Ekonomi & strategiberedningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomi & strategiberedningen"

Transkript

1 Ekonomi & strategiberedningen Beredningen har en uppföljande roll och arbetar med de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna såsom utvecklingen av kommunkoncernens egna kapital och skuldsättning, investeringsnivåer samt säkring av pensionsåtagande. (Blocköverskridande stabilitet) Beredningen initierar och samordnar kommunfullmäktiges uppföljning och utvärdering av kommunstyrelsens ekonomiska förvaltning, pensioner samt utvärderar och följer kommunstyrelsen. De ansvarar även för bolags- och ägardirektiv. (Kontrollorgan riktat mot koncernen) Beredningen tar fram förutsättningarna för budgetåret över en treårsperiod tillsammans med styrkortet. Ekonomiberedningen ansvarar för att de politiska prioriteringarna i form av styrkort arbetas fram. Ekonomiberedningen samordnar styrkortsarbetet, vilket även omfattar kommunfullmäktiges övergripande styrkort. (Samverkan med övriga beredningar och kommunstyrelsen) Ekonomiberedningen följer budgetprocessen och utvärderar den kontinuerligt samt har en övergripande uppföljning och utvärdering av budgetprocessen. (Utvärdering & uppföljning kräver insyn) Ekonomiberedningen skall yttra sig över styrelsens förslag om skattesatsen. Beredningen skall också ansvara för beredning av fullmäktiges verksamhetsuppdrag och uppföljning av bokslut samt övergripande frågor som gäller kommunens personal. (Ansvarig för fullmäktiges beredning av verksamhetsuppdrag och övergripande frågor som gäller kommunens personal) Stöd till kommunstyrelsen oavsett majoritet ingen kontrollfunktion med piska! Kommunfullmäktiges beredning

2 Beredningen utarbetar förslag till övergripande och långsiktiga politiska mål och inriktningsdokument för verksamheterna. - Beredning har påverkansmöjlighet men ej beslutanderätt. - Beredningen lägger förslag till beslut till kommunfullmäktige. - Beredningen har ingen egen ekonomi utan tilldelad en budget för egen tid. - Beredningen har frihet att lägga upp arbetet. - Beredningsledaren kommer att fungera som processledare men arbetet sker i huvudsak i beredningen Mötesanteckningarna kommer att vara offentliga och läggas upp på kommunens hemsida efter att gruppen har fått chans att kommentera via mail och godkännande av beredningsledaren. Ekonomiberedningens uppgifter - enligt mötesanteckningar första mötet Utvärdera och följa kommunstyrelsen (OBS Revisionen roll) - Uppföljande roll - Långsiktiga ekonomiska förutsättningar som investeringar och pensioner - Föreslå skattesats - Bolags- och ägardirektiv (policyfrågor) - Utforma ett budgetunderlag - Makten över ekonomin - Övergripande ansvar för internkontrollen - Samordna styrkortsarbetet - Medarbetarperspektiv- övergripande Budgeten och styrkorten bör ha treårsperspektiv Ekonomiberedningen har en samordnande roll i att hålla ihop arbetet med styrkort. Olika beredningar kan få samma uppdrag och belysa olika frågor. Ekonomiska bedömningar och ställningstagande bör ske i dialog med ekonomiberedningen. Ekonomiberedningen utgör budgetberedning för kommunfullmäktige och budgetarbetet på våren d.v.s. ram och styrkort. Inläsningsmaterial Prognoser, tillbakablickar från ex skatteutskott, SCB, finansutskottet, Inkomstutveckling i samhället, Befolkningsprognos underlag, Investeringsbehov, Tidigare budgetprocesser Kunskap om kommunens ekonomi, Omvärldskunskap, Arbetsordning för kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges beredningar, Arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredningar, Delrapport 3, Budget och styrkortsprocess, Delrapport 4, Kommunens resultaträkning, Reglemente för kommunstyrelsen. Bok politikernas ekonomibok

3 Rambudget , ekonomiberedningens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställde rambudget för Kungälvs kommun med följande finansiella mål: Överskottet ska uppgå till minst 4 % av skatter och generella statsbidrag under treårsperioden Ekonomiberedningen föreslår en ändrad/höjd resultatnivå. Motiven är de stora utmaningar som presenterats ovan. Kungälvs kommun har idag en låg soliditet. Ytterligare skuldsättning är inte rimligt varför vi måste klara finansieringen av våra åtaganden i så stor utsträckning som möjligt med egna medel. Ett ytterligare motiv, dock av mindre betydelse, är att kommunstyrelsen i detta förslag avlyfts ansvaret för skatteintäkternas förändring. Detta betyder att kommunfullmäktige behöver ett budgeterat resultat som innehåller större marginal för osäkerhet i prognoser. Den påfrestning som pensionsutbetalningarna medför skall lindras genom finansiellt sparande. Soliditeten skall öka. Investeringarna skall begränsas till 110 Mkr per år, uppräknat med index. Ekonomiberedningen föreslår att en andel (10 Mkr) av investeringsramen avsätts för lönsamma energi- och miljöinvesteringar. Definitionen av lönsamhet är att investeringsutgiften genom driftkostnadssänkning ska vara intjänad inom tre år. Kalkylen är en enkel pay-offkalkyl som inte tar hänsyn till ränta utan enbart jämför summan av driftkostnadssänkning under tre år med investeringsutgiften. Efter dialog beslutar ekonomiberedningen att bjuda in kommunstyrelsens presidium till mötet den 7 oktober. Beredningen vill föra ett samtal utifrån kommunfullmäktiges beslut om rambudget med där fastställda finansiella mål mm. Sedan händer följande redan den 24 oktober KF fattar beslut 1. Efter dialog mellan styrelsens presidium och ekonomiberedningen, att resultatkravet för 2009 ändras till + 5 miljoner kronor. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i 2009 års detaljbudget avsätta 15 Mkr som reserv för den osäkerhet som råder och kommer att råda avseende skatteintäkterna. 3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att anpassa organisationen för att nå kommunfullmäktiges mål om ett överskott motsvarande 4 % av skatteintäkter och generella statsbidrag inom en treårsperiod. 4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att låna upp högst 257 Mkr under 2009, varav 52 Mkr avser omsättning av befintliga lån för Kungälv Energi AB. Upplåning ska göras i enlighet med vid varje tidpunkt gällande Finanspolicy, antagen av kommunfullmäktige.

4 Utdrag ur mötesanteckningar 7/ Dialog med kommunstyrelsens presidium Till dagens möte är Anders Holmensköld och Miguel Odhner inbjudna. Bakgrunden till inbjudan är dels att kommunfullmäktige gett uppdrag i samband med rambudgetbeslutet i maj 2008 och dels kommunens ekonomiska nuläge inför beslut om detaljbudget 2009: Ekonomiberedningen och kommunstyrelsen ska föra dialog kring en effektiv modell för ekonomistyrning gällande statsbidrag, skatteintäkter, överskottskrav i förhållande till ekonomisk verksamhetsplan 2009 års ekonomiska förutsättningar måste relateras till nuläget Ur dialogen Ekonomiberedningen har ingen önskan att styra över hur kommunstyrelsen utformar budgeten men oroar sig för hur man tänker lösa uppgiften Anders Holmensköld instämmer i att kommunfullmäktiges budgetbeslut är bra för ekonomin men påtalar att kommunens åtagande har fler dimensioner. Ekonomiberedningens förslag till resultatmål har två delar, dels 2% för osäkerhet i intäktsberäkningen dels 2% för att möta pensionspåfrestningarna framöver. Slutsatser Kommunstyrelsen ser i dag ingen möjlighet att nå fullmäktiges budgeterade resultat Kommunens stora kostnader vill majoriteten begränsa enligt följande o År 2009 skall antalet anställda minska med 100. o Lokalkostnaderna skall vara oförändrade eller lägre. o Kostnaden för köpta tjänster skall begränsas. Åren närmast därefter är det nödvändigt med årliga överskott i såväl budget som bokslut o Marginal som tål skatteförändringar under året o Marginal för att motverka ryckighet i besluten Möjlighet Medvetandegöra fler (alla)! Styra efter en långtidsplan (5 år) Utmaning till KS: Vilken är er ekonomiska vision? Under våren i EB Vägen till ett bättre ekonomiskt resultat Underlag kommunikation konsekvenser Styrkedjan och de ekonomiska spelreglerna Bjuda in KS presidium mera ofta? Var framgår det att ekonomiberedningen gått med på 5 miljoner i överskott och att vi skall överlämna ansvaret vad avser reserver för ändringar i skatteunderlaget till KS? Hur gick detta till?, skall det få gå till på detta sätt och vad gör vi åt saken?

5 Förslag 1. Ekonomi & Strategiberedningen föreslår fullmäktige att besluta och fastställa ett överskottsmål för 2009 om 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Överskottsmålet 2009 är avsett som kommunfullmäktiges reserv för den osäkerhet som råder vad avser 2009 års skatteintäkter. Detta beslut ersätter punkt nummer 1 och 2 i det beslut som fullmäktige fattade den 24 oktober, KF 285/ Ekonomi & Strategiberedningen föreslår fullmäktige att besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att anpassa kostnaderna inom förvaltningsorganisationen så att ett överskott motsvarande 4 % av skatteintäkter och generella statsbidrag är rimligt att nå inom en fyraårsperiod. Detta beslut ersätter punkt nummer 3 i det beslut som fullmäktige fattade den 24 oktober 2008, KF 285/2008

6 Tema Fastighetsstrategi (Utdrag ut mötesanteckningar 12 februari 2008) Kommunens långsiktiga behov av lokaler Äga eller hyra? Inhyrningar av paviljonger Förvalta i egen eller extern regi? Kommunens lokalkostnader uppgår till över 200 Mkr. Ekonomiberedningen konstaterar att behov finns av en fastighetsstrategi samt policy och spelregler för dessa frågor. Utgångspunkt skall vara att lösa de interna kundernas behov med hänsyn tagen till kommunens ekonomiska situation och vilja att växa. Fastighetsperspektiv Hur ska fastighetsbeståndet se ut? Principiellt ställningstagande till att äga och att hyra Hur ska verksamheten i grova drag organiseras för att möta behoven av lokalförsörjning? Incitament till hushållning Finansiellt perspektiv Kommunen har idag låg soliditet och stor pensionsskuld Behovet av äldreomsorgen fortsätter växa Vi vill växa! Investeringsperspektiv Ramtänkande Uppföljning Styrning Långsiktighet över mandatperioder Hålla ihop arbetsprocesser Ekonomiberedningens uppdrag Utforma en strategi för kommunens långsiktiga ägande av fastigheter och ta fram riktlinjer och principer för förvaltningen av fastigheter. Uppdrag Lennart får i uppdrag att lista kommunens fastighetsinnehav i grupper för att underlätta en strukturerad handlingsplan för långsiktig förvaltning/ägande. Ekonomiberedningen önskar information om hur andra kommuner arbetar med sina lokaler. Åke åtar sig att prata med Partille (Pär Linder) för utbyte av erfarenheter. Lennart och Magnus återkommer med förslag till principer, standardisering mm Lars o Marianne redovisar kommunens finansiella möjligheter/begränsningar När kan detta vara klart för beslut i kommunfullmäktige?

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168)

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Årsbudget 2006 Verksamhetsplan 2007-2008 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Från stora varvskranen till norra vattentornet En siluett från hamnen med ett ståtligt fartyg intill stora varvskranen,

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2001 Sex år i sammandrag 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Sammanställd redovisning - Koncernen Resultat före skatt 12 63 1 201 146 56 54 Soliditet, % (Exkl. pensionsskuld före

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Sidan 3 av 270 Ärende 1 Sidan 4 av 270 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 270 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer