Rapport från kreditmarknaden. 24 maj 2012 Linus Ericsson, VD AGL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från kreditmarknaden. 24 maj 2012 Linus Ericsson, VD AGL"

Transkript

1 Rapport från kreditmarknaden 24 maj 2012 Linus Ericsson, VD AGL

2 Aktuell kreditsituationen i Sverige Svenska banker är i ett internationellt perspektiv både lönsamma och välkapitaliserade Bankerna genomgår stora förändringar och är osäkra påslutlig utformning av de regelverk de styrs av och effekter av implementeringen Bankerna behöver öka sin kapitaltäckning vilket lett till att några av bankerna har uttalade ambitioner att minska balansomslutningen Huvuddelen av de utländska banker som före finanskrisen var aktiva i Sverige har dragit sig tillbaka Slutsats: Vi har idag en situation där det är svårt att finansiera fastigheter. Stora börsbolag m fl riktigt starka och för bankerna intressanta kunder prioriteras och får i princip alltid lån, dock med rejält höjda marginaler 2

3 Vad säger bankerna Bank A: Vi är överviktade på fastigheter Bank B: Vi tror på 5 år innan banksystemet är i normalläge Bank D: Vi servar tillsvidare enbart befintliga kunder Bank G: Helst inga nya kunder och inga nya affärer Bank C: Vi höjer marginalen för att kompensera höga lånekostnader Bank F: Möjligen nya affärer om det finns en stark ägare bakom Bank H: Vi ska minska den totala utlåningen 3

4 Är det dyrt att finansiera fastigheter i dag? Lånekostnaden har gått ner 1,8 procentenhet men helt nya förutsättningar Total lånemarginal mot statsräntan har stigit från 1,2 procent till 3,0 procent Ränta vid lång kapitalbindning Stob 5Y Bankmarginal Swap 5Y Kundmarginal 4

5 Vad har hänt Riskaversion Riskaversion, ansträngd upplåning och kapitaltäckning och vissa fall statliga stöd gör att banker fokuserar på hemmamarknader och kärnkunder Regelverksförändringar Främst Basel III men även en mängd andra nya regelverk såsom Sarbane Oxley Act, IFRS, regler för derivat etc: Bankerna behöver stärka kapitalbasen, dvs ackumulera vinster, ta in kapital eller minska utlåningen (ökad kapitaltäckning) Bankerna behöver bygga upp likviditetsreserver vilket medför kostnader (LCR) Bankerna behöver öka andelen lång upplåning (NSFR) Osäkerhet fram till att alla regelverk är beslutade och implementerade leder till passivitet 5

6 Basel III i korthet Regel Kapitalbas-Ökade krav påkvaliteten i kapitalbasen, dvs relationen primärkapital och sekundärkapital Lång upplåning-nya krav påatt långfristig ska överstiga långfristig utlåning (NSFR) Likviditetsreserver Nya krav påatt banker ska hålla likviditetsreserver motsvarande 30 dagars utbetalningar Nya buffertar införande av kontracyklisk buffert, konserveringsbuffert och tillägg för systemkritiska banker Soliditetskrav Nytt krav påatt bankernas soliditet ska uppgå till minimum 3 procent Status Beslut CRD IV (Förordning) Beslut senare Beslut CRD IV (Förordning) Riskdagsbeslut 2012 Beslut senare 6

7 Hur införs bankregleringen Baselkommittén tar fram standard för riktlinjer och rekommendationer som blir normgivande för tillsynsmyndigheter och lagstiftning (december 2010) EU beslutar om förordningar som blir direkt gällande i medlemsländerna (kapitaltäckning och likviditetsreserver) EU beslutar om direktivsom blir vägledande för lagstiftningen i respektive land (CRD IV) Sveriges Riksdag beslutar om Svenska lagar baserade direktiven 7

8 Förklaring av nya riskmått Likviditetstäckningskvot (Liquidity Coverage Ratio, LCR) Sverige 2013 Tillräcklig buffert av likvida tillgångar för att kunna möta avsevärda finansieringssvårigheter under 30 dagar LCR 100 procent Stabil nettofinansieringskvot (Net Stable Funding Ratio, NSFR) Sverige 2015 Balans i löptidsstruktur genom finansiering med stabil och långfristig finansiering Tillgänglig stabil finansiering eget kapital och stabil finansieringskälla > 1 år Behov av stabil finansiering varje tillgång ges en likviditetsriskvikt Tillgänglig stabil finansiering / behov av stabil finansiering 1 Leverage ratio Primärkapital/total utlåning (inklusive samtliga åtaganden) Leverage ration > 3 procent 8

9 Den nya bankregleringen Sveriges och Storbritannien vill att Basel II ska utgöra minimikrav och avser att införa reglerna tidigare och med större buffert för systemkritiska banker. Motivet är att bankerna är relativt sett stora jämfört med BNP Buffert systemkritiska banker 3-5 % Kontracyklisk buffert 0 2,5 % Konserveringsbuffert 2,5 % Kärn-och primärkapital - 8 % av riskviktade tillgångar 8 % 10,5 13,0 % 13,5 16,0 % ,0 % Gällande regler Basel II, 2019 Sverige 2013 Sverige

10 Var står de svenska bankerna Svenska banker är välkapitaliserade jämfört med flertalet i Europa (källa Riksbanken) Totalt sett måste Europeiska banker få ihop 200 miljarder euro i nytt kapital för att leva upp till de nya Basel III-reglerna enligt Boston Consulting Group 10

11 Hur har bankernas upplåningskostnader utvecklats Y 3Y 5Y maj-12 nov-11 maj-11 nov-10 maj-10 nov-09 maj-09 nov-08 maj-08 nov-07 maj-07 nov-06 maj-06 11

12 Vad kostar ökade kapitaltäckningskrav Kapitalkrav 8,0% 15,0% Riskvikt 30,0% 30,0% Avkastningskrav 15,0% 15,0% Kostnad eget kapital 0,36% 0,68% Upplåningsmarginal 0,00% 0,80% Kostnad för risk 0,25% 0,25% Kostnad likviditetsreserv (1) 0,00% 0,10% Administration 0,25% 0,25% Total marginal 0,86% 2,08% (1) Källa Riksbanken 12

13 Kostnad Basel III (ur ett samhälls- och låntagarperspektiv) Lång sikt: Utgångspunkten från statligt håll är att man vill minska risken för bankkriser och flytta kostnaden från staten (medborgarna) till bankerna (aktieägarna) Basel III innebär högre kostnad att förmedla kapital via bankerna. Allt annat lika bör den ökade räntemarginalen motsvaras av motsvarande lägre styrränta från Riksbanken Kort sikt: Högre marginaler medför betydande ansträngningar för låntagare Högre marginaler har inte kompenserats genom lägre styrränta (min uppfattning) Minskad utlåning minskar investeringar och skapar refinansieringsproblem Slutsatsen är att det långsiktigt ska innebära samhällsekonomiska vinster Slutsatsen är de finns kortsiktigt samhällsekonomiska kostnader 13

14 Vilka affärer vill bankerna göra Fokus påkärnkunder Gärna stora bolag med starka ägare (helst förmögna privatpersoner) Helst inte fonder Möjligen institutionella fonder Helst inte mellanstora låntagare Helst fastigheter på likvida marknader gärna Stockholm CBD Restriktiva med derivatlinor 14

15 Vad har hänt med avtalsvillkoren? Marginalerna upp Fortsatt relativt hög belåning Tuffare covenanter (ICR och LTV) Allt oftare moderbolagsborgen Ofta generell pant Market MAC - rätt att ändra marginal vid ökad fundingkostnad Tydligare löptid, ej tillsvidareavtal 15

16 Vilka problem ser vi Fastigheter finansierade av banker som idag inte är aktiva i Svenska marknaden eller fastigheter som är högt belånade är svåra att refinansiera Finansieringar där låneavtalen är uppsagda (förfall eller covenantbrott) löper ofta med mycket höga marginaler vilket omöjliggör amorteringar och underhåll av fastigheterna Svårt att finansiera hyresgästanpassningar ökar vakanserna för redan problemtyngda fastighetsägare Fastighetstransaktioner görs fortfarande med såsnabba tidplaner att endast köpare med ordnad finansiering kan vara med Skevheten mellan utbud och efterfrågan påfastighetskrediter driver upp prisbilden och gör alternativa finansieringsformer nödvändiga 16

17 Hur har marginalerna utvecklats Diagrammet är baserat bankofferter varje månad för fastighetsfinansieringar mot pantbrev med låg belåning (dvs låg risk) 1.60% 1.40% 3 mån 1 år 3 år 5 år 1.20% 1.00% 0.80% 0.60% 0.40% 0.20% 0.00% apr-12 mar-12 feb-12 jan-12 dec-11 nov-11 okt-11 sep-11 aug-11 jul-11 jun-11 maj-11 apr-11 mar-11 feb-11 jan-11 dec-10 nov-10 okt-10 sep-10 17

18 Skillnader mellan olika kreditgivare Stora variationer i de olika bankernas syn påverkligheten ger skillnader i prissättningen Skillnaderna förklaras av fundingkostnader, tillämpning av Basel III, konkurrenssituation etc. 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% 3 M 1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 Y 7 Y 10 Y 18

19 Hur kommer marginalerna att utvecklas Högre: Sämre kreditvärdighet hos bankerna Större problem hos europeiska banker Fortsatt osäkerhet om regelverk Fortsatt strävan att minska utlåningen till fastighetsbolag Relativt sett lägre swapränta Lägre: Klarhet vad gäller regelverk Lägre kapitalkrav (inklusive buffertar) än väntat Lägre fundingkostnader Högre swapränta Ökad konkurrens Relativt sett högre swapränta 19

20 Tre kurvor som avgör 1.Statskurvan nedtryckt p g a stor efterfrågan 2.Bostadskurvan upptryckt p g a stort utbud 3. Swapkurvan beror på förväntad Stibor och utbud och efterfrågan på swappar Govt Swap Caisse 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y 20

21 Derivat ett nytt problemområde Högre krav på kapitaltäckning för derivat i bankerna Regler om clearing av derivat ger dyrare hantering Vissa kreditgivare erbjuder inte derivat Vissa banker erbjuder endast derivat kopplade till befintliga lån och begränsade till lånens löptid 21

22 Marknadsupplåning Kategori Emittent, löptid och marginal 1. Certifikatprogram Castellum Fabege Balder Wallenstam Stibor 3 m + 35 bp Stibor 3 m + 35 bp Stibor 3 m + 40 bp Stibor 3 m + 40 bp 2. Säkerställda obligationer SFF AB 4 år 1,65 % 3. Icke säkerställda obligationer Vasakronan 3 år 1,16 % Vasakronan 5 år 1,60 % Klövern 3 år 4,00 % Sagax 5 år 4,20 % Kungsleden 3 år 2,75 % Hemsö 3 år 2,25 % 22

23 Varför går utvecklingen med marknadsupplåning så långsamt? Försäkringsbolagen lyder under nya regelverk (Solvency II) och behöver likvida marknadsnoterade tillgångar Institutioner som förvaltar stora placeringsportföljer har inte egna resurser för analys och administration av denna typ av instrument Företagsobligationer utan rating passar inte in i deras placeringsreglementen 23

24 Möjligheter i nuvarande marknad Fastighetsbolag med goda bankrelationer och/eller ordnad finansiering kan köpa när andra faller bort Fastighetsbolag med tillgång till kapital från kapitalmarknaden har stabilare finansiering Arbeta strategiskt med finansieringen och avtalsvillkor Förbered er för en period där krediter är en bristvara 24

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Maj 2012 (kv 1, 2012) 24 maj 2012 Dnr 12-5725 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till företag och hushåll 6 Inlåning från hushåll 7 Marknads- och utlåningsräntor

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning NOVEMBER 212 (KV 3, 212) November 212 Dnr 12-5725 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 UTLÅNING, INLÅNING OCH RÄNTOR 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Företagens övriga

Läs mer

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Gudrun Gunnarsdottir och Sofia Lindh 1 Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet. Syftet med denna undersökning

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning 17 september 213 (kv2, 213) 17 sept 213 Dnr 13-5747 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Inlåning från

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2013

Risker i det finansiella systemet 2013 Risker i det finansiella systemet 213 14 november 213 14 november 213 Dnr 13-185 innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Risker för den finansiella stabiliteten 4 Risker för konsumenter 5 Utvecklingen under

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer Orosmolnen hopar sig

Danske Bank Kreditbarometer Orosmolnen hopar sig DANSKE BANK KREDITBAROMETER, 13 APRIL 12 Danske Bank Kreditbarometer Orosmolnen hopar sig Sedan förra mättillfället oktober har det övergripande indexmåttet för riket sjunkit tydligt från till 7. Danske

Läs mer

Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen

Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 27 Dnr 28 /29 Innehåll 1. Mål för statsskuldsförvaltningen 1 2. Statsskuldens kostnader 2 Genomsnittliga emissionsräntor för våra viktigaste

Läs mer

Bankföreningens policy om NSFR, Net Stable Funding Ratio

Bankföreningens policy om NSFR, Net Stable Funding Ratio Bankföreningens policy om NSFR, Net Stable Funding Ratio Bakgrund Efter Lehman-kraschen 2008 blev det uppenbart att många stora systemviktiga banker hade tagit på sig omfattande likviditetsrisker. De hade

Läs mer

Finanskrisens och de internationella ramverkens påverkan på bolåneräntor

Finanskrisens och de internationella ramverkens påverkan på bolåneräntor f Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och företagande Magisteruppsats 30 hp Internationellt företagande VT 2012 Finanskrisens och de internationella ramverkens påverkan på bolåneräntor - En studie

Läs mer

kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning

kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning Innehåll Ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening:»samarbete med starkt medlemsstöd» 1 Ordförande i Kommuninvest i Sverige AB:»Stabilitet och riskkontroll

Läs mer

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Riksbanksstudier, februari 2015 s v e r i g e s r i k s b a n k Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Produktion: Sveriges riksbank

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Storbankernas kortfristiga upplåning i utländsk valuta och deras användning av den kortfristiga valutaswapmarknaden

Storbankernas kortfristiga upplåning i utländsk valuta och deras användning av den kortfristiga valutaswapmarknaden Storbankernas kortfristiga upplåning i utländsk valuta och deras användning av den kortfristiga valutaswapmarknaden Ida Hilander* Författaren är verksam vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet.

Läs mer

Finansiell stabilitet 2014:1

Finansiell stabilitet 2014:1 Finansiell stabilitet 214:1 S V E R I G E S R I K S B A N K Uppdaterad 214-6-4, 15:45 Sidan 21, första stycket: 5,7 ska vara 5,9 14 2 ska vara 15 5 21 8 ska vara 21 9 Riksbankens rapport Finansiell stabilitet

Läs mer

dialog Ny upphandlingsmodell för kapitalförvaltningstjänster Samtal med Mattias Olsson, finanschef på Landstinget i Jönköpings län.

dialog Ny upphandlingsmodell för kapitalförvaltningstjänster Samtal med Mattias Olsson, finanschef på Landstinget i Jönköpings län. dialog En tidning från Kommuninvest Nr 4 2010 www.kommuninvest.se Mattias Olsson, finanschef Jönköpings läns landsting Ny upphandlingsmodell för kapitalförvaltningstjänster Samtal med Mattias Olsson, finanschef

Läs mer

Risker i det finansiella systemet

Risker i det finansiella systemet Risker i det finansiella systemet november 29 1 november 29 innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Finansinspektionens expertpanel 7 Det makroekonomiska läget 11 Banker och värdepappersbolag 17 Försäkringsbolag

Läs mer

Första kvartalet 2014. Första kvartalet 2014. Jämfört med fjärde kvartalet 2013

Första kvartalet 2014. Första kvartalet 2014. Jämfört med fjärde kvartalet 2013 Första kvartalet 2014 Jämfört med fjärde kvartalet 2013 Kvartalets resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 3 980 mkr (3 660) Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före utspädning uppgick

Läs mer

MAJ 2013. driva bank i en utmanande tid. FOTO: Håkan Flank. svenskar får betala Transaktionsskatt Betalinfrastrukturen moderniseras

MAJ 2013. driva bank i en utmanande tid. FOTO: Håkan Flank. svenskar får betala Transaktionsskatt Betalinfrastrukturen moderniseras MAJ 2013 2 driva bank i en utmanande tid FOTO: Håkan Flank svenskar får betala Transaktionsskatt Betalinfrastrukturen moderniseras 2 Bankföreningens nyhetsbrev Nr 2 maj 2013 VD har ordet Idén om en skatt

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2012

Risker i det finansiella systemet 2012 Risker i det finansiella systemet 212 8 NOVEMBER 212 8 november 212 Dnr 12-122 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Risker för den finansiella stabiliteten 5 Risker för konsumenterna 5 FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta Apex 5 Begränsat erbjudande* Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta ARRANGÖR PRODUKTKONSTRUKTÖR TECKNAS TILL LÖPTID

Läs mer

Nya konsumtkreditlagen är här - skarp kritik mot Konsumentverkets allmänna råd

Nya konsumtkreditlagen är här - skarp kritik mot Konsumentverkets allmänna råd december 2010 6 Nya konsumtkreditlagen är här - skarp kritik mot Konsumentverkets allmänna råd Färdigt Basel III-paket Förslag till leasingredovisning sågas E-faktura ska höja EU:s tillväxt 2 Bankföreningens

Läs mer

Finanskris och svenska banker

Finanskris och svenska banker Industrial and Financial Management Termin VT2010 Finanskris och svenska banker En analys av s och s finansiella situation Magisteruppsats Mahboubeh Esmaili 810921 Handledare: Ted Lindblom Sammanfattning

Läs mer

Amortera mer. Men sen då?

Amortera mer. Men sen då? MARS 2014 1 Amortera mer. Men sen då? Strukturella problem löser vi inte på egen hand. Swedbanks vd Michael Wolf vill se en bred uppslutning kring bostadsmarknadens fortsatta utveckling och finansiering.

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer Marknaden för obligationer som skapats genom värdepapperisering har sedan finanskrisen varit begränsad. Därför har det under det senaste året tagits ett flertal initiativ i Europa

Läs mer

Företagarnas finansieringsrapport 2015

Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 Mars 2015 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Företagarna föreslår:... 4 Bakgrund - svårare att få finansiering...

Läs mer

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 2/2008. Finansiell stabilitet 2008:2 2008-11-26

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 2/2008. Finansiell stabilitet 2008:2 2008-11-26 SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING 1 Finansiell stabilitet 28:2 28-11-26 2 Innehåll SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FÖRORD 5 3 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV FINANSIELL STABILITET 7 FINANSIELLA MARKNADER

Läs mer

Den kanske mest intressanta delen är rödmärkt på sidan 2.

Den kanske mest intressanta delen är rödmärkt på sidan 2. Den kanske mest intressanta delen är rödmärkt på sidan 2. ANFÖRANDE DATUM: 2009-11-19 TALARE: Riksbankschef Stefan Ingves PLATS: Bankföreningen, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Stabiliteten i det finansiella systemet

Stabiliteten i det finansiella systemet Stabiliteten i det finansiella systemet 12 JUNI 214 12 juni 214 Dnr 14-999 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Ett stort och sammanlänkat system 5 Buffertar skapas i banksystemet 5 Skuldsättning och realekonomin

Läs mer

Vart tar dina pengar vägen?

Vart tar dina pengar vägen? Företagsekonomiska Institutionen Vart tar dina pengar vägen? En studie av hur den aktuella ekonomiska situationen är för de fyra största svenska bankerna idag. Kandidat- Magisteruppsats i Företagsekonomi

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer