Buy Target price: 22,30 SEK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Buy Target price: 22,30 SEK"

Transkript

1 Analysts: Jens Edholm & Sofia Asplund 203 Web Group Buy Target price: 22,30 SEK MyTaste förväntas bli världens största webbsajt, led- ningens prognos är 15 miljoner användare under Stor uppköpspremie, MyTastes största konkurrent för- värvades 2012 för 175 miljoner dollar, värdering av MyTaste enligt samma multiplar indikerar värde om 1,9 miljarder kronor. MyTaste är för tillfället etablerat i 48 länder varav endast 4 är intäktsdrivande, dem ännu inte lönsamma länderna kommer tillsammans med expansion av Sho- pello driva intäkter och marginaler framöver. Shopello växer med 126% per kvartal, den kraftiga tillväxten motiverar fortsatt expansion och ökade antal klick per kvartal, vi prognostiserar en tillväxt om drygt 200% under Riktkurs 22,3 SEK per aktie 2014 enligt vägt genom- snitt av motiverat Enterprise Value per aktie enligt sum- of- the- parts (26 SEK per aktie) och multipelvärdering (18,46 Sek per aktie) vilket ger en uppsida om 17% under innevarande år. Nyckeldata Aktiekurs 19,00 52 v högsta / lägsta 28 / 3,2 Antal aktier Börsvärde (MSEK) 312 Nettoskuld (MSEK) - 11 EV (MSEK) 302 Sektor IT Lista / Kortnamn 203 Nästa rapport, Q Utveckling 1 mån - 5% 3 mån - 9% 1 år 378% YTD 34% Huvudägare Jonas Söderqvist Andereas Friis Henrik Kvick Aage Reerslev Christoffer Johansson Innehav (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ledning VD/CEO Styrelseordförande Ekonomichef Christoffer Johansson Jonas Söderqvist 0, Nyckeltal - Värderingsmultiplar MSEK P/E - 53,24 36,91-112,90-11,66-84,32-87,27-106,05-222,27 EV/EBITDA - 65,30 34,63 19,80-60,99 76,40 118,98 86,98 57,66 EV/EBIT - 52,76 34,63-85,97-9,43-83,60-86,73-106,22-231,42 P/S 22,17 1,14 2,59 1,93 5,08 5,34 4,80 4,40 EV/Sales 21,92 1,07 2,54 1,84 4,87 5,15 4,63 4,23 P/BV 4,88 0,80 2,24 1,90 5,75 8,00 8,65 9,00 Räntetäckningsgrad - 430, ,82-28,78-10,79-31,91-26,08-11,92 FCF/EV 0,0% 3,1% - 0,7% - 19,4% - 2,2% 0,3% 0,0% 0,5% PEG - 0,38-0,14 0,61-0,01 1,88-3,79 5,99 4,25 MV EV

2 2 Investment Thesis Marknaden underskattar värdet i att vara First Mover 203 Web Group kommunicerar att det är en med- veten strategi att etablera sig i länder där interne- tanvändningen ännu inte riktigt har tagit fart. MyTaste är för tillfället etablerat i 48 länder varav endast 4 är lönsamma. MyTaste etablerade en marknadsledande position i Spanien redan efter 1,5 år och i Polen efter 1 år. Dem ännu inte lön- samma länderna kommer driva intäkter och mar- ginaler de kommande åren tillsammans med lan- sering av Shopello i fler länder. Det tar vanligtvis 6 månader för en nylanserad webbsajt att driva be- tydande trafik, varefter denna kan generera an- nonseringsintäkter. MyTaste prognostiseras vara världens största webbsajt för recept under 2014 En stor värdedrivare för MyTaste är antal använ- dare som sedan lanseringen av den nya plattfor- men i september har ökat från 0 till 4 miljoner an- vändare (Q1 2014). Den nya plattformen är i nulä- get endast etablerad i 11 av 48 länder vilket indi- kerar en fortsatt stark tillväxtpotential. Med an- ledning av den höga tillväxttakten prognostiserar ledningen 15 miljoner användare vid utgången av Största konkurrenten allrecepies.com har 7 miljoner användare, efter 12 års verksamhet och MyTaste har sedan lanseringen av den nya platt- formen ansamlat 4 miljoner användare på 9 må- nader. Trots den höga tillväxttakten anser vi led- ningens prognoser om 15 miljoner användare vid utgången av 2014 vara en aning optimistiska, och ser att dem uppnår målet först i slutet av kvartal Stor värderingspremie vid potentiellt uppköp MyTastes största konkurrent förvärvades 2012 av Meridith INC som betalade 175 miljoner dollar för internetsajten som då hade en omsättning på 18 miljoner dollar och en vinst på 2 miljoner dollar. Det ger en värdering av trafiken på 9 dollar per unik besökare, eller 57 SEK. Skulle MyTaste för- värvas till samma värdering idag skulle priset uppgå till kring 1,9 miljarder kronor. Allrecepies pris per användare vid uppköpet var 230 SEK, vil- ket ger MyTaste ett pris omkring en miljard SEK. Shopello Växer med 126% per kvartal Webbsajten Shopellos intäktsbas utgörs av antal klick. Webbsajten upplever en nuvarande tillväxt om 126% per kvartal och registrerade drygt en miljon klick under kvartal Den kraftiga tillväxten motiverar fortsatt expansion och ökade antal klick per kvartal, vi prognostiserar en tillväxt om drygt 200% under Fokusering av verksamheter värden frigörs vid avyttringar 203 Web Group inledde med försäljningarna av Företagsinfo, Gulans.se samt auktions.se en pro- cess mot att fokusera sin verksamhet mot Mytaste och Shopello. 203 har nyligen sålt BilWeb för 4 MSEK, med en värdering om 27 kr per unik besö- kare. Bolaget är för närvarande i processen att sälja domänerna i Flygstart* med besökare per månad för 350 tusen SEK, dvs. en värdering på 7,50 SEK per unik besökare. Vi gillar att 203 Web Group fokuserar på de skalbara verksamheterna MyTaste och Shoppello. Sum- of- the- parts indikerar stora värden En värdering av 203 Web Group som ett invest- mentbolag bestående av webbsajter visar stora värden. En konservativ värdering, med anledning av den svaga lönsamheten och rådande osäkerthet kring framtiden för verksamheten, ger en riktkurs om 22,3 SEK per aktie. Ett vägt genomsnitt av mo- tiverat Enterprise Value per aktie enligt sum- of- the- parts (26 SEK per aktie) och multipelvärde- ring (18,46 Sek per aktie) ger riktkursen 22,3 SEK för 2014, vilket ger en uppsida om 17% under in- nevarande år. * Försäljningen av Flygstart är ännu inte annonserad, referens: 203 Web Group siktar på att utnyttja den snabbt ökande internetanvändningen och därmed den ökande omsättningen av internetannonsering värl- den genom att bli nummer ett inom de befintliga segmenten (mat och köp & sälj) genom att vara först till marknaden där internettillväxten ännu inte tagit fart Vårt mål är att ta över hela den digitala matmark- naden och bygga upp ett socialt matnätverk som inte har någon motsvarighet idag VD, Christoffer Jo- hansson

3 3 Bolagsbeskrivning 203 Web Group AB (publ) är en snabbväxande digital publicist Bolaget äger och driver flertalet varumärken såsom MyTaste.com, Matklubben.se, Shoppello.se och Allaannonser.se. Koncernen specialiserar sig på skalbara och kostnadseffektiva sajter och ver- kar inom de tre huvudområdena varumärkesupp- byggnad, annonsförsäljning samt webbrelaterade tjänster. Samtliga ovan nämnda sajter är bland de största inom respektive segment. Produktkoncep- ten är språkoberoende vilket lett till att sajterna växt internationellt på ett 50- tal marknader ut- spridda i 5 världsdelar. MyTaste - världens näst största matsajt Webbsajten besöks av mellan miljoner människor varje månad (säsongsberoende) och finns i dagsläget i 48 länder. Sedan etableringen av en ny social plattform år 2013, har de haft en hög tillväxt i antal unika besökare, högre än alla kon- kurrenters. Under 2013 ökade medlemmarna med 3,1 miljoner vilket motsvarar en ökning av cirka användare/månad. Redan i maj 2014 hade medlemmarna ökat till 4 miljoner användare. På MyTaste kan man hitta, spara och dela med sig av sina favoritrecept ett helt unikt erbjudande som inte finns på marknaden idag. Webbsidan skall utvecklas från att, likt sina konkurrenter, vara en sökplattform till att vara en social platt- form. Under året planeras möjlighet till översätt- ning av alla de 5,2 miljoner recept som finns på MyTaste, vilket innebär att webbsajtens använ- dare kommer kunna hitta lokala recept för sin fa- voriträtt från jordens alla hörn. Shopello nästa stora satsning Shopello.se har en annan typ av intäktsmodell då man inte tjänar pengar på annonsering utan ge- nom klick, som betalas för av anslutna företag, an- tal klick har under 2013 ökat med 360 %. 203 Web Group har kommunicerat en ambition om att göra samma resa med Shopello, som för MyTaste. Shopello differentierar sig från nätbuti- ker som Kinneviksägda Zalando samt Bootsz och fungerar som en shoppingguide där man kan hitta alla produkter samlade på ett ställe. De erbjuder ett väl diversifierat sortiment med totalt 320 an- slutna butiker och över 4 miljoner olika produkter. Därför kan webbsajten närmast liknas vid Pri- cerunner, men även här finns det tydliga skillna- der Shopello är mer användarvänligt. Native marketing unikt annonseringserbjud- ande Genom stora satsningar på konstruerandet av mobilsajter, nya sociala funktioner samt native annonsering utmärker sig 203 Web Group från många konkurrenter. Bolaget lyfter även fram re- krytering och spetskompetens som två kraftfulla nycklar, skickliga medarbetare har bidragit till en stark ställning inom bland annat sökoptimering (SEO). Nuvarande process är en vision att göra MyTaste till världens största sociala nätverk för mat med flest antal medlemmar. Genom att fokusera på na- tive annonsering, vilket innebär en kundanpassad marknadsföring som inte stör användaren, är bo- lagets förhoppning att öka värdet för kunderna. Native annonsering anpassar sig efter kundens intresse och behov och är därför personligt vilket skiljer sig från dagens banners och pop- up föns- ter. Cirka 50 % av MyTastes besökare kommer ifrån mobil och läsplattor. Utvecklandet av en mobilapp med lansering i höst ska öka tillväxttakten av an- vändarna som ska leda till att nå det uttalade må- let om 15 miljoner användare i slutet av Creative Är 203 Web Groups egna webbyrå som är exper- ter på SEO. De erbjuder kunderna bl.a. konstrue- rande av webbsidor, tilläggstjänster, webbshop- par och andra webblösningar. Bolaget har beskri- vits som marknadsledande av oberoende aktörer, framförallt pga. deras framgångsrika SEO och när det kommer till att konvertera stora volymer tra- fik till intäkter. 203 Media 203 Media är ett eget säljbolag som startades 2011 för att sköta all annonsförsäljning på de egna webbplatserna och varumärken som ingår i koncernen. Genom eget ägande finns expertis inom fokus och målgrupper för respektive om- råde, något som är unikt för koncernen.

4 4 Marknadsstruktur och marknadsposition Marknadstillväxt 23% per år 203 Web Group är verksamma på internetmark- naden. Branschen präglas av intensiv konkurrens där endast de största och bästa belönas. Intäkter kommer huvudsakligen från internetannonsörer och konkurrensen har lett till att prispressen är hård. Internetannonsering är en snabbväxande marknadsföringskanal och uppgick 2012 till 24% av alla samlade marknadsföringsutgifter. Bran- schen för internetmarknadsföring omsatte 2,2 mil- jarder SEK i Sverige 2012, efter en tillväxt på 23% från föregående år. I Europa omsatte onlinemark- nadsföring, enligt ZenithOptimedia, 18,6 miljarder Euro 2012 och beräknas omsätta 23,5 miljarder euro Bransch präglad av hög uppköpsfrekvens Under IT- boomen växte det fram en marknad on- line för köp och försäljningar av internetsajter som ett resultat av att hemsidor började generera in- täkter. Försäljningar sker på internethemsidor och fungerar som börsplatser för tillgångspapper eller fastigheter. Köpbeloppen uppgår till stora summor och baseras på unika besökare, hur unik domän- namnet är, hur många besökare som återkommer och hur länge sajten har funnits. Tidigare internet- sajt försäljningar värderade per unik besökare är; BlueMountain 710 USD, Excite 394 USD, Mar- ketwatch 80USD, Lycos 394 USD, MySpace 36 USD och Allrecepies 10,3 USD per unik besökare. 203 Web Group använder marknaden aktivt för köp och försäljningar av hemsidor. 203 Web Group som First Mover ger konkur- rensfördelar Omsättningen inom internetannonsering ökar i takt med att internetanvändningen ökar. Sverige ligger långt fram i den här utvecklingen med 92,3% internetpenetration. Många andra av de länder 203 Web Group är verksamma i har betyd- ligt lägre siffror, varför en snabb tillväxt väntas framöver. Vidare positionerar sig 203 Web Group som first mover med MyTaste och Shoppello på många marknader världen över. Det finns stora fördelar i konkurrensmedlet som first mover i branschen, då det är svårt att tänka sig att befint- liga användare byter hemsida för sin profil och matblogg till en nystartad konkurrent till någon av t.ex. MyTastes sajter. Övriga konkurrenter är verk- samma inom mat och köp/sälj på internet och foku- serar huvudsakligen på mogna marknader som USA. 203 Web Group är verksamma även här men har ytterligare marknader i vilka dem snabbt blir stora i. Inom koncernen når 203 Web Group idag runt 25 % av internetanvändarna i Sverige, och to- talt 1,7% av internetanvändarna i de 48 länder bo- laget är verksamma i, om 25% skulle nås totalt i alla 48 länder skulle 203 Web Group nå 540 miljoner besökare per månad. Konkurrenter Majoriteten av konkurrenterna i branschen finan- sieras av riskkapital och är kraftigt förlustdrivande, i princip helt utan intäkter, med det enda målet att få in så många användare som möjligt. 203 Web Group har trots den hårda konkurrensbilden åter- kommande intäktsströmmar och en snabbväxande användarbas. Vi anser anledningen vara den platt- form bolaget använder för sina webbsajter vilken möjliggör mycket enkel lansering av nya webbsajter på olika språk och i olika länder. Förvaltningskost- naderna för sajten kan därmed hållas mycket låga med tydliga skalfördelar. MyTaste prognostiseras vara största sajten för recept i slutet av 2014 Segmentet för matsajter omfattar många olika aktö- rer, den största konkurrenten är världens största recept- och matsajt allrecepies.com som efter 12 års verksamhet har 7 miljoner användare. MyTaste har sedan lanseringen av den nya plattformen ansamlat 4 miljoner användare på 9 månader, med en pro- gnos om 15 miljoner användare i slutet av Övriga konkurrenter är huvudsakligen mindre ak- törer som 203 Web Group bedömer sig kunna kon- kurrera ut med relativt små medel. MyTaste.com är för närvarande marknadsetta inom matsegmentet i Sverige, Spanien, Polen och Slovakien. MyTaste.com blev marknadsledande i Spanien redan efter 1,5 år och i Polen efter 1 år. Det går alltså mycket snabbt för konceptet MyTaste att ta marknadsandelar. Vi anser att MyTastes framgångar förklaras av deras heltäckande erbjudande.

5 5 Ledning och styrelse Ledning Christoffer Johansson är koncernens VD. Han har arbetat inom 203 Web Group i över sex år och har tidigare varit VD för två av koncernens dotterbo- lag, 203 Media och 203 Creative. Han har även va- rit med och startat upp och drivit flera av koncer- nens bolag ifrån grunden. Han tog över posten som VD ifrån en av grundarna, Andreas Friis år Johansson har uttalat sig om att stort kom- mande fokus ligger på renodling av varje verk- samhet för att optimera alla intäktskällor. Sedan han tillträdde som VD och införde den nya sociala plattformen år 2013 har medlemsantal och antal klick ökat mer än alla konkurrenters. Styrelsen Jonas Söderqvist är nyligen utsedd till ny SO för 203 Web Group. Han är tillsammans med Andreas Friis grundare av hela koncernen. Förutom sitt uppdrag som SO fokuserar han på affärsutveckl- ing, strategiplanering och företagsförvärv. Andreas Friis, före detta VD och grundare av 203 delar arbetsuppgifterna om företagsförvärv, af- färsutveckling och strategiplanering tillsammans med Söderqvist. Friis och Söderqvist är även bola- gets största aktieägare med ett innehav som mots- varar ca 50 %. Styrelseledamoten och f.d. SO Henrik Kvick är ka- pitalförvaltare och driver sitt eget företag Henrik Kvick AB. Henrik Kvick AB utvecklar bolag inom Internet, IT och tjänster. Kvick var sedan tidigare även VD för bolaget NetJobs Group AB. Allan Voreck driver de egna bolagen Excellent Controller AB samt Excel Invest AB. Han har sedan tidigare 30 års erfarenhet inom redovisning, eko- nomistyrning och finansiering och är verksam inom 9 olika bolag. Vidare i styrelsen sitter även Wrapp- grundaren Aage Reerslev. Han är även grundare för fem andra företag bl.a. för sociala mobila webbläsare på företaget Squace. Reerslev arbetar med utveckl- ing av mobila strategier och är ny i styrelsen då han blev invald år Ägarstruktur Jonas Söderqvist Henrik Kvick Andreas Friis NetFonds Asia Seb Life International Assu- rance Ägarstruktur Andel av kapital 25,9% 24,5% 23,1% 4,7% 2,9% Per hade 203 Web Group ett aktieka- pital om kr fördelat på ak- tier. Bolaget har varit listat på Aktietorget sedan 2010 och kommer under 2014 att noteras på First North. I dagsläget har bolaget cirka aktieä- gare. Bolagets tre största ägare är Jonas Söderqvist, Henrik Kvick AB samt Andreas Friis som tillsam- mans innehar ett aktieinnehav på 73,5 %. Ägar- strukturen är överrepresenterad av styrelsemed- lemmar och medarbetare i 203 Web Group. Vi gil- lar det omfattade insiderägandet i bolaget och ser det som positiv att grundarna fortfarande innehar en stor del av bolaget. Andra aktieägare är bland annat Netfonds Asa, ut- vecklare av aktiehandel på internet sedan 1998 samt livsförsäkringsbolaget SEB Life International Assurance.

6 6 Bull- case MyTaste 15 miljoner användare 2014 Bear- case Säsongseffekter gett missvisande tillväxt? Lansering av mobilapp utgör närliggande trigger Ledningen har uttalat att en mobilapp är under utveckling, denna förväntas lanseras under kvartal När huvudkonkurrenten Allrecepies lanserade sin mobilapp under år 2000 hade dem 1 miljon unika besökare per månad på sin hemsida. Efter lanseringen tog det 5 år innan antalet unika besökare uppgick till 10 miljoner, dvs. att antalet besökare ökade med 900%. I ett scenario där MyTastes mobilapp ger samma utväxling på antalet unika besökare kommer MyTaste ha 270 miljoner unika besökare i månaden om fem år, som referens har Facebook.com cirka 135 miljoner unika besökare per månad. Trots att antal unika besökare endast beräknas uppgå till 37 miljoner i vårt estimerade bullcase, är MyTaste därmed marknadsledande redan under I ett bull case är nativeannonseringen framgångsrik och översätter trafiktillväxten direkt till ökande intäkter och koncernen kommer därmed bli lönsamma. Shopello gör en MyTaste Shopello skall enligt ledningen sättas i samma lanserings- och utvecklingsprocess som MyTaste har genomgått de senaste 2-3 åren. I ett bull case blir Shopella lika framgångsrikt som MyTaste och en kursdubblering är därmed motiverad. Förändrad intäktsbas för MyTaste medför risk Om naiveannonseringen visar sig vara ett misstag kan intäkterna minska dramatiskt till 30 MSEK under 2014, vilket motsvarar tappade intäkter om 40% från 2013 (bolaget tar bort 70% av alla ban- ners). Vidare, om mobilappen blir försenad eller om förväntad effekt på antal användare uteblir kan ett bear scenario uppfyllas i samband med att de senaste kvartalens kraftiga trafikökning visar sig endast vara en säsongseffekt. Större delen av koncernen i uppstartsfas Lanseringen av Shopello kan visa sig bli misslyck- ad då segmentet köp och sälj redan är relativt kon- kurrensutsatt, med aktörer som Pricerunner m.fl. Vi ser även en risk för att verksamheten 203 Crea- tive kommer dras med stora förluster framöver. Efter det potentiellt stora omsättningstappet i ett bear scenario ser vi en fortsatt negativ trend under överskådlig framtid. Den negativa omsättnings- trenden och negativa resultat kommer resultera i nedskrivningar av nuvarande goodwillposter om ca. 35 MSEK, och därmed konkurshot. Det kommer behövas omfattande kapitaltillskott för att koncer- nen skall komma på fötter igen. Lansering av mobilapp Ytterligare fokusering av verksamhete genom avyttring Antal användare MyTaste vid utgången av 2014 Tillväxt i antal besökare på Shopello, lansering i ytterligare länder Fler länder i Fas 3 - förbättrade marginaler och högre intäkter

7 7 Finansiella Prognoser MyTaste - Nativeannonsering medför osäker- het i intäktsprognoser Tidigare intäktskälla på MyTaste har huvudsaklig- en utgjorts av s.k. banners på respektive webb- sajt, vilket är attraktiv marknadsföringskanal för annonsörer. Ledningen har uttryckt att banners stör upplevelsen för besökaren på webbsajten och har därför, under 2013, tagit bort 70% av alla de banners som tidigare utgjorde koncerners intäkts- bas för MyTaste. Den nya formen av intäktskälla baserar sig på s.k. nativeannonsering, dock så kommer förändringen medföra kortsiktigt lägre intäkter, med högre intäkter på sikt. Historiskt sätt är julmånaderna starka månader för MyTaste, vil- ket förklarar den tydliga säsongseffekten i våra prognoser. Shopello Växer med 126% per kvartal Webbsajten Shopellos intäktsbas utgörs av antal klick. Webbsajten upplever en nuvarande tillväxt om 126% per kvartal och registrerade drygt en miljon klick under kvartal Den kraftiga till- växten motiverar fortsatt expansion och ökade an- tal klick per kvartal, vi prognostiserar en tillväxt om drygt 200% under Då Shopello i nuläget är i en utvecklingsfas förväntar vi oss en kraftig expansion av antal klick i takt med att webbsajten följer samma tillväxtplan som MyTaste. I syfte att förenkla prognosen och minimera spekulationer har vi har valt att inte spekulera i vad eventuella framtida expansioner i nya länder kan generera för intäkter, utan antar intäktsbasen vara driven av konsumtion i länder med redan befintlig verksam- het, och prognostiserar ensiffrig säsongsbetonad tillväxt för år efterföljande den nuvarande tillväxt- perioden. Konservativa prognoser för samband mellan trafik och omsättning Intäktsbasen i 203 Web Groups verksamhet drivs av trafik på koncernens webbsajter. Trafiken ökar kraftigt på samtliga av koncernens webbsajter, vil- ket bör resultera i en närmast linjär utveckling av intäkterna, alternativt exponentiellt ökande i takt med att annonsörers betalningsvilja ökar i takt med att koncernens webbsajter blir allt mer at- traktiva annonseringskanaler. Dock råder det stor osäkerhet kring i vilken ut- sträckning förändringen i intäktsbasen för

8 8 MyTaste kommer att påverka omsättningen. Där- för har vi valt att justera ned det historiska sam- bandet mellan trafikens omsättningspåverkan till hälften (dividor 0,5) för Justeringen ger en prognostiserad omsättningstillväxt om 26% 2014, trots en prognostiserad ökning av trafiken på 52%. Vi behåller en konservativ approach och ju- sterar endast upp sambandet gradvis till nuva- rande nivåer inför omsättningsprognos 2016 (di- vidor 1). Ledningens uttalanden om annonsörers positiva respons om nativeannonsering i kombi- nation med en kommande marknadsledande po- sition inom recept kommer eventuellt generera ett förbättrat framtida samband mellan trafik och in- täkter därför kan våra prognoser visa sig vara väldigt konservativa. Marginalförbättringar väntas i takt med att an- tal fas- 3- länder ökar 203 Web Groups etableringsprocess för samtliga webbsajter är uppbyggd i en 3- fas- plan, bestående av fas 1 där webbsajten skapas och inledande tra- fik etableras. Den första fasen innebär en lanse- ringsfas, där kostnaderna överstiger intäkterna. I fas 2 inleds samarbete med lämplig extern och lo- kal säljbyrå. Det är först i fas 3 som intäkterna bör- jar överstiga kostnaderna. För tillfället befinner sig endast 4 av 48 länder i fas 3 för MyTaste och inga länder i fas 3 för Shopello. Det medför en bety- dande lönsamhetspotential framöver då ytterli- gare länder når fas 3 och blir lönsamma. I länder med hög internetpenetration är det svårare att etablera en ledande position, men samtidigt är an- nonseringsintäkterna högre. I andra länder har MyTaste etablerat en marknadsledande position på mycket kort tid, exempelvis i Spanien på endast 1,5 månader i och i Polen tog det cirka 1 år. Polen och Spanien anses vara länder med låg internetpe- netration, länder som tillåter snabb expansion och effektiv etablering. Den varierande tidshorisonten och intäktspotentialen i olika länder försvårar prognosen. Vi behåller därför en konservativ håll- ning till estimaten och ser fortsatt negativa, men klart förbättrade marginaler under Ändring till IFRS redovisningsprinciper sedan Q medför inga stora effekter. Varningsflagg ges för at de ca 15 MSEK uppbokade balanserade ut- vecklingsutgifter i balansräkningen kan komma att successivt skrivas ned framöver. Värdering Sum- of- the- parts indikerar dolda värden Värdering av internetsajter har en specifik karak- tär och värderas vanligtvis inte endast efter den intäktsdrivande verksamheten, utan även värdet i den trafik som en hemsida genererar. Vi väljer att se 203 Web Group som ett sum- of- the- parts- case för webbsajter. Värdedrivare för webbsajter är antal unika besökare, antal registrerade använ- dare, domännamn, webbsajtens ålder och natur- ligtvis intjäningsförmågan. MyTaste Som världens, troligtvis, inom kort största recept- sajt på internet. Med 30 miljoner unika besökare per månad, 48 domäner i 48 olika länder och med 4 miljoner registrerade användare finns det bety- dande immateriella värden i MyTaste. Tidigare uppköp av internetsajter inom samma segment enligt nedan ger en värdering av MyTaste om 634 MSEK för 2014, enligt medelvärderingen per unik besökare per månad. Skulle MyTaste bli mark- nadsledande inom en snar framtid skulle värdet per unik besökare kunna öka betydligt, vilket indi- keras enligt tidigare uppköp av marknadsledande bolag, enligt tabell nedan. Viktigt att notera är att presenterade siffror gäller uppköp, vilka ofta med- för en premie. Vi väljer att vara konservativa och rabatterar uppköpsvärderingarna av MyTaste pe- ers med 50%, vilket ger ett genomsnittligt värde om 9,6 SEK per unika besökare/månad och ett EV om 317 MSEK. Det är en relativt låg värdering som inte speglar det belopp värderingen skulle uppgå till vid ett potentiellt uppköp. Shopello 203 utökade sin ägarandel i Shopello under 2014, 9,38% av bolaget köptes för 1,5 MSEK. Det ger en värdering av hela webbsajten om 16 MSEK eller 16,5 SEK per klick. Samma värdering per klick ap- plicerat på våra prognoser ger en värdering av Shopello om 27 MSEK Noterbart är att nuva- rande prognoser baseras på försiktiga antaganden, se finansiella prognoser.

9 9 203 Creative och 203 Media Det finns ett visst värde i verksamheten koncernen bedriver i 203 Media, men då verksamheten är fokuserad kring säljarbeten för koncerners egna webbsajter, finns det ingen betydande extern in- täktskälla och därför ger vi divisionen ett värde om 0 SEK. I 203 Creative finns det en intäktsbas och divis- ionen konkurrerar med andra aktörer på den svenska IT- konsultmarknaden om SEO- och webboptimeringsavtal. Det är en lönsam bransch och 203 Creative har spetskompetens efter att ha lyckats väl med koncernens egna hemsidor. Dock, så uppgick omsättningen till låga 11 MSEK under 2013, med än lägre omsättning Q Det största värdet i verksamheten är de andelar i mindre nystartade webbsajter som accepteras som betalning för arbetstimmar till kunder. Det innebär att koncernen får andelar i lovade projekt, senaste refunder.se en sajt som Bonnier nyligen investerade i. Lönsamheten är relativt svag (602 TSEK EBITDA 2013) och vi värderar därför verk- samheten efter P/S 1 på 2014 Q1 rullande omsätt- ning, dvs. till 10,4 MSEK. Uppköpspremie och övervärden Utöver verksamheterna ovan ingår Sveriges största matsajt matklubben.se, flygresor och alla- annonser.se fortfarande i verksamheten och inne- har ett värde. Verksamheterna är lönsamma, vär- deringen sajterna inkluderas i värderingen som övervärden. Med bakgrund i koncernens uttalade strategi om att handla med webbdomäner samt mål om att fokusera verksamheten och därmed sälja av ytter- ligare verksamheter, väljer vi att lägga en premie på vårt motiverade sum- of- the- parts för att inklu- dera i värderingen. Ytterligare substans i premien är möjligheten att MyTaste blir uppköpt. MyTastes största konkurrent förvärvades 2012 av Meridith INC som betalade 175 miljoner dollar för internet- sajten som då hade en omsättning på 18 miljoner dollar och en vinst på 2 miljoner dollar. Det ger en värdering av trafiken på 9 dollar per unik besö- kare, eller 57 SEK. Skulle MyTaste förvärvas till samma värdering idag skulle priset uppgå till kring 1,9 miljarder kronor. Allrecepies pris per använ- dare vid uppköpet vad 230 SEK, vilket ger MyTaste ett pris om kring en miljard SEK. Köparen av Allre- cepies Meridith är en media och marknadsfö- ringsbolag med ett tydligt fokus på amerikanska kvinnor, vi ser därför inte Meredith som en poten- tiell köpare av MyTaste, som ett starkt varumärke främst i Europa. Sett till antalet unika besökare, samt antal användare är MyTaste större än Allre- cepies var vid förvärvet, vilket indikerar en premie mot Allrecepiesvärderingen. Dock så var Allre- cepies lönsamma, hade högre omsättning samt var vid uppköpet även marknadsledande, vilket moti- verar en premie mot uppköpsvärderingen av MyTaste. Vi väljer att halvera värderingen per unik besökare av MyTaste vid ett potentiellt uppköp till 900 MSEK och bedömer att det finns en cirka 10% sannolikhet att en försäljning av MyTaste sker inom överskådlig framtid vilket ger en uppköps- premie om 90 MSEK. Den konservativa värdering- en av uppköpsmöjligheten motiverar en höjning om MyTaste blir marknadsledande, behåller en hög nivå av unika besökare per månad och etable- rar stabil lönsamhet. Värdering efter antal unika besökare per månad, peers Värdering per unik besökare Värde Mytaste 2014 Värde Mytaste 2015 Värde Mytaste 2016 Allrecepies Gordonramseyrecepies.com Cakejournal Flygstart* BilWeb 26, Medel Genomsnittligt antal unika besökare MyTaste Motiverat värde MyTaste (50% rabatt) 9, * Försäljningen av Flygstart är ännu inte annonserad, referens: Värdering efter värde per unika besökare per månad, marknadsledare Värdering per unik besökare Värde Mytaste 2014 Värde Mytaste 2015 Värde Mytaste 2016 Bluemountain MySpace MarketWatch Medel Antal unika besökare MyTaste

10 1 0 Multipelvärdering indikerar nedsida Peersvärdering indikerar ett värde på 203 Web Group om 360 MSEK på genomsnittliga multiplar för peers EV/S Trots att 203 Web Group är i en kraftig tillväxtfas och därför förtjänar höga multiplar så anser vi inte att koncernen bör värde- ras i nivå med sina välrenommerade peers. Vi an- ser att en värderingsmultipel om EV/S 5 är mer rättvisande mot ett förlustdrivande tillväxtbolag med kraftig potential. Skulle nativeannonseringen visa sig framgångsrik och leda till lönsamhet kan en högre multipel vara motiverad, förutsatt bibe- hållen tillväxttakt. Det ger en motiverad Enterprise Value om 18,47 SEK/aktie för 2014 års omsätt- ningsprognos. Ett vägt genomsnitt av motiverat EV per aktie av sum- of- the- parts och multipelvärdering ger oss en riktkurs om 22,3 SEK för 2014, vilket ger en upp- sida om 17% under innevarande år. Relativvärdering Börsvärde MSEK Omsättning MSEK 2014 P EV/S 2014 P EV/S 2015 P P/BV P Källa CDON ,4-4,1 Analysguiden.se NetJobs Group ,8-3,0 Analysguiden.se Linkedin ,3 6,1 7,1 4- Traders Groupon ,0 0,7 4,4 4- Traders Twitter ,7 8,3 7,0 4- Traders Facebook ,8 9,3 8,9 4- Traders Medel ,2 6,1 5,7 4- Traders 203 web Group ,0 4,5 5,8 Multipelvärdering EV/S ,00 11,08 12,32 13,46 5,00 18,47 20,54 22,44 6,00 22,16 24,65 26,92 8,00 29,55 32,86 35,90 Nettoskuld per aktie - 0,69-0,68-0,75 Sum of The Parts MSEK Mytaste 317,46 355,56 382,87 Shopello 21,16 24,14 27, Media & 203 Creative 10,44 10,44 10,44 Uppköpspremie 90,00 90,00 90,00 Summa motiverat Enterprise Value 439,05 480,14 510,72 Nettoskuld - 11,34-11,05-12,27 Värde per aktie Rekommendation Begränsad uppsida tills lönsamhet etableras, riktkurs 22,3 SEK med kraftig uppsida i bull scenario Vi anser 203 Web Group vara nära korrekt värde- rade till dagens 19 SEK per aktie. Dock, så anser vi att framtiden för bolaget innehåller tillräckligt med närliggande triggers och möjligheter för att en uppvärdering kan motiveras under årets gång, i takt med att utfall bli som planerat. Vi rekommenderar köp av 203 Web Group på medelfristig sikt. Vi kommer att följa detta spännande bolag framö- ver och kommer bevaka ledningens uttalade mål om att vara marknadsledande in matsajter med 15 miljoner användare för MyTaste innan Vi kommer även att bevaka huruvida utvecklingen av Shopello utvecklas enligt plan. Vidare bygger en lyckad investering i 203 Web Group på att koncer- nen inom överskådlig framtid lyckas översätta den kraftigt ökande webbsajttrafik till intäkter och etablera en lönsam verksamhet. Vi anser att en uppvärdering av koncernen är motiverad om ut- vecklingen följer kommunicerade planer. I dagslä- get ser vi inte några indikationer på att 203 Web Group inte kommer lyckas med sina planer och motiverar därför köp på nuvarande kurs 19 SEK per aktie, med riktkurs 22 SEK under 2014 och potential till kraftig uppvärdering framöver, enligt resonemang ovan. Disclosure: Jens Edholm Äger inte aktier i 203 Web Group Sofia Asplund Äger inte aktier i 203 Web Group

11 1 1 Avkasningspotential 8 poäng Det råder ingen tvekan om att potentialen i 203 Web Groups webbsajter är omfattande. Allrecepies tidigare lönsamhet och re- lativt höga omsättning indikerar att det finns betydande uppsida i intäkter och lönsamhet för MyTaste. Affärsplanen för Shopello är redan lönsam tack vare en attraktiv intäktsstruktur, där intäkter- na bör öka med lönsamhet framöver. Utöver uppenbar potential i verksamheten är värderingspremien vid uppköp betydande. Lönsamhet 3 poäng Koncernen har inte varit lönsam sedan Nuvarande expans- ion för koncernens webbsajter kostar och vi ser inga indikationer på att lönsamheten kommer förbättras inom närstående framtid. Dock, så finns det potential för att etablera en stor och lönsam verksamhet inom överskådlig framtid. Det kommer ske i takt med att allt fler länder för MyTaste och Shopello utvecklar en stabil bas och blir s.k. fas 3, dvs. lönsamma. Ledning 7 poäng Sedan VD Christoffer Johansson tillträdde som VD 2013 har bola- get genomgått en renodling mot mat- och köp/säljwebbsajter. Dotterbolag och andra verksamheter har sålts av och pengarna har används för att investera i MyTaste och Shopello. Utveckling- en har varit väldigt positiv och trots dålig lönsamhet, håller nuva- rande ledning på att skapa en marknadsledare i MyTaste och för- hoppningsvis göra samma sak med Shopello. Att de två grundarna finns med i styrelsen i kombination med den erfarna entreprenö- ren Henrik Kvick motiverar ett högt betyg. Trygg placering 2 poäng Med tanke på den svaga lönsamheten och de omfattande mäng- derna mjuka värden i koncernens affärsplan och värdering kan 203 Web Group inte anses vara en trygg värdering. Omsättning, lönsamhet och avsaknaden av möjligheter till utdelningar motive- rar ett lågt betyg.

12 12 SWOT Styrkor Personalens specialkompetens inom SEO är en av anledningarna till hur sajterna lyckats bli så fram- gångsrika på kort tid, införandet av den nya soci- ala plattformen år 2013, samt den starka företags- ledningen är tydliga styrkor gentemot konkurren- ter. Vi anser även att satsningen bolaget gör på att anpassa hemsidorna efter språk kommer att bli ett vinnande koncept för 203 Web Grop. Framöver kan MyTastes potentiella marknadsledande posit- ion utgöra en stor styrka hos koncernen. Möjligheter Hot är konkurrenter med liknande koncept som 203 Web Group. Många av 203s sajter är även sä- songsberoende, med högtidsmånader under som- mar och höst/vinterperioden. Svagheter Om inte nativeannonseringen slår igenom som förväntat kan tänkt intäktsmodell för koncernens största satsning fallera. Vi kan även påpeka att det finns många konkurrerande hemsidor med lik- nande koncept för respektive marknad/bransch. Möjligheter Det finns stora möjligheter för 203 Web Group då endast 4 av 48 länder befinner sig i inkomstfasen, fas 3. Förutom ovan nämnda utvecklingsmöjlig- heter anser vi även att det finns en stor potential i de olika hemsidorna. Exempelvis hade man kunnat vidareutveckla eller applicera konceptet matkas- sen på MyTaste. Liknande koncept togs fram då vinklubben.se lanserades 2013 med strategin att leverera vin direkt hem till dörren till sina kunder. Styrkor Personalens specialkompetens Högst tillväxt av antal användare jämfört med konkurrenterna Endast 4 av 48 länder i fas 3 Expanderar globalt ex. MyTaste Anpassar hemsidor efter språk och land Mathemsidor har expanderat de senaste 10 åren, helt rätt i tiden. Svagheter Intäktsmodellen om inte nati- veannonsering slår igenom Tappar annonseringsintäkter genom borttagandet av banners Starka konkurrenter Marknadsrisk Val av bransch, svårvärderad Möjligheter Fler länder under utvecklingfas 3 Verksamma på flera marknader Fungerande nativeannonsering kan leda till höga intäkter Shopellos utvecklingsmöjligheter, speciell intäktsmodell Finns enorma utvecklingsmöjlig- heter på MyTaste. Ex. lansera en ny tjänst liknande matkassen. SWOT Hot Konkurrenter med likande kon- cept Säsongsanpassad verksamhet, nedgång i januari

13 Nyckeltal - Bolagets performance MSEK Omsättningstillväxt 602,6% 2220,4% 16,1% 73,7% ,4% WEB GROUP 21,2% 1311,2% 9,2% Bruttomarginal 116,9% 104,0% 89,8% 84,7% 85,7% 83,3% 84,3% 85,3% EBITDA- marginal - 33,6% 3,1% 12,8% - 3,0% 6,4% 4,3% 5,3% 7,3% EBIT- marginal - 41,5% 3,1% - 3,0% - 19,5% - 5,8% - 5,9% - 4,4% - 1,8% Nettomarginal - 41,6% 3,1% - 2,3% - 16,5% - 6,0% - 6,1% - 4,5% - 2,0% ROA - 8,7% 1,7% - 1,6% - 10,8% - 5,0% - 6,3% - 5,3% - 2,5% ROE - 9,2% 2,2% - 2,0% - 16,3% - 6,8% - 9,2% - 8,2% - 4,0% ROCE - 9,2% 2,1% - 3,1% - 18,6% - 6,7% - 8,5% - 7,5% - 3,7% ROIC 88,3% 2,2% - 2,3% - 19,2% - 8,3% - 19,2% - 18,2% - 9,8% Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Kapitalets omsättningshastighet 0,21 0,56 0,69 0,65 0,83 1,03 1,17 1,27 Resultaträkning MSEK Omsättning 0,68 15,80 18,34 31,86 48,24 58,45 65,01 71,01 Rörelsekostnader - 1,32-12,43-16,79-35,27-51,12-57,87-63,71-68,17 EBITDA - 0,23 0,49 2,35-0,96 3,07 2,53 3,46 5,20 EBITDA- maginal - 33,6% 3,1% 12,8% - 3,0% 6,4% 4,3% 5,3% 7,3% Avskrivningar - 0,05 0,00-2,90-5,25-5,88-6,00-6,30-6,50 EBIT - 0,28 0,49-0,54-6,21-2,81-3,47-2,84-1,30 EBIT- maginal - 41,5% 3,1% - 3,0% - 19,5% - 5,8% - 5,9% - 4,4% - 1,8% Finansnetto 0,00 0,00-0,13-0,18-0,23-0,11-0,11-0,11 EBT - 0,28 0,49-0,67-6,39-3,04-3,58-2,95-1,41 EBT- maginal - 41,6% 3,1% - 3,7% - 20,1% - 6,3% - 6,1% - 4,5% - 2,0% Nettoresultat - 0,28 0,49-0,42-5,27-2,91-3,58-2,95-1,41 Nettomaginal - 41,6% 3,1% - 2,3% - 16,5% - 6,0% - 6,1% - 4,5% - 2,0% Vinsttillväxt 141% - 271% - 187% 1151% - 45% 23% - 18% - 52% Balansräkning MSEK Eget kapital 3,09 22,41 21,17 32,27 42,64 39,06 36,11 34,71 Totala tillgångar 0,00 28,18 26,41 48,68 57,82 50,91 49,38 49,34 Nettoskuld - 0,17-1,11-0,92-2,89-10,58-11,34-11,05-12,27 Kassa och bank 0,17 0,87 0,97 2,82 13,01 13,90 13,69 14,99 Sysselsatt kapital - - 0,15 23,36 21,56 34,42 36,01 32,81 31,24 Rörelsekapital 2,47 0,81-0,86-1,24 9,47 9,58 8,46 8,95 Soliditet - 81% 95% 75% 77% 62% 70% 65% Kassaflöde MSEK Operativt CF exkl. förändr. rörelsekap. 0,00 0,60 1,42-1,26 2,18 2,42 3,35 5,09 Förändring av rörelsekapital 0,00 1,36 0,04 1,30-0,91 0,78 0,91 0,82 CF löpande verksamheten 0,00 0,60 1,42-1,26 2,18 2,42 3,35 5,09 CF investeringsverksamheten 0,00-1,45-1,75-11,04-6,76-2,34-4,49-4,63 Fritt kassaflöde 0,00 0,51-0,35-11,33-5,13 0,99-0,09 1,41 CF finansieringsverksamheten 0,00 0,00 0,19 12,95 15,67 0,03 0,02 0,02 Periodens kassaflöde 0,00 0,51-0,10 1,95 10,19 0,89-0,21 1,30 Nyckeltal - Värderingsmultiplar MSEK P/E - 53,24 36,91-112,90-11,66-84,32-87,27-106,05-222,27 EV/EBITDA - 65,30 34,63 19,80-60,99 76,40 118,98 86,98 57,66 EV/EBIT - 52,76 34,63-85,97-9,43-83,60-86,73-106,22-231,42 P/S 22,17 1,14 2,59 1,93 5,08 5,34 4,80 4,40 EV/Sales 21,92 1,07 2,54 1,84 4,87 5,15 4,63 4,23 P/BV 4,88 0,80 2,24 1,90 5,75 8,00 8,65 9,00 Räntetäckningsgrad - 430, ,82-28,78-10,79-31,91-26,08-11,92 FCF/EV 0,0% 3,1% - 0,7% - 19,4% - 2,2% 0,3% 0,0% 0,5% PEG - 0,38-0,14 0,61-0,01 1,88-3,79 5,99 4,25 MV EV

14 Disclaimer Dessa analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor, uppgifter och kunniga personer som Analyst Group bedömer som tillförlitliga. Analyst Group kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka alltid innehåller en osäkerhet och bör användas försiktigt. Analyst Group kan därför aldrig garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från Analyst Group, någon medarbetare eller person med koppling till Analyst Group alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group är avsedd att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut rörande alla former av investering oberoende av vilken typ av investering det rör sig om. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. Analyst Group frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group.

MSEK 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E

MSEK 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E Independent Analysis Latvian Forest Buy Target price: 1,5 SEK Skog är en attraktiv investering. En stabil tillgång som bra komplement till portföljen då korrelationen med aktier är låg. Skog erbjuder en

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 19 februari 2015 Sammanfattning Cherry (Cherb.st) Ljus framtid för Cherry Cherry rapporterade ett Q4 som var över våra förväntningar omsättningsmässigt för både

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

2005 2006e 2007e 2008e 2009e

2005 2006e 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 10 december 2006 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Lönsam aktör på nischmarknad Betting Promotion verkar inom något så udda som market making på oddsbörser. Verksamheten bygger på en

Läs mer

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare BOLAGSANALYS 25 juni 2013 Sammanfattning GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare GuldAdam har som affärsidé att köpa begagnade ädelmetaller, främst guld, men även platina och silver, för att sedan sälja

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 18 augusti 2015 Sammanfattning Mr Green (MRG.ST) Lönsamhetsexpansion Mr Green rapporterade ett kvartal som var något under våra förväntningar för omsättningen om

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 13 maj 2015 Sammanfattning Mr Green (MRG.ST) Tillväxtresan fortsätter Mr Green rapporterade ett starkt kvartal med hög försäljningstillväxt om hela 27 procent på

Läs mer

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras BOLAGSANALYS 1 juli 2009 Sammanfattning Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras Med stora investeringar i GPV under 2008 och i Storrun i år är Borevind fullinvesterade till årsskiftet. År 2010

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis Bull or Bear Independent Analysis Anoto Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för digitala pennor förväntas växa med drygt 300 % till 2020 I ett scenario då något

Läs mer

3L System (3L.ST) En strukturell vinnare

3L System (3L.ST) En strukturell vinnare BOLAGSANALYS 22 februari 2010 Sammanfattning 3L System (3L.ST) En strukturell vinnare 3L System är ett mjukvarubolag som utvecklar branschspecifika affärssystem för sökmedia och byggoch fastighet. Bolaget

Läs mer

Bahnhof AB (BAHNb.ST)

Bahnhof AB (BAHNb.ST) BOLAGSANALYS 20 april 2009 Sammanfattning Bahnhof AB (BAHNb.ST) Lönsam tillväxtoperatör Bahnhof är en operatör som fokuserar på tre affärsområden. Det största området innefattar internetanslutningar och

Läs mer

Buy. Saniona AB. Köpläge för den riskvillige. Trots att bolaget har mycket positivt på gång så vill vi flagga för den höga risken i bolaget.

Buy. Saniona AB. Köpläge för den riskvillige. Trots att bolaget har mycket positivt på gång så vill vi flagga för den höga risken i bolaget. Analysts: Etrit Vllasalija & Sepehr Sharafuddin Saniona AB Buy Ett forskarteam av absolut världsklass inom sitt område enligt ledningens egen bedömning av Sanionas forskarteam. Få konkurrenter i dagsläget,

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 augusti 2015 Sammanfattning Sensys Gatso Group (SENS.ST) Nya marknadsettan går ut hårt Sensys Gatso Group (f.d. Sensys Traffic), som bolaget numera heter, har

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning (IVSO.ST) Skalbarheten visar sig i 27 % EBIT EBIT på 17,1 MSEK blev 6 MSEK bättre än vår prognos tack vare en oväntat stark bruttomarginal,

Läs mer

Lönsamhet! 6 p! Avkastning! 7 p!

Lönsamhet! 6 p! Avkastning! 7 p! ! Bolagsanalys! Ledning! Trygg Placering! Tillväxtpotential! 5 p! 4 p! 5 p! Lönsamhet! 6 p! Avkastning! 7 p! Tydligt Bull/Bear scenario! Finns två tydliga scenarion för bolaget, ett Bull och ett Bear,

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 Med Adoperator och Bolaget avses Adoperator AB org. nr 556733-9410. Med Thenberg & Kinde avses Thenberg & Kinde Fondkommission AB med org.nr 556474-6518. Memorandumet har

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 april 2015 Sammanfattning (SENS.ST) Hög lönsamhet under radarn Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stark försäljning i Q2 11 AllTeles Q2-rapport visade på mycket bra försäljningstillväxt (31%) och stabilt kassaflöde (+12 MSEK). Intäkterna

Läs mer

Elverket Vallentuna. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Elverket Vallentuna. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Var vänlig ta del av Var våra vänlig ansvarsbegränsningar ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapportendfddddddawwwwww i slutet av Bull or Bear Independent Analysis Elverket Vallentuna Value

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 mars 2015 Sammanfattning Cortus Energy (COEN.ST) Avgörande år för Cortus Cortus är nu på god väg att kommersialisera sin unika förgasningsteknik för biobränslen.

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I 203 WEB GROUP AB (PUBL) ORG.NR. 556710-8757

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I 203 WEB GROUP AB (PUBL) ORG.NR. 556710-8757 INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I 203 WEB GROUP AB (PUBL) ORG.NR. 556710-8757 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Villkor i sammandrag 3 Inbjudan till teckning av konvertibler i 203 Web Group 4 VD i 203 Web

Läs mer

AllTele Snabbväxande IP-telefonioperatör

AllTele Snabbväxande IP-telefonioperatör ANALYSGARANTI* 16 april 2007 AllTele Snabbväxande IP-telefonioperatör AllTele säljer IP-baserad fast telefoni till stadsnätsanslutna hushåll och företag. Bolaget börsnoterades i mars månad på First North-listan.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken?

TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken? Uppdragsanalys 2012-01-25 TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken? Det är förvånansvärt många som har den felaktiga uppfattningenatt pengarna vi har insatta på våra sparkonton används av banken som

Läs mer