Resursfördelning inom äldreomsorgen, särskilt boende och hemtjänst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resursfördelning inom äldreomsorgen, särskilt boende och hemtjänst"

Transkript

1 Revisionsrapport Resursfördelning inom äldreomsorgen, särskilt boende och hemtjänst Söderhamns kommun Oktober 2009 Karin Bohlin 1

2 Sammanfattning Granskningen har genomförts med hjälp av dokumentstudier, intervjuer, omsorgstyngdsmätning inom två särskilda boenden samt genomgång av planeringssystem och arbetet inom två av hemtjänstens verksamheter. Former för fördelning av personalresurser Den genomförda mätningen av omsorgstyngd inom särskilt boende ger en ögonblicksbild av hur omsorgstyngd och resurser harmonierar med varandra. Mätningen visar att det vid tillfället för mätningen fanns en hög omsorgstyngd. Inom särskilt boende har förvaltningen ingen metod för att mäta omsorgstyngd i förhållande till resurser. Av granskningen framgår att fördelning av resurser till särskilt boende utgår från tidigare års bemanning och detta är i nuläget inte helt anpassat i förhållande till brukarnas behov. Vår bedömning är att nuvarande modell för fördelning av personalresurser till särskilt boende inte är helt ändamålsenlig eftersom den inte beaktar aktuellt behov hos brukarna. Inom hemtjänsten har förvaltningen metoder för att fördela personalresurserna efter insatsbehov som utgår från biståndshandläggarens bedömning. Bedömningen är att modellen för fördelning är ändamålsenlig och beaktar aktuellt behov hos brukarna. Personalens upplevelse Av granskningen framgår att personalen är nöjda med arbetstidsförläggningen. Det finns enkätstudier som bekräftar att personalen till stor del är nöjda med sin arbetssituation och detta har även framförts vid intervjuerna. Inom särskilt boende lyfte vårdpersonal fram en upplevelse av att det är svårt att nå uppsatta mål på grund av en allt för snäv bemanning. Vår bedömning är att en koppling mellan ekonomiska resultat och aktuell omsorgstyngd kan öka möjligheterna att analysera orsaken till sambandet mellan vårdpersonalens upplevelse och tilldelade resurser. Resursfördelning och nämndens mål Nämndens mål för äldreomsorgen återges i Omvårdnadsnämndens vision, inriktningsmål och delmål Målen är kända hos enhetscheferna och bland personal ute i verksamheten. Vi har inte kunnat finna att det finns direkt någon koppling mellan resursfördelningen och målen. 1

3 Innehåll SAMMANFATTNING...1 INNEHÅLL...2 BILAGA 1-3 RESULTAT AV OMSORGSTYNGDSMÄTNING 1. INLEDNING INLEDNING UPPDRAG OCH REVISIONSFRÅGA METOD OCH AVGRÄNSNINGAR RESULTAT AV GRANSKNINGEN KOPPLING MELLAN MÅL OCH RESURSER ARBETSTIDSFÖRLÄGGNING NUVARANDE RESURSFÖRDELNINGSSYSTEM INOM SÄRSKILT BOENDE MÄTNING AV OMSORGSTYNGD, SÄRSKILT BOENDE NUVARANDE RESURSFÖRDELNINGSSYSTEM INOM HEMTJÄNST REVISIONELL BEDÖMNING FORMER FÖR FÖRDELNING AV PERSONALRESURSER INOM SÄRSKILT BOENDE FORMER FÖR FÖRDELNING AV PERSONALRESURSER INOM HEMTJÄNST PERSONALENS UPPLEVELSER RESURSFÖRDELNING OCH NÄMNDENS MÅL...12 Bilaga 1-3 Resultat av omsorgstyngdsmätning 2

4 1. Inledning Revisorerna i Söderhamns kommun har uppdragit åt Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers att genomföra en granskning av resursfördelningen inom äldreomsorgen. Enligt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd avseende ledningssystem för kvalitet enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2006:11) bör nämnden verka för att ledningssystemet integreras med de befintliga systemen för budget och verksamhetsplanering som nämnden har. I budgeten sätts ekonomiska ramar för verksamheterna och i verksamhetsplanen anges bl.a. vision, mål och insatser. För kvalitetsarbetets trovärdighet är det viktigt att det finns en koppling mellan mål, resurser och befogenheter, och resultat. En väsentlig faktor för hög kvalitet och väl utnyttjade resurser inom äldreomsorgen är att personalresurserna fördelas där de bäst behövs. Kostnaderna inom äldreomsorgen ökar inom flera kommuner i landet liksom kraven att verksamheten ska vara av god kvalitet och bedrivas effektivt. Mycket av diskussionerna handlar om ekonomi, att öka eller minska vårdpersonal inom verksamheten. 1.2 Uppdrag och revisionsfråga Revisorerna vill genomföra en granskning med följande revisionsfrågor Finns metoder/rutiner för att fördela personalresurser efter behov inom äldreomsorgen? Är personalresurserna ändamålsenligt fördelade inom kommunens äldreomsorg? Granskningen omfattar boendena Forsgården och Åsgården samt hemtjänst Norr och Centrum Metod och avgränsningar Granskningen omfattar omsorgstyngdsmätning inom boendena Forsgården med 30 boendeplatser fördelat på avdelningar Gläntan, Forsen, Ängen samt Åsgården med 90 boende där mätning har genomförts på 30 boende inom avdelningarna Backen och Höjden 2. 3

5 Inom hemtjänsten Centrum 1 och hemtjänst Norr har genomgång av vårdtagare genomförts där enhetschefer, hemtjänstpersonal och verksamhetscontroller redogjort och informerat om planeringssystem och arbetet avseende utförandet av beviljade insatser. Dokumentation om mål har studerats och information om nuvarande modell för att fördela resurser har hämtats in. Intervjuer har genomförts med förvaltningens ledningsgrupp, enhetschefer, sjuksköterska och vårdpersonal inom enheter för granskade boenden och hemtjänstgrupper. De områden som berörts i intervjuerna handlar om arbetsorganisation, styrning, resurser och resursfördelning, uppföljning, ledningsfunktionen samt verksamhetsutveckling. Mätning av omsorgstyngd inom särskilt boende har genomförts med en modell som har utarbetats av Komrev och använts under ett antal år i en lång rad kommuner. I jämförelse med andra modeller uppfattas den som lättarbetad och lättförståelig och kan användas på olika nivåer inom organisationen samt möjliggör enkel och regelbunden uppföljning. För särskilt boende mäts omsorgstyngden i 5 nivåer där varje nivå omsätts till ett antal poäng; 10 poäng, 8 poäng, 6 poäng, 3 poäng och 1 poäng. Parallellt med nivåmätningen studeras bemanning på respektive äldreboende. All omsorgspersonal som arbetar veckans alla dagar och kvällar ingår. Nattpersonal kökspersonal, sjuksköterskor, rehabpersonal (arbetsterapeuter och sjukgymnaster) och chefer ingår inte i antalet årsarbetare. Efter dessa båda moment kopplas omsorgstyngd och antal årsarbetare samman. Härefter ställs dessa tal i relation till riktvärden för hur bemanningen bör vara utifrån aktuell omsorgstyngd. Aktuella riktvärden utgår från vad som visat sig vara en normalfördelning i kommuner som använt sig av Komrevs modell för mätning av omsorgstyngd. Bemanning är dock till största delen fråga om politiska prioriteringar och ambitionsnivå, varför de använda riktvärdena enbart ska ses som jämförelsetal. Bedömningen av omsorgstyngd har genomförts via underlag som lämnats på plats av enhetschef, biträdande enhetschef, vårdpersonal och sjuksköterska inom Åsgården och inom Forsgården av enhetschef och vårdpersonal. 4

6 3. Resultat av granskningen 3.1 Koppling mellan mål och resurser Nämndens mål för äldreomsorgen återges i omvårdnadsnämndens vision, inriktningsmål och delmål Av dokumentet framgår att omvårdnadsnämndens vision inom äldre- och handikappomsorg är att medborgarna ska känna trygghet och förtroende och att all personal ska arbeta efter ett individanpassat förhållningssätt. Inriktningsmål för vårdtagare är att de ska känna sig nöjda med den tjänst de får och personalen ska känna sig nöjda med att arbeta inom omvårdnadsnämnden. Målen är kända hos enhetscheferna och bland personal ute i verksamheten. Inom verksamheten lyfter man fram att det finns ett nära samarbete med nämnden. Av dokumentet framgår inte någon direkt koppling mellan mål och resurser. Enhetscheferna känner väl till målen och ledningsgruppen för äldreomsorgen har gått igenom dem. Nedbrytning av nämndens mål på respektive enhet genomförs och det finns en gemensam planering för hur förankring i verksamheten ska genomföras och det framgår av intervjuerna att man arbetar efter samma struktur och gemensamma styrdokument. Vid intervjuerna framkommer att verksamheterna arbetar efter nämndens mål och upprättar verksamhetsplaner där hela personalgrupper deltar inom respektive enhet. Målen följs upp och sammanställs i en gemensam verksamhetsberättelse för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vid intervjuerna lyfter man fram att det inom särskilt boende är svårt att till fullo arbeta efter ett individanpassat förhållningssätt på grund av att personalresurserna inte räcker till för att uppnå detta mål. Det framgår också att det finns en oklarhet i att göra jämförelser mellan boendeenheternas verksamhet och resurstilldelning. Inom hemtjänstens verksamhet finns metoder att mäta all tid och hur den används för att nå uppsatta mål. Det sker en ekonomisk uppföljning varje månad inom varje enhet där enhetschef har möjlighet att tillsammans med förvaltningens verksamhetscontroller samråda och analysera den ekonomiska uppföljningen. Det har gjorts en enkätundersökning maj 2009 inom kommunen där det undersökts hur medarbetarna upplever följande områden; vision och mål, delaktighet och inflytande, uppföljning och reflektion, uppskattning - återkoppling, kompetensutveckling och personlig utveckling, trivsel och engagemang, arbetsplatsen samt frågor om medarbetarskap. Av de sammanställda svaren framgår att medarbetare inom omvårdnadsnämnden, jämförelsevis 5

7 har höga medelvärden som pekar på att personalen till stor del är delaktiga och nöjda med sin arbetsplats. Med stöd av statliga medel och EU projekt har förvaltningen genomfört kompetens höjande insatser inom förvaltningen. 3.2 Arbetstidsförläggning Inom omvårdnadsnämnden arbetar man efter ett lokalt avtal som innebär en flexibel arbetstidsförläggning (FIA). Enligt avtalet är syftet med arbetstidmodellen att samtliga tillsvidareanställda på enheten årligen kan välja tjänstgöringsgrad och att personalen skall kunna påverka när den egna arbetstiden skall förläggas inom ramen för de arbetspass som fastställts på arbetsplatsen. Av avtalet framgår att målsättningen dessutom är att det ska minska behovet av externa vikarier genom att erbjuda uppkomna vakanser till den ordinarie personalstyrkan. I modellen ingår en personlig timbank, där arbetstid och mertid summeras. Timbankens plussaldo kan regleras mot lön eller ledighet. Vid intervju med chefer och vårdpersonal framförs att FIA fungerar väl och att arbetstidsmodellen upplevs som positiv av de flesta inom omvårdnadsförvaltningen. De flesta inom personalgrupperna kan fördela önskad arbetstid på den egna enheten. De svårigheter som lyfts fram är att det kan innebära att den ordinarie tjänstgöringsgraden överstiger den tid som verksamheten är tilldelad. Ordinarie arbetstid används då vid behov av vikarier vilket ibland kan innebära arbete på annan avdelning samt korta arbetspass som kan upplevas negativt inom personalgruppen. Det framgår av intervju att modellen har en fördel som innebär att ingen personal äger egna arbetspass, utan man kan förändra sin bemanning när verksamheten kräver. 3.3 Nuvarande resursfördelningssystem inom särskilt boende Budgeten planeras utifrån en fast årsram som beräknas på timmar och anpassas efter tidigare års bemanning. I samband med budgetplaneringen förs en dialog mellan verksamhetschef, enhetschef och verksamhetscontroller då det finns möjlighet att framföra synpunkter på tilldelade budgetmedel. Vid intervjuer framgår att det är små möjligheter att påverka de resurser som är tilldelad för verksamheten. De besparingsprogram som nämnden har haft till uppdrag att genomföra har bidragit till snäva budgetramar och personalneddragningar inom förvaltningen. 6

8 Respektive enhet planerar bemanning utifrån tilldelade medel. Arbetspass väljs av personal 4 ggr/år i överenskommelse mellan vårdpersonal och sammanställs av ansvarig personal (samordnare/planerare) som inom varje enhet kontrollerar och fördelar bemanningen så att den motsvarar schemaplaneringen. Enhetscheferna uppger att den ordinarie bemanningen är låg och vid frånvaro av ordinarie personal sätts alltid ersättare in. Vid behov av utökade personalresurser vid extra hög omsorgstyngd kan enhetschef i samråd med sjuksköterska motivera en begäran hos verksamhetschef att bli tillfälligt tilldelad medel i syfte att förstärka personalresurserna. Av intervjuer framgår att förvaltningen har genomfört mätningar av omsorgstyngd i särskilda boenden vid enstaka tillfällen men inte funnit någon passande metod för kontinuerliga mätningar. Tillfällig omfördelning av personalresurser mellan avdelningar/våningar eller enheter sker i begränsad utsträckning inom de granskade boendeenheterna. Inom Åsgården finns 90 platser varav 18 platser är serviceboenden, 60 platser ålderdomshem och 12 platser är gruppboende för demenssjuka. Åsgården är tilldelad omsorgspersonal med 0,68 årsarbetare per plats. I syfte att förstärka kompetensen i omvårdnadsarbetet har Åsgården tilldelats ytterligare 0,03 årsarbetare per plats i form av insatser från omvårdnadssjuksköterska. Inom Forsgården finns 30 platser ålderdomshem och är tilldelad omsorgspersonal 0,60 årsarbetare per plats Omvårdnadssjuksköterskor finns i 4 äldreboenden inom kommunen och de har till uppgift att handleda och förstärka omvårdnadsarbetet. Ledningsansvariga sjuksköterskor finns inom alla boenden. Gemensamma resurser som finns att tillgå inom omvårdnadsnämnden är 3,0 årsarbetare rehabassistenter och 2,0 årsarbetare aktivitetssamordnare. I teamet arbetar även 4 arbetsterapeuter och 4 sjukgymnaster. 3.4 Mätning av omsorgstyngd, särskilt boende Revisionskonsulten har tillsammans med berörd personal från respektive enhet/avdelning gått igenom samtliga omsorgstagares insatsnivå som ingår i mätningen. Mätningarna är genomförda under september För att bedöma om de studerade äldreboendena är jämförbara vad avser bemanning, har hänsyn tagits till vilka större arbetsuppgifter utöver omvårdnad som utförs av personalen på de respektive enheterna, samt om det finns andra skillnader som är viktiga att beakta vid jämförelse. Vi har inte funnit några större skillnader när det gäller tvätt, städ och matlagning. 7

9 Eftersom det finns dementa personer eller personer med dement beteende, oro, förvirring och som kräver särskild tillsyn, även på enheter som inte har speciell inriktning på detta, har hänsyn tagits till denna faktor i bemanningsberäkningen. Samtliga personer som har angivits ha ett särskilt tillsynsbehov/demensdiagnos har räknats in i gruppen och har bemanningsberäknats med särskilt riktvärde för detta. I sammanställningen av omsorgstyngd har även lediga platser räknats in. Vid mättillfället fanns 1 tom plats på grund av sjukhusvistelse. Denna plats har fått ett antaget poängantal baserat på en genomsnittlig poängnivå. Inom särskilda boenden var vid mättillfället cirka 68 procent brukare i behov av särskilt tillsyn/demensdiagnos. Inom Forsgården var det 20 boende av 30 och inom Åsgården 21 av 30. Följande tabell sammanfattar resultatet. Grundbemanningen är antalet årsarbetare under dagtid och enligt budget. Beräknat bemanningsbehov är vår beräkning enligt mätning av omsorgstyngden. Forsgården och Åsgården har ett beräknat bemanningsbehov som, när mätningen genomförs, ligger klart över grundbemanningen. Vi ska i sammanhanget belysa att det inom Åsgården finns tillgång till omvårdnadssjuksköterskor som till viss del utför omvårdnadsinsatser som inte ingår som grundbemanning i den genomförda mätningen. Resultat av mätningen redovisas i bilaga Forsgården Åsgården Grundbemanning 14,55 åa 17,57 åa Beräknat 17,22 åa 21,94 åa bemanningsbehov Omsorgstyngd, genomsnitt 5,3 p 6,6 p Nattbemanning För bedömning av bemanningsbehov på natten går det inte att direkt följa omsorgstyngdsmätningsmodellen. Behovet av nattpersonal styrs till stora delar av enheternas struktur och svårigheterna att arbeta ensam i vissa moment samt allmänna- och speciella (rörliga dementa) tillsynsbehov. 8

10 Enhetstyp Stora enheter med totalt fler än två personal varje natt och få rörliga dementa Enheter med totalt två personal per natt och många rörliga dementa Genomsnittligt antal boende per personal Ca 20 boende Ca 15 boende Enheter som har färre boende per nattpersonal och färre rörliga dementa bör kunna klara av aktivt omvårdnadsarbete med tex. uppstigning och läggning (morgon och kvällsarbete) samt serviceuppgifter som tex. städning av allmänna utrymmen inom enheten. Det framkom att det finns olikheter avseende nattbemanning inom de granskade enheterna. Inom Forsgården ansvarade 2 nattpersonal för 30 boende vilket blir ca 15 boende per personal och inom Åsgården ansvarade 3 nattpersonal för 90 boende vilket blir ca 30 boende per personal. Inom Forsgården som är en liten enhet är de personella resurserna nattetid mer omfattande än inom Åsgården som har en snävare nattbemanning. 3.5 Nuvarande resursfördelningssystem inom hemtjänst Hemtjänsten arbetar efter ett resursfördelningssystem där biståndshandläggaren beslutar om den tid som behövs för att utföra den beviljade hemtjänst insatsen. De intervjuade lyfter fram att det sker ett nära samarbete mellan biståndshandläggare och hemtjänstens verksamhet. Biståndshandläggarna har en tilldelad budget som fördelas efter utförda hemtjänstinsatser. I samband med ett beslut till den enskilde gör biståndshandläggarna en beställning till hemtjänsten på beviljade insatser och hemtjänstens verksamhet blir då tilldelade medel för motsvarande tid att utföra insatsen. Kostnad för omvårdnad ersätts per timme och serviceinsatser ersätts med en schablonkostnad. Beställning sker genom dataprogram i Procapita som tankas över till hemtjänstens planeringssystem Laps Care där besöken registreras samt att det upprättas en arbetsbeskrivning och tidsberäkning av de planerade insatserna. Respektive enhet väljer hur bemanningen utifrån tilldelade medel ska fördelas under dagen. Ett grundschema planeras 4 ggr/år i överenskommelse mellan vårdpersonal och sammanställs av ansvarig personal (samordnare/planerare). Då insatserna varierar kraftigt inom hemtjänsten görs en ny planering varje dag för att kontrollera om personalresurserna motsvarar de insatser som är beviljade för nästkommande dag. Om grundbemanningen 9

11 inte är tillräcklig rekryteras personalresurser från bemanningsenheten. Tillfällig omfördelning av personalresurser kan ske inom hemtjänstgrupp men i begränsad utsträckning mellan de granskade hemtjänstområden. Enligt de intervjuade fungerar resursfördelningssystemet väl men man lyfter fram att det kan uppstå svårigheter i samband med kort tid avseende omställning av resurser, exempelvis när vårdtagare av någon anledning på kort varsel inte har behov av insatsen, förlorar hemtjänsten ekonomiska medel till planerade personalresurser och får tid över. Andra dagar kan arbetet vara stressigt med snäva tidsramar exempelvis om någon med kort varsel har behov av insatser. 4. Revisionell bedömning 4.1 Former för fördelning av personalresurser inom särskilt boende Inledningsvis är det viktigt att poängtera att den genomförda mätningen av omsorgstyngd på de två äldreboendena är en ögonblicksbild som förändras vid byte av vårdtagare och/eller om vårdtagarna får förändrade behov. Det riktvärde för bemanning som används som jämförelsetal ska ses som ett jämförelsetal, inte som ett givet tal för bemanning. Bemanningen handlar om politisk prioritering och ambitionsnivå och kan därför variera mellan kommuner. Däremot kan jämförelsen mellan enheterna ge indikationer på om resurserna är ändamålsenligt fördelade vid mättidpunkten och ytterst om invånarna ges likvärdiga vårdinsatser utifrån ett resursperspektiv. De granskade enheterna har jämförts avseende vissa arbetsuppgifter. Jämförelsen i dessa delar visar inte på några stora skillnader, men man bör beakta att det inom Åsgården finns tillgång till omvårdnadssjuksköterskor som till viss del utför omvårdnadsinsatser som inte ingår som grundbemanning i den genomförda mätningen. Den genomförda mätningen av omsorgstyngd visar att det vid tillfället för mätningen fanns en hög omsorgstyngd på Forsgården och Åsgården i förhållande till bemanningen. Det finns dock relativt stora variationer mellan avdelningarna på Forsgården. Skillnaderna finns och situationen vid mättillfället visar att det finns behov av att med jämna mellanrum se över och eventuellt omfördela resurser mellan avdelningarna för att bättre anpassa be- 10

12 manningen till aktuellt omsorgsbehov. Mätning behöver göras med 1-2 månaders intervall för att vara tillräckligt aktuella som grund för omfördelning av resurser. Samtliga äldreboenden har tilldelning av resurser som utgår från nyckeltal för personaltäthet utifrån tidigare år. Den nu använda resursfördelningsmodellen för särskilt boende är i det närmaste en fast fördelning av resurser utan hänsyn tagen till aktuella behov hos vårdtagarna. Det framkom att det fanns olikheter avseende nattbemanning inom de granskade enheterna. Inom Forsgården som är en mindre enhet är de personella resurserna nattetid mer omfattande än inom Åsgården som har en snävare bemanning nattetid. Vår bedömning är att nuvarande modell för fördelning av personalresurser till särskilt boende inte är helt ändamålsenlig eftersom den inte beaktar aktuellt behov hos brukarna. 4.2 Former för fördelning av personalresurser inom hemtjänst Enligt genomförd granskning är vår bedömning att personalbemanningen inom hemtjänsten ger bra förutsättningar för att ge omsorg till god kvalitet. Resultatet visar på att det finns en metod att fördela personalresurser efter behov inom denna verksamhet. Vår bedömning är att nuvarande modell för fördelning av personalresurser till hemtjänstens verksamhet är ändamålsenlig eftersom den beaktar aktuellt behov hos brukarna. Inom ramen för genomförd granskning har inte någon analys genomförts huruvida prissättningen på en hemtjänsttimme motsvarar att tilldelade resurser täcker den faktiska personalkostnaden vad det gäller direkt och indirekt tid hos brukaren. 4.3 Personalens upplevelser Av granskningen framgår att personalen både inom särskilt boende och inom hemtjänstens verksamhet är nöjda med arbetstidsförläggningen (FIA). Det finns enkätstudier som bekräftar att personalen till stor del är nöjda med sin arbetssituation och detta har även lyfts fram vid intervjuerna. Inom hemtjänstens verksamhet är bedömningen att det finns metoder att mäta tid hos brukaren och hur den används för att nå uppnå uppsatta mål. Inom särskilt boende lyfte vårdpersonal fram en upplevelse av att det är svårt att nå uppsatta mål på grund av en allt för snäv bemanning. Vår bedömning är att en koppling mel- 11

13 lan ekonomiska medel och aktuell omsorgstyngd kan öka möjligheterna att analysera orsaken till sambandet mellan vårdpersonalens upplevelse och tilldelade resurser. 4.4 Resursfördelning och nämndens mål Nämndens mål för äldreomsorgen återges i verksamhetsplaner och det sker verksamhetsuppföljning för varje enhet med måluppfyllelse. Målen utgår från kommunens övergripande mål, de är kända av enhetschefer och förankrade i de granskade verksamheterna. Vi har inte kunnat finna att det finns någon direkt koppling mellan resursfördelningen och målen. Det framgår av intervju att det däremot finns indirekta kopplingar då extra resurser tilldelas verksamheten i samband med olika utvecklingsaktiviteter exempelvis extra utbildning, studiecirklar, utökad mötestid m.m. 12

Revisionsrapport. stöd. Kalmar kommun. 3 november 2008. Christel Eriksson Stefan Wik

Revisionsrapport. stöd. Kalmar kommun. 3 november 2008. Christel Eriksson Stefan Wik Revisionsrapport Resursfördelning inom LSSverksamheten - boende med särskilt stöd Kalmar kommun 3 november 2008 Christel Eriksson Stefan Wik 1 2008-11-03 Chistel Eriksson Stefan Wik 2 Innehållsförteckning

Läs mer

För kännedom: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Vård- och omsorgsnämnden

För kännedom: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Vård- och omsorgsnämnden Kommunrevisionen 2007-12-12 För kännedom: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Vård- och omsorgsnämnden Granskning av omsorgstyngd och bemanning På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Granskning av kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen

Granskning av kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen Mjölby kommun December 2009 Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 3 2 Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Hemtjänst i egen regi inom Älvsjö stadsdelsområde verksamhetsbeskrivning

Hemtjänst i egen regi inom Älvsjö stadsdelsområde verksamhetsbeskrivning Älvsjö stadsdelsförvaltning Verksamhetsområdet äldre och funktionsnedsatta Tjänsteutlåtande Dnr 7.281-2015 Sida 1 (6) 2015-07-21 Handläggare Karin Lindbom Telefon: 08-508 21 000 Älvsjö stadsdelsnämnd 2015-08-27

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten 1 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Omsorgsnämndens mål... 4 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-09-10 Handläggare: Gunweig Högberg Telefon: 08-508 20 505 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Revisionsrapport. Halmstads kommun. Utveckling av timanställda. Christel Eriksson. December 2011

Revisionsrapport. Halmstads kommun. Utveckling av timanställda. Christel Eriksson. December 2011 Revisionsrapport Utveckling av timanställda Halmstads kommun Christel Eriksson Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund, revisionsfråga och genomförande 3 Granskningsresultat 4 Utveckling av antalet timanställda

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Rapport: Granskning av kvalitet och säkerhet inom kommunens demensboenden

Rapport: Granskning av kvalitet och säkerhet inom kommunens demensboenden Rapport: Granskning av kvalitet och säkerhet inom kommunens demensboenden Mjölby kommun April 2011 Kerstin Karlstedt Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Revisionsfråga...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplanering

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplanering Revisionsrapport Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplanering Östersund kommun 2 oktober 29 Erik Palmgren Revisionskonsult Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström

Läs mer

Ledning, styrning och effektivitet inom äldreomsorgen

Ledning, styrning och effektivitet inom äldreomsorgen Ledning, styrning och effektivitet inom äldreomsorgen Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Margaretha Larsson Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund, revisionsfrågor och

Läs mer

Plan och aktiviteter för att nå målet förbättrad personalkontinuitet i hemtjänsten, Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020

Plan och aktiviteter för att nå målet förbättrad personalkontinuitet i hemtjänsten, Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020 Handläggare 0480-450000 Datum 2017-05-29 Plan och aktiviteter för att nå målet förbättrad personalkontinuitet i hemtjänsten, Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020 1. Bakgrund: Vikten av personkontinuitet

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Hammenhögs Vård- och omsorgsdistrikt, Aleris

Verksamhetsuppföljning Hammenhögs Vård- och omsorgsdistrikt, Aleris Verksamhetsuppföljning Hammenhögs Vård- och omsorgsdistrikt, Aleris 2014-03-31 2014-04-02 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION

Läs mer

Granskning av anskaffning av vikarier inom äldreomsorgens särskilda boenden

Granskning av anskaffning av vikarier inom äldreomsorgens särskilda boenden Revisionsrapport Granskning av anskaffning av vikarier inom äldreomsorgens särskilda boenden Övertorneå kommun Christina Karlsson December 2012 Övertorneå kommun Granskning av anskaffning av vikarier inom

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Revisionsrapport Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Halmstads kommun Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Bo Thörn certifierad kommunal revisor Januari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Varbergs kommun. Granskning av resursfördelning, effektivitet, logistik och brukarperspektiv inom hemtjänsten.

Varbergs kommun. Granskning av resursfördelning, effektivitet, logistik och brukarperspektiv inom hemtjänsten. Granskning av resursfördelning, effektivitet, logistik och brukarperspektiv inom hemtjänsten. KPMG AB Antal sidor: 9 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative

Läs mer

Revisionsrapport Vikariehantering inom socialnämnden

Revisionsrapport Vikariehantering inom socialnämnden 1 (5) Kommunrevisorerna Revisionsrapport Vikariehantering inom socialnämnden Rekommendationer i revisionsrapporten PwC, Kommunal Sektor, har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av

Läs mer

Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007

Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007 1(5) Helena Forssell 0155-26 41 19 Eskilstuna kommun Vuxennämnden 631 86 ESKILSTUNA Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007 Bakgrund

Läs mer

9. Korttidsboende - Demens

9. Korttidsboende - Demens Förfrågningsunderlag 2012-06-13 Upphandlingsansvarig Malmö kommun Upphandling Särskilda boende- och korttidsplatser Anna Bassmann 2010-00110 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Dnr 2015/213 Svar till IVO gällande tillsyn på Tallbohovs äldreboende

Dnr 2015/213 Svar till IVO gällande tillsyn på Tallbohovs äldreboende TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2015-07-12 Dnr 2015/213 Svar till IVO gällande tillsyn på Tallbohovs äldreboende Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden godkänner förvaltningens redovisning

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) Bakgrund

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola.

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Ledande innebär att vi är kunskapsburet företag som vill vara ett föredöme och en drivkraft för utveckling in om vårt kompetensområde

Läs mer

Åleryds vårdboende, Attendo Sverige AB, ställningstagande till avtalsvite (sanktionsavgift)

Åleryds vårdboende, Attendo Sverige AB, ställningstagande till avtalsvite (sanktionsavgift) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2014-08-19 Kvalitets- och utvärderingskontoret Dnr Än 2014-130 Mattias Bly Malin Robertsson Äldrenämnden Åleryds vårdboende, Attendo Sverige AB, ställningstagande till avtalsvite

Läs mer

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 MÅNGKULTURELL HEMTJÄNST I STOCKHOLM AB 2016-01-08 verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 Mångkulturell Hemtjänst bedriver hemtjänst i Solna. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Norgegatan

Läs mer

Uppföljning av granskningar trygghet inom hemtjänsten

Uppföljning av granskningar trygghet inom hemtjänsten Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-04-25 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar trygghet inom hemtjänsten Kommunrevisionen

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Rutin för resurspoolen - Socialtjänstens bemannings enhet

Rutin för resurspoolen - Socialtjänstens bemannings enhet Rutin för resurspoolen - Socialtjänstens bemannings enhet Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Gäller fr.o.m. Gäller t.o.m. Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Datum och dnr för ursprungligen beslutad

Läs mer

Personella resurser inom socialnämndens äldreomsorg

Personella resurser inom socialnämndens äldreomsorg Personella resurser inom socialnämndens äldreomsorg En förstudie på uppdrag av revisorerna i Hallsbergs kommun Februari 2009 Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor 2009-03-26 Ingrid Norman, projektledare

Läs mer

Rapport avseende granskning av resursfördelning inom socialnämnden. Timrå kommun

Rapport avseende granskning av resursfördelning inom socialnämnden. Timrå kommun Rapport avseende granskning av resursfördelning inom socialnämnden Timrå kommun Juni 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer 9 Sammanfattning

Läs mer

Styrning av förskoleverksamheten

Styrning av förskoleverksamheten Revisionsrapport Styrning av förskoleverksamheten Smedjebackens kommun november 2009 Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga...2

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30 Bilaga Utvecklingssamtal vid Umeå universitet Mall till stöd för utvecklingssamtal Personalenheten 2012-03-30 Genomföra och dokumentera Genomför dina samtal utifrån tre tidsperspektiv Tillbakablick Nuläge

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Sankt Olofs Vård- och omsorgsdistrikt (exkl. dagverksamhet och nattpatrull)

Verksamhetsuppföljning Sankt Olofs Vård- och omsorgsdistrikt (exkl. dagverksamhet och nattpatrull) Verksamhetsuppföljning Sankt Olofs Vård- och omsorgsdistrikt (exkl. dagverksamhet och nattpatrull) 2013-04-25 2013-04-29 Malin Rehnstam Vik. Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten

Läs mer

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015 Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av ledningssystem för kvalitet inom socialtjänstens äldreomsorg

Granskning av ledningssystem för kvalitet inom socialtjänstens äldreomsorg Revisionsrapport Granskning av ledningssystem för kvalitet inom socialtjänstens äldreomsorg Skurups kommun Februari 2009 Jean Odgaard, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Kvalitet på särskilda boenden för äldre

Kvalitet på särskilda boenden för äldre www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Anna Carlénius Kvalitet på särskilda boenden för äldre Överkalix kommun Kvalitet på särskilda boenden för äldre Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i omsorg, brist i tillsyn enligt 24 b LSS (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i omsorg, brist i tillsyn enligt 24 b LSS (Lex Sarah) UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i omsorg, brist i tillsyn enligt 24 b LSS (Lex Sarah) Bakgrund Den 23 januari

Läs mer

BEMANNING UTIFRÅN RESURSER, STYRNING OCH STRATEGIER

BEMANNING UTIFRÅN RESURSER, STYRNING OCH STRATEGIER BEMANNING UTIFRÅN RESURSER, STYRNING OCH STRATEGIER - GÄLLER EGEN REGI RIKTLINJE KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsdirektör Ansvarig samt fr.o.m: Utvecklingsledare 150530 Uppdateras: 160130

Läs mer

Revisionsrapport. Resursstyrning och anpassning av verksamheten inom barn- och äldreomsorgen. Pajala kommun. Fredrik Markstedt.

Revisionsrapport. Resursstyrning och anpassning av verksamheten inom barn- och äldreomsorgen. Pajala kommun. Fredrik Markstedt. Revisionsrapport Resursstyrning och anpassning av verksamheten inom barn- och äldreomsorgen Pajala kommun Fredrik Markstedt September 2011 Resursstyrning och anpassning av verksamheten inom barn- och äldreomsorgen

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Hagalundsgruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Hagalundsgruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Hagalundsgruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING AV GESUNDEN GRUPPBOSTAD (LSS 9 9)

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING AV GESUNDEN GRUPPBOSTAD (LSS 9 9) ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR STÖD OCH SERVICE TILL PER SONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING SID 1 (6) 2011-01-12 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING AV GESUNDEN GRUPPBOSTAD (LSS 9 9) Besöksdatum:

Läs mer

Förebyggande insatser vid särskilt boende

Förebyggande insatser vid särskilt boende www.pwc.se Revisionsrapport Lars Näsström Förebyggande insatser vid särskilt boende Marks kommun Förebyggande insatser vid särskilt boende Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

LÄMPLIG BEMANNING i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom

LÄMPLIG BEMANNING i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom LÄMPLIG BEMANNING i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum; 2010:10 www.aldrecentrum.se Vårt uppdrag Uppdrag från kommunfullmäktige i Stockholms

Läs mer

Fördelning av medel för ökad bemanning inom demensvården

Fördelning av medel för ökad bemanning inom demensvården ÄLDREFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STRA TEGI OCH PLANERING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-04-04 Handläggare: Marita Åkersten Telefon: 08-508 36 215 Till Äldrenämnden den 12 april 2011 Fördelning av medel

Läs mer

Granskning av Krusmyntans äldreboende

Granskning av Krusmyntans äldreboende TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun Datum 2011-02-04 Socialförvaltningen 1 (6) Maria Johansson, kvalitetsinspektör Diarienummer 0201/10-013 Granskning av Krusmyntans äldreboende Beslut Tillsynen avslutas Anita

Läs mer

} för dagbarnvårdare } När? } Hur? } Varför?

} för dagbarnvårdare } När? } Hur? } Varför? för dagbarnvårdare När? Hur? Varför? 1995 45 timmars-avtal 2004 40 timmars-avtal 2008 dagbarnvårdaravtalet sägs upp, AB ska gälla till man skrivit ett nytt. 2009 Biskopsgården diskuterar svårigheten. 2011

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Sunne kommun. Styrning och ledning av hemtjänsten Revisionsrapport. KPMG AB 24 oktober 2016 Antal sidor: 14

Sunne kommun. Styrning och ledning av hemtjänsten Revisionsrapport. KPMG AB 24 oktober 2016 Antal sidor: 14 Revisionsrapport KPMG AB 24 oktober 2016 Antal sidor: 14 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Svar på revisionsfrågorna 1 1.2 Bedömning och rekommendationer 2 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte 3 2.3

Läs mer

Dokumentationsriktlinjer

Dokumentationsriktlinjer Dokumentationsriktlinjer 2015-09-17 Sammanfattning/syfte. Syftet med dessa dokumentations riktlinjer är att du som medarbetare ska få vägledning i arbetet med dokumentation. Som medarbetare är du skyldig

Läs mer

för ordinärt boende i Borgholms kommun

för ordinärt boende i Borgholms kommun Lagrum SoL Version 1 Ansvarig för dokumentet Socialchef Fastställd av Socialnämnd Datum 141022 Nästa revidering senast 151022 Diarienr 2014/103-732 SN Plats i Q:et Ekonomi Resursfördelningsmodell för ordinärt

Läs mer

Helsingborgs stad. 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor.

Helsingborgs stad. 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor. Helsingborgs stad 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor. Geografisk områdesorganisation fem områden. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

2. Gruppboende - Personer med demenssjukdom

2. Gruppboende - Personer med demenssjukdom Förfrågningsunderlag 2015-07-03 Upphandlande organisation Malmö stad Anna Bassmann Upphandling Särskilda boende- och korttidsplatser STK-2015-151 Sista anbudsdag: 2015-09-01 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Strategisk kompetensförsörjning Surahammar kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Uppdrag... 3 2.1.

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Konsekvenser av förändrade arbetsvillkor i äldreomsorgen

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Konsekvenser av förändrade arbetsvillkor i äldreomsorgen Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Konsekvenser av förändrade arbetsvillkor i äldreomsorgen Äldreforskardagen 22 mars 2017 Marta Szebehely Professor Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet

Läs mer

Granskning av beslut, verkställighet och uppföljning av bistånd inom hemvården

Granskning av beslut, verkställighet och uppföljning av bistånd inom hemvården Kommunrevisionen 2008-12-10 Kommunstyrelsen Vård och omsorgsnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av beslut, verkställighet och uppföljning av bistånd inom hemvården På uppdrag av Lunds kommuns

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN LÖNASHULTS HEMTJÄNSTOMRÅDE TORSGÅRDEN 2011-2013

VERKSAMHETSPLAN LÖNASHULTS HEMTJÄNSTOMRÅDE TORSGÅRDEN 2011-2013 VERKSAMHETSPLAN LÖNASHULTS HEMTJÄNSTOMRÅDE TORSGÅRDEN 2011-2013 SÖDERNS PÄRLA!!! En plats där den enskilde alltid är i fokus och alla vet sitt uppdrag. Där vi känner delaktighet, tar ett eget ansvar för

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av funktionshindersomsorgen Habo kommun Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Kvalitet i förskoleverksamheten Pajala kommun

Kvalitet i förskoleverksamheten Pajala kommun www.pwc.se Revisionsrapport Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Kvalitet i förskoleverksamheten Pajala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 3

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Oktober Rapport Granskning av Hemtjänsten Härnösands kommun

Oktober Rapport Granskning av Hemtjänsten Härnösands kommun Oktober 2015 Rapport Granskning av Hemtjänsten Härnösands kommun Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Granskningsresultat 5 3. Bedömning och rekommendationer 9 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

Patientbemötande i vården. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport. Datum 2011-01-26

Patientbemötande i vården. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport. Datum 2011-01-26 Patientbemötande i vården Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Datum 2011-01-26 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Hållbar Hemtjänst ett arbetssätt som ökar kvaliteten hos både kund och personal och som är hållbar över tid

Hållbar Hemtjänst ett arbetssätt som ökar kvaliteten hos både kund och personal och som är hållbar över tid Hållbar Hemtjänst ett arbetssätt som ökar kvaliteten hos både kund och personal och som är hållbar över tid 2 Fakta om Leksands kommun Antal invånare: 15 157 Antal invånare över 65 år: 3998 (26%) Omsättning:

Läs mer

INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO. Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun!

INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO. Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun! INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun! Organisationen Socialförvaltningen ansvarar över att alla som bor eller tillfälligt vistas i kommunen

Läs mer

Askersunds kommun. Förändringsarbete och projekt inom socialförvaltningen. Revisionsrapport. KPMG AB 28 september Antal sidor: 8

Askersunds kommun. Förändringsarbete och projekt inom socialförvaltningen. Revisionsrapport. KPMG AB 28 september Antal sidor: 8 ABCD Askersunds kommun Förändringsarbete och projekt inom socialförvaltningen Revisionsrapport KPMG AB 28 september Antal sidor: 8 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm

Läs mer

Granskning av äldreomsorgen

Granskning av äldreomsorgen REVISIONSRAPPORT Granskning av äldreomsorgen Socialtjänstlagen från biståndshandläggning till verkställighet Tingsryds kommun Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Revisionsrapport Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Söderhamns kommun Rolf Hammar David Boman December 13 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1. Revisionsfråga...

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

Rapport. Verksamhetsuppföljning, Särskilt boende Vård- och äldreomsorgen i Alingsås kommun 2015

Rapport. Verksamhetsuppföljning, Särskilt boende Vård- och äldreomsorgen i Alingsås kommun 2015 Rapport Verksamhetsuppföljning, Särskilt boende Vård- och äldreomsorgen i Alingsås kommun 2015 Alingsås 2015-05 -01 Christine Sjökvist Kristina Bornhall 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Sammanfattning...3

Läs mer

4. Gruppboende - personer med demenssjukdom och med särskilda behov

4. Gruppboende - personer med demenssjukdom och med särskilda behov Förfrågningsunderlag 2015-07-03 Upphandlande organisation Malmö stad Anna Bassmann Upphandling Särskilda boende- och korttidsplatser STK-2015-151 Sista anbudsdag: 2015-09-01 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Ansökan om stimulansmedel för ökad bemanning ÄO Ansökan avser HEMTJÄNST år: 2016

Ansökan om stimulansmedel för ökad bemanning ÄO Ansökan avser HEMTJÄNST år: 2016 1 (10) Ansökan om stimulansmedel för ökad bemanning ÄO Ansökan avser HEMTJÄNST år: 2016 Planerar ni att ansöka om stimulansmedel nästa år: Ja Företag/Sdf Enhet Ansvarig chef Tel.nr Mejladress Regiform

Läs mer

Revisionsrapport. Vikarieanskaffning. Vara kommun. Karin Norrman Elgh. februari 2013

Revisionsrapport. Vikarieanskaffning. Vara kommun. Karin Norrman Elgh. februari 2013 Revisionsrapport Vikarieanskaffning Vara kommun Karin Norrman Elgh Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga... 2 2.3. Avgränsning... 2 2.4. Metod... 2 3.1. Rutiner/policy för vikarieanskaffning

Läs mer

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Marja Niemi tfn

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Marja Niemi tfn Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Marja Niemi tfn 508 04 560 Dnr - - 2005 Sammanträde 29 november 2005 Tjänsteutlåtande 11 november 2005 1 ( ) Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden

Läs mer

Revisionsrapport. Lunds kommun. *connectedthinking

Revisionsrapport. Lunds kommun. *connectedthinking Revisionsrapport Analys avseende om de budgetansvariga i verksamheterna har rätt kunskap och insikt i ekonomi- och verksamhetsstyrningen? Lunds kommun 2007-11-12 Stefan Tengberg Rådgivare *connectedthinking

Läs mer

Statsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015

Statsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 20150-09-28 AN-2015/502.187 1 (6) HANDLÄGGARE Carin Nyh 08-535 312 76 Carin.Nyh@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Statsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Fyrislundsgatan 62 plan 1, 4 och 5 Kontaktuppgifter Besöksadress: Fyrislundsgatan 62 Telefon: 018-727 69 45 vardochomsorg.uppsala.se www.sober.uppsala.se www.uppsala.se Sida 2 av

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Skillinge Vård- och omsorgdistrikt

Verksamhetsuppföljning Skillinge Vård- och omsorgdistrikt Verksamhetsuppföljning Skillinge Vård- och omsorgdistrikt 2014-09-26 2014-09-29 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Skillinge Vård-

Läs mer

Yttrande avseende Härbret/Loftet på Norrgården

Yttrande avseende Härbret/Loftet på Norrgården Datum 2012-05-25 Handläggare Datum Beteckning Socialstyrelsen Dnr. 9.2-23687/2012 Yttrande avseende Härbret/Loftet på Norrgården Socialstyrelsen har begärt in yttrande från socialnämnden med anledning

Läs mer

www.ljungby.se Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2012 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-02-20

www.ljungby.se Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2012 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-02-20 www.ljungby.se Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2012 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-02-20 Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Rådet

Läs mer

Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilt boende inom äldreomsorgen - Vårdbo

Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilt boende inom äldreomsorgen - Vårdbo VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-09-13 DNR SN 2012.158 TERHI BERLIN SID 1/3 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilt

Läs mer