Welcome to Stockholm Resilience Centre Research for Governance of Social-Ecological Systems

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Welcome to Stockholm Resilience Centre Research for Governance of Social-Ecological Systems"

Transkript

1 Welcome to Stockholm Resilience Centre Research for Governance of Social-Ecological Systems Om naturens tilstand Maria Schultz The Resilience and Development Programme - SwedBio vid Stockholm Resilience Centre

2 Ekosystemen är vår hemförsäkring Ekosystem är en fungerande enhet av samspelet mellan djur, växter och den fysiska miljön, t ex en sjö eller en skog. Biologisk mångfald är livets variation i alla dess former: från gener och arter till ekosystem och landskap.

3 Investera i ekosystemens resiliens framtida välfärd Det finns en koppling mellan biologisk mångfald och ett ekosystems resiliens och förmåga att leverera ekosystemtjänster. Resiliens är ett systems långsiktiga förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas Exempel: En skogs förmåga att klara av och anpassa sig till stormar, bränder och föroreningar Ett samhälles kapacitet att på ett långsiktigt hållbart sätt hantera till exempel politiska oroligheter eller naturkatastrofer

4 Ekosystemtjänster = tjänster naturen utför som kan uppfattas som fördelaktiga för det mänskliga samhället Stödjande - behövs för övriga tjänster som näringscirkulering och fotosyntes Försörjande Varor som produceras av ekosystemet som fisk, timmer, frukt mm Reglerande Tjänster som produceras av ekosystemet som vattenrening, kolsänkor, pollinering mm Kulturella Icke materiella tjänster som rekreation, estetiska och religiösa värden

5 Ekosystemtjänster svåra att ersätta I södra Kina penslas äppelträdens blommor för hand

6 Vid förlust av ekosystemtjänster kan systemet förändras 1 system skifte Koral dominans Övergödning Alg dominans Klart vatten Grumligt vatten

7 Exempel på tröskeleffekt Kollapsen av torskbeståndet i Atlanten utanför Kanada, 1992

8 Global kartläggning av 1360 experter från 95 länder, Beställdes av FN:s generalsekreterare år 2000 Större förändringar i ekosystemen de senaste 50 åren än någonsin i historien. Detta har lett till ökad ekonomisk utveckling och minskad fattigdom och hunger - men till ett högt pris. 60% av ekosystemtjänster är kraftigt degraderade- Ekosystemens hälsa har urholkats - hot mot långsiktiga kapaciteten att generera ekosystemtjänster

9 Planet formad av människor Antropocen

10 The Quadruple Squeeze Human growth 20/80 dilemma Climate 550/450/350 dilemma Ecosystems 60 % loss dilemma Surprise 99/1 dilemma

11 Koldioxidkoncentrationen i amtosfären Etheridge et al. Geophys Res 101:

12 Ozon förstörelse JD Shanklin British Antarctic Survey

13 Naturliga klimat katastrofer

14 FAOSTAT 2002 Statistical database Överfiskning

15 Wilson, the Diversity of Life. Artutrotning

16 Samverkan olika miljöproblem CO 2, N 2 O, CH 4 koncentrationer Överfiskning Markförstörelse The Planetary mångfald Response to the drivers of the Anthropocene Förlust av biologisk Färskvattenförsämring Ohållbar konsumtion

17 Planetära gränsvärden: Undersökning av säkert handlingsutrymme i Anthropocene (Nature, 461 : , Sept )

18 Ozonpåverkan Fosforflöde??? Partiklar i luften Latest data Kväveflöde? 70-80? Förlust av biologisk mångfald Klimatförändring Havsförsurning Pre- Ind. Förändrad markanvändning Färskvattenanvändning Kemikalieföroreningar

19 Biologisk mångfald minskar 2010-målet att kraftigt minska förlusten av biologisk mångfald är inte nådd Enligt Global Biodiversity Outlook 3 minskar biologisk mångfald - ryggradsdjur, groddjur och koraller Nästan en fjärdedel av alla växtarter hotas av utrotning Fragmentering och förstörelse av habitat fortsätter Den genetiska variationen i jordbruksgrödor och boskap minskar

20 Den största och snabbaste förändringen i människans historia Detta kräver en förändring av hur vi hanterar kunskap, resursförvaltning, institutioner... För en framtid inom de planetära gränserna.

21 Kunskap och smarta lösningar krävs Kunskap finns om kopplingar ekosystem, ekonomi och samhälle - att tillämpa nu. Men mer behövs för att designa ett resilient samhälle med smarta ekosystembaserade lösningar Ekonomiska styrmedel: skatter, avgifter och bidrag, ta bort skadliga subventioner Hållbara brukningsmetoder och integrering i sektorerna Samstämmighet mellan politikområden Ekosystemansatsen - Adaptiv förvaltning en lärandeprocess, för att ta hänsyn till komplexitet, dynamik och kunskaper om ekosystemens funktioner. Ta tillvara lokal kunskap.

22 Biologisk mångfald handlar inte bara om arter och bevarande Handel (WTO-TRIPS, WIPO m fl) Genpolitik Biosäkerhet Marknader och certifiering Jordbrukspolitik och handel Sektor- processer Miljökonventioner (CBD, UNFCCC mfl) Synergier Bevarande Hållbart nyttjande Rättvis fördelning av nytta och vinster Klimat Anpassning och Mitigation Mänskliga Rättigheter och hälsa (UNDRIP, UNHCHR, UNPFII, ILO 169, UNESCO) Ur- och lokalbefolkningars rättigheter Lokal & deltagande förvaltning Civila samhällets roll Nutrition, Mediciner (UNFF, ITPGRFA, UPOV FAO, CGIAR,IMO, UNCLOS etc) Hållbara produktionssystem Skog, Jordbruk, Fiske Utsädestillgång Millenniemålen Fattigdomsstrategier

23 Konventionen om biologisk mångfald COP10 - Beslut i Nagoya Ny strategisk plan för biologisk mångfald Protokoll om tillgång och fördelning av nytta och vinster.

24 Ekonomin Samhället luft jord vatten näringsämnen mineraler biologisk biogeokemiska mångfald cykler växter djur mikroorganismer Naturen

25 $4000 Value (per hectare) $2000 Taking nature s value into account: mangrove conversion Private Public Net Present Value per hectare Mangrove: $91 $1,000 to $3,600 Shrimp Farm: $2000 Shrimp Farm: $-5,400 to $200 Coastal Protection (~$3,840) Net: $2,000 Net: $2,000 (Gross $17,900 less costs of $15,900) 0 Source: Millennium Ecosystem Assessment; Sathirathai and Barbier 2001 Mangrove Fishery nursery ($70) Timber and Nontimber products ($90) Shrimp Farm Less subsidies (- $1,700) Pollution Costs (- $230) Restoration (- $8,240)

26 The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) Analyserat kostnaderna för förlusten av biologisk mångfald i ett globalt perspektiv och jämfört vad det skulle kosta att bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster Vi förlorar ekosystemtjänster, endast på land, värda 50 miljarder per år Visar på länken mellan förlust av biologisk mångfald och ekosystem-degradering och risken att inte kunna nå Millenniemålen

27 Klimatsmart hantering av ekosystemen Kostnadseffektivt för att reducerar koldioxidutsläpp och kan minska koldioxid i atmosfären. REDD - Reducing Emissions from Deforestation and Degradation Viktigt att ägande- och brukanderättsliga förhållanden för lokalbefolkning är tillgodosedda vid åtgärder för kolsänkor som skog, då skogen inte bara är kolsänka utan levebröd för folk.

28 Biologisk mångfald, ekosystemtjänster och anpassning till klimatförändringar Jordbruk: En mångfald av lokala sorter och jordbrukssystem bidrar till riskspridning och minskar sårbarhet och ökar möjligheter för ett jordbrukssystem att anpassas. Ökat organiskt material i jordar bidrar till ökad skörd och ekosystemtjänster som näringscirkulering och förmåga att hålla vatten.

29 Agroforestry (trädjordbruk) multipla ekosystemtjänster produceras Naturligt ekosystem Monokultur Agroforestry

30 Focus on enhanced biodiversity because it is crucial for food security

31 Viktigt förstå länken mellan ekosystem och utveckling Människan påverkar naturen Naturen ger människan tjänster

32 MA Framework Human Well-being and Poverty Reduction Basic material for a good life Health Good Social Relations Security Freedom of choice and action Human Well-being Ecosystem Services Indirect Drivers of Change Demographic Economic (globalization, trade, market Indirect and policy framework) Sociopolitical Drivers (governance and institutional framework) Science and Technology Cultural and Religious Direct Drivers of Change Changes in land use Species Direct introduction or removal Technology adaptation and use Drivers External inputs (e.g., irrigation) Resource consumption Climate change Natural physical and biological drivers (e.g., volcanoes)

33 STEG 1 Identifiera områdets ekosystemtjänster STEG 2 Undersök vilka ekosystemtjänster som är relevanta STEG 3 Bedöm tillståndet av relevanta ekosystemtjänster STEG 5 Identifiera risker och möjligheter STEG 4 Utvärdera behovet av ekonomisk värdering Hur kan beslutsfattare och planerare arbeta med ekosystemtjänster? Ecosystem services: A Guide for Decision Makers World Resources Institute, 2008 (www.wri.org)

34 Corporate Ecosystem Services Review - Hjälper företag att utveckla strategier för att hantera affärsrisker och möjligheter utifrån företagets beroende av och påverkan på ekosystemtjänster Strategic Environmental Assessment and Ecosystem Services - Miljöbedömning och ekosystemtjänster

35 16. Ett rikt växt- och djurliv Biologisk mångfald är nödvändig för att övriga miljökvalitetsmål ska kunna uppnås - Resiliens - Funktionell diversitet - Landskapsnivå Uppdaterar Miljömålen efter COP10 i Nagoya, för in strategiska planens mål i miljömålsystemet Grön infrastruktur och ekologiska nätverk för arters överlevnad och spridningsmöjligheter samt ekosystemens möjligheter att leverera viktiga ekosystemtjänster även vid ett förändrat klimat Svensk TEEB - Synliggöra värdet av ekosystemtjänster

36

MAJ 2006 MILJÖPOLICYENHETEN. Miljö kunskap för hållbar utveckling

MAJ 2006 MILJÖPOLICYENHETEN. Miljö kunskap för hållbar utveckling MAJ 2006 MILJÖPOLICYENHETEN Miljö kunskap för hållbar utveckling Syftet med skriften är att den ska ge en överblick över de kunskaper om miljöfrågor, som krävs i det internationella utvecklingssamarbetet.

Läs mer

Vad är resiliens? En introduktion till forskning om social-ekologiska system. www.stockholmresilience.su.se. a partner with

Vad är resiliens? En introduktion till forskning om social-ekologiska system. www.stockholmresilience.su.se. a partner with Vad är resiliens? En introduktion till forskning om social-ekologiska system a partner with www.stockholmresilience.su.se 1 illustration erik rosin Innehåll: Inledning sidan 3 2 Kapitel 1 Att länka människor

Läs mer

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och

Läs mer

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla?

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Svensk sammanfattning av den internationella studien IAASTD, International Assessment of Agricultural Science and

Läs mer

Rapport Ny vår för skogen. Naturskyddsföreningens förslag till ny skogspolitik och rättsliga förstärkningar

Rapport Ny vår för skogen. Naturskyddsföreningens förslag till ny skogspolitik och rättsliga förstärkningar Rapport Ny vår för skogen Naturskyddsföreningens förslag till ny skogspolitik och rättsliga förstärkningar Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 1 Utgångspunkter 5 1.1 Inledning och syfte 5 1.1.2 Avgränsning

Läs mer

E KOSYSTEMTJÄNSTER INOM M ILJÖCERTIFIERING

E KOSYSTEMTJÄNSTER INOM M ILJÖCERTIFIERING ID: 12836 E KOSYSTEMTJÄNSTER INOM M ILJÖCERTIFIERING Analys av miljöcertifieringssystemen BREEAM COMMUNITIES, BREEAM-SE OCH CEEQUAL Jeanette Green, NCC, Charlotte Bejersten Nalin, NCC, Petra Brinkhoff,

Läs mer

UTGIVEN I SAMARBETE MELLAN. Sverige och Nagoyamålen Naturskyddsföreningen / Världsnaturfonden WWF. Foto: Mikhail Bistrov

UTGIVEN I SAMARBETE MELLAN. Sverige och Nagoyamålen Naturskyddsföreningen / Världsnaturfonden WWF. Foto: Mikhail Bistrov UTGIVEN I SAMARBETE MELLAN Sverige och Nagoyamålen Naturskyddsföreningen / Världsnaturfonden WWF Foto: Mikhail Bistrov 2 SVERIGE OCH NAGOYAMÅLEN SVERIGE OCH NAGOYAMÅLEN 3 Förord 2010 beslutade världens

Läs mer

Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter

Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter Magnus Sjöström SPECIALSTUDIE NR 14, DECEMBER 2007 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör

Läs mer

Vad kan havet ge oss? Östersjöns och Västerhavets ekosystemtjänster

Vad kan havet ge oss? Östersjöns och Västerhavets ekosystemtjänster Vad kan havet ge oss? Östersjöns och Västerhavets ekosystemtjänster rapport 5937 februari 2009 1 I sitt arbete Oeconomica naturae (Naturens ekonomi) påpekade Carl von Linné att om vi brydde oss mer om

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Det saknade miljömålet

Det saknade miljömålet Björn Möllersten Det saknade miljömålet Om miljöpåverkan i andra länder av svensk konsumtion, med förslag till nytt miljökvalitetsmål Andra upplagan Björn Möllersten Det saknade miljömålet Om miljöpåverkan

Läs mer

VET HUT! Referenslitteratur. Del II

VET HUT! Referenslitteratur. Del II VET HUT! Referenslitteratur Del II 2(63) Innehåll INLEDNING...4 REFERENSER...5 REFERENSLITTERATUR...7 EU:S FÖRNYADE STRATEGI FÖR HÅLLBAR UTVECKLING, 10917/06...7 INDIKATORER FRÅN DEN NATIONELLA STRATEGIN...29

Läs mer

Ett rikt växtoch. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Ett rikt växtoch. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Ett rikt växtoch djurliv Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet RAPPORT 5773 DECEMBER 2007 Ett rikt växt- och djurliv Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Läs mer

Internationell skogspolicy

Internationell skogspolicy Internationell skogspolicy en översikt kungl. skogs- och lantbruksakademiens tidskrif t Nummer 5 2010 Årgång 149 Ansvarig utgivare Åke Barklund, sekreterare och VD, KSLA Text Lisa Holmgren Redaktör Fredrik

Läs mer

Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv. En kunskapssammanställning fallstudier

Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv. En kunskapssammanställning fallstudier Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv En kunskapssammanställning fallstudier rapport 5855 februari 2009 Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv En kunskapssammanställning

Läs mer

HANDLEDNING NATURENS TJÄNSTER. En handledning för grundskolan om ekosystemtjänster

HANDLEDNING NATURENS TJÄNSTER. En handledning för grundskolan om ekosystemtjänster HANDLEDNING NATURENS TJÄNSTER En handledning för grundskolan om ekosystemtjänster INNEHÅLL A. Om materialet Naturens tjänster Livsviktigt... 7 Vad säger läroplanen... 8 Vem ska använda materalet... 8 Lustfyllt

Läs mer

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV ANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer.

Läs mer

Hållbar utveckling En ny kurs för Norden. Reviderad utgåva med mål och prioriteringar 2009 2012

Hållbar utveckling En ny kurs för Norden. Reviderad utgåva med mål och prioriteringar 2009 2012 Hållbar utveckling En ny kurs för Norden Reviderad utgåva med mål och prioriteringar 2009 2012 NORDISK MILJØMÆRKNING Hållbar utveckling En ny kurs för Norden Reviderad utgåva med mål och prioriteringar

Läs mer

Mot ett långsiktigt hållbart ekosystem i Östersjön

Mot ett långsiktigt hållbart ekosystem i Östersjön Mot ett långsiktigt hållbart ekosystem i Östersjön Edgars Bojārs (Baltic Environmental Forum-Latvia, BEF-LV), med hjälp av Anda Ruskule (BEF-LV), Vivi Fleming-Lehtinen (Finnish Environment Institute, SYKE),

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING OCH RESILIENS - en begreppsfördjupning

HÅLLBAR UTVECKLING OCH RESILIENS - en begreppsfördjupning HÅLLBAR UTVECKLING OCH RESILIENS - en begreppsfördjupning Abstract: Hållbar utveckling och resiliens är två begrepp som är betydelsefulla i utvecklingsfrågor i nationell och internationell kontext. I artikeln

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

EcoSensus www.albaeco.com/ecosensus Nyhetsbrevet för aktuell vetenskap om samspelet mellan ekologi, ekonomi, teknik och samhälle

EcoSensus www.albaeco.com/ecosensus Nyhetsbrevet för aktuell vetenskap om samspelet mellan ekologi, ekonomi, teknik och samhälle albaeco. Nr 1, 2006 EcoSensus www.albaeco.com/ecosensus Nyhetsbrevet för aktuell vetenskap om samspelet mellan ekologi, ekonomi, teknik och samhälle Redaktionellt Nu läser och hör vi om Kina överallt i

Läs mer

Naturskyddsföreningens Remissvar gällande Skr. 2013/14, Biståndspolitisk plattform

Naturskyddsföreningens Remissvar gällande Skr. 2013/14, Biståndspolitisk plattform Stockholm, 2014-02-10 Ert Dnr: UF 2014/4543/USTYR Helena Eduards USTYR Utrikesdepartementet 10339, Stockholm ud-plattformen@gov.se Naturskyddsföreningens Remissvar gällande Skr. 2013/14, Biståndspolitisk

Läs mer

Det subventionerade köttet. Rapport. Det subventionerade köttet. Finansiera ekosystemtjänster i jordbruket med en klimatavgift på kött

Det subventionerade köttet. Rapport. Det subventionerade köttet. Finansiera ekosystemtjänster i jordbruket med en klimatavgift på kött Rapport Det subventionerade köttet Finansiera ekosystemtjänster i jordbruket med en klimatavgift på kött 1 Februari 2015 Omslagsfoto: Thinkstock Författare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen Layout:

Läs mer

BORTOM TILLVÄXTENS DILEMMAN

BORTOM TILLVÄXTENS DILEMMAN BORTOM TILLVÄXTENS DILEMMAN Den motståndskraftiga och resurseffektiva ekonomin Av: Ingemar Gustafsson För- & slutord: Carl Schlyter Förord Tillväxten anses vara politikens heliga graal som skall skänka

Läs mer

SEKTORANALYS 2007 MED MILJÖN I FOKUS

SEKTORANALYS 2007 MED MILJÖN I FOKUS SEKTORANALYS 2007 MED MILJÖN I FOKUS Över de senaste 50 åren har människan förändrat ekosystemen mer drastiskt än under någon annan tidsperiod i planetens historia. Mestadels för att möta det stigande

Läs mer

EU:s strategi för biologisk mångfald fram till 2020

EU:s strategi för biologisk mångfald fram till 2020 December 2011 SV EU:s strategi för biologisk mångfald fram till 2020 Biologisk mångfald I Europa hotas nästan en fjärdedel av alla vilda arter av utrotning. Biologisk mångfald den fantastiska variationsrikedomen

Läs mer

Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten SOU 2014:50

Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten SOU 2014:50 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Löfström 2014-10-22 KS 2014/0753 0480-450165 Kommunstyrelsen Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar

Läs mer