Storskalighet och småföretagande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Storskalighet och småföretagande"

Transkript

1 Storskalighet och småföretagande - en studie av strategiska grupper inom svensk möbelindustri Staffan Brege, Jenny Milewski och Magnus Berglund LIME AB VINNOVA Rapport VR 21:41

2 TITEL (svensk): Storskalighet och småföretagande en studie av strategiska grupper inom svensk möbelindustri TITLE (english): Large Scale and Small Business a Study of Strategic Groups within the Swedish Furniture Industry. FÖRFATTARE/AUTHOR: Staffan Brege, Jenny Milewski och Magnus Berglund, LIME AB SERIE/SERIES: VINNOVA Rapport VR 21:41 ISBN ISSN PUBLICERINGSDATUM/DATE PUBLISHED: 21/12 UTGIVARE/PUBLISHER: VINNOVA Verket för Innovationssystem/The Swedish Agency for Innovation Systems, Stockholm VINNOVA DIARIENR/RECORD NO: REFERAT: Syfte Syftet med denna branschstudie är att skapa en djupare förståelse för den svenska möbelindustrins förutsättningar och utvecklingspotential. Detta sker genom en jämförelse av ett antal s k strategiska grupper, d v s en gruppering av företag som uppvisar en liknande strategisk inriktning. Metod Studien har genomförts med hjälp av en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. En omfattande enkätundersökning har kompletterats med kvalitativa intervjuer och finansiell information hämtad ur databasen Market Manager Resultat Studien visar att den svenska möbelindustrin är en komplex bransch med stora skillnader mellan olika strategiska grupper, vilket innebär att också avgörande problemställningar och behov av stödinsatser skiljer sig väsentligt beroende på strategisk inriktning. Generellt för studien är att de storskaliga segmenten uppvisar en högre lönsamhet och tillväxttakt än de mer småföretagarpräglade grupperna av tillverkare. ABSTRACT: Aim The aim of this study is to create a deeper understanding of the conditions and potentials of the Swedish furniture industry. This is done through a comparative analysis of a number of strategic groups, i e a group of companies with similar strategic orientations. Method The methodology used has been a combination of quantitative and qualitative elements. An extensive survey has been supplemented by qualitative interviews and financial information from Market Manager, a commercial data base. Results The study shows that the Swedish furniture industry is a complex industry with substantial differences between strategic groups, implying that critical issues and the need for support varies significantly between different groups of producers. Generally speaking, the results show the large scale segments to be more profitable and to have a higher growth potential than the more small business oriented strategic groups. I VINNOVAs Verket för innovationssystem - publikationsserier redovisar forskare, utredare och analytiker sina projekt. Publiceringen innebär inte att VINNOVA tar ställning till framförda åsikter, slutsatser och resultat. De flesta VINNOVA-publikationer finns att läsa eller ladda ner via VINNOVA Swedish Agency for Innovation Systems - publications are published at

3 Storskalighet och småföretagande - en studie av strategiska grupper inom svensk möbelindustri av Staffan Brege, Jenny Milewski och Magnus Berglund LIME AB

4

5 Förord Varför genomföra ännu en studie av möbelbranschen? Ursprunget till denna kartläggning är de diskussioner som förts inom NUTEK-styrgruppen Möbelindustrin i framtiden och det tydliga behovet av att bättre kunna beskriva branschen, både i sin helhet och ner på olika delsegment. Denna djupare analys är viktig för att kunna kommunicera branschens betydelse till politiker, investerare, media och allmänheten. Därför initierades kartläggningen med finansiering från NUTEK. Möbelbranschen är en fragmenterad och komplex bransch. Vi har försökt att komma ytterligare ned på djupet genom att komplettera traditionella indelningar i storlek och produktslag med en analys av olika strategiinriktningar och grupperingar i s k strategiska grupper. Stark inspiration till denna kartläggning har hämtats från arbetet inom ramen för styrgruppen Möbelindustrin i framtiden under ordförandeskap av Stig Holmqvist. Stig, en av branschens portalfigurer, som egen företagare och verksam inom IKEA-koncernen ledde detta arbete med stort kunnande, integritet och pondus. Ett stort tack går till honom. Tyvärr har han alltför tidigt lämnat oss efter en elakartad sjukdom och branschen har gått miste om en stark, samlande kraft. Ett tack till styrgruppens övriga medlemmar: Jan Brännström, Pharos Executive Partners; Kjell Dahlström, Skogs- och Träfacket; Eva Esping, NUTEK/VINNOVA; Leif Gustafsson, SNIRI; Thomas Hugosson, Scapa Bedding; Evy Jacobson, NUTEK; Paul Karlsson, Recta och sist men inte minst Börje Pihlqvist, IUC Sydpoolen, projektledare för gruppen. Under arbetets gång har ett antal personer bidragit med sin expertkunskap. Ett tack således till Bengt Adolfsson, Hilding Anders; Bengt och Per Bergman, Contrapoint; Lars Bülow, Materia; Ebbe Krook, EFG; Claes-Göran Nilsson, Swedwood International; Peter Runesson, IUC Tibro; Kersti Sandin, Materia; Anders Strömberg, Sveriges Möbelhandlare; Lars Udd, Mio och Ulf Åberg, Totebo. Ett tack riktas till studenterna Emma Syd och Hanna Vernersson vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping som har bidragit till studien med ett antal väl genomförda fallstudier. Ett tack även till de många företag som har tagit sig tid att besvara den enkät som utgör en viktig del i studien. Svarsprocenten har varit glädjande god. Slutligen, trots raden av kunniga bidragsgivare till denna studie, har säkerligen ett antal felaktigheter och tveksamma tolkningar smugit sig in. Naturligtvis står författarna både för de slutsatser som presenteras i rapporten samt dess eventuella tillkortakommanden. Linköping i december Staffan Brege Jenny Milewski Magnus Berglund projektledare LIME AB LIME AB LIME AB 1

6 Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och frågeställningar Studiens upplägg och metod Förstudie Enkätstudie Intervjuer Finansiell information från Market Manager Rapportens disposition Svensk möbelindustri en översikt Historik Svensk möbelindustri idag Möbelindustrins totala omsättning Möbelindustrins sammansättning Konkurrensfaktorer och strategiska frågeställningar Branschanalys med hjälp av strategiska grupper Strategiska grupper inom svensk möbelindustri Presentation av de strategiska grupperna kapitel 3 till De produktionsinriktade volymproducenterna Konkurrensfaktorer Produktstrategi Produktutvecklingsstrategi Marknadssegment Kundstruktur Totebo primärleverantör till kontorsmöbelindustrin

7 3.7 Sammanfattning och slutsatser De traditionella Konkurrensfaktorer Produktstrategi Produktutvecklingsstrategi Marknadssegment Kundstruktur Möbelteam AB - Specialisering som en väg till framgång Sammanfattning och slutsatser Designföretagen Konkurrensfaktorer Produktstrategi Produktutvecklingsstrategi Marknadssegment Kundstruktur Materia design med själ och hjärta Sammanfattning och slutsatser Sängtillverkarna Konkurrensfaktorer Produktstrategi Produktutvecklingsstrategi Marknadssegment Kundstruktur Hilding Anders snart i var mans sovrum Sammanfattning och slutsatser Kontorsmöbeltillverkarna Konkurrensfaktorer

8 7.2 Produktstrategi Produktutvecklingsstrategi Marknadssegment Kundstruktur European Furniture Group med Europa som hemmamarknad Sammanfattning och slutsatser Inredningssnickerierna Konkurrensfaktorer Produktstrategi Produktutvecklingsstrategi Marknadssegment Kundstruktur Sammanfattning och slutsatser Underleverantörerna Konkurrensfaktorer Produktstrategi Produktutvecklingsstrategi Marknadssegment Kundstruktur Sammanfattning och slutsatser Strategiska frågor inom svensk möbelindustri Storskalighet vs småföretagande Marknadskanaler IKEA:s betydelse för svensk möbelindustri Svensk design framgångsfaktor eller inte? Samarbete och geografisk koncentration Framtiden för svensk möbelindustri

9 Sammanfattning Denna studie har som ambition att ge en bättre bild av den svenska möbelindustrin än vad en traditionell branschstudie kan ge. Vi anser att komplexiteten hos en hel bransch bäst skildras genom att bryta ner branschen i mindre delsegment där fokus läggs på strategisk inriktning snarare än på storlek eller produktslag. Vi har därför valt att dela in den svenska möbelindustrin i ett antal s k strategiska grupper och hoppas genom analys av dessa grupper ge en tydlig bild av branschens förutsättningar, lönsamhet och tillväxtmöjligheter. I studien besvaras bl a följande frågor: - Hur stora är de olika strategiska grupperna inom svensk möbelindustri? - Vilka företag är väsentliga lokomotivföretag inom respektive grupp? - Hur skiljer sig de olika grupperna åt vad gäller strategi och struktur? - Finns några genomsnittliga lönsamhetsskillnader och vad kännetecknar lönsamma respektive mindre lönsamma företag per grupp? - Hur ser förändringsbenägenhet och förändringsstrategier ut hos några utvalda möbelföretag? Studien har genomförts med hjälp av en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. Övergripande information om branschens förutsättningar och struktur genererades genom en enkätundersökning riktad till verkställande direktörer i 438 möbeltillverkande företag. Den enkätgenererade datan kompletterades med kvalitativ information i form av djupintervjuer med aktörer inom svensk möbelindustri. Dessutom användes finansiell information ur databasen Market Manager. Enligt våra uppskattningar uppgår den totala omsättningen för svensk möbelindustri till ca 17,5 miljarder kr för år 2. I denna siffra ingår det som traditionellt brukar kallas möbler, d v s köks- och badrumsinredning är inte inkluderat. Enligt de siffror vi fått tillgång till har den svenska möbelindustrin under de senaste åren uppvisat en god tillväxt, från 1999 till 2 ökade branschens omsättning med hela 12 %. För att nå ett ökat djup i analysen har vi delat in möbeltillverkarna i nio strategiska grupper. Indelningen har skett med utgångspunkt i en rad variabler som ansågs relevanta för en möbeltillverkares strategiska inriktning: Marknad. Hemmöbler eller möbler för offentligt bruk. Produktionsteknik. Högautomatiserad produktion eller hantverksmässig tillverkning. Förädlingsgrad. Färdiga produkter eller komponenter. Designinnehåll. Graden av användande av design som konkurrensmedel Typ av produkter. Genom analys av företagsinformation och enkätsvar har företagen i studien sedan grupperats i någon av följande grupper: Produktionsinriktade volymproducenter: Högautomatiserade tillverkning av framförallt planmöbler. IKEA är dominerande kund. Total omsättning ca 3 miljarder kr. 5

10 Traditionella tillverkare av hemmöbler: Hemmöbler med kvalitet och tradition som försäljningsargument. Total omsättning ca: 2,3 miljarder kr. Traditionella tillverkare av möbler för offentligt bruk: Främst kompletteringsmöbler för offentliga miljöer. Total omsättning ca,7 miljarder kr. Designorienterade tillverkare av hemmöbler: Hemmöbler med design som främsta försäljningsargument. Total omsättning ca,8 miljarder. Designorienterade tillverkare av möbler för offentligt bruk: Möbler med stort designinnehåll anpassade för offentliga miljöer. Total omsättning ca,7 miljarder. Sängtillverkare: Tillverkare av sängar och madrasser. Total omsättning ca 2 miljarder. Kontorsmöbeltillverkare: Fullsortimentsleverantörer av kontorsmöbler samt arbetsstolsspecialister. Total omsättning ca 4,5 miljarder. Inredningssnickerier: Specialinredningar och komponenter. Total omsättning ca 1,7 miljarder. Underleverantörer: Tillverkare av komponenter för möbelindustrin. Total omsättning ca 1,8 miljarder. Efter analys av de strategiska gruppernas karaktäristika och finansiella ställningar kan vi konstatera att den traditionella bilden av möbelindustrin som en småföretagarbransch inte riktigt stämmer med verkligheten. Visst finns det fortfarande många företag som präglas av hantverksmässighet och småskalig produktion men enligt våra uppskattningar genereras ca 6% av möbelindustrins omsättning i företag som är allt annat än småskaliga. De två största grupperna i vår studie, kontorsmöbeltillverkarna och de produktionsinriktade volymproducenterna ( IKEA-klustret ) består av tillverkare med en högeffektiv och högautomatiserad produktion av stora volymer, vilket gör att bilden av möbelindustrin som en lågteknologisk verksamhet också kan ifrågasättas. Tillsammans med sina underleverantörer står dessa grupper av möbeltillverkare för en stor del av potentialen inom svensk möbelindustri. Även vad gäller lönsamhet visar vår studie att de storskaliga segmenten är de mest framgångsrika. De högsta vinstmarginalerna finns bl a inom kontorsmöbeltillverkning och sängtillverkning medan de mer småskaliga segmenten klarar sig sämre. Totalt sett uppvisar ca en tredjedel av företagen i vår studie en så svag finansiell ställning att epitetet krisföretag är motiverat. Dessa företag återfinns främst inom grupperna traditionella hemmöbeltillverkare och inredningssnickerier. Även företagen inom designsegmentet verkar ha svårt att uppnå god lönsamhet, trots all den uppmärksamhet gruppernas produkter ofta får. 6

11 1 Inledning 1.1 Bakgrund Traditionella branschstudier tar som regel sin utgångspunkt i de klassificeringar som är definierade i offentlig statistik. Detta leder vanligen till grupperingar efter storlek (omsättning och antal anställda) och produktslag. Samtidigt har arbetet som bedrivits inom Nutekprogrammet Möbelindustrin i framtiden visat på behovet att både beskriva branschens övergripande struktur och resultatmått i tydligare termer, liksom att bättre få grepp om strukturen och lönsamheten inom olika delsegment. Dessutom behövs en bättre bild av de affärsmässiga beroendeförhållanden som finns mellan olika företag och företagsgrupperingar. I föreliggande studie används därför ett alternativt angreppssätt där grupperingen av företag sker baserat på strategier snarare än produktslag. Vi anser att vi, genom att studera och jämföra dessa grupper, kan på ett bättre sätt beskriva branschen och utforska dess möjligheter och begränsningar. 1.2 Syfte och frågeställningar Branschkartläggnings syfte är att med hjälp av alternativa klassificeringar av branschens företag få en bild av beroendeförhållanden, lönsamhet och tillväxttakt. Denna strategi- och strukturbeskrivning ska möjliggöra en mer realistisk bedömning av branschens potential för tillväxt och lönsamhet och likaså var behovet av stödinsatser förefaller störst och potentiellt mest givande. De frågeställningar som ska besvaras är bl a: - Hur stora är de olika strategiska grupperna inom svensk möbelindustri? - Vilka företag är väsentliga lokomotivföretag inom respektive grupp? - Hur skiljer sig de olika grupperna åt vad gäller strategi och struktur? - Finns några genomsnittliga lönsamhetsskillnader och vad kännetecknar lönsamma respektive mindre lönsamma företag per grupp? - Hur ser förändringsbenägenhet och förändringsstrategier ut hos några utvalda möbelföretag? 1.3 Studiens upplägg och metod För att fånga komplexiteten i den svenska möbelindustrin och kunna belysa så många aspekter som möjligt har vi valt att utnyttja såväl kvantitativ och kvalitativ metod i genomförandet av studien. Den kvantitativa delen, i detta fall en enkätstudie och analys av finansiell information, ger överblick och möjlighet att dra slutsatser om hela populationen av företag medan djupare analys och förståelse uppnås genom kvalitativa intervjuer med viktiga aktörer. En översikt över de metoder som använts ses i nedanstående figur: 7

12 Teoretisk referensram Förstudie Kvalitativ metod Kvantitativ metod Intervjuer Enkät Market Manager Figur 1.1: Sammanställning av valda utredningsmetoder Förstudie Den teoretiska utgångspunkten för vår studie har varit uppfattningen att branschbegreppet inte räcker till för en djuplodande analys av en industris förutsättningar och utveckling. Vi har därför valt att använda begreppet strategiska grupper och utgått från att en uppdelning av möbelindustrin i mindre enheter med likartade strategier kan ge en bättre bild av möbelindustrins hela komplexitet. Vår arbetshypotes har varit att skillnader i lönsamhet och tillväxt kan förklaras utifrån företagens skilda strategival. För att skapa en första översikt över möbelbranschen och generera relevanta frågeställningar till enkätstudien gjordes till en början en studie av hemsidor på Internet tillhörande svenska möbelföretag. Urvalet bestod av de av Svenska Möbelindustriförbundets totalt 1 medlemmar som vid analystillfället (april 2) hade fungerande hemsidor, 7 st. Via hemsidorna inhämtades information om bl a företagens produktsortiment, försäljningskanaler och sätt att presentera sig för omvärlden. Förstudien resulterade i en preliminär kategorisering av företagen i olika strategiska grupper och informationen användes även i utformningen av enkäten Enkätstudie I nästa steg konstruerades en skriftlig enkät med totalt 16 frågor. Enkäten skickades ut till verkställande direktörerna för 438 företag, vilket motsvarar samtliga företag med minst 5 anställda i SCB:s företagsregister, klasserna: SNI 3611 Industri för sittmöbler och säten SNI 3612 Annan kontors- och butiksmöbelindustri SNI 3614 Annan möbelindustri SNI 3615 Madrassindustri Notera att klassen 3613 Annan köksmöbelindustri inte ingår i studien, då vi valde att studera den mera renodlade möbelindustrin. Enkätutskicket följdes upp med en påminnelse efter ca 4 veckor. Efter analys av enkätsvaren kunde ett antal företag strykas från populationen, på 8

13 grund av felaktig klassificering eller ändrad verksamhet. Efter rensning uppgick den totala populationen till 357 och enkätens svarsfrekvens efter påminnelse till 47,9%. Enkätsvaren sammanställdes i programmet Excel och analyserades i statistikprogrammet SPSS Intervjuer För att fördjupa analysen kompletterades den kvantitativa informationen med ett antal intervjuer med viktiga aktörer inom branschen. Intervjupersonerna består dels av representanter för företag inom svensk möbelindustri, dels av aktörer som påverkar densamma såsom representanter för detaljistledet, branschorganisationer och samverkansgrupper. Vissa av intervjuerna gjordes inom ramen för ett examensarbete utfört av Emma Syd och Hanna Vernersson, studenter på internationella ekonomprogrammet vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping Finansiell information från Market Manager Som tidigare nämnts har ett av studiens syften varit att jämföra lönsamheten mellan olika grupper av möbelföretag. För att kunna uppfylla detta har vi kompletterat informationen som genererats via enkäten med finansiell information ur företagens årsredovisningar. Informationen har hämtats ur databasen Market Manager, ett verktyg för företagsanalys som innehåller uppgifter från PRV, SCB, branschorganisationer och enskilda företag. Via Market Manager har vi fått tillgång till samtliga 357 företags bokslutsinformation för åren (alltså även de företag som inte svarat på enkäten). En nackdel med informationen från Market Manager är dock att den är beroende av företagens bolagsbildningar. Vi har definierat vår population som möbeltillverkande företag, vissa av de större företagen i undersökningen har dock valt att lägga en stor del av sin omsättning i möbelförsäljande bolag inom koncernen. Detta gör att en del av företagens omsättning riskerar hamna utanför undersökningen, något som vi bedömningsmässigt har försökt att kompensera för vad gäller bl a kontorsmöbelföretag och sängtillverkare. 1.4 Rapportens disposition I kapitel 2 ges en introduktion till hur den svenska möbelindustrin är uppbyggd idag. Vi introducerar också begreppet strategiska grupper, presenterar möbelindustrins strategiska grupper samt ger en introduktion till de följande kapitlen. Kapitel 3-9 innehåller en fördjupad analys av varje grupp. Här presenteras undersökningsresultaten uppdelat per grupp samt i flertalet fall en illustrerande fallstudie av ett företag i gruppen. Slutligen, i kapitel 1, sammanfattas studiens resultat och möbelindustrins viktigaste strategiska frågeställningar behandlas. 9

14 2 Svensk möbelindustri en översikt 2.1 Historik Möbeltillverkning är en verksamhet med en lång tradition i Sverige, naturligt nog i ett land till stora delar täckt av skog. När den svenska möbelindustrin utvecklades, i takt med den allmänna industrialiseringen, kom tillverkningen att koncentreras till de geografiska områden där både tillgången till råvara och transportmöjligheterna var goda. Under den första halvan av 19-talet byggdes därför en framgångsrik möbelindustri upp i Småland, Västergötland, Östergötland och Skåne, en industri till stor del baserad på småföretagsamhet och hantverkskunnande. Under 5- och 6-talen koncentrerades möbeltillverkningen successivt till färre och större företag och produktionen rationaliserades. Dock skedde produktivitetsökningen inom möbelindustrin långsammare än för industrin som helhet (Nutek, 1997), bl a beroende på låg grad av produktspecialisering och användande av universell teknik. Möbelindustrin karaktäriserades också vid denna tid av låg kapitalintensitet och ett outvecklat underleverantörssystem. Under senare år har rationaliseringarna inom möbelindustrin fortsatt och företagen blivit allt större och färre. Inriktningen mot export har också ökat och möbelindustrin uppvisar i dag en betydligt högre genomsnittlig exportandel än tidigare. IKEA:s internationella framgångar har också medfört stora volymökningar och ökade indirekta exportandelar inom den storskaliga delen av svensk möbelindustri. Dock finns inom branschen fortfarande ett stort antal småföretag kvar, de flesta i de traditionella möbelregionerna. En viktig drivkraft för den svenska möbelindustrin har också framgångarna för svensk möbeldesign varit. Den svenska stilen, utomlands ofta kallad Swedish Modern, har under hela efterkrigstiden varit en viktig framgångsfaktor, inte minst på exportsidan. Formgivare som Bruno Mathsson och Carl Malmsten är kända internationella namn och bidrog till att skapa bilden av en designmedveten och kvalitetsälskande nation. Särskilt tillverkare av möbler för offentlig miljö profilerade sig under 5-, 6- och 7-talen, till stor del med hjälp av kända formgivare. Även idag finns i Sverige ett antal framstående möbeldesigners med ett nära samarbete med svensk möbelindustri och slutet av 199-talet präglades av en internationell trend där design åter sattes i fokus. 2.2 Svensk möbelindustri idag Trots de stora förändringarna och minskningen av antalet företag har den svenska möbelindustrin, tillsammans med den övriga trämanufakturbranschen, fortfarande en stor betydelse för vidareförädlingen av svensk träråvara och är en industri som skapar många arbetstillfällen. Dock har den svenska möbelindustrin länge haft svårigheter att profilera sig som en viktig bransch och delvis hamnat i skuggan av andra, mer lättkommunicerade branscher som exempelvis skogsindustrin (1999 anordnade Nutek ett seminarium på just detta tema, Möbelindustrin en bortglömd basnäring ). En anledning till detta kan vara att möbelindustrin i dag består av många olika typer av företag och därför är svårbeskriven, även för aktörer inom branschen. Branschen kan idag fortfarande karaktäriseras som mogen och fragmenterad sett till antalet anställda med en majoritet av små och medelstora företag och huvuddelen av möbel- 1

15 tillverkningen sker på mindre orter med tonvikt på vissa geografiska områden (såsom Småland och Västergötland). Branschens fragmentering förefaller betydligt mindre om vi ser till fördelningen av branschens omsättning. Ca 1% av företagen svarar för 6% av omsättningen och dessa företag är storskaliga med modern produktionsteknologi (även i jämförelse med andra branscher). Inom de storskaliga segmenten är även den genomsnittliga lönsamheten under den studerade tidsperioden väsentligt bättre (se vidare nedan) Möbelindustrins totala omsättning Att ge en korrekt bild av den svenska möbelindustrins totala storlek är en inte helt enkel uppgift. En orsak är att det inte finns någon allmänt vedertagen definition av vilka verksamheter som ingår i branschbegreppet. Den statistiska definitionen av branschens underavdelningar har också förändrats över tiden. En ytterligare svårighet är att konsumtionen av möbler är svår att fastställa på grund dess vitt skilda marknader, såsom hemmöbler och möbler för offentligt bruk. Dessutom innehåller branschen företag i flera led av förädlingskedjan, d v s vissa företag har andra företag i branschen som kunder, vilken ger en risk för överskattning av branschens storlek, speciellt om man adderar omsättningen från olika förädlingsled i stället för förädlingsvärdet Produktion Export Import Konsumption Figur 2.1: Den totala möbelkonsumtionen samt möbelindustrins produktion, export och import (källa Möbelmarknaden 2, SMI). Figur 2.1 återger Möbelindustriförbundets (SMI) sammanställning av SCB:s officiella statistik för möbler och visar hur Sveriges möbelproduktion utvecklats under de senaste 8 åren. Enligt denna uppgår den totala svenska möbelproduktionen uttryckt i produktionsvärde till 19,5 miljarder år 2. I denna siffra ingår dock kök och diverse inredning med 2 miljarder, något som går utanför vår definition av möbelbranschen. Den relevanta utgångspunkten för vår studie är alltså en total produktion om 17,5 miljarder. Enligt SMI:s sammanställning visade 2 en positiv utveckling av möbelbranschen, möbelproduktionen ökade med 12% från 1999 och både export och import ökade med 1 respektive 11%. De största exportmarknaderna är Norge, Danmark och Tyskland som tillsammans står för nästan 5% av den totala exporten. Ökningen i import består främst av en ökning av import av delar och komponenter för vidareförädling. 11

16 2.2.2 Möbelindustrins sammansättning Detta avsnitt behandlar möbelindustrins övergripande sammansättning i termer av omsättning, antal anställda och val av marknadssegment. Vad gäller omsättning och antal anställda redovisas både fördelning enligt enkätsvaren och enligt Market Manager, d v s för hela populationen. På så sätt visas hur pass väl enkätsvaren återspeglar sammansättningen i hela branschen. Fördelningen av val av marknadssegment redovisas dock enbart utifrån enkätsvaren eftersom den informationen inte finns i Market Manager. 3-6 MSEK 3% 1-3 MSEK 11% 5-1 MSEK 1% 25-5 MSEK 18% -1 MSEK 31% 1-25 MSEK 27% 3-6 MSEK 1% 1-3 MSEK 6 MSEK 1% 1% 5-1 MSEK 7% 25-5 MSEK -1 MSEK 15% 38% 1-25 MSEK 28% Figur 2.2: Möbelindustrins omsättningssammansättning enligt enkätsvar. Figur 2.2:Möbelindustrins omsättningssammansättning enligt Market Manager st 1-2 st 5% 6% -1 st 24% 5-1 st 11% 25-5 st 18% 1-25 st 36% 2-35 st 1-2 st 2% 4% 35- st 5-1 st 1% 1% -1 st 25-5 st 32% 15% 1-25 st 36% Figur 2.4:Möbelindustrins sammansättning antal anställda enligt enkätsvar. Figur 2.5:Möbelindustrins sammansättning antal anställda enligt Market Manager. Figurerna över branschens fördelning vad gäller omsättning och antal anställda bekräftar bilden av en industri fylld av småföretag. Över 5% av företagen i undersökningen har en omsättning på mindre än 25 miljoner och färre än 25 anställda. Notera också att vår studie är 12

17 avgränsad till företag med fler än 4 anställda, i verkligheten är alltså fokuseringen på små företag ännu större. Jämförelsen mellan enkätsvaren och uppgifterna i Market Manager visar att de svarande företagen väl representerar hela populationen, med undantag av en liten överrepresentation bland större företag. Bara Hemmöbler (1%) 21% Hem dominerade (7-99%) 28% Bara Officemöbler (1%) 26% Office dominerade (7-99%) 12% Varken Office eller Hem dominerade 13% Figur 2.6: Möbelindustrins sammansättning val av marknadssegment enligt enkätsvar. De svenska möbeltillverkarna agerar på två huvudmarknader, möbler avsedda för hemmiljö respektive möbler för offentlig miljö. Dessa båda marknader skiljer sig från varandra på flera viktiga punkter, bl a vad gäller distributionsvägar och kundernas produktkrav. Vi har därför funnit det relevant att göra en uppdelning av branschen efter valt marknadssegment, något som också återspeglas i de strategiska grupper vi identifierat. Som figur 2.6 visar är branschen ganska jämnt fördelat på hemmöbler och s k off-möbler, med en viss övervikt på hemmöbelsidan. Värt att notera är också att endast en liten del (13%) av företagen i studien vänder sig lika mycket till båda marknadssegmenten, vilket tyder på att skillnaderna i marknadssegmentens karaktär är tillräckligt stora för att påverka möbeltillverkarnas inriktning Konkurrensfaktorer och strategiska frågeställningar En viktig komponent i beskrivandet av en bransch är vilka faktorer som avgör enskilda företags möjligheter till överlevnad och framgång. Dessa faktorer skiljer sig mellan branscher och även mellan strategiska grupper inom en viss bransch. I vår enkätstudie har respondenterna fått rangordna ett antal konkurrensfaktorer efter dess betydelse för företagets produkt- och marknadsstrategi. Resultatet för hela urvalet visas i figur 2.7 nedan (motsvarande sammanställning uppdelat på strategisk grupp återfinns i kapitel 3-9). 13

18 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Sortimentsbredd Sortimentsbredd Produktkvalitet Produktkvalitet Design Hantverkskunnande Design Hantverkskunnande Varumärke Varumärke Pris Egen marknadskanal Pris Egen marknadskanal Leveranstider Leveranstider Låga Låga kostnader kostnader Utvecklingspartner Utvecklingspartner Modernt produktions- och logisti... Modernt produktions- och logisti... Bra samarbete med detaljistledet Bra samarbete med detaljistledet Övrigt Övrigt Konkurrensfaktorer Konkurrensfaktorer oms.viktat Figur 2.7: Rangordning av konkurrensfaktorernas betydelse i hela populationen, rent medelvärde samt omsättningsviktat. Respondenterna har i enkäten fått rangordna de fem viktigaste konkurrensfaktorerna, där den viktigaste tilldelats 5 poäng, den näst viktigaste 4 poäng, osv. Som syns i figur 2.7 anser företagen i undersökningen att den enskilt viktigaste faktorn för framgång inom möbelindustrin är produkternas kvalitet (med i genomsnitt 3,5 poäng). Andra viktiga konkurrensfaktorer är pris, leveranstider och design. Vi har också gjort en omsättningsviktning av svaren, där alltså företagen med störst omsättning får mer genomslag. Här är tydligt att faktorer som pris och modernt produktions- och logistikkunnande är relativt mer avgörande för stora företag än små medan, föga förvånande, hantverkskunnande är mindre viktigt. I enkäten ingick också en avslutande, öppen frågeställning där respondenterna ombads svara på frågan Vilka frågor ser du som mest strategiskt viktiga för att ditt företag ska kunna utvecklas i framtiden?. Svaren har sedan grupperats i en trädstruktur beroende på vilka strategiska frågeområden svaren behandlat (se figur 2.8). Notera att siffrorna efter namnet på frågeområdet avser antalet utsagor, inte antal företag. Samma respondent kan alltså ha uppgett frågor inom flera områden som viktiga för företagets utveckling. 14

19 Kontroll över marknadskanaler (6) Varumärke (14) Fler kunder (7) Export (9) Relation med kunder/distr. (1) Allmänt marknadsföring (13) Specialisering (8) Produktutveckling/design (3) Materialutveckling (1) Marknadsföring (59 st) Sortiment (51 st) Jämnare beläggning (1) Kvalitet (5) Tillväxt (1) Flexibilitet (3) Logistik/leveranstider (1) Miljö (1) Outsourcing (1) Produktion (45 st) Strategiska frågeställningar Produktionsteknologi (1) Kostnadseffektivitet (13) Personal och Ledning (21 st) Externa frågor (9 st) Kompetens (17) Ledarskap (4) Lika villkor som andra länder (4) Konkurrens från import (3) Konjunktur (2) Breddning (7) Eget sortiment (5) Övrigt (5 st) Inköp (5 st) Finansiering (5 st) Riskkapital (1) Koncernutnyttjande (1) Lönsamhet (3) Samverkan (3) Blandat (2) Effektivare inköp (4) Hitta fler/rätt leverantörer (1) Figur 2.8: Sammanställning av upplevda strategiska frågeställningar. Som synes speglar företagens svar en stor bredd i vilka frågeställningar som anses vara avgörande för företagets framtid. De oftast förekommande frågeställningarna är de som berör marknadsföring, produktion och sortiment, d v s frågor som rör företagens kärnverksamhet. Den enskilt viktigaste frågeställningen är, enligt respondenterna, framtagandet av konkurrenskraftiga produkter alltså produktutveckling/designarbete. Även kostnadseffektiv produktion, byggande av varumärke och utvecklande av personalens kompetens anses vara strategiskt viktiga frågeställningar. 2.3 Branschanalys med hjälp av strategiska grupper Vi har tidigare definierat vårt studieobjekt som den svenska möbelbranschen och också angett avgränsningarna med hjälp av statistiska SNI-koder där vi bland annat avgränsat oss från områden som köksinredningar och stoppade stolar avsedda för fordon. I detta avsnitt definieras begreppet bransch och det verktyg vi valt för att kunna utföra en djupare analys av den svenska möbelbranschen strategiska grupper. Inom den företagsekonomiska litteraturen används begreppet bransch för att definiera sammanhängande kluster av företag med liknande affärsmässiga förutsättningar. Detta branschbegrepp används sedan t ex vid klassificeringar av företag i officiella register (t ex SCB). Den dominerande definitionen på bransch är en grupp av företag vars produkter är så likartade att de kan betraktas som substituerbara (utbytbara) med varandra. Detta är endast delvis fallet vad gäller möbelbranschen, en stol är ju knappast fullt substituerbar med t ex en bokhylla. Vi har ändå valt att definiera möbelindustrin som en bransch då detta är ett etablerat begrepp och stämmer överens med SCB:s klassificeringar. För en djupare strategisk analys av en grupp företag räcker dock branschbegreppet sällan till. Det finns visserligen branscher där alla de ingående företagen uppvisar stora likheter i 15

20 strategisk inriktning och affärsmässiga förutsättningar, men de flesta, däribland möbelbranschen, är betydligt mer differentierade än så. Därför behövs ett mer precist instrument än branschbegreppet för att fånga de ingående företagens inbördes skillnader. Ett sådant hjälpmedel är begreppet strategisk grupp som först introducerades av Michael Porter 198. Enligt Porters definition utgörs en strategisk grupp av ett antal företag inom samma bransch som arbetar med liknande strategisk inriktning vad gäller ett par eller flera variabler. Det kan röra sig om t ex samma sorts produkter, samma geografiska marknad, samma typ av kunder eller liknande kvalitets- eller prisnivå. Det kan finnas branscher där alla företag är så likartade att de tillhör samma strategiska grupp och man kan också tänka sig branscher så differentierade att varje företag är en egen grupp. Det vanligaste är dock att branschen innehåller ett visst antal större eller mindre strategiska grupper som sinsemellan uppvisar betydande skillnader. Enligt Porter är analys av strategiska grupper en viktig hjälp vid strukturanalys av branscher, ett mellanting mellan en analys av branschen i sin helhet och en detaljerad undersökning av varje företag för sig Strategiska grupper inom svensk möbelindustri Vårt studieobjekt, den svenska möbelbranschen, är en industri bestående av ett stort antal företag med kraftig variation i termer av storlek, produktionsmetoder och strategisk inriktning. Inom ramen för branschen finns såväl stora, högautomatiserade produktionsenheter som traditionella möbelhantverkare, designorienterade nischföretag såväl som volymproducenter mot bredare marknadssegment. Denna mångfald gör att en analys på branschnivå aldrig kan spegla möbelindustrins komplexitet och förutsättningar på djupet och vi har därför valt att dela upp de studerade företagen i ett antal strategiska grupper. Till att börja med definierades de variabler som bedömdes som betydelsefulla för att förklara skillnader mellan företagen i populationen. Dessa variabler är: Marknad. Hemmöbler eller möbler för offentligt bruk. Produktionsteknik. Högautomatiserad produktion eller hantverksmässig tillverkning. Förädlingsgrad. Färdiga produkter eller komponenter. Designinnehåll. Graden av användande av design som konkurrensmedel Typ av produkter. Genom analys av företagsinformation och enkätsvar har företagen i populationen sedan grupperats enligt de ovanstående variablerna. Analysen resulterade i att följande nio strategiska grupper identifierades: Grupp 1: Produktionsinriktade volymproducenter. Gruppen består av relativt stora företag med högautomatiserad tillverkning av framför allt planmöbler. IKEA är den dominerande kunden. Exempel på företag i gruppen: Bräntorp Möbelfabrik, Gyllensvaans Möbler och Totebo. Gruppen beskrivs närmare i kapitel 3. Grupp 2: Traditionella tillverkare av hemmöbler. Tillverkar möbler i (mer eller mindre) traditionell stil med kvalitet och tradition som viktiga försäljningsargument. Gruppen består till stor del av familjeföretag med lång historia. Möblerna säljs genom traditionell möbelhandel, ofta under private label (d v s utan eget varumärke). Exempel på företag i 16

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Nationella och regionala klusterprofiler

Nationella och regionala klusterprofiler Nationella och regionala klusterprofiler Företag inom bioteknik, läkemedel och medicinsk teknik i Sverige 2004 Arbetsmaterial 04 12 29 VINNOVA Analys VA 2005:2 BioMedley Denna redovisning är utformad som

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

SVENSK MÖBELINDUSTRI OCH OFFENTLIG MARKNAD

SVENSK MÖBELINDUSTRI OCH OFFENTLIG MARKNAD SVENSK MÖBELINDUSTRI OCH OFFENTLIG MARKNAD - hur kan regelverket bättre gynna konkurrens, köpare och brukare? En branschkommentar om offentlig upphandling från Trä- och Möbelföretagen 1 Sammanfattande

Läs mer

Gapanalys funktionella och affärsmässiga luckor. projekledare

Gapanalys funktionella och affärsmässiga luckor. projekledare Gapanalys funktionella och affärsmässiga luckor Staffan Brege, professor LiTH projekledare 1 Kartläggningens syfte Nyckelaktörer som kan verka som katalysatorer för innovation och hur dessa företags utvecklingsverksamhet

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Box IR:s årliga IR-enkät. Augusti september 2010

Box IR:s årliga IR-enkät. Augusti september 2010 Box IR:s årliga IR-enkät Augusti september 2010 Executive summary Att intresset för finansiell kommunikation och Investor Relations-frågor bland svenska börsbolag är stort framgår av den enkätundersökning

Läs mer

FKG Kortfattat maj 2013

FKG Kortfattat maj 2013 FKG Kortfattat maj 2013 Fakta & personligt Gjuteriföreingens Årsmöte 2013-05-07 1 1 Läget nu framtiden vad behöver vi göra = Branschens genomsnitt (n = 1000) 2 Kort om fordonsleverantörerna Över 80 procent

Läs mer

Först var skog och vatten

Först var skog och vatten Först var skog och vatten Värnamobygden är vacker, med gröna skogar, stilla sjöar och livliga vattendrag. De milsvida åkrarna är dock få, magra och karga jordar har lagt sten på bondens bördor. Skogen

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2012 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

1. Uppdraget. 2. Metod

1. Uppdraget. 2. Metod PM Uppdrag Bedömning av administrativa kostnader för arbetsgivare vid införande av Månadsuppgifter, i enlighet med förslag i SOU 2011:40 Kund Företagarna Datum 2013-02-07 Version 3 Till Från Henrik Sjöholm,

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Branschfakta personlig assistans

Branschfakta personlig assistans 2013 Branschfakta personlig assistans Innehåll 1 Inledning... 3 2 Branschens utveckling... 4 3 Assistansföretagens ekonomi... 7 4 Jämförelser med andra branscher... 12 5 Sammanfattning... 14 2 1 Inledning

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

14 Utvärdering och kvalitetsarbete

14 Utvärdering och kvalitetsarbete 14 Utvärdering och kvalitetsarbete Vad är en utvärdering och vilken nytta har du som distanslärare av en sådan? I Högskoleförordningen 1 kap 14 finns följande text angående kursutvärderingar: 14 Högskolan

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Globala värdekedjor och flytt av verksamhet

Globala värdekedjor och flytt av verksamhet Globala värdekedjor och flytt av verksamhet Daniel Lennartsson SCB Stockholm 27 september Disposition 1. Bakgrund EU projekt 2. Metod 3. Begrepp 4. Publicering 5. Resultat EU projekt Globala värdekedjor

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Småföretagen drar sitt strå till stacken. miljöarbete i småföretag

Småföretagen drar sitt strå till stacken. miljöarbete i småföretag Småföretagen drar sitt strå till stacken miljöarbete i småföretag januari 2008 Miljöarbete i småföretag Sammanfattning Trots allt mer fokus på miljöfrågor är kunskapen om hur den absolut största gruppen

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2011 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

Fördelning kvinnor/män i operativa ledningsgrupper. November 2013

Fördelning kvinnor/män i operativa ledningsgrupper. November 2013 Fördelning kvinnor/män i operativa ledningsgrupper November 2013 Niklas Linder, VD Telefon 08-514 905 91 E-post niklas.linder@datadia.se Kvinnors representation inom operativ ledning av företag och organisationer

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Vardagslogistik - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Posten Logistik - Vardagslogistik 1 Förord Just nu händer det mycket på logistikmarknaden. Logistikflödena internationaliseras

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2014.03.29 Tid: 14:15 18:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal

Läs mer

Box IR:s årliga IR-enkät

Box IR:s årliga IR-enkät Box IR:s årliga IR-enkät November-december 2011 Copyright Box IR Executive summary Under november och december 2011 genomförde Box IR för andra gången den årliga IR-undersökningen bland svenska börsbolag.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2009 Innehåll Introduktion 1 Sammanfattning av årets studie 1 Marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden 3 Undersökningsmetodik 3 Marknadsriskpremien

Läs mer

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Sara Jonsson, Centrum för Bank och Finans, KTH sara.jonsson@infra.kth.se 07-11-14 1 Hur resonerar banken? Banker är inte riskkapitalister! Bankfinansiering

Läs mer

10 Offentligt ägda företag

10 Offentligt ägda företag Offentlig ekonomi 2009 10 I detta kapitel beskrivs de offentligt ägda företagen. Kapitlet inleds med en genomgång av företagens resultat- och balansräkningar samt några utvalda nyckeltal. Därefter beskrivs

Läs mer

furniture in time presented by Hans K

furniture in time presented by Hans K furniture in time presented by Hans K Rötter från Hyssna - från Hyssna till ett framgångsrikt internationellt möbelproducerande designföretag För den som är intresserad av möbler väcker namnet Hyssna direkt

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION FÖR TRYGGHETSMÄTNING (9 bilagor)

KRAVSPECIFIKATION FÖR TRYGGHETSMÄTNING (9 bilagor) BILAGA KRAVSPECIFIKATION Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Enheten för verksamhetsstyrning och analys Datum 2015-06-10 Saknr och diarienummer 999-A168.467/2015 KRAVSPECIFIKATION FÖR TRYGGHETSMÄTNING

Läs mer

Entreprenören och tillväxtdilemmat

Entreprenören och tillväxtdilemmat Entreprenören och tillväxtdilemmat Per Davidsson Internationella Handelshögskolan, Jönköping ESBRI 25/9 2003 1 Doktorand Davidsson 1985 Teorien säger: Alla kan, bör och vill växa Tittomkringen säger: Det

Läs mer

Kvantitativa metoder och datainsamling

Kvantitativa metoder och datainsamling Kvantitativa metoder och datainsamling Kurs i forskningsmetodik med fokus på patientsäkerhet 2015-09-23, Peter Garvin FoU-enheten för närsjukvården Kvantitativ och kvalitativ metodik Diskborsten, enkronan

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Effektiv IT-drift inom staten

Effektiv IT-drift inom staten Effektiv IT-drift inom staten Bilaga 1 Kostnadsberäkningar för nuläge Version 1.0 Innehåll BILAGA 1 KOSTNADSBERÄKNINGAR FÖR NULÄGE... 3 KOSTNADER FÖR HELA DEN OFFENTLIGA IT-VERKSAMHETEN... 3 Reviderade

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2015 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra kritiska komponenter som krävs för att uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden.

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

http://www.netonnet.se/html_se/o-listan/filer/kvartalsrapport/press14.asp

http://www.netonnet.se/html_se/o-listan/filer/kvartalsrapport/press14.asp Page 1 of 6 NetOnNet AB Delårsrapport januari - juni 2000 Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med första halvåret 1999. Fortsatt positiv utveckling för NetOnNet-modellen Försäljningen

Läs mer

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012 Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling Introduktion och slutsatser Bakgrund Detta är en kartläggning av hur aktiebolagen i Uppsala län har utvecklats mellan

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Befattningsbeskrivning

Befattningsbeskrivning Befattningsbeskrivning Produktionschef Zetterbergs 2010-06-10 Befattningsbeskrivning Befattning: Placering: Tillträde: Produktionschef Östervåla Snarast Vill du vara med och påverka framtiden för ett anrikt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011 Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB 1 Uppdrag: Beställare: Kontaktperson: Projektledare Markör: Kvalitetsundersökning

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2012 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Innehåll Introduktion... 3 Sammanfattning av årets studie... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

Seniormarknaden Plusmöbelprojektet

Seniormarknaden Plusmöbelprojektet Seniormarknaden Plusmöbelprojektet Lena Sperling, Industridesign Designvetenskaper, Lunds universitet Presentation vid ESS seminarium Alnarp 2010-10-21 Rehabiliteringstekni k Ergonomi & Aerosolteknologi

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför?

Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför? Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför? Frédéric Delmar Handelshögskolan i Stockholm Mikael Samuelsson Internationella handelshögskolan i Jönköping Upplägg för idag 1. Bakgrund

Läs mer

Otrogna stockholmare

Otrogna stockholmare Otrogna stockholmare bolånemarknadens vinnare Bolån på Internet och telefon Storbankernas andel av bolånemarknaden sjunker. Men nio av tio hushåll anlitar fortfarande någon av de fyra storbankerna. Detta

Läs mer

Riksbankens finansieringsenkät mars 2009

Riksbankens finansieringsenkät mars 2009 1 Riksbankens finansieringsenkät mars 2009 De allra flesta företag som ingått i Riksbankens enkät uppger att de fått den finansiering de behöver, men samtidigt är företagens finansieringssituation ansträngd.

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

Allt färre lärare med ped. utbildning

Allt färre lärare med ped. utbildning Fokus på arbetsmarknad och utbildning Allt färre lärare med ped. utbildning Allt färre lärare med pedagogisk utbildning Anders Karlsson 12 Grund- och gymnasieskolan visar likartade tendenser när det gäller

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2015

Företagarens vardag i Göteborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Göteborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING

SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING! Svårigheten för företag att få extern finansiering är ett stort tillväxthinder.

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Konjunktur Risker Eurokrisen har påverkat konsumtionsmönstren negativt. Verksamheten påverkas av att Cloettas kunder får försämrad lönsamhet, vilket

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2010 AUDIT TAX ADVISORY Inledning KPMG har genomfört en studie av de incitamentsprogram som föreslagits i svenska börsbolag under

Läs mer

EXPORTCHEFSINDEX - EMI

EXPORTCHEFSINDEX - EMI EXPORTCHEFSINDEX - EMI Andra kvartalet 14 14-05-15 BUSINESS SWEDEN 15 MAJ 14 EXPORTCHEFSINDEX MÄTNINGEN MAJ 14 EMI konstrueras av svaren på sju frågor där tre handlar om nuläget och fyra är framåtblickande.

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Simpler Branschanalys

Simpler Branschanalys Simpler Branschanalys Peter Rathsmann, Mats Svensson Grufman Reje management 18 juni, 2012 Förkortad version 2012-08-31 HE 2 Innehållsförteckning Introduktion och sammanfattning... 3 Metodik... 3 Simplermetoden...

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Svenska Agilityklubbens enkätundersökning om storleksindelning regelperioden 2017-2021

Svenska Agilityklubbens enkätundersökning om storleksindelning regelperioden 2017-2021 Svenska Agilityklubbens enkätundersökning om storleksindelning regelperioden 2017-2021 Av Regelrevideringsgruppen bestående av Veronica Bache, Dag Brück, Håkan Ericson, Martina Ericsson, Hasse Sundqvist,

Läs mer

Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag

Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag fördelade per vattendistrikt Producent Producer Förfrågningar Inquiries

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68 Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag Rapport 2011:68 Länsstyrelsen Västra Götaland Utvärdering stöd livsmedelsföretag 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning av resultaten 2 Slutsatser 3

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer