Beskrivning av socionomers arbetsuppgifter inom olika verksamheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskrivning av socionomers arbetsuppgifter inom olika verksamheter"

Transkript

1 Beskrivning av socionomers arbetsuppgifter inom olika verksamheter Socialt arbete bedrivs inom ett stort antal organisationer och som socionom har du en bred arbetsmarknad och kan arbeta inom många olika verksamheter med social anknytning. Inom samtliga områden arbetar socionomen med människor i utsatta situationer av olika slag. Socionomer inom socialtjänsten Socialtjänsten är den verksamhet inom vilken de flesta socionomer arbetar. Större socialtjänstkontor är ofta organiserade i olika avdelningar t.ex. individ och familjeomsorg, missbruk, försörjningsstöd, äldreomsorg, flyktingar, familjerätt, funktionshindrade m.m. Socionomen ska vara ett stöd för klienten och samarbeta med denne med målet att nå förbättrade livsvillkor. Ibland krävs också tvångsåtgärder som omhändertagande av barn eller behandlingsinsatser för missbrukare och ungdomar. Arbetsuppgifterna kan vara att utreda och fatta beslut om olika insatser såsom ekonomiskt bistånd, rådgivande och behandlande insatser, barn som far illa, vårdnadsutredningar och adoptioner, flyktingsamordnare, hemtjänst. Socionomen arbetar även med att förebygga sociala problem genom uppsökande verksamheter bland ungdomar och missbrukare. Socialtjänsten samarbetar med andra samhällsinstanser som t.ex. skola och fritidsgård, arbetsförmedling, försäkringskassa samt olika frivilliga organisationer. Socialt arbete med äldre och funktionshindrade bedrivs till stor del i särskilda boenden, men till största delen i deras egna hem. I äldreomsorgen samarbetar många yrkesgrupper såsom sjukvårdspersonal, sjukgymnaster och arbetsterapeuter, och arbetsrollerna är i stark utveckling. Socionomen med inriktning mot äldreomsorg har ofta arbetsledande uppgifter. Omsorger om barn och vuxna med funktionshinder handlar om att ge omsorg, stöd och service: i deras hem eller i andra boende och stödformer, i daglig verksamhet och genom andra former av insatser. Socionomen är inte sällan föreståndare för verksamheten. Socialt arbete bedrivs också i samband med (re)habilitering av fysiska, psykiska och begåvningsmässiga funktionshinder. Socionomer inom familjerådgivning Familjerådgivning erbjuds ofta inom både kommunens och kyrkans regi. Här arbetar du med samtal med familjemedlemmar. Oftast krävs terapeutisk vidareutbildning (se nedan). Socionomer inom institutionsvård Socialt arbete kan bedrivas på behandlingsinstitutioner av olika slag, t.ex. utredningshem för barn och ungdomar som har svåra levnadsförhållanden eller s.k. 12 hem (institution med möjlighet till inlåsning) för barn och ungdomar som redan är omhändertagna. Det kan också handla om institutioner för (vuxna) missbrukare eller särskilda verksamheter för kvinnor som lever under hot om misshandel.

2 Behandlingshem finns i både privat och i statlig regi där då Statens institutionsstyrelse (Sis) är huvudman. Det finns ett brett spektrum av metoder på de olika behandlingshemmen. Som socionom kan du arbeta som arbetsledare och med behandlingsarbete. Uppgiften innebär både personlig och praktisk hjälp när det gäller att finna vägar till ett bättre liv. Du samverkar med socialtjänst och andra berörda, har kontakt med anhöriga, gör utredningar och avger yttranden till olika myndigheter samt arbetar med utvärdering och uppföljning av verksamheten. Socionomer inom invandrarverksamhet Inom invandrarverksamheten kan du arbeta med bl.a. asylsökande, flyktingar och anhöriga. I dessa grupper finns det både barn och vuxna och ibland ensamkommande barn. Asylsökande är man när man väntar på sitt uppehållstillstånd. Flykting är man när man har fått sitt uppehållstillstånd. Socionomer finns inom den kommunala flyktingverksamheten som socialsekreterare med mottagning av nya flyktingar. Här arbetar man med att introducera flyktingen i det svenska samhället. Det kan handla om boende, skola, barnomsorg, studier och arbete. Socionomer finns inom Migrationsverkets asylmottagning där man placerar asylsökande i väntan på uppehållstillstånd. Arbetet kan bestå av samtal, stöd och råd i väntan på uppehållstillstånd. Socionomer finns även inom behandlingshem för invandrarungdomar. Dessa behandlingshem drivs ofta av stiftelser eller är i privat regi. Socionomer inom skolan Som skolkurator arbetar du med enskilda elever och deras föräldrar men också med grupper av elever och påverkansprogram för hela skolan i frågor kring t.ex. mobbning, sex och samlevnad, droger. Kurator ingår oftast i ett elevvårdsteam bestående av sjuksköterska och skolpsykolog. Kurator handleder lärare och samarbetar med fritidsgårdar, socialtjänst och i vissa fall polis. En skolkuratorstjänst ska ofta täcka flera skolor. Socionomer anställs som kuratorer, förutom vid grundskolor och gymnasier, också vid folkhögskolor, vuxenutbildning och högskolor/universitet. Socionomer inom hälso och sjukvård Som kurator inom hälso och sjukvården kan du arbeta både inom primärvården på vårdcentraler och på sjukhusens olika kliniker samt inom rehabilitering, habilitering och med personalvård. Kurator arbetar ofta i team med andra yrkeskategorier som t.ex. läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut. I dessa team representerar kuratorn den psykosociala kompetensen.

3 Kroppsliga och psykiska sjukdomar får ibland vidare konsekvenser i patientens livssituation. Det han handla om praktiska och ekonomiska problem, men inte sällan handlar det om att sjukdom och behandling kan medföra stor känslomässig påfrestning och ibland kräva en omvälvande omorientering i livet. Det är kuratorns uppgift att kartlägga behov och resurser, samordna insatser till patienter ge patienten och dennes anhöriga råd och information, men också att hjälpa dem att hantera svåra omställningsprocesser. Även handledning, konsultation och utbildning av sjukvårdspersonal kan ingå. Många kuratorstjänster kräver en terapeutisk vidareutbildning efter socionomexamen. Socionomer inom kriminalvården Inom kriminalvården kan du som socionom arbeta på häkten, fängelser och inom frivården. Som frivårdsinspektör arbetar du med socialt utredningsarbete och handläggning av klientärenden, med motivations och påverkansprogram. Du föreslår lämplig påföljd och behandling samt avger yttranden till domstol. Arbetet sker i team med övriga personalgrupper där huvuduppgiften är att verkställa straffpåföljder som fotboja, samhällstjänst, kontraktsvård och övervakning vid skyddstillsyn och villkorlig frigivning. Som kriminalvårdsinspektör arbetar du som chef eller specialist. Du ingår i ledningsgrupp och har ansvar för personal, budget och resultat. Som kriminalvårdare arbetar du på häktet eller fängelset med det dagliga omhändertagandet av frihetsberövade människor samt bevakning, visitation, samtal och påverkansarbete. Socionomer inom Arbetsförmedling På arbetsförmedlingen har du kontakt med arbetssökande men också med arbetsgivare. Du utreder, vägleder och matchar den sökande med olika arbetsplatser. Du följer upp tillfälliga arbetsplaceringar och du rekommenderar olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Som socionom kan du arbeta som arbetsvägledare men framför allt som socialkonsulent vilken har en mer kurativ roll. Socialkonsulenten gör sociala utredningar kopplade till den sökandes arbetsförmåga, bistår med information och stödinsatser. Du samarbetar med försäkringskassa, socialtjänst, sjukvård och även andra för att hitta individuella lösningar för den arbetssökande. Arbetsförmedlingen erbjuder intern utbildning till sina anställda. Socionomer inom försäkringskassan Försäkringskassan arbetar med utrednings och rehabiliteringsarbete. De handlägger olika bidragsformer som pension, bidragsförskott, vårdbidrag, assistansersättning, bostadstillägg m.m.

4 Som socionom arbetar du företrädesvis med rehabiliteringsärenden där syftet är att underlätta för den försäkrade att återgå till arbetslivet. Du utreder den försäkrades behov och samordnar rehabiliteringsinsatser med arbetsförmedling, arbetsgivare samt socialtjänst och sjukvård. Socionomer inom personalarbete Som socionom kan du arbeta med personalfrågor både inom privata och offentliga organisationer. Arbetsuppgifterna kan bestå av samtal med personer inför nyrekrytering och uppsägning av personal, missbruksfrågor, förebyggande arbete osv. Det kan krävas att du kompletterar din utbildning med studier i arbetsrätt, personaladministration och företagsekonomi. Socionomer inom socialstyrelsen Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet. Socialstyrelsen arbetar med utredningsuppdrag på nationell nivå och med många olika arbetsuppgifter inom områden som rör socialtjänst, hälso och sjukvård, hälsoskydd, smittskydd och epidemiologi. Större delen av verksamheten är riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare inom ovanstående områden. Socialstyrelsen samlar in, sammanställer, analyserar och förmedlar kunskap, tar fram normer baserade på lagstiftning och kunskap, utövar tillsyn för att se till att normerna följs samt en del andra myndighetsuppgifter. På socialstyrelsen arbetar socionomer tillsammans med jurister, statistiker, sociologer, statsvetare och genusvetare. För att arbeta på socialstyrelsen krävs, förutom akademisk grundexamen, oftast magister/masternivå samt arbetslivserfarenhet. Dessutom krävs goda kunskaper om undersökningsmetoder, analys och bedömning samt god förmåga att uttrycka sig skriftligt och att kunna arbeta självständigt. Socionomer inom frivilligorganisationer och biståndsorgan: Inom ovanstående verksamheter krävs inte alltid en socionomexamen, men här finns många arbetstillfällen där socionomens kompetens ändå efterfrågas. Arbetet kan bestå av allt från enkla stödjande samtal till mer kvalificerat behandlingsarbete samt rent praktiska uppgifter. Här nedan följer exempel på verksamheter: BRIS, Rädda barnen, Röda korset, Stadsmissionen, Frälsningsarmén, Pingströrelsen, Svenska kyrkan, SIDA samt övriga internationella hjälporganisationer. Socionomer inom psykoterapeutiskt arbete Psykoterapi är ett samlingsnamn för olika behandlingsformer. Du kan arbeta med individer, grupper och familjer.

5 Det finns många olika utbildningar som ger kunskap i psykoterapi både inom högskolan och hos privata utbildningsanordnare. För att bli legitimerad psykoterapeut krävs examen från en godkänd psykoterapeututbildning. För att få en uppfattning om vilka utbildningsanordnare som har examinationsrätt kan du gå in på eller Endast legitimerade psykoterapeuter får självständigt bedriva psykoterapeutiskt arbete. För att bli behörig att söka psykoterapeututbildning krävs en tidigare högskoleutbildning, relevant praktisk erfarenhet samt baskunskaper i psykoterapi. Konsultverksamhet Yrkeslivserfarenhet och specialkompetens. Arbetar ofta i egen regi.

Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn

Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Stöd för rättstillämpning och handläggning. Det innebär

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor f Mäns våld mot kvinnor Strategi 2012-2014 VÄSTMANLAND bilaga Dnr: 801-2961-12 1. Inledning... 4 2. Strategins utgångspunkter... 5 2.1 Syfte... 5 2.2 Mål... 5 2.3 Länsstrategins tre målgrupper... 6 3

Läs mer

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta KOMPETENSER OCH UPPGIFTER Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta 1 Förord Denna rapport är en komplettering till den tidigare rapporten Indikation

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

Garantinivå Vad menar vi med det?

Garantinivå Vad menar vi med det? Garantinivå Vad menar vi med det? Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där Barnkonventionen

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:167

Regeringens skrivelse 2007/08:167 Regeringens skrivelse 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Skr. 2007/08:167 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Visby den 10 juli 2008 Fredrik

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov

Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2008-09-18 Sida 231 av 248 198 Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov En arbetsgrupp med representanter för skola,

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Förord av barn-

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad INNEHÅLL Inledning...3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Styrdokument för elevhälsan...4 Nationell nivå... 4 Kommunal nivå... 4 Elevhälsans organisation

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 I begynnelsen var organisationen Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 ISBN 91-38-22569-7 Tryck: Elanders, Vällingby

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Ska vi ringa polisen?

Ska vi ringa polisen? Ska vi ringa polisen? Vad gäller när en elev begår en handling i skolan som kan uppfattas som brott? 1 Till läsaren Den här informationen hoppas vi ska vara till hjälp och stöd när skolans vardagsliv för

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Vägledning för föräldrastöd Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa För värmlänningarnas bästa Gemensamma mål i kommunerna och landstinget 2 NYA PERSPEKTIV

Läs mer

SAMVERKAN INOM ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING

SAMVERKAN INOM ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING SAMVERKAN INOM ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING En sammanställning av kunskap och erfarenheter inom området Johanna Andersson, Runo Axelsson, Susanna Bihari Axelsson, Andrea Eriksson och Bengt Åhgren

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Återfall i brott hur kan samhällets samlade resurser användas bättre? rir 2015:4

en granskningsrapport från riksrevisionen Återfall i brott hur kan samhällets samlade resurser användas bättre? rir 2015:4 en granskningsrapport från riksrevisionen Återfall i brott hur kan samhällets samlade resurser användas bättre? rir 2015:4 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter är tillgodosedda. Det är en värld som respekterar

Läs mer

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Rekommendationer från tio kommuner och Barnombudsmannen i en dialog den 8 december 2010 Dnr 9.5:0874/ 10 Barnombudsmannen Box

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer