Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11"

Transkript

1 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S) Marie Svensson (S) Magnus Johansson (MP) Ingrid Sermeno Escobar (MP) Joel Hamberg (V) Jari Puustinen (M) Nils Brown (M) Monica Wikberg (M) Niklas Frykman (FP) Annelie Klavins Nyström (M) ersätter Arne Jonsson (C) Ulf Ståhl (M) ersätter Lotta Jonsson (KD) Kim Fredriksson (SD) Ann-Sofie Wågström (S) Lars Andersson (S) Maria Forsberg (V) Sarita Hotti (S) Justeringens plats och tid Måndagen den 17 mars 2014 Paragrafer Underskrifter... Sekreterare Malai Bierfeldt Ordförande Justerande... Jimmy Jansson... Sarita Hotti (S) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli, stadshuset Underskrift...

2 2(55) Magnus Arreflod (MP) Maria Buco (FP) Övriga närvarande Tryggve Lundh, utvecklingsdirektör Ingrid Sköldmo, förvaltningschef Tommy Malm, ekonomidirektör Gudrun Nyqvist, koordinator Malai Bierfeldt, kommunsekreterare Marie Johansson Saati, kommunsekreterare

3 3(55) KSKF/2014:1 65 Val till kommunala uppdrag 2014 Beslut Till nedanstående uppdrag väljs: Samkultur Sörmland, till och med den 31 oktober 2014 Ersättare Robert Lindberg (MP) efter Alexandra Karjel (MP) Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 11 mars 2014 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att Alexandra Karjel (MP) har i skrivelse daterad den 1 oktober 2013 avsagt sig uppdraget som ersättare i Samkultur Sörmland att gälla från och med den 1 oktober Utdrag till: De entledigade, för kännedom De valda, för kännedom Berörda organ, för kännedom Löneservice, för åtgärd Förtroendemannaregistret, för åtgärd Lex support, för åtgärd

4 4(55) KSKF/2014:75 66 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2013 Beslut 1. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2013 godkänns. 2. Kommunledningskontorets och konsult och uppdrags slutrapporter för interkontroll för 2013 godkänns. 3. Kommunledningskontorets och konsult och uppdrags interkontrollplaner för 2014 godkänns. 4. Begäran om användande av eget kapital 2014 med 2,4 miljoner kronor, fördelning i bilaga 3 tillhörande ärendet, godkänns. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret samt konsult och uppdrag har den 13 februari 2014 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunledningskontoret och konsult och uppdrag har sammanställt kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för I verksamhetsberättelsen redovisas viktiga händelser under året, nyckeltal samt utfall av kommunstyrelsens löpande driftverksamhet. Kommunstyrelsens ansvarsområde Kommunstyrelsens uppgift är att leda, utveckla och samordna kommunens angelägenheter. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över nämnders och bolags verksamheter inom kommunkoncernen. Kommunstyrelsen ansvarar för den ekonomiska förvaltningen, beredningen och yttranden i ärenden till fullmäktige, verkställighet av kommunfullmäktiges beslut, samt övriga uppdrag från kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar även för näringslivsfrågor, mark och exploateringsfrågor, samt bedriver utbildningsinspektion. Servicefunktioner för allmänheten och för övriga nämnder bedrivs i särskild serviceförvaltning.

5 5(55) Administration och verkställighet Under kommunstyrelsens politiska ledning har ansvaret för verkställighet organiserats i två separata delar. Kommunledningskontoret - med inriktning på ledning, utveckling och uppföljning, samt konsult och uppdrag serviceförvaltningen. Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret har i uppdrag att stödja kommunstyrelsen i arbetet med att utveckla Eskilstuna som ort, samt att leda och samordna kommunens angelägenheter. Näringslivs- och tillväxtfrågor, samt mark- och exploateringsfrågor finns här, liksom ansvaret för ägarfrågor gentemot kommunens bolagskoncern. Här finns också ansvar för kommunens gemensamma IT-utveckling samt utbildningsinspektion. Koncernövergripande ansvar för information och kommunikation, miljöpolitik, personalpolitik, kvalitetsutveckling, ekonomistyrning, fastighetsfrågor, omvärldsanalys, statistik, och internationella frågor ligger också på kommunledningskontoret. Konsult och uppdrag Konsult och uppdrag är kommunens serviceförvaltning. Förvaltningens uppdrag är att skapa värde för verksamheterna i Eskilstuna kommunkoncern genom att erbjuda effektiva och tydliga tjänster till sina kunder. Verksamheten ska svara för: specialiststöd och service till förvaltningar och bolag koncerngemensam drift, förvaltning och utveckling inom egen verksamhet Målet är att förvaltningen ska uppfattas som en kompetent, modern och affärsmässig partner. Konsult och uppdrag är organiserad med en förvaltningsledning och administration samt fyra verksamhetsområden, ekonomi, kommunikation, IT och HR-utveckling. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Utdrag till: Kommunledningskontoret, för åtgärd Konsult- och uppdrag, för åtgärd

6 6(55) KSKF/2013: Godkännande av ombildning av bolaget Eskilstuna 350 AB till Torshälla 700 AB Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Eskilstuna 350 AB godkänns byta firmanamn till Torshälla 700 AB. 2. Ny bolagsordningen för Torshälla 700 AB enligt bilaga 1, tillhörande ärendet, godkänns. 3. Styrelseledamöter för Eskilstuna 350 AB entledigas och rätten för personer att teckna firma för Eskilstuna 350 AB upphör att gälla från och med den 30 april Bolagsfunktionärer i Torshälla 700 AB utses enligt bilaga 2, tillhörande ärendet, att gälla från och med den 30 april Torshälla stads nämnd övertar den ekonomiska- och administrativa redovisningen för bolagets räkning. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12 februari Av skrivelsen framgår att Torshälla stad fyller 700 år 2017 och planeringen av firandet har inletts. För att organisera och hantera finansieringen föreslås Eskilstuna 350 AB ombildas till Torshälla 700 AB inför Torshällas kommande jubileum. Torshälla stads nämnd övertar det ekonomiska- och administrativa ansvaret från kommunledningskontoret efter kommunfullmäktiges beslut. Torshälla stads nämnd har behandlat ärendet den 10 december 2013, 87, och beslutat att godkänna ombildandet av Eskilstuna 350 AB till Torshälla 700 AB. Med detta förstås att nämnden hemställer att bolaget byter firmanamn och att nämnden övertar det ekonomiska och administrativa ansvaret för bolaget. Den utsedda jubileumskommittén ska vara styrgrupp för jubileumsfirandet och säkerställa en bredd i programutbud och aktiviteter för att tilltala och inkludera

7 7(55) flera målgrupper och aktörer, inom kommunen samt externa, och spänna över historia, nutid och framtid. Jubileumskommittén kommer att bestå av representanter från Torshälla stads nämnd och förvaltning. Firandet ska planeras och genomföras tillsammans med Torshällabor, föreningar och andra aktörer samt offentliga verksamheter. Kopplingar finns till ortsutvecklingsarbetet genom Målbild 2017 som beskriver hur Torshälla ska vara Aktiekapitalet på kronor och samtliga aktier kvarstår i bolaget. I beslut om kompletterande årsplan 2013 ( 219 KSKF/2012:303, KSKF/2012:183) avsattes 2 miljoner kronor av 2012 års resultat för Torshällas 700 års jubileum. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar, med instämmande från Joel Hamberg (V) samt Magnus Johansson (MP), bifall till kommunledningskontorets förslag med en justering under rubriken styrelseledamöter Torshälla 700 AB, paginerad sida 4:5; Nina Widell (M) byts ut mot Madeléne Tannarp (M).

8 8(55) KSKF/2014: Deltagande i Nordiskt forum New Action on Women s Rights Beslut Finansiering av deltagande i Nordiskt Forum, kronor, betalas ut till kommunledningskontoret från kommunstyrelsens allmänna anslag Reservation Kim Fredriksson (SD) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 14 februari Av skrivelsen framgår att styrgruppen för Hållbar jämställdhetsintegrering bedömde hösten 2013 att Eskilstuna kommun borde delta i Nordiskt Forum i Malmö juni Vid forumet ska Eskilstuna kommuns arbete med jämställdhet/integrering presenteras. Detta är det enskilt största evenemang i Norden som anordnats inom området jämställdhet inom överskådlig tid. Eskilstuna kommun arrangerar ett seminarium samt har en monter. Programmet har tolv teman där ett tema är jämställdhetsintegrering och jämställda verksamheter. Styrgruppen för Hållbar jämställdhet bedömde under hösten 2013 att det var av intresse för Eskilstuna kommun att delta i arrangemanget och ansvarig tjänsteman fick i uppdrag att köpa ett paket där såväl en mässmonter som ett seminarium ingår. Kostnaderna för denna del belastade projektmedlen som erhållits från Sveriges kommuner och landsting (SKL). De svenska arrangörerna har i kontakter med kommunen uttryckt önskemål om att Eskilstuna skulle delta och dela med sig av sina erfarenheter. För att möjliggöra deltagande från styrgrupp, jämställdhetsutskott, centralt placerade tjänstemän och brukare behövs ekonomiska medel för boende och resekostnader. Dessutom krävs en del medel för köp av tjänster från konsult och uppdrag.

9 9(55) Finansiering avseende Nordiskt Forum 2014, kronor, tas ur kommunstyrelsens allmänna anslag för Deltagande i Nordiskt forum ökar kompetensen hos deltagarna samt bidrar därmed också till att försöka nå målet om att bli en av Sveriges mest jämställda kommuner. Synligheten på Nordiskt forum bidrar också till att marknadsföra Eskilstuna kommun både som ort och som koncern/arbetsgivare. Yrkanden Jimmy Jansson (S) Joel Hamberg (V) samt Ingerid Sermeno-Escobar (MP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag i sin helhet. Kim Fredriksson (SD) yrkar att finansiering av deltagande i Nordiskt Forum skärs ner till kronor. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag i sin helhet. Kim Fredrikssons (SD) yrkande om att finansiering av deltagande i Nordiskt Forum skärs ner till kronor. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall till kommunledningskontorets förslag i sin helhet. Utdrag till: Kommunledningskontoret, för åtgärd

10 10(55) KSKF/2014:89 69 Ansökan om medlemskap i föreningen Klimatkommunerna Beslut Ansöka om medlemskap i Klimatkommunerna godkänns. Reservation Kim Fredriksson (SD) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 11 mars Av skrivelsen framgår att Eskilstuna kommun ansöker om att bli medlem i Klimatkommunerna, en förening med cirka 30 kommuner och landsting som medlemmar, som har höga ambitioner inom klimatområdet. Genom att bli medlem i Klimatkommunerna får Eskilstuna möjlighet att samarbeta och utbyta erfarenheter med andra organisationer som arbetar aktivt för att minska utsläppen av växthusgaser. Det kan bidra till att öka takten i kommunens eget arbete och driva projekt som drar nytta av andras erfarenheter. Klimatkommunerna är en förening för kommuner, landsting och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. Klimatkommunerna startade som ett nätverk 1 januari 2003 och blev 2008 en förening. Föreningen har idag 30 medlemmar vilka alla har höga ambitioner inom klimatområdet och arbetar aktivt för att minska sin klimatpåverkan. För att accepteras som medlem i Klimatkommunerna måste kommunen ha politiska beslut som innebär att kommunen: kontinuerligt inventerar utsläpp av växthusgaser har satt upp mål för utsläpp av växthusgaser har en handlingsplan och genomför åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser åtar sig att kontinuerligt informera om sitt klimatarbete till nätverket Ett medlemskap i Klimatkommunerna kostar kronor plus 0,20 kronor/ invånare för kommuner med färre invånare än Det innebär för Eskilstunas

11 11(55) del cirka kronor per år. Dessa medel ryms inom tilläggsanslaget för ekologisk utveckling. Samverkan med andra kommuner kan ge tillgång till expertis som inte finns inom kommunen idag och genom att satsa på samarbeten och gemensamma projekt kan de medel som avsätts för klimatarbete användas effektivare. Yrkanden Jimmy Jansson (S), Joel Hamberg (V) samt Magnus Johansson (MP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Kim Fredriksson (SD) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag. Kim Fredrikssons (SD) yrkande om avslag på kommunledningskontorets förslag. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall till kommunledningskontorets förslag. Utdrag till: Kommunledningskontoret, för åtgärd

12 12(55) KSKF/2014: Uppdrag att ta fram en grönplan för Eskilstuna kommun Beslut 1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en kommuntäckande Grönplan för Eskilstuna kommun. Arbetet ska ske i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen. 2. Planen ska fördjupa översiktsplanens intentioner när det gäller natur, grönstruktur, kulturlandskap och friluftsliv och ersätta nuvarande Naturvårdsplan och Grönstrukturplan. 3. Planen ska bidra till att en höjd ambitionsnivå både inom naturvårdens område och inom grönstrukturområdet sätts i Eskilstuna kommun. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 20 februari Av skrivelsen framgår att en ny grönplan utarbetas som innebär en hopslagning och revidering av naturvårdsplanen och grönstrukturplanen som antogs Grönplanen innebär att de gröna målen i den nyligen antagna översiktsplanen utvecklas och preciseras. Landskapsperspektivet förstärks, de kulturella och estetiska aspekterna på grönska integreras med biologisk mångfald och rekreationsaspekter. Dokumentet ska innehålla en gemensam analys av de gröna planerings-, naturvårds och skötselfrågorna, medan handlingsprogrammet kan vara indelat i naturvård, grönstrukturplanering och eventuellt andra delar. Arbetet inleds första kvartalet 2014 och planeras leda fram till ett remissförslag före utgången av En budget för ytterligare utredningar, uppdatering av äldre faktaunderlag, workshop, tryckning med mera ska finnas under den tid arbetet pågår. Kostnaderna för detta ska delas mellan kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen och belastas dels kommunledningskontorets naturvårdsbudget och dels tas inom stadsbyggnadsförvaltningens ram. Ambitionsnivån inom naturvårdsområdet har höjts i Eskilstuna kommun, en särskild naturvårdsbudget har avsatts och en tydlig organsation för samordning av naturvårdsfrågor har sjösatts. Målsättningarna för arbetet behöver tydliggöras och

13 13(55) arbetet med att uppdatera naturvårdsplanen har påbörjats. Genom att slå samman arbetet med såväl naturvårdsplan och grönstrukturplan kan ambitionsnivån höjas inom bägge dessa områden En aktuell och långsiktig Grönplan får en viktig funktion som styrdokument för åtgärder inom såväl naturvård, fysisk planering som gestaltning av den gröna miljön. Planen ska kunna vara vägledande vid prioritering av behövliga åtgärder på det ekologiska området. Planen ska leda till att kommunens hela arbete med gröna frågor samordnas och blir effektivare. Yrkanden Jimmy Jansson (S), Joel Hamberg (V) samt Magnus Johansson (MP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Utdrag till: Kommunledningskontoret, för åtgärd Stadsbyggnadsförvaltningen, för åtgärd

14 14(55) KSKF/2014: Uppdrag att ta fram riktlinjer för geografisk information i Eskilstuna kommun Beslut Kommunledningskontoret ges i uppdrag att i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen ta fram en strategi för geografisk information i Eskilstuna kommun i enlighet med den nationella geodatastrategin och EU direktivet INSPIRE. Uppdraget finansieras inom budget. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10 februari Av skrivelsen framgår bland annat att allt beslutsfattande bygger på att information finns tillgänglig vid rätt tidpunkt. Geografiska informationssystem, GIS, är system som stödjer beslutsfattande genom att underlätta sammanställning och analys av stora mänger information. Cirka 80 procent av all information som hanteras i en kommun har eller berör en plats, ett geografiskt läge. När den informationen används i ett geografiskt informationssystem benämns den geografisk information. Alla kommuner och många myndigheter i Sverige använder redan geografisk information i olika syften och det finns väldigt mycket geografisk information insamlat i hela samhället. Många gånger är det samma information fast i olika kombinationer (informationslager som läggs på varandra) och i olika syften. Det finns en stor samhällsvinst i att informationen blir transparent, systemoberoende, att registrera och uppdatera närmast källan och sprida kunskap om att informationen finns och dess kvalitet, till andra användare. Ett genomtänkt arbetssätt för geografisk information ska också bidra till att göra den kommunala verksamheten mer effektiv. Med utgångspunkt från EU-direktivet INSPIRE har en en nationell strategi tagits fram i Sverige för att skapa en infrastruktur för geografisk information mellan i första hand myndigheter och kommuner samt företag. Viktiga delar i samverkansavtalet är att informationsansvariga myndigheter erbjuder varandra sin

15 15(55) geografiska information för offentlig användning. År 2019 ska all information tillhandahållas som digitala tjänster och med en övergripande reglering av kostnader. Eskilstuna kommun har ingått medverkansavtal i nationell geodatasamverkan och målet är att införa motsvarande informationsutbyte inom kommunkoncernen och att aktivt medverka i den nationella infrastrukturen. Därför föreslås att Eskilstuna utvecklar en strategi för geografisk information, ett styrande och stödjande dokument för geografisk information som omfattar kommunkoncernen. Strategin ska bland annat behandla riktlinjer för kvalitetsdeklaration, principer för insamling, lagring och tillhandahållande av den geografiska informationen samt vem som är ansvarig och vad det innebär. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram strategin för geografisk information i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen. En styrgrupp tillsätts samt en arbetsgrupp som består av representanter från kommunens GIS-nätverk under ledning av den strategiske GIS-samordnaren tillsätts. Arbetet med strategin beräknas ta ett år och ska vara klar i april Enkel tillgång till korrekt och aktuell geografisk information bidrar till en hållbar samhällsutveckling och en effektiv organisation. Rätt använd geografisk information kan effektivisera arbetsätt, vinna tid och leda till utveckling av nya arbetsmetoder. Det kan underlätta för en ekonomisk utveckling och bostadsbyggande. Välutvecklad geografisk information kan också bidra till en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi. Arbetet med att ta fram strategin kommer att rymmas inom befintlig budget. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Utdrag till: Kommunledningskontoret, för åtgärd Stadsbyggnadsförvaltningen, för åtgärd

16 16(55) KSKF/2014: Föravtal om marktilldelning inom fastigheterna Eskilshem 4:7 och 4:8 Beslut Föravtal om marktilldelning inom fastigheterna Eskilshem 4:7 och 4:8 godkänns. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 19 februari Av skrivelsen framgår att byggande av nya bostäder är strategiskt viktigt i Eskilstuna. Under 2013 har arbetet med att planera och bygga nya bostäder intensifierats. Under 2013 har en dialog förts med ett antal intressenter som visat intresse av att bygga bostäder i Eskilstuna. Nya områden har pekats ut i översiktplanen för att skapa förutsättningar för ökat bostadsbyggande. Översiktsplanen pekar bland annat ut fastigheterna Eskilshem 4:7 och 4:8 vid Slottskolan i Eskilstuna, som ett område som ska prövas för bostadsbebyggelse. Området utgörs av outnyttjad mark samt en mindre parkeringsyta. Förutsättningarna för att detaljplanelägga området med bostäder behöver studeras ur olika aspekter. Kommunledningskontoret har därför tagit fram ett förslag till föravtal om marktilldelning för fastigheterna Eskilshem 4:7 och 4:8 med två intressenter. Avtalet gäller under ett år och ger kommunen och intressenterna möjlighet att tillsammans se om området kan bebyggas i enlighet med vad parterna anser lämpligt. Intressenterna är två lokala aktörer, Stadskoncept i Mälardalen AB och Klara Fastigheter, med erfarenhet av fastighetsutveckling, byggande och ägande. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslag till föravtal om marktilldelning inom fastigheterna Eskilshem 4:7 och 4:8. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Utdrag till: Kommunledningskontoret, för åtgärd

17 17(55) KSKF/2012: Regler för partistöd mandatperioden Beslut Förslag till kommunfullmäktige Reglerna om partistöd antas att gälla från och med den 15 oktober 2014 och gäller till och med mandatperiodens utgång Reservation Jari Puustinen (M), Nils Brown (M), Monica Wikberg (M), Annelie Klavins Nyström (M), Ulf Ståhl (M) samt Niklas Frykman (FP) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 3 februari Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2010, 215, om regler för partistöd för innevarande mandatperiod. I kommunallagen (1991:900) finns bestämmelser om partistöd i 2 kapitlet Genom kommunallagens bestämmelser om partistöd ge kommuner och landsting befogenhet att lämna partistöd. Lagtexten anger vissa begräsningar i den befogenheten, såsom att stöd endast får lämnas till politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige och att fördelningen av stödet inte får otillbörligt gynna eller missgynna något parti. Se mer nedan om ändring av bestämmelserna i kommunallagen om partistöd. Frågan om det kommunala partistödets utformning har varit föremål för diskussion på nationell nivå, se till exempel riksdagsrapport Utvärdering av det kommunala partistödet (rapport 2007/08:RFR23). I betänkandet från kommittén för förstärkning av den kommunala demokratins funktionssätt - Vital demokrati (SOU 2012:30) föreslogs omfattande förändringar/kompletteringar av bestämmelser om partistöd i kommunallagen. Riksdagen beslutade den 27 november 2013 om att anta förslaget till ändringar/- kompletteringar av kommunallagens bestämmelser (proposition 2013/14:5). De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 februari 2014 (SFS 2013:1053). Enligt

18 18(55) övergångsbestämmelserna ska äldre bestämmelser fortsätta att gälla för partistöd som avser tid före den 15 oktober Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till regler för partistöd att gälla från och med den 15 oktober 2014 och till och med mandatperiodens utgång Förslaget har sin grund i kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2006, 5, om partistöd för mandatperioden enligt delrapport tre från demokratiberedningen samt kommunfullmäktiges beslut den 28 oktober 2010, 215, om partistöd. Därefter har kommunledningskontoret beaktat och inarbetat bestämmelserna som riksdagen antog den 27 november i förslaget till regler för partistöd. Vad gäller redovisningen av partistödet för perioden 15 oktober 2014 till och med den 31 december 2014 ska partierna senast den 30 juni 2015 inge redovisning samt granskningsrapport till kommunfullmäktige. För ytterligare information hänvisas de politiska partierna till SOU 2012:30 samt proposition 2013/14:5. Genom riksdagens beslut om ändrade regler om partistöd samt kommunfullmäktiges antagande av regler för partistöd för den kommande mandatperioden finns ett tydligt regelverk som ska garantera en korrekt hantering av partstöden i Eskilstuna kommun. Kostnaderna för partstödet finansieras inom kommunstyrelsens budgetram. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Niklas Frykman (FP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Niklas Frykman (FP) yrkar vidare på följande tillägg, en ny beslutspunkt: 2. En del av partistödet ska betalas ut i form av utbildningspengar. Kommunstyrelsen får i uppdrag att snarast komplettera beslutet för att uppnå detta. Jari Puustinen (M), Annelie Klavins Nyström (M) samt Ulf Ståhl (M) instämmer i Niklas Frykmans (FP) yrkanden. Magnus Johansson (MP) yrkar, med instämmande från Joel Hamberg (V), bifall till kommunledningskontorets förslag och vidare avslag på Niklas Frykmans (FP) tilläggsyrkande.

19 19(55) Jimmy Jansson (S) yrkar avslag på Niklas Frykmans (FP) tilläggsyrkande. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag. Niklas Frykmans (FP) med fleras yrkande om bifall till tilläggsyrkandet. Magnus Johanssons (MP) med fleras yrkande om avslag på Niklas Frykmans (FP) tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller kommunledningskontorets förslag. Ordförande föreslår därefter en propositionsordning som innebär att bifall mot avslag ställs på tilläggsyrkandet. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Magnus Johanssons (MP) med fleras förslag, innebärande avslag på tilläggsyrkandet.

20 20(55) KSKF/2014: Nytt ersättningsreglemente för förtroendevalda i Eskilstuna kommunkoncern mandatperioden Beslut Förslag till kommunfullmäktige Ersättningsreglementet antas att gälla från och med den 1 januari 2015 och gäller till och med mandatperiodens utgång Nuvarande ersättningsreglemente upphör att gälla den 31 december Reservation Niklas Frykman (FP) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A). Kim Fredriksson (SD) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga B). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 5 mars Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsen beslutade den 16 februari 2011 samt den 26 mars 2013 att föreslå ändringar i nuvarande reglemente. Revideringen skulle säkra hanteringen av arvoden, ersättningar och minimera problemet med olika tolkningar av lydelser och konsekvenser. Arvodeskommittén har givits i uppdrag att framlägga förslag till förändringar i nuvarande reglemente och har arbetat utifrån direktiv att klargöra begrepp som definierar olika politiska uppdrag, innebörden av hel- och deltidsuppdrag och genomförandet av en översyn som definierar den procentuella fördelningen av uppdrag inom de fyra angivna ersättningsnivåerna. I arbetet har arvodeskommittén använt experter och sakkunniga från revisionsföretaget KPMG och från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Kommunledningskontoret har också deltagit i processen.

21 21(55) Då kommunledningskontoret fortlöpande informerats om arbetet har kommunledningskontoret i detta läge inga ytterligare synpunkter i ärendet. Förslaget från arvodeskommittén, som leds av Jan Jarlbäck (S) har inlämnats till kommunledningskontoret i januari Det nya reglementet föreslås gälla från januari Ett fungerande ersättningsreglemente säkrar arbetsvillkoren för kommunens förtroendevalda och säkerställer att förtroendevalda på olika politiska beslutsnivåer i kommunkoncernen kan fullgöra uppdrag enligt reglementen och politiska beslut. Yrkanden Joel Hamberg (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Därefter yrkar Joel Hamberg (V) ändring i sista meningen i 9. Om målområde, paginerad sida 11:4, som ersätts med följande: Vad gäller Valnämnden och Arvodeskommittén utgår endast månadsarvode för kalendermånad då nämnden eller motsvarande sammanträtt. Magnus Johansson (MP) instämmer i Joel Hambergs (V) ändringsyrkande. Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Därefter yrkar Kim Fredriksson (SD) att andra stycket i 7. Om gruppledare, paginerad sida 11:3, stryks: Som bas gäller att oavsett antal mandat utgår minst alltid 30 procent av basarvodet för tillsättande av gruppledare. Niklas Frykman (FP) yrkar avslag på Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkande. Niklas Frykman (FP) yrkar vidare bifall till kommunledningskontorets förslag samt bifall till Joel Hambergs (V) ändringsyrkande. Slutligen yrkar Niklas Frykman (FP) ändring i andra stycket i 7. Om gruppledare, paginerad sida 11:3, som ersätts med följande: Som bas gäller att oavsett antal mandat utgår minst alltid 40 procent av basarvodet för tillsättande av gruppledare. Jari Puustinen (M) samt Nils Brown (M) instämmer i Niklas Frykmans (FP) yrkanden. Jimmy Jansson (S) yrkar avslag på Niklas Frykmans (FP) ändringsyrkande.

22 22(55) Mikael Edlund (S) yrkar på redaktionella ändringar i 16, paginerad sida 11:6, ordet funktionshinder ersätts med funktionsnedsättning. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: Joel Hambergs (V) med fleras yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag med ändringar i 9. Kim Fredrikssons (SD) yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag med ändringar i 7. Niklas Frykmans (FP) med fleras yrkande om avslag på Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkande. Niklas Frykmans (FP) med fleras yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag med ändringer i 7. Jimmy Janssons (S) yrkande om avslag på Niklas Frykmans (FP) ändringsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsens bifaller kommunledningskontorets förslag i de delar där det saknas avvikande förslag. Därefter finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller Joel Hambergs (V) med fleras förslag om ändring i 9. Ordföranden föreslår därefter en propositionsordning som innebär att Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkande i 7 ställs mot Niklas Frykmans (FP) med fleras avslagsyrkande. Sedan föreslår ordföranden att Niklas Frykmans (FP) ändringsyrkande i 7 ställs mot Jimmy Janssons (S) avslagsyrkande. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkande i 7. Slutligen finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att avslå Niklas Frykmans (FP) ändringsyrkande i 7.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

Ärendeberedning 15 november

Ärendeberedning 15 november Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-04 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Beredning Rinmansalen, stadshuset Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning:

Läs mer

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408)

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-05-05 Sida 1(2) 103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2014-11-25

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2014-11-25 1(69) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 ande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

2013-12-09. Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00

2013-12-09. Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00 Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-12-09 1 (6) Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00 Plats Beredning Rinmansalen Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Dag och tid Tisdagen den 9 september 2014, klockan 15:00. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen den 2 september 2014, klockan 09.

Dag och tid Tisdagen den 9 september 2014, klockan 15:00. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen den 2 september 2014, klockan 09. Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2014-08-25 1 (5) Dag och tid Tisdagen den 9 september 2014, klockan 15:00 Plats Rinmansalen Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen den 2 september

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-06

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-06 1(52) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 15:00-16:10 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Lars Andersson (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen, vån 2, Rådhuset kl. 09.00-11.40 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-10-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-10-08 1(45) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 16:00 16.40 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S) Marie Svensson (S) Magnus Johansson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut.

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut. Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2014-01-14 Ankom Stockholms läns landsting 2014-01- 21 Dnr., 0 i' ' : Sida 1(2) 24 Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00

Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-18 1 (14) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Rinmansalen, stadshuset 1. Protokollsjustering I tur att justera är Monica

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Strömsunds kommunhus den 10 maj 2007 klockan 09:30-17:00 Sandal Björn Geijer Gunnar Danielsson Bo Laws

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Torshälla stads nämnd 2010-10-05

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Torshälla stads nämnd 2010-10-05 Torshälla stads nämnd 1(9) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Brogatan 13, klockan 14.30-15.35 ande Aino Blomgren (S) ordförande Lena Hellberg (S) Therese Huru (S) Peter Andersson (S) ersätter Roland

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 19.50 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall(S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av Skogsborg

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Kommunstyrelsen 2015-06-30 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2014:494 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Förslag

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 10.00-11.50 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-04 1 (5) Plats och tid Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, klockan 18:15-18:20 Ajournering Beslutande Pia Almström (M) Gunnar Wiederhielm (M) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Thomas

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Valnämnd. Jan Eric Knutas (FP) ersätter Alf Olofsson (S) Peter Wesley (KD) ersätter Cecilia Wiklund (V)

Valnämnd. Jan Eric Knutas (FP) ersätter Alf Olofsson (S) Peter Wesley (KD) ersätter Cecilia Wiklund (V) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Särörummet, Stadshuset Klockan 17-17.45 ande Övriga närvarande Ledamöter Christian Johansson (M), ordförande Inger Offneby (C) Lennart

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 1-13 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Inga-Lisa Sundqvist

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 1-13 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Inga-Lisa Sundqvist Plats och tid Sunnanåsrummet, 13:15-16:00 Beslutande: Markus Evensson (S) ordf, Inga-Lill Fahlström (MP), Marie- Louise Hellström (M) Inga-Lisa Sundqvist DHR, Jörgen Brink FUB, Anneli Nordh R, Otto Forsberg

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S)

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S) Kommunstyrelsen 1(5) Tid och plats: Kl.18.00 18.20 Serveringen, Folkets Hus Avser : 19 Beslutande: Göran Adrian ( ), ordförande Sten Myreback (C) Benny Pedersén (S) Kenneth Eriksson (S) Ingrid Holmberg

Läs mer

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.30. Ajournering och paus klockan 09.25 10.00. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11) 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 september klockan 18.00-18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer