STORMAKTERNA RUDOLF KJELLÉN HUGO STOCKHOLM FRANKRIKE OCH TYSKLAND D 443 GEBERS FÖRLAG ANDRA DELEN KONTURER KRING SAMTIDENS STORPOLITIK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STORMAKTERNA RUDOLF KJELLÉN HUGO STOCKHOLM FRANKRIKE OCH TYSKLAND D 443 GEBERS FÖRLAG ANDRA DELEN KONTURER KRING SAMTIDENS STORPOLITIK"

Transkript

1 .aåtl. STORMAKTERNA KONTURER KRING SAMTIDENS STORPOLITIK AF RUDOLF KJELLÉN ANDRA, OMARBETADE OCH TILLÖKADE, UPPLAGAN ANDRA DELEN FRANKRIKE OCH TYSKLAND D 443 K STOCKHOLM HUGO GEBERS FÖRLAG

2

3 lu RUDOLF KJELLÉN STORMAKTERNA ANDRA DELEN»^3^^^* V -I '% < t - -.

4 Öfversättningsrätten till främmande språk förbehälles.

5 STORMAKTERNA KONTURER KRING SAMTIDENS STORPOLITIK AF RUDOLF KJELLEN ANDRA, OMARBETADE OCH TILLÖKADE, UPPLAGAN ANDRA DELEN FRANKRIKE OCH TYSKLAND STOCKHOLM HUGO GEBERS FÖRLAG

6 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI- AKTIEBOLAG STOCKHOLM 1912

7 s FÖRORD. Denna del hvars utgifvande af hälsoskäl blifvit något försenad omfattar Frankrike och Tyskland: de samtida stormakternas»medelklass», ofvanom makterna af lägre ordning Österrike Italien Japan å ena sidan, men nedanför de otvifvelaktiga världsmakterna England Förenta staterna Ryssland å den andra; Frankrike tenderande ned till en plats inom de förras, Tyskland upp till en plats inom de senare kategori. Såsom redan sidotalen ge vid handen 82 för Frankrike i stället för S4> 94 för Tyskland i st. f. jg är framställningen afsevärdt fylligare än i första upplagan. Uppmärksamheten har genomgående varit riktad på att öka själfva stoffmängden af fakta. Helt eller öfvervägande nya äro afdelningarne om de senare årens parlamentariska utveckling i bägge länderna, Marockofrågan, författningsproblemet Preussen Tyskland, Tyska rikets territoriella framtidsprogram och närvarande internationella orientering. Det har befunnits lämpligt att icke publicera några diplomatiska aktstycken till textens belysning förrän i ett sammanhang vid fjärde och sista delen, som torde kunna se dagen nästa vår. Göteborg den i ok t. igi2. Författaren.

8 INNEHALLSFÖRTECKNING. KAP. V. FRANKRIKE 1 83 sid. Första intrycket 1 Rike och folk 3 Kolonialpolitik 12 "Alliance franco-russe* Faschoda På skiljevägen 16 Frontförändringen: "entente cordiale" Marocko frågan 21 ^'Accord franco-allemand'' Förhållande till främmande makter 31 *Revanchen'' 36 Kritik af det yttre politiska systemet 39 Parlamentarisk dekadens 47 Motsägelse i författningen 49 ''Kulturkampen" 53 Syndikalister och "traditionalister" 60 Republikens sjunkande aktier 62 Ett folk i människonöd 66 Tvåbarnss3^stemet: orsaker och föreslagna botemedel 69 Verkningar: politisk och ekonomisk tillbakagång 75 En sjunkande sol 81 Litteratur 83

9 VII KAP. VI. TYSKLAND Ett större Medelhaf 84 Allmän och ekonomisk statistik 86 Historik 93 Geografisk koncentrering 94 Utveckling till sjömakt, industristat och kolonialrike 96 Svagheter i gränsramen 102 Nationalitetsstrider 106 Sociala motsatser: *vid skiljevägen" 116 Konfessionell splittring 123 Partierna och regeringen 125 Partikularism och centralisation i författningslifvet 132 Problemet Preussen Tyskland 136 Kejsardömet 141 Utrikes- och kolonialpolitik 145 Andra uppmarsch: Kiautschou, Bagdadbanan 148 Framtidsprogram: Elbe Eufrat 156 Tredje uppmarsch: Ny-Kamerun 160 Framtidsprogram: ett ^Brasihen i Afrika* 162 Förhållande till främmande makter 165 «Nästakrig«173 ''Den tyska tanken i världen* 174 Litteratur 178

10 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

11 KAP. V. Frankrike. Första intrycket. Rike och folk. Kolonialpolitik. "Alliance franco-russe" Fasthoda På skiljovägen. Frontförändringen: ''entente cordiale* Marockofrågan, "Accord franco-allemand* Förhållande till främmande makter. *^Revanchen.* Kritik af det yttre politiska systemet. Parlamentarisk dekadens. Motsägelse i författningen. "Kulturkampen." Syndikalister och "traditionalister". Republikens sjunkande aktier. Ett folk i människonöd. Tvåbarnssystemet : orsaker och föreslagna botemedel. Verkningar: politisk och ekonomisk tillbakagång. En sjunkande sol. Äldst bland nu lefvande stormakter näst den ålderdomsskröpliga Habsburgska kejsaremakten är Frankrike. Grundadt af Klodvig för 14 sekler sedan, kom det genom Orleanska jungfruns seger öfver engelsmännen i 1400-talets början till nationellt själfmedvetande och genom Ludvig XI:s seger öfver länsaristokratien i samma sekels slut till statlig koncentrering: tidigare än något annat af Europas nuvarande riken, ett förspräng på 4 sekler framför Italien och Tyskland.*) I länga tider har ock vårt statssystem fått sitt be- *) "Frankreich war ein in sich geschlossenes und gefestigtes Reich zu einer Zeit, als Deutschland und Italien noch geographische Begriffe waren : ein festes Sttick Marmor zwischen zwei lose gefiigte Mosaikplätten"; rikskansler v. Btilow i tyska riksdagen ^7" 1^06. Stormakterna^ II. '

12 stämmande drag af motsatsen mellan Frankrike och Österrike. Europas historia har i mångt och mycket varit en duell mellan dessa båda, innan denna historia utbredde sig till planetarisk och vardt en större duell mellan England och Ryssland, resp. Tyskland. Det var Frankrike framför andra, som störtade den Habsburgska universalmonarkien. Det var därför Österrike, som blef Englands själfskrifne bundsförvant, när det sedan gällde att bevara jämvikten mot Frankrikes öfvermakt, under Ludvig XIV först, under Napoleon I därnäst. Det var slutligen också under brytning mellan Frankrike och Österrike, som Italien fann tillfälle att realisera sina stormaktsdrömmar vid deras sida; ett faktum, som gifvetvis i och för sig inverkat försvagande på bägge de gamle kämparne. I en stark rytmik af framsteg och återgång, flod och ebb, ligger nu Frankrikes historia framför oss, och statistik och karta synas gifva vid handen att den just i våra dagar på ytan stegrat sig till en svallvåg som aldrig tillförene. Beräkningarne röra sig kring 1,200 1,300 millioner har och millioner människor: en areal som endast står tillbaka för Englands och Rysslands världsvälden, medan folktalet stannar efter äfven Kinas och Förenta staternas. Då nu Kinas folkmassa icke motsvaras af verkhg makt, blir resultatet det, att Frankrike i yttre dimensioner täflar med Förenta Staterna om platsen som världens tredje makt. Hemma i Europa är ställningen visserligen något blygsammare: moderlandets siffror millioner har och 39.6 millioner innevånare betinga numera endast fjärde, resp. femte platsen i världsdelen. Rikta vi nu blicken på försvarsmedlen, så finna vi landet fullt uppbära denna ställning. Räkningen efter tontal (670,000) ställer det ännu som n:o 4 (efter

13 England, Tyskland och U. S. A.) i sjömakt, räkningen efter mantal (600,000) likaledes som n:o 4 (något efter Tyskland och Japan, långt efter Ryssland) i krigshärens stående styrka. Icke mindre framskjuten är dess plats i den ekonomiska täflingen. Dess handelsflotta täflar med Norges om fjärde platsen pä hafven, och kan tryggt tillerkännas detta rum, då man vet att Norges kofferdiflagg till stor utsträckning täcker engelska ton. Frankrikes specialhandel med värden upp till 4V2 milliarder på importen och 4 på exporten, om vi se pä sista kvinkvenniets (1906/10) medeltal, men närmare 5, resp. 4V3 milliarder, om vi läsa sista årets (1910) listor är likaledes n:o 4, endast öfverträffad af Englands, Tysklands och Förenta staternas; på generalhandelns införseltabell räcker icke heller sistnämnda land upp till dess tal. I nationalförmögenhet och årsinkomst per hufvud kommer Frankrike säkerligen närmast England i Europa. Och denna starka och stora byggnad står midt i solskenet från den rikaste andliga kultur. Vi befinna oss alltså nu icke längre på några utkanter. Vi stå inför en stormaktstyp af högre ordning. Vi se framför oss ett välde som synes pretendera den högsta rangställningen i staternas societet, världsmaktens. Vid pröfningen af denna väldiga byggnads grund rikta vi efter vår vanliga metod uppmärksamheten först på de rent geografiska faktorerna. Och hvad vi där finna är utan tvifvel ägnadt att företeckna en stor roll i historien. Man har velat i Frankrike se ett sammandrag af Europa, ett land där Europas olika naturtyper»mötas och glida i h varandra». Säkert är, att detta land kan

14 glädjas åt en utsökt mångfald och harmonisk jämvikt i sin geografiska skapnad, desslikes åt ett system af lätta samfärdsförbindelser som icke återfinnes i världsdelen förrän i Ryssland. Vi se ett rike med stora möjligheter att tillförse sitt folk dess olika behof från åker och äng, berg och skog och vatten, alltså med påfallande anlag för»autarki», och på samma gång med ett transitolands fulla begåfning. Dessa rika förutsättningar hafva slagit ut i blom genom konjunkturer och läge. Under antiken låg Gallien i kulturvärldens periferi, ända tills romarväldet grep efter Germanien och Brittannien; då kom det i Västeuropas centrum. Här utspelades sedan folkvandringarnas största scener, här samlade sig korsfararnes internationella skaror till det stora tåget mot Jerusalem. Följde så de geografiska upptäckterna under renässansen, och Frankrike befann sig midt i världen. Det kom dock i dessa tider aldrig så långt på världsarenan som det mera framskjutna Spanien, det blef efter sekellånga strider definitivt öfverflygladt af det bättre begränsade England till sjös och i kolonialvärlden, slutligen också i ett slag af det starkare Tyskland till lands i själfva Europa. Genom världssamfärdselns nuvarande förskjutning österut (via Suez, Sibiriska järnbanan och banorna i Turkiska riket) har Frankrike äfven geografiskt, på sätt och vis, åter blifvit reduceradt till Västeuropas centrum allena; men huru kulturens pol än vandrar öfver jorden, kan det aldrig utträngas från en plats på första raden, på grund af sitt exceptionellt gynnsamma läge. Vi hafva funnit den österrikiska stormakten som en ren landmakt, instängd inne i kontinenten med allenast ett fönster åt Medelhafvet. Vi hafva därnäst sett Italien som en öfvervägande sjömakt, men dess maritima perspektiv naturligt begränsadt till Medelhafvets innan vatten.

15 Frankrike står redan från denna synpunkt på ett större plan. Det har tvenne haffronter: den ena åt Medelhafvet, den andra åt öppna oceanen. Det har t. o. m., uppe vid Dunquerque, en glugg utåt det tredje hafvet, Nordsjön. Med Marseille och Toulon blickar det mot Afrika och Levanten, med Le Havre och Brest mot England och Amerika. Detta är i eminent mening ett världsläge, så mycket mer som dess astronomiska position ger det alla ett tempereradt klimats bästa fördelar. Men härtill kommer den utslaggifvande synpunkten, att Frankrikes perspektiv icke ensidigt domineras vare sig af land eller sjö. Det förenar med lägets och kustens rika fördelar äfven den grundläggande förmånen af en större, sammanhängande och kvadratisk gestaltad landmassa. Denna form är i sig själf vida fördelaktigare för sammanhållningen än Italiens långsmala kropp; då därtill kommer, att kustlinjen dock icke upptager mera än 53 % af gränsramen i det hela (2,800 km af 5,300), att dessa procent fördela sig på två skilda linjer (n. 2,100 km åt Atlanten, ö. 700 åt Medelhafvet'^) hvilka man ännu icke kunnat militäriskt förena medelst en tillräckligt djupgående kanal, och att kusten själf mångenstädes är fattig på goda hamnar, så förstärkes betydelsen af det samlade territoriet. Äfven däri framstår Frankrike på en solidare grund än de hittills betraktade makterna, att dess kontinentala och maritima förutsättningar sålunda väga tämligen jämnt. Vi se här en o tredje territorialtyp: amfibiens. A andra sidan ligger visserligen här tillika en hämsko, så till vida som intressena distrahera från hvarandra: harmoniens naturliga svaghet gent emot ensidigheten. I själfva verket har Frank- *) Enligt andra beräkningar är Medelhafskusten blott 615 km., kanalkusten 1,120 och Västkusten 1,385, medan landgränsen upptager 2,170; kustprocenten af det hela blir då 59.

16 rike slitits mellan ärelystnaden till lands och till sjös, tills det stannat nedanför det högsta i bägge riktningarna. Såsom landet nu ligger på den politiska kartan, har det öfvervägande goda gränser i haf och berg. Pyrenéerna mot Spanien, Alperna mot Italien, Kanalen mot England äro förstklassiga gränstyper, ehuru Englands behållna förpostställning på de normandiska öarne i sista fallet kan kännas besvärande. Rhone-kilen vid Geneve är den första luckan i den naturliga gränsramen, i själfva verket endast skenbar, så godt som tillsluten af bergen; ofvan Jura kommer»la trouée de Belfort» som den andra och verkligt betydelsefulla, en stor folkport ända sedan Ariovistus' dagar. Nu följer i norr åter ett stycke god gräns i Vogeserna sedan ; i alla händelser bättre än den gamla flodgränsen i Rhen. Men från denna punkt upphör landets politiska ram att äga stöd i naturen; Mosel, Maas, Sambre, Schelde och Lys skäras alla af gränsen, och Belgien sitter på kartan som en naturlig hattkulle på Frankrikes hufvud. Här i NO är landets ömtåliga sida, ty här har naturen lämnat en öppen dörr emot Centraleuropa. Två fakta fästa stark uppmärksamhet i denna begränsning: den starka skiljemuren emot de romanska stamfränderna i söder och bristen på all naturgräns mot den främmande germanska folkvärlden i nordo.st. Frankrikes historia har tagit djupa intryck af denna naturens anordning. Afsöndradt från fränderna, har Frankrike ensamt fått uppbära hufvudparten af kampen mot den tyska rasen; och mängden af slagfält på denna Europas mest krigsplågade jord vittnar om hårdheten och ihärdigheten af denna kamp. Men för en stor makt är en dyhk gränssvaghet icke obetingadt af ondo; den har visserligen distraherat Frankrike från Medelhafvets och oceanens inflytelser och lagt extra bördor på dess för-

17 svar, men den har ock varit en stående impuls till sammanhållning inåt, och i denna blodiga friktion har folket härdats till stora historiska uppgifter. Äfven i sina fel har Frankrikes gränsram alltså varit af godo så till vida som den bidragit att skapa och konservera nationens enhet. Vi vänta starkare undantag därifrån häruppe i NO O, och finna äfven närmare 3 rent fransktalande millioner i Belgien jämte o. a millioner i Lothringen och 0.8 i Geneve (samt omgifvande Schweizerland). Å andra sidan hafva grannarnes folk sipprat igenom vid tre hörn (flämer, italienare, spanjorer, tyskar), i det tredje hörnet sitter tillika ett eller annat hundratusental basker och i det fjärde 1.3 millioner bretoner; men hela denna siffra af naturauserade främhngar tyckes efter högsta uppskattning, äfven om man räknar de starkt patriotiska bretagnarne med, icke gå mycket ifrån talet 2V2 mill. Härtill kommer slutligen en mill. främmande statsborgare. Då nu statsområdet innefattar 39V2 millioner människor, får det sammanhängande språkområdet efter dessa siffror endast omkring 40 millioner, d. v. s.»galua irredenta» är 10 % af stammen, främmande stammar inomhus icke fullt 9 ^ af statfolket. Detta är en ganska fördelaktig räkning, isynnerhet som den mera gäller språket än den hela och fulla nationaliteten: de främmande procenten inomlands såsom bretonerna äro ganska väl nationaliserade, i alla händelser icke fiendtligt stämda*), och hufvudparten af de franska procenten utom gränsen (vallonerna) synes icke gravitera starkt mot språkpolen. Ur dessa synpunkter förbjuder det sig från början att här fästa något afseende vid den gamla språk- och kulturgräns. *) På senare tider torde förhållandet hafva försämrats i Bretagne, genom förbudet mot bretonskans användande vid gudstjänsten och undervisningen.

18 8 som afskiljer de 9 millionerna provensaler från hufvudstammen. I ett som allt är den franska nationaliteten en af världens starkast koncentrerade och har i staten ett eget hem i ordets fulla mening. I de grundläggande krafven på en själfständig personlighet och naturlig bostad står alltså moderlandet i den franska stormakten icke efter den italienska. Det delar här dess företräden framför den österrikiska. Vi öfverföra nu den närmare betraktelsen till förhållanden, där Frankrikes större kompetens till stormaktsställningen skall framstå äfven i jämförelse med Italien. Redan på den naturliga produktionens område visar sig detta företräde. Frankrike består till mera än hälften af odlad jord, det ger årliga spannmålsskördar af 2 milliarders värde, det har en af världens största järnmalmreserver (3.3 milliard ton; Tyskland 3.9, U. S. A. 4.26), det har äfven betydande kolförråd, om också icke nog för husbehof. Sålunda har tusenårig kultur tillgodogjort sig rikets harmoniska utveckling och skapat en verklig faktor i världsproduktionen. Men till denna rikets öfverlägsenhet kommer sedan, som en annan och betydelsefullare omständighet, folkets. I lång och sund utveckung, med egna krafter allena, har det franska folket genom tiderna samlat sig till en allt djupare erfarenhet af samlifvets förpliktelser. Här var den nationella enheten och friheten månghundraårig, då den politiska frihetens problem kom före; här behöfde således icke de olika uppgifterna trängas med hvarandra. Men ej heller har absolutismen efterlämnat någon allmän statsfiendtlighet i sinnena såsom i Italien. Det franska folket var allt för genomsyradt af statsordningen för att i sina djupaste lager reagera däremot. Vi svenskar i vår kommunala själfstyrelse kunna svårligen göra oss ett begrepp om det förmyndarskap från

19 statens sida, hvarunder den franska allmänheten lefver lycklig ännu i dag under det på ytan friaste af alla statsskick. Ännu alltjämt, trots alla de revolutioner och statskupper som öfvergått Frankrike under sista seklet, har dess offentliga lif sin ryggrad i centralisationen från»ancien régime», denna fasta förvaltningsordning, som likt urberget ligger orubbad kvar när jordskalfven kasta författningsbyggnaderna till marken. Man räknar ock en million ämbetsmän (»fonctionnaires») i stat och kommun och järnvägsbolag inom ett folk på icke fullt 40! Härmed sammanhänga starka drag i nationens egen karaktär. Man misstager sig mycket, då man identifierar Frankrike med Paris. Paris är snarare den bortskämda flärdfulla dottern, hvars nycker Frankrike i landsorten fördrager och hvars skulder det betalar, därför att det i sitt fåfänga modershjärta är stolt öfver att se henne så firad af den yttre världen; men själf är den franska allmogen af gammalt känd för att lefva ett enkelt och sparsamt arbetslif, utan extravaganser och äfventyr. Frukten häraf är en allmän välmåga som påfallande kontrasterar mot Italiens allmänna fattigdom. Sedan revolutionen äger nämligen Frankrike hvad Italien så bittert saknar: en väl fördelad jord och ett själfständigt bondestånd, som genom sparsamhet och omtanke utvecklat sig till ett stånd af småkapitalister.»le proprietaire» träder fram vid sidan af»le fonctionnaire» mot bakgrunden af gammal adel och förgrunden af arbetaresyndikat som hufvudfiguren i denna samhällsbild ; tre fransmän af fyra lära komma därhän i 50-års åldern (Bertillon). Sina sparpengar nedlägga de helst i börsens värdepapper, enhgt uppgift nära 1V2 milliard om förr i Panama, nu i Ryssland. året; och änskönt Paris placerar dem med föga varsamhet så bringar man det med myrans flit snart till nya små förmögenheter.

20 ; 10 Denna småfolkets arbets- och sparsamhet har låtit Frankrike på visst sätt framstå som den största kapitalmakten i Europa. Hit komma alla lånebehöfvande stater först; och då nu regeringens bifall erfordras för att notera lån på franska börsen, blir denna rikedom på rörligt kapital omedelbart en styrka för själfva stormakten i dess yttre politik man har t. o. m. kallat francen för»frankrikes femte vapen» (efter infanteri, artilleri, kavalleri och aeroplan). Inalles anses Frankrike ha åtminstone 22 milliarder utestående i andra land. Det är samma synpunkt som förklarar det goda läkekött, hvarmed Frankrike till världens förvåning hämtade sig efter de >^5 milliardernas» åderlåtning redan och det är detta förtroende till staten, som gör att Frankrike med lätthet bär en statsskuld som är ojämförligt större än eljest något lands: 23 kronor pr hufvud i årsutgift, medan Italien kommer närmast med 12 kr. Men det är också tydligt att ett sådant folk skall vara konservativt i själ och hjärta; om icke för annat, så af hänsyn till sina statspappers räntekurs. Folkets allmänna sparsamhet och omtanke i förening med den lokala förvaltningens fasthet och centralisation bildar sålunda äfven i politiskt afseende ett ferment, som borde göra Frankrike till ett af de stabilaste statssamfund i nutiden. I själfva verket är denna fasthet i den sociala strukturen påfallande i ett land, där så mycken oro jäser på ytan.»låt oväsendet rasa i Palais Bourbon, låt kabinetterna aflösa hvarandra i samma tempo som vi byta tjänare, låt en revolution i Paris sopa bort statshufvudet och omstörta författningen» så skrifver Jentsch i»jahrbuch der Weltgeschichte» 1900»bonden och handtverkaren i småstaden förrätta sitt arbete, prefekter, märer och notarier besörja sina plikter, som om

21 11 ingenting förefallit. Då år 1870 regeringen antingen icke existerade eller flög omkring i luftballong, så funno de tyska trupperna lifvet gå sin ostörda gång på landet och i provinsstäderna, endast med den skillnad att det var fattigt på män i vapenför ålder. Spetsarne representera och intrigera, folket arbetar, och mellan- och underbyråkratien förvaltar.» ZoLA berättar i»la débåcle», att på själfva Sédandagen en bonde gick i sitt dagsverke med en stor hvit häst för plogen, i en dalgång alldeles invid slagfältet. Redan Megasthenes har liknande uppgifter om den indiske landtmannen under Alexander-tåget. Det är också en allmän motsats som här symboliskt afspeglar sig: motsatsen mellan ytans stormar och djuphafvets lugn, mellan människovärldens stora åthäfvor, som kanske resultera i ett skum på ytan blott, och evolutionens stora, stilla gång på djupet. Det har länge sett ut som vore denna motsättning alldeles särskildt typisk i Frankrike. Bonden med den hvita hästen är Frankrikes»värn och fäste». Där en sådan ansvarskänsla mot jorden och hemmet och arbetet bor i dalarne, där kan man synda mera än vanligt på höjderna utan att staten tager skada till lifvet, ja t. o. m. utan att den stannar i sin yttre växt. Också är Frankrike alltjämt, trots sin republikanska statsform och trots sin parlamentariska partistrid, förvånande väl disciplineradt i den yttre politiken. Där kan det ännu visa världen bilden af en nationell samling, endast ytligt grumlad af den socialistiska ritualen. Splittradt i allt annat, är det nuvarande Frankrike skäligen enigt i sträfvandet att föra en kolonialpolitik i stor stil. En sådan föreligger också, följdriktig och målmedveten, från senare tider. Det följer nu att söka en orientering i hufvuddragen af denna stora expansions-

22 12 rörelse, liksom af Frankrikes storpolitiska utvecklingsbana öfverhufvud under nuvarande regim. En gång förut i historien har Frankrike grundat ett stort kolonialvälde, nämligen under storhetstiden på i6oo-talet. Väldiga hörnstenar lågo den gången långt ute i världen, i Nordamerika och Främre Indien. Det var den atlantiska kusten, som då verkade ett rent transoceaniskt välde. Detta välde kunde icke bestå i konkurrensen med England, det föll (så när som på några spillror, inalles kanske i rni^l- ^^^^y* i senare hälften Y2 af 1700-talet. När expansionspolitiken omsider återupptogs, så skedde detta på en inre linje, inom Medelhafvets horisont. Expeditionen mot Algeriet 1830 inviger den nya eran och lägger hörnstenen till ett nytt välde. Närmast utsprungen ur inrikespolitiska motiv, ställer sig denna expedition under belysning af en större idé, hvars lösen är»orient latin». Genom sina förbindelser med Turkiet på 1500-talet (»kapitulationerna» af i535. senare reglerade genom bref af 1740, se Albin, s. 128 ff.) kom nämligen Frankrike att öfvertaga ställningen som de kristnes beskyddare mot muhammedanismen i Levanten. Denna ställning har det aldrig släppt ur händerna; den uppfriskades af Richelieu och Ludvig XIV, den spelade under den förste Napoleons tåg till Egypten och den tredje Napoleons politik före Krimkriget. Ju mera det turkiska väldet murknat, desto lättare har detta program haft att taga reella konturer i ett politiskt Medelhafsvälde. Det första steget blef emellertid allt för dyrt för att locka till lifaktig fortsättning. Algeriet uppgifves hafva kostat Frankrike öfver 4 milliarder kr. och 200,000 man. Vi se nya besittningar fångas på de yttre linjerna; så i

23 13 Oceanien på 1840-talet, i Västafrika och Bortre Indien på 1860-talet; men någon starkare fart tager icke kolonialpolitiken förrän fram emot 1880-talet, då den tredje republiken genomgått sina första farliga år och Berlinerkongressen satt sitt stora incitament i den storpolitiska utvecklingen. Vi hafva nu först att anteckna en stor framgång och en ännu större motgång på Frankrikes Medelhafsprogram. Framgången hette Tunis 1881, motgången var Egypten Den förra framkallade en spänning med Italien, den senare en ännu starkare misstämning mot England. England hade här gått tillväga på samma sätt som Frankrike mot Italien: snappat till sig det utsedda bytet midt för medtäflarens näsa. Och missräkningen kryddades af den bittra tanken, att ett franskt arbete som Suezkanalen nu skulle komma fullständigt i den mäktige rivalens hand. Sålunda ställer sig den egyptiska frågan som ett tvisteämne af första rang mellan Krimkrigets förbundne västmakter. Till den traditionella fiendskapen med Tyskland för Elsass' skull kommer en ny fiendskap med England för Egyptens skull, och därtill spänningen med Italien för Tunis' skull. I denna situation måste Frankrike uppenbarligen ålägga sig en viss varsamhet. VisserHgen sökte Jules Ferry ännu en tid uppehålla expansionstanken, under närmande till Tyskland, och härunder gjordes viktiga framsteg på den yttre linjen: man grundade besittningen af Madagaskar, man fattade fotfäste vid Röda hafvets mynning (Obok), och man utvidgade besittningarne i Bortre Indien till ett stort Indokina. Men vid talets midt var intresset uttömdt, och det var endast med en rösts öfvervikt i deputeradekammaren december 1885, som man afstod från att rent släppa det dyrbara välde som»tonkinesen» Ferry skänkt sitt fosterland vid

24 14 Kinas gräns i Ostasien. Man fruktade som de Broglie klart utvecklade redan ^7n 1880 i senaten att allt för mycket distraheras från sina förhoppningar och bekymmer i själfva Europa. Vid slutet af 1880-talet, sedan trippelalliansen konsoliderat sig, står Frankrike fullkomligt isoleradt i Europa. Det är samma tid, då Boulangismen så när kastat det i krig med Tyskland (spionaffären Schnäbele 1887), och då Panamakraschen förlamar dess politik hemma. Ur denna svaghet och isolering finnes endast en räddning: allia7is med Rysslmid. Ryssland är den enda stormakt, med hvilken Frankrike icke har några fiendtliga beröringspunkter; å andra sidan mötas de i gemensamma motsatser mot England och Tyskland, och ett af politikens viktigaste postulat säger att de som äro fiender till en och samma äro sinsemellan vänner. Detta postulat drifver nu följdriktigt Frankrike i Rysslands armar. På högsommaren 1891 inträffar en fransk eskader i Kronstadt, den 22 augusti samma år undertecknas i Paris ett (hemligt) utkast till allianstraktat, året därpå uppgöres i Petersburg en supplerande militärkonvention; ute på världsarenan finner man de bägge makterna stadigt tillsammans, i den stora Orienten mot Japan 1895 såväl som i den lilla mot Turkiet i den armeniska frågan 1896; och den 24 augusti 1897, vid möte mellan kejsar Nikolai och president Felix Fau re i Kronstadt, proklameras öppet och högt inför all världen, att den franska republikens och det ryska själfhärskaredömets folk nu äro»nations amies et alliés». Denna»situation nou velie» (Ribot 29^^ 1891) återger Frankrike själfförtroendet och beslutsamheten. Oppositionen mot kolonialprogrammet blir mindre, sedan säkerheten ökats i Europa. Den första och omedelbara verkan är en högflod i den transoceana expansionen. Så-

25 15 lunda fullbordas Madagaskars eröfring (1896), Indokina utbredes åt Siarn (1893, 1896), inteckningar tagas i det egentliga Sydkina (Kvangtschou 1898) hvarjämte en intressesfär där uppdrages (Hainan, Jynnan m. m.), och nya fästen vinnas i Västafrika (Dahome och Timbuktu 1893). Men på dessa vägar närmar sig Frankrike alltmera de engelska intressesfärerna, och slutligen kan en brytning icke längre undgås. I en uppsats af år 1898 påpekar Ratzel, att Frankrike nu i Afrika och Bortre Indien intager en lika skarp konkurrensställning till England, som det för 1 50 år sedan gjorde i Amerika och Främre Indien. Farligast måste friktionen blifva i Afrika där redan den egyptiska frågan låg emellan dem ty där hade hvardera maktens sträfvanden tagit gestalt i en storpolitisk plan. Ett franskt program (utkastadt redan af general Faidherbe 1862) är nu moget till utförande; man vill samla alla dessa kolonisationer från Kongo till Senegal med dem vid Medelhafvet samt etappen vid Röda hafvet (nu Djibuti) i ett sammanhängande nordafrikanskt kolonialrike, som skall»afskära det afrikanska äpplet på tvären». Häremot ställer sig Cecil R ho des' tanke på en engelsk järnväg med åtföljande engelskt välde»från Kap till Kairo», alltså äpplets afskärande på längden, i meridianens riktning. Där de bägge programlinjerna skära h varandra, ligger vid Öfre Nilen en fattig negerby vid namn FascJioda; och så kom det sig, att denna ort ett ögonblick trädde i världshistoriens förgrund. England spelar i denna dramatiska historia samman med Belgien Kongo och Italien. Ar 1894 öfverenskom det med det förra om bulvantjänst vid Öfre Nilen, med det senare om Harars besättande i Djibutis rygg; men Frankrike, som här koopererar med Abessinien delvis äfven med Tyskland, nödgade det genom sina

26 16 protester att taga bort händerna. Det var Hanotaux, som såsom fransk utrikesminister vann dessa diplomatiska segrar åt sitt fädernesland. Nu organiserades i all hemlighet en formlig kapplöpning till själfva den omtvistade regionen: från norr banade sig general Kitchener midt igenom Mahdins fanatiska skaror en blodig väg uppför floden; från väster och söder kom kapten Marchand genom urskogarne och utför floden. När Kitchener i sept nådde fram till Faschoda, såg han trikoloren lysa emot sig mellan palmerna på Nilstranden: Marchand hade kommit före. Nu fanns icke längre någon kompromivss; den ene måste vika; dramat var framskridet till peripetien. Ögonblicket var afgörande icke blott för det politiska Nilproblemet, utan för Frankrikes hela storpolitiska orientering och därmed för världshistorien. Bakom Faschoda låg vägskälet Elsass eller Egypten försoning med Tyskland till priset af det förra eller samförstånd med England till priset af det senare. Vågskålen hade på senaste tiden lutat i den förra riktningen, Tyskland sekunderade i protesten mot Englands Kongofördrag 1894, Tyskland gick vid Rysslands andra arm emot Japan 1895, och i juni 1898 hade Tyskland rent ut proponerat ett samgående mot England, närmast till upprätthållande af Portugals afrikanska kolonivälde. Denna viktiga fråga väntade just på svar i Quai d'orsay, då England ropade sitt»hands ofif» i Faschoda. Hade Hanotaux ännu residerat i Frankrikes utrikeshotell, så är det åtminstone möjligt att Tysklands utsträckta hand då blifvit mottagen och Englands knutna näfve tillbakavisad. Han representerar i Frankrikes nyaste historia en mindre tyskfiendtlig politisk riktning, liksom förut Jules Ferry i början af 1880-talet och själfva Gambetta ett ögonblick under»kulturkampens»

;0O ;C\l. CO -C\J ;o. Kjellen, Rudolf Politiska handböcker 263" K56 ROBA

;0O ;C\l. CO -C\J ;o. Kjellen, Rudolf Politiska handböcker 263 K56 ROBA ;0O ;C\l CO -C\J ;o ;S Kjellen, Rudolf Politiska handböcker 263" K56 V. Cl ROBA UDOLF KJELLÉN POLITISKA HANDBÖCKER III STOCKHOLM GGO GEBERS FÖRLRG

Läs mer

'( ;-V:VcvW' -\ZA /'^ /sv'' ZV/^ -<4.^<*>. rt C» nt).5 (^Jv ^> brief OL. 0012?.''3l V.2. jisms. f t t Y -t ^t t 4 4 '^

'( ;-V:VcvW' -\ZA /'^ /sv'' ZV/^ -<4.^<*>. rt C» nt).5 (^Jv ^> brief OL. 0012?.''3l V.2. jisms. f t t Y -t ^t t 4 4 '^ '( ;-V:VcvW' -\ZA /'^ /sv'' ZV/^ - brief OL 0012?.''3l V.2 jisms f t t Y -t ^t t 4 4 '^ MINNEN UPPTECKNADE AF LOUIS DE GEER SENARE DELEN STOCKHOLM P. A. NORSTEDT i^ SÖNERS

Läs mer

Hjalmar Branting HVARFÖR ARBETARERÖRELSEN MÅSTE BLI SOCIALISTISK

Hjalmar Branting HVARFÖR ARBETARERÖRELSEN MÅSTE BLI SOCIALISTISK Hjalmar Branting HVARFÖR ARBETARERÖRELSEN MÅSTE BLI SOCIALISTISK hvarför arbetarerörelsen måste bli socialistisk. föredrag af hjalmar branting. hållet första gången på inbjudan af gefle arbetareklubb den

Läs mer

DAGENS FRÅGOR. Stockholm januari 1950.

DAGENS FRÅGOR. Stockholm januari 1950. DAGENS FRÅGOR Stockholm januari 1950. Statsverkspropo- De finanspolitiska principerna äro nu för tiden icke sitionen 1950. långlivade. I sin klarläggande redogörelse för budgetutvecklingen under de senaste

Läs mer

I""~~,,. ~"ION)~ ~. TIDNINGEN f. }~l

I~~,,. ~ION)~ ~. TIDNINGEN f. }~l N:R 6. ARG 22. 15 MARS 1917. ' PREN -PRIS I, 50. JtX hm }l E BtNl:ZER ---=[ ~"ION)~ ~. TIDNINGEN f '75~UlNDV UTGIFVARE KOMMIITEN FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. }~l I""~~,,. JESU MISSION,>Människosonen kar

Läs mer

I,~: UTGIFVARE: KOMMITT~N FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA.

I,~: UTGIFVARE: KOMMITT~N FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. N:R 18 A. ARG. 22: 15 SEPTEMBER 1917. PREN.-PRIS I: 50. E8I:N~ZER ~~IO~~ ; 1IDNINGEN t '~5~ UIND~T l I,~: UTGIFVARE: KOMMITT~N FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. SASOM INTET HAFVANDE OC'H DOCK ALLTING ÄGANDE.*

Läs mer

ZZZ)2/.0$.7QX. Pariskommunen INLEDNING TILL MEDLEMMARNA AV INTERNATIONELLA ARBETARASSOCIATIONEN I EUROPA OCH FÖRENTA STATERNA

ZZZ)2/.0$.7QX. Pariskommunen INLEDNING TILL MEDLEMMARNA AV INTERNATIONELLA ARBETARASSOCIATIONEN I EUROPA OCH FÖRENTA STATERNA ZZZ)2/.0$.7QX Pariskommunen z z z z INLEDNING TILL MEDLEMMARNA AV INTERNATIONELLA ARBETARASSOCIATIONEN I EUROPA OCH FÖRENTA STATERNA { Generalrådets första manifest om det tyskfranska kriget { Generalrådets

Läs mer

STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFT FAHLBECK PONTUS E. ^'i^ POLITIK STATISTIK EKONOMI SJÄTTE ÅRGÅNGEN LUND STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFTS EXPEDITION 1903.

STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFT FAHLBECK PONTUS E. ^'i^ POLITIK STATISTIK EKONOMI SJÄTTE ÅRGÅNGEN LUND STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFTS EXPEDITION 1903. STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFT FOR POLITIK STATISTIK EKONOMI UTGIFVEX AF PONTUS E. FAHLBECK SJÄTTE ÅRGÅNGEN 1903. ^'i^ LUND STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFTS EXPEDITION s Si LUND 1903, E. Malmströms Boktryckeri.

Läs mer

minnen i FRITZ VON DARDEL 1866-1870. STOCKHOLM III. PRIS: P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG. Haft. 5 kr.; inb. 6 kr. 75 öre.

minnen i FRITZ VON DARDEL 1866-1870. STOCKHOLM III. PRIS: P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG. Haft. 5 kr.; inb. 6 kr. 75 öre. «r - i FRITZ VON DARDEL minnen III. 1866-1870. STOCKHOLM P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG. PRIS: Haft. 5 kr.; inb. 6 kr. 75 öre. FRITZ VON DARDEL MINNEN TREDJE DELEN 1866 1870 STOCKHOLM P. A. NORSTEDT

Läs mer

LLOYD-GEORGE LUDVIG NORDSTRÖM STOCKHOLM ALBEKT BONNIERS FÖKLAG. Where there is no vision ihe. peopie perish, therein lies the secret. Lloyd-George.

LLOYD-GEORGE LUDVIG NORDSTRÖM STOCKHOLM ALBEKT BONNIERS FÖKLAG. Where there is no vision ihe. peopie perish, therein lies the secret. Lloyd-George. LLOYD-GEORGE AV LUDVIG NORDSTRÖM Where there is no vision ihe peopie perish, therein lies the secret o( all true hope, for vision is lile. Lloyd-George. STOCKHOLM ALBEKT BONNIERS FÖKLAG 9.(',,-.'.. 25

Läs mer

ÖPPET BREV TILL KAMRAT LENIN. Ett svar på Lenins broschyr: Radikalismen kommunismens barnsjukdom

ÖPPET BREV TILL KAMRAT LENIN. Ett svar på Lenins broschyr: Radikalismen kommunismens barnsjukdom Herman Gorter: ÖPPET BREV TILL KAMRAT LENIN Ett svar på Lenins broschyr: Radikalismen kommunismens barnsjukdom samt KAPD:s program Första utgåva: KAPD:s förlag 1920 Orginaltitel: Offener Brief an den Genossen

Läs mer

MINNEN LOUIS DE GEER UPPTECKNADE STOCKHOLM "^^ FÖRRA DELEN ^, W<^».V'«l^'*!«''«T«'''l«''*^''«^''*T*''*^''*T«*W«'««T«''«T«'W«''«f**^ ^>'^c^;ilv*^

MINNEN LOUIS DE GEER UPPTECKNADE STOCKHOLM ^^ FÖRRA DELEN ^, W<^».V'«l^'*!«''«T«'''l«''*^''«^''*T*''*^''*T«*W«'««T«''«T«'W«''«f**^ ^>'^c^;ilv*^ K :iu 1^ 1»^ 0-^ m^ i»^_i^ f^,^_j4^>^ t>^ (^ ^^L^,^ ^jy, ^,»f> Hy» "i^^i^ ^>'^c^;ilv*^ >iv^' 'J^Mf^MfiS'M^ MINNEN UPPTECKNADE AF LOUIS DE GEER FÖRRA DELEN ^, STOCKHOLM P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG 'i^..

Läs mer

SVENSKA HISTORIEN. BERÄTTELSER. 1^ y*^* AND. FRYXELL. ADOLF FEEDRIKS REGERING. FYRATIONDEFÖRSTA DELEN. STOCKHOLM, .^I^J-t^

SVENSKA HISTORIEN. BERÄTTELSER. 1^ y*^* AND. FRYXELL. ADOLF FEEDRIKS REGERING. FYRATIONDEFÖRSTA DELEN. STOCKHOLM, .^I^J-t^ :gl^g^^^^liiä^iiiiiii BERÄTTELSER UR SVENSKA HISTORIEN. FYRATIONDEFÖRSTA DELEN. ADOLF FEEDRIKS REGERING. TREDJE HÄFTET.- REDUKTIONS-RIKSDAGEN 1765 1766, KRONPRINSEN GUSTAFS UNGDOM OCH FÖRMÄLNINQ OCH

Läs mer

Milovan Djilas Den nya klassen (1957)

Milovan Djilas Den nya klassen (1957) Milovan Djilas Den nya klassen (1957) Översättning (från engelska): L. Thuresson och O. Moberg Presentation Milovan Djilas var en av de högsta ledarna i det jugoslaviska kommunistpartiet och tillika regeringsmedlem,

Läs mer

GIFTERMÅL OCH FAMILJEFÖRHÅLLANDEN

GIFTERMÅL OCH FAMILJEFÖRHÅLLANDEN 154 4 GIFTERMÅL OCH FAMILJEFÖRHÅLLANDEN I Carl Perssons historia spela hans äktenskap en betydelsefull roll. Själf intog han genom sin härstamning och sina rikedomar en framskjuten plats i samhället, och

Läs mer

Digitized by the Internet Archive. in 2013. http://archive.org/details/perspektivpalmqvooiage

Digitized by the Internet Archive. in 2013. http://archive.org/details/perspektivpalmqvooiage Digitized by the Internet Archive in 2013 http://archive.org/details/perspektivpalmqvooiage VOLYMER I PERSPEKTIVSERIEN Perspektiv på RÖDA RUMMET Dokument och studier samlade av Erland och Ulla-Britta

Läs mer

III EKOLOGI KRÖNIKA HELA SKAPELSEN JÄMRAR SIG Bernard Durel o.p.

III EKOLOGI KRÖNIKA HELA SKAPELSEN JÄMRAR SIG Bernard Durel o.p. III EKOLOGI KRÖNIKA HELA SKAPELSEN JÄMRAR SIG Bernard Durel o.p. För texthänvisningar se sista sidan av artikeln En sårad och delad jord Ännu en gång, inom ramen för dessa fyra möten om frälsningen och

Läs mer

Striden om Asien. Edgar Snow. Tidens förlag Stockholm 1942

Striden om Asien. Edgar Snow. Tidens förlag Stockholm 1942 Edgar Snow Striden om Asien Tidens förlag Stockholm 1942 Se Harold Isaacs: Ett försvarstal för den kinesiska stalinismen för en kritisk recension av denna bok Innehåll I. FARVÄL, PEKING...1 1. Flyktingar...1

Läs mer

KORTA BREF FRÅN EN LÅNG BRÖLLOPSRESA.

KORTA BREF FRÅN EN LÅNG BRÖLLOPSRESA. KORTA BREF FRÅN EN LÅNG BRÖLLOPSRESA. Närvarande arbete, som delvis förut varit offentliggjordt i några tidningar, utgår kår i bokcorm revidera dt och icke oväsentligt utv låga dt af författaren. KORTA

Läs mer

Severin Christensen RÄTTSSTATEN. Riktlinjer för ett rationellt statsliv på rättsmoralisk grund. grundskyld.dk

Severin Christensen RÄTTSSTATEN. Riktlinjer för ett rationellt statsliv på rättsmoralisk grund. grundskyld.dk Severin Christensen RÄTTSSTATEN Riktlinjer för ett rationellt statsliv på rättsmoralisk grund grundskyld.dk Severin Christensen Rättstaten Stockholm 1934 * Originalens titel Retsstaten En fremstilling

Läs mer

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 INLEDNING TILL Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 I serien Arbetsstatistik A ingår: 1 Undersökning af bagerierna

Läs mer

Från en tur till Ragunda och utför Indalsälfven. (Utdrag ur en något längre reseskildring.)

Från en tur till Ragunda och utför Indalsälfven. (Utdrag ur en något längre reseskildring.) Från en tur till Ragunda och utför Indalsälfven. (Utdrag ur en något längre reseskildring.) Från Bräcke gå vi nordostvart genom Östligaste delen af Jämtland. Landskapet är här ödsligt men styckevis visst

Läs mer

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 INLEDNING TILL Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 I serien Arbetsstatistik A ingår: 1 Undersökning af bagerierna

Läs mer

ARBETARMAKT. Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september

ARBETARMAKT. Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september ARBETARMAKT NR 3 2008 Pris: 10 kronor Stödpris: 20 kronor www.arbetarmakt.com Arbetarmakt, svensk sektion av Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september 17 21 september i år hålls Europas Sociala Forum

Läs mer

Om Lars Johansson. Josef Linck

Om Lars Johansson. Josef Linck Josef Linck Table of Contents Om Lars Johansson...1 Josef Linck...2 I...3 II...36 i 1 Josef Linck I. II. This page formatted 2009 Blackmask Online. http://www.blackmask.com Produced by ronnie sahlberg

Läs mer

Kommunisterna och 2:a världskriget 1939-40

Kommunisterna och 2:a världskriget 1939-40 Kommunisterna och 2:a världskriget 1939-40 Innehåll Introduktion... 1 1. Molotov-Ribbentrop-pakten... 2 Sovjetunionen tröttnar på Chamberlains sabotage... 2 Chamberlain hårt pressad... 3 Antikominternpakten

Läs mer

Endast om vi förstå, kunna vi finna utvägarna till räddning.

Endast om vi förstå, kunna vi finna utvägarna till räddning. Gustav Möller Kapitalismens kris Endast om vi förstå, kunna vi finna utvägarna till räddning. All världen är sjuk. Liksom feodalismens system en gång icke förmådde försörja de människor som levde då, befinna

Läs mer

Östgöten, Östergötlands allmänna nyhets- och annonsblad. N:r 1 B, måndagen den 2 Januari 1893. Amerika-bok. Isidor Kjellberg.

Östgöten, Östergötlands allmänna nyhets- och annonsblad. N:r 1 B, måndagen den 2 Januari 1893. Amerika-bok. Isidor Kjellberg. Östgöten, Östergötlands allmänna nyhets- och annonsblad. N:r 1 B, måndagen den 2 Januari 1893. Amerika-bok af Isidor Kjellberg. Anteckningar från författarens besök i Nya Verlden år 1890 om huru våra dervarande

Läs mer

Herman Gorter: Den Historiska Materialismen

Herman Gorter: Den Historiska Materialismen Herman Gorter: Den Historiska Materialismen Arbetarpress' Förord Vi har här nöjet att presentera en pigg 68-åring. Herman Gorters Den historiska materialismen, utkom första gången i Amsterdam och samma

Läs mer

Politisk rostratt for kvinn'or..

Politisk rostratt for kvinn'or.. Ntr 13. e Preriumerationspris: I Redaktion: ' I 111 ar.. kr. 4: 50 11s ar.. kr. 2: 50 81~,,;-,, 3:50llk,,;.., L:25 Losnummer 10 ore.. Prenumeration sker &val l landsoiten som i Stockholm A narmaste postanstalt

Läs mer