Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "arkiv@sbk.goteborg.se"

Transkript

1

2 Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren för att minska storleken samt för att möjliggöra tillgänglighet över Internet. Den digitala filen har OCR skannats, vilket gör att kalendern är fritextsökbar. Fel i fritext sökningar kan förekomma. Se sökfunktionen främst som ett hjälpmedel att snabbt och enkelt gå igenom texten. Syftet med Göteborgs Stadsbyggnadskontors skanning av industri - och adresskalendrar är att skapa ett komplement till våra historiska kartprodukter vilka finns tillgängliga på Internet, och utgöra en grund för egen forskning om Göteborg. Har ni synpunkter eller åsikter tillgängliga filer eller produkter kan ni skicka dessa via e-post till:

3

4 ~nnehåll. Göteborgs och llohus läns landsting, administration, iifvensom till länet hörande allmänna inrattningar sid. Göteborgs slads kommnnalstyrelse, jurisdiktion och administration m. m. samt allmanna inrattningar. fä. Kyrkovasen Militarstaten Tull och Tolagskammare m. m. 3ä. llankvasen Posl- och Kommunikationsvasen 41. Sjukvård, m. m Undervisuingsverk " 48. Fattigvård och milda stiftelser samt föreuingar föl' valgörande andarnål " 61. Siillskaper och föreningar föl' omedelbart kristliga andamål, vctenskap, skön ko~st.och allman bildning, m. m. Assuransforcnmgar Skeppsklarerare och Stadsmaklare. Fremmande makters Kousuler Hoteller.... Carl Johans församling L 83. 8t. " 8ä. 87. Göteborgs Adresskaleuder, Annonskalender och Skeppslista.

5

6 2 Ö8tra Hi8ing8 härad. Landstingsman: Civilingeniören C. E. Norrman. Suppleant: Anders Magnusson på Lindholmen. Säfvedahl8 härad. Landstingsmän: Possessionaten Herman Schmidt på Partilled och J. P. Qviding på Vidkärr samt hemmansegarne Carl Eriksson i Herkeshult och Olof Jonsson på Utby Stom. Suppleanter: Possessionaten G. W. Lundström på Säfvenäs, häradsdomaren Johannes Andersson i Spora Assmundtorp samt hemmansegaren Anders Andersson i Astbo och Anders Bengtsson i Skulltorp. Å81cims härad. Landstingsmän: Brukspatron och Riddaren James Dickson, skolläraren O. Andersson i Grimmeröd och landtbrukaren G. Lundgren i Kråkctorp. Suppleanter: Grosshandlaren och Ridilaren D. O. Francke i Göteborg, Lars Svensson i Råda och Johannes Bengtsson i Kullbäckstorp. Inlands Fräkne härad. Landstingsmän: Löjtnanten J. A. Gyllensvaan och landtbrukaren J. F. Pettersson i Tjöstilsröd. Suppleanter: Hemmansegaren O. Andersson i Dramsvik och Em. Persson i Lunden. Inlands Nordre härad. Landstingsmän: Landtbrukaren L. A. Andersson i Ingetorp, landthandlande~ Chr. Larsson i Grössby och Lars Hansson i Källsby. Suppleanter: Amund Andersson i Byhn och Lars Andersson i Anrås. Inlands Torpe härad. Landstingsmän: Landtbrukarne O. Evers på Ström och A. Andersson i Int,,!gan. Suppleanter: Ofverjägaren L. P. Afzelius i Utby och landtbrukaren A. Reimers på Holmen. Inlands Södre härad. Landstingsmän: Häradsdomaren Andreas Eliasson i Tunge, hemmansegaren Daniel Magnusson i Flateby och nämndemannen Lars Persson istaby. Suppleanter: Hemmansegaren Malte Magnusson i Kuröd, nämndemannen Andreas Hansson i Hvena och Karl Wilhelm Andersson i Väland. Bullarens härad. Landstingsmän: Kontraktsprosten C. A. Landberg och landthandlanden A. Andersson i Tingvall. Suppleanter: Magnus Ivarsson i Rörane och landthandlaren C. P. Mellander i Rossane. Qville härad. Landstingsmän: Kommissionslandtmätaren R. T. C. Bnsck i Haga och riksdagsfullmäktigen B. J. Holmlin i Rabbalshede. Suppleanter: Handlanden M. Backelin på Edsten och C. Forssell i Jored. Tanums härad. Landstingsmän: Possessionaten G. L. Brunius på Mjölkeröd och förre riksdagsfullmäktigen Tobias Lind i Gerum. Suppleanter: Kaptenen C. E. 'Viens på Apelsäter och Carolus Hansson i Ljungbytorp. Wette härad. Landstingsmän: H. W. Hansson i Nordby och Olaus Andersson i Oxtorp. Suppleanter: Olaus Eliasson i Öddö och Börje Larsson i Skogar. Lane härad. Landstingsmän: Landtbrukaren H. Engelcke på Kodebacken, fanjunkaren C. Mogren i Uddcvalla och nämndemannen Olof Nilsson i Listaskogen. Suppleanter: Carl Nilsson i Uträng, häradsdomaren Christoffer Hansson i Thorsberg och Erik Fahl i Björbäck. Sörbygdens härad. Landstingsmän: A. Johanss\)tl i Restad och förre riksdagsfullmlj.ktigen Olaus Eriksson i Aseröd. Suppleanter: Hans Hansson i ÅboIand och nämndemannen Andrells Olsson i Gunnarsbo. Stångenäs här(ld. Landstingsm~,n: Landtbrukaren M. Hjorth på Broberg och tullinspektor G. E. Bundsen i Lysekihl. Suppleanter: Landtbrukaren F. J. Bundsen på Holmeröd och hemmansegaren Adolf Olsson i Alsbäck. Sotenäs härad. Landstingsmän: Landtbrukaren F. Sahlberg på Hunnebo och löjtnanten A. Nycander på Åby. Suppleanter: Inspektoren J. Lundin på Aby och komministern T. R. Sallander i Vattneröd. Tunge härad. Landstingsmän: Kaptenen A. von Proschwitz och hem mansegaren J. A. Hansson i Gläborg. 3

7 4 Suppleanter: Possessionaten H. Pettersson på Saltkällan och landthandlanden A. M. Paulsson i Gässjö. Orousts och Tjörns härader. Landstingsmän: Kyrkoherde C. ~1. Hhodin, Göran Rafstedt i Ellingse_ röd, häradshöfding F. W. Aberg på Svanesund, häradsskrifva_ ren J. W. Svedmark, hemmansegarcn Johan Henriksson i Kollbuxeröd och Johannes Nilsson i Tönsäng. Suppleanter: Olof Andersson i Stensbo, handlanden J. Bcrntsson i Mulltorp, komministern A. W. Nordblom, Olof Simonsson i Lunden, Olof Pettersson i Kärra och Johan Olsson i Allmag. Sekreterare och KaJ.Urerare: Fr. Almen,. vice Häradshöfding. Lltudstingets Kommittem': a) För sjukhusbyggnadernas uppförande. Ledamöter: Grefve C. A. Ehrensvärd, Landshöfding, Kammarherre, K. No O., R. N. S:t O. O., K. af Kejser!. Fr. H. L. och K. af Kg!. Spanska Carl den 3:dje O:ns l:sta klass, Storofficer af Persiska Sol. och Lejon O:n, R. D. D. O. Borgmästaren och Riddaren J. Rhodin. Grosshandlaren R. Thorburn. Doktor O. E. Åhlström. Hektor A. Holmertz. Handlanden Andreas Jonsson. Löjtnanten A. Nycandel'. Suppleanter: Handlanden Chr. Larsson. Kaptenen A. von Pi oschwitz. Lllndtbrukaren O. Evers. b) För follcslcoleväsendets ordnande. Ledamöter: Grefve C. A. Ehrensvärd, Laudshöfding, Kammarherre, K. N. O;, R. N. S:t O. O., K. af Kejser!. Fr. H. L. och K. af Kg!. Rpanska Carl den 3:dje O:ns l:sta klass, StorofficcI' af Persiska Sol- och Lejon O:n, R. D. D. O. Brukspatronen och Hiddaren J. Dickson. Landtbrukaren O. Evers. Folkskole.Inspektör: C. L. Leidesdorff, Fil. D:r. Landstingets Jtevisorer: Häradshöfdingen och Riddaren A. Svalander. Kronofogden L. J. Hedenskog. Boktryckaren S. A. Hedlund. Suppleanter: Handlanden J. D. Palmgren. Grosshandlaren C. D. Lundström. Kommissionslandtmätaren S. N. Bårström. Landtstaten. Landshöfding: Grefve C. A. Ehrensvärd, Kammarherre, K. N. O., R. N. S:t O. O., K. af Kejser!. Fr. H. L. och K. af Kg!. Spanska Carl den 3:dje O:ns l :sta klass, och Lejon O:n, R. D. D. O. Storofficer af Persiska Sol I,andssekreterare: H. vvestin, Assessor. Landskamrer: C. U. Tillii, R. N. O. Landträntmästare: A. P. Ekström, Fältkamrer, R. W. O., tjentledig, tillf. R. Svensson, Länsnotarie. Länsnotarie: R. Svensson, tillf. Landträntmästare; tjenstförrättande: F. Wengberg, v. Häradshöfding. Länsbokhållare: C. J. Engelblom, tillf. Häradsskrifvare; tjenst. förrättande: J. S. Åhlander, Landskontorist. Landskanslist: H. W. l~egnholm. E. o. Landskanslist: A. Kristensson. Landskontorist: J. S. Åhlander, tillf. Länsbokhållare; tjenstförrät. tande: C. O. Andersson. E. o. Landskontorist: C. O. Andersson. Chartre.Sigillatre.försäJjningsman: R. W. O. A. P. Ekström, Fältkamrer, Ränteskrifvare: A. Jacobsson. Magasinsförvaltare :,V. A. Hedelius, Löjtnant. Kronobagcri-fiirescåndare: R. Greiffe. Civilstatens Pensionskassas redogörare: A. P. Ekström, Fältkamrer. Hospitalssyssloman : S. E. Sjöberg. Vaktmästare vid Landskansliet, A. Pettersson. Landskontoret och I,andtränteriet: Lltudshöftlingims exlleditioll föl' utländska l'esll1llle: Landshöfdingens adjutant vid expeditionen: F. Lindberg, Kapten vid Kong!. Göta Art. Reg:te.

8 6 Vid CellfängeJset anstäude. Fängelse-Direktör: Th. F. Lewander. Läkare: A. M. Thunberg, Med. D:r. Predikant: Th. Wallerius, v. Pastor. Bevakningsbefälhafvare: J. Pettersson. Straff. och arjh~tsfängelsct för qvinnor. Direktion: Ledamöter: D. Robertson, Fabrikör. V. A. Hedelius, Löjtnant. Direktör och Redogörare: C. Jansson Pihl. Predikant: C. Sellman, Komminister, tillf. Läkare: C. F. Ewert, Med. D:r, R. N. O., R. W. O. Arbetsförestånderska: Emma Miiller. Göteborgs JI'ögderi. Kronofogde: L. J. Hedenskog. Adress: Göteborg. Häradsskrifvare: Vakant. Tillf. C. J. Engelblom, Länsbokhållare. Adress: Göteborg. Kronolänsmän: J. Nyström. (Siifvedahls hiirads vestra distrikt). Adress: Göteborg oeh Majorna. :F. Molin. (Siifvedahls hiirads östra distrikt). Adress: Partilled oeh Lexby. J. V. Giidda. (Askims hiirads distrikt). Adress: Kiirra. J. E. Tillander. Hofriittskommissarie. (Hisings hiirads distrikt). Adress: Göteborg och Tofter. Inlands II'ögderi. Kronofogde: D. E. Widell. Adress: Kongelf. Häradsskrifvare: H. R Winter. Adress: Kongelf. Kronoliinsmiin: M. Hammarstrand. (Inlands Södre hiirads distrikt). Adress: Kongelf och Tunge. J. S. Hollander. (Inlands Nordre hiirads distrikt). Tjenstledig. S. Palmqvist tillf. Adress: Kongelf och Biirby. F. Frykrnan. (Inlands Friikne härads distrikt). Adress: Uddevalla och Ljongskihle. J. W. P. Ahlenius. (Inlands Torpe härads distrikt). Adress: Göteborg, Thorskogs Bruk oeh Svenseröd. Oronst och Tjörns JI'ögderi. K:onofog~e: O. M. Warmark. Adress: Oroost och Toggestad. Häradssknfvare: J. W. Svedmark, Adress: Oroust och Belätteröd. Kronolänsmän: F. Nordström. (Orousts härads vestra distrikt). Adress: Oroust och Ihleberg. J. F. Wickelberg. (Orousts härads östra distrikt). Adress: Oroust och Totorp. A. Nordström. (Tjörns hiirads distrikt). Adress: Oroust oeh Hoga. SlInnervikens t'ögderi. Kronofogde: C. A. Nordvall. A~ress: Uddevalla.. Häradsskrifvare: L. T. de VerdlCr. Adress: Lyseklhl och Boke. näs prestgård... Kronolänsmän: A. E. Lundgren. (Lane harads ostra dlstnkt). Adress: Uddevalla och Ramscröd. G. W. Lange. (Lane härads vestra distrikt). Adress: Uddevalla oeh Lyeke. F. W. Lundbom. (Tunge härads distrikt). Adress: Uddevalla och Tyft. C. O. Svaubcrg. (Stångenäs härads distrikt). Adress: Lysekihl och Lyse. L. H. Lundmarker. (Sörbygdens härads distrikt). Adress : Uddevalla och Hällesäter. A. Olsen. (Sotenäs härads distrikt). Adress: Udde valla och Fintorp. Norl'Vikells )\'ögderi. Kronofogde: Vakant. Tillf. A. Wallgren. Adress: Strömstad och Wettelanda. Hiiradsskrifvare: C. E. Kleberg. Adress: Strömsta~ ~ch Rellen. Kronolänsmän: J. A. Hansson. (Tanums härads dlstnkt). Adress: Uddevalla, Hede och Kärra. C.M. Gädda, Hofrättskommissarie. (Rnllarens hä rads distrikt). Tjenstledig. Tillf. E... Luttropp. Adress: Uddevalla, Nafverstad och Ostad. O. Johansson. (Qville hiirads distrikt). Adress: Uddevalla och Qville. C. G. Ljungqvist. (Wette härads distrikt). Adress: Strömstad och Rörvik. Landsfiskaler: C. G. Högberg, tillf. (Norra delen af länet). Adress: Strömstad. H. Hanson, v. häradshöfding. (Södra delen af länet). Adress: Göteborg. A. J. Fagerdahl, tillf. (Södra delen aflänet). Adress: Kongelf.

9 8 Stadsfiskll.ler: H. Hanson, v. Händshöfding. Adress: Göteborg. J. F. Kihlberg. Adress: Uddevalla. A. J. Fagerdahl. Adress: Kongelf. A. Hesselbom. Adress: Marstrand. C. G. IIögberg. Adress: Strömstad. Jnrisdiktion. Häradshöfding i Vestra oeh Östra Hisings samt Askims härader:.. C.~. ~val~nder, R. N. O. Adress: Göteborg och Bärby. Harad,~hofdmg l Inlands Nordre med Fräkne samt Torpe och Södre harader: O. F. UrselI. Adress: Uddevalla. Häradshöfding i Oroust' och Tjörns härader: F. W. Åberg. Adress: Orou~t. Häradsh?fding i Qyille, Wette, Tanums och Bullareus härader: L. Norm, R. N. O. Adress: Uddevalla och KraO'enäs. Härad.~höfding i Lane, Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs harader: A. M. Rosenqvist. Adress: Udde,'alla. Häradshöfding i Säfvedahls härad: P. Ekman, Borgmästare, K. W. O. och R. N. O. Adress: Göteborg. Läkal'cvård. Provineialläkare i li1nets södra distrikt: A. Monten, M. D:r, R. W. O. Adress: Göteborg. i länets mellersta distrikt: O. E. Åhlström, M. D:r. Adress: Uddevalla. i länets norra distrikt: W. A. Ingeison, M. Lic. Adress: Uddevalla och Grebbestad. i Oronst och Tjörns distrikt: N. J. G. Högdahl,. M. Lic. Adress: Oroust. Extra i Håby distrikt: A. E. Goldkuhl, M. Lic. Adress: Uddevalla och Håby. Distr.-Läkare: A. R W. Sjöström, M. Lic. Adress: Mölndal. LandtmätcristatclI. Förste Landtmätare: C. A. Adamson, Kapten. Adress: Alingsås. Andre Landtmätare: A. G. Wetterström. Adress: Halmstad. Kommissions-Landtmätare: A. C. Dalin, tjeustledig. S. M. Ahlenius. Adress: Strömstad. B. Hansson. Adress: Oroust oeh Tyft. O. W. Hällstr(;m. Adress: Göteborg. A. R. Haralde. Adress: Uddevalla. 8. No Bårström. Adress: Uddevalla och Sköldunga. Kommissions-Landtmätare: M. Hansson, Kapten, R. S. O. Adress: Kongelf och Stora Risby. B. A. Ekström. Adress: KongeIf. M. E. Thoren. Adress: Uddevalla. R. T. C. Busck. Adress: Ud<1evalla, Trättelanda och Haga. J. P. Ljungström. Auress: Uddevallft och Sälghugget. C. J. Uddman. Adress: Kongelf. Vice Kommissions-Laudtmätare: H. W. Brandel. Adress: Göteborg. H. C. Richter. A<1ress: Göteborg. Elfsborgs läns ntcd DahlslalIII samt l;ötchol'gs oeh Bolms läns liypo1hcksföl'cnillg. (Lokal: Gnstaf Adolfs Torg N:o 3). Direkti ou: Ordförande: B. W. Hessie, Häradshöfding och niddare. Ledamöter: W. C. Olivecreutz, v. Häradshöf<ling och Ri<1dare. C. vou Proschwitz, Brukspatron. F. Brusewitz, Brukspatron. S. G. de Fresc, Possessionat. H. Frisell, Grosshandla,r'. H. Engelke, Possessionat. Suppleanter: T. Berg, Kapten och l~iddare. H. Schmidt, Possessionat. C. von Brauu, Kapten. Tjenstemän: Ombudsman: A. Greiffe, v. Häradshöfding. Förste Kamrer: F. Frölander, Mönsterskrifvare. Andre Kamrer: E. J. Nordenfelt. Kanslist: S. L. Gröuvall, v. HilradshMding, Bokhållare: G. W. Fagerdahl, Konduktör. Vaktmästare: B. Börjesson. Götcborgs och llolms läns Sparbank. (Kontor i huset n:o 2 vid Kungstorget). Direktion: Ordförande: H. Westin, Assessor och Landssekreterare. Vice Ordförande: C. Dickson, Med. D:r, Kommendör och Riddare, 9

10 10 Ledamöter: P. Virgin, Kapten. T. J. Follin, Ryttmästare och Riddare. C. E. Norrman, Civilingeuiör. O. Evers, Landtbrukare. J. D. von Holten, Landtbrukare. C. J. Lindeberg, Lektor. A. G. von Holten, Kapten och Riddare. A. Monten, Provincialläkare och Riddare. L. J. Hedenskog, Kronofogde. O. J. Hafström, Fältkamrer och Riddare. H. T. Landgren, Kronv-uppbördskassör. N. F. E~ermann, Stadskamrer. H. W. Ström, Stadsmäklare. ;r. D. Palm~.ren, Handlande. A. Almen, Ofverskult. Frans Almen, v. Häradshöfding. J. Dahl, Stadsmäklare. Erik Wijk, Grosshandlare. James Dickson, Brukspatron och Riddare. L. M. Corin. Grosshandlare. C. Hellstenius, Grosshandlare. T. W. TranchelI, Grosshandlare. Kamrerare: S. A. Svalander, Konsul. Kassör: Emelie Lindgren. Kontrollant: Charlotte STensson. Vaktmästare: B. Heljesson. Kongl. Ilushållningssållskapet. Ordförande: Grefve C. A. Ehrensvärd, Landshöfding, Kammarherre, K. N. O., Ho N. S:t O. O., K. af Kejserl. Fr. H. L. och K. af. Kgl. Spanska Carl den 3:dje O:ns l:sta klass, Storofficer af. Persiska Sol- och Lejon O:n, R. D. D. O. VIce O.:dförande: Aug. af Petersens, Öfverstelöjtnant och Riddare. Skattmastare: A. Oterdahl, Grosshandlare.. Sekreterare: C. J. Lindeberg Lektor. Förvaltningsutskottets LedamÖter: A. H. Gren, Apothekare. H. Schmidt, Possessionat. P. Virgin, Kapten och Riddare. T. J. Folliu, Ryttmästare och Riddare. James Dickson, Brukspatron och Riddare. J. D. von Holten, Landtbrukare. O. Evers, Landtbrukare. C. A. Svalander, Häradshöfding och Riddare. Filialafdelllingarnes Ordförande: C.. M. Rhodin, Kyrkoherde, (för Oroust och Tjörns fögderi). J. Almen, Kyrkoherde, (för Inlands södra fil.-afdeln.) J. A. Gyllensvaan, Löjtnant, (för Inlands norra fil.-afdeln.). Ad. von Proschwitz, Kapten m. m., (för Sunnervikens fögden). C. Neiglick, Major, (för Norrvikens södra fil.-afdeln.) C. E. Kleberg, Häradsskrifvare (för Norrvikens norra fil.-afdeln.) Lånets Bralldstodsbolag. Styrelse: Ordförande: C. H. Nauckhoff, Öfverste, R. S. O. Ledamöter: W. F. Thorburn, Konsul. H. Engelke, Laudtbrukare. J. F. Frankenberg, Kronolänsman. J. A. Gyllensvaan, Löjtnant. Suppleanter: J. O. Johansson, Lalldtbrukare. P. Olsson, Gästgifvare. 'Ombudsman: H. Zetterberg. KongI. Karantånskommissionen. Ordförande: Grefve C. A. Ehrensvärd, Landshöfding, Kammarherre, K. N. O., R. N. S:t O. O., K. af Kejserl. Fr. H. L. och K. af Kgl. Spanska Carl den 3:dje O:ns l:sta klass, Storofficer af Persiska Sol- och Lejon-O:n, R. D. D. O. Ledamöter: P. A. K. Lagerstråle, Kommendörkapten i KongI. Maj:ts flotta, Depötchef, R. S. O. och R. Fr. H. L. Frih. A. R. Leuhusen, Lotsdistriktchef, R. S. O. och R. D. D. O. C. H. Ewert, Haudels- och Politieborgmästare, R. N. O. och R. N. S:t O. O. James Dickson, Brukspatron, R. N. O. och R. N. S:t O. O. Ch:s Dickson, Med. D:r, K. W. O. och R. K. C. XIll:s O. Sekreterare och Revisor: O. J. Hafström, Fältkamrer, R. W. O. Vaktmästare: N. Pettcrsson, Landskanslivaktmästare. 11

11

12 Magistrats-Ledamöter: Rådm. M. IngeIman, Häradshöfding, R. N. O.,. A.. W. Björck, Ro N. O., tjenstl.; tillf. P. A.. Gabrielsson, Stadsnotarie. " J. D. Hvitfeldt. " E. Melin, Ro W. O. " F. E. Roy. " N. Tengberg. " G. Kennedy. " F. A.. l~isberg. " E. F. Kullman. " J. G. Bratt. " G. Dickman. Magistrats-Sekreterare: Vakant.; tjenstförr., A.. Brusewitz, Rådhuso kanslist. Rådhus-Rättens Första Afdelning. Ordförande: P. Ekman, Justitire-Borgmästare, K. W. O. o. Ro N. O. Rådmän: A.. W. Björck, R. N. O., tjenstl.; tillf. P. A.. Gabrielsson, Stadsnotarie. E. Melin, R. W. O. F. E. Roy. N. Tengberg. E. F. Kullman. Rådhus-Rättens Andra Afdelning. Ordförande: M. IngeIman, Rådman och Häradshöfding, R. N. O. Rådmän: J. D. Hvitfeldt. G. Kennedy. F. A.. Risberg. J. G. Bratt. G. Dickman. Rådhus-Rättens Afdelning för Tullmål. Ordförande: J. D. Hvitfeldt, Rådman. Ledamöter ombytas årligen efter tur bland Magistratens ledamöter. 17 Rådhus-Rätts-Notarier: P. A. Gabrielsson. } (E.H.Brag,};'i,l.Mag., 'R-R- l t Afll förrättar tjensten.) l..s.s a ( e u. E. Gjers, v. Häradsh. E. H. Brag, Fil. Mag. } (M. Lindberg, v. Häradsh.,. R R' 2.1 förrättar tjensten.) l Art l.( ra B. E.Rabe, v. Häradsh. e n. };'. M. Colliander, v. Häradsh., 2

13 18 Rådhus-Rättens Afdelning för Tullmå1: Notarie, G. A. Söderberg,. v. Häradshöfding, förestår tjensten tillsvidare. Stadsfiskal: H. Hansson, v. Häradshöfding. Aktuarie: J. A. Lindegren, v. Häradshöfding. Kanslist hos Aktuarien vid Rådhus-Rättens l:sta Afdelning och hos Magistraten: G. Lindberg. Aktuarie å Rådhus-Rättens 2:dra Afdelning: C. Lindqvist, v. Häradshöfding. Rådhus-Kanslister: A. Brusewitz, Sterbhus-Notarie. M. Lindberg, v. Häradshöfding, Regements~ Auditör. Poliskammaren. Polismästare t J. Löfmarck. Sekreterare: G. A. Söderberg, v. Häradshöfding. Notarier: S. Grönvall, v. Häradshöfding. C. A. Löfmark, v. Häradshöfding. Registrator: N. Nordberg. Polisfiskal : J. A. Schoultz, Löjtnant, inneh. af G. Med. f. B. G.. Poliskommissarier: A. Andersson. R. G. Wittboldt. O. No Kant (Majorna). Chef fpr spanande polisen: R. G. Wittboldt, Poliskommissarie. Polis-Ofverkonstaplar: C. No Qvistgård (Majorna), A. Björckman (), G. Andersson (), C. F. Setterberg, J. Söderling, A; Andersson, t. f. och S. A. H. Ek, t. f.. Förste Polisvaktmästare och Magasinsförvaltare: N. Göthberg. An<lre C. A. Wiking. Polisexekutor i Majorna : O. N. Kant, Poliskommissarie. Poliskonstaplarnes antal är 68, af hvilka 50 tjenstgöra i staden och dess omgifningar samt 18 i Majorna. Öfrige stadens tjenstemän och löntagande personer. Öfver-Ingeniör för stadens kaj- och brobyggnader: J. G. Richert,. Kapten, R. W. O. Stads-Arkitekt: H. J. Strömberg. Stads-Ingeniör och Stads-Justerare: C. J. Nyström, Löjtnant, tjenstledig, t. f. H. W. Brandel, Kommissionslandtmätare. Förste Stads-Fysikus: C. F. Ewert, Med. D:r, R. N. O. o. Ro W. O. Andre C. Forssenius, Med. D:r. Fältskär: M. L. W. Hirschfeldt. Dispaschör: T. Berger, v. Häradshöfding, R. W. O. Transl. Publ.: H. C. T. Caravello, Jur. D:r. Öfverskultar: A. Almen och J. A. Schelin. Krono-Uppbörds-Kassör: A. T. Landgren. Mantals-Kommissarie: C. F. Janson. Mantals-Skrifvare: G. Hagelberg och,t. A. Julin. Stads-Musikant: G. Bohm, Sergeant vid Kgl. Göta Art.-Reg. Polisexekutor: A. G. Bergenholtz. Stadsbud: IJ. Larsson. Exekutions-Betjenter: P. Pettersson och A. G. Bergenholtz. Stadstjenare: C. Ifvarsson, J. Mattsson,,J. Svensson, J. M. Wester. gren, L. Blander, N. Lindberg, B. Hansson, J. Nilsson, O. T. Bergendahl, J. :F. Sjöberg, F. Elander, C. Persson och J. H. Johansson, den sednarc tillf. Vaktmästare vid Rådhuset: C. Ifvarsson, Stadstjenare. Skorstensfejare: S. Rcimans enka, L. Larsen och C. J. L. Pettersson. Skarprättare: O. VV. Bergendahl. Nattman: A. Jacobsson. J.Uktiltnskammareu. (Lokal: Vestra Hamngatan N:o 15.) Kommissarie: H. Svensson, utn. Undervägare vid stadens jernvåg. Kassör: C. J. Risberg. Kammarskrifvare: R. Andersson och J. A. Pihlgren. Auktions-mäklare: A. Svensson. Vaktmästare: J. Jönsson och J. Johansson. Kammardräng: O. J. Johansson. Gode män öfvel'.'örmyndarevårdell. s. A. Svalander, Konsul. M. Lindberg, v. Häradshöfding. G. A. Söderberg, v. Häradshöfding. J. Heyman, Notarie. Drätselkammaren. Ledamöter: E. Melin, Rådman, R. W. O. F. E. Roy, Rådman. S. Renström, Grosshandlare, R. N. O. J. Lindström, Ha)).dlande. A. af Petersens, Ofverste-Löjtnant, R. S. O. P. J. Rapp, Mur- och Byggmästare. 19

14 20 Suppleanter: A. W. Lewgren, Grosshandlare. J. E. Levisson, Grosshandlare. J. A. Boman, Handlande och Fabrikör. Stadskamrer: N. F. Ekermann. Sekreterare: F. M. Colliandcr, v. Häradshöfding. Stadsbokhållare: E. Svensson. Stadsrevisor: H. E. Ahrenberg. Stadskassör: J. Brusewitz. Kommunal-Upphörds-Kassör: L. E. Hagelberg. T. f. Stadsbefallningsman: C. F. Janson, Mantalskommissarie. Stadsbyggmästare: A. Hansson. Arbets-Inspektor: A. Johansson. Material-Skrifvare: S. Stenström. Tolags-Bokhållare: O. J. Hafström, Karantäns-Sekreterare, Fält. kamrer, R. W. O. Vågmästare: E. Ahrenberg. 1 Vakant. Mätare-Ålderman: Vakant. Hamnmästare: J. E. Nissen. T. f. Hamnfogdar: C. Kollinius och A. J. Backman. Hamnlotsar: C. Möller, J. Hansson, B. Hansson och C. W. Nilsson. Vaktmästare: L. Elander och B. Hansson, Stadstjenare. Tillsyningsman vid WiI!ga båk och ledfyrarne på Buskär, Böttö och Nya Elfsborg: N. Ahmansson, Lotskapten, R. S. O. Fyrvaktare: J. Larsson, H. Helgesson och G. Nilsson. NattbevakllingskårclI. Befälhafvare: K. Bohle. Rotmästare : B. M. Andersson, A. Jonsson, :F. Söderlnnil, J. Pettersson, J. Lnndblad, J. P. Andersson, G. Andersson och P. Carlsson. Nattväktarnes antal är 82. Korporal: A. Johansson. luren består af 44 soldater. Stadsvaktell. Handelsförenillgells t'li11mäktige. Ordförande: James Dickson, Brukspatron, R. N. O. o. R. S:t O. O. Vice Ordförande: E. Willerding, Grosshandlare. ~assa-förvaltare: Ed. Dickson, uito. Ofrige Ledamöter: P. Hammarberg,. J. W. Wilsson,. T. W. TranchelI,. Ed. Heyman, J:r,. J. E. Levisson,. C. J. Brnsewitz,. A. W. Lewgren,. Andreas Jonsson,. C. O. Kjellberg,. Sekreterare: F. V. Kalen, Hofrätts-:Notarie. Vaktmästare: O. Eriksson. Börsllircktionell. Ordförande: James Dickson, Brukspatron, R. N. O. o. R. S:t O. O. Yice Ordförande: E. vyillerding, Grosshandlare. Ofrige Ledamöter: M. Jacobsson,. R E. Dahlgren,. S. Renström,, R. :No O. Sekreterare: F. V. Kalen, Hofrätts-Notarie. Vaktmästare G. A. Klingström. t'abriksförellillgcli. Ordförande: C. D. Lnndström, Grosshandlare. Ledamöter: A. Prytz, Fabrikör. J. A. Colliander, Grosshandlare. A. Keiller, J:r, Fabrikör. D. O. Francke, Grosshandlare, R. N. O. J. Lindström, Handlande. Alex. Barclay, J:r, Grosshandlare. E. Delbanco,. J. Gibsson,. Suppleanter: D. Robertson, Fabrikör. P. Ffirstenberg,. Sekreterare: T. Berger, v. Häradshöfding, R. W. O.. 21

15 Kongl. Direktionen öfvcl' Götebor;;s liamn- och Elfarbeten. (Lokal: Södra Hamngatan N:o 7.) Ordförande: W. Karström, Tulldistriktschef, K. W. O. Ledamöter: Vakant (å Göta Kanalbolags vägnar). (a Trollhätte Kanalbolags vägnar). l.,clementsson, Grosshandlare (å Göteborgs Borgerskaps vägnar). E. Melin, Hådman (å Göteborgs stads vägnar), Ho W. O. L. G. Bratt, Grosshandlare (å Göteborgs Handelsförenings och Skeppsredares vägm.r). Suppleanter: F. :Frisell, Grosshandlare. N. Tengberg, Rådman. Sekreterare: J. J. Biörklund, Kontrollör vid Tullstaten. Ingeniör: J. G. Riehert, Kapten, Ho W. O. Kassör och Bokförare: G. R Setterberg. Arbetschef : P. Aquist, Löjtnant. Materialfr'rvaltare: E. W. Hellström. Befälhafvare å ångbogseringsfartyget Strömkarlen: O. Olsson. Vaktmästare: M. Lenander. 1IUl, arteringskommissionen. Ledamöter: J. D. IIvitfeldt, Hådmau. G. Lundgren, Handlande. Andreas Jonsson,. E. Johnsson, Målaremästare. Suppleanter: P. Olehn, Handlande. J. A. Arfvidsson, Handlande. H. Pettersson, Kopparslagaremästare. Sekreterare och Kamrerare: Vakant; F. M. Colliander, v. Häradshöfding, t. f. Kassör: L. E. Hagelberg, Kommunal;Uppbörds-Kassör. Inspektor vid Artillerikasernen : C. Aström, Löjtnant, Svärdsman. Vaktmästare: J. Nilsson. Gatn- och Vägförvaltningen. Ordförande: O. Wijk, Grosshandlare. yice Ordförande: C. G. Prytz, d:o. Ofrige Ledamöter: J. G. T~iehert, Kapten, R. W. O. A. Kobb, Handlande. L. H. Lamberg, d:o. G. Krafft, Konsnl. :Suppleanter: J. Elliot, Grosshandlare. J. B. Andersson, Handlande. N, P. Holmberg, Sadelmakaremästare. Tjenstemän. Sekreterare: G. A.Söderberg, v. Häradshöfding. Skjuts- och Uppbördsbokhållare: J. A. Gullbrandsson. Väginspektor: G. F. Diifke. Inspektor vid allcer och trädplanteringar: A. Andersson. Material-Förvaltare: C. Strömman. Material-Skrifvare: S. Stenström. Skjutskontoret är flyttadt från Rådhuset till stadens vid Åkerigatan på Stampen belägna skjutsinrättning. Vattenledningsdirektionen. 'Qrdförande: E. :F. Kullman, Hådman. Grrige Ledamöter: F. T. l3lomstrand, Lektor. E. Willerding, Grosshandlare. N. P. Ekström,. Kassaförvaltare: Fr. Blidberg, Handlande. -Rörmästare: F. T. Amell. Stadens Brandkår. Öfverbefälhafvare: A. G. Hallgren, Handlande. Andre Befälhafvare: O. LindhC, Löjtnant. Mönsterskrifvare: G. P. Hoy, Handlande. t'rivilliga Brandkåren. Beställningspersoner: Brandmästare: C. A. Johns50n, Handlande. Vice Brandmästare: Ho J. Graf,. l:ste Kassör: A. N. Wickman,. 2:dre P. L. Dymling, HandelsbokhåJlare. l:ste Sekreterare: J. Larsson, Handlande. 2:dre Ko E. pedberg,. l:ste Standarförare: G. Akerling,. 2:dre J. :No Lindberg,.

16 Adjutanter: L. F. Graf, Handelsbokhållare. C. Åberg, Handiande. C. Stötzer.. l:ste Rotmästare: vid l:sta Divisionen: Z. Lindberg, Handlande. 2:dra J. G. Kindbcrg, Fabrikör. 3:dje G. S. Warburg, Snickaremästare, A. J. Olofsson, Handl., J. C. Frrenkel, Handl. och C. W. Olsson, Tunnbindaremäst. 4:de 5:te 6:te C. F. Kahl, Sjökapten. G. Lilljegren, Handelsbokhållare. N. A. Andersson, Handlande. 2:dre Rotmästare: vid losta Divisionen: D. Andersson, Handlande. 2:dra L. Grauers, Korgmakare. 4:de J. P. Lutti, Segelsömmare. 5:te J. A. Svensson, Handelsbokhållare. 6:te J. Carlsson, Handlande. 1:ste Strålmästare: vid l:sta Divisionen: J. A. Svensson, Handlande. 2:dra N. E. Ericsson, Målaremästarc. 3:dje hvars verk är konstrueradt för vattenuppfordring, finnes derför ej någon strålmästare. 4:de J. Lossman. 5:te N. B. Holm, Handlande. 6:te J. Olsson. 2:dre Strålmästare: Yid 1:sta DiYisionen: 2:dra 4:dje 5:te 6:te 3:dje Strålmästare : Yid l:sta DiYisionen: 2:dra 4:de 5:te Standarförare: vid l:sta D;visionen: 2:dra 3:dje M. E. Pettersson, Handelsbokhållare. A. Wessberg,. O. W. Nilsson,. G. D ahllöf, Inspektör Yid Gasyerket. S. Hansson, S. A. Wallin, Handelsbokhållare. R. Grauers, Korgmakare. G. F. Brattberg. A. Lindström, Handlande. J. A. Arfvidsson, Handlande. J. F. Reuterdahl, Skräddaremästare-. S. V. Rubensson, Målaremästare. Standarförare: vid 4:de DiTisionen: 5:te 6:te J. H. Barckman. A. Söderström, Handlande. G. A. Hellström,. 1:sta, 3:dje och 5:te Divisionens sprutor förvaras uti spruthuset vid Södra Larmgatan och ArtilleristalIen. 2:dra Divisionens uti spruthuset vid Artillerityggården. 4:de " å Gamla Varfret i Majorna. 6:te i Haga. Frivilliga Bergningskåren. Hedersledamöter: C. ArYidson, Grosshandlare (f. d. anförare). A. H. Gren, f. d. Apothekare (f. d. anförare). S. A. Syalander, Konsul (f. d. adjntant). J. A. Söderborg, f. d. Båtålderman (f. d. sekret.) C. F. Carlbom, Handlande (f. d. förman). Beställningspersoner: Anförare: E. Boye, Grosshandlare och Riddare. Vice Anförare: T. W. Tranchcl1. Grosshandlare. Sekreterare: C. A. Dahlin, Stall:;mäklare. Adjutanter: F. Blidberg, J:r, Handlande. C. Meyer, Grosshandlare. S. F. Svalander, Grosshandlare. l:ste Afdelningsförman: J. R. Selling, Fabrikör. 2:dre Vakant. 3:dje Vakant. 4:de J. W. Bratt, Handlande. 5:te E. Öberg, Handlande. 6,te Vakant. 7:de C. O. Hjort, Handlande. S:de F. W. Ulrich, Mur- och Byggmästare. 9:de Vakant. 10:de J. P. Sandegren, Handelsbokhållare. Direktionen för Viig- och t'ärjanliiggningen emellan Göteborg och Inland öfver Hisingen. Ordförande: O. ÅqYist, Kapten. Direktörer: L. A. Pettersson, J:r, Handlande. L. M. Corin,. S. T. Ahrenberg, Handlllllde, R. W. O.

17 Kassör: J. L. Broddelius, Handlande. Sekreterare: F. M. Colliander, v. Häradshöfding. Gas-aktie-bolaget. (Lokal: Surbrunnsgatan.) Direktion: Ledamöter: C. R. Lindhult, Grosshandlare och Konsul. C. A. Hoeck, Handlande. r. v. Harbou, (Suppl. Direktör). Föreståndare: I. v. Harbou. Kamrerare: H. A. Lineke. Uppbördsman: N. Landin. Inspektor för allmänna belysningen: C. Pettersson. Inspektor för privat-belysningen: G. Dahllöf. Kontro11ör å stadens vägnar för a11männa belysningen, äfvensoll1 gasometrar: S. Schaar, Telegrafdirektör, R. 'vv. O. Gasledningsarbeten inom hus utföras af: E. Smith och F. Ramberg, Mekaniei. Verkmästare hos E. Smith: T. Bauer, Mekanikus. Kyrkoväsen. Konsistorium. (Lokal: Vestra Hamngatan :N:o 17.) Ordförande: G. D. Björck, Stiftets Biskop, Teol. D:r, K. N. O. Ledamöter: Domprosten, Pastorerne vid Christinre församling samt Lektorerne vid Högre Elementar-läroverket. Gustavi- eller Domkyrkoförsamlingen. Presterskap. Pastor: P. Wieselgren, Domprost, Teol. D:r, L. N. O. Vice Pastor: C. C. Sjöblom. Adjunkt: C. A. Uddgren, Th. Ko, Fil. Mag. l:ste Komminister: M. Hallen. 2:dre Vakant. J. A. Olsson, Fattighuspredikant, t. f. Stadskateket: A. Lindegren, Adjunkt. Predikant vid Fattigförsörjnings-inrättningen: O. Benzer, Kollega. Kyrkoråd. Ständig Ledamot: Domprosten. Ordförande: T. Berger, vice Häradshöfding, R. W. O. Vice Ordförande: F. T. Blomstrand, Lektor. Ledamöter: F. M. Colliander, v. Häradshöfding. C. G. Boström, Plåtslagaremästare. J. G. Cavalli, Apothekare, R. W. O. P. Olehn, Handlande. G. P. Folkersson, Sockerbagaremästar<>. L. A. Andersson, Handlande. O. Kylberg, Grosshandlare. Suppleanter: J. Brusewitz, Stadskassör. J. Wallin,.Fil. Mag. C. Arvidson, Grosshandlare, R :N. O. o. N. Sot O. O. J. Dahl, Stadsmäklare. M. O. Gädda, Handlande. Sekreterare: G. E. Gjers, v. Häradshöfding. Klockare och Kyrko-Inspektor: C. O. Bergström. Orgelnist: J. F. Seldener. Kantor: S. A. Troili. Orgelnist vid Haga-Kyrkan: P. J. Å11ander, Musikdirektör. Kantor vid C. H. Olsson. Kyrko-Inspektor: C. A. Alm. (]hristime och Tyska församlingen. Svensk Kyrkoherde:,T. C. Lamberg, Prost. Tysk Kyrkoherde: C. Prehn, Prost. Komminister: G. Sellman. Kyrkoråd. Ordförande: J. A. Colliander, Grosshaudlare. ~assaförvaltare: J. A. Mellgren, Handlande. Ofrige Ledamöter: T: C. Reimers, Konsul. G. Krafft, Konsul. l!'. Risberg, Rådman. T. Tranchell, Grosshandlare. P.Billqvist, Grosshandlare.

18 28 hvarjemte båda Kyrkoherdarne harva säte och stämma i Kyrkorådet. Sekreterare: E. F. Kullman, Rådman. Klockare: J. E. Andersson. Orgelnist: I. Sandström, Mnsikdirektör. Kantor: T. Buhrman. Garnisonsförsamlingen. Regementspastor: J. M. Kindberg. Bataljonspredikant: A. W. Ekman, Slottspastor. Kyrkoråd. Ordförande: Regementschefen... Ledamöter: A. O. Treffenberg, Ofvcrstelöjtnarrt, R. S. O. J. S. A. Virgin, Kapten, R. S. O. J. M. Kindberg, Regementspastor. S. T. Ahrenberg, Handlande, R. W. O. F. W. Ullrich, Mur- och Byggmästare. A. Lindgren, Boktryckare. Klockare: J. Lind. Orgelnist: C. P. Lindell. Predikant: J. A. Olsson. Orgelnist: J. S. Willandel'. Predikant: J. P. Magnusson. 'attighnsförsamlillgen. Krono-lIospitalsförsamliugen. Engelska (Episcopala) församlingen. Predikant: Rev:d W. Ellison. Orgelnist: J. Czapek, Musikdirektör. Orgelnist: J. Czapek, Musikdirektör. Sånganförare: } Löwenstein. Förste Kantor: Andre Kantor: A. Baer, Klockare. :Föreståndare. Ordförande: Ed. Magnus, Grosshandlare, R. N. O. Kyrkoföreståndare: L. Beneeke, Grosshandlare. Kassaföreståndare: A. Philipsson, Juris Kandidat. Protokollförare: J. Philipsson, Litteratör. Revisorer: A. L. Pineus, Grosshandlare. L. Abrahamsson,. Predikant: J. C. Lichtle. Katholska.'örsamlingen. (S:t Josephs Kyrka). Stadens allmänna Uegrafllingsplatser. Styrelse. Ledamöter: T. Berger, v. Häradshöfding, R. W. O. J. A. Colliander, Grosshandlare. J. E. Ekman, Kommendörkapten, R. S. O.. Officer af Fr. H. L., R. R. S:t Annre O. 3:djc kl, R. D. D. O. O. Andren, Grosshandlare (Kassaförvaltare). Suppleanter: L. M. Corin, Handlande. C. M. Nyström, Försäkringsagent. Inspektor: H. Liepe. 29 Mosaiska.'örsamlingen. Synagogan. Religionslärare och förste Predikant: D:r M. Wolff, Rabbin. Andre Predikant: M. R. Henriques, Fil. Kand.

19 30 Militär-Staten. Kongl. Göta Artilleri-Regemfmte. Öfverste och Chef: C. N. Berg, t. f. Kommendant i Göteborg, K. S. O., K. af K. N. Sot O. O., L. K. Kr. V. A. Öfverste.Löjtnant: A. O. Treffenberg, t. f. Tygmästare i Göteborg, R. S. O., C. XIV J. Med. Majorer: C. O. S. Mörner, Öfverste-Löjtnant i Artilleriet, R. S. O., R. af K. N. S:t.9. O., Chef för 3:dje Divisionen. C. G. Lagercrantz, Ofverste i Armeen, Adjutant hos fl. M. Konungen, t. f. LandshMding i Jemtlands län. R. S. O., K. af K. N. S:t O. O., R. af K. R. Sot Annre O. 2:dra kl., R. af K. :Fr. H. L., R. af K. D. D. O., R. af K. :pr. R. O. O. 3:dje kl., L. K. Kr. V. A. Adress: Ostersuncl. A. L. Reuterskiöld, Öfverste.Löjtnant i Artilleriet, R. S. O., R. af K. N. Sot O.,9, Chef fur 2:dra Divisionen. L. J. M. Recnstjerna, Ofverste.Löjtnant i Armeen, Generalstabs-Officer, Guvernör för Kongl. Krigs-Akademien, R. S. O. Adress: Stockholm. C. E. af Chapman, R. S. O., R. af K. D. D. O. Kaptener: G. A. Hjärne, Major i Artilleriet, R. S. O. Frih. G. J. von Knorring, Major i Artilleriet, R. S. O. A. L. Silfversvan, Major i Artilleriet, R. S. O. J. L. Diederichs, R. S. O., Tygkapten och Chef för Tygstats Kompaniet. C. Staaf, Lärare vid Kongl. Högre ArtillericLäroverket, R. S. O., L. K. Kr. V. A. Adress: Stockholm. J. S. A. Virgin, R. S. O., Regements-Qvartermästare. C. L. Grill, Major i Armeen. General-Stabs-Officer, Stabs Chef vid 5:te Militär-Distriktet, R. S. O., R. af K. D. D. O., L. K. Kr. V. A. Adress: Stockholm. L. A. S. Lindgren, Major i Artilleriet, R. S. O., R. af K. N. S:t O. O., Chef för II:te Batteriet. Frih. K. E. Leijonhnfvnd, R. S. O., Chcf för 3:dje Batteriet. H. J. Gjers, t. f. Ammunitions-Kapten, R. S. O. D. Odelstjerna, Informations-Kapten, R. S. O.,L. K. Kr. V.A. C. H. J. Torpadie, Chef för 8:de Batteriet, R. S. O., R. af K. N. S:t O. O. Kaptener: A. F. Weinberg, Chef för IO:de Batteriet. Grefve C. E. Lewenhaupt, General-Stabs-Officer, Officer af K. Belg. Leop. O., R. af K. D. D. O., Chef för 9:de Batteriet. P. C. J. Söderhielm, Chef för 2:dra Batteriet. W. T. Strettenberg, t. f. Tygmästare å Carlsten, Chef för 6:te Depöt-Kompaniet. Adress: Marstrand. C. W. Kuylenstjerna, t. f. Tygmästare å Carlsborg, Chef för 4:de Depöt-Kompaniet. Adress: Carlsborg. F. L. N. Lindberg, Place-Major i Göteborg, Adjutant vid Landshöfdingens i Göteborg expedition för utländske resande. C. fl. Lindbergh, Chef för 5:te Depot-Kompaniet. Adress: Marstrand. D. E. Tigerhjelm, Artilleri-Stabs-Officer, Lärare vid Kgl. Högre Artilleri-Läroverket, R. af K. N. S:t O. O., l~. af K. Fr. H. L. Adress: Stockholm. A. G. von Holten, Adjutant hos H. M. Konungen, R. af K. N. Sot O. O., R. af K. D. D. O., R. af K. I. S:t M. o. L. O. H. Nyberg, R. af K. N. S:t O. O., R. af K. Fr. H. L. K. A. Ryding, Lärare vid Kongl. Högre Artilleri-Läroverket, Informations.Officer vid Kongl. Krigs-Akademien. Adress: Stockholm. O. H. Pripp. C. A. Prytz. C. G. Hjärne, Regements-Adjutant. Löjtnanter: 31 A. L. Kinnander. A. F. Braune, Adjutant hos Kommendanten i Göteborg. C. B. Munck, General-Stabs-Officer (tjenstgör i Landtf.- Dep. Komm.-Exp.) Adress: Stockholm. G. Blix. S. F. Helen. J. F. Palm, tjenstgör vid Kongl. Fyrverkare-Corpsen. Adress: Stockholm. A. W. N. Ryding, Gymnastik-Officer. J. C. Bratt. E. O. Åqvist. F. A. Ullen, tillf. Informations-Officer. J. A. Örtendahl. G. H. Fröding. C. C. Landström. E. W. Reimers. C. W. Jacobsson.

20 32 Löjtnanter: L. S. O. Jonsson. G. R. E. Bergendahl. Under-Löjtnanter: A. G. Mnhl. G. Liljenroth. E. G. W. Smedmark. S. L. Broberg. A. H. af Peterscns. M. F. Rodhe. J. O. G. Smedmark. L. O. T. Berggren. O. Karlberg. C. Hedlund. F. G. Treffenberg. E. J. Hjärne. C. G. W. Wettervik. G. W. Billmansson. A. F. Centervall. A. F. Jacobsson. A. J. B. von Strussenfelt. C. W. G. Grönvall. C. IL Börtzell. S. J. Bratt. P. G. R. Tellandel'. E. W. Amnell. O. J. Schreiber. Regements-Stallmästare: J. P. Grönvall, Under-Löjtnant i Armeen. Officers-Kadett: C. G. Liljegren, Svärdsman. Styckjunkare: G. E. Sommar, Svärdsman; F. E. A. Petersohn, Svärdsrnan; F. L. Timen, Svärdsman, adress: Carls borg; C. J. V. Hallberg; E. Wahlqvist; A. S. Wahl gren, Svärdsman; G. A. Wingqvist; C. S. Mellgrenj N. E. Lundvall, adress: Carlsborg; J. A. Frendinj F. U. Sommar; A. P. :Färg; J. W. Ryuberg; C. F. Bronandel', adress: Marstrand; J. Boberg; J. L. Hall. berg; O. Corneer. Sergeanter: J. G. Landby; C. A. Sundström, adress: Marstrand; A. T. Lundström; S. A. Berlin, adress: Marstrand j C. L. Hallgren; A. F. Andersson; F. W. Bendrothj C. E. Westholm;.:L. M. Asplund; K. J. Kindvall; O. O. Skytt; A. J. Ohlander, adress: Marstrand; F. O. Dahl, adress: Carlsborg; J. F. Andersson; J. Bjer. stedt, adress: Carlsborg; C. A. Lnndgren; A. L. Wennberg; J. A. Wennerholm, adress: Stockholm; C. M. Sund; C. J. Clewe; C. Berggren; P. Abrahamsson; Sergeanter: F. R. Ewert; C. Alm, adress: Marstrand; A. W. Lönberg, Svärdsmedaljör, adress: Marstrand; A. R. Tör. ner; G. Torstensson; C. Fogelberg; L. A. E. v. Brömssen; J. A. Nilsson. :Regements-Trumpetare: J. Czapek, Musikdirektör. Divisions-Trumpetare: J. F. Bergendahl, Sergeant. G. Bohm, Styckjnnkare. F. O. Holm,. Batteri Trumpetare: C. A. Olsson, Sergeant. G. Nordström,. P. O. Bouteselle,. A. F. Bergendahl,. C. G. Bergendahl,. S. E. Händel,. Kongl. Göta Artilleri-Regementes Civil-Stat. Regements-Pastor: J. M. Kindberg. Bataljons-Predikant: A. W. Ekman, Th. Kand., Fil. Mag. Regements-Auditör: M. Lindberg, v. Häradshöfding. Regements-Läkare: O. F. Brinck, Med. D:r, Ch. M., R. W. O. Förste Bataljonsläkare: C. A. L. Drakenberg, Med. D:r, Ch. M. Andre G. Hjort, Med. D:r, Ch. M., Professor. A. M. Thunbcrg, Med. D:r, Ch. M. Regements-Skrifvare: Vakant. Regements-Hästläkare: E. Bergström. Vice Regements-Hofslagare: A. Skånberg. Tyg-Staten. T. f. Tygmästare: A. O. Treffenberg, Öfvcrste-Löjtnant, R. S..0. AmmunitionsförvaItare: P. C. Toren, R. W. O. Tygförvaltare: W. A. Hedelius, Löjtnant i Armeen. Beväringsförvaltare: G. N. Recnstjcrna. Adress: Carlsborg. Tygskrifvare: C. F. Mellbin. Adress: Marstrand. J. P. Mellbin. Adress: Elfsborg. IL }<'. Bergström. Adress: Carlsborg. G. W. S. S. Lindberg. Tyg-Under-Officerare: J. E. Roos, Officerskadett, Svärdsman. P. E. Seldener, Styckjunkare. Besigtnings-Rustmästare: A. J. Gustafsson. Adress: Jönköping och, Husqvarna. C. A. }<'ast. Adress: Eskilstuna. Handtverksmästare: G. A. Sjöberg, A. G. Gullander, G. Widell, J. F. Ågren och A. Bergström. 3

arkiv@sbk.goteborg.se

arkiv@sbk.goteborg.se Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren för att minska storleken

Läs mer

LEI. löllet.iis. FÖl:

LEI. löllet.iis. FÖl: LEI,. löllet.iis. FÖl: Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren

Läs mer

arkiv@sbk.goteborg.se

arkiv@sbk.goteborg.se Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren för att minska storleken

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Johannes Caspari Poppelman stamtavla för biskopen i Göteborg

Johannes Caspari Poppelman stamtavla för biskopen i Göteborg Johannes Caspari Poppelman stamtavla för biskopen i Göteborg Tabell 1 Johannes Caspari Poppelman (7:114). Biskop. Född 6 okt 1649 i Varberg (N) [Gbg stift herdam.]. Död 30 jun 1725 i Örgryte (O). När Catharina

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10-

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- 1A 1 Andreas Nyström Motala PK 89697888 63 21 2 Martin Svensson Habo PSK 8612 77877 62 25 3 Gustav Bergenstråle Lidköpings

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003 8-9 feb 2003 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golfhäftet Trophy 2014 Golfhäftet Trophy Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Greensome, Slaggolf Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2014-06-08 Särskiljning 1

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Klass GS-klassen Rond 1 Spelform Greensome, Datum 2010-09-04 Slaggolf Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Antal pristagare Resultat Särskiljning CUT 1 J Lundgren/L Westerholm 7,0 66.0 66.0 Johan Lundgren

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revision AM 2007-08-20 Rev/07073 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser. De

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels * WDODQGVFXSHQLDOO\FURVV $UUDQJ U0.HDP:HVWRP IILFLHOOHVXOWDWOLVWDRWDOW.ODVVXSHUDWLRQHOO 0 Jonas Andersson., Utesl. svart.0,.0, A.0, Volvo S0 0 Per Erik Israels., ().,.,0.,0 A.0, Lars Sakariassen Brutit.,.,0.,

Läs mer

Malin Brown, sekreterare

Malin Brown, sekreterare Kyrkoråd 2011-11-10 1. Plats och tid Tomaskyrkan kl. 19.30-22.00 Beslutande Kärstin Brattgård, ordförande Maria Rahm Ulla-Britta Alm ersätter Madelaine Erlandsson Inger Persson Esther Surjan ersätter Nils

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Attestförteckning. Nämnd: Exempelnämnden Gäller fr o m: ÅÅÅÅ-MM-DD

Attestförteckning. Nämnd: Exempelnämnden Gäller fr o m: ÅÅÅÅ-MM-DD Nämnd: Exempelnämnden Gäller fr o m: ÅÅÅÅ-MM-DD Attestförteckning 1000 Kommundirektör 13040 Borgerliga förrättningar Anders Andersson/ Bengt Bengtsson Helen Hansson/Ivar Ingvarsson Zack Zachrisson 92100

Läs mer

Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen

Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen Promemoria 2013-06-19 Arbetsmarknadsdepartementet Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen Regeringen förordnar med stöd av 3 kap. 1 lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister följande

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Växjös starkaste lag. Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018. Blå markering betyder att valet förrättades 3/11

Växjös starkaste lag. Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018. Blå markering betyder att valet förrättades 3/11 Växjös starkaste lag Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018 Blå markering betyder att valet förrättades 3/11 KOMMUNSTYRELSEN (+AU) Bo Frank + AU Anna Tenje + AU Catharina Winberg Oliver

Läs mer

Information Skånelaget

Information Skånelaget Information Skånelaget Götalandsmästerskapen inomhus för 13-14 åringar Telekonsult Arena, Växjö 16-17 mars 2013 Båda de två DM-tävlingarna som utgör uttagningen till tävlingarna är avgjorda och de direktkvalificerade

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26 Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 6/3 4/2 4/4 4/3 4/3 4/4 5/2 6/2 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 6/3 5/2 4/4 5/4 5/2 4/4 3/2 5/2

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 37/23 8 3 Carin Jansson Överums PK 35/21 2 Resultat i A-vapen

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844 1815 Östby Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 55 Olofsson, Mårten 1820 Ovansjö Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 180 Pålsdotter, Christina 1826 Torps tingslags häradsrätt FII:3 (1820-1831)

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2004 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2004 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2004 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 22 april 2004 Lottie Adding Per Allocco Norra avdelningen

Läs mer

Militära källor vid Landsarkivet i Göteborg varför och vilka?

Militära källor vid Landsarkivet i Göteborg varför och vilka? Militära källor vid Landsarkivet i Göteborg varför och vilka? Handlingar rörande forna tiders krigsmakt är någonting man av naturliga skäl framförallt förväntar sig att finna hos Krigsarkivet i Stockholm.

Läs mer

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 Placering S.nr F.kl T.kl Förare / kartläsare Klubb Bil Anmälare Övrigt Totaltid 1 29 A 4 Mikael Lundberg / Anders Lundberg SMK Gävle / SMK Gävle VW Golf 03:40,60 2

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg

Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR POSK I Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg Kaffe och smörgås till självkostnadspris serveras kl.

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-05-21 58 Anmälan av delegationsbeslut Förslag till beslut Dnr PS 2012-0007 Produktionsstyrelsen beslutar

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Stellan Kramer Cup 2006 Klass A-klassen Rond 3 Spelform Blandat Datum 2006-08-09 Antal pristagare Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat Särskiljning CUT 1 P Lindberg/O Lindberg 23,5 20-19.0-21.5

Läs mer

Adress & telefonnummer till Barnavårdscentraler

Adress & telefonnummer till Barnavårdscentraler Adress & telefonnummer till Barnavårdscentraler 2015 /mj 2015-10-26 Strömstad Läkarhus BVC Västra Hamngatan 10-12 Emma Van Hove 0526-196 46 privat 452 83 Strömstad Brunnsgatan 2, här finns privata BVC

Läs mer

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 1.1 NYMBLE 2007-11-07 Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 PROTOKOLL 0708-KF-91 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av röstlängden Injusterade

Läs mer

Flickor 13. Linnea Andersson. Thelma Carlsson. Ellinor Aurell. Thea Petersson. Tanya Rajkovic. Nellie Erlandsson. Nellie Malmros.

Flickor 13. Linnea Andersson. Thelma Carlsson. Ellinor Aurell. Thea Petersson. Tanya Rajkovic. Nellie Erlandsson. Nellie Malmros. Flickor 13 Thelma Carlsson 200m, 600m, längd Linnea Andersson Båstads GIF 60m, längd Thea Petersson 60m, längd Ellinor Aurell Ängelholms IF 600m, 1500m, 200mh Nellie Erlandsson 60mh, 200mh Tanya Rajkovic

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

KURSLITTERATURFÖRTECKNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIALA KURSER

KURSLITTERATURFÖRTECKNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIALA KURSER KURSLITTERATURFÖRTECKNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIALA KURSER Hösten 2015 GRUNDLÄGGANDE KURSER Dator Orienterings- Office 2010, Orienteringskurs 1, ISBN: 978-91-85989-59-1 kurs www.behandladeord.se Extrabok

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

RESULTATLISTA Forsgårdens GK Antal finalplatser: 9

RESULTATLISTA Forsgårdens GK Antal finalplatser: 9 1 Volvo Cars SQM 24,9-9 63 63 ALGURÉN, Fredrik Sigtuna 841016-010 6,9 68 NYBORG, Lars Bryttsätter 560805-028 18,0 61 2 SweMaint 30,0-7 65 65 S9 LILJERÖD, Jonas HOLTZ, Hans-Jörgen Gullbringa Golf & 640417-063

Läs mer

Gaston Friman Memorial Resultat:

Gaston Friman Memorial Resultat: Gaston Friman Memorial Resultat: D1 1 Mary Wiener Enskede PBK 956 13 31 2 Barbro Berggren GÄVLE 801 9 20 3 Asta Blom Enskede PBK 771 9 18 4 Maj Britt Fyhr Rättvik 709 7 13 D2 1 Gun Alström SOLNA PBK 1094

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer

Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén

Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén Bild Bildtext Byline Emblem Frälsningsarméns emblem vapen Fanan Frälsningsarméns fana Fatmomakke Frälsningssoldater, Bagare Frälsningsarméns Bönekåta,

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan /5 008 Arrangör: / Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Omg Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Platssiffra Bästa tid 0 Martin

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 13 juni 2013 Kalle Ahlqvist Elin Alfheim Linda Arnqvist

Läs mer

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Havstornsudd 1964 Foto Alf Nordström Namnet på torpet som ligger otillgängligt till, om man vill ta sig dit landvägen, har stavats på olika

Läs mer

Resultat Lillhage Cup 2008 försök

Resultat Lillhage Cup 2008 försök mhtml:file://\\sskansli\ss (e)\ss\tävlingsgrupper\tävlingar\res... Page 1 of 6 Resultat Lillhage Cup 2008 försök Resultat Totalt - Officiell Tävling Lillhage Cup Utskriftsdatum 26 april 2008 Tävlingsort

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign, Linköpings Universitet Protokoll från Elektronikdesignsektionens höstmöte 2009

Sektionen för Elektronikdesign, Linköpings Universitet Protokoll från Elektronikdesignsektionens höstmöte 2009 Datum: 2009-11-11 Närvarande 44 personer är närvarande, varav 10 st. tillhör styrelsen och en är adjungerad. För närvarolista se bilaga 1. Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Val av ordförande 3 Val av sekreterare

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 juni 2015 Emily Almhagen Östra avdelningen Emilie

Läs mer

Ordförande under åren

Ordförande under åren Växjö GK 1959-2009 Styrelser och kommittéer Ordförande under åren 1960-1963 Ordf. Erik Lewold 1964-1968 Ordf. Torwald Göthe 1969-1974 Ordf. Åke Gadler 1975-1986 Ordf. Tore Claesson 1987-1990 Ordf. Sören

Läs mer

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunens ledningsgrupp Kommunledningskontoret Social omsorg Susanne Rosenström Socialchef Utbildning Kerstin Lingebrant Utbildningschef Samhällsbyggnad LSS/Arbetsmarknadsenheten

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2010-04-27

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2010-04-27 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Gröndals kyrka, Gröndalsvägen 61, kl. 19.00 Beslutande Richter Lars, ordförande Adbo Jerry Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson

Läs mer

Skånes Ishockeyförbund

Skånes Ishockeyförbund Skånes Ishockeyförbund Träningsgrupp 1 Utvecklingscamp Team -01 i Jonstorp 27-29 juli 2015 # P Namn Klubb Calle Olovsson Anton Andersson Axel Jönsson Pontus äldt Jonstorp I Rögle K Trelleborgs I åns Krämer

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 december 2003 Marie Andersson Per-Axel Andrén Henrik

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Scramble för Fyra. Rond:

Scramble för Fyra. Rond: Datum 2012-07-27 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Mikael Jonsson 2,3 55.7 1 Mikael Jonsson Veckefjärdens GC 55.7 1 Martin Hagström Veckefjärdens GC 55.7 1 Peter Selin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesdatum 2015-02-25. Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare se bilaga.

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesdatum 2015-02-25. Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare se bilaga. Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Plats och tid Borken, Yxnerum Hotel & Conference, Yxnerum, 25 februari 2015, kl 13.30 15.15 Beslutande ledamöter s samtliga ledamöter med undantag av Erica åhdin (S), Beryl

Läs mer