HAMNTAXA FÖR GÖTEBORGS HAMN GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2012 TILLS VIDARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HAMNTAXA FÖR GÖTEBORGS HAMN GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2012 TILLS VIDARE"

Transkript

1 HAMNTAXA FÖR GÖTEBORGS HAMN GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2012 TILLS VIDARE

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FARTYGSHAMNAVGIFTER TANKFARTYG 3 Avgift för fartyg med dubbelt skrov 3 Nedsättning för fartyg med inbyggd rörtunnel på däck 3 Förhöjd avgift för fartyg med enkelt skrov 3 Lossning av spolvatten (slop) till mottagningsanläggning Containerfartyg i reguljär trafik Con/ro i reguljär trafik Ro/ro-fartyg i reguljär trafik Bilfartyg i reguljär trafik Passagerarfartyg/passagerar-/järnvägsfärja Kryssningsfartyg Privata yachter Tjänstefartyg etc Skärgårds- och hamntrafik Passerande fartyg Övriga fartyg Reparenter, uppläggning, tankrengörning m m Bunkring och/eller proviantering Liggetidsavgift 7 2. MILJÖRELATERADE AVGIFTER Miljödifferentierade avgifter 8 Svavelavgift 8 Kväveoxidrabatt AVGIFTER FÖR FARTYGSGENERERAT AVFALL 9 Avgift för sludge och oljehaltigt länsvatten 9 Avgift för övrigt fartygsgenererat och lastrelaterat fast avfall 9 Övrigt 9 3. ÖVRIGA AVGIFTER 10 Varuhamnavgift 10 Spolvatten 10 Elanslutning 10 ISPS-avgift ÖVRIGA BESTÄMMELSER DEBITERING SAMMANSTÄLLNING AV DETALJERADE VILLKOR 11 Svavelavgift för reparenter, uppläggning, tankrengöring m m 11 Befrielse från svavelavgift 11 Kväveoxidrabatt 11 Extra avgiftsuttag vid sludge och avfallsavlämning 11 Undantag avseende sludge och avfallsavgifter 11 Undantag från varuhamnavgift 11 Anlöp påkallad av annan myndighet 11 Definition av fartygstyp UPPLYSNINGAR OM HAMNTAXAN 12

3 1. FARTYGSHAMNAVGIFTER Avgift för helt anlöp tas ut när fartyg ankommer till Göteborgs Hamn. Avgiften baseras på GT (Gross Tonnage) enligt 1969 års mätregler, såvida ej annat finns angivet i taxan. Då ett fartyg första gången anlöper Göteborgs Hamn eller blivit ombyggt ska giltigt mätbrev enligt 1969 års mätregler uppvisas av rederiet eller rederiets ombud. I de fall ankomst respektive avgång hanteras av olika mäklare och/eller av olika rederier, erläggs dock avgift för ankomst respektive avgång separat. De angivna priserna nedan är i SEK och gäller för helt anlöp, d v s för ankomst och avgång till hamnområde. 1.1 TANKFARTYG Avgiften är baserad på distinkta GT-intervaller. D v s för fartygets totala GT debiteras en avgift enligt tabellen nedan. Avgift för fartyg med dubbelt skrov GT 2,31 SEK/GT GT 2,85 SEK/GT GT 3,14 SEK/GT > GT 4,49 SEK/GT Nedsättning för fartyg med inbyggd rörtunnel på däck För fartyg med inbyggd rörtunnel på däck sänks fartygshamnavgiften med motsvarande procentsats som rörtunneln utgör av fartygets totala GT. Förhöjd avgift för fartyg med enkelt skrov För fartyg med enkelt skrov, det vill säga som ej har dubbel botten och dubbla sidor, oavsett segregerade barlasttankar, är avgiften förhöjd enligt nedan: GT 4,33 SEK/GT GT 5,33 SEK/GT GT 5,89 SEK/GT > GT 8,42 SEK/GT Lossning av spolvatten (slop) till mottagningsanläggning Fartygshamnavgift tas ut enligt gällande taxa när fartyg anlöper hamnen för att lossa spolvatten (slop) härstammande från annan ort eller från fartyg som ej anlöper hamnen. För fartyg som anlöper Oljehamnen enbart i syfte att lossa eget spolvatten, utgår fartygshamnavgiften med den för reparentfartyg gällande avgiften enligt 1.13, för den del av anlöpet som berör Oljehamnen. 1.2 CONTAINERFARTYG I REGULJÄR TRAFIK Avgiften är baserad på progressiva intervaller, d v s för fartygets första GT betalas avgiften enligt intervallet GT, för fartygets nästkommande GT betalas enligt intervallet GT och så vidare. Pris/GT GT 1,48 SEK GT 1,31 SEK GT 0,57 SEK > GT 0,41 SEK 3

4 1.3. CON/RO-FARTYG I REGULJÄR TRAFIK Kombinationsfartyg: Pris/GT 1,07 SEK 1.5 BILFARTYG I REGULJÄR TRAFIK Pris/GT 0,74 SEK 1.4 RO/RO-FARTYG I REGULJÄR TRAFIK Pris/GT 1 3 anlöp/vecka, per service 1,15 SEK Frekvensincitament: 20% rabatt från och med det fjärde anlöpet och följande/vecka, per service (som erkänns av Göteborgs Hamn). Med vecka avses kalendervecka måndag-söndag. 1.6 PASSAGERARFARTYG/PASSAGERAR-/JÄRNVÄGSFÄRJA Här avses fartyg som fraktar passagerare och gods, passagerare och fordon, järnvägsvagnar eller enbart passagerare och som bedriver regelbunden, för allmänheten tillgänglig, trafik enligt av Göteborgs Hamn godkänd turlista. Pris/GT 1,33 SEK/GT 4 anlöp/vecka, per service Pris/GT 0,92 SEK Frekvensincitament: efter 365 anlöp inom ett kalenderår för en fartygsindivid utgår ingen fartygshamnavgift under återstoden av det kalenderåret. 4

5 1.7 KRYSSNINGSFARTYG Med kryssningsfartyg avses passagerarfartyg i icke reguljär trafik. Avgiften är baserad på distinkta GT-intervaller. D v s för fartygets totala GT debiteras avgift enligt tabellen nedan. GT ,71 SEK/GT dock högst SEK (exklusive miljöoch avfallsavgifter) om GT < PRIVATA YACHTER Inom Göteborgs Hamn finns ett begränsat antal kajplatser för korttidsupplåtelse till privata yachter. För upplåtelserna gäller nedan angivna priser. Fartygets längd (löa) i meter < SEK Pris per påbörjat kalenderdygn GT > ,88 SEK/GT SEK Passageraravgift 9,50 SEK/passagerare SEK ISPS avgift 13 SEK/passagerare > SEK För kryssningsfartyg tillhöriga samma rederi, eller är tillhöriga rederi som opererar under samma varumärke, reduceras fartygshamnavgiften med 15 procent från och med det sjunde anlöpet till Göteborgs Hamn under en säsong. För kryssningspassagerare som transporteras mellan fartyg på redden och kaj uttages avgift enligt överenskommelse i varje särskilt fall. Privata yachter som anlöper kaj som inte tillhör Göteborgs Hamns Hamnbolag men ligger innanför Göteborgs hamnområde, utgår fartygshamnavgift enligt Kostnad för eventuell el, vatten och vakthållning enligt ISPS-koden tillkommer. Kostnad för mottagning av fast avfall ingår i kajavgiften. Avgift för sludge tillkommer enligt 2.2. Vid förläggande av icke ISPS-fartyg vid ISPS-kaj tillkommer säkerhetsavgift enligt TJÄNSTEFARTYG ETC För örlogs-, kustbevaknings-, tull-, sjöräddnings-, traditions- och skolfartyg samt Sjöfartsverkets fartyg som inte används i kommersiellt syfte debiteras ingen fartygshamnsavgift. Avgiftsbefriade fartyg står själva för eventuella omkostnader. 5

6 1.10 SKÄRGÅRDS- OCH HAMNTRAFIK Fartygsavgift Kr/fartyg och år SEK Fartyg som inte har fysisk hemmahamn i Göteborg eller inte går i trafik perioden maj till september betalar halv fartygsavgift. Passageraravgift Fartyg med egen hamnanläggning betalar halv passageraravgift. Kajavgift för tid som Göteborgs Hamn tillhörig kaj nyttjas. Kr/passagerare Kr/fartyg och månad 6,06 SEK SEK 1.11 PASSERANDE FARTYG Med passerande fartyg menas de fartyg som passerar hamnens vattenområde med ett maximalt uppehåll i hamnområdet på 24 timmar. Vid ett eventuellt uppehåll får fartyget ej ta ombord eller lämna av gods, passagerare eller avfall för att det ska kategoriseras som passerande. Fartyg som passerar Göteborgs hamnområde på väg till/ från Vänern debiteras inte passageavgift, under förutsättning att fartyget ej anlöper kaj. De passerande fartygen som anlöper kaj ska debiteras full passageavgift enligt ovan. Avgift för vakthållning enligt ISPS-kod utgår för icke bevakade kajer. Avgift per passage 0,99 SEK/GT Avgiften för vakthållning är 500 SEK/timma. Det minsta belopp som debiteras är SEK. Fartyg med egen hamnanläggning ska upprätta en avfallshanteringsplan enligt Sjöfartsverkets författningssamling. Om fartyg ligger kvar i mer än 24 timmar utgår full fartygshamnavgift enligt avsnitt 1.1 till Från och med 24 timmar efter ankomsttiden till kaj utgår dessutom liggetidsavgift enligt avsnitt 1.15 för varje påbörjat kalenderdygn ÖVRIGA FARTYG Med övriga fartyg menas fartyg som ej kategoriseras i avsnitt 1.1 till ,79 SEK/GT 6

7 1.13 REPARENTER, UPPLÄGGNING, TANKRENGÖRNING M M Här avses fartyg som anlöper hamnområdet endast för att repareras, byggas om eller i byggnadshänseende kompletteras vid inom hamnområdet befintligt varv. Maximal fartygshamnavgift för reparentfartyg Per anlöp Per anlöp 2,35 SEK/GT SEK Vid uppläggning av fartyg vid kaj utgår full fartygshamnavgift vid ankomsttiden till kaj samt 24 timmar därefter liggetidsavgift enligt 1.15 för varje påbörjat dygn BUNKRING OCH/ELLER PROVIANTERING För fartyg som anlöper Göteborgs Hamn endast för bunkring och/eller proviantering för eget bruk utgår fartygshamnavgift med 50% av ordinarie avgift per fartygstyp. Kaj för enbart bunkring och proviantering kan erbjudas i mån av ledig kajkapacitet LIGGETIDSAVGIFT Liggetidsavgift utgår om fartyget ligger vid kaj mer än 24 timmar före påbörjad lossning/lastning. Liggetidsavgift utgår också om fartyget ligger kvar vid kaj mer än 24 timmar efter avslutad lossning/ lastning. Liggetidsavgift ska inte utgå om liggetiden orsakats av förhållanden som Göteborgs Hamn eller Sjöfartsverket kunnat råda över. Extra liggetid (tid utöver lastning/lossning) beviljas endast i mån av ledig kajkapacitet. I Göteborgs Oljehamn finns ingen möjlighet att bevilja extra liggetid före påbörjad lossning/lastning. Efter avslutad lossning/lastning kan extra liggetid endast beviljas i undantagsfall. Avgiften beräknas per längdmeter (löa). Första påbörjat kalenderdygn kr/m löa 30,00 SEK Påföljande kalenderdygn kr/m löa 15,00 SEK För fartyg som nyttjas huvudsakligen för handel, hotell, bostad, utställningslokal, upplag, expedition eller dylikt utgår liggetidsavgift efter prövning i varje enskilt fall. 7

8 2. MILJÖRELATERADE AVGIFTER 2.1 MILJÖDIFFERENTIERADE AVGIFTER Utöver de fartyghamnsavgifter, som anges i punkt 1, utgår miljörelaterade tilläggsavgifter, alternativt avdrag, vid varje fartygsanlöp. Svavelavgift För fartyg som anlöper Göteborgs Hamn utgår en tilläggsavgift om svavelhalten i bränslet för fartygets drift överskrider 0,2 viktprocent, enligt tabell nedan. Kväveoxidrabatt För fartyg som genom olika åtgärder reducerat kväveoxidemissionen till mindre än 10 gram per kilowattstimme erhålles reduktion av fartygshamnavgiften enligt följande: Utsläppsnivå i gram NOx/kWh 6,0 9,9 0,05 SEK/GT Reduktion i kronor per enhet av fartygets bruttodräktighet (GT) Svavelhalt (viktprocent) Avgift/GT Avgift/GT efter avdrag 2,0 5,9 0,10 SEK/GT 0,00 0,20 0,00 SEK 0 1,9 0,20 SEK/GT 0,21 0,50 0,10 SEK 0,00 >0,50 0,20 SEK 0,10 SEK* *Den 1 april 2010 infördes en halvering av svavelutsläppsavgiften för samtliga fartygskategorier från 20 öre till 10 öre per GT. Avdraget gäller till och med 31 december

9 2.2 AVGIFTER FÖR FARTYGSGENERERAT AVFALL Göteborgs Hamn debiterar avgifter för avfallsmottagning från fartyg i enlighet med svensk lagstiftning och EU-direktiv 2000/59/EG. Avgift för sludge och oljehaltigt länsvatten Tankfartyg som anländer från hamn i Europa samt från Nordsjön Tankfartyg som anländer från hamnar utanför Europa och Nordsjön Containerfartyg som anländer från hamn i Europa samt från Nordsjön Containerfartyg som anländer från hamnar utanför Europa och Nordsjön Con/ro-fartyg som anländer från hamn i Europa samt från Nordsjön Con/ro-fartyg som anländer från hamnar utanför Europa och Nordsjön Ro/ro-fartyg som anländer från hamn i Europa samt från Nordsjön Ro/ro-fartyg som anländer från hamnar utanför Europa och Nordsjön Bilfartyg som anländer från hamn i Europa samt från Nordsjön Bilfartyg som anländer från hamnar utanför Europa och Nordsjön 0,17 SEK/GT 0,27 SEK/GT 0,23 SEK/GT 0,33 SEK/GT 0,10 SEK/GT 0,20 SEK/GT 0,10 SEK/GT 0,20 SEK/GT 0,17 SEK/GT 0,27 SEK/GT Kryssningsfartyg som anländer från hamn i Europa samt från Nordsjön Kryssningsfartyg som anländer från hamnar utanför Europa och Nordsjön Övriga fartyg som anländer från hamn i Europa samt från Nordsjön Övriga fartyg som anländer från hamnar utanför Europa och Nordsjön Avgift för övrigt fartygsgenererat fast avfall Övrigt Tankfartyg Containerfartyg Con/ro-fartyg Ro/ro-fartyg Bilfartyg Kryssningsfartyg Övriga fartyg 0,20 SEK/GT 0,30 SEK/GT 0,23 SEK/GT 0,33 SEK/GT 0,18 SEK/GT 0,16 SEK/GT 0,09 SEK/GT 0,09 SEK/GT 0,22 SEK/GT 0,22 SEK/GT 0,12 SEK/GT Övriga villkor för avlämning av avfall samt information om var och hur avfallet ska lämnas återfinns i Driftföreskrifter för Göteborgs Hamn, allmän del, avsnitt 8, Avlämning av avfall. 9

10 3. ÖVRIGA AVGIFTER 4. ÖVRIGA BESTÄMMELSER Varuhamnavgift Vid lossning eller lastning av varor till torrlastkajerna som ägs och/eller förfogas av Göteborgs Hamn AB (kaj 751) utgår en varuhamnavgift motsvarande 27 SEK/ton. Samma avgift utgår vid läktring mellan fartyg. Vid kajer som drivs av terminaloperatörer med koncessionsavtal utgår ingen varuhamnavgift till Göteborgs Hamn AB. Vid lossning eller lastning av varor till kaj som ej ägs och förfogas av Göteborgs Hamn AB utgår 50 % av ordinarie varuhamnavgift. För avgifter på gods för Oljehamnen och färjeterminalerna gäller separata avtal. ISPS-avgift Då icke ISPS-certifierade fartyg förläggs vid kaj 751 eller 107 utgår avgift för obligatorisk kontroll av kaj, vattenområde och inhägnat område efter avgång. ISPS-certifierade fartyg förlagda vid Stenpiren, kaj 751 eller i Frihamnen ska bekosta ISPS-vakt godkänd av hamnen. ISPS-avgift 4.1 DEBITERING SEK Spolvatten För spolvatten härstammande från annan ort eller från fartyg som ej anlöper hamnen, utgår varuhamnavgift motsvarande 5,20 SEK/ton. Elanslutning Vid anlöp som varar längre än 48 timmar (2 dygn) vid Stigbergskajen eller Stenpiren är elanslutning obligatorisk. Minsta fakturerad fartygshamnavgift per fartyg och anlöp är 500 SEK. Fakturerat totalbelopp avrundas till närmaste hela krontal. Fakturerat belopp ska vara Göteborgs Hamn tillhanda senast 20 dagar efter fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras enligt uppgift på fakturan om betalning ej är Göteborgs Hamn tillhanda senast på förfallodagen. Har Sveriges regering förordnat att särskilda avgiftsbestämmelser ska tillämpas för viss nations fartyg eller för vissa fartygstyper, gäller dessa bestämmelser. Elanslutningsavgift SEK Vid varje tillfälle aktuellt kwh-pris 10

11 5. SAMMANSTÄLLNING AV DETALJERADE VILLKOR Svavelavgift för reparenter, uppläggning, tankrengöring m m 1 Eventuell svavelavgift enligt avsnitt 2.1 tillkommer. Avfallsavgifter debiteras ej av Göteborgs Hamn då mottagning av fartygsgenererat avfall ombesörjes av varven eller av annan hamnanläggning än Göteborgs Hamns. Ingen extra fartygshamnavgift debiteras om fartyg lämnar kaj inom hamnområdet för t ex provtur, besiktningsresa, tankrengöring, gasrening och dylikt och därefter återvänder till kaj. Befrielse från svavelavgift 2 Särskilt intyg som lämnats till Sjöfartsverket enligt Sjöfartsverkets kungörelse (SJÖFS 1998:13, 2008:5) gäller som bevis för befrielse från svavelavgiften. Meddelande om svavelintyg lämnas till Göteborg Port Control, Göteborgs Hamn, i samband med anmälan av fartygs första anlöp efter att intyg erhållits. 3 Alternativt kan befrielse från svavelavgiften medges om redare eller dennes ombud på ett godtagbart sätt förpliktigar sig att inom Göteborgs trafikområde, oavsett ändamål, endast förbrukar bränsle med en högsta svavelhalt enligt avsnitt 2.1. Med Göteborgs trafikområde avses här vattenområdet som bevakas av VTS Westcoast. Kväveoxidrabatt 4 Sjöfartsverkets certifikat enligt Sjöfartsverkets kungörelse (SJÖFS 1998:13, 2008:5) gäller som villkor för nedsättningen. Meddelande om kväveoxidintyg lämnas till Göteborg Port Control, Göteborgs Hamn, i samband med anmälan av fartygs första anlöp eftet att intyg erhållits. Extra avgiftsuttag vid sludge och avfallsavlämning 5 En tilläggsavgift tas ut för de merkostnader som Göteborgs Hamn, eller dess entreprenör, åsamkas om: Anmälan om avlämning av avfall från fartyg inte gjorts i tid enligt svensk lag och Göteborgs Hamns föreskrifter. Avfallet/sludgen innehåller främmande substanser, lösningsmedel eller detergenter. Fat och förpackningar med oljerester eller farligt avfall inte är korrekt förpackade och märkta med innehåll eller om avlämning och uppställning inte sker på anvisade platser. Avlämning inte sker på avtalad tid. Fartyget inte tillhandahåller personal vid avlämning av sludge. Pumpkapaciteten för sludge understiger 5 m 3 per timme. Undantag avseende sludge och avfallsavgifter 6 Fartyg/rederi som själva ombesörjer bortskaffning av sludge och annat avfall på egen bekostnad, t ex genom eget avtal med avfallsmottagare, erlägger ingen avgift. Tillstånd för detta erfordras av Sjöfartsverket. För privatägda kajplatser kan separata avtal för det fasta avfallet träffas. 7 Ingen generell avgift debiteras om behörig myndighet i land, som omfattas av Östersjöstrategin eller EG direktiv 2000/59/EG, har medgivit undantag från obligatorisk avlämning av fartygsgenererat avfall och lastrester och detta kan styrkas. I stället debiteras den faktiska kostnaden som Göteborgs Hamn har för mottagningen. Undantag enligt denna regel måste först godkännas av Sjöfartsverket. Undantag från varuhamnavgift 8 Förnödenhets- och proviantartiklar för fartygets eget behov. 9 Container, flak eller annan lastbärare av varaktig beskaffenhet avsedd som transporthjälpmedel och som inte utgör självständig handelsvara. 10 Varor som lossas eller lastas från eller till fartyg enligt Anlöp påkallad av annan myndighet 11 Då fartyg anlöper hamnen av orsak påkallad av annan myndighet än Hamnmyndigheten har Hamnen rätt att kräva bankgaranti (kvarstad etc). Definition av fartygstyp 12 Göteborgs Hamn förbehåller sig rätten att definiera fartygstypen. 11

12 6. UPPLYSNINGAR OM HAMNTAXAN I FÖRSTA HAND LÄMNAS UPPLYSNINGAR AV: Göteborg Port Control Spridning kontrolleras ej av Göteborgs Hamn. Göteborgs Hamn förbehåller sig rätten att revidera hamntaxan under året. Gällande taxa finns på Göteborgs Hamns webbplats Senast publicerad version på webbplatsen är gällande. Vid eventuell tolkningstvist av Hamntaxan gäller senast publicerad svensk version. E-post: Göteborgs Hamn, Göteborg. Telefon November 2011, SE Marketing/scp göteborg

Priser och villkor 2015

Priser och villkor 2015 Priser och villkor 2015 Stockholms Hamnar Version 201502 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 3 ALLMÄNNA VILLKOR 4 KONTAKT 4 ALLMÄNNA VILLKOR 4 FAKTURERINGSPRINCIPER 5 KARTA ÖVER STOCKHOLMS ALLMÄNNA HAMNOMRÅDE

Läs mer

ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen)

ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen) ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen) Dokumentnamn: ALLMÄNNA Dokumentkod: TRA 80001 Sid 1 av 36 DRIFTFÖRESKRIFTER Framtaget av:

Läs mer

Road Cargo Produktvillkor

Road Cargo Produktvillkor Road Cargo Produktvillkor För varje avtal om transport av gods, inrikes eller till/från Sverige som träffas mellan Road Cargo och transportkunden gäller dessa Produktvillkor om inte annat avtalas. Produktvillkoren

Läs mer

DB Schenkers Transportvillkor

DB Schenkers Transportvillkor 1 November 2010 DB Schenkers Transportvillkor för landbaserade transporter inom Europa Uppdaterad version finns alltid att ladda ner från www.dbschenker.com/se Innehållsförteckning KAPITEL A KAPITEL B

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

Mervärdesskatt vid import

Mervärdesskatt vid import Mervärdesskatt vid import 1.0 Inledning 1.0.1 Detta gäller om du är momsregistrerad i Sverige och anmäler varor till övergång till fri omsättning 1.0.2 Detta gäller om du är en momsregistrerad enskild

Läs mer

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA)

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser 2 1.1 Stadens ansvar 2 1.2 Fastighetsinnehavarens ansvar för avfallet 3 1.3 Avgiftsskyldighet 4 1.4 Betalning 4 1.5 Behållartyper

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

Transportvillkor. DSV Road AB, Version 11-2015

Transportvillkor. DSV Road AB, Version 11-2015 Transportvillkor DSV Road AB, Version 11-2015 Innehåll sida Tillämplighet och Giltighet 5 1 Tillämplighet 5 1.1 Tillämplighetsområde 5 1.2 Tillämpliga villkor för uppdrag 5 1.3 Tillämpliga villkor för

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

klicka här för Kreditors villkor för avbetalning.

klicka här för Kreditors villkor för avbetalning. SkaffaMOBIL.se allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på SkaffaMOBIL.se hemsida angivet datum och ersätter tidigare av SkaffaMOBIL.se publicerade försäljningsvillkor. Varorna som

Läs mer

klicka här för Kreditors villkor för avbetalning.

klicka här för Kreditors villkor för avbetalning. AlltidREA.se:s allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på AlltidREA.se:s hemsida angivet datum och ersätter tidigare av AlltidREA.se publicerade försäljningsvillkor. Varorna som

Läs mer

DHL:s Allmänna uppdragsvillkor

DHL:s Allmänna uppdragsvillkor KUNSKAP OM VÅRA VILLKOR ÄR DIN SÄKERHET OCH GARANTI 1. TILLÄMPLIGHET Dessa Allmänna uppdragsvillkor, som ersätter DHL:s tidigare uppdragsvillkor, är tillämpliga på samtliga uppdrag till DHL, såvida inte

Läs mer

villkoren ha företräde.

villkoren ha företräde. Det Finstilta 1 (6) ICA Banken AB Allmänna villkor för Konto med tillhörande tjänster samt Allmänna villkor för ICA-bonus ICA Reklam REKHLG1058 2015.04 Art nr 40.2 Utg 20 Allmänna villkor ICA Banken AB,

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om sjöfartsskydd; beslutade den 22 juni 2004. Sjöfartsverket föreskriver följande med stöd av 3, 4 och 9 förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Skatteregler Uppdaterat 2011-03 - 01

Skatteregler Uppdaterat 2011-03 - 01 Uppdaterat 2011-03 - 01 Ersätter uppdateringar från 2010-03 - 01. Alla uppdateringar i hela dokumentet som är gjorda 2011 är kantmarkerade. Dessutom är större och viktigare uppdateringar skrivna med fetstil.

Läs mer

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291 Avfallstaxa för Järfälla kommun Dnr Ten 2014/291 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2015, då tidigare antagen taxa Dnr Ten 2013/480 upphör att gälla 2 (35) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 1.1

Läs mer

Datum 2015-02-27. ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

Datum 2015-02-27. ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(11) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(11) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR 1(7) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare.

Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare. Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare. Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar (högspänning)

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor utarbetade av svensk energi.

Allmänna avtalsvillkor utarbetade av svensk energi. Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare. Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (näringsverksamhet eller annan

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR Dessa allmänna avtalsvillkor har utarbetats av Svensk

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar NÄT 2012 H Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar Dessa allmänna avtalsvillkor har utarbetats av

Läs mer

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

Datum 2012-04-03. 1.4 Elnätsföretaget är enligt personuppgiftslagen (1998:204) ansvarigt för de personuppgifter som behandlas enligt denna punkt.

Datum 2012-04-03. 1.4 Elnätsföretaget är enligt personuppgiftslagen (1998:204) ansvarigt för de personuppgifter som behandlas enligt denna punkt. 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer