Finansiella nyckeltal 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansiella nyckeltal 2012"

Transkript

1 Finansiella nyckeltal 2012 nyckeltal för detaljhandeln svenskhandel.se

2 AB HUI Research Mångfaldigande av innehållet är inte tillåtet P3:2012, ISSN

3 Förord I din hand håller du den andra upplagan av rapporten Finansiella Nyckeltal, den första upplagan gavs ut Rapporten har på uppdrag av Svensk Handel tagits fram av HUI Research, som under en följd av år tagit fram nyckeltal för olika detaljhandelsbranscher. Rapporten vänder sig till dig som driver företag inom handeln. Syftet är att den ska fungera som ett verktyg för dig. Med hjälp av en rad nyckeltal kan du mäta hur ditt företag står sig i konkurrensen mot andra aktörer i branschen. Denna upplaga inkluderar, utöver finansiella nyckeltal, även en kartläggning av hyror för detaljhandeln. Nyckeltal och hyror har samlats in genom en enkät som riktats till Svensk Handels medlemsföretag. Vi hoppas att du ska ha stor nytta av rapporten. Stockholm i maj 2012 Dag Klackenberg, vd Svensk Handel

4 Innehållsförteckning 1 Metod, definitioner Översiktlig redovisning Diagram för specifika nyckeltal Tabeller för specifika branscher Sällanköpshandel, 0 5 mkr Sällanköpshandel, 5 30 mkr Sällanköpshandel, +30 mkr Dagligvaruhandel, 0 50 mkr Dagligvaruhandel, +50 mkr Total detaljhandel Elektronik Ur, guld och optik Blommor och djur Skor Kläder Sport och fritid Böcker Heminredning Möbler Järn, bygg, färg Specialiserad dagligvaruhandel Allivsmedel Betalningsfråga... 66

5 1. Metod, definitioner Denna undersökning syftar till att ge underlag för olika former av företagsekonomisk analys. Rapporten kan vara av intresse för företag inom en specifik bransch för att jämföra sina egna resultat med genomsnittstalen för företag av samma storlek. Den kan också vara till stor hjälp för personer som avser att etablera eller finansiera detaljhandelsverksamhet. Rapporten omfattar nyckeltal för år 2011 som härrör från bokslut hos företag som är medlemmar i Svensk Handel. Sammantaget ger rapporten en översiktlig, men samtidigt genomgripande, bild av detaljhandelsbranschernas förutsättningar och strukturer. Insamlingsmetod För nyckeltalsundersökningen insamlades data genom att enkäter skickades till medlemsföretag i Svensk Handel företag svarade på enkäten. Av dessa bedömdes 727 vara tillräckligt fullständiga för att kunna ingå i undersökningen. Uppgifter om bokslutsdata baserades på BAS-kontoplanen för handeln. Definitioner: branscher Nyckeltal redovisas på två nivåer. Dels redovisas nyckeltal för sällanköpsvaror i tre omsättningsklasser, samt dagligvaror i två omsättningsklasser. Dels redovisas nyckeltal för 12 olika branscher. Branschindelningen följer i stort branschindelningen för detaljhandelsindex, DHI (med smärre avvikelser). Branscherna definieras enligt nedan. 5

6 Tabell 1.1 Definition av branscher Bransch Definition SNI-koder 1 Elektronik Radio, data, hushållsel, foto 4741, 4742, 4743, 4754, Ur, optik, guld Ur, optik, guld 47771, 47772, Blommor Blomsterhandel och zoologisk handel 47761, Skor Skor, väskor, läder Kläder Dam, herr och barn Sport och fritid Sport, cyklar, leksaker 4765, Bok och papper Bok- och pappershandel 4761, Heminredning Belysning, hemtextil, mattor, glas och porslin 4751, 47532, 47593, Möbler Möbler 47591, Järn, bygg, färg Järn, bygg, färg 47521, 47522, Specialiserad dagligvaruhandel Specialiserad dagligvaruhandel, hygien 12 Allivsmedel Dagligvaruhandel med brett sortiment 472, A Sällanköpshandel, 0 5 mkr 1 10 B Sällanköpshandel, 5 30 mkr 1 10 C Sällanköpshandel, 30+ mkr 1 10 D Dagligvaruhandel, 0 50 mkr E Dagligvaruhandel, 50+ mkr Definitioner: nyckeltal I tabellen nedan följer definitioner på nyckeltal. 6

7 Tabell 1.2 Definitioner av nyckeltal Post Definition BAS-konto 1 Försäljning, tkr Total försäljning minskad med utgående mervärdeskatt 2 Varukostnad, % Varuförbrukning inklusive inköpskostnader exklusive bonus och rabatter Bruttovinst, % Försäljning minus varukostnader 4 Arbetskraftskostnad, % Lön och sociala avgifter och kostnader för andra personalförmåner, anställda och ägare Lönekostnad kollektivanställda Lönekostnad för anställda med kollektivavtal 6 Lönekostnad övriga Lönekostnad för övriga anställda samt ägare 7 Lokalkostnader, % Kostnader för hyrda lokaler samt driftskostnader för eventuellt egen fastighet 8 Marknadsföringskostnader, % Butiks- och direktreklam, reklamgåvor, sponsring, representation med mera Rörelsemarginal, % Rörelseresultat före avskrivningar 10 Avkastning eget kapital, % Årets resultat som andel av det justerade egna kapitalet 8999, 20, Omsättning per sysselsatt, tkr Försäljning (1) genom antalet årssysselsatta. Antalet årssysselsatta = antalet arbetade timmar genom Omsättning per anställd, tkr Försäljning (1) genom antalet anställda 13 Omsättning per kvm säljyta, tkr Försäljning (1) genom försäljningsytan i kvadratmeter 14 Lokalkostnad per kvm totalyta, kr Lokalkostnader (7) genom total yta i kvadratmeter 15 Arbetskostnad per arbetstimme, kr Arbetskraftskostnaderna (4) för anställda dividerade med antalet arbetstimmar. 16 Genomsnittligt lager, % Genomsnittligt lager under året som andel av tillgångarna Lagrets omsättningshastighet, ggr Varukostnad genom genomsnittslager 7

8 18 Lageravkastning, % Lageromsättning (16) gånger Bruttovinst (3) 19 Kapitalets omsättningshastighet, ggr Försäljning genom tillgångarna 20 Rörelsekapital, % Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder 14 19, Soliditet, % Justerat eget kapital genom tillgångarna 22 Förändring i omsättning, % Procentuell förändring i försäljning jämfört med föregående år 23 Säkerhetskostnader, % Utlägg för säkerhet (lås, vakt, övervakning mm i procent av försäljningen (1) 24 Svinnkostnader, % Svinn i procent av försäljningen (1) Not: Posterna 1 och redovisas i kronor. Posterna 2-9 och 19 redovisas som andel (%) av försäljningen (1). Post 15 redovisas som andel av de totala tillgångarna. Redovisningsmått: kvartiler Statistiken redovisas i form av kvartiler. Undre kvartilen, medianen och övre kvartilen redovisas. Ett exempel: Antag att kvartilsvärdena för omsättning för den undre kvartilen, medianen och övre kvartilen är 100, 300 och 400. Detta innebär att ett företag med en omsättning på 75 tillhör den första kvartilen, det vill säga att företagets omsättning tillhör de 25 procent lägsta i branschen. Ett företag med en omsättning på 325 tillhör den grupp företag som har en högre omsättning än hälften av företagen i branschen, men lägre än de 25 procent företag som har högst omsättning. Ett företag med en omsättning på 430 tillhör de 25 procent företag som har högst omsättning: 8

9 50 % lägsta 50 % högsta Undre kvartilen Median Övre kvartilen 25 % lägsta 50 % i mitten 25 % högsta I tidigare årgångar (före 2008) redovisades genomsnittsvärden. Nackdelen med detta är att det blir svårt att bedöma hur ett företag ligger till i fördelningen av företag. Vidare innebär det att i branscher med ett antal stora företag med hög omsättning kommer medelvärdet att överstiga medianvärdet. Merparten av företagen kommer att ha en omsättning (eller annan statistika) som är lägre än det kalkylerade genomsnittet. 9

10 2. Översiktlig redovisning I detta kapitel görs jämförelser av bruttovinst samt personal- och lokalkostnader för olika detaljhandelsbranscher år I tabellen nedan presenteras en översiktsbild över vinster och kostnader i olika detaljhandelsbranscher med hjälp av medianvärden för varje bransch. Av tabellen framgår att både kostnader och bruttovinster skiljer sig relativt kraftigt åt mellan olika detaljhandelsbranscher. Livsmedelsdetaljister har en relativt låg bruttomarginal, men samtidigt låga personalkostnader i förhållande till omsättningen. I ur-, optik- och guldbutiker är förhållandet det motsatta. Branscher såsom kläder och skor lägger en stor andel av omsättningen på lokalkostnader, vilket kan vara kopplat till att deras butiker ofta återfinns i attraktiva lägen där kostnader för hyror och liknande är höga. Tabell 2.1 Medianvärden för Bruttovinst, Arbetskostnader och Lokalkostnader för olika detaljhandelsbranscher, 2011 Bransch Bruttovinst Arbetskostnader Lokalkostnader Ur, optik, guld ,5 Sport, fritid ,6 Spec. dagligvaruhandel ,4 Skor ,3 Möbler Kläder ,1 Järn, bygg, färg ,8 Heminredning ,4 Elektronik ,2 Bok och papper ,4 Blommor, zoo ,3 10

11 Bruttovinst Med bruttovinst avses skillnaden mellan varuförsäljning och sålda varors inköpsvärde. Bruttovinsten skiljer sig åt ganska kraftigt mellan olika branscher. En viktig orsak till dessa skillnader är hur arbetsintensiva de olika branscherna är, det vill säga graden av förädling och service i detaljistledet. I tabell 2.2 sorteras branscherna efter den procentuella bruttovinstens storlek år Tabell 2.2 Bruttovinst i procent av omsättning i olika branscher år 2011 Bruttovinst Bransch 25 % Allivsmedel % Järn, Elektronik, Möbler, Bok, Fritid, Spec. dagligvaror % Kläder, Skor % Blommor, Heminredning 50 % Ur, optik och guld I tabell 2.3 redovisas bruttovinsten i procent av omsättningen för olika branscher och år. Enligt tabellen låg bruttomarginalen år 2011 i de flesta branscher relativt stilla jämfört med år 2009 utom i elektronikhandeln där den steg kraftigt. Tabell 2.3 Bruttovinst i procent av omsättning i olika branscher, Bransch * 2009* 2011* Livsmedel 19,5 19, ,6 21,6 23, Kläder 36 35,8 36,4 36,9 38,5 40, Skor 39,7 38,4 38, ,5 39, Järn 25,9 25,2 24,6 29,9 26,8 30, Elektronik 25,9 26,4 26,5 27,6-38, Möbler 30,1 30,8 32,7 34,7 33,4 37, Bok och papper 31,5 32,6 31,6 35,4 38,9 40, Fritid 29,4 30,5 32,2 32,3 30,9 33, Ur, optik, guld 49,8 51,5 49,6 52,6 47,5 52,

12 Blommor 39,3 39,8 42,3 46,4 41,9 45, Heminredning * redovisas medelvärden. 2008, 2009 och 2011 redovisas medianvärden. Arbetskraftskostnader Arbetskraftskostnaderna är högre år 2008 och framåt jämfört med tidigare år för många branscher. Detta beror främst på att arbetskraftskostnaden från och med år 2008 inbegriper även ägarens lönekostnader. Vidare kan stora företag med låga personalkostnader dra ned den genomsnittliga personalkostnaden i förhållande till medianföretagets personalkostnader. Tabell 2.4 Personalkostnader i procent av omsättning i olika detaljhandelsbranscher, * 2009* 2011* Livsmedel 9,8 9,7 9,8 9,3 9,6 10,3 11, Kläder 16,4 17,1 13,5 13,4 13,6 13,3 21, Skor 17,2 19,1 15,6 12,7 14,8 13,2 22, Järn 13,7 14,5 10,5 10, ,3 16, Elektronik 11,5 11,8 9,7 9,7-11,8 19, Möbler 12,3 13,9 11,8 13,5 11,7 12,9 19, Bok och papper 17,4 17,9 15,1 17,7 17,9 16,8 21, Fritid 11,4 12,8 10,1 9,6 10,5 7,3 19, Ur, optik, guld 20,9 24, ,6 17,5 19,9 33, Blommor 17, ,6 16,3 16,3 15,5 25, Heminredning 23, * redovisas medelvärden. 2008, 2009 och 2011 redovisas medianvärden. 2008, 2009 och 2011 inbegriper ägarens lönekostnader. 12

13 Lokalkostnader Lokalkostnaderna är, tillsammans med personalkostnaderna och kostnaderna för inköpta varor, en av de mer betydande posterna på detaljhandelns kostnadssida. Om lokalerna ligger i egen fastighet ingår driftskostnaderna för fastigheten. Hyrorna varierar kraftigt mellan olika butiker beroende på fastighetens byggnadsår, läge med mera. I större butiker är lokalkostnaderna som andel av omsättningen i allmänhet högre än genomsnittet. En tänkbar förklaring till detta är att inslaget av nyetableringar är större bland företag med stora butiker. Å andra sidan kan ett detaljhandelsföretag ibland kompensera en högre hyresnivå genom större yteffektivitet, det vill säga högre omsättning per kvadratmeter golvyta. Tabell 2.5 Lokalkostnader i procent av omsättning i olika detaljhandelsbranscher, Bransch * 2009* 2011* Livsmedel 3,2 3 3,2 3,4 3,6 3,6 3,8 3,3 3,7 Kläder 6,2 6,8 6,4 8,3 8,4 7,8 9,0 8,9 7,1 Skor 6,1 7,2 6,9 7,6 9,1 8,7 9,8 7,3 8,3 Järn 2,6 2,3 2,8 3,7 3,4 4,3 3,6 3,9 2,8 Elektronik 3 2,9 2,6 3,3-4,1 3,2 3,5 5,2 Möbler 4,4 5,1 4,4 6,9 5,4 5,5 7,5 10 9,0 Bok och papper 4,3 4,8 4,4 7,9 6,5 5,5 7,0 7,3 6,4 Fritid 4,5 5,5 6,3 6,2 6,6 6,6 6,7 7,4 5,6 Ur, optik, guld 3,9 5,3 5,2 5,8 6 5,9 4,6 4,6 4,5 Blommor 6 6,4 5,9 7 6,8 5,8 5,5 5,8 5,3 Heminredning 9,5 7,9 8,4 * redovisas medelvärden. 2008, 2009 och 2011 redovisas medianvärden. 13

14 Diagram för specifika nyckeltal I detta avsnitt presenterar vi diagram med branschsammanställningar för specifika nyckeltal. Medianvärden redovisas. 14

15 Diagram 2.1 Förändring i omsättning (median, %) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 Diagram 2.2 Varukostnad 2011 (median, % av omsättning)

16 Diagram 2.3 Bruttovinstmarginal 2011 (median, % av omsättning) Diagram 2.4 Arbetskostnader 2011 (median, % av omsättning)

17 Diagram 2.5 Lönekostnad kollektivanställda 2011 (median, % av omsättning) Diagram 2.6 Lönekostnad övriga 2011 (median, % av omsättning) 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 17

18 Diagram 2.7 Lokalkostnader 2011 (median, % av omsättning) 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Diagram 2.8 Marknadsföringskostnader 2011 (median, % av omsättning) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 18

19 Diagram 2.9 Rörelsemarginal 2011 (median, % av omsättning) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Diagram 2.10 Avkastning eget kapital 2011 (median, % )

20 Diagram 2.11 Omsättning per sysselsatt 2011 (median, tkr) Diagram 2.12 Omsättning per anställd 2011 (median, tkr)

21 Diagram 2.13 Omsättning per kvm säljyta 2011 (median, kr) Diagram 2.14 Lokalkostnad per kvm totalyta 2011 (median, kr)

22 Diagram 2.15 Arbetskostnad per arbetstimme 2011 (median, kr) Diagram 2.16 Genomsnittslager 2011 (median, % av tillgångar)

23 Diagram 2.17 Lagrets omsättningshastighet 2011 (median, ggr per år) Diagram 2.18 Lageravkastning 2011 (median, %)

24 Diagram 2.19 Kapitalets omsättningshastighet 2011 (median, ggr) 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Diagram 2.20 Rörelsekapital 2011 (median, %)

25 Diagram 2.21 Soliditet 2011 (median, %) Diagram 2.22 Säkerhetskostnader 2011 (median, % av omsättning) 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 25

26 Diagram 2.23 Svinnkostnader 2011 (median, % av omsättning) 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Diagram 2.24 Bruttovinst efter storleksklass 2011 (median, % av omsättning)

27 Diagram 2.25 Arbetskraftskostnad efter storleksklass 2011 (median, % av oms.) Diagram 2.26 Lokalkostnad efter storleksklass 2011 (median, % av omsättning) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 27

28 Diagram 2.27 Omsättning per kvm säljyta efter storleksklass 2011 (median, tkr / kvm) Diagram 2.28 Lokalkostnader per kvm totalyta efter storleksklass 2011 (median, kr/kvm)

29 Diagram 2.29 Säkerhetskostnader efter storleksklass 2011 (median, % av omsättning) 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Diagram 2.30 Svinnkostnader efter storleksklass 2011 (median, % av omsättning) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 29

30 3. Tabeller för specifika branscher 1.1 Sällanköpshandel, 0 5 mkr Antal företag: 216 Sällanköpshandel, 0-5 mkr Undre kvartil Median Övre kvartil Omsättning, tkr Varukostnad, % Bruttovinst Arbetskraftskostnad Lönekostnad, kollektivanställda 7, Lönekostnad, övriga 4,4 7,3 11,5 Lokalkostnader 4,1 6,4 9,1 Marknadsföringskostnader 1,4 2,5 4,3 Rörelsemarginal 0,7 3,8 9,2 Avkastning eget kapital 0, Omsättning per sysselsatt, tkr Omsättning per anställd, tkr Omsättning per kvm säljyta, tkr Lokalkostnad per kvm totalyta, kr Arbetskostnad per arbetstimme, kr

31 Genomsnittligt lager, % Lagrets omsättningshastighet 1,3 2,1 3,8 Lageravkastning Kapitalets omsättningshastighet 1,6 2,4 3,4 Rörelsekapital 4, Soliditet Förändring i omsättning 5,6 0,0 7,7 Säkerhetskostnader, % 0,3 0,6 1,0 Svinnkostnader, % 0,2 0,3 0,9 31

32 1.2 Sällanköpshandel, 5 30 mkr Antal företag: 256 Sällanköpshandel, 5-30 mkr Undre kvartil Median Övre kvartil Omsättning, tkr Varukostnad, % Bruttovinst Arbetskraftskostnad Lönekostnad, kollektivanställda 7, Lönekostnad, övriga 2,9 4,8 7,7 Lokalkostnader 2,9 5,3 8,6 Marknadsföringskostnader 1,2 2,1 3,2 Rörelsemarginal 1,3 3,4 7,4 Avkastning eget kapital 1, Omsättning per sysselsatt, tkr Omsättning per anställd, tkr Omsättning per kvm säljyta, tkr Lokalkostnad per kvm totalyta, kr Arbetskostnad per arbetstimme, kr

33 Genomsnittligt lager, % Lagrets omsättningshastighet 1,8 2,5 3,9 Lageravkastning Kapitalets omsättningshastighet 1,8 2,4 3,4 Rörelsekapital Soliditet Förändring i omsättning 4,0 0,8 8,2 Säkerhetskostnader, % 0,2 0,3 0,5 Svinnkostnader, % 0,1 0,3 0,9 33

34 1.3 Sällanköpshandel, +30 mkr Antal företag: 75 Sällanköpshandel, +30 mkr Undre kvartil Median Övre kvartil Omsättning, tkr Varukostnad, % Bruttovinst Arbetskraftskostnad Lönekostnad, kollektivanställda 9, Lönekostnad, övriga 1,4 3,2 5,9 Lokalkostnader 2,3 6,4 11,0 Marknadsföringskostnader 1,1 3,3 5,3 Rörelsemarginal 0,6 2,7 7,1 Avkastning eget kapital 2, Omsättning per sysselsatt, tkr Omsättning per anställd, tkr Omsättning per kvm säljyta, tkr Lokalkostnad per kvm totalyta, kr Arbetskostnad per arbetstimme, kr Genomsnittligt lager, %

35 Lagrets omsättningshastighet 1,9 3,0 4,4 Lageravkastning Kapitalets omsättningshastighet 1,9 2,2 3,0 Rörelsekapital 9, Soliditet Förändring i omsättning 1,3 4,5 11,5 Säkerhetskostnader, % 0,2 0,2 0,5 Svinnkostnader, % 0,3 0,6 0,9 35

36 1.4 Dagligvaruhandel, 0 50 mkr Antal företag: 107 Dagligvaruhandel, 0-50 mkr Undre kvartil Median Övre kvartil Omsättning, tkr Varukostnad, % Bruttovinst Arbetskraftskostnad Lönekostnad, kollektivanställda 6,6 8,6 12 Lönekostnad, övriga 1,7 2,4 4,7 Lokalkostnader 2,2 3,9 5,9 Marknadsföringskostnader 0,4 0,8 1,9 Rörelsemarginal 2,5 4,3 8,9 Avkastning eget kapital Omsättning per sysselsatt, tkr Omsättning per anställd, tkr Omsättning per kvm säljyta, tkr Lokalkostnad per kvm totalyta, kr Arbetskostnad per arbetstimme, kr Genomsnittligt lager, %

37 Lagrets omsättningshastighet 5, Lageravkastning Kapitalets omsättningshastighet 2,7 3,5 4,7 Rörelsekapital 0, Soliditet Förändring i omsättning 3,3 1,8 5,3 Säkerhetskostnader, % 0,2 0,4 0,7 Svinnkostnader, % 0,6 1,7 2,4 37

38 1.5 Dagligvaruhandel, +50 mkr Antal företag: 72 Dagligvaruhandel, +50 mkr Undre kvartil Median Övre kvartil Omsättning, tkr Varukostnad, % Bruttovinst Arbetskraftskostnad Lönekostnad, kollektivanställda 6,4 7,7 9,1 Lönekostnad, övriga 0,4 0,9 1,6 Lokalkostnader 2,9 3,7 4,4 Marknadsföringskostnader 0,4 0,9 1,4 Rörelsemarginal 2,8 4,0 6,0 Avkastning eget kapital 9, Omsättning per sysselsatt, tkr Omsättning per anställd, tkr Omsättning per kvm säljyta, tkr Lokalkostnad per kvm totalyta, kr Arbetskostnad per arbetstimme, kr

39 Genomsnittligt lager, % Lagrets omsättningshastighet Lageravkastning Kapitalets omsättningshastighet 4,1 5,6 6,7 Rörelsekapital 6, Soliditet Förändring i omsättning 0,0 2,5 7,8 Säkerhetskostnader, % 0,1 0,3 0,3 Svinnkostnader, % 1,9 2,2 2,7 39

40 1.6 Total detaljhandel Antal företag: 727 Undre kvartil Median Övre kvartil Omsättning, tkr Varukostnad, % Bruttovinst Arbetskraftskostnad Lönekostnad, kollektivanställda 7, Lönekostnad, övriga 2,1 4,3 7,3 Lokalkostnader 3,2 5,3 8,7 Marknadsföringskostnader 1,0 2,1 3,6 Rörelsemarginal 1,2 3,7 7,4 Avkastning eget kapital 1, Omsättning per sysselsatt, tkr Omsättning per anställd, tkr Omsättning per kvm säljyta, tkr Lokalkostnad per kvm totalyta, kr Arbetskostnad per arbetstimme, kr Genomsnittligt lager, %

41 Lagrets omsättningshastighet 1,8 2,9 6,2 Lageravkastning Kapitalets omsättningshastighet 1,8 2,5 3,8 Rörelsekapital Soliditet Förändring i omsättning 3,3 1,6 8,3 Säkerhetskostnader, % 0,2 0,3 0,6 Svinnkostnader, % 0,2 0,5 1,4 41

42 1.7 Elektronik Antal företag: 40 Undre kvartil Median Övre kvartil Omsättning, tkr Varukostnad, % Bruttovinst Arbetskraftskostnad Lönekostnad, kollektivanställda 8, Lönekostnad, övriga 1,7 3,7 6,7 Lokalkostnader 2,0 5,2 7,1 Marknadsföringskostnader 1,0 1,7 3,7 Rörelsemarginal 1,4 2,9 9,7 Avkastning eget kapital Omsättning per sysselsatt, tkr Omsättning per anställd, tkr Omsättning per kvm säljyta, tkr Lokalkostnad per kvm totalyta, kr Arbetskostnad per arbetstimme, kr Genomsnittligt lager, %

43 Lagrets omsättningshastighet 2,3 3,3 4,3 Lageravkastning Kapitalets omsättningshastighet 2,2 3,1 3,8 Rörelsekapital Soliditet Förändring i omsättning 9,9 1,8 9,1 Säkerhetskostnader, % 0,2 0,5 0,6 Svinnkostnader, % 0,1 0,3 0,5 43

44 1.8 Ur, guld och optik Antal företag: 65 Undre kvartil Median Övre kvartil Omsättning, tkr Varukostnad, % Bruttovinst Arbetskraftskostnad Lönekostnad, kollektivanställda 7, Lönekostnad, övriga 3,3 9,2 16 Lokalkostnader 3,6 4,5 6,4 Marknadsföringskostnader 1,4 2,8 5,7 Rörelsemarginal 3,6 5,5 9,5 Avkastning eget kapital Omsättning per sysselsatt, tkr Omsättning per anställd, tkr Omsättning per kvm säljyta, tkr Lokalkostnad per kvm totalyta, kr Arbetskostnad per arbetstimme, kr Genomsnittligt lager, %

45 Lagrets omsättningshastighet 1,2 1,8 2,2 Lageravkastning Kapitalets omsättningshastighet 1,5 2,1 3,4 Rörelsekapital Soliditet Förändring i omsättning 2,8 1,2 10 Säkerhetskostnader, % 0,4 0,6 0,8 Svinnkostnader, % 0,2 0,3 0,5 45

46 1.9 Blommor och djur Antal företag: 55 Undre kvartil Median Övre kvartil Omsättning, tkr Varukostnad, % Bruttovinst Arbetskraftskostnad Lönekostnad, kollektivanställda Lönekostnad, övriga 5,6 7,9 8,5 Lokalkostnader 3,5 5,3 9,6 Marknadsföringskostnader 1,2 2,0 3,2 Rörelsemarginal 1,2 3,9 6,1 Avkastning eget kapital Omsättning per sysselsatt, tkr Omsättning per anställd, tkr Omsättning per kvm säljyta, tkr Lokalkostnad per kvm totalyta, kr Arbetskostnad per arbetstimme, kr Genomsnittligt lager, %

47 Lagrets omsättningshastighet 3,0 4,6 12 Lageravkastning Kapitalets omsättningshastighet 1,8 2,7 4,3 Rörelsekapital 7, Soliditet Förändring i omsättning 1,9 2,7 11 Säkerhetskostnader, % 0,2 0,4 0,7 Svinnkostnader, % 0,2 0,5 1,6 47

48 1.10 Skor Antal företag: 38 Undre kvartil Median Övre kvartil Omsättning, tkr Varukostnad, % Bruttovinst Arbetskraftskostnad Lönekostnad, kollektivanställda Lönekostnad, övriga 1,1 4,1 5,5 Lokalkostnader 4,8 8,3 12 Marknadsföringskostnader 1,8 2,3 3,6 Rörelsemarginal 2,6 3,7 7,6 Avkastning eget kapital Omsättning per sysselsatt, tkr Omsättning per anställd, tkr Omsättning per kvm säljyta, tkr Lokalkostnad per kvm totalyta, kr Arbetskostnad per arbetstimme, kr Genomsnittligt lager, %

49 Lagrets omsättningshastighet 1,4 1,7 2,7 Lageravkastning Kapitalets omsättningshastighet 1,7 2,3 3,5 Rörelsekapital Soliditet Förändring i omsättning 2,6 1,7 7,3 Säkerhetskostnader, % 0,2 0,3 0,7 Svinnkostnader, % 0,1 0,2 0,5 49

50 1.11 Kläder Antal företag: 91 Undre kvartil Median Övre kvartil Omsättning, tkr Varukostnad, % Bruttovinst Arbetskraftskostnad Lönekostnad, kollektivanställda 7, Lönekostnad, övriga 4,2 5,0 6,7 Lokalkostnader 5,2 7,1 10 Marknadsföringskostnader 1,8 2,6 4,0 Rörelsemarginal 0,4 5,1 11 Avkastning eget kapital Omsättning per sysselsatt, tkr Omsättning per anställd, tkr Omsättning per kvm säljyta, tkr Lokalkostnad per kvm totalyta, kr Arbetskostnad per arbetstimme, kr

51 Genomsnittligt lager, % Lagrets omsättningshastighet 1,6 2,4 3,3 Lageravkastning Kapitalets omsättningshastighet 1,9 2,6 3,5 Rörelsekapital 9, Soliditet Förändring i omsättning 8,4 0,1 5,5 Säkerhetskostnader, % 0,3 0,4 0,7 Svinnkostnader, % 0,3 0,6 1,1 51

52 1.12 Sport och fritid Antal företag: 38 Undre kvartil Median Övre kvartil Omsättning, tkr Varukostnad, % Bruttovinst Arbetskraftskostnad Lönekostnad, kollektivanställda 6, Lönekostnad, övriga 1,3 2,9 4,4 Lokalkostnader 2,7 5,6 7,5 Marknadsföringskostnader 1,7 2,2 3,6 Rörelsemarginal 1,0 2,9 6,8 Avkastning eget kapital Omsättning per sysselsatt, tkr Omsättning per anställd, tkr Omsättning per kvm säljyta, tkr Lokalkostnad per kvm totalyta, kr Arbetskostnad per arbetstimme, kr Genomsnittligt lager, %

53 Lagrets omsättningshastighet 1,7 2,0 2,5 Lageravkastning Kapitalets omsättningshastighet 2,0 2,1 2,6 Rörelsekapital 4, Soliditet Förändring i omsättning 5,0 2,1 12 Säkerhetskostnader, % 0,2 0,2 0,5 Svinnkostnader, % 0,2 0,4 0,9 53

54 1.13 Böcker Antal företag: 34 Undre kvartil Median Övre kvartil Omsättning, tkr Varukostnad, % Bruttovinst Arbetskraftskostnad Lönekostnad, kollektivanställda 8, Lönekostnad, övriga 3,0 4,6 7,3 Lokalkostnader 5,6 6,4 9,2 Marknadsföringskostnader 1,5 2,2 3,1 Rörelsemarginal 0,3 3,2 9,2 Avkastning eget kapital Omsättning per sysselsatt, tkr Omsättning per anställd, tkr Omsättning per kvm säljyta, tkr Lokalkostnad per kvm totalyta, kr Arbetskostnad per arbetstimme, kr

55 Genomsnittligt lager, % Lagrets omsättningshastighet 2,1 2,9 5,1 Lageravkastning Kapitalets omsättningshastighet 1,9 2,4 4,8 Rörelsekapital Soliditet Förändring i omsättning 2,1 0,0 3,4 Säkerhetskostnader, % 0,2 0,4 0,8 Svinnkostnader, % 0,2 0,3 1,1 55

56 1.14 Heminredning Antal företag: 55 Undre kvartil Median Övre kvartil Omsättning, tkr Varukostnad, % Bruttovinst Arbetskraftskostnad Lönekostnad, kollektivanställda 9, Lönekostnad, övriga 3,8 6,2 13 Lokalkostnader 3,9 8,4 12 Marknadsföringskostnader 2,4 2,8 4,6 Rörelsemarginal 1,5 2,9 8,0 Avkastning eget kapital Omsättning per sysselsatt, tkr Omsättning per anställd, tkr Omsättning per kvm säljyta, tkr Lokalkostnad per kvm totalyta, kr Arbetskostnad per arbetstimme, kr Genomsnittligt lager, %

57 Lagrets omsättningshastighet 1,6 1,9 2,8 Lageravkastning Kapitalets omsättningshastighet 1,9 2,6 3,2 Rörelsekapital Soliditet Förändring i omsättning 3,9 2,9 7,7 Säkerhetskostnader, % 0,2 0,2 0,5 Svinnkostnader, % 0,2 0,6 1,3 57

58 1.15 Möbler Antal företag: 50 Undre kvartil Median Övre kvartil Omsättning, tkr Varukostnad, % Bruttovinst Arbetskraftskostnad Lönekostnad, kollektivanställda Lönekostnad, övriga 1,8 2,8 5,7 Lokalkostnader 5,3 9,0 12 Marknadsföringskostnader 1,1 3,5 6,0 Rörelsemarginal 4,4 1,6 6,6 Avkastning eget kapital Omsättning per sysselsatt, tkr Omsättning per anställd, tkr Omsättning per kvm säljyta, tkr Lokalkostnad per kvm totalyta, kr Arbetskostnad per arbetstimme, kr Genomsnittligt lager, %

59 Lagrets omsättningshastighet 1,6 2,6 4,0 Lageravkastning Kapitalets omsättningshastighet 1,5 1,8 2,7 Rörelsekapital 7, Soliditet Förändring i omsättning 1,6 2,1 10 Säkerhetskostnader, % 0,1 0,2 0,4 Svinnkostnader, % 0,1 0,4 0,8 59

60 1.16 Järn, bygg, färg Antal företag: 65 Undre kvartil Median Övre kvartil Omsättning, tkr Varukostnad, % Bruttovinst Arbetskraftskostnad Lönekostnad, kollektivanställda 5,5 7,5 13 Lönekostnad, övriga 3,4 4,7 8,4 Lokalkostnader 1,8 2,8 5,3 Marknadsföringskostnader 0,8 1,7 3,1 Rörelsemarginal 0,8 3,3 7,6 Avkastning eget kapital Omsättning per sysselsatt, tkr Omsättning per anställd, tkr Omsättning per kvm säljyta, tkr Lokalkostnad per kvm totalyta, kr Arbetskostnad per arbetstimme, kr Genomsnittligt lager, %

61 Lagrets omsättningshastighet 2,4 3,2 4,6 Lageravkastning Kapitalets omsättningshastighet 1,8 2,1 2,7 Rörelsekapital Soliditet Förändring i omsättning -3,2 3,2 11 Säkerhetskostnader, % 0,1 0,2 1,0 Svinnkostnader, % 0,3 0,7 1,5 61

62 1.17 Specialiserad dagligvaruhandel Antal företag: 49 Undre kvartil Median Övre kvartil Omsättning, tkr Varukostnad, % Bruttovinst Arbetskraftskostnad Lönekostnad, kollektivanställda 8, Lönekostnad, övriga 2,6 6,7 9,6 Lokalkostnader 2,4 5,4 9,2 Marknadsföringskostnader 0,5 1,5 3,6 Rörelsemarginal 4,1 6,0 12 Avkastning eget kapital Omsättning per sysselsatt, tkr Omsättning per anställd, tkr Omsättning per kvm säljyta, tkr Lokalkostnad per kvm totalyta, kr Arbetskostnad per arbetstimme, kr Genomsnittligt lager, %

63 Lagrets omsättningshastighet 3,0 5,2 17 Lageravkastning Kapitalets omsättningshastighet 1,3 3,1 3,9 Rörelsekapital 0,8 6,7 67 Soliditet Förändring i omsättning 4,2 2,0 8,3 Säkerhetskostnader, % 0,2 0,4 0,7 Svinnkostnader, % 0,3 0,5 1,6 63

64 1.18 Allivsmedel Antal företag: 260 Undre kvartil Median Övre kvartil Omsättning, tkr Varukostnad, % Bruttovinst Arbetskraftskostnad Lönekostnad, kollektivanställda 6,3 7,8 9,1 Lönekostnad, övriga 0,5 1,4 3,0 Lokalkostnader 2,7 3,7 4,3 Marknadsföringskostnader 0,4 0,8 1,1 Rörelsemarginal 2,1 3,6 6,0 Avkastning eget kapital Omsättning per sysselsatt, tkr Omsättning per anställd, tkr Omsättning per kvm säljyta, tkr Lokalkostnad per kvm totalyta, kr Arbetskostnad per arbetstimme, kr Genomsnittligt lager, %

65 Lagrets omsättningshastighet Lageravkastning Kapitalets omsättningshastighet 3,4 4,9 6,3 Rörelsekapital 4, Soliditet Förändring i omsättning 0,6 2,1 5,6 Säkerhetskostnader, % 0,2 0,3 0,5 Svinnkostnader, % 1,4 1,9 2,6 65

66 1.19 Betalningsfråga Antal företag: 217 Kortavgift (kr/köp) Andel kortköp Dagligvaruhandel Undre kvartil 0,6 59 Median 0,8 66 Övre kvartil 1,0 80 Sällanköp Undre kvartil 1,1 40 Median 2,5 73 Övre kvartil 3,5 85 Total Undre kvartil 0,9 50 Median 1,4 70 Övre kvartil 3,2 85 Det frågades om hur stor andel av betalningarna som utgörs av kortköp, antalet kortköp, samt hur mycket företaget betalade i kortavgift år företag valde att svara på frågan. För medianföretaget i sällanköpshandeln utgör kortköpen omkring 70 procent, mot 65 procent för dagligvaruhandeln. För dagligvaruhandeln betalar medianföretaget 80 öre i kortavgift per köp. Motsvarande siffra i sällanköpshandeln var 2,50 kronor. För detaljhandeln totalt betalar medianföretaget 1,40 kronor per köp. 66

AB HUI Research Mångfaldigande av innehållet är inte tillåtet

AB HUI Research Mångfaldigande av innehållet är inte tillåtet Finansiella nyckeltal för handeln 2014 AB HUI Research Mångfaldigande av innehållet är inte tillåtet Förord Handeln har en stor betydelse för Sveriges ekonomi. Nära en halv miljon människor arbetar inom

Läs mer

Nyckeltal för E-handeln

Nyckeltal för E-handeln Nyckeltal för E-handeln 2012-2013 Om undersökningen Detta är första året som Svensk Distanshandel tar fram en undersökning om olika nyckeltal specifika för e-handeln. Det finns i dagsläget flera rapporter

Läs mer

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Rapport september 2013 Uppdragsgivare: Göteborgs stad, Trafikkontoret Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Förord HUI

Läs mer

Dagligvarubranschen. HUI Research på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel. Elin Gabrielsson Nils Bohlin 2014 HUI RESEARCH

Dagligvarubranschen. HUI Research på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel. Elin Gabrielsson Nils Bohlin 2014 HUI RESEARCH Dagligvarubranschen HUI Research på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel Elin Gabrielsson Nils Bohlin 2014 HUI RESEARCH Dagligvarubranschen i siffror 2 Livsmedelskedjan- från jord till bord Branschglidning:

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

Stölder och annat svinn i svenska butiker. svenskhandel.se

Stölder och annat svinn i svenska butiker. svenskhandel.se Stölder och annat svinn i svenska butiker 2013 svenskhandel.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Svinnets omfattning och utveckling... 6 3 Svinnets fördelning... 8 4 Stölder...

Läs mer

Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014. HUI Research. Oktober 2015. Rickard Johansson Anna Mocsáry

Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014. HUI Research. Oktober 2015. Rickard Johansson Anna Mocsáry Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014 HUI Research Oktober 2015 Rickard Johansson Anna Mocsáry FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys av handelns

Läs mer

NYCKELTALSFAKTA SCB-information. SCBs Branschnyckeltal

NYCKELTALSFAKTA SCB-information. SCBs Branschnyckeltal SCBs Branschnyckeltal SCBs Branschnyckeltal baseras på den årliga undersökningen Företagsstatistik för industri-, bygg- och tjänstesektorn. Syftet med SCBs Branschnyckeltal Syftet med SCBs Branschnyckeltal

Läs mer

CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23

CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23 CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23 CITYKLIMATET SYFTE Beskriver hur det går för cityhandeln i förhållande till handeln på orten Stadskärnenivå istället för kommunnivå Årlig undersökning CITYKLIMATET

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2002

Delårsrapport januari - mars 2002 Delårsrapport januari - mars 2002 Wedins försäljning ökade med 3,9 procent till 239,9 Mkr (230,9). Resultat före avskrivningar uppgick till -25,6 Mkr (-18,5). Resultat efter finansnetto uppgick till -47,9

Läs mer

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011 Presentation 27 april Delårsrapport Jan - mar 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014 Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 FÖRORD Årets kartläggning visar ännu en gång att Örebro har återtagit sin position som handelsstad som lockar

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG

CITYKLIMATET FALKENBERG CITYKLIMATET FALKENBERG VARFÖR BRYR SIG FASTIGHETSÄGARNA OM STADSKÄRNAN? Svar: Fastigheter är (oftast) inte flyttbara! Stadens utveckling är avgörande för fastighetsbranschen. Oavsett hur mycket tid, engagemang

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner. [Skriv text]

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Detaljhandeln i Västerås år 2014 [Skriv text], Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Anna Welin, 021-39 13 52 StatistikInfo

Läs mer

Företagets uppföljning- nyckeltal. Daniel Nordström

Företagets uppföljning- nyckeltal. Daniel Nordström Företagets uppföljning- nyckeltal Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Nyckeltal Tolka nyckeltalen Företagets lönsamhet Finansiell balans Kapacitetsutnyttjande Analys av nyckeltal Länkar Begrepp

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

Räkneövningar kap 21-23

Räkneövningar kap 21-23 Räkneövningar kap 21-23 1. Det nystartade handelsföretaget M&M Ab har sammanställt kostnaderna för sålda varor till 7 200 000 euro för år 2011. Nu finns det ett intresse att för Herremannen M, tankesmeden

Läs mer

Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014

Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014 Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014 HUI Research September-Oktober 2015 Rickard Johansson Anna Mocsáry Sammanfattning Bakgrund Handeln i Eskilstuna kommun genomgår utveckling, både vad gäller den befintliga

Läs mer

Formler och nyckeltal

Formler och nyckeltal Formler och nyckeltal Försäljningskostnader i % av omsättningen Riskbuffert sysselsatt (Utdelningskod / ((((Rörelseresultat) + (Resultat från andelar i koncern- och ränteintäkter + Övriga Finansiella intäkter))

Läs mer

Övningsuppgifter, sid 1 [10] nyckeltal - facit, nivå C

Övningsuppgifter, sid 1 [10] nyckeltal - facit, nivå C Övningsuppgifter, sid 1 [10] go green & keep on screen tänk smart bli jordklok För att spara på vår miljö har vi valt att hålla våra facit on screen. Klicka på länkarna här nedan för att ta dig till rätt

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

STÖLDER OCH ANNAT SVINN I SVENSKA BUTIKER

STÖLDER OCH ANNAT SVINN I SVENSKA BUTIKER STÖLDER OCH ANNAT SVINN I SVENSKA BUTIKER 2017 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 2 Svinnets omfattning och utveckling... 4 3 Svinnets fördelning... 7 4

Läs mer

Analys av. Mojang AB. Org.nr. 556819-2388. Bolagskompassen AB Storgatan 35 411 38 Göteborg. KristofferNorén Tel. 031-760 62 00 demo@bolagskompassen.

Analys av. Mojang AB. Org.nr. 556819-2388. Bolagskompassen AB Storgatan 35 411 38 Göteborg. KristofferNorén Tel. 031-760 62 00 demo@bolagskompassen. Analys av Mojang AB Org.nr. 556819-2388 Bolagskompassen AB Storgatan 35 411 38 Göteborg KristofferNorén Tel. 031-760 62 00 demo@bolagskompassen.se Sammanfattning Bokslutet för Mojang AB per 2013-12 visade

Läs mer

Lönsamhet och ekonomiska nyckeltal för teknikföretag 2013

Lönsamhet och ekonomiska nyckeltal för teknikföretag 2013 Lönsamhet och ekonomiska nyckeltal för teknikföretag Innehåll Teknikföretag sammanfattning... 3 Teknikföretag efter bransch, leverantörer och storleksgrupper... 4 Metallvaruindustri... 5 Tele-, elektronik-

Läs mer

Julrea december svenskhandel.se

Julrea december svenskhandel.se Julrea 2013 13 december 2013 svenskhandel.se Julrea 2013 Inför julen 2013 har 1 044 svenskar tillfrågats om sin syn på julrean i detaljhandeln. Frågorna ställdes via webbenkät till ett representativt urval

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag April 2015 2015-01-16 Höjda arbetsgivaravgifter slår hårt mot lönsamhet och anställningar i handeln Framtidsindikatorn

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. Sveriges största handelsområde KARTLÄGGNING AV KUNGENS KURVA SKÄRHOLMEN

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. Sveriges största handelsområde KARTLÄGGNING AV KUNGENS KURVA SKÄRHOLMEN AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Sveriges största handelsområde KARTLÄGGNING AV KUNGENS KURVA SKÄRHOLMEN Förord Idag är Kungens kurva ett av de mest expansiva handelsområdena i regionen. Kungens kurva har

Läs mer

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7. [Skriv text]

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7 Detaljhandeln i Västerås år 2013 [Skriv text] Servicepartner, Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2017 Förord Turisterna finns numer i många av våra städer och orter året om och våra medlemmar ser hur handelns del av den växande besöksnäringen ökar. Gamla förhållningssätt och

Läs mer

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB Företagsbeskrivning Einar Nilssons Järnhandel AB 1 Inledande information Företagsbeskrivning Syftet med denna företagsbeskrivning är att ge en översiktlig information angående verksamheten och att intressenter

Läs mer

Handel och trängselskatt andra kvartalet Mätning av handeln efter införandet av trängselskatt i Göteborg. januari 2014

Handel och trängselskatt andra kvartalet Mätning av handeln efter införandet av trängselskatt i Göteborg. januari 2014 Handel och trängselskatt andra kvartalet 2013 Mätning av handeln efter införandet av trängselskatt i Göteborg januari 2014 Henrik Vestin Senior konsult HUI Research 2013 Bakgrund I januari 2013 infördes

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. Augusti 2017

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. Augusti 2017 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Augusti 2017 Framtidsindikatorn Augusti 96,0-0,2% månadsindex månadsutveckling 97,2 Försäljning 95,7 Antal

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Finansiering

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Finansiering Välkommen till Industriell Ekonomi gk Kapitel 21: Finansiering Finansiering 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Varför behöver företag kapital? Finansiering Fyra typer av kapital i ett företag Realkapital

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Finansiering

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Finansiering Välkommen till Industriell Ekonomi gk Kapitel 21: Finansiering Finansiering 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Varför behöver företag kapital? Finansiering Fyra typer av kapital i ett företag Realkapital

Läs mer

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Innehåll... 1 Bakgrund... 3 Inledning... 4 Sällanköpsvaruhandeln... 5 Dagligvaruhandeln... 7 Skövde

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 7% 6% 6% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Lönsamhet och ekonomiska nyckeltal för teknikföretag 2014

Lönsamhet och ekonomiska nyckeltal för teknikföretag 2014 Lönsamhet och ekonomiska nyckeltal för teknikföretag 2 Lönsamhet och ekonomiska nyckeltal för teknikföretag Innehåll Teknikföretag sammanfattning... 4 Teknikföretagens huvudbranscher... 5 Metallvaruindustri...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 1:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari Mars 1999 New Wave ökade under perioden januari - mars 1999 sin försäljning med 130 procent till 176,4 ( 76,7 ). Av ökningen var 27,2 att

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - juni 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - juni 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - juni 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari juni 2012 Rörelseresultatet steg

Läs mer

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Boksluts- och nyckeltalsinformation Datum Sida August 2014 1 (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

ES3. Nyckeltal för analys och styrning

ES3. Nyckeltal för analys och styrning ES3. Nyckeltal för analys och styrning Trostek, W., Företagsekonomi för icke-ekonomer Nyckeltal Hela kap. 17 och några sidor i kap. 11 och 12, se nedan räntabilitet på eget kapital (R E ), se sidorna 232-234

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Branschfakta personlig assistans

Branschfakta personlig assistans 2013 Branschfakta personlig assistans Innehåll 1 Inledning... 3 2 Branschens utveckling... 4 3 Assistansföretagens ekonomi... 7 4 Jämförelser med andra branscher... 12 5 Sammanfattning... 14 2 1 Inledning

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Brf Linnégatan 41-45

Brf Linnégatan 41-45 Brf Linnégatan 41-45 ÅRSREDOVISNING 1 januari 31 december 2012 Bostadsrättsföreningen Linnégatan 41-45 796909-5228 Nyckeltal Kostnadsfördelning 2012 2011 (exklusive fönster & fasadprojekt 2012) Planerat

Läs mer

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013. Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg.

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013. Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg. Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg 18 september 2013 Henrik Vestin Senior konsult Bakgrund I januari 2013 infördes trängselskatt

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

Förord 1 2 3

Förord 1 2 3 Förord 1 2 3 Sammanfattning Innehållsförteckning 1 Inledning... 7 1.1 Bakgrund... 7 1.2 Syfte... 7 1.3 Mål... 8 1.4 Definition av begrepp... 9 1.5 Läge... 10 1.6 Definition av områden... 11 1.7 Antaganden...

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer

Handel och trängselskatt år 2013

Handel och trängselskatt år 2013 Handel och trängselskatt år 2013 Mätning av handeln efter införandet av trängselskatt i Göteborg Augusti 2014 Henrik Vestin Senior konsult HUI Research 2013 Bakgrund I januari 2013 infördes trängselskatt

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. September 2013 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

Branschrapport. Vård- och omsorgsbranschens utveckling 2007-2011

Branschrapport. Vård- och omsorgsbranschens utveckling 2007-2011 Branschrapport Vård- och omsorgsbranschens utveckling 2007-2011 Februari 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Metod... 4 3 Branschstatistik... 5 3.1 Storleksfördelning bland företagen... 6 3.2 Omsättning...

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. Maj 2017

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. Maj 2017 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Maj 2017 Framtidsindikatorn Maj 103,3 månadsindex Positivare tongångar i handeln +3,5% månadsutveckling 107,3

Läs mer

Handelspolicy för Eslövs kommun

Handelspolicy för Eslövs kommun Handelspolicy för Eslövs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-09-28 Innehållsförteckning Handelspolicy för Eslövs kommun 3 Inriktningsmål Policy för handel Syfte 5 Bakgrund 5 Kommunens utveckling Handelns

Läs mer

Valuation Konkurrentrapport

Valuation Konkurrentrapport Org.nr: -67 Valuation Konkurrentrapport Om Valuation Företagsvärderingar Information Om Valuation Företagsvärderingar Bakgrund Valuation Företagsvärderingar startades och ägs av ett antal partners. Vi

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB 1 (5) Delårsrapport 1 maj 31 oktober 2003 Hemtex AB 2 (5) Hemtex AB, organisationsnummer 556132-7056, får härmed avge delårsrapport för perioden 1 maj 2003 31 oktober 2003. INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Läs mer

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 Fyrdubblat resultat och stärkt finansiell ställning Perioden 1 september 2006 31 maj 2007 Nettoomsättningen uppgick till 2.529,3

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2000

Bokslutskommuniké januari - december 2000 december 2000 Bokslutskommuniké januari - Försäljningen ökade med 57,5 procent till 1 022,7 Mkr (649,4). Bruttovinstmarginalen ökade till 51,0 procent (49,4). Resultat före avskrivningar ökade med 38 procent

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. November 2017

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. November 2017 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag November 2017 Framtidsindikatorn November 97,5-4,4 månadsindex månadsutveckling Svaga förväntningar i november

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

AxFood - nytt namn Delårsrapport

AxFood - nytt namn Delårsrapport AxFood - nytt namn Delårsrapport Hemköpskedjan AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2000 AxFood föreslås bli det nya namnet på Hemköpskedjan AB. Koncernens försäljning ökade med 4,2 procent till 5,7 miljarder

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2003

DELÅRSRAPPORT januari mars 2003 DELÅRSRAPPORT januari mars 2003 Rörelsens intäkter för årets första tre månader ökade med 62,3 procent till 438,5 (270,2) Mkr Rörelseresultatet ökade med 66,8 procent till 38,7 (23,2) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Handelsutredning Nybro kommun 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte och mål

Läs mer

Avvaktande framtidstro i detaljhandeln

Avvaktande framtidstro i detaljhandeln 2013-04-15 Avvaktande framtidstro i detaljhandeln I april noteras att handlarnas framtidstro ligger kvar på ungefär samma nivå som i mars månads Handelsbarometer. Framtidsindikatorn, som är ett mått på

Läs mer

Upplysningar. E-post: branschnyckeltal@scb.se Tfn: 019-17 66 30, Fax 019-17 70 85 Postadress: Statistiska centralbyrån

Upplysningar. E-post: branschnyckeltal@scb.se Tfn: 019-17 66 30, Fax 019-17 70 85 Postadress: Statistiska centralbyrån Konsten att bedöma ett företag! SCB:s branschnyckeltal omfattar drygt 40 nyckeltal utvecklade i samarbete med BAS-kontogruppen Omfattar ca 600 branscher Visar median- och kvartilvärden för varje bransch

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. April 2017

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. April 2017 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag April 2017 Framtidsindikatorn April 99,8 månadsindex Framtidsindikatorn minskade i april -1,0% månadsutveckling

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. Juni 2017

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. Juni 2017 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Juni 2017 Framtidsindikatorn juni 100,2-3,1% månadsindex månadsutveckling 101,6 Försäljning 99,5 Antal anställda

Läs mer

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll Page 1 of 6 NetOnNet AB (publ) Bokslutskommuniké, januari - december Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med samma period 1999. Stark tillväxt under - lönsamhet inom räckhåll Försäljningen

Läs mer

DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Stark tillväxt sätter fart på n Rekordmånga kommuner ökade omsättningen i n under 2015, däribland alla kommuner som ingår i Göteborgsregionens kommunförbund. I Göteborgsregionen

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

DETALJHANDELN I ÖREBRO Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015

DETALJHANDELN I ÖREBRO Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 DETALJHANDELN I ÖREBRO 2015 Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 FÖRORD Årets kartläggning visar ännu en gång att Örebro fortsätter att stärka sin position som en av landets

Läs mer

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p)

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p) Industriell ekonomi Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 160531 Tid: 9.00-13.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20p För att få respektive betyg

Läs mer

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi HANDELNS betydelse för Sveriges ekonomi En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln Vård och omsorg;

Läs mer

Handelsbarometern Svensk Handels indikator på optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern Svensk Handels indikator på optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator på optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Juni 2014 Bonvings Skor, Nässjö Foto: Björn Mattisson 2014-06-16 Handlarna tror på en bra sommar

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet Finansiell analys Utförs t ex för att: en långivare behöver underlag för att kunna besluta om han ska bevilja företaget ytterligare lån en aktieägare vill veta hur företaget har utvecklats för att få underlag

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. December 2017

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. December 2017 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag December 2017 Framtidsindikatorn December 96,4 månadsindex Framtidsindikatorn minskade i december -1,1 månadsutveckling

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Fråga 6.. poäng (5p) Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 3.. poäng (4p)

Fråga 6.. poäng (5p) Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 3.. poäng (4p) Industriell ekonomi Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng Namn: Tentamensdatum: 150603 Tid: 9.00-13.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20p För att få respektive betyg krävs:

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Räkenskapsanalys Avdelningen för byggnadsekonomi Räkenskapsanalys Nyckeltal (likviditet, soliditet, räntabilitet) Underlag till långivare Information till aktieägare Information leverantörer

Läs mer

Finansiering. Varför behöver företag kapital? Vad är finansiering? Kap 21 Finansiering. Finansiering. Fyra typer av kapital i ett företag.

Finansiering. Varför behöver företag kapital? Vad är finansiering? Kap 21 Finansiering. Finansiering. Fyra typer av kapital i ett företag. Finansiering Kap 21 Finansiering ME1002 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 Varför behöver företag kapital? Finansiering Fyra typer av kapital i ett företag Realkapital Finansiellt

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Begagnatbarometern Kvartal 4 2012

Begagnatbarometern Kvartal 4 2012 Begagnatbarometern Kvartal 4 2012 Kontakt: Blocket: Linnéa Aguero, 072-503 32 31, linnea.aguero@blocket.se HUI Research: Jonas Arnberg, 08-762 72 90, jonas.arnberg@hui.se Andrahandsknaden på nätet går

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,5 Mkr till 40,8 Mkr (9,3). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer