Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11"

Transkript

1 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S) Marie Svensson (S) Magnus Johansson (MP) Ingrid Sermeno Escobar (MP) Joel Hamberg (V) Jari Puustinen (M) Nils Brown (M) Monica Wikberg (M) Niklas Frykman (FP) Annelie Klavins Nyström (M) ersätter Arne Jonsson (C) Ulf Ståhl (M) ersätter Lotta Jonsson (KD) Kim Fredriksson (SD) Ann-Sofie Wågström (S) Lars Andersson (S) Maria Forsberg (V) Sarita Hotti (S) Justeringens plats och tid Måndagen den 17 mars 2014 Paragrafer Underskrifter... Sekreterare Malai Bierfeldt Ordförande Justerande... Jimmy Jansson... Sarita Hotti (S) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli, stadshuset Underskrift...

2 2(55) Magnus Arreflod (MP) Maria Buco (FP) Övriga närvarande Tryggve Lundh, utvecklingsdirektör Ingrid Sköldmo, förvaltningschef Tommy Malm, ekonomidirektör Gudrun Nyqvist, koordinator Malai Bierfeldt, kommunsekreterare Marie Johansson Saati, kommunsekreterare

3 3(55) KSKF/2014:1 65 Val till kommunala uppdrag 2014 Beslut Till nedanstående uppdrag väljs: Samkultur Sörmland, till och med den 31 oktober 2014 Ersättare Robert Lindberg (MP) efter Alexandra Karjel (MP) Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 11 mars 2014 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att Alexandra Karjel (MP) har i skrivelse daterad den 1 oktober 2013 avsagt sig uppdraget som ersättare i Samkultur Sörmland att gälla från och med den 1 oktober Utdrag till: De entledigade, för kännedom De valda, för kännedom Berörda organ, för kännedom Löneservice, för åtgärd Förtroendemannaregistret, för åtgärd Lex support, för åtgärd

4 4(55) KSKF/2014:75 66 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2013 Beslut 1. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2013 godkänns. 2. Kommunledningskontorets och konsult och uppdrags slutrapporter för interkontroll för 2013 godkänns. 3. Kommunledningskontorets och konsult och uppdrags interkontrollplaner för 2014 godkänns. 4. Begäran om användande av eget kapital 2014 med 2,4 miljoner kronor, fördelning i bilaga 3 tillhörande ärendet, godkänns. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret samt konsult och uppdrag har den 13 februari 2014 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunledningskontoret och konsult och uppdrag har sammanställt kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för I verksamhetsberättelsen redovisas viktiga händelser under året, nyckeltal samt utfall av kommunstyrelsens löpande driftverksamhet. Kommunstyrelsens ansvarsområde Kommunstyrelsens uppgift är att leda, utveckla och samordna kommunens angelägenheter. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över nämnders och bolags verksamheter inom kommunkoncernen. Kommunstyrelsen ansvarar för den ekonomiska förvaltningen, beredningen och yttranden i ärenden till fullmäktige, verkställighet av kommunfullmäktiges beslut, samt övriga uppdrag från kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar även för näringslivsfrågor, mark och exploateringsfrågor, samt bedriver utbildningsinspektion. Servicefunktioner för allmänheten och för övriga nämnder bedrivs i särskild serviceförvaltning.

5 5(55) Administration och verkställighet Under kommunstyrelsens politiska ledning har ansvaret för verkställighet organiserats i två separata delar. Kommunledningskontoret - med inriktning på ledning, utveckling och uppföljning, samt konsult och uppdrag serviceförvaltningen. Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret har i uppdrag att stödja kommunstyrelsen i arbetet med att utveckla Eskilstuna som ort, samt att leda och samordna kommunens angelägenheter. Näringslivs- och tillväxtfrågor, samt mark- och exploateringsfrågor finns här, liksom ansvaret för ägarfrågor gentemot kommunens bolagskoncern. Här finns också ansvar för kommunens gemensamma IT-utveckling samt utbildningsinspektion. Koncernövergripande ansvar för information och kommunikation, miljöpolitik, personalpolitik, kvalitetsutveckling, ekonomistyrning, fastighetsfrågor, omvärldsanalys, statistik, och internationella frågor ligger också på kommunledningskontoret. Konsult och uppdrag Konsult och uppdrag är kommunens serviceförvaltning. Förvaltningens uppdrag är att skapa värde för verksamheterna i Eskilstuna kommunkoncern genom att erbjuda effektiva och tydliga tjänster till sina kunder. Verksamheten ska svara för: specialiststöd och service till förvaltningar och bolag koncerngemensam drift, förvaltning och utveckling inom egen verksamhet Målet är att förvaltningen ska uppfattas som en kompetent, modern och affärsmässig partner. Konsult och uppdrag är organiserad med en förvaltningsledning och administration samt fyra verksamhetsområden, ekonomi, kommunikation, IT och HR-utveckling. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Utdrag till: Kommunledningskontoret, för åtgärd Konsult- och uppdrag, för åtgärd

6 6(55) KSKF/2013: Godkännande av ombildning av bolaget Eskilstuna 350 AB till Torshälla 700 AB Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Eskilstuna 350 AB godkänns byta firmanamn till Torshälla 700 AB. 2. Ny bolagsordningen för Torshälla 700 AB enligt bilaga 1, tillhörande ärendet, godkänns. 3. Styrelseledamöter för Eskilstuna 350 AB entledigas och rätten för personer att teckna firma för Eskilstuna 350 AB upphör att gälla från och med den 30 april Bolagsfunktionärer i Torshälla 700 AB utses enligt bilaga 2, tillhörande ärendet, att gälla från och med den 30 april Torshälla stads nämnd övertar den ekonomiska- och administrativa redovisningen för bolagets räkning. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12 februari Av skrivelsen framgår att Torshälla stad fyller 700 år 2017 och planeringen av firandet har inletts. För att organisera och hantera finansieringen föreslås Eskilstuna 350 AB ombildas till Torshälla 700 AB inför Torshällas kommande jubileum. Torshälla stads nämnd övertar det ekonomiska- och administrativa ansvaret från kommunledningskontoret efter kommunfullmäktiges beslut. Torshälla stads nämnd har behandlat ärendet den 10 december 2013, 87, och beslutat att godkänna ombildandet av Eskilstuna 350 AB till Torshälla 700 AB. Med detta förstås att nämnden hemställer att bolaget byter firmanamn och att nämnden övertar det ekonomiska och administrativa ansvaret för bolaget. Den utsedda jubileumskommittén ska vara styrgrupp för jubileumsfirandet och säkerställa en bredd i programutbud och aktiviteter för att tilltala och inkludera

7 7(55) flera målgrupper och aktörer, inom kommunen samt externa, och spänna över historia, nutid och framtid. Jubileumskommittén kommer att bestå av representanter från Torshälla stads nämnd och förvaltning. Firandet ska planeras och genomföras tillsammans med Torshällabor, föreningar och andra aktörer samt offentliga verksamheter. Kopplingar finns till ortsutvecklingsarbetet genom Målbild 2017 som beskriver hur Torshälla ska vara Aktiekapitalet på kronor och samtliga aktier kvarstår i bolaget. I beslut om kompletterande årsplan 2013 ( 219 KSKF/2012:303, KSKF/2012:183) avsattes 2 miljoner kronor av 2012 års resultat för Torshällas 700 års jubileum. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar, med instämmande från Joel Hamberg (V) samt Magnus Johansson (MP), bifall till kommunledningskontorets förslag med en justering under rubriken styrelseledamöter Torshälla 700 AB, paginerad sida 4:5; Nina Widell (M) byts ut mot Madeléne Tannarp (M).

8 8(55) KSKF/2014: Deltagande i Nordiskt forum New Action on Women s Rights Beslut Finansiering av deltagande i Nordiskt Forum, kronor, betalas ut till kommunledningskontoret från kommunstyrelsens allmänna anslag Reservation Kim Fredriksson (SD) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 14 februari Av skrivelsen framgår att styrgruppen för Hållbar jämställdhetsintegrering bedömde hösten 2013 att Eskilstuna kommun borde delta i Nordiskt Forum i Malmö juni Vid forumet ska Eskilstuna kommuns arbete med jämställdhet/integrering presenteras. Detta är det enskilt största evenemang i Norden som anordnats inom området jämställdhet inom överskådlig tid. Eskilstuna kommun arrangerar ett seminarium samt har en monter. Programmet har tolv teman där ett tema är jämställdhetsintegrering och jämställda verksamheter. Styrgruppen för Hållbar jämställdhet bedömde under hösten 2013 att det var av intresse för Eskilstuna kommun att delta i arrangemanget och ansvarig tjänsteman fick i uppdrag att köpa ett paket där såväl en mässmonter som ett seminarium ingår. Kostnaderna för denna del belastade projektmedlen som erhållits från Sveriges kommuner och landsting (SKL). De svenska arrangörerna har i kontakter med kommunen uttryckt önskemål om att Eskilstuna skulle delta och dela med sig av sina erfarenheter. För att möjliggöra deltagande från styrgrupp, jämställdhetsutskott, centralt placerade tjänstemän och brukare behövs ekonomiska medel för boende och resekostnader. Dessutom krävs en del medel för köp av tjänster från konsult och uppdrag.

9 9(55) Finansiering avseende Nordiskt Forum 2014, kronor, tas ur kommunstyrelsens allmänna anslag för Deltagande i Nordiskt forum ökar kompetensen hos deltagarna samt bidrar därmed också till att försöka nå målet om att bli en av Sveriges mest jämställda kommuner. Synligheten på Nordiskt forum bidrar också till att marknadsföra Eskilstuna kommun både som ort och som koncern/arbetsgivare. Yrkanden Jimmy Jansson (S) Joel Hamberg (V) samt Ingerid Sermeno-Escobar (MP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag i sin helhet. Kim Fredriksson (SD) yrkar att finansiering av deltagande i Nordiskt Forum skärs ner till kronor. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag i sin helhet. Kim Fredrikssons (SD) yrkande om att finansiering av deltagande i Nordiskt Forum skärs ner till kronor. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall till kommunledningskontorets förslag i sin helhet. Utdrag till: Kommunledningskontoret, för åtgärd

10 10(55) KSKF/2014:89 69 Ansökan om medlemskap i föreningen Klimatkommunerna Beslut Ansöka om medlemskap i Klimatkommunerna godkänns. Reservation Kim Fredriksson (SD) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 11 mars Av skrivelsen framgår att Eskilstuna kommun ansöker om att bli medlem i Klimatkommunerna, en förening med cirka 30 kommuner och landsting som medlemmar, som har höga ambitioner inom klimatområdet. Genom att bli medlem i Klimatkommunerna får Eskilstuna möjlighet att samarbeta och utbyta erfarenheter med andra organisationer som arbetar aktivt för att minska utsläppen av växthusgaser. Det kan bidra till att öka takten i kommunens eget arbete och driva projekt som drar nytta av andras erfarenheter. Klimatkommunerna är en förening för kommuner, landsting och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. Klimatkommunerna startade som ett nätverk 1 januari 2003 och blev 2008 en förening. Föreningen har idag 30 medlemmar vilka alla har höga ambitioner inom klimatområdet och arbetar aktivt för att minska sin klimatpåverkan. För att accepteras som medlem i Klimatkommunerna måste kommunen ha politiska beslut som innebär att kommunen: kontinuerligt inventerar utsläpp av växthusgaser har satt upp mål för utsläpp av växthusgaser har en handlingsplan och genomför åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser åtar sig att kontinuerligt informera om sitt klimatarbete till nätverket Ett medlemskap i Klimatkommunerna kostar kronor plus 0,20 kronor/ invånare för kommuner med färre invånare än Det innebär för Eskilstunas

11 11(55) del cirka kronor per år. Dessa medel ryms inom tilläggsanslaget för ekologisk utveckling. Samverkan med andra kommuner kan ge tillgång till expertis som inte finns inom kommunen idag och genom att satsa på samarbeten och gemensamma projekt kan de medel som avsätts för klimatarbete användas effektivare. Yrkanden Jimmy Jansson (S), Joel Hamberg (V) samt Magnus Johansson (MP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Kim Fredriksson (SD) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag. Kim Fredrikssons (SD) yrkande om avslag på kommunledningskontorets förslag. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall till kommunledningskontorets förslag. Utdrag till: Kommunledningskontoret, för åtgärd

12 12(55) KSKF/2014: Uppdrag att ta fram en grönplan för Eskilstuna kommun Beslut 1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en kommuntäckande Grönplan för Eskilstuna kommun. Arbetet ska ske i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen. 2. Planen ska fördjupa översiktsplanens intentioner när det gäller natur, grönstruktur, kulturlandskap och friluftsliv och ersätta nuvarande Naturvårdsplan och Grönstrukturplan. 3. Planen ska bidra till att en höjd ambitionsnivå både inom naturvårdens område och inom grönstrukturområdet sätts i Eskilstuna kommun. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 20 februari Av skrivelsen framgår att en ny grönplan utarbetas som innebär en hopslagning och revidering av naturvårdsplanen och grönstrukturplanen som antogs Grönplanen innebär att de gröna målen i den nyligen antagna översiktsplanen utvecklas och preciseras. Landskapsperspektivet förstärks, de kulturella och estetiska aspekterna på grönska integreras med biologisk mångfald och rekreationsaspekter. Dokumentet ska innehålla en gemensam analys av de gröna planerings-, naturvårds och skötselfrågorna, medan handlingsprogrammet kan vara indelat i naturvård, grönstrukturplanering och eventuellt andra delar. Arbetet inleds första kvartalet 2014 och planeras leda fram till ett remissförslag före utgången av En budget för ytterligare utredningar, uppdatering av äldre faktaunderlag, workshop, tryckning med mera ska finnas under den tid arbetet pågår. Kostnaderna för detta ska delas mellan kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen och belastas dels kommunledningskontorets naturvårdsbudget och dels tas inom stadsbyggnadsförvaltningens ram. Ambitionsnivån inom naturvårdsområdet har höjts i Eskilstuna kommun, en särskild naturvårdsbudget har avsatts och en tydlig organsation för samordning av naturvårdsfrågor har sjösatts. Målsättningarna för arbetet behöver tydliggöras och

13 13(55) arbetet med att uppdatera naturvårdsplanen har påbörjats. Genom att slå samman arbetet med såväl naturvårdsplan och grönstrukturplan kan ambitionsnivån höjas inom bägge dessa områden En aktuell och långsiktig Grönplan får en viktig funktion som styrdokument för åtgärder inom såväl naturvård, fysisk planering som gestaltning av den gröna miljön. Planen ska kunna vara vägledande vid prioritering av behövliga åtgärder på det ekologiska området. Planen ska leda till att kommunens hela arbete med gröna frågor samordnas och blir effektivare. Yrkanden Jimmy Jansson (S), Joel Hamberg (V) samt Magnus Johansson (MP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Utdrag till: Kommunledningskontoret, för åtgärd Stadsbyggnadsförvaltningen, för åtgärd

14 14(55) KSKF/2014: Uppdrag att ta fram riktlinjer för geografisk information i Eskilstuna kommun Beslut Kommunledningskontoret ges i uppdrag att i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen ta fram en strategi för geografisk information i Eskilstuna kommun i enlighet med den nationella geodatastrategin och EU direktivet INSPIRE. Uppdraget finansieras inom budget. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10 februari Av skrivelsen framgår bland annat att allt beslutsfattande bygger på att information finns tillgänglig vid rätt tidpunkt. Geografiska informationssystem, GIS, är system som stödjer beslutsfattande genom att underlätta sammanställning och analys av stora mänger information. Cirka 80 procent av all information som hanteras i en kommun har eller berör en plats, ett geografiskt läge. När den informationen används i ett geografiskt informationssystem benämns den geografisk information. Alla kommuner och många myndigheter i Sverige använder redan geografisk information i olika syften och det finns väldigt mycket geografisk information insamlat i hela samhället. Många gånger är det samma information fast i olika kombinationer (informationslager som läggs på varandra) och i olika syften. Det finns en stor samhällsvinst i att informationen blir transparent, systemoberoende, att registrera och uppdatera närmast källan och sprida kunskap om att informationen finns och dess kvalitet, till andra användare. Ett genomtänkt arbetssätt för geografisk information ska också bidra till att göra den kommunala verksamheten mer effektiv. Med utgångspunkt från EU-direktivet INSPIRE har en en nationell strategi tagits fram i Sverige för att skapa en infrastruktur för geografisk information mellan i första hand myndigheter och kommuner samt företag. Viktiga delar i samverkansavtalet är att informationsansvariga myndigheter erbjuder varandra sin

15 15(55) geografiska information för offentlig användning. År 2019 ska all information tillhandahållas som digitala tjänster och med en övergripande reglering av kostnader. Eskilstuna kommun har ingått medverkansavtal i nationell geodatasamverkan och målet är att införa motsvarande informationsutbyte inom kommunkoncernen och att aktivt medverka i den nationella infrastrukturen. Därför föreslås att Eskilstuna utvecklar en strategi för geografisk information, ett styrande och stödjande dokument för geografisk information som omfattar kommunkoncernen. Strategin ska bland annat behandla riktlinjer för kvalitetsdeklaration, principer för insamling, lagring och tillhandahållande av den geografiska informationen samt vem som är ansvarig och vad det innebär. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram strategin för geografisk information i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen. En styrgrupp tillsätts samt en arbetsgrupp som består av representanter från kommunens GIS-nätverk under ledning av den strategiske GIS-samordnaren tillsätts. Arbetet med strategin beräknas ta ett år och ska vara klar i april Enkel tillgång till korrekt och aktuell geografisk information bidrar till en hållbar samhällsutveckling och en effektiv organisation. Rätt använd geografisk information kan effektivisera arbetsätt, vinna tid och leda till utveckling av nya arbetsmetoder. Det kan underlätta för en ekonomisk utveckling och bostadsbyggande. Välutvecklad geografisk information kan också bidra till en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi. Arbetet med att ta fram strategin kommer att rymmas inom befintlig budget. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Utdrag till: Kommunledningskontoret, för åtgärd Stadsbyggnadsförvaltningen, för åtgärd

16 16(55) KSKF/2014: Föravtal om marktilldelning inom fastigheterna Eskilshem 4:7 och 4:8 Beslut Föravtal om marktilldelning inom fastigheterna Eskilshem 4:7 och 4:8 godkänns. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 19 februari Av skrivelsen framgår att byggande av nya bostäder är strategiskt viktigt i Eskilstuna. Under 2013 har arbetet med att planera och bygga nya bostäder intensifierats. Under 2013 har en dialog förts med ett antal intressenter som visat intresse av att bygga bostäder i Eskilstuna. Nya områden har pekats ut i översiktplanen för att skapa förutsättningar för ökat bostadsbyggande. Översiktsplanen pekar bland annat ut fastigheterna Eskilshem 4:7 och 4:8 vid Slottskolan i Eskilstuna, som ett område som ska prövas för bostadsbebyggelse. Området utgörs av outnyttjad mark samt en mindre parkeringsyta. Förutsättningarna för att detaljplanelägga området med bostäder behöver studeras ur olika aspekter. Kommunledningskontoret har därför tagit fram ett förslag till föravtal om marktilldelning för fastigheterna Eskilshem 4:7 och 4:8 med två intressenter. Avtalet gäller under ett år och ger kommunen och intressenterna möjlighet att tillsammans se om området kan bebyggas i enlighet med vad parterna anser lämpligt. Intressenterna är två lokala aktörer, Stadskoncept i Mälardalen AB och Klara Fastigheter, med erfarenhet av fastighetsutveckling, byggande och ägande. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslag till föravtal om marktilldelning inom fastigheterna Eskilshem 4:7 och 4:8. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Utdrag till: Kommunledningskontoret, för åtgärd

17 17(55) KSKF/2012: Regler för partistöd mandatperioden Beslut Förslag till kommunfullmäktige Reglerna om partistöd antas att gälla från och med den 15 oktober 2014 och gäller till och med mandatperiodens utgång Reservation Jari Puustinen (M), Nils Brown (M), Monica Wikberg (M), Annelie Klavins Nyström (M), Ulf Ståhl (M) samt Niklas Frykman (FP) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 3 februari Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2010, 215, om regler för partistöd för innevarande mandatperiod. I kommunallagen (1991:900) finns bestämmelser om partistöd i 2 kapitlet Genom kommunallagens bestämmelser om partistöd ge kommuner och landsting befogenhet att lämna partistöd. Lagtexten anger vissa begräsningar i den befogenheten, såsom att stöd endast får lämnas till politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige och att fördelningen av stödet inte får otillbörligt gynna eller missgynna något parti. Se mer nedan om ändring av bestämmelserna i kommunallagen om partistöd. Frågan om det kommunala partistödets utformning har varit föremål för diskussion på nationell nivå, se till exempel riksdagsrapport Utvärdering av det kommunala partistödet (rapport 2007/08:RFR23). I betänkandet från kommittén för förstärkning av den kommunala demokratins funktionssätt - Vital demokrati (SOU 2012:30) föreslogs omfattande förändringar/kompletteringar av bestämmelser om partistöd i kommunallagen. Riksdagen beslutade den 27 november 2013 om att anta förslaget till ändringar/- kompletteringar av kommunallagens bestämmelser (proposition 2013/14:5). De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 februari 2014 (SFS 2013:1053). Enligt

18 18(55) övergångsbestämmelserna ska äldre bestämmelser fortsätta att gälla för partistöd som avser tid före den 15 oktober Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till regler för partistöd att gälla från och med den 15 oktober 2014 och till och med mandatperiodens utgång Förslaget har sin grund i kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2006, 5, om partistöd för mandatperioden enligt delrapport tre från demokratiberedningen samt kommunfullmäktiges beslut den 28 oktober 2010, 215, om partistöd. Därefter har kommunledningskontoret beaktat och inarbetat bestämmelserna som riksdagen antog den 27 november i förslaget till regler för partistöd. Vad gäller redovisningen av partistödet för perioden 15 oktober 2014 till och med den 31 december 2014 ska partierna senast den 30 juni 2015 inge redovisning samt granskningsrapport till kommunfullmäktige. För ytterligare information hänvisas de politiska partierna till SOU 2012:30 samt proposition 2013/14:5. Genom riksdagens beslut om ändrade regler om partistöd samt kommunfullmäktiges antagande av regler för partistöd för den kommande mandatperioden finns ett tydligt regelverk som ska garantera en korrekt hantering av partstöden i Eskilstuna kommun. Kostnaderna för partstödet finansieras inom kommunstyrelsens budgetram. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Niklas Frykman (FP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Niklas Frykman (FP) yrkar vidare på följande tillägg, en ny beslutspunkt: 2. En del av partistödet ska betalas ut i form av utbildningspengar. Kommunstyrelsen får i uppdrag att snarast komplettera beslutet för att uppnå detta. Jari Puustinen (M), Annelie Klavins Nyström (M) samt Ulf Ståhl (M) instämmer i Niklas Frykmans (FP) yrkanden. Magnus Johansson (MP) yrkar, med instämmande från Joel Hamberg (V), bifall till kommunledningskontorets förslag och vidare avslag på Niklas Frykmans (FP) tilläggsyrkande.

19 19(55) Jimmy Jansson (S) yrkar avslag på Niklas Frykmans (FP) tilläggsyrkande. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag. Niklas Frykmans (FP) med fleras yrkande om bifall till tilläggsyrkandet. Magnus Johanssons (MP) med fleras yrkande om avslag på Niklas Frykmans (FP) tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller kommunledningskontorets förslag. Ordförande föreslår därefter en propositionsordning som innebär att bifall mot avslag ställs på tilläggsyrkandet. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Magnus Johanssons (MP) med fleras förslag, innebärande avslag på tilläggsyrkandet.

20 20(55) KSKF/2014: Nytt ersättningsreglemente för förtroendevalda i Eskilstuna kommunkoncern mandatperioden Beslut Förslag till kommunfullmäktige Ersättningsreglementet antas att gälla från och med den 1 januari 2015 och gäller till och med mandatperiodens utgång Nuvarande ersättningsreglemente upphör att gälla den 31 december Reservation Niklas Frykman (FP) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A). Kim Fredriksson (SD) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga B). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 5 mars Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsen beslutade den 16 februari 2011 samt den 26 mars 2013 att föreslå ändringar i nuvarande reglemente. Revideringen skulle säkra hanteringen av arvoden, ersättningar och minimera problemet med olika tolkningar av lydelser och konsekvenser. Arvodeskommittén har givits i uppdrag att framlägga förslag till förändringar i nuvarande reglemente och har arbetat utifrån direktiv att klargöra begrepp som definierar olika politiska uppdrag, innebörden av hel- och deltidsuppdrag och genomförandet av en översyn som definierar den procentuella fördelningen av uppdrag inom de fyra angivna ersättningsnivåerna. I arbetet har arvodeskommittén använt experter och sakkunniga från revisionsföretaget KPMG och från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Kommunledningskontoret har också deltagit i processen.

21 21(55) Då kommunledningskontoret fortlöpande informerats om arbetet har kommunledningskontoret i detta läge inga ytterligare synpunkter i ärendet. Förslaget från arvodeskommittén, som leds av Jan Jarlbäck (S) har inlämnats till kommunledningskontoret i januari Det nya reglementet föreslås gälla från januari Ett fungerande ersättningsreglemente säkrar arbetsvillkoren för kommunens förtroendevalda och säkerställer att förtroendevalda på olika politiska beslutsnivåer i kommunkoncernen kan fullgöra uppdrag enligt reglementen och politiska beslut. Yrkanden Joel Hamberg (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Därefter yrkar Joel Hamberg (V) ändring i sista meningen i 9. Om målområde, paginerad sida 11:4, som ersätts med följande: Vad gäller Valnämnden och Arvodeskommittén utgår endast månadsarvode för kalendermånad då nämnden eller motsvarande sammanträtt. Magnus Johansson (MP) instämmer i Joel Hambergs (V) ändringsyrkande. Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Därefter yrkar Kim Fredriksson (SD) att andra stycket i 7. Om gruppledare, paginerad sida 11:3, stryks: Som bas gäller att oavsett antal mandat utgår minst alltid 30 procent av basarvodet för tillsättande av gruppledare. Niklas Frykman (FP) yrkar avslag på Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkande. Niklas Frykman (FP) yrkar vidare bifall till kommunledningskontorets förslag samt bifall till Joel Hambergs (V) ändringsyrkande. Slutligen yrkar Niklas Frykman (FP) ändring i andra stycket i 7. Om gruppledare, paginerad sida 11:3, som ersätts med följande: Som bas gäller att oavsett antal mandat utgår minst alltid 40 procent av basarvodet för tillsättande av gruppledare. Jari Puustinen (M) samt Nils Brown (M) instämmer i Niklas Frykmans (FP) yrkanden. Jimmy Jansson (S) yrkar avslag på Niklas Frykmans (FP) ändringsyrkande.

22 22(55) Mikael Edlund (S) yrkar på redaktionella ändringar i 16, paginerad sida 11:6, ordet funktionshinder ersätts med funktionsnedsättning. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: Joel Hambergs (V) med fleras yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag med ändringar i 9. Kim Fredrikssons (SD) yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag med ändringar i 7. Niklas Frykmans (FP) med fleras yrkande om avslag på Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkande. Niklas Frykmans (FP) med fleras yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag med ändringer i 7. Jimmy Janssons (S) yrkande om avslag på Niklas Frykmans (FP) ändringsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsens bifaller kommunledningskontorets förslag i de delar där det saknas avvikande förslag. Därefter finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller Joel Hambergs (V) med fleras förslag om ändring i 9. Ordföranden föreslår därefter en propositionsordning som innebär att Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkande i 7 ställs mot Niklas Frykmans (FP) med fleras avslagsyrkande. Sedan föreslår ordföranden att Niklas Frykmans (FP) ändringsyrkande i 7 ställs mot Jimmy Janssons (S) avslagsyrkande. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkande i 7. Slutligen finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att avslå Niklas Frykmans (FP) ändringsyrkande i 7.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10 1(46) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer