Stress och små marginaler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stress och små marginaler"

Transkript

1 Stress och små marginaler Arbetsmiljön på arbetsplatser i Linköping En rapport från Linköpings fackliga nätverk oktober 2013 Framtagen av Linköpings fackliga nätverk, en samverkan mellan: 1

2 Innehåll 1. Inledning 3 2. Bakgrund 4 3. Syfte 4 4. Material 4 5. Resultat 5 6. Slutsatser Rekommendationer Bilaga: enkätfrågorna 13 Linköpings fackliga nätverk Oktober 2013 Kontakt Conny Delerud, ombudsman Byggnads eller 2

3 1. Inledning Den här rapporten undersöker arbetsmiljön på ett stort antal arbetsplatser i Linköping. Den fokuserar på möjligheter till egen påverkan på arbetssituationen, på kompetensutveckling och på upplevd stress i arbetet. Syftet är att få en bild av hur läget är på arbetsplatser runt om i Linköping, oavsett bransch och arbetsgivare. Till grund för rapporten ligger en enkätundersökning. Författare är Linköpings fackliga Nätverk, med lokala representanter från ett stort antal LO- och TCO-förbund. Arbetslivet är ofta belönande och utvecklande. Att ha ett arbete berikar den enskilde, och är viktigt för hälsan och självkänslan, men mycket tyder på att arbetslivet blir allt hårdare för dem som finns där. När effektivitet och strömlinjeformade organisationer blivit allt viktigare verksamhetsmål har arbetslivet hårdnat och blivit tuffare för många. På sikt riskerar det att begränsa utrymmet för utveckling och eftertanke vilket är viktiga faktorer för en god hälsa i arbetslivet. Den här utvecklingen är viktig att följa av flera anledningar. Ett allt för högt arbetstempo och låg personaltäthet riskerar att leda till lägre kvalitet i de tjänster som ska erbjudas. I längden riskerar det också leda till hälsoproblem för de arbetstagare som drabbas. Mycket tyder också på att detta är fallet idag. Från anställda i ett antal vitt skilda branscher ser vi en snarlik utveckling på så gott som alla arbetsplatser. Men vad går att göra åt det? Det finns flera vägar att förbättra situationen, varav en är genom praktiska förbättringar på de enskilda arbetsplatserna. Här spelar samverkan mellan arbetsgivare, fackliga företrädare och den enskilde arbetstagaren en stor roll. En annan handlar om det ramverk som lagar sätter för arbetsmarknaden. På många av våra medlemmars arbetsplatser finns också en koppling till samhällstjänster, såsom skola, äldreomsorg och sjukvård. Här spelar det roll vilka ambitioner som sätts av de politiska företrädarna. Oavsett väg att förbättra situationen är det viktigt att belysa den problematik som många linköpingsbor möter dagligen. I den här rapporten redovisas därför en omfattande enkätundersökning som genomförts bland våra medlemmar inom LO och TCO och om läget på deras arbetsplatser. Svaren täcker arbetsplatser för över 4000 arbetstagare i Linköping. När vi nu skapat oss en tydlig bild över hur arbetsmiljön ser ut på många arbetsplatser i Linköping vilar ett ansvar på oss att verka för förändringar. Det kommer vi att göra på flera sätt, som t.ex. påverka politiker, opinionsbilda, öka medvetenheten hos både arbetstagare och arbetsgivare kring arbetsmiljöfrågor, öka samverkan mellan olika fackförbund. Vårt mål är också att resultaten tas tillvara av beslutsfattare och arbetsgivare som ett underlag för framtida förbättringar av arbetslivet i Linköping. Linköpings fackliga nätverk genom styrgruppen: Conny Delerud Byggnads Inger Forsberg ST Johan Wahlin Fastighets Alma Basic ST Maud Karlsson Kommunal Lars Sonestedt IF Metall 3

4 2. Bakgrund I Linköpings Fackliga Nätverk deltar för närvarande Elektrikerna, Kommunal, Fastighets, Byggnads, Fackförbundet ST, SEKO, Hotell- och Restaurangfacket, Livsmedelsarbetareförbundet, Polisförbundet, IF Metall, Lärarförbundet och Transport. Nätverket startades 2011 med syftet att gemensamt verka för fackliga frågor som påverkar alla våra medlemmars vardag oavsett bransch och förbund. Trots vitt skilda förutsättningar och branscher finns mycket som förenar våra medlemmars vardag. Vi ser det som en styrka att knyta banden mellan LO- och TCO-medlemmar starkare, lokalt i Linköping. Att både LO- och TCO-medlemmar kommer till tals i undersökningen är också en styrka i sig. Det ger bredd i utsagorna och i resultaten. När nätverket startades blev det i de inledande diskussionerna snabbt tydligt att arbetsmiljöfrågorna är viktiga och aktuella för många, oavsett sektor. Det blev vikigt att få en samlad bild av hur arbetstagare ser på sin arbetsmiljö. Därför genomfördes i ett första steg en enkätundersökning. 3. Syfte Syftet med enkätundersökningen och rapporten är att: Inventera hur arbetsmiljön ser ut för arbetstagare i Linköping. Hitta vägar för en bättre arbetsmiljö och ett mer hållbart arbetsliv. Enkätundersökningen är första steget i en process som kan sammanfattas till tre steg. Undersökningen blir en inventering av hur arbetsmiljön ser ut på arbetsplatser i Linköping, alltså steg 1. Steg 2 är en analys av läget och förslag till förändring, alltså den här rapporten. Steg 3 kan beskrivas som en dialog med respektive förbunds medlemmar om resultaten och om hur arbetet kan gå vidare för att förbättra arbetsmiljön. Steg 1 Inventering av arbetsmiljön Steg 2 Analys av läget och förslag för förändring Steg 3 Dialog med medlemmarna 4. Material Enkätundersökningen genomfördes i slutet av 2012 och början av Svaren kommer från fackligt förtroendevalda och enskilda medlemmar. Rapporten bygger på 150 enkätsvar. I enkäten har de svarande ombetts uppge antalet anställda på arbetsplatsen. Utifrån svaren på den frågan kan konstateras att enkätsvaren beskriver situationen på knappt linköpingsbors arbetsplatser. Svaren spänner från restaurang- och livsmedelsanställda, byggnadsarbetare, lärare, tjänstemän och vårdpersonal. Underlaget är för litet för att bryta ned på olika yrkesgrupper eller branscher. Däremot ger det en god helhetsbild av arbetslivet i Linköping. 4

5 5. Resultat I den enkät som distribuerades till medlemmar och fackligt förtroendevalda inom respektive fackförbund ställdes 24 frågor som på olika sätt behandlade arbetsmiljön. För hela frågeformuläret, se bilaga 1. Områden som täcktes i enkäten var: hur vanligt förekommande olyckor och tillbud är samt hur de förebyggs hur de svarande upplever arbetsbelastningen och stressnivån på arbetsplatsen om det finns en organisation för rehabilitering och återgång i arbete efter sjukskrivning om ledarskapet på arbetsplatsen samt om arbetsgivaren upplevs ha tillräckliga kunskaper om arbetsmiljöfrågor om de anställda ges möjlighet till kompetensutveckling Dessutom ställdes frågor om huruvida arbetsplatsen anställer unga under 30 år samt om det ges utrymme för att ta emot unga på praktik. I det här avsnittet redovisas de viktigaste resultaten från rapporten. De delas in under rubrikerna: a. b. c. Stress och arbetsbelastning Olyckor, tillbud och förebyggande arbete Påverkan, ledarskap och kompetensutveckling Svaren Enkätundersökningen omfattar 150 svar. Baserat på svaren när det gäller frågan om antalet anställda på arbetsplatsen berör svaren uppskattningsvis 4000 anställda. Respondenterna finns på både små och stora arbetsplatser. Drygt hälften, 52 %, uppger att de jobbar på arbetsplatser med mindre än 30 anställda. Bland de svar där respondenterna uppgett specifik arbetsplats (frivilligt) syns en stor variation. Här finns svarande från många olika arbetsplatser, såsom skolor, sjukhus och äldreomsorg till caféer, butiker och livsmedelsföretag. Syftet har inte varit en komparativ analys av läget inom olika branscher, varför frågor som särskiljer vilken bransch man befinner sig i saknats. Under följande underrubriker presenteras undersökningens mest intressanta resultat. a) Stress och arbetsbelastning En viktig del av enkäten berör frågor om stress och arbetsbelastning. Respondenterna har fått uppskatta stressfaktor och nivå av arbetsbelastning allmänt på arbetsplatsen. Generellt sett upplever en stor majoritet av respondenterna en hög stressfaktor och tung arbetsbelastning på sina arbetsplatser. Knappt två tredjedelar av de svarande, 65 %, uppger att stressfaktorn på arbetsplatsen är ganska hög, hög eller mycket hög. Det är mycket få som upplever stressfaktorn som låg. I en följdfråga undersöktes vad respondenten upplever att den höga stressfaktorn leder till. Även om 70 % uppger att man försöker härda ut och hantera stressen, uppger hela 37 % att den höga stressfaktorn är en orsak till sjukskrivningar på arbetsplatsen. 5

6 Upplevd stressfaktor! 40%! 35%! 30%! 25%! 15%! 10%! 5%! 0%! 34%! 23%! 22%! 0%! 3%! 9%! 9%! 1 Minst! 2! 3! 4! 5! 6! 7 Mest! Diagram: På en skala mellan 1 och 7, vilken nivå ligger stressfaktorn på din arbetsplats? I en liknande fråga ombads de svarande uppge den upplevda arbetsbelastningen på arbetsplatsen. Fördelningen väger ännu tyngre åt ganska hög, hög och mycket hög. Hela 71 % upplever att arbetsbelastningen är ganska hög, hög eller mycket hög. Att svaren skiftar med några procenteneheter i dessa två frågor kan bero på att man i viss utsträckning anpassat sig till en hög eller mycket hög arbetsbelastning och hittat effektiva sätt att hantera den belastningen utan att den resulterar i hög stressfaktor. 35%! Upplevd arbetsbelastning! 30%! 25%! 15%! 10%! 5%! 0%! 27%! 29%! 15%! 8%! 0%! 1%! 1 Minst! 2! 3! 4! 5! 6! 7 Mest! Diagram: På en skala mellan 1 och 7, hur upplever du arbetsbelastningen på din arbetsplats? 6

7 b) Olyckor, tillbud och förebyggande arbete När svaren angående olyckor och tillbud redovisas finns det anledning att förtydliga att det handlar om subjektiva bedömningar. De svarande har ombetts att göra en uppskattning, snarare än att redovisa fakta. Det innebär att svaren bör ses som en fingervisning. Knappt hälften, 48 %, har haft mellan ett och fem olyckor eller tillbud på arbetsplatsen under det senaste året. Mycket få svarande uppger att man har haft fler än fem. Hur många olyckor eller tillbud under det senaste året på arbetsplatsen?! 60%! 50%! 40%! 30%! 10%! 0%! 38%! Inget olycksfall! 48%! 8%! 6%! 1-5! Fler än 5! Vet ej! En viktig del i arbetet med att minska olyckor och tillbud i arbetslivet är det förebyggande arbetet. När respondenterna uppmanas redogöra för säkerhetsronder och checklistor framträder en relativt positiv bild. Tre av fyra svarande, 76 %, uppger att säkerhetsronder genomförs en gång per år eller oftare. Samtidigt är det givetvis problematiskt att nästan en av fyra, 23 %, uppger att säkerhetsronder genomförs mer sällan än en gång per år. Checklistor för systematiskt förebyggande arbete tillämpas i stor utsträckning, enligt respondenterna. 77 % uppger att de används på deras arbetsplats. 60%! Hur ofta genomförs skyddsrond på din arbetsplats?! 50%! 40%! 51%! 30%! 10%! 0%! 25%! Oftare än en En gång per gång per år! år! 23%! Mer sällan än en gång per år! 1%! Vet ej! 7

8 Använder du checklistor för förebyggande systematiskt arbete?! 90%! 80%! 70%! 77%! 60%! 50%! 40%! 30%! 23%! 10%! 0%! Ja! Nej! Anser du att det finns en effektiv organisation för rehabilitering/återgång till arbete efter sjukskrivning?! 50%! 40%! 30%! 44%! 37%! 10%! 0%! 19%! Ja! Nej! Har aldrig varit med om det! Det är viktigt att känna trygghet i att det finns en organisation för rehabilitering eller återgång till arbete när väl olyckan varit framme. En sådan fråga ställdes också i enkäten. Endast 44 %, uppger att det finns en effektiv organisation för rehabilitering eller återgång till arbete på arbetsplatsen. Däremot har 37 % inte varit med om att situationen uppkommit. Det kan tyda på att många inte har en tydlig bild av hur läget är i frågan. 8

9 c) Påverkan, ledarskap och kompetensutveckling En viktig hörnsten i ett väl fungerande arbetsliv är möjligheten att som arbetstagare påverka sin arbetssituation. Forskning visar exempelvis att inflytande och möjlighet att påverka sin arbetssituation är en avgörande faktor för att klara kraven i arbetslivet. Det här konstateras bland annat av Karasek R, Theorell T. Healthy Work. New York: Basic Books Inc, Bland svaren i enkäten kan konstateras att 52 % upplever att de aldrig, mycket sällan eller sällan kan påverka sin arbetssituation. De som upplever att de kan göra det ofta, mycket ofta eller alltid uppgår till 28 %. Övervikten nedåt är således slående. På en skala mellan 1 och 7, hur ofta kan du påverka din arbetssituation?! 25%! 15%! 10%! 5%! 0%! 23%! 18%! 15%! 11%! 11%! 2%! 1 Aldrig! 2! 3! 4! 5! 6! 7 Alltid! Erbjuds kompetensutveckling på din arbetsplats?! 80%! 70%! 60%! 50%! 40%! 30%! 10%! 0%! 76%! Ja! 24%! Nej! 9

10 Tre av fyra svarande upplever att kompetensutveckling erbjuds. Däremot upplever drygt hälften (52 %) att utvecklingen endast kommer några eller ingen alls till del. Bland dem som uppger att de alltid eller ofta kan påverka sin arbetssituation har 93 % arbetsplatser där kompetensutveckling erbjuds. En rimlig slutsats att dra är att kompetensutveckling för medarbetare leder till en ökad känsla av inflytande på sitt jobb. Ledarskapet på arbetsplatsen! 35! 30! 25! 20! 15! 10! 5! 0! 5! 1 Dåligt! 33! 29! 25! 18! 16! 18! 2! 3! 4! 5! 6! 7 Bra! Diagram: På en skala mellan 1 och 7, hur anser du att ledarskapet på din arbetsplats fungerar. Anser du att din arbetsgivare har tillräckligt med kunskaper i arbetsmiljöfrågor?! 90! 80! 70! 60! 50! 40! 30! 20! 10! 0! 84! 53! 5! Ja! Nej! Vet ej! Diagram: Anser du att din arbetsgivare har tillräckligt med kunskaper i arbetsmiljöfrågor? 10

11 I de fall man uppgivit att man kan påverka sin arbetssituation alltid eller mycket ofta finns ett samband med hur man upplever ledarskapet på arbetsplatsen. 74 % av dessa uppger att ledarskapet fungerar bra. Även kompetensen kring arbetsmiljöfrågor är starkt sammankopplad med hur mycket man upplever att man kan påverka. Bland dem som uppger att de alltid kan påverka uppger 100 % att arbetsgivaren har tillräckligt med kunskaper i arbetsmiljöfrågor. 6. Slutsatser Enkäten genomfördes vid slutet av 2012 och i början av 2013 och skickades till ett stort antal arbetsplatser i Linköping. De svarande, till största delen fackligt förtroendevalda, uppgår till 150 som sammanräknat täcker ca 4000 anställda. De viktigaste slutsatserna är att: Stressen inom Linköpings arbetsliv är stor. Två av tre upplever en till stor del stressig arbetsplats. Arbetsbelastningen upplevs också som mycket hög. 71 % av de svarande upplever den som ganska hög, hög eller mycket hög. Effektivisering och trimning av verksamheter har lett till små marginaler. Små oväntade förändringar i verksamheten riskerar att påverka arbetsplatsen i form av hög press och att viktiga arbetsuppgifter lämnas. Hela 37 % uppger att den höga stressfaktorn är en orsak till sjukskrivningar på arbetsplatsen. Även om kompetensutveckling erbjuds på många arbetsplatser ges det begränsade möjligheter att utbilda sig i arbetslivet. En majoritet av de svarande (59 %) upplever att arbetsgivaren har tillräckliga kunskaper i arbetsmiljöfrågorna. Svaren pekar således på att det är de begränsade möjligheterna att påverka arbetssituationen och det höga arbetstempot som leder till stress och sjukskrivning. 11

12 7. Rekommendationer Att stärka Arbetsmiljöverket genom att visa på vikten av fler arbetsmiljöinspektörer. Detta för att främja förebyggande arbetsmiljöinsatser och utöka arbetsmiljöinspektörernas befogenheter. Återskapa Arbetslivsinstitutet för forskning inom arbetsmiljöområdet. Verka för förbättrad lagstiftning inom arbetsmiljöområdet. Öka personaltätheten för ett mera hållbart arbetsliv. Skapa förutsättningar för att öka arbetstagarnas inflytande. Skapa bättre förutsättningar för ett hållbart ledarskap. Öka möjligheten till kompetensutveckling för samtliga arbetstagare. Skapa förutsättningar för fler arbetsplatsförlagda utbildningar. Förbättra rehabiliteringsprocesser på arbetsplatser. 12

13 8. Bilaga: Enkätfrågorna 1. Hur många anställda är det på din arbetsplats? (ca) 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, Fler än Hur många olyckor under det senaste året på arbetsplatsen? (Olycka: Något som händer plötsligt, inte förutsägbart) Inget olycksfall, 1-5, Fler än 5, Vet ej 3. Hur många tillbud under det senaste året på arbetsplatsen? (Tillbud: Kunde ha lett till olycka men gjorde det inte) Inga tillbud, 1-10, 11-20, Fler än 20, Vet ej 4. Hur många gånger, senaste året, har du använt 6 kap 6a Arbetsmiljölagen, AML, (begäran om åtgärd) för att komma tillrätta med ett arbetsmiljöproblem? Ingen gång, 1-5, Fler än 5, Vet ej 5. Hur ofta genomförs skyddsrond på din arbetsplats? Oftare än en gång per år, En gång per år, Mer sällan än en gång per år, Vet ej 6. Använder du checklistor för förebyggande systematiskt arbete? Ja, Nej 7. Går ni (vid större förändringar på arbetsplatsen) igenom förebyggande riskanalys? Ja, Nej, Vet ej 8. Får den förebyggande riskanalysen någon effekt på beslut och eventuella åtgärder? Ja, Nej, Vet ej 9. På en skala mellan 1 och 7, hur upplever du arbetsbelastningen på din arbetsplats? 1 Minst Mest 10. Hur hanterar ni arbetsmängden/fördelningen? Beskriv! 13

14 11. På en skala mellan 1 och 7, vilken nivå ligger stressfaktorn på din arbetsplats? 1 Minst Mest 12. Vad leder stressfaktorn till på din arbetsplats? (Välj ett eller flera alternativ) Sjukskrivning, Säger upp sig, Möjlighet till återhämtning, Omplacering, Försöker härda ut, Vet ej, Annat 13. Anser du att det finns en effektiv organisation för rehabilitering/återgång till arbete efter sjukskrivning? Ja, Nej, Har aldrig varit med om det 14. Anser du att din arbetsgivare har tillräckligt med kunskaper i arbetsmiljöfrågor? Ja, Nej, Vet ej 15. På en skala mellan 1 och 7, hur ofta kan du påverka din arbetssituation? (Exempelvis arbetsmängd, innehåll) 1 Aldrig Alltid 16. På en skala mellan 1 och 7, hur anser du att ledarskapet fungerar på din arbetsplats? 1 Dåligt Bra 17. Hur många nyanställda, under 30 år, har anställts på din arbetsplats det senaste året på tillsvidareanställning? Inga, 1-10, 11-20, Fler än Hur många nyanställda, under 30 år, har anställts på din arbetsplats det senaste året på visstidsanställning? Inga, 1-10, 11-20, Fler än Finns det någon form av ungdomspraktik eller liknande på din arbetsplats? (Även APU/ APL ska räknas in) Ja, Nej 20. Hur stor andel av anställningarna kommer från bemanningsföretag i dagsläget? Inga, 1-10, 11-20, Fler än 20 14

15 21. Hur många arbetstillfällen som ni skulle kunna utföra själva läggs ut på externa konsulter eller underentreprenörer? Inga, 1-10, 11-20, Fler än Erbjuds kompetensutveckling på din arbetsplats? Ja, Nej 23. Hur många har fått erbjudande om kompetensutveckling det senaste året? Ingen, Några, De flesta, Alla Följande frågor var frivilligt att svara på: 24. Om du som fackligt förtroendevald upptäcker någon fråga som inte belyses i den här enkäten men som du anser bör vara med, beskriv nedan: 25. Företag/Bransch 26. Namn 27. Telefonnummer 15

16 Linköpings fackliga nätverk Oktober 2013 Kontakt Conny Delerud, ombudsman Byggnads eller 16

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N?

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? En lathund om hur man hanterar kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade

Läs mer

En bransch att må bra i

En bransch att må bra i En sammanfattning av slutsatser och åtgärder 2012 2013 Lotta Linderson 2013-10-18 1 Bakgrund och syfte I december 2011 gjordes en medlemsundersökning med fokus på stress. Nära hälften av medlemmarna, 6019

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Bild 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-07 1 Bild 2 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Fackliga aktiviteter

Fackliga aktiviteter Kapitel 4 Fackliga aktiviteter Inledning Åren 2000 och 2001 var i genomsnitt 58 procent av befolkningen i åldrarna mellan 16 och 84 år, ungefär 4 miljoner personer, medlemmar i någon facklig organisation

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Region öst arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen, distriktet

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent Arbetsklimat Systematiskt arbetsmiljöarbete Prevent Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01 Lokalt kollektivavtal om samverkan 2010 Smedjebackens kommun 1. Samverkan - Utgångspunkter...1 1.1. Uppsägning av avtal...2 1.2. Syfte med samverkan...2 1.3. Mål för samverkan...3 1.4. Samverkanssystemet...3

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Samverkansavtal Utgångspunkter

Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal för Lidköpings kommun har sin grund i Fas 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan i kommuner, landsting och regioner. För att kunna tillämpas på en förvaltning

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 JÖNKÖPINGS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 JÖNKÖPINGS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 JÖNKÖPINGS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Tjänsteskrivelse 2014-11-11 Handläggare: Camilla Jern Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta en arbetsmiljöplan för nämndens verksamhet.

Läs mer

Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014

Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014 Tjänsteskrivelse 2013-11-16 Handläggare: Emmy Andersson FHN 2013.0086 Folkhälsonämnden Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE

ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE Samverkan Mölndal AML MBL ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE Samverkansavtal för Mölndals stad. Avtalet gäller från 1 september 2014. 1 Förutsättningar för samverkan Mål Parterna som tecknar samverkansavtalet

Läs mer

TCO GRANSKAR: SKYDDSOMBUDENS CHANS ATT SKYDDA #7/12

TCO GRANSKAR: SKYDDSOMBUDENS CHANS ATT SKYDDA #7/12 TCO GRANSKAR: SKYDDSOMBUDENS CHANS ATT SKYDDA #7/12 Förutsättningarna för TCO-förbundens 30 000 skyddsombud 2012. En undersökning om lokalt arbetsmiljöarbete. 2012-10-20 Författare Jana Fromm Avdelningen

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Arbetsmiljö Inflytande Utveckling

Arbetsmiljö Inflytande Utveckling ST Arbetsmiljö Inflytande Utveckling 1 2 Arbetsmiljö Arbetsmiljö är summan av flera faktorer på arbetsplatsen. Det handlar bland annat om lön, ledarskap, jämställdhet och mångfald. En bra arbetsmiljö är

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

Samverkansavtal Lunds kommun

Samverkansavtal Lunds kommun 1 (6) Jörgen Hultman/Jan Krantz 046-35 53 84, 046-35 59 77 jorgen.hultman@lund.se, jan.krantz@lund.se Samverkansavtal Lunds kommun Utgångspunkter och syfte Samverkansavtalet i Lunds kommun har sin avtalsmässiga

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

kränkande särbehandling

kränkande särbehandling En lathund om hur man hanterar kränkande särbehandling vem som helst kan bli utsatt för kränkande särbehandling Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar

Läs mer

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6 PERSONALPOLITISKT PROGRAM 1/6 SAMVERKAN 2 ARBETSPLATSTRÄFFAR 2 LEDARSKAP 2 2 PERSONALUTVECKLING 2 INTRODUKTION 3 PERSONALUTBILDNING 3 PERSONALRÖRLIGHET 4 PERSONALFÖRSÖRJNING 4 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen.

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen. Datum 2010-03-22 SAMVERKANSAVTAL INLEDNING Piteå kommun och de fackliga organisationerna har enligt detta avtal utformat ett samverkanssystem bestående av detta avtal och tillhörande rutiner som gäller

Läs mer

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Agenda 14 oktober 2014 Inledning Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag, roll och organisation Gällande arbetsmiljölagstiftning

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 2014-11-26 IRV 2014/25965 1 (11) Enheten för region väst Pia Hurtig, 010-730 98 09 Mölndals kommun Skolförvaltningen 431 82 MÖLNDAL Resultatet av inspektionen Ert org. nr 212000-1363 Arbetsställe Skolförvaltningen

Läs mer

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE Partssamverkan för nybörjare Det är inte helt lätt att förstå sig på alla delar av Samverkan Göteborg om du för första gången har fått ett fackligt uppdrag. Komplexiteten beror

Läs mer

- Må bra på och av arbetet 1 (14)

- Må bra på och av arbetet 1 (14) DEN ARBETSMILJÖPOLITISKA PLATTFORMEN TAR SIKTE PÅ ATT VI SKA MÅ BRA PÅ OCH AV ARBETET. EN GOD BALANS MELLAN ARBETE OCH FRITID OCH EN ARBETSGEMENSKAP PRÄGLAD AV ARBETSGLÄDJE ÄR CENTRALT FÖR DETTA MÅL. ALLA

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 Tjänstemän om stress och press i arbetslivet Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 2 En hälsosam vårdmiljö är en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås. Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idén om en hälsosam vårdmiljö

Läs mer

Samverkansavtal för Malmö högskola

Samverkansavtal för Malmö högskola Samverkansavtal för Malmö högskola Inledning Dnr Mahr 19-2012/488 Malmö högskolas samverkansavtal har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 PERSONALPOLICY VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 VARFÖR EN PERSONALPOLICY? Kommunen är en stor arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Våra anställda möter Vänersborgarna

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Facklig organisationsgrad för arbetare, tjänstemän och anställda totalt samt per bransch och sektor 2006- A. Arbetare

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Inspektionskampanj SLIC 2012. Rapport 2013:6. psykosociala riskbedömningar. projektrapport

Inspektionskampanj SLIC 2012. Rapport 2013:6. psykosociala riskbedömningar. projektrapport Inspektionskampanj SLIC 2012 psykosociala riskbedömningar projektrapport Rapport 2013:6 2013-04-25 IN 2012/101102 1 (8) Projektrapport Inspektionskampanj SLIC 2012, psykosociala riskbedömningar Projektnamn:

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer