Försäljning av tomtmark inom projektet uppgår till kr i prisläge januari 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäljning av tomtmark inom projektet uppgår till 100 000 kr i prisläge januari 2015."

Transkript

1 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum Vår referens Åsa Björkén Seydlitz Budgetsekreterare Tjänsteskrivelse Objektsgodkännande för genomförande av park och gator inom detaljplan skola väster om (projekt nr 7309) STK Sammanfattning Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för genomförande av park och gator inom detaljplan skola väster om (projekt nr 7309). Investeringsutgiften bedöms till 34,5 Mkr. Projektet finns med i tekniska nämndens budgetskrivelse Projektet förutsätts rymmas inom beslutad investeringsram för gällande år för tekniska nämnden. Årliga driftkonsekvenser (drift-, underhåll- och kapitalkostnader) beräknas uppgå till brutto 2,7 Mkr. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att bevilja tekniska nämnden objektsgodkännande för genomförande av park och gator inom detaljplan skola väster om (projekt nr 7309) till en beräknad bruttoutgift om 34,5 Mkr att godkänna årliga driftkonsekvenser om 2,7 Mkr under förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutad ram för driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden. Beslutsunderlag Objektsgodkännande för genomförande av park och gator inom detaljplan skola väster om (projekt nr 7309) Objektsgodkännande för genomförande av park och gator inom detaljplan skola väster om (projekt nr 7309) Objektsgodkännande för genomförande av park och gator inom detaljplan skola väster om (projekt nr 7309) Objektsgodkännande för genomförande av park och gator inom detaljplan skola väster om (projekt nr 7309) G-Tjänstekskrivelse KS Objektsgodkännande park och gator inom delaljplan skola väster om Beslutsplanering KS Fördelningsmöte KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen SIGNERAD

2 Ärendet Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för genomförande av park och gator inom detaljplan skola väster om (projekt nr 7309). 2 (3) Detaljplan 5164, Skola väster om i Malmö, blev antagen Detaljplanen möjliggör byggnation av skola, förskola, idrottshall samt en allmän park och anslutande lokalgator. Kommunfullmäktige beslutade om objektsgodkännande för nybyggnad av Nya Hyllie skola (inklusive idrottshall). Det finns ännu inget objektsgodkännande för förskolan. Efter avstämning med serviceförvaltningen planeras ärendet behandlas av förskolenämnden samt servicenämnden under vintern/våren Detta objektsgodkännande omfattar projekt avseende gator, park och markarbeten på kvartersmark samt upprättande av intern markupplåtelse med stadsfastigheter avseende skolfastigheten (skola, idrottshall samt förskola). Investeringen omfattar nya lokalgator inklusive gatubelysning, gång- och cykelvägar inklusive belysning, ny park inklusive belysning, terrassering samt ledningsflytt. Projektområdets totala areal är ca 4,9 ha. Projektet syftar till att tillgodose det skolbehov som uppstår i utbyggnadsetappen Hyllie allé och att möjliggöra en trygg skolmiljö samt en rekreativ park. Terrassering sker under våren 2015 och möjliggör en byggstart för skolan juni Projektering för allmän platsmark färdigställdes hösten 2014 och utförandeentreprenaden upphandlas under våren Parken färdigställs under våren Kopplingar till andra projekt Detaljplanen för Hyllie allé (Dp 5051) möjliggör byggnation av bostäder av bostäder. Arbetet med att färdigställa detaljplan 5104 pågår och den innehåller handel, bostäder och kontor. Totalt i Hyllie utbyggnadsområde finns redan planlagd mark som möjliggör bostäder. Dessa boständer generar ett behov av skolor, förskolor och park som är beroende av att detta projekt genomförs. Ekonomi Skoltomten upplåts med en intern markupplåtelse till stadsfastigheter och de totala intäkterna från avgälderna uppgår till ca 964 tkr per år, vilket motsvarar ett kapitaliserat värde om 25,7 Mkr. Försäljning av tomtmark inom projektet uppgår till kr i prisläge januari Investeringsutgiften bedöms till 34,5 Mkr i prisläge januari 2015 varav allmän platsmark 30 Mkr och kvartersmark 4,5 Mkr. Projektet finns med i tekniska nämndens budgetskrivelse Projektet förutsätts rymmas inom beslutad investeringsram för gällande år för tekniska nämnden. Årliga driftkonsekvenser (drift-, underhåll- och kapitalkostnader) beräknas uppgå till brutto 2,7 Mkr. Avgälder för tomträtter förväntas uppgå till 1,0 Mkr och gatukostnadsersättning till 1,3 Mkr per år. Detta ger driftkonsekvenser brutto om 2,7 Mkr och netto om 0,4 Mkr. Osäkerheter och risker

3 Nämnden lyfter osäkerheter och risker avseende bl.a. att entreprenad- och konsultkostnader är konjunkturberoende, att de ekonomiska kalkylerna bygger på antaganden samt beräkningar vilket leder till osäkerhet vad gäller fördelningen i tiden, att entreprenadupphandlingarna kan överklagas och därigenom påverka tidplanen samt att försäljningsytan inom berörda detaljplaner är osäker. 3 (3) Ansvariga Jan Åke Troedsson Ekonomidirektör Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

4 Malmö stad Tekniska nämnden 1 (1) Datum Adress Kommunstyrelsen Diarienummer TN Objektsgodkännande för genomförande av park och gator inom detaljplan skola väster om (projekt nr 7309) Med hänvisning till bifogad tjänsteskrivelse, inkl. bilagor anhåller tekniska nämnden om objektsgodkännande för genomförande av park och gator inom detaljplan skola väster om (projekt nr 7309) till en investeringsutgift om 34,5 miljoner kronor och driftkostnader om 2,7 miljoner kr (brutto). Ordförande Milan Obradovic Nämndsekreterare Eva Kristiansson

5 SIGNERAD Malmö stad Fastighetskontoret och Gatukontoret 1 (2) Datum Vår referens Sofia Danås Exploateringsingenjör Tjänsteskrivelse Magnus Ahlcrona Civilingenjör, GK Objektsgodkännande för genomförande av park och gator inom detaljplan skola väster om, projekt nr 7309 TN Sammanfattning Ansökan om objektsgodkännande för genomförande av detaljplan 5164 avseende gator och park, fastighetskontorets och gatukontorets exploateringsprojekt Projektet syftar till att tillgodose det skolbehov som uppstår i Hyllie utbyggnadsområde. Förslag till beslut Tekniska nämnden föreslås besluta att ge fastighetskontoret och gatukontoret i uppdrag att genomföra exploateringsprojekt Skola väster om, projektnummer 7309, inom område berört av detaljplan att godkänna investeringsutgift för projekt Skola väster om, projektnummer 7309, om 34,5 miljoner kronor och driftkostnader om 2,7 miljoner kr (brutto). att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen för objektgodkännande. Beslutsunderlag Objektsgodkännande genomförande av gator och park inom detaljplan skola väster om Pildammsvägen i Hyllie, Malmö Nämndskarta objektsgodkännande Dp5164 G-Tjänsteskrivelse TN Objektsgodkännande genomförande av park och gator inom detaljplan skola väster om Pildammsvägen Beslutsplanering Tekniska nämnden Ärendet Detaljplan för Skola väster om i Malmö (Dp 5164) blev antagen i stadsbyggnadsnämnden Detaljplanen möjliggör byggnation av en skola, en förskola, en idrottshall samt en allmän park och anslutande lokalgator.

6 Skolan planeras för årskurs F-6 med plats för 630 elever och förskolan har plats för 72 barn i fyra avdelningar. Tekniska nämnden har yttrat sig över planen i samrådsskedet. 2 (2) Genomförandet av planen (exklusive skolbyggnation) innebär totala investeringsutgifter på 34,5 Mkr i dagens prisnivå. Fram till och med oktober 2014 har investeringar på 5,6 Mkr gjorts, vilket främst innefattar detaljplanekostnader och arkeologi. Med anledning av det redovisade investeringsbehovet görs denna ansökan om objektsgodkännande. När området inom detaljplanen är fullt utbyggt bedöms de totala intäkterna från intern markupplåtelse uppgå till 964 tkr/år, vilket motsvarar ett kapitaliserat värde om tkr. Försäljning av en markremsa i anslutning till Kroks mölla ger en intäkt på 100 tkr och byggrätterna vid Hyllie allé bidrar till utbyggnaden av park och lokalgator. De årliga driftkostnaderna bedöms uppgå till tkr (brutto) och nettokostnaderna bedöms uppgå till 378 tkr/år totalt och ska inrymmas inom den KF beslutade ramen för Tekniska nämnden. Ansvariga Håkan Thulin Avdelningschef Ola Melin Avdelningschef Kerstin Gustafsson Gatudirektör Klas Johansson Direktör

7 Genomförande av park och gator inom detaljplan för skola väster om Projektnummer 7309 Detaljplan 5164 Förslag till OBJEKTSGODKÄNNANDE Upprättad Ansvarig: Sofia Danås Förvaltning: Fastighetskontoret Enhet: Hyllie och näringsliv, Exploateringsavdelningen

8 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Bakgrund Syfte och Mål Detaljplan Geografisk avgränsning Investeringsens omfattning Projektets genomförande... 6 Kopplingar till andra projekt... 7 Förankring med andra berörda/andra nämnder Tidplan Ekonomi... 8 Investeringskalkyl... 8 Inkomster... 9 Investeringsutgifter... 9 Likviditetsplanering investeringsutgifter och försäljningar Gatukostnadsersättning Kalkyl driftkonsekvenser Budgetavstämning Lönsamhetsbedömning Kopplingar till andra projekt och följdinvesteringar Osäkerhet och risker (13)

9 1. Sammanfattning Detaljplan för Skola väster om i Malmö (Dp 5164) blev antagen i stadsbyggnadsnämnden Detaljplanen möjliggör byggnation av en skola, en förskola, en idrottshall samt en allmän park och anslutande lokalgator. Skolan planeras för årskurs F-6 med plats för 630 elever och förskolan har plats för 72 barn i fyra avdelningar. Tekniska nämnden har yttrat sig över planen i samrådsskedet. Genomförandet av planen (exklusive skolbyggnation) innebär totala investeringsutgifter på 34,5 Mkr i dagens prisnivå. Fram till och med oktober 2014 har investeringar på 5,6 Mkr gjorts, vilket främst innefattar detaljplanekostnader och arkeologi. Med anledning av det redovisade investeringsbehovet görs denna ansökan om objektsgodkännande. När området inom detaljplanen är fullt utbyggt bedöms den totala intäkten från intern markupplåtelse uppgå till 964 tkr/år, vilket motsvarar ett kapitaliserat värde om tkr. Försäljning av en markremsa i anslutning till Kroks mölla ger en intäkt på 100 tkr och byggrätterna vid Hyllie allé bidrar till utbyggnaden av park och lokalgator. De årliga driftkostnaderna bedöms uppgå till tkr (brutto) och nettokostnaderna bedöms uppgå till 378 tkr/år totalt och ska inrymmas inom den KF beslutade ramen för Tekniska nämnden. 2. Bakgrund Skolan och den anslutande parken är belägna precis söder om bostadskvarteren vid Hyllie allé. I Hyllie utbyggnadsområde finns det planlagda ytor för ca 2500 bostäder varav ca 1700 är belägna kring Hyllie allé. Dessa bostäder genererar ett behov av skolor, förskolor och park vilket ligger till grund för den nu antagna detaljplanen och dess genomförande. Tekniska nämnden har beslutat att avge yttrande avseende detaljplan för skola väster om, remiss från stadsbyggnadsnämnden (dp 5164) angående samrådshandlingen. Projektet omfattar genomförandet av detaljplan 5164 avseende gator, park och markarbeten på kvartersmark samt upprättande av intern markupplåtelse med stadsfastigheter avseende skolfastigheten. Projektområdets totala areal är ca 4,9 ha. Marken ingår i fastigheterna Hyllie 4:3, Hyllie 4:2, Hyllie 4:10 och Bunkeflo 6:8, vilka ägs av Malmö kommun, samt Hyllie 12:1 som är privatägd. Hyllie 12:1, som ligger i den sydvästra delen av projektområdet, bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde varpå skyddsbestämmelser har införts i detaljplanen för att Kroks mölla ska bevaras. 3 (13)

10 3. Syfte och Mål Området ingår i Hyllieprojektet varpå Hyllies övergripande vision visar vägen: Med kommunikationen i centrum ska Hyllie vara en drivande kraft för tillväxt och hållbar utveckling av det nya Malmö - en gränsöverskridande och utåtriktad plats med hela världen som arena. Hyllie ska vara Öresundsregionens klimatsmartaste område och utgöra en attraktiv stadskärna med mycket grönska som lockar boende och företag, både nationellt och internationellt. Stadslivet ska präglas av variation i form av livaktig handel, stora evenemang och pulserande stadsgator som kontrasteras mot rekreativa parker, lugna gångfartsgator och trygga skolmiljöer. Hyllies centrala plats i regionen ska ge det en internationell karaktär men med en tydlig egen identitet: öresundskt internationell. Projektet syftar till att tillgodose det skolbehov som uppstår i utbyggnadsetappen Hyllie allé och att möjliggöra en trygg skolmiljö samt en rekreativ park som direkt anknyter till den övergripande visionen för Hyllie Målet är att möjliggöra byggnation av en skola för 630 elever i årskurs F-6, en förskola för 72 barn i fyra avdelningar samt en idrottshall. På allmän platsmark anläggs en grannskapspark och lokalgator. 4. Detaljplan Fastighetskontoret beställde en detaljplan 28 september 2009 för en skola i Hyllie, placerad söder om bostadskvarteren vid Hyllie allé. Detaljplan för Skola väster om i Malmö (Dp 5164) vann laga kraft Detaljplanen möjliggör byggnation av en skola, en förskola, en idrottshall samt en allmän park och anslutande lokalgator. Utöver detta finns även möjlighet att uppföra lokaler för vårdoch centrumanvändning. Skolan planeras för årskurs F-6 med plats för 630 elever och förskolan har plats för 72 barn i fyra avdelningar. Detaljplanen omfattar även Kroks mölla som är privatägd. Skyddsbestämmelser har lagts på fastigheten för att säkerställa att Kroks mölla bevaras eftersom den bedömts ha ett högt kulturhistoriskt värde. En remsa runt fastigheten har planlagts som kvartersmark som gör det möjligt för fastighetsägaren att utöka fastigheten så att den bättre stämmer överens med befintlig användning och ytterligare stärker möllans position. Tekniska nämnden har yttrat sig över planen i samrådsskedet. 4 (13)

11 Figur 1. Plankarta 5. Geografisk avgränsning Projektområdet är beläget väster om. I söder begränsas området av Almviksvägen, i väster av förlängningen av Atles gata. I öster begränsas området av den planerade Hyllie vattenparksgata och mot norr Ymers gata. Malmö arena Atles gata Figur 2. Översikt projektområdet 5 (13)

12 Projektområdets areal är ca m 2. Kvartersmarken omfattar ca m 2 varav privatägd mark är ca m 2 och den allmänna platsmarken omfattar ca m 2. Marken ingår i fastigheterna Hyllie 4:3, Hyllie 4:2, Hyllie 4:10 och Bunkeflo 6:8, vilka ägs av Malmö kommun, samt Hyllie 12:1 som är privatägd. 6. Investeringsens omfattning För att kunna genomföra projektet måste bl a följande åtgärder genomföras, vilka omfattas av denna ansökan om objektsgodkännande. Nya lokalgator inklusive gatubelysning Gång- och cykelvägar inklusive belysning En ny park inklusive belysning Terrassering Ledningsflytt 7. Projektets genomförande Fastighetskontoret beställde detaljplan 28 september 2009 för en skola i Hyllie, placerad söder om bostadskvarteren vid Hyllie allé. Under planarbetet förändrades förutsättningarna i olika omgångar. Bland annat undersöktes om den internationella skolan skulle integreras i detaljplanen och dels utökades volymen för skolan i samband med att de nya skolförvaltningarna bildades. Detaljplanen har nu landat i att omfatta en förskola och en grundskola årskurs F-6 för totalt 700 barn, en idrottshall och en anslutande park. Den nuvarande markanvändningen är till största delen odling men även Kroks mölla (Hyllie 12:1) omfattas av den nya detaljplanen. Markundersökning har utförts inom projektområdet för att fastställa statusen i marken med avseende på markföroreningar. Inga föroreningar över riktlinjerna för känslig markanvändning har påträffats och miljöförvaltningen har gjort bedömningen att marken anses vara lämplig för planerat ändamål samt att ingen ytterligare åtgärd krävs. Skolfastigheten upplåts till stadsfastigheter med en intern markupplåtelse. Terrassering sker under våren 2015 för att möjliggöra en byggstart av skolan Stadsfastigheter uppför skola samt förskola och hyr sedan ut dem till grundskoleförvaltningen respektive förskoleförvaltningen med en beräknad skolstart höstterminen Projektering för allmän platsmark färdigställs hösten 2014 och utförandeentreprenaden upphandlas under våren Parken färdigställs under våren 2016 och på så vis ges växterna goda möjligheter att etablera sig innan skolan invigs vilket minskar risken för tidigt slitage. 6 (13)

13 Figur 3. Illustration detaljplanen Kopplingar till andra projekt Detaljplanen för Hyllie allé (Dp 5051) vann laga kraft och möjliggör byggnation av 1700 bostäder. Arbete pågår med att färdigställa detaljplan 5104 som innehåller handel, bostäder och kontor. Totalt i Hyllie utbyggnadsområde finns det redan planlagd mark som möjliggör 2500 bostäder. Dessa bostäder genererar ett behov av skolor, förskolor och park som är beroende av att projektet skola väster om genomförs. Förankring med andra berörda/andra nämnder Som tidigare beskrivits så omfattar detaljplanen Kroks mölla (Hyllie 12:1) som är privatägd. Fastigheten beläggs med skyddsbestämmelser som avser att skydda möllan eftersom den bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde. Fastighetsgränsen visade sig dock avvika från den faktiska markanvändningen varpå fastighetsägaren till Kroks mölla erbjudits möjlighet att köpa anslutande markremsa. Den anslutande markremsan omfattar 553 m 2 och har tidigare ingått i Malmö kommuns fastighet Bunkeflo 6:8 men går i och med detta köp över till fastigheten Hyllie 12:1. Det utökade utrymmet kring Kroks mölla ger samtidigt möllan mer plats att även fortsättningsvis vara ett landmärke i landskapet. Mellan skoltomten och Kroks mölla finns dessutom ett ca 8 meter brett parkstråk, som dels fungerar som ett respektavstånd till möllan, dels som en grön koppling till den större park som planeras väster om skolan. I gränsen mellan skolgård och park kommer ett dagvattendike anläggas. Detta kommer till största delen anläggas på kvartersmark men kommer att användas för avvattning av både kvartersmark och parkmark. En överenskommelse tas fram mellan gatukontoret och stadsfastigheter som reglerar ansvarsfrågan avseende uppförande och drift. 7 (13)

14 Hyllie stadsdelsförvaltning inkom med en beställning till LIMA avseende en flexiskola för förskolebarn/elever. I och med att stadsdelarna upphört och det bildats nya skolförvaltningar, är det numera förskolenämnden och grundskolenämnden som tagit över beställarrollen för förskola respektive skola. Projektet har utvecklats genom dialog mellan fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret, gatukontoret, förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen samt serviceförvaltningen. 8. Tidplan Dp 5164 vann laga kraft Avtal för intern markupplåtelse tecknas våren 2015 Terrassering utförs våren 2015 Markentreprenad byggator startar våren 2015 Möjlig byggstart husentreprenader och park juni 2015 Planerad skolstart hösten Ekonomi Detaljplan 5164 medför årliga intäkter av intern markupplåtelse och inkomster i form av köpeskilling samt utgifter för bland annat allmän platsmark, kvartersmark och planavgift. Grovt bedöms möjliga inkomster och kapitaliserade avgifter inom detaljplanen uppgå till sammantaget 25,8 Mkr och utgifterna bedöms till ca 34,5 Mkr fördelat på 16,3 Mkr gator, 13,9 Mkr park och 4,5 Mkr kvartersmark. Utbyggnaden av allmän platsmark är helt exploateringsfinansierad. Då detaljplan 5164 utgör del av det större exploateringsprojektet Hyllie ska utgifter för park och gator fördelas, dels inom planen och dels till bebyggelse i angränsande områden, då ytorna är till nytta även för dem. Det finns i planen utrymme att bygga lokaler för centrum- och vårdanvändning som i samrådsskedet uppskattades till ca 7500 kvm BTA. Efter plansamrådet har skolan vuxit att omfatta fler elever varpå möjligheten att komplettera skolbyggnaden med lokaler för annan typ av verksamhet minskat. Med nuvarande utformning är denna byggrätt ej möjlig och det finns inte heller några inkomster från försäljning därav. Investeringskalkyl tkr kapitaliserade inkomster +100 tkr försäljning tkr anläggning av kvartersmark tkr anläggning av allmän platsmark = tkr projektnetto 8 (13)

15 Inkomster Skoltomten upplåts med en intern markupplåtelse till stadsfastigheter, med en årlig avgift om kr/m 2 tomtyta, vilket motsvarar en kapitaliserad intern markupplåtelse om 25,7 Mkr. Försäljning av tomtmark inom projektet uppgår till kr i prisläge Totala inkomster blir således 25,8 Mkr (försäljning och kapitaliserad intern markupplåtelse). Investeringsutgifter Nedan redovisas projektets investeringsutgifter i tkr. Tkr Kvarters mark Externt finansierad invest. Allmän plats Skattefinan sierad invest. Exploatering sfinansierad invest. Totalt Anskaffningsutgift mark Anläggning av allmän plats Plankostnader Markarbeten kvartersmark Arkeologi Fastighetsbildning Miljöutredningar Projektledning Summa före kreditivränta Kreditivränta Summa investeringsutgifter Summa investeringsutgifter avrundad Tabell 1. Investeringsutgifter Investeringsutgifterna är bedömda i prisläge januari Kreditivräntan har beräknats med procentsatsen 1,75. Total investeringsutgift inom projektet bedöms till ca 34,5 Mkr. Preliminärt beräknade kostnader för att iordningställa allmän plats inom detaljplanen uppgår till en total kostnad av ca 30 Mkr, och iordningsställande av kvartersmark till ca 4,5 Mkr. 9 (13)

16 Vid fördelningen av indirekta utgifter såsom plankostnad och arkeologi har arealmodellen använts där 58 % tillförts allmän platsmark och resterande 42 % kvartersmark. Utbyggnad av allmän platsmark finansieras helt av exploateringsinkomster och uppgår till ca 30 Mkr. Detaljplan 5164 är del av det större exploateringsprojektet Hyllie och därför ska gatukostnadsersättning erhållas från bebyggelse i angränsande områden, inom samma utbyggnadsetapp, eftersom ytorna är till nytta även för dem. Denna etapp består utöver detta projekt av bostadskvarteren vid Hyllie allé (Dp 5051) samt den pågående detaljplanen för handel, bostäder och kontor utmed Pildammsvägen (Dp 5104). Investeringsutgifter före år 2015 består av arkeologisk undersökning, del av terrassering, detaljplanekostnader, markundersökning samt projektledning. Likviditetsplanering investeringsutgifter och försäljningar Likviditetsplanering, tkr År Likviditetsbehov, investeringsutgifter Kvarters -mark Allmän plats Kreditivränta Kvarters -mark Allmän plats Bedömda totala försäljning ar per år Totalt Summa Tabell 2. Likviditetsplanering. Gatukostnadsersättning I projektet ska gatukostnadsersättningen också bekostas av det anslutande bostadsområdet benämnt Hyllie allé som ingår i detaljplan 5051 samt av området som omfattas av den pågående detaljplanen Inom dessa två detaljplaner ryms ingen grannskapspark och inte någon skola. I framtagandet av Dp 5051 hänvisades istället till en framtida plan söderut som skulle komplettera med park och skola. Det är alltså med anledning av detta som detaljplanen skola väster om Pildammsvägen nu tagits fram. Arealmodellen har använts som metod för att räkna ut gatukostnadsersättningen. Eftersom Dp 5051 samt Dp 5104 etappredovisas tillsammans med detta projekt används andel försäljningsyta för hela etappen till att räkna ut gatukostnadsersättningen. Försäljningsyta är andelen av den totala kvartersmarksytan som säljs. 10 (13)

17 tkr exploateringsfinansierad allmän platsmark *60 % försäljningsyta inom Dp 5164, Dp 5051 och Dp 5104 = tkr gatukostnadsersättning Gatukostnadsersättningen periodiseras med en schablon på 7,25 % vilket motsvarar tkr. Kalkyl driftkonsekvenser +964 tkr intäkt (intern markupplåtelse) -81 tkr kostnad kvartersmark (ränta) tkr kostnad allmän platsmark (drift och underhåll, ränta och avskrivning) =-378 tkr driftkonsekvens Driftkonsekvenser, tkr Kvartersmark Allmän platsmark År Inv. att aktivera Intäkter (tomträttsav gälder/ interna markupplåt elser) Kostnader ( internränta vid aktivering av kvartersmar k) Periodiserad gatukostnads ersättning (försäljning) Kostnader (drift o underhåll samt kapitalkostna der) Netto Summa Tabell 3. Driftskonsekvenser 11 (13)

18 Drift och underhåll för allmän platsmark är 390 tkr och en schablon på 7,25 %, varav ränta 4,75 % och avskrivningar 2,5 %, har använts för att räkna ut kapitalkostnader. Budgetavstämning Detta projekt ingår i Hyllieprojektet som finns med i den av kommunfullmäktige beslutade budgeten och det ryms inom den upptagna ramen. En positiv driftskonsekvens gällande kvartersmark beräknas till 883 tkr och driftkostnaden beräknas till tkr för allmän platsmark när denna är fullt utbyggd under Drift och underhållskostnaderna ryms inom den i KF beslutade ramen. Lönsamhetsbedömning Detta projekt är ej lönsamt i sig, projektnettot är tkr. Detaljplanen omfattar skola, park och gator samt en privatägd fastighet varpå det i princip inte sker någon försäljning av mark. I sitt samanhang inom Hyllieprojektet är detta exploateringsprojekt däremot en ofrånkomlig investering som är kopplad till bostadskvarteren vid Hyllie allé (Dp 5051), se avsnitt nedan. Delprojektet kommer att slutredovisas tillsammans med delprojektet Hyllie allé som båda ingår i Hyllieprojektet (projektnummer 7018). Kopplingar till andra projekt och följdinvesteringar Detta exploateringsprojekt är i sig en nödvändig följdinvestering kopplad till detaljplanen 5051 som omfattar bostadskvarteren vid Hyllie allé. Dp 5051 innehåller varken tillräckliga ytor för kommunal service eller tillräckliga ytor för park för att ombesörja det behov som detaljplanen genererar. Exploateringsprojektet möter alltså ett behov som uppstått i samband med den täta bostadsbebyggelsen i Hyllie. Utöver området Hyllie allé försörjer skolan stora delar av Hyllies utbyggnadsområde och parken kommer även att försörja framtida exploateringsprojekt öster och söder om projektet. Översyn av anslutande gång- och cykelvägar behöver ses över i samband med genomförandet av detaljplanen. För att skapa trygga och säkra stråk till skolan, permanent eller provisoriskt från anslutande områden. Det kan medföra viss förtida investering inom Hyllieprojektet. 10. Osäkerhet och risker Entreprenad- och konsultkostnader kan variera kraftigt i pris eftersom de är konjunkturberoende De ekonomiska kalkylerna bygger på antaganden samt beräkningar och är därför förenade med osäkerhet, inte minst vad gäller fördelning i tiden. Avgifter för intern markupplåtelse är preliminär och ännu ej antagna. Ränteläget kan komma att förändras. 12 (13)

19 En risk för tidplanen är att entreprenadupphandlingarna för terrassering, anläggande av gata och park överklagas. Försäljningsyta inom Dp 5051, Dp 5104 och Dp 5164 är osäker. 13 (13)

20 Hela fastigheten Hyllie 12:1, Del av fastigheterna Bunkeflo 6:8, Hyllie 4:3, 165:61, 4:10 och 4:2 MALMÖ Ü VÄSTRA INNERSTADEN HYLLIE LIMHAMN-BUNKEFLO CENTRUM FOSIE KIRSEBERG SÖDRA INNERSTADEN ROSENGÅRD OXIE HUSIE Skala 1:4 000 VÄRDSHUSET 3VAGNSLIDRET 2 BURE 1 HÖDER 1 VÄRDSHUSET 5VÄRDSHUSET 5 TOR 1 VÄRDSHUSET 6 VÄRDSHUSET 5 HERMOD 2 FRIGG 2 VÄRDSHUSET 4 FRIGG 1 HERMOD 1 MJÖLNER 1 MAGNE 1 PULPETEN 1 HYLLIE 4:3 HYLLIE 4:8 HYLLIE 4:2 NANNA 1 YMER 1 SIV 1 ULLER 1 Ymers gata HYLLIE 4:3 Hyllie allé ASK 1 SAGA 1 ASK 2 FINN 1FINN 2 HYLLIE 4:10 HYLLIE 4:2 HUGIN 1 Pildammsvägen EMBLA 2 MUNIN 1 SKÅDESPELAREN 1 EMBLA 1 DANSÖREN 1 HYLLIE 165:70 HYLLIE 165:70 DANSÖREN 2 KORISTEN 1 HYLLIE 165:70 SKÅDESPELAREN 1 SKÅDESPELAREN 2 SKÅDESPELAREN 2 SMINKÖREN 1 SKÅDESPELAREN 2 HYLLIE 12:1 Almviksvägen HYLLIE 20:1 STOLPALÖSA 1 HYLLIE 2:12 HYLLIE 20:2 BUNKEFLO 6:8 HYLLIE 165:61

Försäljning (friköp) av fastigheten Vagnslidret 1 i Malmö, Hyllie (projekt nr 7018)

Försäljning (friköp) av fastigheten Vagnslidret 1 i Malmö, Hyllie (projekt nr 7018) Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-01-14 Vår referens Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Försäljning (friköp) av fastigheten Vagnslidret 1 i Malmö, Hyllie

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 106 Hemställan om objektsgodkännande för nybyggnad av Stapelbäddskolans flexiskola, Malmö Bilen 4 (Dnr STK-2013-777) Till kommunfullmäktige

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande inför fortsatt upphandling av vindkraft

Tjänsteskrivelse. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande inför fortsatt upphandling av vindkraft SIGNERAD 2013-10-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-22 Vår referens Åsa Björkén Seydlitz Budgetsekreterare Tjänsteskrivelse asa.bjorken-seydlitz@malmo.se Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande

Läs mer

Objektsgodkännande för Konstnärlig gestaltning vid Hylliebadet skulptur och fontän projektnummer 7308 TN-2015-1563

Objektsgodkännande för Konstnärlig gestaltning vid Hylliebadet skulptur och fontän projektnummer 7308 TN-2015-1563 SIGNERAD 2015-08-17 Malmö stad Gatukontoret och Fastighetskontoret 1 (5) Datum 2015-08-13 Vår referens Peter Gustafsson Enhetschef Peter.Gustafsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Objektsgodkännande för Konstnärlig

Läs mer

Projektnamn: Objektgodkännande för del av Vintrie 6:3 Projektnummer: 6019 Detaljplan: Dp 5270

Projektnamn: Objektgodkännande för del av Vintrie 6:3 Projektnummer: 6019 Detaljplan: Dp 5270 objektsgodkännande för del av vintrie 6 3 dp 5270 projnr 6019(528994)(530020)_tmp Projektnamn: Objektgodkännande för del av Vintrie 6:3 Projektnummer: 6019 Detaljplan: Dp 5270 Förslag till OBJEKT- GODKÄNNANDE

Läs mer

Beslutsunderlag till TN för att genomföra exploateringsprojekt 8053, utbyggnad av gata och natur i Gottorp (Dp 5021)

Beslutsunderlag till TN för att genomföra exploateringsprojekt 8053, utbyggnad av gata och natur i Gottorp (Dp 5021) GATUKONTORET Beslutsunderlag till TN för att genomföra exploateringsprojekt 8053, utbyggnad av gata och natur i Gottorp (Dp 5021) Handläggare: Anne Richthoff TN-2015-888 2015-04-02 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Kvarteret Gäddan 2-7 mfl Projektnummer Förslag till OBJEKTS- GODKÄNNANDE. Upprättad

Kvarteret Gäddan 2-7 mfl Projektnummer Förslag till OBJEKTS- GODKÄNNANDE. Upprättad objektsgodkännande gäddan 20140523(155222)_tmp Projektnummer 3002 Förslag till OBJEKTS- GODKÄNNANDE Upprättad Ansvarig: Christina Andréasson Förvaltning: Fastighetskontoret Enhet: Projektenheten, Exploateringsavdelningen

Läs mer

Folkets Gård förvaltningsövergripande nystart av minibondgård i Folkets

Folkets Gård förvaltningsövergripande nystart av minibondgård i Folkets Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-03-17 Vår referens Katarina Dettmark Controller katarina.dettmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Folkets Gård förvaltningsövergripande nystart av minibondgård i Folkets

Läs mer

Inrättande av stadsområdesnämnder och nämnder för Malmö stads skolväsende samt införande av förändrat nämndsansvar för LSS-verksamhet m.m.

Inrättande av stadsområdesnämnder och nämnder för Malmö stads skolväsende samt införande av förändrat nämndsansvar för LSS-verksamhet m.m. SIGNERAD 2013-10-09 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-08 Vår referens Ulla-Karin Holmberg Administrativ chef Tjänsteskrivelse Ulla-Karin.Holmberg@malmo.se Inrättande av stadsområdesnämnder och

Läs mer

Beslutsunderlag till TN för utbyggnation av gågata och park inom Masthusen i Västra Hamnen, Dp 5237 (projekt 8038) Handläggare Dnr: Datum:

Beslutsunderlag till TN för utbyggnation av gågata och park inom Masthusen i Västra Hamnen, Dp 5237 (projekt 8038) Handläggare Dnr: Datum: GATUKONTORET Beslutsunderlag till TN för utbyggnation av gågata och park inom Masthusen i Västra Hamnen, Dp 5237 (projekt 8038) Handläggare: Inga-Lill Ölin Dnr: TN 2015-2176 TN-2015-2176 2013-09-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Karl Gylje Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Karl Gylje Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef Dnr Sida 1 (7) 2014-06-11 Handläggare Karl Gylje 08-508 264 82 Till Exploateringsnämnden 2014-08-28 Markanvisning för skol- och idrottsändamål inom fastigheten Medaljongen 3, Långbro 13:1 och Solberga

Läs mer

Beslutsunderlag till TN för toalett i Pildammsparken vid Långa lekan projekt nr 9220

Beslutsunderlag till TN för toalett i Pildammsparken vid Långa lekan projekt nr 9220 GATUKONTORET Beslutsunderlag till TN för toalett i Pildammsparken vid Långa lekan projekt nr 9220 Handläggare: Natalia Ferm TN GK-2014-480 2014-03-05 Innehåll 1 Bakgrund/förutsättningar... 3 1.1 Syfte...

Läs mer

Beslutsunderlag till TN för toalett på Stortorget - projekt nr 1535

Beslutsunderlag till TN för toalett på Stortorget - projekt nr 1535 GATUKONTORET Beslutsunderlag till TN för toalett på Stortorget - projekt nr 1535 Handläggare: Natalia Ferm TN GK-2014-479 2014-03-05 Innehåll 1 Bakgrund/förutsättningar... 3 1.1 Syfte... 4 1.2 Leverans-

Läs mer

2. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

2. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet (inriktningsbeslut). Andris Rozenbachs Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 270 25 andris.rozenbachs@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2013-03-14 Markanvisning för bostäder vid kv Glidet till Åke Sundvall

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 107 Förändring av valdistrikten inför 2014 års val (Dnr STK-2013-829) Till kommunfullmäktige i Malmö Kommunstyrelsen 6/11 2013

Läs mer

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön 2014-01-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/148-214 Projekt nr 9218 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön Yttrande

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Åkeslund till AB Stockholmshem.

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Åkeslund till AB Stockholmshem. Dnr Sida 1 (7) 2016-05-10 Handläggare Sofia Iderheim 08-508 264 90 Till Exploateringsnämnden 2016-06-09 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Åkeslund till AB Stockholmshem. Förslag

Läs mer

Ansökan om utökat objektsgodkännande för tillbyggnad av Tornhuset för WMU:s räkning, Malmö väktaren 4

Ansökan om utökat objektsgodkännande för tillbyggnad av Tornhuset för WMU:s räkning, Malmö väktaren 4 SIGNERAD 2014-02-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-02-27 Vår referens Åsa Björkén Seydlitz Budgetsekreterare Tjänsteskrivelse asa.bjorken-seydlitz@malmo.se Ansökan om utökat objektsgodkännande

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling Kommunstyrelseförvaltningen Mark och exploatering Detaljplan Vendelsö Östra Strandvägen Upprättad 2005-05-09 Ulla Christiansson exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Denna

Läs mer

2. Nämnden godkänner överenskommelse om exploatering mellan Exploateringsnämnden och Stockholms Stads Parkerings AB.

2. Nämnden godkänner överenskommelse om exploatering mellan Exploateringsnämnden och Stockholms Stads Parkerings AB. Cecilia Olsson Ytterstad Telefon: 08-508 264 37 cecilia.olsson@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2007-08-23 Detaljplan för kvarteret Kopisten i Råcksta. Remiss. Överenskommelse om exploatering

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-07-01 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-22 rev 2009-05-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Färsna 1:2, Etapp 2 (Baldersbrå, Balders Hage, del av Norra Brå och del av Österbrå) i Norrtälje-

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 108 Begäran från valnämnden om ytterligare kommunbidrag för anordnande av val till Europaparlamentet och allmänna val 2014 (Dnr

Läs mer

Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Exploateringsnämnden

Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Exploateringsnämnden Christopher Pleym Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 265 06 christopher.pleym@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2013-02-07 Markanvisning för kyrka med tillhörande samlingslokaler inom

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Anna Savås 08-508 265 27. Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Anna Savås 08-508 265 27. Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef Dnr Sida 1 (10) 2014-11-12 Handläggare Anna Savås 08-508 265 27 Till Exploateringsnämnden 2014-12-11 Överenskommelse om exploatering med tomträtt för byggvaruhus inom del av fastigheterna Riksby 1:3 och

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014 SIGNERAD 2014-04-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2014-04-24 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 103 Avyttring av fastigheten Tyfonen 1 i Malmö (projekt nr 6016) (Dnr STK-2013-865) Till kommunfullmäktige i Malmö Kommunstyrelsen

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Överenskommelse om exploatering för bostäder med överlåtelse av del av fastigheten Örby 4:1vid kv Tegelstenen i Bandhagen med Riksbyggen.

Överenskommelse om exploatering för bostäder med överlåtelse av del av fastigheten Örby 4:1vid kv Tegelstenen i Bandhagen med Riksbyggen. TJÄNSTEUTLÅTANDE Hanna Andersson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 264 57 hanna.e.andersson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-01-20 Överenskommelse om exploatering för bostäder

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

SBN Mex 2010/4.358 FASTSTÄLLELSEHANDLING. Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet

SBN Mex 2010/4.358 FASTSTÄLLELSEHANDLING. Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen SBN Mex 2010/4.358 FASTSTÄLLELSEHANDLING Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet Flygbild över området Utdrag ut

Läs mer

Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Exploateringsnämnden

Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Exploateringsnämnden Kajsa Ek Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 264 86 kajsa.ek@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2013-08-29 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för uppförande av moské inom fastigheten

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till JM AB.

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till JM AB. Sida 1 (6) 2015-12-18 E2015-03810 Handläggare Kamilla Karlsson 08-508 266 34 Till Exploateringsnämnden 2016-02-04 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till JM AB.

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET

FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET Stadsbyggnadskontoret Datum 2008-03-04 KS 2007:84 ANTAGANDE FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET ORIENTERING Inom områden med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Yttrande över remiss angående Fördjupad översiktsplan för södra Hyllie (samrådsförslag)

Tjänsteskrivelse. Yttrande över remiss angående Fördjupad översiktsplan för södra Hyllie (samrådsförslag) Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (6) Datum 2014-05-28 Vår referens Katarina Carlsson Utvecklingschef Tjänsteskrivelse Yttrande över remiss angående Fördjupad översiktsplan för södra Hyllie (samrådsförslag)

Läs mer

Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad

Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-09 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom kvarteren Krysantemum och Klöversyran m m i Hässelby Villastad till IKANO Bostaden AB.

Markanvisning för bostäder inom kvarteren Krysantemum och Klöversyran m m i Hässelby Villastad till IKANO Bostaden AB. Elisabeth Rosenberg Ytterstad Telefon: 08-508 287 24 elisabeth.rosenberg@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2007-08-23 Markanvisning för bostäder inom kvarteren Krysantemum och Klöversyran m m

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Avtal om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt säljoptionsavtalet (2003-04-16) avseende fastigheten Orkanen 1 i Malmö

Tjänsteskrivelse. Avtal om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt säljoptionsavtalet (2003-04-16) avseende fastigheten Orkanen 1 i Malmö SIGNERAD 2014-04-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-04-24 Handläggare Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Avtal om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Läs mer

KS 16 9 APRIL Exploateringsavtal, Södra Gunsta (etapp 1) Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 9 APRIL Exploateringsavtal, Södra Gunsta (etapp 1) Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 9 APRIL 2014 KOMMUNSTYRELSEN Handläggare Germund Landqvist Datum 2014-02-25 Diarienummer KSN-2014-0067 Kommunstyrelsen Exploateringsavtal, Södra Gunsta (etapp 1) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 109 Motion från Anders Olin (SD) avseende planprogram och detaljplaner för mindre och billigare lägenheter (Dnr STK-2013-431) Till

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Mark- och exploateringsenheten 2010-11-15 1 [7] Plannr: 36-13X Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR RIKSTENS FRILUFTSSTAD; DEL 3 I Riksten, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN

Läs mer

Godkännande av markanvisningsavtal avseende del av Tälje 2:103 i Norrtälje stad

Godkännande av markanvisningsavtal avseende del av Tälje 2:103 i Norrtälje stad 2017-02-13 2014-1156 Sid 1 av 6 Handläggare: Matilda Johansson Till Titel: Exploateringsingenjör Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Matilda.johansson2@norrtalje.se Godkännande av markanvisningsavtal

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

Köpeavtal för del av Strängnäs 3:1, Finningerondellen, etapp 2

Köpeavtal för del av Strängnäs 3:1, Finningerondellen, etapp 2 KF 10:1 KF 10:2 KF 10:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE Näringslivskontoret Dnr KS/2012:77-254 Mark- och exploateringsenheten 2015-08-14 1/3 KS 9:1 KF 10:4 Handläggare Stina Norrbom Tel. 0152-293 59 Kommunstyrelsen Köpeavtal

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åstorp 2 i Hammarbyhöjden till HSB Bostad AB

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åstorp 2 i Hammarbyhöjden till HSB Bostad AB Christopher Pleym Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 265 06 christopher.pleym@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2013-02-07 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åstorp 2 i Hammarbyhöjden

Läs mer

Exploateringsavtal för bostäder inom fastigheten Sköndal 1:19 i Sköndal med Stiftelsen Stora Sköndal

Exploateringsavtal för bostäder inom fastigheten Sköndal 1:19 i Sköndal med Stiftelsen Stora Sköndal Dnr Sida 1 (7) 2017-09-19 Handläggare Mattias Sjöberg 08-508 266 92 Till Exploateringsnämnden 2017-10-12 Exploateringsavtal för bostäder inom fastigheten Sköndal 1:19 i Sköndal med Stiftelsen Stora Sköndal

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Bromma till Småa AB

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Bromma till Småa AB Dnr Sida 1 (7) 2014-05-14 Handläggare Michaela Jögi 08-508 276 24 Till Exploateringsnämnden 2014-06-12 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Bromma till Småa AB Förslag till beslut

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl BOSTÄDER VID HEMBYGDSVÄGEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-09-07 Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl. BOSTÄDER

Läs mer

Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733

Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733 Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2016-01-18 Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733 Arbetsutskottets förslag till

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2008-09-04 Dnr: KS 2006.0884 MSB 2007.1728 1 (5) Detaljplan för del av Vist 10:2 industriområde etapp 3 i Ulricehamns stad, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden

Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-05-13 Vår referens Karin Göranson Controller karin.goranson@malmo.se Tjänsteskrivelse Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden

Läs mer

UPPLÄGG. Från idé till hus hur går byggprocessen till? Presentation av projekt i närliggande områden. Frågor. Lars Böhme, landskapsarkitekt

UPPLÄGG. Från idé till hus hur går byggprocessen till? Presentation av projekt i närliggande områden. Frågor. Lars Böhme, landskapsarkitekt UPPLÄGG Från idé till hus hur går byggprocessen till? Presentation av projekt i närliggande områden Frågor Lars Böhme, landskapsarkitekt Stadsbyggnadsprocessen Uppdrag från Fastighetsägare/Byggherre VAD

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med NCC Property Development avseende uppförande av kommersiell fastighet på Norra Stationsområdet, Stockholm kommun.

Överenskommelse om exploatering med NCC Property Development avseende uppförande av kommersiell fastighet på Norra Stationsområdet, Stockholm kommun. Jörgen Palm Stora Projekt Telefon: 08-508 263 04 jorgen.palm@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2010-08-26 Överenskommelse om exploatering med NCC Property Development avseende uppförande av kommersiell

Läs mer

Markanvisning för bostäder, centrum, handel och kontor och inom fastigheten Trollhättan 30 m fl på Norrmalm till AMF Pensionsförsäkring AB

Markanvisning för bostäder, centrum, handel och kontor och inom fastigheten Trollhättan 30 m fl på Norrmalm till AMF Pensionsförsäkring AB Dnr Sida 1 (9) 2016-03-16 Handläggare Karin Lindgren Gardby 08-508 266 26 Till Exploateringsnämnden 2016-04-14 Markanvisning för bostäder, centrum, handel och kontor och inom fastigheten Trollhättan 30

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Utbyggnad av infrastruktur samt tecknande av va-avtal som berör Smedjeholms industriområde. KS 2014-69

Utbyggnad av infrastruktur samt tecknande av va-avtal som berör Smedjeholms industriområde. KS 2014-69 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-11 37 Utbyggnad av infrastruktur samt tecknande av va-avtal som berör Smedjeholms industriområde. KS 2014-69

Läs mer

Köpeavtal för del av Strängnäs 3:1, Finningerondellen, etapp 2

Köpeavtal för del av Strängnäs 3:1, Finningerondellen, etapp 2 TJÄNSTEUTLÅTANDE Näringslivskontoret Dnr KS/2012:77-254 Mark- och exploateringsenheten 2015-08-14 1/3 KS 9:1 Handläggare Stina Norrbom Tel. 0152-293 59 Kommunstyrelsen Köpeavtal för del av Strängnäs 3:1,

Läs mer

Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen för Eds Allé.

Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen för Eds Allé. Antagandehandling enligt PBL 1987:10 uppr. aug 2012 rev. maj 2013 Detaljplan för Eds Allé GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska och tekniska åtgärder

Läs mer

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige Exploateringsavtal Riktlinjer i Leksands kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-09-21 113 0 Mål Riktlinjerna ska bidra till transparens och ökad tydlighet som medverkar till att en mångfald av aktörer/exploatörer

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

Plats. Ev. förhinder anmäls snarast till kansliet, eva.kristiansson@malmo.se eller tel. 34 13 24

Plats. Ev. förhinder anmäls snarast till kansliet, eva.kristiansson@malmo.se eller tel. 34 13 24 KALLELSE / FÖREDRAGNINGSLISTA Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2015-02-25 13.00 Abboten lokal Framtiden, Rådmansgatan 9, vån. 4 (f.d. Magistratsskolan) Gruppmöte (M+FP) 2015-02-23 15.30 Rum 4436, August

Läs mer

Bostäder m.m. inom Hässelby Strands centrum Reviderat genomförandebeslut

Bostäder m.m. inom Hässelby Strands centrum Reviderat genomförandebeslut Utlåtande 2017: RI (Dnr 123-340/2017) Bostäder m.m. inom Hässelby Strands centrum Reviderat genomförandebeslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Exploateringsnämnden medges

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Oslo 1, Molde 3 och Molde 4 i Husby till AB Svenska Bostäder.

Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Oslo 1, Molde 3 och Molde 4 i Husby till AB Svenska Bostäder. Dnr Sida 1 (6) 2016-10-07 Handläggare Joakim Norell 08-508 264 73 Till Exploateringsnämnden 2016-11-10 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Oslo 1, Molde 3 och Molde 4 i Husby till AB Svenska

Läs mer

Markanvisningsavtal för del av fastigheten Forellen 1, Malmen

Markanvisningsavtal för del av fastigheten Forellen 1, Malmen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2015-09-21 KS 2013/0480 50126 Kommunstyrelsen Markanvisningsavtal för del av fastigheten Forellen 1, Malmen Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering för bostäder invid kv. Fallbrickan i Rågsved med AB Stockholmshem. Genomförandebeslut

Överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering för bostäder invid kv. Fallbrickan i Rågsved med AB Stockholmshem. Genomförandebeslut Kontaktperson Elina Johansson Ytterstad Telefon: 08-508 263 89 elina.johansson@mk.stockholm.se Till Marknämnden 2005-09-01 Överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering för bostäder invid kv.

Läs mer

Godkännande av försäljning av Malmö kommuns parkeringsa k- tiebolags fastighet Aktern 4

Godkännande av försäljning av Malmö kommuns parkeringsa k- tiebolags fastighet Aktern 4 SIGNERAD 2013-10-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-30 Vår referens Claes-Inge Wennström Stadsjurist Tjänsteskrivelse claesinge.wennstrom@malmo.se Godkännande av försäljning av Malmö kommuns

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

Slutredovisning av detaljplaneområde Sjöstadsporten i Hammarby Sjöstad

Slutredovisning av detaljplaneområde Sjöstadsporten i Hammarby Sjöstad TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr E2012-512-01026 2012-07-16 Kontaktperson Martin Skillbäck Stora Projekt Telefon 08-508 262 76 martin.skillback@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2012-08-23 Slutredovisning av

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Tecknande av avtal för framtagande av programhandling för nybyggnation av grundskola inom fastigheten Fosie 162:25 (Fosie Kyrkby) GRF

Tecknande av avtal för framtagande av programhandling för nybyggnation av grundskola inom fastigheten Fosie 162:25 (Fosie Kyrkby) GRF SIGNERAD 2015-06-12 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-06-10 Vår referens Vera Chaimart Planeringssekreterare Vera.Chaimart@malmo.se Tjänsteskrivelse Tecknande av avtal för framtagande

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Markanvisning för kultur- och bostadsändamål inom del av fastigheten Sabbatsberg 16 i Vasastaden till Folkhem.

Markanvisning för kultur- och bostadsändamål inom del av fastigheten Sabbatsberg 16 i Vasastaden till Folkhem. ff TJÄNSTEUTLÅTANDE Kontaktperson Christina Winberg Innerstad Telefon: 08-508 26266 christina.winberg@mk.stockholm.se Till Marknämnden 2005-12-15 Markanvisning för kultur- och bostadsändamål inom del av

Läs mer

Programarbete för Kista Äng samt markanvisning för studentbostäder inom del av

Programarbete för Kista Äng samt markanvisning för studentbostäder inom del av Lars Svensson Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 287 36 lars.ls.svensson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2013-02-07 Programarbete för Kista Äng samt markanvisning för studentbostäder

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun. SAMRÅDSHANDLING 1 (7) Dnr MSN 2013/65-214 Tillägg till PLANBESKRIVNING OCH PLANBESTÄMMELSER Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Läs mer

Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Exploateringsnämnden

Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Exploateringsnämnden Margareta Catasús Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 260 62 margareta.catasus@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-05-19 Markanvisning för radhus inom fastigheten Baslinjen 1 i Skarpnäcks

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9399 Skola i södra Boo (Johannes Petri skola)

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9399 Skola i södra Boo (Johannes Petri skola) BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9399 Skola i södra Boo (Johannes Petri skola) 2014-10-20 rev 2014-10-23 Christina Gerremo KFKS 2007/298-251 Sammanfattning Syftet med projektet

Läs mer

FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen)

FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen) Antagandehandling 1(7) Kommunstyrelseförvaltningen Ksmex 39/2007 Mark och exploatering Anneli Welander/Ann Wetterström FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen) 2008-12-08 Inledning

Läs mer

Markanvisning för industri inom fastigheterna Flygeleven 3, 4 och 5 i Skarpnäck till Stockholms Rörexpress AB.

Markanvisning för industri inom fastigheterna Flygeleven 3, 4 och 5 i Skarpnäck till Stockholms Rörexpress AB. DNR 2011-513-00005 Margareta Catasús Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 260 62 margareta.catasus@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2013-02-07 Markanvisning för industri inom fastigheterna

Läs mer

BILAGA 2 SLUTRAPPORT. Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9324 Porfyrvägen Katarina Hamilton

BILAGA 2 SLUTRAPPORT. Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9324 Porfyrvägen Katarina Hamilton BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 2014-10-10 Katarina Hamilton Sammanfattning Projektet, som är beläget i centrala delen av Boo, syftade till att efter en om- och nybyggnad av

Läs mer

Genomförande av gata och park inom exploateringsprojekt Kv Bågen, detaljplan PL 1190, projektnummer 8556

Genomförande av gata och park inom exploateringsprojekt Kv Bågen, detaljplan PL 1190, projektnummer 8556 Gatukontoret Ärende nr Tekniska nämnden Datum 2014-05-21 Dnr TN-2014-128 Genomförande av gata och park inom exploateringsprojekt Kv Bågen, detaljplan PL 1190, projektnummer 8556 FÖRSLAG TILL BESLUT Tekniska

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Objektsgodkännande för genomförande park och gata inom exploateringsprojekt Slussplan, detaljplan 4788, projektn ummer

Tjänsteskrivelse. Objektsgodkännande för genomförande park och gata inom exploateringsprojekt Slussplan, detaljplan 4788, projektn ummer SIGNERAD 2013-10-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-22 Vår referens Åsa Björkén Seydlitz Budgetsekreterare Tjänsteskrivelse asa.bjorken-seydlitz@malmo.se Objektsgodkännande för genomförande

Läs mer

2013-03-19. Ändring av prissättning av tre småhustomter inom exploateringsområdet vid Slättenvägen. Dnr KS 2010-527

2013-03-19. Ändring av prissättning av tre småhustomter inom exploateringsområdet vid Slättenvägen. Dnr KS 2010-527 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-03-19 84 Ändring av prissättning av tre småhustomter inom exploateringsområdet vid Slättenvägen. Dnr KS 2010-527 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen 2011-11-16 David Arvidsson KFKS 2007/79-251 Sammanfattning Syfte med projektet var att reglera byggrätter med tillfartsvägar och

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Byggnadsnämnden Detaljplan för Område norr om Torvemyr Skaftö-Backa 3:193 m.fl. Grundsund Upprättad 2006-11-01, justerad 2007-03-23 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Örby 4:1 i Bandhagen till AB Familjebostäder.

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Örby 4:1 i Bandhagen till AB Familjebostäder. Dnr Sida 1 (9) 2016-02-11 Handläggare Katarina Johansson 08-508 264 20 Till Exploateringsnämnden 2016-03-10 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Örby 4:1 i Bandhagen till AB Familjebostäder. Förslag

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Beslut Godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-21 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-05-27

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Dnr TN/2015-0277 0277 Strömstads kommuns Styrdokument Riktlinjer för exploateringsavtal Dokumenttyp Riktlinjer Beslutande organ Kommunfullmäktige Förvaltningsdel Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen

Läs mer

Detaljplan för kv Sandhamn vid Ågesta Broväg/Edagränd i Farsta. Remiss. Farsta sdf.

Detaljplan för kv Sandhamn vid Ågesta Broväg/Edagränd i Farsta. Remiss. Farsta sdf. Nils Tunving Ytterstad Telefon: 08-508 269 29 nils.tunving@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2008-08-21 Detaljplan för kv Sandhamn vid Ågesta Broväg/Edagränd i Farsta. Remiss. Farsta sdf. Förslag

Läs mer

Fullstor idrotthall vid Rödabergsskolan Inriktningsbeslut

Fullstor idrotthall vid Rödabergsskolan Inriktningsbeslut Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Dnr 08.01.01/547/2015 Sida 1 (6) 2015-05-28 IDN 2015-06-16 Handläggare Sophie Dahlberg Telefon: 08-508 27 639 Till Idrottsnämnden Fullstor idrotthall vid Rödabergsskolan

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-17 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB STK-2014-1254 Sammanfattning

Läs mer

Bygghandel inom fastigheten Sadeltaket 1 i Bällsta. Reviderat genomförandebeslut

Bygghandel inom fastigheten Sadeltaket 1 i Bällsta. Reviderat genomförandebeslut Dnr Sida 1 (7) 2016-11-16 Handläggare Anna Savås 08-508 265 27 Till Exploateringsnämnden 2016-12-15 Bygghandel inom fastigheten Sadeltaket 1 i Bällsta. Reviderat genomförandebeslut Förslag till beslut

Läs mer