Storskalighet och småföretagande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Storskalighet och småföretagande"

Transkript

1 Storskalighet och småföretagande - en studie av strategiska grupper inom svensk möbelindustri Staffan Brege, Jenny Milewski och Magnus Berglund LIME AB VINNOVA Rapport VR 21:41

2 TITEL (svensk): Storskalighet och småföretagande en studie av strategiska grupper inom svensk möbelindustri TITLE (english): Large Scale and Small Business a Study of Strategic Groups within the Swedish Furniture Industry. FÖRFATTARE/AUTHOR: Staffan Brege, Jenny Milewski och Magnus Berglund, LIME AB SERIE/SERIES: VINNOVA Rapport VR 21:41 ISBN ISSN PUBLICERINGSDATUM/DATE PUBLISHED: 21/12 UTGIVARE/PUBLISHER: VINNOVA Verket för Innovationssystem/The Swedish Agency for Innovation Systems, Stockholm VINNOVA DIARIENR/RECORD NO: REFERAT: Syfte Syftet med denna branschstudie är att skapa en djupare förståelse för den svenska möbelindustrins förutsättningar och utvecklingspotential. Detta sker genom en jämförelse av ett antal s k strategiska grupper, d v s en gruppering av företag som uppvisar en liknande strategisk inriktning. Metod Studien har genomförts med hjälp av en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. En omfattande enkätundersökning har kompletterats med kvalitativa intervjuer och finansiell information hämtad ur databasen Market Manager Resultat Studien visar att den svenska möbelindustrin är en komplex bransch med stora skillnader mellan olika strategiska grupper, vilket innebär att också avgörande problemställningar och behov av stödinsatser skiljer sig väsentligt beroende på strategisk inriktning. Generellt för studien är att de storskaliga segmenten uppvisar en högre lönsamhet och tillväxttakt än de mer småföretagarpräglade grupperna av tillverkare. ABSTRACT: Aim The aim of this study is to create a deeper understanding of the conditions and potentials of the Swedish furniture industry. This is done through a comparative analysis of a number of strategic groups, i e a group of companies with similar strategic orientations. Method The methodology used has been a combination of quantitative and qualitative elements. An extensive survey has been supplemented by qualitative interviews and financial information from Market Manager, a commercial data base. Results The study shows that the Swedish furniture industry is a complex industry with substantial differences between strategic groups, implying that critical issues and the need for support varies significantly between different groups of producers. Generally speaking, the results show the large scale segments to be more profitable and to have a higher growth potential than the more small business oriented strategic groups. I VINNOVAs Verket för innovationssystem - publikationsserier redovisar forskare, utredare och analytiker sina projekt. Publiceringen innebär inte att VINNOVA tar ställning till framförda åsikter, slutsatser och resultat. De flesta VINNOVA-publikationer finns att läsa eller ladda ner via VINNOVA Swedish Agency for Innovation Systems - publications are published at

3 Storskalighet och småföretagande - en studie av strategiska grupper inom svensk möbelindustri av Staffan Brege, Jenny Milewski och Magnus Berglund LIME AB

4

5 Förord Varför genomföra ännu en studie av möbelbranschen? Ursprunget till denna kartläggning är de diskussioner som förts inom NUTEK-styrgruppen Möbelindustrin i framtiden och det tydliga behovet av att bättre kunna beskriva branschen, både i sin helhet och ner på olika delsegment. Denna djupare analys är viktig för att kunna kommunicera branschens betydelse till politiker, investerare, media och allmänheten. Därför initierades kartläggningen med finansiering från NUTEK. Möbelbranschen är en fragmenterad och komplex bransch. Vi har försökt att komma ytterligare ned på djupet genom att komplettera traditionella indelningar i storlek och produktslag med en analys av olika strategiinriktningar och grupperingar i s k strategiska grupper. Stark inspiration till denna kartläggning har hämtats från arbetet inom ramen för styrgruppen Möbelindustrin i framtiden under ordförandeskap av Stig Holmqvist. Stig, en av branschens portalfigurer, som egen företagare och verksam inom IKEA-koncernen ledde detta arbete med stort kunnande, integritet och pondus. Ett stort tack går till honom. Tyvärr har han alltför tidigt lämnat oss efter en elakartad sjukdom och branschen har gått miste om en stark, samlande kraft. Ett tack till styrgruppens övriga medlemmar: Jan Brännström, Pharos Executive Partners; Kjell Dahlström, Skogs- och Träfacket; Eva Esping, NUTEK/VINNOVA; Leif Gustafsson, SNIRI; Thomas Hugosson, Scapa Bedding; Evy Jacobson, NUTEK; Paul Karlsson, Recta och sist men inte minst Börje Pihlqvist, IUC Sydpoolen, projektledare för gruppen. Under arbetets gång har ett antal personer bidragit med sin expertkunskap. Ett tack således till Bengt Adolfsson, Hilding Anders; Bengt och Per Bergman, Contrapoint; Lars Bülow, Materia; Ebbe Krook, EFG; Claes-Göran Nilsson, Swedwood International; Peter Runesson, IUC Tibro; Kersti Sandin, Materia; Anders Strömberg, Sveriges Möbelhandlare; Lars Udd, Mio och Ulf Åberg, Totebo. Ett tack riktas till studenterna Emma Syd och Hanna Vernersson vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping som har bidragit till studien med ett antal väl genomförda fallstudier. Ett tack även till de många företag som har tagit sig tid att besvara den enkät som utgör en viktig del i studien. Svarsprocenten har varit glädjande god. Slutligen, trots raden av kunniga bidragsgivare till denna studie, har säkerligen ett antal felaktigheter och tveksamma tolkningar smugit sig in. Naturligtvis står författarna både för de slutsatser som presenteras i rapporten samt dess eventuella tillkortakommanden. Linköping i december Staffan Brege Jenny Milewski Magnus Berglund projektledare LIME AB LIME AB LIME AB 1

6 Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och frågeställningar Studiens upplägg och metod Förstudie Enkätstudie Intervjuer Finansiell information från Market Manager Rapportens disposition Svensk möbelindustri en översikt Historik Svensk möbelindustri idag Möbelindustrins totala omsättning Möbelindustrins sammansättning Konkurrensfaktorer och strategiska frågeställningar Branschanalys med hjälp av strategiska grupper Strategiska grupper inom svensk möbelindustri Presentation av de strategiska grupperna kapitel 3 till De produktionsinriktade volymproducenterna Konkurrensfaktorer Produktstrategi Produktutvecklingsstrategi Marknadssegment Kundstruktur Totebo primärleverantör till kontorsmöbelindustrin

7 3.7 Sammanfattning och slutsatser De traditionella Konkurrensfaktorer Produktstrategi Produktutvecklingsstrategi Marknadssegment Kundstruktur Möbelteam AB - Specialisering som en väg till framgång Sammanfattning och slutsatser Designföretagen Konkurrensfaktorer Produktstrategi Produktutvecklingsstrategi Marknadssegment Kundstruktur Materia design med själ och hjärta Sammanfattning och slutsatser Sängtillverkarna Konkurrensfaktorer Produktstrategi Produktutvecklingsstrategi Marknadssegment Kundstruktur Hilding Anders snart i var mans sovrum Sammanfattning och slutsatser Kontorsmöbeltillverkarna Konkurrensfaktorer

8 7.2 Produktstrategi Produktutvecklingsstrategi Marknadssegment Kundstruktur European Furniture Group med Europa som hemmamarknad Sammanfattning och slutsatser Inredningssnickerierna Konkurrensfaktorer Produktstrategi Produktutvecklingsstrategi Marknadssegment Kundstruktur Sammanfattning och slutsatser Underleverantörerna Konkurrensfaktorer Produktstrategi Produktutvecklingsstrategi Marknadssegment Kundstruktur Sammanfattning och slutsatser Strategiska frågor inom svensk möbelindustri Storskalighet vs småföretagande Marknadskanaler IKEA:s betydelse för svensk möbelindustri Svensk design framgångsfaktor eller inte? Samarbete och geografisk koncentration Framtiden för svensk möbelindustri

9 Sammanfattning Denna studie har som ambition att ge en bättre bild av den svenska möbelindustrin än vad en traditionell branschstudie kan ge. Vi anser att komplexiteten hos en hel bransch bäst skildras genom att bryta ner branschen i mindre delsegment där fokus läggs på strategisk inriktning snarare än på storlek eller produktslag. Vi har därför valt att dela in den svenska möbelindustrin i ett antal s k strategiska grupper och hoppas genom analys av dessa grupper ge en tydlig bild av branschens förutsättningar, lönsamhet och tillväxtmöjligheter. I studien besvaras bl a följande frågor: - Hur stora är de olika strategiska grupperna inom svensk möbelindustri? - Vilka företag är väsentliga lokomotivföretag inom respektive grupp? - Hur skiljer sig de olika grupperna åt vad gäller strategi och struktur? - Finns några genomsnittliga lönsamhetsskillnader och vad kännetecknar lönsamma respektive mindre lönsamma företag per grupp? - Hur ser förändringsbenägenhet och förändringsstrategier ut hos några utvalda möbelföretag? Studien har genomförts med hjälp av en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. Övergripande information om branschens förutsättningar och struktur genererades genom en enkätundersökning riktad till verkställande direktörer i 438 möbeltillverkande företag. Den enkätgenererade datan kompletterades med kvalitativ information i form av djupintervjuer med aktörer inom svensk möbelindustri. Dessutom användes finansiell information ur databasen Market Manager. Enligt våra uppskattningar uppgår den totala omsättningen för svensk möbelindustri till ca 17,5 miljarder kr för år 2. I denna siffra ingår det som traditionellt brukar kallas möbler, d v s köks- och badrumsinredning är inte inkluderat. Enligt de siffror vi fått tillgång till har den svenska möbelindustrin under de senaste åren uppvisat en god tillväxt, från 1999 till 2 ökade branschens omsättning med hela 12 %. För att nå ett ökat djup i analysen har vi delat in möbeltillverkarna i nio strategiska grupper. Indelningen har skett med utgångspunkt i en rad variabler som ansågs relevanta för en möbeltillverkares strategiska inriktning: Marknad. Hemmöbler eller möbler för offentligt bruk. Produktionsteknik. Högautomatiserad produktion eller hantverksmässig tillverkning. Förädlingsgrad. Färdiga produkter eller komponenter. Designinnehåll. Graden av användande av design som konkurrensmedel Typ av produkter. Genom analys av företagsinformation och enkätsvar har företagen i studien sedan grupperats i någon av följande grupper: Produktionsinriktade volymproducenter: Högautomatiserade tillverkning av framförallt planmöbler. IKEA är dominerande kund. Total omsättning ca 3 miljarder kr. 5

10 Traditionella tillverkare av hemmöbler: Hemmöbler med kvalitet och tradition som försäljningsargument. Total omsättning ca: 2,3 miljarder kr. Traditionella tillverkare av möbler för offentligt bruk: Främst kompletteringsmöbler för offentliga miljöer. Total omsättning ca,7 miljarder kr. Designorienterade tillverkare av hemmöbler: Hemmöbler med design som främsta försäljningsargument. Total omsättning ca,8 miljarder. Designorienterade tillverkare av möbler för offentligt bruk: Möbler med stort designinnehåll anpassade för offentliga miljöer. Total omsättning ca,7 miljarder. Sängtillverkare: Tillverkare av sängar och madrasser. Total omsättning ca 2 miljarder. Kontorsmöbeltillverkare: Fullsortimentsleverantörer av kontorsmöbler samt arbetsstolsspecialister. Total omsättning ca 4,5 miljarder. Inredningssnickerier: Specialinredningar och komponenter. Total omsättning ca 1,7 miljarder. Underleverantörer: Tillverkare av komponenter för möbelindustrin. Total omsättning ca 1,8 miljarder. Efter analys av de strategiska gruppernas karaktäristika och finansiella ställningar kan vi konstatera att den traditionella bilden av möbelindustrin som en småföretagarbransch inte riktigt stämmer med verkligheten. Visst finns det fortfarande många företag som präglas av hantverksmässighet och småskalig produktion men enligt våra uppskattningar genereras ca 6% av möbelindustrins omsättning i företag som är allt annat än småskaliga. De två största grupperna i vår studie, kontorsmöbeltillverkarna och de produktionsinriktade volymproducenterna ( IKEA-klustret ) består av tillverkare med en högeffektiv och högautomatiserad produktion av stora volymer, vilket gör att bilden av möbelindustrin som en lågteknologisk verksamhet också kan ifrågasättas. Tillsammans med sina underleverantörer står dessa grupper av möbeltillverkare för en stor del av potentialen inom svensk möbelindustri. Även vad gäller lönsamhet visar vår studie att de storskaliga segmenten är de mest framgångsrika. De högsta vinstmarginalerna finns bl a inom kontorsmöbeltillverkning och sängtillverkning medan de mer småskaliga segmenten klarar sig sämre. Totalt sett uppvisar ca en tredjedel av företagen i vår studie en så svag finansiell ställning att epitetet krisföretag är motiverat. Dessa företag återfinns främst inom grupperna traditionella hemmöbeltillverkare och inredningssnickerier. Även företagen inom designsegmentet verkar ha svårt att uppnå god lönsamhet, trots all den uppmärksamhet gruppernas produkter ofta får. 6

11 1 Inledning 1.1 Bakgrund Traditionella branschstudier tar som regel sin utgångspunkt i de klassificeringar som är definierade i offentlig statistik. Detta leder vanligen till grupperingar efter storlek (omsättning och antal anställda) och produktslag. Samtidigt har arbetet som bedrivits inom Nutekprogrammet Möbelindustrin i framtiden visat på behovet att både beskriva branschens övergripande struktur och resultatmått i tydligare termer, liksom att bättre få grepp om strukturen och lönsamheten inom olika delsegment. Dessutom behövs en bättre bild av de affärsmässiga beroendeförhållanden som finns mellan olika företag och företagsgrupperingar. I föreliggande studie används därför ett alternativt angreppssätt där grupperingen av företag sker baserat på strategier snarare än produktslag. Vi anser att vi, genom att studera och jämföra dessa grupper, kan på ett bättre sätt beskriva branschen och utforska dess möjligheter och begränsningar. 1.2 Syfte och frågeställningar Branschkartläggnings syfte är att med hjälp av alternativa klassificeringar av branschens företag få en bild av beroendeförhållanden, lönsamhet och tillväxttakt. Denna strategi- och strukturbeskrivning ska möjliggöra en mer realistisk bedömning av branschens potential för tillväxt och lönsamhet och likaså var behovet av stödinsatser förefaller störst och potentiellt mest givande. De frågeställningar som ska besvaras är bl a: - Hur stora är de olika strategiska grupperna inom svensk möbelindustri? - Vilka företag är väsentliga lokomotivföretag inom respektive grupp? - Hur skiljer sig de olika grupperna åt vad gäller strategi och struktur? - Finns några genomsnittliga lönsamhetsskillnader och vad kännetecknar lönsamma respektive mindre lönsamma företag per grupp? - Hur ser förändringsbenägenhet och förändringsstrategier ut hos några utvalda möbelföretag? 1.3 Studiens upplägg och metod För att fånga komplexiteten i den svenska möbelindustrin och kunna belysa så många aspekter som möjligt har vi valt att utnyttja såväl kvantitativ och kvalitativ metod i genomförandet av studien. Den kvantitativa delen, i detta fall en enkätstudie och analys av finansiell information, ger överblick och möjlighet att dra slutsatser om hela populationen av företag medan djupare analys och förståelse uppnås genom kvalitativa intervjuer med viktiga aktörer. En översikt över de metoder som använts ses i nedanstående figur: 7

12 Teoretisk referensram Förstudie Kvalitativ metod Kvantitativ metod Intervjuer Enkät Market Manager Figur 1.1: Sammanställning av valda utredningsmetoder Förstudie Den teoretiska utgångspunkten för vår studie har varit uppfattningen att branschbegreppet inte räcker till för en djuplodande analys av en industris förutsättningar och utveckling. Vi har därför valt att använda begreppet strategiska grupper och utgått från att en uppdelning av möbelindustrin i mindre enheter med likartade strategier kan ge en bättre bild av möbelindustrins hela komplexitet. Vår arbetshypotes har varit att skillnader i lönsamhet och tillväxt kan förklaras utifrån företagens skilda strategival. För att skapa en första översikt över möbelbranschen och generera relevanta frågeställningar till enkätstudien gjordes till en början en studie av hemsidor på Internet tillhörande svenska möbelföretag. Urvalet bestod av de av Svenska Möbelindustriförbundets totalt 1 medlemmar som vid analystillfället (april 2) hade fungerande hemsidor, 7 st. Via hemsidorna inhämtades information om bl a företagens produktsortiment, försäljningskanaler och sätt att presentera sig för omvärlden. Förstudien resulterade i en preliminär kategorisering av företagen i olika strategiska grupper och informationen användes även i utformningen av enkäten Enkätstudie I nästa steg konstruerades en skriftlig enkät med totalt 16 frågor. Enkäten skickades ut till verkställande direktörerna för 438 företag, vilket motsvarar samtliga företag med minst 5 anställda i SCB:s företagsregister, klasserna: SNI 3611 Industri för sittmöbler och säten SNI 3612 Annan kontors- och butiksmöbelindustri SNI 3614 Annan möbelindustri SNI 3615 Madrassindustri Notera att klassen 3613 Annan köksmöbelindustri inte ingår i studien, då vi valde att studera den mera renodlade möbelindustrin. Enkätutskicket följdes upp med en påminnelse efter ca 4 veckor. Efter analys av enkätsvaren kunde ett antal företag strykas från populationen, på 8

13 grund av felaktig klassificering eller ändrad verksamhet. Efter rensning uppgick den totala populationen till 357 och enkätens svarsfrekvens efter påminnelse till 47,9%. Enkätsvaren sammanställdes i programmet Excel och analyserades i statistikprogrammet SPSS Intervjuer För att fördjupa analysen kompletterades den kvantitativa informationen med ett antal intervjuer med viktiga aktörer inom branschen. Intervjupersonerna består dels av representanter för företag inom svensk möbelindustri, dels av aktörer som påverkar densamma såsom representanter för detaljistledet, branschorganisationer och samverkansgrupper. Vissa av intervjuerna gjordes inom ramen för ett examensarbete utfört av Emma Syd och Hanna Vernersson, studenter på internationella ekonomprogrammet vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping Finansiell information från Market Manager Som tidigare nämnts har ett av studiens syften varit att jämföra lönsamheten mellan olika grupper av möbelföretag. För att kunna uppfylla detta har vi kompletterat informationen som genererats via enkäten med finansiell information ur företagens årsredovisningar. Informationen har hämtats ur databasen Market Manager, ett verktyg för företagsanalys som innehåller uppgifter från PRV, SCB, branschorganisationer och enskilda företag. Via Market Manager har vi fått tillgång till samtliga 357 företags bokslutsinformation för åren (alltså även de företag som inte svarat på enkäten). En nackdel med informationen från Market Manager är dock att den är beroende av företagens bolagsbildningar. Vi har definierat vår population som möbeltillverkande företag, vissa av de större företagen i undersökningen har dock valt att lägga en stor del av sin omsättning i möbelförsäljande bolag inom koncernen. Detta gör att en del av företagens omsättning riskerar hamna utanför undersökningen, något som vi bedömningsmässigt har försökt att kompensera för vad gäller bl a kontorsmöbelföretag och sängtillverkare. 1.4 Rapportens disposition I kapitel 2 ges en introduktion till hur den svenska möbelindustrin är uppbyggd idag. Vi introducerar också begreppet strategiska grupper, presenterar möbelindustrins strategiska grupper samt ger en introduktion till de följande kapitlen. Kapitel 3-9 innehåller en fördjupad analys av varje grupp. Här presenteras undersökningsresultaten uppdelat per grupp samt i flertalet fall en illustrerande fallstudie av ett företag i gruppen. Slutligen, i kapitel 1, sammanfattas studiens resultat och möbelindustrins viktigaste strategiska frågeställningar behandlas. 9

14 2 Svensk möbelindustri en översikt 2.1 Historik Möbeltillverkning är en verksamhet med en lång tradition i Sverige, naturligt nog i ett land till stora delar täckt av skog. När den svenska möbelindustrin utvecklades, i takt med den allmänna industrialiseringen, kom tillverkningen att koncentreras till de geografiska områden där både tillgången till råvara och transportmöjligheterna var goda. Under den första halvan av 19-talet byggdes därför en framgångsrik möbelindustri upp i Småland, Västergötland, Östergötland och Skåne, en industri till stor del baserad på småföretagsamhet och hantverkskunnande. Under 5- och 6-talen koncentrerades möbeltillverkningen successivt till färre och större företag och produktionen rationaliserades. Dock skedde produktivitetsökningen inom möbelindustrin långsammare än för industrin som helhet (Nutek, 1997), bl a beroende på låg grad av produktspecialisering och användande av universell teknik. Möbelindustrin karaktäriserades också vid denna tid av låg kapitalintensitet och ett outvecklat underleverantörssystem. Under senare år har rationaliseringarna inom möbelindustrin fortsatt och företagen blivit allt större och färre. Inriktningen mot export har också ökat och möbelindustrin uppvisar i dag en betydligt högre genomsnittlig exportandel än tidigare. IKEA:s internationella framgångar har också medfört stora volymökningar och ökade indirekta exportandelar inom den storskaliga delen av svensk möbelindustri. Dock finns inom branschen fortfarande ett stort antal småföretag kvar, de flesta i de traditionella möbelregionerna. En viktig drivkraft för den svenska möbelindustrin har också framgångarna för svensk möbeldesign varit. Den svenska stilen, utomlands ofta kallad Swedish Modern, har under hela efterkrigstiden varit en viktig framgångsfaktor, inte minst på exportsidan. Formgivare som Bruno Mathsson och Carl Malmsten är kända internationella namn och bidrog till att skapa bilden av en designmedveten och kvalitetsälskande nation. Särskilt tillverkare av möbler för offentlig miljö profilerade sig under 5-, 6- och 7-talen, till stor del med hjälp av kända formgivare. Även idag finns i Sverige ett antal framstående möbeldesigners med ett nära samarbete med svensk möbelindustri och slutet av 199-talet präglades av en internationell trend där design åter sattes i fokus. 2.2 Svensk möbelindustri idag Trots de stora förändringarna och minskningen av antalet företag har den svenska möbelindustrin, tillsammans med den övriga trämanufakturbranschen, fortfarande en stor betydelse för vidareförädlingen av svensk träråvara och är en industri som skapar många arbetstillfällen. Dock har den svenska möbelindustrin länge haft svårigheter att profilera sig som en viktig bransch och delvis hamnat i skuggan av andra, mer lättkommunicerade branscher som exempelvis skogsindustrin (1999 anordnade Nutek ett seminarium på just detta tema, Möbelindustrin en bortglömd basnäring ). En anledning till detta kan vara att möbelindustrin i dag består av många olika typer av företag och därför är svårbeskriven, även för aktörer inom branschen. Branschen kan idag fortfarande karaktäriseras som mogen och fragmenterad sett till antalet anställda med en majoritet av små och medelstora företag och huvuddelen av möbel- 1

15 tillverkningen sker på mindre orter med tonvikt på vissa geografiska områden (såsom Småland och Västergötland). Branschens fragmentering förefaller betydligt mindre om vi ser till fördelningen av branschens omsättning. Ca 1% av företagen svarar för 6% av omsättningen och dessa företag är storskaliga med modern produktionsteknologi (även i jämförelse med andra branscher). Inom de storskaliga segmenten är även den genomsnittliga lönsamheten under den studerade tidsperioden väsentligt bättre (se vidare nedan) Möbelindustrins totala omsättning Att ge en korrekt bild av den svenska möbelindustrins totala storlek är en inte helt enkel uppgift. En orsak är att det inte finns någon allmänt vedertagen definition av vilka verksamheter som ingår i branschbegreppet. Den statistiska definitionen av branschens underavdelningar har också förändrats över tiden. En ytterligare svårighet är att konsumtionen av möbler är svår att fastställa på grund dess vitt skilda marknader, såsom hemmöbler och möbler för offentligt bruk. Dessutom innehåller branschen företag i flera led av förädlingskedjan, d v s vissa företag har andra företag i branschen som kunder, vilken ger en risk för överskattning av branschens storlek, speciellt om man adderar omsättningen från olika förädlingsled i stället för förädlingsvärdet Produktion Export Import Konsumption Figur 2.1: Den totala möbelkonsumtionen samt möbelindustrins produktion, export och import (källa Möbelmarknaden 2, SMI). Figur 2.1 återger Möbelindustriförbundets (SMI) sammanställning av SCB:s officiella statistik för möbler och visar hur Sveriges möbelproduktion utvecklats under de senaste 8 åren. Enligt denna uppgår den totala svenska möbelproduktionen uttryckt i produktionsvärde till 19,5 miljarder år 2. I denna siffra ingår dock kök och diverse inredning med 2 miljarder, något som går utanför vår definition av möbelbranschen. Den relevanta utgångspunkten för vår studie är alltså en total produktion om 17,5 miljarder. Enligt SMI:s sammanställning visade 2 en positiv utveckling av möbelbranschen, möbelproduktionen ökade med 12% från 1999 och både export och import ökade med 1 respektive 11%. De största exportmarknaderna är Norge, Danmark och Tyskland som tillsammans står för nästan 5% av den totala exporten. Ökningen i import består främst av en ökning av import av delar och komponenter för vidareförädling. 11

16 2.2.2 Möbelindustrins sammansättning Detta avsnitt behandlar möbelindustrins övergripande sammansättning i termer av omsättning, antal anställda och val av marknadssegment. Vad gäller omsättning och antal anställda redovisas både fördelning enligt enkätsvaren och enligt Market Manager, d v s för hela populationen. På så sätt visas hur pass väl enkätsvaren återspeglar sammansättningen i hela branschen. Fördelningen av val av marknadssegment redovisas dock enbart utifrån enkätsvaren eftersom den informationen inte finns i Market Manager. 3-6 MSEK 3% 1-3 MSEK 11% 5-1 MSEK 1% 25-5 MSEK 18% -1 MSEK 31% 1-25 MSEK 27% 3-6 MSEK 1% 1-3 MSEK 6 MSEK 1% 1% 5-1 MSEK 7% 25-5 MSEK -1 MSEK 15% 38% 1-25 MSEK 28% Figur 2.2: Möbelindustrins omsättningssammansättning enligt enkätsvar. Figur 2.2:Möbelindustrins omsättningssammansättning enligt Market Manager st 1-2 st 5% 6% -1 st 24% 5-1 st 11% 25-5 st 18% 1-25 st 36% 2-35 st 1-2 st 2% 4% 35- st 5-1 st 1% 1% -1 st 25-5 st 32% 15% 1-25 st 36% Figur 2.4:Möbelindustrins sammansättning antal anställda enligt enkätsvar. Figur 2.5:Möbelindustrins sammansättning antal anställda enligt Market Manager. Figurerna över branschens fördelning vad gäller omsättning och antal anställda bekräftar bilden av en industri fylld av småföretag. Över 5% av företagen i undersökningen har en omsättning på mindre än 25 miljoner och färre än 25 anställda. Notera också att vår studie är 12

17 avgränsad till företag med fler än 4 anställda, i verkligheten är alltså fokuseringen på små företag ännu större. Jämförelsen mellan enkätsvaren och uppgifterna i Market Manager visar att de svarande företagen väl representerar hela populationen, med undantag av en liten överrepresentation bland större företag. Bara Hemmöbler (1%) 21% Hem dominerade (7-99%) 28% Bara Officemöbler (1%) 26% Office dominerade (7-99%) 12% Varken Office eller Hem dominerade 13% Figur 2.6: Möbelindustrins sammansättning val av marknadssegment enligt enkätsvar. De svenska möbeltillverkarna agerar på två huvudmarknader, möbler avsedda för hemmiljö respektive möbler för offentlig miljö. Dessa båda marknader skiljer sig från varandra på flera viktiga punkter, bl a vad gäller distributionsvägar och kundernas produktkrav. Vi har därför funnit det relevant att göra en uppdelning av branschen efter valt marknadssegment, något som också återspeglas i de strategiska grupper vi identifierat. Som figur 2.6 visar är branschen ganska jämnt fördelat på hemmöbler och s k off-möbler, med en viss övervikt på hemmöbelsidan. Värt att notera är också att endast en liten del (13%) av företagen i studien vänder sig lika mycket till båda marknadssegmenten, vilket tyder på att skillnaderna i marknadssegmentens karaktär är tillräckligt stora för att påverka möbeltillverkarnas inriktning Konkurrensfaktorer och strategiska frågeställningar En viktig komponent i beskrivandet av en bransch är vilka faktorer som avgör enskilda företags möjligheter till överlevnad och framgång. Dessa faktorer skiljer sig mellan branscher och även mellan strategiska grupper inom en viss bransch. I vår enkätstudie har respondenterna fått rangordna ett antal konkurrensfaktorer efter dess betydelse för företagets produkt- och marknadsstrategi. Resultatet för hela urvalet visas i figur 2.7 nedan (motsvarande sammanställning uppdelat på strategisk grupp återfinns i kapitel 3-9). 13

18 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Sortimentsbredd Sortimentsbredd Produktkvalitet Produktkvalitet Design Hantverkskunnande Design Hantverkskunnande Varumärke Varumärke Pris Egen marknadskanal Pris Egen marknadskanal Leveranstider Leveranstider Låga Låga kostnader kostnader Utvecklingspartner Utvecklingspartner Modernt produktions- och logisti... Modernt produktions- och logisti... Bra samarbete med detaljistledet Bra samarbete med detaljistledet Övrigt Övrigt Konkurrensfaktorer Konkurrensfaktorer oms.viktat Figur 2.7: Rangordning av konkurrensfaktorernas betydelse i hela populationen, rent medelvärde samt omsättningsviktat. Respondenterna har i enkäten fått rangordna de fem viktigaste konkurrensfaktorerna, där den viktigaste tilldelats 5 poäng, den näst viktigaste 4 poäng, osv. Som syns i figur 2.7 anser företagen i undersökningen att den enskilt viktigaste faktorn för framgång inom möbelindustrin är produkternas kvalitet (med i genomsnitt 3,5 poäng). Andra viktiga konkurrensfaktorer är pris, leveranstider och design. Vi har också gjort en omsättningsviktning av svaren, där alltså företagen med störst omsättning får mer genomslag. Här är tydligt att faktorer som pris och modernt produktions- och logistikkunnande är relativt mer avgörande för stora företag än små medan, föga förvånande, hantverkskunnande är mindre viktigt. I enkäten ingick också en avslutande, öppen frågeställning där respondenterna ombads svara på frågan Vilka frågor ser du som mest strategiskt viktiga för att ditt företag ska kunna utvecklas i framtiden?. Svaren har sedan grupperats i en trädstruktur beroende på vilka strategiska frågeområden svaren behandlat (se figur 2.8). Notera att siffrorna efter namnet på frågeområdet avser antalet utsagor, inte antal företag. Samma respondent kan alltså ha uppgett frågor inom flera områden som viktiga för företagets utveckling. 14

19 Kontroll över marknadskanaler (6) Varumärke (14) Fler kunder (7) Export (9) Relation med kunder/distr. (1) Allmänt marknadsföring (13) Specialisering (8) Produktutveckling/design (3) Materialutveckling (1) Marknadsföring (59 st) Sortiment (51 st) Jämnare beläggning (1) Kvalitet (5) Tillväxt (1) Flexibilitet (3) Logistik/leveranstider (1) Miljö (1) Outsourcing (1) Produktion (45 st) Strategiska frågeställningar Produktionsteknologi (1) Kostnadseffektivitet (13) Personal och Ledning (21 st) Externa frågor (9 st) Kompetens (17) Ledarskap (4) Lika villkor som andra länder (4) Konkurrens från import (3) Konjunktur (2) Breddning (7) Eget sortiment (5) Övrigt (5 st) Inköp (5 st) Finansiering (5 st) Riskkapital (1) Koncernutnyttjande (1) Lönsamhet (3) Samverkan (3) Blandat (2) Effektivare inköp (4) Hitta fler/rätt leverantörer (1) Figur 2.8: Sammanställning av upplevda strategiska frågeställningar. Som synes speglar företagens svar en stor bredd i vilka frågeställningar som anses vara avgörande för företagets framtid. De oftast förekommande frågeställningarna är de som berör marknadsföring, produktion och sortiment, d v s frågor som rör företagens kärnverksamhet. Den enskilt viktigaste frågeställningen är, enligt respondenterna, framtagandet av konkurrenskraftiga produkter alltså produktutveckling/designarbete. Även kostnadseffektiv produktion, byggande av varumärke och utvecklande av personalens kompetens anses vara strategiskt viktiga frågeställningar. 2.3 Branschanalys med hjälp av strategiska grupper Vi har tidigare definierat vårt studieobjekt som den svenska möbelbranschen och också angett avgränsningarna med hjälp av statistiska SNI-koder där vi bland annat avgränsat oss från områden som köksinredningar och stoppade stolar avsedda för fordon. I detta avsnitt definieras begreppet bransch och det verktyg vi valt för att kunna utföra en djupare analys av den svenska möbelbranschen strategiska grupper. Inom den företagsekonomiska litteraturen används begreppet bransch för att definiera sammanhängande kluster av företag med liknande affärsmässiga förutsättningar. Detta branschbegrepp används sedan t ex vid klassificeringar av företag i officiella register (t ex SCB). Den dominerande definitionen på bransch är en grupp av företag vars produkter är så likartade att de kan betraktas som substituerbara (utbytbara) med varandra. Detta är endast delvis fallet vad gäller möbelbranschen, en stol är ju knappast fullt substituerbar med t ex en bokhylla. Vi har ändå valt att definiera möbelindustrin som en bransch då detta är ett etablerat begrepp och stämmer överens med SCB:s klassificeringar. För en djupare strategisk analys av en grupp företag räcker dock branschbegreppet sällan till. Det finns visserligen branscher där alla de ingående företagen uppvisar stora likheter i 15

20 strategisk inriktning och affärsmässiga förutsättningar, men de flesta, däribland möbelbranschen, är betydligt mer differentierade än så. Därför behövs ett mer precist instrument än branschbegreppet för att fånga de ingående företagens inbördes skillnader. Ett sådant hjälpmedel är begreppet strategisk grupp som först introducerades av Michael Porter 198. Enligt Porters definition utgörs en strategisk grupp av ett antal företag inom samma bransch som arbetar med liknande strategisk inriktning vad gäller ett par eller flera variabler. Det kan röra sig om t ex samma sorts produkter, samma geografiska marknad, samma typ av kunder eller liknande kvalitets- eller prisnivå. Det kan finnas branscher där alla företag är så likartade att de tillhör samma strategiska grupp och man kan också tänka sig branscher så differentierade att varje företag är en egen grupp. Det vanligaste är dock att branschen innehåller ett visst antal större eller mindre strategiska grupper som sinsemellan uppvisar betydande skillnader. Enligt Porter är analys av strategiska grupper en viktig hjälp vid strukturanalys av branscher, ett mellanting mellan en analys av branschen i sin helhet och en detaljerad undersökning av varje företag för sig Strategiska grupper inom svensk möbelindustri Vårt studieobjekt, den svenska möbelbranschen, är en industri bestående av ett stort antal företag med kraftig variation i termer av storlek, produktionsmetoder och strategisk inriktning. Inom ramen för branschen finns såväl stora, högautomatiserade produktionsenheter som traditionella möbelhantverkare, designorienterade nischföretag såväl som volymproducenter mot bredare marknadssegment. Denna mångfald gör att en analys på branschnivå aldrig kan spegla möbelindustrins komplexitet och förutsättningar på djupet och vi har därför valt att dela upp de studerade företagen i ett antal strategiska grupper. Till att börja med definierades de variabler som bedömdes som betydelsefulla för att förklara skillnader mellan företagen i populationen. Dessa variabler är: Marknad. Hemmöbler eller möbler för offentligt bruk. Produktionsteknik. Högautomatiserad produktion eller hantverksmässig tillverkning. Förädlingsgrad. Färdiga produkter eller komponenter. Designinnehåll. Graden av användande av design som konkurrensmedel Typ av produkter. Genom analys av företagsinformation och enkätsvar har företagen i populationen sedan grupperats enligt de ovanstående variablerna. Analysen resulterade i att följande nio strategiska grupper identifierades: Grupp 1: Produktionsinriktade volymproducenter. Gruppen består av relativt stora företag med högautomatiserad tillverkning av framför allt planmöbler. IKEA är den dominerande kunden. Exempel på företag i gruppen: Bräntorp Möbelfabrik, Gyllensvaans Möbler och Totebo. Gruppen beskrivs närmare i kapitel 3. Grupp 2: Traditionella tillverkare av hemmöbler. Tillverkar möbler i (mer eller mindre) traditionell stil med kvalitet och tradition som viktiga försäljningsargument. Gruppen består till stor del av familjeföretag med lång historia. Möblerna säljs genom traditionell möbelhandel, ofta under private label (d v s utan eget varumärke). Exempel på företag i 16

Små företag i strategiska nätverk

Små företag i strategiska nätverk Linköping Studies in Science and Technology Dissertations, No.1217 International Graduate School of Management and Engineering, IMIE Dissertation No. 118 Små företag i strategiska nätverk hur påverkas

Läs mer

Kandidatuppsats System för CRM. - en marknadsanalys. Av Gustav L Widerström & Mattias Östman

Kandidatuppsats System för CRM. - en marknadsanalys. Av Gustav L Widerström & Mattias Östman Kandidatuppsats System för CRM - en marknadsanalys Av Gustav L Widerström & Mattias Östman Gustav L Widerström driver sedan 1997 sin egen konsultfirma. Uppdragen har varit inom IT-området och ofta bestått

Läs mer

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det!

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! Rapport 2001:2 DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! 1. SAMMANFATTNING... 4 2. INLEDNING... 6 2.1. Bakgrund och syfte... 6 2.2. IT - vad är det?... 6 2.3. Rapportens uppläggning... 7 3.

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skogens produkter, Uppsala Förstudie om e-handel vid Stora Enso Packaging AB Pilot study on e-commerce at Stora Enso Packaging

Läs mer

Kontroll, kostnad, kunskap, vilken parameter är viktigast vid beslut gällande hantering av löpande bokföring?

Kontroll, kostnad, kunskap, vilken parameter är viktigast vid beslut gällande hantering av löpande bokföring? Företagsekonomiska Institutionen Kontroll, kostnad, kunskap, vilken parameter är viktigast vid beslut gällande hantering av löpande bokföring? - En studie baserad på mikro- och småföretag inom Uppsala

Läs mer

Modebranschen i Sverige

Modebranschen i Sverige Modebranschen i Sverige Statistik och analys 2014 Rapport 0163 Modebranschen i Sverige Statistik och analys 2014 Rapport 0163 Tobias Nielsén, Volante Research Joakim Sternö, Volante Research Tillväxtverkets

Läs mer

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut?

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Författare: Faten Alaeddin Frida Lindblad Johanna Samuelsson Handledare: Petter Boye Program: Ekonomprogrammet Ämne: Företagsekonomi

Läs mer

PROJEKTREDOVISNING FÖR MÖBELPROGRAMMET 1998-2001

PROJEKTREDOVISNING FÖR MÖBELPROGRAMMET 1998-2001 PROJEKTREDOVISNING FÖR MÖBELPROGRAMMET 1998-2001 Innehåll PER ERIKSSON, GENERALDIREKTÖR VINNOVA... 1 FÖRETAGSSAMVERKAN MARKNADSFÖRING EXPORT... 2 Avancée... 2 Woodexport...2 Tibro Förenade Möbelfabriker...3

Läs mer

Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T

Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T Examensarbete Stockholm, Sverige 2006 Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H

Läs mer

C-UPPSATS. Hur resonerar småföretag med hög tillväxt kring sin kapitalanskaffning? En fallstudie med fyra småföretag i Luleåregionen

C-UPPSATS. Hur resonerar småföretag med hög tillväxt kring sin kapitalanskaffning? En fallstudie med fyra småföretag i Luleåregionen C-UPPSATS 2006:105 Hur resonerar småföretag med hög tillväxt kring sin kapitalanskaffning? En fallstudie med fyra småföretag i Luleåregionen Jeanette Andersson Johanna Groth Luleå tekniska universitet

Läs mer

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON Förord Denna rapport är en sammanfattning av den forskning om sambanden mellan kunskapsnätverk och dess betydelse för

Läs mer

uppföljning av vinn nu-företag

uppföljning av vinn nu-företag vinnova rapport vr 29:12 uppföljning av vinn nu-företag charlotte norrman & magnus klofsten linköpings universitet Titel: Uppföljning av VINN NU-företag Författare: Charlotte Norrman & Magnus Klofsten

Läs mer

MODEBRANSCHEN I SVERIGE STATISTIK & ANALYS. rapport 13:03

MODEBRANSCHEN I SVERIGE STATISTIK & ANALYS. rapport 13:03 MODEBRANSCHEN I SVERIGE STATISTIK & ANALYS rapport 13:03 MODEBRANSCHEN I SVERIGE: STATISTIK & ANALYS Rapport 13:03 Stockholm, januari 2013 Volante är ett kunskapsföretag som vill bidra till en klokare

Läs mer

Driftentreprenader på tapeten

Driftentreprenader på tapeten Examensarbete. C-uppsats inom Fastighetsvetenskap Institutionen för Urbana studier, Malmö högskola VT 2011 Driftentreprenader på tapeten En kartläggning av förekommande problem i upphandlingar Författare:

Läs mer

Räntebeläggning av periodiseringsfonder

Räntebeläggning av periodiseringsfonder Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats EKONOMIHÖGSKOLAN VID 10 poäng LUNDS UNIVERSITET Januari 2006 Räntebeläggning av periodiseringsfonder Handledare: Maria Gårdängen Göran Anderson Författare:

Läs mer

Bankfusioner en effektstudie av Handelsbankens och SEB:s förvärvsstrategi

Bankfusioner en effektstudie av Handelsbankens och SEB:s förvärvsstrategi Företagsekonomiska institutionen EKONOMIHÖGSKOLAN September, 2003 LUNDS UNIVERSITET Bankfusioner en effektstudie av Handelsbankens och SEB:s förvärvsstrategi Magisteruppsats: Strategic management Författare:

Läs mer

IT-företagen i Kista Verksamhet, nätverk, kompetens och platsens kvaliteter

IT-företagen i Kista Verksamhet, nätverk, kompetens och platsens kvaliteter TRITA-NA-D0402 CID-253 ISSN 1403-0721 Department of Numerical Analysis and Computer Science IT-företagen i Kista Verksamhet, nätverk, kompetens och platsens kvaliteter Åke Sandberg, Anne Lintala och Fredrik

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Kreditbedömning i fastighetsbranschen

Kreditbedömning i fastighetsbranschen Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete Nr? (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 28 Kreditbedömning i fastighetsbranschen fastighetsföretagsbedömning

Läs mer

Neutrala B2B e-handelssystem

Neutrala B2B e-handelssystem Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats EKONOMIHÖGSKOLAN VID April 2005 LUNDS UNIVERSITET Neutrala B2B e-handelssystem Handledare Ingmar Tufvesson Författare Christian Fricke Johan Svärd Förord

Läs mer

Cash Management. - en studie av netting som verktyg vid likviditetshantering. Pernilla Hansson

Cash Management. - en studie av netting som verktyg vid likviditetshantering. Pernilla Hansson Magisteruppsats Företagsekonomi, fristående kurs: 2002/07 Cash Management - en studie av netting som verktyg vid likviditetshantering Pernilla Hansson Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska

Läs mer

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen

Läs mer

Kompetensutveckling i mikroföretag

Kompetensutveckling i mikroföretag Kompetensutveckling i mikroföretag Företagsakademin2 2009-2011 Kompetensutvecklingsprojekt för personal i företag som har verksamhet i Stockholms län med upp till nio verksamma personer Följeforskning

Läs mer

Starta, leva, växa. Solo- och mikroföretag. i gles- och landsbygder. September 2007 Regeringsuppdrag

Starta, leva, växa. Solo- och mikroföretag. i gles- och landsbygder. September 2007 Regeringsuppdrag Starta, leva, växa Solo- och mikroföretag i gles- och landsbygder September 2007 Regeringsuppdrag Förord Glesbygdsverket fick i regleringsbrevet för år 2007 i uppdrag att kartlägga solo- och mikroföretagens

Läs mer

Hållbart arbete i informationssamhället

Hållbart arbete i informationssamhället Hållbart arbete i informationssamhället Slutrapport från projektet Call Center i utveckling långsiktigt hållbart arbete med kunder på distans Per Tengblad och Anders Wiberg, ATK Arbetstagarkonsult AB Louise

Läs mer

I hur stor utsträckning används ekonomisystem inom småföretag

I hur stor utsträckning används ekonomisystem inom småföretag Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagsekonomi Kandidatuppsats, 15hp Företagsekonomi Höstterminen 2012 I hur stor utsträckning används ekonomisystem inom småföretag En flerfallstudie

Läs mer

Vad gör vi? Chúng ta phải làm gì? What do we do? 我 々は 何 を 行 うのですか? Što nam je činiti? Mit tegyünk? 我 们 该 怎 么 办?

Vad gör vi? Chúng ta phải làm gì? What do we do? 我 々は 何 を 行 うのですか? Što nam je činiti? Mit tegyünk? 我 们 该 怎 么 办? Chúng ta phải làm gì? 我 々は 何 を 行 うのですか? What do we do? Vad gör vi? Što nam je činiti? Mit tegyünk? 我 们 该 怎 么 办? Att rekrytera personer med utländsk bakgrund: arbetsgivares behov, erfarenheter och synpunkter

Läs mer

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Upplaga: 500 ex,

Läs mer

Uppkomsten av strukturella förändringar vid implementering av e-handel - En analys av strukturförändringar inom SME

Uppkomsten av strukturella förändringar vid implementering av e-handel - En analys av strukturförändringar inom SME Uppkomsten av strukturella förändringar vid implementering av e-handel - En analys av strukturförändringar inom SME Structural changes arising from implementation of e-commerce -An analysis of structural

Läs mer