Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30"

Transkript

1 Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse

2 Cliens Mixfond Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Aktiemarknaden steg under första halvåret 2013 med 9,14 %. Utvecklingen uppvisade relativt stora slag. Den relativt stadiga uppgången i början av året som innebar nya all time high för SIXRX (Stockholmsbörsen inkl. utdelningar) avbröts i början av mars med en smärre nedgång och därefter kom en snabb uppgång med drygt 11 % till mitten av maj med påföljande ras till tredje veckan i juni med ca 9 % varefter en uppgångsfas började som förde upp index till nytt all time high i skrivande stund den 14 augusti. Räntemarknaden har upplevt ännu mycket större slag procentuellt. Exempelvis började en 5-årig Statsobligationsränta året på ca 1,18 % steg till ca 1,77 % i februari, vände ned till 0,8 % som lägst i april och är ca 1,83 % i skrivande stund. Den kraftiga nedgången i maj utlöstes av ett tal av Fed-chefen Bernanke som indikerade att de månatliga obligationsköpen på 85 miljarder USD sannolikt skulle börja minskas under hösten. Detta utlöste kraftiga ränteuppgångar för långräntor och stora valutarörelser främst för tillväxtländer. Till raset bidrog även ökande oro för sämre tillväxt i främst Kina men även i utvecklingsländer generellt. För ett halvår sedan skrev vi följande om förväntad utveckling i aktiemarknaden: Om vi får en fortsatt tro på stigande konjunktur och i förlängningen en tro på tillväxt på en hyfsad nivå, torde aktiemarknaden framstå som mycket attraktiv jämfört med obligationer. Penningflödet till aktiemarknaden kommer sannolikt i så fall innebära multipelexpansion med bubblor som följd. Ledande indikatorer pekar generellt på bättre konjunkturutsikter. För EU skymtas en konjunkturuppgång tidigast i slutet av året [...]. Efter de senaste månadernas uppgång i aktiemarknaden är det snart troligt med en mer försiktig marknad tills kraften i den globala tillväxten blir tydligare. Även rapporterna för årets första kvartal kommer att vara svaga för främst många mindre bolag men även för flera verkstadsbolag och bolag som huvudsakligen exporterar från Sverige. Vi är positiva till marknaden och har ökat andel cykliska aktier (främst verkstadsbolag) i portföljen och tagit detta från de fortsatt relativt stora positionerna i råvaror och banker [...]. Om långräntor fortsätter att trenda upp behövs inte mycket ökad framtidsoptimism för att vända mycket stora flöden till aktiemarknaden från räntemarknaden [...]. Vi kan konstatera att en stor del våra antaganden om marknadens utveckling slog in första halvåret. Trots relativt svaga rapporter under våren samt att analytikerna har fortsatt att justera ned vinstförväntningarna så kan vi konstatera att i huvudsak tre faktorer har drivit upp aktiemarknaden. Främst är det flöden från räntemarknaden till aktiemarknaden kombinerat med ökad tilltro till att tillväxten i Europa bottnat. Men även den fortsatta konjunkturuppgången i USA har lett till att marknaden rört sig i positiv riktning. I det svaga konjunkturklimatet har en stor mängd små- och medelstora börsbolag haft en stark kursutveckling. Större bolag har dock till övervägande del presterat sämre än index. Framtidsutsikter Ledande indikatorer för OECD fortsatte att förbättras för 9:e månaden i rad. Uppgången indikerar en förbättrad tillväxt från 1-1,5 % 2013 till 2,25 2,75 % USA är dragloket och ISM (inköpschefsindex) för USA steg till 55,4 i juli jämfört med 50,9 i juni. PMI (produktionschefsindex) globalt steg till 50,8 från 50,6 där EMU visar tecken på att ha bottnat och kom över det viktiga 50-strecket med 50,3 (48,8) och USA ökade till 53,7 från 51,9 medan Kina visar fortsatt svaghet och sjönk till 47,7 från 48,2. Aktiemarknader i OECD har stigit med 12,7 % i år (MSCI) medan aktieindex för tillväxtmarknader har fallit med 10,2 %. Detta speglar relativt väl att penningpolitiken varit expansiv i OECD och åtstramande på grund av inflationsproblem i tillväxtländer. Bland enskilda länder har England visat styrka i makro. Brasilien, vars aktiemarknad är ned drygt 20 % sedan årsskiftet ser ut att ha bottnat. Australien har drabbats kraftigt av Kinas inbromsning. Japan visar tecken på att lyckas med målet att få upp inflation och tillväxt med sin extremt expansiva penningpolitik som främsta vapen kopplat med finanspolitik och strukturreformer. Sverige är svagare än väntat, huvudsakligen på grund av den starka kronan. Nästa år är valår vilket brukar innebära väsentligt högre tillväxt än OECD (ca 1,6 % i snitt sedan 1994). Främst gynnas hushållen men även kommuner och byggsektor kommer sannolikt gynnas. Det viktigaste för aktiemarknaden för närvarande är att EMU visar tecken på vändning. IFO-index som betraktas som viktigaste index i Europa, steg till 106,2 i jul från 105,9 i juni. Trots en rapportsäsong som var något svagare än väntat steg främst bolag som uttalade tecken på att Europa bottnat. Slutsats är att tillväxten ser ut att stärkas i måttlig takt med USA som visar styrka och Kina som bromsar in på en hög nivå samt ett Europa som sakta börjar gå i rätt riktning. Även om centralbanken i USA börjar dra tillbaka sina stödköp av obligationer under hösten, väntas räntenivåer generellt förbli relativt låga under lång tid framöver. Värderingen av aktiemarknaden Med ett P/E-tal på ca 14 för nästa år och Pris/Bokvärde på ca 2,1 framstår aktiemarknaden som attraktiv, särskilt i jämförelse med räntor, även efter att räntor väntas stiga något framåt hösten med hänsyn till minskade stimulanser och bättre konjunkturutsikter. Vinsterna i år fortsätter dock att revideras ned och väntas minska ca 3 % i år. Nästa år väntas vinsterna öka ca 14 %. Efter den snabba återhämningen av fallet i maj och juni har vi blivit lite mer försiktiga på kort sikt men är fortsatt optimistiska till utvecklingen för resten av året och behåller relativt hög andel cykliska bolag trots att de har bidragit med en relativt svag utveckling av portföljen på kort sikt. Väsentliga händelser under första halvåret Fondens arbete löper enligt plan och det finns inga väsentliga händelser att rapportera som inträffat under första halvåret. Väsentliga händelser efter halvårsskiftet Cliens Kapitalförvaltning AB tog över fondens förvaltning från Amrego Kapitalförvaltning AB. 2

3 Fakta om fonden Cliens Mixfond Sverige bildades i december Fondens namn var till och med Catella Institutionell Allokering och fram till hette fonden Cliens Allokering Sverige. Fonden är en specialfond enligt lagen om investeringsfonder (2004:46) och står under Finansinspektionens tillsyn. Cliens Mixfond Sverige förvaltas av Cliens Kapitalförvaltning AB som är ett Fondbolag under tillsyn av Finansinspektionen. Under perioden till och med förvaltades fonden av Catella Fondförvaltning AB och under perioden till och med förvaltades fonden av Amrego Kapitalförvaltning AB. Förvaltningen sköts sedan fondens start av ett team bestående av Gunnar Håkanson och Jonas Gustafson. Cliens Mixfond Sverige är öppen för handel varje bankdag. Fonden passar den investerare som är intresserad av att erhålla en god avkastning genom en aktiv tillgångsallokering. Fonden placerar i överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en svensk marknad. Som specialfond har fonden större frihetsgrad vad gäller val av placeringsinriktning än en traditionell investeringsfond. För att generera en god avkastning har fonden en mer koncentrerad portfölj, dvs. större enskilda positioner, än en traditionell fond. Fonden har möjlighet att placera upp till 75 procent av kapitalet i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument. Om fonden placerar i obligationer är dessa utgivna av stat, kommun, bostadsinstitut eller företag. Vidare kan fonden för att effektivisera förvaltningen använda derivat och ställa ut köpoptioner mot överlåtbara värdepapper i respektive bolag. Sparande i aktier innebär alltid en risk för kurssvängningar. Minsta rekommenderade spartid är fem år. Fondens utveckling under året Utvecklingen i fonden under det volatila första halvåret slutade på 6,6 %. Vid halvårsskiftet var andelen aktier knappt 60,5 % jämfört med normalvikt 50 %. Som lägst var aktieandelen knappt 49 % i början på april. Fonden har utvecklats starkt på grund av övervikt i aktier och goda aktieval där stabila vinster premierats vilket bland annat inneburit relativt mycket bank. Vi har haft relativt kort duration i den räntebärande delen av portföljen. Efter halvårsskiftet har vi ökat andelen cykliska aktier och fondens aktieandel är i skrivande stund ca 66 %. Störst bidragsgivare var Swedbank, SEB, Nordea. Därefter kom Trelleborg, Ericsson, NCC och Autoliv. Största negativa bidragsgivare var Sandvik, Lundin Petroleum, Active Biotech och Lundin Mining. Största köp aktier: Investor, TeliaSonera, Stora Enso, Nordea och Sagax. Största sälj aktier: Sandvik, SCA, Atlas Copco, Lundin Petroleum och Höganäs. Viktiga förändringar Vi har minskat andelen Energi från 3,1 % till 0 % och Material från 7,1 % till 1,8 % vilket utgörs av nytillkomna Stora Enso medan övriga bolag sålts i dessa kategorier. Vikten i Finans och Fastighet har ökat från ca 13 % till ca 22 % av portföljen. Nytillkomna aktier i portföljen är: TeliaSonera, Sagax, Stora Enso R, Fabege, MTG, Assa Abloy, Haldex, Meda, Balder, Cloetta, Concentric, Tribona och Lagercranz Group. Aktier som helt lämnat portföljen är: SCA, Höganäs, Boliden, Billerud, Lundin Petroleum, Enquest, Diös, Pricer, IPOnly och Tele2. Cliens Mixfond Sverige har två andelsklasser: Klass A: Andelsklassen har en högsta möjlig fast avgift om 1,40 procent och en prestationsrelaterad avgift om högst 15 procent av andelsklassens andel av den totala avkastningen i Fonden som överstiger en avkastningströskel definierad enligt OMRX Treasury Bill Index. Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. Andelsklassernas utveckling under året Utvecklingen i Cliens Mixfond Sverige A under första halvåret slutade upp 6, 6 % vilket var bättre än benchmark (50 % SIXRX och 50 % OMRX T-Bill) som var upp 4,8 %. Sedan Fondens start har Cliens Mixfond Sverige A avkastat 122,8 % vilket är bättre än benchmark som avkastat 69,3 %. Andelsklass B startade med historik från Andelsklass A. Utvecklingen i Cliens Sverige B under första halvåret slutade upp ca 7,4 % vilket var bättre än benchmark (50 % SIXRX och 50 % OMRX T-Bill) som var upp 4,8 %. Sedan Fondens start har Cliens Mixfond Sverige B avkastat 124,4 % vilket är bättre än benchmark som avkastat 69,3 %. 140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 Cliens Mixfond Sverige SIXRX 50 % / OMRX-Tbill 50 % dec-12 I ovanstående graf för den historiska avkastningen är jämförelseindex ett viktat index bestående av Six Return Index 50 % och Omrx Treausury Bill Index 50 %. Six Return Index är ett brett aktieindex som visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar. Omrx Treausury Bill Index, kort Omrx T Bill, är ett index över statsskuldsväxlar som ges ut av Riksgälden. Indexet beräknas och rebalanseras dagligen och speglar Fondens genomsnittliga tillgångsallokering. 3

4 Omsättningshastighet och förvaltningskostnader Fondens omsättningshastighet uppgick till 2,38. Köp och försäljning av finansiella instrument med närstående värdepappersbolag har inte skett. Fonden har tillstånd att handla med derivatinstrument, men har inte utnyttjat denna möjlighet under året. Köp och försäljning av finansiella instrument med närstående värdepappersbolag har inte skett. Fonden har tillstånd att handla med derivatinstrument, men har inte utnyttjat denna möjlighet under året. Risk Risk- och avkastningsindikatorn, KIID, per den 30 juni 2013 Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Cliens Mixfond Sverige tillhör kategori 5, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Aktiemarknaden kännetecknas generellt av hög risk, men också möjlighet till hög avkastning. I en blandfond som Cliens Mixfond Sverige är marknadsrisken normalt lägre än för en traditionell aktiefond som ett resultat av att fonden har en viss del (75-25) procent av fondförmögenheten i räntebärande överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument eller på konto i kreditinstitut. Över en längre period eftersträvar fonden att risken mätt som standardavvikelse skall motsvara ett genomsnitt av svensk aktie och räntemarknad. Fondfakta Fonden startade med en startkurs på kr Andelsklass A Andelsklass B Andelsvärde 1653, ,79 Antal andelsägare 24 6 Fondförmögenhet (mkr) Avkastning senaste halvåret Cliens Mixfond Sverige 6,56 % 7,41 % Jämförelseindex (50 % SIXRX + 50 % OMRX T-Bill) 4,81 % 4,81 % Referensränta (OMRX T-bill) 0,43 % 0,43 % Genomsnittlig årsavkastning senaste två åren Cliens Mixfond Sverige 3,69 % 4,06 % Jämförelseindex (50 % SIXRX + 50 %OMRX T-Bill) 3,82 % 3,82 % Genomsnittlig årsavkastning senaste fem åren Cliens Mixfond Sverige 8,49 % 8,65 % Jämförelseindex (50 % SIXRX + 50 %OMRX T-Bill) 6,05 % 6,05 % Risk (Standardavvikelse) 24 mån Cliens Mixfond Sverige 11,56 % 11,63 % Jämförelseindex (50 % SIXRX + 50 % OMRX T-Bill) 7,94 % 7,94 % Aktiv risk (tracking error) 4,43 % 4,43 % Duration (år) 0,13 0,13 Omsättningshastighet och kostnader Omsättningshastighet (ggr) 2,38 2,38 Transaktionskostnader (mkr) 0,22 0,22 i procent av omsatta värdepapper 0,07 % 0,07 % Total expense ratio (TER) Total expense ratio (TKA) Förvaltningsavgift (Fast avgift) 1,40 % 1,75 % Debiterad förvaltningsavgift (fast och rörlig) 2,37 % 1,75 % Handel med finansiella instrument med närstående värdepappersbolag Andel av fondens totala omsättning 0 % 0 % Förändring av fondförmögenhet Total förändring 17,26 % 8811,00 % Total värdeförändring 6,56 % 7,41 % Totalt nettoflöde avseende andelsägare 11,03 % 8810,00 % Lämnad utdelning 0,00 % 0,00 % 4

5 Not 1 till balansräkning Not 1 (forts.) Tillgångar per Tillgångar per Finansiella instrument Antal Marknadsvärde (ksek) Fondvikt % Finansiella instrument Antal Marknadsvärde (ksek) Fondvikt % Reglerad marknad, Aktiemarknad Räntebärande STORA ENSO R ,79 % MATERIAL ,79 % ABB LTD ,96 % ALFA LAVAL ,43 % ASSA ABLOY B ,83 % ATLAS COPCO B ,85 % CONCENTRIC ,52 % HALDEX ,65 % LOOMIS B ,81 % NCC B ,05 % SANDVIK ,32 % SCANIA B ,22 % SEMCON ,41 % SKANSKA B ,53 % SKF B ,61 % TRELLEBORG B ,38 % VOLVO B ,48 % INDUSTRIVAROR ,05 % AUTOLIV SDB ,44 % ELECTROLUX B ,53 % HENNES & MAURITZ B ,48 % CASTELLUM FC HEXAGON FC HEXAGON FC IKANO BANK BC INTRUM JUSTITIA FC LOOMIS FC PEAB FC Räntebärande ,70 % Summa räntebärande ,70 % Summa reglerad marknad ,16 % Summa överlåtbara värdepapper ,84 % Övriga tillgångar och skulder ,84 % TOTALT ,00 % Sammanställning emittenter* Emittent Hexagon 7,06 % Loomis 3,94 % * i tabellen anges den sammanlagda andelen av förmögenheten per emittent i de fall fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. MTG B ,13 % SÄLLANKÖPSVAROR ,58 % CLOETTA B ,57 % ICA GRUPPEN AB ,18 % DAGLIGVAROR ,75 % ACTIVE BIOTECH ,08 % ELEKTA B ,64 % MEDA A ,60 % HÄLSOVÅRD ,32 % BALDER B ,46 % FABEGE ,30 % INVESTOR B ,98 % NORDEA ,84 % SAGAX B ,06 % SEB A ,04 % SHB A ,70 % SWEDBANK A ,76 % TRIBONA ,33 % Balansräkning Balansräkning SEK Tillgångar Överlåtbara värdepapper med positivt marknadsvärde Not Summa överlåtbara värdepapper med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut Summa placeringar med positivt marknadsvärde Övriga tillgångar Summa Tillgångar Skulder Övriga kortfristiga skulder Not Summa skulder Fondförmögenhet Not Poster inom linjen Ställda säkerheter 0 0 FINANS OCH FASTIGHET ,47 % ERICSSON B ,67 % LAGERCRANTZ GROUP B ,29 % NOKIA SEK ,48 % INFORMATIONSTEKNIK ,43 % TELIASONERA ,07 % TELEKOMMUNIKATION ,07 % SUMMA AKTIEMARKNAD ,46 % Not 2 till balansräkning Specifikation skulder Övriga kortfristiga skulder Ej likviderade köpta värdepapper Upplupna avgifter 0 5 Summa

6 Not 3 till balansräkning Förändring av fondförmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning Fondförmögenhet vid halvåret Information om förvaltning av fonden Amrego Kapitalförvaltning AB tog över förvaltningen av fonden per från Catella Fondförvaltning AB. Cliens Kapitalförvaltning AB tog över förvaltningen per Totalrisken i en fond ger en indikation om den historiska risknivån i fonden, men är inget säkert prognosverktyg. En fondkategori eller fond som tidigare haft låg totalrisk kan i själva verket vara riskfylld och innebära kursförluster om t ex börsen är på väg att svänga nedåt p.g.a. att t ex konjunkturen försämras. Naturligtvis gäller även motsatsen. Aktiv risk En annan typ av risk är att fonden utvecklas bättre eller sämre än tillgångarna på den marknad på vilken man investerar. Den som köper en aktiefond med t ex svenska aktier vill troligen kontrollera hur stort risktagande fonden har haft i sina placeringar jämfört med det index som den jämförs med. Ett mått för detta är aktiv risk eller tracking error, d.v.s. den risk som fonden tagit genom att dess kursutveckling avvikit från dess jämförelseindex. Vid beräkning av aktiv risk används fondens månadsvärden för 24 månader omräknat i årstakt. Ägarstyrning Information om Bolagets ägarstyrning finns tillgänglig på fondens hemsida Redovisningsprinciper Denna halvårsrapport har upprättats enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) samt i allt väsentligt enligt Fondbolagens Förenings rekommendationer avseende riktlinjer för redovisning av kostnader och nyckeltal till andelsägarna. I fondens balansräkning har fondens innehav värderats till marknadsvärde per Med marknadsvärde avses stängningskurs. Om sådan ej finns värderas innehaven till senast betalkurs eller köpkurs. Aktier som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad har värderats till senaste transaktionskurs med justering för eventuella händelser som bedömts påverka aktiens värdering. De aktier vars transaktionskurs är äldre än 30 dagar värderas enligt antagna värderingsprinciper. Information om nyckeltal Totalrisk Det traditionella sättet att mäta hur stora kurssvängningar en fond har eller, om man så vill, risken att förlora pengar, är att mäta fondens totalrisk. Ett annat namn för totalrisk är standardavvikelse beräknat på årsbasis. Totalrisken visar hur stora förändringar i fondvärdet varit i genomsnitt över en tidsperiod omräknat till ett årsvärde. Vid beräkning av standardavvikelsen har 24 månadsvärden använts vid mätningen och omräknats i årstakt. Duration Duration är det vanligaste måttet av ränterisk och anger vad som händer när marknadsräntan ändras. Ju högre duration, desto känsligare är fonden för förändringar i räntenivån. Duration uttrycks normalt i år. Skatteregler Utdelningar från Fonden och kapitalvinster vid försäljning av andelar i Fonden beskattas som inkomst av kapital. Skattesatsen för sådana inkomster är f.n. 30 procent. Värdepappersbolaget är skyldigt att på utdelning till i Sverige bosatta personer och svenska dödsbon innehålla 30 procent preliminär skatt. För personer skattskyldiga i utlandet skall Värdepappersbolaget innehålla kupongskatt på utdelning. Kupongskattesatsen är 30 procent eller den lägre skattesats som följer av dubbelbeskattningsavtal med respektive land. Från och med inkomståret 2012 är andelsägare bosatta i Sverige även skyldiga att i självdeklarationen ta upp en schablonintäkt som uppgår till 0,4 % av kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget utgörs av värdet på andelarna vid kalenderårets ingång. Schablonintäkten beskattas sedan som andra kapitalinkomster. För fysiska personer innebär det att skatten blir 30 % x 0,4 % = 0,12 % av innehavet. För ett fondsparande värt kr blir skatten 12 kronor och för kr blir det 120 kr per år. Skatten gäller endast för privatpersoner och juridiska personers direktägande i Fonden Skatten återkommer årligen och tas ut oavsett om innehavet i Fonden ökat eller minskat i värde. Fonden utgör inte något skattesubjekt och är således varken skatteskyldigt för kapitalvinster eller förmögenhet. Totalrisken kan variera betydligt mellan olika fondkategorier, beroende på vilka tillgångar fonderna har investerat i. Aktiefonder med svenska aktier har t ex en högre totalrisk än räntefonder med kort löptid på räntebärande tillgångar. Totalrisk är ett bra mått vid jämförelser av olika fondkategorier men också om man vill jämföra fonder i samma kategori. Kontrolluppgifter Kontrolluppgifter lämnas till Skatteverket av fondbolaget på erhållen utdelning, schablonintäkt, erlagd preliminärskatt samt kapitalvinster och kapitalförluster. 6

7 Stockholm Cliens Kapitalförvaltning AB Lena Wallenius, VD Jan Lombach Marie Lidgard Lars Holmgren Jonas Gustafson CLIENS KAPITALFÖRVALTNING AB KUNGSGATAN 35 BOX STOCKHOLM TFN: FAX:

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter...

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter... l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE f r fonder 2013 foto: ISToCKPHoTo Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond... 6 9 Lannebo Småbolag... 10 13 Lannebo Småbolag Select... 14 16

Läs mer

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012 Enter Fonder AB Årsberättelse 2012 ENTER SVERIGE ENTER SVERIGE PRO ENTER SELECT ENTER SELECT PRO ENTER MAXIMAL ENTER MAXIMAL PRO ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS ENTER PENNINGMARKNADSFOND ENTER TREND RÄNTEFOND

Läs mer

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell.

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. LANNEBO FONDER Årsredovisning 2005 Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. Anders Lannebo Styrelseordförande Född 1944.

Läs mer

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8 INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...53 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...55 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...57 SKANDIA REALRÄNTEFOND...59

Läs mer

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE SELECT SVERIGE PLACERINGSINRIKTNING Select Sverige är en aktiefond med särskild inriktning på placeringar i finansiella instrument som främst handlas på marknader i Sverige, som är reglerade och öppna

Läs mer

NORRSKEN 2014 NORRSKEN

NORRSKEN 2014 NORRSKEN NORRSKEN PLACERINGSINRIKTNING Norrsken är en aktieorienterad hedgefond med en marknadsneutral inriktning. Förvaltningsstrategin är eventdriven där förvaltarna fokuserar på publika bolag där det skett en

Läs mer

Årsberättelse för Excalibur 2014

Årsberättelse för Excalibur 2014 Årsberättelse för Excalibur 2014 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2014 Årsberättelsen

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Granit Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 13 april 2015 en är upprättad i enlighet

Läs mer

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR.

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR. INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE... 4 AVKASTNING OCH RISK... 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR... 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR... 9 LÄRARFOND 59+... 12 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

SAFE PLAY Årsberättelse 2011

SAFE PLAY Årsberättelse 2011 Årsberättelse 2011 SAFE PLAY Fonden investerar huvudsakligen i räntebärande värdepapper, med låg risk, och fungerar som ett alternativ till att ha pengarna på ett traditionellt bankkonto. Safe Play ska

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Ha lvå 1 rsr a pp ort Enkelt är effektivt! Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Helårsberättelse 2014 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman är

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

>>> <<< VÅRA MEDARBETARE INNEHÅLL. Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Adam Nyström.

>>> <<< VÅRA MEDARBETARE INNEHÅLL. Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Adam Nyström. HALVÅRSRAPPORT 2013 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009 Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009 Innehållsförteckning Folksam LO Obligation 2 Folksam LO Sverige 4 Folksam LO Världen 6 Folksam LO Västfonden 8 Förklaring till faktarutor 10 Värderings- och redovisningsprinciper

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2008

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2008 Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2008 INNEHÅLL Spiltan Fonder AB VD-brev till andelsägarna för 2008 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse 2008 Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse 2008 Aktiefond Dalarna

Läs mer

SVERIGE. Certifikat Sverige Kupong Defensiv 1303D. Morgan Stanley B.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL

SVERIGE. Certifikat Sverige Kupong Defensiv 1303D. Morgan Stanley B.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL SVERIGE Förutsättningar för expansiv penningpolitik < Låg exponering mot skuldtyngda länder < En av Europas starkaste ekonomier < Starka exportpartners < Låg statsskuld < Nyhet Certifikatet är ej kapitalskyddat.

Läs mer

AP7. årsredovisning 2010

AP7. årsredovisning 2010 AP7 årsredovisning 2010 Den som inte vill eller kan välja ska få minst lika bra pension som andra. Innehåll Vd-ord 3 Ett händelserikt år 5 Såfa för de som inte vill välja 6 Aktier i ett längre perspektiv

Läs mer

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND HALVÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande 3 Trafikljusrapport 2013 Stigande börser och sjunkande oro Stärkt fondsparande Ljusare framtid för livbolagen Företagsobligationer populära hos fondtorgen Tillväxten finns i Asien Aldrig har möjligheterna

Läs mer

SINCE 1906 HALVÅRSREDOGÖRELSE. Öhman Fonder

SINCE 1906 HALVÅRSREDOGÖRELSE. Öhman Fonder SINCE 1906 HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 Sedan 1906 I början av förra seklet, närmare bestämt 1906, grundade Emric Öhman Bankirfirman E. Öhman J:or AB. Bolaget erhöll medlemskap på Stockholms Fondbörs år 1911

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer