tomas Eriksson (MP) angående kapaciteten

Läs mer

1 (5) Socialdemokraterna föreslår landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige besluta

1 (5) Socialdemokraterna föreslår landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige besluta FÖRSLAG TILL BESLUT 2008-11-04 1 (5) LS 0805-0479, 0709-0936, 0802-0153, 0802-0155, 0803-0258, 0803-0261, 0803-0266 Landstingsstyrelsen Förslag till budget för Stockholms läns landsting för 2009 och planåren

Läs mer

Förslag att påbörja förberedande arbeten avseende del av den strategiska fastighetsinvesteringen vid Danderyds Sjukhus AB

Förslag att påbörja förberedande arbeten avseende del av den strategiska fastighetsinvesteringen vid Danderyds Sjukhus AB Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-04-10 LS 1303-0453 LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-04- 23 00006 Landstingsstyrelsen! Förslag att påbörja förberedande arbeten avseende del

Läs mer

Utredningsbeslut avseende ombyggnad av vårdavdelningar med anledning av myndighets- och hygienkrav på S:t Görans sjukhus

Utredningsbeslut avseende ombyggnad av vårdavdelningar med anledning av myndighets- och hygienkrav på S:t Görans sjukhus Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1530 Landstingsstyrelse: Utredningsbeslut avseende ombyggnad av vårdavdelningar med anledning av myndighets- och hygienkrav

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting 1 (2) FÖRSLAG 2012:96 LS 1211-1541 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning Revisionskollegiet har

Läs mer

1 Landstingsstyrelsens förvaltning. Strategisk IT i SLL. Vad ska vi vara för vem och vad ska vi göra för dem?

1 Landstingsstyrelsens förvaltning. Strategisk IT i SLL. Vad ska vi vara för vem och vad ska vi göra för dem? 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Strategisk IT i SLL Vad ska vi vara för vem och vad ska vi göra för dem? 2 Landstingsstyrelsens förvaltning Ytterligare samordning av landstingets IT-verksamhet LS 1308-1045

Läs mer

Stockholms läns landsting SKRIVELSE 2 Landstingsrådsberedningen 2009-10-21 LS 0910-0883

Stockholms läns landsting SKRIVELSE 2 Landstingsrådsberedningen 2009-10-21 LS 0910-0883 SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Förslag till mål och budget för Stockholms läns landsting år 2010 och planåren 2011-2012 samt investeringsbudget för år 2010 med inriktningsnivåer för planåren 2011-2014

Läs mer

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-05- 0 9 Inriktningsbeslut avseende teknisk

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. PROTOKOLL 98-106 Landstingsfullmäktige 2013-06-11--12 Justerat onsdagen den 19 juni 2013 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (4) r ;; -j

Stockholms läns landsting 1 (4) r ;; -j Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens arbetsutskott r ;; -j Skrivelse från Susanne Nordling (MP) angående

Läs mer

Investeringsstrategi

Investeringsstrategi Investeringsstrategi Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans 1 1. Bakgrund I beslut om 2011 års budget gav landstingsfullmäktige landstingsstyrelsen i uppdrag att i samband med budget 2012

Läs mer

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-19 LS 1312-1601 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 0 8 0 0 0 25^ Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation

Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-28 LS 1411-1289 Landstingsstyrelsen Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation

Läs mer

Investeringsstrategi. Reviderad Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans

Investeringsstrategi. Reviderad Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Investeringsstrategi Reviderad 2014 Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans 1 1. Förutsättningar Stockholm är en växande region och det är viktigt att skapa förutsättningar för människor

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 mars 2017 Avtal om finansiering och utbyggnad av en tunnelbanestation i Hagalund på gula linjen

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 mars 2017 Avtal om finansiering och utbyggnad av en tunnelbanestation i Hagalund på gula linjen Ärende 2 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-03-06 LS 2017-0389 Landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedningen Landstingsstyrelsens beredning

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Beskrivning av inriktning för vården och förslag till investeringar för framtidens hälso- och sjukvård i Stockholm. Beslutas i Landstingsfullmäktige

Läs mer

Fastställande av vårdvolymer och ersättning för år 2015 med akutsjukhus inom Stockholms läns landsting

Fastställande av vårdvolymer och ersättning för år 2015 med akutsjukhus inom Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-26 1 (6) HSN 1301-0038 Handläggare: Stefan Strandfeldt Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 3 Fastställande av vårdvolymer och ersättning

Läs mer

*

* Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i (i) SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1404-0520 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-06- 1 7 00 0 0 7 * Tertialrapport per april 2014, Koncernfinansiering

Läs mer

Utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling

Utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab Landstingsstyrelsens arbetsutskott Utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling Ärendebeskrivning Förslag till godkännande

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för investeringsobjekt av vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för investeringsobjekt av vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 1 (6) HSN 1404-0545 Handläggare: Anders Olsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-05-20, p 15 Yttrande över förslag till genomförandebeslut för

Läs mer

Gåvofonden för DAMP-forskning vid Karolinska universitetssjukhuset

Gåvofonden för DAMP-forskning vid Karolinska universitetssjukhuset Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-08-15 LS 1205-0761 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 2-08- 2-6 0001 1 Gåvofonden för DAMP-forskning vid Karolinska universitetssjukhuset

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Hantering av beslut för strategiska fastighetsinvesteringar

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Hantering av beslut för strategiska fastighetsinvesteringar 1 (3) FÖRSLAG 2014:24 LS 1403-0413 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Hantering av beslut för strategiska fastighetsinvesteringar Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg Ärendebeskrivning Ändring

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. Anf 1.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. Anf 1. PROTOKOLL 98-106 Landstingsfullmäktige 2013-06-11--12 Justerat onsdagen den 19 juni 2013 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin

Läs mer

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1406-0797 Landstingsstyrelsen Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Föredragande

Läs mer

Utredningsbeslut avseende Modernisering av vårdplatser vid Södersjukhuset

Utredningsbeslut avseende Modernisering av vårdplatser vid Södersjukhuset Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Strategiska fastighetsfrågor och investeringar TJÄNSTE UTLÅTANDE 2016-04-28 LS 2016-0556 Handläggare: Jonas Annergård Landstingsstyrelsens

Läs mer

Styrelsen för Locum AB:s yttrande. Avser: Locum AB samt Landstingsfastigheter Stockholm ÄRENDE 07 Bilaga 1

Styrelsen för Locum AB:s yttrande. Avser: Locum AB samt Landstingsfastigheter Stockholm ÄRENDE 07 Bilaga 1 2016-04-14 ÄRENDE 07 Bilaga 1 YTTRANDE LOC 1603-0551 Styrelsen för Locum AB:s yttrande Landstingsdirektörens Planeringsunderlag 2017 och plan för åren 2018-2020 samt investeringsbudget för år 2017 och

Läs mer

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-21 LS 1411-1350 Landstingsstyrelsen Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den

Läs mer

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning juli 2013

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning juli 2013 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans TJÄNSTEUTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-09- 1 6 Månadsrapport för

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr. 55^477-937^ SKRIVELSE Styrelsen Förslag till ändring av ägardirektiv för AB Stockholms Läns Landstings Internfinans Ärendebeskrivning

Läs mer

Inriktningsbeslut för investering för ökat vårdinnehåll, vårdavdelningar och behandling, S:t Görans sjukhus

Inriktningsbeslut för investering för ökat vårdinnehåll, vårdavdelningar och behandling, S:t Görans sjukhus 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Strategiska fastighetsfrågor och investeringar TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-24 LS 1310-1296 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Inriktningsbeslut för investering för ökat

Läs mer

att godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014.

att godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014. Stockholms läns landsting i (i) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 Landstirigsstyrelsem LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 : 04-0 8 0 0 0 1 2 * Månadsrapport per februari 2014, Koncernfinansiering Föredragande

Läs mer

Ny- och ombyggnation av lokaler för akutmottagning samt patologi och obduktion vid S:t Görans akutsjukhus

Ny- och ombyggnation av lokaler för akutmottagning samt patologi och obduktion vid S:t Görans akutsjukhus 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens produktionsutskott Ny- och ombyggnation av lokaler för akutmottagning samt patologi och obduktion vid S:t Görans akutsjukhus Ärendet Locum AB:s

Läs mer

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för nyoch ombyggnation av behandlingsbyggnad vid Södersjukhuset

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för nyoch ombyggnation av behandlingsbyggnad vid Södersjukhuset Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 1 (7) HSN 1403-0418 Handläggare: Anders Olsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-05-20, p 10 Yttrande över förslag till genomförandebeslut för

Läs mer

Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014

Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-12 LS 1408-0921 Landstingsstyrelsen Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014 Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-10-21 LS 2015-0866 Landstingsstyrelsen Godkännande av ansökan till Socialstyrelsen om tillstånd att bedriva rikssjukvård för verksamheten

Läs mer

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB HSN 2010-11-23 p 3 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2010-11-19 Handläggare: Anders Nettelbladt Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB Ärendebeskrivning Vårdavtalet

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell

Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-13 LS 1310-1371 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3-11- 1 9 0 0 0 46 ' Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i

Läs mer

Yttrande över promemorian Om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands (Ds 2013:7)

Yttrande över promemorian Om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands (Ds 2013:7) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-04-17 LS 1303-0325 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-04- 23 00025 Yttrande över promemorian Om katastrofmedicin som en

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2015 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesjkrivning

Läs mer

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-19 1 (5) HSN 2016-4301 Handläggare: Eva Lestner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 5 Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och

Läs mer

att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 95 ooo ooo ooo kronor

att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 95 ooo ooo ooo kronor Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-01-16 LS 1212-1659 Landstingsstyrelsen 7 3-07- 29 0000 7 Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing Föredragande

Läs mer

Stockholms läns landsting i (2)

Stockholms läns landsting i (2) Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-06 LS 1309-1077 lamos^lgsstmseh Landstingsstyrelsen 13*11-19 00 Skrivelse från Lars Dahlberg (S) och Helene Hellmark Knutsson

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret 2012

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret 2012 1 (2) FÖRSLAG 2012:32 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret 2012 Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Stockholm

Läs mer

Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna

Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-06 LS 1209-1221 Landstingsstyrelser» LANDSTINGSSTYRELSEN 13-TI-1 9 00031" Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna

Läs mer

Samlokalisering av landstingets centrala förvaltningar

Samlokalisering av landstingets centrala förvaltningar P 23, 2017-05-30 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-05-23 LS 2016-1489 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Paul Lindquist Ärendebeskrivning Beslut om inriktning för det fortsatta

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Tilldelande av verksamhetsuppdrag SLL Innovation till Danderyds sjukhus AB

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Tilldelande av verksamhetsuppdrag SLL Innovation till Danderyds sjukhus AB 1 (2) FÖRSLAG 2013:6 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Tilldelande av verksamhetsuppdrag SLL Innovation till Danderyds sjukhus AB Föredragande landstingsråd: Stig Nyman Ärendebeskrivning Landstingsdirektören

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing 1 (2) FÖRSLAG 2013:3 LS 1212-1659 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Svar på skrivelse från Yvonne Blombäck och Helene Öberg (MP) angående Transitio AB

Svar på skrivelse från Yvonne Blombäck och Helene Öberg (MP) angående Transitio AB Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-04-10 LS 1301-0164 Landstingsstyrelsen LAWDSMGSSTYflELSEfö 13*23 0001 4 Svar på skrivelse från Yvonne Blombäck och Helene Öberg

Läs mer

FÖRSLAG 2016:46 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret år 2016

FÖRSLAG 2016:46 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret år 2016 FÖRSLAG 2016:46 LS 2016-0696 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret år 2016 23 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 6/2016 Tisdagen den 30 augusti

Läs mer

Fusion av vilande dotterbolag till AB Storstockholms Lokaltrafik

Fusion av vilande dotterbolag till AB Storstockholms Lokaltrafik Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2015-10-27 LS 2015-1122 Handläggare: Maja Eliason Landstingsstyrelsens ägarutskott Fusion av vilande dotterbolag

Läs mer

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS 1 =y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per maj 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeslaiviiiiig

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB FÖRSLAG 2017:61 s förslag till beslut Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB 23 ( 62) PROTOKOLL 2017-0084 2017-08-29 Kl. 10:00-10:15 149-187 161 Arvode

Läs mer

Skrivelse om utbildning för framtidens ledare i hälsooch

Skrivelse om utbildning för framtidens ledare i hälsooch Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1410-1075 Landstingsstyrelsen Skrivelse om utbildning för framtidens ledare i hälsooch sjukvården Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Tilläggsavtal nr 7, 8,11,12,13,15 samt 16 till Projektavtalet

Tilläggsavtal nr 7, 8,11,12,13,15 samt 16 till Projektavtalet Stockholms läns landsting 1(7) Landstingsstyrelsens förvaltning NKS Bygg Ankom Handläggare: Mats Abrahamsson Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-02- 1 1 Tilläggsavtal nr 7,

Läs mer

Torbjörn Rosdahl Christer G Wennerholm Helene Hellmark Knutsson

Torbjörn Rosdahl Christer G Wennerholm Helene Hellmark Knutsson Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 7/2013 136 164 Sammanträdesdag Kl 10.00 10.15 Datum för justering: 2013-09-16 Datum för justering av 147: Datum för anslag av 147 : Datum för anslag: 2013-09-17 Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-09-16 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Månadsrapport per februari 2014 för Stockholms läns landsting

Månadsrapport per februari 2014 för Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 1 (2) Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04-08 0 0 0 1 3 Månadsrapport per februari 2014 för Stockholms läns landsting

Läs mer

FÖRSLAG 2014:85 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014

FÖRSLAG 2014:85 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014 FÖRSLAG 2014:85 LS 1408-0921 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014 Stockholms läns landsting PROTOKOLL 11/2014 Landstingsstyrelsen Sammanträdesdag

Läs mer

Svar på skrivelse från Miljöpartiet de Gröna om planering för informationskampanj

Svar på skrivelse från Miljöpartiet de Gröna om planering för informationskampanj Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Anette Karlsson (LSF) Charlotta Munter (HSF) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-06-20 1 (4) HSN 2017-0622 Svar på skrivelse från

Läs mer

Mål och budget för år 2015 och plan för åren samt investeringsbudget för år 2015 och inriktningsnivåer för planåren

Mål och budget för år 2015 och plan för åren samt investeringsbudget för år 2015 och inriktningsnivåer för planåren SOCIALDEMOKRATERNA 1 (12) LS 1409-1068 Landstingsstyrelsen Mål och budget för år 2015 och plan för åren 2016 2017 samt investeringsbudget för år 2015 och inriktningsnivåer för planåren 2016 2019 Ärendebeskrivning

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Skadekontots tertialrapport 2015 Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Skadekonto överlämnar

Läs mer

Slutlig budget för 2014 och planering för 2015-2016 för

Slutlig budget för 2014 och planering för 2015-2016 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-24 1 (5) HSN 1211-1415 Handläggare: Gunilla De Geer Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-10-08, p 3 Slutlig budget för 2014 och planering för 2015-2016

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 LS 2015-1181 Landstingsstyrelsen Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2016 Föredragande

Läs mer

2015-03-20 1 Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting i sammanfattning

2015-03-20 1 Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting i sammanfattning 1 i sammanfattning 2 i sammanfattning innehåller delarna: 3 9 16 24 30 35 Uppdrag, mål och styrning Ekonomi Hälso- och sjukvård Kollektivtrafik Regionplanering Kultur 38 Mer om 3 Uppdrag, mål och styrning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:37 1 (12) LS 0402-0437 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Investering för iordningsställande av lokal åt Astra Zeneca på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, byggnad C2.2 Föredragande

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-03-20 LS 1303-0356 Landstingsstyrelsei Ökat landstingsbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden för år 2013 för 4D - ett samverkansprojekt

Läs mer

Ärendet specificerar det totala medelsbehovet för objektet i sin helhet, vilken är inarbetad i landstingets investeringsbudget 2016.

Ärendet specificerar det totala medelsbehovet för objektet i sin helhet, vilken är inarbetad i landstingets investeringsbudget 2016. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-07-03 1 (3) HSN 1310-1200 Handläggare: Thomas Österberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-08-20, p 4 Yttrande över förslag till genomförandebeslut

Läs mer

Mål och budget för år 2018 och plan för åren samt investeringsbudget för år 2018 och inriktningsnivåer för planåren

Mål och budget för år 2018 och plan för åren samt investeringsbudget för år 2018 och inriktningsnivåer för planåren 1 (10) Mål och budget för år 2018 och plan för åren 2019 2021 samt investeringsbudget för år 2018 och inriktningsnivåer för planåren 2019 2027 LS 2017-0452 LS 2016-0512 LS 2016-1095 LS 2016-1405 LS 2017-0225

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde som mottagare av somatisk specialistvård inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård

Stockholms läns sjukvårdsområde som mottagare av somatisk specialistvård inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård Stockholms läns landsting 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Handläggare: Christina Widerberg Söderholm TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 LS 2015-0080 Ägarutskottet Stockholms läns sjukvårdsområde som mottagare

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (4) Genomförandebeslut för Teknisk upprustning av byggnad 22 vid Danderyds sjukhus. Ärendebeslirivning.

Stockholms läns landsting 1 (4) Genomförandebeslut för Teknisk upprustning av byggnad 22 vid Danderyds sjukhus. Ärendebeslirivning. Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Ekonomiska utredningar och analys TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-06-04 LS 1405-0644 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Genomförandebeslut

Läs mer

Yttrande över förslag till regelverk för särskild lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker

Yttrande över förslag till regelverk för särskild lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Anders Nettelbladt 2013-12-11, p 23 Yttrande över förslag till regelverk för särskild lönesatsning på specialistutbildade

Läs mer

Inriktningsbeslut för teknisk upprustning av byggnad 22 vid Danderyds sjukhus

Inriktningsbeslut för teknisk upprustning av byggnad 22 vid Danderyds sjukhus Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-13 LS 1310-1216 Landstingsstyrelsen) LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-11- 1 9 0 0 0 43 Inriktningsbeslut för teknisk upprustning av byggnad

Läs mer

Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett närsjukhus med migrationsinriktning i Skärholmen

Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett närsjukhus med migrationsinriktning i Skärholmen Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-06 LS 1209-1220 Landstingsstyrelse»- LANDSTINGSSTYRELSEN 13-11- 1 9 00 03 1 Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) r Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-04-10 LS 1301-0131 LANOSTINGSSTYBaSEN Landstingsstyrelsje J 3 '04* 2 3 0 0 Ö 0 5 Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting i (6)

JIL Stockholms läns landsting i (6) JIL Stockholms läns landsting i (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Informationssäkerhet Handläggare: Vesna Lucassi Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ankom - Stockholms läns landsting 2014-02- 2 0, 4cJ

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:56 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets pensionärsorganisationer Föredragande landstingsråd: Chris Heister Ärendet

Läs mer

att inleda upphandling av kärnsystem inom ramen för 3R-Framtidens vårdinformationsmiljö

att inleda upphandling av kärnsystem inom ramen för 3R-Framtidens vårdinformationsmiljö Landstingsstyrelsens förvaltning 2016-04-04 LS 2015-1308 Handläggare: Pia Venäläinen Landstingsstyrelsens innovationsberedning Landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedning Ankom Stockholms

Läs mer

Överenskommelse inom klinisk forskning och hälsooch sjukvård med Karolinska Institutet

Överenskommelse inom klinisk forskning och hälsooch sjukvård med Karolinska Institutet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-09-19 LS 1203-0501 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 12-10-rs 00010 Överenskommelse inom klinisk forskning och hälsooch sjukvård

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-03-23 LS 2016-0146 Landstingsstyrelsen Svar på skrivelse av Erika Ullberg (S) om behovet att säkra tillgång till gynekologisk vård

Läs mer

Stockholms läns landsting i (i)

Stockholms läns landsting i (i) Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-05-04 LS 2016-0299 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per februari 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Förslag på kategori A upphandlingar som beräknas påbörjas under år 2015.

Förslag på kategori A upphandlingar som beräknas påbörjas under år 2015. Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i (i) SKRIVELSE 2015-01-21 LS 1412-1460 Landstingsstyrelsen Fastställande av kategori A upphandlingar som beräknas bli påbörjade under år 2015 Föredragande

Läs mer

Stockholms läns landsting. Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebesla*iviiiiig

Stockholms läns landsting. Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebesla*iviiiiig Stockholms läns landsting Landstingshusct i Stocldiolm AB Org.nr 556477-9378 SKRIVELSE 2017-08-24 LISAB 2017-0006 Styrelsen Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB Ärendebesla*iviiiiig

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett närsjukhus med migrationsinriktning i Skärholmen

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett närsjukhus med migrationsinriktning i Skärholmen 1 (3) FÖRSLAG 2013:92 LS 1209-1220 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett närsjukhus med migrationsinriktning i Skärholmen Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Genomförandebeslut avseende lågfrekvent underhåll av X60, X60A och X60B pendeltågsfordon

Genomförandebeslut avseende lågfrekvent underhåll av X60, X60A och X60B pendeltågsfordon 1(5) Handläggare Sara Catoni 46 8 6861937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2016-04-19, punkt 12 Genomförandebeslut avseende lågfrekvent underhåll av X60, X60A och X60B pendeltågsfordon 2016-2020 Ärendebeskrivning

Läs mer