Buy Target price: 22,30 SEK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Buy Target price: 22,30 SEK"

Transkript

1 Analysts: Jens Edholm & Sofia Asplund 203 Web Group Buy Target price: 22,30 SEK MyTaste förväntas bli världens största webbsajt, led- ningens prognos är 15 miljoner användare under Stor uppköpspremie, MyTastes största konkurrent för- värvades 2012 för 175 miljoner dollar, värdering av MyTaste enligt samma multiplar indikerar värde om 1,9 miljarder kronor. MyTaste är för tillfället etablerat i 48 länder varav endast 4 är intäktsdrivande, dem ännu inte lönsamma länderna kommer tillsammans med expansion av Sho- pello driva intäkter och marginaler framöver. Shopello växer med 126% per kvartal, den kraftiga tillväxten motiverar fortsatt expansion och ökade antal klick per kvartal, vi prognostiserar en tillväxt om drygt 200% under Riktkurs 22,3 SEK per aktie 2014 enligt vägt genom- snitt av motiverat Enterprise Value per aktie enligt sum- of- the- parts (26 SEK per aktie) och multipelvärdering (18,46 Sek per aktie) vilket ger en uppsida om 17% under innevarande år. Nyckeldata Aktiekurs 19,00 52 v högsta / lägsta 28 / 3,2 Antal aktier Börsvärde (MSEK) 312 Nettoskuld (MSEK) - 11 EV (MSEK) 302 Sektor IT Lista / Kortnamn 203 Nästa rapport, Q Utveckling 1 mån - 5% 3 mån - 9% 1 år 378% YTD 34% Huvudägare Jonas Söderqvist Andereas Friis Henrik Kvick Aage Reerslev Christoffer Johansson Innehav (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ledning VD/CEO Styrelseordförande Ekonomichef Christoffer Johansson Jonas Söderqvist 0, Nyckeltal - Värderingsmultiplar MSEK P/E - 53,24 36,91-112,90-11,66-84,32-87,27-106,05-222,27 EV/EBITDA - 65,30 34,63 19,80-60,99 76,40 118,98 86,98 57,66 EV/EBIT - 52,76 34,63-85,97-9,43-83,60-86,73-106,22-231,42 P/S 22,17 1,14 2,59 1,93 5,08 5,34 4,80 4,40 EV/Sales 21,92 1,07 2,54 1,84 4,87 5,15 4,63 4,23 P/BV 4,88 0,80 2,24 1,90 5,75 8,00 8,65 9,00 Räntetäckningsgrad - 430, ,82-28,78-10,79-31,91-26,08-11,92 FCF/EV 0,0% 3,1% - 0,7% - 19,4% - 2,2% 0,3% 0,0% 0,5% PEG - 0,38-0,14 0,61-0,01 1,88-3,79 5,99 4,25 MV EV

2 2 Investment Thesis Marknaden underskattar värdet i att vara First Mover 203 Web Group kommunicerar att det är en med- veten strategi att etablera sig i länder där interne- tanvändningen ännu inte riktigt har tagit fart. MyTaste är för tillfället etablerat i 48 länder varav endast 4 är lönsamma. MyTaste etablerade en marknadsledande position i Spanien redan efter 1,5 år och i Polen efter 1 år. Dem ännu inte lön- samma länderna kommer driva intäkter och mar- ginaler de kommande åren tillsammans med lan- sering av Shopello i fler länder. Det tar vanligtvis 6 månader för en nylanserad webbsajt att driva be- tydande trafik, varefter denna kan generera an- nonseringsintäkter. MyTaste prognostiseras vara världens största webbsajt för recept under 2014 En stor värdedrivare för MyTaste är antal använ- dare som sedan lanseringen av den nya plattfor- men i september har ökat från 0 till 4 miljoner an- vändare (Q1 2014). Den nya plattformen är i nulä- get endast etablerad i 11 av 48 länder vilket indi- kerar en fortsatt stark tillväxtpotential. Med an- ledning av den höga tillväxttakten prognostiserar ledningen 15 miljoner användare vid utgången av Största konkurrenten allrecepies.com har 7 miljoner användare, efter 12 års verksamhet och MyTaste har sedan lanseringen av den nya platt- formen ansamlat 4 miljoner användare på 9 må- nader. Trots den höga tillväxttakten anser vi led- ningens prognoser om 15 miljoner användare vid utgången av 2014 vara en aning optimistiska, och ser att dem uppnår målet först i slutet av kvartal Stor värderingspremie vid potentiellt uppköp MyTastes största konkurrent förvärvades 2012 av Meridith INC som betalade 175 miljoner dollar för internetsajten som då hade en omsättning på 18 miljoner dollar och en vinst på 2 miljoner dollar. Det ger en värdering av trafiken på 9 dollar per unik besökare, eller 57 SEK. Skulle MyTaste för- värvas till samma värdering idag skulle priset uppgå till kring 1,9 miljarder kronor. Allrecepies pris per användare vid uppköpet var 230 SEK, vil- ket ger MyTaste ett pris omkring en miljard SEK. Shopello Växer med 126% per kvartal Webbsajten Shopellos intäktsbas utgörs av antal klick. Webbsajten upplever en nuvarande tillväxt om 126% per kvartal och registrerade drygt en miljon klick under kvartal Den kraftiga tillväxten motiverar fortsatt expansion och ökade antal klick per kvartal, vi prognostiserar en tillväxt om drygt 200% under Fokusering av verksamheter värden frigörs vid avyttringar 203 Web Group inledde med försäljningarna av Företagsinfo, Gulans.se samt auktions.se en pro- cess mot att fokusera sin verksamhet mot Mytaste och Shopello. 203 har nyligen sålt BilWeb för 4 MSEK, med en värdering om 27 kr per unik besö- kare. Bolaget är för närvarande i processen att sälja domänerna i Flygstart* med besökare per månad för 350 tusen SEK, dvs. en värdering på 7,50 SEK per unik besökare. Vi gillar att 203 Web Group fokuserar på de skalbara verksamheterna MyTaste och Shoppello. Sum- of- the- parts indikerar stora värden En värdering av 203 Web Group som ett invest- mentbolag bestående av webbsajter visar stora värden. En konservativ värdering, med anledning av den svaga lönsamheten och rådande osäkerthet kring framtiden för verksamheten, ger en riktkurs om 22,3 SEK per aktie. Ett vägt genomsnitt av mo- tiverat Enterprise Value per aktie enligt sum- of- the- parts (26 SEK per aktie) och multipelvärde- ring (18,46 Sek per aktie) ger riktkursen 22,3 SEK för 2014, vilket ger en uppsida om 17% under in- nevarande år. * Försäljningen av Flygstart är ännu inte annonserad, referens: 203 Web Group siktar på att utnyttja den snabbt ökande internetanvändningen och därmed den ökande omsättningen av internetannonsering värl- den genom att bli nummer ett inom de befintliga segmenten (mat och köp & sälj) genom att vara först till marknaden där internettillväxten ännu inte tagit fart Vårt mål är att ta över hela den digitala matmark- naden och bygga upp ett socialt matnätverk som inte har någon motsvarighet idag VD, Christoffer Jo- hansson

3 3 Bolagsbeskrivning 203 Web Group AB (publ) är en snabbväxande digital publicist Bolaget äger och driver flertalet varumärken såsom MyTaste.com, Matklubben.se, Shoppello.se och Allaannonser.se. Koncernen specialiserar sig på skalbara och kostnadseffektiva sajter och ver- kar inom de tre huvudområdena varumärkesupp- byggnad, annonsförsäljning samt webbrelaterade tjänster. Samtliga ovan nämnda sajter är bland de största inom respektive segment. Produktkoncep- ten är språkoberoende vilket lett till att sajterna växt internationellt på ett 50- tal marknader ut- spridda i 5 världsdelar. MyTaste - världens näst största matsajt Webbsajten besöks av mellan miljoner människor varje månad (säsongsberoende) och finns i dagsläget i 48 länder. Sedan etableringen av en ny social plattform år 2013, har de haft en hög tillväxt i antal unika besökare, högre än alla kon- kurrenters. Under 2013 ökade medlemmarna med 3,1 miljoner vilket motsvarar en ökning av cirka användare/månad. Redan i maj 2014 hade medlemmarna ökat till 4 miljoner användare. På MyTaste kan man hitta, spara och dela med sig av sina favoritrecept ett helt unikt erbjudande som inte finns på marknaden idag. Webbsidan skall utvecklas från att, likt sina konkurrenter, vara en sökplattform till att vara en social platt- form. Under året planeras möjlighet till översätt- ning av alla de 5,2 miljoner recept som finns på MyTaste, vilket innebär att webbsajtens använ- dare kommer kunna hitta lokala recept för sin fa- voriträtt från jordens alla hörn. Shopello nästa stora satsning Shopello.se har en annan typ av intäktsmodell då man inte tjänar pengar på annonsering utan ge- nom klick, som betalas för av anslutna företag, an- tal klick har under 2013 ökat med 360 %. 203 Web Group har kommunicerat en ambition om att göra samma resa med Shopello, som för MyTaste. Shopello differentierar sig från nätbuti- ker som Kinneviksägda Zalando samt Bootsz och fungerar som en shoppingguide där man kan hitta alla produkter samlade på ett ställe. De erbjuder ett väl diversifierat sortiment med totalt 320 an- slutna butiker och över 4 miljoner olika produkter. Därför kan webbsajten närmast liknas vid Pri- cerunner, men även här finns det tydliga skillna- der Shopello är mer användarvänligt. Native marketing unikt annonseringserbjud- ande Genom stora satsningar på konstruerandet av mobilsajter, nya sociala funktioner samt native annonsering utmärker sig 203 Web Group från många konkurrenter. Bolaget lyfter även fram re- krytering och spetskompetens som två kraftfulla nycklar, skickliga medarbetare har bidragit till en stark ställning inom bland annat sökoptimering (SEO). Nuvarande process är en vision att göra MyTaste till världens största sociala nätverk för mat med flest antal medlemmar. Genom att fokusera på na- tive annonsering, vilket innebär en kundanpassad marknadsföring som inte stör användaren, är bo- lagets förhoppning att öka värdet för kunderna. Native annonsering anpassar sig efter kundens intresse och behov och är därför personligt vilket skiljer sig från dagens banners och pop- up föns- ter. Cirka 50 % av MyTastes besökare kommer ifrån mobil och läsplattor. Utvecklandet av en mobilapp med lansering i höst ska öka tillväxttakten av an- vändarna som ska leda till att nå det uttalade må- let om 15 miljoner användare i slutet av Creative Är 203 Web Groups egna webbyrå som är exper- ter på SEO. De erbjuder kunderna bl.a. konstrue- rande av webbsidor, tilläggstjänster, webbshop- par och andra webblösningar. Bolaget har beskri- vits som marknadsledande av oberoende aktörer, framförallt pga. deras framgångsrika SEO och när det kommer till att konvertera stora volymer tra- fik till intäkter. 203 Media 203 Media är ett eget säljbolag som startades 2011 för att sköta all annonsförsäljning på de egna webbplatserna och varumärken som ingår i koncernen. Genom eget ägande finns expertis inom fokus och målgrupper för respektive om- råde, något som är unikt för koncernen.

4 4 Marknadsstruktur och marknadsposition Marknadstillväxt 23% per år 203 Web Group är verksamma på internetmark- naden. Branschen präglas av intensiv konkurrens där endast de största och bästa belönas. Intäkter kommer huvudsakligen från internetannonsörer och konkurrensen har lett till att prispressen är hård. Internetannonsering är en snabbväxande marknadsföringskanal och uppgick 2012 till 24% av alla samlade marknadsföringsutgifter. Bran- schen för internetmarknadsföring omsatte 2,2 mil- jarder SEK i Sverige 2012, efter en tillväxt på 23% från föregående år. I Europa omsatte onlinemark- nadsföring, enligt ZenithOptimedia, 18,6 miljarder Euro 2012 och beräknas omsätta 23,5 miljarder euro Bransch präglad av hög uppköpsfrekvens Under IT- boomen växte det fram en marknad on- line för köp och försäljningar av internetsajter som ett resultat av att hemsidor började generera in- täkter. Försäljningar sker på internethemsidor och fungerar som börsplatser för tillgångspapper eller fastigheter. Köpbeloppen uppgår till stora summor och baseras på unika besökare, hur unik domän- namnet är, hur många besökare som återkommer och hur länge sajten har funnits. Tidigare internet- sajt försäljningar värderade per unik besökare är; BlueMountain 710 USD, Excite 394 USD, Mar- ketwatch 80USD, Lycos 394 USD, MySpace 36 USD och Allrecepies 10,3 USD per unik besökare. 203 Web Group använder marknaden aktivt för köp och försäljningar av hemsidor. 203 Web Group som First Mover ger konkur- rensfördelar Omsättningen inom internetannonsering ökar i takt med att internetanvändningen ökar. Sverige ligger långt fram i den här utvecklingen med 92,3% internetpenetration. Många andra av de länder 203 Web Group är verksamma i har betyd- ligt lägre siffror, varför en snabb tillväxt väntas framöver. Vidare positionerar sig 203 Web Group som first mover med MyTaste och Shoppello på många marknader världen över. Det finns stora fördelar i konkurrensmedlet som first mover i branschen, då det är svårt att tänka sig att befint- liga användare byter hemsida för sin profil och matblogg till en nystartad konkurrent till någon av t.ex. MyTastes sajter. Övriga konkurrenter är verk- samma inom mat och köp/sälj på internet och foku- serar huvudsakligen på mogna marknader som USA. 203 Web Group är verksamma även här men har ytterligare marknader i vilka dem snabbt blir stora i. Inom koncernen når 203 Web Group idag runt 25 % av internetanvändarna i Sverige, och to- talt 1,7% av internetanvändarna i de 48 länder bo- laget är verksamma i, om 25% skulle nås totalt i alla 48 länder skulle 203 Web Group nå 540 miljoner besökare per månad. Konkurrenter Majoriteten av konkurrenterna i branschen finan- sieras av riskkapital och är kraftigt förlustdrivande, i princip helt utan intäkter, med det enda målet att få in så många användare som möjligt. 203 Web Group har trots den hårda konkurrensbilden åter- kommande intäktsströmmar och en snabbväxande användarbas. Vi anser anledningen vara den platt- form bolaget använder för sina webbsajter vilken möjliggör mycket enkel lansering av nya webbsajter på olika språk och i olika länder. Förvaltningskost- naderna för sajten kan därmed hållas mycket låga med tydliga skalfördelar. MyTaste prognostiseras vara största sajten för recept i slutet av 2014 Segmentet för matsajter omfattar många olika aktö- rer, den största konkurrenten är världens största recept- och matsajt allrecepies.com som efter 12 års verksamhet har 7 miljoner användare. MyTaste har sedan lanseringen av den nya plattformen ansamlat 4 miljoner användare på 9 månader, med en pro- gnos om 15 miljoner användare i slutet av Övriga konkurrenter är huvudsakligen mindre ak- törer som 203 Web Group bedömer sig kunna kon- kurrera ut med relativt små medel. MyTaste.com är för närvarande marknadsetta inom matsegmentet i Sverige, Spanien, Polen och Slovakien. MyTaste.com blev marknadsledande i Spanien redan efter 1,5 år och i Polen efter 1 år. Det går alltså mycket snabbt för konceptet MyTaste att ta marknadsandelar. Vi anser att MyTastes framgångar förklaras av deras heltäckande erbjudande.

5 5 Ledning och styrelse Ledning Christoffer Johansson är koncernens VD. Han har arbetat inom 203 Web Group i över sex år och har tidigare varit VD för två av koncernens dotterbo- lag, 203 Media och 203 Creative. Han har även va- rit med och startat upp och drivit flera av koncer- nens bolag ifrån grunden. Han tog över posten som VD ifrån en av grundarna, Andreas Friis år Johansson har uttalat sig om att stort kom- mande fokus ligger på renodling av varje verk- samhet för att optimera alla intäktskällor. Sedan han tillträdde som VD och införde den nya sociala plattformen år 2013 har medlemsantal och antal klick ökat mer än alla konkurrenters. Styrelsen Jonas Söderqvist är nyligen utsedd till ny SO för 203 Web Group. Han är tillsammans med Andreas Friis grundare av hela koncernen. Förutom sitt uppdrag som SO fokuserar han på affärsutveckl- ing, strategiplanering och företagsförvärv. Andreas Friis, före detta VD och grundare av 203 delar arbetsuppgifterna om företagsförvärv, af- färsutveckling och strategiplanering tillsammans med Söderqvist. Friis och Söderqvist är även bola- gets största aktieägare med ett innehav som mots- varar ca 50 %. Styrelseledamoten och f.d. SO Henrik Kvick är ka- pitalförvaltare och driver sitt eget företag Henrik Kvick AB. Henrik Kvick AB utvecklar bolag inom Internet, IT och tjänster. Kvick var sedan tidigare även VD för bolaget NetJobs Group AB. Allan Voreck driver de egna bolagen Excellent Controller AB samt Excel Invest AB. Han har sedan tidigare 30 års erfarenhet inom redovisning, eko- nomistyrning och finansiering och är verksam inom 9 olika bolag. Vidare i styrelsen sitter även Wrapp- grundaren Aage Reerslev. Han är även grundare för fem andra företag bl.a. för sociala mobila webbläsare på företaget Squace. Reerslev arbetar med utveckl- ing av mobila strategier och är ny i styrelsen då han blev invald år Ägarstruktur Jonas Söderqvist Henrik Kvick Andreas Friis NetFonds Asia Seb Life International Assu- rance Ägarstruktur Andel av kapital 25,9% 24,5% 23,1% 4,7% 2,9% Per hade 203 Web Group ett aktieka- pital om kr fördelat på ak- tier. Bolaget har varit listat på Aktietorget sedan 2010 och kommer under 2014 att noteras på First North. I dagsläget har bolaget cirka aktieä- gare. Bolagets tre största ägare är Jonas Söderqvist, Henrik Kvick AB samt Andreas Friis som tillsam- mans innehar ett aktieinnehav på 73,5 %. Ägar- strukturen är överrepresenterad av styrelsemed- lemmar och medarbetare i 203 Web Group. Vi gil- lar det omfattade insiderägandet i bolaget och ser det som positiv att grundarna fortfarande innehar en stor del av bolaget. Andra aktieägare är bland annat Netfonds Asa, ut- vecklare av aktiehandel på internet sedan 1998 samt livsförsäkringsbolaget SEB Life International Assurance.

6 6 Bull- case MyTaste 15 miljoner användare 2014 Bear- case Säsongseffekter gett missvisande tillväxt? Lansering av mobilapp utgör närliggande trigger Ledningen har uttalat att en mobilapp är under utveckling, denna förväntas lanseras under kvartal När huvudkonkurrenten Allrecepies lanserade sin mobilapp under år 2000 hade dem 1 miljon unika besökare per månad på sin hemsida. Efter lanseringen tog det 5 år innan antalet unika besökare uppgick till 10 miljoner, dvs. att antalet besökare ökade med 900%. I ett scenario där MyTastes mobilapp ger samma utväxling på antalet unika besökare kommer MyTaste ha 270 miljoner unika besökare i månaden om fem år, som referens har Facebook.com cirka 135 miljoner unika besökare per månad. Trots att antal unika besökare endast beräknas uppgå till 37 miljoner i vårt estimerade bullcase, är MyTaste därmed marknadsledande redan under I ett bull case är nativeannonseringen framgångsrik och översätter trafiktillväxten direkt till ökande intäkter och koncernen kommer därmed bli lönsamma. Shopello gör en MyTaste Shopello skall enligt ledningen sättas i samma lanserings- och utvecklingsprocess som MyTaste har genomgått de senaste 2-3 åren. I ett bull case blir Shopella lika framgångsrikt som MyTaste och en kursdubblering är därmed motiverad. Förändrad intäktsbas för MyTaste medför risk Om naiveannonseringen visar sig vara ett misstag kan intäkterna minska dramatiskt till 30 MSEK under 2014, vilket motsvarar tappade intäkter om 40% från 2013 (bolaget tar bort 70% av alla ban- ners). Vidare, om mobilappen blir försenad eller om förväntad effekt på antal användare uteblir kan ett bear scenario uppfyllas i samband med att de senaste kvartalens kraftiga trafikökning visar sig endast vara en säsongseffekt. Större delen av koncernen i uppstartsfas Lanseringen av Shopello kan visa sig bli misslyck- ad då segmentet köp och sälj redan är relativt kon- kurrensutsatt, med aktörer som Pricerunner m.fl. Vi ser även en risk för att verksamheten 203 Crea- tive kommer dras med stora förluster framöver. Efter det potentiellt stora omsättningstappet i ett bear scenario ser vi en fortsatt negativ trend under överskådlig framtid. Den negativa omsättnings- trenden och negativa resultat kommer resultera i nedskrivningar av nuvarande goodwillposter om ca. 35 MSEK, och därmed konkurshot. Det kommer behövas omfattande kapitaltillskott för att koncer- nen skall komma på fötter igen. Lansering av mobilapp Ytterligare fokusering av verksamhete genom avyttring Antal användare MyTaste vid utgången av 2014 Tillväxt i antal besökare på Shopello, lansering i ytterligare länder Fler länder i Fas 3 - förbättrade marginaler och högre intäkter

7 7 Finansiella Prognoser MyTaste - Nativeannonsering medför osäker- het i intäktsprognoser Tidigare intäktskälla på MyTaste har huvudsaklig- en utgjorts av s.k. banners på respektive webb- sajt, vilket är attraktiv marknadsföringskanal för annonsörer. Ledningen har uttryckt att banners stör upplevelsen för besökaren på webbsajten och har därför, under 2013, tagit bort 70% av alla de banners som tidigare utgjorde koncerners intäkts- bas för MyTaste. Den nya formen av intäktskälla baserar sig på s.k. nativeannonsering, dock så kommer förändringen medföra kortsiktigt lägre intäkter, med högre intäkter på sikt. Historiskt sätt är julmånaderna starka månader för MyTaste, vil- ket förklarar den tydliga säsongseffekten i våra prognoser. Shopello Växer med 126% per kvartal Webbsajten Shopellos intäktsbas utgörs av antal klick. Webbsajten upplever en nuvarande tillväxt om 126% per kvartal och registrerade drygt en miljon klick under kvartal Den kraftiga till- växten motiverar fortsatt expansion och ökade an- tal klick per kvartal, vi prognostiserar en tillväxt om drygt 200% under Då Shopello i nuläget är i en utvecklingsfas förväntar vi oss en kraftig expansion av antal klick i takt med att webbsajten följer samma tillväxtplan som MyTaste. I syfte att förenkla prognosen och minimera spekulationer har vi har valt att inte spekulera i vad eventuella framtida expansioner i nya länder kan generera för intäkter, utan antar intäktsbasen vara driven av konsumtion i länder med redan befintlig verksam- het, och prognostiserar ensiffrig säsongsbetonad tillväxt för år efterföljande den nuvarande tillväxt- perioden. Konservativa prognoser för samband mellan trafik och omsättning Intäktsbasen i 203 Web Groups verksamhet drivs av trafik på koncernens webbsajter. Trafiken ökar kraftigt på samtliga av koncernens webbsajter, vil- ket bör resultera i en närmast linjär utveckling av intäkterna, alternativt exponentiellt ökande i takt med att annonsörers betalningsvilja ökar i takt med att koncernens webbsajter blir allt mer at- traktiva annonseringskanaler. Dock råder det stor osäkerhet kring i vilken ut- sträckning förändringen i intäktsbasen för

8 8 MyTaste kommer att påverka omsättningen. Där- för har vi valt att justera ned det historiska sam- bandet mellan trafikens omsättningspåverkan till hälften (dividor 0,5) för Justeringen ger en prognostiserad omsättningstillväxt om 26% 2014, trots en prognostiserad ökning av trafiken på 52%. Vi behåller en konservativ approach och ju- sterar endast upp sambandet gradvis till nuva- rande nivåer inför omsättningsprognos 2016 (di- vidor 1). Ledningens uttalanden om annonsörers positiva respons om nativeannonsering i kombi- nation med en kommande marknadsledande po- sition inom recept kommer eventuellt generera ett förbättrat framtida samband mellan trafik och in- täkter därför kan våra prognoser visa sig vara väldigt konservativa. Marginalförbättringar väntas i takt med att an- tal fas- 3- länder ökar 203 Web Groups etableringsprocess för samtliga webbsajter är uppbyggd i en 3- fas- plan, bestående av fas 1 där webbsajten skapas och inledande tra- fik etableras. Den första fasen innebär en lanse- ringsfas, där kostnaderna överstiger intäkterna. I fas 2 inleds samarbete med lämplig extern och lo- kal säljbyrå. Det är först i fas 3 som intäkterna bör- jar överstiga kostnaderna. För tillfället befinner sig endast 4 av 48 länder i fas 3 för MyTaste och inga länder i fas 3 för Shopello. Det medför en bety- dande lönsamhetspotential framöver då ytterli- gare länder når fas 3 och blir lönsamma. I länder med hög internetpenetration är det svårare att etablera en ledande position, men samtidigt är an- nonseringsintäkterna högre. I andra länder har MyTaste etablerat en marknadsledande position på mycket kort tid, exempelvis i Spanien på endast 1,5 månader i och i Polen tog det cirka 1 år. Polen och Spanien anses vara länder med låg internetpe- netration, länder som tillåter snabb expansion och effektiv etablering. Den varierande tidshorisonten och intäktspotentialen i olika länder försvårar prognosen. Vi behåller därför en konservativ håll- ning till estimaten och ser fortsatt negativa, men klart förbättrade marginaler under Ändring till IFRS redovisningsprinciper sedan Q medför inga stora effekter. Varningsflagg ges för at de ca 15 MSEK uppbokade balanserade ut- vecklingsutgifter i balansräkningen kan komma att successivt skrivas ned framöver. Värdering Sum- of- the- parts indikerar dolda värden Värdering av internetsajter har en specifik karak- tär och värderas vanligtvis inte endast efter den intäktsdrivande verksamheten, utan även värdet i den trafik som en hemsida genererar. Vi väljer att se 203 Web Group som ett sum- of- the- parts- case för webbsajter. Värdedrivare för webbsajter är antal unika besökare, antal registrerade använ- dare, domännamn, webbsajtens ålder och natur- ligtvis intjäningsförmågan. MyTaste Som världens, troligtvis, inom kort största recept- sajt på internet. Med 30 miljoner unika besökare per månad, 48 domäner i 48 olika länder och med 4 miljoner registrerade användare finns det bety- dande immateriella värden i MyTaste. Tidigare uppköp av internetsajter inom samma segment enligt nedan ger en värdering av MyTaste om 634 MSEK för 2014, enligt medelvärderingen per unik besökare per månad. Skulle MyTaste bli mark- nadsledande inom en snar framtid skulle värdet per unik besökare kunna öka betydligt, vilket indi- keras enligt tidigare uppköp av marknadsledande bolag, enligt tabell nedan. Viktigt att notera är att presenterade siffror gäller uppköp, vilka ofta med- för en premie. Vi väljer att vara konservativa och rabatterar uppköpsvärderingarna av MyTaste pe- ers med 50%, vilket ger ett genomsnittligt värde om 9,6 SEK per unika besökare/månad och ett EV om 317 MSEK. Det är en relativt låg värdering som inte speglar det belopp värderingen skulle uppgå till vid ett potentiellt uppköp. Shopello 203 utökade sin ägarandel i Shopello under 2014, 9,38% av bolaget köptes för 1,5 MSEK. Det ger en värdering av hela webbsajten om 16 MSEK eller 16,5 SEK per klick. Samma värdering per klick ap- plicerat på våra prognoser ger en värdering av Shopello om 27 MSEK Noterbart är att nuva- rande prognoser baseras på försiktiga antaganden, se finansiella prognoser.

9 9 203 Creative och 203 Media Det finns ett visst värde i verksamheten koncernen bedriver i 203 Media, men då verksamheten är fokuserad kring säljarbeten för koncerners egna webbsajter, finns det ingen betydande extern in- täktskälla och därför ger vi divisionen ett värde om 0 SEK. I 203 Creative finns det en intäktsbas och divis- ionen konkurrerar med andra aktörer på den svenska IT- konsultmarknaden om SEO- och webboptimeringsavtal. Det är en lönsam bransch och 203 Creative har spetskompetens efter att ha lyckats väl med koncernens egna hemsidor. Dock, så uppgick omsättningen till låga 11 MSEK under 2013, med än lägre omsättning Q Det största värdet i verksamheten är de andelar i mindre nystartade webbsajter som accepteras som betalning för arbetstimmar till kunder. Det innebär att koncernen får andelar i lovade projekt, senaste refunder.se en sajt som Bonnier nyligen investerade i. Lönsamheten är relativt svag (602 TSEK EBITDA 2013) och vi värderar därför verk- samheten efter P/S 1 på 2014 Q1 rullande omsätt- ning, dvs. till 10,4 MSEK. Uppköpspremie och övervärden Utöver verksamheterna ovan ingår Sveriges största matsajt matklubben.se, flygresor och alla- annonser.se fortfarande i verksamheten och inne- har ett värde. Verksamheterna är lönsamma, vär- deringen sajterna inkluderas i värderingen som övervärden. Med bakgrund i koncernens uttalade strategi om att handla med webbdomäner samt mål om att fokusera verksamheten och därmed sälja av ytter- ligare verksamheter, väljer vi att lägga en premie på vårt motiverade sum- of- the- parts för att inklu- dera i värderingen. Ytterligare substans i premien är möjligheten att MyTaste blir uppköpt. MyTastes största konkurrent förvärvades 2012 av Meridith INC som betalade 175 miljoner dollar för internet- sajten som då hade en omsättning på 18 miljoner dollar och en vinst på 2 miljoner dollar. Det ger en värdering av trafiken på 9 dollar per unik besö- kare, eller 57 SEK. Skulle MyTaste förvärvas till samma värdering idag skulle priset uppgå till kring 1,9 miljarder kronor. Allrecepies pris per använ- dare vid uppköpet vad 230 SEK, vilket ger MyTaste ett pris om kring en miljard SEK. Köparen av Allre- cepies Meridith är en media och marknadsfö- ringsbolag med ett tydligt fokus på amerikanska kvinnor, vi ser därför inte Meredith som en poten- tiell köpare av MyTaste, som ett starkt varumärke främst i Europa. Sett till antalet unika besökare, samt antal användare är MyTaste större än Allre- cepies var vid förvärvet, vilket indikerar en premie mot Allrecepiesvärderingen. Dock så var Allre- cepies lönsamma, hade högre omsättning samt var vid uppköpet även marknadsledande, vilket moti- verar en premie mot uppköpsvärderingen av MyTaste. Vi väljer att halvera värderingen per unik besökare av MyTaste vid ett potentiellt uppköp till 900 MSEK och bedömer att det finns en cirka 10% sannolikhet att en försäljning av MyTaste sker inom överskådlig framtid vilket ger en uppköps- premie om 90 MSEK. Den konservativa värdering- en av uppköpsmöjligheten motiverar en höjning om MyTaste blir marknadsledande, behåller en hög nivå av unika besökare per månad och etable- rar stabil lönsamhet. Värdering efter antal unika besökare per månad, peers Värdering per unik besökare Värde Mytaste 2014 Värde Mytaste 2015 Värde Mytaste 2016 Allrecepies Gordonramseyrecepies.com Cakejournal Flygstart* BilWeb 26, Medel Genomsnittligt antal unika besökare MyTaste Motiverat värde MyTaste (50% rabatt) 9, * Försäljningen av Flygstart är ännu inte annonserad, referens: Värdering efter värde per unika besökare per månad, marknadsledare Värdering per unik besökare Värde Mytaste 2014 Värde Mytaste 2015 Värde Mytaste 2016 Bluemountain MySpace MarketWatch Medel Antal unika besökare MyTaste

10 1 0 Multipelvärdering indikerar nedsida Peersvärdering indikerar ett värde på 203 Web Group om 360 MSEK på genomsnittliga multiplar för peers EV/S Trots att 203 Web Group är i en kraftig tillväxtfas och därför förtjänar höga multiplar så anser vi inte att koncernen bör värde- ras i nivå med sina välrenommerade peers. Vi an- ser att en värderingsmultipel om EV/S 5 är mer rättvisande mot ett förlustdrivande tillväxtbolag med kraftig potential. Skulle nativeannonseringen visa sig framgångsrik och leda till lönsamhet kan en högre multipel vara motiverad, förutsatt bibe- hållen tillväxttakt. Det ger en motiverad Enterprise Value om 18,47 SEK/aktie för 2014 års omsätt- ningsprognos. Ett vägt genomsnitt av motiverat EV per aktie av sum- of- the- parts och multipelvärdering ger oss en riktkurs om 22,3 SEK för 2014, vilket ger en upp- sida om 17% under innevarande år. Relativvärdering Börsvärde MSEK Omsättning MSEK 2014 P EV/S 2014 P EV/S 2015 P P/BV P Källa CDON ,4-4,1 Analysguiden.se NetJobs Group ,8-3,0 Analysguiden.se Linkedin ,3 6,1 7,1 4- Traders Groupon ,0 0,7 4,4 4- Traders Twitter ,7 8,3 7,0 4- Traders Facebook ,8 9,3 8,9 4- Traders Medel ,2 6,1 5,7 4- Traders 203 web Group ,0 4,5 5,8 Multipelvärdering EV/S ,00 11,08 12,32 13,46 5,00 18,47 20,54 22,44 6,00 22,16 24,65 26,92 8,00 29,55 32,86 35,90 Nettoskuld per aktie - 0,69-0,68-0,75 Sum of The Parts MSEK Mytaste 317,46 355,56 382,87 Shopello 21,16 24,14 27, Media & 203 Creative 10,44 10,44 10,44 Uppköpspremie 90,00 90,00 90,00 Summa motiverat Enterprise Value 439,05 480,14 510,72 Nettoskuld - 11,34-11,05-12,27 Värde per aktie Rekommendation Begränsad uppsida tills lönsamhet etableras, riktkurs 22,3 SEK med kraftig uppsida i bull scenario Vi anser 203 Web Group vara nära korrekt värde- rade till dagens 19 SEK per aktie. Dock, så anser vi att framtiden för bolaget innehåller tillräckligt med närliggande triggers och möjligheter för att en uppvärdering kan motiveras under årets gång, i takt med att utfall bli som planerat. Vi rekommenderar köp av 203 Web Group på medelfristig sikt. Vi kommer att följa detta spännande bolag framö- ver och kommer bevaka ledningens uttalade mål om att vara marknadsledande in matsajter med 15 miljoner användare för MyTaste innan Vi kommer även att bevaka huruvida utvecklingen av Shopello utvecklas enligt plan. Vidare bygger en lyckad investering i 203 Web Group på att koncer- nen inom överskådlig framtid lyckas översätta den kraftigt ökande webbsajttrafik till intäkter och etablera en lönsam verksamhet. Vi anser att en uppvärdering av koncernen är motiverad om ut- vecklingen följer kommunicerade planer. I dagslä- get ser vi inte några indikationer på att 203 Web Group inte kommer lyckas med sina planer och motiverar därför köp på nuvarande kurs 19 SEK per aktie, med riktkurs 22 SEK under 2014 och potential till kraftig uppvärdering framöver, enligt resonemang ovan. Disclosure: Jens Edholm Äger inte aktier i 203 Web Group Sofia Asplund Äger inte aktier i 203 Web Group

11 1 1 Avkasningspotential 8 poäng Det råder ingen tvekan om att potentialen i 203 Web Groups webbsajter är omfattande. Allrecepies tidigare lönsamhet och re- lativt höga omsättning indikerar att det finns betydande uppsida i intäkter och lönsamhet för MyTaste. Affärsplanen för Shopello är redan lönsam tack vare en attraktiv intäktsstruktur, där intäkter- na bör öka med lönsamhet framöver. Utöver uppenbar potential i verksamheten är värderingspremien vid uppköp betydande. Lönsamhet 3 poäng Koncernen har inte varit lönsam sedan Nuvarande expans- ion för koncernens webbsajter kostar och vi ser inga indikationer på att lönsamheten kommer förbättras inom närstående framtid. Dock, så finns det potential för att etablera en stor och lönsam verksamhet inom överskådlig framtid. Det kommer ske i takt med att allt fler länder för MyTaste och Shopello utvecklar en stabil bas och blir s.k. fas 3, dvs. lönsamma. Ledning 7 poäng Sedan VD Christoffer Johansson tillträdde som VD 2013 har bola- get genomgått en renodling mot mat- och köp/säljwebbsajter. Dotterbolag och andra verksamheter har sålts av och pengarna har används för att investera i MyTaste och Shopello. Utveckling- en har varit väldigt positiv och trots dålig lönsamhet, håller nuva- rande ledning på att skapa en marknadsledare i MyTaste och för- hoppningsvis göra samma sak med Shopello. Att de två grundarna finns med i styrelsen i kombination med den erfarna entreprenö- ren Henrik Kvick motiverar ett högt betyg. Trygg placering 2 poäng Med tanke på den svaga lönsamheten och de omfattande mäng- derna mjuka värden i koncernens affärsplan och värdering kan 203 Web Group inte anses vara en trygg värdering. Omsättning, lönsamhet och avsaknaden av möjligheter till utdelningar motive- rar ett lågt betyg.

12 12 SWOT Styrkor Personalens specialkompetens inom SEO är en av anledningarna till hur sajterna lyckats bli så fram- gångsrika på kort tid, införandet av den nya soci- ala plattformen år 2013, samt den starka företags- ledningen är tydliga styrkor gentemot konkurren- ter. Vi anser även att satsningen bolaget gör på att anpassa hemsidorna efter språk kommer att bli ett vinnande koncept för 203 Web Grop. Framöver kan MyTastes potentiella marknadsledande posit- ion utgöra en stor styrka hos koncernen. Möjligheter Hot är konkurrenter med liknande koncept som 203 Web Group. Många av 203s sajter är även sä- songsberoende, med högtidsmånader under som- mar och höst/vinterperioden. Svagheter Om inte nativeannonseringen slår igenom som förväntat kan tänkt intäktsmodell för koncernens största satsning fallera. Vi kan även påpeka att det finns många konkurrerande hemsidor med lik- nande koncept för respektive marknad/bransch. Möjligheter Det finns stora möjligheter för 203 Web Group då endast 4 av 48 länder befinner sig i inkomstfasen, fas 3. Förutom ovan nämnda utvecklingsmöjlig- heter anser vi även att det finns en stor potential i de olika hemsidorna. Exempelvis hade man kunnat vidareutveckla eller applicera konceptet matkas- sen på MyTaste. Liknande koncept togs fram då vinklubben.se lanserades 2013 med strategin att leverera vin direkt hem till dörren till sina kunder. Styrkor Personalens specialkompetens Högst tillväxt av antal användare jämfört med konkurrenterna Endast 4 av 48 länder i fas 3 Expanderar globalt ex. MyTaste Anpassar hemsidor efter språk och land Mathemsidor har expanderat de senaste 10 åren, helt rätt i tiden. Svagheter Intäktsmodellen om inte nati- veannonsering slår igenom Tappar annonseringsintäkter genom borttagandet av banners Starka konkurrenter Marknadsrisk Val av bransch, svårvärderad Möjligheter Fler länder under utvecklingfas 3 Verksamma på flera marknader Fungerande nativeannonsering kan leda till höga intäkter Shopellos utvecklingsmöjligheter, speciell intäktsmodell Finns enorma utvecklingsmöjlig- heter på MyTaste. Ex. lansera en ny tjänst liknande matkassen. SWOT Hot Konkurrenter med likande kon- cept Säsongsanpassad verksamhet, nedgång i januari

13 Nyckeltal - Bolagets performance MSEK Omsättningstillväxt 602,6% 2220,4% 16,1% 73,7% ,4% WEB GROUP 21,2% 1311,2% 9,2% Bruttomarginal 116,9% 104,0% 89,8% 84,7% 85,7% 83,3% 84,3% 85,3% EBITDA- marginal - 33,6% 3,1% 12,8% - 3,0% 6,4% 4,3% 5,3% 7,3% EBIT- marginal - 41,5% 3,1% - 3,0% - 19,5% - 5,8% - 5,9% - 4,4% - 1,8% Nettomarginal - 41,6% 3,1% - 2,3% - 16,5% - 6,0% - 6,1% - 4,5% - 2,0% ROA - 8,7% 1,7% - 1,6% - 10,8% - 5,0% - 6,3% - 5,3% - 2,5% ROE - 9,2% 2,2% - 2,0% - 16,3% - 6,8% - 9,2% - 8,2% - 4,0% ROCE - 9,2% 2,1% - 3,1% - 18,6% - 6,7% - 8,5% - 7,5% - 3,7% ROIC 88,3% 2,2% - 2,3% - 19,2% - 8,3% - 19,2% - 18,2% - 9,8% Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Kapitalets omsättningshastighet 0,21 0,56 0,69 0,65 0,83 1,03 1,17 1,27 Resultaträkning MSEK Omsättning 0,68 15,80 18,34 31,86 48,24 58,45 65,01 71,01 Rörelsekostnader - 1,32-12,43-16,79-35,27-51,12-57,87-63,71-68,17 EBITDA - 0,23 0,49 2,35-0,96 3,07 2,53 3,46 5,20 EBITDA- maginal - 33,6% 3,1% 12,8% - 3,0% 6,4% 4,3% 5,3% 7,3% Avskrivningar - 0,05 0,00-2,90-5,25-5,88-6,00-6,30-6,50 EBIT - 0,28 0,49-0,54-6,21-2,81-3,47-2,84-1,30 EBIT- maginal - 41,5% 3,1% - 3,0% - 19,5% - 5,8% - 5,9% - 4,4% - 1,8% Finansnetto 0,00 0,00-0,13-0,18-0,23-0,11-0,11-0,11 EBT - 0,28 0,49-0,67-6,39-3,04-3,58-2,95-1,41 EBT- maginal - 41,6% 3,1% - 3,7% - 20,1% - 6,3% - 6,1% - 4,5% - 2,0% Nettoresultat - 0,28 0,49-0,42-5,27-2,91-3,58-2,95-1,41 Nettomaginal - 41,6% 3,1% - 2,3% - 16,5% - 6,0% - 6,1% - 4,5% - 2,0% Vinsttillväxt 141% - 271% - 187% 1151% - 45% 23% - 18% - 52% Balansräkning MSEK Eget kapital 3,09 22,41 21,17 32,27 42,64 39,06 36,11 34,71 Totala tillgångar 0,00 28,18 26,41 48,68 57,82 50,91 49,38 49,34 Nettoskuld - 0,17-1,11-0,92-2,89-10,58-11,34-11,05-12,27 Kassa och bank 0,17 0,87 0,97 2,82 13,01 13,90 13,69 14,99 Sysselsatt kapital - - 0,15 23,36 21,56 34,42 36,01 32,81 31,24 Rörelsekapital 2,47 0,81-0,86-1,24 9,47 9,58 8,46 8,95 Soliditet - 81% 95% 75% 77% 62% 70% 65% Kassaflöde MSEK Operativt CF exkl. förändr. rörelsekap. 0,00 0,60 1,42-1,26 2,18 2,42 3,35 5,09 Förändring av rörelsekapital 0,00 1,36 0,04 1,30-0,91 0,78 0,91 0,82 CF löpande verksamheten 0,00 0,60 1,42-1,26 2,18 2,42 3,35 5,09 CF investeringsverksamheten 0,00-1,45-1,75-11,04-6,76-2,34-4,49-4,63 Fritt kassaflöde 0,00 0,51-0,35-11,33-5,13 0,99-0,09 1,41 CF finansieringsverksamheten 0,00 0,00 0,19 12,95 15,67 0,03 0,02 0,02 Periodens kassaflöde 0,00 0,51-0,10 1,95 10,19 0,89-0,21 1,30 Nyckeltal - Värderingsmultiplar MSEK P/E - 53,24 36,91-112,90-11,66-84,32-87,27-106,05-222,27 EV/EBITDA - 65,30 34,63 19,80-60,99 76,40 118,98 86,98 57,66 EV/EBIT - 52,76 34,63-85,97-9,43-83,60-86,73-106,22-231,42 P/S 22,17 1,14 2,59 1,93 5,08 5,34 4,80 4,40 EV/Sales 21,92 1,07 2,54 1,84 4,87 5,15 4,63 4,23 P/BV 4,88 0,80 2,24 1,90 5,75 8,00 8,65 9,00 Räntetäckningsgrad - 430, ,82-28,78-10,79-31,91-26,08-11,92 FCF/EV 0,0% 3,1% - 0,7% - 19,4% - 2,2% 0,3% 0,0% 0,5% PEG - 0,38-0,14 0,61-0,01 1,88-3,79 5,99 4,25 MV EV

14 Disclaimer Dessa analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor, uppgifter och kunniga personer som Analyst Group bedömer som tillförlitliga. Analyst Group kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka alltid innehåller en osäkerhet och bör användas försiktigt. Analyst Group kan därför aldrig garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från Analyst Group, någon medarbetare eller person med koppling till Analyst Group alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group är avsedd att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut rörande alla former av investering oberoende av vilken typ av investering det rör sig om. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. Analyst Group frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group.

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Aqeri Holding AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Vinstökning med 1750 % ger goda framtidsutsikter Efter några tunga år med förluster

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3 Independent Analysis Interfox Resources Attraktivt område. Tomsk regionen, där Interfox Resources är verksamma, är den region i västra Sibirien som producerar näst mest olja. Västra Sibirien står i sin

Läs mer

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2 Independent Analysis OptiFreeze Marknadsledande produkter med marginal på över 55% OptiFreeze har en hög marginal på sina produkter och har utvecklat en väldigt avancerad teknik som ger otroligt bra slutresultat

Läs mer

Hexatronic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Omsättning per aktie

Hexatronic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Omsättning per aktie Bull or Bear Independent Analysis Hexatronic AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Insider ägande på 46 % ger stabil ägarstruktur Största ägarna i bolaget äger tillsammans

Läs mer

Buy. Nordic Camping. Ledning 7 Avk. pot. 7 Trygg Placering 8. Target price: 24,00 SEK

Buy. Nordic Camping. Ledning 7 Avk. pot. 7 Trygg Placering 8. Target price: 24,00 SEK Expansivt bolag med historisk tillväxt på 30-4 Har de senaste åren haft en stabil tillväxt på ca 30-4 per år på en marknad som växer med 5-6 % årligen, detta tyder på att Nordic Camping snabbt tar marknadsandelar.

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Eurocon Consulting. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Eurocon Consulting. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Eurocon Consulting Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Uppsving på underliggande marknad. Pappers- och massaindustrin, som står för 48

Läs mer

2014: Omsättning 119,6 MKR Tillväxt 50,5% P/E 8,75 2016: Omsättning 196,5 MKR Tillväxt 26,2% P/E 3,4. Köp InXL - Ett snabbväxande fynd

2014: Omsättning 119,6 MKR Tillväxt 50,5% P/E 8,75 2016: Omsättning 196,5 MKR Tillväxt 26,2% P/E 3,4. Köp InXL - Ett snabbväxande fynd Köp InXL - Ett snabbväxande fynd Bolaget har en god historik vilket har lett till att bolaget är en vinstmaskin och detta ledde till aktieutdelning senast i maj i år(2014). InXL är i nuläget ett mycket

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Oniva Online Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Oniva Online Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Oniva Online Group Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för onlinemarknadsföring har en årlig tillväxt på 16 procent. Även marknaden

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis Bull or Bear Independent Analysis Anoto Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för digitala pennor förväntas växa med drygt 300 % till 2020 I ett scenario då något

Läs mer

Etrion. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Etrion. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Etrion Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management År 2016 räknar vi med att bolaget går med vinst samt ett EBITDAresultat om 72,6 MUSD, 125 %

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Railcare Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Railcare Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Railcare Group Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Omsättningstillväxten om 68 % år 2014 kommer inte att upprepas inom överskådlig tid.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Buy. MultiQ. Ledning 5 Avk. pot. 6 Trygg Placering 4. Stock performance

Buy. MultiQ. Ledning 5 Avk. pot. 6 Trygg Placering 4. Stock performance Independent Analysis Omstruktureringarna visar resultat Lönsamheten under första halvåret vänt och bolaget visar vinst för första gången sedan 2011. Under de senaste åren har MultiQ genomfört omstruktureringar

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Lönsamhet! 6 p! Avkastning! 7 p!

Lönsamhet! 6 p! Avkastning! 7 p! ! Bolagsanalys! Ledning! Trygg Placering! Tillväxtpotential! 5 p! 4 p! 5 p! Lönsamhet! 6 p! Avkastning! 7 p! Tydligt Bull/Bear scenario! Finns två tydliga scenarion för bolaget, ett Bull och ett Bear,

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Sportamore AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Sportamore AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Sportamore AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Notering på Nasdaq OMX Small Cap under Q2 2015. Byte av lista öppnar upp för institutionella

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

TagMaster. Bull or Bear Independent Analysis. Stock Performance. Value Drivers

TagMaster. Bull or Bear Independent Analysis. Stock Performance. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis TagMaster Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Rekordåret 2014 gav en omsättningstillväxt på 19.7% 2014 var det bästa året någonsin för

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Buy. InXL Innovation. Target price: 14.80 SEK. Independent Analysis

Buy. InXL Innovation. Target price: 14.80 SEK. Independent Analysis Independent Analysis InXL Innovation Buy Target price: 14.80 SEK 87,4 % av aktierna ägs av insiders, där ledningen innehar 38,9 %. VD Wargéus innehar 17,8 % och VD för största dotterbolaget Avensia innehar

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Dala Energi AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Dala Energi AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Dala AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management High yield. Trots en relativt låg payout ratio (35%) förväntas bolaget ge en direktavkastning

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2 Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari september Tillväxten för Mat.se ökar markant Tredje kvartalet i sammandrag Omsättningen uppgick till 28 692 ksek (13 128), en tillväxt på 118,6 procent Rörelseresultat

Läs mer

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Ökad tillväxt och lönsamhet, +120% under perioden januari till mars Sammanfattning Delårsrapport januari- mars 2014 Nettoomsättning: 5 741 tkr (2 404 tkr),

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Mindmancer. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Mindmancers partners Skan-Kontroll och Svensk Bevakningstjänst

Mindmancer. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Mindmancers partners Skan-Kontroll och Svensk Bevakningstjänst Bull or Bear Independent Analysis Mindmancer Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Mindmancers partners Skan-Kontroll och Svensk Bevakningstjänst har köpts upp av Nokas.

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Getupdated Sweden AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2006

Getupdated Sweden AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2006 1 Getupdated Sweden AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2006 Koncernens nettoomsättning uppgick till 0,4 MSEK (0,6 MSEK). Koncernens resultat efter skatt uppgick till -0,9 (-0,7) Koncernens resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008

Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008 Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008 Artikel om Digital PS i bequoted: Siktar på att bli ett nytt YouTube inom webbspel och mobilsignaler It-företaget Digital PS är just nu aktuella med en

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

ADDvise. Ledning 5 Avk. pot. 7 Trygg Placering 3

ADDvise. Ledning 5 Avk. pot. 7 Trygg Placering 3 Analytiker: Stefan Svärd och Etrit Vllasalija ADDvise Aggressiv förvärvsstrategi med fokus på bolag som omsätter minst 20 MSEK och som har positivt resultat Planerar att genomföra ett till två förvärv

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Envirologic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Envirologic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Envirologic AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management En enorm potentiell marknad på 10 miljarder SEK för Envirologic i Europa Bolaget har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

Omsättning/EBITA ksek

Omsättning/EBITA ksek Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari mars 2015 Omsättningen uppgick till 51 917 ksek (24 883), en tillväxt på 109 procent Rörelseresultat EBITA uppgick till 10 690 ksek ( 6 535) Kassaflöde från

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1 3 2008 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ)

Delårsrapport kvartal 1 3 2008 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 3 2008 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) Systematiska Fonders fonder Tornado och Risk Reward bland de bästa fonderna hitills i år. Verksamheten har expanderat och

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Drillcon AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Drillcon AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Drillcon AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Storägaren Traction har sedan den 19e december ökat sitt aktieinnehav från 49,9 % till

Läs mer

Elverket Vallentuna. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Elverket Vallentuna. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Var vänlig ta del av Var våra vänlig ansvarsbegränsningar ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapportendfddddddawwwwww i slutet av Bull or Bear Independent Analysis Elverket Vallentuna Value

Läs mer