Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11"

Transkript

1 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S) Marie Svensson (S) Magnus Johansson (MP) Ingrid Sermeno Escobar (MP) Joel Hamberg (V) Jari Puustinen (M) Nils Brown (M) Monica Wikberg (M) Niklas Frykman (FP) Annelie Klavins Nyström (M) ersätter Arne Jonsson (C) Ulf Ståhl (M) ersätter Lotta Jonsson (KD) Kim Fredriksson (SD) Ann-Sofie Wågström (S) Lars Andersson (S) Maria Forsberg (V) Sarita Hotti (S) Justeringens plats och tid Måndagen den 17 mars 2014 Paragrafer Underskrifter... Sekreterare Malai Bierfeldt Ordförande Justerande... Jimmy Jansson... Sarita Hotti (S) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli, stadshuset Underskrift...

2 2(55) Magnus Arreflod (MP) Maria Buco (FP) Övriga närvarande Tryggve Lundh, utvecklingsdirektör Ingrid Sköldmo, förvaltningschef Tommy Malm, ekonomidirektör Gudrun Nyqvist, koordinator Malai Bierfeldt, kommunsekreterare Marie Johansson Saati, kommunsekreterare

3 3(55) KSKF/2014:1 65 Val till kommunala uppdrag 2014 Beslut Till nedanstående uppdrag väljs: Samkultur Sörmland, till och med den 31 oktober 2014 Ersättare Robert Lindberg (MP) efter Alexandra Karjel (MP) Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 11 mars 2014 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att Alexandra Karjel (MP) har i skrivelse daterad den 1 oktober 2013 avsagt sig uppdraget som ersättare i Samkultur Sörmland att gälla från och med den 1 oktober Utdrag till: De entledigade, för kännedom De valda, för kännedom Berörda organ, för kännedom Löneservice, för åtgärd Förtroendemannaregistret, för åtgärd Lex support, för åtgärd

4 4(55) KSKF/2014:75 66 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2013 Beslut 1. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2013 godkänns. 2. Kommunledningskontorets och konsult och uppdrags slutrapporter för interkontroll för 2013 godkänns. 3. Kommunledningskontorets och konsult och uppdrags interkontrollplaner för 2014 godkänns. 4. Begäran om användande av eget kapital 2014 med 2,4 miljoner kronor, fördelning i bilaga 3 tillhörande ärendet, godkänns. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret samt konsult och uppdrag har den 13 februari 2014 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunledningskontoret och konsult och uppdrag har sammanställt kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för I verksamhetsberättelsen redovisas viktiga händelser under året, nyckeltal samt utfall av kommunstyrelsens löpande driftverksamhet. Kommunstyrelsens ansvarsområde Kommunstyrelsens uppgift är att leda, utveckla och samordna kommunens angelägenheter. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över nämnders och bolags verksamheter inom kommunkoncernen. Kommunstyrelsen ansvarar för den ekonomiska förvaltningen, beredningen och yttranden i ärenden till fullmäktige, verkställighet av kommunfullmäktiges beslut, samt övriga uppdrag från kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar även för näringslivsfrågor, mark och exploateringsfrågor, samt bedriver utbildningsinspektion. Servicefunktioner för allmänheten och för övriga nämnder bedrivs i särskild serviceförvaltning.

5 5(55) Administration och verkställighet Under kommunstyrelsens politiska ledning har ansvaret för verkställighet organiserats i två separata delar. Kommunledningskontoret - med inriktning på ledning, utveckling och uppföljning, samt konsult och uppdrag serviceförvaltningen. Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret har i uppdrag att stödja kommunstyrelsen i arbetet med att utveckla Eskilstuna som ort, samt att leda och samordna kommunens angelägenheter. Näringslivs- och tillväxtfrågor, samt mark- och exploateringsfrågor finns här, liksom ansvaret för ägarfrågor gentemot kommunens bolagskoncern. Här finns också ansvar för kommunens gemensamma IT-utveckling samt utbildningsinspektion. Koncernövergripande ansvar för information och kommunikation, miljöpolitik, personalpolitik, kvalitetsutveckling, ekonomistyrning, fastighetsfrågor, omvärldsanalys, statistik, och internationella frågor ligger också på kommunledningskontoret. Konsult och uppdrag Konsult och uppdrag är kommunens serviceförvaltning. Förvaltningens uppdrag är att skapa värde för verksamheterna i Eskilstuna kommunkoncern genom att erbjuda effektiva och tydliga tjänster till sina kunder. Verksamheten ska svara för: specialiststöd och service till förvaltningar och bolag koncerngemensam drift, förvaltning och utveckling inom egen verksamhet Målet är att förvaltningen ska uppfattas som en kompetent, modern och affärsmässig partner. Konsult och uppdrag är organiserad med en förvaltningsledning och administration samt fyra verksamhetsområden, ekonomi, kommunikation, IT och HR-utveckling. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Utdrag till: Kommunledningskontoret, för åtgärd Konsult- och uppdrag, för åtgärd

6 6(55) KSKF/2013: Godkännande av ombildning av bolaget Eskilstuna 350 AB till Torshälla 700 AB Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Eskilstuna 350 AB godkänns byta firmanamn till Torshälla 700 AB. 2. Ny bolagsordningen för Torshälla 700 AB enligt bilaga 1, tillhörande ärendet, godkänns. 3. Styrelseledamöter för Eskilstuna 350 AB entledigas och rätten för personer att teckna firma för Eskilstuna 350 AB upphör att gälla från och med den 30 april Bolagsfunktionärer i Torshälla 700 AB utses enligt bilaga 2, tillhörande ärendet, att gälla från och med den 30 april Torshälla stads nämnd övertar den ekonomiska- och administrativa redovisningen för bolagets räkning. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12 februari Av skrivelsen framgår att Torshälla stad fyller 700 år 2017 och planeringen av firandet har inletts. För att organisera och hantera finansieringen föreslås Eskilstuna 350 AB ombildas till Torshälla 700 AB inför Torshällas kommande jubileum. Torshälla stads nämnd övertar det ekonomiska- och administrativa ansvaret från kommunledningskontoret efter kommunfullmäktiges beslut. Torshälla stads nämnd har behandlat ärendet den 10 december 2013, 87, och beslutat att godkänna ombildandet av Eskilstuna 350 AB till Torshälla 700 AB. Med detta förstås att nämnden hemställer att bolaget byter firmanamn och att nämnden övertar det ekonomiska och administrativa ansvaret för bolaget. Den utsedda jubileumskommittén ska vara styrgrupp för jubileumsfirandet och säkerställa en bredd i programutbud och aktiviteter för att tilltala och inkludera

7 7(55) flera målgrupper och aktörer, inom kommunen samt externa, och spänna över historia, nutid och framtid. Jubileumskommittén kommer att bestå av representanter från Torshälla stads nämnd och förvaltning. Firandet ska planeras och genomföras tillsammans med Torshällabor, föreningar och andra aktörer samt offentliga verksamheter. Kopplingar finns till ortsutvecklingsarbetet genom Målbild 2017 som beskriver hur Torshälla ska vara Aktiekapitalet på kronor och samtliga aktier kvarstår i bolaget. I beslut om kompletterande årsplan 2013 ( 219 KSKF/2012:303, KSKF/2012:183) avsattes 2 miljoner kronor av 2012 års resultat för Torshällas 700 års jubileum. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar, med instämmande från Joel Hamberg (V) samt Magnus Johansson (MP), bifall till kommunledningskontorets förslag med en justering under rubriken styrelseledamöter Torshälla 700 AB, paginerad sida 4:5; Nina Widell (M) byts ut mot Madeléne Tannarp (M).

8 8(55) KSKF/2014: Deltagande i Nordiskt forum New Action on Women s Rights Beslut Finansiering av deltagande i Nordiskt Forum, kronor, betalas ut till kommunledningskontoret från kommunstyrelsens allmänna anslag Reservation Kim Fredriksson (SD) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 14 februari Av skrivelsen framgår att styrgruppen för Hållbar jämställdhetsintegrering bedömde hösten 2013 att Eskilstuna kommun borde delta i Nordiskt Forum i Malmö juni Vid forumet ska Eskilstuna kommuns arbete med jämställdhet/integrering presenteras. Detta är det enskilt största evenemang i Norden som anordnats inom området jämställdhet inom överskådlig tid. Eskilstuna kommun arrangerar ett seminarium samt har en monter. Programmet har tolv teman där ett tema är jämställdhetsintegrering och jämställda verksamheter. Styrgruppen för Hållbar jämställdhet bedömde under hösten 2013 att det var av intresse för Eskilstuna kommun att delta i arrangemanget och ansvarig tjänsteman fick i uppdrag att köpa ett paket där såväl en mässmonter som ett seminarium ingår. Kostnaderna för denna del belastade projektmedlen som erhållits från Sveriges kommuner och landsting (SKL). De svenska arrangörerna har i kontakter med kommunen uttryckt önskemål om att Eskilstuna skulle delta och dela med sig av sina erfarenheter. För att möjliggöra deltagande från styrgrupp, jämställdhetsutskott, centralt placerade tjänstemän och brukare behövs ekonomiska medel för boende och resekostnader. Dessutom krävs en del medel för köp av tjänster från konsult och uppdrag.

9 9(55) Finansiering avseende Nordiskt Forum 2014, kronor, tas ur kommunstyrelsens allmänna anslag för Deltagande i Nordiskt forum ökar kompetensen hos deltagarna samt bidrar därmed också till att försöka nå målet om att bli en av Sveriges mest jämställda kommuner. Synligheten på Nordiskt forum bidrar också till att marknadsföra Eskilstuna kommun både som ort och som koncern/arbetsgivare. Yrkanden Jimmy Jansson (S) Joel Hamberg (V) samt Ingerid Sermeno-Escobar (MP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag i sin helhet. Kim Fredriksson (SD) yrkar att finansiering av deltagande i Nordiskt Forum skärs ner till kronor. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag i sin helhet. Kim Fredrikssons (SD) yrkande om att finansiering av deltagande i Nordiskt Forum skärs ner till kronor. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall till kommunledningskontorets förslag i sin helhet. Utdrag till: Kommunledningskontoret, för åtgärd

10 10(55) KSKF/2014:89 69 Ansökan om medlemskap i föreningen Klimatkommunerna Beslut Ansöka om medlemskap i Klimatkommunerna godkänns. Reservation Kim Fredriksson (SD) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 11 mars Av skrivelsen framgår att Eskilstuna kommun ansöker om att bli medlem i Klimatkommunerna, en förening med cirka 30 kommuner och landsting som medlemmar, som har höga ambitioner inom klimatområdet. Genom att bli medlem i Klimatkommunerna får Eskilstuna möjlighet att samarbeta och utbyta erfarenheter med andra organisationer som arbetar aktivt för att minska utsläppen av växthusgaser. Det kan bidra till att öka takten i kommunens eget arbete och driva projekt som drar nytta av andras erfarenheter. Klimatkommunerna är en förening för kommuner, landsting och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. Klimatkommunerna startade som ett nätverk 1 januari 2003 och blev 2008 en förening. Föreningen har idag 30 medlemmar vilka alla har höga ambitioner inom klimatområdet och arbetar aktivt för att minska sin klimatpåverkan. För att accepteras som medlem i Klimatkommunerna måste kommunen ha politiska beslut som innebär att kommunen: kontinuerligt inventerar utsläpp av växthusgaser har satt upp mål för utsläpp av växthusgaser har en handlingsplan och genomför åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser åtar sig att kontinuerligt informera om sitt klimatarbete till nätverket Ett medlemskap i Klimatkommunerna kostar kronor plus 0,20 kronor/ invånare för kommuner med färre invånare än Det innebär för Eskilstunas

11 11(55) del cirka kronor per år. Dessa medel ryms inom tilläggsanslaget för ekologisk utveckling. Samverkan med andra kommuner kan ge tillgång till expertis som inte finns inom kommunen idag och genom att satsa på samarbeten och gemensamma projekt kan de medel som avsätts för klimatarbete användas effektivare. Yrkanden Jimmy Jansson (S), Joel Hamberg (V) samt Magnus Johansson (MP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Kim Fredriksson (SD) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag. Kim Fredrikssons (SD) yrkande om avslag på kommunledningskontorets förslag. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall till kommunledningskontorets förslag. Utdrag till: Kommunledningskontoret, för åtgärd

12 12(55) KSKF/2014: Uppdrag att ta fram en grönplan för Eskilstuna kommun Beslut 1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en kommuntäckande Grönplan för Eskilstuna kommun. Arbetet ska ske i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen. 2. Planen ska fördjupa översiktsplanens intentioner när det gäller natur, grönstruktur, kulturlandskap och friluftsliv och ersätta nuvarande Naturvårdsplan och Grönstrukturplan. 3. Planen ska bidra till att en höjd ambitionsnivå både inom naturvårdens område och inom grönstrukturområdet sätts i Eskilstuna kommun. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 20 februari Av skrivelsen framgår att en ny grönplan utarbetas som innebär en hopslagning och revidering av naturvårdsplanen och grönstrukturplanen som antogs Grönplanen innebär att de gröna målen i den nyligen antagna översiktsplanen utvecklas och preciseras. Landskapsperspektivet förstärks, de kulturella och estetiska aspekterna på grönska integreras med biologisk mångfald och rekreationsaspekter. Dokumentet ska innehålla en gemensam analys av de gröna planerings-, naturvårds och skötselfrågorna, medan handlingsprogrammet kan vara indelat i naturvård, grönstrukturplanering och eventuellt andra delar. Arbetet inleds första kvartalet 2014 och planeras leda fram till ett remissförslag före utgången av En budget för ytterligare utredningar, uppdatering av äldre faktaunderlag, workshop, tryckning med mera ska finnas under den tid arbetet pågår. Kostnaderna för detta ska delas mellan kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen och belastas dels kommunledningskontorets naturvårdsbudget och dels tas inom stadsbyggnadsförvaltningens ram. Ambitionsnivån inom naturvårdsområdet har höjts i Eskilstuna kommun, en särskild naturvårdsbudget har avsatts och en tydlig organsation för samordning av naturvårdsfrågor har sjösatts. Målsättningarna för arbetet behöver tydliggöras och

13 13(55) arbetet med att uppdatera naturvårdsplanen har påbörjats. Genom att slå samman arbetet med såväl naturvårdsplan och grönstrukturplan kan ambitionsnivån höjas inom bägge dessa områden En aktuell och långsiktig Grönplan får en viktig funktion som styrdokument för åtgärder inom såväl naturvård, fysisk planering som gestaltning av den gröna miljön. Planen ska kunna vara vägledande vid prioritering av behövliga åtgärder på det ekologiska området. Planen ska leda till att kommunens hela arbete med gröna frågor samordnas och blir effektivare. Yrkanden Jimmy Jansson (S), Joel Hamberg (V) samt Magnus Johansson (MP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Utdrag till: Kommunledningskontoret, för åtgärd Stadsbyggnadsförvaltningen, för åtgärd

14 14(55) KSKF/2014: Uppdrag att ta fram riktlinjer för geografisk information i Eskilstuna kommun Beslut Kommunledningskontoret ges i uppdrag att i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen ta fram en strategi för geografisk information i Eskilstuna kommun i enlighet med den nationella geodatastrategin och EU direktivet INSPIRE. Uppdraget finansieras inom budget. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10 februari Av skrivelsen framgår bland annat att allt beslutsfattande bygger på att information finns tillgänglig vid rätt tidpunkt. Geografiska informationssystem, GIS, är system som stödjer beslutsfattande genom att underlätta sammanställning och analys av stora mänger information. Cirka 80 procent av all information som hanteras i en kommun har eller berör en plats, ett geografiskt läge. När den informationen används i ett geografiskt informationssystem benämns den geografisk information. Alla kommuner och många myndigheter i Sverige använder redan geografisk information i olika syften och det finns väldigt mycket geografisk information insamlat i hela samhället. Många gånger är det samma information fast i olika kombinationer (informationslager som läggs på varandra) och i olika syften. Det finns en stor samhällsvinst i att informationen blir transparent, systemoberoende, att registrera och uppdatera närmast källan och sprida kunskap om att informationen finns och dess kvalitet, till andra användare. Ett genomtänkt arbetssätt för geografisk information ska också bidra till att göra den kommunala verksamheten mer effektiv. Med utgångspunkt från EU-direktivet INSPIRE har en en nationell strategi tagits fram i Sverige för att skapa en infrastruktur för geografisk information mellan i första hand myndigheter och kommuner samt företag. Viktiga delar i samverkansavtalet är att informationsansvariga myndigheter erbjuder varandra sin

15 15(55) geografiska information för offentlig användning. År 2019 ska all information tillhandahållas som digitala tjänster och med en övergripande reglering av kostnader. Eskilstuna kommun har ingått medverkansavtal i nationell geodatasamverkan och målet är att införa motsvarande informationsutbyte inom kommunkoncernen och att aktivt medverka i den nationella infrastrukturen. Därför föreslås att Eskilstuna utvecklar en strategi för geografisk information, ett styrande och stödjande dokument för geografisk information som omfattar kommunkoncernen. Strategin ska bland annat behandla riktlinjer för kvalitetsdeklaration, principer för insamling, lagring och tillhandahållande av den geografiska informationen samt vem som är ansvarig och vad det innebär. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram strategin för geografisk information i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen. En styrgrupp tillsätts samt en arbetsgrupp som består av representanter från kommunens GIS-nätverk under ledning av den strategiske GIS-samordnaren tillsätts. Arbetet med strategin beräknas ta ett år och ska vara klar i april Enkel tillgång till korrekt och aktuell geografisk information bidrar till en hållbar samhällsutveckling och en effektiv organisation. Rätt använd geografisk information kan effektivisera arbetsätt, vinna tid och leda till utveckling av nya arbetsmetoder. Det kan underlätta för en ekonomisk utveckling och bostadsbyggande. Välutvecklad geografisk information kan också bidra till en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi. Arbetet med att ta fram strategin kommer att rymmas inom befintlig budget. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Utdrag till: Kommunledningskontoret, för åtgärd Stadsbyggnadsförvaltningen, för åtgärd

16 16(55) KSKF/2014: Föravtal om marktilldelning inom fastigheterna Eskilshem 4:7 och 4:8 Beslut Föravtal om marktilldelning inom fastigheterna Eskilshem 4:7 och 4:8 godkänns. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 19 februari Av skrivelsen framgår att byggande av nya bostäder är strategiskt viktigt i Eskilstuna. Under 2013 har arbetet med att planera och bygga nya bostäder intensifierats. Under 2013 har en dialog förts med ett antal intressenter som visat intresse av att bygga bostäder i Eskilstuna. Nya områden har pekats ut i översiktplanen för att skapa förutsättningar för ökat bostadsbyggande. Översiktsplanen pekar bland annat ut fastigheterna Eskilshem 4:7 och 4:8 vid Slottskolan i Eskilstuna, som ett område som ska prövas för bostadsbebyggelse. Området utgörs av outnyttjad mark samt en mindre parkeringsyta. Förutsättningarna för att detaljplanelägga området med bostäder behöver studeras ur olika aspekter. Kommunledningskontoret har därför tagit fram ett förslag till föravtal om marktilldelning för fastigheterna Eskilshem 4:7 och 4:8 med två intressenter. Avtalet gäller under ett år och ger kommunen och intressenterna möjlighet att tillsammans se om området kan bebyggas i enlighet med vad parterna anser lämpligt. Intressenterna är två lokala aktörer, Stadskoncept i Mälardalen AB och Klara Fastigheter, med erfarenhet av fastighetsutveckling, byggande och ägande. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslag till föravtal om marktilldelning inom fastigheterna Eskilshem 4:7 och 4:8. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Utdrag till: Kommunledningskontoret, för åtgärd

17 17(55) KSKF/2012: Regler för partistöd mandatperioden Beslut Förslag till kommunfullmäktige Reglerna om partistöd antas att gälla från och med den 15 oktober 2014 och gäller till och med mandatperiodens utgång Reservation Jari Puustinen (M), Nils Brown (M), Monica Wikberg (M), Annelie Klavins Nyström (M), Ulf Ståhl (M) samt Niklas Frykman (FP) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 3 februari Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2010, 215, om regler för partistöd för innevarande mandatperiod. I kommunallagen (1991:900) finns bestämmelser om partistöd i 2 kapitlet Genom kommunallagens bestämmelser om partistöd ge kommuner och landsting befogenhet att lämna partistöd. Lagtexten anger vissa begräsningar i den befogenheten, såsom att stöd endast får lämnas till politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige och att fördelningen av stödet inte får otillbörligt gynna eller missgynna något parti. Se mer nedan om ändring av bestämmelserna i kommunallagen om partistöd. Frågan om det kommunala partistödets utformning har varit föremål för diskussion på nationell nivå, se till exempel riksdagsrapport Utvärdering av det kommunala partistödet (rapport 2007/08:RFR23). I betänkandet från kommittén för förstärkning av den kommunala demokratins funktionssätt - Vital demokrati (SOU 2012:30) föreslogs omfattande förändringar/kompletteringar av bestämmelser om partistöd i kommunallagen. Riksdagen beslutade den 27 november 2013 om att anta förslaget till ändringar/- kompletteringar av kommunallagens bestämmelser (proposition 2013/14:5). De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 februari 2014 (SFS 2013:1053). Enligt

18 18(55) övergångsbestämmelserna ska äldre bestämmelser fortsätta att gälla för partistöd som avser tid före den 15 oktober Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till regler för partistöd att gälla från och med den 15 oktober 2014 och till och med mandatperiodens utgång Förslaget har sin grund i kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2006, 5, om partistöd för mandatperioden enligt delrapport tre från demokratiberedningen samt kommunfullmäktiges beslut den 28 oktober 2010, 215, om partistöd. Därefter har kommunledningskontoret beaktat och inarbetat bestämmelserna som riksdagen antog den 27 november i förslaget till regler för partistöd. Vad gäller redovisningen av partistödet för perioden 15 oktober 2014 till och med den 31 december 2014 ska partierna senast den 30 juni 2015 inge redovisning samt granskningsrapport till kommunfullmäktige. För ytterligare information hänvisas de politiska partierna till SOU 2012:30 samt proposition 2013/14:5. Genom riksdagens beslut om ändrade regler om partistöd samt kommunfullmäktiges antagande av regler för partistöd för den kommande mandatperioden finns ett tydligt regelverk som ska garantera en korrekt hantering av partstöden i Eskilstuna kommun. Kostnaderna för partstödet finansieras inom kommunstyrelsens budgetram. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Niklas Frykman (FP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Niklas Frykman (FP) yrkar vidare på följande tillägg, en ny beslutspunkt: 2. En del av partistödet ska betalas ut i form av utbildningspengar. Kommunstyrelsen får i uppdrag att snarast komplettera beslutet för att uppnå detta. Jari Puustinen (M), Annelie Klavins Nyström (M) samt Ulf Ståhl (M) instämmer i Niklas Frykmans (FP) yrkanden. Magnus Johansson (MP) yrkar, med instämmande från Joel Hamberg (V), bifall till kommunledningskontorets förslag och vidare avslag på Niklas Frykmans (FP) tilläggsyrkande.

19 19(55) Jimmy Jansson (S) yrkar avslag på Niklas Frykmans (FP) tilläggsyrkande. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag. Niklas Frykmans (FP) med fleras yrkande om bifall till tilläggsyrkandet. Magnus Johanssons (MP) med fleras yrkande om avslag på Niklas Frykmans (FP) tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller kommunledningskontorets förslag. Ordförande föreslår därefter en propositionsordning som innebär att bifall mot avslag ställs på tilläggsyrkandet. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Magnus Johanssons (MP) med fleras förslag, innebärande avslag på tilläggsyrkandet.

20 20(55) KSKF/2014: Nytt ersättningsreglemente för förtroendevalda i Eskilstuna kommunkoncern mandatperioden Beslut Förslag till kommunfullmäktige Ersättningsreglementet antas att gälla från och med den 1 januari 2015 och gäller till och med mandatperiodens utgång Nuvarande ersättningsreglemente upphör att gälla den 31 december Reservation Niklas Frykman (FP) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A). Kim Fredriksson (SD) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga B). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 5 mars Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsen beslutade den 16 februari 2011 samt den 26 mars 2013 att föreslå ändringar i nuvarande reglemente. Revideringen skulle säkra hanteringen av arvoden, ersättningar och minimera problemet med olika tolkningar av lydelser och konsekvenser. Arvodeskommittén har givits i uppdrag att framlägga förslag till förändringar i nuvarande reglemente och har arbetat utifrån direktiv att klargöra begrepp som definierar olika politiska uppdrag, innebörden av hel- och deltidsuppdrag och genomförandet av en översyn som definierar den procentuella fördelningen av uppdrag inom de fyra angivna ersättningsnivåerna. I arbetet har arvodeskommittén använt experter och sakkunniga från revisionsföretaget KPMG och från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Kommunledningskontoret har också deltagit i processen.

21 21(55) Då kommunledningskontoret fortlöpande informerats om arbetet har kommunledningskontoret i detta läge inga ytterligare synpunkter i ärendet. Förslaget från arvodeskommittén, som leds av Jan Jarlbäck (S) har inlämnats till kommunledningskontoret i januari Det nya reglementet föreslås gälla från januari Ett fungerande ersättningsreglemente säkrar arbetsvillkoren för kommunens förtroendevalda och säkerställer att förtroendevalda på olika politiska beslutsnivåer i kommunkoncernen kan fullgöra uppdrag enligt reglementen och politiska beslut. Yrkanden Joel Hamberg (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Därefter yrkar Joel Hamberg (V) ändring i sista meningen i 9. Om målområde, paginerad sida 11:4, som ersätts med följande: Vad gäller Valnämnden och Arvodeskommittén utgår endast månadsarvode för kalendermånad då nämnden eller motsvarande sammanträtt. Magnus Johansson (MP) instämmer i Joel Hambergs (V) ändringsyrkande. Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Därefter yrkar Kim Fredriksson (SD) att andra stycket i 7. Om gruppledare, paginerad sida 11:3, stryks: Som bas gäller att oavsett antal mandat utgår minst alltid 30 procent av basarvodet för tillsättande av gruppledare. Niklas Frykman (FP) yrkar avslag på Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkande. Niklas Frykman (FP) yrkar vidare bifall till kommunledningskontorets förslag samt bifall till Joel Hambergs (V) ändringsyrkande. Slutligen yrkar Niklas Frykman (FP) ändring i andra stycket i 7. Om gruppledare, paginerad sida 11:3, som ersätts med följande: Som bas gäller att oavsett antal mandat utgår minst alltid 40 procent av basarvodet för tillsättande av gruppledare. Jari Puustinen (M) samt Nils Brown (M) instämmer i Niklas Frykmans (FP) yrkanden. Jimmy Jansson (S) yrkar avslag på Niklas Frykmans (FP) ändringsyrkande.

22 22(55) Mikael Edlund (S) yrkar på redaktionella ändringar i 16, paginerad sida 11:6, ordet funktionshinder ersätts med funktionsnedsättning. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: Joel Hambergs (V) med fleras yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag med ändringar i 9. Kim Fredrikssons (SD) yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag med ändringar i 7. Niklas Frykmans (FP) med fleras yrkande om avslag på Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkande. Niklas Frykmans (FP) med fleras yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag med ändringer i 7. Jimmy Janssons (S) yrkande om avslag på Niklas Frykmans (FP) ändringsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsens bifaller kommunledningskontorets förslag i de delar där det saknas avvikande förslag. Därefter finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller Joel Hambergs (V) med fleras förslag om ändring i 9. Ordföranden föreslår därefter en propositionsordning som innebär att Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkande i 7 ställs mot Niklas Frykmans (FP) med fleras avslagsyrkande. Sedan föreslår ordföranden att Niklas Frykmans (FP) ändringsyrkande i 7 ställs mot Jimmy Janssons (S) avslagsyrkande. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkande i 7. Slutligen finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att avslå Niklas Frykmans (FP) ändringsyrkande i 7.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-19

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-19 1(6) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:05-15.10 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S), ersätter Mona Kanaan

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets

Läs mer

242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439)

242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(3) 242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Från och med den 1 januari

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:587 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68)

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Kommunstyrelsen 2015-09-08 1(4) 191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63)

165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63)

Läs mer

20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396)

20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396) 2016-01-26 1(4) 20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget avslås. Reservation Niklas Frykman

Läs mer

163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604)

163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408)

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-05-05 Sida 1(2) 103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

279 Svar på motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag (KSKF/2015:272)

279 Svar på motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag (KSKF/2015:272) Kommunstyrelsen 2015-11-24 1(3) 279 Svar på motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag (KSKF/2015:272) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer Kim

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Ärendeberedning 15 november

Ärendeberedning 15 november Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-04 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Beredning Rinmansalen, stadshuset Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning:

Läs mer

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279)

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Kommunstyrelsen 2015-11-10 1(2) 243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer

Läs mer

193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241)

193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-10-11 Sida 1(4) 193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation Seppo

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

8 Reviderad struktur för styrande och stödjande dokument i Eskilstuna kommun (KSKF/2016:593)

8 Reviderad struktur för styrande och stödjande dokument i Eskilstuna kommun (KSKF/2016:593) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-01-24 Sida 1(3) 8 Reviderad struktur för styrande och stödjande dokument i Eskilstuna kommun (KSKF/2016:593) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

71 Svar på motion om att dela in bygglovsärenden i privata och företagsärenden (KSKF/2015:544)

71 Svar på motion om att dela in bygglovsärenden i privata och företagsärenden (KSKF/2015:544) Kommunstyrelsen 2016-04-12 1(3) 71 Svar på motion om att dela in bygglovsärenden i privata och företagsärenden (KSKF/2015:544) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås Reservation Niklas Frykman

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

211 Förslag att erbjuda arbetsskor till personal inom vård och omsorg samt förskola (KSKF/2016:529)

211 Förslag att erbjuda arbetsskor till personal inom vård och omsorg samt förskola (KSKF/2016:529) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(4) 211 Förslag att erbjuda arbetsskor till personal inom vård och omsorg samt förskola (KSKF/2016:529) Beslut Förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

190 Svar på motion - Kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden (KSKF/2016:119)

190 Svar på motion - Kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden (KSKF/2016:119) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-10-11 Sida 1(3) 190 Svar på motion - Kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden (KSKF/2016:119) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Beslut. Förslag till kommunfullmäktige

Beslut. Förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(1) 170 Svar på medborgarförslag - Inför bättre snöröjning och halkbekämpning även på de gång- och cykelbanor som inte tillhör de prioriterade

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-03-18. ... Marie Svensson... Elin Blomberg

Sammanträdesdatum 2015-03-18. ... Marie Svensson... Elin Blomberg 1(15) Plats och tid Nämndrummet, våningsplan 5 i Värjan klockan 08.00 15.10 Ajournering för kaffe klockan 09.40 10.05 Ajournering för paus klockan 10.55 11.05 Ajournering för lunch klockan 11.35 13.00

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2014-11-25

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2014-11-25 1(69) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 ande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund

Läs mer

121 Politisk organisation inför ny mandatperiod samt översyn av ersättningsreglementet för förtroendevalda (KSKF/2016:353)

121 Politisk organisation inför ny mandatperiod samt översyn av ersättningsreglementet för förtroendevalda (KSKF/2016:353) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-05-31 Sida 1(6) 121 Politisk organisation inför ny mandatperiod samt översyn av ersättningsreglementet för förtroendevalda (KSKF/2016:353) Beslut

Läs mer

20 Svar på motion - Återinför direkttåg från Eskilstuna till Stockholm (KSKF/2016:577)

20 Svar på motion - Återinför direkttåg från Eskilstuna till Stockholm (KSKF/2016:577) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-01-24 Sida 1(2) 20 Svar på motion - Återinför direkttåg från Eskilstuna till Stockholm (KSKF/2016:577) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152)

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad.

Läs mer

48 Svar på motion - Underlätta rekrytering genom kombitjänster (KSKF/2016:222)

48 Svar på motion - Underlätta rekrytering genom kombitjänster (KSKF/2016:222) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-03-07 Sida 1(3) 48 Svar på motion - Underlätta rekrytering genom kombitjänster (KSKF/2016:222) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen bifalles.

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-14

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-14 1(12) Plats och tid MunktellArenan, rum Rossvik klockan 15:00-16:30 ande Ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Mona Kanaan (S), ordförande Alexandra Karjel (MP) Anette Stavehaug (V) Göran

Läs mer

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA 2012-03-14. Sammanträdesdatum OBS! Onsdagen den 21 mars, 2012 klockan 08.30 heldag

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA 2012-03-14. Sammanträdesdatum OBS! Onsdagen den 21 mars, 2012 klockan 08.30 heldag 1 KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA 2012-03-14 Sammanträde med Enligt uppdrag Vuxennämnden Ordföranden Sammanträdesdatum OBS! Onsdagen den 21 mars, 2012 klockan 08.30 heldag Plats OBS! MunktellArenan, lokal

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Läs mer

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171)

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(3) 226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Beslut Förslag till Kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M) ordf Gunnar Bengtsson (S) 1:e v ordf Fredrik Jönsson (C) 2:e vice ordf Bedrija

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut.

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut. Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2014-01-14 Ankom Stockholms läns landsting 2014-01- 21 Dnr., 0 i' ' : Sida 1(2) 24 Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Demokratiberedningen (extra sammanträde)

Demokratiberedningen (extra sammanträde) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 3 juni 2016 KS-2016/1349 1 (9) Nämnd Offentligt sammanträde Demokratiberedningen (extra sammanträde) Nej Sammanträdesdag 3 juni 2016 Tid och plats Klockan 15:00-16:20, ajournering

Läs mer

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.2-201/2017 Sida 1 (6) 2017-05-02 Handläggare Eva-Lotta Elmér Telefon: +46 08-508 251 87 Till Socialnämnden 2017-05-16 Nya riktlinjer

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt ~ ' ÖREBRO Protokoll Ks 27/2017 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-03-14 Klockan: 09:00-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Per-Åke Sörman

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN 2014-12-16 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171)

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Kommunstyrelsen 2016-11-08 1(3) 226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Beslut Förslag till Kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation Ingrid Sermeno Escobar (-) reserverar

Läs mer

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsen 175-198 Tid: 2016-12-20, kl 13:00-16:15 Plats: Regionens Hus, sal A 184 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

Läs mer

2013-12-09. Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00

2013-12-09. Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00 Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-12-09 1 (6) Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00 Plats Beredning Rinmansalen Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen

Läs mer

161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118)

161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547)

241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(3) 241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Partistöd betalas ut för första halvåret

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Särskilt yttrande. Ärendebeskrivning 1(2)

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Särskilt yttrande. Ärendebeskrivning 1(2) Kommunstyrelsen 2015-09-08 1(2) 192 Svar på medborgarförslag - Se till att Eskilstuna kommuns upphandlingskrav lever upp till den svenska djurskyddsslagstiftningen bl a genom att säkerställa att mejeriprodukter

Läs mer

266 Förtydligande av beslut om pensionsförsäkring för uppdrag i kommunala bolag (KSKF/2015:393)

266 Förtydligande av beslut om pensionsförsäkring för uppdrag i kommunala bolag (KSKF/2015:393) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-11-24 Sida 1(2) 266 Förtydligande av beslut om pensionsförsäkring för uppdrag i kommunala bolag (KSKF/2015:393) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Likvidering av Torshälla 700 AB

Likvidering av Torshälla 700 AB Kommunstyrelsen 2015-09-03 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2015:275 Ann-Sofi Salomon 016-710 50 26 1 (2) Kommunstyrelsen Likvidering av Torshälla 700 AB Förslag till beslut Förslag till

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2015-10-14 Riktlinjer för styrdokument Kommunstyrelsen 2015-10-14 1 (4) Riktlinjer för styrdokument Inledning Styrdokument

Läs mer

Reviderad struktur för styrande och stödjande dokument i Eskilstuna kommun

Reviderad struktur för styrande och stödjande dokument i Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Ledningsstaben Birgitta Berg, 016-710 18 33 2016-12-06 KSKF/2016:593 1 (3) Kommunstyrelsen Reviderad struktur för styrande och stödjande dokument i Eskilstuna kommun

Läs mer

Svar på motion om att införa ett mobilt sportotek

Svar på motion om att införa ett mobilt sportotek Kommunstyrelsen 2016-07-07 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:604 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion om att införa ett mobilt sportotek Förslag till beslut

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-03-11 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Susanne Forss-Gustafsson Telefon: 08-508

Läs mer

Svar på motion om obligatoriskt skolval

Svar på motion om obligatoriskt skolval Kommunstyrelsen 2016-12-22 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:385 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om obligatoriskt skolval Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan Kommunstyrelsen 2014-01-27 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2014:65 Ann-Sofi Salomon, 5026 Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan Definition och syfte 1 Definition internkontroll

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Samverkansnämnden LYST

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Samverkansnämnden LYST 1(13) Plats och tid Lycksele 13-15 ande Ledamöter Lilly Bäcklund (S), ordförande Tomas Mörtsell (C), vice ordförande Karin Malmfjord (S) Christer Rönnlund (M) Egon Persson (Åkl) Tommy Danielsson (S) ersättare

Läs mer

251 Ansvar för kommunens flyktingmottagande (KSKF/2016:585)

251 Ansvar för kommunens flyktingmottagande (KSKF/2016:585) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(4) 251 Ansvar för kommunens flyktingmottagande (KSKF/2016:585) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktiges beslut 2012-05-24

Läs mer

19 Svar på medborgarförslag - Hjälp utländska tiggare att åka tillbaka hem och bistå dem därefter ekonomiskt i deras hemländer (KSKF/2015:391)

19 Svar på medborgarförslag - Hjälp utländska tiggare att åka tillbaka hem och bistå dem därefter ekonomiskt i deras hemländer (KSKF/2015:391) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-01-26 Sida 1(3) 19 Svar på medborgarförslag - Hjälp utländska tiggare att åka tillbaka hem och bistå dem därefter ekonomiskt i deras hemländer (KSKF/2015:391)

Läs mer

Nytt it-program för Stockholms stad

Nytt it-program för Stockholms stad ÄLDREFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATION TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0401-308/2012 SID 1 (7) 2012-11-19 Handläggare: Carl Smitterberg Telefon: 08-508 36 221 Till Äldrenämnden Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr:

Läs mer

218 Godkännande av fastighetsförsäljning Muraren 2, Smärglaren 2, 3 och 4 samt Eskilstuna Tunafors 1:21 och 1:22 (KSKF/2017:443)

218 Godkännande av fastighetsförsäljning Muraren 2, Smärglaren 2, 3 och 4 samt Eskilstuna Tunafors 1:21 och 1:22 (KSKF/2017:443) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-07 Sida 1(3) 218 Godkännande av fastighetsförsäljning Muraren 2, Smärglaren 2, 3 och 4 samt Eskilstuna Tunafors 1:21 och 1:22 (KSKF/2017:443)

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet

Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet Kultur och fritidsnämnden 2016-05-25 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:109 Sara Nordlund 016 710 7032 Kultur och fritidsnämnden Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

157 Yttrande över utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

157 Yttrande över utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10) PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-05-23 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/161 157 Yttrande över utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1(3)

Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1(3) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(3) 224 Godkännande av överlåtelser av näringslivsfastigheter från Eskilstuna kommunfastigheter AB till Eskilstuna Logistik och Etablering

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Stadshuset, kl 13.15 16.10 ande Ersättare Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Lola Frödeberg (VF) Marie Johansson (KD) Nils-Erik Johansson (S) Magnus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer