HAMNTAXA FÖR GÖTEBORGS HAMN GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2012 TILLS VIDARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HAMNTAXA FÖR GÖTEBORGS HAMN GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2012 TILLS VIDARE"

Transkript

1 HAMNTAXA FÖR GÖTEBORGS HAMN GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2012 TILLS VIDARE

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FARTYGSHAMNAVGIFTER TANKFARTYG 3 Avgift för fartyg med dubbelt skrov 3 Nedsättning för fartyg med inbyggd rörtunnel på däck 3 Förhöjd avgift för fartyg med enkelt skrov 3 Lossning av spolvatten (slop) till mottagningsanläggning Containerfartyg i reguljär trafik Con/ro i reguljär trafik Ro/ro-fartyg i reguljär trafik Bilfartyg i reguljär trafik Passagerarfartyg/passagerar-/järnvägsfärja Kryssningsfartyg Privata yachter Tjänstefartyg etc Skärgårds- och hamntrafik Passerande fartyg Övriga fartyg Reparenter, uppläggning, tankrengörning m m Bunkring och/eller proviantering Liggetidsavgift 7 2. MILJÖRELATERADE AVGIFTER Miljödifferentierade avgifter 8 Svavelavgift 8 Kväveoxidrabatt AVGIFTER FÖR FARTYGSGENERERAT AVFALL 9 Avgift för sludge och oljehaltigt länsvatten 9 Avgift för övrigt fartygsgenererat och lastrelaterat fast avfall 9 Övrigt 9 3. ÖVRIGA AVGIFTER 10 Varuhamnavgift 10 Spolvatten 10 Elanslutning 10 ISPS-avgift ÖVRIGA BESTÄMMELSER DEBITERING SAMMANSTÄLLNING AV DETALJERADE VILLKOR 11 Svavelavgift för reparenter, uppläggning, tankrengöring m m 11 Befrielse från svavelavgift 11 Kväveoxidrabatt 11 Extra avgiftsuttag vid sludge och avfallsavlämning 11 Undantag avseende sludge och avfallsavgifter 11 Undantag från varuhamnavgift 11 Anlöp påkallad av annan myndighet 11 Definition av fartygstyp UPPLYSNINGAR OM HAMNTAXAN 12

3 1. FARTYGSHAMNAVGIFTER Avgift för helt anlöp tas ut när fartyg ankommer till Göteborgs Hamn. Avgiften baseras på GT (Gross Tonnage) enligt 1969 års mätregler, såvida ej annat finns angivet i taxan. Då ett fartyg första gången anlöper Göteborgs Hamn eller blivit ombyggt ska giltigt mätbrev enligt 1969 års mätregler uppvisas av rederiet eller rederiets ombud. I de fall ankomst respektive avgång hanteras av olika mäklare och/eller av olika rederier, erläggs dock avgift för ankomst respektive avgång separat. De angivna priserna nedan är i SEK och gäller för helt anlöp, d v s för ankomst och avgång till hamnområde. 1.1 TANKFARTYG Avgiften är baserad på distinkta GT-intervaller. D v s för fartygets totala GT debiteras en avgift enligt tabellen nedan. Avgift för fartyg med dubbelt skrov GT 2,31 SEK/GT GT 2,85 SEK/GT GT 3,14 SEK/GT > GT 4,49 SEK/GT Nedsättning för fartyg med inbyggd rörtunnel på däck För fartyg med inbyggd rörtunnel på däck sänks fartygshamnavgiften med motsvarande procentsats som rörtunneln utgör av fartygets totala GT. Förhöjd avgift för fartyg med enkelt skrov För fartyg med enkelt skrov, det vill säga som ej har dubbel botten och dubbla sidor, oavsett segregerade barlasttankar, är avgiften förhöjd enligt nedan: GT 4,33 SEK/GT GT 5,33 SEK/GT GT 5,89 SEK/GT > GT 8,42 SEK/GT Lossning av spolvatten (slop) till mottagningsanläggning Fartygshamnavgift tas ut enligt gällande taxa när fartyg anlöper hamnen för att lossa spolvatten (slop) härstammande från annan ort eller från fartyg som ej anlöper hamnen. För fartyg som anlöper Oljehamnen enbart i syfte att lossa eget spolvatten, utgår fartygshamnavgiften med den för reparentfartyg gällande avgiften enligt 1.13, för den del av anlöpet som berör Oljehamnen. 1.2 CONTAINERFARTYG I REGULJÄR TRAFIK Avgiften är baserad på progressiva intervaller, d v s för fartygets första GT betalas avgiften enligt intervallet GT, för fartygets nästkommande GT betalas enligt intervallet GT och så vidare. Pris/GT GT 1,48 SEK GT 1,31 SEK GT 0,57 SEK > GT 0,41 SEK 3

4 1.3. CON/RO-FARTYG I REGULJÄR TRAFIK Kombinationsfartyg: Pris/GT 1,07 SEK 1.5 BILFARTYG I REGULJÄR TRAFIK Pris/GT 0,74 SEK 1.4 RO/RO-FARTYG I REGULJÄR TRAFIK Pris/GT 1 3 anlöp/vecka, per service 1,15 SEK Frekvensincitament: 20% rabatt från och med det fjärde anlöpet och följande/vecka, per service (som erkänns av Göteborgs Hamn). Med vecka avses kalendervecka måndag-söndag. 1.6 PASSAGERARFARTYG/PASSAGERAR-/JÄRNVÄGSFÄRJA Här avses fartyg som fraktar passagerare och gods, passagerare och fordon, järnvägsvagnar eller enbart passagerare och som bedriver regelbunden, för allmänheten tillgänglig, trafik enligt av Göteborgs Hamn godkänd turlista. Pris/GT 1,33 SEK/GT 4 anlöp/vecka, per service Pris/GT 0,92 SEK Frekvensincitament: efter 365 anlöp inom ett kalenderår för en fartygsindivid utgår ingen fartygshamnavgift under återstoden av det kalenderåret. 4

5 1.7 KRYSSNINGSFARTYG Med kryssningsfartyg avses passagerarfartyg i icke reguljär trafik. Avgiften är baserad på distinkta GT-intervaller. D v s för fartygets totala GT debiteras avgift enligt tabellen nedan. GT ,71 SEK/GT dock högst SEK (exklusive miljöoch avfallsavgifter) om GT < PRIVATA YACHTER Inom Göteborgs Hamn finns ett begränsat antal kajplatser för korttidsupplåtelse till privata yachter. För upplåtelserna gäller nedan angivna priser. Fartygets längd (löa) i meter < SEK Pris per påbörjat kalenderdygn GT > ,88 SEK/GT SEK Passageraravgift 9,50 SEK/passagerare SEK ISPS avgift 13 SEK/passagerare > SEK För kryssningsfartyg tillhöriga samma rederi, eller är tillhöriga rederi som opererar under samma varumärke, reduceras fartygshamnavgiften med 15 procent från och med det sjunde anlöpet till Göteborgs Hamn under en säsong. För kryssningspassagerare som transporteras mellan fartyg på redden och kaj uttages avgift enligt överenskommelse i varje särskilt fall. Privata yachter som anlöper kaj som inte tillhör Göteborgs Hamns Hamnbolag men ligger innanför Göteborgs hamnområde, utgår fartygshamnavgift enligt Kostnad för eventuell el, vatten och vakthållning enligt ISPS-koden tillkommer. Kostnad för mottagning av fast avfall ingår i kajavgiften. Avgift för sludge tillkommer enligt 2.2. Vid förläggande av icke ISPS-fartyg vid ISPS-kaj tillkommer säkerhetsavgift enligt TJÄNSTEFARTYG ETC För örlogs-, kustbevaknings-, tull-, sjöräddnings-, traditions- och skolfartyg samt Sjöfartsverkets fartyg som inte används i kommersiellt syfte debiteras ingen fartygshamnsavgift. Avgiftsbefriade fartyg står själva för eventuella omkostnader. 5

6 1.10 SKÄRGÅRDS- OCH HAMNTRAFIK Fartygsavgift Kr/fartyg och år SEK Fartyg som inte har fysisk hemmahamn i Göteborg eller inte går i trafik perioden maj till september betalar halv fartygsavgift. Passageraravgift Fartyg med egen hamnanläggning betalar halv passageraravgift. Kajavgift för tid som Göteborgs Hamn tillhörig kaj nyttjas. Kr/passagerare Kr/fartyg och månad 6,06 SEK SEK 1.11 PASSERANDE FARTYG Med passerande fartyg menas de fartyg som passerar hamnens vattenområde med ett maximalt uppehåll i hamnområdet på 24 timmar. Vid ett eventuellt uppehåll får fartyget ej ta ombord eller lämna av gods, passagerare eller avfall för att det ska kategoriseras som passerande. Fartyg som passerar Göteborgs hamnområde på väg till/ från Vänern debiteras inte passageavgift, under förutsättning att fartyget ej anlöper kaj. De passerande fartygen som anlöper kaj ska debiteras full passageavgift enligt ovan. Avgift för vakthållning enligt ISPS-kod utgår för icke bevakade kajer. Avgift per passage 0,99 SEK/GT Avgiften för vakthållning är 500 SEK/timma. Det minsta belopp som debiteras är SEK. Fartyg med egen hamnanläggning ska upprätta en avfallshanteringsplan enligt Sjöfartsverkets författningssamling. Om fartyg ligger kvar i mer än 24 timmar utgår full fartygshamnavgift enligt avsnitt 1.1 till Från och med 24 timmar efter ankomsttiden till kaj utgår dessutom liggetidsavgift enligt avsnitt 1.15 för varje påbörjat kalenderdygn ÖVRIGA FARTYG Med övriga fartyg menas fartyg som ej kategoriseras i avsnitt 1.1 till ,79 SEK/GT 6

7 1.13 REPARENTER, UPPLÄGGNING, TANKRENGÖRNING M M Här avses fartyg som anlöper hamnområdet endast för att repareras, byggas om eller i byggnadshänseende kompletteras vid inom hamnområdet befintligt varv. Maximal fartygshamnavgift för reparentfartyg Per anlöp Per anlöp 2,35 SEK/GT SEK Vid uppläggning av fartyg vid kaj utgår full fartygshamnavgift vid ankomsttiden till kaj samt 24 timmar därefter liggetidsavgift enligt 1.15 för varje påbörjat dygn BUNKRING OCH/ELLER PROVIANTERING För fartyg som anlöper Göteborgs Hamn endast för bunkring och/eller proviantering för eget bruk utgår fartygshamnavgift med 50% av ordinarie avgift per fartygstyp. Kaj för enbart bunkring och proviantering kan erbjudas i mån av ledig kajkapacitet LIGGETIDSAVGIFT Liggetidsavgift utgår om fartyget ligger vid kaj mer än 24 timmar före påbörjad lossning/lastning. Liggetidsavgift utgår också om fartyget ligger kvar vid kaj mer än 24 timmar efter avslutad lossning/ lastning. Liggetidsavgift ska inte utgå om liggetiden orsakats av förhållanden som Göteborgs Hamn eller Sjöfartsverket kunnat råda över. Extra liggetid (tid utöver lastning/lossning) beviljas endast i mån av ledig kajkapacitet. I Göteborgs Oljehamn finns ingen möjlighet att bevilja extra liggetid före påbörjad lossning/lastning. Efter avslutad lossning/lastning kan extra liggetid endast beviljas i undantagsfall. Avgiften beräknas per längdmeter (löa). Första påbörjat kalenderdygn kr/m löa 30,00 SEK Påföljande kalenderdygn kr/m löa 15,00 SEK För fartyg som nyttjas huvudsakligen för handel, hotell, bostad, utställningslokal, upplag, expedition eller dylikt utgår liggetidsavgift efter prövning i varje enskilt fall. 7

8 2. MILJÖRELATERADE AVGIFTER 2.1 MILJÖDIFFERENTIERADE AVGIFTER Utöver de fartyghamnsavgifter, som anges i punkt 1, utgår miljörelaterade tilläggsavgifter, alternativt avdrag, vid varje fartygsanlöp. Svavelavgift För fartyg som anlöper Göteborgs Hamn utgår en tilläggsavgift om svavelhalten i bränslet för fartygets drift överskrider 0,2 viktprocent, enligt tabell nedan. Kväveoxidrabatt För fartyg som genom olika åtgärder reducerat kväveoxidemissionen till mindre än 10 gram per kilowattstimme erhålles reduktion av fartygshamnavgiften enligt följande: Utsläppsnivå i gram NOx/kWh 6,0 9,9 0,05 SEK/GT Reduktion i kronor per enhet av fartygets bruttodräktighet (GT) Svavelhalt (viktprocent) Avgift/GT Avgift/GT efter avdrag 2,0 5,9 0,10 SEK/GT 0,00 0,20 0,00 SEK 0 1,9 0,20 SEK/GT 0,21 0,50 0,10 SEK 0,00 >0,50 0,20 SEK 0,10 SEK* *Den 1 april 2010 infördes en halvering av svavelutsläppsavgiften för samtliga fartygskategorier från 20 öre till 10 öre per GT. Avdraget gäller till och med 31 december

9 2.2 AVGIFTER FÖR FARTYGSGENERERAT AVFALL Göteborgs Hamn debiterar avgifter för avfallsmottagning från fartyg i enlighet med svensk lagstiftning och EU-direktiv 2000/59/EG. Avgift för sludge och oljehaltigt länsvatten Tankfartyg som anländer från hamn i Europa samt från Nordsjön Tankfartyg som anländer från hamnar utanför Europa och Nordsjön Containerfartyg som anländer från hamn i Europa samt från Nordsjön Containerfartyg som anländer från hamnar utanför Europa och Nordsjön Con/ro-fartyg som anländer från hamn i Europa samt från Nordsjön Con/ro-fartyg som anländer från hamnar utanför Europa och Nordsjön Ro/ro-fartyg som anländer från hamn i Europa samt från Nordsjön Ro/ro-fartyg som anländer från hamnar utanför Europa och Nordsjön Bilfartyg som anländer från hamn i Europa samt från Nordsjön Bilfartyg som anländer från hamnar utanför Europa och Nordsjön 0,17 SEK/GT 0,27 SEK/GT 0,23 SEK/GT 0,33 SEK/GT 0,10 SEK/GT 0,20 SEK/GT 0,10 SEK/GT 0,20 SEK/GT 0,17 SEK/GT 0,27 SEK/GT Kryssningsfartyg som anländer från hamn i Europa samt från Nordsjön Kryssningsfartyg som anländer från hamnar utanför Europa och Nordsjön Övriga fartyg som anländer från hamn i Europa samt från Nordsjön Övriga fartyg som anländer från hamnar utanför Europa och Nordsjön Avgift för övrigt fartygsgenererat fast avfall Övrigt Tankfartyg Containerfartyg Con/ro-fartyg Ro/ro-fartyg Bilfartyg Kryssningsfartyg Övriga fartyg 0,20 SEK/GT 0,30 SEK/GT 0,23 SEK/GT 0,33 SEK/GT 0,18 SEK/GT 0,16 SEK/GT 0,09 SEK/GT 0,09 SEK/GT 0,22 SEK/GT 0,22 SEK/GT 0,12 SEK/GT Övriga villkor för avlämning av avfall samt information om var och hur avfallet ska lämnas återfinns i Driftföreskrifter för Göteborgs Hamn, allmän del, avsnitt 8, Avlämning av avfall. 9

10 3. ÖVRIGA AVGIFTER 4. ÖVRIGA BESTÄMMELSER Varuhamnavgift Vid lossning eller lastning av varor till torrlastkajerna som ägs och/eller förfogas av Göteborgs Hamn AB (kaj 751) utgår en varuhamnavgift motsvarande 27 SEK/ton. Samma avgift utgår vid läktring mellan fartyg. Vid kajer som drivs av terminaloperatörer med koncessionsavtal utgår ingen varuhamnavgift till Göteborgs Hamn AB. Vid lossning eller lastning av varor till kaj som ej ägs och förfogas av Göteborgs Hamn AB utgår 50 % av ordinarie varuhamnavgift. För avgifter på gods för Oljehamnen och färjeterminalerna gäller separata avtal. ISPS-avgift Då icke ISPS-certifierade fartyg förläggs vid kaj 751 eller 107 utgår avgift för obligatorisk kontroll av kaj, vattenområde och inhägnat område efter avgång. ISPS-certifierade fartyg förlagda vid Stenpiren, kaj 751 eller i Frihamnen ska bekosta ISPS-vakt godkänd av hamnen. ISPS-avgift 4.1 DEBITERING SEK Spolvatten För spolvatten härstammande från annan ort eller från fartyg som ej anlöper hamnen, utgår varuhamnavgift motsvarande 5,20 SEK/ton. Elanslutning Vid anlöp som varar längre än 48 timmar (2 dygn) vid Stigbergskajen eller Stenpiren är elanslutning obligatorisk. Minsta fakturerad fartygshamnavgift per fartyg och anlöp är 500 SEK. Fakturerat totalbelopp avrundas till närmaste hela krontal. Fakturerat belopp ska vara Göteborgs Hamn tillhanda senast 20 dagar efter fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras enligt uppgift på fakturan om betalning ej är Göteborgs Hamn tillhanda senast på förfallodagen. Har Sveriges regering förordnat att särskilda avgiftsbestämmelser ska tillämpas för viss nations fartyg eller för vissa fartygstyper, gäller dessa bestämmelser. Elanslutningsavgift SEK Vid varje tillfälle aktuellt kwh-pris 10

11 5. SAMMANSTÄLLNING AV DETALJERADE VILLKOR Svavelavgift för reparenter, uppläggning, tankrengöring m m 1 Eventuell svavelavgift enligt avsnitt 2.1 tillkommer. Avfallsavgifter debiteras ej av Göteborgs Hamn då mottagning av fartygsgenererat avfall ombesörjes av varven eller av annan hamnanläggning än Göteborgs Hamns. Ingen extra fartygshamnavgift debiteras om fartyg lämnar kaj inom hamnområdet för t ex provtur, besiktningsresa, tankrengöring, gasrening och dylikt och därefter återvänder till kaj. Befrielse från svavelavgift 2 Särskilt intyg som lämnats till Sjöfartsverket enligt Sjöfartsverkets kungörelse (SJÖFS 1998:13, 2008:5) gäller som bevis för befrielse från svavelavgiften. Meddelande om svavelintyg lämnas till Göteborg Port Control, Göteborgs Hamn, i samband med anmälan av fartygs första anlöp efter att intyg erhållits. 3 Alternativt kan befrielse från svavelavgiften medges om redare eller dennes ombud på ett godtagbart sätt förpliktigar sig att inom Göteborgs trafikområde, oavsett ändamål, endast förbrukar bränsle med en högsta svavelhalt enligt avsnitt 2.1. Med Göteborgs trafikområde avses här vattenområdet som bevakas av VTS Westcoast. Kväveoxidrabatt 4 Sjöfartsverkets certifikat enligt Sjöfartsverkets kungörelse (SJÖFS 1998:13, 2008:5) gäller som villkor för nedsättningen. Meddelande om kväveoxidintyg lämnas till Göteborg Port Control, Göteborgs Hamn, i samband med anmälan av fartygs första anlöp eftet att intyg erhållits. Extra avgiftsuttag vid sludge och avfallsavlämning 5 En tilläggsavgift tas ut för de merkostnader som Göteborgs Hamn, eller dess entreprenör, åsamkas om: Anmälan om avlämning av avfall från fartyg inte gjorts i tid enligt svensk lag och Göteborgs Hamns föreskrifter. Avfallet/sludgen innehåller främmande substanser, lösningsmedel eller detergenter. Fat och förpackningar med oljerester eller farligt avfall inte är korrekt förpackade och märkta med innehåll eller om avlämning och uppställning inte sker på anvisade platser. Avlämning inte sker på avtalad tid. Fartyget inte tillhandahåller personal vid avlämning av sludge. Pumpkapaciteten för sludge understiger 5 m 3 per timme. Undantag avseende sludge och avfallsavgifter 6 Fartyg/rederi som själva ombesörjer bortskaffning av sludge och annat avfall på egen bekostnad, t ex genom eget avtal med avfallsmottagare, erlägger ingen avgift. Tillstånd för detta erfordras av Sjöfartsverket. För privatägda kajplatser kan separata avtal för det fasta avfallet träffas. 7 Ingen generell avgift debiteras om behörig myndighet i land, som omfattas av Östersjöstrategin eller EG direktiv 2000/59/EG, har medgivit undantag från obligatorisk avlämning av fartygsgenererat avfall och lastrester och detta kan styrkas. I stället debiteras den faktiska kostnaden som Göteborgs Hamn har för mottagningen. Undantag enligt denna regel måste först godkännas av Sjöfartsverket. Undantag från varuhamnavgift 8 Förnödenhets- och proviantartiklar för fartygets eget behov. 9 Container, flak eller annan lastbärare av varaktig beskaffenhet avsedd som transporthjälpmedel och som inte utgör självständig handelsvara. 10 Varor som lossas eller lastas från eller till fartyg enligt Anlöp påkallad av annan myndighet 11 Då fartyg anlöper hamnen av orsak påkallad av annan myndighet än Hamnmyndigheten har Hamnen rätt att kräva bankgaranti (kvarstad etc). Definition av fartygstyp 12 Göteborgs Hamn förbehåller sig rätten att definiera fartygstypen. 11

12 6. UPPLYSNINGAR OM HAMNTAXAN I FÖRSTA HAND LÄMNAS UPPLYSNINGAR AV: Göteborg Port Control Spridning kontrolleras ej av Göteborgs Hamn. Göteborgs Hamn förbehåller sig rätten att revidera hamntaxan under året. Gällande taxa finns på Göteborgs Hamns webbplats Senast publicerad version på webbplatsen är gällande. Vid eventuell tolkningstvist av Hamntaxan gäller senast publicerad svensk version. E-post: Göteborgs Hamn, Göteborg. Telefon November 2011, SE Marketing/scp göteborg

Hamntaxa för Göteborgs Hamn Gäller från 1 januari 2013 tills vidare

Hamntaxa för Göteborgs Hamn Gäller från 1 januari 2013 tills vidare THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 5 6 E Hamntaxa för Göteborgs Hamn Gäller från 1 januari 2013 tills vidare INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FARTYGSHAMNAVGIFTER 3 1.1 TANKFARTYG 3 Avgift för fartyg med dubbelt

Läs mer

HAMNTAXA OCH AVGIFTER FÖR VARBERGS HAMN. ÅR 2015 och tills vidare

HAMNTAXA OCH AVGIFTER FÖR VARBERGS HAMN. ÅR 2015 och tills vidare HAMNTAXA OCH AVGIFTER FÖR VARBERGS HAMN ÅR 2015 och tills vidare HAMNTAXA Gäller från och med 2015-01-01 och tills vidare Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer till hamntaxans avgifter Beslutad av Kommunfullmäktige

Läs mer

Boa Tugs AB BOA-GROUP. Towage Rates Swedish West Coast

Boa Tugs AB BOA-GROUP. Towage Rates Swedish West Coast Boa Tugs AB BOA-GROUP HARBOUR TOWAGE ESCORT SALVAGE & EMERGENCY TOWAGE Towage Rates Swedish West Coast Lenght over all x breadth extreme in meters per Tug (SEK) Mob/Demob per Tug (SEK): 0-2 000 9 500 Uddevalla

Läs mer

Adress Org.nr Telefon Web adress Box 716 556643 1911 +46-911-23 2100 piteahamn.se 94128 Piteå

Adress Org.nr Telefon Web adress Box 716 556643 1911 +46-911-23 2100 piteahamn.se 94128 Piteå Adress Org.nr Telefon Web adress Box 716 556643 1911 +46-911-23 2100 piteahamn.se 94128 Piteå Förslag Hamntaxa 2015 1 Styrelsen för Piteå Hamn AB (org nr 556643-1911) har fastställt följande hamntaxa.

Läs mer

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDENS HAMNTAXOR 2015 gäller fr o m 2015-01-01 om inget annat anges under taxepunkten

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDENS HAMNTAXOR 2015 gäller fr o m 2015-01-01 om inget annat anges under taxepunkten 1 DRIFT- OCH SERVICENÄMNDENS HAMNTAXOR 2015 gäller fr o m 2015-01-01 om inget annat anges under taxepunkten Innehållsförteckning sida Hamntaxor 1 Fartygsavgifter 2 2 Varuhamnsavgifter 6 3 Övriga bestämmelser

Läs mer

Priser och villkor 2015

Priser och villkor 2015 Priser och villkor 2015 Stockholms Hamnar Version 201502 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 3 ALLMÄNNA VILLKOR 4 KONTAKT 4 ALLMÄNNA VILLKOR 4 FAKTURERINGSPRINCIPER 5 KARTA ÖVER STOCKHOLMS ALLMÄNNA HAMNOMRÅDE

Läs mer

Priser och villkor 2015

Priser och villkor 2015 Priser och villkor 2015 Stockholms Hamnar Version 201501 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 3 ALLMÄNNA VILLKOR 5 KONTAKT 5 ALLMÄNNA VILLKOR 5 FAKTURERINGSPRINCIPER 6 KARTA ÖVER STOCKHOLMS ALLMÄNNA HAMNOMRÅDE

Läs mer

Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare

Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare 1. Fartygsavgifter Hamnavgift för fartyg utgår, där inte annat sägs, varje gång ett fartyg anlöper Gävle hamn. Avgiften beräknas i kronor

Läs mer

Fartyg- varje föremål som används för transport på vatten och varje annat föremål som kan förflyttas på eller i vatten.

Fartyg- varje föremål som används för transport på vatten och varje annat föremål som kan förflyttas på eller i vatten. Ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Norrköpings Hamn At your service! 16,5 m Beslutade av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun den 2013-08-26 och ändrad 2015-03-30 46 avseende definitionen trossföringstjänster

Läs mer

Sjöfartsverkets föreskrifter om ändring i Sjöfartsverket föreskrifter (SJÖFS 2008:5) om farledsavgift;

Sjöfartsverkets föreskrifter om ändring i Sjöfartsverket föreskrifter (SJÖFS 2008:5) om farledsavgift; Sjöfartsverkets föreskrifter om ändring i Sjöfartsverket föreskrifter (SJÖFS 2008:5) om farledsavgift; SJÖFS 2012: Utkom från trycket den december 2012 beslutade den november 2012. Sjöfartsverket föreskriver

Läs mer

LOKALA HAMNFÖRESKRIFTER

LOKALA HAMNFÖRESKRIFTER LOKALA HAMNFÖRESKRIFTER Beslutad av kommunfullmäktige den 23 november 1995, 143. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Denna hamnföreskrift gäller för Halmstads hamn. Den skall tillämpas inom det område som markerats

Läs mer

Sjöfartsverkets föreskrifter om farledsavgift;

Sjöfartsverkets föreskrifter om farledsavgift; Sjöfartsverkets föreskrifter om farledsavgift; beslutade den 3 mars 2008. SJÖFS 2008:5 Utkom från trycket den 10 mars 2008 Sjöfartsverket föreskriver med stöd av 9 förordningen (1997:1121) om farledsavgift

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling KAMFS 2012:2 ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgivare: Bertil Kallner, Kammarkollegiet Trafikanalys föreskrifter om uppgifter till statistik om sjöfart

Läs mer

Inledande bestämmelser

Inledande bestämmelser 2 (6) INLEDANDE BESTÄMMELSER... 2 TRAFIKBESTÄMMELSER... 3 FÖRTÖJNING, FÖRHALNING, FÖRFLYTTNING MM.... 3 ANMÄLNINGSSKYLDIGHET M M... 4 LASTNING, LOSSNING, UPPLÄGGNING AV GODS M M... 5 SÄRSKILDA ORDNINGSFÖRESKRIFTER...

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om sjöfartsskydd; beslutade den 22 juni 2004. Sjöfartsverket föreskriver följande med stöd av 3, 4 och 9 förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd.

Läs mer

Prislista gällande från och med 2014-06-01

Prislista gällande från och med 2014-06-01 Ystads kommun Prislista gällande från och med 2014-06-01 Ystad Hamn Logistik AB Bornholmsgatan 6 271 39 Ystad Tele: 0411-180 80 Fax: 0411-749 50 www.port.ystad.se port@ystad.se Ändringar avseende miljörabatter

Läs mer

ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR

ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR Uppdaterad den 14 juni 2007 2005-01-01 Inledning Mot bakgrund

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2005:19 SFH 4.1 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anmälningsplikt, informationsskyldighet och rapporteringsskyldighet i vissa fall Innehåll Tillämpningsområde...3

Läs mer

Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats

Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.10) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 184 Antagen

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Allmänna hamnföreskrifter för Göteborgs hamn

Allmänna hamnföreskrifter för Göteborgs hamn Allmänna hamnföreskrifter för Göteborgs hamn Mars 2012, SE 556008-2553 Marknadskommunikation/SCP GÖTEBORG Göteborgs Hamn, 403 38 Göteborg. Tel 031-368 75 00, www.goteborgshamn.se INNEHÅLL 1 INTRODUKTION...4

Läs mer

Åhus Hamn & Stuveri AB PRISLISTA Gällande från och med 1 februari 2014

Åhus Hamn & Stuveri AB PRISLISTA Gällande från och med 1 februari 2014 Åhus Hamn & Stuveri AB PRISLISTA Gällande från och med 1 februari 2014 Samtliga priser exkluderar gällande mervärdesskatter. 1 Innehållsförteckning Allmän information sid 3 Kontaktuppgifter sid 3 Fartygshamnavgifter

Läs mer

Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar

Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar Föreskrifter om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart direktiv 2006/87/EG och zonindelning Erik Eklund Stf Sjö- och Luftfartsdirektör Europas

Läs mer

Avgift Minsta avgift. 105 kr/m2 och månad 85 kr/m2 och månad 55 kr/m2 och månad. Avgift enl A.1.1. 5 kr/m2 och dag. 96 kr/m2 och mån.

Avgift Minsta avgift. 105 kr/m2 och månad 85 kr/m2 och månad 55 kr/m2 och månad. Avgift enl A.1.1. 5 kr/m2 och dag. 96 kr/m2 och mån. 1 Samhällsbyggnadsförvaltningen TAXA 2015 Antagen av KF 2014-12-15, 197 Taxa för upplåtelse av gatumark och offentlig platmark i Simrishamns kommun (momsbefriade med undantag av upplåtelser för reklamändamål,

Läs mer

A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E )

A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E ) A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E ) 1. ALLMÄNNA VILLKOR Definitioner Fordonsägaren Den som är registrerad kund hos DriveBack AB och därigenom bereds möjligheten att publicera Fordon

Läs mer

Taxor. Gäller fr.o.m. 2011-03-01 och tills vidare.

Taxor. Gäller fr.o.m. 2011-03-01 och tills vidare. Taxor Gäller fr.o.m. 2011-03-01 och tills vidare. Hamnavgifter 1 HAMNAVGIFT FÖR FARTYG 1.1 Första gången under dygnet fartyg ankommer till hamnen 1.1.1 Fartyg med en längd överallt av 20 m eller därutöver,

Läs mer

Allmänna hamnföreskrifter för Göteborgs Hamn 2015-05-12

Allmänna hamnföreskrifter för Göteborgs Hamn 2015-05-12 THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E Allmänna hamnföreskrifter för Göteborgs Hamn INNEHÅLL 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER... sid 3 2 KONTAKTUPPGIFTER... sid 4 2.1 Hamnmyndigheten i Göteborg 3 FÖRHANDSANMÄLAN...

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01.

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. 1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR NORBERGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. Till täckande av nödvändiga kostnader för att Norbergs kommun bortforslar och slutligt

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Nyhet. Vad betraktas som affärsmässig sjötrafik? Blir din båt ett handelsfartyg?

Nyhet. Vad betraktas som affärsmässig sjötrafik? Blir din båt ett handelsfartyg? Nyhet 2007 Vad betraktas som affärsmässig sjötrafik? Blir din båt ett handelsfartyg? Ny definition av handelssjöfart När det gäller regler om behörighet och bemanning definieras idag handelsfartyg som

Läs mer

LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring

LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring THE PORT OF SCANDINAVIA LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring ENERGIHAMNEN I GÖTEBORG 2015-07-01 57 42 N 11 56 E INNEHÅLL INLEDNING...3 1. ALLMÄNT...3 2. LNG-BUNKERDRIFTFÖRESKRIFTER...4 2.1 Allmänt...4

Läs mer

FinnLink trafik Kapellskär - Långnäs - Nådendal FRAKTHANDBOK

FinnLink trafik Kapellskär - Långnäs - Nådendal FRAKTHANDBOK 1 FinnLink trafik Kapellskär - Långnäs - Nådendal FRAKTHANDBOK 2015/01 2 FRAKTHANDBOK BÄSTA FRAKTKUND! Finnlines Plc, FinnLink trafik idkar frakttrafik mellan Nådendal, Finland och Kapellskär, Sverige

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

Del I - Kommersiella hamnar (A-G)

Del I - Kommersiella hamnar (A-G) Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige den 2014-12-15, 197. 2014-12-15 Taxa 2015 med bestämmelser avseende hamnavgifter inom Simrishamns kommun Del I - Kommersiella hamnar (A-G) A. Fartyg (ej fiskefartyg)

Läs mer

Sammanfattning av bestämmelserna om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar 1

Sammanfattning av bestämmelserna om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar 1 Sammanfattning av bestämmelserna om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar 1 Förordning (EU) nr 1177/2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar

Läs mer

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm 1 Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Detta dokument innehåller frågor och svar som kommer bli prövade vid examinering för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Du finner

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 6 Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Antagen av kommunfullmäktige 10 november 2011 203 Gäller från och med 1 januari 2012 Ersätter KFS 2009

Läs mer

Renhållningstaxa för Aneby kommun

Renhållningstaxa för Aneby kommun Renhållningstaxa för Aneby kommun 2013 1(9) 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral

Läs mer

Ostkustens trafikområde

Ostkustens trafikområde Uppdaterad : 2010 05-21 Detta är en sammanställning av maximala dimensioner och marginaler erfarenhetsmässigt med en godtagbar säkerhet kan lotsas under normala förhållanden i olika farleder / hamnar inom

Läs mer

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria 1 (5) Typ: Taxa Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2015-02-25, 9 Uppdateras: Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria läkemedel Innehållsförteckning 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN. 1.1 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet och annan fastighet.

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN. 1.1 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet och annan fastighet. Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Avsnitt nr 18 Avsnitt 2.3 VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN 2015-01-01 Dnr 206/2014 Antagen av kommunfullmäktige 1994-12-15 95, att gälla fr o m 1995-01-01.

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 63 Indexuppräknad BMN 2014-533 119 Giltighetstid

Läs mer

Avfallstaxa i Borgholms kommun

Avfallstaxa i Borgholms kommun Avfallstaxa i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24. Taxan träder i kraft 2015-01-01. Alla priser inkluderar mervärdesskatt. Betalningsansvar för renhållningstjänst åvilar fastighetsägare,

Läs mer

RP 93/2007 rd. I propositionen föreslås att lagen om farledsavgift ändras. Farledsavgiftens pris per enhet och avgiftens maximibelopp per fartygsanlöp

RP 93/2007 rd. I propositionen föreslås att lagen om farledsavgift ändras. Farledsavgiftens pris per enhet och avgiftens maximibelopp per fartygsanlöp RP 93/2007 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om farledsavgift PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om farledsavgift ändras.

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 gällande f.o.m 2015-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap.4-5 MiljöBalken kan utgå för hantering

Läs mer

Taxa för upplåtelse av torgplatser samt annan offentlig plats

Taxa för upplåtelse av torgplatser samt annan offentlig plats Taxa för upplåtelse av torgplatser samt annan offentlig plats Hörby kommun har beslutat följande enligt lagen om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats mm, avgiftslagen

Läs mer

Ontime Logistics Allmänna Bestämmelser

Ontime Logistics Allmänna Bestämmelser Ontime Logistics Allmänna Bestämmelser Reviderad: 2011-01-14, av: Mats Bjur 1. Tillämplighet Dessa transportbestämmelser avser uppdrag omfattande in- och utrikes landtransporter som Ontime Logistics erhåller

Läs mer

Taxa för miljönämndens verksamhet enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Taxa för miljönämndens verksamhet enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa Kommunfullmäktige 2008-10-27 240 556 Kommunstyrelsen 2008-10-13 214 360 Arbets- och personalutskottet 2008-09-15 192 461 Dnr 08.563-041 oktkf10 Taxa för miljönämndens verksamhet enligt lagen om skydd mot

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer

PRIS LISTA Y OUR PO RT O F EXC ELLENCE. Port of Helsinki. www.portofhelsinki.fi HELSINGFORS HAMN

PRIS LISTA Y OUR PO RT O F EXC ELLENCE. Port of Helsinki. www.portofhelsinki.fi HELSINGFORS HAMN HELSINGFORS HAMN Olympiastranden 3, PB 800, FI-00099 Helsingfors stad, Finland Tel. +358 9 310 1621 Fax +358 9 310 33802 www.portofhelsinki.fi Port of Helsinki PRIS 2014 LISTA Y OUR PO RT O F EXC ELLENCE

Läs mer

Renhållningstaxa 2013

Renhållningstaxa 2013 Renhållningstaxa 2013 Antagen av kommunfullmäktige 7 februari 2013, 32. Renhållningstaxa 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås Renhållningstaxa beslutades av kommunfullmäktige27 februari 2013, 32 och gäller

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

Incoterms 2000. Swedish

Incoterms 2000. Swedish Incoterms 2000 Swedish www.if.fi INTERNATIONELLA HANDELSKAMMARENS ER VAD ÄR EN? En leveransklausul är en bokstavs- eller ordkombination som anger vissa överenskomna villkor i köpeavtalet. VILKA ÖVERENS-

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (14) Renhållning 08-591 261 97 Renhållningstaxa för Sigtuna kommun Populärversion STADSBYGGNADSKONTORET RENHÅLLNING 2 (14) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 3 1.1

Läs mer

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Uppvidinge kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt

Läs mer

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 ESIÖVS KOMMUN Höörs kommun HÖRBY KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet TSG 2012-347 Konsekvensutredning 1(8) Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet 1. Vad är problemet och vad ska uppnås? Transportstyrelsens verksamhet rörande

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om villkor för miljödifferentierad farledsavgift; SJÖFS 2014:X Utkom från trycket Den xx xx 2014 beslutade den xx xx 2014. Sjöfartsverket

Läs mer

2 juni 2015 Renare Mark Region Väst Edvard Molitor Miljöchef

2 juni 2015 Renare Mark Region Väst Edvard Molitor Miljöchef Göteborgs Hamn - Med fokus på miljön 2 juni 2015 Renare Mark Region Väst Edvard Molitor Miljöchef Innehåll Göteborgs Hamn Vårt miljöansvar Elanslutning av fartyg vid kaj Miljödifferentierade hamnavgifter

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören ) GP:s vid

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA 2015

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA 2015 VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA 2015 STORUMANS KOMMUN VA-TAXA 2015 FÖR STORUMANS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGG- NINGAR 1 Allmänna regler 1 Grunder Till täckande av nödvändiga kostnader för Storumans

Läs mer

Taxebilaga för brukande av allmänna vattentjänster i Hofors kommun

Taxebilaga för brukande av allmänna vattentjänster i Hofors kommun Taxebilaga för brukande av allmänna vattentjänster i Hofors kommun Datum 2014-01-01 Taxebilaga för brukande av allmänna vattentjänster i Hofors kommun Brukningsavgifter att gälla from 2015-01-01 enligt

Läs mer

Hamnordning Luleå Hamn AB

Hamnordning Luleå Hamn AB Hamnordning Luleå Hamn AB Hamnordning Luleå Hamn AB Skapad av: Anton Karlsson Godkänd utav: Roger Danell Senast reviderad: 2014-01-07 Hamnordning Luleå Hamn AB Utgåva 1 Sida 1 av 13 Hamnordning för Luleå

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Datum 2014-01-16 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-10-20, 206 Kommunfullmäktige 2011-12-20, 152 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24, 154

Läs mer

VA-taxa För Essunga kommuns allmänna VA-anläggning

VA-taxa För Essunga kommuns allmänna VA-anläggning VA-taxa För Essunga kommuns allmänna VA-anläggning Antagen av kommunfullmäktige 2013 11 18 81 Innehållsförteckning Taxa 3 Anläggningsavgifter ( 5 13) 5 Brukningsavgifter ( 14 22) 10 2 Taxa för Essunga

Läs mer

Förslag Småbåtshamnarna inklusive Gästhamnarna 2014 Uppdaterade REGLER Uppdaterade TAXOR

Förslag Småbåtshamnarna inklusive Gästhamnarna 2014 Uppdaterade REGLER Uppdaterade TAXOR TJÄNSTESKRIVELSE Småbåtsavdelningen Datum: 2013-12-10 Förvaltn/enhet:Samhällsbyggnadsförvaltningen/Småbåtsavdelningen. Handläggare: Huvudansvarig Tor Carlsen (0705-39 77 00) med assistans av Per-Gunnar

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Nyteckning/Utökning. Premiebaserad. provision 2. 50 kr 3% 1% - Nya Tradförvaltning 0,10% - Nya Tradförvaltning 0,10%

Nyteckning/Utökning. Premiebaserad. provision 2. 50 kr 3% 1% - Nya Tradförvaltning 0,10% - Nya Tradförvaltning 0,10% PROVISIONSREGLER Länsförsäkringar Liv och Länsförsäkringar Fondliv Produktgrupp Produkt / Förvaltning Nyteckning/Utökning Engångsavtal Premiebaserad provision 2 Inflyttat kapital Annullationsansvarstid

Läs mer

MANUAL FÖR HANDLÄGGNING

MANUAL FÖR HANDLÄGGNING RIKTLINJER MANUAL FÖR HANDLÄGGNING AVFALLSFÖRESKRIFTER Fastställd av Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB den 2014-xx-xx och Miljönämnden den 2014-xx-xx FÖRORD För varje kommun skall det enligt 15 kap 11

Läs mer

Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet.

Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet. Omsorgsförvaltningen TAXA 2008 AVGIFTER I ORDINÄRT BOENDE 1(6) Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet. Taxan gäller från och med 1 juli 2002 och senast reviderad

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer

Byggnadskontorets stämpel och kundtjänstens bestyrkande

Byggnadskontorets stämpel och kundtjänstens bestyrkande 1 29.4.2015 Avtal om rätt att använda ett allmänt område för smidig kioskverksamhet Registernummer på fordon eller dragbar anordning som används som kiosk (1 st./avtal) Avtalets giltighet Kioskens namn

Läs mer

FINNPILOT PILOTAGE AB Villkor för lotsningstjänster 1.1.2015

FINNPILOT PILOTAGE AB Villkor för lotsningstjänster 1.1.2015 FINNPILOT PILOTAGE AB Villkor för lotsningstjänster 1.1.2015 Allmänna villkor för lotsningstjänster för aktörerna inom fartygstrafiken. Innehåll 1. Inledning... 3 2. Tillämpande av servicevillkoren och

Läs mer

Ansökan om behörighet görs på en särskild blankett som kan hämtas på Banverkets webbplats Banportalen (http://www.banverket.se/banportalen).

Ansökan om behörighet görs på en särskild blankett som kan hämtas på Banverkets webbplats Banportalen (http://www.banverket.se/banportalen). 1.7 Publicering Järnvägsnätsbeskrivningen, inklusive avvikelsemeddelanden, publiceras på Banverkets webbplats Banportalen. Där finns också ytterligare information som hör till respektive utgåva av järnvägsnätsbeskrivningen.

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

Allmänna villkor-konsulttjänster

Allmänna villkor-konsulttjänster Bilaga 12 till anbudsinbjudan Allmänna villkor konsulttjänster 1 (6) Allmänna villkor konsulttjänster 1 OMFATTNING Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av avtalade tjänster där Leverantören ställer

Läs mer

VA-taxa. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2010

VA-taxa. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2010 VA-taxa För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2010 Innehållsförteckning Taxa... 2 Anläggningsavgifter ( 5 13)... 4 Brukningsavgifter ( 13 20)... 10 1 Taxa för Vänersborg kommuns allmänna vatten-

Läs mer

Rättsavdelningen Datum Dnr Karin Engstrand 2014-07-07 STY 2014-453 Tel. 08-405 03 53 Ert datum Er referens karin.engstrand@tullverket.

Rättsavdelningen Datum Dnr Karin Engstrand 2014-07-07 STY 2014-453 Tel. 08-405 03 53 Ert datum Er referens karin.engstrand@tullverket. Rättsavdelningen Datum Dnr Karin Engstrand 2014-07-07 STY 2014-453 Tel. 08-405 03 53 Ert datum Er referens karin.engstrand@tullverket.se Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter om ändring i

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Härnösands kommun

Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Härnösands kommun Samhällsförvaltningen Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Härnösands kommun Antagna av kommunfullmäktige 2009-12 14, 134 Härnösands kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1 993:1632)

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

ERSÄTTNINGSREGLER Gäller från och med 1 januari 2008

ERSÄTTNINGSREGLER Gäller från och med 1 januari 2008 ERSÄTTNINGSREGLER Produktgrupp Produkt Nyteckning/utökning Beståndsersättning Värde Kapitalersättning Årlig Annullationsansvarstid Engångs Löpande från år 2 Inflyttat kapital Styckeersätt- ning Friplan

Läs mer

SJÖFARTSVERKETS KREDITPOLICY AVSEENDE ELEKTRONISK RAPPORTERING AV FARLEDSDEKLARATIONER

SJÖFARTSVERKETS KREDITPOLICY AVSEENDE ELEKTRONISK RAPPORTERING AV FARLEDSDEKLARATIONER SJÖFARTSVERKETS KREDITPOLICY AVSEENDE ELEKTRONISK RAPPORTERING AV FARLEDSDEKLARATIONER 2006-11-27 SJÖFARTSVERKETS KREDITPOLICY AVSEENDE ELEKTRONISK RAPPORTERING AV FARLEDSDEKLARATIONER Datum: 2006-11-27

Läs mer

103 33 Stockholm. EU-kommissionens frågeformulär angående statsstöd till och beskattning av hamnar (N2013/34071MK)

103 33 Stockholm. EU-kommissionens frågeformulär angående statsstöd till och beskattning av hamnar (N2013/34071MK) Sjöfartspolitiska enheten YTFRANDE 1 (6) Handläggare, direkuelefon Ert datum Er beteckning Maria Brunnmyra, +46 10478 49 09 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.registrator~regeringskansliet.se barbro.nordskar~regeringskansiiet.se

Läs mer

Övergångsorganisationen

Övergångsorganisationen Övergångsorganisationen Övergångsorganisation Stab Vägtrafik lagstiftning Yrkestrafik Fordon Körkort Förvaltnings rätt Statistik ochanalys Transportstyrelsen Vägtrafikavdelning Stab Vägtrafik lagstiftning

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i tullagen (2000:1281); SFS 2011:296 Utkom från trycket den 29 mars 2011 utfärdad den 17 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1 kap. 1, 2 och 5,

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet SJÖFART Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 2 Tillämpningsområde... 2 Definitioner... 2 Allmänt om avgifter... 2 Årsavgift... 2

Läs mer

Avgifter & regler. Förskola Förskoleklass Fritidshem

Avgifter & regler. Förskola Förskoleklass Fritidshem Avgifter & regler Förskola Förskoleklass Fritidshem INNEHÅLL Verksamhetsformer... 2 Förskola och familjedaghem 1 5 år... 2 Allmän förskola för 3 5-åringar... 2 Förskoleklass... 2 Skolbarnsomsorg (fritidsverksamhet)...

Läs mer

SRS enligt gällande SRS-tabell 2015 eller SRS mätbrev 2015. Kungliga Svenska Seglarsällskapet KSSS

SRS enligt gällande SRS-tabell 2015 eller SRS mätbrev 2015. Kungliga Svenska Seglarsällskapet KSSS Inbjudan Tävling: ÅF Inshore Race 2015 SRS enligt gällande SRS-tabell 2015 eller SRS mätbrev 2015. Datum: 27 juni 2015. Arrangör: Kungliga Svenska Seglarsällskapet KSSS 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs

Läs mer

Policy/ Riktlinjer vid försäljning/ arrende av mark, fastigheter samt vattenområden ägda av Tjörns kommun och dess bolag

Policy/ Riktlinjer vid försäljning/ arrende av mark, fastigheter samt vattenområden ägda av Tjörns kommun och dess bolag Dokumenttyp och beslutsinstans Policy/ Riktlinjer Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Conny Johansson Dokumentnamn Policy/ Riktlinjer vid försäljning/ arrende av mark, fastigheter samt vattenområden ägda

Läs mer

Vatten 2012 Priser fr o m 120101

Vatten 2012 Priser fr o m 120101 Vatten 2012 Priser fr o m 120101 Mälarenergi finns nära kunderna i Mälardalen. Vi levererar el, värme, vatten, kyla och snabba kommunikationslösningar. Vi har erfarenheten, viljan och förmågan att ge dig

Läs mer