E 2016E 2017E E 2016E 2017E

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E"

Transkript

1 E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 maj 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Ett effektivare Avega motiverar en uppvärdering Avega rapporterade ett resultat och försäljning under det första kvartalet som översteg våra estimat. Framförallt var EBITmarginalen bättre än förväntat och landade på 9,5 procent mot våra estimat om 7,3 procent. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small cap 247 MSEK Information Technology Jonas Bergh Anna Söderblom OMXS 30 Avega Group Den största anledningen till det goda resultatet var en stark marknad samt att förändringarna i organisationsstrukturen nu börjar ge resultat. Vi höjer våra marginalantaganden då vi ser en högre uthållig EBIT-marginal givet den nya strukturen i bolaget. Vårt motiverade värde i ett Base-case höjs till 27 (26) SEK per aktie som en följd av en högre antagen uthållig EBIT-marginal. Vårt motiverade värde är korrigerat för utdelning på 1,1 SEK per aktie som avskiljdes I vårt Bear-case där vi förutsätter en snabb konjunkturnedgång och låga marginaler ser vi ett motiverat värde på 15 SEK per aktie, vilket indikerar en begränsad nedsida i aktien från dagens nivåer. Vi räknar med en utdelning under 2015 på 1,55 SEK per aktie vilket motsvarar en direktavkastning på attraktiva 7 procent maj 06-aug 04-nov 02-feb 03-maj Redeye Rating (0 10 poäng) Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 9,0 poäng 10,0 poäng 5,0 poäng 7,0 poäng 7,0 poäng Nyckeltal E 2016E 2017E Omsättning, MSEK Tillväxt 0% 2% 9% 7% 7% EBITDA EBITDA-marginal 6% 7% 9% 9% 9% EBIT EBIT-marginal 6% 7% 9% 8% 8% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 4% 4% 6% 7% 7% Utdelning/Aktie 1,50 1,10 1,50 1,50 1,50 VPA 1,35 1,48 2,48 2,79 3,00 P/E 19,1 12,7 8,8 7,8 7,3 EV/S 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 EV/EBITDA 12,4 10,2 6,7 5,8 4,9 Fakta Aktiekurs (SEK) 21,8 Antal aktier (milj) 11,3 Börsvärde (MSEK) 247 Netto kassa (MSEK) 19 Free float (%) 60 % Dagl oms. ( 000) 0,65 Analytiker: Kristoffer Lindström Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv värdering. Company Qualities Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller verksamhetsrisk) dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 Ledning (Management), 2 Ägarskap (Ownership), 3 Tillväxtutsikter (Growth Outlook), 4 Lönsamhet (Profitability) och 5 Finansiell styrka (Financial Strength). Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng. Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. Ledning Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 Exekvering, 2 Kapitalallokering, 3 Kommunikation, 4 Erfarenhet, 5 Ledarskap, och 6 Integritet. Ägarskap Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 Ägarstruktur, 2 Ägarengagemang, 3 Institutionellt ägande, 4 Maktmissbruk, 5 Renommé, och 6 Finansiell uthållighet. Tillväxtutsikter Vår rating av Tillväxtutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Tillväxtutsikter är; 1 Strategier och affärsmodell, 2 Försäljningspotential, 3 Marknadstillväxt, 4 Marknadsposition, och 5 Konkurrenskraft. Lönsamhet Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 Avkastning på totalt kapital (Return on total assets; ROA), 2 Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 Nettomarginal (Net profit margin), 4 Fritt kassaflöde, och 5 Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). Finansiell styrka Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 Kassalikviditet (Quick ratio), 4 Balanslikviditet (Current ratio), 5 Omsättningsstorlek, 6 Kapitalbehov, 7 Konjunkturkänslighet, och 8 Kommande binära händelser. 2

3 Ett effektivare Avega Vi ser en högre uthållig lönsamhet framöver Avega Group presenterade en stark rapport för det första kvartalet som överträffade våra förväntningar både vad det gällde försäljningstillväxten och lönsamhetsnivån. Den största anledningen till det goda resultatet var en stark marknad och vår bedömning att bolaget har anställt fler konsulter och samtidigt minskat personal inom overhead, vilket skapar en effektivare organisation. Vi har reviderat upp våra marginalantaganden till följd av den nya organisationsstrukturen, vilket leder till ett höjt motiverat värde på 27 (26) SEK per aktie i ett Base-case. Vårt motiverade värde är justerat för 2014 utdelning på 1,1 SEK per aktie som avskiljdes Ett starkt kvartal Den rapporterade försäljning under kvartalet överträffade våra förväntningar med närmare 9 procent och landade på 117,3 MSEK. Bolaget rapporterade en EBIT-marginal som översteg vår prognos. Marginalen under kvartalet uppgick till 9,5 procent mot vår förväntning om 7,6 procent. Framförallt berodde avvikelsen på en starkare marginal i Stockholm, där EBIT-marginalen under kvartalet uppgick till 10,5 procent. Både resultatoch försäljningsförbättring inom Väst överraskade också positivt. Avega - Utfall vs. Förväntat Q Utfall Redeye % diff Försäljning 117,3 107,8 8,9% Tvxt % 12,2% 3,1% EBITDA 11,3 8,4 34,0% EBIT 11,1 8,2 34,8% Marginal % 9,5% 7,6% Minskad overhead leder till bättre lönsamhet EBITDA just. 11,3 8,4 34,0% EBIT just. 11,1 8,2 34,8% Marginal % 9,5% 7,6% Resultat före skatt 11,0 8,1 35,3% Vinst per aktie 0,6 0,4 41,2% Affärsområden Utfall Redeye % diff Försäljning Stockholm 101,2 95,9 5,5% Öresund 7,1 8,7-18,1% Väst 7,1 3,2 122,6% EBIT Stockholm 10,6 7,7 38,2% EBIT-margin 10,5% 8,00% Öresund 0,7 0,5 34,6% EBIT-margin 9,9% 6,00% Väst 0,9 0,0 2143% EBIT-margin 12,7% 1,26% Källa: Avega, Redeye Research Anledningen till resultatförbättringen är en bättre beläggning av bolagets konsulter genom en stark marknad samt att antalet konsulter i förhållande till overhead personal har ökat. Avega har under kvartalet ökat sin effektivitet och det är det som syns i resultatet. 3

4 Vi ser en sannolik resultatförbättring under jämfört med de senaste årens resultat. Bolaget har trots den goda försäljningstillväxten inte nämnvärt ökat sin personalstyrka. Medelantalet anställda under kvartalet uppgick till 366 personer, vilket motsvarar en uppgång med 2 procent jämfört med Q Vi tolkar siffrorna som att bolaget har nettorekryterat ungefär lika många konsulter som overhead delen har minskats med. Sett till den goda försäljningstillväxten borde antalet konsulter ökat med omkring 8-10 procent. Vi finner det sannolikt att en stor del av dessa nya konsulter kommer från Connecta, som en följd av personalomställningar inom Acando efter förvärvet. I övrigt indikerar Avega att de ser en ökad efterfrågan framförallt inom bank/finans samt tillverkningsindustri och en något dämpad efterfrågan inom telekom och energi. Bolaget betalade även av sitt utestående banklån om 18 MSEK under kvartalet, vilket gör att Avega är skuldfritt. Vi tolkar rapporten som en bekräftelse att Avega är på rätt väg och vi ser en sannolik resultatförbättring under jämfört med de senaste årens resultat. Ett effektivare bolag ger resultat Under ledning av Avegas relativt nya VD Jonas Bergh påbörjades i augusti 2014 ett arbeta för att effektivisera Avega. Ledningen påbörjade en handlingsplan som mynnade ut i att personal kopplat till koncerngemensamma roller har minskats. Utöver att anpassa kostnadskostymen har ledningen infört ett nytt och tydligare säljfokus för ledare i Avega koncernen. Försäljning och kostnader per anställd och timme, SEK % Utöver att anpassa kostnadskostymen har ledningen infört en nytt och tydligare säljfokus för ledare i Avega koncernen % 15% 10% 5% 0 Q Q Q Q Q Försäljning Personalkostnad Operativ kostnad Avskrivningar Bruttomarginal EBIT-marginal 0% Källa: Avega Group, Redeye Research I diagrammet ovan illustreras Avegas kostnadsstruktur per anställd och timme under de två senaste åren. Under det senaste året har bolaget lyckats att öka intäkterna per anställd och timme samt under de senaste kvartalen minskat personalkostnaderna per anställd och timme. Vi tolkar detta som att Avegas effektiviseringsprogram får genomslag, vilket även kan ses på de kraftigt ökade marginalerna under de tre senaste kvartalen. Dagens högre 4

5 marginaler, jämfört med ett år sedan är alltså en följd av en bättre organisationsstruktur i Avega, vilket gör att vi anser marginalnivåer runt 8,5 9,5 procent som uthålliga givet god beläggning. Källan till försäljningstillväxten I ett konsultbolag kommer tillväxten i försäljningen genom att bolaget anställer fler konsulter, och belägger dessa, eller att priserna höjs. Avega rapporterar ingen exakt siffra på antalet konsulter men vi vet antalet anställda. De anställda i Avega är framförallt overhead personal eller konsulter i tjänst. Att studera tillväxt i form av ökning av antalet anställda samt tillväxt i intäkt per anställd är ett bra sätt för att förstå vad som driver försäljningstillväxten i bolaget. Tillväxt av försäljning, antällda och intäkt per anställd 15% 10% Bolaget har underkvartalet nettorekryterat konsulter och samtidigt minskat antalet administrativ personal 5% 0% -5% Q Q Q Q Q % -15% Tillväxt antal anställda % Tillväxt intäkt per anställd % Övriga effekter Försäljningstillväxt % Källa: Avega Group, Redeye Research Den goda försäljningstillväxten under de senaste kvartalen är framförallt drivet av en ökad intäkt per anställd och inte genom en ökning av antalet anställda. Under årets första kvartal hade Avega en försäljningstillväxt på ungefär 12 procent. Samtidigt ökade det genomsnittsliga antalet anställda med ungefär 2 procent och intäkten per anställd med 11 procent. Vi finner det osannolikt att priserna har ökat med över 10 procent utan vi ser denna ökning som en effekt av att bolaget har nettorekryterat konsulter och samtidigt minskat antalet overhead personal. Detta ser vi som ett kvalitetstecken som visar att Avegas nya kostnadsstruktur börjar ta form. Sannolikt har bolaget nu genomfört de möjliga neddragningarna inom overhead och framtida försäljningstillväxt kommer drivas av en ökad mängd anställda, vilket medför att vi ser en något lägre tillväxt under de kommande kvartalen jämfört med Q1. 5

6 En ljusning i konfidensindikatorn Konfidensindikator Konsulttjänster 120,00 110,00 100,00 Många konsultbolag ser en förbättring under de senaste 9 månaderna 90,00 80,00 70,00 60,00 Konsulttjänster konfidensindikator Källa: Konjunkturinstitutet Efter en genomgång av ett flertal rapporter från konsultbolagen får vi känslan att investeringstakten i IT inom Sverige har ökat något den senaste tiden och att vi sannolikt såg en botten för omkring 8-10 månader sedan. Liknande indikationer går att se i konjunkturinstitutets konfidensindikator över konsulttjänster som har varit stigande de senaste 9 månaderna. En ökande konfidensindikator betyder att IT-konsulterna känner av en förbättrad marknad och är allt mer positiva till framtiden. En högre investeringstakt i IT-tjänster leder i regel till bättre debiteringsgrader hos IT-konsulterna, vilket resulterar i bättre marginaler och starkare kassaflöden. Detta är en av anledningarna till att vi är något optimistiskt över marknadsutvecklingen framöver för Avega. Estimat för helår Stockholmsregionen stod för 86 procent av intäkterna och 95 procent av EBIT-bidraget under kvartalet Avega Group - Detaljerade estimat 2015 SEKm Q1 Q2E Q3E 4Q4E 2015E 2016E 2017E Försäljning 117,3 112,0 89,4 126,7 445,4 478,0 512,8 EBITDA 11,3 10,0 7,4 11,5 40,2 40,8 44,0 EBIT 11,1 9,8 7,2 11,3 39,4 40,0 43,2 Vinst före skatt 6,8 8,6 4,2 7,6 27,3 26,1 28,5 VPA, SEK 0,60 0,76 0,37 0,67 2,41 2,31 2,52 Försäljningstillväxt 11,9% 6,8% 6,4% 8,2% 8,5% 7,3% 7,3% EBIT marginal 9,5% 8,8% 8,0% 8,9% 8,8% 8,4% 8,4% VPA tillväxt (y/y) 94,3% 146,3% 41,4% 162% 86,7% -4,2% 9,3% Källa: Redeye Research, Avega Group Avega är primärt ett bolag med verksamhet i stockholmsregionen. Under kvartalet stod regionen för omkring 86 procent av intäkterna och 95 procent av EBIT-bidraget. Under perioden överraskade dock framförallt region Väst med en kraftig tillväxt och resultatförbättringar. Vi tolkar det som en god utveckling inom fordonsindustrin relaterad till Göteborg. I 6

7 Stockholm känner bolaget av en ökad efterfrågan inom bank/finans, vilket vi bedömer kommer att fortsätta under året. Vi bedömer att Avegas nya organisationsstruktur, säljfokus och en stark marknad kommer att leda till goda marginaler och tillväxt framöver. I vår prognos har vi justerat upp våra antaganden för västregionen vad det gäller uthålliga marginaler. Vi har även höjt våra antaganden för stockholmsregionen då vi finner att den nya operativa strukturen borde leda till högre uthålliga marginaler för Avega. För öresundsregionen gör vi inge större förändringar i våra prognoser. Vi räknar med EBIT-marginaler närmare 9 procent för helåret på koncernnivå, vilket är en klar förbättring jämfört med Tillväxtmässigt ser vi en tillväxt för helåret på runt 8,5 procent, drivet av kalendereffekter samt en större mängd antal konsulter och en stark marknad. Avega Group Estimat förändringar 2015e 2016e 2017e Estimat förändringar (MSEK) Nya Gamla % dif Nya Gamla % chg Nya Gamla % dif Försäljning ,6% ,1% ,2% EBIT ,7% ,3% ,7% EBIT-marginal 8,8% 7,8% 8,4% 8,1% 8,4% 8,4% VPA 2,41 1,79 34,4% 2,73 2,61 4,6% 3,00 2,90 3,5% Källa: Redeye Research Vi höjer vår prognos över EBIT-marginalerna för 2015, 2016 och 2017 samt tillväxtutsikter. Vi bedömer att Avegas nya organisationsstruktur, säljfokus och en stark marknad kommer att leda till goda marginaler och tillväxt framöver. Nyval till styrelsen och förändring i storägarnas innehav Förändringar i styrelse- och ägarbilden Efter utgången av kvartalet delades huvudägarens, Rosek Invest, innehav i Avega Group ut till två nya aktiebolag. Uppdelningen genomfördes till Rosenholm Invest AB som ägs av Jan Rosenholm och Lars-Erik Erikssons bolag Österby Invest AB. Bolagen äger nu vardera 29 procent av rösterna i Avega Group. Vid årsstämman som hölls på rapportdagen meddelades att en av bolagets största ägare Jan Rosenholm av personliga skäl inte stod till förfogande för omval till Styrelsen. Jan är tidigare VD, har suttit i styrelse sedan år 2000 och är dessutom en av grundarna av Avega. På årsstämman meddelade Jan att han inte hade planer på att avyttra sitt innehav i bolaget. Lennart Pihl och Johan Ekesiöö valdes in i styrelsen genom nyval. Av allt att döma är detta två individer med lång erfarenhet inom konsultbranschen och ett fint bidrag till Avega Groups styrelse. Johan Ekesiöö Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Trivec Systems AB och IBM Svenska AB, Styrelseledamot i BabyBjörn AB och TIA Technology A/S. Johan Ekesiöö är idag verksam via eget AB som aktiv styrelseledamot/rådgivare. Tidigare har Johan varit VD för IBM Sverige samt innehaft ett flertal ledande befattningar inom IBM Sverige, Norden och USA. Han har även varit MD på antfactory i Sverige, ansvarat för omstruktureringen av Framfab samt varit partner i Inveritas. Fram till maj 7

8 2015 var Johan ordförande i Teknikföretagen och vice ordf i Svenskt Näringsliv. Johan äger B-aktier i Avega Group. Lennart Pihl Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Kinnarps AB, Green Cargo AB, Heatex AB, NRI AB och Ingape AB. Styrelseledamot i Poolia AB (publ.). Lennart Pihl driver sedan 2004 konsultverksamhet i eget bolag. Han har tidigare varit VD för Bong Ljungdahl AB och Acrimo AB. I sin konsultroll har Lennart Pihl arbetat som interim-vd bland annat för Green Cargo, Konstruktions-Bakelit, Brio Lek & Lär och AuraLight. Lennart har idag inget aktieinnehav i Avega Group. 8

9 Värdering DCF-värdering Vi värderar Avega med en DCF-modell. Vårt avkastningskrav uppgår till 11 procent och bygger på Redeyes rating modell. Vi räknar med en långsiktig genomsnittlig tillväxt mellan åren på 6 procent och en genomsnittlig EBIT-marginal på 7 procent. Vi räknar med en terminal tillväxt på 3 procent och en EBIT-marginal på 6 procent i mognadsfasen, vilket motsvarande en exit EV/EBIT multipel runt 9,5x. Vårt motiverade värde höjs, som en följd av våra estimatförändringar, till 27 (26) SEK per aktie. Vi har korrigerat värdet för 2014 utdelning på totalt 12 MSEK. Vårt motiverade värde indikerar en potential på omkring 30 procent sett till dagens aktiekurs. Vårt motiverade värde uppgår till 27 SEK per aktie Avega Group Base-case Antaganden: (10-14) DCF-värde CAGR försäljning 6% 10% WACC 11,2% EBIT-marginal (medel) 7% 8% Nuvärde av FCF 224 ROE (medel) 31% 60% Nuvärde av Terminal Value 121 Terminal EV 344 Terminal tillväxt av FCF 3,0% Nettokassa 11 Terminal EBIT marginal 6% Minoritetsägande -43 EV/SALES exit multipel 0,5x Utdelningskorrigering -12 EV/EBIT exit multipel 9,5x DCF-värde 300 Motiverat värde per aktie 27 Dagens aktiekurs 21,8 Potential/Risk 22% Source: Redeye Research Direktavkastning Utdelning Avega Group ,10 Direktavkastning 5,0% Direktavkastning vid Motiverat Värde 4,1% 2015E 1,55 Direktavkastning 7,1% Direktavkastning vid Motiverat Värde 5,8% Source: Redeye Research Potentialen ses som god i Avega Group sett till dagens nivåer. Avega är nu skuldfritt och att vi ser en klar resultatförbättring under Vår bedömning är att bolaget kommer att kunna öka utdelning till omkring 1,55 SEK per aktie, vilket motsvarar en direktavkastning på attraktiva 7 procent. En hög direktavkastning minskar risken på nedsidan från dagens nivåer enligt vår bedömning. En jakt på direktavkastning kan leda till en uppvärdering av Avega Group Katalysatorer för värdeökning Avega är på rätt väg med resultatförbättringar, vilket vi övertiden anser kommer att leda till en uppvärdering av bolaget då marknaden ser en stabilitet i lönsamheten. Vidare får vi känslan av att det råder en viss optimism hos IT-konsulterna med en relativt stark svensk marknad. När även investerare börjar få upp ögonen för denna förbättring inom industrin kan detta leda till en uppvärdering av bolagen generellt i sektorn. I dagens ränteläge är det många investerare som är på jakt efter direktavkastning, detta är något som kan leda till ett större intresse för ett 9

10 bolag som Avega. Vid vårt motiverade värde skulle bolaget ha en direktavkastning baserad på 2015E utdelning om 5,6 procent. Detta är ändå en attraktiv nivå givet dagens ränteläge och direktavkastning på börsen i stort. En högre värdering motiverad enligt oss Relativvärdering Avega värderas idag något under övriga IT-konsulter vad det gäller EV/EBITDA och P/E. Vi finner dock att bolagets goda historik med enbart organiska tillväxt, låga kapitalbehov samt höga lönsamhet skulle kunna leda till något av ett premium mot resterande bolag i sektorn. Relativvärdering Marknads värde EV/Sales EV/EBITDA P/E Bolag Pris (SEK) (SEKm) 2015E 2016E 2017E 2015E 2016E 2017E 2015E 2016E 2017E HIQ INTERNATIONAL AB* 40, ,3 1,2 1,2 10,0 9,1 8,8 14,8 13,5 13,0 ADDNODE GROUP AB 50, ,9 0,8 0,8 8,9 7,8 7,3 15,6 13,8 12,8 ACANDO AB* 13, ,5 0,5 0,5 6,9 6,3 5,9 9,5 8,5 7,7 SEMCON AB* 54, ,4 0,4 0,4 7,3 5,7 5,5 11,1 8,3 7,9 KNOW IT AB* 51, ,5 0,5 0,5 6,4 5,5 5,6 10,3 7,4 7,2 CYBERCOM GROUP AB 2, ,4 0,4 0,4 4,9 4,8 4,4 7,8 6,8 6,0 PREVAS AB-B SHS 15, ,3 0,3 0,3 7,5 5,9 4,9 13,7 8,2 6,2 Aggregerad Peer grupp ,6 0,6 0,6 7,6 6,7 6,4 12,1 10,2 8,3 Median ,5 0,5 0,5 7,1 6,0 5,7 10,7 8,4 7,8 AVEGA GROUP AB-B SHS (Redeye Estm) 22, ,6 0,6 0,6 7,1 7,0 6,5 10,7 9,3 8,6 Källa: Redeye Research, * Bloomberg 10

11 WACC WACC Avega Group Känslighetsanalys En känslighetsanalys är alltid bra att utföra på de antaganden som ligger till grund för en DCF-modell. En känslighetsanalys kan även visa på vilka ungefärliga fundamentala antaganden som ligger diskonterade i dagens aktiekurs. Motiverat värde per aktie CAGR-försäljning % 3% -2% 5% 6% 0% +2% 7% +4% 9% 9% % % % % Källa: Redeye Research Värderingen är självklart känslig för antaganden om WACC och försäljningstillväxt. I denna känslighetsanalys varieras dessa antaganden. Vi ser här att en ökad försäljningstillväxt mellan åren har en relativt liten inverkan på värderingen, skulle CAGR öka till 9 procent under denna period indikeras ett motiverat värde på omkring 31 SEK per aktie. WACC:en påverkar värderingen väldigt kraftigt, skulle en WACC runt 9 procent antas indikerar detta ett aktiepris på 36 SEK per aktie. Motiverat värde per aktie EBIT-marginal medel ( ) 27 4,5% -2% 5,7% -1% 6,9% 0% 8,1% +1% 9,3% +2% 9% % % % % Källa: Redeye Research Värderingen i Avega är känslig för förändringar i den uthålliga lönsamheten. Idag antar vi i att bolaget kommer att hålla en EBIT-marginal runt 7 procent över en konjunkturcykel. Skulle vi öka våra marginalantaganden med omkring 1 procentenhet skulle detta indikera en aktiekurs på närmare 33 SEK. Skulle bolaget lyckas leverera EBITmarginaler i höjd med bolagets målsättning på runt 10 procent skulle en aktiekurs runt 40 SEK vara motiverad. 11

12 CAGR-Sales Avega Group Motiverat värde per aktie EBIT-marginal medel ( ) 27 4,5% -2% 5,7% -1% 6,9% 0% 8,1% +1% 9,3% +2% 3% -4% % -2% % 0% % 2% % 4% Källa: Redeye Research Vi finner marknaden idag diskonterar en framtida försäljningstillväxt i regionen 5-7 procent, vilket vi också finner som sannolikt. Marknaden prisar samtidigt in en uthållig EBIT-marginal runt 6 procent. Sett till Avegas historik och goda framtidspotential finner vi det något lågt. Under hade bolaget en genomsnittlig EBIT-marginal runt 5,5 procent och detta var två väldigt tunga år för bolaget. Om bolaget överraskar med starkare EBIT-marginaler i kommande rapporter kan detta leda till en uppvärdering utav Avega. 12

13 Investment Case Avega har under 2014 genomfört en översyn av sina olika dotterbolag för att minska overheadkostnaderna och effektivisera säljaktiviteterna, vilket bör påverka marginalerna positivt framöver. Bolaget är nu åter redo att börja anställa och vill i ett första steg öka antalet anställda så att de uppgår till över 400 i närtid, vilket bör driva tillväxten i bolaget. De största värdedrivarna i Avega är en marginalexpansion på kort sikt till följd av högre beläggningsgrad och en återgång till hög omsättningstillväxt på längre sikt, vilket idag inte prisas in värderingen av bolaget. Avega får en stor del av sina affärer via ramavtal med framförallt större kunder, vilket leder till en god inströmning av nya uppdrag Avega är ett av de konsultbolagen som nischat in sig hårdast på att erbjuda specialister med lång erfarenhet. Detta gör att bolaget normalt har relativt bra efterfrågan på sina konsulter. Bank och finans var tidigare bolagets största affärsområde men sedan storbankerna dragit ner på ITinvesteringarna under de senaste åren har den delen minskat. Detta bör dock inte vara hållbart på sikt och skulle investeringarna inom bank och finans öka skulle det vara positivt för Avega. Bolaget är dessutom skuldfritt, och givet de starka kassaflödena vi förväntar oss de närmaste åren ser vi utrymme för bolaget att ha en generös utdelningspolicy. Avega får en stor del av sina affärer via ramavtal med framförallt större kunder, vilket leder till en god inströmning av nya uppdrag. En nyckelfråga i bolaget är om prishöjningarna och en förbättrad debiteringsgrad kan kompensera för de kommande lönehöjningarna. Bolagets medarbetare har en möjlighet att välja en stor andel rörlig lön. När marknaden visar stark efterfrågan på konsulttjänster torde fler av Avegas medarbetare välja en större andel rörlig lön, vilket vi bedömer hindrar full utväxling från en förbättrad debiteringsgrad. 13

14 Bull-case värdering I vårt Bull-case skulle vi ha underskattat såväl tillväxtpotentialen som den långsiktiga rörelsemarginalen i Avega. En lyckad lansering i på den norska marknaden krävs troligtvis för att nå detta scenario samtidigt som bolaget återigen får upp farten mot kunder inom bank och försäkring. Vi räknar här med en genomsnittlig tillväxt på 8 procent och genomsnittlig rörelsemarginal på 8 procent. Detta skulle indikera ett motiverat värde på omkring 36 SEK per aktie vilket motsvarar en potential sett till dagens nivå på omkring 70 procent. I Bull-case ser vi ett motiverat värde på 36 SEK per aktie Avega Group Bull-case Antaganden: (10-14) DCF-värde CAGR försäljning 8% 10% WACC 11,2% EBIT-marginal (medel) 8% 8% Nuvärde av FCF 268 ROE (medel) 32% 60% Nuvärde av Terminal Value 182 Terminal EV 450 Terminal tillväxt av FCF 3,0% Nettokassa 11 Terminal EBIT marginal 7% Minoritetsägande -36 EV/SALES exit multipel 0,6x Utdelningskorrigering -12 EV/EBIT exit multipel 9,4x DCF-värde 412 Motiverat värde per aktie 36 Dagens aktiekurs 21,8 Potential/Risk 67% Source: Redeye Research Bear-case värdering I vårt Bear-case utgår vi från att Avega Group inte lyckas växa enligt deras egen målsättning samtidigt som konjunkturen försvagas. I detta scenario räknar vi således med svag intäktsutveckling på omkring 3 procent årligen och en långsiktig EBIT-marginal om 4-5 procent. Detta skulle indikera ett motiverat värde på omkring 15 SEK per aktie vilket motsvarar en risk på nedsidan till dagens nivå på omkring -31 procent. I Bull-case ser vi ett motiverat värde på 15 SEK per aktie Avega Group Bear-case Antaganden: (10-14) DCF-värde CAGR försäljning 3% 10% WACC 11,2% EBIT-marginal (medel) 5% 8% Nuvärde av FCF 167 ROE (medel) 32% 60% Nuvärde av Terminal Value 62 Terminal EV 229 Terminal tillväxt av FCF 3,0% Nettokassa 11 Terminal EBIT marginal 4% Minoritetsägande -58 EV/SALES exit multipel 0,4x Utdelningskorrigering -12 EV/EBIT exit multipel 9,7x DCF-värde 170 Motiverat värde per aktie 15 Dagens aktiekurs 21,8 Potential/Risk -31% Source: Redeye Research 14

15 Sammanfattning Redeye Rating Avega Group Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ledning 9,0p Ratingförändringar i denna rapport: Ingen förändring i rating har skett i denna analys. Avega Group har en mycket kompetent ledning med vd Jonas Bergh i spetsen, tidigare försäljningschef. Med en gedigen konsult- och säljbakgrund. Bolaget har tuffa finansiella mål som de inte fullt ut levererat på vilket drar ner ratingen något. Ägarskap 10,0p Bolaget har en stabil ägarbild med såväl aktiva entreprenörer och institutionella ägare som tillsammans utgör en bra ägarbild. Även övriga styrelseledamöter har egna innehav i bolaget vilket också är en anledning till den höga ratingen. Tillväxtutsikter 5,0p Avega Group jobbar hårt med att öka antalet anställda och därigenom öka den organiska tillväxten i bolaget. Konkurrensen på marknaden är dock hård både vad gäller kunder och personal vilket drar ner ratingen. Lönsamhet 7,0p Avega Group har uppvisat en stark lönsamhet under de senaste åren även om lönsamheten var något svag under Avkastningen på eget kapital och det starka kassaflödet drar upp ratingen. För att nå en högre rating krävs en högre rörelsemarginal i bolaget. Finansiell styrka 7,0p Bolaget har en stark balansräkning vilket drar upp ratingen. Det som påverkar negativt är att bolaget fortfarande är en relativt liten aktör omsättningsmässigt samt verkar på en marknad med tuff konkurrens. 15

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 1 april 2015 Sammanfattning West International (WINT) Förväntningarna höjs West International meddelade idag en omvänd vinstvarning för Q1 2015. Bolaget räknar

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 1 september 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Förstärkt lönsamhet framöver Avega Groups rapport för det andra kvartalet levde upp till våra förväntningar.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 11 maj 2015 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Osäkert läge Prevas rapport för det första kvartalet 2015 var klart under vår förväntan, störst avvikelse var lönsamheten

Läs mer

Den positivare marknaden ser ut att fortsätta in i 2014 där bolaget möter enklare jämförelsetal under första halvåret.

Den positivare marknaden ser ut att fortsätta in i 2014 där bolaget möter enklare jämförelsetal under första halvåret. BOLAGSANALYS 7 februari 2014 Sammanfattning Acando (acanb.st) Bra direktavkastning i Acando 2013 blev ett år präglat av en volatil marknad för Acando. Året avslutades dock starkt och rörelsemarginalen

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året.

DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året. BOLAGSANALYS 21 februari 2014 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Står inför ett spännande år DIBS rapport för det fjärde kvartalet överträffade våra förväntningar för såväl försäljningen som resultatet. Tillväxten

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 16 maj 214 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Tempot på väg uppåt Årets första kvartal var snarlikt samma period ifjol rent siffermässigt. Rekryteringar på marknadssidan medförde dock lite

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 juni 2015 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Marginallyft hägrar Avslutningen på bokslutsåret 2014/15 bjöd på stark organisk tillväxt: 8% är den högsta siffran

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen

Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen Avega Groups åtgärder under hösten har gett positivt resultat. Försäljningstillväxten uppgick till 7,5% och EBIT$marginalen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 25 september 215 Sammanfattning Allenex Svagt Europa bör vända uppåt Försäljningen i Q2 kom in något under våra förväntningar och liksom tidigare kompenserar ett starkt

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 23 maj 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Illinois öppnar för ny storaffär Opus meddelar att de förhandlar om ett nytt stort bilprovningskontrakt med delstaten Illinois. Detta är en

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 21 februari 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Envirotest-affären i hamn Q4 var intäktsmässigt högre än vi hade räknat med, medan 45 MSEK i EBITDA justerat för e.o. poster, prickade

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 5 maj 2014 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Dibs blir allt mer intressant Dibs rapport för det första kvartalet var till stora delar som vi förväntat oss. Tillväxten uppgick till 13 procent vilket

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Våra prognoser och värdering lämnas i stort sett oförändrade. Den nedtryckta aktiekursen speglar relativt väl osäkerheten och risken i bolaget.

Våra prognoser och värdering lämnas i stort sett oförändrade. Den nedtryckta aktiekursen speglar relativt väl osäkerheten och risken i bolaget. BOLAGSANALYS 27 februari 2014 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Storstädningen slutförd Bokslutet från Geveko bjöd resultatmässigt inte på några stora överraskningar. Marknadsläget inför 2014 är lite ljusare

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 28 november 2014 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Stabilt, trots tappet i Ryssland Q2-rapporten visade upp en fortsatt resultatförbättring och lönsamheten ser

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 26 november 2013 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Avtal för Krasny bekräftar potential Kopy Goldfields har på sistone levererat två tydligt värdeskapande affärer för sina projekt.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 19 februari 2014 Sammanfattning Formpipe Software (fpip.st) Små steg i rätt riktning 2013 inleddes svagt av Formpipe men det andra halvåret har varit ett steg i rätt riktning. Försäljningen

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Crown Energys Q2-rapport bjöd inte på några direkta överraskningar utan mer antydan om att intressanta nyheter kring Sydafrika kan komma i närtid.

Crown Energys Q2-rapport bjöd inte på några direkta överraskningar utan mer antydan om att intressanta nyheter kring Sydafrika kan komma i närtid. BOLAGSANALYS 18 augusti 2014 Sammanfattning Crown Energy Möjlig uppvärdering framöver Crown Energys Q2rapport bjöd inte på några direkta överraskningar utan mer antydan om att intressanta nyheter kring

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 mars 2015 Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Fortsätter på rätt spår Axichem fortsätter på sin utstakade väg för att ta sina produkter baserad på fenylcapsaicin

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 18 september 2015 Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Med bevisad effekt Axichem fortsätter arbetet med att ta sin produkt axiphen, ett syntetiskt, naturanalogt

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte BOLAGSANALYS 11 februari 2013 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte Både omsättningen och rörelseresultatet kom in något bättre än estimerat. Bolaget har tagit en omstruktureringskostnad

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 maj 2015 Sammanfattning West International (WINT) Levererar enligt plan Bolagets rapport för det första kvartalet kom in enligt vår förväntan. West rapporterade

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 22 augusti 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) I väntan på Illinois Under Q2 fick Opus full utväxling på sina senaste affärer och förvärv. Intäkterna steg

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 14 november 2014 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) BlackRock-affären i hamn Q3 präglades av svaga vindar men klart högre snittintäkter än väntat. Resultatet för segmentet

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 februari 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) 2015 - konsolideringsår Utfallet i Q4-rapporten var lite bättre än väntat tack vare en reavinst vid avyttringen

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 januari 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Drar fram som en väghyvel Denna analysuppdatering gäller ännu en Prexisionorder. Den tredje till antalet, inkommen precis

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 28 oktober 2014 Sammanfattning (dibs.st) Fortsatt stark utveckling i spännande marknad Q3-rapport var något bättre än våra förväntningar med en omsättning på 45,4

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 26 januari 215 Sammanfattning Aerocrine (Aerob.st) Dags att flytta fokus Under 213 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Trots god tillväxt och imponerande

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Överraskande starkt kvartal Elproduktionen i Q2 var hela 27% över budget och gav bra utväxling i resultatet trots att

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering BOLAGSANALYS 24 augusti 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering Avega Group visade stark tillväxt och stabil lönsamhet i Q2. Tillväxten uppgick till 35% samtidigt som EBITmarginalen

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 25 september 215 Sammanfattning Elos Medtech (ELOSSb.S) Bra start för stort förvärv Tillväxten i Q2 blev hela 37 procent och det drevs till stor del av förvärvet av Onyx Medical som överträffade

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 1 november 213 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Svagt Q3 från Addnode Group Addnode Group:s rapport för det tredje kvartalet var betydligt svagare än vad vi räknade med även justerat

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 april 2015 Sammanfattning (Pled.st) Aktien har mer att ge Den initialt positiva kursreaktionen på utfallet i PLIANT-studien har snabbt raderats ut. Vi bedömer

Läs mer

Pledpharma (Pled.st) AvMASCCering av PLIANT-studien förstärker vårt intryck av PledOx

Pledpharma (Pled.st) AvMASCCering av PLIANT-studien förstärker vårt intryck av PledOx BOLAGSANALYS 9 juli 2015 Sammanfattning (Pled.st) AvMASCCering av PLIANT-studien förstärker vårt intryck av PledOx En utökad uppsättning data från PLIANT-studien presenterades nyligen på MASCC-kongressen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 5 mars 2015 Sammanfattning Senzime (SEZI.ST) I linje med förväntan Senzimes bokslutskommuniké visade ett svagt år med utebliven försäljning av instrument. Omsättningen

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger!

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! BOLAGSANALYS 12 februari 2012 Sammanfattning Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! Prevas rapport för det fjärde kvartalet belastades av stora engångskostnader. Försäljningen uppgick till 174,5 miljoner

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 8 november 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Envirotest, en drömaffär Förvärvet av amerikanska Envirotest är en affär med flera positiva förtecken. Koncernen blir både större och stabilare

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 25 oktober 2013 Sammanfattning ReadSoft (RSOFb.ST) Fortsatt svagt från ReadSoft ReadSofts rapport för det tredje kvartalet var i linje med våra lågt ställda förväntningar. Försäljningen ökade

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 april 2015 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Förbättrade utsikter för Kopy Den enskilt största nyheten sedan vår senaste analysuppdatering är att GV Gold formellt har meddelat att

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 11 augusti 2014 Sammanfattning (Binv.st) Plattformen ökar i betydelse Det var positivt att lyckas visa vinst i verksamheten för andra kvartalet och det tar bolaget

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

Vårt motiverade värde på 3,7 kr per aktie visar på en stor potential dock inte utan risker.

Vårt motiverade värde på 3,7 kr per aktie visar på en stor potential dock inte utan risker. BOLAGSANALYS 3 april 214 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Framtida samarbeten i fokus Försäljningen utav Kavkaz och Prodolny licenserna är nu avklarad detta medför starkare kassa framöver och att

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E ju Sammanfattning (BRE2.ST) BOLAGSANALYS 9 februari 2015 Kundstocken växte 13 % i H2 De 10 000 nya privatkunderna från jättekampanjen under Q4 fick till följd att intäkterna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 maj 2015 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Tilltalande tilltagande tillväxt Intäkterna i Q1 om 85,9 MSEK, motsvarande en tillväxt på 20 procent, var i linje

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 16 september 2015 Sammanfattning (Pled.st) I väntans tider Det viktigaste beskedet i den senaste delårsrapporten var att ett end of phase II-möte med FDA (PLIANT-studien)

Läs mer

Intäkterna för Q4 kom in något högre än väntat, 25 vs 22 MSEK men bruttomarginalen var lägre än väntat vilket sänkte resultatet.

Intäkterna för Q4 kom in något högre än väntat, 25 vs 22 MSEK men bruttomarginalen var lägre än väntat vilket sänkte resultatet. BOLAGSANALYS 24 februari 2014 Sammanfattning Invisio (IVSO.ST) Bör vända till vinst 2014 Intäkterna för Q4 kom in något högre än väntat, 25 vs 22 MSEK men bruttomarginalen var lägre än väntat vilket sänkte

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 22 maj 215 Sammanfattning Scandidos (SDOS.ST) Emissionen pressar aktien Scandidos genomför för närvarande en nyemission för att stärka kassan inför kommande produktlanseringar.

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 17 juli 2014 Sammanfattning (CYBC.ST) Tillväxt runt hörnet Cybercom var med en -omsättning på 312 MSEK en hårsmån från att stänga försäljningsgapet från förra årets 313 MSEK. Intäkterna låg

Läs mer

Cybercom Group (CYBE.ST)

Cybercom Group (CYBE.ST) 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 29 oktober 2015 Sammanfattning Cybercom Group (CYBE.ST) Marginalerna närmare ett trendbrott Cybercom ser ut att börja få kontroll på underkonsultkostnaderna samtidigt

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround ANALYSGARANTI* 3 januari 26 Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround Fotoquick presenterade ett bokslut i linje med förväntningarna. Omsättningen för helåret uppgick till 21,5 MSEK, varav 65 MSEK var

Läs mer

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 29:e juni 26 A-Com (Acom.ST) På rätt spår A-Coms bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret 5/6 var stort sett i linje med våra förväntningar. Försäljningen var bättre än väntat medan

Läs mer

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan BOLAGSANALYS 15 maj 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan Även om resultatet i Q1 visade en relativ stor negativ avvikelse överskuggades det av två positiva punkter: den starka orderingången

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet BOLAGSANALYS 15 maj 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet Försäljningen i Q1 överträffade vår prognos med 6% och EBIT marginalen uppgick till 7,4% mot förväntade 5,3%. Rensat för

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp ANALYSGARANTI* 31 Oktober 25 Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp Q3-rapporten var svagare än vad vi hade förväntat. Omsättningen uppgick till 39 MSEK och resultatet efter finansnetto

Läs mer

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt BOLAGSANALYS 25 november 2008 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt Addnodes Q3 rapport var stark där såväl försäljning som resultat var i linje med våra förväntningar. Försäljningen

Läs mer

Biolin Fokus på kärnverksamheten

Biolin Fokus på kärnverksamheten Aktiekurs, SEK Volym x 1000 ANALYSGARANTI * 11 september 2008 Biolin Fokus på kärnverksamheten Biolin väljer att renodla fullt ut med fullt fokus på analysinstrument. Verksamheten inom dentala implantat

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 BOLAGSANALYS 8 februari 2013 Sammanfattning Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 Rensat för valutaeffekter kom Cisions Q4-rapport in ungefär som väntat. Intäkterna uppgick till 242 MSEK och

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger BOLAGSANALYS 26 april 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger Under vintern går verksamheten på sparlåga och utfallet i Q1-rapporten är därför svårt att dra slutsatser ifrån. Rörelseförlusten

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst BOLAGSANALYS 28 februari 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst Q4 är lågsäsong som alltid medför negativt resultat, men rörelseförlusten på 35 MSEK var större än vi räknat med,

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning BOLAGSANALYS 14 maj 2012 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning Omsättning och rörelseresultat var bättre än vi räknat med för första kvartalet och bolaget är på väg mot att vända rörelsen

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 15 januari 215 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Pågående nyemission och steg 1 avklarat Bolaget har kommit med två ytterligare uppdateringar kring utvecklingen

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Resultatlyft trots volymtapp

Resultatlyft trots volymtapp BOLAGSANALYS 15 november 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Resultatlyft trots volymtapp Resultatet förbättrades under Q3 (EBIT: 26 MSEK mot 15 MSEK ifjol) vilket förvånade oss mot bakgrund av den försvagade

Läs mer

Ratingen för lönsamhet kan komma att sänkas om lönsamheten inte förbättras under H2.

Ratingen för lönsamhet kan komma att sänkas om lönsamheten inte förbättras under H2. BOLAGSANALYS 19 juli 2013 Sammanfattning ReadSoft (RSOFb.ST) Omstruktureringsprogram ska lyfta lönsamheten ReadSofts rapport för det andra kvartalet var en besvikelse där en svag försäljning slog hårt

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 mars 2015 Sammanfattning Cortus Energy (COEN.ST) Avgörande år för Cortus Cortus är nu på god väg att kommersialisera sin unika förgasningsteknik för biobränslen.

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas

Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas ANALYSGARANTI* 30:e augusti 2005 Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas Fotoquick kom med en svag Q2-rapport. Men den stora nyheten i samband med kvartalsrapporten var att I.T.S. förvärvar 34 procent

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 30 oktober 2015 Sammanfattning Vitrolife (VITR.ST) Ett barn blir två i Kina Igår meddelade kommunistpartiet i Kina att ettbarnspolitiken överges och att det nu

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

Invisio Communications (IVSO.ST)

Invisio Communications (IVSO.ST) BOLAGSANALYS 10 februari 2012 Sammanfattning Invisio Communications (IVSO.ST) Siktet inställt på positivt resultat Invisios Q4 rapport visade en försäljning i linje med prognos men en något större förlust

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 27 augusti 2014 Sammanfattning Moberg Pharma (MOB.ST) Låga förväntningar inför viktiga studieresultat Rapporten som bolaget släppte för andra kvartalet var genomgående

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind

Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind BOLAGSANALYS 21 februari 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind Resultatet var återigen avsevärt mycket högre än väntat. Utvecklingsarvodet från Jädraåsprojektet förklarar

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig Första kvartalet var något starkare än vi räknat med, men försäljningen är fortsatt på en mycket låg nivå.

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten BOLAGSANALYS 1 september 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten Redbets rapport för det andra kvartalet var i linje med våra förväntningar. VD:s uttalande om att både intäkter och

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till Betting Promotions fjärde kvartal gav ett blandat intryck. Segmentet Livebetting visade äntligen en god bruttomarginal,

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 1 mars 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Stor uppvärderingspotential för Bidjovagge Arctic Gold presenterade i slutet av förra året en Scopingstudie som, vid rådande metallpriser,

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt

Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt ANALYSGARANTI* 22 augusti 2006 Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt Fotoquicks halvårsrapport visar att det återstår en rad åtgärder innan bolaget kan nå tillfredsställande lönsamhet.

Läs mer