Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "arkiv@sbk.goteborg.se"

Transkript

1

2 Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren för att minska storleken samt för att möjliggöra tillgänglighet över Internet. Den digitala filen har OCR skannats, vilket gör att kalendern är fritextsökbar. Fel i fritext sökningar kan förekomma. Se sökfunktionen främst som ett hjälpmedel att snabbt och enkelt gå igenom texten. Syftet med Göteborgs Stadsbyggnadskontors skanning av industri - och adresskalendrar är att skapa ett komplement till våra historiska kartprodukter vilka finns tillgängliga på Internet, och utgöra en grund för egen forskning om Göteborg. Har ni synpunkter eller åsikter tillgängliga filer eller produkter kan ni skicka dessa via e-post till:

3

4 ~nnehåll. Göteborgs och llohus läns landsting, administration, iifvensom till länet hörande allmänna inrattningar sid. Göteborgs slads kommnnalstyrelse, jurisdiktion och administration m. m. samt allmanna inrattningar. fä. Kyrkovasen Militarstaten Tull och Tolagskammare m. m. 3ä. llankvasen Posl- och Kommunikationsvasen 41. Sjukvård, m. m Undervisuingsverk " 48. Fattigvård och milda stiftelser samt föreuingar föl' valgörande andarnål " 61. Siillskaper och föreningar föl' omedelbart kristliga andamål, vctenskap, skön ko~st.och allman bildning, m. m. Assuransforcnmgar Skeppsklarerare och Stadsmaklare. Fremmande makters Kousuler Hoteller.... Carl Johans församling L 83. 8t. " 8ä. 87. Göteborgs Adresskaleuder, Annonskalender och Skeppslista.

5

6 2 Ö8tra Hi8ing8 härad. Landstingsman: Civilingeniören C. E. Norrman. Suppleant: Anders Magnusson på Lindholmen. Säfvedahl8 härad. Landstingsmän: Possessionaten Herman Schmidt på Partilled och J. P. Qviding på Vidkärr samt hemmansegarne Carl Eriksson i Herkeshult och Olof Jonsson på Utby Stom. Suppleanter: Possessionaten G. W. Lundström på Säfvenäs, häradsdomaren Johannes Andersson i Spora Assmundtorp samt hemmansegaren Anders Andersson i Astbo och Anders Bengtsson i Skulltorp. Å81cims härad. Landstingsmän: Brukspatron och Riddaren James Dickson, skolläraren O. Andersson i Grimmeröd och landtbrukaren G. Lundgren i Kråkctorp. Suppleanter: Grosshandlaren och Ridilaren D. O. Francke i Göteborg, Lars Svensson i Råda och Johannes Bengtsson i Kullbäckstorp. Inlands Fräkne härad. Landstingsmän: Löjtnanten J. A. Gyllensvaan och landtbrukaren J. F. Pettersson i Tjöstilsröd. Suppleanter: Hemmansegaren O. Andersson i Dramsvik och Em. Persson i Lunden. Inlands Nordre härad. Landstingsmän: Landtbrukaren L. A. Andersson i Ingetorp, landthandlande~ Chr. Larsson i Grössby och Lars Hansson i Källsby. Suppleanter: Amund Andersson i Byhn och Lars Andersson i Anrås. Inlands Torpe härad. Landstingsmän: Landtbrukarne O. Evers på Ström och A. Andersson i Int,,!gan. Suppleanter: Ofverjägaren L. P. Afzelius i Utby och landtbrukaren A. Reimers på Holmen. Inlands Södre härad. Landstingsmän: Häradsdomaren Andreas Eliasson i Tunge, hemmansegaren Daniel Magnusson i Flateby och nämndemannen Lars Persson istaby. Suppleanter: Hemmansegaren Malte Magnusson i Kuröd, nämndemannen Andreas Hansson i Hvena och Karl Wilhelm Andersson i Väland. Bullarens härad. Landstingsmän: Kontraktsprosten C. A. Landberg och landthandlanden A. Andersson i Tingvall. Suppleanter: Magnus Ivarsson i Rörane och landthandlaren C. P. Mellander i Rossane. Qville härad. Landstingsmän: Kommissionslandtmätaren R. T. C. Bnsck i Haga och riksdagsfullmäktigen B. J. Holmlin i Rabbalshede. Suppleanter: Handlanden M. Backelin på Edsten och C. Forssell i Jored. Tanums härad. Landstingsmän: Possessionaten G. L. Brunius på Mjölkeröd och förre riksdagsfullmäktigen Tobias Lind i Gerum. Suppleanter: Kaptenen C. E. 'Viens på Apelsäter och Carolus Hansson i Ljungbytorp. Wette härad. Landstingsmän: H. W. Hansson i Nordby och Olaus Andersson i Oxtorp. Suppleanter: Olaus Eliasson i Öddö och Börje Larsson i Skogar. Lane härad. Landstingsmän: Landtbrukaren H. Engelcke på Kodebacken, fanjunkaren C. Mogren i Uddcvalla och nämndemannen Olof Nilsson i Listaskogen. Suppleanter: Carl Nilsson i Uträng, häradsdomaren Christoffer Hansson i Thorsberg och Erik Fahl i Björbäck. Sörbygdens härad. Landstingsmän: A. Johanss\)tl i Restad och förre riksdagsfullmlj.ktigen Olaus Eriksson i Aseröd. Suppleanter: Hans Hansson i ÅboIand och nämndemannen Andrells Olsson i Gunnarsbo. Stångenäs här(ld. Landstingsm~,n: Landtbrukaren M. Hjorth på Broberg och tullinspektor G. E. Bundsen i Lysekihl. Suppleanter: Landtbrukaren F. J. Bundsen på Holmeröd och hemmansegaren Adolf Olsson i Alsbäck. Sotenäs härad. Landstingsmän: Landtbrukaren F. Sahlberg på Hunnebo och löjtnanten A. Nycander på Åby. Suppleanter: Inspektoren J. Lundin på Aby och komministern T. R. Sallander i Vattneröd. Tunge härad. Landstingsmän: Kaptenen A. von Proschwitz och hem mansegaren J. A. Hansson i Gläborg. 3

7 4 Suppleanter: Possessionaten H. Pettersson på Saltkällan och landthandlanden A. M. Paulsson i Gässjö. Orousts och Tjörns härader. Landstingsmän: Kyrkoherde C. ~1. Hhodin, Göran Rafstedt i Ellingse_ röd, häradshöfding F. W. Aberg på Svanesund, häradsskrifva_ ren J. W. Svedmark, hemmansegarcn Johan Henriksson i Kollbuxeröd och Johannes Nilsson i Tönsäng. Suppleanter: Olof Andersson i Stensbo, handlanden J. Bcrntsson i Mulltorp, komministern A. W. Nordblom, Olof Simonsson i Lunden, Olof Pettersson i Kärra och Johan Olsson i Allmag. Sekreterare och KaJ.Urerare: Fr. Almen,. vice Häradshöfding. Lltudstingets Kommittem': a) För sjukhusbyggnadernas uppförande. Ledamöter: Grefve C. A. Ehrensvärd, Landshöfding, Kammarherre, K. No O., R. N. S:t O. O., K. af Kejser!. Fr. H. L. och K. af Kg!. Spanska Carl den 3:dje O:ns l:sta klass, Storofficer af Persiska Sol. och Lejon O:n, R. D. D. O. Borgmästaren och Riddaren J. Rhodin. Grosshandlaren R. Thorburn. Doktor O. E. Åhlström. Hektor A. Holmertz. Handlanden Andreas Jonsson. Löjtnanten A. Nycandel'. Suppleanter: Handlanden Chr. Larsson. Kaptenen A. von Pi oschwitz. Lllndtbrukaren O. Evers. b) För follcslcoleväsendets ordnande. Ledamöter: Grefve C. A. Ehrensvärd, Laudshöfding, Kammarherre, K. N. O;, R. N. S:t O. O., K. af Kejser!. Fr. H. L. och K. af Kg!. Rpanska Carl den 3:dje O:ns l:sta klass, StorofficcI' af Persiska Sol- och Lejon O:n, R. D. D. O. Brukspatronen och Hiddaren J. Dickson. Landtbrukaren O. Evers. Folkskole.Inspektör: C. L. Leidesdorff, Fil. D:r. Landstingets Jtevisorer: Häradshöfdingen och Riddaren A. Svalander. Kronofogden L. J. Hedenskog. Boktryckaren S. A. Hedlund. Suppleanter: Handlanden J. D. Palmgren. Grosshandlaren C. D. Lundström. Kommissionslandtmätaren S. N. Bårström. Landtstaten. Landshöfding: Grefve C. A. Ehrensvärd, Kammarherre, K. N. O., R. N. S:t O. O., K. af Kejser!. Fr. H. L. och K. af Kg!. Spanska Carl den 3:dje O:ns l :sta klass, och Lejon O:n, R. D. D. O. Storofficer af Persiska Sol I,andssekreterare: H. vvestin, Assessor. Landskamrer: C. U. Tillii, R. N. O. Landträntmästare: A. P. Ekström, Fältkamrer, R. W. O., tjentledig, tillf. R. Svensson, Länsnotarie. Länsnotarie: R. Svensson, tillf. Landträntmästare; tjenstförrättande: F. Wengberg, v. Häradshöfding. Länsbokhållare: C. J. Engelblom, tillf. Häradsskrifvare; tjenst. förrättande: J. S. Åhlander, Landskontorist. Landskanslist: H. W. l~egnholm. E. o. Landskanslist: A. Kristensson. Landskontorist: J. S. Åhlander, tillf. Länsbokhållare; tjenstförrät. tande: C. O. Andersson. E. o. Landskontorist: C. O. Andersson. Chartre.Sigillatre.försäJjningsman: R. W. O. A. P. Ekström, Fältkamrer, Ränteskrifvare: A. Jacobsson. Magasinsförvaltare :,V. A. Hedelius, Löjtnant. Kronobagcri-fiirescåndare: R. Greiffe. Civilstatens Pensionskassas redogörare: A. P. Ekström, Fältkamrer. Hospitalssyssloman : S. E. Sjöberg. Vaktmästare vid Landskansliet, A. Pettersson. Landskontoret och I,andtränteriet: Lltudshöftlingims exlleditioll föl' utländska l'esll1llle: Landshöfdingens adjutant vid expeditionen: F. Lindberg, Kapten vid Kong!. Göta Art. Reg:te.

8 6 Vid CellfängeJset anstäude. Fängelse-Direktör: Th. F. Lewander. Läkare: A. M. Thunberg, Med. D:r. Predikant: Th. Wallerius, v. Pastor. Bevakningsbefälhafvare: J. Pettersson. Straff. och arjh~tsfängelsct för qvinnor. Direktion: Ledamöter: D. Robertson, Fabrikör. V. A. Hedelius, Löjtnant. Direktör och Redogörare: C. Jansson Pihl. Predikant: C. Sellman, Komminister, tillf. Läkare: C. F. Ewert, Med. D:r, R. N. O., R. W. O. Arbetsförestånderska: Emma Miiller. Göteborgs JI'ögderi. Kronofogde: L. J. Hedenskog. Adress: Göteborg. Häradsskrifvare: Vakant. Tillf. C. J. Engelblom, Länsbokhållare. Adress: Göteborg. Kronolänsmän: J. Nyström. (Siifvedahls hiirads vestra distrikt). Adress: Göteborg oeh Majorna. :F. Molin. (Siifvedahls hiirads östra distrikt). Adress: Partilled oeh Lexby. J. V. Giidda. (Askims hiirads distrikt). Adress: Kiirra. J. E. Tillander. Hofriittskommissarie. (Hisings hiirads distrikt). Adress: Göteborg och Tofter. Inlands II'ögderi. Kronofogde: D. E. Widell. Adress: Kongelf. Häradsskrifvare: H. R Winter. Adress: Kongelf. Kronoliinsmiin: M. Hammarstrand. (Inlands Södre hiirads distrikt). Adress: Kongelf och Tunge. J. S. Hollander. (Inlands Nordre hiirads distrikt). Tjenstledig. S. Palmqvist tillf. Adress: Kongelf och Biirby. F. Frykrnan. (Inlands Friikne härads distrikt). Adress: Uddevalla och Ljongskihle. J. W. P. Ahlenius. (Inlands Torpe härads distrikt). Adress: Göteborg, Thorskogs Bruk oeh Svenseröd. Oronst och Tjörns JI'ögderi. K:onofog~e: O. M. Warmark. Adress: Oroost och Toggestad. Häradssknfvare: J. W. Svedmark, Adress: Oroust och Belätteröd. Kronolänsmän: F. Nordström. (Orousts härads vestra distrikt). Adress: Oroust och Ihleberg. J. F. Wickelberg. (Orousts härads östra distrikt). Adress: Oroust och Totorp. A. Nordström. (Tjörns hiirads distrikt). Adress: Oroust oeh Hoga. SlInnervikens t'ögderi. Kronofogde: C. A. Nordvall. A~ress: Uddevalla.. Häradsskrifvare: L. T. de VerdlCr. Adress: Lyseklhl och Boke. näs prestgård... Kronolänsmän: A. E. Lundgren. (Lane harads ostra dlstnkt). Adress: Uddevalla och Ramscröd. G. W. Lange. (Lane härads vestra distrikt). Adress: Uddevalla oeh Lyeke. F. W. Lundbom. (Tunge härads distrikt). Adress: Uddevalla och Tyft. C. O. Svaubcrg. (Stångenäs härads distrikt). Adress: Lysekihl och Lyse. L. H. Lundmarker. (Sörbygdens härads distrikt). Adress : Uddevalla och Hällesäter. A. Olsen. (Sotenäs härads distrikt). Adress: Udde valla och Fintorp. Norl'Vikells )\'ögderi. Kronofogde: Vakant. Tillf. A. Wallgren. Adress: Strömstad och Wettelanda. Hiiradsskrifvare: C. E. Kleberg. Adress: Strömsta~ ~ch Rellen. Kronolänsmän: J. A. Hansson. (Tanums härads dlstnkt). Adress: Uddevalla, Hede och Kärra. C.M. Gädda, Hofrättskommissarie. (Rnllarens hä rads distrikt). Tjenstledig. Tillf. E... Luttropp. Adress: Uddevalla, Nafverstad och Ostad. O. Johansson. (Qville hiirads distrikt). Adress: Uddevalla och Qville. C. G. Ljungqvist. (Wette härads distrikt). Adress: Strömstad och Rörvik. Landsfiskaler: C. G. Högberg, tillf. (Norra delen af länet). Adress: Strömstad. H. Hanson, v. häradshöfding. (Södra delen af länet). Adress: Göteborg. A. J. Fagerdahl, tillf. (Södra delen aflänet). Adress: Kongelf.

9 8 Stadsfiskll.ler: H. Hanson, v. Händshöfding. Adress: Göteborg. J. F. Kihlberg. Adress: Uddevalla. A. J. Fagerdahl. Adress: Kongelf. A. Hesselbom. Adress: Marstrand. C. G. IIögberg. Adress: Strömstad. Jnrisdiktion. Häradshöfding i Vestra oeh Östra Hisings samt Askims härader:.. C.~. ~val~nder, R. N. O. Adress: Göteborg och Bärby. Harad,~hofdmg l Inlands Nordre med Fräkne samt Torpe och Södre harader: O. F. UrselI. Adress: Uddevalla. Häradshöfding i Oroust' och Tjörns härader: F. W. Åberg. Adress: Orou~t. Häradsh?fding i Qyille, Wette, Tanums och Bullareus härader: L. Norm, R. N. O. Adress: Uddevalla och KraO'enäs. Härad.~höfding i Lane, Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs harader: A. M. Rosenqvist. Adress: Udde,'alla. Häradshöfding i Säfvedahls härad: P. Ekman, Borgmästare, K. W. O. och R. N. O. Adress: Göteborg. Läkal'cvård. Provineialläkare i li1nets södra distrikt: A. Monten, M. D:r, R. W. O. Adress: Göteborg. i länets mellersta distrikt: O. E. Åhlström, M. D:r. Adress: Uddevalla. i länets norra distrikt: W. A. Ingeison, M. Lic. Adress: Uddevalla och Grebbestad. i Oronst och Tjörns distrikt: N. J. G. Högdahl,. M. Lic. Adress: Oroust. Extra i Håby distrikt: A. E. Goldkuhl, M. Lic. Adress: Uddevalla och Håby. Distr.-Läkare: A. R W. Sjöström, M. Lic. Adress: Mölndal. LandtmätcristatclI. Förste Landtmätare: C. A. Adamson, Kapten. Adress: Alingsås. Andre Landtmätare: A. G. Wetterström. Adress: Halmstad. Kommissions-Landtmätare: A. C. Dalin, tjeustledig. S. M. Ahlenius. Adress: Strömstad. B. Hansson. Adress: Oroust oeh Tyft. O. W. Hällstr(;m. Adress: Göteborg. A. R. Haralde. Adress: Uddevalla. 8. No Bårström. Adress: Uddevalla och Sköldunga. Kommissions-Landtmätare: M. Hansson, Kapten, R. S. O. Adress: Kongelf och Stora Risby. B. A. Ekström. Adress: KongeIf. M. E. Thoren. Adress: Uddevalla. R. T. C. Busck. Adress: Ud<1evalla, Trättelanda och Haga. J. P. Ljungström. Auress: Uddevallft och Sälghugget. C. J. Uddman. Adress: Kongelf. Vice Kommissions-Laudtmätare: H. W. Brandel. Adress: Göteborg. H. C. Richter. A<1ress: Göteborg. Elfsborgs läns ntcd DahlslalIII samt l;ötchol'gs oeh Bolms läns liypo1hcksföl'cnillg. (Lokal: Gnstaf Adolfs Torg N:o 3). Direkti ou: Ordförande: B. W. Hessie, Häradshöfding och niddare. Ledamöter: W. C. Olivecreutz, v. Häradshöf<ling och Ri<1dare. C. vou Proschwitz, Brukspatron. F. Brusewitz, Brukspatron. S. G. de Fresc, Possessionat. H. Frisell, Grosshandla,r'. H. Engelke, Possessionat. Suppleanter: T. Berg, Kapten och l~iddare. H. Schmidt, Possessionat. C. von Brauu, Kapten. Tjenstemän: Ombudsman: A. Greiffe, v. Häradshöfding. Förste Kamrer: F. Frölander, Mönsterskrifvare. Andre Kamrer: E. J. Nordenfelt. Kanslist: S. L. Gröuvall, v. HilradshMding, Bokhållare: G. W. Fagerdahl, Konduktör. Vaktmästare: B. Börjesson. Götcborgs och llolms läns Sparbank. (Kontor i huset n:o 2 vid Kungstorget). Direktion: Ordförande: H. Westin, Assessor och Landssekreterare. Vice Ordförande: C. Dickson, Med. D:r, Kommendör och Riddare, 9

10 10 Ledamöter: P. Virgin, Kapten. T. J. Follin, Ryttmästare och Riddare. C. E. Norrman, Civilingeuiör. O. Evers, Landtbrukare. J. D. von Holten, Landtbrukare. C. J. Lindeberg, Lektor. A. G. von Holten, Kapten och Riddare. A. Monten, Provincialläkare och Riddare. L. J. Hedenskog, Kronofogde. O. J. Hafström, Fältkamrer och Riddare. H. T. Landgren, Kronv-uppbördskassör. N. F. E~ermann, Stadskamrer. H. W. Ström, Stadsmäklare. ;r. D. Palm~.ren, Handlande. A. Almen, Ofverskult. Frans Almen, v. Häradshöfding. J. Dahl, Stadsmäklare. Erik Wijk, Grosshandlare. James Dickson, Brukspatron och Riddare. L. M. Corin. Grosshandlare. C. Hellstenius, Grosshandlare. T. W. TranchelI, Grosshandlare. Kamrerare: S. A. Svalander, Konsul. Kassör: Emelie Lindgren. Kontrollant: Charlotte STensson. Vaktmästare: B. Heljesson. Kongl. Ilushållningssållskapet. Ordförande: Grefve C. A. Ehrensvärd, Landshöfding, Kammarherre, K. N. O., Ho N. S:t O. O., K. af Kejserl. Fr. H. L. och K. af. Kgl. Spanska Carl den 3:dje O:ns l:sta klass, Storofficer af. Persiska Sol- och Lejon O:n, R. D. D. O. VIce O.:dförande: Aug. af Petersens, Öfverstelöjtnant och Riddare. Skattmastare: A. Oterdahl, Grosshandlare.. Sekreterare: C. J. Lindeberg Lektor. Förvaltningsutskottets LedamÖter: A. H. Gren, Apothekare. H. Schmidt, Possessionat. P. Virgin, Kapten och Riddare. T. J. Folliu, Ryttmästare och Riddare. James Dickson, Brukspatron och Riddare. J. D. von Holten, Landtbrukare. O. Evers, Landtbrukare. C. A. Svalander, Häradshöfding och Riddare. Filialafdelllingarnes Ordförande: C.. M. Rhodin, Kyrkoherde, (för Oroust och Tjörns fögderi). J. Almen, Kyrkoherde, (för Inlands södra fil.-afdeln.) J. A. Gyllensvaan, Löjtnant, (för Inlands norra fil.-afdeln.). Ad. von Proschwitz, Kapten m. m., (för Sunnervikens fögden). C. Neiglick, Major, (för Norrvikens södra fil.-afdeln.) C. E. Kleberg, Häradsskrifvare (för Norrvikens norra fil.-afdeln.) Lånets Bralldstodsbolag. Styrelse: Ordförande: C. H. Nauckhoff, Öfverste, R. S. O. Ledamöter: W. F. Thorburn, Konsul. H. Engelke, Laudtbrukare. J. F. Frankenberg, Kronolänsman. J. A. Gyllensvaan, Löjtnant. Suppleanter: J. O. Johansson, Lalldtbrukare. P. Olsson, Gästgifvare. 'Ombudsman: H. Zetterberg. KongI. Karantånskommissionen. Ordförande: Grefve C. A. Ehrensvärd, Landshöfding, Kammarherre, K. N. O., R. N. S:t O. O., K. af Kejserl. Fr. H. L. och K. af Kgl. Spanska Carl den 3:dje O:ns l:sta klass, Storofficer af Persiska Sol- och Lejon-O:n, R. D. D. O. Ledamöter: P. A. K. Lagerstråle, Kommendörkapten i KongI. Maj:ts flotta, Depötchef, R. S. O. och R. Fr. H. L. Frih. A. R. Leuhusen, Lotsdistriktchef, R. S. O. och R. D. D. O. C. H. Ewert, Haudels- och Politieborgmästare, R. N. O. och R. N. S:t O. O. James Dickson, Brukspatron, R. N. O. och R. N. S:t O. O. Ch:s Dickson, Med. D:r, K. W. O. och R. K. C. XIll:s O. Sekreterare och Revisor: O. J. Hafström, Fältkamrer, R. W. O. Vaktmästare: N. Pettcrsson, Landskanslivaktmästare. 11

11

12 Magistrats-Ledamöter: Rådm. M. IngeIman, Häradshöfding, R. N. O.,. A.. W. Björck, Ro N. O., tjenstl.; tillf. P. A.. Gabrielsson, Stadsnotarie. " J. D. Hvitfeldt. " E. Melin, Ro W. O. " F. E. Roy. " N. Tengberg. " G. Kennedy. " F. A.. l~isberg. " E. F. Kullman. " J. G. Bratt. " G. Dickman. Magistrats-Sekreterare: Vakant.; tjenstförr., A.. Brusewitz, Rådhuso kanslist. Rådhus-Rättens Första Afdelning. Ordförande: P. Ekman, Justitire-Borgmästare, K. W. O. o. Ro N. O. Rådmän: A.. W. Björck, R. N. O., tjenstl.; tillf. P. A.. Gabrielsson, Stadsnotarie. E. Melin, R. W. O. F. E. Roy. N. Tengberg. E. F. Kullman. Rådhus-Rättens Andra Afdelning. Ordförande: M. IngeIman, Rådman och Häradshöfding, R. N. O. Rådmän: J. D. Hvitfeldt. G. Kennedy. F. A.. Risberg. J. G. Bratt. G. Dickman. Rådhus-Rättens Afdelning för Tullmål. Ordförande: J. D. Hvitfeldt, Rådman. Ledamöter ombytas årligen efter tur bland Magistratens ledamöter. 17 Rådhus-Rätts-Notarier: P. A. Gabrielsson. } (E.H.Brag,};'i,l.Mag., 'R-R- l t Afll förrättar tjensten.) l..s.s a ( e u. E. Gjers, v. Häradsh. E. H. Brag, Fil. Mag. } (M. Lindberg, v. Häradsh.,. R R' 2.1 förrättar tjensten.) l Art l.( ra B. E.Rabe, v. Häradsh. e n. };'. M. Colliander, v. Häradsh., 2

13 18 Rådhus-Rättens Afdelning för Tullmå1: Notarie, G. A. Söderberg,. v. Häradshöfding, förestår tjensten tillsvidare. Stadsfiskal: H. Hansson, v. Häradshöfding. Aktuarie: J. A. Lindegren, v. Häradshöfding. Kanslist hos Aktuarien vid Rådhus-Rättens l:sta Afdelning och hos Magistraten: G. Lindberg. Aktuarie å Rådhus-Rättens 2:dra Afdelning: C. Lindqvist, v. Häradshöfding. Rådhus-Kanslister: A. Brusewitz, Sterbhus-Notarie. M. Lindberg, v. Häradshöfding, Regements~ Auditör. Poliskammaren. Polismästare t J. Löfmarck. Sekreterare: G. A. Söderberg, v. Häradshöfding. Notarier: S. Grönvall, v. Häradshöfding. C. A. Löfmark, v. Häradshöfding. Registrator: N. Nordberg. Polisfiskal : J. A. Schoultz, Löjtnant, inneh. af G. Med. f. B. G.. Poliskommissarier: A. Andersson. R. G. Wittboldt. O. No Kant (Majorna). Chef fpr spanande polisen: R. G. Wittboldt, Poliskommissarie. Polis-Ofverkonstaplar: C. No Qvistgård (Majorna), A. Björckman (), G. Andersson (), C. F. Setterberg, J. Söderling, A; Andersson, t. f. och S. A. H. Ek, t. f.. Förste Polisvaktmästare och Magasinsförvaltare: N. Göthberg. An<lre C. A. Wiking. Polisexekutor i Majorna : O. N. Kant, Poliskommissarie. Poliskonstaplarnes antal är 68, af hvilka 50 tjenstgöra i staden och dess omgifningar samt 18 i Majorna. Öfrige stadens tjenstemän och löntagande personer. Öfver-Ingeniör för stadens kaj- och brobyggnader: J. G. Richert,. Kapten, R. W. O. Stads-Arkitekt: H. J. Strömberg. Stads-Ingeniör och Stads-Justerare: C. J. Nyström, Löjtnant, tjenstledig, t. f. H. W. Brandel, Kommissionslandtmätare. Förste Stads-Fysikus: C. F. Ewert, Med. D:r, R. N. O. o. Ro W. O. Andre C. Forssenius, Med. D:r. Fältskär: M. L. W. Hirschfeldt. Dispaschör: T. Berger, v. Häradshöfding, R. W. O. Transl. Publ.: H. C. T. Caravello, Jur. D:r. Öfverskultar: A. Almen och J. A. Schelin. Krono-Uppbörds-Kassör: A. T. Landgren. Mantals-Kommissarie: C. F. Janson. Mantals-Skrifvare: G. Hagelberg och,t. A. Julin. Stads-Musikant: G. Bohm, Sergeant vid Kgl. Göta Art.-Reg. Polisexekutor: A. G. Bergenholtz. Stadsbud: IJ. Larsson. Exekutions-Betjenter: P. Pettersson och A. G. Bergenholtz. Stadstjenare: C. Ifvarsson, J. Mattsson,,J. Svensson, J. M. Wester. gren, L. Blander, N. Lindberg, B. Hansson, J. Nilsson, O. T. Bergendahl, J. :F. Sjöberg, F. Elander, C. Persson och J. H. Johansson, den sednarc tillf. Vaktmästare vid Rådhuset: C. Ifvarsson, Stadstjenare. Skorstensfejare: S. Rcimans enka, L. Larsen och C. J. L. Pettersson. Skarprättare: O. VV. Bergendahl. Nattman: A. Jacobsson. J.Uktiltnskammareu. (Lokal: Vestra Hamngatan N:o 15.) Kommissarie: H. Svensson, utn. Undervägare vid stadens jernvåg. Kassör: C. J. Risberg. Kammarskrifvare: R. Andersson och J. A. Pihlgren. Auktions-mäklare: A. Svensson. Vaktmästare: J. Jönsson och J. Johansson. Kammardräng: O. J. Johansson. Gode män öfvel'.'örmyndarevårdell. s. A. Svalander, Konsul. M. Lindberg, v. Häradshöfding. G. A. Söderberg, v. Häradshöfding. J. Heyman, Notarie. Drätselkammaren. Ledamöter: E. Melin, Rådman, R. W. O. F. E. Roy, Rådman. S. Renström, Grosshandlare, R. N. O. J. Lindström, Ha)).dlande. A. af Petersens, Ofverste-Löjtnant, R. S. O. P. J. Rapp, Mur- och Byggmästare. 19

14 20 Suppleanter: A. W. Lewgren, Grosshandlare. J. E. Levisson, Grosshandlare. J. A. Boman, Handlande och Fabrikör. Stadskamrer: N. F. Ekermann. Sekreterare: F. M. Colliandcr, v. Häradshöfding. Stadsbokhållare: E. Svensson. Stadsrevisor: H. E. Ahrenberg. Stadskassör: J. Brusewitz. Kommunal-Upphörds-Kassör: L. E. Hagelberg. T. f. Stadsbefallningsman: C. F. Janson, Mantalskommissarie. Stadsbyggmästare: A. Hansson. Arbets-Inspektor: A. Johansson. Material-Skrifvare: S. Stenström. Tolags-Bokhållare: O. J. Hafström, Karantäns-Sekreterare, Fält. kamrer, R. W. O. Vågmästare: E. Ahrenberg. 1 Vakant. Mätare-Ålderman: Vakant. Hamnmästare: J. E. Nissen. T. f. Hamnfogdar: C. Kollinius och A. J. Backman. Hamnlotsar: C. Möller, J. Hansson, B. Hansson och C. W. Nilsson. Vaktmästare: L. Elander och B. Hansson, Stadstjenare. Tillsyningsman vid WiI!ga båk och ledfyrarne på Buskär, Böttö och Nya Elfsborg: N. Ahmansson, Lotskapten, R. S. O. Fyrvaktare: J. Larsson, H. Helgesson och G. Nilsson. NattbevakllingskårclI. Befälhafvare: K. Bohle. Rotmästare : B. M. Andersson, A. Jonsson, :F. Söderlnnil, J. Pettersson, J. Lnndblad, J. P. Andersson, G. Andersson och P. Carlsson. Nattväktarnes antal är 82. Korporal: A. Johansson. luren består af 44 soldater. Stadsvaktell. Handelsförenillgells t'li11mäktige. Ordförande: James Dickson, Brukspatron, R. N. O. o. R. S:t O. O. Vice Ordförande: E. Willerding, Grosshandlare. ~assa-förvaltare: Ed. Dickson, uito. Ofrige Ledamöter: P. Hammarberg,. J. W. Wilsson,. T. W. TranchelI,. Ed. Heyman, J:r,. J. E. Levisson,. C. J. Brnsewitz,. A. W. Lewgren,. Andreas Jonsson,. C. O. Kjellberg,. Sekreterare: F. V. Kalen, Hofrätts-:Notarie. Vaktmästare: O. Eriksson. Börsllircktionell. Ordförande: James Dickson, Brukspatron, R. N. O. o. R. S:t O. O. Yice Ordförande: E. vyillerding, Grosshandlare. Ofrige Ledamöter: M. Jacobsson,. R E. Dahlgren,. S. Renström,, R. :No O. Sekreterare: F. V. Kalen, Hofrätts-Notarie. Vaktmästare G. A. Klingström. t'abriksförellillgcli. Ordförande: C. D. Lnndström, Grosshandlare. Ledamöter: A. Prytz, Fabrikör. J. A. Colliander, Grosshandlare. A. Keiller, J:r, Fabrikör. D. O. Francke, Grosshandlare, R. N. O. J. Lindström, Handlande. Alex. Barclay, J:r, Grosshandlare. E. Delbanco,. J. Gibsson,. Suppleanter: D. Robertson, Fabrikör. P. Ffirstenberg,. Sekreterare: T. Berger, v. Häradshöfding, R. W. O.. 21

15 Kongl. Direktionen öfvcl' Götebor;;s liamn- och Elfarbeten. (Lokal: Södra Hamngatan N:o 7.) Ordförande: W. Karström, Tulldistriktschef, K. W. O. Ledamöter: Vakant (å Göta Kanalbolags vägnar). (a Trollhätte Kanalbolags vägnar). l.,clementsson, Grosshandlare (å Göteborgs Borgerskaps vägnar). E. Melin, Hådman (å Göteborgs stads vägnar), Ho W. O. L. G. Bratt, Grosshandlare (å Göteborgs Handelsförenings och Skeppsredares vägm.r). Suppleanter: F. :Frisell, Grosshandlare. N. Tengberg, Rådman. Sekreterare: J. J. Biörklund, Kontrollör vid Tullstaten. Ingeniör: J. G. Riehert, Kapten, Ho W. O. Kassör och Bokförare: G. R Setterberg. Arbetschef : P. Aquist, Löjtnant. Materialfr'rvaltare: E. W. Hellström. Befälhafvare å ångbogseringsfartyget Strömkarlen: O. Olsson. Vaktmästare: M. Lenander. 1IUl, arteringskommissionen. Ledamöter: J. D. IIvitfeldt, Hådmau. G. Lundgren, Handlande. Andreas Jonsson,. E. Johnsson, Målaremästare. Suppleanter: P. Olehn, Handlande. J. A. Arfvidsson, Handlande. H. Pettersson, Kopparslagaremästare. Sekreterare och Kamrerare: Vakant; F. M. Colliander, v. Häradshöfding, t. f. Kassör: L. E. Hagelberg, Kommunal;Uppbörds-Kassör. Inspektor vid Artillerikasernen : C. Aström, Löjtnant, Svärdsman. Vaktmästare: J. Nilsson. Gatn- och Vägförvaltningen. Ordförande: O. Wijk, Grosshandlare. yice Ordförande: C. G. Prytz, d:o. Ofrige Ledamöter: J. G. T~iehert, Kapten, R. W. O. A. Kobb, Handlande. L. H. Lamberg, d:o. G. Krafft, Konsnl. :Suppleanter: J. Elliot, Grosshandlare. J. B. Andersson, Handlande. N, P. Holmberg, Sadelmakaremästare. Tjenstemän. Sekreterare: G. A.Söderberg, v. Häradshöfding. Skjuts- och Uppbördsbokhållare: J. A. Gullbrandsson. Väginspektor: G. F. Diifke. Inspektor vid allcer och trädplanteringar: A. Andersson. Material-Förvaltare: C. Strömman. Material-Skrifvare: S. Stenström. Skjutskontoret är flyttadt från Rådhuset till stadens vid Åkerigatan på Stampen belägna skjutsinrättning. Vattenledningsdirektionen. 'Qrdförande: E. :F. Kullman, Hådman. Grrige Ledamöter: F. T. l3lomstrand, Lektor. E. Willerding, Grosshandlare. N. P. Ekström,. Kassaförvaltare: Fr. Blidberg, Handlande. -Rörmästare: F. T. Amell. Stadens Brandkår. Öfverbefälhafvare: A. G. Hallgren, Handlande. Andre Befälhafvare: O. LindhC, Löjtnant. Mönsterskrifvare: G. P. Hoy, Handlande. t'rivilliga Brandkåren. Beställningspersoner: Brandmästare: C. A. Johns50n, Handlande. Vice Brandmästare: Ho J. Graf,. l:ste Kassör: A. N. Wickman,. 2:dre P. L. Dymling, HandelsbokhåJlare. l:ste Sekreterare: J. Larsson, Handlande. 2:dre Ko E. pedberg,. l:ste Standarförare: G. Akerling,. 2:dre J. :No Lindberg,.

16 Adjutanter: L. F. Graf, Handelsbokhållare. C. Åberg, Handiande. C. Stötzer.. l:ste Rotmästare: vid l:sta Divisionen: Z. Lindberg, Handlande. 2:dra J. G. Kindbcrg, Fabrikör. 3:dje G. S. Warburg, Snickaremästare, A. J. Olofsson, Handl., J. C. Frrenkel, Handl. och C. W. Olsson, Tunnbindaremäst. 4:de 5:te 6:te C. F. Kahl, Sjökapten. G. Lilljegren, Handelsbokhållare. N. A. Andersson, Handlande. 2:dre Rotmästare: vid losta Divisionen: D. Andersson, Handlande. 2:dra L. Grauers, Korgmakare. 4:de J. P. Lutti, Segelsömmare. 5:te J. A. Svensson, Handelsbokhållare. 6:te J. Carlsson, Handlande. 1:ste Strålmästare: vid l:sta Divisionen: J. A. Svensson, Handlande. 2:dra N. E. Ericsson, Målaremästarc. 3:dje hvars verk är konstrueradt för vattenuppfordring, finnes derför ej någon strålmästare. 4:de J. Lossman. 5:te N. B. Holm, Handlande. 6:te J. Olsson. 2:dre Strålmästare: Yid 1:sta DiYisionen: 2:dra 4:dje 5:te 6:te 3:dje Strålmästare : Yid l:sta DiYisionen: 2:dra 4:de 5:te Standarförare: vid l:sta D;visionen: 2:dra 3:dje M. E. Pettersson, Handelsbokhållare. A. Wessberg,. O. W. Nilsson,. G. D ahllöf, Inspektör Yid Gasyerket. S. Hansson, S. A. Wallin, Handelsbokhållare. R. Grauers, Korgmakare. G. F. Brattberg. A. Lindström, Handlande. J. A. Arfvidsson, Handlande. J. F. Reuterdahl, Skräddaremästare-. S. V. Rubensson, Målaremästare. Standarförare: vid 4:de DiTisionen: 5:te 6:te J. H. Barckman. A. Söderström, Handlande. G. A. Hellström,. 1:sta, 3:dje och 5:te Divisionens sprutor förvaras uti spruthuset vid Södra Larmgatan och ArtilleristalIen. 2:dra Divisionens uti spruthuset vid Artillerityggården. 4:de " å Gamla Varfret i Majorna. 6:te i Haga. Frivilliga Bergningskåren. Hedersledamöter: C. ArYidson, Grosshandlare (f. d. anförare). A. H. Gren, f. d. Apothekare (f. d. anförare). S. A. Syalander, Konsul (f. d. adjntant). J. A. Söderborg, f. d. Båtålderman (f. d. sekret.) C. F. Carlbom, Handlande (f. d. förman). Beställningspersoner: Anförare: E. Boye, Grosshandlare och Riddare. Vice Anförare: T. W. Tranchcl1. Grosshandlare. Sekreterare: C. A. Dahlin, Stall:;mäklare. Adjutanter: F. Blidberg, J:r, Handlande. C. Meyer, Grosshandlare. S. F. Svalander, Grosshandlare. l:ste Afdelningsförman: J. R. Selling, Fabrikör. 2:dre Vakant. 3:dje Vakant. 4:de J. W. Bratt, Handlande. 5:te E. Öberg, Handlande. 6,te Vakant. 7:de C. O. Hjort, Handlande. S:de F. W. Ulrich, Mur- och Byggmästare. 9:de Vakant. 10:de J. P. Sandegren, Handelsbokhållare. Direktionen för Viig- och t'ärjanliiggningen emellan Göteborg och Inland öfver Hisingen. Ordförande: O. ÅqYist, Kapten. Direktörer: L. A. Pettersson, J:r, Handlande. L. M. Corin,. S. T. Ahrenberg, Handlllllde, R. W. O.

17 Kassör: J. L. Broddelius, Handlande. Sekreterare: F. M. Colliander, v. Häradshöfding. Gas-aktie-bolaget. (Lokal: Surbrunnsgatan.) Direktion: Ledamöter: C. R. Lindhult, Grosshandlare och Konsul. C. A. Hoeck, Handlande. r. v. Harbou, (Suppl. Direktör). Föreståndare: I. v. Harbou. Kamrerare: H. A. Lineke. Uppbördsman: N. Landin. Inspektor för allmänna belysningen: C. Pettersson. Inspektor för privat-belysningen: G. Dahllöf. Kontro11ör å stadens vägnar för a11männa belysningen, äfvensoll1 gasometrar: S. Schaar, Telegrafdirektör, R. 'vv. O. Gasledningsarbeten inom hus utföras af: E. Smith och F. Ramberg, Mekaniei. Verkmästare hos E. Smith: T. Bauer, Mekanikus. Kyrkoväsen. Konsistorium. (Lokal: Vestra Hamngatan :N:o 17.) Ordförande: G. D. Björck, Stiftets Biskop, Teol. D:r, K. N. O. Ledamöter: Domprosten, Pastorerne vid Christinre församling samt Lektorerne vid Högre Elementar-läroverket. Gustavi- eller Domkyrkoförsamlingen. Presterskap. Pastor: P. Wieselgren, Domprost, Teol. D:r, L. N. O. Vice Pastor: C. C. Sjöblom. Adjunkt: C. A. Uddgren, Th. Ko, Fil. Mag. l:ste Komminister: M. Hallen. 2:dre Vakant. J. A. Olsson, Fattighuspredikant, t. f. Stadskateket: A. Lindegren, Adjunkt. Predikant vid Fattigförsörjnings-inrättningen: O. Benzer, Kollega. Kyrkoråd. Ständig Ledamot: Domprosten. Ordförande: T. Berger, vice Häradshöfding, R. W. O. Vice Ordförande: F. T. Blomstrand, Lektor. Ledamöter: F. M. Colliander, v. Häradshöfding. C. G. Boström, Plåtslagaremästare. J. G. Cavalli, Apothekare, R. W. O. P. Olehn, Handlande. G. P. Folkersson, Sockerbagaremästar<>. L. A. Andersson, Handlande. O. Kylberg, Grosshandlare. Suppleanter: J. Brusewitz, Stadskassör. J. Wallin,.Fil. Mag. C. Arvidson, Grosshandlare, R :N. O. o. N. Sot O. O. J. Dahl, Stadsmäklare. M. O. Gädda, Handlande. Sekreterare: G. E. Gjers, v. Häradshöfding. Klockare och Kyrko-Inspektor: C. O. Bergström. Orgelnist: J. F. Seldener. Kantor: S. A. Troili. Orgelnist vid Haga-Kyrkan: P. J. Å11ander, Musikdirektör. Kantor vid C. H. Olsson. Kyrko-Inspektor: C. A. Alm. (]hristime och Tyska församlingen. Svensk Kyrkoherde:,T. C. Lamberg, Prost. Tysk Kyrkoherde: C. Prehn, Prost. Komminister: G. Sellman. Kyrkoråd. Ordförande: J. A. Colliander, Grosshaudlare. ~assaförvaltare: J. A. Mellgren, Handlande. Ofrige Ledamöter: T: C. Reimers, Konsul. G. Krafft, Konsul. l!'. Risberg, Rådman. T. Tranchell, Grosshandlare. P.Billqvist, Grosshandlare.

18 28 hvarjemte båda Kyrkoherdarne harva säte och stämma i Kyrkorådet. Sekreterare: E. F. Kullman, Rådman. Klockare: J. E. Andersson. Orgelnist: I. Sandström, Mnsikdirektör. Kantor: T. Buhrman. Garnisonsförsamlingen. Regementspastor: J. M. Kindberg. Bataljonspredikant: A. W. Ekman, Slottspastor. Kyrkoråd. Ordförande: Regementschefen... Ledamöter: A. O. Treffenberg, Ofvcrstelöjtnarrt, R. S. O. J. S. A. Virgin, Kapten, R. S. O. J. M. Kindberg, Regementspastor. S. T. Ahrenberg, Handlande, R. W. O. F. W. Ullrich, Mur- och Byggmästare. A. Lindgren, Boktryckare. Klockare: J. Lind. Orgelnist: C. P. Lindell. Predikant: J. A. Olsson. Orgelnist: J. S. Willandel'. Predikant: J. P. Magnusson. 'attighnsförsamlillgen. Krono-lIospitalsförsamliugen. Engelska (Episcopala) församlingen. Predikant: Rev:d W. Ellison. Orgelnist: J. Czapek, Musikdirektör. Orgelnist: J. Czapek, Musikdirektör. Sånganförare: } Löwenstein. Förste Kantor: Andre Kantor: A. Baer, Klockare. :Föreståndare. Ordförande: Ed. Magnus, Grosshandlare, R. N. O. Kyrkoföreståndare: L. Beneeke, Grosshandlare. Kassaföreståndare: A. Philipsson, Juris Kandidat. Protokollförare: J. Philipsson, Litteratör. Revisorer: A. L. Pineus, Grosshandlare. L. Abrahamsson,. Predikant: J. C. Lichtle. Katholska.'örsamlingen. (S:t Josephs Kyrka). Stadens allmänna Uegrafllingsplatser. Styrelse. Ledamöter: T. Berger, v. Häradshöfding, R. W. O. J. A. Colliander, Grosshandlare. J. E. Ekman, Kommendörkapten, R. S. O.. Officer af Fr. H. L., R. R. S:t Annre O. 3:djc kl, R. D. D. O. O. Andren, Grosshandlare (Kassaförvaltare). Suppleanter: L. M. Corin, Handlande. C. M. Nyström, Försäkringsagent. Inspektor: H. Liepe. 29 Mosaiska.'örsamlingen. Synagogan. Religionslärare och förste Predikant: D:r M. Wolff, Rabbin. Andre Predikant: M. R. Henriques, Fil. Kand.

19 30 Militär-Staten. Kongl. Göta Artilleri-Regemfmte. Öfverste och Chef: C. N. Berg, t. f. Kommendant i Göteborg, K. S. O., K. af K. N. Sot O. O., L. K. Kr. V. A. Öfverste.Löjtnant: A. O. Treffenberg, t. f. Tygmästare i Göteborg, R. S. O., C. XIV J. Med. Majorer: C. O. S. Mörner, Öfverste-Löjtnant i Artilleriet, R. S. O., R. af K. N. S:t.9. O., Chef för 3:dje Divisionen. C. G. Lagercrantz, Ofverste i Armeen, Adjutant hos fl. M. Konungen, t. f. LandshMding i Jemtlands län. R. S. O., K. af K. N. S:t O. O., R. af K. R. Sot Annre O. 2:dra kl., R. af K. :Fr. H. L., R. af K. D. D. O., R. af K. :pr. R. O. O. 3:dje kl., L. K. Kr. V. A. Adress: Ostersuncl. A. L. Reuterskiöld, Öfverste.Löjtnant i Artilleriet, R. S. O., R. af K. N. Sot O.,9, Chef fur 2:dra Divisionen. L. J. M. Recnstjerna, Ofverste.Löjtnant i Armeen, Generalstabs-Officer, Guvernör för Kongl. Krigs-Akademien, R. S. O. Adress: Stockholm. C. E. af Chapman, R. S. O., R. af K. D. D. O. Kaptener: G. A. Hjärne, Major i Artilleriet, R. S. O. Frih. G. J. von Knorring, Major i Artilleriet, R. S. O. A. L. Silfversvan, Major i Artilleriet, R. S. O. J. L. Diederichs, R. S. O., Tygkapten och Chef för Tygstats Kompaniet. C. Staaf, Lärare vid Kongl. Högre ArtillericLäroverket, R. S. O., L. K. Kr. V. A. Adress: Stockholm. J. S. A. Virgin, R. S. O., Regements-Qvartermästare. C. L. Grill, Major i Armeen. General-Stabs-Officer, Stabs Chef vid 5:te Militär-Distriktet, R. S. O., R. af K. D. D. O., L. K. Kr. V. A. Adress: Stockholm. L. A. S. Lindgren, Major i Artilleriet, R. S. O., R. af K. N. S:t O. O., Chef för II:te Batteriet. Frih. K. E. Leijonhnfvnd, R. S. O., Chcf för 3:dje Batteriet. H. J. Gjers, t. f. Ammunitions-Kapten, R. S. O. D. Odelstjerna, Informations-Kapten, R. S. O.,L. K. Kr. V.A. C. H. J. Torpadie, Chef för 8:de Batteriet, R. S. O., R. af K. N. S:t O. O. Kaptener: A. F. Weinberg, Chef för IO:de Batteriet. Grefve C. E. Lewenhaupt, General-Stabs-Officer, Officer af K. Belg. Leop. O., R. af K. D. D. O., Chef för 9:de Batteriet. P. C. J. Söderhielm, Chef för 2:dra Batteriet. W. T. Strettenberg, t. f. Tygmästare å Carlsten, Chef för 6:te Depöt-Kompaniet. Adress: Marstrand. C. W. Kuylenstjerna, t. f. Tygmästare å Carlsborg, Chef för 4:de Depöt-Kompaniet. Adress: Carlsborg. F. L. N. Lindberg, Place-Major i Göteborg, Adjutant vid Landshöfdingens i Göteborg expedition för utländske resande. C. fl. Lindbergh, Chef för 5:te Depot-Kompaniet. Adress: Marstrand. D. E. Tigerhjelm, Artilleri-Stabs-Officer, Lärare vid Kgl. Högre Artilleri-Läroverket, R. af K. N. S:t O. O., l~. af K. Fr. H. L. Adress: Stockholm. A. G. von Holten, Adjutant hos H. M. Konungen, R. af K. N. Sot O. O., R. af K. D. D. O., R. af K. I. S:t M. o. L. O. H. Nyberg, R. af K. N. S:t O. O., R. af K. Fr. H. L. K. A. Ryding, Lärare vid Kongl. Högre Artilleri-Läroverket, Informations.Officer vid Kongl. Krigs-Akademien. Adress: Stockholm. O. H. Pripp. C. A. Prytz. C. G. Hjärne, Regements-Adjutant. Löjtnanter: 31 A. L. Kinnander. A. F. Braune, Adjutant hos Kommendanten i Göteborg. C. B. Munck, General-Stabs-Officer (tjenstgör i Landtf.- Dep. Komm.-Exp.) Adress: Stockholm. G. Blix. S. F. Helen. J. F. Palm, tjenstgör vid Kongl. Fyrverkare-Corpsen. Adress: Stockholm. A. W. N. Ryding, Gymnastik-Officer. J. C. Bratt. E. O. Åqvist. F. A. Ullen, tillf. Informations-Officer. J. A. Örtendahl. G. H. Fröding. C. C. Landström. E. W. Reimers. C. W. Jacobsson.

20 32 Löjtnanter: L. S. O. Jonsson. G. R. E. Bergendahl. Under-Löjtnanter: A. G. Mnhl. G. Liljenroth. E. G. W. Smedmark. S. L. Broberg. A. H. af Peterscns. M. F. Rodhe. J. O. G. Smedmark. L. O. T. Berggren. O. Karlberg. C. Hedlund. F. G. Treffenberg. E. J. Hjärne. C. G. W. Wettervik. G. W. Billmansson. A. F. Centervall. A. F. Jacobsson. A. J. B. von Strussenfelt. C. W. G. Grönvall. C. IL Börtzell. S. J. Bratt. P. G. R. Tellandel'. E. W. Amnell. O. J. Schreiber. Regements-Stallmästare: J. P. Grönvall, Under-Löjtnant i Armeen. Officers-Kadett: C. G. Liljegren, Svärdsman. Styckjunkare: G. E. Sommar, Svärdsman; F. E. A. Petersohn, Svärdsrnan; F. L. Timen, Svärdsman, adress: Carls borg; C. J. V. Hallberg; E. Wahlqvist; A. S. Wahl gren, Svärdsman; G. A. Wingqvist; C. S. Mellgrenj N. E. Lundvall, adress: Carlsborg; J. A. Frendinj F. U. Sommar; A. P. :Färg; J. W. Ryuberg; C. F. Bronandel', adress: Marstrand; J. Boberg; J. L. Hall. berg; O. Corneer. Sergeanter: J. G. Landby; C. A. Sundström, adress: Marstrand; A. T. Lundström; S. A. Berlin, adress: Marstrand j C. L. Hallgren; A. F. Andersson; F. W. Bendrothj C. E. Westholm;.:L. M. Asplund; K. J. Kindvall; O. O. Skytt; A. J. Ohlander, adress: Marstrand; F. O. Dahl, adress: Carlsborg; J. F. Andersson; J. Bjer. stedt, adress: Carlsborg; C. A. Lnndgren; A. L. Wennberg; J. A. Wennerholm, adress: Stockholm; C. M. Sund; C. J. Clewe; C. Berggren; P. Abrahamsson; Sergeanter: F. R. Ewert; C. Alm, adress: Marstrand; A. W. Lönberg, Svärdsmedaljör, adress: Marstrand; A. R. Tör. ner; G. Torstensson; C. Fogelberg; L. A. E. v. Brömssen; J. A. Nilsson. :Regements-Trumpetare: J. Czapek, Musikdirektör. Divisions-Trumpetare: J. F. Bergendahl, Sergeant. G. Bohm, Styckjnnkare. F. O. Holm,. Batteri Trumpetare: C. A. Olsson, Sergeant. G. Nordström,. P. O. Bouteselle,. A. F. Bergendahl,. C. G. Bergendahl,. S. E. Händel,. Kongl. Göta Artilleri-Regementes Civil-Stat. Regements-Pastor: J. M. Kindberg. Bataljons-Predikant: A. W. Ekman, Th. Kand., Fil. Mag. Regements-Auditör: M. Lindberg, v. Häradshöfding. Regements-Läkare: O. F. Brinck, Med. D:r, Ch. M., R. W. O. Förste Bataljonsläkare: C. A. L. Drakenberg, Med. D:r, Ch. M. Andre G. Hjort, Med. D:r, Ch. M., Professor. A. M. Thunbcrg, Med. D:r, Ch. M. Regements-Skrifvare: Vakant. Regements-Hästläkare: E. Bergström. Vice Regements-Hofslagare: A. Skånberg. Tyg-Staten. T. f. Tygmästare: A. O. Treffenberg, Öfvcrste-Löjtnant, R. S..0. AmmunitionsförvaItare: P. C. Toren, R. W. O. Tygförvaltare: W. A. Hedelius, Löjtnant i Armeen. Beväringsförvaltare: G. N. Recnstjcrna. Adress: Carlsborg. Tygskrifvare: C. F. Mellbin. Adress: Marstrand. J. P. Mellbin. Adress: Elfsborg. IL }<'. Bergström. Adress: Carlsborg. G. W. S. S. Lindberg. Tyg-Under-Officerare: J. E. Roos, Officerskadett, Svärdsman. P. E. Seldener, Styckjunkare. Besigtnings-Rustmästare: A. J. Gustafsson. Adress: Jönköping och, Husqvarna. C. A. }<'ast. Adress: Eskilstuna. Handtverksmästare: G. A. Sjöberg, A. G. Gullander, G. Widell, J. F. Ågren och A. Bergström. 3

LEI. löllet.iis. FÖl:

LEI. löllet.iis. FÖl: LEI,. löllet.iis. FÖl: Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren

Läs mer

Pennlnq i"rätt~i"gar..

Pennlnq irätt~igar.. [1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling

Läs mer

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr,

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, 11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, Icke inregistrerade sjuk- och begraf. [1947] Svenska teaterförbundet. ningskassors styrelser. Spar-, sjuk-, ~nderstöd~-

Läs mer

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling.

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. 984 Nya N. Gatans namn. 1 Surbrunnsgatan 2 Roslagsgatan 3» 4» 6» 7» 8 Frejgatan 9{Birg:r Jarls gata 10» 11» l{ros~agsgatan Frejgatan 2» 31» \Birger Jarls gata 4 Roslagsgatan 5 Birger Jarls gata 6 7'» 8

Läs mer

Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

Brand- och Lift'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2693-2700],. Iläst I Hufvudredare Fartygsnarnu Slag Ton Befälhafvareua namn I krafter Westeriund, A. J. Amanda S 37 Westeriund, A. J. Wicander,Hj.

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

PERSON- OCH ORTREGISTER

PERSON- OCH ORTREGISTER PERSON- OCH ORTREGISTER TILL SUNDSVALLS HISTORIA 1621-1888 VOL. I - V A Abbot V: 169 Abelli, Bengt Anders Eskil IV: 116 Abelli, Bo Gustaf Olof IV: 116 Abelli, Bror Carl Göte IV: 116 Abelli, Bror Edvard

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.).[2700j Sveriges Riksbanks hufvudkontor

Läs mer

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande lärares samt deras änkors och barns pensionering.

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande lärares samt deras änkors och barns pensionering. " G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4726-4734J donationer 1918 kr. 310,825;96,un- 1864)kr.1,lS0,004: 16. Särsk. direk-16,944: 81; sångkörsfonden kr. 74:-;, derstöd och grattaler. Särsk.

Läs mer

762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, m. m.; inträde afgiftsfritt mot borgen å 1013 kr., som i nöclfall användas som sjuk-

762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, m. m.; inträde afgiftsfritt mot borgen å 1013 kr., som i nöclfall användas som sjuk- P- -p 762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, T1 Q. Fo l k s k O l e l a r a r n es p e n s i o n s- Drottning Hedvig Elisabeth Charlotta 1810) inrättning. (Se sid. 694.) kr. 479,354:

Läs mer

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun.

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. 1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. t 116511 Innehålls6fversikt. 1. Allminna upplysningar (läge, omfång, minneslista, folkmängd, betydelse)... [1651-16 771 2. Ofverståthållareämbetet

Läs mer

Sakregisteruppgifter gällande Gudmundsgillets årsböcker

Sakregisteruppgifter gällande Gudmundsgillets årsböcker uppgifter gällande Gudmundsgillets årsböcker SAK register över Gudmundsgillets årsböcker 1930 1962, 1981 2006. Registret innehåller mer än 17500 poster. De två första siffrorna anger årgång och de två

Läs mer

Alfabetiskt ortsregister.

Alfabetiskt ortsregister. 1 Abisko (Norrbottens län) Alfabetiskt ortsregister. Årtalen inom parentes (1899, 1911) anger att de finns med i Svenska Fotografers Förteckning av anno 1899 resp. 1911. Borg Mesch Filial, se Kiruna. (1911)

Läs mer

Flera ämnesordnade handlingar finns i serie F II. Fack och nummer

Flera ämnesordnade handlingar finns i serie F II. Fack och nummer Person och ortsregister över år 1930 förtecknade handlingar (F I) Serien förtecknades 1920, varpå ett register upprättades. Detta register omarbetades och utvidgades 1957 till två register dels ett ämnesregister,

Läs mer

14ol4. 46 kv. Volontären 23

14ol4. 46 kv. Volontären 23 14ol4 Marcus G, tj:m. Palmer V, kont. ReDborg A, f. skolfdrest:a Sahlgren A, lok. eld. Ström N D, tj:m. Wahlberg F, fru. Winkler E, handl. Witt F E, byråchef 36 kv. Volontären 18. äg. Smitt C, grossh.

Läs mer

LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955

LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 M E D D E L A N D E N FRÅN SVENSKA TE K NOLO G FÖ RE NINGEN ÅRGÅNG 41 1955 : 3 LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 Pris 12: kr. PATENTBYRÅER H. ALBIHNS PATENTBYRÅ A / B E. Ii ORM AN G. ERNEROT O. CLAUSS K. CHRISTENSSON

Läs mer

ARRESKOWS Släktbok. Den andra publicerades i Ätten Arreskow Utgiven 1962 av Heribert Areschoug. Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough

ARRESKOWS Släktbok. Den andra publicerades i Ätten Arreskow Utgiven 1962 av Heribert Areschoug. Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough ARRESKOWS Släktbok Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough Den första publicerades i Svenska Ättartal Tidskrift för slägtkunskap och slägtforskning samt slägtbok och slägtkalender för år 1894

Läs mer

Underlaget kommer successivt att uppdateras då nya källor tas med i Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium.

Underlaget kommer successivt att uppdateras då nya källor tas med i Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium. KÄLLMATERIAL Inledning Denna sammanställning av framtagen av Per Stenros i samband med att dokumentationen av Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium, med olika teman, startat under 1993 och fram

Läs mer

Ragnar Ahlström, ing, Kungsgatan 38, Stockholm (1942) (1943) KA Ahnblom, fanjunkare, I17, Uddevalla (1941) Einar Ahrens, kamrer, Stockholm (1942)

Ragnar Ahlström, ing, Kungsgatan 38, Stockholm (1942) (1943) KA Ahnblom, fanjunkare, I17, Uddevalla (1941) Einar Ahrens, kamrer, Stockholm (1942) Riksföreningen Sverige-Tyskland: 5689 medlemmar 1938-42 Källa: Professor Hugo Odebergs arkiv (Lunds universitetsbibliotek), Riksföreningen Sverige-Tysklands arkiv (volym 1, Riksarkivet), Sverige-Tyskland

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Svensk-Tyska Föreningen: 1111 medlemmar 1937 Trots Allts arkiv (volym F1:1, Arbetarrörelsens arkiv)

Svensk-Tyska Föreningen: 1111 medlemmar 1937 Trots Allts arkiv (volym F1:1, Arbetarrörelsens arkiv) Svensk-Tyska Föreningen: 1111 medlemmar 1937 Trots Allts arkiv (volym F1:1, Arbetarrörelsens arkiv) G Adami, dir, Thaliavägen 36, Ålsten B Adlers, fröken, Kungstensgatan 62, Stockholm M Adlerstråle, fru,

Läs mer

Karlstads Segelsällskaps medlemstidning. Nr. 2 Mars 2008. Årgång 80. Seglen på! Sjösättning. Sén kom vintern! Foto: Jan-Eric Edström

Karlstads Segelsällskaps medlemstidning. Nr. 2 Mars 2008. Årgång 80. Seglen på! Sjösättning. Sén kom vintern! Foto: Jan-Eric Edström Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Nr. 2 Mars 2008. Årgång 80 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80 1 Seglen på! Sjösättning. Sén kom vintern! Foto: Jan-Eric Edström

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d!

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d! DIS med SLÄKTFORSKARNYTT Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS Rapport från släktforskarnas DATARIKSDAG i Linköping En av höjdpunkterna var databasen om Söder i Stockholm som kommer på

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

wernammememar. I e.= Lämpligaste genomfartsväg för motorfordon är markerad med förstärkt kontur. GÄVLE

wernammememar. I e.= Lämpligaste genomfartsväg för motorfordon är markerad med förstärkt kontur. GÄVLE 1215 GÄVLE Skala t lbonn NZ!", 1 1'\1.11:1! i i N!, wernammememar. I e.= G41-41e-DOldliår T1V,- vtrkn3'.icrer r.4wou. kor war \ '03 1 I i. I Kaserner Eric sonsk tifte-ia'e tat.jyn. v erkstad.er 333 t.

Läs mer

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs.

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs. 1570 GrossbandIare ocb Handelsagenter. Schnell & Co Carl A.-B., L:a Vattug. Garell J E, Regeringsg. 19 &: 21 Thorell C A, Västmo,nnag. 46 28, Genehel M, St. Nyg.89 Valentin Hj, St. Vattug. 9 Stockholms

Läs mer

Femte roten, tomt 24. Andra roten 1637 57v Andra roten 1657h 70. Sunnan Stora Hamnen, västan Östra Lilla. Södra Hamngatan 29. Tomt 5.

Femte roten, tomt 24. Andra roten 1637 57v Andra roten 1657h 70. Sunnan Stora Hamnen, västan Östra Lilla. Södra Hamngatan 29. Tomt 5. Tomt 5.24 1 Femte roten, tomt 24 Kvarteret Frimuraren Andra roten 1637 57v Andra roten 1657h 70 Sunnan Stora Hamnen, västan Östra Lilla Hamnen Södra Hamngatan 29 Kan det höra till ett tomtkomplex, som

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer