Slutrapporten av expertgruppen för kartläggning av nordiska gränshinder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapporten av expertgruppen för kartläggning av nordiska gränshinder"

Transkript

1 Slutrapporten av expertgruppen för kartläggning av nordiska gränshinder Nordiskt socialförsäkringsmöte juni 2012 Tammerfors Ett socialt Norden i ett socialt Europa Essi Rentola

2 Frågorna som gäller social trygghet Två kolliderande gränshinder (B3 och B21) Ensamstående mor bor med barn i Sverige i Torneådalen Modern arbetar deltid på ett café på finska sidan Moderns arbete uppfyller inte minimikraven i finska lagen är försäkrad för arbetspension, arbetsskada och olycksfallförsäkring och hon har rätt till offentlig hälsovård i Finland. Hon kan även få hemvårdsstöd för sitt barn i Sverige. Enligt lagvalsbestämmelserna ska modern omfattas av arbetslandets lagstiftning, dvs finsk lagstiftning Enligt svenska socialförsäkringsbalken kan en person och dennes familjemedlemmar inte vara försäkrade i Sverige för de förmåner som omfattas av samordningsbestämmelserna, om personen omfattas av ett annat lands lagstiftning enligt EUs samordningsbestämmelser Modern får inte barnbidrag från Finland eller Sverige Om modern slutade arbeta i Finland skulle hon få barnbidrag från Sverige på basis av barnets bosättning Om modern och barnet flyttade till Finland skulle de få barnbidrag från Finland på basis av barnets bosättning.

3 Innehåll 1. Om mandatet och arbetet 2. Exempel på gränshinder I. Socialt bistånd och sociala tjänster II. Social trygghet III. Arbetsmarknaden 3. Alternativen för framtida gränshinderarbete

4 Bakgrund En tvärsektoriell arbetsgrupp för att kartlägga gränshinder inom området social trygghet, arbetsmarknad och socialt bistånd Gränshinderfrågorna härrör från Nordiska ministerrådets sekretariat

5 Syfte 1. Skapa en bild av existerande gränshinder 2. Presentera lösningsförslag där behov finns 3. Lämna förslag till framtida organisering av gränshinderarbetet Rapportering till ÄK-A, ÄK-S samt Gränshinderforum, som ska fatta beslut om åtgärder

6 Hur behandlades frågorna? Gruppen har gått igenom gränshinder från förteckningen gjord av sekretariatet och av dessa har 35 frågor tagits till behandling För att få fram problemens exakta natur och orsak gjordes en kartläggning av nationell lagstiftning och administrativa rutiner i de berörda länderna

7 Gruppering av frågor 1. Frågor som handlar om sociala tjänster och social bistånd och som lyder under artikel 7.2 i EU:s förordningen 492/2011 och Nordiska biståndskonventionen 2. Frågor som handlar om Social trygghet och som lyder under EU:s förordningar 883/2004, 987/2009 (1408/71 och 574/72), Nordiska konventionen om social trygghet och som handlar om: a) Tillämplig lagstiftning b) Sjukdom, moderskap och likvärdiga faderskapsförmåner c) Invaliditetsförmåner d) Arbetslöshetsförmåner e) Förtidspensionsförmåner f) Familjeförmåner 3. Arbetsmarknadsfrågor som lyder under både artikel 7.2 i EU-förordningarna 492/2011 och 883/2004 och 987/2009 (och 1408/71 och 574/72)

8 Lösningsförslag Sammanfattning av gränshinder med lösningsförslag Gruppen har inte kunnat behandla eller överblicka samtliga tänkbara konsekvenser som lösningsförslagen kan innebära Lösningsförslagen ska inte uppfattas som nationella hållningar (medlemmarna i gruppen har arbetat som oberoende experter)

9 Förslag på lösningsmetoder 1. Ändring i nationell lagstiftning 2. Ändring av nationell tolkning av EU-rätten 3. Information och utbildning 4. Bilaterala avtal/överenskommelser 5. Ändring i EU-lagstiftningen eller förbättringar i informationsutbytet mellan EU/EESländerna Lösningsförslag till flera gränshinder har element av flera av de ovannämnda

10 Utmaningar Förhållandet mellan EU-lagstiftningen och nationell rätt är komplicerad Många gränshinder är inte enbart nordiska Knapphändig information om hur vanligt ett gränshinder är Beskrivning av gränshindren var i många fall schematisk Svårt att komma fram till vilket regelverk gränshinder beror på och vilka länder som berörs av det aktuella gränshindret Svårt att bedöma omfattingen av problemen och vilka gränshinder som bör prioriteras

11 I. Socialt bistånd och sociala tjänster

12 Frågorna som gäller socialvård och sociala tjänster Knappt med information om hur vanliga gränshindren är Behov av att sammanställa en ny nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster

13 Frågorna som gäller socialvård och sociala tjänster A4 Flytt för institutionaliserade personer Myndigheterna ska samarbeta för att göra det möjligt för äldre eller institutionaliserade att flytta till det land där de har starkast personlig anknytning Detta fungerar inte i praktiken på grund av oklarheter kring utbetalning och ansvar I praktiken har fallen ofta varit komplicerade

14 Frågorna som gäller socialvård och sociala tjänster A4 Flytt för institutionaliserade personer Förslag till lösning: Tas upp i samband med revisionen av den nuvarande nordiska konventionen Utökat samarbete i nordiska biståndsgruppen Mera information till relevanta myndigheter om deras skyldighet att medverka vid flytt (t. ex. till nordiska socialförsäkringsportalen)

15 II. Social trygghet

16 Frågorna som gäller social trygghet Merparten av frågorna handlar om social trygghet Förhållandet mellan EU-lagstiftningen och nationell rätt är komplicerad Samordning inte harmonisering Ingen av frågorna är enbart ett nordiskt gränshinder Nordiska länder har inte identiska förmåner Personer som flyttar får olika förmåner, bättre eller sämre, än de hade haft rätt till om de inte flyttat

17 Frågorna som gäller social trygghet Förhållandet mellan EU-förordningarna om samordning av social trygghet och nationell rätt Den social tryggheten omfattas inom EU av medlemstaternas nationella beslutsmakt Förordningarna är direkt tillämpliga Om nationella bestämmelsen står i strid med EUförordningen har EU-förordningen företräde Medlemsstater får bestämma över försäkringsvillkoren och villkoren för rätt till förmåner villkoren får inte vara direkt eller indirekt diskriminerande

18 Frågorna som gäller social trygghet Grundläggande principerna i samordningsförordningarna 883/2004 och 987/2009 Likabehandling och förbud mot diskriminering som bygger på medborgarskap Fastställande av tillämplig lagstiftning. Tillämpning av ett enda lands lagstiftning, Principen om arbetslandets lagstiftning lex loci laboris Sammanläggning av anställnings-, försäkrings- och bosättningsperioder som fullgjorts i olika medlemsstater Tryggande av utbetalning av förmåner oavsett var en person bor

19 Frågorna som gäller social trygghet Tillämpningsområdet artikel 3 förmåner vid sjukdom, förmåner vid moderskap och likvärdiga förmåner vid faderskap, förmåner vid invaliditet, förmåner vid ålderdom, förmåner till efterlevande, förmåner vid olycksfall i arbetet och arbetssjukdom, dödsfallsersättningar, förmåner vid arbetslöshet, förmåner vid förtida pensionering familjeförmåner.

20 Frågorna som gäller social trygghet B1 Skillnader i nivåer på ländernas arbetsgivaravgifter Arbetsgivaren kan t.ex. kräva att anställningen i landet med lägre avgifter är villkorad av att personen inte samtidigt arbetar i sitt bosättningsland Den som bor i ett land och samtidigt arbetar både där och i ett annat land, ska enligt 883/2004 under vissa förutsättningar vara omfattad av bosättningslandets lagstiftning

21 Frågorna som gäller social trygghet B1 Skillnader i nivåer på ländernas arbetsgivaravgifter Person som är bosatt i Sverige och samtidigt arbetar både i Sverige och Danmark ska i vissa fall vara omfattad av svensk lagstiftning De svenska avgifterna är betydligt högre än de motsvarande danska Många danska arbetsgivare kräver att anställda boende i Sverige förbinder sig att inte ha någon anställning i Sverige Likartade problem mellan Sverige och Norge

22 Frågorna som gäller social trygghet B1 Skillnader i nivåer på ländernas arbetsgivaravgifter Bilateralt principöverenskommelse mellan Sverige och Danmark sedan 2001 Om har samma arbetsgivare och arbetar högs 50% i bosättningslandet Förtroendeuppdrag i bosättningslandet

23 Frågorna som gäller socialtrygghet B1 Skillnader i nivåer på ländernas arbetsgivaravgifter Förslag till lösning: Ikraftträdandet av ändringen i förordningen 883/2004 bör avvaktas väsentlig del av arbetet i bosättningslandet Bilateral avtal

24 Frågorna som gäller socialtrygghet B3 Finska fyramånadersregeln En person som arbetar i Finland är försäkrad för arbetspension, arbetsskada och olycksfallsförsäkring och har rätt till offentlig hälsovård samt arbetslöshetsförmåner Fyramånadersregeln Tillämpas enbart om kraven för stadigvarande bosättning inte uppfylls Fyra månaders arbetsförhållande, 18 timmar i veckan, lön som motsvarar minst den lön som ska betalas enligt branschens kollektivavtal Ingen väntetid Folkpension, barnbidrag, moderskapsunderstöd, bostadsbidrag, bostadsbidrag för pensionstagare, handikappförmåner, frontmannapension, garantipension och underhållsstöd, förmåner enligt sjukförsäkringslagen och rehabiliteringsförmåner

25 Frågorna som gäller social trygghet B3 Finska fyramånadersregeln Förslag till lösning : Krävs lagändringar i finsk lagstiftning för att lösa gränshindret. Det finska Social- och hälsovårdsministeriet har utsett en arbetsgrupp SOLMU IV som ska arbeta med frågan fram till 30 juni SOLMU IV ska ge förslag till ändringar av tillämpningslagen.

26 Frågorna som gäller social trygghet B5 Arbetsrehabilitering i bosättningslandet När det är fråga om en person som bor i (eller flyttar till) ett annat land än arbetslandet, är arbetslandet ansvarigt för kontantförmåner och bosättningslandet ansvarigt för vårdförmåner Ländernas lagstiftning är mycket olika och det kan vara komplicerat att samordna kontant- och naturaförmåner vid rehabilitering

27 Frågorna som gäller social trygghet B5 Arbetsrehabilitering i bosättningslandet Förslag till lösning Viktigt att institutionerna och handläggarna får och har kännedom om den enskildes rättigheter Nordiska rehabiliteringsgruppen bör arbeta vidare med bilaterala överenskommelser om rehabilitering, vilka behövs oberoende av om den nya konventionen undertecknas eller inte

28 Frågorna som gäller social trygghet B7 Norska farkvoten Män som arbetar i Norge har en härledd rätt (från modern) till faderskvoten (fedrekvoten) vid föräldraledighet med barn Om modern/partnern inte arbetar i Norge har fadern inte rätt till faderkvoten

29 Frågorna som gäller social trygghet B7 Norska farkvoten Förslag till lösning Moderns rätt till föräldrapenning i ett annat nordiskt land borde ha likvärdig betydelse som moderns rätt till föräldrapenning i Norge enligt norsk lagstiftning Tolkning av artikel 5 i förordningen 883/2004 Förutsätter att man beaktar likvärdiga omständigheter eller händelser som inträffar inom en annan medlemsstats territorium som om dessa hade inträffat inom det egna territoriet.

30 Frågorna som gäller social trygghet B9 De nordiska länderna har olika bestämmelser för rätt till och beräkning av förmåner vid invaliditet Den som drabbas av sjukdom eller invaliditet kan få svårigheter med sin försörjning Förutsättningarna för att bevilja förmåner vid invaliditet är olika både för tidsbegränsade och permanenta förmåner Förmånerna är utformade på olika sätt i de nordiska länderna Dessa förmåner hamnar under olika kategorier enligt EU-förordningarna (antingen kontantförmåner vid sjukdom eller pension)

31 Frågorna som gäller social trygghet B9 De nordiska länderna har olika bestämmelser för rätt till och beräkning av förmåner vid invaliditet Exempel: Liisa har arbetat 20 år i Sverige. Hon har flyttat tillbaka till Finland. Hon blir sjuk och beviljas rehabiliterinsstöd (pension) från Finland Liisa får ingen pension från Sverige för sina 20 år i Sverige eftersom hon inte uppfyller kraven för den svenska sjukersättningen Om Liisa bodde i Sverige skulle hon kanske få kontantförmåner så som sjukpenning, rehabiliteringspenning eller arbetslöshetsförmåner Eftersom tillämplig lagstiftning på Liisa enligt förordningen 883/2004 på Liisa är finsk lagstiftning, kan hon inte få förmåner som är klassificerade som kontantförmåner från Sverige

32 Frågorna som gäller social trygghet B9 De nordiska länderna har olika bestämmelser för rätt till och beräkning av förmåner vid invaliditet Förslag till lösning: Försäkringslandets avgörande gäller också i det andra landet Försäkringslandet beviljar sin förmån till dess teoretiska belopp Det andra landet räknar ut en fiktiv egen förmån och försäkringslandet betalar ut den tillsammans med den egna förmånen Länderna harmoniserar sina regler Först och främst är dock fråga om att EU-förordningarna 883/2004 och 1408/71 inte tar tillräckligt hänsyn till att problemet för olika nationella villkor för att få tidsbegränsat eller varaktig förmån vid arbetsoförmögenhet. För att kunna lösa problemen borde frågorna därför lyftas fram till diskussion på EU-nivå

33 Frågorna som gäller social trygghet B17 Ytterligare krav på utfört arbete för att kunna sammanlägga arbets- och försäkringsperioder från ett annat land vid ansökan om arbetslöshetsersättning För att kunna lägga samman arbets- och socialförsäkringsperioder från ett annat land har Danmark och Finland ytterligare krav på att man måste ha arbetat en viss period i landet vid ansökan om arbetslöshetsersättning

34 Frågorna som gäller social trygghet B17 Ytterligare krav på utfört arbete för att kunna sammanlägga arbets- och försäkringsperioder från ett annat land vid ansökan om arbetslöshetsersättning Förslag till lösning : Krävs lagändringar i de nationella regelverken Gränshindret är inte aktuellt i Sverige, Norge och Island Kan också påverkas av den översyn av arbetslöshetskapitlet i 883/2004

35 Frågorna som gäller social trygghet B23 Olika familjebegrepp Enligt EU-lagstiftningen fastställs familjebegreppet i den nationella lagstiftningen Finland och Norge har familjebegrep där man inte anser en frånskild förälder som familjemedlem när det gäller familjeförmåner

36 Frågorna som gäller social trygghet B23 Olika familjebegrepp Förslag till lösning: Arbetsgruppen anser detta inte som ett gränshinder i sig Kan dock förorsaka gränshinder om inte handläggarna känner till varandras familjebegrepp Problemet kan förebyggas med utökad information till handläggarna

37 Frågorna som gäller social trygghet B25 Långa handläggningstider i EUärenden Ett gränshinder som berör många Den enskilde måste kanske ansöka om social bistånd för att kunna försörja sig under tiden hon väntar på beslut om sina förmåner

38 Frågorna som gäller social trygghet B25 Långa handläggningstider i EUärenden Förslag till lösning: Viktigt att institutionerna uppfyller kraven på gott samarbete Tillämpning av artiklarna 6 och 7 i 987/2009 om provisoriska beslut Personalresurser och organisering Bättre statistik EESSI

39 III. Arbetsmarknaden

40 I FFFrågorna som gäller arbetsmarknaden Gällande vissa problemställningar har handläggarna redan en hel del praktisk erfarenhet Andra har varit okända och det har varit svårt att få information om gränshinder som inte har varit så kända av myndigheterna

41 I Frågorna som gäller arbetsmarknaden C1 Arbetspraktik i ett annat nordiskt land Arbetspraktik kan inte genomföras i ett annat nordiskt land, eftersom den nationella arbetsmarknadslagstiftningen till stor del bygger på att praktik genomförs i hemlandet. En liknande frågeställning rör rätt till arbetspraktik för personer som kommer från andra nordiska länder I Finland och Sverige kan arbetspraktik i huvudregel endast ske i ett annat land om anordnaren är finsk eller respektive svensk juridisk person Myndigheten måste kunna kontrollera anordnaren Försäkringsskyddet är inte anpassat för praktik utomlands

42 C1 Arbetspraktik i ett annat nordiskt land Förslag till lösning : För att arbetspraktik ska kunna genomföras i ett annat land krävs lagändringar av de nationella regelverken Frågor så som kontroll, uppföljning och försäkringsskydd behöver då klargöras Gällande anvisningar till arbetspraktik för arbetssökande från andra länder borde vissa förtydliganden göras om hur regelverket ska tillämpas

43 3. Alternativen för framtida gränshinderarbete

44 Alternativ för framtida gränshinderarbete Grundprinciper Gränshinderarbetet bör ingå i det vanliga arbetet vid institutionerna och i grupperna som redan finns Rätt information är mycket viktigt Samarbete med nationell lagstiftningsförberedelse

45 Alternativ för framtida gränshinderarbete Förstärka det nuvarande samarbetet Förbindelseorgansmöten inom sektorn för social trygghet (Nordisk konvention för social trygghet) Nordiska arbetsgrupper träffas årligen för att finna lösningar på problemfrågeställningar inom: Tillämplig lagstiftning Familjeförmåner Sjukdom Pension Rehabilitering Förmåner för handikappade Nordiska socialförsäkringsgruppen och nordiska biståndsgruppen Utveckla motsvarande samarbete även på arbetsmarknads- och socialbiståndsområdet

46 Alternativ för framtida gränshinderarbete Nordiska ministerrådets nyhetsbrev Information om större nationella lagändringar Uppföljning av arbetet i de nordiska arbetsgrupperna Uppföljning av utvecklingen på EU nivå

47 Sammanfattning Ändringar i EU-lagstiftningen Hur kan de påverkas? Samarbete när nationell lagstiftning ändras Bilaterala avtal om rehabiliteringsrutiner Uppföljning och information

48 Behandling av rapporten Gränshinderkonferens i Oslo 19 april 2012 Behandling i alla Nordiska parlament i april Identifiering vilka av gränshinderfrågorna kan lösas nationellt Behandlades i nordiska ministerrådets möte för social och hälsopolitik, juni 2012 i Bergen Nordisk deklaration om gränshinderfrågans viktighet Arbetsgrupp som ska lägga fram ett förslag till upplägg och process, flerårig handlingsplan för gränshinderarbetet

Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet

Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet SFS 2013:134 Källa Utfärdad: Först inlagd: Senast ändrad: Uppdaterad: Regeringskansliets rättsdatabaser 2013-03-14 2013-03-26 2014-04-15 t.o.m. SFS 2014:164 Lag (2013:134) om nordisk konvention om social

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2014:5 Nr 5 Nordisk konvention om social trygghet Bergen den 12 juni 2012 Regeringen beslutade den 31 maj 2012

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om nordisk konvention om social trygghet; utfärdad den 14 mars 2013. SFS 2013:134 Utkom från trycket den 26 mars 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 Konventionen

Läs mer

Inledning. 1. Stöd för överenskommelsen

Inledning. 1. Stöd för överenskommelsen Februar 2015 Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer Inledning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om nordisk konvention om social trygghet; SFS 2004:114 Utkom från trycket den 23 mars 2004 utfärdad den 11 mars 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 Den

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

Konferanse om grensehindre innen arbeids- og sosialområdet

Konferanse om grensehindre innen arbeids- og sosialområdet Konferanse om grensehindre innen arbeids- og sosialområdet Annelie Westman & Jakob Larsson Sverige www.psfu.se (PSFU) Uppdrag att se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. Överväga

Läs mer

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Tryggingastofnun om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Tryggingastofnun om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Tryggingastofnun om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer. Inledning Denna överenskommelse omfattar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2004 Utgiven i Helsingfors den 12 oktober 2004 Nr 135 136 INNEHÅLL Nr Sidan 135 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer.

Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer. Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer. Inledning Denna överenskommelse omfattar personer som har

Läs mer

Gränshinder i Norden. Sammanfattande beskrivning av gränshinder med lösningsförslag

Gränshinder i Norden. Sammanfattande beskrivning av gränshinder med lösningsförslag Gränshinder i Norden Sammanfattande beskrivning av gränshinder med lösningsförslag Förord Till Nordiska ämbetsmannakommittén för arbetsliv och Nordiska ämbetsmannakommittén för social- och hälsopolitik

Läs mer

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Folkpensionsanstalten/Pensionsskyddscentralen om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Folkpensionsanstalten/Pensionsskyddscentralen om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Folkpensionsanstalten/Pensionsskyddscentralen om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer Inledning Denna

Läs mer

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer Wimi 2005 FK90010_003_G Överenskommelse mellan Försäkringskassan och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 27 maj 2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 27 maj 2014 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 27 maj 2014 (Finlands författningssamlings nr 289/2014) Statsrådets förordning om sättande i kraft av den nordiska konventionen om

Läs mer

Uppdrag 10 i regleringsbrevet

Uppdrag 10 i regleringsbrevet 1 (5) Beslut Juridikavdelningen Gunnel Vilén Uppdrag 10 i regleringsbrevet Uppdraget I Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009 om samordning av de sociala trygghetssystemen,

Läs mer

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden 2012-04-23 1 (5) Rättsenheten Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden Sammanfattning IAF tillstyrker förslaget om höjd

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undanröja gränshinder inom socialförsäkringen och tillkännager detta för regeringen.

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undanröja gränshinder inom socialförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1371 av Rickard Persson och Rasmus Ling (båda MP) Gränshinder inom socialförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Analys av tillämpningen av socialförsäkringslagstiftningen inom Norden

Analys av tillämpningen av socialförsäkringslagstiftningen inom Norden 1 (17) Analys av tillämpningen av socialförsäkringslagstiftningen inom Norden Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Adolf Fredriks kyrkogata 8 08-786 90 00 E-post Internetadress Telefax Org.nr

Läs mer

Gränshinder i Norden på socialoch arbetsmarknadsområdet. Sammanfattande beskrivning av gränshinder med lösningsförslag

Gränshinder i Norden på socialoch arbetsmarknadsområdet. Sammanfattande beskrivning av gränshinder med lösningsförslag Gränshinder i Norden på socialoch arbetsmarknadsområdet Sammanfattande beskrivning av gränshinder med lösningsförslag Gränshinder i Norden 1 2 Gränshinder i Norden Gränshinder i Norden på socialoch arbetsmarknadsområdet

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland 1 Flytta till Finland

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

BILAGA. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 13.12.2016 COM(2016) 815 final ANNEX 1 BILAGA Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de

Läs mer

Bilaga 3. Vårdnadsbidrag som EU-familjeförmån

Bilaga 3. Vårdnadsbidrag som EU-familjeförmån Bilaga 3. Vårdnadsbidrag som EU-familjeförmån 1. Inledning Syftet med detta dokument är att beskriva hur ärenden med vårdnadsbidrag där förordning (EEG) 1408/71 är tillämplig bör hanteras av och kommunerna.

Läs mer

Vägledning 2004:8 Version 9. EU-familjeförmåner

Vägledning 2004:8 Version 9. EU-familjeförmåner EU-familjeförmåner En vägledning är i första hand ett stöd för Försäkringskassans medarbetare vid ärendehandläggning och utbildning. En vägledning innehåller en samlad information om vad som gäller på

Läs mer

Pro rata-beräkning av garantiersättning och viss garantipension

Pro rata-beräkning av garantiersättning och viss garantipension Pro rata-beräkning av garantiersättning och viss garantipension Försäkringskassans ställningstagande Vid en pro rata-beräkning av garantipension i form av ålderspension till den som är född 1938 eller

Läs mer

SOCIALFÖRSÄKRINGSSKYDD

SOCIALFÖRSÄKRINGSSKYDD SOCIALFÖRSÄKRINGSSKYDD I ANDRA EU-MEDLEMSSTATER Socialförsäkringssystemen måste samordnas för att stödja den fria rörligheten för personer inom EU. Tidigare bestämdes det regelverk som gäller för anställda

Läs mer

RP 170/2012 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 170/2012 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 170/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av den nordiska konventionen om social trygghet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör

Läs mer

RP 161/2013 rd. som har arbetat i Finland under sin

RP 161/2013 rd. som har arbetat i Finland under sin Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om utkomstskydd

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM54. EU:s förordningar om samordning av de sociala trygghetssystemen. Sammanfattning. Socialdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM54. EU:s förordningar om samordning av de sociala trygghetssystemen. Sammanfattning. Socialdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria EU:s förordningar om samordning av de sociala trygghetssystemen Socialdepartementet 2016-01-17 KOM (2016) 815 Revidering av rådets och Europaparlamentets förordning om

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 140/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av den nordiska konventionen om social trygghet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området

Läs mer

Beslutsdatum Ändringar kapitel, avsnitt eller bilaga

Beslutsdatum Ändringar kapitel, avsnitt eller bilaga VÄGLEDNING 2010:2 1 (6) Historik information om ändringar i vägledningen 2010:1 Sjukersättning och aktivitetsersättning förmåner vid invaliditet enligt EU-rätten och konventioner om social trygghet Vägledningen

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:31

Regeringens proposition 2012/13:31 Regeringens proposition 2012/13:31 Nordisk konvention om social trygghet Prop. 2012/13:31 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 december 2012 Fredrik Reinfeldt Ulf Kristersson

Läs mer

SV Europeiska unionens officiella tidning L 166/ 1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

SV Europeiska unionens officiella tidning L 166/ 1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 30.4.2004 SV Europeiska unionens officiella tidning L 166/ 1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr.883/2004 av den 29 april 2004 om samordning

Läs mer

Vad händer när du flyttar mellan nordiska länder? Socialförsäkring och sociala förmåner

Vad händer när du flyttar mellan nordiska länder? Socialförsäkring och sociala förmåner Vad händer när du flyttar mellan nordiska länder? Socialförsäkring och sociala förmåner Vad händer när du flyttar till ett annat nordiskt land? Vilka rättigheter och skyldigheter har du? När du flyttar

Läs mer

Beslutsdatum Ändringar kapitel, avsnitt eller bilaga , 2.7.3, 3.5, 3.7.4, 3.9, 3.10, 4.7.3, 4.8.1, 5.8

Beslutsdatum Ändringar kapitel, avsnitt eller bilaga , 2.7.3, 3.5, 3.7.4, 3.9, 3.10, 4.7.3, 4.8.1, 5.8 VÄGLEDNING 2010:2 1 (8) Historik information om ändringar i vägledningen 2010:2 Sjukersättning och aktivitetsersättning förmåner vid invaliditet enligt EU-rätten och konventioner om social trygghet Vägledningen

Läs mer

Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän

Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt........................................1 Flaggregeln..................................1 EU-lagstiftning som tillämpas

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 2 juli 2014 KLAGANDE AA MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 19 augusti 2013

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands. Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands. Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland 1 Flytta till Finland

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) 12062/3/04 REV 3 ADD 1 SOC 382 CODEC 968 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen

Läs mer

Vi är Försäkringskassan

Vi är Försäkringskassan Vi är Försäkringskassan www.forsakringskassan.se Sid 1 April 2016 Om Försäkringskassan Film? https://youtu.be/cu8xiyvt394 Sid 2 April 2016 Om Försäkringskassan Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att utreda,

Läs mer

Utskrift från Nordiska Ministerrådets Gränshinderdatabas Utskrivet:

Utskrift från Nordiska Ministerrådets Gränshinderdatabas  Utskrivet: Utskrift från Nordiska Ministerrådets Gränshinderdatabas http://www.norden.org/granshinder Utskrivet: 2016-12-19 2 OM GRÄNSHINDERDATABASEN Om denna utskrift Detta är en utskrift från Nordiska ministerrådets

Läs mer

HFD 2014 ref 64. Försäkringskassan motsatte sig bifall till överklagandet.

HFD 2014 ref 64. Försäkringskassan motsatte sig bifall till överklagandet. HFD 2014 ref 64 Utan hinder av 4 kap. 5 socialförsäkringsbalken har rätt till kompletterande svenskt barnbidrag ansetts föreligga när barnet och vårdnadshavaren varit bosatta i Sverige och motsvarande

Läs mer

Vägledning 2010:1 Version 1. Vårdförmåner med stöd av förordning 1408/71

Vägledning 2010:1 Version 1. Vårdförmåner med stöd av förordning 1408/71 Vårdförmåner med stöd av förordning 1408/71 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Seminariet Fri rörlighet och funktionshinder Köpenhamn 13 oktober 2015 Håkan Stoor

Seminariet Fri rörlighet och funktionshinder Köpenhamn 13 oktober 2015 Håkan Stoor Seminariet Fri rörlighet och funktionshinder Köpenhamn 13 oktober 2015 Håkan Stoor HS 13.10.2015 2 1992: Finland, Island, Norge och Sverige anslöt sig till EES (EØS) Den gamla nordiska trygghetskonventionen

Läs mer

EU-bestämmelser om social trygghet

EU-bestämmelser om social trygghet Uppdatering 2010 EU-bestämmelser om social trygghet Dina rättigheter när du flyttar inom Europeiska unionen Europeiska kommissionen EU-bestämmelser om social trygghet Dina rättigheter när du flyttar inom

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida ålderspension och deltidspension Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän i EU-situationer

Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän i EU-situationer Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän i EU-situationer Innehåll Allmänt...1 Flaggregeln...1 Lönebetalning från sjömannens bosättningsland..1 Utsända sjömän...2 Arbete samtidigt

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning?

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:1 Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/876 Vilka personer

Läs mer

Svensk social trygghet i en globaliserad värld. ToR-utredningen

Svensk social trygghet i en globaliserad värld. ToR-utredningen Svensk social trygghet i en globaliserad värld ToR-utredningen ToR-utredningen Syftet är att ta fram ett tydligt, hållbart och lättillgängligt regelverk avseende försäkringstillhörighet, som skapar goda

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 3 juli 2012 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 9 december

Läs mer

AVTAL OM SOCIAL TRYGGHET MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH REPUBLIKEN FILIPPINERNA

AVTAL OM SOCIAL TRYGGHET MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH REPUBLIKEN FILIPPINERNA AVTAL OM SOCIAL TRYGGHET MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH REPUBLIKEN FILIPPINERNA Konungariket Sveriges regering och Republiken Filippinernas regering, som önskar reglera sina inbördes relationer inom området

Läs mer

Frågeställningar SVAR PÅ UPPDRAG I REGLERINGSBREV BILAGA 2 1 (18)

Frågeställningar SVAR PÅ UPPDRAG I REGLERINGSBREV BILAGA 2 1 (18) 1 (18) Frågeställningar Nedanstående frågeställningar har bedömts som huvudintressenternas (EU, Regeringskansliet och Försäkringskassan) behov inom ramen för uppdraget. Försäkringskassans behov av försäkringsstatistik

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2011:1513 Utkom från trycket den 23 december 2011 utfärdad den 15 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Ellinor Englund. Avdelningen för juridik

Ellinor Englund. Avdelningen för juridik Cirkulärnr: 08:51 Diarienr: 08/2104 Handläggare: Avdelning: Ellinor Englund Datum: 2008-06-19 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Avdelningen för juridik Kommunstyrelsen Nämnd med ansvar för barnomsorg Pactamedlemmar

Läs mer

Registerbeskrivning Förmånsregistret

Registerbeskrivning Förmånsregistret Folkpensionsanstalten Registerbeskrivning 1 Registeransvarig Namn Folkpensionsanstalten (FPA) 15.9.2011 Postadress Postnummer Telefon PB 450 00101 HELSINGFORS 020 634 11 Besöksadress Nordenskiöldsgatan

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner du som är försäkrad i Sverige och arbetar eller flyttar eller vistas utomlands kan

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 3 juli 2012 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokat Ida Otken Eriksson Advokatfirman Öberg & Associés AB Box

Läs mer

Ökad rörlighet över gränserna

Ökad rörlighet över gränserna Ökad rörlighet över gränserna Hur blir det med arbetsgivaravgifter och skatter? Pia Blank Thörnroos, 2015 Att anlita utländska arbetskraft för arbete i Sverige Om arbetet har utförts i Sverige av en fysisk

Läs mer

Sjukersättning och aktivitetsersättning

Sjukersättning och aktivitetsersättning Sjukersättning och aktivitetsersättning förmåner vid invaliditet enligt EU-rätten och konventioner om social trygghet Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område

Läs mer

Socialförsäkringstillhörighet vid arbete i två länder

Socialförsäkringstillhörighet vid arbete i två länder Socialförsäkringstillhörighet vid arbete i två länder Bakgrund Den 1 januari 1958 trädde avtalet om den Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (EEG) Romfördraget ikraft. Genom detta avtal åtog sig dåvarande

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

ILO-kommitten Sekretariatet/LH

ILO-kommitten Sekretariatet/LH ILO-kommitten Sekretariatet/LH Yttrande 6/2008 2008-04-04 Socialdepartementet Promemorian Från sjukersättning till arbete (Ds 2008:14) Bakgrund Genom remiss den 12 februari 2008 (S2008/1245/SF) har ILO-kommitten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2012:935 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

RP 43/2008 rd. länderna när de besätts med nordiska medborgare ska dock ingå i avtalet. I propositionen ingår ett förslag till lag om

RP 43/2008 rd. länderna när de besätts med nordiska medborgare ska dock ingå i avtalet. I propositionen ingår ett förslag till lag om RP 43/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av avtalet mellan de nordiska länderna om ändring av avtalet om den rättsliga ställningen för samnordiska institutioner och deras anställda

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

RP 125/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 125/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 i lagen om garantipension, 9 i lagen om handikappförmåner och 35 och 70 i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner

Läs mer

Sara Karlsson Mars 2015

Sara Karlsson Mars 2015 Sara Karlsson Mars 2015 Regler för arbetstillstånd Vem får arbeta i Sverige? Svenska medborgare. Medborgare från Danmark, Norge, Finland, Island. EES-medborgare och medborgare i Schweiz samt deras familjemedlemmar.

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet

Välfärdstendens Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet Välfärdstendens 2016 Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och

Läs mer

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Grundläggande utkomststöd Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Innehåll Grundläggande utkomststöd 1 För vilka utgifter kan man få utkomststöd? 2 Grunddelen 2 Övriga grundutgifter 3 Hur inverkar

Läs mer

Nytt pensionsavtal 1 februari 2013

Nytt pensionsavtal 1 februari 2013 Nytt pensionsavtal 1 februari 2013 Ett avtal BTP 1 (premiebestämd) BTP 2 (förmånsbestämd) BTP-nämnd BTP 1 gäller: Anställda efter att arbetsgivaren bestämt att planen ska tillämpas (tidigast 1 feb 2013)

Läs mer

Arbetslöshetskassornas sammanläggning av perioder enligt EU-förordning nr 883/2004

Arbetslöshetskassornas sammanläggning av perioder enligt EU-förordning nr 883/2004 2014:26 Arbetslöshetskassornas sammanläggning av perioder enligt EU-förordning nr 883/2004 Rapport till regeringen: kartläggning enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Historik information om ändringar i vägledningen 2004:11: Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner,

Historik information om ändringar i vägledningen 2004:11: Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, VÄGLEDNING 2004:11 1 (6) Historik information om ändringar i vägledningen 2004:11: Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, m.m. Vägledningen uppdateras fortlöpande. När en vägledning

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Sjukersättning och aktivitetsersättning

Sjukersättning och aktivitetsersättning Sjukersättning och aktivitetsersättning förmåner vid invaliditet enligt EU-rätten och konventioner om social trygghet En vägledning är i första hand ett stöd för Försäkringskassans medarbetare vid ärendehandläggning

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 1999:800 Utkom från trycket den 16 november 1999 utfärdad den 4 november 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Arbetspension för arbete

Arbetspension för arbete Arbetspension för arbete! Om pensioner i ett nötskal Åk 9 i grundskolan Illustrationer: Anssi Keränen Socialförsäkringen i Finland Arbetspensionen är en viktig del av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer

Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet?

Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet? Så här söker du pension från utlandet Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet? Pensionsskyddscentralen (PSC) hjälper dig med ansökan. Pensionsskyddscentralen

Läs mer

Enheten för utländska medborgare CSN

Enheten för utländska medborgare CSN Enheten för utländska medborgare CSN - Prövar rätten till svenskt studiestöd för personer som inte är svenska medborgare. - Prövningen görs enligt nationella bestämmelser och EG-rättsliga bestämmelser

Läs mer

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Du kan få pengar om du anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är ny

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

1992 rd- RP 233. Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i nordiska konventionen om social tryggbet

1992 rd- RP 233. Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i nordiska konventionen om social tryggbet 1992 rd- RP 233 Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i nordiska konventionen om social tryggbet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att

Läs mer

Öresundsregionen - två länder, en arbetsmarknad

Öresundsregionen - två länder, en arbetsmarknad Öresundsregionen - två länder, en arbetsmarknad Öresundsregionen två länder, en arbetsmarknad December 2007 Arbetsmarknadsministeriet Beskæftigelsesministeriet INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1 INLEDNING...

Läs mer

Socialförsäkringsskyddet vid utlandstjänstgöring

Socialförsäkringsskyddet vid utlandstjänstgöring NFT 1/2001 Socialförsäkringsskyddet vid utlandstjänstgöring av jur.kand. Göran Lagerström, Ernst & Young Den ökade rörligheten ute i världen har gjort att såväl arbetsgivare som anställda i internationellt

Läs mer