Stress och små marginaler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stress och små marginaler"

Transkript

1 Stress och små marginaler Arbetsmiljön på arbetsplatser i Linköping En rapport från Linköpings fackliga nätverk oktober 2013 Framtagen av Linköpings fackliga nätverk, en samverkan mellan: 1

2 Innehåll 1. Inledning 3 2. Bakgrund 4 3. Syfte 4 4. Material 4 5. Resultat 5 6. Slutsatser Rekommendationer Bilaga: enkätfrågorna 13 Linköpings fackliga nätverk Oktober 2013 Kontakt Conny Delerud, ombudsman Byggnads eller 2

3 1. Inledning Den här rapporten undersöker arbetsmiljön på ett stort antal arbetsplatser i Linköping. Den fokuserar på möjligheter till egen påverkan på arbetssituationen, på kompetensutveckling och på upplevd stress i arbetet. Syftet är att få en bild av hur läget är på arbetsplatser runt om i Linköping, oavsett bransch och arbetsgivare. Till grund för rapporten ligger en enkätundersökning. Författare är Linköpings fackliga Nätverk, med lokala representanter från ett stort antal LO- och TCO-förbund. Arbetslivet är ofta belönande och utvecklande. Att ha ett arbete berikar den enskilde, och är viktigt för hälsan och självkänslan, men mycket tyder på att arbetslivet blir allt hårdare för dem som finns där. När effektivitet och strömlinjeformade organisationer blivit allt viktigare verksamhetsmål har arbetslivet hårdnat och blivit tuffare för många. På sikt riskerar det att begränsa utrymmet för utveckling och eftertanke vilket är viktiga faktorer för en god hälsa i arbetslivet. Den här utvecklingen är viktig att följa av flera anledningar. Ett allt för högt arbetstempo och låg personaltäthet riskerar att leda till lägre kvalitet i de tjänster som ska erbjudas. I längden riskerar det också leda till hälsoproblem för de arbetstagare som drabbas. Mycket tyder också på att detta är fallet idag. Från anställda i ett antal vitt skilda branscher ser vi en snarlik utveckling på så gott som alla arbetsplatser. Men vad går att göra åt det? Det finns flera vägar att förbättra situationen, varav en är genom praktiska förbättringar på de enskilda arbetsplatserna. Här spelar samverkan mellan arbetsgivare, fackliga företrädare och den enskilde arbetstagaren en stor roll. En annan handlar om det ramverk som lagar sätter för arbetsmarknaden. På många av våra medlemmars arbetsplatser finns också en koppling till samhällstjänster, såsom skola, äldreomsorg och sjukvård. Här spelar det roll vilka ambitioner som sätts av de politiska företrädarna. Oavsett väg att förbättra situationen är det viktigt att belysa den problematik som många linköpingsbor möter dagligen. I den här rapporten redovisas därför en omfattande enkätundersökning som genomförts bland våra medlemmar inom LO och TCO och om läget på deras arbetsplatser. Svaren täcker arbetsplatser för över 4000 arbetstagare i Linköping. När vi nu skapat oss en tydlig bild över hur arbetsmiljön ser ut på många arbetsplatser i Linköping vilar ett ansvar på oss att verka för förändringar. Det kommer vi att göra på flera sätt, som t.ex. påverka politiker, opinionsbilda, öka medvetenheten hos både arbetstagare och arbetsgivare kring arbetsmiljöfrågor, öka samverkan mellan olika fackförbund. Vårt mål är också att resultaten tas tillvara av beslutsfattare och arbetsgivare som ett underlag för framtida förbättringar av arbetslivet i Linköping. Linköpings fackliga nätverk genom styrgruppen: Conny Delerud Byggnads Inger Forsberg ST Johan Wahlin Fastighets Alma Basic ST Maud Karlsson Kommunal Lars Sonestedt IF Metall 3

4 2. Bakgrund I Linköpings Fackliga Nätverk deltar för närvarande Elektrikerna, Kommunal, Fastighets, Byggnads, Fackförbundet ST, SEKO, Hotell- och Restaurangfacket, Livsmedelsarbetareförbundet, Polisförbundet, IF Metall, Lärarförbundet och Transport. Nätverket startades 2011 med syftet att gemensamt verka för fackliga frågor som påverkar alla våra medlemmars vardag oavsett bransch och förbund. Trots vitt skilda förutsättningar och branscher finns mycket som förenar våra medlemmars vardag. Vi ser det som en styrka att knyta banden mellan LO- och TCO-medlemmar starkare, lokalt i Linköping. Att både LO- och TCO-medlemmar kommer till tals i undersökningen är också en styrka i sig. Det ger bredd i utsagorna och i resultaten. När nätverket startades blev det i de inledande diskussionerna snabbt tydligt att arbetsmiljöfrågorna är viktiga och aktuella för många, oavsett sektor. Det blev vikigt att få en samlad bild av hur arbetstagare ser på sin arbetsmiljö. Därför genomfördes i ett första steg en enkätundersökning. 3. Syfte Syftet med enkätundersökningen och rapporten är att: Inventera hur arbetsmiljön ser ut för arbetstagare i Linköping. Hitta vägar för en bättre arbetsmiljö och ett mer hållbart arbetsliv. Enkätundersökningen är första steget i en process som kan sammanfattas till tre steg. Undersökningen blir en inventering av hur arbetsmiljön ser ut på arbetsplatser i Linköping, alltså steg 1. Steg 2 är en analys av läget och förslag till förändring, alltså den här rapporten. Steg 3 kan beskrivas som en dialog med respektive förbunds medlemmar om resultaten och om hur arbetet kan gå vidare för att förbättra arbetsmiljön. Steg 1 Inventering av arbetsmiljön Steg 2 Analys av läget och förslag för förändring Steg 3 Dialog med medlemmarna 4. Material Enkätundersökningen genomfördes i slutet av 2012 och början av Svaren kommer från fackligt förtroendevalda och enskilda medlemmar. Rapporten bygger på 150 enkätsvar. I enkäten har de svarande ombetts uppge antalet anställda på arbetsplatsen. Utifrån svaren på den frågan kan konstateras att enkätsvaren beskriver situationen på knappt linköpingsbors arbetsplatser. Svaren spänner från restaurang- och livsmedelsanställda, byggnadsarbetare, lärare, tjänstemän och vårdpersonal. Underlaget är för litet för att bryta ned på olika yrkesgrupper eller branscher. Däremot ger det en god helhetsbild av arbetslivet i Linköping. 4

5 5. Resultat I den enkät som distribuerades till medlemmar och fackligt förtroendevalda inom respektive fackförbund ställdes 24 frågor som på olika sätt behandlade arbetsmiljön. För hela frågeformuläret, se bilaga 1. Områden som täcktes i enkäten var: hur vanligt förekommande olyckor och tillbud är samt hur de förebyggs hur de svarande upplever arbetsbelastningen och stressnivån på arbetsplatsen om det finns en organisation för rehabilitering och återgång i arbete efter sjukskrivning om ledarskapet på arbetsplatsen samt om arbetsgivaren upplevs ha tillräckliga kunskaper om arbetsmiljöfrågor om de anställda ges möjlighet till kompetensutveckling Dessutom ställdes frågor om huruvida arbetsplatsen anställer unga under 30 år samt om det ges utrymme för att ta emot unga på praktik. I det här avsnittet redovisas de viktigaste resultaten från rapporten. De delas in under rubrikerna: a. b. c. Stress och arbetsbelastning Olyckor, tillbud och förebyggande arbete Påverkan, ledarskap och kompetensutveckling Svaren Enkätundersökningen omfattar 150 svar. Baserat på svaren när det gäller frågan om antalet anställda på arbetsplatsen berör svaren uppskattningsvis 4000 anställda. Respondenterna finns på både små och stora arbetsplatser. Drygt hälften, 52 %, uppger att de jobbar på arbetsplatser med mindre än 30 anställda. Bland de svar där respondenterna uppgett specifik arbetsplats (frivilligt) syns en stor variation. Här finns svarande från många olika arbetsplatser, såsom skolor, sjukhus och äldreomsorg till caféer, butiker och livsmedelsföretag. Syftet har inte varit en komparativ analys av läget inom olika branscher, varför frågor som särskiljer vilken bransch man befinner sig i saknats. Under följande underrubriker presenteras undersökningens mest intressanta resultat. a) Stress och arbetsbelastning En viktig del av enkäten berör frågor om stress och arbetsbelastning. Respondenterna har fått uppskatta stressfaktor och nivå av arbetsbelastning allmänt på arbetsplatsen. Generellt sett upplever en stor majoritet av respondenterna en hög stressfaktor och tung arbetsbelastning på sina arbetsplatser. Knappt två tredjedelar av de svarande, 65 %, uppger att stressfaktorn på arbetsplatsen är ganska hög, hög eller mycket hög. Det är mycket få som upplever stressfaktorn som låg. I en följdfråga undersöktes vad respondenten upplever att den höga stressfaktorn leder till. Även om 70 % uppger att man försöker härda ut och hantera stressen, uppger hela 37 % att den höga stressfaktorn är en orsak till sjukskrivningar på arbetsplatsen. 5

6 Upplevd stressfaktor! 40%! 35%! 30%! 25%! 15%! 10%! 5%! 0%! 34%! 23%! 22%! 0%! 3%! 9%! 9%! 1 Minst! 2! 3! 4! 5! 6! 7 Mest! Diagram: På en skala mellan 1 och 7, vilken nivå ligger stressfaktorn på din arbetsplats? I en liknande fråga ombads de svarande uppge den upplevda arbetsbelastningen på arbetsplatsen. Fördelningen väger ännu tyngre åt ganska hög, hög och mycket hög. Hela 71 % upplever att arbetsbelastningen är ganska hög, hög eller mycket hög. Att svaren skiftar med några procenteneheter i dessa två frågor kan bero på att man i viss utsträckning anpassat sig till en hög eller mycket hög arbetsbelastning och hittat effektiva sätt att hantera den belastningen utan att den resulterar i hög stressfaktor. 35%! Upplevd arbetsbelastning! 30%! 25%! 15%! 10%! 5%! 0%! 27%! 29%! 15%! 8%! 0%! 1%! 1 Minst! 2! 3! 4! 5! 6! 7 Mest! Diagram: På en skala mellan 1 och 7, hur upplever du arbetsbelastningen på din arbetsplats? 6

7 b) Olyckor, tillbud och förebyggande arbete När svaren angående olyckor och tillbud redovisas finns det anledning att förtydliga att det handlar om subjektiva bedömningar. De svarande har ombetts att göra en uppskattning, snarare än att redovisa fakta. Det innebär att svaren bör ses som en fingervisning. Knappt hälften, 48 %, har haft mellan ett och fem olyckor eller tillbud på arbetsplatsen under det senaste året. Mycket få svarande uppger att man har haft fler än fem. Hur många olyckor eller tillbud under det senaste året på arbetsplatsen?! 60%! 50%! 40%! 30%! 10%! 0%! 38%! Inget olycksfall! 48%! 8%! 6%! 1-5! Fler än 5! Vet ej! En viktig del i arbetet med att minska olyckor och tillbud i arbetslivet är det förebyggande arbetet. När respondenterna uppmanas redogöra för säkerhetsronder och checklistor framträder en relativt positiv bild. Tre av fyra svarande, 76 %, uppger att säkerhetsronder genomförs en gång per år eller oftare. Samtidigt är det givetvis problematiskt att nästan en av fyra, 23 %, uppger att säkerhetsronder genomförs mer sällan än en gång per år. Checklistor för systematiskt förebyggande arbete tillämpas i stor utsträckning, enligt respondenterna. 77 % uppger att de används på deras arbetsplats. 60%! Hur ofta genomförs skyddsrond på din arbetsplats?! 50%! 40%! 51%! 30%! 10%! 0%! 25%! Oftare än en En gång per gång per år! år! 23%! Mer sällan än en gång per år! 1%! Vet ej! 7

8 Använder du checklistor för förebyggande systematiskt arbete?! 90%! 80%! 70%! 77%! 60%! 50%! 40%! 30%! 23%! 10%! 0%! Ja! Nej! Anser du att det finns en effektiv organisation för rehabilitering/återgång till arbete efter sjukskrivning?! 50%! 40%! 30%! 44%! 37%! 10%! 0%! 19%! Ja! Nej! Har aldrig varit med om det! Det är viktigt att känna trygghet i att det finns en organisation för rehabilitering eller återgång till arbete när väl olyckan varit framme. En sådan fråga ställdes också i enkäten. Endast 44 %, uppger att det finns en effektiv organisation för rehabilitering eller återgång till arbete på arbetsplatsen. Däremot har 37 % inte varit med om att situationen uppkommit. Det kan tyda på att många inte har en tydlig bild av hur läget är i frågan. 8

9 c) Påverkan, ledarskap och kompetensutveckling En viktig hörnsten i ett väl fungerande arbetsliv är möjligheten att som arbetstagare påverka sin arbetssituation. Forskning visar exempelvis att inflytande och möjlighet att påverka sin arbetssituation är en avgörande faktor för att klara kraven i arbetslivet. Det här konstateras bland annat av Karasek R, Theorell T. Healthy Work. New York: Basic Books Inc, Bland svaren i enkäten kan konstateras att 52 % upplever att de aldrig, mycket sällan eller sällan kan påverka sin arbetssituation. De som upplever att de kan göra det ofta, mycket ofta eller alltid uppgår till 28 %. Övervikten nedåt är således slående. På en skala mellan 1 och 7, hur ofta kan du påverka din arbetssituation?! 25%! 15%! 10%! 5%! 0%! 23%! 18%! 15%! 11%! 11%! 2%! 1 Aldrig! 2! 3! 4! 5! 6! 7 Alltid! Erbjuds kompetensutveckling på din arbetsplats?! 80%! 70%! 60%! 50%! 40%! 30%! 10%! 0%! 76%! Ja! 24%! Nej! 9

10 Tre av fyra svarande upplever att kompetensutveckling erbjuds. Däremot upplever drygt hälften (52 %) att utvecklingen endast kommer några eller ingen alls till del. Bland dem som uppger att de alltid eller ofta kan påverka sin arbetssituation har 93 % arbetsplatser där kompetensutveckling erbjuds. En rimlig slutsats att dra är att kompetensutveckling för medarbetare leder till en ökad känsla av inflytande på sitt jobb. Ledarskapet på arbetsplatsen! 35! 30! 25! 20! 15! 10! 5! 0! 5! 1 Dåligt! 33! 29! 25! 18! 16! 18! 2! 3! 4! 5! 6! 7 Bra! Diagram: På en skala mellan 1 och 7, hur anser du att ledarskapet på din arbetsplats fungerar. Anser du att din arbetsgivare har tillräckligt med kunskaper i arbetsmiljöfrågor?! 90! 80! 70! 60! 50! 40! 30! 20! 10! 0! 84! 53! 5! Ja! Nej! Vet ej! Diagram: Anser du att din arbetsgivare har tillräckligt med kunskaper i arbetsmiljöfrågor? 10

11 I de fall man uppgivit att man kan påverka sin arbetssituation alltid eller mycket ofta finns ett samband med hur man upplever ledarskapet på arbetsplatsen. 74 % av dessa uppger att ledarskapet fungerar bra. Även kompetensen kring arbetsmiljöfrågor är starkt sammankopplad med hur mycket man upplever att man kan påverka. Bland dem som uppger att de alltid kan påverka uppger 100 % att arbetsgivaren har tillräckligt med kunskaper i arbetsmiljöfrågor. 6. Slutsatser Enkäten genomfördes vid slutet av 2012 och i början av 2013 och skickades till ett stort antal arbetsplatser i Linköping. De svarande, till största delen fackligt förtroendevalda, uppgår till 150 som sammanräknat täcker ca 4000 anställda. De viktigaste slutsatserna är att: Stressen inom Linköpings arbetsliv är stor. Två av tre upplever en till stor del stressig arbetsplats. Arbetsbelastningen upplevs också som mycket hög. 71 % av de svarande upplever den som ganska hög, hög eller mycket hög. Effektivisering och trimning av verksamheter har lett till små marginaler. Små oväntade förändringar i verksamheten riskerar att påverka arbetsplatsen i form av hög press och att viktiga arbetsuppgifter lämnas. Hela 37 % uppger att den höga stressfaktorn är en orsak till sjukskrivningar på arbetsplatsen. Även om kompetensutveckling erbjuds på många arbetsplatser ges det begränsade möjligheter att utbilda sig i arbetslivet. En majoritet av de svarande (59 %) upplever att arbetsgivaren har tillräckliga kunskaper i arbetsmiljöfrågorna. Svaren pekar således på att det är de begränsade möjligheterna att påverka arbetssituationen och det höga arbetstempot som leder till stress och sjukskrivning. 11

12 7. Rekommendationer Att stärka Arbetsmiljöverket genom att visa på vikten av fler arbetsmiljöinspektörer. Detta för att främja förebyggande arbetsmiljöinsatser och utöka arbetsmiljöinspektörernas befogenheter. Återskapa Arbetslivsinstitutet för forskning inom arbetsmiljöområdet. Verka för förbättrad lagstiftning inom arbetsmiljöområdet. Öka personaltätheten för ett mera hållbart arbetsliv. Skapa förutsättningar för att öka arbetstagarnas inflytande. Skapa bättre förutsättningar för ett hållbart ledarskap. Öka möjligheten till kompetensutveckling för samtliga arbetstagare. Skapa förutsättningar för fler arbetsplatsförlagda utbildningar. Förbättra rehabiliteringsprocesser på arbetsplatser. 12

13 8. Bilaga: Enkätfrågorna 1. Hur många anställda är det på din arbetsplats? (ca) 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, Fler än Hur många olyckor under det senaste året på arbetsplatsen? (Olycka: Något som händer plötsligt, inte förutsägbart) Inget olycksfall, 1-5, Fler än 5, Vet ej 3. Hur många tillbud under det senaste året på arbetsplatsen? (Tillbud: Kunde ha lett till olycka men gjorde det inte) Inga tillbud, 1-10, 11-20, Fler än 20, Vet ej 4. Hur många gånger, senaste året, har du använt 6 kap 6a Arbetsmiljölagen, AML, (begäran om åtgärd) för att komma tillrätta med ett arbetsmiljöproblem? Ingen gång, 1-5, Fler än 5, Vet ej 5. Hur ofta genomförs skyddsrond på din arbetsplats? Oftare än en gång per år, En gång per år, Mer sällan än en gång per år, Vet ej 6. Använder du checklistor för förebyggande systematiskt arbete? Ja, Nej 7. Går ni (vid större förändringar på arbetsplatsen) igenom förebyggande riskanalys? Ja, Nej, Vet ej 8. Får den förebyggande riskanalysen någon effekt på beslut och eventuella åtgärder? Ja, Nej, Vet ej 9. På en skala mellan 1 och 7, hur upplever du arbetsbelastningen på din arbetsplats? 1 Minst Mest 10. Hur hanterar ni arbetsmängden/fördelningen? Beskriv! 13

14 11. På en skala mellan 1 och 7, vilken nivå ligger stressfaktorn på din arbetsplats? 1 Minst Mest 12. Vad leder stressfaktorn till på din arbetsplats? (Välj ett eller flera alternativ) Sjukskrivning, Säger upp sig, Möjlighet till återhämtning, Omplacering, Försöker härda ut, Vet ej, Annat 13. Anser du att det finns en effektiv organisation för rehabilitering/återgång till arbete efter sjukskrivning? Ja, Nej, Har aldrig varit med om det 14. Anser du att din arbetsgivare har tillräckligt med kunskaper i arbetsmiljöfrågor? Ja, Nej, Vet ej 15. På en skala mellan 1 och 7, hur ofta kan du påverka din arbetssituation? (Exempelvis arbetsmängd, innehåll) 1 Aldrig Alltid 16. På en skala mellan 1 och 7, hur anser du att ledarskapet fungerar på din arbetsplats? 1 Dåligt Bra 17. Hur många nyanställda, under 30 år, har anställts på din arbetsplats det senaste året på tillsvidareanställning? Inga, 1-10, 11-20, Fler än Hur många nyanställda, under 30 år, har anställts på din arbetsplats det senaste året på visstidsanställning? Inga, 1-10, 11-20, Fler än Finns det någon form av ungdomspraktik eller liknande på din arbetsplats? (Även APU/ APL ska räknas in) Ja, Nej 20. Hur stor andel av anställningarna kommer från bemanningsföretag i dagsläget? Inga, 1-10, 11-20, Fler än 20 14

15 21. Hur många arbetstillfällen som ni skulle kunna utföra själva läggs ut på externa konsulter eller underentreprenörer? Inga, 1-10, 11-20, Fler än Erbjuds kompetensutveckling på din arbetsplats? Ja, Nej 23. Hur många har fått erbjudande om kompetensutveckling det senaste året? Ingen, Några, De flesta, Alla Följande frågor var frivilligt att svara på: 24. Om du som fackligt förtroendevald upptäcker någon fråga som inte belyses i den här enkäten men som du anser bör vara med, beskriv nedan: 25. Företag/Bransch 26. Namn 27. Telefonnummer 15

16 Linköpings fackliga nätverk Oktober 2013 Kontakt Conny Delerud, ombudsman Byggnads eller 16

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision Ledarskap i äldreomsorgen En rapport från Kommunal och Vision Innehållsförteckning Förord 4 Inledning 5 Hur upplever cheferna förutsättningarna för ledarskap? 6 Vad anser medarbetarna? 7 Slutsatser och

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Projektrapport. Inspektioner av kvinno- och mansdominerad kommunal verksamhet, hemtjänst och teknisk förvaltning. Rapport 2014:3

Projektrapport. Inspektioner av kvinno- och mansdominerad kommunal verksamhet, hemtjänst och teknisk förvaltning. Rapport 2014:3 Projektrapport Inspektioner av kvinno- och mansdominerad kommunal verksamhet, hemtjänst och teknisk förvaltning Rapport 2014:3 2014-04-28 REM 2012/100494 1 (22) Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund ett

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Upphandlingsindex Stockholms län 2014

Upphandlingsindex Stockholms län 2014 Upphandlingsindex Stockholms län 2014 En granskning av kommunernas rutiner för inköp och upphandling Upphandlingsindex Stockholms län 2014 En granskning av kommunernas rutiner för inköp och upphandling

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen

Läs mer

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 Bakgrund Unga och jobb är ett ämne som debatteras flitigt, på arbetsplatser, i politiken och inte minst i media. Problemet med debatten är att

Läs mer

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERGRIPANDE RESULTAT... 1 AKA index... 1 AKA index chef medarbetare... 2 Styrkor och utvecklingsområden... 4 Medarbetarindex...

Läs mer

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Netigates Medarbetarrapport Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Medarbetarundersökning för Sakarias Fasth, Netigate AB 14 februari, 2013 www.netigate.se NETIGATE Sverige, Lästmakargatan

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer