51 Finanspolicy. Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "51 Finanspolicy. Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles."

Transkript

1 PROTOKOLL DATUM DIARIENR LKD Finanspolicy Landstingsstyrelsens förslag enligt beslut (se bilagda handlingar) behandlas. Yrkande Gustaf Wachtmeister (m), Mikael Edlund (s), Gert Pettersson (s) och Lars G Linder (s) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag. Landstingsfullmäktiges beslut 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles. Protokollsutdrag - Akten Beslutet berör - Weine Nejdemo, ekonomidirektör - Thim Larsson, finanschef - Ekonomienheten Nyköping besök Repslagaregatan 19 tel fax ORG NR g:\enheter\adm\politiska dokument\landstingsfullmäktige\protokoll\lf 04\(09) september 04\51 finanspolicy\ 51 finanspolicy.doc Utskriftsdatum: :38 SID 1(1)

2 PROTOKOLL LF 51 DATUM DIARIENR LKD Finanspolicy, LF Bakgrund I kommunallagen finns regler för hur landstingets medel skall förvaltas. Fullmäktige skall meddela föreskrifter om medelsförvaltningen och dessutom även meddela särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. Landstinget har, LF 71/1998, fastställt en finanspolicy, benämnt Finansiell styrning och uppföljning av finansfunktionen Landstinget Sörmland. Dessutom har landstinget fastställt Placeringspolicy för förvaltning av pensionsmedel, Lf 72/1998. Av besluten framgår att en översyn av resp. policy skall ske vart annat år, men detta har inte skett beroende på den osäkerhet som varit på de finansiella marknaderna under senast åren. Utifrån de erfarenheter som de senaste årens finansiella turbulens givits, har en ny policy utarbetats, som innefattar de förutvarande två dokumenten. Kommentar Landstingets regler för hantering av finansiella risker har sammanförts till ett dokument, Finanspolicy. Förslaget utgår ifrån att all likviditet som överstiger landstingets fastställda mål, 350 mkr, skall överföras till pensionsförvaltning, i syfte att förebygga de framtida stora utbetalningar som kan förväntas från år 2010 och framåt. Årligen i samband med bokslutet överförs de medel som överstiger 350 mkr till kapitalförvaltning. Avsikten är att dessa medel sedan inte kan återföras till likviditetsförvaltning utan särskilt beslut. I avsnitt 2, Likviditetsförvaltning, redovisas de regler som gäller för den likviditet som understiger 350 mkr, det som i dagligt tal kan benämnas likviditeten. Regler för kapitalförvaltning redovisas i avsnitt 3. Kapitalförvaltningens inriktning är utformad som en form av indexförvaltning, sk passiv förvaltning, vilket innebär att avsikten är att endast en mindre del förvaltas aktivt. Framtida kompletteringar kan komma att ske. besök tel fax ORG NR g:\enheter\adm\politiska dokument\landstingsfullmäktige\protokoll\lf 04\(09) september 04\51 finanspolicy\ 83 finanspolicy.doc Utskriftsdatum: :07 SID 1(2)

3 PROTOKOLL LKD Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen beslutar att föreslå landstingsfullmäktige att fastställa framlagt förslag till finanspolicy. Rätt utdraget ur protokollet. Justering anmäld: Intygas: Bilaga 1 Missiv 2 Finanspolicy Protokollsutdrag - Ekonomienheten Beslutet berör - Weine Nejdemo, ekonomidirektör - Thim Larsson, finanschef ORG NR g:\enheter\adm\politiska dokument\landstingsfullmäktige\protokoll\lf 04\(09) september 04\51 finanspolicy\ 83 finanspolicy.doc Utskriftsdatum: :07 SID 2(2)

4

5

6 Bilaga 2 83 Finanspolicy Landstinget Sörmland

7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING BAKGRUND SYFTE MED FINANSPOLICY UPPDATERING AV FINANSPOLICY MÅL ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Landstingsfullmäktiges ansvar Landstingsstyrelsens ansvar Landstingsdirektörens ansvar Ekonomidirektörens ansvar Finanschefens ansvar LIKVIDITETSFÖRVALTNING MÅL TILLÅTNA EMITTENTER (MOTPARTER) TILLÅTNA INSTRUMENT LIKVIDITETSPLANERING LIKVIDITETSRISK KAPITALFÖRVALTNING BAKGRUND/ALLMÄNT ÖVERGRIPANDE MÅL AVKASTNINGSKRAV TIDSPERSPEKTIV LEGALA BEGRÄNSNINGAR MOTPARTER Förvaring av värdepapper RISK Valutarisk Kreditrisk Exponering mot aktiemarknaden Derivatinstrument Allmänt Motparter Valutor Övrigt ETIK STRATEGI Portfölj TillgångsFördelning fördelning mellan nominella och reala räntebärande värdepapper Förvaltningsstruktur Geografisk spridning LIMITER VÄRDEPAPPERSVAL Räntebärande värdepapper Likvida medel Marknadsnoterade aktier Värdepappersfonder Strukturerade instrument Derivatinstrument VAL AV JÄMFÖRELSEINDEX REBALANSERING FÖRVALTNING RAPPORTERING/UTVÄRDERING... 10

8 Landstinget Sörmland 1 (8) 4 SKULDFÖRVALTNING UPPLÅNING - ALLMÄNT INRIKTNING TILLÅTNA INSTRUMENT RISKER OCH RISKHANTERING VID UPPLÅNING Finansieringsrisk VALUTAHANTERING ALLMÄNT KURSSÄKRING, LIMITER SÄKRING AV VALUTARISK BILAGA DEFINITIONER AV INOM FINANSMARKNADEN FÖREKOMMANDE UTTRYCK

9 Landstinget Sörmland 2 (8) 1 INLEDNING 1.1 BAKGRUND Landstinget Sörmland (nedan kallad Landstinget) skall på ett effektivt och säkert sätt förvalta de finansiella medel som Landstinget förfogar över. (KL 8 kap 2-3a ) Landstingets finansfunktion arbetar med finansiell planering och uppföljning på kort och lång sikt samt utför de operativa åtgärder som krävs för att genomföra beslutade placeringar. Finansfunktionen är kravställare på andra funktioner, projekt och processer som påverkar de finansiella flödena. 1.2 SYFTE MED FINANSPOLICY Policyn utgör ett regelverk för medelsförvaltningen. Den gäller såväl den löpande verksamhetens finansiella placeringar som den långsiktiga förvaltningen av pensionsmedel samt finansiell upplåning och valutahantering. Finanspolicyn delas upp i delarna: Likviditetsförvaltning Kapitalförvaltning Skuldförvaltning Valutahantering Vidare delas kapitalförvaltning upp i två delar. Framtida kompletteringar kan komma att ske. 1.3 UPPDATERING AV FINANSPOLICY Finanspolicyn skall ses över årligen och uppdateras med hänsyn till aktuella förhållanden inom Landstinget samt till utvecklingen på de finansiella marknaderna. 1.4 MÅL Den övergripande målsättningen för medelsförvaltningen är att vid varje tillfälle säkerställa betalningskapaciteten för landstinget. Därutöver har Landstinget ett långsiktigt åtagande att möta framtida pensionsförpliktelser. Det övergripande målet för kapitalförvaltningen är att på ett effektivt sätt tillvarata tillväxten på den globala finansiella marknaden. 1.5 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Ansvaret för finansverksamheten inom Landstinget fördelas mellan landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen, landstingsdirektör, ekonomidirektör och finanschef enligt nedan. Det löpande arbetet är organiserat under ekonomienhetens finansfunktion. Finansfunktionen sammanställer månatligen skriftliga rapporter till landstingsstyrelsen. Om egen förvaltning tillämpas är ekonomidirektören och finanschefen de som beslutar om användning av derivatinstrument LANDSTINGSFULLMÄKTIGES ANSVAR Det är landstingsfullmäktiges ansvar att förvaltningen sker i överensstämmelse med Kommunallagen 8 kap 2-3a samt att fastställa finanspolicy. Landstingsfullmäktige fastställer årligen i samband med fastställande av landstingets budget limit för nyupplåning. Återföring av tidigare överförda medel till kapitalförvaltning enligt avsnitt 2.4 beslutas av landstingsfullmäktige. 2

10 Landstinget Sörmland 3 (8) LANDSTINGSSTYRELSENS ANSVAR Landstingsstyrelsen bär det övergripande ansvaret för att landstingets tillgångar och skulder förvaltas på ett så optimalt sätt som möjligt i enlighet med denna policy som är fastställd av landstingsfullmäktige. Det är landstingsstyrelsens ansvar att Tillse att den fastställda finanspolicyn efterlevs Besluta om rebalansering enligt avsnitt 3.13 Besluta om överföring av överskottslikviditet till kapitalförvaltning Besluta om nyupplåning inom ramen för fastställd limit Landstingsstyrelsen delegerar dessa uppgifter till Finanskommittén LANDSTINGSDIREKTÖRENS ANSVAR Landstingsdirektörens har det övergripande ansvaret för finansfrågor inför landstingsstyrelsen EKONOMIDIREKTÖRENS ANSVAR Det är ekonomidirektörens ansvar att Tillse att landstinget har en väl fungerande finansfunktion Löpande föra strategiska diskussioner och följa utvecklingen inom finansverksamheten genom att ta del av den fortlöpande finansiella rapporteringen FINANSCHEFENS ANSVAR Finanschefen har det operativa ansvaret för landstingets finanshantering i enlighet med fastställd finanspolicy. 2 LIKVIDITETSFÖRVALTNING För att landstinget skall kunna fungera rationellt och klara av de löpande betalningarna måste betalningsmedel alltid finnas i beredskap. Betalningsberedskapen är beroende av tillgången på likvida medel, d v s sådana tillgångar som snabbt kan nyttjas för utbetalningar. Inom ramen för detta regelverk får placeringars genomsnittliga löptid, duration, inte överstiga 30 månader, varav placeringar med löptid överstigande ett år inte får överstiga 50 % av totalt belopp som ingår i likviditetsförvaltning. 2.1 MÅL Landstingets likvida medel skall placeras på ett sådant sätt att en god betalningsberedskap upprätthålls vid alla tillfällen. Medlen skall placeras så att högsta möjliga avkastning erhålls samtidigt som säkerheten inte åsidosätts. 2.2 TILLÅTNA EMITTENTER (MOTPARTER) Godkända motparter för placeringar är: Svenska staten, statliga verk och av svenska staten helägda bolag Svenska kommuner och landsting och kommunala bolag Banker och bankägda institut, rating AAA AA Svenska bolåneinstitut Företag vilkas instrument innehar lägst K-1/P-1 rating 2 1 Finanskommittén och dess bemanning är föremål för översyn 2 Rating enligt Standard & Poor s eller Moody s. Ratingkategori K-1 (S&P) och P-1(Moody s) avser korta lån och är hösta ratingkategori 3

11 Landstinget Sörmland 4 (8) 2.3 TILLÅTNA INSTRUMENT Placeringar får ske i räntebärande värdepapper och ränte- och obligationsfonder. Därutöver tillåts placeringar i olika strukturerade produkter i form av ränte- och aktieindexobligationer under förutsättning att dessa har en nominell garanti. Strukturerade produkter får inte överstiga 30 % av likviditetsförvaltningen. 2.4 LIKVIDITETSPLANERING Landstingets mål för likviditeten är att den skall vara i intervallet mkr under en konjunkturcykel. Den likviditet som i varje årsbokslut överstiger 350 mkr, överförs till kapitalförvaltning av den äldre pensionsskulden. Dessa medel kan inte återföras till likviditetsförvaltning utan särskilt beslut. Landstinget tillämpar koncernkontosystem där hela landstingets penningflöden samordnas. Bolag, där landstingets ägarandel är 50 % eller mera kan ingå i systemet. Löptiden för placerade medel skall avvägas mot landstingets likviditetsutveckling, kortfristiga lånemöjligheter samt möjligheter att snabbt avveckla placeringar i marknaden. 2.5 LIKVIDITETSRISK Likviditeten innebär dels omsättningsrisk, risken att värdepapper i portföljen inte går att omsätta till ett marknadsmässigt pris och dels betalningsberedskap, att landstinget inte har tillgång till likvida medel vid oförutsedda betalningstillfällen. För att tillförsäkra omsättningsbarheten skall samtliga tillgångar vara placerade i likvida instrument. 3 KAPITALFÖRVALTNING 3.1 BAKGRUND/ALLMÄNT Landstinget har beslutat avsätta medel för framtida pensionsåtagande, motsvarande upptagen skuld i balansräkningen. Utöver skuld i balansräkningen har landstinget pensionsåtagande för intjänad skuld före , en ansvarsförbindelse, som för närvarande uppgår till ca mkr. För att matcha tillgångarna mot pensionsåtaganden delas tillgångarna in i två portföljer. Portfölj 1 Portfölj 2 Pensionsskuld, upptagen i balansräkning Ansvarsförbindelse. 3.2 ÖVERGRIPANDE MÅL Landstinget har ett långsiktigt åtagande att utbetala pensioner. Det övergripande målet för kapitalförvaltningen är att på ett effektivt sätt tillvarata värdestegringen på den globala finansiella marknaden. 3.3 AVKASTNINGSKRAV Utifrån Landstingets förutsättningar bör avkastningskravet vara Statslåneräntan +1 procentenhet per år. Härutöver skall, om möjligt med hänsyn till valda riskbegränsningar, kapitalförvaltningen generera ytterligare tillväxt för att minska de framtida ekonomiska påfrestningarna vid hanteringen av pensionsåtaganden. Detta avkastningskrav bör utvärderas varje år för att säkerställa att det överensstämmer med Landstingets långsiktiga strategi samt marknadens förutsättningar. 3.4 TIDSPERSPEKTIV Mot bakgrund av Landstingets långsiktiga åtagande skall förvaltningen av Landstingets portföljer vara av långsiktig karaktär. 4

12 Landstinget Sörmland 5 (8) 3.5 LEGALA BEGRÄNSNINGAR Landstingets kapital måste förvaltas i enlighet med kapitel 8, 2 Kommunallagen, Kommunerna och landstingen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. 3.6 MOTPARTER Godkända motparter vid transaktioner med portföljens tillgångar är: o Värdepappersinstitut som har Finansinspektionens tillstånd för förvaltning av någon annans finansiella instrument, enligt 1 kap 3 p.4 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, o Utländsk institution som har tillstånd motsvarande det som anges ovan och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ. Transaktioner skall ske enligt principen betalning mot leverans. Undantag från denna princip är tillåten vid tillfällen då det normala förfarandet är annat FÖRVARING AV VÄRDEPAPPER Portföljens tillgångar skall förvaras hos: o Värdepappersbolag som har Finansinspektionens tillstånd att ta emot värdepapper för förvaring, enligt 3 kap 4 p.2 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, eller o Utländska institutioner som har tillstånd motsvarande det som anges i punkt 1 och som står under tillsyn av myndigheter eller annat behörigt organ. 3.7 RISK Placeringar innebär som regel ett risktagande. Om kapitalförvaltningen är effektiv erhålls en ökad förväntad avkastning genom en höjd risknivå, och en lägre risk erhålls genom en minskning av den förväntade avkastningen. Mot bakgrund av portföljens långsiktiga karaktär är Landstinget mindre känslig för svängningar i tillgångarnas värde. Portföljens risk regleras praktiskt genom tillgångsallokering och limiter (se avsnitt 3.9 Strategi) VALUTARISK Utgångspunkten vid förvaltning av Landstingets portfölj är att begränsa valutarisken i förhållande till Landstingets åtagande. Av den totala portföljen får maximalt 20% placeras i värdepapper i utländsk valuta utan valutasäkring KREDITRISK Nedanstående begränsningar av ratingnivåer skall gälla vid förvaltning av räntebärande värdepapper samt strukturerade instrument. Korta räntebärande placeringar (upp till 1 år) RATING FÖRDELNING Min % Max % A-1, K1 och/eller P A-2 och/eller P-2-20 Tabell 1 Rating enligt Standard & Poor s alternativt Moodys. Vid så kallad split rating gäller andelarna för den lägsta ratingnivån. Ratingkrav ersätts av statlig garanti/borgen om sådan föreligger. Långa räntebärande placeringar (överstigande 1 år) RATING FÖRDELNING Min % Max % AAA/Aaa AA/Aa - 75 A/A - 35 Tabell 2 Placeringar i strukturerade instrument RATING FÖRDELNING 5

13 Landstinget Sörmland 6 (8) Min % Max % AAA/Aaa AA/Aa A/A - 10 Tabell EXPONERING MOT AKTIEMARKNADEN Aktieportföljen skall vara globalt diversifierad och motsvara vikterna för de geografiska zonernas marknadsvikter, med förbehåll för de limiter som är definierade under avsnittet 3.11 Limiter DERIVATINSTRUMENT Med derivatinstrument avses optioner, terminer och swapavtal, avseende tillgångar i vilka placeringar får ske enligt denna policy. Positioner i dessa instrument kan medföra ett ökat risktagande jämfört med direkt placering i underliggande värdepapper, om positionen ej avser att kurssäkra en befintlig placering. För att minska dessa risker gäller följande begränsningar ALLMÄNT Derivatinstrument får endast användas för att skydda en underliggande placering. Om egen förvaltning tillämpas är ekonomidirektören och finanschefen de som beslutar om användning av derivatinstrument. En position i derivatinstrument får ej vara så stor att ett köp eller en försäljning av underliggande instrument skulle medföra att övriga limiter i denna finanspolicy överskrids MOTPARTER Derivatkontrakt får endast ingås med motpart som har en hög rating (minst motsvarande Standard & Poor s eller Moodys nivå A för långa papper) VALUTOR För att värdesäkra portföljens tillgångar får förvaltaren handla med options- och terminsavtal avseende valuta mot svenska kronor ÖVRIGT o Blankning av enskilda värdepapper är ej tillåten. o Utlåning av innehavda värdepapper är ej tillåten. 3.8 ETIK Landstinget tillåter av etiska skäl inte investering i företag som i sin huvudsakliga verksamhet har produktion och/eller försäljning av krigsmaterial, tobaksvaror eller alkoholvaror. Vidare tillåts heller inte investering i företag som tillåter barnarbete i arbetsstyrkan eller som diskriminerar individer på grund av kön, ras eller religion. Inga investeringar får göras i företag som inte följer gällande miljökrav. Vad gäller placering i värdepappersfond skall värdepappersfondens placeringsinriktning i allt väsentligt överensstämma med de etiska riktlinjer som fastställts ovan. 3.9 STRATEGI Strategin anger hur Landstinget skall förfara för att utifrån sina förutsättningar uppnå sitt åtagande. Föreskrifterna i detta kapitel fungerar även som kontrollverktyg som syftar till att ge Landstinget trygghet och säkerhet i kapitalförvaltningen PORTFÖLJ En portfölj är en samling värdepapper med olika egenskaper vad gäller avkastning och risk. En effektivt sammansatt portfölj skapar lägre risk än de enskilda tillgångarna var för sig. Nedan redogörs för hur Landstingets portfölj skall vara sammansatt. 6

14 Landstinget Sörmland 7 (8) TILLGÅNGSFÖRDELNING Fördelningen mellan olika tillgångsslag uttrycks som en normalportfölj vilken speglar Landstingets strategi i kapitalförvaltningen. I tabell 4 anges den fördelning av tillgångsslag som eftersträvas. Avvikelser från denna fördelning kan från tid till annan förekomma pga. tillgångsslagens marknadsutveckling. För limiter se 3.11 Limiter. 7

15 Landstinget Sörmland 8 (8) TILLGÅNGSSLAG ALLOKERING Normal (%) Aktier 50 Räntebärande värdepapper 50 Duration (löptid) 3 3 (11) Tabell 4 Durationen i tabellen är den normalduration som ska råda i den räntebärande portföljen. Med 3 (11) menas att normaldurationen i den nominella delen skall vara 3 år, medan normaldurationen i den reala delen ska vara 11 år FÖRDELNING MELLAN NOMINELLA OCH REALA RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER De räntebärande värdepapperen skall ha följande fördelning mellan nominella och reala räntebärande värdepapper: TYP AV RÄNTEBÄRANDE ALLOKERING VÄRDEPAPPER Normal (%) Nominella 50 Reala FÖRVALTNINGSSTRUKTUR Portföljen skall förvaltas utifrån Landstingets uppställda mål samtidigt som en kostnadseffektiv lösning eftersträvas. Portföljen skall även utformas så att risker som inte förväntas ge bidrag till avkastningen ej får förekomma. Mot bakgrund av detta skall: o aktieportföljen till största delen (minst 60 %) förvaltas passivt 4 o ränteportföljen förvaltas passivt GEOGRAFISK SPRIDNING Placeringar som görs i räntebärande papper bör vara utfärdade i svenska kronor. (Vid avvikelser iakttas reglerna i Säkring av valutarisk.) I förvaltningen av aktier antas en riskneutral portföljstruktur vad gäller den geografiska spridningen. Denna skall baseras på respektive regions aktuella marknadsvikt i MSCI World Index, se tabell 5, med undantaget att Sverige överviktas motsvarande indexvikten för Emerging Markets. AKTIER FÖRDELNING (Normalandel %) Sverige 5,3 Europa exkl. Sverige 28,2 USA 58,0 Japan 8,5 Totalt 100 Tabell 5 - Vikter för MSCI World Index per LIMITER Limiterna för tillgångsslagen anger hur stor del av portföljens totala värde som maximalt får/minimalt måste utgöras av respektive tillgångsslag. TILLGÅNGSSLAG LIMITER Min (%) Max (%) Aktier Räntebärande värdepapper Tabell 6 3 För ränteportföljen skall durationen anpassas efter respektive jämförelseindex aktuella duration. 4 Indexförvaltning till låg kostnad beträffande aktieportföljen avses här skräddarsydda strukturerade instrument som möjliggör utdelningsbara medel motsvarande avkastningskravet. 8

16 Landstinget Sörmland 9 (8) Limiterna för den räntebärande portföljen anger de gränser inom vilka durationen för den nominella delen respektive den reala delen måste hållas. RÄNTEBÄRANDE DURATIONSLIMITER Min (år) Max (år) Nominella 2 4 Reala 9 13 Tabell 7 För aktier gäller att varje region maximalt får avvika +/- 10% från gällande allokering enligt världsindex. Från detta undantas de två minsta marknaderna, Sverige och Japan, som tillåts utgöra minst 0% av portföljen på grund av att små volymer sällan kan förvaltas kostnadseffektivt VÄRDEPAPPERSVAL Punkten värdepappersval reglerar vilka värdepapperstyper som är tillåtna RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER Landstingets räntebärande värdepapper skall placeras i enlighet med tabell 1 och 2 i avsnitt Kreditrisk LIKVIDA MEDEL Likvida medel definieras som medel på depåkonto, bankräkning och dagsinlåning. Övrig tidsbunden inlåning hänförs till räntebärande värdepapper MARKNADSNOTERADE AKTIER Landstinget får endast investera i aktier som är börsnoterade, det vill säga som är föremål för regelbunden handel på auktoriserad marknadsplats som står under tillsyn av myndighet. Vid nyemissioner kan avsteg från börsnotering göras under förutsättning att avsikten är att aktierna omgående skall börsnoteras VÄRDEPAPPERSFONDER Placering får ske i fonder som har Finansinspektionens, eller motsvarande utländsk myndighets, tillstånd och vars placeringsinriktning överensstämmer med bestämmelserna i denna policy STRUKTURERADE INSTRUMENT Vid köp av strukturerade instrument, såsom Indexcertifikat och Aktieindexobligationer, skall emittenten ha låg kreditrisk, se tabell 3 i avsnitt Kreditrisk DERIVATINSTRUMENT Derivatinstrument får användas i enlighet med vad som uttrycks i avsnitt Derivatinstrument VAL AV JÄMFÖRELSEINDEX De jämförelseindex som väljs skall i rimlig omfattning täcka de marknader de skall representera. De jämförelseindex som används för aktieportföljen ska i samtliga fall beräknas inklusive återinvesteringar av utdelningar. Vid val av jämförelseindex för ränteportföljen skall hänsyn tas till att en del av portföljen skall utgöras av reala värdepapper. Följande index skall användas för aktier: Marknad Sverige Europa exkl. Sverige USA Japan Tabell 8 Jämförelseindex SIXPRX MSCI Europe ex Sweden Dividends Reinvested S&P 500 Total Return MSCI Japan Dividends Reinvested 9

17 Landstinget Sörmland 10 (8) Nedanstående index skall användas för räntebärande värdepapper: Marknad Jämförelseindex Vikt Sverige OMRX Real 50% Sverige OMRX Total 50 % Totala ränteportföljen Vägt enligt ovan 100% Tabell REBALANSERING Portföljen ska kontinuerligt bevakas så att de ingående tillgångsslagen inte under- eller överskrider någon limit. Då ett tillgångsslag befinner sig under eller över sina limiter ska portföljen rebalanseras snarast möjligt. Vid rebalansering skall justering göras så att innehavet åter motsvarar den andel som specificerats i normalportföljen FÖRVALTNING Förvaltare ansvarar för att den löpande kapitalförvaltningen sker i enlighet med gällande finanspolicy. Placeringsrådet säkerställer och kontrollerar att kapitalförvaltningen sker enligt fastställd finanspolicy RAPPORTERING/UTVÄRDERING Förvaltare ansvarar för att rapport om placeringarnas fördelning och resultat sänds till Landstinget så snart som möjligt efter varje månadsskifte. Landstingets ekonomienhet ansvarar för att rapport om portföljens fördelning och utveckling framläggs vid varje möte i Finanskommitté och landstingsstyrelsen. 4 SKULDFÖRVALTNING 4.1 UPPLÅNING - ALLMÄNT Ekonomienhetens finansfunktion skall handha hela landstingets upphandling av lån och fungera som internbank. Den totala lånevolymen inom landstinget får maximalt uppgå till 50 mkr, som motsvarar det nedre intervallet i Landstingets mål för likviditetens storlek. 4.2 INRIKTNING Vid upplåning skall sådana former väljas att krav på mycket låg risk tillgodoses och att med beaktande av kravet på låg risk lägsta möjliga finansieringskostnad eftersträvas. 4.3 TILLÅTNA INSTRUMENT Lånefinansieringen får ske i följande former: 1 Lån: a. Svenska staten b. Bank eller bankägt finansbolag c. Svenska försäkringsbolag och pensionsanstalter d. Svenska kommuner och landsting e. Kommunägda bolag kortfristiga 2 Kredit I löpande räkning 4.4 RISKER OCH RISKHANTERING VID UPPLÅNING Risker uppkommer i all finansiell verksamhet. En passiv finansförvaltning innebär att inga åtgärder vidtas för att minimera risker. En aktivt utnyttjande av tillgängliga finansiella instrument skapar dock möjligheter till ett rationellt hanterande av riskerna FINANSIERINGSRISK Låneportföljens förfallotider skall spridas jämt över tiden. 10

18 Landstinget Sörmland 11 (8) 5 VALUTAHANTERING 5.1 ALLMÄNT Vid transaktioner där betalning ska ske i annan valuta än svenska kronor uppstår en valutarisk. Valutarisken uppstår alltså dels som ett resultat av kommersiella och finansiella inoch utbetalningar som görs i annan valuta än svenska kronor (flödesexponering) men den uppstår även i och med att lån eller placeringar görs i annan valuta än svenska kronor (balansexponering). Till exponering i valuta hör även de kurssäkringstransaktioner som finansavdelningen aktiverat för att eliminera valutaexponeringen. Följande poster ingår i flödesexponering: 1. amorteringar 2. räntebetalningar och ränteintäkter 3. övriga in- utbetalningar i annan valuta än svenska kronor 5.2 KURSSÄKRING, LIMITER Transaktioner inom landstinget i annan valuta än svenska kronor skall kurssäkras av finansfunktionen inom ekonomienheten enligt denna policy (5.3). I samband med att exponering blir känd för, eller kan förutses av, den som ansvarar för transaktionen skall finansfunktionen meddelas enligt följande: 1. Enskilt inköp/försäljning som beloppsmässigt överskrider motvärdet av kr 2. Ackumulerat årsflöde som överskrider motvärdet av kr 5.3 SÄKRING AV VALUTARISK För att eliminera valutarisker i underliggande transaktion får följande instrument användas: 1. Köp/sälj till avistakurs Sker då aktuellt belopp underskrider gränserna enligt 5.2 Kurssäkring och limiter 2. Valutatermin Köp och försäljning av valutaterminer i motsvarande valuta som exponering föreligger i. Löptiden på terminen skall matchas mot löptiden på tillgången, skulden eller den framtida transaktionen. 3. Valutaswap För valutaswappar gäller samma regler som för valutaterminer. 4. Valutalån/placering Förutom de regler som uppställda i denna policy beträffande limiter, risker, etc. så gäller att valutalån endast får upptas i kurssäkringssyfte och då med en maximal löptid på sex månader. Sammantaget innebär detta att affärsmässig handel med valutor (avista eller termin) i syfte att enbart försöka förbättra finansnettot är otillåten. 11

19 Landstinget Sörmland 12 (8) BILAGA 1 DEFINITIONER AV INOM FINANSMARKNADEN FÖREKOMMANDE UTTRYCK Benchmark Derivatinstrument Diskretionär förvaltning Diversifiering Duration Emittent Exponering Index Likvida medel Likviditet Limit Löptid Marknadsvärde Motpartsrisk Obligation Option Ett jämförelseobjekt för en portföljs avkastning. Benchmark kan ofta vara något specifikt marknadsindex eller kombinationer av index. Ett instrument vars värde baseras på och följer värdet på ett underliggande värdepapper, t ex statsskuldsväxlar eller aktier. Exempel på derivatinstrument är optioner och terminer. Förvaltaren genomför transaktioner för kunds räkning i den utsträckning och med de begränsningar som fastställts i avtal och fullmakt. Fördelning av en portföljs placeringar inom och mellan olika tillgångsslag/marknader i syfte att minska risken och/eller höja avkastningen i en portfölj. Kan beskrivas som en obligations vägda genomsnittliga återstående löptid. Måttet beskriver obligationens räntekänslighet, dvs. hur mycket priset på obligationen ändras när räntenivån ändras med en procentenhet. Durationen bestäms av obligationens och kupongernas återstående löptid, kupongernas storlek samt räntenivån. Durationen för en s k nollkupongare är lika med dess löptid och för en kupongobligation lägre än dess löptid. Utgivare av finansiella instrument Det värde, uttryckt i kronor eller i procent av den totala portföljen, som förändras p g a förändringar i kursen/räntan på ett värdepapper. Mått på en marknads eller delmarknads värde, t ex Affärsvärldens generalindex Medel på bankräkning o d y l Mått på omfattningen av handeln, eller omsättningen, i ett instrument eller på en marknad. Även benämning för kassamedel. Risknivå som begränsar innehav av finansiella instrument Den tid som återstår till ett värdepappers förfall Värdet av en tillgång (eller portfölj) till kapitalmarknadens rådande prisnivå Risken att motpart, t ex fondkommissionär, inte fullföljer erhållna uppdrag på avsett sätt. Skuldebrev med löptid över ett år Avtal som ger innehavaren rätten - men inte skyldigheten att köpa 12

20 Landstinget Sörmland 13 (8) (köpoption) eller sälja (säljoption) en viss tillgång till ett förutbestämt pris under en viss förutbestämd tidsperiod. Utfärdaren av optionen har skyldighet att sälja (köpoption) eller köpa (säljoption) tillgången Placeringshorisont Portfölj Rating Ratingkategorier Ränterisk Sharpe kvot Den tidsperiod under vilken de förvaltade medlen ska vara investerade En förmögenhet som är placerad i olika tillgångar Av kreditvärderingsinstitut gjord bedömning av sannolikheten för att en skuld kommer att regleras på överenskommen tidpunkt Ratinginstituten Standard & Poor s och Moody s klassificering av långfristig upplåning Hur avkastningen på ett räntepapper påverkas av en förändring i marknadsräntan. Graden av ränterisk ökar med värdepapperets återstående löptid. Kan delas in i prisrisk och likviditetsrisk Överavkastning i relation till jämförelseindex. Överavkastningen sätts i relation till sk total risk (standardavvikelse) Swap Ett avtal om byte av villkor, ex rörlig ränta mot fast ränta, valuta 1 mot valuta 2 Teckningsoption Skuldebrev förenad med optionsrätt till nyteckning Terminskontrakt Tillgångsslag Tracking Error Avtal med skyldigheten att köpa eller sälja en viss tillgång till ett förutbestämt pris vid en förutbestämd tidpunkt Räntebärande värdepapper och aktier är exempel på tillgångsslag Riskmått som uttrycker portföljens värdefluktuation i relation till portföljens benchmark. 13

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL Region Skåne 1999 12 06 Adm. ledningsstaben Regionstyrelsen beslöt 1999-12-14 att anta föreskrifter för förvaltning av stiftelsekapital FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL 1.

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Placeringspolicy pensionsmedelsförvaltning 1. Allmänt 1.1 Bakgrund Förvaltningen av pensionsmedel som motsvarar hela pensionsskulden skall ske under

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.20

Laholms kommuns författningssamling 6.20 Laholms kommuns författningssamling 6.20 Föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser; antagna av kommunfullmäktige den 24 februari 2005, 35 1. 1. ALLMÄNT 1.1 Mål Laholms kommuns

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.21

Laholms kommuns författningssamling 6.21 Laholms kommuns författningssamling 6.21 Föreskrifter om förmögenhetsplacering för av kommunen förvaltade stiftelser; antagna av kommunstyrelsen den 23 augusti 2005 233 i. Laholms kommun föreskriver följande

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter.

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter. PENSIONSFÖRPLIKTELSER C:92 1 Inledning Syfte Syfte med dessa föreskrifter är att skapa regler för hur förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser inom Kalix kommun skall bedrivas och rapporteras.

Läs mer

Finanspolicy för kommunkoncernen

Finanspolicy för kommunkoncernen Finanspolicy för kommunkoncernen med föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionförpliktelser Antagen i kf 2008-04-15 32 Reviderad 2009-06-16, kf 69 Reviderad 2014-02-06, kf 10 Finanspolicy

Läs mer

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1 POLICY 1 (6) SYFTE Av Kommunallagen (8 kap. 2) framgår att kommunerna och landstingen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Fullmäktige

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU 33-0932-10 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 20100416 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn 1.3 Uppdatering

Läs mer

2.1 Fördelning av ansvar och befogenheter Följande ansvars- och befogenhetsfördelning gäller för kommunens medelsförvaltning.

2.1 Fördelning av ansvar och befogenheter Följande ansvars- och befogenhetsfördelning gäller för kommunens medelsförvaltning. 1 Inledning 1.1 Syfte Syftet med placeringspolicyn är att ge kommunen ett regelverk som säkerställer att man genom att följa detsamma kommer att uppfylla kommunallagens krav i 8 kap. 2:a och 3:e paragraferna

Läs mer

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Oktober 2012 1 1 LIKVIDITETSHANTERING 1.1 BAKGRUND Kommunen har en likviditetsförvaltning för att över en period på flera år försäkra sig om att kunna möta de

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 Kf 113/1999,Kf 127/2006, Kf 116/2009 Dnr Ks 2012/129 Kf 151/2010 Ks/K 2006.10286 Dnr 1999.000346 024 Reglemente för placering och förvaltningen av

Läs mer

Placeringspolicy Pensionsmedel. Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170

Placeringspolicy Pensionsmedel. Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170 Placeringspolicy Pensionsmedel Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Uppdatering av placeringspolicyn 2 2. Placeringsregler 3 2.1

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 706 2007-03-26, 23 Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel Åstorps kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-06-26

Läs mer

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24 PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFULLMÄKTIGE 2005-11-24 05-128 24 Finanspolicy för Regionförbundet Sörmland Bakgrund Styrelsen för Regionförbundet Sörmland har lämnat bilagda förslag till finanspolicy för

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

Placeringspolicy 2014-08-18 PLACERINGSPOLICY

Placeringspolicy 2014-08-18 PLACERINGSPOLICY PLACERINGSPOLICY 1 1. PLACERINGSPOLITIK FÖR CANCERREHABFONDEN Detta dokument utgör regelverket för den kapitalförvaltning som CancerRehabFonden har. Syftet med placeringspolitik är att ange hur förvaltningen

Läs mer

Bilaga 1 : Placeringspolicy för pensionsmedel

Bilaga 1 : Placeringspolicy för pensionsmedel 1(5) Bilaga 1 : Placeringspolicy för pensionsmedel 1. Inledning 1.1 Syfte med placeringspolicyn Syftet med placeringspolicyn är att utgöra ett regelverk för pensionsmedelsförvaltningen gällande landstingets

Läs mer

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-11-12, 103 Uppdateras: 2017 inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Finansverksamhetens mål 3.

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 187 Finanspolicy ändring (KS 2013.391) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 FINANSPOLICY Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas Med

Läs mer

Placeringspolicy för Region Värmland

Placeringspolicy för Region Värmland Placeringspolicy för Region Värmland Beslutat av regionfullmäktige den: 2013-11-08 Ersätter placeringspolicy daterad den: 2008-05-15 Innehållsförteckning 1. Syfte... 2 2. Målsättning... 2 3. Uppdatering...

Läs mer

REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING

REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING 1 2014-12-05 REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING... 2 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN... 2 ORGANISATION

Läs mer

Placeringspolicy. för långsiktig medelsförvaltning inkl pensionsmedel. Tibro Kommun

Placeringspolicy. för långsiktig medelsförvaltning inkl pensionsmedel. Tibro Kommun Placeringspolicy för långsiktig medelsförvaltning inkl pensionsmedel Tibro Kommun Maj 2003 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 1.1. Bakgrund 3 1.2. Målformulering 3 1.3. Placeringshorisont och risktolerans

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden Fastställd vid styrelsemöte 16 mars 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 2 Bakgrund och syfte 2 Uppdatering av placeringspolicyn 2 Organisation och

Läs mer

PLACERINGSREGLEMENTE FÖR PENSIONSMEDELS- FÖRVALTNING

PLACERINGSREGLEMENTE FÖR PENSIONSMEDELS- FÖRVALTNING 1 (13) PLACERINGSREGLEMENTE FÖR PENSIONSMEDELS- FÖRVALTNING 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund Samtliga kommuner och landsting är skyldiga att anta bestämmelser för förvaltning av pensionsmedel. Det framgår av kommunallagen

Läs mer

Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy

Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy 1(8) Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy FÖRSLAG 1.1 Syfte och inledning Detta innebär att finanspolicyn gäller samtliga nämnder och styrelser. Den finansiella verksamheten inom SLL är

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-01 DNR KS 2013.391 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Finanspolicy

Läs mer

Finanspolicy för Katrineholms kommun

Finanspolicy för Katrineholms kommun Styrdokument Finanspolicy för Katrineholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 132 Giltighetstid 2019-12-31 2 (15) Beslutshistorik Giltighetstid 2019-12-31 Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-15, 220

Läs mer

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1 ( 7) FINANSPOLICY Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas

Läs mer

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 KUNGL TEKNISKA HÖGSKOLAN Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Ansvarsfördelning och organisation... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Övergripande mål...

Läs mer

80 Ny finanspolicy. Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut för egen del

80 Ny finanspolicy. Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut för egen del Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R 2011-05-17 LS-LED11-424 80 Ny finanspolicy Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens beslut för egen del 1. Under

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY FINANSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för kapitalförvaltningen Antagen av kommunstyrelsen 2016-10-03 183 Innehållsförteckning Regler för kapitalförvaltningen... 1 1 Inledning... 2 2 Tillåtna tillgångsslag... 2 2.1 Fördelning av det

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4 Dokumenttyp Nämnd Dokumentansvarig Policy Kommunstyrelsen Ekonomichef Fastställd av Datum Paragraf Kommunfullmäktige 2013-03-18 15 Finanspolicy 1. INLEDNING 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Njurfonden

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Njurfonden Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Njurfonden Fastställd november 2016 Sida 1 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 Bakgrund och syfte 3 Uppdatering av placeringspolicyn 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Antagna av Kommunstyrelsen, Eskilstuna kommun 2015-11-10 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 De finansiella anvisningarnas syfte... 3 1.2 Målsättning... 4

Läs mer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Författningssamling Ändrad 2009-02-10 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Antagna

Läs mer

Placeringspolicy Godkänd av styrelsen 2014-02-19 PLACERINGSPOLICY

Placeringspolicy Godkänd av styrelsen 2014-02-19 PLACERINGSPOLICY PLACERINGSPOLICY 1 1. PLACERINGSPOLITIK FÖR CANCERREHABFONDEN Detta dokument utgör regelverket för den kapitalförvaltning som CancerRehabFonden har. Syftet med placeringspolitik är att ange hur förvaltningen

Läs mer

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Finanspolicy Ekonomi Mariestads kommun Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Innehållsförteckning Finanspolicyns omfattning och syfte... 3 Övergripande mål för den finansiella verksamheten...

Läs mer

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER BILAGA 2 - FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Fastställd av kommunstyrelsen 2013-11-13 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 ORGANISATION AV

Läs mer

POLICY. Finanspolicy

POLICY. Finanspolicy POLICY Finanspolicy POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell beskaffenhet

Läs mer

2014-05-28 Ks 625/2014. Placeringspolicy för Örebro kommun

2014-05-28 Ks 625/2014. Placeringspolicy för Örebro kommun 2014-05-28 Ks 625/2014 Placeringspolicy för Örebro kommun Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Ansvarsfördelning... 3 2.1 Kommunfullmäktige... 3 2.2 Kommunstyrelsen... 3 3 Kommunens kapitalförvaltning av

Läs mer

Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010

Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010 Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010 1. Inledning Denna placeringspolicy har fastställts av ÅA:s styrelse och gäller tillsvidare from 1.1.2011. Detta policydokument utgör regelverket

Läs mer

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Omfattning Riktlinjerna för medelsförvaltningen avser att reglera förvaltningen av det likvida kapital som Göteborgsregionens

Läs mer

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 123 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-16 85 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Begränsning... 3 1.3 Finansverksamhetens

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2006:13 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:45 HÖGANÄS KOMMUN PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN

HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2006:13 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:45 HÖGANÄS KOMMUN PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2006:13 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:45 HÖGANÄS KOMMUN PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN Fastställd av kommunfullmäktige 2009-09-24 80 PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN

Läs mer

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning Placeringspolicy för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond antagen av Diabetesfonden den 18 oktober 2009 reviderad den 17 december 2013 Inledning Denna sammanställning syftar

Läs mer

Placeringspolicy för kapitalförvaltning. Reviderad efter FS-beslut i september 2014

Placeringspolicy för kapitalförvaltning. Reviderad efter FS-beslut i september 2014 Placeringspolicy för kapitalförvaltning Reviderad efter FS-beslut i september 2014 Placeringspolicy för kapitalförvaltning 1. Inledning Syfte med placeringspolicyn Syftet med denna placeringspolicy är

Läs mer

Kommunstyrelsens bestämmelser

Kommunstyrelsens bestämmelser Kommunstyrelsens bestämmelser för medelsförvaltningen Dokumentets syfte Den övergripande målsättningen för finansverksamheten är främst att säkra betalningsförmågan och uppnå bästa möjliga finansnetto.

Läs mer

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 2 (10) FINANSIELLA RIKTLINJER... 3 1. INLEDNING... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 BEGRÄNSNING... 3 1.3 MÅL... 3 1.4 UPPDATERING... 3 2. ANSVAR OCH BEFOGENHET...

Läs mer

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY kkfn 1 Ramar och riktlinjer för företagens finansverksamhet Finanspolicy

Läs mer

Justerat Marie Morell Mats Johansson

Justerat Marie Morell Mats Johansson Peder Björn 2013-01-30 PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Generella riktlinjer för placering av likvida medel, upplåning, utlåning och för borgensåtaganden (finanspolicy) samt placeringsföreskrifter,

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS DONATIONSSTIFTELSER

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS DONATIONSSTIFTELSER PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS DONATIONSSTIFTELSER Antagen av KF 2012-02-28 www.ljungby.se 1 INLEDNING... 4 1.1 Syfte med placeringspolicyn...4 1.2 Mål för kapitalförvaltningen...4 1.3 Ansvarsfördelning...4

Läs mer

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3 FINANSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-19 Ersätter KFS 224 samt KFS 225 som båda utgår Skall revideras senast 2014-10-30 2012-10-03 Upplaga 2 INNEHÅLL sid 1. Finanspolicyns syfte 2 2. Finansverksamhetens

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet 2014-12-15 KS2014/0966. Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 259.

Riktlinje. Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet 2014-12-15 KS2014/0966. Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 259. Riktlinje 2014-12-15 Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet KS2014/0966 Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 259. Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet är ett övergripande ramverk

Läs mer

Datum Region Skånes riktlinjer för förvaltning av stiftelsekapital Föreskrifternas syfte och omfattning

Datum Region Skånes riktlinjer för förvaltning av stiftelsekapital Föreskrifternas syfte och omfattning Datum 2016-12-08 1 (8) s riktlinjer för förvaltning av stiftelsekapital 1. INLEDNING 1.1. Föreskrifternas syfte och omfattning är förvaltare för s avkastningsstiftelser, genom s.k. anknuten förvaltning.

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN

FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN 1 (6) FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN Syfte Finanspolicyn anger övergripande regler och riktlinjer för den finansiella verksamheten inom Botkyrka kommun samt kommunens majoritetsägda bolag. Finanspolicyn

Läs mer

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen den 16 december 2014 som en bilaga till verksamhetsplanen för 2015 att gälla från och med den 1 januari 2015. Ersätter den placeringspolicy som fastställdes den

Läs mer

====================== = = www.styrdokument.adm.gu.se. Beslutsdatum 2002-12-16

====================== = = www.styrdokument.adm.gu.se. Beslutsdatum 2002-12-16 Styrdokument Dnr A2 4352/02 Placeringspolicy för stiftelser Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Lars Nilsson Beslutsdatum 2002-12-16 Giltighetstid Sammanfattning Tills

Läs mer

Finanspolicy för Mölndals stad

Finanspolicy för Mölndals stad Finanspolicy för Mölndals stad 1 FÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING Finanspolicyn syftar till att lägga fast mål och riktlinjer för staden och stadens helägda bolag inom det finansiella området. n inkluderar

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40 FINANSPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2003-09-02 att gälla fr.o.m. 2003-11-01 Finanspolicyn är indelad i två huvudavsnitt: 1. Finanspolicy

Läs mer

Föreskrifter för medelsförvaltningen i Burlövs kommun (finanspolicy)

Föreskrifter för medelsförvaltningen i Burlövs kommun (finanspolicy) Författningssamling BKFS 2011:7 Föreskrifter för medelsförvaltningen i Burlövs kommun (finanspolicy) Antagna av kommunfullmäktige 2011-09-19, 97 Syfte och mål Syftet med dessa föreskrifter är att ge kommunen

Läs mer

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av Stadsledningskontoret 2013:24 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 2 december 2013 samt beslut av ekonomiutskottet

Läs mer

1. Syfte, innehåll och uppdatering

1. Syfte, innehåll och uppdatering 2004-12-15 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Finanspolicy med föreskrifter för medelsförvaltningen för Bengtsfors kommun och de kommunala bolagen. Fastställd av Kommunfullmäktige 2004-12-15 (KF 132). 1.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1 Finanspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1 1.1 BAKGRUND... 1 1.2 SYFTE MED FINANSPOLICY... 1 1.3 GILTIGHET OCH UPPDATERING... 1 1.4 ANSVAR OCH BEFOGENHETER... 1 1.5 RAPPORTERING...

Läs mer

KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254)

KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 DETTA DOKUMENTS SYFTE OCH OMFATTNING... 3 1.1.1 UPPDATERING... 3

Läs mer

Kommunstyrelsens riktlinjer för finansverksamheten

Kommunstyrelsens riktlinjer för finansverksamheten Kommunstyrelsens riktlinjer för finansverksamheten Förslag från ekonomikontoret Antagna av kommunstyrelsen den 22 november 2007 Dnr KS2007/483 Ekonomikontoret KS_riktlinjer_finans_07 Innehållsförteckning:

Läs mer

Föreskrifter för Finansförvaltning Landstinget Dalarna. Landstingsfullmäktige 19-20 november 2012

Föreskrifter för Finansförvaltning Landstinget Dalarna. Landstingsfullmäktige 19-20 november 2012 000009 Föreskrifter för Finansförvaltning Landstinget Dalarna Landstingsfullmäktige 19-20 november 2012 000010 Innehåll 1 SYFTE, MÅL OCH GILTIGHET 1.1 SYFTE 1.2 MÅL FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN 1.3

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN 1 (6) FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-03-21, 17 Bilaga 2, Riskmått och ramar, reviderad av Kommunstyrelsen 2009-12-02, 294 INLEDNING 8 kap 3 i kommunallagen säger

Läs mer

Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26

Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26 Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26 1 Inledning 1.1 Utgångspunkt Kyrkans Akademikerförbunds (KyrkA) kapitalförvaltning ska vara långsiktig och

Läs mer

Fastställt av: Per Broman Datum: För revidering ansvarar: Lucie Cesar För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Per Broman

Fastställt av: Per Broman Datum: För revidering ansvarar: Lucie Cesar För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Per Broman RUBRIK RUBRIK Fastställt av: Per Broman Datum: 2013-09-13 För revidering ansvarar: Lucie Cesar För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Per Broman Dokumentet gäller för: Placeringspolicy 3 (16)

Läs mer

FINANSPOLICY. Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans. Finanspolicy Policy 1998-06-15, 82 Kommunfullmäktige

FINANSPOLICY. Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans. Finanspolicy Policy 1998-06-15, 82 Kommunfullmäktige FINANSPOLICY Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Finanspolicy Policy 1998-06-15, 82 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Kommunstyrelsen

Läs mer

5. Borgensåtaganden och andra ansvarsförbindelser

5. Borgensåtaganden och andra ansvarsförbindelser FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 93/93 1993-11-26 Ks 7 1 Kf 80/06 Ändring 2006-08-28 Kf 70/09 Ändring 2009-04-22 Kf 174/10 Ändring 2010-12-22 Kf 144/11 Ändring 2011-11-23 Kf 27/15 Ändring

Läs mer

Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Finspångs Kommun

Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Finspångs Kommun Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Finspångs Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-23 71 Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Finspångs Kommun Finspångs

Läs mer

Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse

Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse En pensionsstiftelse måste besluta om vissa placeringsriktlinjer för det kapital stiftelsen ska förvalta. Även en kommun eller ett landsting måste

Läs mer

FINANSPOLICY Växjö Kommunkoncern - Närmare riktlinjer

FINANSPOLICY Växjö Kommunkoncern - Närmare riktlinjer FINANSPOLICY Växjö Kommunkoncern - Närmare riktlinjer Fastställd av kommunstyrelsen 2016-12-06, 489 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Tillgångar... Fel! Bokmärket är inte definierat.3 2.1 Målformulering...

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 1 AVSNITT NR 3.11 Datum Sid 1 (1-6) 1999-06-15 FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSHANTERING

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 1 AVSNITT NR 3.11 Datum Sid 1 (1-6) 1999-06-15 FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSHANTERING Datum Sid 1 (1-6) FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSHANTERING Antaget av kommunfullmäktige 1999-04-29, 17. INLEDNING Under 1990-talet har stora förändringar skett på det finansiella området. Finansmarknaden har avreglerats

Läs mer

Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland

Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland ÄRENDE 11 Sida 1(1) Ingrid Strengsdal, 054-701 10 05 ingrid.strengsdal@regionvarmland.se Datum 2013-10-30 Ärendenummer RV2013-458 Regionfullmäktige Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland Denna

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av Stadsledningskontoret 2014:17 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 29 september 2014 samt beslut av ekonomiutskottet

Läs mer

Finansiella anvisningar

Finansiella anvisningar Finansiella anvisningar (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) 1. Inledning och organisation Genom beslut i kommunfullmäktige har Göteborgs Stad fattat beslut om en finanspolicy och finansiella

Läs mer

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Närmare riktlinjer för den finansiella verksamheten 1 av 8 1. Inledning 2. Tillgångar 2.1 Placering av överskottslikviditet

Läs mer

Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting

Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting 1(7) Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting 1. Inledning och syfte 1.1 Syfte Syftet med detta dokument är att i enlighet med den av landstingsfullmäktige beslutade finanspolicyn

Läs mer

Riktlinjer till finanspolicy

Riktlinjer till finanspolicy r till finanspolicy Handläggare: Bo Svensson Katarina Hillberg Datum: 2010-01-21 Tjörn Möjligheternas ö Sammanfattning r till finanspolicy ska ange finansiella risknivåer och gäller för Tjörns kommun samt

Läs mer

Kommunal författningssamling för Stockholm

Kommunal författningssamling för Stockholm Bilaga 2 Kommunal författningssamling för Stockholm Utgiven av stadsledningskontoret 2014:17 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 26 september 2014 (Utl 2014:91)

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2012:05 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2011 samt beslut av ekonomiutskottet

Läs mer

Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Sida 1 (5) 2016-12-14 kommunkoncernen Stockholms Denna bilaga ersätter bilaga A till finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms som fastställdes 16 mars 2016 (Dnr 189-27/2016). 1. Generella principer

Läs mer

Sammanfattning av förslag till ändringar i finanspolicyn och dess bilagor för Stockholms läns landsting

Sammanfattning av förslag till ändringar i finanspolicyn och dess bilagor för Stockholms läns landsting Bilaga 1(6) Sammanfattning av förslag till ändringar i finanspolicyn och dess bilagor för Stockholms läns landsting Tillägg Avsnitt 3.2 Verkställighetsnivå (förvaltning/bolag) Landstingsstyrelsen Avsnitt

Läs mer

GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG 2004-09-21 1 (19) Bilaga 1 till Finansregler för Linköpings kommun och kommunens bolag" Ver 4 GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1

Läs mer

Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY

Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-18 Dnr. 2011.158 Innehållsförteckning FINANSPOLICY FÖR MALUNG-SÄLENS KOMMUN...3 1. Allmänt...3 1.1. Syfte...3 1.2. Övergripande mål...3

Läs mer