31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE"

Transkript

1 31 juli 2015

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil Sida 4 Begränsning av säkerhetskrav Sida 5 Begränsning enligt Value at Risk Sida 5 Modern portföljteori Sida 6 Handel med derivatinstrument Sida 6 Utdelning Sida 7 Försäljning och inlösen av fondandelar Sida 7 Avgifter gällande Sida 7 Avgifter högsta Sida 7 OM FONDBOLAGET Sida 8 Ägare Sida 8 Fondutbud Sida 8 Förvaringsinstitut Sida 9 Tillsynsmyndighet Sida 9 Revisorer Sida 9 Fondadministratör och registerhållning Sida 9 Styrelse Sida 9 Ledning Sida 9 Klagomålsansvarig Sida 9 Ansvarig Compliance Sida 9 Ansvarig riskkontroll Sida 9 Uppdragsavtal Sida 9 ALLMÄN INFORMATION Sida 10 Fondens namn och rättsliga ställning Sida 10 Limitering av köp- och inlösenorder Sida 10 Värdering Sida 10 Likabehandling av investerare Sida 10 Ändring av fondbestämmelser Sida 10 Fondens upphörande eller överlåtelse av fondverksamhet Sida 10 Distribution Sida 10 Incitament Sida 10 Fondbolagets skadeståndsskyldighet Sida 10 Skatteregler Sida 10 FONDBESTÄMMELSER Sida 11

3 3 Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Värdet på fondandelar kan både stiga och sjunka. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar. OM FONDEN Aktie-Ansvar Graal Trendhedge är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Informations-broschyren för Aktie-Ansvar Graal Trendhedge är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder. MÅLSÄTTNING OCH PLACERINGSINRIKTNING Aktie-Ansvar Graal Trendhedge är en hedgefond som använder systematiska trendföljande handelsmodeller för att bedöma vilka investeringar fonden ska göra. De statistiska modellerna analyserar en marknads prisrörelser för att identifiera situationer där det föreligger en förhöjd sannolikhet för att framtida prisrörelser ska uppstå i en viss riktning, stigande eller sjunkande. Investeringarna kan bestå av såväl långa som korta positioner i likvida värdepapper. Fonden sprider ut placeringarna på över 100 marknader över hela världen, såväl aktie-, ränte-, valuta- som råvaruplaceringar, för att på så sätt uppnå en bred diversifiering. Fondens medel kan placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och på konto i kreditinstitut. Målet för fonden är att över tid ge en positiv avkastning som inte förväntas korrelera med de traditionella tillgångsslagen aktier och räntebärande placeringar. Graal Trendhedge är en specialfond vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepappersfonder. HISTORISK AVKASTNING 15% 13,1% 10% 5% 0% -5% -4,0% -1,7% -10% -8,6% Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

4 4 ANSVARIG FÖRVALTARE Ansvarig förvaltare är Martin Estlander, Estlander & Partners Ab (Finland). Aktie-Ansvar AB har slutit partnerskap och uppdragsavtal med Estlander & Partners Ab att förvalta Aktie-Ansvar Graal Trendhedge. Uppdragsavtalet innebär att Estlander & Partners Ab endast har ansvar för att förvalta Aktie-Ansvar Graal Trendhedge medan Aktie-Ansvar AB har ansvar för riskkontroll, värdering, NAV-sättning, kundservice, marknadsföring, administration som köp och sälj av fondandelar samt kundrapportering. Aktie-Ansvar AB har fått Finansinspektionens godkännande att outsourca förvaltningen av Aktie- Ansvar Graal Trendhedge och Estlander & Partners Ab har fått Finansinspektionens godkännande att insourca förvaltningen av Aktie-Ansvar Graal Trendhedge. VEM PASSAR FONDEN FÖR Aktie-Ansvar Graal Trendhedge passar den investerare som söker en positiv avkastning över tid oavsett utvecklingen på de finansiella marknaderna. Fondspararen måste kunna acceptera att stora kurssvängningar kan förekomma. Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år. RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risk Lägre möjlig avkastning Högre risk Högre möjlig avkastning Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För-valtarna av Graal Trendhedge likabehandlar fonden och originalfonden Estlander Freedom (EUR) varför historiska kurser för originalfonden används som pro forma siffror för Graal Trendhedge. Indikatorn baseras på hur fondens värde, pro forma, har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden har de senaste fem åren, pro forma, haft en volatilitet mellan 10-15% och fonden tillhör därmed kategori 5 vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Riskindikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden men följande risker kan också påverka avkastningen: Kreditrisk risken att en emittent kan komma att ställa in betalningarna eller få försämrad kreditvärdighet vilket påverkar priset på värdepappret negativt. Motpartsrisk risken för att betalningar/leveranser av värdepapper inte sker enligt avtal vilket även omfattar motpartsrisk i derivathandel. Derivatrisk handeln med derivatinstrument kan höja risken i denna fond.

5 5 Den riskbedömningsmetod som används är Value at Risk-metoden. Eftersom förvaltarna har möjlighet att använda hävstångseffekten genom att handla via terminsmarknaderna, kan risknivån i fonden teoretiskt bli väldigt hög. Förvaltarna begränsar dock den faktiska risknivån och eftersträvar att fondens genomsnittliga risknivå, mätt som årlig standardavvikelse över en rullande tolvmånadersperiod (1 år), ska vara cirka procent. Det bör särskilt uppmärksammas att den eftersträvade genomsnittliga risknivån kan komma att överskridas vid ovanliga marknadsförhållanden eller extraordinära händelser. En placering i fonden ska inte betraktas som ett fristående alternativ till att placera i traditionella aktie- och räntefonder. Fonden bör i stället användas som ett redskap för att sprida riskerna i en portfölj. En placering i fonden bör endast utgöra en mindre del av en sparares totala värdepappersportfölj. BEGRÄNSNING AV SÄKERHETSKRAV Fondens investeringar görs i stor utsträckning i terminskontrakt som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad eller föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. Terminskontraktens underliggande tillgångar utgörs av aktieindex, valutor, ränterelaterade instrument samt råvaror. Fonden handlar endast på reglerade marknader eller motsvarande marknader eller marknader med regelbunden handel som är reglerad och öppen för allmänheten, med god likviditet som står under tillsyn av en myndighet eller annat behörigt organ i de länder som framgår av fondbestämmelserna. Fonden får vid varje tidpunkt vara utsatt för säkerhetskrav med anledning av handel med terminskontrakt som högst uppgår till: 25 procent av fondförmögenheten avseende aktierelaterade terminskontrakt, 25 procent av fondförmögenheten avseende ränterelaterade terminskontrakt, 25 procent av fondförmögenheten avseende valutarelaterade terminskontrakt och 25 procent av fondförmögenheten avseende råvarurelaterade terminskontrakt. Vid varje tidpunkt tillåts summan av samtliga säkerhetskrav uppgå till högst 40 procent av fondförmögenheten. BEGRÄNSNING ENLIGT VALUE-AT-RISK Risknivån i fonden begränsas också av limiter beräknade enligt Value at Risk-metoden (VaR). VaR är en typ av riskmätningsmodell som frekvent används inom banker och förvaltningsorganisationer för att mäta en portföljs risk. VaR-modeller utnyttjar historiska priser för att med hjälp av dessa försöka prognostisera hur en portföljs förlustrisk ser ut för en bestämd tidshorisont och konfidensnivå (sannolikhet). Till exempel kan standardavvikelsen i priserna (hur priset brukar variera) och hur de olika tillgångarna utvecklas i förhållande till varandra (hur priserna är korrelerade) utnyttjas för att göra denna prognostisering. VaRmodellen prognostiserar ett intervall inom vilket portföljens värdeförändring antas hamna över en bestämd tidshorisont, till exempel en dag eller en månad. Intervallets storlek bestäms av bland annat med vilken sannolikhet man vill att det faktiska resultatet ska hamna inom intervallet, till exempel med 95 procents eller 99 procents konfidens, ju högre konfidens desto större intervall. De modeller som används vid mätningen av riskerna i fonden använder en dags tidshorisont med 95 procents konfidens. Risken i fonden får vid varje enskild tidpunkt uppgå till högst 5 procent beräknat enligt denna metod. Observera att den maximala risken enligt denna begränsning är ett absolut tak och att fondens genomsnittliga risk förväntas vara cirka 2 procent.

6 6 Man kan tolka en VaR-modells prognostiserade förlustrisk på följande sätt: Baserat på historiska priser kommer den aktuella portföljen 5 dagar av 100 att ge en förlust som är större än X procent av fondens värde. 95 dagar av 100 kommer resultatet således att vara bättre än en förlust på X procent. VaR-modeller är ett mycket vanligt angreppssätt för att mäta portföljrisk i modern portföljhantering. Detta till trots finns det vissa brister i angreppssättet. VaR-modellen bygger på antagandet att marknadernas prisrörelser ska följa sina historiska mönster vad gäller till exempel volatilitet och korrelationer. Därmed fångar inte modellen extremhändelser som saknar motsvarighet i de senaste årens prishistorik. VaR-modellen kan inte heller prognostisera den maximala förlust fonden kan förväntas lida. Sina brister till trots utgör VaR-modellerna ett effektivt styrinstrument vad gäller limiteringen av de marknadsrisker fonden får utsättas för. Utöver ovanstående VaR-limit för fondens totala risknivå finns även ytterligare VaR-begränsningar. Dessa limiter, liksom fondens övriga placeringsrestriktioner, framgår i detalj av fondbestämmelserna. MODERN PORTFÖLJTEORI Modern portföljteori är ett användbart redskap för att analysera en portfölj av investeringar. För att framgångsrikt höja en portföljs riskjusterade avkastning krävs diversifiering. Genom att sprida investeringarna över olika marknader ökar sannolikheten att ett dåligt resultat på en marknad uppvägs av ett bra resultat på en annan marknad. Därmed kan svängningarna, eller risken, i den totala portföljen av investeringar minska. Ju mindre de olika marknaderna korrelerar (samvarierar), desto bättre. Förvaltarna applicerar modern portföljteori i förvaltningen av Aktie-Ansvar Graal Trendhedge genom att investeringarna sprids över många marknader. Värdeutvecklingen för fonden har låg korrelation med aktie- och räntemarknaderna. För en investerare som har en stor del av sina tillgångar placerade i aktie- och räntemarknaderna är därför en placering i fonden ett sätt att diversifiera portföljen. Därmed kan investeraren minska risken och/eller höja sin portföljs totala avkastning. HANDEL MED DERIVATINSTRUMENT Derivatinstrument är en form av avtal (kontrakt) som är föremål för handel på värdepappersmarknaden. Derivatinstrumentet är knutet till en underliggande egendom eller ett underliggande värde, som exempelvis kan utgöras av en valuta, en obligation, en råvara eller ett aktieindex. Aktie-Ansvar Graal Trendhedge kommer att idka handel med derivatinstrument i form terminskontrakt (futures och forwards) men kan även idka handel med optioner. Terminskontrakt är ett avtal där den ena parten, vid en senare tidpunkt, ska köpa den underliggande egendomen (till exempel en obligation) av den andra parten till ett på förhand bestämt pris. På terminens slutdag sker betalning mot leverans eller kontantavräkning. Terminskontrakt kan användas för att skapa ett skydd mot en förväntad ofördelaktig prisutveckling på den underliggande egendomen. De kan också användas för att uppnå vinst eller avkastning med en mindre kapitalinsats än vad som krävs för att göra en motsvarande affär direkt i den underliggande egendomen. Den part som ingår ett terminsavtal ställer en säkerhet för sitt framtida åtagande i samband med att avtalet ingås. Kompletterande säkerhet kan behöva ställas i ett senare skede om priset på den underliggande egendomen utvecklas ogynnsamt.

7 7 Terminskontraktets konstruktion medför att prisutvecklingen på den underliggande egendomen får genomslag i värdet på terminskontraktet. Prisgenomslaget är kraftigare i förhållande till säkerhetens storlek än vad värdeförändringen är på den underliggande egendomen. Prisgenomslaget kallas därför hävstångseffekt och kan leda till större vinst på insatt kapital än om placeringen gjorts direkt i den underliggande egendomen. Å andra sidan kan hävstångseffekten lika väl medföra större förlust på terminskontraktet jämfört med värdeförändringen på den underliggande egendomen, om prisutvecklingen på den underliggande egendomen inte blir som förväntat. Handel med terminskontrakt är en integrerad del av fondens affärsidé och utnyttjas i avsevärd omfattning. Syftet med handeln är att effektivisera förvaltningen av fondens medel samt att öka avkastningen på fondens tillgångar. UTDELNING Med anledning av ändringar i skatteregler för svenska fonder är dessa inte längre skattskyldiga från och med 1 januari Fonden kommer därför fortsättningsvis inte lämna någon utdelning. FÖRSÄLJNING OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR Handel i fonden sker varje bankdag, den så kallade handelsdagen. Fondandelar kan köpas genom insättning via: Bankgiro: Konto på SEB: Minsta belopp via engångsinsättning eller regelbundet sparande via exempelvis autogiro, månadsvis eller kvartalsvis, är tusen kronor. Köp av andelar sker till den kurs som fastställs den dag vi får pengarna under förutsättning att pengarna är oss tillhanda senast kl 14:00 annars verkställs köpet påföljande bankdag. Begäran om försäljning ska ske skriftligen via brev eller fax. Säljblankett finns på och kan även beställas via telefon Försäljning sker till den kurs som fastställs den dag som vi får brevet/faxet under förutsättning att säljordern är oss tillhanda senast kl 14:00 annars verkställs försäljningen påföljande bankdag. Köp och försäljning av fondandelar sker till den kurs som fastställs normalt kl svensk tid på handelsdagen. AVGIFTER GÄLLANDE Nedan lämnas uppgift om de gällande avgifter fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar, inklusive kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer; Insättningsavgift: 0% Uttagsavgift: 0% Fast årlig förvaltningsavgift: 1,55% (varav 1,50% är fondbolagets fasta förvaltningsarvode) Rörlig resultatbaserad avgift: 20% av värdeökning Resultatbaserad avgift utgår enligt en high watermark princip där avgift tas ut endast om fonden noterar en ny högsta nivå ( all time high ) i förhållande till senaste högsta nivå sedan fondstart. (Se ytterligare information och räkneexempel på sidan 16). AVGIFTER HÖGSTA Nedan lämnas uppgift om den högsta avgift fondbolaget får ta ut enligt fondbestämmelserna vid försäljning och inlösen av fondandelar, inklusive kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer:

8 8 Insättningsavgift: 1% Uttagsavgift: 1% Fast årlig förvaltningsavgift: 2,3% Rörlig resultatbaserad avgift: 20% av värdeökning Resultatbaserad avgift utgår enligt en high watermark princip där avgift tas ut endast om fonden noterar en ny högsta nivå ( all time high ) i förhållande till senaste högsta nivå sedan fondstart. OM FONDBOLAGET Namn: Aktie-Ansvar AB Organisationsnummer: Rättslig form: Aktiebolag Säte: Stockholm Aktiekapital: kr Postadress: Box 55659, Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan 1, 4tr, Stockholm (huvudkontor) Telefon: Fax: E-post: Internet: Aktie-Ansvar AB bildades 26 mars Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet erhölls den 26 augusti Fondbolaget och fonderna omauktoriserades den 15 november ÄGARE Aktie-Ansvar AB ägs av Garantum Invest AB. FONDUTBUD Aktiefonder: Aktie-Ansvar Sverigefond Aktie-Ansvar Europafond Aktie-Ansvar FondSelect Global Blandfonder: Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv Aktie-Ansvar FoF THREE Aktie-Ansvar FoF FIVE Multistrategi- och hedgefonder: Aktie-Ansvar Graal Total Aktie-Ansvar Graal Total 2xL Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge Aktie-Ansvar Graal Trendhedge Aktie-Ansvar Graal Aktie-Ansvar Graal Offensiv Räntefonder: Aktie-Ansvar Avkastningsfond

9 9 FÖRVARINGSINSTITUT Fondernas tillgångar förvaras hos Skandinaviska Enskilda Banken AB med säte i Stockholm. Huvudkontoret finns på Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm. SEB:s huvudsakliga verksamhet är bankverksamhet. TILLSYNSMYNDIGHET Svenska Finansinspektionen. REVISORER Auktoriserad revisor är Nilla Rocknö, Ernst & Young AB, Box 7850, Stockholm. FONDADMINISTRATÖR OCH REGISTERHÅLLNING Fonderna administreras av Aktie-Ansvar AB som även för register över samtliga andelsägare och deras innehav. STYRELSE Fredrik Gottlieb, styrelseordförande (styrelseordförande Garantum Fondkommission AB) Anders Sandberg, ordinarie ledamot (ordinarie ledamot Garantum Fondkommission AB) Willy Ljungdell, ordinarie ledamot Erik Svalander, ordinarie ledamot Ulf Houlst, ordinarie ledamot Christer Käck, ordinarie ledamot LEDNING Ulf Houlst, tillförordnad Verkställande Direktör Stefan Nilsson, Marknadschef och VD:s ställföreträdare Christer Speiner, Administrativ chef KLAGOMÅLSANSVARIG Christer Speiner, Aktie-Ansvar. ANSVARIG COMPLIANCE Sebastien Persson Bjerhag, Garantum. ANSVARIG RISKKONTROLL Elisabeth Lewin Aderman, Aktie-Ansvar. UPPDRAGSAVTAL Aktie-Ansvar har uppdragit åt annan att utföra delar av verksamheten i de fall som anges nedan: Aktie-Ansvar har uppdragit åt IPM Informed Portfolio Management AB att förvalta fonden Aktie- Ansvar Graal Kvanthedge. Aktie-Ansvar har uppdragit åt Estlander & Partners Ab (Finland) att förvalta fonden Aktie-Ansvar Graal Trendhedge. Aktie-Ansvar har uppdragit åt Wahlstedt Sageryd Financial Services AB att utföra back office tjänster för följande av våra fonder; Graal Trendhedge. Aktie-Ansvar har ett uppdragsavtal med moderbolaget Garantum Invest AB omfattande Regelefterlevnad/Compliance. Aktie-Ansvar har uppdragit åt Grant Thornton Sweden AB att utföra internrevision.

10 10 ALLMÄN INFORMATION FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Aktie-Ansvar Graal Trendhedge. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter. Fondbolaget företräder andelsägarna i alla frågor som rör fonden. LIMITERING AV KÖP- OCH INLÖSENORDER Det är inte möjligt att limitera köp- eller inlösenorder. VÄRDERING Finansiella instrument som ingår i Fonden värderas till marknadsvärde. Härmed avses senaste betalkurs eller, om sådan saknas, senaste köpkurs. Om sådana kurser saknas eller om kurserna enligt Fondbolagets bedömning är missvisande får Fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder. LIKABEHANDLING AV INVESTERARE Förvaltningen utgår från andelsägarnas gemensamma intresse och ingen enskild andelsägare ges förmånligare villkor än övriga andelsägare om inte annat särskilt sägs. ÄNDRING AV FONDBESTÄMMELSER Fondbolaget kan besluta om ändringar i fondbestämmelserna. Sådana ändringar ska godkännas av Finansinspektionen om bestämmelserna även efter ändringarna är skäliga för andelsägarna och ändringarna inte strider mot andelsägarnas gemensamma intresse. Sedan ändringarna godkänts ska beslutet hållas tillgängligt hos fondbolaget och förvaringsinstitutet och tillkännages på sätt Finansinspektionen anvisar. Ändringar kan innebära påverkan på exempelvis fondens placeringsinriktning, avgifter och riskprofil. FONDENS UPPHÖRANDE ELLER ÖVERLÅTELSE AV FONDVERKSAMHET Om fondbolaget beslutar att fonden skall upphöra eller att fondens förvaltning, efter medgivande från Finansinspektionen, skall överlåtas till annat fondbolag, kommer samtliga andelsägare att informeras härom. Förvaltningen av fonden skall omedelbart tas över av förvaringsinstitutet om Finansinspektionen återkallar fondbolagets tillstånd eller fondbolaget trätt i likvidation eller försatts i konkurs. DISTRIBUTION Aktie-Ansvar AB har ingått avtal med distributörer för försäljning och marknadsföring av bolagets fonder. Aktuell lista över distributörer finns på INCITAMENT Beträffande incitament i verksamheten, t ex fondavgifter för våra egna fonder och fonder som vi investerar i, ersättningar till distributörer för förmedling, handelskostnader mm finns ytterligare information på FONDBOLAGETS SKADESTÅNDSSKYLDIGHET I den omfattning som följer av 2 kap 21 lagen (2004:46) om investeringsfonder och de ansvarsbegränsningar som anges i fondbestämmelserna kan andelsägare i vissa fall vara berättigade till skadestånd. SKATTEREGLER Nedanstående beskrivning av skatteregler tar sikte huvudsakligen på fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige och svenska dödsbon. Observera att andra rutiner och regler kan gälla vid sparande på investeringssparkonto, i kapitalförsäkringar, inom ramen för vissa andra sparformer samt för förvaltarregistrerade innehav. Skattereglerna kan även bli föremål för ändringar till följd av lag eller myndighetsföreskrifter. Slutligen kan skatten påverkas av individuella omständigheter varför den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör konsultera en skatterådgivare.

11 11 Kapitalvinst/förlust vid avyttring: Vid avyttring av fondandelar beräknas eventuell kapitalvinst eller kapitalförlust av fondbolaget och redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket. Den sålunda beräknade vinsten beskattas hos fondandelsägaren med 30% i inkomstslaget kapital. Observera att kapitalförlust på icke marknadsnoterade fonder enbart får dras av till 70%. Fondbolaget kvarhåller ingen preliminärskatt. Schablonintäkt: Fondandelsägaren ska i inkomstslaget kapital ta upp en schablonintäkt som uppgår till 0,4 procent av kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget utgörs av värdet på andelarna vid kalenderårets ingång. Schablonintäkten beskattas med 30% vilket innebär att skatten är 30% x 0,4% = 0,12% av fondinnehavet vid årets början. Fondbolaget redovisar schablonintäkten på kontrolluppgift till Skatteverket men kvarhåller ingen preliminärskatt. FONDBESTÄMMELSER 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Aktie-Ansvar Graal Trendhedge, nedan kallad Fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan LIF, vilken bildas genom kapitaltillskott från allmänheten. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i Fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter. Fondbolaget (se punkt 2 nedan) företräder andelsägarna i alla frågor som rör Fonden. Fondbolaget skall föra register över fondandelsägarnas innehav av andelar i Fonden. Registrering av andel är avgörande för rätten till andel i Fonden och därav följande rättigheter. Fonden riktar sig till allmänheten. 2. FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Aktie-Ansvar AB (org. nr ), nedan kallat Fondbolaget. 3. FÖRVARINGSINSTITUTET OCH DESS UPPGIFTER Förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (org. nr ) nedan kallat Förvaringsinstitutet. Förvaringsinstitutet verkställer Fondbolagets beslut avseende Fonden samt tar emot och förvarar Fondens egendom. Därtill kontrollerar Förvaringsinstitutet att de beslut avseende Fonden som Fondbolaget fattat inte strider mot bestämmelserna i LIF, Finansinspektionens föreskrifter eller fondbestämmelserna. 4. FONDENS KARAKTÄR Fonden är en hedgefond och skiljer sig avsevärt från traditionella aktie- och räntefonder. En placering i fonden skall därför inte ses som ett fristående alternativ till traditionella värdepappersfonder. Fonden bör istället användas som ett redskap för att sprida riskerna i en portfölj. En placering i fonden bör endast utgöra en mindre del av en investerares totala portfölj av finansiella investeringar. Fondens investeringar syftar till att uppnå en hög riskjusterad avkastning. Fondbolagets målsättning är vidare att fondens avkastning skall uppvisa en låg korrelation med de globala aktie- och räntemarknaderna. Detta innebär att fondförmögenheten kan öka eller minska oberoende av hur aktie- och räntemarknaderna utvecklas. Förvaltaren använder systematiska handelsmodeller för att bedöma vilka investeringar fonden ska göra. Modellerna analyserar såväl en marknads prisrörelser som även fundamentala data för att identifiera marknadslägen där det föreligger en förhöjd sannolikhet för att framtida prisrörelser ska uppstå i en viss riktning. Investeringarna kan bestå av såväl långa som korta positioner. Investeringarna

12 12 sprids över ett stort antal marknader och finansiella instrument för att erhålla en god diversifiering och riskspridning. En strikt riskkontroll är en integrerad del av fondens handelssystem. Handel med derivatinstrument är en integrerad del av fondens affärsidé och sker därför i betydande omfattning. 5. FONDENS PLACERINGSINRIKTNING Tillgångsslag Fondens medel får placeras i tillgångsslagen överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Fonden får använda sig av derivatinstrument baserade på tillgångar vars underliggande komponenter består av en eller flera av följande delar: 1) tillgångar enligt 5 kap 1 andra stycket LIF (dock ej fondandelar), inklusive finansiella derivatinstrument som har en eller flera av de tillgångarnas särdrag, 2) räntesatser, 3) valutakurser, eller valutor, 4) finansiella index, samt 5) sådana andra underliggande tillgångar som anges i 6 kap 2 andra stycket LIF. Geografisk inriktning Emittenten, motparten eller kreditinstitutet skall ha sitt säte inom EES, Australien, Asien, Nordamerika, Sydamerika och Sydafrika. Avvikelser från vad som gäller för värdepappersfonder Fondens placeringsinriktning avviker från vad som gäller för värdepappersfonder på följande sätt: a) Begränsningarna i 5 kap 6 LIF (direkt eller analogt) gäller inte för räntebärande överlåtbara värdepapper eller penningmarknadsinstrument utgivna av en stat inom EU och EES samt av Australien, Japan, Kanada och USA eller för råvaror. Fonden får dock inte ha en exponering mot en enskild emittent eller en enskild råvara som innebär en risk överstigande 3 %, beräknat som Value at Risk enligt vad som närmare framgår nedan. b) Begränsningarna i 5 kap 6 LIF gäller inte heller vid handel med terminer där den underliggande tillgången utgörs av sådana finansiella instrument som inte har någon emittent exempelvis räntesatser eller valutor. Som en följd härav äger bestämmelserna i 5 kap 13 första stycket LIF ej tillämpning på dessa instrument. Fonden får dock inte ha en enskild exponering som innebär en risk överstigande 3 %, beräknat som Value at Risk enligt vad som närmare framgår nedan. c) Fonden har fått undantag från 5 kap 13 andra stycket LIF samt 16 kap 6 första stycket Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder (FFFS 2008:11), nedan kallade FFFS 2008:11. Fondens bruttoexponering i derivatinstrument får därmed överstiga 100 procent av fondförmögenheten. Risknivån i fonden begränsas dock av bestämmelserna i denna samt av limiter beräknade enligt Value at Risk-metoden (VaR). Metoden baseras på historiska samband. Risken i fonden får uppgå till högst 5% (inklusive eller exklusive derivatinstrument) beräknat enligt denna metod. Vid beräkningen används en tidshorisont på en dag och en sannolikhet på 95%. Begränsningen kan tolkas som att fondens portfölj av investeringar aldrig får innehålla större risk än att fondens dagsresultat 95 av 100 dagar förväntas bli bättre än en förlust på 5%. Risknivån i fonden begränsas vidare genom att ingen position i ett enskilt derivatinstrument får innebära en högre risknivå för fonden än 2 %, beräknat som Value at Risk enligt ovan.

13 13 d) Fonden kan med undantag från 5 kap 5 första stycket LIF placera upp till 20 procent av fondförmögenheten i sådana överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap 5 LIF. Fonden får som ett led i placeringsinriktningen placera i derivatinstrument (inklusive OTC-derivat). Fonden får vid varje tidpunkt vara utsatt för säkerhetskrav med anledning av handel med derivatinstrument som högst uppgår till 25% av fondförmögenheten avseende aktierelaterade derivatinstrument, 25% av fondförmögenheten avseende ränterelaterade derivatinstrument 25% av fondförmögenheten avseende valutarelaterade derivatinstrument och 25% av fondförmögenheten avseende råvarurelaterade derivatinstrument. Vid varje tidpunkt får summan av samtliga säkerhetskrav enligt föregående stycke uppgå till högst 40 procent av fondförmögenheten. Risknivå och riskmått Fondbolaget eftersträvar att fondens genomsnittliga risknivå, mätt som årlig standardavvikelse över en rullande tolvmånadersperiod (1 år), ska vara cirka procent. Det bör särskilt uppmärksammas att den eftersträvade genomsnittliga risknivån kan komma att överskridas vid ovanliga marknadsförhållanden eller extraordinära händelser. 6. REGLERADE MARKNADER OCH MOTSVARANDE MARKNADER Köp och försäljning skall ske av finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad eller som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten inom eller utanför EES. 7. SÄRSKILD PLACERINGSINRIKTNING Fondens i punkt 5 ovan angivna placeringsinriktning innebär att Fonden kan göra följande särskilda placeringar: Upp till 20 procent av fondförmögenheten får placeras i sådana överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap 5 LIF. Fonden får använda derivatinstrumet som ett led i placeringsinriktningen för att öka avkastningen på fondens tillgångar. Fonden får inte placera i sådana penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 LIF. Fonden får placera i sådana derivatinstrument som avses i 6 kap 2 andra stycket LIF. Fonden får placera i så kallade OTC-derivat som avses i 5 kap 12 andra stycket LIF. Fonden får använda sig av derivatinstrument utan att ha leveranskapacitet av underliggande tillgång eller likvärdiga tillgångar. Det innebär att fondens handel med derivatinstrument kan leda till att fonden erhåller en negativ exponering i underliggande tillgångar. Fonden har erhållit undantag från 16 kap 8 FFFS 2008: VÄRDERING Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna (finansiella instrument, likvida medel och andra tillgångar inklusive upplupen avkastning) dra av de skulder som avser Fonden (upplupna ersättningar enligt punkt 11 nedan samt skatter och övriga skulder). Finansiella instrument som ingår i Fonden värderas till marknadsvärde. Härmed avses senaste stängningskurs alternativt senaste betalkurs eller, om sådan saknas, senaste köpkurs. Om sådana

14 14 kurser saknas eller om kurserna enligt Fondbolagets bedömning är missvisande får Fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder såsom diskontering av framtida kassaflöden, användande av P/E tal för likvärdiga företag eller andra erkända värderingsmodeller och om detta inte är möjligt, genom inhämtande av värderingar från en eller flera oberoende parter. Vid sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 LIF fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs - marknadspriser från icke reglerad marknad eller s.k. market-maker, - annat noterat finansiellt instrument eller index med justering för skillnader i t.ex. kreditrisk och likviditet (referensvärdering), - diskonterade kassaflöden (nuvärdesvärdering) eller - kapitalandel av det egna kapitalet (bokslutsvärdering). För OTC-derivat fastställs ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller enligt nedan: - europeiska optioner, Black & Scholes - europeiska indexoptioner, Black 76 - amerikanska optioner och övriga derivat, numeriska metoder såsom binomialträd. Värdet av en fondandel är Fondens värde delat med antalet utstående fondandelar. Värdet av en fondandel skall beräknas varje bankdag, den s k handelsdagen, om inte annat följer av punkt 9 eller 10 nedan. 9. FÖRSÄLJNING OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR Fondandelar försäljes och inlöses av Fondbolaget varje bankdag, den s k handelsdagen. Försäljning sker genom att medel för nyteckning insätts på Fondens bankkonto senast kl på handelsdagen. Lägsta belopp som kan tecknas i Fonden är ettusen (1.000) kronor. Begäran om inlösen skall ske till Fondbolaget via fax eller brev. Inlösenbegäran skall vara Fondbolaget tillhanda senast kl på handelsdagen. Fondandel skall inlösas på inlösendagen om medel finns tillgängliga i Fonden. Om så inte är fallet skall medel anförskaffas genom försäljning av Fondens tillgångar och inlösen verkställas snarast möjligt. Om en sådan försäljning väsentligt skulle missgynna övriga fondandelsägares intressen, får Fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen. Försäljning och inlösen av fondandelar sker till en vid tidpunkten för begäran okänd kurs. Senaste uppgift om försäljnings- och inlösenpris för fondandel tillhandahålls varje bankdag av Fondbolaget på Fondbolagets hemsida. För begäran som inkommit inom den tid som föreskrivs ovan i denna punkt utgörs försäljningsrespektive inlösenpriset av det fondandelsvärde som enligt punkt 8 ovan kommer att fastställas för försäljnings- respektive inlösendagen. För begäran som inte inkommit inom den tid som föreskrivs ovan i denna punkt utgörs försäljnings- respektive inlösenpriset av det fondandelsvärde som enligt punkt 8 ovan kommer att fastställas för påföljande försäljnings- respektive inlösendag. Begäran om inlösen får återkallas endast om Fondbolaget medger det. Vid medgivandet beaktas övriga andelsägares intressen och principen om likabehandling. I de fall möjlighet saknas att fastställa kurs i Fonden på sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt, till följd av att en reglerad marknad, motsvarande marknad eller någon annan marknad med

15 15 regelbunden handel som är reglerad och öppen för allmänheten är helt eller delvis stängd, får försäljning och inlösen i Fonden senareläggas. 10. STÄNGNING AV FONDEN VID EXTRAORDINÄRA FÖRHÅLLANDEN Fonden kan komma att stängas för försäljning och inlösen för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av Fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. Sådana extraordinära förhållanden kan exempelvis anses föreligga om minst 10 procent av fondens medel är placerade på en eller flera marknader som stängs på grund av extraordinära händelser. 11. AVGIFTER OCH ERSÄTTNING Vid försäljning och inlösen av fondandelar äger Fondbolaget uttaga en avgift om högst en (1) procent av fondandelsvärdet. Avgiften tillfaller Fondbolaget. Ur Fondens medel får ersättning betalas till Fondbolaget för dess förvaltning. Ersättningen uppgår till högst 2,3 procent per år och beräknas dagligen på Fondens värde. Ersättningen uttages dagligen. I ersättningen ingår kostnader för förvaring tillsyn och revisorer. Till ersättningen kommer vid varje tidpunkt gällande mervärdesskatt. Fondbolaget får tillgodogöra sig en resultatbaserad avgift. Den resultatbaserade avgiften beräknas vid varje handelsdag och tas ur Fonden vid varje handelsdag. Resultatbaserad avgift utgår enligt en high watermark princip där avgift tas ut endast om Fonden noterar en ny högsta nivå ( all time high ) i förhållande till senaste högsta nivå sedan fondstart. Högsta nivå bestäms utifrån senaste fastställda NAV efter avdrag för den fasta avgiften. Avgiften utgår med högst 20% av den värdeökning mellan två handelsdagar som därvid överträffar senaste all time high. Resultat flyttas mellan kalenderår. Avgiften tas ut kollektivt. Vid underavkastning sker ingen återföring av redan uttagen förvaltningsavgift till fondandelsägarna. Detta gäller också för fondandelsägare som går ur fonden med underavkastning till godo. Däremot tas som framgår ovan ingen ny resultatbaserad avgift ut före det att fonden återhämtat underavkastningen ifråga. 12. UTDELNING Fonden lämnar utdelning i syfte att överföra beskattning av Fondens avkastning på andelsägarna, varigenom avkastningen inte blir beskattad i två led. Utdelning skall ske senast tre månader efter räkenskapsårets utgång. Det utdelningsbara beloppet beräknas som Fondens resultat enligt resultaträkning för räkenskapsåret, i den mån detta utgör för Fonden beskattningsbart resultat, med tillägg av den skattemässiga schablonintäkten samt i förekommande fall kvarstående restbelopp sedan föregående utdelningstillfälle. För på fondandelen belöpande utdelning skall, efter avdrag för preliminär skatt, Fondbolaget förvärva nya fondandelar för den fondandelsägare som är registrerad för fondandelen på avstämningsdagen. 13. FONDENS RÄKENSKAPSÅR Fondens räkenskapsår är kalenderår. 14. HALVÅRSREDOGÖRELSE OCH ÅRSBERÄTTELSE, ÄNDRING AV FONDBESTÄMMELSERNA Fondbolaget skall upprätta årsberättelse och halvårsredogörelse för Fonden inom fyra respektive två månader efter räkenskapsårets och halvårsskiftets utgång. Årsberättelse och halvårsredogörelse skall inom ovanstående tidsramar hållas tillgängliga hos Fondbolaget och Förvaringsinstitutet och tillställas de andelsägare som inte avsagt sig detta.

16 16 Beslutar Fondbolaget om ändring av dessa fondbestämmelser skall beslutet underställas Finansinspektionen för godkännande. Beslutet skall offentliggöras genom att hållas tillgängligt hos Fondbolaget och Förvaringsinstitutet samt tillkännages på så sätt Finansinspektionen bestämmer. 15. PANTSÄTTNING OCH ÖVERLÅTELSE Vid pantsättning av andel i Fonden skall panthavare och/eller pantsättare skriftligen underrätta Fondbolaget. Av underrättelsen skall framgå vem som är andelsägare, panthavare, vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Underrättelsen skall undertecknas av pantsättaren. Fondbolaget skall införa en uppgift om pantsättningen i registret över fondandelsägare. Fondandelsägaren skall skriftligen underrättas om registreringen av pantsättningen. När pantsättningen upphört borttas, efter anmälan från panthavaren, uppgiften om pantsättning i registret. Fondbolaget äger ta ut en avgift av andelsägaren för pantsättningen om högst ett tusen (1.000) kronor för täckande av kostnader i samband med pantsättningen. 16. ANSVARSBEGRÄNSNING Fondbolaget och Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även i fall då Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder. Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet om det varit normalt aktsamt. I inget fall skall ersättning utgå för indirekt skada. Fondbolaget och Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som förorsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat. Fondbolaget och Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som uppkommer med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet beträffande tillgångarna i Fonden. Föreligger hinder för Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärder p.g.a. omständighet som anges ovan får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning utgår ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. Dröjsmålsränta skall ej utgå. I 2 kap. 21 LIF finns bestämmelser om fondandelsägares rätt till skadestånd av Fondbolaget. Räkneexempel rörligt arvode Kommentarer och förtydliganden: - Samtliga köp och inlösen av fondandelar i Aktie-Ansvar Graal Trendhedge sker till samma andelsvärde, den så kallade NAV-kursen. - NAV-kursen fastställs varje handelsdag och inkluderar såväl fast som eventuell prestationsbaserad förvaltningsavgift. - Innan beräkning av den prestationsbaserade förvaltningsavgiften sker borträknas den fasta förvaltningsavgiften. Det är således fondens utveckling efter fast förvaltningsavgift som ligger till grund för eventuell prestationsbaserad avgift.

17 Fondkurs (NAV) 17 Exemplet nedan illustrerar hur resultatbaserad ersättning till Aktie-Ansvar Graal Trendhedge beräknas. Den resultatbaserade ersättningen uppgår till 20% av totalavkastningen efter fast förvaltningskostnad samt kostnader för fondens löpande förvaltning, såsom kostnader för köp och försäljning av värdepapper enligt en high watermark princip där ersättning tas ut endast om fonden noterar en ny högsta nivå sedan fondstart. Den resultatbaserade ersättningen beräknas vid varje handelsdag. Vid varje handelsdag justeras andelsvärdet med eventuellt uppkommen resultatbaserad ersättning. I exemplet antas att det redan gjorts avdrag för fast ersättning och kostnader för fondens löpande förvaltning, såsom kostnader för köp och försäljning av värdepapper. Exemplet visar hur andelsägare A, B och C som investerar kr var belastas med prestationsbaserat förvaltningsarvode. En period definieras som tiden mellan två på varandra följande handelsdagar. Investeringar antas ske i början och försäljningar i slutet av respektive period. Period 1. Fonden har gått upp med 5%. Period 2. Fonden har gått ner med 10% sedan Period 1. Period 3. Fonden har gått upp med 5% sedan Period 2. Period 4. Fonden har gått upp med 10% sedan Period Fonden når en ny högsta nivå sedan fondstart. Fondutveckling Fonden når en ny högsta nivå sedan fondstart , , ,6 85 Period 1 fonden +5% Period 2 fonden -10% Period 3 fonden +5% Period 4 fonden +10% Not 1 Fondkurs efter avdrag för resultatbaserad ersättning (100*(1+5%)) = 105 (( )*20%) = = 104 Not 2 Fondkurs efter resultatbaserad ersättning (98,28*(1+10%)) = 108,108 ((108, )*20%) = 0, ,108 0,8216= 107,2864 Resultatbaserad ersättning vid investering om kr: ((1.050 kr kr)*20%) = 10 kr i avgift Resultatbaserad ersättning vid investering om kr: (1.000 kr*(108, )/100*20%) = 8,216 kr i avgift

18 Andelsägare A Investerar i början av Period 1 för kr och säljer i slutet av Period 2 för 936 kr. Andelsägarens totala avkastning uppgår till -64 kr. Andelsägaren har, trots en negativ totalavkastning, belastats med resultatbaserad ersättning på 10 kr då fonden under Period 1 uppnådde en ny högsta nivå sedan start. 1.2 Andelsägare B Investerar i början av Period 3 för kr och säljer i slutet av period 4 för 1.146,22 kr. Andelsägarens totala avkastning uppgår till +146,22 kr. Totalt belastas kunden med 8,78 kr i resultatbaserad ersättning. När investerare B köper har fonden gått ner med 10% jämfört med den högsta noteringen sedan start och når under investeringsperioden inte upp till en ny högsta nivå förrän Period 4 vilket innebär att investerare B under en period tar del av en uppgång utan att betala någon avgift Andelsägare C Investerar i början av Period 1 för kr och säljer i slutet av Period 4 för 1.072,864 kr. Andelsägarens totala avkastning uppgår till 72,864 kr. Totalt har andelsägaren belastats med 18,216 kr (10 kr + 8,216 kr) i resultatbaserad ersättning.

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fonden är en multistrategifond som investerar i ett flertal underliggande

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend INFORMATIONSBROSCHYR För fonden Fondväljaren Trend ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Informationsbroschyr Fondväljaren Trend Fondväljaren

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Informationsbroschyr Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Inledning Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18

Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18 Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18 Informationsbroschyr för nedan angivna värdepappersfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Innehållsförteckning Listed Private Equity i korthet 4, 6 Placeringsinriktning

Läs mer

Fondbestämmelser. Explora

Fondbestämmelser. Explora Fondbestämmelser Explora FONDBESTÄMMELSER EXPLORA 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Explora, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Omega L

Informationsbroschyr OPM Omega L Informationsbroschyr Omega L Informationsbroschyr Omega L www.optimized.se Informationsbroschyr Omega L 2 Informationsbroschyr Omega L Innehållsförteckning Sammanfattning.. 4, 6 Investeringsprocess.. 8

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Europa Exponering Senast uppdaterad 2015-03-11

Informationsbroschyr för Skandia Europa Exponering Senast uppdaterad 2015-03-11 Informationsbroschyr för Skandia Europa Exponering Senast uppdaterad 2015-03-11 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fondens placeringsinriktning är europeiska aktier, med en bred inriktning

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Granit Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 13 april 2015 en är upprättad i enlighet

Läs mer

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN Informationsbroschyr 10 april 2014 Informationsbroschyren för nedan angiven fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Handelsbankens Eurolandfond Aktie

Handelsbankens Eurolandfond Aktie Frågor och svar: FÖR VEM PASSAR EUROLANDFOND AKTIE? Eurolandfond Aktie är en av Handels bankens aktiefonder och den är en indexfond. Fonden passar dig som tror på storföretagen inom Euroland. Med Euroland

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 CARVE 2 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

fondbestämmelser vilka godkänts av Finansinspektionen och som ibland annat anger hur fondens medel ska placeras.

fondbestämmelser vilka godkänts av Finansinspektionen och som ibland annat anger hur fondens medel ska placeras. Informationsbroschyr 28 augusti 212 KPA-fonderna Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (24:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (28:11)

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1 CARVE 1 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), lagen om alternativa

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1 Detta dokument innehåller: Information om Intacta Kapital AB 2012:01, Allmänna villkor 2012:01, Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2012:01 samt Sammanfattning intressekonflikter

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer