HAMNTAXA FÖR GÖTEBORGS HAMN GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2012 TILLS VIDARE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HAMNTAXA FÖR GÖTEBORGS HAMN GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2012 TILLS VIDARE"

Transkript

1 HAMNTAXA FÖR GÖTEBORGS HAMN GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2012 TILLS VIDARE

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FARTYGSHAMNAVGIFTER TANKFARTYG 3 Avgift för fartyg med dubbelt skrov 3 Nedsättning för fartyg med inbyggd rörtunnel på däck 3 Förhöjd avgift för fartyg med enkelt skrov 3 Lossning av spolvatten (slop) till mottagningsanläggning Containerfartyg i reguljär trafik Con/ro i reguljär trafik Ro/ro-fartyg i reguljär trafik Bilfartyg i reguljär trafik Passagerarfartyg/passagerar-/järnvägsfärja Kryssningsfartyg Privata yachter Tjänstefartyg etc Skärgårds- och hamntrafik Passerande fartyg Övriga fartyg Reparenter, uppläggning, tankrengörning m m Bunkring och/eller proviantering Liggetidsavgift 7 2. MILJÖRELATERADE AVGIFTER Miljödifferentierade avgifter 8 Svavelavgift 8 Kväveoxidrabatt AVGIFTER FÖR FARTYGSGENERERAT AVFALL 9 Avgift för sludge och oljehaltigt länsvatten 9 Avgift för övrigt fartygsgenererat och lastrelaterat fast avfall 9 Övrigt 9 3. ÖVRIGA AVGIFTER 10 Varuhamnavgift 10 Spolvatten 10 Elanslutning 10 ISPS-avgift ÖVRIGA BESTÄMMELSER DEBITERING SAMMANSTÄLLNING AV DETALJERADE VILLKOR 11 Svavelavgift för reparenter, uppläggning, tankrengöring m m 11 Befrielse från svavelavgift 11 Kväveoxidrabatt 11 Extra avgiftsuttag vid sludge och avfallsavlämning 11 Undantag avseende sludge och avfallsavgifter 11 Undantag från varuhamnavgift 11 Anlöp påkallad av annan myndighet 11 Definition av fartygstyp UPPLYSNINGAR OM HAMNTAXAN 12

3 1. FARTYGSHAMNAVGIFTER Avgift för helt anlöp tas ut när fartyg ankommer till Göteborgs Hamn. Avgiften baseras på GT (Gross Tonnage) enligt 1969 års mätregler, såvida ej annat finns angivet i taxan. Då ett fartyg första gången anlöper Göteborgs Hamn eller blivit ombyggt ska giltigt mätbrev enligt 1969 års mätregler uppvisas av rederiet eller rederiets ombud. I de fall ankomst respektive avgång hanteras av olika mäklare och/eller av olika rederier, erläggs dock avgift för ankomst respektive avgång separat. De angivna priserna nedan är i SEK och gäller för helt anlöp, d v s för ankomst och avgång till hamnområde. 1.1 TANKFARTYG Avgiften är baserad på distinkta GT-intervaller. D v s för fartygets totala GT debiteras en avgift enligt tabellen nedan. Avgift för fartyg med dubbelt skrov GT 2,31 SEK/GT GT 2,85 SEK/GT GT 3,14 SEK/GT > GT 4,49 SEK/GT Nedsättning för fartyg med inbyggd rörtunnel på däck För fartyg med inbyggd rörtunnel på däck sänks fartygshamnavgiften med motsvarande procentsats som rörtunneln utgör av fartygets totala GT. Förhöjd avgift för fartyg med enkelt skrov För fartyg med enkelt skrov, det vill säga som ej har dubbel botten och dubbla sidor, oavsett segregerade barlasttankar, är avgiften förhöjd enligt nedan: GT 4,33 SEK/GT GT 5,33 SEK/GT GT 5,89 SEK/GT > GT 8,42 SEK/GT Lossning av spolvatten (slop) till mottagningsanläggning Fartygshamnavgift tas ut enligt gällande taxa när fartyg anlöper hamnen för att lossa spolvatten (slop) härstammande från annan ort eller från fartyg som ej anlöper hamnen. För fartyg som anlöper Oljehamnen enbart i syfte att lossa eget spolvatten, utgår fartygshamnavgiften med den för reparentfartyg gällande avgiften enligt 1.13, för den del av anlöpet som berör Oljehamnen. 1.2 CONTAINERFARTYG I REGULJÄR TRAFIK Avgiften är baserad på progressiva intervaller, d v s för fartygets första GT betalas avgiften enligt intervallet GT, för fartygets nästkommande GT betalas enligt intervallet GT och så vidare. Pris/GT GT 1,48 SEK GT 1,31 SEK GT 0,57 SEK > GT 0,41 SEK 3

4 1.3. CON/RO-FARTYG I REGULJÄR TRAFIK Kombinationsfartyg: Pris/GT 1,07 SEK 1.5 BILFARTYG I REGULJÄR TRAFIK Pris/GT 0,74 SEK 1.4 RO/RO-FARTYG I REGULJÄR TRAFIK Pris/GT 1 3 anlöp/vecka, per service 1,15 SEK Frekvensincitament: 20% rabatt från och med det fjärde anlöpet och följande/vecka, per service (som erkänns av Göteborgs Hamn). Med vecka avses kalendervecka måndag-söndag. 1.6 PASSAGERARFARTYG/PASSAGERAR-/JÄRNVÄGSFÄRJA Här avses fartyg som fraktar passagerare och gods, passagerare och fordon, järnvägsvagnar eller enbart passagerare och som bedriver regelbunden, för allmänheten tillgänglig, trafik enligt av Göteborgs Hamn godkänd turlista. Pris/GT 1,33 SEK/GT 4 anlöp/vecka, per service Pris/GT 0,92 SEK Frekvensincitament: efter 365 anlöp inom ett kalenderår för en fartygsindivid utgår ingen fartygshamnavgift under återstoden av det kalenderåret. 4

5 1.7 KRYSSNINGSFARTYG Med kryssningsfartyg avses passagerarfartyg i icke reguljär trafik. Avgiften är baserad på distinkta GT-intervaller. D v s för fartygets totala GT debiteras avgift enligt tabellen nedan. GT ,71 SEK/GT dock högst SEK (exklusive miljöoch avfallsavgifter) om GT < PRIVATA YACHTER Inom Göteborgs Hamn finns ett begränsat antal kajplatser för korttidsupplåtelse till privata yachter. För upplåtelserna gäller nedan angivna priser. Fartygets längd (löa) i meter < SEK Pris per påbörjat kalenderdygn GT > ,88 SEK/GT SEK Passageraravgift 9,50 SEK/passagerare SEK ISPS avgift 13 SEK/passagerare > SEK För kryssningsfartyg tillhöriga samma rederi, eller är tillhöriga rederi som opererar under samma varumärke, reduceras fartygshamnavgiften med 15 procent från och med det sjunde anlöpet till Göteborgs Hamn under en säsong. För kryssningspassagerare som transporteras mellan fartyg på redden och kaj uttages avgift enligt överenskommelse i varje särskilt fall. Privata yachter som anlöper kaj som inte tillhör Göteborgs Hamns Hamnbolag men ligger innanför Göteborgs hamnområde, utgår fartygshamnavgift enligt Kostnad för eventuell el, vatten och vakthållning enligt ISPS-koden tillkommer. Kostnad för mottagning av fast avfall ingår i kajavgiften. Avgift för sludge tillkommer enligt 2.2. Vid förläggande av icke ISPS-fartyg vid ISPS-kaj tillkommer säkerhetsavgift enligt TJÄNSTEFARTYG ETC För örlogs-, kustbevaknings-, tull-, sjöräddnings-, traditions- och skolfartyg samt Sjöfartsverkets fartyg som inte används i kommersiellt syfte debiteras ingen fartygshamnsavgift. Avgiftsbefriade fartyg står själva för eventuella omkostnader. 5

6 1.10 SKÄRGÅRDS- OCH HAMNTRAFIK Fartygsavgift Kr/fartyg och år SEK Fartyg som inte har fysisk hemmahamn i Göteborg eller inte går i trafik perioden maj till september betalar halv fartygsavgift. Passageraravgift Fartyg med egen hamnanläggning betalar halv passageraravgift. Kajavgift för tid som Göteborgs Hamn tillhörig kaj nyttjas. Kr/passagerare Kr/fartyg och månad 6,06 SEK SEK 1.11 PASSERANDE FARTYG Med passerande fartyg menas de fartyg som passerar hamnens vattenområde med ett maximalt uppehåll i hamnområdet på 24 timmar. Vid ett eventuellt uppehåll får fartyget ej ta ombord eller lämna av gods, passagerare eller avfall för att det ska kategoriseras som passerande. Fartyg som passerar Göteborgs hamnområde på väg till/ från Vänern debiteras inte passageavgift, under förutsättning att fartyget ej anlöper kaj. De passerande fartygen som anlöper kaj ska debiteras full passageavgift enligt ovan. Avgift för vakthållning enligt ISPS-kod utgår för icke bevakade kajer. Avgift per passage 0,99 SEK/GT Avgiften för vakthållning är 500 SEK/timma. Det minsta belopp som debiteras är SEK. Fartyg med egen hamnanläggning ska upprätta en avfallshanteringsplan enligt Sjöfartsverkets författningssamling. Om fartyg ligger kvar i mer än 24 timmar utgår full fartygshamnavgift enligt avsnitt 1.1 till Från och med 24 timmar efter ankomsttiden till kaj utgår dessutom liggetidsavgift enligt avsnitt 1.15 för varje påbörjat kalenderdygn ÖVRIGA FARTYG Med övriga fartyg menas fartyg som ej kategoriseras i avsnitt 1.1 till ,79 SEK/GT 6

7 1.13 REPARENTER, UPPLÄGGNING, TANKRENGÖRNING M M Här avses fartyg som anlöper hamnområdet endast för att repareras, byggas om eller i byggnadshänseende kompletteras vid inom hamnområdet befintligt varv. Maximal fartygshamnavgift för reparentfartyg Per anlöp Per anlöp 2,35 SEK/GT SEK Vid uppläggning av fartyg vid kaj utgår full fartygshamnavgift vid ankomsttiden till kaj samt 24 timmar därefter liggetidsavgift enligt 1.15 för varje påbörjat dygn BUNKRING OCH/ELLER PROVIANTERING För fartyg som anlöper Göteborgs Hamn endast för bunkring och/eller proviantering för eget bruk utgår fartygshamnavgift med 50% av ordinarie avgift per fartygstyp. Kaj för enbart bunkring och proviantering kan erbjudas i mån av ledig kajkapacitet LIGGETIDSAVGIFT Liggetidsavgift utgår om fartyget ligger vid kaj mer än 24 timmar före påbörjad lossning/lastning. Liggetidsavgift utgår också om fartyget ligger kvar vid kaj mer än 24 timmar efter avslutad lossning/ lastning. Liggetidsavgift ska inte utgå om liggetiden orsakats av förhållanden som Göteborgs Hamn eller Sjöfartsverket kunnat råda över. Extra liggetid (tid utöver lastning/lossning) beviljas endast i mån av ledig kajkapacitet. I Göteborgs Oljehamn finns ingen möjlighet att bevilja extra liggetid före påbörjad lossning/lastning. Efter avslutad lossning/lastning kan extra liggetid endast beviljas i undantagsfall. Avgiften beräknas per längdmeter (löa). Första påbörjat kalenderdygn kr/m löa 30,00 SEK Påföljande kalenderdygn kr/m löa 15,00 SEK För fartyg som nyttjas huvudsakligen för handel, hotell, bostad, utställningslokal, upplag, expedition eller dylikt utgår liggetidsavgift efter prövning i varje enskilt fall. 7

8 2. MILJÖRELATERADE AVGIFTER 2.1 MILJÖDIFFERENTIERADE AVGIFTER Utöver de fartyghamnsavgifter, som anges i punkt 1, utgår miljörelaterade tilläggsavgifter, alternativt avdrag, vid varje fartygsanlöp. Svavelavgift För fartyg som anlöper Göteborgs Hamn utgår en tilläggsavgift om svavelhalten i bränslet för fartygets drift överskrider 0,2 viktprocent, enligt tabell nedan. Kväveoxidrabatt För fartyg som genom olika åtgärder reducerat kväveoxidemissionen till mindre än 10 gram per kilowattstimme erhålles reduktion av fartygshamnavgiften enligt följande: Utsläppsnivå i gram NOx/kWh 6,0 9,9 0,05 SEK/GT Reduktion i kronor per enhet av fartygets bruttodräktighet (GT) Svavelhalt (viktprocent) Avgift/GT Avgift/GT efter avdrag 2,0 5,9 0,10 SEK/GT 0,00 0,20 0,00 SEK 0 1,9 0,20 SEK/GT 0,21 0,50 0,10 SEK 0,00 >0,50 0,20 SEK 0,10 SEK* *Den 1 april 2010 infördes en halvering av svavelutsläppsavgiften för samtliga fartygskategorier från 20 öre till 10 öre per GT. Avdraget gäller till och med 31 december

9 2.2 AVGIFTER FÖR FARTYGSGENERERAT AVFALL Göteborgs Hamn debiterar avgifter för avfallsmottagning från fartyg i enlighet med svensk lagstiftning och EU-direktiv 2000/59/EG. Avgift för sludge och oljehaltigt länsvatten Tankfartyg som anländer från hamn i Europa samt från Nordsjön Tankfartyg som anländer från hamnar utanför Europa och Nordsjön Containerfartyg som anländer från hamn i Europa samt från Nordsjön Containerfartyg som anländer från hamnar utanför Europa och Nordsjön Con/ro-fartyg som anländer från hamn i Europa samt från Nordsjön Con/ro-fartyg som anländer från hamnar utanför Europa och Nordsjön Ro/ro-fartyg som anländer från hamn i Europa samt från Nordsjön Ro/ro-fartyg som anländer från hamnar utanför Europa och Nordsjön Bilfartyg som anländer från hamn i Europa samt från Nordsjön Bilfartyg som anländer från hamnar utanför Europa och Nordsjön 0,17 SEK/GT 0,27 SEK/GT 0,23 SEK/GT 0,33 SEK/GT 0,10 SEK/GT 0,20 SEK/GT 0,10 SEK/GT 0,20 SEK/GT 0,17 SEK/GT 0,27 SEK/GT Kryssningsfartyg som anländer från hamn i Europa samt från Nordsjön Kryssningsfartyg som anländer från hamnar utanför Europa och Nordsjön Övriga fartyg som anländer från hamn i Europa samt från Nordsjön Övriga fartyg som anländer från hamnar utanför Europa och Nordsjön Avgift för övrigt fartygsgenererat fast avfall Övrigt Tankfartyg Containerfartyg Con/ro-fartyg Ro/ro-fartyg Bilfartyg Kryssningsfartyg Övriga fartyg 0,20 SEK/GT 0,30 SEK/GT 0,23 SEK/GT 0,33 SEK/GT 0,18 SEK/GT 0,16 SEK/GT 0,09 SEK/GT 0,09 SEK/GT 0,22 SEK/GT 0,22 SEK/GT 0,12 SEK/GT Övriga villkor för avlämning av avfall samt information om var och hur avfallet ska lämnas återfinns i Driftföreskrifter för Göteborgs Hamn, allmän del, avsnitt 8, Avlämning av avfall. 9

10 3. ÖVRIGA AVGIFTER 4. ÖVRIGA BESTÄMMELSER Varuhamnavgift Vid lossning eller lastning av varor till torrlastkajerna som ägs och/eller förfogas av Göteborgs Hamn AB (kaj 751) utgår en varuhamnavgift motsvarande 27 SEK/ton. Samma avgift utgår vid läktring mellan fartyg. Vid kajer som drivs av terminaloperatörer med koncessionsavtal utgår ingen varuhamnavgift till Göteborgs Hamn AB. Vid lossning eller lastning av varor till kaj som ej ägs och förfogas av Göteborgs Hamn AB utgår 50 % av ordinarie varuhamnavgift. För avgifter på gods för Oljehamnen och färjeterminalerna gäller separata avtal. ISPS-avgift Då icke ISPS-certifierade fartyg förläggs vid kaj 751 eller 107 utgår avgift för obligatorisk kontroll av kaj, vattenområde och inhägnat område efter avgång. ISPS-certifierade fartyg förlagda vid Stenpiren, kaj 751 eller i Frihamnen ska bekosta ISPS-vakt godkänd av hamnen. ISPS-avgift 4.1 DEBITERING SEK Spolvatten För spolvatten härstammande från annan ort eller från fartyg som ej anlöper hamnen, utgår varuhamnavgift motsvarande 5,20 SEK/ton. Elanslutning Vid anlöp som varar längre än 48 timmar (2 dygn) vid Stigbergskajen eller Stenpiren är elanslutning obligatorisk. Minsta fakturerad fartygshamnavgift per fartyg och anlöp är 500 SEK. Fakturerat totalbelopp avrundas till närmaste hela krontal. Fakturerat belopp ska vara Göteborgs Hamn tillhanda senast 20 dagar efter fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras enligt uppgift på fakturan om betalning ej är Göteborgs Hamn tillhanda senast på förfallodagen. Har Sveriges regering förordnat att särskilda avgiftsbestämmelser ska tillämpas för viss nations fartyg eller för vissa fartygstyper, gäller dessa bestämmelser. Elanslutningsavgift SEK Vid varje tillfälle aktuellt kwh-pris 10

11 5. SAMMANSTÄLLNING AV DETALJERADE VILLKOR Svavelavgift för reparenter, uppläggning, tankrengöring m m 1 Eventuell svavelavgift enligt avsnitt 2.1 tillkommer. Avfallsavgifter debiteras ej av Göteborgs Hamn då mottagning av fartygsgenererat avfall ombesörjes av varven eller av annan hamnanläggning än Göteborgs Hamns. Ingen extra fartygshamnavgift debiteras om fartyg lämnar kaj inom hamnområdet för t ex provtur, besiktningsresa, tankrengöring, gasrening och dylikt och därefter återvänder till kaj. Befrielse från svavelavgift 2 Särskilt intyg som lämnats till Sjöfartsverket enligt Sjöfartsverkets kungörelse (SJÖFS 1998:13, 2008:5) gäller som bevis för befrielse från svavelavgiften. Meddelande om svavelintyg lämnas till Göteborg Port Control, Göteborgs Hamn, i samband med anmälan av fartygs första anlöp efter att intyg erhållits. 3 Alternativt kan befrielse från svavelavgiften medges om redare eller dennes ombud på ett godtagbart sätt förpliktigar sig att inom Göteborgs trafikområde, oavsett ändamål, endast förbrukar bränsle med en högsta svavelhalt enligt avsnitt 2.1. Med Göteborgs trafikområde avses här vattenområdet som bevakas av VTS Westcoast. Kväveoxidrabatt 4 Sjöfartsverkets certifikat enligt Sjöfartsverkets kungörelse (SJÖFS 1998:13, 2008:5) gäller som villkor för nedsättningen. Meddelande om kväveoxidintyg lämnas till Göteborg Port Control, Göteborgs Hamn, i samband med anmälan av fartygs första anlöp eftet att intyg erhållits. Extra avgiftsuttag vid sludge och avfallsavlämning 5 En tilläggsavgift tas ut för de merkostnader som Göteborgs Hamn, eller dess entreprenör, åsamkas om: Anmälan om avlämning av avfall från fartyg inte gjorts i tid enligt svensk lag och Göteborgs Hamns föreskrifter. Avfallet/sludgen innehåller främmande substanser, lösningsmedel eller detergenter. Fat och förpackningar med oljerester eller farligt avfall inte är korrekt förpackade och märkta med innehåll eller om avlämning och uppställning inte sker på anvisade platser. Avlämning inte sker på avtalad tid. Fartyget inte tillhandahåller personal vid avlämning av sludge. Pumpkapaciteten för sludge understiger 5 m 3 per timme. Undantag avseende sludge och avfallsavgifter 6 Fartyg/rederi som själva ombesörjer bortskaffning av sludge och annat avfall på egen bekostnad, t ex genom eget avtal med avfallsmottagare, erlägger ingen avgift. Tillstånd för detta erfordras av Sjöfartsverket. För privatägda kajplatser kan separata avtal för det fasta avfallet träffas. 7 Ingen generell avgift debiteras om behörig myndighet i land, som omfattas av Östersjöstrategin eller EG direktiv 2000/59/EG, har medgivit undantag från obligatorisk avlämning av fartygsgenererat avfall och lastrester och detta kan styrkas. I stället debiteras den faktiska kostnaden som Göteborgs Hamn har för mottagningen. Undantag enligt denna regel måste först godkännas av Sjöfartsverket. Undantag från varuhamnavgift 8 Förnödenhets- och proviantartiklar för fartygets eget behov. 9 Container, flak eller annan lastbärare av varaktig beskaffenhet avsedd som transporthjälpmedel och som inte utgör självständig handelsvara. 10 Varor som lossas eller lastas från eller till fartyg enligt Anlöp påkallad av annan myndighet 11 Då fartyg anlöper hamnen av orsak påkallad av annan myndighet än Hamnmyndigheten har Hamnen rätt att kräva bankgaranti (kvarstad etc). Definition av fartygstyp 12 Göteborgs Hamn förbehåller sig rätten att definiera fartygstypen. 11

12 6. UPPLYSNINGAR OM HAMNTAXAN I FÖRSTA HAND LÄMNAS UPPLYSNINGAR AV: Göteborg Port Control Spridning kontrolleras ej av Göteborgs Hamn. Göteborgs Hamn förbehåller sig rätten att revidera hamntaxan under året. Gällande taxa finns på Göteborgs Hamns webbplats Senast publicerad version på webbplatsen är gällande. Vid eventuell tolkningstvist av Hamntaxan gäller senast publicerad svensk version. E-post: Göteborgs Hamn, Göteborg. Telefon November 2011, SE Marketing/scp göteborg

Hamntaxa för Göteborgs Hamn Gäller från 1 januari 2013 tills vidare

Hamntaxa för Göteborgs Hamn Gäller från 1 januari 2013 tills vidare THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 5 6 E Hamntaxa för Göteborgs Hamn Gäller från 1 januari 2013 tills vidare INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FARTYGSHAMNAVGIFTER 3 1.1 TANKFARTYG 3 Avgift för fartyg med dubbelt

Läs mer

Göteborgs Hamn. Hamntaxa för. Gäller från 1 januari 2015 tills vidare

Göteborgs Hamn. Hamntaxa för. Gäller från 1 januari 2015 tills vidare THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E Göteborgs Hamn Hamntaxa för Gäller från 1 januari 2015 tills vidare VERSION 1, 2015 INNEHÅLL 1. Sammanställning av detaljerade villkor 2. Avgifter 2.1 TANKFARTYG

Läs mer

Hamntaxa för. Göteborgs Hamn. Gäller från 1 januari 2014 tills vidare

Hamntaxa för. Göteborgs Hamn. Gäller från 1 januari 2014 tills vidare THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E Hamntaxa för Göteborgs Hamn Gäller från 1 januari 2014 tills vidare Version 1, 2014 INNEHÅLL 1. Sammanställning av detaljerade villkor 2. Avgifter 2.1 Tankfartyg

Läs mer

Göteborgs Hamn. Hamntaxa för. Gäller från 1 januari 2014 tills vidare

Göteborgs Hamn. Hamntaxa för. Gäller från 1 januari 2014 tills vidare THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E Göteborgs Hamn Hamntaxa för Gäller från 1 januari 2014 tills vidare INNEHÅLL 1. Sammanställning av detaljerade villkor 2. Avgifter 2.1 TANKFARTYG 6 2.2 CONTAINERFARTYG

Läs mer

Hamntaxa för. Göteborgs Hamn Gäller från 1 januari 2017 tills vidare

Hamntaxa för. Göteborgs Hamn Gäller från 1 januari 2017 tills vidare THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E Hamntaxa för Göteborgs Hamn Gäller från 1 januari 2017 tills vidare VERSION 2, 2017 INNEHÅLL 1. Sammanställning av detaljerade villkor 2. Avgifter 2.1 TANKFARTYG

Läs mer

Hamntaxa Gävle Hamn Gäller från 1 januari 2017 och tills vidare

Hamntaxa Gävle Hamn Gäller från 1 januari 2017 och tills vidare Hamntaxa Gävle Hamn Gäller från 1 januari 2017 och tills vidare Innehåll 1 VILLKOR FÖR TAXAN... 3 Avgifter och fakturering... 3 Miljörabatter... 3 Sludge och fast fartygsavfall med mera... 3 Tolkningstvist...

Läs mer

HAMNTAXOR FÖR TROLLHÄTTANS STADS HAMN

HAMNTAXOR FÖR TROLLHÄTTANS STADS HAMN HAMNTAXOR FÖR TROLLHÄTTANS STADS HAMN Gällande från och med den. A HAMNAVGIFT FÖR FARTYG 1. Allmänna bestämmelser 1.1 Fartygsavgift på i hamnarna lossat och lastads gods per ton 2,40 kr 1.2 Avgift för

Läs mer

HAMNTAXA OCH AVGIFTER FÖR VARBERGS HAMN. ÅR 2015 och tills vidare

HAMNTAXA OCH AVGIFTER FÖR VARBERGS HAMN. ÅR 2015 och tills vidare HAMNTAXA OCH AVGIFTER FÖR VARBERGS HAMN ÅR 2015 och tills vidare HAMNTAXA Gäller från och med 2015-01-01 och tills vidare Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer till hamntaxans avgifter Beslutad av Kommunfullmäktige

Läs mer

HAMNTAXA Helsingborgs Hamn AB. Giltig

HAMNTAXA Helsingborgs Hamn AB. Giltig HAMNTAXA Helsingborgs Hamn AB Giltig 2016-01-01 2016-12-31 Innehåll 1. Fartygshamnavgift... 2 2. Miljörelaterade rabatter... 5 3. Avfalls- och miljöavgifter... 6 4. Pumpningsavgift... 8 5. Varuhamnavgift...

Läs mer

Hamntaxa och villkor för Uddevalla Hamnterminal AB 2016

Hamntaxa och villkor för Uddevalla Hamnterminal AB 2016 Hamntaxa och villkor för Uddevalla Hamnterminal AB 2016 Gäller från 1 januari 2016 tillsvidare Innehållsförteckning 1. Fartygshamnavgift, avgiftsberäkning 2. Fartygshamnavgift tariff 3. Miljörabatter och

Läs mer

Taxa Luleå Hamn 2017

Taxa Luleå Hamn 2017 Taxa Luleå Hamn 2017 HAMNTAXA Gäller från och med 1 januari 2017 och tills vidare. FARTYG 1. Avgiftsberäkning Varje anlöp (ankomst och avgång) debiteras per enhet av bruttodräktigheten (GT). I fartygsavgiften

Läs mer

HAMNTAXA OCH AVGIFTER FÖR VARBERGS HAMN. ÅR 2017 och tills vidare

HAMNTAXA OCH AVGIFTER FÖR VARBERGS HAMN. ÅR 2017 och tills vidare HAMNTAXA OCH AVGIFTER FÖR VARBERGS HAMN ÅR 2017 och tills vidare HAMNTAXA för Varbergs hamn Gäller från och med 2017-01-01 och tills vidare Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer till hamntaxans avgifter

Läs mer

Boa Tugs AB BOA-GROUP. Towage Rates Swedish West Coast

Boa Tugs AB BOA-GROUP. Towage Rates Swedish West Coast Boa Tugs AB BOA-GROUP HARBOUR TOWAGE ESCORT SALVAGE & EMERGENCY TOWAGE Towage Rates Swedish West Coast Lenght over all x breadth extreme in meters per Tug (SEK) Mob/Demob per Tug (SEK): 0-2 000 9 500 Uddevalla

Läs mer

2014-12-16. Taxa Luleå Hamn 2015

2014-12-16. Taxa Luleå Hamn 2015 Taxa Luleå Hamn 2015 HAMNTAXA Gäller från och med 1 januari 2015 och tills vidare. FARTYG 1. Avgiftsberäkning Varje anlöp (ankomst och avgång) debiteras per enhet av bruttodräktigheten (GT). I fartygsavgiften

Läs mer

Hamntaxa för Falkenbergs och Glommens hamnar. KS

Hamntaxa för Falkenbergs och Glommens hamnar. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-23 154 Hamntaxa för Falkenbergs och Glommens hamnar. KS 2017-278 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

VISBY, KAPPELSHAMN, FÅRÖSUND, SLITE, BOTVALDEVIK, KATTHAMMARSVIK, HERRVIK, RONEHAMN, VÄNDBURG, BURGSVIK och KLINTEHAMN.

VISBY, KAPPELSHAMN, FÅRÖSUND, SLITE, BOTVALDEVIK, KATTHAMMARSVIK, HERRVIK, RONEHAMN, VÄNDBURG, BURGSVIK och KLINTEHAMN. Hamntaxan fastställd av kommunfullmäktige den 14 februari 2005, 6 för VISBY, KAPPELSHAMN, FÅRÖSUND, SLITE, BOTVALDEVIK, KATTHAMMARSVIK, HERRVIK, RONEHAMN, VÄNDBURG, BURGSVIK och KLINTEHAMN. Att gälla från

Läs mer

1.1.2 Annat fartyg per meter av längd överallt 9.90 dock lägst vid såväl ankomst som avgång 250.00

1.1.2 Annat fartyg per meter av längd överallt 9.90 dock lägst vid såväl ankomst som avgång 250.00 HAMNTAXA FÖR HÄRNÖSAND Gäller från och med den 1 januari 2008. 1. FARTYG 1.1 Varje gång fartyg ankommer till eller avgår från hamnen 1.1.1 Fartyg med en längd överallt av 20 m eller däröver per brutto

Läs mer

HAMNTAXA 2016. gällande Region Gotlands hamnar

HAMNTAXA 2016. gällande Region Gotlands hamnar HAMNTAXA 2016 gällande Region Gotlands hamnar Att gälla från och med 1 januari2016 tills vidare Fastställd av regionfullmäktige i Region Gotland 14 december 2015, 310 Taxan finns även tillgänglig på www.visbyport.com

Läs mer

PRISLISTA ÖVER HAMNTJÄNSTER. I kraft fr.o.m. 1.1.2013 -

PRISLISTA ÖVER HAMNTJÄNSTER. I kraft fr.o.m. 1.1.2013 - PRISLISTA ÖVER HAMNTJÄNSTER I kraft fr.o.m. 1.1.2013 - 2 (6) Godkänd av Lovisa stads närings- och utvecklingssektion 18.12.2012 1. Allmänna villkor för fakturering Avgifterna ska betalas senast på den

Läs mer

Hamntaxa Mervärdesskatt utgår ej i hamntaxan avsnitt A-F. A1 Fartyg insatt i yrkesverksamhet. 3,30 kr 150 kr per anlöp 2,10 kr per ton Depl.

Hamntaxa Mervärdesskatt utgår ej i hamntaxan avsnitt A-F. A1 Fartyg insatt i yrkesverksamhet. 3,30 kr 150 kr per anlöp 2,10 kr per ton Depl. Mervärdesskatt utgår ej i hamntaxan avsnitt A-F. A1 Fartyg insatt i yrkesverksamhet 1.Hamnavgift skall, där ej Normalavgift per BRT annorlunda sägs, utgå med Lägsta avgift: följande belopp varje gång Marinens

Läs mer

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDENS HAMNTAXOR 2015 gäller fr o m 2015-01-01 om inget annat anges under taxepunkten

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDENS HAMNTAXOR 2015 gäller fr o m 2015-01-01 om inget annat anges under taxepunkten 1 DRIFT- OCH SERVICENÄMNDENS HAMNTAXOR 2015 gäller fr o m 2015-01-01 om inget annat anges under taxepunkten Innehållsförteckning sida Hamntaxor 1 Fartygsavgifter 2 2 Varuhamnsavgifter 6 3 Övriga bestämmelser

Läs mer

Adress Org.nr Telefon Web adress Box 716 556643 1911 +46-911-23 2100 piteahamn.se 94128 Piteå

Adress Org.nr Telefon Web adress Box 716 556643 1911 +46-911-23 2100 piteahamn.se 94128 Piteå Adress Org.nr Telefon Web adress Box 716 556643 1911 +46-911-23 2100 piteahamn.se 94128 Piteå Förslag Hamntaxa 2015 1 Styrelsen för Piteå Hamn AB (org nr 556643-1911) har fastställt följande hamntaxa.

Läs mer

Beskrivning av gällande farledsavgiftssystem

Beskrivning av gällande farledsavgiftssystem 1 (8) PM Sjöfartspolitiska enheten Handläggare, direkttelefon Thomas Ljungström, +46104784896 2013-08-06 : Beskrivning av gällande farledsavgiftssystem Sjöfartsverket drivs i affärsverksform med en huvudsaklig

Läs mer

Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare

Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare 1. Fartygsavgifter Hamnavgift för fartyg utgår, där inte annat sägs, varje gång ett fartyg anlöper Gävle hamn. Avgiften beräknas i kronor

Läs mer

HAMNTAXA Simrishamns Kommun

HAMNTAXA Simrishamns Kommun HAMNTAXA Simrishamns Kommun Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige den 2015-11-30, 208 Taxa 2016 för hamnavgifter och bestämmelser inom Simrishamns kommun Sida 1 av 14 Innehållsförteckning Sidan Del A

Läs mer

Södertälje den 22 oktober 2012 Revidering 1

Södertälje den 22 oktober 2012 Revidering 1 Revidering 1 Södertälje den 22 oktober 2012 1. Hamnens namn och adress Södertälje Hamn AB, Box 2016, 151 02 Södertälje Ansvarig Uppgiftslämnare Tomas Zackrisson Ansvarig person och kontaktuppgifter Jahn-Erik

Läs mer

LOKALA DRIFT- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS HANDELSHAMN

LOKALA DRIFT- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS HANDELSHAMN LOKALA DRIFT- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS HANDELSHAMN Lokala drifts- och ordningsföreskrifter för Sölvesborgs handelshamn Utöver vad som anges i Hamnordningen för Sölvesborgs Handelshamn gäller

Läs mer

Förslag till ändrade farledsavgifter från den 1 januari 2015

Förslag till ändrade farledsavgifter från den 1 januari 2015 1 (5) Sjöfartspolitiska enheten Handläggare, direkttelefon 2014-10-06 : 14-02372 Thomas Ljungström, +46104784896 PM Förslag till ändrade farledsavgifter från den 1 januari 2015 Sjöfartsverket ger i denna

Läs mer

Priser och villkor 2015

Priser och villkor 2015 Priser och villkor 2015 Stockholms Hamnar Version 201502 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 3 ALLMÄNNA VILLKOR 4 KONTAKT 4 ALLMÄNNA VILLKOR 4 FAKTURERINGSPRINCIPER 5 KARTA ÖVER STOCKHOLMS ALLMÄNNA HAMNOMRÅDE

Läs mer

Priser och villkor 2015

Priser och villkor 2015 Priser och villkor 2015 Stockholms Hamnar Version 201501 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 3 ALLMÄNNA VILLKOR 5 KONTAKT 5 ALLMÄNNA VILLKOR 5 FAKTURERINGSPRINCIPER 6 KARTA ÖVER STOCKHOLMS ALLMÄNNA HAMNOMRÅDE

Läs mer

PRISLISTA TRELLEBORGS HAMN

PRISLISTA TRELLEBORGS HAMN PRISLISTA TRELLEBORGS HAMN Gäller från och med 2015-07-01 och tillsvidare. Samtliga priser är angivna i SEK och är exklusive svensk mervärdesskatt. INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Fartygshamnavgifter... 2 B. Varuhamnavgifter...

Läs mer

Beslutade av Kommunfullmäktige: Reviderade av Kommunfullmäktige: och xx- xx

Beslutade av Kommunfullmäktige: Reviderade av Kommunfullmäktige: och xx- xx STRÖMSTADS KOMMUN 1 (8) HAMNORDNING OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR STRÖMSTADS KOMMUNS SAMTLIGA HAMNAR TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Beslutade av Kommunfullmäktige:1995-12 14. Reviderade av Kommunfullmäktige:2002-02-14

Läs mer

PRISER OCH AVGIFTER MALMÖ HAMN

PRISER OCH AVGIFTER MALMÖ HAMN PRISER OCH AVGIFTER gällande för verksamheten i MALMÖ HAMN Samtliga priser anges i SEK och är exklusive svensk mervärdesskatt. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fartygshamnavgifter 2 2. Varuhamnavgifter 4 3. PSF

Läs mer

Avfallshanteringsplan för Ystad Hamn Logistik AB

Avfallshanteringsplan för Ystad Hamn Logistik AB Avfallshanteringsplan för Ystad Hamn Logistik AB 1/9 Innehåll 1. Administrativa uppgifter... 3 2. Fartygslinjer som reguljärt trafikerar hamnen... 4 3. Uppskattat antal fartygsanlöp per år... 4 4. Mängd

Läs mer

Sjöfartsverkets föreskrifter om ändring i Sjöfartsverket föreskrifter (SJÖFS 2008:5) om farledsavgift;

Sjöfartsverkets föreskrifter om ändring i Sjöfartsverket föreskrifter (SJÖFS 2008:5) om farledsavgift; Sjöfartsverkets föreskrifter om ändring i Sjöfartsverket föreskrifter (SJÖFS 2008:5) om farledsavgift; SJÖFS 2012: Utkom från trycket den december 2012 beslutade den november 2012. Sjöfartsverket föreskriver

Läs mer

Adress Org.nr Telefon Web adress

Adress Org.nr Telefon Web adress BILAGA 216 Adress Box 716 941 28 Piteå Org.nr 556643 1911 Telefon +46-911-23 21 00 Web adress piteahamn.se Sida 1 Styrelsen för Piteå Hamn AB (org nr 556643-1911) har fastställt följande hamntaxa. Innehåll

Läs mer

Avfall från fartyg Nordisk konferans, Färöarna 7-8 nov 2007

Avfall från fartyg Nordisk konferans, Färöarna 7-8 nov 2007 Avfall från fartyg Nordisk konferans, Färöarna 7-8 nov 2007 Helgi Jensson Forstöðumaður framkv.- og eftirlitssviðs November 2007 Innehåll Lagar och regler Syfte Definitioner Tillämpning Situationen i Island

Läs mer

Fartyg- varje föremål som används för transport på vatten och varje annat föremål som kan förflyttas på eller i vatten.

Fartyg- varje föremål som används för transport på vatten och varje annat föremål som kan förflyttas på eller i vatten. Ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Norrköpings Hamn At your service! 16,5 m Beslutade av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun den 2013-08-26 och ändrad 2015-03-30 46 avseende definitionen trossföringstjänster

Läs mer

Mottagningsanordningar. fartygsgenererat avfall

Mottagningsanordningar. fartygsgenererat avfall Landskapslag (2003:58) om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester 2003:058 Landskapslag (2003:58) om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester LL (2003:58) om fartygsgenererat

Läs mer

VARU- OCH BETJÄNINGSAVGIFTER FÖR JAKOBSTADS HAMN 2010

VARU- OCH BETJÄNINGSAVGIFTER FÖR JAKOBSTADS HAMN 2010 VARU- OCH BETJÄNINGSAVGIFTER FÖR JAKOBSTADS HAMN 2010 VARUAVGIFTER AV ALLMÄNNA GRUNDER 2 HAMNAVGIFTER FÖR VAROR 3 FARTYGSAVGIFTER 4 AVFALLSAVGIFTER 5 FÖRTÖJNINGSAVGIFTER 6 PLANHYREAVGIFTER 6 TELEFON 6

Läs mer

Hamnordning. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-30, 120. Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Härnösands hamn, Härnösands kommun.

Hamnordning. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-30, 120. Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Härnösands hamn, Härnösands kommun. HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (4) Hamnordning Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-30, 120 Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Härnösands hamn, Härnösands kommun. Härnösands kommun föreskriver följande

Läs mer

PRISLISTA TRELLEBORGS HAMN

PRISLISTA TRELLEBORGS HAMN PRISLISTA TRELLEBORGS HAMN Gäller från och med 2016-01-01 och tillsvidare. Samtliga priser är angivna i SEK och är exklusive svensk mervärdesskatt. INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Fartygshamnavgifter... 2 B. Varuhamnavgifter...

Läs mer

Författningssamling. Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154.

Författningssamling. Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154. Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154 Renhållningstaxa 2 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 IKRAFTTRÄDANDE...

Läs mer

Hamnavgiftstaxa. 3. Denna taxa hålls till påseende på Kaskö stads hamn-kontor och finns att få på samma ställe.

Hamnavgiftstaxa. 3. Denna taxa hålls till påseende på Kaskö stads hamn-kontor och finns att få på samma ställe. Hamnavgiftstaxa Allmänna bestämmelser angående hamnavgiftstaxan 1. Räkning utfärdad enligt hamnavgiftstaxan bör erläggas senast på i fakturan nämnda förfallodag. Försenings-räntan är lika stor som den

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

LOKALA HAMNFÖRESKRIFTER

LOKALA HAMNFÖRESKRIFTER LOKALA HAMNFÖRESKRIFTER Beslutad av kommunfullmäktige den 23 november 1995, 143. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Denna hamnföreskrift gäller för Halmstads hamn. Den skall tillämpas inom det område som markerats

Läs mer

PRISLISTA TRELLEBORGS HAMN

PRISLISTA TRELLEBORGS HAMN PRISLISTA TRELLEBORGS HAMN Gäller från och med 2016-07-01 och tillsvidare. Samtliga priser är angivna i SEK och är exklusive svensk mervärdesskatt. INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Fartygshamnavgifter... 2 B. Varuhamnavgifter...

Läs mer

Sjöfartsverkets föreskrifter om farledsavgift;

Sjöfartsverkets föreskrifter om farledsavgift; Sjöfartsverkets föreskrifter om farledsavgift; beslutade den 3 mars 2008. SJÖFS 2008:5 Utkom från trycket den 10 mars 2008 Sjöfartsverket föreskriver med stöd av 9 förordningen (1997:1121) om farledsavgift

Läs mer

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER För Trollhättans kommun Från och med 1 januari 2017 Antagen av kommunfullmäktige den 2016-11-07, 130, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 4, att gälla fr.o.m. 1 januari

Läs mer

Adress Piteå Hamn AB Org.nr Telefon Web adress Haraholmsvägen Piteå

Adress Piteå Hamn AB Org.nr Telefon Web adress Haraholmsvägen Piteå Adress Piteå Hamn AB Org.nr Telefon Web adress Haraholmsvägen 645 556643 1911 +46-911-23 2130 www.piteahamn.se 94143 Piteå Hamntaxa 2017 1 Styrelsen för Piteå Hamn AB (org nr 556643-1911) har fastställt

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om sjöfartsskydd; beslutade den 22 juni 2004. Sjöfartsverket föreskriver följande med stöd av 3, 4 och 9 förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd.

Läs mer

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter Mariestads hamn

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter Mariestads hamn Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter Mariestads hamn Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 1996-02-19 Datum: 2012-02-13 Dnr: Sida: 2 (5) Beslutade av kommunfullmäktige den 19 februari

Läs mer

Inledande bestämmelser

Inledande bestämmelser 2 (6) INLEDANDE BESTÄMMELSER... 2 TRAFIKBESTÄMMELSER... 3 FÖRTÖJNING, FÖRHALNING, FÖRFLYTTNING MM.... 3 ANMÄLNINGSSKYLDIGHET M M... 4 LASTNING, LOSSNING, UPPLÄGGNING AV GODS M M... 5 SÄRSKILDA ORDNINGSFÖRESKRIFTER...

Läs mer

Nya farledsavgifter 1 (6) Sjöfart och Samhälle Handläggare, direkttelefon Dnr: Thomas Ljungström,

Nya farledsavgifter 1 (6) Sjöfart och Samhälle Handläggare, direkttelefon Dnr: Thomas Ljungström, 1 (6) Sjöfart och Samhälle Handläggare, direkttelefon 2004-09-08 Dnr: 030501-03-02446 Thomas Ljungström, 011-19 15 58 PM Nya farledsavgifter I regeringsbeslut den 19 februari 2004 gavs Sjöfartsverket i

Läs mer

Höörs kommun va-taxa textdel antagen av KF 2000-12-20.doc sida 1 av 9 VA-TAXA

Höörs kommun va-taxa textdel antagen av KF 2000-12-20.doc sida 1 av 9 VA-TAXA Höörs kommun va-taxa textdel antagen av KF 2000-12-20.doc sida 1 VA-TAXA för Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktig den 2000-12-20. Förvaltningen av va-anläggningen

Läs mer

Hamnordning och säkerhetsföreskrifter

Hamnordning och säkerhetsföreskrifter STRÖMSTADS KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN Hamnordning och säkerhetsföreskrifter Antaget av Kommunfullmäktige 1995-12-14. Reviderad 2002-02-14 3, 2002-12-13 22 och 2006-06-19 68 STROMSTADS KOMMUN I I I l HAMNORDNING

Läs mer

Avfallstaxa. gäller fr o m 2014-02-15. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10

Avfallstaxa. gäller fr o m 2014-02-15. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10 Avfallstaxa gäller fr o m 2014-02-15 Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KÄVLINGE KOMMUN 1 Betalningsansvar Fastighetsägaren eller den, som i stället för fastighetsägaren är skattskyldig

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling KAMFS 2012:2 ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgivare: Bertil Kallner, Kammarkollegiet Trafikanalys föreskrifter om uppgifter till statistik om sjöfart

Läs mer

ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR

ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR Uppdaterad den 14 juni 2007 2005-01-01 Inledning Mot bakgrund

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Ystad Hamn

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Ystad Hamn Ystads kommun Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Ystad Hamn Gällande från och med 2011-02-01 Ystad Hamn Logistik AB Hamntorget 2 271 39 Ystad Tel: 0411-180 80 Fax: 0411-749 50 www.port.ystad.se

Läs mer

Renhållningsavgifter Vetlanda kommun 2016

Renhållningsavgifter Vetlanda kommun 2016 sida 1(15) Renhållningsavgifter Vetlanda kommun 2016 Antagen av Vetlanda kommun, kommunfullmäktige 2015-12-16 198 Gäller fr.o.m. 2016-01-01 sida 2(15) Renhållningsordningen bestämmer avfallshanteringen

Läs mer

Prislista gällande från och med 2014-06-01

Prislista gällande från och med 2014-06-01 Ystads kommun Prislista gällande från och med 2014-06-01 Ystad Hamn Logistik AB Bornholmsgatan 6 271 39 Ystad Tele: 0411-180 80 Fax: 0411-749 50 www.port.ystad.se port@ystad.se Ändringar avseende miljörabatter

Läs mer

HAMNORDNING FÖR OXELÖSUNDS HAMN GÄLLER FRÅN 2011-01-01

HAMNORDNING FÖR OXELÖSUNDS HAMN GÄLLER FRÅN 2011-01-01 HAMNORDNING FÖR OXELÖSUNDS HAMN GÄLLER FRÅN 2011-01-01 HAMNORDNING Gällande från 2011-01-01 1 Oxelösunds hamn (Hamnen) drivs av Oxelösunds Hamn AB (Hamnbolaget) som ägs av Oxelösunds kommun och SSAB Oxelösund

Läs mer

Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till nya föreskrifter om farleds- och lotsavgifter

Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till nya föreskrifter om farleds- och lotsavgifter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats

Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.10) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 184 Antagen

Läs mer

Renhållningstaxa för Söderhamns kommun 2015

Renhållningstaxa för Söderhamns kommun 2015 1 Renhållningstaxa för Söderhamns kommun 2015 Samtliga avgifter exklusive moms 2 Innehåll Renhållningstaxa för Söderhamns kommun 2015... 1 Bestämmelser... 4 Inledning... 4 Avgiftsskyldighet... 4 Särskilda

Läs mer

LOKALA ORDNINGS- OCH TRAFIKFÖRESKRIFTER FÖR BÅSTADS OCH TOREKOVS HAMNAR

LOKALA ORDNINGS- OCH TRAFIKFÖRESKRIFTER FÖR BÅSTADS OCH TOREKOVS HAMNAR 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige den 20 december 1995, 198 Antagen av länsstyrelsen den 19 januari 1996 Ändrade av länsstyrelsen den 29 juni 1998, Dnr: 478/95-401 Nr: 4.5 LOKALA ORDNINGS- OCH TRAFIKFÖRESKRIFTER

Läs mer

AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN. Gällande från den 1 januari 2016

AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN. Gällande från den 1 januari 2016 AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN Gällande från den 1 januari 2016 AVFALLSTAXA Avfallshanteringen regleras av miljöbalken och avfallsförordningen samt ytterligare bestämmelser i föreskrifter om avfall. Kommunen

Läs mer

ALV REK./MOMS REG./VAT REG,

ALV REK./MOMS REG./VAT REG, Oy Kaskisten Satama Kaskö Hamn Ab Hamnavgiftstaxa Allmänna bestämmelser angående hamnavgiftstaxan 1. Räkning utfärdad enligt hamnavgiftstaxan bör erläggas senast på i fakturan nämnda förfallodag. Försenings-räntan

Läs mer

Revidering av taxor för småbåtshamnen 2016 inklusive gästhamnarna och husbilar Dnr: LKS 2015-526

Revidering av taxor för småbåtshamnen 2016 inklusive gästhamnarna och husbilar Dnr: LKS 2015-526 Småbåtshamn Tjänsteskrivelse Datum: 2015-11-11 Förvaltn/enhet: Samhällsbygg./Utv.enh./Småbåtshamnen Handläggare: P-G Ahlström, C Hilmersson, D Gustavsson. Telefon: 0523-613009 E-post: smabatshamnen@lysekil.se

Läs mer

Hamnordning för Kalmar hamn

Hamnordning för Kalmar hamn Hamnordning för Kalmar hamn Antagen av kommunfullmäktige den 20 november1995, 153, med ändring den 29 januari 2007, 7 och den 31 oktober 2011, 207. Kalmar kommun föreskriver följande, med stöd av 1 förordningen

Läs mer

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 10 Gäller fr om 2014 04 01 1 (8) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10. För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun

Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10. För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10 För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun Antagen av kommunfullmäktige den 3 november 2014, 126, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 6, att gälla fr.o.m.

Läs mer

LOKALA ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR HAMNAR I TROLLHÄTTANS KOMMUN

LOKALA ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR HAMNAR I TROLLHÄTTANS KOMMUN LOKALA ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR HAMNAR I TROLLHÄTTANS KOMMUN Trollhättans Stad föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser

Läs mer

Sveriges Skeppsmäklareförening

Sveriges Skeppsmäklareförening Sveriges Skeppsmäklareförening Höstmöte 16 november 2010 Information om ändringar vid fartygsrapportering m.m. - Bakgrund och EU-bestämmelser - Föreskriftsändringar - EU-krav - Särskilda frågeställningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49); SFS 2001:875 Utkom från trycket den 4 december 2001 utfärdad den 22 november 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i

Läs mer

Renhållningsavgifter

Renhållningsavgifter sida 1(13) Renhållningsavgifter Sävsjö kommun Antagen av Sävsjö kommun, kommunfullmäktige 2013-11-18 KF 118 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 sida 2(13) Renhållningsordning för Sävsjö kommun bestämmer avfallshanteringen

Läs mer

ÖVRIGA TAXOR OCH AVGIFTER INOM BORGHOLM ENERGI AB 2015

ÖVRIGA TAXOR OCH AVGIFTER INOM BORGHOLM ENERGI AB 2015 ÖVRIGA TAXOR OCH AVGIFTER INOM BORGHOLM ENERGI AB 2015 1. HAMNAVGIFT FÖR FARTYG Hamnavgifter för fartyg prövas i varje enskilt fall av Borgholm Energi AB. 2. HAMNAVGIFT FÖR FISKEFARTYG (exkl. moms) För

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUNS 1.2 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUNS 1.2 FÖRFATTNINGSSAMLING LOKALA ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR FALKENBERGS HAMN OCH GLOMMENS HAMN antagna av kommunfullmäktige 2006-09-28 116 Gäller fr. o. m. 2006-10-31 Falkenbergs kommun föreskriver följande med stöd

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2005:19 SFH 4.1 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anmälningsplikt, informationsskyldighet och rapporteringsskyldighet i vissa fall Innehåll Tillämpningsområde...3

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beslutad i KF datum: 2010-11-15 Reviderad datum: Gällande fr.o.m 2011-01-01 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Enligt 27 kap 1 miljöbalken (SFS 1998:808) och 1 kap 1 förordningen (SFS

Läs mer

Taxa. Vatten och avlopp. Mariestads kommun. Antagen av kommunfullmäktige Mariestads kommun 2015-12-14

Taxa. Vatten och avlopp. Mariestads kommun. Antagen av kommunfullmäktige Mariestads kommun 2015-12-14 Taxa Vatten och avlopp Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige Mariestads kommun 2015-12-14 VA-taxa för Mariestads kommun Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Sida: 2 (16) Taxa för Mariestads kommuns allmänna

Läs mer

VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24. VA-taxa för Halmstads kommun 2016

VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24. VA-taxa för Halmstads kommun 2016 VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24 VA-taxa för Halmstads kommun 2016 Taxa för Halmstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2 LAHOLMSBUKTENS VA VATTEN & AVLOPP VA-TAXA 2015 Antagen

Läs mer

Miljödifferentierade hamnavgifter

Miljödifferentierade hamnavgifter STOHAB 2014-12-10 Till Stockholms Hamn AB:s styrelse Miljödifferentierade hamnavgifter Bakgrund Stockholms Hamnar har sedan lång tid tillbaka använt sig av miljödifferentierade hamnavgifter i syfte att

Läs mer

VA-taxa 2015 Simrishamn

VA-taxa 2015 Simrishamn 2014-12-15 Antagen av kommunfullmäktige den 2014-12-15, 197. Handling: 2014.6325 Ärende: SBN 2014/613 VA-taxa 2015 Simrishamn 1 VA-taxa Simrishamns kommun TAXA För Simrishamn kommuns allmänna vatten- och

Läs mer

Renhållningstaxa för Lysekils kommun

Renhållningstaxa för Lysekils kommun Renhållningstaxa för Lysekils kommun För hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagna av kommunfullmäktige 2015-10-29, 96. Renhållningstaxan gäller från den 1 januari 2016.

Läs mer

Renhållningstaxa för Norrköpings kommun

Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2 Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2 Innehåll Inledande bestämmelser och definitioner Principer för renhållningstaxans konstruktion 3 5 Taxa A. Fasta avgifter 6 B. Rörliga avgifter för hämtning

Läs mer

Dessa föreskrifter med bilagor gäller för Uddevalla Hamnterminal AB:s verksamhetsområde.

Dessa föreskrifter med bilagor gäller för Uddevalla Hamnterminal AB:s verksamhetsområde. DRIFTSFÖRESKRIFTER FÖR UDDEVALLA HAMN 1. Övergripande regler Övergripande bestämmelser för verksamheten i Uddevalla Hamn finns i författningar, föreskrifter och allmänna råd som utfärdats av myndigheter

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA för Landskrona Stad och Svalövs kommun

RENHÅLLNINGSTAXA för Landskrona Stad och Svalövs kommun RENHÅLLNINGSTAXA för Landskrona Stad och Svalövs kommun För de åtgärder som enligt gällande renhållningsordning skall utföras genom kommunens försorg skall ersättning erläggas av fastighetsägaren alternativt

Läs mer

TAXA för allmänna vattentjänster

TAXA för allmänna vattentjänster TAXA för allmänna vattentjänster 2015 i Gagnefs kommun Antagen av kommunfullmäktige i Gagnef, 2014-12-22 282, dnr 2014:933/04 1 TAXA för Gagnefs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 Gäller från och med 1 januari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 Antagen av: KF 223 2015-10-26 KS 181 2015-08-31 SBU 57 2015-06-09 1. INLEDNING...

Läs mer

Sydspetsens miljöhälsa Avgiftstaxa 2015

Sydspetsens miljöhälsa Avgiftstaxa 2015 Sydspetsens miljöhälsa Avgiftstaxa 2015 1 2 Taxa för miljöhälsoskyddet 1 Tillämpningsområde Denna taxa tillämpas på A) kommunala myndigheters prestationer enligt livsmedelslagen (23/2006), vilka gäller

Läs mer

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Enköpings hamn

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Enköpings hamn Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Enköpings hamn Inledande bestämmelser Paragraf 1 Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i kapitel 3 i ordningslagen.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter för tillsyn;

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter för tillsyn; Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter för tillsyn; beslutade den 24 november 2009. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 Kungl. Maj:ts kungörelse (1954:555) angående mätbrev för

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR RONNEBY KOMMUN =======================================

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR RONNEBY KOMMUN ======================================= KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR RONNEBY KOMMUN ======================================= LOKALA ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRE- SKRIFTER FÖR RONNEBY HAMN I RONNEBY KOMMUN fastställda av kommunfullmäktige 1995-11-27,

Läs mer

VA-taxa 2016. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning

VA-taxa 2016. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning VA-taxa 2016 För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2 Innehållsförteckning Innehåll För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning... 1 Taxa... 3 1... 3 2... 3 3... 3 4... 4 Anläggningsavgifter (

Läs mer

Hamnregler för verksamheten i Gävle hamn

Hamnregler för verksamheten i Gävle hamn Hamnregler för verksamheten i Gävle hamn Antagna den 27 oktober 2003 och gällande från den 1 november 2003 (Reviderad 111101, 120620, 121008) Styrelsen för Gävle Hamn AB (Hamnbolaget) har med stöd av Hamnordningen

Läs mer