E 2016E 2017E E 2016E 2017E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E"

Transkript

1 E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 11 maj 2015 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Osäkert läge Prevas rapport för det första kvartalet 2015 var klart under vår förväntan, störst avvikelse var lönsamheten med en rapporterad EBIT-marginal om 0,7 procent mot förväntad 3,7 procent. Förklaringen ligger i en låg debiteringsdrag på grund av en avvaktande marknad. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small Cap 160 MSEK Information Technology Karl-Gustav Ramström Göran Lundin OMXS 30 Prevas Vi ser de två senaste kvartalen som något av outliners då bolaget kommunicerar något av en ljusning under slutet av kvartalet samt genomför en rad förbättringsåtgärder. Vi efterlyser att bolaget är mer tydliga kring vilka effekter förbättringsåtgärderna kommer att ge. På grund av detta väljer vi att revidera ned våra antaganden vad det gäller tillväxt och marginal för kommande kvartal. Vårt motiverade värde i ett Base-case sänks till 20 (23) SEK per aktie, till följd av våra estimatrevideringar. Det finns en god uppsida från dagens nivåer sett till vårt motiverade värde givet att bolagets lyckas presentera och genomföra ett tydligt åtgärdsprogram. Skulle bolaget närma sig sin målsättning om en 10 procentig EBIT-marginal är uppsidan väldigt stor från dagens pressade nivåer, vilket indikeras av vår Bull-case värdering om 37 SEK per aktie maj 04-aug 02-nov 31-jan 01-maj Redeye Rating (0 10 poäng) Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 5,0 poäng 7,0 poäng 4,0 poäng 4,0 poäng 3,0 poäng Nyckeltal E 2016E 2017E Omsättning, MSEK Tillväxt 7% 6% 3% 5% 6% EBITDA EBITDA-marginal 1% 4% 4% 5% 6% EBIT EBIT-marginal Neg 2% 2% 4% 4% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal Neg 2% 2% 2% 3% Utdelning/Aktie 0,00 0,00 0,00 0,96 1,27 VPA -1,65 1,22 1,15 1,92 2,55 P/E Neg 17,7 13,7 8,2 6,2 EV/S 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 EV/EBITDA 24,1 9,6 7,3 5,4 4,0 Fakta Aktiekurs (SEK) 16 Antal aktier (milj) 10,1 Börsvärde (MSEK) 160 Nettoskuld (MSEK) 60 Free float (%) 75 % Dagl oms. ( 000) 6 Analytiker: Kristoffer Lindström Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv värdering. Company Qualities Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller verksamhetsrisk) dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 Ledning (Management), 2 Ägarskap (Ownership), 3 Tillväxtutsikter (Growth Outlook), 4 Lönsamhet (Profitability) och 5 Finansiell styrka (Financial Strength). Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng. Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. Ledning Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 Exekvering, 2 Kapitalallokering, 3 Kommunikation, 4 Erfarenhet, 5 Ledarskap, och 6 Integritet. Ägarskap Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 Ägarstruktur, 2 Ägarengagemang, 3 Institutionellt ägande, 4 Maktmissbruk, 5 Renommé, och 6 Finansiell uthållighet. Tillväxtutsikter Vår rating av Tillväxtutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Tillväxtutsikter är; 1 Strategier och affärsmodell, 2 Försäljningspotential, 3 Marknadstillväxt, 4 Marknadsposition, och 5 Konkurrenskraft. Lönsamhet Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 Avkastning på totalt kapital (Return on total assets; ROA), 2 Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 Nettomarginal (Net profit margin), 4 Fritt kassaflöde, och 5 Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). Finansiell styrka Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 Kassalikviditet (Quick ratio), 4 Balanslikviditet (Current ratio), 5 Omsättningsstorlek, 6 Kapitalbehov, 7 Konjunkturkänslighet, och 8 Kommande binära händelser. 2

3 Osäkert läge Ett svagt kvartal men med en viss förbättring mot slutet Prevas presenterade under årets första kvartal en försäljning och resultat som var klart under vår förväntan. Vi tyder dock rapporten som att bolaget känner av en förbättring under slutet av kvartalet och att detta kommer att fortsätta in under Q2. Debiteringsgraden inom både Industrisystem och Produktutveckling vart klart under bolagets målsättning. Prevas genomför en mängd åtgärder för att förbättra lönsamheten inom bolaget så som översyn av administrativ personal i förhållande till antalet konsulter. I regel tar sådana förändringar tid innan de får ett genomslag och vi har tagit höjd för detta i våra estimat genom att justera ned våra prognoser över de närmaste kvartalen något. Ett kvartal under förväntan Prevas hade i sin förvaltningsberättelse beskrivit en svaghet under slutet av Q som de såg fortsätta under 2015, så blev också fallet då rapporten inte levde upp till våra förväntningar. Prevas rapporterade en försäljning under kvartalet som uppgick till 185,7 MSEK, detta var -6 procent lägre än vår prognos på 198,3 MSEK. Både Produktutveckling och Industrisystem presenterade en försäljning under vår prognos, störst avvikelse var det inom Industrisystem med -9,3 procent. Q Utfall vs. Förväntningar Försäljningsavvikelse på - 6 procent under kvartalet Q (SEKm) Utfall Redeye estm. Diff Försäljning 185,7 198,3-6% EBITDA 4,3 10,6-59% EBIT 1,4 7,4-81% PTP 1,2 7,1-83% VPA, SEK 0,12 0,49-76% Försäljningstillväxt -1,3% 5,4% EBIT marginal 0,7% 3,7% VPA tillväxt (YoY) nm nm Affärsområden Försäljning Utfall Redeye estm. Diff Produktutveckling 112,6 117,8-4,4% Industrisystem 73,0 80,6-9,3% EBIT Produktutveckling 0,5 1,8-72% EBIT-margin 0,4% 1,5% Industrisystem 0,9 5,6-85% EBIT-margin 1,2% 7,0% Källa: Redeye Research På EBIT-nivå var avvikelsen väldigt stor, vi hade räknat med en EBITmarginal på omkring 3,7 procent (EBIT på 7,4 MSEK) men den rapporterade marginalen uppgick till svaga 0,7 procent (EBIT på 1,4 MSEK). Störst avvikelse var återigen inom Industrisystem med en EBITmarginal på 1,2 procent, vilket kraftigt understiger våra estimat samt det historiska snittet för segmentet. Den största anledningen till avvikelsen var återhållsamhet hos ett flertal kunder, vilket ledde till en låg debiteringsgrad under kvartalet. 3

4 Åtgärdsprogram för lönsamhetsförbättringar Att Prevas inte är nöjda med de två senaste kvartalsresultaten är något som är väldigt tydligt i den senaste rapporten. De senaste två kvartalen har intäkterna per timme och anställd legat relativt stilla omkring 600 SEK medan personalkostnaderna har ökat något, vilket leder till det svaga resultatet. De operativa kostnaderna har minskat något under Q1 jämfört med Q4 2014, vilket är ett tecken på att bolaget försöker styra upp deras stora overhead del, i rapporten nämns det att vissa förbättringsåtgärder redan har påbörjats. Enligt oss måste Prevas se över både beläggningsgraden samt bolagets operativa struktur med hög andel overheadkostnader. För att lyckas med detta måste bolaget troligtvis även se över kontorsstrukturen för att närma sig sina mål på en EBIT-marginal runt 10 procent. Något läge operativa kostnader under kvartalet per anställda Försäljning och kostnader per anställd och timme, SEK % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Försäljning Personalkostnader Opertivkostnad Avskrivningar Marginal efter personalkost. EBIT marginal -5% Källa: Prevas & Redeye Research Prevas genomför en mängd förbättringsåtgärder för att öka lönsamheten inom bolaget. Vi finner det positivt att bolaget agerar för att genomföra dessa förbättringar. Bättre projektstyrning kan leda till en ökad debiteringsgrad Prevas vill styra upp sin projektstyrning bättre genom att sköta projekten mer centralt. Bolaget har idag kontor på ett flertal ställen runt om i landet, vilket gör att en strikt projektstyrning är viktigt för att skapa en god beläggningsgrad. Prevas satsar på att öka antalet konsulter i förhållande till overheadpersonal, vilket borde leda till en ökad lönsamhet per anställd. Prevas har omkring 22 kontor i Sverige som skapar ett stort behov av administrativpersonal. Exempelvis har bolaget tre kontor bara i Stockholm. Här finns det självklara förbättringsåtgärder som skulle kunna lyfta resultatet per anställda och minska övriga kostnader framöver. En mer långsiktig åtgärd är att Prevas ska ta på sig mer helhetsåtaganden och vara med i en större andel av produktlivscykeln. Det skulle leda till en mer stabil beläggningsgrad 4

5 och stabilare intäktsströmmar, vilket i sin tur medför en förbättrad lönsamhet för bolaget. Stora neddragningar inom Ericsson och Sony Mobile Liten effekt av Ericssons neddragning En väsentlig händelse under kvartalet var att Ericsson annonserade neddragningar om 2200 anställda och säger upp 850 konsulter i Sverige. Sony Mobile meddelade även att de varslar 1000 anställda varav 400 konsulter berörs. Sammantaget är det ett hårt slag mot svenska ITkonsulter då totalt 1250 konsulter berörs. Detta är något som påverkar de flesta av de svenska IT-konsulterna direkt eller indirekt. Ericsson är en viktig kund för Prevas och stod för närmare 9 procent av omsättning under kvartalet. Som vi har tolkat det kommer de främsta neddragningarna att ske inom allmän R&D men inte på kärnområden, vilket gör att effekten för Prevas blir liten. Ericsson har varit kund till Prevas under en lång tid och vi anser att de sitter relativt gott positionerade. Den påverkan som Ericsson och Sony Mobile neddragningarna få på Prevas är framförallt indirekt. Ett flertal konsulter kommer att stå utan uppdrag, vilket kan skapa en prispress på marknaden. Positivt inom life sience och fordon Prevas har under kvartalet fått in ett antal uppdrag inom life science samt inom fordons- och tillverkningsindustrin. Vi tolkar det som att vi kommer att kunna se en ökad andel av försäljningen inom dessa områden de närmaste kvartalen. Positiv utveckling inom life sience Branschindelning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 9% 13% 21% Övriga Livsmedel Försvar Fordon Telekom Energi Life Science Verkstadsindustri 0% Q Q Q Q Q Q Q Källa: Prevas Life science, fordons- och tillverkningsindustrin stod under kvartalet för ungefär 43 procent av omsättningen. Fordon har länge legat i en något nedåtgående trend och en ökning inom den industrin finner vi som klart positivt för Prevas. Ett flertal ytterligare konsulter har uttalat att just fordonsindustrin och specifik Göteborgsregionen har gått starkt under kvartalet, vi ser med spänningen på utvecklingen framöver. 5

6 Affärsområden Produktutveckling Produktuteckling e SEKm Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2e Q3e Q4e e 2016e Försäljning 111,9 113,9 96,4 112,0 112,6 118,2 98,3 117,2 434,3 446,4 460,5 Tvxt 1,9% 2,9% 9,4% 0,2% 0,6% 3,7% 2,0% 4,7% 3,3% 2,8% 3,2% EBIT 1,9-2,5 0,9 0,1 0,5 1,8 1,2 2,3 0,4 5,8 10,2 Marginal 1,7% -2,2% 1,0% 0,0% 0,4% 1,5% 1,2% 2,0% 0,1% 1,3% 2,2% Source: Redeye Låg debiteringsgrad under kvartalet Affärsområdet fokuserar på mekatronik, elektronik och mjukvara och verksamheten liknar en traditionell konsultverksamhet där timdebitering är central. Affärsområdet stod för omkring 60 procent av intäkterna och 35 procent av EBIT-bidraget under kvartalet. Debiteringsgraden har under kvartalet legat på en för låg nivå, vilket påverkade EBIT-resultatet negativt. På den positiva sidan har utvecklingen inom life science-industrin fortsatt varit positiv med en stark orderingång under kvartalet. Det råder en svaghet inom ett antal av bolagets lokala marknader, vilket gör att vi är försiktiga med våra prognoser för kommande kvartal. Vi räknar dock med en liten förbättring under 2015 jämfört med 2014, trots den svaga inledningen på året. Vi finner det sannolikt att det mesta av strukturkostnaderna och nedskrivningarna ligger bakom oss, vilket kommer att påverka marginalen positivt. Industrisystem Industrisystem e SEKm Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2e Q3e Q4e e 2016e Försäljning 76,2 75,8 64,9 75,1 73,0 79,4 66,9 79,3 292,0 298,6 320,5 Tvxt 22,4% 1,5% 11,4% 4,2% -4,1% 4,7% 2,9% 5,7% 9,2% 2,3% 7,3% EBIT 5,9 2,6 6,3 0,9 0,9 3,6 3,7 3,6 15,7 11,7 17,9 Marginal 7,8% 3,4% 9,7% 1,2% 1,2% 4,5% 5,5% 4,5% 5,4% 3,9% 5,6% Source: Redeye Affärsområdet Industrisystem erbjuder lösningar för produktivitets förbättringar. Fokus ligger på intelligenta IT-lösningar inom överordnad produktionsstyrning (MES), beslutsstöd för produktionsuppföljning (EMI), underhållssystem (EAM) samt produktionslogistik, robotlösningar och automation. Industrisystem är de affärsområde som historiskt har haft den bästa lönsamheten inom Prevas. Affärsområdet stod för närmare 39 procent av omsättningen och 63 procent av EBIT-bidraget under kvartalet. Återhållsamhet hos kunderna under kvartalet Svagheten under kvartalet förklaras med att flera nyckelkunder inom affärsområdet har varit återhållsamma, vilket har gjort att flera projekt har glidit i tiden något. Med en osäkerhet kring projekten är det samtidigt svårt för Prevas att belägga sina konsulter. Bolaget uppger att de är klart missnöjda med resultatet under perioden men känner av en viss förbättring mot slutet av kvartalet. Vi förväntar oss att affärsområdet kommer att fortsätta växa under 2015 och 2016 men i en något lägre takt än under 2014, då de åtgärder som 6

7 Prevas genomför tar lite tid innan de börjar få effekt. Marginalmässigt ser vi de två senaste kvartalen som lite av outliners och antar marginaler i nivåer om 2,5-5 procent under resterande del av året för att sedan förbättras ytterligare då förbättringsåtgärderna får ett större genomslag. Vi ser dock en överhängande risk med Ericssons nedläggning kan skapa en prispress på marknaden, vilket kan påverka tillväxten och marginalerna negativt framöver. Vi väljer därför att vara försiktiga i våra prognoser. Prevas helårsestimat Vi räknar med normaliserade EBITmarginaler runt 4-5 procent Prevas e SEKm Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2e Q3e Q4e e 2016e Försäljning 188,2 189,7 161,4 187,1 185,7 197,6 165,2 196,6 726,3 745,0 781,0 Tvxt 9,2% -1,6% 10,1% 1,7% -1,3% 4,1% 2,4% 5,1% 4,4% 2,6% 4,8% EBIT 7,9 0,1 7,2 1,0 1,4 5,3 4,9 5,9 16,2 17,5 28,1 Marginal 4,2% 0,0% 4,5% 0,5% 0,7% 2,7% 2,9% 3,0% 2,2% 2,3% 3,6% Source: Redeye Vi tolkar det som att kvartalet inleddes svagt men att Prevas kände av en förbättring mot slutet av kvartalet, vilket indikerar att nästkommande kvartal inte kommer att vara lika svagt som de två senaste. Vi väljer dock att revidera ned våra estimat något framförallt vad det gäller marginalerna framöver. På lite längre sikt ser vi att bolaget lyckas öka lönsamheten genom deras förbättringsåtgärder som lyfter EBIT-marginalerna till omkring 3,6 procent under 2016 för att förbättras ytterligare framöver för att normalisera sig runt 4-5 procent långsiktigt. Vi känner dock en viss osäkerhet i våra estimat då kommunikationen kring besparingsprogrammet och vilka effekter detta kommer att skapa har varit knapphändiga. Vi reviderar våra estimat för 2015 och 2015 Estimat revideringar Vi har reviderat ned vårt tillväxtantagande till följd av indikationer från bolaget om en svag marknad för Prevas inom vissa av deras affärsområden samt en möjlig prispress som Ericsson neddragningen kan skapa. Vidare har vi reviderat ned vår prognos över EBIT-marginalerna för 2015 och 2016 men behåller dem på samma nivå för Vi anser att de förbättringsåtgärder som Prevas genomför kommer att ta lite tid innan de kan materialisera. Prevas Estimat förändringar 2015E 2016E 2017E Estimat förändringar (msek) Nya Gamla % dif Nya Gamla % chg Nya Gamla % dif Försäljning n.m. -4% n.m. -5% n.m. -6% EBIT % % % EBIT-marginal 2,3% 3,4% 3,6% 4,6% 4,2% 4,2% Källa: Redeye 7

8 Värdering DCF-värdering Vi värderar Prevas med en DCF-modell. Vårt avkastningskrav uppgår till 11 procent och bygger på Redeyes rating modell. Vi räknar med en långsiktig genomsnittlig tillväxt mellan åren på 3,9 procent och en genomsnittlig EBIT-marginal på 4,2 procent. Vi räknar med en terminal tillväxt på 2 procent och en EBIT-marginal på 4 procent i mognadsfasen detta motsvarande en exit EV/EBIT multipel runt 8,2x, vilket är i höjd med sektorn. Vårt motiverade sänks, som en följd av våra estimatrevideringar, till 20 (23) SEK per aktie. Vårt motiverade värde indikerar en potential på omkring 26 procent sett till dagens aktiekurs. Vårt motiverade värde uppgår till 20 SEK per aktie Prevas Base-case Antaganden: (08-14) DCF-värde CAGR försäljning 3,9% 2,8% WACC 11,0% EBIT-marginal (medel) 4,2% 2,7% Nuvärde av FCF 140 ROE (medel) 12% 0,6% Nuvärde av Terminal Value 128 Terminal EV 267 Terminal tillväxt av FCF 2,0% Nettokassa -63 EBIT-marginal (Terminal) 4,0% Minoritetsägande 0 EV/SALES exit multipel 0,3x DCF-värde 205 EV/EBIT exit multipel 8,2x Motiverat värde per aktie 20 Dagens aktiekurs 16,0 Potential/Risk 27% Källa: Redeye Research Potentialen i Prevas borde ses som god, dock förutsätter det att bolaget lyckas med sina lönsamhetsförbättrande åtgärder och lyfter marginalerna över deras historiska nivåer. Konkret åtgärdsprogram skulle kunna lyfta kursen Katalysatorer för värdeökning För att aktien och värderingen skall lyfta ytterligare måste bolaget visa klara resultatförbättringar. Bolaget har en intention att minska overhead delen i bolaget för att förbättra lönsamheten. Om bolaget skulle annonsera ett konkret program kring exempelvis nedstängning/konsolidering av kontor skulle detta kunna skapa en uppvärdering av aktiekursen enligt vår bedömning. 8

9 En låg värdering med anledning av en skakig historik Relativvärdering Prevas ser i en jämförelse med övriga IT-konsulter ut att vara lågt värderad. Men vi uppskattar att marknaden vill se klara marginalförbättringar innan aktien kan lyfta till högre nivåer och värderas upp mot övriga IT-konsulter. Kombinationen av en relativ högskuldsättning samt låga historiska marginaler motiverar en lägre värdering av Prevas i förhållande till övriga IT-konsulter enligt vår bedömning. Relativvärdering Marknads värde EV/Sales EV/EBITDA P/E Bolag Pris (SEK) (SEKm) 2015E 2016E 2017E 2015E 2016E 2017E 2015E 2016E 2017E HIQ INTERNATIONAL AB* 40, ,29 1,23 1,17 10,02 9,15 8,82 14,8 13,5 13,0 ADDNODE GROUP AB 50, ,86 0,81 0,76 8,69 7,60 7,26 15,5 13,4 12,8 ACANDO AB* 13, ,54 0,51 0,51 6,90 6,27 5,87 9,5 8,5 7,7 SEMCON AB* 54, ,38 0,38 0,36 7,33 5,70 5,47 11,1 8,3 7,9 KNOW IT AB* 51, ,51 0,48 0,47 6,38 5,54 5,59 10,3 7,4 7,2 CYBERCOM GROUP AB 2, ,37 0,36 0,34 4,54 4,17 4,00 6,7 5,7 5,4 AVEGA GROUP AB-B SHS 22, ,66 0,61 0,57 8,34 7,31 6,79 14,5 9,9 8,9 Aggregerad Peer grupp ,62 0,59 0,57 7,53 6,60 6,36 12,1 10,1 8,4 Median ,52 0,50 0,49 7,12 5,98 5,73 10,7 8,4 7,8 PREVAS AB-B SHS (Redeye Estm) 15, ,29 0,27 0,26 5,84 4,64 4,04 9,2 5,9 4,8 Källa: Redeye Research, * Bloomberg 9

10 WACC WACC WACC Prevas Känslighetsanalys En känslighetsanalys är alltid bra att utföra på de antaganden som ligger till grund för en DCF-modell. En känslighetsanalys kan även visa på vilka ungefärliga fundamentala antaganden som ligger diskonterade i dagens aktiekurs. Motiverat värde per aktie CAGR-försäljning % 2% -2% 3% 4% 0% +2% 5% +4% 6% 9% % % % % Källa: Redeye Research Värderingen är självklart känslig för antaganden om WACC och försäljningstillväxt. I denna känslighetsanalys varieras dessa antaganden. Vi ser här att en ökad försäljningstillväxt mellan åren har en relativt liten inverkan på värderingen, skulle CAGR öka till 6 procent under denna period indikeras ett motiverat värde på omkring 24 SEK per aktie. WACC:en påverkar värderingen väldigt kraftigt, skulle en WACC runt 9 procent antas indikerar detta ett aktiepris på 29 SEK per aktie. Motiverat värde per aktie CAGR-försäljning % 2% -2% 3% 4% 0% +2% 5% +4% 6% 9% % % % % Källa: Redeye Research Värderingen i Prevas är mer känslig för förändringar i den uthålliga lönsamheten än försäljningstillväxten. Skulle vi öka våra marginalantaganden med omkring 1 procentenhet skulle detta indikera en aktiekurs på närmare 29 SEK. Detta visar på att det är de uthålliga marginalerna som borde ligga som fokus hos Prevas att höja. Motiverat värde per aktie EBIT-marginal medel ( ) 20 3,1% -1% 3,7% -1% 4,2% 0% 4,8% +1% 5,3% +1% 9% % % % % Källa: Redeye Research Vi finner marknaden idag diskonterar en framtida försäljningstillväxt i regionen 3-5 procent och en uthållig EBIT-marginal runt 3 procent. Detta är i linje med historiska marginaler och tillväxttal. Om en investerare tror på klara resultatförbättringar framöver finns det stor potential i Prevas aktie. 10

11 Investment Case Prevas har som finansiell målsättning att växa med 15 procent med stöd av förvärv samt ha en rörelsemarginal på 10 procent. Bolaget har de senaste åren haft en varierande omsättningstillväxt då bolaget sedan finanskrisen både haft perioder då de minskat verksamheten och perioder där de både nettorekryterat och förvärvat bolag. Rörelsemarginalen har dock bara nått upp till målsättningen en gång vilket skedde under Problemet i Prevas har framförallt legat i affärsområdet Produktutveckling som står för cirka 2/3 av omsättningen och som har haft problem med både beläggningen och projektnedskrivningar. En annan anledning till den svaga utveckling har varit ett antal mindre lyckade förvärv där framförallt satsningen på Management Consultingen inte har blivit vad bolaget hoppades på. Till det ska läggas en återhållsam investeringsnivå inom framförallt tillverkningsindustrin. Prevas nya ledning jobbar även fokuserat på att stärka lönsamheten inom affärsområdet Produktutveckling De stora underliggande drivkrafterna i Prevas ligger i att allt mer produkter innehåller inbyggd intelligens samtidigt som produktlivscyklerna hela tiden blir kortare. Det positiva är att satsningen på Management Consulting nu har begränsats så att den inte längre ska påverka bolaget negativt framöver. Prevas nya ledning jobbar även fokuserat på att stärka lönsamheten inom affärsområdet Produktutveckling, vilket om det får effekt bör utgöra en trigger i aktien. Affärsområdet industrisystem som står för den resterande tredjedelen av omsättningen är betydligt stabilare och mindre konjunkturkänsligt och har historiskt levererat en god lönsamhet, ofta med rörelsemarginalen på över 10 procent. Vi anser att en rörelsemarginal om 7-8 procent över en konjunkturcykel bör vara fullt möjligt för bolaget att nå och att bolaget återigen ska kunna återgå till organisk tillväxt, vilket inte avspeglas i dagens värdering. Däremot ser vi små möjligheter att för bolaget att nå sitt tillväxtmål som kräver en stor del förvärv, vilket vi inte ser utrymme för med den något ansträngda balansräkningen. I dagens värdering ligger inte heller några förväntningar på att bolaget ska komma i närheten av de 15 procenten som tillväxtmålet idag stipulerar. De stora underliggande drivkrafterna i Prevas ligger i att allt mer produkter innehåller inbyggd intelligens samtidigt som produktlivscyklerna hela tiden blir kortare. Det ställer höga krav på produktutvecklingsavdelningarna och där har Prevas både kompetens och möjlighet att stödja eller ta helhetsåtaganden för utveckling av nya produkter. Inom Industrisystemsidan ligger den underliggande drivkraften mer på de effektiviseringar som Nordisk tillverkningsindustri hela tiden måste investera i för att stå sig i den globala konkurrensen. Den största risken i Prevas är fortsatta problem i den konjunkturella återhämtningen och att kunderna då väljer att skjuta upp sina utvecklingsprojekt av nya produkter, vilket gör att den förväntade förstärkningen i beläggningsgrad uteblir. Andra risker som vi ser ligger i den prispress som finns på marknaden samt ökad konkurrens från både inhemska och globala aktörer. Bolagets styrkor ligger till stor del i Prevas långa kundrelationer och deras gedigna erfarenhet av produktutveckling och produktionseffektiviseringar. 11

12 Bull-case värdering I vårt Bull-case skulle vi ha underskattat Prevas effektiviseringar i organisationen och därmed beläggningsgraden. Framförallt kommer det att kräva en större investeringsvilja från bolagets kunder i industrin. Detta skulle få Prevas affärsområde produktutveckling att åter börja nå marginaler nära 10 procent, vilket man visat historiskt att man kan. Industrisystem fortsätter samtidigt att visa en stabil intjäning vilket gör att Prevas når en genomsnittlig rörelsemarginal över 6 procent samt en god försäljningstillväxt runt 4 procent. Detta skulle indikera ett motiverat värde på omkring 37 SEK per aktie vilket motsvarar en potential sett till dagens nivå på omkring 130 procent. Detta visar på den stora potentialen i aktiekursen om en vändning i lönsamheten sker. I Bull-case ser vi ett motiverat värde på 37 SEK per aktie Prevas Bull-case Antaganden: (08-14) DCF-värde CAGR försäljning 3,9% 2,8% WACC 11,0% EBIT-marginal (medel) 6,4% 2,7% Nuvärde av FCF 238 ROE (medel) 16% 0,6% Nuvärde av Terminal Value 197 Terminal EV 435 Terminal tillväxt av FCF 2,0% Nettokassa -63 EBIT-marginal (Terminal) 6,0% Minoritetsägande 0 EV/SALES exit multipel 0,5x DCF-värde 373 EV/EBIT exit multipel 8,4x Motiverat värde per aktie 37 Dagens aktiekurs 16,0 Potential/Risk 131% Källa: Redeye Research Bear-case värdering I vårt Bear-case utgår vi från att Prevas inte lyckas vända den negativa trenden i bolaget utan kommer att prestera tillväxttal och marginaler i nivå med historiska. Vi antar här en årlig försäljningstillväxt på omkring 2,7 procent samt uthålliga EBIT-marginaler nära 3 procent. Detta skulle indikera ett motiverat värde på omkring 11 SEK per aktie, vilket motsvarar en risk till dagens nivå på omkring -30 procent. I Bear-case ser vi ett motiverat värde på 11 SEK per aktie Prevas Bear-case Antaganden: (08-14) DCF-värde CAGR försäljning 2,7% 2,8% WACC 11,0% EBIT-marginal (medel) 3,2% 2,7% Nuvärde av FCF 94 ROE (medel) 9% 0,6% Nuvärde av Terminal Value 83 Terminal EV 176 Terminal tillväxt av FCF 2,0% Nettokassa -63 EBIT-marginal (Terminal) 3,0% Minoritetsägande 0 EV/SALES exit multipel 0,2x DCF-värde 114 EV/EBIT exit multipel 7,9x Motiverat värde per aktie 11 Dagens aktiekurs 16,0 Potential/Risk -30% Källa: Redeye Research 12

13 Sammanfattning Redeye Rating Prevas Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Inga rating förändringar har skett i denna rapport. Ledning 5,0p Ägarskap 7,0p Prevas ledning är relativt ny men har en högst relevant bakgrund. Vd Karl- Gustav Ramström, har snart fyra års erfarenhet av Prevas, två år i styrelsen och snart två år som vd. Tidigare erfarenheter är från ledande positioner på kundsidan. Senast in är CFO Anderas Lindahl per det första kvartalet Ledningen har lönsamhet som ett tydligt fokus, vilket har yttrat sig i åtgärder och omorganisationer för effektivisera organisationen. Dessa åtgärder börjar nu ge resultat även om bolaget har en bit kvar till sina finansiella mål. Prevas har en tydlig och långsiktig huvudägare i bolaget som dessutom är styrelseordförande, vilket vi ser som positivt. Däremot skulle ratingen öka om såväl övriga styrelseledamöter som ledningen hade egna större innehav i bolaget. Tillväxtutsikter 4,0p Prevas har en stor exponering mot industrin som varit avvaktande i sina investeringar under de senaste åren, vilket påverkat bolaget. Prevas har dock varit aktiva på förvärvsfronten vilket hjälpt till att driva tillväxten. För tillfället ligger fokus på att öka lönsamheten i bolaget vilket gör att vi räknar med att Prevas är relativt försiktiga både vad gäller att dra på ökade kostnader och att genomföra förvärv. Lönsamhet 4,0p Lönsamheten har varit svag i bolaget både under 2012 och Nya vd:n Karl-Gustav Ramström har som främsta uppgift att få bukt på det problemet. Vi har höjt ratingen sedan bolaget återigen visar svarta siffror och ser ut att vara på rätt väg lönsamhetsmässigt igen. Finansiell styrka 3,0p Kombinationen av svag resultatutveckling och förvärv under de senaste två åren har ökat skuldsättningen i bolaget. Vi ser inte framför oss att Prevas kommer att genomföra några fler förvärv i närtid utan räknar med att bolaget främst kommer att se till att få ut synergier ur förvärven. Samtidigt kommer de att amortera på sina skulder vilket över tid kommer att leda till en ökad rating. 13

14 Resultaträkning E 2016E 2017E Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar materiella tillg Avskrivningar immateriella tillg Goodwill nedskrivningar EBIT Resultatandelar Finansnetto Valutakursdifferenser Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Balansräkning E 2016E 2017E Tillgångar Omsättningstillgångr Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättn Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Övriga finansiella tillg Goodwill Imm. tillg. vid förväv Övr. immater. tillg Övr. anlägg. tillg Summa anlägg Uppsk. skatteford Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Summa kort. skuld Räntebr. skulder L. icke ränteb.skulder Konvertibler Summa skulder Uppskj. skatteskuld Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & E. Kap Summa skulder och E. Kap Fritt kassaflöde E 2016E 2017E Omsättning Sum rörelsekost Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Föränd. i rörelsekap Investeringar Fritt kassaflöde Lönsamhet E 2016E 2017E ROE -11% 8% 7% 11% 13% ROCE -5% 7% 8% 12% 14% ROIC -6% 7% 6% 9% 11% EBITDA-marginal 1% 4% 4% 5% 6% EBIT-marginal -2% 2% 2% 4% 4% Netto-marginal -2% 2% 2% 2% 3% Data per aktie E 2016E 2017E VPA -1,65 1,22 1,15 1,92 2,55 VPA just -1,65 1,22 1,15 1,92 2,55 Utdelning 0,00 0,00 0,00 0,96 1,27 Nettoskuld 7,38 6,20 5,90 4,87 2,61 Antal aktier 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 Värdering E 2016E 2017E Enterprise Value 247,3 279,8 219,3 208,8 186,0 P/E -10,3 17,7 13,7 8,2 6,2 P/S 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 EV/S 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 EV/EBITDA 24,1 9,6 7,3 5,4 4,0 EV/EBIT -23,3 17,3 12,5 7,4 5,4 P/BV 1,2 1,4 1,0 0,9 0,8 Aktiens utveckling Tillväxt/år 13/15e 1 mån -12,7 % Omsättning 4,1 % 3 mån -27,9 % Rörelseresultat, just 12 mån -26,2 % V/A, just Årets Början -24,0 % EK 8,5 % Aktiestruktur % Röster Kapital Länsförsäkringar Bergslagen 21,0 % 12,8 % Göran Lundin 15,0 % 11,7 % Helena Lundin 3,2 % 5,4 % Ann Stillström 3,0 % 5,0 % Magnus Lundin 2,9 % 4,9 % Swedbank Robur Ny Teknik 2,8 % 4,7 % Länsförsäkringar Småbolag Sverige 2,7 % 4,5 % Nordnet Pensionsförsäkring 2,6 % 4,3 % Ulrika Lundin Grönberg 2,3 % 3,9 % Avanza Pension 2,0 % 3,4 % Aktien Reuterskod PREVb.ST Lista Small Cap Kurs, SEK 15,8 Antal aktier, milj 10,1 Börsvärde, MSEK 159,6 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Karl-Gustav Ramström Andreas Lindahl Helena Lundin Göran Lundin Nästkommande rapportdatum Q2 report June 16, 2015 Q3 report October 28, 2015 FY 2015 Results February 10, 2016 Kapitalstruktur E 2016E 2017E Soliditet 37% 41% 42% 46% 47% Skuldsättningsgrad 62% 43% 43% 33% 21% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapit. oms. hastighet 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 Tillväxt E 2016E 2017E Försäljningstillväxt 7% 6% 3% 5% 6% VPA-tillväxt (just) % -173% -5% 66% 33% Analytiker Kristoffer Lindström Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 14

15 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) E 2016E 2017E 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% E 2016E 2017E 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) % 70% % 30% 60% 50% 40% E 2016E 2017E % 10% 30% 20% 10% % E 2016E 2017E 0% VPA VPA (just) Soliditet Skuldsättningsgrad Produktområden Geografiska områden Intressekonflikter Kristoffer.Lindström äger aktier i bolaget Prevas: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Prevas är en IT-konsult med inriktning på industriell IT och inbyggda system. Prevas grundades 1985 i Västerås av Göran Lundin, Per Lysholt och Björn Andersson. Göran Lundin är också bolagets största ägare och ordförande. Prevas noterades 1998 på Stockholmsbörsen. Bolagets styrkor ligger inom produktutveckling och produktionseffektiviseringar för industribolag. Prevas har drygt 600 medarbetare med stor kunskap inom systemering, programmering, elektronik, mekanik och produktionsutveckling. Bolaget har sitt huvudkontor i Västerås. Prevas har huvuddelen av sin verksamhet i Sverige (83 procent), Danmark (10 procent) och Norge (6 procent). Bolaget har även nyligen öppnat ett kontor i Tyskland. 15

16 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna Technology och Life Science. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys och investerarrelationer.. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory-verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från 30 dagar innan det att det bevakade bolaget kommer med ekonomiska rapporter, såsom delårsrapporter, bokslutskommunikéer eller liknande, till det datum Redeye offentliggör sin analys plus två handelsdagar efter detta datum. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckligen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag ser parametrarna annorlunda ut. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 16

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 18 november 2015 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Omorganisation för förbättring Prevas rapport för det tredje kvartalet låg klart under vår prognos. Bolaget rapporterade

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 1 april 2015 Sammanfattning West International (WINT) Förväntningarna höjs West International meddelade idag en omvänd vinstvarning för Q1 2015. Bolaget räknar

Läs mer

Vi gör enbart några mindre prognosjusteringar och upprepar vårt motiverade värde, i Base-case, på 15 SEK per aktie E 2017E 2018E

Vi gör enbart några mindre prognosjusteringar och upprepar vårt motiverade värde, i Base-case, på 15 SEK per aktie E 2017E 2018E 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 22 december 2016 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Tar rätt grepp Prevas rapport för det tredje kvartalet visade inga större avvikelser från våra estimat. Konsultmarginalen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 september 2015 Sammanfattning (Genob.st) Medvind för nya produkter Försäljningen ökade med cirka 40 % i det andra kvartalet. De två nya produkterna har blivit

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 maj 2015 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Norska marknaden pressar Addnode Group rapporterade en försäljning på 431,8 MSEK under det första kvartalet vilket

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 5 maj 2014 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) På väg åt rätt håll Prevas rapport för det första kvartalet var ett klart steg i rätt riktning. Vi hade förväntat oss att bolaget skulle vända till

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 22 februari 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEG B) Säljfokus ger resultat Avega avslutar året starkt. Försäljningen uppgick till 117 miljoner kronor, vilket motsvarar

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E E 216E 217E BOLAGSANALYS 9 november Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Utdelningsfest framöver Avegas rapport för det tredje kvartalet prickade våra estimat väldigt väl. Bolaget rapporterade en försäljning

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 oktober 2015 Sammanfattning DGC One (dgc.st) Allt mer fokus på fiber DGC:s rapport för det tredje kvartalet var som väntat relativt svag lönsamhetmässigt jämfört

Läs mer

Avegas rapport för det tredje kvartalet var i linje med vår prognos och bjöd inte på några större överraskningar.

Avegas rapport för det tredje kvartalet var i linje med vår prognos och bjöd inte på några större överraskningar. 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 21 december 2016 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Rekrytering är fokus Avegas rapport för det tredje kvartalet var i linje med vår prognos och bjöd inte på

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 7 september 2016 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Fortsätter åt rätt håll Prevas rapport för det andra kvartalet bjöd inte på några större överraskningar. Bolaget fortsätter

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 19 juli 2013 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Lönsamhet i fokus för ny vd Prevas rapport för det andra kvartalet var svag lönsamhetsmässigt. Försäljningen var dock något starkare än vad vi

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 25 september 2015 Sammanfattning (Exina.st) Radiotystnad råder Verksamheten fortsätter utvecklas svagt och andra kvartalet visade på klart lägre omsättningen än

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 19 mars 215 Sammanfattning Allenex Tillväxten lyfts av valuta Allenex försäljning i Q4 var lägre än vi förväntat oss, men resultatet var betydligt bättre. Det berodde

Läs mer

Avega Group (avegb.st)

Avega Group (avegb.st) BOLAGSANALYS 11 februari 214 Sammanfattning Avega Group (avegb.st) Överraskande svagt från Avega Group Avega Group avslutade året med en överraskande svag rapport där såväl försäljningen som resultat avvek

Läs mer

E 2015E 2016E E 2015E 2016E

E 2015E 2016E E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 22 december 214 Sammanfattning (MYCR.ST) En tidig julklapp Detta är en kort uppdatering med anledning av s pressmeddelande om ändrad helårsprognos på grund av tidigare

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 29 januari 2016 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Storshoppar i Danmark Utfallet i Q3 påminde mycket om kvartalet innan, där tillväxten mattades medan marginalerna

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året.

DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året. BOLAGSANALYS 21 februari 2014 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Står inför ett spännande år DIBS rapport för det fjärde kvartalet överträffade våra förväntningar för såväl försäljningen som resultatet. Tillväxten

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 1 september 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Förstärkt lönsamhet framöver Avega Groups rapport för det andra kvartalet levde upp till våra förväntningar.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 25 april 214 Sammanfattning Formpipe Software (fpip.st) Ljummen start på året Formpipes rapport för det första kvartalet överträffade våra relativt lågt ställda förväntningar. Försäljningen

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 16 maj 214 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Tempot på väg uppåt Årets första kvartal var snarlikt samma period ifjol rent siffermässigt. Rekryteringar på marknadssidan medförde dock lite

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 maj 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Ett effektivare Avega motiverar en uppvärdering Avega rapporterade ett resultat och försäljning under det första

Läs mer

Den positivare marknaden ser ut att fortsätta in i 2014 där bolaget möter enklare jämförelsetal under första halvåret.

Den positivare marknaden ser ut att fortsätta in i 2014 där bolaget möter enklare jämförelsetal under första halvåret. BOLAGSANALYS 7 februari 2014 Sammanfattning Acando (acanb.st) Bra direktavkastning i Acando 2013 blev ett år präglat av en volatil marknad för Acando. Året avslutades dock starkt och rörelsemarginalen

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 5 maj 2014 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Dibs blir allt mer intressant Dibs rapport för det första kvartalet var till stora delar som vi förväntat oss. Tillväxten uppgick till 13 procent vilket

Läs mer

Den 13 maj kom IP-Only med ett kontant bud att förvärva Availo för 61 kronor per aktie, efter utdelning ändrades det till 35,5 kronor per aktie.

Den 13 maj kom IP-Only med ett kontant bud att förvärva Availo för 61 kronor per aktie, efter utdelning ändrades det till 35,5 kronor per aktie. BOLAGSANALYS 23 maj 2014 ju Sammanfattning Availo (Availo.st) IP-Only lägger bud Den 13 maj kom IP-Only med ett kontant bud att förvärva Availo för 61 kronor per aktie, efter utdelning ändrades det till

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 maj 2014 Sammanfattning Avega Group (avegb.st) En viktig comeback av Avega Det viktigaste att ta med sig från Avegas rapport för det första kvartalet är att lönsamheten återgick till mer

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 11 december 215 Sammanfattning Allenex Svagt Q3 men ljusning i sikte Försäljningen backade med,6 procent i Q3 trots medvinden från valutor. Både Europa och Nordamerika

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 november 2015 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Marginallyft i USA Utfallet i Q3-rapporten var något bättre än väntat och ett kvitto på stabiliteten och den

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 7 februari 2014 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Stark avslutning på utmanande år Addnode Group avslutar ett 2013 med flaggan i topp. Tillväxten uppgick till 10 procent i kvartalet

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 25 september 215 Sammanfattning Allenex Svagt Europa bör vända uppåt Försäljningen i Q2 kom in något under våra förväntningar och liksom tidigare kompenserar ett starkt

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 juni 2015 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Marginallyft hägrar Avslutningen på bokslutsåret 2014/15 bjöd på stark organisk tillväxt: 8% är den högsta siffran

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige BOLAGSANALYS 14 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige Ett besparingsprogram har genomförts under kvartalet, vilket gett en positiv effekt i Sverige. Den underliggande

Läs mer

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger!

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! BOLAGSANALYS 12 februari 2012 Sammanfattning Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! Prevas rapport för det fjärde kvartalet belastades av stora engångskostnader. Försäljningen uppgick till 174,5 miljoner

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 26 februari 2016 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Turn-around i sikte Utfallet i Q4-rapporten var som väntat svagt. Försäljningen minskade 3% till 31,5 MSEK

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 21 februari 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Envirotest-affären i hamn Q4 var intäktsmässigt högre än vi hade räknat med, medan 45 MSEK i EBITDA justerat för e.o. poster, prickade

Läs mer

Våra prognoser och värdering lämnas i stort sett oförändrade. Den nedtryckta aktiekursen speglar relativt väl osäkerheten och risken i bolaget.

Våra prognoser och värdering lämnas i stort sett oförändrade. Den nedtryckta aktiekursen speglar relativt väl osäkerheten och risken i bolaget. BOLAGSANALYS 27 februari 2014 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Storstädningen slutförd Bokslutet från Geveko bjöd resultatmässigt inte på några stora överraskningar. Marknadsläget inför 2014 är lite ljusare

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

E 2017E 2018E

E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 30 augusti 2016 Sammanfattning (SYSR.ST) Bra drag på flera fronter Inledningen på bokslutsåret 2016/17 var upplyftande med dryga 7% organisk tillväxt och en skaplig

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 26 november 2013 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Avtal för Krasny bekräftar potential Kopy Goldfields har på sistone levererat två tydligt värdeskapande affärer för sina projekt.

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

E 2017E 2018E

E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 28 november 2016 Sammanfattning (SYSR.ST) Små steg åt rätt håll s Q2-rapport visar fortsatt hälsosam tillväxt (5% organiskt) och en hyfsad resultatförbättring.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 19 februari 2014 Sammanfattning Formpipe Software (fpip.st) Små steg i rätt riktning 2013 inleddes svagt av Formpipe men det andra halvåret har varit ett steg i rätt riktning. Försäljningen

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Crown Energys Q2-rapport bjöd inte på några direkta överraskningar utan mer antydan om att intressanta nyheter kring Sydafrika kan komma i närtid.

Crown Energys Q2-rapport bjöd inte på några direkta överraskningar utan mer antydan om att intressanta nyheter kring Sydafrika kan komma i närtid. BOLAGSANALYS 18 augusti 2014 Sammanfattning Crown Energy Möjlig uppvärdering framöver Crown Energys Q2rapport bjöd inte på några direkta överraskningar utan mer antydan om att intressanta nyheter kring

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 28 november 2014 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Stabilt, trots tappet i Ryssland Q2-rapporten visade upp en fortsatt resultatförbättring och lönsamheten ser

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

Positiva indikationer gör att ett troligt intåg på fjäderfäfodermarknaden kan ske tidigare är förut aviserat.

Positiva indikationer gör att ett troligt intåg på fjäderfäfodermarknaden kan ske tidigare är förut aviserat. BOLAGSANALYS 1 mars 214 ju Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Möjligheter till en flygande start Positiva indikationer gör att ett troligt intåg på fjäderfäfodermarknaden kan ske tidigare är förut aviserat.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 23 maj 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Illinois öppnar för ny storaffär Opus meddelar att de förhandlar om ett nytt stort bilprovningskontrakt med delstaten Illinois. Detta är en

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 25 maj 2015 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Med dollarn i ryggen Utfallet i Q1-rapporten påminner i flera avseenden om Q4-14. En starkare dollar lyfter intäkterna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 november 215 Sammanfattning West International (WINT.ST) Potential åttafaldigad! Wests rapport för det tredje kvartalet var något starkare än vi hade förväntat oss.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 maj 2015 Sammanfattning Aerocrine (Aerob.st) Tillväxt och budspekulationer Den svaga balansräkningen sänkte aktien under 2014, men efter nyemissionen har bolaget

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

E 2016E 2017E E 2016E 2017E

E 2016E 2017E E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 13 februari 2015 Sammanfattning (Exina.st) Siktet inställt mot Europa Under 2014 lyckades Exini för första gången visa positivt resultat i rörelsen, EBIT på 0,4

Läs mer

E 2016E 2017E E 2016E 2017E

E 2016E 2017E E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 27 augusti 2015 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Vem tar över taktpinnen? Q2-rapporten visar tyvärr inget trendbrott utan följer det senaste årets utveckling

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 augusti 2015 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Återställare för lönsamheten Q2-rapporten var resultatmässigt ett klart styrkebesked. EBITDA nådde en ny toppnotering:

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 oktober 2015 Sammanfattning (Pled.st) Knackar på dörren till FDA Blickarna riktas nu helt mot det förestående end of phase II-mötet (PLIANT-studien) bolaget

Läs mer

Pledpharma (Pled.st) Partnerprocess i fokus

Pledpharma (Pled.st) Partnerprocess i fokus 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 16 mars 2016 Sammanfattning (Pled.st) Partnerprocess i fokus Sedan årsskiftet har arbetet att hitta en partner till huvudprojekt PledOx intensifierat. Insynen i

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 21 februari 2014 Sammanfattning DGC One (dgc.st) Ett starkt år kröns med ökad utdelning DGC One avslutade 2013 med ett starkt kvartal försäljningsmässigt där omsättningen organiskt ökade med

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

E 2015E 2016E E 2015E 2016E

E 2015E 2016E E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 19 november 2014 Sammanfattning Exini Diagnostics (Exina.st) Bra utveckling i Q3 Nettoomsättningen i det tredje kvartalet steg till 5,2 miljoner kronor från 1,7

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 14 november 2014 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) BlackRock-affären i hamn Q3 präglades av svaga vindar men klart högre snittintäkter än väntat. Resultatet för segmentet

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 25 oktober 2016 Sammanfattning (VITR.ST) Fruktsamma förvärv s starka underliggande tillväxt har kompletterats med förvärv. De lyfter försäljning och resultat, men

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 13 juni 2014 Sammanfattning Acando (acanb.st) Djärvt drag av Acando Acando meddelade i veckan att de lägger bud på konkurrenten Connecta. Budet innebär att Connectas aktieägare erhåller tio

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 22 augusti 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) I väntan på Illinois Under Q2 fick Opus full utväxling på sina senaste affärer och förvärv. Intäkterna steg

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 18 september 2015 Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Med bevisad effekt Axichem fortsätter arbetet med att ta sin produkt axiphen, ett syntetiskt, naturanalogt

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

E 2015E 2016E E 2015E 2016E

E 2015E 2016E E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 22 augusti 214 Sammanfattning Caperio Holding (cape.st) Stora förändringar i Caperio Caperios rapport för det andra kvartalet var till stora delar enligt våra förväntningar.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 januari 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Drar fram som en väghyvel Denna analysuppdatering gäller ännu en Prexisionorder. Den tredje till antalet, inkommen precis

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

Eurocine Vaccines (EUCI.ST)

Eurocine Vaccines (EUCI.ST) 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 3 september 2014 Sammanfattning (EUCI.ST) Dags för avtal? De pågående partnerdiskussionerna kring Immunose FLU är det allt kretsar kring i nuläget, både från internt

Läs mer

E 2018E 2019E E 2018E 2019E

E 2018E 2019E E 2018E 2019E 2015 2016 2017E 2018E 2019E BOLAGSANALYS 17 februari 2017 Sammanfattning (BOLJ.ST) Ett par ljusglimtar Avslutningen på fjolåret blev helt ok och utfallet i Q4- rapporten prickade denna gång våra förväntningar.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 februari 2016 Sammanfattning Powercell (PCELL.ST) Stigande affärsaktivitet Under senare tid har Powercell presenterat ett antal nyheter som indikerar att man

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt BOLAGSANALYS 31 augusti 2012 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt Rörelseresultatet förbättrades till 99 MSEK (87 MSEK Q1 ifjol) och överträffade även vår prognos. Omsättningen

Läs mer

E 2018E 2019E E 2018E 2019E

E 2018E 2019E E 2018E 2019E 2015 2016 2017E 2018E 2019E BOLAGSANALYS 23 maj 2017 Sammanfattning (BOLJ.ST) Vinst på sista raden hade en bra inledning på året och redovisar svarta siffror även på sista raden. Omsättningen minskade

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 mars 2015 Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Fortsätter på rätt spår Axichem fortsätter på sin utstakade väg för att ta sina produkter baserad på fenylcapsaicin

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa ANALYSGARANTI* 17 maj 26 Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa Fotoquicks första år på börsen har präglats av en marknad i stark förändring och avvaktande kunder vilket också avspeglats i kursutvecklingen.

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 BOLAGSANALYS 5 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 Omsättningen förväntas uppgå till 307,6 MSEK och EBIT beräknas uppgå till %16,7 MSEK där ett kostnadseffektiviseringsprogram

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Överraskande starkt kvartal Elproduktionen i Q2 var hela 27% över budget och gav bra utväxling i resultatet trots att

Läs mer

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst BOLAGSANALYS 25 aug 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst Doros försäljningsutveckling under Q2 var i linje våra förväntningar men tillväxten inom bolagets snabbväxande segment

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 7 maj 2014 Sammanfattning Acando (acanb.st) En bra start på 2014 Acandos rapport för det första kvartalet överträffade våra estimat när det gäller försäljningen men marginalen blev svagare

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 10 november 2015 Sammanfattning Catella (Catb.ST) Listbyte 2016 Q3-rapporten var starkare än vi räknat med både avseende intäkter och resultat. Intäkterna ökade

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 augusti 2015 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Ett intåg i Tyskland Under årets andra kvartal rapporterade Addnode Group en försäljning på 387,3 MSEK, vilket

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott BOLAGSANALYS 6 februari 2013 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott Omsättningen i Q4 kom in 6% lägre än estimerat, där Sverige stod för den negativa avvikelsen. Marknaden har varit

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 maj 2015 Sammanfattning West International (WINT) Levererar enligt plan Bolagets rapport för det första kvartalet kom in enligt vår förväntan. West rapporterade

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 BOLAGSANALYS 23 augusti 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 Omsättningen i Q2 var en besvikelse då den kom in 14% lägre än estimerat. Avvikelsen i försäljningen innebar att rörelseresultatet

Läs mer

2002 2003 2004 2005p 2006p

2002 2003 2004 2005p 2006p ANALYSGARANTI* 25:e augusti 25 Bolagsanalys Resco (Resco.ST) Starkt utomlands - svagt i Sverige Rescos rapport under gårdagen var något bättre än våra förväntningar. Tillväxten var goda 35 procent under

Läs mer

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form BOLAGSANALYS 22 februari 2013 Sammanfattning Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form Cherrys rapport för det fjärde kvartalet var något svagare än vad vi räknat med men det får mindre betydelse eftersom

Läs mer

E 2016E 2017E E 2016E 2017E

E 2016E 2017E E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 10 augusti 2015 Sammanfattning XVivo Perfusion (XVIVO.ST) Lever på hoppet Beskedet om att tre levertransplantationer genomförts med hjälp av Steen Solution lyfte

Läs mer