Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdprogram Utvecklingsenheten för mödra- och barnhälsovård 4 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdprogram Utvecklingsenheten för mödra- och barnhälsovård 4 9"

Transkript

1 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdprogram Utvecklingsenheten för mödra- och barnhälsovård 4 9 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Eva Nilsson, Verksamhetsutvecklare Karin Malmqvist, Divisionschef allmänmedicin Amning i vårdkedjan Gäller för: Landstinget i Värmland 1 (9)

2 Innehåll Tio steg till lyckad amning 3 Personalen inom mödrahälsovård, förlossningsvård, BB-vård och barnhälsovård bör: 3 Främja amning genom att: 4 Amning är bra för att: 4 BMM / förvård, avd 14 5 Förlossningen 5 EVM / avd 14 6 Neonatalavdelningen avd 11 6 Hemsjukvård avd 11 7 Barn- och ungdomsavdelning 12 7 BVC 8 Referenslitteratur 9 Enligt punkt 1 i WHO/UNICEF: s Tio steg till lyckad amning, har vi utarbetat ett vårdprogram för all personal i Landstinget i Värmland som kommer i kontakt med blivande och nyblivna föräldrar. Vårdprogrammet är sanktionerat av Mödrahälsovårdsenheten, Barnhälsovårdsenheten, samt verksamhetsområdena Barn- och ungdomsmedicin och Kvinnosjukvård, Centralsjukhuset i Karlstad inom Landstinget i Värmland. 2 (9)

3 Tio steg till lyckad amning Baby Friendly Hospitals Initiative-aktionen har till syfte att förmå varje enhet som arbetar med mödravård och vård av nyfödda barn att leva upp till UNICEF/WHO:s globala kriterier för hur en amningsvänlig vård ska bedrivas. De globala kriterierna har arbetats fram av en arbetsgrupp med representanter från UNICEF, Wellstart och WABA. De är summerade i UNICEF/WHO:s förenade uttalande Att skydda, främja och stödja amning; mödra-, förlossnings-, BB- och barnhälsovårdens viktiga roll vilken inkluderar Tio steg till lyckad amning. För att passa svenska förhållanden har de ursprungliga till svenska översatta formuleringarna av stegen modifierats något. Personalen inom mödrahälsovård, förlossningsvård, BB-vård och barnhälsovård bör: 1. Följa ett handlingsprogram för amning som all personal är medveten om. 2. Ha de kunskaper och färdigheter som behövs för att följa handlings-programmet. 3. Informera alla blivande mammor/föräldrar om fördelarna med att amma och hur man kommer igång med och upprätthåller amningen. 4. Låta barnet så snart som möjligt efter förlossningen ligga hud mot hud hos mamman under en till två timmar. Se till att barnet har fria luftvägar och mår bra. Uppmuntra mamman/föräldrarna att lägga märke till när barnet är redo att bli ammat och erbjuda hjälp om det behövs. 5. Visa mammorna hur de kan amma och hålla igång mjölkproduktionen, även om de måste vara åtskilda från sina barn. 6. Inte ge nyfödda barn annan föda än bröstmjölk, såvida det inte är medicinskt motiverat. 7. Ha samvård, det vill säga låt mammor/föräldrar och nyfödda barn vara tillsammans dygnet runt. 8. Uppmuntra mamman att amma så ofta barnet vill. 9. Informera mammor/föräldrar om att de vid amningsproblem kan undvika att ge barn sug- och dinapp under första en till två levnadsveckorna för att underlätta att amningen ska komma igång. 10. Uppmuntra att det bildas stödgrupper för amning. Informera mammor/ föräldrar när de skrivs ut från sjukhuset om möjligheten att få stöd och hjälp vid amningsmottagningar och BVC. 3 (9)

4 Amning är ett sätt att leva tillsammans och lära känna sitt barn. Amning är inte bara mat, genom amningen får barnet närhet, värme och tröst. Bekräfta att pappan/partnern är ett viktigt stöd. Främja amning genom att: Skapa en grund för samstämmiga råd. Skapa en amningsfrämjande miljö. Ge behovsanpassat stöd. Skapa lugn och trygg atmosfär. Personalen är välutbildad och bevakar, motverkar och agerar mot oetisk marknadsföring. Amningen blir en positiv upplevelse för familjen. Amning är bra för att: Bröstmjölken är den bästa näringen för barnet. Mammans mjölk är anpassad för just hennes barn. Bröstmjölken skyddar mot vissa infektioner och bidrar till ökad hälsa. Barnet får ett naturligt påslag av maghormoner och blir lugnt. Barnet kan själv bestämma när och hur länge det vill suga. Den ger tillfälle att i lugn och ro njuta av barnets närhet. Oxytocinutsöndringen bidrar till att ge avspänning och vila. Den bidrar till att livmodern dras samman, fördröjer menstruationens återkomst samt bidrar till ökad hälsa. Bröstmjölken är hygieniskt förpackad, har lagom temperatur och är alltid till hands. Det är praktiskt, billigt och dessutom bra för den globala ekologin. 4 (9)

5 BMM / förvård, avd 14 Samtala med de blivande föräldrarna om förväntningar inför amningen tidigt i graviditeten. Ta hjälp av docka och tygbröst för praktisk undervisning. Var lyhörd för de blivande föräldrarnas erfarenheter, kunskaper och förväntningar. Dokumentera. Stärk kvinnans tillit till sin förmåga att amma. Samtala med de blivande föräldrarna om attityder kring amning. Belys fördelarna med amning och bröstmjölkens betydelse. Belys fördelarna med tidig hud-mot-hudkontakt för anknytning och amning. Samtala om det nyfödda barnets förmåga och beteende. Informera om barnets oregelbundna dygnsrytm, mattider och stora behov av närhet. Informera om amningshjälpmedlens för- och nackdelar. Informera om handurmjölkning samt bröstens anatomi och fysiologi. Informera om EVM, BVC och Amningshjälpen. Identifiera blivande mammor med tidigare traumatiska amningserfarenheter eller annan orsak till rädsla inför den kommande amningen. Erbjud samtal redan under graviditeten, sammarbeta med BVC. Barnmorskan dokumenterar i sammanfattningen. Förlossningen Var försiktig med sederande medicinering. Låt barnet ligga hud mot hud. Därigenom främjas anknytning, amningsreflexer och barnet hålls varmt. Invänta barnets amningsreflexer. Låt gärna föräldrarna underlätta för barnet att komma i amningsläge, men låt barnet ta bröstet själv. Undvik att manuellt hjälpa barnet till bröstet. Utnyttja i stället barnets egen förmåga. Var med vid första amningen, titta på barnets läge vid bröstet och barnets tag om bröstet. Dokumentera och beskriv amningsförsök eller amning. Undvik att skilja mor och barn vänta med födelsedagsbrickan vänta med att sköta barnet Barn som inte ammat inom 6 timmar skall eftervårdas på avd (9)

6 EVM / avd 14 Samvårda mor och barn, de behöver varandra både dag och natt. Låt barnet ligga hud mot hud. Hör efter hur amningen har fungerat på förlossningsavdelningen samt i hemmet. Var lyhörd för föräldrarnas erfarenheter, kunskaper och förväntningar, undvik att ta över skötsel av barnet. Var med vid amningen, titta på barnets läge vid bröstet och barnets tag om bröstet. Dokumentera amningsobservationen. Undvik att manuellt hjälpa barnet till bröstet. Utnyttja i stället barnets egen förmåga. Samtala med föräldrarna om barnets reflexer och förmåga. Ha tillit till barnets och mammans egen förmåga. Praktisera fri amning. Undvik amningsvikt. Lär ut handurmjölkning till alla mödrar. Fullgångna och friska barn tillmatas endast efter läkarordination. Dokumentera. Ordinerat tillägg ges med kopp eller sked. Undvik amningsnapp innan mjölken runnit till. Undvik tröstnappar innan amningen är etablerad motivera. Överrapportera och gör en omvårdnadsepikris vid speciella behov hos mor och/eller barn. Informera om att BVC, Amningshjälpen, EVM och avd 14 är en resurs. Neonatalavdelningen avd 11 Samvårda mor och barn i så stor utsträckning som möjligt. Stärk kvinnan i hennes mammaroll och visa att hon behövs, undvik separation. Stärk mannen i hans papparoll och visa att han behövs, undvik separation. Tillämpa hud-mot-hudkontakt (känguruvård). Var lyhörd för föräldrarnas erfarenheter, kunskaper och förväntningar, undvik att ta över skötsel av barnet. Informera om urmjölkning och dess betydelse. Instruera och visa handurmjölkning och informera och visa maskinell pumpning. Handurmjölkning bör ske första dygnet. Samtala med föräldrarna om amningsutvecklingen; hud-mot-hud, lukta, söka, slicka, suga, svälja. Använd amningsjournal Snuttesnurran. Dokumentera. Låt barnet få suga vid sondmatning eller vara vid bröstet. Barn som behöver tidig tillmatning av medicinska skäl, matas med kopp eller sond. Ge i första hand mammans egen mjölk. Ha tillit till barnets och mammans egen förmåga. Håll kontakten med BVC. Vid behov ordna före hemgång en träff med BVCsjuksköterska, barn, föräldrar och patientansvarig sjuksköterska. Informera om BVC och Amningshjälpen. 6 (9)

7 Uppmärksamma situationer där det behövs extra stöd; anknytning mor barn, kulturella aspekter, vid behov använd Hemsjukvård avd 11 Planera tillsammans med mamman upptrappning av amning och nertrappning av sondning. En rekommenderad dygnsmängd föreslås under sondmatningsperioden. Mamman uppskattar den mängd barnet tar på bröstet och minskar på så vis sondmatningen. Använd amningsjournal Snuttesnurran som vägledning. Om barnet kräks under sondningen avbryts sondningen, (barnet har då förmodligen ätit mer än den uppskattade mängden). Individualisera mattiderna efter barnets behov. Vid hembesök/mottagningsbesök nakenvägs barnet. En utvärdering tillsammans med mor görs av var barnet befinner sig i amningsutvecklingen. En ny matstrategi planeras. Barnet ammar halvfritt med övergång till fri amning. Uppmuntra delvis amning. Ordna vid behov en träff med BVC-sjuksköterskan. Informera om BVC och Amningshjälpen. Barn- och ungdomsavdelning 12 Var lyhörd för föräldrarnas erfarenheter, kunskaper och förväntningar. Dokumentera. Undvik att ta över skötsel av barnet. Ha tillit till barnets och mammans egen förmåga. Problematisera inte amning vid annan inläggningsorsak. Var delaktig vid amningstillfällen. Titta på barnets läge vid bröstet och barnets tag om bröstet. Dokumentera. Undvik amningsvikt. Barn som behöver tillmatas matas med kopp/sked eller via sond. Låt barnet få suga vid sondmatning eller vara vid bröstet. Samtala med mamman om hur man ökar respektive minskar mjölkproduktionen samt lär ut handurmjölkning. Ge stöd och uppmuntra även delvis amning. Håll kontakten med barnavårdscentralen. Vid hemgång informera om BVC och Amningshjälpen. 7 (9)

8 BVC Ta del av vårdrutin Meddelandeblad från BMM till BVC (Metodboken I:B.14), se Amning. Var lyhörd för föräldrarnas erfarenheter, kunskaper och förväntningar. Dokumentera. Hör efter hur amningen fungerat hittills. Dokumentera. Bekräfta föräldrarnas och barnets förmåga. Individualisera stöd och rådgivning enligt föräldrarnas behov under hela amningstiden. Vid behov, var med vid ett amningstillfälle. Samtala med mamman om hur man ökar respektive minskar mjölkproduktionen samt vid behov lär ut handurmjölkning. Samtala om användning av tröst- respektive amningsnapp. Uppmuntra helamning i 6 månander. Ge stöd och uppmuntra även delvis amning. Undvik amningsvikt. Informera om Amningshjälpen. Vid amningsproblem använd Vårdprogram vid amningskomplikationer, via länk: av%20och%20styrande%20dokument/vardprogram/amningskomplikationervardprogram.pdf 8 (9)

9 Referenslitteratur Amningshjälpens tidskrift, Amningsnytt, 4 nr/år. Auerbach KG, Riordan J: Breastfeeding and human lactation, Jones and Barlett Publishers, Canada 1998 Broberg A, Granqvist P, Ivarsson T, Risholm-Mothander P: Anknytningsteori, Bokförlaget Natur och Kultur 2006 Ekström Anette: Amning och vårdkvalitet. Doktorsavhandling, Karolinska Institutet, Stockholm 2005 Flackning Renée: Breastfeeding and Experiences of Mothers of Preterm Infants. Acta Universitatis Uppsalaiensis. Uppsala. Avhandling (2007) Folkhälsoinstitutet: Amning idag, Gothia 1998 Folkhälsoinstitutet: Lättare att amma. Gothia, reviderad upplaga 2008 Författningshandboken, 2008 Hansson Lars A: Immunibiology of Human Milk. Göteborgs Universitet. Göteborg (2004) Henschel D, Inch S: Breastfeeding, a guide to midwives. Studentlitteratur, Lund Innocentideklarationen 2005, Om späda och små barns mat. Ljungberg Tomas: Vad är naturligt för mitt barn? Exiris 1995 SoS-rapport 1999:14: Amning och bröstmjölksersättningar Svensson Kristin, Nordgren Malin: Amningsboken, Bokförlaget Natur och Kultur 2002 Uvnäs Moberg K: Lugn och beröring, Bokförlaget Natur och Kultur 2000 Weimers L, Nyström H: Amningsguide. Jorma Tryck AB 2000 Sökord: Amning Utarbetad av: Arbetsgruppen Livets tråd Fastställt av: Karin Malmqvist, divisionschef allmänmedicin Tobias Kjellberg, divisonschef medicinska specialiteter och opererande specialiteter 9 (9)

Amningsvänlig uttrappning av tillägg vid hemgång med hjälp av Vätskebalans!

Amningsvänlig uttrappning av tillägg vid hemgång med hjälp av Vätskebalans! Styrande lokalt dokument 1 (5) Omvårdnads PM Amningsvänlig uttrappning av tillägg vid hemgång med hjälp av Vätskebalans! Utarbetat av Kristin Svensson, Leg. Barnmorska Godkänd av Agneta Rudels, Vårdchef

Läs mer

Amningsstrategi för all personal i hela vårdkedjan

Amningsstrategi för all personal i hela vårdkedjan Amningsstrategi för all personal i hela vårdkedjan inom Mödra- och Barnhälsovården i Göteborg och Södra Bohuslän samt Obstetrik vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra/Mölndal och Neonatologi vid Drottning

Läs mer

Amning på neonatalavdelning. Ewa Johansson Barnsjuksköterska avdelning 210

Amning på neonatalavdelning. Ewa Johansson Barnsjuksköterska avdelning 210 Amning på neonatalavdelning Ewa Johansson Barnsjuksköterska avdelning 210 Annorlunda start Oförberedd på förlossning Traumatisk förlossning Sjuk mor Sjukt barn eller barn som fötts för tidigt Krisreaktioner

Läs mer

Pärm - amningsråd på BVC

Pärm - amningsråd på BVC Pärm - amningsråd på BVC Innehåll: Handledning angående amningsråd på BVC Flik 1 Inledning sid 2 Bakgrund sid 2 Barnets första levnadsdagar sid 2 Syfte sid 3 Mål sid 3 Amningsråd på BVC Flik 2 1. Amningsråd

Läs mer

Amning/rådgivning på BVC

Amning/rådgivning på BVC Amning/rådgivning på BVC Verksamhetsutvecklare BVCs styrdokument och basprogram Amningssamtalet på BVC Amning rökning, alkohol Amningsstatistik Avsluta amningsperioden Styrdokument BVC Artikel 2 Alla barn

Läs mer

Amning Riktlinjer för vårdkedjan - för att skydda, stödja och främja amning i hela vårdkedjan

Amning Riktlinjer för vårdkedjan - för att skydda, stödja och främja amning i hela vårdkedjan Giltigt: 2 år fr.o.m. 2010-10-13 PM Gäller för enhet: Dokumenttyp: Framtagen av: Godkänd av: Amning Riktlinjer för vårdkedjan - för att skydda, stödja och främja amning i hela vårdkedjan Mödra- och Barnhälsovården

Läs mer

Handlingsplan för Karolinska Universitetssjukhuset Sverige

Handlingsplan för Karolinska Universitetssjukhuset Sverige Handlingsplan för Karolinska Universitetssjukhuset Sverige Picasso, Maternity 1905 ett komplement till UNICEF/WHO TIO STEG för att skydda, stödja och främja amning i hela vårdkedjan www.karolinska.se/amningscentrum

Läs mer

Amningsstrategi Landstinget Västmanland

Amningsstrategi Landstinget Västmanland Amningsstrategi Landstinget Västmanland Västerås 2013-11-15 INLEDNING Nyblivna familjer i Sverige har goda förutsättningar för amning, bland annat genom möjligheten att vara hemma med sitt barn tack vare

Läs mer

Utarbetat av Kristin Svensson, Leg. Barnmorska Godkänd av Agneta Rudels Björkman, vårdchef obstetrik

Utarbetat av Kristin Svensson, Leg. Barnmorska Godkänd av Agneta Rudels Björkman, vårdchef obstetrik Styrande lokalt dokument 1 (5) Omvårdnads PM Barn som inte visar amningsbeteende och inte suger på bröstet första dygnet Utarbetat av Kristin Svensson, Leg. Barnmorska Godkänd av Agneta Rudels Björkman,

Läs mer

HUR KAN VI ALLA BIDRA TILL ATT STÖDJA KVINNOR SÅ DE KAN AMMA SÅ LÄNGE DE ÖNSKAR?

HUR KAN VI ALLA BIDRA TILL ATT STÖDJA KVINNOR SÅ DE KAN AMMA SÅ LÄNGE DE ÖNSKAR? HUR KAN VI ALLA BIDRA TILL ATT STÖDJA KVINNOR SÅ DE KAN AMMA SÅ LÄNGE DE ÖNSKAR? Margareta Berglund Distriktssköterska, Vårdutvecklare Kunskapscentrum Barnhälsovård Region Skåne https://www.youtube.com/watch?v=lmpygaxisrq

Läs mer

Omstart : Barnets väg till bröstet. Amning Speciella omständigheter. Spruta för indragna bröstvårtor. Plana eller indragna bröstvårtor

Omstart : Barnets väg till bröstet. Amning Speciella omständigheter. Spruta för indragna bröstvårtor. Plana eller indragna bröstvårtor 2009 Amning Speciella omständigheter Omstart : Barnets väg till bröstet Anna Maria /Mia/ Westlund Barnmorska IBCLC Kontakt : mia.westlund@home.se Låt mamman sitta/halvsitta bekvämt Börja med en lugn baby

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Amning. Välkommen till BB-avdelningen på Sjukhuset i Varberg! Den här pärmen innehåller information och råd om amning.

Hälsa Sjukvård Tandvård. Amning. Välkommen till BB-avdelningen på Sjukhuset i Varberg! Den här pärmen innehåller information och råd om amning. Hälsa Sjukvård Tandvård Amning Välkommen till BB-avdelningen på Sjukhuset i Varberg! Den här pärmen innehåller information och råd om amning. Den här pärmen innehåller information och råd om amning som

Läs mer

Litteratur. Internetresurser. Attityder till amning. Stark tillit och motivation Svag tillit stark motivation Ej sås. motiverad väljer annat

Litteratur. Internetresurser. Attityder till amning. Stark tillit och motivation Svag tillit stark motivation Ej sås. motiverad väljer annat 2009 Amning Litteratur Anna Maria /Mia/ Westlund Barnmorska IBCLC Breastfeeding: A Guide for the Medical Profession Ruth Lawrence, Robert Lawrence Human Lactation Jan Riordan Immunobiology of Human Milk

Läs mer

Välkomna att föda barn i Västerås!

Välkomna att föda barn i Västerås! Välkomna att föda barn i Västerås! Praktisk information till alla blivande föräldrar i Västmanland! 2010-12-20 Graviditetsproblem före vecka 22+0 Vid problem i tidig graviditet: Före vecka 22+0 ska du

Läs mer

Strategisk plan för samordning av amningsfrågor 2013-2016

Strategisk plan för samordning av amningsfrågor 2013-2016 Strategisk plan för samordning av amningsfrågor 2013-2016 Konsumentverket Livsmedelsverket Socialstyrelsen Statens folkhälsoinstitut 1 Bakgrund Enligt regeringsbeslut den 23 juni 2004 fick Livsmedelsverket

Läs mer

Amning- handlingsplan

Amning- handlingsplan Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Mödravård Giltig fr.o.m: 2016-04-01 Faktaägare: Kira Kersting, Överläkare Mödravården Fastställd av: Maria Lundgren, Verksamhetschef Revisions nr: 1 Faktaägare:

Läs mer

AMNING OCH UPPFÖDNING Allmänt om amning Tio steg som främjar amning. Lind/Ekholm / HANDLINGSPLAN. Se följande sidor.

AMNING OCH UPPFÖDNING Allmänt om amning Tio steg som främjar amning. Lind/Ekholm / HANDLINGSPLAN. Se följande sidor. AMNING OCH UPPFÖDNING Allmänt om amning Tio steg som främjar amning Lind/Ekholm 2015-01-16/2011-01-17 HANDLINGSPLAN Se följande sidor. HANDLINGSPLAN ett komplement till UNICEF/WHO TIO STEG för att skydda,

Läs mer

Frågor till samordnare/vårdutvecklare inom barnhälsovården i Sveriges landsting och regioner

Frågor till samordnare/vårdutvecklare inom barnhälsovården i Sveriges landsting och regioner Frågor till samordnare/vårdutvecklare inom barnhälsovården i Sveriges landsting och regioner Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att beskriva hur vården efter förlossning ser ut i Sverige

Läs mer

Till dig som inte ammar

Till dig som inte ammar Kvinnokliniken MK 2 Obstetriksektionen Till dig som inte ammar Matningsstunden en möjlighet Vi vill med denna broschyr berätta om hur du kan gå till väga när du inte ammar. Matstunden är en unik möjlighet

Läs mer

BARN SOM VÅRDATS PÅ NEONATALAVDELNING. JÄRN TILL LÅGVIKTIGA. Samverkan mellan BVC, avdelning 69 och neonatal hemvård

BARN SOM VÅRDATS PÅ NEONATALAVDELNING. JÄRN TILL LÅGVIKTIGA. Samverkan mellan BVC, avdelning 69 och neonatal hemvård BARN SOM VÅRDATS PÅ NEONATALAVDELNING. JÄRN TILL LÅGVIKTIGA Samverkan mellan BVC, avdelning 69 och neonatal hemvård Bakgrund Att föda ett barn för tidigt eller att få ett sjukt nyfött barn innebär en oväntad

Läs mer

Amningsutbildning VGR Göteborg 28 oktober 2014 Vicky Brundin James

Amningsutbildning VGR Göteborg 28 oktober 2014 Vicky Brundin James Amningsutbildning VGR Göteborg 28 oktober 2014 Vicky Brundin James Amningskurs för blivande föräldrar Amningsutbildning för vårdpersonal Göteborg, 28 oktober 2014 i Göteborg och Södra Bohuslän Mölndals

Läs mer

Studiehandledning Amning och bröstmjölk, 7.5 hp U713A/U513G

Studiehandledning Amning och bröstmjölk, 7.5 hp U713A/U513G Studiehandledning Amning och bröstmjölk, 7.5 hp U713A/U513G VT 2016 Kursansvarig: Elisabeth Kylberg Examinator: Anette Ekström Välkommen till kursen i Amning och bröstmjölk Kursen vill förbereda dig som

Läs mer

I samband med barnets utskrivning från neonatalavdelningen/hemsjukvård

I samband med barnets utskrivning från neonatalavdelningen/hemsjukvård II Till Mammor I samband med barnets utskrivning från neonatalavdelningen/hemsjukvård Här kommer det andra frågeformuläret i studien om kängurumetoden. Det innehåller flera olika delar, med bland annat

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 14434 su/med 2014-11-15 4 Innehållsansvarig: Anna-Karin Ringqvist, Verksamhetsutvecklar, Gemensamt Kvinnosjukvård (annri13) Godkänd av: Henrik Almgren,

Läs mer

Amning på neonatal en högprioriterad arbetsuppgift. Annorlunda start. Amning på neonatalavdelning. Vägen till amning

Amning på neonatal en högprioriterad arbetsuppgift. Annorlunda start. Amning på neonatalavdelning. Vägen till amning Annorlunda start Amning på neonatalavdelning Oförberedd på förlossning Traumatisk förlossning Sjuk mor Ewa Johansson Barnsjuksköterska avdelning 309 Sjukt barn eller barn som fötts för tidigt Krisreaktion

Läs mer

BARN SOM VÅRDATS PÅ NEONATALAVDELNING. JÄRN TILL LÅGVIKTIGA

BARN SOM VÅRDATS PÅ NEONATALAVDELNING. JÄRN TILL LÅGVIKTIGA Landstinget Västmanland apr 2014 Länshandboken BARN SOM VÅRDATS PÅ NEONATALAVDELNING. JÄRN TILL LÅGVIKTIGA UPPFÖLJNING OCH RUTINER HOS LÅGVIKTIGA BARN Vilka barn följs upp på neonatalavdelning 69? - alla

Läs mer

Frågor till verksamhetsansvariga på landets förlossnings- och BB/eftervårdsavdelningar om vård efter förlossning

Frågor till verksamhetsansvariga på landets förlossnings- och BB/eftervårdsavdelningar om vård efter förlossning Frågor till verksamhetsansvariga på landets förlossnings- och BB/eftervårdsavdelningar om vård efter förlossning Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att beskriva hur vården efter förlossning

Läs mer

Amning & Jämställdhet. (c) Mats Berggren

Amning & Jämställdhet. (c) Mats Berggren Amning & Jämställdhet Av: Mats Berggren (c) Mats Berggren Mats Berggren Arbetat med föräldrastöd sedan 1997. Jämställdhetskonsult Startar och driver föräldragrupper i Stockholm. Arbetar med pappautbildning

Läs mer

Graviditet VT 2011 AÅ

Graviditet VT 2011 AÅ 9 maj 2011 Annika Åhman annika.ahman@kbh.uu.se Hälsoaspekter av graviditet på mor och barn Fosterdiagnostik Mödrahälsovård Det nyfödda barnets behov och omhändertagande Det nyfödda barnets vanliga sjukdomar

Läs mer

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR 2 (8) 3 (8) PAPPA PÅ RIKTIGT Jag tror att de allra flesta som skaffar barn vill vara förälder på

Läs mer

Årsrapport 2014 RMPG Kvinnosjukvård Kvalitetsgrupp BB-vård (BBQ)

Årsrapport 2014 RMPG Kvinnosjukvård Kvalitetsgrupp BB-vård (BBQ) Årsrapport 214 RMPG Kvinnosjukvård Kvalitetsgrupp BB-vård (BBQ) Anna Hallberg KK Värnamo Anna Westling KK länssjukhuset Ryhov Jönköping Cecilia Lundgren KK länssjukhuset Kalmar Emma Lindqvist KK Höglandsjukhuset

Läs mer

Stockholms läns landsting. Tillmatning av nyfödda barn på BB i Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting. Tillmatning av nyfödda barn på BB i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Tillmatning av nyfödda barn på BB i Stockholms läns landsting 2010 1 Deltagare i arbetsgruppen: Anna Gustafsson Leg. Barnmorska, MSc Karolinska Institutet Ulla Idenstedt Vårdutvecklare

Läs mer

Till dig som inte ammar

Till dig som inte ammar Amningscentrum Kvinnokliniken MK 2 Karolinska Universitetssjukhuset Till dig som inte ammar Matningsstunden en möjlighet Vi vill med denna broschyr berätta om hur du kan gå till väga när du inte ammar.

Läs mer

Kvinnors upplevelse av förlossnings- och BB-vård

Kvinnors upplevelse av förlossnings- och BB-vård Kvinnors upplevelse av förlossnings- och BB-vård Ulla Waldenström Institutionen för kvinnors och barns hälsa Karolinska Institutet Vem och vad ska styra vårdens innehåll? De trendkänsliga? Alla blivande

Läs mer

Amning & Jämställdhet Av: Mats Berggren

Amning & Jämställdhet Av: Mats Berggren Amning & Jämställdhet Av: Mats Berggren Mats Berggren www.mfj.se Män för Jämställdhet En ideell och partipolitisk obunden riksorganisation som verkar för jämställdhet och mot mäns våld. Ny generation föräldrar

Läs mer

Amning & Jämställdhet

Amning & Jämställdhet Amning & Jämställdhet Av: Mats Berggren (c) Mats Berggren Mats Berggren www.mfj.se Arbetat med föräldrastöd för män sedan 1997. Verksamhetsutvecklare på Män För Jämställdhet (MFJ) Projektledare för New

Läs mer

Katarina Heed. Amningsstarten

Katarina Heed. Amningsstarten Katarina Heed Amningsstarten Den första amningen Skrik Vila Vakenhet Aktivitet Krypande rörelser Vila Möta - göra sig bekant Suga Sova Barnet skriker till Barnet slappnar av och vilar Barnet tittar upp,

Läs mer

AMNINGSRÅDGIVNING TILL MAMMOR OF FAMILJER UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING SAMT EFTER FÖRLOSSNING 31.8.2010 Vårdrekommendation för vårdpersonal

AMNINGSRÅDGIVNING TILL MAMMOR OF FAMILJER UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING SAMT EFTER FÖRLOSSNING 31.8.2010 Vårdrekommendation för vårdpersonal 1 AMNINGSRÅDGIVNING TILL MAMMOR OF FAMILJER UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING SAMT EFTER FÖRLOSSNING 31.8.2010 Vårdrekommendation för vårdpersonal Författare: Hannula Leena, (arbetsgruppens ordförande),

Läs mer

Amning. och typ 1-diabetes

Amning. och typ 1-diabetes Amning och typ 1-diabetes Amning är ett känslofyllt ämne oavsett hur din amning har sett ut innan eller kommer att se ut. Har du diabetes kan det ibland bli en extra utmaning när du ska amma då bland annat

Läs mer

RPH310, Kvinno- och familjehälsa I, 12,0 högskolepoäng Reproductive and perinatal health for women and family I, 12.0 higher education credits

RPH310, Kvinno- och familjehälsa I, 12,0 högskolepoäng Reproductive and perinatal health for women and family I, 12.0 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN RPH310, Kvinno- och familjehälsa I, 12,0 högskolepoäng Reproductive and perinatal health for women and family I, 12.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Att amma två. Hur man kan sitta bra De flesta vill ha kuddar till hjälp. Vad som passar bäst beror på många saker:

Att amma två. Hur man kan sitta bra De flesta vill ha kuddar till hjälp. Vad som passar bäst beror på många saker: Att amma två Första försöken Tänk på att barnen är två olika individer, om än aldrig så lika. Börja gärna med att amma dem en och en. På så sätt bekantar du dig med barnen och kan lättare se hur var och

Läs mer

Barnmorskans upplevelse av sin stödjande roll i samband med den första amningen

Barnmorskans upplevelse av sin stödjande roll i samband med den första amningen EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2009:1 Barnmorskans upplevelse av sin stödjande roll i samband med den första amningen Elisabet Blidberg Maria Livf Uppsatsens

Läs mer

Kvinnors upplevelse av amningsinformation under graviditeten

Kvinnors upplevelse av amningsinformation under graviditeten Kvinnors upplevelse av amningsinformation under graviditeten En kvalitativ studie Författare: Alexandra De Silva Handledare: Eva-Kristina Persson Kandidatuppsats Hösten 2014 Lunds universitet Medicinska

Läs mer

Insulinbehandlad diabetiker. Amningsutbildning steg 2. Amningssvårigheter för diabetiker. Mjölkproduktion hos diabetiker. Hur lyckas man med amningen?

Insulinbehandlad diabetiker. Amningsutbildning steg 2. Amningssvårigheter för diabetiker. Mjölkproduktion hos diabetiker. Hur lyckas man med amningen? Amningsutbildning steg 2 amningsbild Insulinbehandlad diabetiker Efter drygt 6 timmar BB perm och barnet läggs på mors bröst och suger några tag. Information om handmjölkning efter ca 9 timmar, men vill

Läs mer

Folkhälsovetenskap. ett exempel. Amning. Clara Aarts, lektor Institutionen för Folkhälsa och Vårdvetenskap

Folkhälsovetenskap. ett exempel. Amning. Clara Aarts, lektor Institutionen för Folkhälsa och Vårdvetenskap Folkhälsovetenskap ett exempel Amning Clara Aarts, lektor Institutionen för Folkhälsa och Vårdvetenskap Nivåer i folkhälsoarbete Folkhälsoarbete för amning sker på alla nivåer: Samhällsnivå, nationellt

Läs mer

Omvårdnad AV, Verksamhetsförlagd utbildning - Förlossningsvård I, 12 hp

Omvårdnad AV, Verksamhetsförlagd utbildning - Förlossningsvård I, 12 hp 1 (5) Kursplan för: Omvårdnad AV, Verksamhetsförlagd utbildning - Förlossningsvård I, 12 hp Nursing Science MA, Clinical studies- Maternity care, 12 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Att uppmärksamma våld i nära relationer

Att uppmärksamma våld i nära relationer Att uppmärksamma våld i nära relationer - ett pilotprojekt inom barnhälsovården i Stockholm Arbetsgrupp 6 BVC-sjuksköterskor Projektledare för Kunskapscentrum för Våld i nära relationer (Stockholms Läns

Läs mer

Landstinget Sörmland Fullmäktigemötet den 11 juni 2013 LANDSTINGETSÖRMLAND den2013-06- 1 1 D.nr.L-5-1-6P0-101 MOTIONfrån Vänsterpartiet Kommunikationsstöd i förlossningsvården Kvinnor från utomeuropeiska

Läs mer

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Förlossningsavdelningen 3 Mariegatan 16-20, Karleby tel Efter förlossningen

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Förlossningsavdelningen 3 Mariegatan 16-20, Karleby tel Efter förlossningen Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Förlossningsavdelningen 3 Mariegatan 16-20, Karleby tel. 06 826 4355 Efter förlossningen Efter förlossningen När du blir utskriven från sjukhuset

Läs mer

Barnmorskan i förlossningsvården

Barnmorskan i förlossningsvården Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Barnmorskan i förlossningsvården Att arbeta för en trygg och patientsäker förlossningsvård Normalförlossning att skynda på eller

Läs mer

Den första tiden Livet kan börja!

Den första tiden Livet kan börja! Den första tiden Livet kan börja! INNEHÅLL Att bli en familj Amning Mamma och barn Barn Tidig hemgång Råd om kroppen De första dagarna och veckorna efter en förlossning innebär en stor omställning i livet.

Läs mer

Den första tiden Livet kan börja!

Den första tiden Livet kan börja! Den första tiden Livet kan börja! INNEHÅLL Att bli en familj Amning Mamma och barn Barn Tidig hemgång Råd om kroppen De första dagarna och veckorna efter en förlossning innebär en stor omställning i livet.

Läs mer

Länsenheten Föräldra- och Barnhälsan Region Norrbotten

Länsenheten Föräldra- och Barnhälsan Region Norrbotten Länsenheten Föräldra- och Barnhälsan Region Norrbotten Verksamhetschef Annika Selberg Lundberg annika.selberg-lundberg@norrbotten.se Divisionschef Närsjukvård Chef för verksamhet och utveckling Närsjukvårdsstaben

Läs mer

Mötet med mammor under amningstiden BVC-sköterskors erfarenheter

Mötet med mammor under amningstiden BVC-sköterskors erfarenheter EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2013:66 Mötet med mammor under amningstiden BVC-sköterskors erfarenheter Sara Jarneving Mille Persson Uppsatsens titel:

Läs mer

Läkemedelsbehandling och amning

Läkemedelsbehandling och amning Läkemedelsbehandling och amning Susanne Näslund, Apotekare Avdelningen för Klinisk Farmakologi Umeå universitet Läkemedelsinformationscentralen ELINOR Norrlands universitetssjukhus 1 Innehåll Faktorer

Läs mer

Magisteruppsats Nyblivna mödrars erfarenheter av förberedelse och initiering av amning

Magisteruppsats Nyblivna mödrars erfarenheter av förberedelse och initiering av amning Magisteruppsats Nyblivna mödrars erfarenheter av förberedelse och initiering av amning Författare: Anna Myrén och Mikaela Ericsson Handledare: Marie Oscarsson Examinator: Lena Ledahls Program: Barnmorskeprogrammet

Läs mer

Kvinnohälsovård 1, 11,5 högskolepoäng Women s Health Care 1, 11.5 credits

Kvinnohälsovård 1, 11,5 högskolepoäng Women s Health Care 1, 11.5 credits Kursplan Institutionen för vårdvetenskap Kvinnohälsovård 1, 11,5 högskolepoäng Women s Health Care 1, 11.5 credits Ladokkod: 62BK12 (version 1) Gäller från: Höstterminen 2011 Fastställd av: Utbildningsutskottet

Läs mer

NYFÖDDAS HEMVÅRDS- FÖRESKRIFTER

NYFÖDDAS HEMVÅRDS- FÖRESKRIFTER NYFÖDDAS HEMVÅRDS- FÖRESKRIFTER Nyföddas intensiv och övervakning PERSONUPPGIFTER namn: födelsetid: Döpt Odöpt Nöddöpt Nöddopet skall bestyrkas i den egna församlingen. födelsevikt: vikten vid hemfärden:

Läs mer

Månadsbladet NY VÄGLEDNING FÖR BARNHÄLSOVÅRD. nr 4, april 2014

Månadsbladet NY VÄGLEDNING FÖR BARNHÄLSOVÅRD. nr 4, april 2014 Månadsbladet nr 4, april 2014 NY VÄGLEDNING FÖR BARNHÄLSOVÅRD Barn i Sverige har rätt till en likvärdig vård för sin fysiska, psykiska och sociala hälsa oavsett var de bor. Barnhälsovården har en särskilt

Läs mer

Mödra/Barnhälsovårdsteamet i Haga. Enhet för gravida kvinnor med missbruksproblematik och deras barn. Inom Primärvården i Göteborg och Södra Bohuslän

Mödra/Barnhälsovårdsteamet i Haga. Enhet för gravida kvinnor med missbruksproblematik och deras barn. Inom Primärvården i Göteborg och Södra Bohuslän Primärvård Mödra/Barnhälsovårdsteamet i Haga Psykiatri Enhet för gravida kvinnor med missbruksproblematik och deras barn. Inom Primärvården i Göteborg och Södra Bohuslän Metod Tidigare besök på MVC Strukturerad

Läs mer

Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten

Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Landstinget i Värmland Februari 2012 sid 2 Information från spec-mvc Dagdroppe Nya medarbetare sid 3 sid 4 sid 5 MHV-registret Så kan vården använda 1177 Frågor

Läs mer

Till Mammor I samband med att barnet är två månader korrigerad ålder

Till Mammor I samband med att barnet är två månader korrigerad ålder III Till Mammor I samband med att barnet är två månader korrigerad ålder Här kommer det tredje frågeformuläret i studien om kängurumetoden. Det innehåller flera olika delar, med bland annat frågor om hur

Läs mer

Amning Riktlinjer för vårdkedjan - för att skydda, stödja och främja amning i hela vårdkedjan. Föreläsningens titel

Amning Riktlinjer för vårdkedjan - för att skydda, stödja och främja amning i hela vårdkedjan. Föreläsningens titel Amningsutbildning Amning Riktlinjer för vårdkedjan - för att skydda, stödja och främja amning i hela vårdkedjan Födelsevikt 2400 g i vecka 36 Barnets temp 36,3. TM ord. av barnläkare 10-15 x 8. Pojken

Läs mer

Ia Jeppsons tal vid manifestationen 3 december 2013

Ia Jeppsons tal vid manifestationen 3 december 2013 Ia Jeppsons tal vid manifestationen 3 december 2013 Idag är det snart 9 månader sen vi samlades här för första gången och protesterade mot en förlossningsvård som vi inte längre ansåg vara säker eller

Läs mer

B 64 AMNINGSHJÄLPEN: Acc 2013

B 64 AMNINGSHJÄLPEN: Acc 2013 B 64 AMNINGSHJÄLPEN: Acc 2013 Volym 58: 1977 1985 Amning av äldre barn Adresser Korrespondens, bl a med dr Jens Kruse Pedersen, Danmark, 1984 Amningsproblem Arkiv från Maudhe, bl a ang sen avvänjning,

Läs mer

Ett barn är fött. En rapport om förlossningsvård och föräldrautbildning

Ett barn är fött. En rapport om förlossningsvård och föräldrautbildning Ett barn är fött En rapport om förlossningsvård och föräldrautbildning Förlossningsvården bättre än Betlehem? Många av oss känner till historien om de överfulla härbärgena i Betlehem och om stallet dit

Läs mer

Amning. och typ 1-diabetes

Amning. och typ 1-diabetes Amning och typ 1-diabetes Utges av: Diabetesförbundet Box 1107, 172 22 Sundbyberg, Telefon: 08 564 82 1 00, Fax: 08 564 821 39 Pg: 481 31 35 3, Bg: 332 4373 info@diabetes.se, www.diabetes.se Text och idé:

Läs mer

Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker vård!

Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker vård! Eva Nordlunds tal vid manifestationen 19 mars 2013 Det är nog nu! Stockholms barnmorskor har fått nog! Sveriges barnmorskor har fått nog! Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker

Läs mer

Vårdprogram Diarienr: Ej tillämpligt 1(26)

Vårdprogram Diarienr: Ej tillämpligt 1(26) Vårdprogram Diarienr: Ej tillämpligt 1(26) Dokument ID: 09-119110 Fastställandedatum: 2014-11-17 Giltigt t.o.m.: 2015-11-17 Upprättare: Birgitta J Hadin Lusth Fastställare: Bo Claesson Amning rådgivning

Läs mer

Information till dig som har fött barn på SUS

Information till dig som har fött barn på SUS Information till dig som har fött barn på SUS FamiljeBB Du kommer till FamiljeBB om allt är bra med dig och ditt barn efter förlossningen. Man måste dock stanna på förlossningen i minst 3 timmar för observation.

Läs mer

Stöd till kvinnor i fertil ålder/gravida som har, eller lever med person som har riskbruk/missbruk

Stöd till kvinnor i fertil ålder/gravida som har, eller lever med person som har riskbruk/missbruk Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdprogram Allmänmedicin Region Värmland 2 14 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Margareta Goop Karin Malmqvist, divisionschef

Läs mer

Amningskomplikationer

Amningskomplikationer Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Vårdprogram Divisioner: allmänmedicin, opererande spe- 3 cialiteter och medicinska specialiteter Version 33 Antal sidor Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig

Läs mer

Välkommen till BB-enheten Personalen på BB gratulerar till ert nyfödda barn

Välkommen till BB-enheten Personalen på BB gratulerar till ert nyfödda barn Välkommen till BB-enheten Personalen på BB gratulerar till ert nyfödda barn Måltider serveras i matsalen: OBS Spritavtvätta händerna innan du tar din mat. Frukost 07.30 09.30 Lunch 12.00 13.00 Middag 17.00

Läs mer

MAM:s amningsinformation

MAM:s amningsinformation MAM:s amningsinformation Amning ett samspel När du ammar ditt barn är det inte bara mat det handlar om. Det handlar även om närhet, kärlek, tillit men även ibland oro, smärta och sorg. För en del tar osäkerheten

Läs mer

Information till den nya familjen

Information till den nya familjen Information till den nya familjen INNEHÅLL Grattis, du har blivit förälder!... 3 EFTER FÖRLOSSNINGEN Eftervärkar... 4 Avslag... 4 Bristningar och klipp... 4 Operationssåret vid kejsarsnitt... 5 Urin och

Läs mer

Varmt välkomna! Tvärprofessionella samverkansteam. kring psykisk skörhet/ sjukdom under graviditet och tidigt föräldraskap

Varmt välkomna! Tvärprofessionella samverkansteam. kring psykisk skörhet/ sjukdom under graviditet och tidigt föräldraskap Varmt välkomna! Tvärprofessionella samverkansteam kring psykisk skörhet/ sjukdom under graviditet och tidigt föräldraskap Charlotte Luptovics Larsson Barnsamordnare, Handledare Leg. Sjuksköterska Lagstiftning

Läs mer

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC)

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC) Sid 1 (5) HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL () 1 Mål och inriktning Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet. Verksamheten skall utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt

Läs mer

Tillväxt på BVC. Varför mäter vi barn? Integrerat mått på fysiskt och psykiskt välbefinnande.

Tillväxt på BVC. Varför mäter vi barn? Integrerat mått på fysiskt och psykiskt välbefinnande. Tillväxt på BVC Höst 2017 Jet Derwig Barnhälsovårdsöverläkare Linda Håkansson/Anette Karsch Vårdutvecklare/Distriktssköterska Kunskapscentrum barnhälsovård Region Skåne Varför mäter vi barn? Integrerat

Läs mer

Tratten. Nummer 4 april maj 2014

Tratten. Nummer 4 april maj 2014 h Tratten Informationstidning från Mödrahälsovårdsenheten Ansvarig utgivare: Eva Nilsson, Margareta Goop, redaktör Birgitta Johansson Nummer 4 april maj 2014 1 INNEHÅLL INFORMATION KVINNOSJUKV s3 Frågor

Läs mer

Yttrande över motion 2011:40 av Tove Sander (S) och Petra Larsson (S) om modern och jämställd förlossningsvård

Yttrande över motion 2011:40 av Tove Sander (S) och Petra Larsson (S) om modern och jämställd förlossningsvård Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 1 (5) 2012-05-22 p 9 Handläggare: Maria State Yttrande över motion 2011:40 av Tove Sander (S) och Petra Larsson (S) om modern och jämställd

Läs mer

Råd och tips till den nya familjen

Råd och tips till den nya familjen Råd och tips till den nya familjen BARNET AMNING Råmjölk finns redan under graviditeten. Kvinnan har mjölk till sitt barn direkt efter förlossningen. Låt barnet suga så ofta hon eller han vill tills barnet

Läs mer

Minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Sex råd till dig som förälder

Minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Sex råd till dig som förälder Minska risken för plötslig spädbarnsdöd Sex råd till dig som förälder Minska risken för plötslig spädbarnsdöd Plötslig spädbarnsdöd är mycket ovanligt, men ändå något som oroar många blivande och nyblivna

Läs mer

DRAFT. 2.4 Om du tagit del av inspirationsföreläsning vid Sjukhuset i Skövde vid ett tillfälle, vilket datum var det vid första tillfället?

DRAFT. 2.4 Om du tagit del av inspirationsföreläsning vid Sjukhuset i Skövde vid ett tillfälle, vilket datum var det vid första tillfället? Mark as shown: Correction: Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically. Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading

Läs mer

Folkhälsovetenskap. ett exempel. Amning

Folkhälsovetenskap. ett exempel. Amning Bild 1 Folkhälsovetenskap ett exempel Amning Clara Aarts, lektor Institutionen för Folkhälsa och Vårdvetenskap Jag vill belysa ett exempel på folkhälso-område som Ragnar Westerling har undervisat om utifrån

Läs mer

VÄNTA OCH FÖDA BARN SAMT SKÖTA OM SITT BARN DEN FÖRSTA TIDEN. en broschyr om att bli förälder

VÄNTA OCH FÖDA BARN SAMT SKÖTA OM SITT BARN DEN FÖRSTA TIDEN. en broschyr om att bli förälder VÄNTA OCH FÖDA BARN SAMT SKÖTA OM SITT BARN DEN FÖRSTA TIDEN en broschyr om att bli förälder 1 Den här broschyren Vänta och föda barn samt sköta om sitt barn den första tiden innehåller information för

Läs mer

Kunskapsstöd för vården till kvinnor efter förlossning

Kunskapsstöd för vården till kvinnor efter förlossning Kunskapsstöd för vården till kvinnor efter förlossning En översikt av befintliga kunskapsstöd och kartläggning av önskemål om och behov av nya kunskapsstöd Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen.

Läs mer

Tvärprofessionella samverkansteam

Tvärprofessionella samverkansteam Tvärprofessionella samverkansteam kring psykisk skörhet/sjukdom under graviditet och tidigt föräldraskap www.sll.se Barnets bästa skall alltid komma i främsta rummet. Artikel 3 FN:s konvention om barns

Läs mer

BVC-SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ATT GE STÖD TILL NYBLIVNA FÖRÄLDRAR FÖR ATT FRÄMJA AMNINGEN

BVC-SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ATT GE STÖD TILL NYBLIVNA FÖRÄLDRAR FÖR ATT FRÄMJA AMNINGEN BVC-SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ATT GE STÖD TILL NYBLIVNA FÖRÄLDRAR FÖR ATT FRÄMJA AMNINGEN CHILD HEALTH NURSES EXPERIENCES OF PROVIDING SUPPORT TO EXPECTANT PARENTS IN ORDER TO PROMOTE BREASTFEEDING

Läs mer

Personalens betydelse för att främja amningen av förtidigt födda barn - en litteraturstudie

Personalens betydelse för att främja amningen av förtidigt födda barn - en litteraturstudie Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Personalens betydelse för att främja amningen av förtidigt födda barn - en litteraturstudie Gunilla Lindström september 2009 Examensarbete, 15

Läs mer

Vårdpersonals upplevelser av amningsstöd till gravida och nyblivna föräldrar

Vårdpersonals upplevelser av amningsstöd till gravida och nyblivna föräldrar Examensarbete Vi gör så gott vi kan Vårdpersonals upplevelser av amningsstöd till gravida och nyblivna föräldrar We are doing the best we can - Health care staff experiences of breastfeeding support to

Läs mer

Barnhälsovårdssjuksköterskans stöd till mammor och familjer för initiering och upprätthållande av amning

Barnhälsovårdssjuksköterskans stöd till mammor och familjer för initiering och upprätthållande av amning Barnhälsovårdssjuksköterskans stöd till mammor och familjer för initiering och upprätthållande av amning En kvalitativ studie Författare: Veronica Andersson Julia Schultz Handledare: Anita Lundqvist Magisteruppsats

Läs mer

VÄNTA OCH FÖDA BARN. en broschyr inför förlossningen

VÄNTA OCH FÖDA BARN. en broschyr inför förlossningen VÄNTA OCH FÖDA BARN en broschyr inför förlossningen 1 Den här broschyren Vänta och föda barn innehåller information för dig som är gravid och så småningom föder barn. Vi rekommenderar att du och din barnmorska

Läs mer

Välkommen till BB-enheten

Välkommen till BB-enheten Välkommen till BB-enheten Personalen på BB gratulerar till ert nyfödda barn Måltider serveras i matsalen: OBS Spritavtvätta händerna innan du tar din mat. Frukost 07.30 09.30 Lunch 12.00 13.00 serveras

Läs mer

Erbjudande om fosterdiagnostik

Erbjudande om fosterdiagnostik Erbjudande om fosterdiagnostik Landstingen i norra regionen det vill säga Jämtland, Västernorrland, Västerbotten samt Norrbotten har fattat beslut om ett enhetligt erbjudande till blivande föräldrar som

Läs mer

Råd till nyblivna föräldrar. Information från BB-avdelning. Kvinnoklinik

Råd till nyblivna föräldrar. Information från BB-avdelning. Kvinnoklinik Råd till nyblivna föräldrar Information från BB-avdelning Kvinnoklinik Att bli en familj Innehållsförteckning Att bli en familj...3 Barnet...6 Mamman...12 Pappan...16 Amning...17 För dig som inte ammar...33

Läs mer

Medicinsk vetenskap AV, Verksamhetsförlagd utbildning - förlossningsvård II, 10,5 hp

Medicinsk vetenskap AV, Verksamhetsförlagd utbildning - förlossningsvård II, 10,5 hp 1 (5) Kursplan för: Medicinsk vetenskap AV, Verksamhetsförlagd utbildning - förlossningsvård II, 10,5 hp Medical science MA, Maternity care II, 10,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Kvinnors upplevelse av att separeras från sitt barn efter förlossningen då barnet behöver vård på en neonatalavdelning

Kvinnors upplevelse av att separeras från sitt barn efter förlossningen då barnet behöver vård på en neonatalavdelning EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2010:12 Kvinnors upplevelse av att separeras från sitt barn efter förlossningen då barnet behöver vård på en neonatalavdelning

Läs mer

Vårdprogram Psykisk sjukdom i samband med graviditet och barnafödande

Vårdprogram Psykisk sjukdom i samband med graviditet och barnafödande Vårdprogram Psykisk sjukdom i samband med graviditet och barnafödande Framtaget av utvecklingsgruppen för tvärprofessionella samverkansgrupper kring psykisk skörhet/sjukdom under graviditet och tidigt

Läs mer

En jämförelse av kvinnors erfarenhet av amning Amningsuppföljning 6-8 månader post partum, på Länssjukhuset i Kalmar år 1993 och år 2011.

En jämförelse av kvinnors erfarenhet av amning Amningsuppföljning 6-8 månader post partum, på Länssjukhuset i Kalmar år 1993 och år 2011. Magisteruppsats En jämförelse av kvinnors erfarenhet av amning Amningsuppföljning 6-8 månader post partum, på Länssjukhuset i Kalmar år 1993 och år 2011. Författare: My Schramm & Jenny Svänero Handledare:Marie

Läs mer